Page 1


Ôï óçìåßùìá ôïõ åêäüôç ÎÜíèç, "ç ðüëç ìå ôá ÷ßëéá ÷ñþìáôá" áëëÜ êáé ðüëç æùíôáíÞ óå üëåò ôéò åêöÜíóåéò ôçò êáé öõóéêÜ óôéò åìðïñéêÝò êáé åðáããåëìáôéêÝò ôçò äñáóôçñéüôçôåò, ÷þñïò ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé êáé ç ÐÑÏÂÏËÇ ìå áíôéêåßìåíï ôç äéáöÞìéóç êáé ôéò åêäüóåéò. Ç åôáéñßá ìáò óôçñéæüìåíç óôç ìåãÜëç ôçò åìðåéñßá óôïí ôïìÝá ôùí åêäüóåùí, äçìéïýñãçóå ôïí Åðáããåëìáôéêü Ïäçãü ÎÜíèçò ìå ôçí ïíïìáóßá Business card äßíïíôáò ôçí äõíáôüôçôá óôïõò Îáíèéþôåò áëëÜ êáé óôïõò ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò ôçò íá âñïõí ìå åõêïëßá ôïõò åðáããåëìáôßåò ðïõ åðéèõìïýí ÷ùñßò íá ÷Üóïõí ðïëýôéìï ÷ñüíï. Ï ïäçãüò ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò öéëïäïîåß íá ãßíåé áðáñáßôçôï åñãáëåßï ðñïâïëÞò ôùí åðáããåëìáôéþí áëëÜ êáé ðõîßäá ðëçñïöïñéþí ãéá ôïõò êáôáíáëùôÝò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ïäçãü óå åõÝëéêôï ó÷Þìá ðïõ èá óáò âïçèÞóåé íá åíôïðßóåôå åýêïëá êáé ãñÞãïñá ôïí åðáããåëìáôßá ðïõ øÜ÷íåôå. Óôéò óåëßäåò ôïõ èá âñåßôå ÷ñÞóéìá ôçëÝöùíá ôçò ÎÜíèçò, ãåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï Íïìü êáé Ýíá åíçìåñùìÝíï áëöáâçôéêü åõñåôÞñéï ìå äéåõèýíóåéò êáé ôçëÝöùíá ôùí åðáããåëìáôéþí ôçò ðüëçò ôáîéíïìçìÝíá óå åðáããåëìáôéêÝò êáôçãïñßåò. Åßìáóôå âÝâáéïé üôé ï Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò èá ãßíåé áíáðüóðáóôï êïììÜôé ôçò êáèçìåñéíüôçôá óáò ðñïóöÝñïíôáò óáò ðïëýôéìç âïÞèåéá óôéò áíáæçôÞóåéò óáò. Ìå åêôßìçóç ×áñáëáìðßäïõ ÄÝóðïéíá


ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ Åéóáãùãéêü Óçìåßùìá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ðåñéå÷üìåíá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ÎÜíèç “Ç ðüëç ìå ôá 1000 ÷ñþìáôá” . . . . . . . . . . . . . .12 ×Üñôçò ôçò Ðüëçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ×ñÞóéìá ÔçëÝöùíá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Á. Áãéïãñáößåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ÁäõíÜôéóìá - ÊÝíôñá ÁéóèçôéêÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ¢èëçóçò ÷þñïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 ÁèëçôéêÜ åßäç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Áëïõìéíßïõ Åìðïñßá - Êïõöþìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Áíáêýêëùóç ÓéäÞñùí - ÌåôÜëëùí . . . . . . . . . . . . . . . . .27 ÁíåëêõóôÞñåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 ¢íèç - ÖõôÜ - Öõôþñéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Áíé÷íåõôÝò ÌåôÜëëùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Áðåíôïìþóåéò - Ìõïêôïíßåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 ÁðïöñÜîåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ÁñäåõôéêÜ ÓõóôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Áñôïðïéåßá - Öïýñíïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Áñ÷éôÝêôïíåò - Ìç÷áíéêïß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 ÁóöÜëåéáò Õðçñåóßåò - ÓõóôÞìáôá - Security . . . . . . . . . .33 ÁóöÜëåéåò - Áóöáëéóôéêïß Óýìâïõëïé . . . . . . . . . . . . . . .34 ÁõôïêéíÞôùí ÁíôáëëáêôéêÜ - Âåëôéþóåéò . . . . . . . . . . . . .34 ÁõôïêéíÞôùí Áíôéðñïóùðåßåò - Åìðïñßá . . . . . . . . . . . . .36 ÁõôïêéíÞôùí ÂáöÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 ÁõôïêéíÞôùí Åêìéóèþóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 ÁõôïêéíÞôùí ÅëáóôéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 ÁõôïêéíÞôùí Åîáôìßóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 ÁõôïêéíÞôùí Çëåêôñïëüãïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 ÁõôïêéíÞôùí ÐëõíôÞñéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ÁõôïêéíÞôùí Óõíåñãåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Â. Âéâëéï÷áñôïðùëåßá - Áíáëþóéìá . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Âßíôåï Video - DVD club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 ÂéïëïãéêÜ Ðñïúüíôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Âéôñü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Âñåöïíçðéáêïß - Ðáéäéêïß Óôáèìïß . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Ã. ÃáëáêôïêïìéêÜ Ðñïúüíôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

6


ÃåùñãéêÜ åßäç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Ãåùðüíïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 ÃñáöéêÝò ÔÝ÷íåò - ÅðéãñáöÝò - Ôõðïãñáöåßá . . . . . . . . . . .48 ÃõìíáóôÞñéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Ãýøéíåò ÄéáêïóìÞóåéò - øåõäïñïöÝò . . . . . . . . . . . . . . . .57 Ä. ÄåñìÜôéíá åßäç - Åíäýìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Äéáéôïëüãïé - Äéáôñïöïëüãïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 ÄéáêïóìÞóåéò - ÄéáêïóìçôéêÜ Åßäç . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Äéêçãüñïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Äþñùí åßäç - ÁîåóïõÜñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Å. Åã÷þñéá Ðñïúüíôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 ÅéóáãùãÝò - ÅîáãùãÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 ÅêêëçóéáóôéêÜ åßäç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Åíäýìáôá ÁíäñéêÜ - Ãõíáéêåßá - ÐáéäéêÜ . . . . . . . . . . . . .69 ÅíäõìÜôùí Åðéäéïñèþóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Åîïðëéóìïß ÊáôáóôçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 ¸ðéðëá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 ¸ðéðëá Ãñáöåßïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 ¸ðéðëá Êïõæßíáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Åðéðëïðïéßáò åßäç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Åñãáëåßá - Ìç÷áíÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Åóôéáôüñéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Åóþñïõ÷á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Åöçìåñßäùí Åìðïñßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Æ. Æá÷áñïðëáóôåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 ÆùãñáöéêÞò åßäç - Ðßíáêåò - Êïñíßæåò . . . . . . . . . . . . . . .83 Ç. Çëåêôñéêþí Óõóêåõþí Åìðïñßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Çëåêôñéêþí Óõóêåõþí ÅðéóêåõÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Çëåêôñïëïãéêüò Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Çëåêôñïëüãïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Çëåêôñïëüãïé Ìç÷áíïëüãïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Çëåêôñïíéêþí åéäþí Åìðïñßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Çëåêôñïíéêþí Õðïë. Åìðïñßá - ÅöáñìïãÝò . . . . . . . . . . . .88 È. ÈÝñìáíóç - ÓõíôÞñçóç ÊáõóôÞñùí . . . . . . . . . . . . . . . .89 Èåñìïóßöùíåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Èåñìïûäñáõëéêïß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

7

B u s i n e s s

C a r d


É. ÉáôñéêÜ ÄéáãíùóôéêÜ ÊÝíôñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Éáôñïß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 É÷èõïðùëåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Ê. ÊáèáñéóôÞñéá (âë. ÓôåãíïêáèáñéóôÞñéá) . . . . . . . . . . . . .163 Êáèáñéóìïß Êôçñßùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Êáèáñéóìïý åßäç - ÁðïññõðáíôéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . .104 ÊáëëõíôéêÜ104 Êáôïéêßäéùí Pet shop - ÆùïôñïöÝò . . . . . . . . . . . . . . . .104 ÊáöÝ - Ìðáñ - ÉíôåñíÝô êáöÝ - ÌðéëéÜñäá . . . . . . . . . . .107 Êáöåêïðôåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Êáöåíåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 ÊÝíôñá ÄéáóêÝäáóçò - Áßè. Äåîéþóåùí . . . . . . . . . . . . .112 ÊéíçôÞ Ôçëåöùíßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 ÊëåéäéÜ - ÊëåéäáñéÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Êëéìáôéóìüò - Øýîç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Êïéíü÷ñçóôá Ðïëõêáôïéêéþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 ÊïììùôÞñéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 ÊïóìÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Êïõñôßíåò - Êïõñôéíüîõëá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Êñåïðùëåßá - ÊñÝáôá ÍùðÜ - ÐïõëåñéêÜ . . . . . . . . . . . .121 Êôçíßáôñïé - Éáôñåßá ìéêñþí æþùí . . . . . . . . . . . . . . . .122 Ë. ËáúêÞò ÔÝ÷íçò åßäç - Áíôßêåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 ËåõêÜ åßäç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 ËïãéóôéêÜ Ãñáöåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 ËïãïèåñáðåõôÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Ì. ÌÜñìáñá - Ðåôñþìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Ìåóéôåßåò - ÌåóéôéêÜ Ãñáöåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 ÌåôáëëéêÝò ÊáôáóêåõÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 ÌåôáöïñÝò - Ìåôáêïìßóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Ìç÷áíïãñÜöçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Ìç÷áíïõñãåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 ÌïêÝôåò - ×áëéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Ìïíôåëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 ÌïíùôéêÜ ÕëéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Ìïôïóéêëåôþí Åìðïñßá - Áíôéðñïóùðåßåò . . . . . . . . . . . .135 Ìïôïóéêëåôþí ÁíôáëëáêôéêÜ Óõíåñãåßá . . . . . . . . . . . . .136 ÌïõóéêÜ ¼ñãáíá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 ÌðïõãÜôóåò - Ðßôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

8


Í. ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 ÍùðÜ ÊñÝáôá (âë. Êñåïðùëåßá) . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Î. Îåíïäï÷åßá - Åíïéê. ÄùìÜôéá - Îåíþíåò . . . . . . . . . . . . .139 Îçñïß Êáñðïß - Æá÷áñþäç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Îõëåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Ï. ÏäéêÞ ÂïÞèåéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Ïäïíôßáôñïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 ÏéêïäïìéêÜ ÕëéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 ÏéêïäïìéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 ÏéêïäïìéêÝò Åñãáóßåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 ÏðôéêÜ - Öáêïß ÅðáöÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 ÏñèïðåäéêÜ - ÁèëçôéáôñéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Ð. ÐáéäéêÜ - ÂñåöéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Ðáéäéêïß Óôáèìïß (âë. Âñåöïíçðéáêïß Óôáèìïß) . . . . . . . . .47 Ðáéäüôïðïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Ðáé÷íßäéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Ðéôóáñßåò - Êñåðåñß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 ÐïäÞëáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Ðïôïðïéßåò - ÊÜâåò Ðïôþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Ðñáêôïñåßá ÏÐÁÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 ÐñïêáôáóêåõáóìÝíåò Êáôïéêßåò . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 ÐõñïóâåóôéêÜ - Ðõñïðñïóôáóßá . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Ñ. Ñáäéïöùíéêïß Óôáèìïß (âë. Ì. Ì. Å.) . . . . . . . . . . . . . . .126 Ñáðôïìç÷áíÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Ñïëüãéá (âë. ÊïóìÞìáôá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Ó. ÓêÜöç Áíáøõ÷Þò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Óïýðåñ ÌÜñêåô - Ðáíôïðùëåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Óôáèìïß ÅîõðçñÝôçóçò Áõôïêéíçôéóôþí . . . . . . . . . . . . .163 ÓôåãíïêáèáñéóôÞñéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Óôñþìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 ÓõìâïëáéïãñÜöïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Ó÷ïëÝò ÌïõóéêÞò & ÖùíçôéêÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ó÷ïëÝò Ïäçãþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

9

B u s i n e s s

C a r d


Ô. ÔáâÝñíåò (âë. Åóôéáôüñéá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Ôá÷õìåôáöïñÝò - Courier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Ôåëåôþí Ãñáöåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 ÔÝíôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Ôå÷íéêÝò Åôáéñåßåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 ÔïðïãñáöéêÝò ÅöáñìïãÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 ÔïõñéóôéêÜ Ãñáöåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Ôñïößìùí Áíôéðñïóùðåßåò - Åìðïñßá . . . . . . . . . . . . . . .173 Õ. ÕáëéêÜ - Åßäç ÏéêéáêÞò ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 ÕãéåéíÞò åßäç - ÐëáêÜêéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 ÕãñÜ Êáýóéìá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Õðçñåóßåò Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 ÕðïäÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 ÕðïëïãéóôÝò (âë. Çëåêôñïíéêþí Õð. Åìðïñßá) . . . . . . . . . .88 Ö. Öáñìáêåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Fast Food - Øçôïðùëåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 ÖñïíôéóôÞñéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 ÖñïíôéóôÞñéá ÎÝíùí Ãëùóóþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 ÖñïíôéóôÞñéá ÐëçñïöïñéêÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Öñïýôá - Ëá÷áíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 ÖõóéïèåñáðåõôÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 ÖùôéóôéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Öùôïãñáöåßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 ÖùôïôõðéêÜ - ÖùôïáíôéãñáöéêÜ êÝíôñá . . . . . . . . . . . . .190 ×. ×áñôéêÜ - ×Üñôïõ Ðñïúüíôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 ×ñþìáôá - Âåñíßêéá - ÓéäçñéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 ×ùìáôïõñãéêÝò Åñãáóßåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Ø. Øçôïðùëåßá (âë. Fast Food) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 ØéëéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Ù. Ùäåßá (âë. Ó÷ïëÝò ÌïõóéêÞò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

10


11

B u s i n e s s

C a r d


Ç ðüëç ìå ôá ÷ßëéá ÷ñþìáôá Ñáøùäßá ôçò öýóçò ç ãç ôçò ÈñÜêçò êé áöçãçôÞòñáøùäüò ï ÎÝíéïò ÍÝóôïò. Ôñåéò ïé æþíåò ôçò ðåñéï÷Þò, ìÜ÷ïíôáé íá êáôáêôÞóïõí ôïí ôáîéäéþôç, ¸ëëçíá êáé îåíïìåñßôç: ç ÏñåéíÞ Ñïäüðç ìå ôá ãñáöéêÜ ÷ùñéÜ êáé ôïí Å÷ßíï êïñüíá óôçí êåöáëÞ ôçò áíáôïëéêÜ ôïõ íïìïý êáé ôç Óôáõñïýðïëç êõêëùìÝíç áðü ïìïñöéÝò äõôéêÜ, ïé ðáñáëßìíéåò êáé ðáñáèáëÜóóéåò ðåñéï÷Ýò êáé ï ÍÝóôïò ìå ôï ÄÝëôá ôïõ êáé ôá êÜëëç ðïõ ôïí ðåñéôñéãõñßæïõí. Ç âéïðïéêéëüôçôá ïäÞãçóå óôçí áíáðôõîéáêÞ ðïñåßá ôïõ ïéêïôïõñéóìïý áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 1990 êáé äéÝãñáøå ìéá ôñï÷éÜ âåëôßùóçò ôçò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí êáé ôçò åêðáßäåõóçò ôùí åðéóêåðôþí. Êé üëá áõôÜ, ìÝóá ó' Ýíá öõóéêü ðåñéâÜëëïí ðïõ ãçôåýåé ìå ôéò ìåôáìïñöþóåéò ôïõ, Üëëïôå ÷ñùìáôßæïíôáò ôéò åéêüíåò ìå ôçí ïñãéáóôéêÞ âëÜóôçóç ôïõ êé Üëëïôå ÷áñßæïíôáò ôçí êßíçóç êáé ôç äñáóôçñéüôçôá ìå ôçí ðåéèþ ôùí Þñåìùí íåñþí ôïõ -ðïôÜìéùí, ëßìíéùí êáé èáëÜóóéùí. Ìéá éåñïôåëåóôßá äçëáäÞ ôçò Öýóçò êáé ôùí áíèñþðùí ðïõ ôçí áãêáëéÜæïõí, ó' Ýíáí ôüðï ðïõ Ý÷åé âÜèïò ÷ñüíïõ êáé éóôïñßáò, ìå ôïí ðñïúóôïñéêü ïéêéóìü ôçò Ëáöñïýäáò, ôï åëëçíéóôéêü êáé ìáêåäïíéêü «ðáñþí», ôçí ðïëéôéóìéêÞ êëçñïíïìéÜ ôùí ÁâäÞñùí, ôï âõæáíôéíü Ðåñéèþñéï êáé ôïõò íåüôåñïõò ÷ñüíïõò óôçí ÐáëéÜ Ðüëç ôçò ÎÜíèçò. Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

12


Ðñùôüôïêïò ãéïò ôçò ÈñÜêçò ï ÍÝóôïò, áéþíéïò óýæõãïò ôçò Ãáßáò, öïñÜ êáöôÜíéá êáôáðñÜóéíá ìå ôùí äáóþí ôá ìåãÝèç, ðïéêéëßá âéïôüðùí ôïí éóôïñåß, åéó÷ùñåß óå ñùãìÝò êáëüó÷çìùí âñÜ÷ùí êáé äçìéïõñãåß öõóéêïýò èýëáêåò ðñïóôáóßáò ôçò é÷èõïðáíßäáò, ôïí ðåñéâÜëëïõí êáôÜöõôåò ü÷èåò. Óýíôñïöïò ðéóôüò ôïõ ç ÓéäçñïäñïìéêÞ ÃñáììÞ, ôïí óõíïäåýåé âÞìá âÞìá, ôïõ áöçãåßôáé ôï ôáîßäé ôçò áðü ôï íüôï ùò ôçí áñ÷Þ ôçò óõíÜíôçóçò ôïõò, ôïí óõíùóôéóìü ôùí ôáîéäéùôþí óôá ðáñÜèõñá ôïõ ôñÝíïõ ãéá íá èáõìÜóïõí ôéò ïìïñöéÝò ôïõ. «Áììþäç íçóéÜ» ìå éôéÝò ó÷çìáôßæïíôáé áðü ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôçò êïßôçò ôïõ. Åêáôüí ðåíÞíôá ðåñßðïõ áðü ôá 203 åßäç ðïõëéþí ôçò ðåñéï÷Þò êáôïéêïýí óôá ÓôåíÜ ôïõ ÍÝóôïõ êáé óêïñðïýí ôéò ìåëùäßåò ôïõò, ðëïõôßæïíôáò ôç âéïãñáößá ôçò ðáíßäáò ìå ëáìðñÝò óåëßäåò. ÅíäéáöÝñïõóåò ãéá ôïí ðåñéçãçôÞ åßíáé êáé ïé êáñóôéêÝò ðçãÝò, ðïõ êáôáäåéêíýïõí ôçí ôáõôüôçôÜ ôïõò ìÝóá óôá ðáñáðïôÜìéá äÜóç. Ìç ãåëáóôïýí ïé ðñùôüöåñôïé åðéóêÝðôåò êáé ðÜñïõí ìáæß ôïõò ìïõóéêÜ üñãáíá! Èá èõìþóïõí ôá ðïõëéÜ, ãéáôß óôçí áôÝñìïíç óõíáõëßá ôïõò äåí ÷ùñÜ áíèñþðéíç óõììåôï÷Þ, ðáñÜ ìüíïí åêåßíç ôïõ óõíåðïýò áêñïáôÞ!!!

