Page 1

Actieplan

WERK, WERK, WERK

Partij van de Arbeid Leiden Februari 2010

1


Inhoudsopgave Samenvatting ..................................................................3 2. Achtergrond ................................................................4 3. Projecten (korte termijn) .............................................6 4. Van werk naar werk (korte termijn) .............................9 5. Ingrijpen wanneer nodig (korte termijn) ....................11 6. Slim bezuinigen (korte tot lange termijn) ..................12 7. Ruimte voor banen (middellange en lange termijn) ....15 8. Bereikbaarheid en toekomstvisie (lange termijn) ........16

2


Samenvatting De Partij van de Arbeid wil dat Leiden beter uit de wereldwijde recessie komt dan we er in gingen. Om dat te bereiken wil de PvdA voorkomen dat Leidenaars werkloos worden en hen maximaal ondersteunen als dat toch het geval is. Volgens de PvdA is het nu hoog tijd om bestaande reserves en scholingsbudgetten daarvoor in te zetten. Daarnaast kan de gemeente (kleine) ondernemers gericht ondersteunen en hen zo de crisis door te helpen. De gevolgen van de recessie zullen Leiden ook de komende jaren treffen. Leiden zal zwaarder dan andere gemeenten getroffen worden door de enorme bezuinigingen die de rijksoverheid wil doorvoeren. Om de gevolgen van die bezuinigingen zoveel mogelijk op te vangen moet de gemeente bereid zijn om in te grijpen als de gevolgen van de bezuinigingen te groot dreigen te worden. De gemeente zal zelf ook moeten bezuinigen. Bij die bezuinigingen wil de PvdA sociaal beleid, sport, zorg en onderwijs ontzien, omdat daarop bezuinigen in de toekomst meer kost dan het nu oplevert. Daarnaast wil de PvdA meer ruimte voor banen creĂŤren in Leiden. Een nieuw gebouw voor starters, investeren in Bioscience en Communicatie als pijlers voor de Leidse economie en een nieuw bedrijvenpark horen daarbij. Tot slot wil de PvdA ervoor zorgen dat Leiden er ook op lange termijn goed voorstaat. Daarom blijft de PvdA achter de toekomstvisie staan en willen we flink investeren in het beter bereikbaar maken van de stad.

3


1. Inleiding De gevolgen van de wereldwijde crisis vallen in Leiden tot nu toe mee, Leiden komt deze crisis beter door dan veel andere gemeenten. Tot nu toe is het aantal bijstandsgerechtigden nauwelijks gestegen en valt ook de stijging van het aantal werklozen mee. Bovendien komen er in Leiden nog steeds ruim 1.000 banen per jaar bij. De rijksoverheid wil echter twintig procent gaan bezuinigen. Zodra deze bezuinigingen doorwerken in de haarvaten van de stad, zullen de gevolgen voelbaar worden. We moeten maatregelen nemen voordat dat gebeurd. Met deze notitie presenteert de Leidse PvdA haar antwoord op de Leidse crisis die nog moet beginnen. Hoewel verwacht mag worden dat het (hoger) onderwijs en de ziekenhuiszorg ontzien zullen worden, is zelfs dat niet zeker. Ook zonder dat zullen de bezuinigingen grote gevolgen hebben voor Leidenaars die in Den Haag werken. Ook bij de gemeente Leiden en andere organisaties in de stad zullen er banen verdwijnen. Na het directe verlies aan banen, werken deze bezuinigingen door in de rest van de samenleving. De dan werkloze Leidenaars hebben veel minder te besteden, waar de hele (binnen)stad last van heeft. Toeleveranciers krijgen minder opdrachten of moeten prijsverlagingen accepteren om te blijven draaien. Er zal bezuinigd worden op schoonmaakwerk, verbouwingen en op luxe producten en diensten. Als de gemeente niets doet, kunnen deze bezuinigingen voor Leiden grote gevolgen hebben.

