Portafolio PVC Global Constructions

Page 1

P O R T A F O L I O


T ebr i ndamosel es t i l o,t Ăşdeci desdondei mponer l o


T A B L AD EC O N T E N I D O Pági na Ci el oRas oenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 L ucesL ED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 L ámi nadobl ecar aenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Per i met r al espar aCi el oRas oenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Per f i l er í agal vani z ada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 T or ni l l er í a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 T her mol on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Her r ami ent aspar ai ns t al aci ón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Par edenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ángul ospar aPar edenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Uni onesenHpar aPar edenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Par al esyCanal es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Par ed3DenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pegant esyS i l i conas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pi s oenPVC l ami nadoS PC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 T er mi nal espar aPi s oenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Guar daes cobasenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 S uper l onI I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 T ej asenPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Boar denPVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Panel ess ol ar es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Cont act o-Punt osdevent a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


El eganci aenel hogar . . .

. . . Moder ni dadenl aempr es a


C I E L OR A S OE NP V C El ci el or as oenPVC Gl obal Cons t r uct i onsof r ecevent aj asquehacen vers usacabadosmoder nosyel egant es .Es t enovedos os i s t emade cons t r ucci ónl i vi anoes t ácompues t oporl ámi nasdePVC ( pol i cl or ur o devi ni l o)per mi t i endocr earambi ent esf r es cosyacogedor es .

V E N T A J A S Nues t r oex cl us i vof i l t r oUVevi t adecol or aci óndel ci el or as o Cont amosconl apr uebaquí mi caS GSpar apr ot egers us al ud F áci l i ns t al aci ónyl i mpi ez a,l i br edemant eni mi ent o Noneces i t api nt ur apar al ai ns t al aci ón,ni enel f ut ur o L ar gadur abi l i dad,pors ur es i s t enci aycal i daddel mat er i al Mat er i al aut oex t i ngui bl e,Not óx i coyl i br edepl omo S opor t ael at aquedei ns ect osypl agascomoel comej én Ai s l ant et ér mi co,acús t i coyel éct r i co Per mi t ecombi naci ónconot r osmat er i al escomoal umi ni oyvi dr i o Des mont abl eyr eut i l i z abl e Pag.4


D I S E Ñ O SD EC I E L OR A S OE NP V C

Ancho del ámi na 30cm

L ar go del ámi na

Gr os or del ámi na

m2por L ámi na

Pes o

Excl us i vo F i l t r oUV

% dePVC

5. 95m

7-9mm

1. 785

4. 64-5. 71Kg

SI

50-65

Cont amosconl apr uebaquí mi caS GS ,l acual daf equeni ngunodel os component esdenues t r oCi el oRas ol eocas i onar ápr obl emasdes al ud

L U C E SL E D L ámpar asL EDdei ncr us t ar Pr es ent aci óncuadr adayr edonda Pot enci ael éct r i ca: 3-6-12-18-24Wat t s Di ámet r os : 9-12-17-22-30cm

Pag.5

Ahor r oencons umodeener gí ay ami gabl esconel medi oambi ent e


L Á MI N AD O B L EC A R AE NP V C L asl ámi nasdobl ecar aenPVC s onl aal t er nat i vai deal par acr ear gabi net es ,cl os et s ,ar mar i os ,ent r eot r os .S upar t i cul ardi s eño per mi t eunavi s ual i z aci ónes t ét i cat ant oenel ex t er i ordel os muebl es ,comoenel i nt er i orcuandos eabr enl aspuer t asdel os mi s mos .

Chocol at e

Bl ancoMader a “Humo”

Ancho

L ar go

Gr os or

30cm

5. 95m

9mm

% dePVC 65%

Pag.6


P E R I ME T R A L E SP A R AC I E L OR A S OE NP V C Nues t r osper i met r al ess onl osencar gadosdedarl osr emat esal ci el o r as oenPVC.Dent r odes uscar act er í s t i cass eencuent r as ul ar ga dur abi l i dad,r es i s t enci a,mat er i al aut oex t i ngui bl eys ucapaci dadde s opor t arel at aquedei ns ect osypl agascomoel comej én.