NÝóôïò

13

B u s i n e s s

C a r d


Óôáõñïýðïëç, óôáõñùôÞ êïéíùíüò ôïõ Ëåéâáäßôç êáé ôïõ ÍÝóôïõ! ×ôéóìÝíç óôéò ðëáãéÝò ÷áìçëþí ëüöùí êáé ãåéôüíéóóá êïíôéíÞ ôïõ ðïôáìïý. ÐõêíÜ äñõïäÜóç óõíïñåýïõí ìå ôï áìöéèåáôñéêü ÷ùñéü. Êé áí êéíÞóåé êáíåßò ðñïò ôï Êáñõüöõôï, èá ïäçãçèåß ôåëéêÜ óôçí êáôáðñÜóéíç ðåñéï÷Þ ôïõ Ëåéâáäßôç. ÓôåöÜíé óôçí êåöáëÞ ôïõ ôï Ãõöôüêáóôñï, ðáñáìýèé ðåñáóìÝíçò åðï÷Þò. Ôé íá ðñùôïæÞóåé êáíåßò óå ôÝôïéï ðëïýóéï ôüðï! Ôïí êáôáññÜ÷ôç ôïõ Ëåéâáäßôç; Ô' Üãñéá Üëïãá ôùí Ëéâåñþí; Ôï Äáóéêü ×ùñéü; Ôï ðáñèÝíï äÜóïò; Ôï ÊÜóôñï ôçò Ìõñôïýóáò; Ôïõò Ôïîüôåò; Ôïí ìáêåäïíéêü ôÜöï; Ôï Ëáïãñáöéêü ìïõóåßï ôçò Óôáõñïýðïëçò; Íá êáé ç áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ ôçò Ñïäüðçò! ×ùñéÜ ãáíôæùìÝíá óôéò ðëáãéÝò ôïõ üñïõò, ôï êáèÝíá ìå ôçí éäéáßôåñç ôáõôüôçôÜ ôïõ, ìå ïìïñöéÝò áðüñèçôåò áðü ôçí êáôáóôñïöéêÞ ìáíßá ôçò äåóðüæïõóáò ôóéìåíôïðïßçóçò, Ãëáýêç êáé Êïôýëç, Êßññá êáé ÄçìÜñéï, ÊïôÜíç êáé Óìßíèç, Ùñáßï êáé ÓÜôñåò, åðéêåöáëÞò ï Å÷ßíïò, êïñõöáßïò ôïõ ÷ïñïý ôùí áíáôïëéêþí ïéêéóìþí. Ôï é÷èõïôñïöåßï ìå ôéò ðÝóôñïöåò, ãåõóéãíùóßáò áíÜãíùóìá! Åäþ ç äéáöïñåôéêüôçôá åßíáé óôÜóç æùÞò êáé ç ðïëõðïëéôéóìéêüôçôá éåñÞ ðáñáêáôáèÞêç!

Óôáõñïýðïëç

ÐåíôÜìïñöïò ðñßãêéðáò ôçò äõôéêÞò ïñåéíÞò æþíçò. Ïé ößëïé ôïõ, Üíèñùðïé ôïõ óôï÷áóìïý Þ îùìÜ÷ïé, öñüíôéóáí, åõôõ÷þò, íá åßíáé ðñïóåããßóéìïò. Ôá êáôáöýãéá ôùí ïñåéâáôþí êáé ôïõ Öõóéïëáôñéêïý Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ ÎÜíèçò ìðïñïýí íá öéëïîåíÞóïõí ôïõò ëÜôñåéò ôçò öýóçò, - åóôßåò áñ÷Ýãïíåò ìéáò ðáñÜäïóçò ðïõ åðéìÝíåé áêüìç íá Ý÷åé ëüãï ýðáñîçò. Ôï Äáóéêü ×ùñéü óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Åñýìáíèïõ äåí ðáñÝ÷åé ìïíÜ÷á áíÝóåéò óôç äéáìïíÞ ôïõ ôáîéäéþôç, áëëÜ êáé ïñìçôÞñéï ãéá ðïéêßëåò åîïñìÞóåéò. Ôá ìïíïðÜôéá åäþ åßíáé óçìá-óìÝíá êáé äåí ôïõ áöÞíïõí ðåñéèþñéá íá ÷áèåß. ¼óï ãéá äñáóôçñéüôçôåò, äéáëÝãåôå êáé ðáßñíåôå: ïñåéâáóßá, ÷éïíïäñïìßá, äéáäñïìÝò ìå

Ëåéâáäßôçò

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

14


ôæéðò 4x4, åêäñïìÝò mountain bike , åðßóêåøç óôïí êáôáññÜ÷ôç. Êáé öõóéêÜ, ôï åôÞóéï ìÜæåìá ôùí Óáñáêáôóáíáßùí óôá ôÝëç ôïõ Éïýëç äßíåé ôçí áöïñìÞ óôïí ôáîéäåõôÞ íá ãíùñßóåé ðáñáäüóåéò, Þèç êáé Ýèéìá êáé íá æÞóåé óôéãìÝò ìïíáäéêÝò, ðëÞñùò áñìïíéóìÝíåò ìå ôç öýóç. Ç üñáóç êáé ç áêïÞ óáò, óå ðëÞñç åãñÞãïñóç! Ïé åéêüíåò ìïíáäéêÝò! Ïé Þ÷ïé ëõñéêüôáôïé! ÁäñÜîôå ôçí ðñþôç åõêáéñßá êáé æÞóôå «íý÷ôåò ìáãéêÝò êé ïíåéñåìÝíåò» êáé ìÝñåò äéÜöáíåò óáí ôï êÜëëïò, Ýôóé, óáí ðáñáìýèé... 15

B u s i n e s s

C a r d


Âéóôïíßäá! Ç ðñéãêéðÝóóá ôïõ Íïìïý ÎÜíèçò Nýìöç ôùí íåñþí, äßäõìç áäåëöÞ åíüò æÜðëïõôïõ âéüôïðïõ, ìå ðñïóôÜôç èåßï ôïí Áç- Íéêüëá êé áíèñþðéíï ôç Óýìâáóç Ramsar. Ìå óõíáõëßåò áðßèáíåò ôùí ðïõëéþí ôåíü ñïõò, ìðÜóïõò êáé óïðñÜíï - ôé åñùäéïß êáé ðåëåêÜíïé, ôé áñãõñïôóéêíéÜäåò êáé êïñìïñÜíïé, ÷Üñìá ôçò áêïÞò êáé ôçò üñáóçò... Êé ï áñéóôïêñÜôçò êýêíïò, ìïéÜæåé íá èõìßæåé ìå ôï ìåëáã÷ïëéêü ôïõ âëÝììá ìéá Üëëç ëßìíç, åêåßíçí ôïõ Ôóáúêüöóêõ... Áñêåß íá ìçí áêïýóïõìå ðïôÝ ôï Üóìá ôïõ... Êé áí èÝëåôå íá êáôáãñÜøåôå ôá óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò ôçò Âéóôïíßäáò, óáò ðëçñïöïñïýìå: Åßíáé ç ìåãáëýôåñç ëßìíç ôçò ÈñÜêçò, ç ÝêôáóÞ ôçò áðëþíåôáé óå 42.000 óôñÝììáôá êé åßíáé áðü ôïõò âáóéêüôåñïõò õäÜôéíïõò õðïäï÷åßò ôçò ïñïóåéñÜò ôçò Ñïäüðçò. Ðþò õöáëìõñþíïíôáé ôá íåñÜ ôçò; Ôñåéò äßáõëïé åðéêïéíùíßáò, óôï ýøïò ôïõ Ðüñôï Ëüãïõò, öñïíôßæïõí ãé' áõôü. Ôï õöÜëìõñï íåñü ïäçãåß óôçí ðïéêéëïìïñößá ôùí óõíèçêþí ðåñéâÜëëïíôïò êé Ýôóé ãßíåôáé ðüëïò Ýëîçò ãéá äéÜöïñá åßäç ðáíßäáò, áëëÜ êáé áéôßá éäéáßôåñçò áíÜðôõîçò ôçò ÷ëùñßäáò. Óôáèìüò öéëüîåíïò ãéá ôá ìåôáíáóôåõôéêÜ ðïõëéÜ ðïõ äéÝñ÷ïíôáé áðü ôç ÷þñá ìáò, ôüðïò áíáðáñáãùãÞò Üëëùí, ÷åéìùíéÜôéêï êáôáöýãéï ãéá ìéá ôñßôç êáôçãïñßá! Áêïýóôå êáé ôï êáôáðëçêôéêü! Ôñéáêüóéá êáé êÜôé åßäç ôçò ïñíéèïðáíßäáò, áðü ôá 422 ðïõ '÷ïõí êáôáãñáöåß óôçí ÅëëÜäá, Ý÷ïõí ðáôñßäá ôç èá áðïõóéÜóåôå áðü ìéá ôÝôïéá éåñïôåëåóôßá; Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

16


Éäéáßôåñá áîéüëïãç åßíáé ç ðïñåßá ôùí ÁâäÞñùí êáôÜ ôïõò Âõæáíôéíïýò êáé ìåôáâõæáíôéíïýò ÷ñüíïõò. Ç ðüëç ìåôïíïìÜóôçêå óå “Ðïëýóôõëïõ” (áðü ôïõò ðïëëïýò óôýëïõò êßïíåò) Þôáí Ýäñá ÅðéóêïðÞò êáé õðÞñîå ìéá óçìáíôéêÞ íáõôéêÞ ðüëç.

¢âäçñá

Ðåñßðïõ ôï 1720, ïé êÜôïéêïé ôïõ Âõæáíôéíïý Ðïëýóôõëïõ, åãêáôáëåßðïõí ôçí ðáñáèáëÜóóéá ðåñéï÷Þ êáé êéíïýíôáé ðñïò ôï åóùôåñéêü üðïõ éäñýåôáé ôï óçìåñéíü ÷ùñéü. Ï ðñþôïò ïéêéóìüò áðëþíåôáé ãýñù áðü ôçí åêêëçóßá üðïõ óÞìåñá ðñïâÜëëïõí ôá ðáíÝìïñöá áñ÷ïíôéêÜ åêåßíçò ôçò åðï÷Þò êáèþò êáé ôï áíáðáëáéùìÝíï ”ÄéêáóôÞñéï” óôï ïðïßï óôåãÜæåôáé ôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï ÁâäÞñùí. Ïé áíáóêáöÝò ðïõ îåêßíçóáí óôçí ðåñéï÷Þ ôï 1950 áðü ôïí áñ÷áéïëüãï ÄçìÞôñéï Ëáæáñßäç, Ýöåñáí óôï öùò áñêåôÜ ôìÞìáôá ôçò Áñ÷áßáò Ðüëçò ôùí ÁâäÞñùí, ôùí ôïé÷þí, ôçò Áêñüðïëçò, ôïõ Áñ÷áßïõ ÈåÜôñïõ, ôïõ êëáóéêïý êáé åëëçíéêïý íåêñïôáöåßïõ, ôçò âõæáíôéíÞò Áêñüðïëçò êáé ôïõ Åðéóêïðéêïý íáïý. ÐïëëÜ áðü ôá ðéï áîéüëïãá åõñÞìáôá öéëïîåíïýíôáé óôï íåïúäñõèÝí Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ôùí ÁâäÞñùí, üðïõ ï åðéóêÝðôçò ìðïñåß íá èáõìÜóåé ôï ìåãáëåßï ôçò éóôïñßáò êáé ôïõ ðíåýìáôïò ôùí ÁâäÞñùí. Áîßæåé íá óçìåéùèåß êáé ç áíáðáñÜóôáóç ôùí ôÜöùí ìå ôïõò áõèåíôéêïýò óêåëåôïýò êáé ôá ðñïóùðéêÜ áíôéêåßìåíá ôïõ íåêñïý, üðùò âñÝèçêáí óôéò áíáóêáöÝò. ÕðÜñ÷åé ðëïýóéï åíçìåñùôéêü õëéêü ãéá ôçí áñ÷áúêÞ ðüëç ôùí ÁâäÞñùí êáé ìðïñåßôå íá ôï ðñïìçèåõôåßôå ìÝóá óôï ìïõóÝéï.

17

B u s i n e s s

C a r d


Ôï Ùñïëüé ôçò êåíôñéêÞò ðëáôåßáò ÎÜíèçò, êôßóìá ôïõ 1859, äåóðüæåé óôçí ðüëç, åíþíïíôáò ôçí ðáëéÜ ðüëç ôïõ 19ïõ áéþíá ìå ôçí êáéíïýñãéá óýã÷ñïíç ðüëç ðïõ áíáðôý÷èçêå óôïí 20ï áéþíá. Ç ðüëç ðåñéâÜëëåôáé áðü ëüöïõò êáôÜöõôïõò êáé ôç äéáññÝåé ï ðïôáìüò Êüóõíèïò, ðïõ åêâÜëåé óôç Âéóôïíßäá ëßìíç. ÁêñïêÝñáìï óôçí êåöáëÞ ôçò ÎÜíèçò, áêïõìðÜ ç ÐáëéÜ Ðüëç, äùñéêÜ êïóìçìÝíç ìå ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò ðáñÜäïóçò. Ï åðéóêÝðôçò åêåß ìðïñåß íá ðåñðáôÞóåé óå ðëáêüóôñùôá äñïìÜêéá êáé íá êåñÜóåé ôçí üñáóÞ ôïõ ìå ôçí áéóèçôéêÞ ôçò óõììåôñßáò: êáãêåëüöñáêôá ðáñÜèõñá, óêáëïðÜôéá ãåìÜôá ãëÜóôñåò ðïõ êïéíùíïýí åõùäéÜ, áíÜãëõöåò èýñåò, êåñáìßäé êáé îýëï, ïðôéêÞ ðáíäáéóßá. Óôïëßäé áñ÷éôåêôïíéêü ôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï, üðïõ ôáîéäåýåé êáíåßò óôïí ðñïãïíéêü âßï: ç ëáôÝñíá, ôï ãñáììüöùíï, ôá õöáíôÜ êáé êåíôÞìáôá, ôá ïéêéáêÜ óêåýç, ôá ðïéêéëüìïñöá êïóìÞìáôá, ôá ãåùñãéêÜ åñãáëåßá, ïé èñáêéþôéêåò óôïëÝò, ïé êáñôðïóôÜë ôïõ ðáñåëèüíôïò ìå ôá êáëëéãñáöéêÜ ãñÜììáôá, ï êáðíüò ðïõ ó÷çìáôßæåôáé óå åéêáóôéêÝò äçìéïõñãßåò. ¸íáò êüóìïò ïëÜêåñïò ôïðïèåôçìÝíïò óå èáõìÜóéåò áßèïõóåò ìå æùãñáöéóìÝíá ôáâÜíéá. Óôçí Üëëç Üêñç ôçò ÎÜíèçò, öñïõñïß ôçò åéóüäïõ ôçò áðü ôïí Óéäçñïäñïìéêü óôáèìü, óôÝêïõí ôá ôéôÜíéá êáðíïìÜãáæá, áñ÷éôåêôïíéêÜ ìåãáèÞñéá ðïõ äéçãïýíôáé «ðåñáóìÝíá ìåãáëåßá», ôçí ïéêïíïìéêÞ Üíèéóç ôçò ðüëçò, ôüôå ðïõ ç ðáñáãùãÞ êáé ç åðåîåñãáóßá ôïõ êáðíïý Ýöôáíáí óå ýøéóôá åðßðåäá.

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

18


ÉåñÝò áåôïöùëéÝò óôçí êáñäéÜ ôïõ âïõíïý ôá ìïíáóôÞñéá ôçò ÎÜíèçò. ÖÜñïò öùôåéíüò ðÜíù áð´ ôçí ðüëç, ç ÐáíáãéÜ ç Áñ÷áããåëéþôéóóá óôÝêåôáé ìåãáëüðñåðá, ðñïóìÝíïíôáò öéëüîåíá ôïõò ðñïóêõíçôÝò. Áîéüëïãåò áãéïãñáößåò êáé åéêüíåò êïóìïýí ôï íáü ôçò. ¼÷é ðïëý ìáêñéÜ, ç ÐáíáãéÜ ç Êáëáìïý êñáôåß ôç äéêÞ ôçò ãùíéÜ, ðñáóéíïöïñåìÝíç áðü èåüñáôá äÝíôñá. Ìá êáé ç ìïíÞ ôùí áãßùí Ôáîéáñ÷þí åßíáé Ýíáò åðßóçò áîéüëïãïò ôüðïò ðñïóêõíÞìáôïò. Ç äéáäñïìÞ ãéá ôá ìïíáóôÞñéá áõôÜ åßíáé èáõìÜóéá. Ç öýóç åêåß äßíåé ôï äéêü ôçò, ïðôéêü, ñåóéôÜë. Óôá ÷áìçëÜ ôçò ðüëçò, êÜôù áðü ôç óéäçñïäñïìéêÞ ãñáììÞ, õðÜñ÷åé ôï Ìïõóåßï ÖõóéêÞò Éóôïñßáò, üðïõ ìðïñåß ï åðéóêÝðôçò íá ãíùñßóåé ôïí êüóìï ôùí æþùí, óôç ìïõìéïðïéçìÝíç åêäï÷Þ ôïõ. Ïìöáëüò ôùí ðáñáðÜíù ÷þñùí ç óýã÷ñïíç ðüëç. Ðüëïò Ýëîçò ãéá ôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ, ôéò áíÜãêåò êáé ôéò ðñïôåñáéüôçôåò ôïõ ðïëßôç. ÊáôáóôÞìáôá, ðëáôåßåò, ðÜñêá, õðÝñï÷á ìðáñÜêéá ìå áîåðÝñáóôç áéóèçôéêÞ êáé ìïõóéêÞ ðïéüôçôá, êáöÝ ðïõ ðáíôñåýïõí ôçí áñìïíßá ôïõ ÷þñïõ ìå ôá ðñïóöåñüìåíá õëéêÜ áãáèÜ, ôáâÝñíåò ðïõ óõíáãùíßæïíôáé óôçí ðïéêéëßá ôùí öáãçôþí, êïõæßíá æá÷áñïðëáóôåßá ðïõ Ý÷ïõí öçìéóôåß óå ÅëëÜäá êáé Åõñþðç, óðåóéáëéôÝ ðñùôüãíùñùí ãåýóåùí ãéá ôïõ îÝíïõò. ÊáíÝíáò ôáîéäéþôçò äå öåýãåé áðü ôçí ðüëç ÷ùñßò íá ðñïìçèåõôåß ôá áíåðáíÜëçðôá óéñïðéáóôÜ ãëõêÜ Þ ôéò êáñéüêåò êáé ôá óïõôæïýê-ëïõêïýì. Ç ÎÜíèç Ý÷åé êáôïñèþóåé íá èåóìïèåôÞóåé, óå ôñåéò äéáöïñåôéêÝò ÷ñïíéêÝò ðåñéüäïõò (÷åéìþíá êáëïêáßñé öèéíüðùñï), ãéïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ðïõ êáëýðôïõí ôéò áíáæçôÞóåéò êáé ôéò áíçóõ÷ßåò åíüò öéëïðñüïäïõ áíèñþðïõ. Ôïí ÖåâñïõÜñéï, óôçí êáñäéÜ ôïõ ÷åéìþíá, áíåâáßíåé ï ðõñåôüò ôçò ðüëçò ìå ôéò ËáïãñáöéêÝò ôçò ÃéïñôÝò. Åðßêåíôñï ôï ÊáñíáâÜëé, ðïõ ðáñïõóéÜæåé ðáíåëëÞíéï åíäéáöÝñïí. Ï Éïýíéïò åßíáé ï ìÞíáò ôçò íåïëáßáò ãéá ôçí ðüëç ìáò. Ïé ãéïñôÝò íåïëáßáò áíáäåéêíýïõí ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôùí íÝùí. Ôïí ÓåðôÝìâñéï, ïé ÃéïñôÝò ÐáëéÜò Ðüëçò ìåôáôñÝðïõí ôç ãáëÞíéá áôìüóöáéñá ôçò óå Ýíá áëçèéíü ðáíçãýñé: ìáíôïëéíÜôåò ðïõ óêïñðïýí ìíÞìåò, õðáßèñéåò ôáâÝñíåò, åêèÝóåéò âéâëßùí, æùãñáöéêÞò, ðáñïõóßá ëïãïôå÷íþí áð´ üëç ôçí ÅëëÜäá, êÝöé, æùíôÜíéá, êßíçóç. Óõíáêüëïõèá, ï ôáîéäéþôçò ðïõ èá êïðéÜóåé óôçí ðüëç ìáò êáé èá ðéåé ôï íåñü ôçò, äåí èá ôç ëçóìïíÞóåé ðïôÝ. 19