2. Achtergrond In het begin 2009 door het College van B&W opgestelde actieplan worden al veel voorstellen gedaan om de gevolgen 4


van de crisis te bestrijden. De uitvoering van dit actieplan ligt op schema. Wat de PvdA betreft gaan we hier met kracht mee door. Dit plan richt zich op: 1. MĂŠĂŠr klanten in Leiden; 2. Ruimte voor bedrijvigheid; 3. Verbeteren van het ondernemersklimaat; 4. Stimuleren van starters & innovatie 5. Bevorderen van ondernemersnetwerken 6. Ondersteuning van arbeidsmobiliteit 7. Opscholing en bijscholing 8. Omscholing 9. Jeugdwerkloosheid 10. Schuldhulpverlening In deze notitie bekijkt de PvdA het bestrijden van de gevolgen van de crisis en de komende bezuinigingen breder, doordat we de invloed van projecten die de PvdA steunt op de werkloosheid meenemen. Deze projecten hebben grote voordelen voor de stad. Ze zullen leiden tot meer groen, nieuwe woningen en beter onderwijs. Daardoor zal Leiden sterker uit de crisis komen dan we er in gingen. De inhoudelijk redenen van de PvdA om deze projecten te willen vindt u in ons verkiezingsprogramma. Tegelijkertijd heeft deze notitie een beperktere reikwijdte dan het plan, doordat we maar kort stilstaan bij de acties gericht op de arbeidsmarkt en we ons concentreren op het creĂŤren van banen.

5


3. Projecten (korte termijn) De bezuinigingen die Leiden bedreigen zullen op de lange termijn doorwerken. De rijksoverheid zal haar uitgaven structureel verminderen, niet tijdelijk. De gevolgen op korte termijn moeten echter ook bestreden worden, om te voorkomen dat Leiden tegelijkertijd getroffen wordt door de recessie die heel Nederland treft en de gevolgen van de grote bezuinigingen die Leiden meer zullen treffen dan andere steden. Deze gevolgen kunnen bestreden worden door snel projecten op te starten, zodat opdrachten die wegvallen worden gecompenseerd met nieuw werk. Aannemers, bouwbedrijven en hoveniers worden hard getroffen door deze crisis, en voor hen werk creĂŤren kan honderden mensen aan het werk houden. Om op korte termijn meer werkgelegenheid te creĂŤren zet de PvdA in op: - Het bouwen van 4.000 studenten/starterswoningen. Achter station Lammenschans is ruimte voor ruim 2.000 woningen. Daarnaast ziet de PvdA graag starterswoningen verrijzen op het Werninkterrein (tussen de Haagweg en het spoor) en het Biosciencepark (rondom de Wassenaarseweg). Ook hier is snelheid geboden. - Investeren in groen en recreatie in de Oostvlietpolder. Naast een klein bedrijvenpark komt in de Oostvlietpolder een volkstuinencomplex, een ecologische zone en nieuwe verbindingen waardoor het groen toegankelijk wordt. Ook met deze investeringen zijn miljoenen gemoeid. Wat de PvdA betreft moeten die zo snel mogelijk ingezet worden. 6


-

-

-

-

Wijkontwikkeling Zuid West. De grote projecten in Leiden Noord (Nieuw Leyden, Willem de Zwijgerlaan, Groenoord, Kooiplein) leveren nu al veel extra banen op. Ook voor Zuid West ligt een wijkontwikkelingsplan klaar, dat bijvoorbeeld voorziet in nieuwe woningen in het Haagwegkwartier en het opknappen van de sportvelden aan de Boshuizerkade. De PvdA wil dit plan zo snel mogelijk uitvoeren. Het bouwen van het Huis van de Sport. Dit project bestaat uit 17 hectare aan sportvoorzieningen, woningen en andere voorzieningen. De miljoeneninvestering die hiervoor nodig is, moet worden opgebracht door een ontwikkelaar. De gemeente moet ervoor zorgen dat dit project zo snel mogelijk van start kan. Investeren in een groene singelrand. Door parken een facelift te geven en voet- en fietspaden aan te leggen krijgt de singelrand een impuls. Investeren in bereikbaarheid. Door de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer, een verbinding tussen A4 en A44 (de Rijnlandroute, wat de PvdA betreft in een tunnel onder de Churchilllaan) en de ringweg Oost (een verbinding tussen de Kanaalweg en de Willen de Zwijgerlaan via Leiderdorp) wordt er de komende jaren ongeĂŤvenaard veel geĂŻnvesteerd in de bereikbaarheid van Leiden. De PvdA is voor deze investeringen, die duizenden banen opleveren.