T a ma ñ o : 5 , 9 5me t r o s F :1. 45kg H: 1. 0kg 4kg L : 0. U: 0. 5kg Y: 1. 6kg Dobl eni vel :1. 45kg Pechopal oma:1. 36kg

P e r i me t r a l D o b l eN i v e l

P e r i me t r a l e nF

P e r i me t r a l e nU

P e r i me t r a l e nH

P e r i me t r a l e nY

Pag.7


P E R I ME T R A L E SP A R AC I E L OR A S OE NP V C P e r i me t r a l P e c h oP a l o ma

P e r i me t r a l e nL

C O L O R E SD EL O SP E R I ME T R A L E S Conel f i ndepr oveerl asmej or esal t er nat i vasanues t r oscl i ent es , hemosdes ar r ol l adounagr anof er t adeper i met r al escondi s eños ex cl us i vosquecombi nanper f ect ament econl oscol or esdel as l ámi nasdeCi el oRas oenPVC.

Mi e l

L í n e aP l a t a Ma d e r aE n c i n o B l a n c o

H u mo B e i g e J a s p e a d o

Pag.8


P E R F I L E R Í AG A L V A N I Z A D A Nues t r aper f i l er í agal vani z adadegr ancal i dad,t i enecomof unci ón s erl aes t r uct ur as obr el acual s ei ns t al ael ci el or as o. Cadaper f i l cuent acon2. 44met r osdel ar go.

Per f i l enf or madeC. Conf or mal aes t r uct ur a pr i nci pal s obr el acual s e at or ni l l anl osper f i l esomega.

V I G U E T AO P R I N C I P A L

Pag.9

O ME G A

S uf or maci ónesdegeomet r í a t r apez oi dal ,di s eñadopar a l af i j aci óndel asl ámi nas .

Á N G U L O

Per f i l enf or madeL .S eus a pr i nci pal ment eal r ededordel ci el or as oycomocuel gade s uj eci ón.


T O R N I L L E R Í A Nues t r ost or ni l l oscuent anconcar act er í s t i casi deal espar ar eal i z arl a i ns t al aci óndel ci el or as oenPVC.Es t oss onacer adosconpunt a apt apar aper f or aci oness i nbr ocas obr emat er i al est al escomo pl acasdedr ywal l ,s uper boar d,l ámi nasmet ál i cas ,al umi ni o,PVC, ent r eot r os .L ost or ni l l osaut oavel l anant est i enenner vadur asque per mi t enquel acabez aaut openet r es obr el as uper f i ci e.S u acabadoesz i ncadopar agar ant i z ars ur es i s t enci aal acor r os i ón.

R E F E R E N C I A S 1. 2cm:Cabez aex t r apl anapunt aagudaz i ncado8x½ 1. 2cm:Cabez aex t r apl anapunt abr ocaz i ncado8x½ 2. 5cm:Cabez aex t r apl anapunt aagudaz i ncado8x1 1. 2cm:Dr ywal l 7x7/ 16cabez af r amerr os caf i na 2. 5cm:Dr ywal l 6x1r os caf i na Pag.10


T H E R MO L O N El T her mol onesuns i s t emadeai s l ami ent oquet i enecomof unci ón pr i nci pal l adi s mi nui ci óndet emper at ur a.Es t es eencuent r a conf or madoporunaes pumadepol i et i l enoyr ecubi er t ocon pol i es t ermet al i z ado.

Pag.11

Par as ui ns t al aci ónNO esneces ar i ous ari mpl ement os comoguant es ,gaf as ,t r aj es ,ent r eot r os Nogener api caz ónoi r r i t aci ónenl api el L ar gadur abi l i dad-Noesbi odegr adabl e I mper meabl e-L i br edes us t anci ast óx i cas Des mont abl eyr eut i l i z abl e


H E R R A MI E N T A SP A R AI N S T A L A C I Ó N F l exómet r o UDUKE

T i j er asde Avi aci ón

5met r osde l ar go

Her r ami ent ai deal par ar eal i z ar cor t esde per f i l er í a

Reves t i mi ent o engomapar a r es i s t i r i mpact os

T i podecor t e r ect o

Ci nt ar es i s t ent e al acor r os i ón

Di s eño er gonómi co 25cm del ar go

Bi s t ur íMet ál i coUDUKE I deal par ar eal i z arcor t esf i nosa l asl ámi nasdePVC Agar r eant i des l i z ant epar a evi t aracci dent es

Chupadedosvent os as Her r ami ent apar aadher i r s ea l aúl t i mal ámi nadeCi el oRas o enPVC yas í f aci l i t ars u i ns t al aci ón

Pag.12


P A R E DE NP V C Nues t r apar edenPVC esuni nnovadoracabadodecons t r ucci ón quecuent acont ex t ur asdeal t or eal i s mo.Puedes erus adoen di f er ent esámbi t oscomol asempr es as ,cas ascampes t r es , apar t ament os ,ent r eot r osl ugar es .