B u s i n e s s

C a r d


ÄÇÌÏÓÉÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÁÌÅÓÇÓ ÁÍÁÃÊÇÓ ÊÝíôñï ¢ìåóçò ÂïÞèåéáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ¢ìåóç ÅðÝìâáóç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 ÐõñïóâåóôéêÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Ðõñêáãéþí Äáóþí, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Äáóáñ÷åßá: ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78400 Óôáõñïýðïëçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22218 ÄÇÌÏÉ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ Ä. ÎÜíèçò, . . . . . . . Ä. ÁâäÞñùí, . . . . . Ä. Âéóôïíßäáò, . . . . Ä. Ìýêçò, . . . . . . . Ä. Óôáõñïýðïëçò, . . Ä. Ôïðåßñïõ, . . . . . Ê. Èåñìþí, . . . . . . Ê. Êïôýëçò . . . . . . Ê. Óáôñþí, . . . . . . . Ê. ÓåëÝñïõ, . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

.25410 .25410 .25410 .25440 .25420 .25410 .25440 .25440 .25440 .25410

24444 51207 81888 65464 22226 42000 23232 23100 22194 31333

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ - ÊÅÍÔÑÁ ÕÃÅÉÁÓ - ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÉÁÔÑÅÉÁ Í. ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 47100, 47200 Ê. Õ. Óôáõñïýðïëçò, . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 22475 Ê. Õ. Å÷ßíïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25440 22120 Ð. É. ÁâäÞñùí, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 51204 Ð. É. ÃåíéóÝáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 81485 Ð. É. ÄéïìÞäåéáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 91322 Ð. É. Åîï÷Þò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 94270 Ð. É. ÅõëÜëïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 41208 Ð. É. Êéììåñßùí, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22296 Ð. É. Êïõôóïý, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 96315 Ð. É. Í. Åñáóìßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 61395 Ð. É. ÓåëÝñïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 31204 Ð. É. Ôïîïôþí, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 93232 Ð. É. Ùñáßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73257 Ð. É. Íåï÷ùñßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 31222 Ð. É. Ìýêçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25440 22215 Ð. É. Óáôñþí, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25440 22220 Ð. É. Êïôýëçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25440 22780 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ - ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏÉ ÓÔÁÈÌÏÉ Ô. Áó. ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ô. Ôñ. ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Á. Ô. ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Á. Ô. Ðåñ. ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Á. Ô. ÃåíéóÝáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

84138 84125 84116 84141 81333 22


Á. Ô. Óôáõñ/ëçò, . Á. Óô. ÁâäÞñùí, . Á. Óô. ÅõëÜëïõ, . Á. Óô. ÓåëÝñïõ, . . Á. Óô. Ìýêçò, . . . Á. Ô. Å÷ßíïõ, . . . Ôì. Öõë. Óõíüñùí,

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

.25420 .25410 .25410 .25410 .25410 .25440 .25440

22100 51222 41222 31188 22217 22122 23888

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍÉÅÓ ÁÅÑÏËÉÌÅÍÅÓ Äçìüêñéôïò (Áëåîáíäñïýðïëç ¸âñïõ), . . . . . . . . . . . . . .25510 45198 Ì. ÁëÝîáíäñïò (×ñõóïýðïëç ÊáâÜëáò), . . . . . . . . . . . . . . .25910 53273 ÊÔÅË Ðëçñïöïñßåò, . . . . . Ãñáöåßï Êßíçóçò, . . Ôáìåßï, . . . . . . . . . Áóôéêþí Ëåùöïñåßùí,

.... .... .... ...

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.25410 .25410 .25410 .25410

22684 26507 22740 77977

ÓÉÄÇÑÏÄÑÏÌÏÉ ÏÓÅ ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22581 ÏÓÅ Óôáõñïýðïëçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 22233 ÔÁÎÉ Ñáäéïôáîß,

. . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29977, 72801-3

ËÉÌÁÍÉÁ - ÌÁÑÉÍÅÓ Ðüñôï ËÜãïò (Ëéìåíáñ÷åßï), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 96666 Ìáñßíá ÁâäÞñùí (Ëéìåíéêüò Óôáèìüò), . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 51520

ÌÏÕÓÅÉÁ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÅÓ - ÐÉÍÁÊÏÈÇÊÅÓ Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . Ìïõóåßï ÖõóéêÞò Éóôïñßáò ÎÜíèçò, . . . . . . . ÄçìïôéêÞ ÐéíáêïèÞêç ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . Åêêëçóéáóôéêü Ìïõóåßï ÌïíÞ Áñ÷áããåëéþôéóóáò, . . . . . . . . . . . . . . Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï Óôáõñ/ðïëçò, . . . . . . . Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ÁâäÞñùí, . . . . . . . . . Ìïõóåßï Êáðíïý ÎÜíèçò,ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç, Äçìïôéêü ÁìöéèÝáôñï, . . . . . . . . . . . . . . .

23

.25410 25421 .25410 21212 .25410 76363 .25410 .25420 .25410 25410 .25410

B u s i n e s s

29799 22260 51003 22415 26453

C a r d


Á,á Áãéïãñáößåò ÊÁËËÉÄÇÓ ÆÁÖÅÉÑÉÏÓ Óôáèìïý 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22020 ÐÁÍÁÃÉÙÔÉÄÏÕ ÍÉÊÇ, Ìðñùêïýìç 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62221

ÁäõíÜôéóìá - ÁéóèçôéêÞò ÊÝíôñá

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

24


ÓÅÍÉÊÉÄÇÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓ,EVELLON STORES, ×áôæçóôáýñïõ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77088 ×ÁÔÆÇÈÅÏÖÁÍÏÕÓ ÃÅÙÑÃÉÁ,ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÏÌÏÑÖÉÁ, Çñþùí 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28787

¢èëçóçò ÷þñïé

25

B u s i n e s s

C a r d


ÓÁÌÁÑÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ, VILLA DIBALLA,Ëåýêç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 91500

ÁèëçôéêÜ Åßäç ACID Áí. Äçìçôñßïõ 17Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÑÁÐÔÏÐÏÕËÏÕ Ð. & ÓÉÁ Ï.Å Ì. ÊáñáïëÞ 8 & 28çò Ïêôùâñßïõ 122, . . . . . . . . . . .25410 ×ÁÔÆÇÌÅÓÔÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ - XATZIMESTI SPORTS 28çò Ïêôùâñßïõ 33, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÕ ÊÙÍ/ÍÁ - ÖÏÕÓÊÁ Ð.,ATHLETE'S SHOP Ìðñùêïýìç 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 MY SPORTS ÄáãêëÞ & Åëðßäïò 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

63717 72772 27910 75245 68988

Áëïõìéíßïõ Åìðïñßá - Êïõöþìáôá

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

26


ÁLVEK ÇËÉÁÄÇÓ 7ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 93270 ÌÐÁÌÐÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Äçìïêñßôïõ 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25210 71392 ÔÅ×ÍÇ ÐÁÍÔÅËÏÓ Á.Å. 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - Ðçãáäßùí, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75182 ÖÏÕÑËÁÊÉÄÇÓ É. & ÓÉÁ 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23753

Áíáêýêëùóç ÓéäÞñùí - ÌåôÜëëùí

ÁÖÏÉ Ê. ÌÏÕÌÔÆÁÊÇ Ï.Å. 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26655

ÁíåëêõóôÞñåò ÊÁÑÁÌÁÍÙËÇÓ Â &É Ï.Å. 28çò Ïêôùâñéïõ 209, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75690 ÐÁÌÐÏÑÇ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ Ï.Å Çðåßñïõ 32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28578

27

B u s i n e s s

C a r d


ÊÁÑÁÌÇÔÓÏÕ ÁÖÏÉ ÔóéìéóêÞ 55, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27615 ÐÁÌÐÏÑÇÓ Á.-ÁÊÔÅÍÉÆÏÃËÏÕ Ì. Ï.Å. Áí.Äçìçôñßïõ 45, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21980

¢íèç - ÖõôÜ - Öõôþñéá ÃÁÑÄÅÍÉÁ Ì. ÊáñáïëÞ 64, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71646 ÈÙÌÏÃËÏÕ ÌÁÑÉÁ ÁÃÁÐÇ, ÁÍÈÏÊÅÑÁÌÏ Êëåìáíóþ 29, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23581 ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ ÅËÉÓÁÂÅÔ, ÊÑÉÍÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 183, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21100 ÓÔÅÑÉÁÊÁÓ ÌÉ×ÁÇË, ÁÍÈÏÓÕÍÈÅÓÅÉÓ Ìðñùêïýìç 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22911 ÔÓÁËÉÊÇ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËÉÁ, ÑÏÆÅ Áí. Äçìçôñßïõ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25938 ÔÓÅÊÇÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ, ÏÉÊÁÍÈÇ Ìåóïëïããßïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78076 ÌÐÏÕÊÅÔÏ & ÌÐÁËÏÍÉ Ìåóïëïããßïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68801 ÓÔÁÕÑÁÊÁÑÁÓ ÈÅÏÖÁÍÇÓ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83606 ÔÓÉÔÓÉÑÊÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 124, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27362 ×ÁÔÆÇÉÙÁÍÍÏÕ ÓÏÕÌÅËÁ, ÍÏÕÖÁÑÏ 28çò Ïêôùâñßïõ 271, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23454

Áíé÷íåõôÝò ÌåôÜëëùí ÖÙÔÉÁÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ð. ÔóáëäÜñç 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76446

Áðåíôïìþóåéò - Ìõïêôïíßåò

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

28


ÁðïöñÜîåéò

ÁÐÏÖÑÁÊÔÉÊÇ 28çò Ïêôùâñßïõ 309, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78055

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

30


ÁñäåõôéêÜ ÓõóôÞìáôá

Áñôïðïéåßá - Öïýñíïé ÁÖÏÉ ÌÁËËÉÁÑÏÕÄÁÊÇ Ï.Å ÐåñéêëÝïõò 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24317 Â.ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÕ & ÓÉÁ Ï.Å, ÁÑÔÏÐÏÉÉÁ ÎÁÍÈÇÓ 4ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28985 ÂÕÆÁÍÔÉÍÏÓ ÖÏÕÑÍÏÓ Ðë. Áíôßêá 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28810

ÊÁÐÁÃÅÑÉÄÇÓ ÁÈ. Á. ÐáðÜãïõ 57, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÏÓÅÉÄÏÕ ÁÍÍÁ,ÔÏ ÓÔÁ×Õ Ðéáëüãëïõ 17 & È. Äïýêá ãùíßá, . . . . . . . . . . ÔÓÅËÉÏÓ ÁÈ. 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . ÖÁÊÉÙËÁ ÌÁÑÉÁ, Ï ÖÏÕÑÍÏÓ ÔÇÓ ÃÅÉÔÏÍÉÁÓ ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .25410 66459 . . . .25410 72881 . . . .25410 21890 . . . .25410 51271

Áñ÷éôÝêôïíåò - Ìç÷áíéêïß ÁÌÐÁÔÆÇÓ ÃÉÁÍÍÇÓ ×áôæçóôÜõñïõ 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74316 ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÍÔÁÍÇÓ Áíäñéáíïõðüëåùò 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25850 ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÏÕ ÅÕÃÅÍÉÁ, Ì. ÊáñáïëÞ 66, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83714

31

B u s i n e s s

C a r d


ÆÅÑÅÍÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ, ÁÍÙÄÏÌÇ ÏÅ 4çò Ïêôùâñßïõ 15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78688 ÆÏÕÑÉÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ, ÐñáîéôÝëïõò & Ë. Óïöïý, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67575 ÊÏÕÓÔÅËÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, Áí. ÈñÜêçò 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84424

ËÁÆÉÄÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ, Óìýñíçò 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÐÏÕÑÔÏÕÍÇÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ Çñþùí 49, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÕ ÅËÅÍÇ, ÐÏË. ÌÇ×. Ô.Å. 12 Áðïóôüëùí7, . . . . . . . . . . . . . . . ÓÅÑÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 12 Áðïóôüëùí 7, . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .25410 77553 . . . . . . . . . .25410 70687 . . . . . . . . . .25410 70281 . . . . . . . . . .25410 68065

ÓÉÃËÉÄÇÓ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ ×áôæçóôÜõñïõ 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23099

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

32


ÁóöÜëåéáò Õðçñåóßåò - ÓõóôÞìáôá - Security ÔÓÉÑÉÃÃÁÍÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Áã. Äçìçôñßïõ 83-85, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71666

33

B u s i n e s s

C a r d


ÁóöÜëåéåò - Áóöáëéóôéêïß Óýìâïõëïé

ÅÖÅÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Äßáõëïò ÊÜìðïõ Åýëáëï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 41646 INTERAMERICAN AÓÖÁËÅÉÅÓ Ì.ÊáñáïëÞ & Óìýñíçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71000 ÌÉ×ÏÃËÏÕ ÐÁÔÁÍÇ, OPTIMIST Çñþùí 75, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84500 ÓÁËÇ ÏÃËÏÕ ÁÉ×ÁÍ Çñþùí 49, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84931

×ÁÔÆÇÃÊÅÍÅ ÉÑÖÁÍ È. Äïýêá 14, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21705

ÁõôïêéíÞôùí ÁíôáëëáêôéêÜ - Âåëôéþóåéò ÌÁÃÊÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24630 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

34


ÌÐÁËÔÁÔÆÇ ÓÏÖÉÁ Ì. ÊáñáïëÞ 54, . . . . . . . ÐÁÌÐÏÕÊÉÄÏÕ Ï. ÓÏÖÉÁ, 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - Ðåôåéíïý, ×ÁÔÆÇÓ O ×ÁÔÆÇÓ, 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26816 AUTO SHOP . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62525 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68653

ÁõôïêéíÞôùí Áíôéðñïóùðåßåò - Åìðïñßá ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA ÓÔÅÑÃÉÁÄÇÓ É. ÅÐÅ 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74107 BMW ÊÏÍÔÏËÉÁÓ 1o ÷ëì ÎÜíèçò-ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27293

CITROEN ÓÔÅÑÃÉÁÄÇÓ É. ÅÐÅ 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63611 FORD ÃÏÕÓÇÓ 3o ÷ëì ÎÜíèçò-ËÜãïõò , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72260 HONDA - MITSUBISHI ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 72260 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78155 HYUNDAI - KIA - ISUZU ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÈÁÃÃÏÐÏÕËÏÓ 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73232 MAZDA ÊÁÑÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . MERCEDES ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ Á.Å.Â.Å. 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . OPEL MAC ÌÏÔÏRS 2o ÷ëì ÎÜíèçò-ËÜãïõò , . . . . . . . . . . . . . PEUGEOT ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ É.Á. & ÓÉÁ Ï.Å. 1o ÷ëì ÎÜíèçò-ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . SEAT - SAAB ÊÏÕÔÓÏÕÑËÇÓ Ä. & ÓÉÁ Ï.Å. 3o ÷ëì ÎÜíèçò-ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . TOYOTA ÔÓÅÃÃÅËÅÔÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 2ï ÷ëì ÎÜíèçò-ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . VW ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ Á.Â.Å.Å. Î.Å.Å. ÔÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ, . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .25410 75816 . . . . . . .25410 64450 . . . . . . .25410 83377 . . . . . . .25410 27822 . . . . . . .25410 28054 . . . . . . .25410 78207 . . . . . . .25410 22948

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

36


37

B u s i n e s s

C a r d


ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ, GOLDEN CAR Êáðíåñãáôþí 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁÑÁÂÅÆÕÑÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ, KARAVEZIRIS TRUCKS 7ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÐÁÍÔÁÊ CARS 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÁÂÂÁÉÄÇÓ ÇË. ÁÃÁÐÉÏÓ 11ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . .

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

. . .25410 83256 . . .25410 67813 . . .25410 63180 . . .25410 93180

38


AõôïêéíÞôùí ÂáöÝò

ÁÌÂÑÏÓÉÁÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83440 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

40


ÑÁÓÇÌ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62403 ×ÁÑÏÃËÏÕ ,×ÁÑÏÃËÏÕ 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27903

ÁõôïêéíÞôùí Åêìéóèþóåéò ÁÈÁÍÁÓÉÄÇÓ ÁÑÌÅÍ ÂåíéæÝëïõ 72, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84745

ÁõôïêéíÞôùí ÅëáóôéêÜ KUMHO 4ï ÷ëì Îáíèçò-Ëåõêçò , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75803 ÂÉÄÏÕÑÁÓ Ð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÔÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26609 ÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏÓ ÐÅÔÑÏÓ ÔÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ 11 , . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22212

ÐÏÕÔÁÊÉÄÇÓ ÇËÉÁÓ & ÓÉÁ Ï.Å Ëåõêßððïõ 14, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77152, 27392

41

B u s i n e s s

C a r d


ÓÅËÉÌ ÊÅ×ÁÃÉÁ Á×ÌÅÔ, ELASTRAK Äçìïêñßôïõ 35, . . . . . . . . . . . . . ÓÅÑÄÁÑÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . ÕÉÏÉ Â. ÔÁÓÉÏÕ & ÓÉÁ ÏÅ 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - Ðåôåéíïý, . . . . . . ×ÏÕÌÁÚÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÔÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ, . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .25410 69113 . . . . . . . . . . . .25410 75305 . . . . . . . . . . . .25410 23411 . . . . . . . . . . . .25410 27766

ÁõôïêéíÞôùí Åîáôìßóåéò ÌÐÏÃÉÁÔÆÇÓ É. ËÅÙÍÉÄÁÓ, 28çò Ïêôùâñßïõ 14Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20512

×ÁÔÆÇÁÓÇÌÉÁÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, ÔÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ 13Á, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25625

ÁõôïêéíÞôùí Çëåêôñïëüãïé ÉÏÑÄÁÍÇÓ Ã. ÊÕÑËÉÄÇÓ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72026 ÍÉÊÏËÏÕÆÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Ã. Êïíäýëç 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25880

ÁõôïêéíÞôùí ÐëõíôÞñéá ÁÃÃÅËËÉÄÇÓ È.- ÌÁÍÔÁÓ È., ÌÐÏÕÑÌÐÏÕËÇÈÑÅÓ Ìé÷áçëßäç 26, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72596 ÁÓÂÅÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÁÑÇÓ, ÓÔÏÍ ÁÖÑÏ Äçìïêñßôïõ 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6936 902608 ×ÁÑÏÃËÏÕ 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27903 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

42


ÁõôïêéíÞôùí Óõíåñãåßá

ÊÁÄÑÇ ÊÅÌÁË, Ïðéóèåí Åèí. Óôáäßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28281

ÊÕÑËÉÄÇÓ Ã. ÉÏÑÄÁÍÇÓ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò-ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72026 ËÏÌÂÁÑÄÅÁÓ Ô Å. ÊÉÑÁÔÆÇ Ï.Å, ÔÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83763 ÌÁÍÔÆÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÔÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27893 ÌÏÕÄÑÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, ÊÁÑÌÕÑÁÔÅÑ INJECTION 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28005 ÌÐËÇÃÏÕÑÁÓ ÁÈ. ÐÏËÕÆÙÇÓ, Ìé÷áçëßäç 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66713 ÌÐÅÄÑÅËÉÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Åýìïéñï ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541075656 O ÃÉÁÍÍÇÓ ×ñýóá ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27817 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, Ìé÷áçëßäç 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24191

43

B u s i n e s s

C a r d


Â,â Âéâëéï÷áñôïðùëåßá - Áíáëþóéìá ÂÑÅÔÔÏÕ Ð. ÔóáëäÜñç 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÅÐÉ ¸ÍÁ Âáó. Óïößáò 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÕÔÓÏÕÌÐÁ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ, 12 Áðïóôüëùí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÑÁÂÂÁÑÉÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ, Áí. Äçìçôñßïõ 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÐÏÕÑÔÏÕÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ, MORFOSIS 28çò Ïêôùâñßïõ 173, . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Âáó. Óïößáò 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÑÁÓ×ÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Åëðßäïò 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÐÁÍÉÄÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Èåñìïðõëþí & ÐëÜôùíïò 11, . . . . . . . . . . . ÔÓÁÑÍÁÄÅËËÇÓ ÌÁÍÙËÇÓ, INK CENTER 28çò Ïêôùâñßïõ 214, . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÓÅËÅÐÇ ÈÅÏÄÏÕËÁ 28çò Ïêôùâñßïõ 112, . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .25410 22515 . . . . . .25410 78654 . . . . . .25410 27069 . . . . . .25410 24105 . . . . . .25410 27484 . . . . . .25410 84085 . . . . . .25410 22755 . . . . . .25410 27544 . . . . . .25410 70642 . . . . . .25410 23386