7


-

Wijkwinkelcentra opknappen. De PvdA wil eigenaren van wijkwinkelcentra motiveren om deze op te knappen. De Luifelbaan (in Zuidwest) ligt er weer schitterend bij. De plannen voor het fors uitbreiden van het Kooiplein, in Leiden Noord, worden vanaf begin 2011 gerealiseerd. Hier heeft de PvdA zich jaren sterk voor gemaakt. In de Mors, Stevenshof en Merenwijk zijn de centra toe aan een grote beurt. De gemeente moet hier ook in investeren, en dus niet alleen in de binnenstad, bijvoorbeeld in het tegelijkertijd opknappen van de buitenruimte en omgeving van winkelcentra.

De Partij van de Arbeid is er een voorstander van om de grote projecten op deze lijst zo mogelijk op te knippen in kleinere projecten, zodat ondernemers uit Leiden en de regio vaker in aanmerking komen om werk uit te voeren. Door de hoge eisen die nu aan de uitvoerders van grote projecten worden gesteld komen vaak maar enkele grote, landelijk of zelfs internationaal werkende, bedrijven in aanmerking voor de opdrachten. Door opdrachten te ‘knippen’ wordt bovendien de concurrentie bevorderd, waardoor de prijs mogelijk lager wordt. Daarnaast is de PvdA voorstander van het behalen van ‘sociale winst’. Door een initiatiefvoorstel van de PvdA en GroenLinks kan de gemeente ondernemers die opdrachten van de gemeente uit willen voeren dwingen om vijf procent van de loonkosten te besteden aan stages en werk voor bijstandsgerechtigden. Hierdoor krijgen zij de kans om nieuwe werkervaring op te doen, wat hen helpt een nieuwe baan te vinden.

8


4. Van werk naar werk (korte termijn) Werknemers die ondanks onze inspanningen hun baan verliezen moeten zo snel mogelijk weer aan het werk geholpen worden. Alleen dan voorkomen we dat Leidenaars massaal een beroep moeten doen op uitkeringen en te maken krijgen met een groot verlies aan inkomen. Om dit te bereiken moeten werkgevers, gemeente en UWV: - Ervoor zorgen dat alle vacatures bekend zijn en dat (nieuwe) werklozen actief bemiddeld worden richting deze vacatures. Het centrum dat deze taak op dit moment uitvoert moet worden versterkt. - Met werkgevers die te maken krijgen met forse bezuinigingen afspraken maken over scholing, detacheringen en het gebruik van deeltijd WW. Verschillende sectoren hebben nog grote reserveringen voor scholing tot hun beschikking. Wat de PvdA betreft worden die gelden ingezet om werkloosheid te voorkomen (door een deel van het werk te vervangen door scholing) en werklozen scholing aan te bieden. - Gesubsidieerde arbeid inzetten, zodat uitkeringsgerechtigden gemakkelijker weer aan een nieuwe uitdaging kunnen beginnen. - Organisaties en instellingen ervan overtuigen dat dit het moment is om hun reserves aan te spreken om werkgelegenheid te behouden en activiteiten die een grote maarschappelijke meerwaarde hebben te behouden. - Fors investeren in bijscholing en omscholing, zodat Leidenaars die hun baan verliezen beter uit de crisis komen. - Jongeren en allochtonen specifiek ondersteunen. Zij worden nu al harder getroffen door de crisis dan 9


-

anderen. Het percentage allochtonen in de bijstand (ruim 40%) is nu al onacceptabel, en dreigt verder op te lopen. Op aandringen van de PvdA komt er een specifiek actieplan om allochtonen uit de bijstand te helpen. Ook voor jongeren zijn er specifieke acties in gang gezet. Nog meer inzetten op het stimuleren van bijstandsgerechtigden met een uitkering een bedrijf te laten beginnen. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemers die in de bijstand komen.