Ancho del ámi na 40cm

Al t ur a del ámi na 2. 5m

Gr os or del ámi na 9mm

m2por L ámi na

Pes o

T i podeacabado

1

5. 3Kg

L ami nado

COMPOSI CI ÓNQUÍ MI CA:RESI NAPVC 40%,CARBONAT O DECAL CI O 56. 9%,EST EARAT O DECAL CI O 1. 2%, DI ÓXI DO DET I T ANI O 1. 3%,CL ORACI ÓN0. 48%,BRI L L O 0. 02%,F I L M ENPVC 0. 1%

L ar gadur abi l i dadpors ur es i s t enci aycal i daddel mat er i al Noneces i t api nt ur apar al ai ns t al aci ón,ni enel f ut ur o Mat er i al aut oex t i ngui bl e,Not óx i coyl i br edepl omo Ex t ens ous odes dehogar eshas t aof i ci nasdet r abaj o F áci l i ns t al aci ónyl i mpi ez a,l i br edemant eni mi ent o Res i s t ent eal aguayal t ast emper at ur as Ai s l ant et ér mi co,acús t i coyel éct r i co Apar i enci aal t ament er eal i s t a Des mont abl eyr eut i l i z abl e

Pag.13


Á N G U L O SP A R AP A R E DE NP V C L osángul osconf or made“L ”s oni deal espar abr i ndarunacabado es t ét i coal apar edenPVC.T i enenl af unci óndet aparl as i mper f ecci onesdel ases qui nas .Puedens erus adosdemaner a hor i z ont al over t i cal ,dependi endodel aneces i dadenes pecí f i co. Es t osper i met r al esvi enenendi f er ent esdi s eñosquehacenj uegocon l aspar edes .

Ancho

L ar go

% dePVC

Pes o

2. 9cm

2. 5m

65%

1kg

Pag.14


U N I O N E SE NHP A R AP A R E DE NP V C L asuni onesen“H”s eus anpar abr i ndar l econt i nui dadal as l ámi nasdepar edenPVC.El us omásf r ecuent eesenpar edes quemi denmásde2. 5met r osdeal t o,yaques eneces i t aus ar unal ámi nacompl et ayunf r agment oadi ci onal .Cadapar ed t i enes upr opi odi s eñodeUni ónconel f i ndeobt enerun acabadoes t ét i co.

L ar go:2. 5m Anchovi s i bl e:2. 4cm Anchot ot al :4. 2cm Pes o:1. 2kg

Pag.15


P A R A L E SYC A N A L E S Per f i l er Ă­ agal vani z adadegr ancal i dadconl acual s er eal i z ael ar madodemur osi nt er i or es ,par edesdi vi s or i as ,bas t i dor esy r eves t i mi ent os .S obr ees t osPar al esyCanal ess epuedenat or ni l l ar pl acasdeyes o,par edesenPVC,ent r eot r osmat er i al es .

C A N A L P A R A L

Pag.16


P A R E D3 DE NP V C L apar ed3DenPVC es t ádi s eñadai deal ment epar ades t acar es paci osr el evant esdel hogar ,comoporej empl ol as al a.T ambi én esi ns t al adaenes paci osl abor al espr eemi nent escomol ar ecepci ón ol as al adej unt as .

F l or es

Ondas

Andr ómeda

As i mét r i ca

Pi r ámi des

Cuadr os

Amapol a

T ecl as

F áci l i ns t al aci ónyl i mpi ez a,l i br edemant eni mi ent o Per mi t epi nt ar s econpr oduct oscomol acaopol i ur et ano L ar gadur abi l i dadpors ur es i s t enci aycal i daddel mat er i al Mat er i al aut oex t i ngui bl e,Not óx i coyl i br edepl omo S opor t ael at aquedei ns ect osypl agascomoel comej én Ancho delpanel 50cm