Video - DVD Club ÊÁÑÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ð., DVD 4 ALL Ìåóïëïããßïõ 24, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68077 ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÏÕ ÅÕËÁÂÉÁ ,MOVIE DVD CLUB Ëåùö. Óôñáôïý 58-60, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64280 KRONOS Áí. ÈñÜêçò 45, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ËÉÁÊÏÕ ÄÅÓÐÏÉÍÁ, DVD OSCAR ÐåñéêëÝïõò 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÏÕÑÁÔÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ, VIDEORAMA 28çò Ïêôùâñßïõ 225, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ, DVD PLANET ÔóéìéóêÞ & ÈÞñáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÏÕÐÉÁÄÇÓ ÄéïìÞäåéá ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .25410 21233 . . . .25410 68022 . . . .25410 84955 . . . .25410 67474 . . . .25410 92227

ÔÓÅÊÅÑÉÄÏÕ ÏÕÑÁÍÉÁ, ÑÏÆ ÐÁÍÈÇÑ Â. Êùí/íïõ 48, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73500 ÔÓÏÕÑÁÐÁÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ,ÔÏÎÏÔÇÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 276, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27688 ×-ÌÅÍ 28çò Ïêôùâñßïõ 311, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77267

ÂéïëïãéêÜ Ðñïúüíôá ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÕ ÊÉÊÇ, ÃÁÉÁ ÄáãêëÞ & ÔóéìéóêÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24003 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

44


ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÕ ÓÏÖÉÁ, ÂÉÏ…ËÏÃÉÊÏÍ ÔÇÓ ÓÏÖÉÁÓ ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26400 ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÕ Ö. - ÌÐÁÑÏÕÔÓÇ Ï., ÔÁ ÄÙÑÁ ÔÇÓ ÖÕÓÇÓ Áí.ÈñÜêçò 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84951

Âéôñü ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ Á. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 40 Åêêëçóéþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72366 ÌÁÌÁËÉÊÏÐÏÕËÏÕ ÃÉÁÍÍÁ 4çò Ïêôùâñßïõ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6993 500905

Âñåöïíçðéáêïß - Ðáéäéêïß Óôáèìïß ÁÅÑÏÓÔÁÔÏ ÌéêñÜò Áóßáò 52, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃÅËÁ - ×ÁÌÏÃÅËÁ ÓÜñäåùí 12, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÉÊÑÏÉ ÊÁËËÉÔÅ×ÍÅÓ ÔÝñìá Çëéïõðüëåùò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐÁÉÄÉÊÇ ÐÏËÉÔÅÉÁ Áã. Åëåõèåñßïõ 60 & Öåéäßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐÑÏÔÕÐÏ ÐåñéêëÝïõò 26, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÓÐÏÕÑÃÉÔÁÊÉÁ ÔÝñìá Çëéïõðüëåùò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410

63700 22103 71844 75001 71844 29555

Ã,ã ÃáëáêôïêïìéêÜ Ðñïúüíôá ÉÏÑÄÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÂåíéæÝëïõ 60, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66843 ÔÅÑÆÁÍÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ Ìðñùêïýìç 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71656

ÃåùñãéêÜ Åßäç ÅÍÙÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÓÕÍ/ÌÙÍ ÎÁÍÈÇÓ Ì. ÊáñáïëÞ 79, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22563 ÆÏÕÌÐÏÕËÇ ÊÙÍ/ÍÁ & ÓÉÁ Ï.Å, Ìðñùêïýìç 39, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29322 ÌÁÊÑÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ì. ÊáñáïëÞ 97, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23732 ÌÁÕÑÉÄÇÓ Ä. ÅÐÅ, Ìðñùêïýìç 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73096

47

B u s i n e s s

C a r d


Ãåùðüíïé

ÌÐÏÕÑÄÏÕÍÇÓ Ã. & ÓÉÁ ÏÅ Ì. ÊáñáïëÞ 49, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26798 ÑÏÕÖÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Ìðñùêïýìç 38, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74594

ÃñáöéêÝò ÔÝ÷íåò - Ôõðïãñáöåßá - ÄéáöÞìéóç AIXMH 2o ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 70706

ÃÉÁÍÍÁÊÉÄÇÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ - ËÉÔÓÁ ×ñ. Óìýñíçò 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63030 ÊÏÕÑÔÉÄÇÓ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÓ, ÖÏÕËÇÓ Âïõëãáñïêôüíïõ 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77155 ÌÅËÉÄÇÓ PRODUCTIONS ×ñ. Óìýñíçò 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84800 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

48


ON - OFF ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÃåíéóÝá ÎÜèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ, ÔÕÐÏÔÅ×ÍÇ Áí. ÈñÜêçò 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÑÉÆÌÁ, ÉÌÐÑÁÇÌ ÅÓÑÅÖ Áí. ÐáðáíäñÝïõ 4, . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÁÌÏÕÇËÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 307, . . . . . . . . . . . . . . . ÓÅÌÅÑÔÆÇÓ ÓÙÔ. - ÅÉÑ. Ï.Å. 28çò Ïêôùâñßïõ 266, . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .25410 81970 . . . . . . .25410 27860 . . . . . . .25410 70300 . . . . . . .25410 65080 . . . . . . .25410 22961

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

54


ÃõìíáóôÞñéá

ÔÏÔÉÅÖ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, ESCAPE Ì. Áóßáò 75, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22398 ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÇÓ ,FITNESS CLUB Âåëéóáñßïõ 11, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77070 DYNAMIC BODY CLUB Óôáèìïõ 8 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67870

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

56


Ãýøéíåò ÄéáêïóìÞóåéò - ØåõäïñïöÝò

ÌÏÕÓËÇ ÁËÇ ÉÌÐÑÁÌ, ÌÏÕÓËÇ DECOR Ðëáôåßá Åìðïñßïõ 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72509

Ä,ä ÄåñìÜôéíá Åßäç - Åíäýìáôá ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ, LEDERMA Ìéë. Ãåùñãßïõ 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65781 ÌÐÁÓÂÅËÇ ÌÁÑÉÁ, ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Â. Êùí/íïõ 5 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24303

57

B u s i n e s s

C a r d


ÐÑÁÖÔÓÉÙÔÇÓ ÌÙÕÓÇÓ, Ë. Óôñáôïý 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74791 ÔÆÅÌÉË ÏÃËÏÕ ÐÅËÉÍ, TESATTI LEATHER ÄáãêëÞ & Óìýñíçò , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20068 ÖÏÕÍÔÏÕÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Ì. ÊáñáïëÞ 13Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84284

Äéáéôïëüãïé - Äéáôñïöïëüãïé ÁÂÑÁÌÉÄÇÓ ÓÁÂÂÁÓ 40 Åêêëçóéþí 3 & Áã. Åëåõèåñßïõ, . . . . . . . . . . . . .25410 76420 ÂÁÓÉËÅÉÁÄÏÕ ÊÕÑÉÁÊÇ Êïíßôóçò 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72052

ÄéáêïóìÞóåéò - ÄéáêïóìçôéêÜ Åßäç

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÈÙÌÁÓ GALLERY 28çò Ïêôùâñßïõ 190, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23351

Äéêçãüñïé ÁãÜ ×ïõóåúí Çñþùí 31 , . . . . . . . . . . . . . Áãéáííßäïõ ×ñéóôßíá ÂåíéæÝëïõ 70, . . . . . . . . . . . Áäáìßäïõ-ÌáõñïìÜôç Ìáñßíá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . Áéêáôåñßíçò ËÜæáñïò-ÌÜñéïò ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .25410 25222 . . . . . . . . . . . . . . .25410 78659 . . . . . . . . . . . . . . .25410 78322 . . . . . . . . . . . . . . .25410 25434

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

58


Áëåîáíäñßäïõ Ìáñßá ÔóéìéóêÞ & ÄáãêëÞ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÁëåôñÜ Áíôùíßá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÁëÞ-Êå÷áãéÜ Ìå÷ìÝô 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÁëÞ ïãëïõ ÁôáëÜú Ì.Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Áìïõôæßäïõ Ìáñßá Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÁíáóôáóéÜäçò ÄçìÞôñéïò ÂåíéæÝëïõ 70, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Áðïóôïëßäïõ ÅëÝíç Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Áñáìðáôæüãëïõ ¢ííá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Áñãõñßïõ ÁíÜñãõñïò ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Áñãõñßïõ ÓùôÞñéïò ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Áñéóôåßäïõ Íéêüëáïò ÈÞñáò 28, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Áñíáïýô ÉñöÜí Ð.ÔóáëäÜñç 44-46, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Á÷ìÝô-Êå÷áãéÜ É÷óÜí Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Á÷ôÜñç ÅëÝíç ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Âáæßêáò Êùí/íïò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Âáëáóßäçò Êùí/íïò Aíäñ/ëåùò 11, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Âåëêüðïõëïò Âáóßëåéïò Â. Êùí/íïõ 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÂåñÜêç ¼ëãá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Âåñâåñßäïõ ×ñõóïýëá M .Büãäïõ 12, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÂïãéáôæÞò ÄçìÞôñéïò Çñþùí 21, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃáñãÜëá Áóðáóßá Ì. Âüãäïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ãåííáäßïõ ÁñåôÞ ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÃåùñãáíôæÞ ÄÝóðïéíá Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃéáëÜïãëïõ ÓôÝñãéïò ÂåíéæÝëïõ 100, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ãéáííáêßäçò ÁëÝîáíäñïò Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ãéáííßêç ÅëéóÜâåô Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ãéáííïðïýëïõ ÉùÜííá Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃêÜíéáò Óðõñßäùí 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ãêéñôæßêç Áëåîßá 4ÇÓ Ïêôùâñßïõ 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

59

B u s i n e s s

27993 63908 22988 83886 67340 23346 26406 63583 27698 27698 29964 66731 20229 75514 65215 70802 24201 20821 27696 20211 22695 75752 70736 75151 20738 21162 20297 77578 67185 C a r d


Ãïýíáñçò Êùí/íïò Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Äáëßäçò ÄçìÞôñéïò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Äåïýäç Åõáããåëßá Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÄåñÝò Íéêüëáïò Ì. Âüãäïõ 14-16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÄçìçôñéÜäïõ Èåïëïãßá Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Äçìçôñüðïõëïò ÉùÜííçò Çñþùí 49, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Äçìïýäç Óôåöáíßá Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Äéáìáíôßäïõ Áíáóôáóßá Åìðïñéêü ÊÝíôñï Astron Center, . . . . . . . . . . . . . .25410 Äñáìðßäïõ Ðáíáãéþôá Ì Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÅëåóéÜäïõ Áíáóôáóßá Ì. Ñåýìáôïò 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Åììáíïõçëßäçò ÓôÝñãéïò Ì Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÅîÜñ÷ïõ ÅëÝíç Â. Êùí/íïõ 26 -32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Åñìåßäçò Èåüäùñïò Â. Êùí/íïõ 26-32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÆëÜôêïõ ÂáóéëéêÞ Ìåóïëïããßïõ 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Èåïäþñïõ Êùí/íïò Óìýñíçò 3 & ÄáãêëÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Éïñäáíßäçò Ìé÷áÞë Ì. Ñåýìáôïò 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Éùáêåéìßäïõ ÁèçíÜ ÂåíéæÝëïõ 70, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Éùáííßäïõ Ðçíåëüðç 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÊáäñÞ ÁëÝâ ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáëáúôæÞò Èåïëüãïò Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êáëáðüäç ×ñéóôßíá ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáëôóïãéÜííç Óìáñþ ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáìðÝñ Ïãëïý ÍáôæéÝ ÂåíéæÝëïõ 108 & Âëá÷ïðïýëïõ, . . . . . . . . . . . . . . 25410 Êáíáâïýñç Öùôïýëá ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáðæÜ ÌïõæáöÝñ ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáñÜ Á÷ìÝô 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáñáâÝëçò Ðáýëïò ÔóéìéóêÞ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáñáãåùñãéÜäïõ Ìáñßá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êáñáúóáñßäçò Êùí/íïò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

72313 70041 72079 29245 72919 78841 26406 83022 27219 69295 71734 62128 75584 84771 29909 75987 78659 20821 84991 27219 22617 21276 21280 20304 83247 63530 24330 76250 84508

60


ÊáñáíôæïõâÜëçò Ðáýëïò Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Êáñáóáêáëßäïõ Áéêáôåñßíç Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáñÜ-×áóÜí Ãêéïýë-ÌðåãéÜæ ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êáñéóßêçò Èåüäùñïò ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êáñïëßäçò ×ñÞóôïò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊáöáëÞ ×ñõóïýëá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÊåñåóôåôæÞò Ãåþñãéïò ÄáãêëÞ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êéïýóç ÊõñéáêÞ ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êéïýñô Á÷ìÝô Ì.Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊïêêÜëá Áéêáôåñßíç ÔóéìéóêÞ & ÄáãêëÞ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êïìíßäïõ Ìáñßá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Êüíôå ÓéìðÝë Ì.Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊïõñÜê Óéïõ÷åúëéÜ Â. Êùí/íïõ 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êïóìßäïõ ¸ëåíá Ë. Ðýñãïõ 17, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Êïýôñá ÆùÞ Áíäñ/ëåùò 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Êïýôñáò ×ñÞóôïò ÄáãëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Êïõñôßäçò Êùí\íïò 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Êïõöüðïõëïò Ðáíáãéþôçò 28çò Ïêôùâñßïõ 190, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊõñéôóÜêç ÉùÜííá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ËÜìðñïõ ÉùÜííçò 40 Åêêëçóéþí 38, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ËÜððáò ÉùÜííçò 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ËéÜêïõ Óôáõñïýëá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌáëÜêçò Á. Áñãýñéïò Ì.Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌáëÜêçò Ð. Áñãýñéïò Ì.Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌáëÜêçò Êùí/íïò ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌáëÜêçò ÐåñéóôÝñçò Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÌÜëëéïõ ÐïëõîÝíç Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ìáíßôóá Óôåöáíßá 40 Åêêëçóéþí 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÜíïõ ÌáãäáëçíÞ Çñþùí 49, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

61

B u s i n e s s

28836 73143 20820 78398 66447 63997 22975 21894 24746 73094 76757 23663 83800 65921 63737 67300 22988 28392 66447 22825 21341 77578 84190 83713 22617 26539 27219 24297 26333 C a r d


ÌáõñïìÜôçò ÄçìÞôñéïò Ðáñ. Èåñìïðõëþí 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21868 ÌáõñïìÜôçò Äéïíýóéïò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 78322 ÌáõñïóêáìéÜ ×ñõóïýëá Áíäñ/ëåùò 3 - 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75050 Ìåããßñç-Ìïó÷ïíÜ Åõöñïóýíç Áí. ÈñÜêçò 11-13, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65202 ÌåìÝôïãëïõ Ïñ÷Üí Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71767 Ìåôáëëéíïý Áíáóôáóßá Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 77652 ÌçëáñÜêçò Ìé÷áÞë Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20297 Ìé÷áÞë Ìáñßá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76077 Ìé÷áçëßäçò Ãåþñãéïò Êëåìáíóþ 70, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6992 155550 Ìé÷áçëßäïõ Åõáããåëßá Â.Êùí/íïõ 26-32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77141 Ìé÷áëáêßäïõ ÄÝóðïéíá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70250 Ìïíäñéíüò Íéêüëáïò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76757 ÌïõóôáöÜïãëïõ ÍáëéÜí ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 67442 Ìïõ÷ëéáíßôçò ÄçìÞôñéïò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25753 ÌðáêÜëïãëïõ ÄçìÞôñéïò 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22988 ÌðÜñêáò ÉùÜííçò ÂåíéæÝëïõ 70, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28901 Ìðáñôæïðïýëïõ Ìáñßá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25128 ÌðÜñôæïõ Óôáìáôßá Óìýñíçò 3 & ÄáãêëÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 29909 ÌðïñíÜñç ÖùôåéíÞ 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 22988 Ìðñáôßäçò ÄçìÞôñéïò ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20304 Ìýôéêá Ïõñáíßá Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24746 ÍáëìðÜíôç ÊëåïðÜôñá Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 69327 ÍéêÞôá Êùí/íá ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83381 Íßôçò Íéêüëáïò M.Büãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25765 Íüôá Ãëõêåñßá Ì. Âüãäïõ 14-16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29245 ÍôÜñáìðá Æá÷áñïýëá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20821 ÍôïõìðÜêç ÅëÝíç ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83686 Îáíèüðïõëïò ÈùìÜò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66607 ÎåöôÝñçò Âáóßëåéïò ÂåíéæÝëïõ 56, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66051 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

62


Îõíßäçò ÁèáíÜóéïò ÐëÜôùíïò 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Îõíßäçò ÓùêñÜôçò ÐëÜôùíïò 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáíáãéùôßäïõ Åñìéüíç 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáíßäïõ ÁããåëéêÞ ÂåíéæÝëïõ 108 & Âëá÷ïðïýëïõ, . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐáíôåñìáëÞ Åõáããåëßá Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáíôåëßäïõ Êáëéññüç Çñþùí 21, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáðáäüðïõëïò ÁèáíÜóéïò Çñþùí 33, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáðáäüðïõëïò Íéêüëáïò Ì. Âüãäïõ 18A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáðáäïðïýëïõ Ìáñßá Ùñïëïãßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐáðÜæïãëïõ Ëïõúæá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐáðáúùÜííïõ ÁíèÞ ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐáðáíéêïëÜïõ Ìáñßá ÂåíéæÝëïõ 108 & Âëá÷ïðïýëïõ, . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðáðáôóéüôóïò ÉùÜííçò ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáðáôóéüôóïõ Åëåõèõåñßá ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðáðá÷ñéóôüðïõëïò ÉùÜííçò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐáñëáðÜíç ÃáñõöáëëéÜ ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðáñôóáëßäïõ ÄÝóðïéíá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐáóâÜíôç ÈùìáÞ Ì. Âüãäïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐáóëÜêçò Áðüóôïëïò Â. Êùí/íïõ 26-32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðáôóßäïõ ÄÝóðïéíá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐáõëáêÜêçò Ãåþñãéïò ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáõëßäçò Áíôþíéïò 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðáõëßäçò Ãåþñãéïò Ì. Âïãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðáõëßäçò ÐÝôñïò 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðáõëßäïõ Èåïäþñá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðáõëßäïõ Ìáñßá ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðåôóåíßê ÁäíÜí ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðëïõìéóôïý ÑïäÞ Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðïéìåíßäïõ ÊõñéáêÞ Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

63

B u s i n e s s

22824 22824 78011 70932 23422 20111 68008 24009 28080 71228 21894 75130 26386 26386 71228 62973 66080 76008 74313 83249 25787 24554 29222 62957 83355 83988 66184 67691 63960 C a r d