Ondernemers Naast werknemers die slachtoffer dreigen te worden moeten we ook oog hebben voor ondernemers die kopje onder dreigen te gaan. Dus: - Bijstandsverlening aan zelfstandigen in financiĂŤle problemen. De hiervoor bedoelde regeling moet breed onder de aandacht worden gebracht, om te voorkomen dat bedrijven of bedrijfjes onnodig failliet gaan. - Door microfinancieringen gericht investeren. - Ondernemers met weinig inkomen vrijstellen van lokale lasten, zoals de OZB. De PvdA wil daarnaast uitzoeken of het mogelijk is startende ondernemers vrij te stellen van lokale lasten. Als ondernemers toch kopje onder gaan moeten zij kunnen rekenen op een goede schulphulpverlening, zodat een faillissement niet alleen een einde is, maar ook een nieuw begin.

10


5. Ingrijpen wanneer nodig (korte termijn) Partijen die vonden dat de overheid geen invloed kon of moest hebben op de economie hebben de afgelopen jaren ongelijk gekregen. Zowel landelijk als lokaal wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de overheid om bij te springen waar de crisis onacceptabele gevolgen heeft. Zo heeft de gemeente door het aanvragen van een extra rijkssubsidie de bouw van honderden woningen aan het Diamantplein veiliggesteld. Door een extra bijdrage van de gemeente gaat ook de bouw van woningen bij het Kooiplein door. De gemeente kan ook een rol spelen bij het verzachten van gevolgen van faillissementen. Wat de PvdA betreft doet de gemeente dat ook. Bijvoorbeeld door te investeren in medewerkers die op straat komen te staan, of door de doorgang van projecten die van belang zijn voor de stad te garanderen. De gemeente hoeft niet altijd met extra geld over de brug te komen. Door betrokkenen bij elkaar te brengen en afspraken te maken, kunnen vaak problemen worden voorkomen of verzacht. Die rol kan de gemeente alleen waarmaken door actieve wethouders die weten wat er speelt in de stad. Voorkomen dat de gemeente moet ingrijpen is zo mogelijk nog belangrijker. Door bijvoorbeeld veel regels af te schaffen besparen ondernemers nu al 400.000 euro per jaar. In een tijd waarin elke euro telt, een welkome besparing. De PvdA wil ook de komende periode zoveel mogelijk bureaucratie wegsnijden.

11


6. Slim bezuinigen (korte tot lange termijn) Bezuinigingen leveren snel geld op, maar door onverstandig bezuinigen kan het verlies op de lange termijn veel groter zijn dan de winst. Daarom wil de PvdA slim bezuinigen en bijvoorbeeld het armoedebeleid, het onderwijs, de sport en de zorg ontzien. Armoedebeleid Het armoedebeleid zorgt er niet alleen voor dat Leidenaars die geen werk (meer) hebben het hoofd boven water kunnen houden, en blijven deelnemen aan de samenleving, maar zorgt ook voor extra inkomsten voor verenigingen, organisaties en bedrijven in de stad. Bezuinigingen op het armoedebeleid zullen dus heel veel Leidenaren treffen, en bijvoorbeeld leiden tot het verhogen van contributies voor sportverenigingen of het wegvallen van cursussen. Sport De helft van alle Leidenaars sport regelmatig. Bezuinigingen op de sport, terwijl er de laatste jaren eindelijk meer geld beschikbaar was, zal leiden tot nog meer achterstanden in het onderhoud van sportvelden, kantines en kleedkamers of leiden tot hogere contributies voor alle leden, waardoor sporten onbereikbaarder wordt. De PvdA vindt dat onwenselijk, omdat sport niet alle gezond is, maar ook een belangrijke sociale functie heeft en een grote rol kan spelen bij de opvoeding van kinderen en de ontwikkeling van jongeren.