Pag.17

L ar go delpanel 50cm

Gr os or delpanel 1mm

m2por panel

Pes o

Por cent aj e dePVC

Col or

0. 25

330g

99. 7%

Bl anco


P E G A N T E SYS I L I C O N A S

Pr oduct oses peci al i z adospar aacabadosenPVC

SI L I CONAUNI PEGA S i l i conabl anca i deal par adecor ar i mper f ecci ones del osacabados

NO Mร SCL AVOS Adhes i vo es peci al i z adopar al a i ns t al aci รณndel apar ed 3DenPVC

Pr es ent aci รณn:280ml

Pr es ent aci รณn:353g

SUPERPEGA Pegant eex t r af uer t eus adopar a adher i rper i met r al escomol os รกngul osouni rel boar denPVC Pr es ent aci ones :60-120g Pag.18


P I S OE NP V CL A MI N A D OS P C Nues t r opi s oenPVC l ami nadoS PC s ei ns t al acongr anf aci l i dadyaque cuent acons i s t emat i pocl i ckpar aempal marcadaunadel as l ámi nas ,ademásnor equi er eus odeni ngúnpegant e.Es t ecuent acon unabas edepi edr apar aevi t arquehayandef or maci onesporel cal or .

Ancho del ámi na 17. 8cm

L ar go del ámi na 121cm

Gr os or del ámi na 4mm

m2por L ámi na

Pes o

T i podepi s o

0. 21538

1. 766kg

L ami nadoSPC

CERT I F I CADOSDECAL I DAD I SO9001: 2008 Qual i t ys ys t em appr oved

I SO14001: 2008 Envi r onment als ys t em appr oved

L ar gadur abi l i dadpors ur es i s t enci aycal i daddel mat er i al S opor t ael at aquedei ns ect osypl agascomoel comej én Noneces i t apegament oni es t r uct ur apar as ui ns t al aci ón Apar i enci aal t ament ef i el as uper f i ci escomol amader a Mat er i al aut oex t i ngui bl e,Not óx i coyl i br edepl omo Ex t ens ous odes dehogar eshas t aof i ci nasdet r abaj o Res i s t ent eal aguayal t ast emper at ur as F áci l l i mpi ez a,l i br edemant eni mi ent o Cuent acont ex t ur aAnt i des l i z ant e Des mont abl eyr eut i l i z abl e Apt opar aal t ot r áf i co Pag.19


T E R MI N A L E SP A R AP I S OE NP V C L ost er mi nal esenPVC s i r venpar acubr i rl osbor desdel pi s oyas í pr ot eger l odepos i bl esgol pes .Ademásbr i ndanunacabado es t ét i coyl l amat i vo.Es t oss onapt ospar ar es i s t i rhas t at r áf i co comer ci al ycuent ancondi s eñoses pecí f i cosquehacenj uegocon el pi s oenPVC.

L ar go

Ancho

Al t o

Pes o

2. 95m

3. 6cm

1cm

737. 5g

Pag.20


G U A R D A E S C O B A SE NP V C L osguar daes cobasenPVC s oni deal espar abr i ndar l eas uhogar unaex cel ent ees t ét i ca.Es t oss ondef áci l i ns t al aci ónyademás i ncl uyencanal decabl eadopar aobt enerunamej oror gani z aci ón. L ar go 2. 95-5. 95m

Al t o 9cm

Ancho 2cm

Pes o 1. 62-3. 10kg

Mi el

Wengue

Mader aGr i s

Bei ge

T eca

Robl eVel ado

Pi edr aGr i s

Nogal

T A P A SD EG U A R D A E S C O B A S Ángul o I nt er no

Uni ón

Ángul o ex t er no

Der echa

Pag.21

I z qui er da

Al t ur a:9cm


S U P E R L O NI I El S uper l onI Iesunaes pumadepol i et i l enoques eut i l i z adebaj odel pi s oenPVC.S uf unci 贸npr i nci pal escons egui runaadecuada ni vel aci 贸ndel as uper f i ci e.