Ðïëõ÷ñïíéÜäïõ ÅëÝíç ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðïõñóáíßäçò Âáóßëåéïò 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ðõëáñéíïý Ìáñßá Â. Êùí/íïõ 26-32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ðõëáñéíüò Êùí/íïò Â. Êùí/íïõ 26-32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐõñíÜñç ÅéñÞíç Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÑÝóôáò Êùí/íïò Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Óáëáìïýñá Åõáããåëßá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Óáëâáñßäïõ Ðáíáãéþôá Ì. Âüãäïõ 18 Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Óáëôïýñïò Ðáíáãéþôçò Ì. Âüãäïõ 12, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÓáñáëÝêïò Ìé÷áÞë Êïíßôóçò 11, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÓáñáëÝêïõ Ìáñßá Êïíßôóçò 11, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Óåñãêåíëßäçò Íéêüëáïò ÔóéìéóêÞ & -ÄáãêëÞ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Óåöåñßäïõ ÄÝóðïéíá Çñþùí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÓïöôÜ ÊåíÜí Ð.ÔóáëäÜñç 44-46 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Óðõñßäïõ ¢ííá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Óôáìáôßïõ-ÓéóáìðÝñç ÁããåëéêÞ Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Óôåöáíßäçò Ìé÷áÞë Çñþùí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Óôáõñßäïõ ÅëÝíç ÐëÜôùíïò 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Óõìåùíßäïõ Áéêáôåñßíç Ì. Áóßáò 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Óõìåùíßäïõ Êáëëéüðç Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ôáñðßäïõ Óôáõñïýëá Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ôáóåëáñßäïõ ÄÝóðïéíá BåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÔåëÜôïãëïõ ÏæÝñ ÂåíéæÝëïõ 108 & Âëá÷ïðïýëïõ, . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ôïðáëßäïõ Åõäïêßá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ôïðáëßäïõ Ìáñßá ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ôïôßåö ÁäáìÜíôéïò Ì. Âüãäïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÔóÜâïõ Áèáíáóßá BåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÔóÜêáôïõ Åñìéüíç Óìýñíçò 3 & ÄáãêëÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ôóáìüãëïõ ÄÝóðïéíá BåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

20214 25190 83466 83466 27219 24286 21894 21014 62300 73680 74897 84525 28190 66731 66363 27413 75559 22824 22300 66560 20221 21924 21280 29219 25434 23246 27464 69300 63601

64


ÔóÝôóç ¸ëåíá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 Ôóéëéããßñçò ÉùÜííçò ÔóéìéóêÞ & ÄáãêëÞ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÔóéìéôóÝëç ÓôõëéáíÞ Ìáêåäïíßáò 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÔóïìðÜíïãëïõ Èåïðïýëá ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÔóïìðÜíïãëïõ Óïößá 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ôóïôáíßäçò Ãåþñãéïò ÔóéìéóêÞ & ÄáãêëÞ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÖáñìÜêç Ðáíáãéþôá Ìåóïëïããßïõ 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áêÞ Ïãëïý ×ïõñìïýæ ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áñáëáìðßäçò Âáóßëåéïò Ì. Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áñéóéÜäïõ ÌáñéÜíèç BåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæçåõóôáèßïõ Åõäïîßá 4çò Ïêôùâñßïõ 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæççëßáò Íéêüëáïò 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ×áôæçéìðñÜì Ïñ÷Üí Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæçêùíóôáíôéíßäïõ Ìáñßá Ìðñùêïýìç 30Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæçëéÜäïõ ÅëÝíç ÂåíéæÝëïõ 108 & Âëá÷ïðïýëïõ, . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæçðáíáãéùôßäïõ Ðçíåëüðç Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæçóôáìÜôçò Áðüóôïëïò BåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæçöùôéÜäïõ ÄÝóðïéíá Ì. Âüãäïõ 18A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæç÷ñÞóôïõ ÁíÝóôçò 4çò Ïêôùâñßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæüðïõëïò Êùí/íïò Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×áôæïðïýëïõ ÉùÜííá Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×åëéäþíçò Ìé÷áÞë ÂåíéæÝëïõ 51, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ×ïõëéÜñáò ÁèáíÜóéïò Ì.Âüãäïõ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ×ïõëéÜñáò Ãåþñãéïò Ì. Âüãäïõ 18A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×ïõñìïõæÝëçò ×ïõñìïýæçò Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ×ü÷ïëçò ×áñÜëáìðïò ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Øáëôïðïýëïõ Óìáñïýëá ÂåíéæÝëïõ 70, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

65

B u s i n e s s

20014 69392 67979 65414 25190 29989 20225 66184 75394 76757 76656 25190 23663 29283 63400 27024 66300 24009 28691 28006 28006 71318 25765 25765 26406 73949 27263 C a r d


Äþñùí åßäç - ÁîåóïõÜñ ÁÍÈÏÐÏÕËÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÁ ÄáãêëÞ 55, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 69370 ÂÁÔÁÌÉÄÏÕ ÌÁÑÉÁ,ÐÁËÅÔÁ 40 Åêêëçóéþí & Óáñáíôáðüñïõ, . . . . . . . . . . . . . . .25410 63429 ÂËÁÓÓÏÐÏÕËÏÕ ×ÑÉÓÔÉÍÁ, ÑÏÄÉ Êïíßôóçò 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24591

ÅÖÑÁÉÌÉÄÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 118, . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÕÔÓÏÕÌÐÁ,PROMAN 12 Áðïóôüëùí 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÕÑÉÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÔÙÍÇÓ, SILVER MODA ÄáãêëÞ 19, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ËÉÏËÉÏÓ ÍÉÊÇÖÏÑÏÓ, NIK ACCESSORIES Åëðßäïò 13Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .25410 26606 . . . . . .25410 27069 . . . . . .25410 66605 . . . . . .25410 24265

Ð.ÊÁËÏÃÉÁÍÍÇÓ &ÕÉÏÓ Ï.Å, ÄÙÑÏÕÐÏËÇ Ì. ÊáñáïëÞ 18Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29558

ÔÓÉÊÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ, REGALO Áí. Äçìçôñßïõ 19, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25273 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

66


ÖÉËÉÐÐÉÄÏÕ ÌÁÑÉÁ, ÁÔÁÎÉÁ Óìýñíçò 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65929 ØÙÌÁ ÄÏÕÊÏÃËÏÕ ÓÏÖÉÁ , ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁÑÉÊÏ 28çò Ïêôùâñßïõ 78, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22991

Å,å Åã÷þñéá Ðñïúüíôá

ÅéóáãùãÝò - ÅîáãùãÝò

ÅêêëçóéáóôéêÜ Åßäç

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

68


Åíäýìáôá ÁíäñéêÜ - Ãõíáéêåßá - ÐáéäéêÜ ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, WOMANS 28çò Ïêôùâñßïõ 89, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃÊÏÕÔÓÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ, GOUTSIS 28çò Ïêôùâñßïõ 80, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÑÁÃÊÏÕÍÇÓ ÐËÏÕÔÁÑ×ÏÓ, ARISTOTELI BITSIANI ÄáãêëÞ & Åëðßäïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÑÁÏËÁÍÇ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ, IF GANAS ÔóéìéóêÞ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ì.×ÁÔÆÇÌÅÓÔÇ ,GLOU Ì. ÊáñáïëÞ & ÔóéìéóêÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÅÔÆÉÄÉÅÓ ÁÑÇÓ ,POSTO Ìðñùêïýìç 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÅÔÆÉÄÉÅÓ ÁÑÇÓ , BSB SHOP Âáó. Êùí/íïõ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

73140 23572 84610 21258 84630 76596 64453

ÌÏÕÓÔÏÐÏÕËÏÕ ×ÑÉÓÔÉÍÁ, ÅXTRA LARGE Óìýñíçò 16Á & Óôáèìïý, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 654022 ÌORITZ ÔóéìéóêÞ 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68091 ÌÐÁÚÑÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, MINI RAXEVSKY Ã. Óôáýñïõ 14-16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29550 ÌÐÉÆÁÍÇÓ ÁÃÍÁÔÉÄÇÓ Ï.Å, ACID Áí. Äçìçôñßïõ 17Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63717 ÍÅÆÉ×Á ÓÅÖÊÅÔ ÓÁÌÐÑÇ, OKEY Óáëáìßíïò 44, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84475 ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ, PIONEER Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83333 ÏÍÉÊ ÊÉËÉÔÓÉÁÍ, ÏÍIK JEANS Ì. ÊáñáïëÞ 26, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22437

ÐÁÐÏÕÄÇ ÅÉÑÇÍÇ, ÌÐÅÓ ÌÅÓÁ ÄáãêëÞ & Óìýñíçò 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6938 560573 ÐÅËÔÅÊÉÄÏÕ ÊÅËÕ, NAF NAF Ðáñïäïò ×ñ. Óìýñíçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63443 ÔÁÃÌÁÔÆÉÄÇÓ Ó. ÁÅÂÅ,HAPPENING 28çò Ïêôùâñßïõ 41, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23547 ËÅÏÍÔÉÁÄÏÕ ÌÁÑÉÁ - ÌÐÏÕÑÁ ÁÃÃÅËÉÊÇ, ALTER NATIVO ÐåñãÜìïõ 8-12, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76552 ÌÁÕÑÉÄÏÕ ÌÁÑÉÁ, ÖÅÔÉ× ÄáãêëÞ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62550

69

B u s i n e s s

C a r d


ÅíäõìÜôùí Åðéäéïñèþóåéò ÁÌÏÉÑÉÄÏÕ ÂÅÑÁ, STYLE FOR YOU Áã. Åëåõèåñßïõ 34 & Êéïõôá÷åßáò, . . . . . . . . . . . . .25410 20196 ÉÁÊÙÂÉÄÇÓ ÁÍÈÉÌÏÓ Ìåóïëïããßïõ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68686 ÓÉÓÊÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66600 ÔÁÌÏÕÔÆÉÄÏÕ ÊÕÑÉÁÊÏÕËÁ Êëåìáíóþ 25 & ÔóéìéóêÞ , . . . . . . . . . . . . . . . . . .6972 844246

Åîïðëéóìïß ÊáôáóôçìÜôùí ÊÁÑÂÏÕÍÉÄÇÓ ÉÏÑÄÁÍÇÓ, PIGASOS Êëåìáíóþ 137, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70535-25410 ÊÏÐÁÍÏÓ Ã. ÌÅÍÅËÁÏÓ, ALMECO 10 ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÑÉÔÓÉÍÇÓ 4ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÁÊÑÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Áí. Äçìçôñßïõ 119, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

84704 67555 83583 77099

¸ðéðëá

ÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏÕ ÅÉÑÇÍÇ E&E GALLERY, ÂåíéæÝëïõ 72-76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84921 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

70


ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ, NEOSET Áè. ÄéÜêïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28907

ÆÅÕÃÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ, ÏÉÊÏÑÁÌÁ 4ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÏÕËÁ HOME INTERIORS Ëåõêßððïõ 1Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÑÕÖÙÍÉÄÏÕ ÊÁËËÉÏÐÇ & ÓÉÁ Ï.Å., ÔÏ ÅÐÉÐËÏ 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÓÉÃÊÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 290, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

. .25410 83233 . .25410 23015 . .25410 22244 . .25410 29551

72


¸ðéðëá Ãñáöåßïõ

ÌÅÍÅÎÅÓ 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . .25410 26465 - 74364

¸ðéðëá Êïõæßíáò

ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ, NEOSET 28çò Ïêôùâñßïõ 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62600 ×ÁÔÆÉÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ, MODA CASA 3o ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74241

Åðéðëïðïéßáò Åßäç

ÄÁÖÏÉ Í. ÐÏËÕÊÁÑÐÏÉ Ï.Å Çðåßñïõ 26-28, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21154

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

74


Åñãáëåßá - Ìç÷áíÞìáôá ÁÑÊÏÕÔÆÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, ÇËÅÊÔÑÏÁÍÔËÇÔÉÊÇ 5ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . .25410 81178,25410 81179

Åóôéáôüñéá - ÔáâÝñíåò - ÏâåëéóôÞñéá ÂÁÂÅË ÔÓÉÐÏÕÑÁÄÉÊÏ Ì. ÊáñáïëÞ 43, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÂÁÑÅËÔÓÉÄÏÕ ÐÅËÁÃÉÁ ,ÐÅËÁÃÉÁ ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÂÏÓÐÏÑÏÓ 5ï ÷ëì Îáíèçò-Ð.Ëáãïõò , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÅSCOFFIER, Ì. ÊáñáïëÞ & Åëðßäïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÆÁÚÔÉÄÇÓ ÓÁÊÇÓ, ÎÁÍÈÉÐÐÇ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - Óôáõñïýðïëçò, . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÉÄÉÙÍ ÃÅÕÓÅÉÓ Âáó. Óïößáò 25, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

ÊÏÕÌÏÕËÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ, ÔÏ ÊÔÇÌÁ 4ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . LORENZO Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OXYGEN 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . REFAIRE Âáó. Óïößáò 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÔÓÏÃËÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ, ÔÏ ÓÔÅÊÉ Áúäéíßïõ 47, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÁËËÇ - ÐÁÑÌÁÊËÇ ÁÍÍÁ, ÑÁÊÏÌÅËÏ ÔóéìéóêÞ & ÓùêñÜôïõò 1, . . . . . . . . . . . . ÌÉ×ÁËÁÊÉÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ, ÔÁ ÖÁÍÁÑÁÊÉÁ Ã. Óôáýñïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22750 69262 83097 74250 23627 84655

. . . . . . .25410 21010 . . . . . . .25410 84860 . . . . . . .25410 64655 . . . . . . .25410 84400 . . . . . . .25410 72193 . . . . . . .25410 72660 . . . . . . .25410 73606

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

76


Ï ÆÉÊÏÓ ÄéïìÞäåéá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 92351 ÏÓÌÁÍ ÏÃËÏÕ ÑÅ×ÁÍ, Ç ÆÅÓÔÇ ÖÙËÉÁ ÂåíéæÝëïõ 41, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77610 ÐËÁÊÏÓÁÓ ÓÙÔÇÑÇÓ, ÔÏ ÐÉÊÁÍÔÉÊÏ Åëðßäïò 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64100 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

78


ÓÅËÅÍÉÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ, Ï ÊÙÓÔÁÓ Ì. ÊáñáïëÞ 32-38, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66180

ÔÁÔÁÑÏÃËÏÕ ÉÏÑÄÁÍÇÓ, ALLEGRINO ÄçìïôéêÞ ÁãïñÜ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73063 ÔÓÉË ÖÁÔÌÅ, ÃÏÑÃÏÍÅÓ Óôïãéáííßäïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65404

Åóþñïõ÷á ËÅ×ÏÕÄÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ, MAN - WOMAN 28çò Ïêôùâñßïõ 182, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28255 ÌÐÁÃÊËÁÑÉÄÇÓ ÂÁËÅÑÉÏÓ, ÔÏ ÌÇËÏÍ ÔÇÓ ÅÑÉÄÁÓ Çñþùí 105, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977 228495 ÔÁÚÐËÉÁÄÏÕ ÅÉÑÇÍÇ, VERO by ASLANIS Ì. ÊáñáïëÞ Cosmos Center, . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 64121 ØÁÑÏÐÏÕËÏÕ ÓÔÕËÉÁÍÇ, ÅÓÙÈÅÍ ÄáãêëÞ & Óìýñíçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63150

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

80


Åöçìåñßäùí Åìðïñßá ÊÁÑÁÔÓÏÕÌÐÁÍÇÓ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ, NEWS STAND Èåñìïðõëþí 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6972 753784

81

B u s i n e s s

C a r d


Æ,æ Æá÷áñïðëáóôåßá

ÂËÁ×ÏÓ ÁÍÔÙÍÇÓ, ÁÍÔÏÍÉ 40 Åêêëçóéþí 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74803 ÂÕÆÁÍÔÉÏ, ÂÕÆÁÍÔÉÏ Âáó.Êùíóôáíôéíïõ 108 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28810 Ã.ÔÏËÌÉÄÇÓ Ó. ÁÑÓÅÍÉÏÕ Ï.Å, ÔÏ ÊÁÔÉ ÁËËÏ Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71346 Ç ÍÅÁ ÅËËÁÓ, Â. Êùíóôáíôßíïõ 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21095 ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ, 35ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25910 52305 ÍÉÊÏËÁÉÄÇÓ, 28çò Ïêôùâñßïõ 155, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22555

ÏÓÌÁÍ ÏÃËÏÕ ÁËÇ, ÆÅÉÄÙÑÙÍ Ã. ÓôÜõñïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74630 ÑÏÚÄÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ, ÅÙÈÉÍÏ Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70344 ÔÆÏÕÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ & ÓÉÁ Å.Å, ÔÆÏÕÊÁÓ Áí. Äçìçôñßïõ 25, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28181 ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å., ROSE FAMILY Áíáîáñ÷ïõ 2& Äçìïêñßôïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75310 FRESHco 40 Åêêëçóéþí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 6253 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

82


ÆùãñáöéêÞò Åßäç - Ðßíáêåò - Êïñíßæåò

ÔÓÁÐËÉÍ ÔÆÅÉÍ Ìáñáèþíïò 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6947 619312

Ç,ç Çëåêôñéêþí Óõóêåõþí Åìðïñßá ÌÐÁÊÉÑÔÆÇ ÈÅÏÄÙÓÉÁ Óôáèìïý 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,25410 27142 ÊÏÊÊÁËÁÓ ÈÅÏÄÏÑÏÓ, EXPERT Ì. ÊáñáïëÞ 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22520 ÊÅÖÁËÁ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ - ÊÅÖÁËÁÓ ÐÁÑÁÓ×ÏÓ Ìé÷. ÊáñáïëÞ 61, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26920

Ð.ÊÙÔÓÏÂÏËÏÓ ÁÅÂÅ, Ã. Êïíäýëç15 & Ëåõêßððïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83414

83

B u s i n e s s

C a r d


Çëåêôñéêþí Óõóêåõþí ÅðéóêåõÝò ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ðéáëüãëïõ & È. Äïýêá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29477

RADIO STANITSA, ÓÔÁÍÉÔÓÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Áí. Äçìçôñßïõ 69, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21345 ÔÓÁÌÐÁÆÇÓ ÍÉÊÏÓ Óôáèìïý & Óìýñíçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76387 ×ÁÔÆÇÓÁÂÂÁÓ Ã. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ, Ðëáôåßá Åìðïñßïõ 53, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67780

Çëåêôñïëïãéêüò Åîïðëéóìüò ÃÅÔÇË Á.Å - ÐÁÍÇËÅÊÔÑÉÊÇ ×áôæçóôÜõñïõ 11, . . . . . . . . . . . . . ÊÁËÙÄÉÁ ÎÁÍÈÇÓ Á.Å. ÊéììÝñéá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÕÓÇ ÁÖÏÉ Á.Å., ÖÙÔÏÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÔÝñìá Äçìïêñßôïõ, . . . . . . . . . . . . ÐÁÍÇËÅÊÔÑÉÊÇ 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . .

Çëåêôñïëüãïé

. . . . . . . . . . .25410 22142 . . . . . . . . . . .25410 83320 . . . . . . . . . . .25410 84640

(Óõíä. Çëåêôñïëüãùí ÎÜíèçò)

Áíèüðïõëïò ÉùÜííçò ................. Áñêïõôæßäçò ÉùÜííçò ................. Áäáìßäçò ×ñýóáíèïò ................. ÁëÞ Ïãëïý ÁìÝô ................. ÁëÞ ÏóìÜí Ïãëïý ÓïõíÜú ................. Âëá÷üðïõëïò Óüëùí ................. Âá÷áñÝëçò Óôáýñïò ................. Ãñáììáôéêïýäçò Åõè. ................. Ãåêôßäçò Ìé÷áÞë ................. Ãêåíßò ÌðïõëÝíô .................