12


Zorg De vorige regering heeft ervoor gezorgd dat de thuiszorg tegen hele lage tarieven moet werken. Hier verder op bezuinigen kan leiden tot minder huishoudelijke hulp dan Leidenaars eigenlijk nodig hebben, meer wisselingen van degenen die huishoudelijk hulp geven, enzovoort. Onderwijs De PvdA heeft acht jaar geknokt voor extra geld voor onderwijshuisvesting. Daardoor is er de afgelopen vier jaar fors ge誰nvesteerd in nieuwe huisvesting van verschillende Leidse scholen. Als de budgetten nu verlaagd worden, blijven kinderen te lang aangewezen op lokalen die eigenlijk tijdelijk moeten zijn of krijgen ze les in een verouderde of zelfs ongezonde omgeving. Dat is voor de PvdA onaanvaardbaar. Ook investeringen in het wegwerken van onderwijsachterstanden en het bestrijden van schooluitval blijven noodzakelijk. De huidige capaciteit van een aantal opleidingen van ROC en Hogeschool kunnen niet aan de vraag van de bedrijven voldoen. Deze capaciteit moet worden vergroot. De gemeente moet programma's op het gebied van onderwijs/arbeidsmarkt van de stichting Leiden Bio Sciencepark blijven ondersteunen en ook voor andere sectoren een ondersteunende rol spelen. Kwaliteit behouden Toch ontkomen we er niet aan dat er de komende jaren bezuinigd moet worden. De afgelopen jaren heeft de PvdA bewezen slim te kunnen bezuinigen, bijvoorbeeld door de uitvoering van werk zo te organiseren dat deze minder kost terwijl de kwaliteit niet achteruit gaat. De PvdA zal ervoor waken 13


dat dit niet ten koste gaat van de arbeidsvoorwaarden van bestaande werknemers. Bij DZB worden bijvoorbeeld alle nieuwe werknemers lager ingeschaald dan vroeger het geval zou zijn, dit heeft al miljoenen opgeleverd. De medewerkers van de dienst openbaar beheer zijn zeer betrokken bij het werk dat ze doen (de stad schoon en heel houden), en hebben veel suggesties voor verbeteringen en besparingen. De PvdA wil dat daar werk van gemaakt wordt. De dienst kan worden verzelfstandigd (niet geprivatiseerd), zodat toekomstige medewerkers onder een andere landelijke CAO vallen. Ook dit kan miljoenen opleveren. De huidige medewerkers moeten volledig worden gecompenseerd voor het verschil in arbeidsvoorwaarden. Op die manier behouden we opgebouwde rechten en werkgelegenheid, maar betalen we niet meer teveel voor het werk dat gedaan wordt. Ook andere onderdelen van de gemeente kunnen wat de PvdA betreft verzelfstandigd worden of regionaal worden opgepakt. Ook hier zijn miljoenen winst te behalen. De PvdA zal er wel voor waken dat dit niet ten koste gaat van de dienstverlening of kwaliteit van het werk, en dat de gemeente voldoende controle houdt over het werk dat gedaan wordt. De PvdA wil bezuinigen ook niet voorkomen door de lasten zo te verhogen dat Leidenaren meer lokale lasten betalen dan de gemiddelde bewoner van een grote stad. Door op deze manier te bezuinigen voorkomen we dat banen onnodig verloren gaan, dat we lasten verschuiven naar de individuele Leidenaar of de toekomst, maar nemen we wel de volle verantwoordelijkheid voor de grote uitdaging die ons wacht.

14


7. Ruimte voor banen (middellange en lange termijn) De afgelopen jaren is er in Leiden nauwelijks nieuwe ruimte voor bedrijvigheid beschikbaar gekomen. Er zijn duizenden banen verloren gegaan doordat bedrijven verhuisden naar andere gemeenten. Dit heeft vooral gevolgen voor Leidenaars aan de onderkant van de arbeidsmarkt, omdat zij minder mobiel zijn dan mensen in het middenkader en het hogere personeel. Hoewel er in Leiden nog altijd banen bijkomen (bijvoorbeeld op het Biosciencepark), moeten we de uittocht stoppen, of meer bedrijven naar Leiden halen, als we meer werkgelegenheid willen creĂŤren. Daarom heeft de PvdA zich jaren ingespannen voor de realisatie van een nieuw bedrijvenpark. Nu het bestemmingsplan definitief is, lijkt dat er ook te komen. Er zijn echter partijen die tegen meer ruimte voor bedrijvigheid zijn. Als zij er in slagen dit park toch tegen te houden, zal Leiden nog afhankelijker worden van werkgelegenheid in de zorg en de overheid, de sectoren waar de komende jaren de hardste klappen te incasseren zijn. Daarnaast zal het aanleggen van dit park miljoenen opleveren door de verkoop van grond die de gemeente al gekocht heeft, en een flinke opbrengst aan lokale belastingen van de bedrijven die er zich zullen vestigen. Naast een nieuw bedrijvenpark wil de PvdA: - Blijven investeren in Bioscience. Het Biosciencepark is in 2009 verkozen tot beste bedrijventerrein van Nederland, en dat moet het blijven. Daarom zijn investeringen nodig in de inrichting en bereikbaarheid van het park. Door een ongelijkvloerse kruising met de Plesmanlaan, een nieuwe openbaar vervoersverbinding 15