Gr os or 2mm

Cor r i gel asi mper f ecci onesdel s uel opar aunacor r ect ani vel aci 贸n I mpi deel pas odel ahumedadpr oveni ent edel s uel o I mper meabl e-L i br edes us t anci ast 贸x i cas L ar gadur abi l i dad-Noesbi odegr adabl e Amor t i gual aspi s adas Pag.22


T E J A SE NP V C L ast ej asenPVC Gl obal Cons t r uct i onses t ánhechasenmat er i al deal t acal i dadyl i vi ano.S onf l ex i bl escongr anr es i s t enci aal i mpact o,l ar gadur aci ón,ai s l ant eacús t i coyt ér mi coi deal par a cual qui ercl i ma.Nopr opaganel f uegoys onr es i s t ent esal a cor r os i ón. Az ul Bl anca

T r ans l úci da

T o r n i l l o sP a r aT e j a s

C a b a l l e t e s

L ar go:7cm

L ar go:113cm Ancho:60cm Gr os or :2mm Pes o:3kg

Bl anco Az ul Az ul Bl anco

Pag.23


B O A R DE NP V C L ámi nasdePVC es pumadocondi mens i onesde 1. 22por2. 44met r os

U S OV E R S A T I L Cons t r ucci óndi r ect adeof i ci nas ,cent r oscomer ci al es ,hos pi t al es , hot el es ,gal er í as ,r es t aur ant es ,et c. Mes asdeex pos i ci ón,es t ant er í aspar as uper mer cados ,bi bl i ot ecas ,et c. Val l aseI mpr es i óndepubl i ci dadgr abada Decor aci ónar qui t ect óni cayt api cer í a Decor aci ónpar apar eddes epar aci ónyes capar at es

C A R A C T E R Í S T I C A S Ant i cor r os i ónquí mi cayant i envej eci mi ent o Pes ol i ger o,buenat enaci dadyal t ar i gi dez S opor t aat aquesdei ns ect osypl agas Ret ar dal al l amayr es i s t eal agua Adecuadopar as er i gr af í a Per mi t epi nt adoyl acado Res i s t ent eal i mpact o Not óx i co

Pag.24


P A N E L E SS O L A R E S L osPanel esf ot ovol t ai cosEagl eMono72es t ándi s eñadospar a conver t i rl al uzs ol arenener gí ael éct r i ca.I deal espar aus oen hogar esyempr es asquebus canahor r argas t osounaf uent e al t er nat i vadeener gí ar enovabl e. PANEL MONOCRI ST AL I NO 340W

72Cel das Ancho:99. 2cm L ar go:195. 6cm Gr os or :4cm Pes o26. 5kg

Res i s t enci aDI P El panel Eagl eMono72es t ádi s eñadopar a di s mi nui rl osef ect osdel aDegr adaci ónI nduci da porPot enci al ( DI P) .Esdeci rquepos eebuena r es i s t enci aal osef ect osambi ent al escomol os on l asal t ast emper at ur asol ahumedad.

Des empeñoencondi ci onesdepocal uz Adi f er enci adeot r ospanel es ,el Eagl eMono72 pos eel acapaci daddemant enerl apr oducci ón deener gí as ol arhas t aencondi ci onesdepocal uz .

Pag.25


www. pvcgl obal cons t r uct i ons . com cont act enos @pvcgl obal cons t r uct i ons . com PVC Gl obal Cons t r uct i ons CAL I-SanNi col ásT el .[ 2]3964227Cel .3175003041Di r ecci ón:Cal l e24#470B.SanNi col ás

Cal l e24#470 ( Alf r ent edeDi s papel es )

CAL I-L ópezT el .[ 2]3480644Cel .3186820719Di r ecci ón:Cal l e70#7T bi s71B.Al f ons oL ópez

Cal l e70#7Tbi s71

BUENAVENT URACel .3182153737 Di r ecci ón:Km 14Aveni daCabalPombo

Km 14Aveni daCabalPombo

Pag.26


CART AGENAT el .[ 5]6928662Cel .3163273979 Di r ecci รณn:Av.Pedr odeHer edi a#5318( All adodelARAyF r ent eal apl az adet or os )

Super mer cadoARA

Av.Pedr odeHer edi a#5318 ( All adodelARAyf r ent ede l apl az adet or os )

SI NCEL EJ OT el .[ 5]2714154Cel .3186810643 Di r ecci รณn:Car r er a22#2034Cent r o( Ant i guoRรกpi doOchoa)

Car r er a22#2034 Cent r o ( Ant i guoRรกpi doOchoa)

www. pvcgl obal cons t r uct i ons . com as es or i acomer ci al @pvcgl obal cons t r uct i ons . com PVC Gl obal Cons t r uct i ons