85

. . . . . . . . . . .25410 21041

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6932453818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6942414155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977406896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6937610609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6976256797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541022176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948601235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6945599940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541027005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6936948141 B u s i n e s s

C a r d


Ôóáíüðïõëïò ÊëåÜíèçò ................ ÅìÞí Ïãëïý ÔæåëÜë ................ Êáìðïýñ ÌéôÜô ................ Éùáííßäçò ÄçìÞôñéïò ................ Êáëåíôåñßäçò ËÜæáñïò ................ Êáíäõëßäçò ÉùÜííçò ................ Êáíäõëßäçò Óôáýñïò ................ ÊáíôáñôæÞò Íéêüëáïò ................ Êáñáãéáííßäçò Ðáýëïò ................ ÊáóÜðçò ×áñÜëáìðïò ................ Êëïýêïò ÐÜïõëïò ................ ÊïñÜë ÅñêÜí ................ ÌåìÝô ÅìÞí Êáìðïýñ ................ Ìáêñßäçò Êùí/íïò ................ ÌïõìôæÞò ÅõãÝíéïò ................ ÌïõìôæÞò ×áñÜëáìðïò ................ Ìðá÷ôóåâáíßäçò ÅõÜã. ................ ÌðåêôÜò Ìïõìßí ................ ÌðïõæïõêÜêçò Äçì. ................ ÌÝëëéïò Ðáó÷Üëçò ................ Ìïó÷üðïõëïò Êþóôáò ................ Îáíèüðïõëïò Äçì. ................ Ïéêïíüìïõ ×áñÜëáìðïò ................ Ðåôñßäçò Ãåþñãéïò ................ ÐÜëëçò ÈåìéóôïêëÞò ................ Ðáõëßäçò Ðáíáãéþôçò ................ ÑáìáäÜí Ïãëïý Áúíïýñ ................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6979774496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977913258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6932079360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944762031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6945755133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6932689052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944679723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944366342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6973305896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944441493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6979304843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977790603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6972466722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977016937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977995991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6942821195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6972301849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6946714976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944757348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944539957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944285487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6937031861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6973980442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6937270433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977404900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6932395889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6972213738

ÓÉÃËÉÄÇÓ Á. ÉÙÁÍÍÇÓ, ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÅÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ×áôæçóôÜõñïõ 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23029 ÔæáöÝñçò Ðáíáãéþôçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6975863405 ÔæáöÝñçò Íéêüëáïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6975863404 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

86


Ôñéáíôáöõëëßäçò Íåüö. ................. Ôóåíôåìåíßäçò Áèáí. ................. Ôóéíáñßäçò Êùí/íïò ................. Ôóßêáò Áðüóôïëïò ................. Ôóáâäáñßäçò Ìé÷áÞë .................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6974700011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6976685287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6979110910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977588866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6938231979

ÖïõíôïõêôóÞ ×éïõíôáÞë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6946285517 ×áñáëáìðßäçò Ãåþñã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6932313503 ×áôæÞ ÁìÝô ÁäÝì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6972183257

Çëåêôñïëüãïé Ìç÷áíïëüãïé ÁÄÁÌÉÄÇÓ Ã. ÁÄÁÌ Åõîåßíïõ Ðïíôïõ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27937

87

B u s i n e s s

C a r d


ÄÅËÊÏÓ ÊÙÓÔÁÓ- ÓÔÕËÉÁÍÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ì. ÊáñáïëÞ 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73540

Çëåêôñïíéêþí Åéäþí Åìðïñßá ÊÁÑÁÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÈÅÌÇÓ - ÂËÁ×ÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ, LASER ELECTRONICS Ñ. Öåññáßïõ 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21038

Çëåêôñïíéêþí Õðïë. Åìðïñßá - ÅöáñìïãÝò ÁËÌÐÁÍÏÐÏÕËÏÓ Í. & ÓÉÁ Ï.Å. Áí. ÐáðáíäñÝïõ 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 CHEAP2CHIP ×áôæçóôáýñïõ & Áí. ÈñÜêçò 4, . . . . . . . . . . . . . . . 25410 CLICK2BUY Áí. Äçìçôñßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÂÑÁ×ÉÙËÇÓ ÍÉÊÏÓ, SKEPSIS ÁâÝñùö 25Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

84241 64990 84551 77358

ÃÊÂÁÓÁËÉÁ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ ÓÁÑÉÁÍÉÄÇÓ Ï.Å., ENTER ÄáãêëÞ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84641 E-SHOP Áí. Äçìçôñßïõ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÉÁÍÏÓ ÅÐÅ Áíäñéáíïõðüëåùò 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÐÁÌÐÁËÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 303, 25410 83253 MULTIRAMA Áí. Äçìçôñßïõ 13, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÏÑÉÆÙÍ ÅÐÅ - FORTHNET 40 Åêêëçóéþí 8-10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

68026 20929

83323 62770

88


ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ ÁÍÅÓÔÇÓ SPEEDY NET COMPUTERS Âåëéóóáñßïõ 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62950

ÖÙÔÉÁÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ð. ÔóáëäÜñç 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76446

È,è ÈÝñìáíóç - Óõíôçñçóç ÊáõóôÞñùí ÁÐÔÏÕÑÁ×ÇÌ ×ÏÕÓÌÅÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6978 003342 ÄÉÁÌÁÍÔÉÄÇÓ É. & ÓÉÁ ÏÅ 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66001

ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ ÈÙÌÁÓ Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÁÓÔÑÏÍ, Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . 25410 65400

89

B u s i n e s s

C a r d


ÌÐÁÔÓÁÊÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ BUDERUS 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 62962 ÌÐÑÉÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 354, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 77225

ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÈÅÑÌÏÕÄÑÁÕËÉÊÙÍ - ÕÄÑÙ Åõìüëðïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27350

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

90


Èåñìïóßöùíåò

Èåñìïûäñáõëéêïß ÁÃÁÈÁÃÃÅËÉÄÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 30, . . . . . . . . . . . ÁËÅÎÁÍÄÑÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ËÅÕÊÏÐÅÔÑÁ, . . . . . . . . . . . . . ÁËÇ ÊÅ×ÁÃÉÁ ×ÏÕÓÅÚÍ 4çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 17, . . . . . . . . . ÁÌÐÅÍÔÉÍ ÏÃËÏÕ ÓÉÍÁÍ ÇËÉÏÐÅÔÑÁ, . . . . . . . . . . . . . . ÁÐÔÏÕÑÁ×ÇÌÏÃËÏÕ ÔÆÉ×ÁÔ 4çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 20, . . . . . . . . . ÁÐÔÏÕÑÁ×ÇÌÏÃËÏÕ ÍÏÕÑÇ ÊÁÍÁÑÇ 12, . . . . . . . . . . . . . . Á×ÌÅÔ ÔÓÅÃÊÉÓ Ð. ÊÁÔÑÁÌÉÏ, . . . . . . . . . . . . . Á×ÌÅÔÓÉÊ ×ÁÓÁÍ Ð. ÊÁÔÑÁÌÉÏ, . . . . . . . . . . . . . ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÐËÁÔÁÉÙÍ 56, . . . . . . . . . . . . . ÃÅÍÉÔÆÅÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÔÑÁÔÇÃÏÕ ËÅÏÍÁÑÄÏÐÏÕËÏÕ 23, ÃÉÙÑÁÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÁÃ. ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ 104, . . . . . . . . ÃÉÙÑÁÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ Ð.Ð ÃÅÑÌÁÍÏÕ 5, . . . . . . . . . . . ÃÉÙÑÁÓ ÇËÉÁÓ ÖÉËÉÐÐÏÕ 27Â, . . . . . . . . . . . . ÃÏÕÍÁÑÉÄÇÓ ÉÙÓÇÖ 40 ÅÊÊËÇÓÉÙÍ 5-9, . . . . . . . . . ÄÏÕÌÐÅÍÉÄÇÓ ÆÁÖÅÉÑÉÏÓ ÁÍÄÑÉÁÍÏÕÐÏËÅÙÓ 66-68, . . . . ÄÑÁÊÉÄÇÓ ÐÏËÕ×ÑÏÍÇÓ ÌÉ×. ÊÁÑÁÏËÇ 43, . . . . . . . . . . ÅÖÅÍÄÇ ÅÑÁËÐ ÓÅËÅÑÏ, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÆÁ×ÁÑÉÁÄÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÑÁÎÉÔÅËÏÕÓ 22-24, . . . . . . . . . ÆËÁÔÊÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÐÏÑÔÏ-ËÁÃÏÓ, . . . . . . . . . . . . . ÉÂÑÁ×ÇÌÏÃËÏÕ ×ÁÓÁÍ ÊÁØÁËÇ 10, . . . . . . . . . . . . . . ÉÅÑÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÔÅÑÌÁ Ã. ÊÏÍÄÕËÇ, . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .6973739268 . . . . . . . . . . . . . .6973739255 . . . . . . . . . . . . . .6944471099 . . . . . . . . . . . . . .6932290319 . . . . . . . . . . . . . .6944737032 . . . . . . . . . . . . . .6936501516 . . . . . . . . . . . . . .6938997534 . . . . . . . . . . . . . .6948803833 . . . . . . . . . . . . . .6972863865 . . . . . . . . . . . . . .6932548550 . . . . . . . . . . . . . .6973739269 . . . . . . . . . . . . . .6977477500 . . . . . . . . . . . . . .6977698853 . . . . . . . . . . . . . .6979002072 . . . . . . . . . . . . . .6978779080 . . . . . . . . . . . . . .6973045777 . . . . . . . . . . . . . .6974811233 . . . . . . . . . . . . . .6937151628 . . . . . . . . . . . . . .6932881621 . . . . . . . . . . . . . .6946461137 . . . . . . . . . . . . . .6975908330

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

94


ÉÌÁÌ ÍÏÕÑÇ ÅÕÂÏÉÁÓ 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁÑÊÁÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÁÉÌÏÕ 4Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁÑÁ ÏÓÌÁÍ ÌÐÅÓÇÌ ÊÉÌÌÅÑÉÁ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁØÏÕÆ ÌÅ×ÌÅÔ ÓÊÉÁÈÏÕ 38, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÅËÏÃËÏÕ ÌÐÏÕËÅÍÔ ÓÅËÅÑÏ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÅ×ÁÃÉÁ ÌÅ×ÌÅÔ Ð.×ÑÕÓÁ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÉÍÁËÇ ÓÅÑÊÁÍ ÁÌÁÎÁÄÅÓ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÉÌÔÆÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÐÅÔÅÉÍÏÓ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÌÐÏÓ ÌÉ×ÁÇË ÁÉÄÉÍÉÏÕ 19-21, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÓÏÃËÏÕ ÅÃÊÉÍ ÐÅÑÉÊËÅÏÕÓ 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÕÑÏÕÊ ×ÁËÇË ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 24, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÕÑÔÉÄÇÓ ÁÃÁÈÙÍÇÓ ÍÅÏ ÏËÂÉÏ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÏÓ×ÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÐÉÁËÏÃËÏÕ 6Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÏÕÑÁÔÉÄÇÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓ ÖÅËÙÍÇ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÏÕÓÔÁÖÁÏÃËÏÕ ÌÏÕÌÉÍ Ð. ÊÁÔÑÁÌÉÏ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÍÔÁÖÏÓ ÈÙÌÁÓ ÍÅÁ ÊÅÓÓÁÍÇ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÎÁÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÍÅÁ ÊÅÓÓÁÍÇ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÃ.ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ 27, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÂÁÑÓÁÌÇÓ ÅËÐÉÄÏÓ 19, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÊÑÉÔÙÍ 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÁËÇÏÃËÏÕ ×ÏÕÓÅÚÍ Ð.ÊÁÔÑÁÌÉÏ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÅÑÑÁÉÏÓ ËÏÉÆÏÓ 1ï ×ËÌ ÎÁÍÈÇÓ -ÊÁÂÁËÁÓ, . . . . . . . . . . . . . . ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÅÔÅÉÍÏÓ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÉÁÊÇÑÏÃËÏÕ ÁÔÍÁÍ Ð.×ÑÕÓÁ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÐÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÔÏÎÏÔÅÓ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÔÅÖÁÍÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÁÉÄÉÍÉÏÕ 19-21, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÁÌÐÏÃËÏÕ ÑÉÔÂÁÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 27, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÇËÅÂÅÑÉÄÇÓ ÐÏËÕ×ÑÏÍÇÓ ÏÌÇÑÏÕ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÏ×ÏÕÑÏÃËÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Ð. ÊÁÔÑÁÌÉÏ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÓÁÑÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÌÉÁÏÕËÇ 54, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

. . . .6936772685 . . . .6977307199 . . . .6942957818 . . . .6944826725 . . . .6977591123 . . . .6932585670 . . . .6947726385 . . . .6944318491 . . . .2541020805 . . . .6976197697 . . . .6973739270 . . . .6977708204 . . . .6976537211 . . . .6937116185 . . . .6973407875 . . . .6976807067 . . . .6932726143 . . . .6977270299 6979299871 . . . .6937270481 . . . .6972500844 . . . .6948504931 . . . .6977961603 . . . .6973044145 . . . .6974383097 . . . .6932281370 . . . .6976996305 . . . .6947120407 . . . .6975908333 . . . .6973739267

B u s i n e s s

C a r d


ÔÓÏËÁÊÉÄÇÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÕ 27, . . . . . . . . ×ÁÌÄÇÏÃËÏÕ ÌÉÏÕÍÉÏÕÑ ÁÑÃÕÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 15, . . . . . . . ×ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ Í. ÌÏÑÓÉÍÇ, . . . . . . . . . . . . ×ÁÔÆÇÍÉÊÏËÁÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÆÁÉÌÇ 18, . . . . . . . . . . . . . ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÏÍÔÉÙÍ 15-17, . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .6975908365 . . . . . . . . . . . . . . . .6932237091 . . . . . . . . . . . . . . . .6977402895 . . . . . . . . . . . . . . . .6972000875 . . . . . . . . . . . . . . . .6976977110

I,é ÉáôñéêÜ ÄéáãíùóôéêÜ ÊÝíôñá

ÄÅËËÉÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ, ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ 12 Áðïóôüëùí & Êïõãéïõìôæüãëïõ, . . . . . . . . . . . .25410 66686

Éáôñïß ÁÊÔÉÍÏËÏÃÏÉ ÂÁÑÄÇÓ ÐÅÔÑÏÓ Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

96


Áí. Äçìçô´ñéïõ 5,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71875

ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÏÉ ÊÁÑÁÊÁÓÉËÉÙÔÇ ÅÕÔÕ×ÉÁ Ðáðáãïõ 30, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78934

ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÉ

×ÏÖÖÁÓ ÏÕÓÁÌÁ Ð. ÔóáëäÜñç 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 69165

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ

ÊÅÑÅÓÔÅÔÆÇÓ ÌÁÑÃÁÑÉÔÇÓ 4çò Ïêôùâñßïõ 37, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24111 ÌÉËÅÍÁ ÑÏÕÓÊÏÂÁ 40 Åêêëçóéþí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62046

97

B u s i n e s s

C a r d


ÐÏÐÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Èåñìïðõëþí 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72729

×ÁÔÆÇÈÅÏÖÁÍÏÕÓ ÆÁÖÅÉÑÉÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 192, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67197

ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÉ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÉ ÊÁËÏÕÐÔÓÇÓ ÁÍÈÉÌÏÓ Ð. ÔóáëäÜñç 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78633 ÐÅÐÁ ÐÅÍÔÓÅÂÁ ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÏÕ ÔóéìéóêÞ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 69201

×ÏÑÏÆÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84550 ×ÑÕÓÏÓÐÁÈÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 192, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66043

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

98


ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÉ ÁÊÇÖÏÃËÏÕ ÌÐÇÑÏË Ð. ÔóáëäÜñç 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29121 ÁÐÏËËÙÍÁÔÏÓ ÆÁ×ÁÑÉÁÓ 40 Åêêëçóéþí 3Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23793

ÌÐÁÊÉÑÔÆÇÓ ÆÇÓÇÓ Ì. Âüãäïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23734

ÔÓÁÌÇÓ Å. ÍÉÊÏËÁÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 196, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68415 ÖÙÔÉÏÕ ÖÙÔÉÏÓ 40 Åêêëçóéþí 3,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5410 29710

ÊÕÔÔÁÑÏËÏÃÏÉ ×ÁÍÍÁ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ 40 Åêêëçóéþí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66572

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ

ÐÉÐÇ ÌÁÑÉÁ 40 Åêêëçóéþí 3,

99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78292 B u s i n e s s

C a r d


ÓÁÏÕËÉÄÏÕ ÁÐÏËÙÍÁÔÏÕ ÌÕÑÔÙ 40 Åêêëçóéþí 3Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23793 ÓÐÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 192, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67883 ÓÕÌÅÙÍÉÄÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Óìýñíçò 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22440

ÍÅÕÑÏËÏÃÏÉ ÊÁÑÁÄÅÄÏÓ ÉÙÓ. ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Ì. ÊáñáïëÞ & Åëðßäïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76878 ÑÁÎÉÙÍÇ ÓÏÖÉÁ 40 Åêêëçóéþí 17, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541066722

ÏÓÔÅÏÐÁÈÏËÏÃÏÉ - ×ÅÉÑÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ ×ÁÔÆÇÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÐñáîéôÝëïõò 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73416

ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ ÃÁÔÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Èåñìïðõëþí 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27270 ÉÓÏÕÁ ÓÁÌ ÍÔÏÑÉËÉÉ Ì. ÊáñáïëÞ & Åëðßäïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22497

ÓÔÅÐÁÍÉÁÍ ÁÄÑÉÍÅ 40 Åêêëçóéþí 24, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 73543

ÐÁÈÏËÏÃÏÉ ÁÃÊÏÑÔÆÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 4çò Ïêôùâñßïõ 1 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐÅÔÅÉÍÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ 40 Åêêëçóéþí 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÓÔÅÖÁÍÏÃÉÁÍÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 192, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÔÑÁ×ÁÍÁÔÆÇÓ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ 40 Åêêëçóéþí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

23028 66337 65617 27168

100


ÔÓÉÃÊÁ ×ÑÕÓÁÍÈÇ 40 Åêêëçóéþí 3Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22904

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ

101

B u s i n e s s

C a r d


ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÏÉ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ ÃÅÍÉÊÏÉ ÍÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Â. Êùí/íïõ 26-32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29766

ÔÓÉËÉÃÃÉÑÇÓ ÓÐÕÑÏÓ ×áôæçóôÜõñïõ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64016

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÉ ÃÊÁÑÌÐÏÕÍÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ð. ÔóáëäÜñç 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75954 ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Ì. ÊáñáïëÞ 19 & ÔóéìéóêÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77297 ÐÅÔÊÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 192, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83068 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

102


×.É. ÖÁÑ×ÁÔ Ð. ÔóáëäÜñç 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67700

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÉ

ÌÐËÉÏÓÊÁÓ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇÓ Çñþùí 51, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27317

103

B u s i n e s s

C a r d


É÷èõïðùëåßá ÊÏÕÔÓÏÌÉ×ÁËÇÓ ÓÐÕÑÏÓ, Ï ÖÁÑÏÓ Éêïíßïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77599 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÑÁÔÏÓ ÄçìïôéêÞò ÁãïñÜò 44, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74136

Ê,ê Êáèáñéóìïß Êôçñßùí ÔÁ×ÅÉÁ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ Áí. Äçìçôñßïõ 130, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21541 ÁÖÏÉ ÊÁÔÓÁÑÉÄÇ, F.C.S 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73691

Êáèáñéóìïý Åßäç - ÁðïññõðáíôéêÜ ÌÐÅÑÔÏÓ ËÏÕÇÓ Áí. Äçìçôñßïõ 23, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 92030 ÓÙÔÇÑÉÏÕ ÉÏÑÄÁÍÇÓ, EMBALLAGE Ìðñùêïýìç 39, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63702

ÊáëëõíôéêÜ BEAUTY SHOP, ÔRÉÏÍ Á.Å. Ð.Ôóáëäáñç , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541083865 HONDOS CENTER Âáó. Êùíóôáíôßïõ 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83275 REFAN 12 Áðïóôüëùí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74525

Êáôïéêßäéùí Pet Shop - ÆùïôñïöÝò ÅËÅÍÏÃËÏÕ ÅÉÑÇÍÇ, ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ ÌÉÊÑÙÍ ÆÙÙÍ 40 Åêêëçóéþí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26415

×ÁÔÆÇÉÙÁÍÍÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ ÆùáãïñÜò 44, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72359 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

104


ÊáöÝ - ÌðÜñ - ºíôåñíåô ÊáöÝ - ÌðéëéÜñäá ÁÂËÁÓÔÉÌÉÄÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ, ESTORIL ÆùáãïñÜò 30, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66750 ÃÊÁËÅÍÔÆÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ, GALLE… ÏÉÍÏÓ ÊÁÉ ÊÁÖÅ Âïõëãáñïêôüíïõ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26661 ÃÏÕÄÅËÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ, ÁËÅÎÁÍÄÑÁ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - Óôáõñïýðïëçò, . . . . . . . . . . . . . . .25410 26788 ÃÏÕÄÅËÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ, ËÅÕÊÏÈÅÁ Èåñìïðõëþí 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78502 ÄÅËÇÂÁÓÉËÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ,ÏÐÅÑÁ ÊÁÖÅ ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 51856 MINIMO ESPRESSO BAR Ì. ÊáñáïëÞ 23 & ÔóéìéóêÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68188 NUVELLE VAGUE Ðåæüäñïìïò Ã. Óôáýñïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DE NOVO Âáó. Óïößáò 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541072319