-

-

-

en meer groen krijgt het park een nieuwe impuls. De ruimte die er nog is voor nieuwe bedrijven wordt zo snel mogelijk gevuld door geschikte bedrijven. De gemeente blijft wat de PvdA betreft investeren in het naar Nederland halen van goedlopende bioscience bedrijven. Een stevige communicatiesector. Verschillende ondernemers, de Hogeschool en Universiteit hebben de handen ineen geslagen om van Leiden een echte communicatiestad te maken. Door het realiseren van een hypermodern communicatiecentrum in de Meelfabriek, en door het opknappen en betrekken van andere industriĂŤle monumenten (zoals het KV50 station in Leiden Noord), kunnen we de komende jaren duizenden nieuwe banen naar Leiden halen of voor Leiden behouden. Meer ruimte voor bedrijven op bestaande bedrijventerreinen. De aanleg van de ringweg Oost is een goede aanleiding om bedrijventerrein De Waard op te knappen en zo mogelijk anders in te delen, en ook het terrein aan de Rooseveldtstraat krijgt de nodige aandacht. Ook dit kan leiden tot meer werkgelegenheid op middellange termijn. Een nieuw gebouw voor startende ondernemers op het terrein van de Groenoordhallen. Bestaande ruimte voor werkgelegenheid behouden. Dus geen miljoenen verspillen aan het verplaatsen van bedrijven om woningen te kunnen bouwen.

8. Bereikbaarheid en toekomstvisie (lange termijn) Leiden heeft een kenniseconomie, en is daarmee toekomstbestendig. Steden die nu nog steeds afhankelijk zijn van industrie staan voor een veel grotere uitdaging dan wij. Toch zal Leiden zich ook op de lange termijn in moeten blijven spannen om crisisbestendig te blijven. Bovengenoemde 16


projecten kunnen de komende jaren duizenden banen opleveren en een stevige impuls zijn voor de Leidse economie. Bereikbaarheid Het verbeteren van de bereikbaarheid is echter noodzakelijk om Leiden aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor organisaties en bedrijven. Met de trein is Leiden perfect bereikbaar, maar het busvervoer daarna is niet comfortabel en snel genoeg. Snelbussen en een tram moeten het openbaar vervoer in onze regio verbeteren. Tijdens de spits Leiden in of uit met de auto duurt vaak even lang als de rest van de reis van of naar het werk. Door een nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44, de ringweg Oost en aanpassingen op andere knelpunten kan de doorstroming van het verkeer in Leiden enorm verbeteren. Pijlers Op de lange termijn is het zaak dat de Leidse economie meer pijlers krijgt dan alleen non-profit activiteiten en Bioscience. De genoemde ontwikkeling van de communicatiesector is een eerste nieuwe pijler. Het nieuwe bedrijvenpark in de Oostvlietpolder biedt nieuwe kansen voor versterking van de economie. Op dit moment wordt een marktverkenning gedaan om te kijken hoe de meerwaarde van dit park zo groot mogelijk kan zijn. Toekomstvisie Belangrijk is dat Leiden blijft investeren in kennis en in de economie. Leiden moet een stad van ontdekkingen blijven. De toekomstvisie die enkele jaren geleden is vastgesteld, waarin Leiden kiest voor een hoogwaardige economie en hoogwaardige voorzieningen als trekker voor de hele stad,

17


geeft wat de PvdA nog steeds voldoende richting voor de toekomst.

18

Werk, Werk, Werk  
Werk, Werk, Werk  

De Partij van de Arbeid wil dat Leiden beter uit de wereldwijde recessie komt dan we er in gingen. Om dat te bereiken wil de PvdA voorkomen...

Advertisement