107

B u s i n e s s

C a r d


ÁÉÃËÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇÓ ÉÏÑÄÁÍÇÓ Ðëóôåßá Áíôßêá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78648 ÁÍÔÉÊÁ Ðëáôåßá Áíôßêá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 69193 BAISER Âáó. Óïößáò 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73948 DONYS COFFEE Åëðßäïò 4 Åìðïñéêï ÊÝíôñï Cosmos, . . . . . . . . . . . . 25410 62900 ÊÕÑÉÁÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓ, ÓÊÉÁ×ÔÑÏ Ðåæüäñïìïò ÂåíéæÝëïõ & Êïíßôóçò, . . . . . . . . . . . . .6977 794936 ËÅÕÊÏÈÅÁ Èåñìïðõëþí 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78502 ÓÔÏÚÊÏÓ ÓÙÔÇÑÇÓ, G-NET Âáó. Êùíóôáíôßíïõ 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83109 ÔÓÁËÁÊÁÊÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ, ÊÏÊÏÑÉ ÐáëéÜ Ðüëç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77980 ×ÁÔÆÇÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÅÕÓÔÑÁÔÉÁ, PETIT CAFÅ Óìýñíçò 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65975 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

108


Êáöåêïðôåßá ÂËÁ×ÏÐÏÕËÏÓ ÌÁÔÈÁÉÏÓ, ÔÏ ÍÅÏÍ Ìðñùêïýìç 30Â, . . . . . . . . . . . . . . ÄÅËËÇ ÁÖÑÏÄÉÔÇ, COFFEEWAY 28çò Ïêôùâñßïõ 8, . . . . . . . . . . . . . ÑÙÓÓÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÐåñãÜìïõ 14, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÑÙÓÓÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 20, . . . . . . . . . . . . ÍÅÓÔÏÑÉÄÇÓ É & Á. Ï.Å 28çò Ïêôùâñßïõ 67, . . . . . . . . . . . . ÊÏÍÔÏÃÉÙÑÃÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ Çñþùí 69, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÏÕÓÔÁÖÁ ÏÃËÏÕ ÍÁËÁÍ ÄáãêëÞ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .25410 73228 . . . . . . . . . .25410 62034 . . . . . . . . . .25410 23306 . . . . . . . . . .25410 64162 . . . . . . . . . .25410 22396 . . . . . . . . . .25410 22543 . . . . . . . . . .25410 25013

Êáöåíåßá Ç ÁÍÍÁ Ìðñùêïýìç 30Â, . . . . . . . . . . . . . ÃÁÍÉÄÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ ,ÔÏ ÓÔÅÊÉ Ìðñùêïýìç 11-13, . . . . . . . . . . . . ÖÅÑ×ÁÔ ÉÑÖÁÍ, CHAMPION ÂåíéæÝëïõ 70, . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁ×ÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, Ï ÐËÁÔÙÍ Ì. Ãåùñãßïõ 24, . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .25410 25006 . . . . . . . . . . .25410 78293 . . . . . . . . . . .25410 65777 . . . . . . . . . . .25410 71110

ÊÝíôñá ÄéáóêÝäáóçò - Áßè. Äåîéþóåùí ÁÐÏËËÙÍ 4ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . .6944 656043,6944 444196 ÁÑ×ÏÍÔÉÓÓÁ Í. Æõãüò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65855 Á×ÉËËÅÉÏÍ 6ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 93213 ÄÉÏÃÅÍÇÓ 4ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . .6945 656043,6944 444196 ÍÅÑÁÚÄÁ 4ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76109

ÐÏËÉÔÅÉÁ 5ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÉÜóìïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71787 ÑÏÄÏÍ 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64988 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

112


ROMEO 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72555

ÊéíçôÞ Ôçëåöùíßá

I-STORES 28çò Ïêôùâñßïõ 299, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84622 ÊÁÑÏËÉÄÏÕ ×ÑÉÓÔÉÍÁ,VODAFONE 28çò Ïêôùâñßïõ - Çñþùí 2-6, . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76940 ÓÅÑÅÖÉÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ & ÔóéìéóêÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83317 WIND ÐÏÉÌÅÍÉÄÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83848 WIND Ðë. Åëåõèåñßáò Åìð. Êåíôñ. Áôñéï, . . . . . . . . . . . . .25410 78661

113

B u s i n e s s

C a r d


ÊëåéäéÜ - ÊëåéäáñéÝò

ÊÁÑÕÓÔÉÍÏÕ Ö. & ÓÉÁ Ï.Å., ÔÁÊÏÕÍÉ & ÊËÅÉÄÉ Ì. ÊáñáïëÞ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72200

Êëéìáôéóìüò - Øýîç

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

114


ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ðéáëüãëïõ & È. Äïýêá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29477 Ê. ÔÓÏËÁÊÉÄÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å, ÈÅÑÌÏÅÌÐÏÑÉÊÇ ÎÁÍÈÇÓ Äçìïêñßôïõ 26, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25409 65750 ÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ ÊÙÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 277, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25409 68244

Êïéíü÷ñçóôá Ðïëõêáôïéêéþí

ÐÁÍÔÁÆÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ, ÊÑÏÍÏÓ Çñþùí 51, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25997

ÊïììùôÞñéá ÁÓÇÌÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏÓ, NICKS Êïíßôóçò 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76906 ÂÁÓÉËÉÊÏÕËÁ ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÏÕ ÔóéìéóêÞ 45, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20463 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

116


ÄÁÍÄÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÅËÅÍÇ, HAIR STORIES Ìðñùêïýìç - Óåññþí 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77786 Å.ÂÁÊÉÑÔÆÇÓ Í.ÐÁ×ÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å, MENS HAIR FASION ÔóéìéóêÞ 17, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944 866331

ÇÁIR STYLES ÔóéìéóêÞ 51Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÉÌÁÌ ÓÁÌÉ, ÓÁÌÉ Çñþùí 43, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁÌÐÏÕÑÇ ×ÑÕÓÁ Áí. Äçìçôñßïõ 38, . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁÑÃÉÏÕ ÓÏÖÉÁ,ÓÏÖÇ 28çò Ïêôùâñßïõ 265, . . . . . . . . . . . . . . ÊÅ×ÁÃÉÁ ÖÁÍÇ, ÖÁÍÇ Óôáèìïý 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏØÕÄÁÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ, ALL ABOUT HAIR 4çò Ïêôùâñßïõ 17, . . . . . . . . . . . . . . . ÊÕÂÑÁÍÏÃËÏÕ ÍÏÐÇ, ÍÏÐÇ ÌÐÁÌÐÇÓ Ðåôåéíüò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÐÁËÁÊÔÓÇÓ ÉÙÓÇÖ Ìðñùêïýìç 41, . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .25410 68880 . . . . . . . .6977 225038 . . . . . . . .25410 20517 . . . . . . . .25410 73139 . . . . . . . .25410 62018 . . . . . . . .25410 69075 . . . . . . . .25410 91298 . . . . . . . .25410 76504

ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ ÓÏÕËÁ, HAIR ADVICE Âåëéóóáñßïõ 13, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74810

ÌÐÅÌÐÅÊÇ ÌÁÉÑÇ, ÌÁÉÑÇ ÂåíéæÝëïõ 102, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75812 ÌÐÉÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ, ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78386 ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÅËÉÍÁ, ÅËÉÍÁ Áí. ÈñÜêçò 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68535 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

118


ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÐëÜôùíïò 19, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28608 ÓÁÑÄÁÍÇ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ, JUST MEN 40 Åêêëçóéþí 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77104 ÓÏÖÉÁÍÉÄÏÕ ÏËÃÁ, ÏËÃÁ Óôáèìïý 17-19, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71261 ÔÁ×ÇÑ ÖÉËÇÆ, HAIR VISION Êïõãéïõìôæüãëïõ 27, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72411 ÔÏÖÏÃËÏÕ ×ÑÕÓÏÕËÁ, ÍÔÏËËÉÍÁ ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 52234 ØÙÌÁ ÄÅÓÐÏÉÍÁ, BEAUTY BY STYLE 40 Åêêëçóéþí 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73930 ÔÏÖÏÃËÏÕ ×ÑÕÓÏÕËÁ, ÍÔÏËËÉÍÁ ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 52234 ØÙÌÁ ÄÅÓÐÏÉÍÁ, BEAUTY BY STYLE 40 Åêêëçóéþí 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73930 ÉÌÁÌ ÓÁÌÉ, ÓÁÌÉ Çñþùí 43, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977 225038

ÊïóìÞìáôá ÁÍÁÓÔÁÓÉËÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 82, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24134 ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÏÕ ÅËÅÍÇ Â. Êùí/íïõ 3 / ÔóéìéóêÞ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28825 ÅÕÈÕÌÉÁÄÇÓ ÇËÉÁÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 93, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67343 ÅÕÈÕÌÉÁÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ìðñùêïýìç 6, . . . . . . . . ÊÕÔÑÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ, ÔóéìéóêÞ 5, . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÈÙÌÁÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 28, . . . . ÓÐÕÑÉÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÔóéìéóêÞ 5, . . . . . . . . . .

119

. . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22400 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74653 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23351 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76508 B u s i n e s s

C a r d


ÔÅÑÆÁÍ ÃÊÁÑÏ, MAX JWELLERY 28çò Ïêôùâñßïõ 62, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22705 ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÔóéìéóêÞ 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23857

Êïõñôßíåò - Êïõñôéíüîõëá ÆËÁÔÊÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ, Ì. ÊáñáïëÞ 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26882

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÅËÅÍÇ, ÕÖÁÄÉ ÄáãêëÞ 60, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21412

Êñåïðùëåßá - ÊñÝáôá ÍùðÜ - ÐïõëåñéêÜ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ð. , GOLDEN CHICKEN Ëåýêç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 69123

ÊÁÐÆÁ ×ÁÓÁÍ,ÔÏ ÏÑÅÉÍÏ Êëåìáíóþ 27, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÁÑÃÁÑÉÔÇÓ & ÓÔÁÕÑÏÓ ÊÁÐÁÃÅÑÉÄÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å. ÃåíéóÝá ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÌÐÁÔÆÁÊÉÄÇÓ ÄçìïôéêÞò ÁãïñÜò 40, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÓÅÐÅÊ 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÓÉÏÕÔÁ ÁÖÏÉ Ë. Óôñáôïý 5-7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

121

B u s i n e s s

22106 81789 78560 83623 83908 C a r d


ÓÖÕÑÇÓ Êëåìáíóþ 36 & ÔóéìéóêÞ ãùíßá, . . . . . . . . . . . . . . .25410 72728 ÐËÁÔÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Êéïõôá÷åßáò 11, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20081 ÐÕÑÃÅËÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Íáõáñßíïõ 19, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24999

Êôçíßáôñïé - Éáôñåßá ìéêñþí æþùí ÆÏÕÃÑÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ìðñùêïýìç 28, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÑÏÕÓÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ì. ÊáñáïëÞ 93, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÓÁÐÏÃËÏÕ ÓÁÊÇÑ Êëåìáíóþ 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÑÇÓÔÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ìðñùêïýìç 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÏÓÌÁÍ ÑÉÔÂÁÍ Åýëáëï ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÁÊÑÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Âïõëãáñïêôüíïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐÁÐÁÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÓ Óïýíéï ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÌÁÑÉÁ ÔóéìéóêÞ 53, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÆÉÁÃÊËÉÁÂÏÓ Ã. - ×ÁÔÆÏÕÄÇ Ó. Ï.Å. Áí. Äçìçôñßïõ 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Óôáèìïý16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

25570 72850 22801 20887 41065 74523 32600 73656 62629 71126

122


Ë,ë Ëáúêçò ÔÝ÷íçò Åßäç - Áíôßêåò ÁÌÏÕÔÆÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ, Ï ÊËÇÄÏÍÁÓ Â. Êùí/íïõ 64, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23001 ÂÁÁÍ ÓÁÃÁÃÉÁÍ , ANTIGUE COLLECTION Ðëáôåßá Áíôßêá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64546 ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ ÐáëéÜ Ðüëç Äçìáñ÷åßï, . . . . . . . . . . . . . . .25410 78314, 23844

ËåõêÜ Åßäç ÁËÅÎÅÑÇ ÁÈÁÍÁÓÉÁ ÄáãêëÞ 15Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65604 ÄÅËÇÙÑÉÄÏÕ ÍÉÍÁ Ì. ÊáñáïëÞ 13 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73392

ËïãéóôéêÜ Ãñáöåßá ÁÑÁÌÐÁÔÆÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Çñþùí 51, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23190 ÃÑÉÂÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Óìýñíçò 16Á , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77445 ÊÁÑÁÊÁÓÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ 4çò Ïêôùâñßïõ 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84418

ÊÏÌÍÇÍÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 4çò Ïêôùâñßïõ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20900 ËÅÂÁÊÇ ÓÅÂÁÓÔÇ ÂåíéæÝëïõ 70, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78120 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

124


ÌÏÑÖÇ ÉÙÁÍÍÁ Ìðñùêïýìç 30â, . . . . . . . . . . . . . . . ÌÐÏÕÑÁÆÁÍÇÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ Äáãêëç & Óìýñíçò 3, . . . . . . . . . . . . . ÐÁÃÙÍÁÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×áôæçóôÜõñïõ 8, . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÔÓÉÏÕÑÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 4çò Ïêôùâñßïõ 6, . . . . . . . . . . . . . . . ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÄÇÓ Ê. - ÐÁÑÁÓÊÅÕÁ Á. Äáãêëç & ÔóéìéóêÞ 5, . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .25410 65540 . . . . . . . . .25410 74913 . . . . . . . . .25410 70324 . . . . . . . . .25410 65075 . . . . . . . . .25410 84705

ËïãïèåñáðåõôÝò

ÄÑÏÓÏÕ ÅÉÑÇÍÇ - ÌÁÑÉÁ Ðëáôåßá Âáó. Ãåùñãßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83058 ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Èåñìïðõëþí 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75680

Ì,ì ÌÜñìáñá - Ðåôñþìáôá

ÉÃÍÁÔÉÁÄÇÓ Ê. & ÓÉÁ ÏÅ 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁÑÖÏÐÏÕËÏÓ ÓÕÌÅÙÍ, ÄÉÁ ÐÕÑÏÓ & ÓÉÄÇÑÏÕ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÉ Ä. ÁÖÏÉ ÏÅ 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÏÕËÉÏÓ ÁÅ Âé. Ðå. ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

. . .25410 72578 . . .25410 76794 . . .25410 71164 . . .25410 74070

B u s i n e s s

C a r d


ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ÅÖÇÌÅÑÉÄÅÓ

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

126


ÁÊÑÉÔÁÓ ..................... ÅÌÐÑÏÓ ..................... ÈÑÁÊÇ ..................... ÈÑÁÊÇ ÓÐÏÑT ..................... ÌÁ×ÇÔÇÓ ..................... ÎÁÍÈÇ NEWS, XANTHI NEWS ..................... ÎÁÍÈÇ ÓÐÏÑT ..................... ÍÅÁÐÏËÉÓ ..................... ÖÙÍÇ ÔÇÓ ÎÁÍÈÇÓ .....................

. . . . . . . . . . . . . . .25410 73023 . . . . . . . . . . . . . . .25410 22950 . . . . . . . . . . . . . . .25410 78018 . . . . . . . . . . . . . . .25410 24464 . . . . . . . . . . . . . . .25410 24464 . . . . . . . . . . . . . . .25410 76950 . . . . . . . . . . . . . . .25410 21254 . . . . . . . . . . . . . . .25410 66102 . . . . . . . . . . . . . . .25410 23262

ÑÁÄÉÏÖÙÍÁ 88,0 SUPER FM ........................... 88,8 RADIO ÁÑÂÕËÁ ........................... 89,9 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÑÁÄÉÏÖÙÍÏ ÎÁÍÈÇÓ ........................... 90,3 PARADISE RADIO ........................... 90,6 ×ÁÍÔÇÉ RADIO DJ ........................... 92,1 RADIO LIFE ...........................

. . . . . . . . .25410 71738 . . . . . . . . .25410 62828 . . . . . . . . .25410 78641 . . . . . . . . .25410 65550 . . . . . . . . .25410 26621 . . . . . . . . .25410 27368

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

128


92,7 ÑÁÄÉÏ Ç×Ù ......................... 93,1 NOVA FM ......................... 93,8 ÄÉÁÊÏÍÉÁ ......................... 94,6 3ï ÑÁÄ. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÎÁÍÈÇÓ ......................... 95,2 ÑÁÄÉÏ 6 ......................... 95,9 ÍÏÔÁ ......................... 96,9 ÑÁÄÉÏ ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ ......................... 98,4 ÓÐÏÑ FM ......................... 99,3 ÑÁÄÉÏ ÖÁÍÔÁÓÉÁ ......................... 100,0 FM 100 ......................... 101,1 ÑÁÄÉÏ ÊÏÑÁË ......................... 101,6 LEGENT 103,0 .... 104,2 .... 105,7 .... 106,0 .... 107,8 ....

ËÅÐÅÍÉÙÔÇÓ .......... TELE RADIO .......... ÌÅËÙÄÉÊÏÓ .......... ÑÕÈÌÏÓ .......... KING FM ..........

. . . . . . . . . . .25410 78895 . . . . . . . . . . .25410 83331 . . . . . . . . . . .25410 22505 . . . . . . . . . . .25410 20869 . . . . . . . . . . .25410 77919 . . . . . . . . . . .25410 83587 . . . . . . . . . . .25410 76950 . . . . . . . . . . .25410 78579 . . . . . . . . . . .25410 65200 . . . . . . . . . . .25410 72305 . . . . . . . . . . .25410 73194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26621

ÔÇËÅÏÐÔÉÊÏÉ ÓÔÁÈÌÏÉ ÅÃÍÁÔÉÁ TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65200 ÊÁÍÁËÉ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77919 ×ÁÍÔÇÉ CHANNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20670

Ìåóéôåßåò - ÌåóéôéêÜ Ãñáöåßá ÃÅÑÁÓÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, ÊÔÇÌÁÔÏÌÅÓÉÔÉÊÇ 28çò Ïêôùâñßïõ 113, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68140 ÄÅÓÐÏÉÍÁ Á. ËÉÁÊÏÕ Óìýñíçò 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77553 ÊÁËÏÃÉÁÍÍÇÓ ÁÃÇÓ, ÊÁ.ÐÁ DYNAMIC CONSULTANTS Êïõãéïõìôæüãëïõ 23, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84562 ÊÁÍÄÕËÇÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ, ÔÓÉÌÐÁÓ - ÐÁÍÔÅËÇÓ Çñþùí 63, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 69070 ÊÅÖÁËÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÊÔÇÌÁÔÁÃÏÑÁ Çñþùí 27, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80011800500 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

130


ÌÕËÙÍÁÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ, ÈÑÁÊÇ EXPRESS Êïíßôóçò 10Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÓÅÌÁËÁ ÌÁËÁÊÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ , XANTHI'S HOUSE Çñþùí 103, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ×ÁÔÆÇÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÈÅÏÄÙÑÁ ÓôïÜ Ìðñùêïýìç 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ & ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ Ì. Ãåùñãßïõ 9Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .25410 74853 . .25410 84560 . .25410 21168 . .25410 28888

×ÁÔÆÇÍÉÊÏËÁÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ, ÓÔÅÃÇ 63632 Ì. Âüãäïõ 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63632

ÌåôáëëéêÝò ÊáôáóêåõÝò ÁÂÑÁÌÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 4ï ×éë. ÎÜíèçò-ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÍÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Äçìïêñßôïõ 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÏÊÁËÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊéììÝñéá ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÏÑÖÅÁÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ 3o ×ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

25565 71182 78557 21189

ÌåôáöïñÝò - Ìåôáêïìßóåéò ÁÔËÁÓ ÉÌÅ ÅÐÅ ÔÝñìá Ã. Êéíäýëç, . . . . . . ÂÁÔÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ-ÅÍÙÓÇ 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . ÄÁÃÊÁÓ ÌÉ×ÁËÇÓ .................. ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ ÉÌÅ ÅÐÅ È. Äïýêá 61, . . . . . . . . . ÄÏÂÑÉÄÇÓ ÏÄ.& ÓÉÁ ÏÅ Ëåùö. Óôñáôïý 70, . . . . . ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22394 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70707 . . . . . . . . . . . . . . . . . .6947 611808 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29330 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24473 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84600

ÔÓÁÊÁÃÉÁÍÍÇ ÑÏÄÏÕËÁ Ìé÷áçëßäç 14, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23748 ÔÓÁÍÁÊËÉÄÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75033 ÔÓÏËÁÊÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73106

Ìç÷áíïãñÜöçóç ÂÑÁ×ÉÙËÇÓ ÍÉÊÏÓ, SKEPSIS ÁâÝñùö 25â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77358 ÊÏÌÍÇÍÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÏÑÃÁÍÏÔÅ×ÍÉÊÁ 4çò Ïêôùâñßïõ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20900 ÓÔÑÙËÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ & ÓÉÁ Å.Å Ëåùö. Óôñáôïý 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75802, 73941 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

132


Ìç÷áíïõñãåßá ÁÖÏÉ ÁÂÑÁÌÉÄÇ Ï.Å, Áðüëëùíïò 21, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22280 ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24937 ÔÓÉÐËÁÊ ÅÑÏË Äçìïêñßôïõ 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74020

ÌïêÝôåò - ×áëéÜ INTERIOR DESIGN 28çò Ïêôùâñßïõ 236, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75400 ËÅÐÏÕÑÃÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ, ÁÍÁÔÏËÉÁ ÔóéìéóêÞ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65809

Ìïíôåëéóìüò Á.ÊÁÑÁÌÐÏËÇÓ Â.ÐÁÔÓÁÂÏÕÄÇÓ, ÁÂ MODELS Âåëéóóáñßïõ 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22270 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

134


SPEED MODELS Ìðñùêïýìç 30 Â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64474

ÌïíùôéêÜ ÕëéêÜ ALTO 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71148 ÔÓÅÔÉÍÅÓ ÁÍÅÓÔÇÓ, ÅÑÃÏËÁÍÔ 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77007 Ð & É ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å ,INTERMONOSIS Áí. Äçìçôñßïõ 74-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64229

Ìïôïóéêëåôþí Åìðïñßá - Áíôéðñïóùðåßåò

ÁÌÁÍÁÔÉÄÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ Çöáßóôïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27808 ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ã. , MAINSTREET 28çò Ïêôùâñßïõ 311-313, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21180

135

B u s i n e s s

C a r d


ÍÔÏËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 4ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29430

Ìïôïóéêëåôþí ÁíôáëëáêôéêÜ - Óõíåñãåßá

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

136


ÓÁÌÁÑÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ,MOTO GADIAS Äçìïêñßôïõ 29, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20037

ËÁÌÐÑÉÍÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Äçìïêñßôïõ 33, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78441

ÌïõóéêÜ ¼ñãáíá ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÐëÜôùíïò 44, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72273 ËÅÌÏÍÉÄÇÓ ÁÈ. 28çò Ïêôùâñßïõ 184, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27545 ÌÏÕÓÉÊÏÑÁÌÁ Ìéáïýëç 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70160

ÌðïõãÜôóåò - Ðßôåò ÁÍÁÔÏËÇ Áí. Äçìçôñßïõ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64547 ÁÖÏÉ ÐÏËÕ×ÑÏÍÉÄÇ Ï.Å, Á×ÍÇ ÊÁÍÅËÁ Çñþùí 15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65650

ÆÙÔÏÓ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ Äçìïêñéôïõ 25, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541083717 ÔÁÓÉÏÓ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÓ, DAFFY Â. Êùíóôáíôßíïõ 52, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 69006 ÔÏ ÓÐÉÔÉÊÏ Äçìïêñéôïõ 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541066969 ÔÓÉÏËÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å, ÔÏ ×ÑÕÓÏ Âáó. Êùí/íïõ 66, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83083 ÖÅÑ×ÁÔ ÉÑÖÁÍ, Ç ÍÏÓÔÉÌÉÁ ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71104

137

B u s i n e s s

C a r d


×ÁÍÏÕ ÓÏÖÉÁ , ÐÉÔÁÄÉÊÏ Ìðñùêïýìç 43, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23191 ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ ÓÁÂÂÁÓ, ÁÈÇÍÁÉÊÇ ÌÐÏÕÃÁÔÓÁ Çñþùí 85, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25670

Í,í ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, WEDDING BOUTIQUE 28çò Ïêôùâñßïõ & ÊáíÜñç, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63576

ÅËÅÍÇ ÁËÂÁÍÉÄÏÕ, HAPPY DAY 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84650 ÊÏËËÉÏÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ, ÍÕÌÖÅÓ Áí. Äçìçôñßïõ 81, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28789

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÏÕ ÓÔÅËËÁ, ÓÔÅËËÁ Óìýñíçò 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27421 ÐÅÑËÁ Êïëïêïôñþíç & Êïõãéïõìôæüãëïõ, . . . . . . . . . . . . .25410 72327 ÓÐÕÑÉÄÏÕ ÌÁÑÉÁ Áã. Åëåõèåñßïõ 2 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6972 241920 ÓÔÁÍÉÔÓÁ ×ÑÕÓÏÕËÁ, HAPPY MEMORIES Çðåßñïõ 30, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24900

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

138


Î,î Îåíïäï÷åßá - Åíïéê. ÄùìÜôéá - Îåíþíåò HOTEL CASINO XANTHI Ðåñéï÷Þ Ëáôïìåßùí, . . . . . . . . . . . . .25410 84805,25410 HOTEL Z PALACE ÔÝñìá Ã. Êéíäýëç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ELISSO XENIA HOTEL DU NORD Â. Óïößáò 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84400,25410 ÇÏÔÅL ÅËÅÍÁ Ë. Óôñáôïý 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63901,25410 ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 41, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

HOTEL ÎÁÍÈÉÐÐÅÉÏÍ 28çò Ïêôùâñßïõ 212, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÏÑÖÅÁÓ Ì. ÊáñáïëÞ 40, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÍÅÓÔÏÓ ÔÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 HOTEL ÎÁÍÈÇ Ëåõêßððïõ 14, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 LE CHALET ÐçãÜäéá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68511,25410 HOTEL FILOXENIA Ôïîüôåò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 93917,25410 ÁÃÊÏÑÔÓÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ, ÁÃÑÉÁÍÇ 4ï ÷ëì ÎÜíèçò - Óôáõñïýðïëçò, . . . . . .25410 83777,25410 ÁÑÁÐÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ, HOTEL PORTO VISTONIS Ðüñôï ËÜãïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 96630,25410

139

B u s i n e s s

84814 64414 84890 63906 25111

77061 20121 27531 23242 68516 93920 83778 96060

C a r d


ÐÅÔÑÉÍÏÓ ËÏÖÏÓ, ÐÅÔÑÉÍÏÓ ËÏÖÏÓ ÌÜíäñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 96930,25410 96999 ÍÅÖÅËÅÓ ÔÏÕ ÍÅÓÔÏÕ Ôïîüôåò , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 93379 ÐÏÑÔÏ ËÁÃÏÓ Ðüñôï ËÜãïò , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 96255 ÇÏÔEL NEMEÓÉÓ ÊïìíçíÜ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 21005,25420 21006 KAÑÕÏÍ ,ÊÁÑÕÏÍ Áíù Êáñõüöõôï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6974 010956 ÊÕÂÅËÇ Áíù Êáñõüöõôï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 31031 ÔÏ ÁÑ×ÏÍÔÉÊÏ Óôáõñïýðïëç , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 22225 ÁÃÍÁÍÔÉ ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 51991

ÄÇÌ. ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÍÅÓÔÏÓ - ÑÏÄÏÐÇ ÄÁÓÉÊÏ ×ÙÑÉÏ "ÅÑÕÌÁÍÈÏÓ" ÄÜóïò Äñõìïý, Ëåéâáäßôçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 21008 ÅËË. ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÎÁÍÈÇÓ, ÊÁÔÁÖÕÃÉÏ ËÅÉÂÁÄÉÔÇ Ëåéâáäßôçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68023 ÇÍÉÏ×ÏÓ ÊïìíçíÜ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 21008 ÈÅÏÄÙÑÉÄÇÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ, ÎÅÍÉÏÓ ÆÅÕÓ Óôáõñïýðïëç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 22444 ÊÁÌÁÑÁ ÐÉÐÉÍÁ ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29729 ÊÁÔÁÖÕÃÉÏ ÊÁËËÉÈÅÁÓ Óôáõñïýðïëç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 22594 ÊÏÉÍÏÔÉÊÏÓ ÎÅÍÙÍÁÓ ÈÅÑÌÙÍ ÈÝñìåò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25440 22180 ËÅÕÊÉÐÐÏÓ ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71441 ÍÏÓÔÏÓ Óôáõñïýðïëç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 22027 ÎÅÍÙÍÁÓ ÈÅÑÌÅÓ ÈÝñìåò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25440 22474 Ï ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ Ëåéâáäßôçò , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944 833799 ÏÉÊÏÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇ Ðüñôï ËÜãïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 96601 ÔÆÉÂÁÅÑÉ Ëõêïäñüìéï, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74843, 6972 242728 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

140


Îçñïß Êáñðïß -Æá÷áñþäç ÁÖÏÉ ÄÁËÁÊËÉÄÇ Ï.Å. 28çò Ïêôùâñßïõ185, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541024351 Êßìçò Ìðñùêïýìç 32, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26363 ÃËÕÊÉÁ ÃÙÍÉÁ 28çò Ïêôùâñßïõ 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27581

Îõëåßá

ÊÑÁÓÍÉÄÇ Á.Å. 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64588 ÓÁÌÐÑÇ ÏÃËÏÕ ÁÉÍÏÕÑ & ÓÉÁ Ï.Å ÔóéìéóêÞ 45, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23731 ÔÁÓÔÅÑÉÄÇÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ Ð. 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22535

Ï,ï ÏäéêÞ ÂïÞèåéá ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ, HELLAS SERVICE 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74538 GR ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . .1150,25410 72745 MODIAL ASSISTANCE ÃÉÁÍÍÇÓ ×ñýóá ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27817 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

142


ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ, HELLAS SERVICE 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 74538 GR ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . .1150,25410 72745 MODIAL ASSISTANCE ÃÉÁÍÍÇÓ ×ñýóá ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27817

Ïäïíôßáôñïé ÁÂËÁÓÔÉÌÉÄÏÕ ÅÉÑÇÍÇ 12 ÁÐÏÓÔÏËÙÍ 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÅËÐÉÄÏÓ 2 - ÉÓÉÄÙÑÏÕ 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 40 ÅÊÊËÇÓÉÙÍ 3Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÁÍÔÙÍÉÁÄÏÕ ÍÔÉÍÁ ÈÅÑÌÏÐÕËÙÍ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÁÐÏËËÙÍÁÔÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ 40 ÅÊÊËÇÓÉÙÍ 3Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÁÑÁÂÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ ÊËÅÌÁÍÓÙ 88 Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÁÑÉÖ ÔÏÕËÁÚ ÅÕËÁËÏÍ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Á×ÔÁÑÇ ×ÑÕÓÏÕËÁ 4çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 1 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÂÁÓÉËÁÊÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ ÐÁÑÏÄÏÓ ÈÅÑÌÏÐÕËÙÍ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÂÁÓÉËÏÕÄÇÓ ÇËÉÁÓ ÖÉËÅËËÇÍÙÍ 2Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÂÏÕÄÏÕÑÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÅÑÁÓÌÉÏ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÃÅËÁÔÏÕ ÆÁ×ÁÑÏÕËÁ ÈÕÁÔÅÉÑÙÍ 74, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃÅÑÏÐÏÕËÏÕ ÌÁËÁÌÁÔÇ ÁÍÁÎÁÑ×ÏÕ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃÊÅÂÑÅÊÇ ÄÇÌÇÔÑÁ ÇÑÙÙÍ 103, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃÊÉÌÐÅÑÉÔÇ ÐÏËÕÎÅÍÇ ASTRON CENTER ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ, . . . . . . . . . . . .25410 ÃÊÏÔÆÉÁÌÁÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÉÊÏÍÉÏÕ 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ 40 ÅÊÊËÇÓÉÙÍ 3Á , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÆÁÖÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Â. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 90, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

62472 73553 27555 26990 25805 67749 42060 24126 72264 29878 71865 68666 20638 26542 26968 26407 73865 29660

144


ÄÁÓÔÅÑÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ ÈÅÑÌÏÐÕËÙÍ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÆÏÕÑÉÄÁÊÇÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ ÁÃ.ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÈÁÍÁÓÏÕËÇÓ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ ÌÉ×ÁÇË ÂÏÃÄÏÕ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÈÁÍÁÓÏÕËÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 224, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÈÅÏÄÙÑÁÊÅËÇÓ ÊÙÍ\ÍÏÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÓÌÕÑÍÇÓ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÉÌÐÉÓÏÃËÏÕ ÊÁÄÑÇ ÈÅÑÌÏÐÕËÙÍ - ÈÇÑÁÓ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÉÏÑÄÁÍÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÅÕÌÏÉÑÏ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÉÙÁÍÍÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ ×ÑÉÓÔÉÍÁ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 79, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÉÙÓÇÖÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÁÍÁÃÇ ÔÓÁËÄÁÑÇ 67, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁËËÁÍÔÆÇ ÄÇÌÇÔÑÁ 4çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÍÄÕËÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÔÓÁËÄÁÑÇ 39 Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÐÁÈÁÍÁÓÇÓ ÁÑÃÕÑÉÏÓ ÅÖÅÓÏÕ 15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ê.Õ. ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇÓ ÊÁÑÁÃÊÉÏÆÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÓÌÕÑÍÇÓ 5, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÑÁÄÁÇ ÑÅÔÆÅÐ ÊÅÍÔÁÕÑÏÓ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25440 ÊÁÑÁÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ ÓÔÁÕÑÏÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÓÌÕÑÍÇÓ 16Á, . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÏÂËÁÊÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 23, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÏÆËÅÊÉÄÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ ÁÍÄÑÏÕÔÓÏÕ 11Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÏÍÔÏÃÉÁÍÍÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25420 ÊÏÕÊÏÕÄÅÔÓÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Ì.ÊÁÑÁÏËÇ 13Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÏÕÔÓÏÃÉÁÍÍÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÏÄÕÓÓÅÙÓ 5 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÏÕÔÓÏÌÉ×ÁËÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 40 ÅÊÊËÇÓÉÙÍ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ËÁÌÐÅÁÓ ÌÉ×ÁÇË ÔÓÉÌÉÓÊÇ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ËÏÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 40 ÅÊÊËÇÓÉÙÍ 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÁÊÑÕÍÉÔÓÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÔÓÉÌÉÓÊÇ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÁËÊÏÔÓ ×ÁÓÁÍ ÆÙÁÃÏÑÁÓ 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÁÍÁÖ ÌÏÕÓÔÁÖÁ ÐÁÍÁÃÇ ÔÓÁËÄÁÑÇ 64, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÁÔÁÑÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ë.ÐÕÑÃÏÕ 35 Â

145

B u s i n e s s

29036 67200 26276 69003 66269 20421 68191 23463 25713 71330 83600 21727

29490 23206 83930 64054 26645 22292 28899 72110 62644 65565 28045 70470 26483 23885

C a r d


ÌÁÑÃÁÑÉÔÏÐÏÕËÏÕ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ ÌÅÃ. << ÁÓÔÑÏ >> ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ, ÌÅÔÆÉÄÉÅ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÅÔÓÊÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 161, . . . . . . . . . . . ÌÅÔÓÊÁ ÌÁÑÉÁ-ÅËÉÓÁÂÅÔ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 161, . . . . . . . . . . . ÌÏÕÑÁÔÉÄÏÕ ÂÉÊÔÏÑÉÁ ÐÁÍÁÃÇ ÔÓÁËÄÁÑÇ 15, . . . . . . . . . . ÌÏÕÓÔÁÖÁ ÓÉÌÐÅË, ÐÁÍÁÃÇ ÔÓÁËÄÁÑÇ 74, . . . . . . . . . . ÌÐËÉÏÕÌÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ì. ÊÁÑÁÏËÇ 13Á, . . . . . . . . . . . . . . ÌÐÏÆÁÔÆÏÃËÏÕ ÔÁ×ÓÉÍ ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÍÉÊÁÊÇÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ Ì. ÊÁÑÁÏËÇ 13Á, . . . . . . . . . . . . . . ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÁÃ. ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ 31, . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .25410 23995 . . . . . . . . .25410 68168 . . . . . . . . .25410 22405 . . . . . . . . .25410 22405 . . . . . . . . .25410 22963 . . . . . . . . .25410 68676 . . . . . . . . .25410 77127 . . . . . . . . .25410 76338 . . . . . . . . .25410 69177 . . . . . . . . .25410 22922

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ, ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÏÓ ÁÃ. ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ 31, . . . . . . . . . . . . . . . . ÍÏÕÓÇ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ ÐÁÍÁÃÇ ÔÓÁËÄÁÑÇ 5, . . . . . . . . . . . . . . . ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÇÓ ÉÁÊÙÂÏÓ ÌÅÃ. << ÁÓÔÑÏ >> ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ, . . . . ÐÁÍÁÃÉÙÔÉÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÓÌÕÑÍÇÓ 16 Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÍÔÁÆÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ 40 ÅÊÊËÇÓÉÙÍ 3Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÍÔÅËÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÅÑÃÁÌÏÕ 8 - 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÓÏÖÉÁ ÇÑÙÙÍ 73, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÓÅÑÑÙÍ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÇÌÏÐÏÕËÏÕ ÆÙÇ ÓÅÑÑÙÍ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÁÍÄÑÏÌÁ×Ç ÔÓÉÌÉÓÊÇ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÐÁÓ ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ ÇÑÙÙÍ 51, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÏÕÑÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ Ê.Õ. Å×ÉÍÏÕ6789 ÐËÅÃ×ÉÄÇÓ ÓÁÂÂÁÓ

. . . . .25410 71797 . . . . .25410 22479 . . . . .25410 71595 . . . . .25410 77739 . . . . .25410 77294 . . . . .25410 74655 . . . . .25410 27750 . . . . .25410 71333 . . . . .25410 71333 . . . . .25410 70470 . . . . .25410 27666

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

146


ÓÁÂÂÁÍÉÄÇÓ ÓÁÂÂÁÓ ÌÐÑÙÊÏÕÌÇ 30, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÁÌÐÉ×Á ÁÃÁ ÐÁÍÁÃÇ ÔÓÁËÄÁÑÇ 42, . . . . . . . . . . . . ÓÁÌØÙÍÉÄÏÕ ÅÕÄÏÎÉÁ ÌÅÃÁËÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ 8, . . . . . . . . . . . . . ÓÁÑÇ ÉÓÌÅÔ ÇÑÁÊËÅÉÁÓ 54 ÓÉÓÌÁÍÉÄÏÕ ×ÑÕÓÁÕÃÇ, ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÏÓ 4çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 1, . . . . . . . . . . . . . . . ÓÕÌÅÙÍÉÄÇÓ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÓ ÇÑÙÙÍ 69, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÏËÉÊÁ ÌÁÑÉÁ Ã.Í.Î. Å.Ó.Õ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÏÐÔÓÇ ÌÐÏÕËÅÍÔ ÊÉÌÌÅÑÉÁ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÓÁÊÏÕ ÆÙÇ ÄÁÃÊËÇ - ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ 70 ÌÕÑÍÇÓ, . . . . ÔÓÁÏÕÓ ÔÏÕÍÔÓÁÉ ÇÑÙÙÍ 23, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÓÅÑÔÁÍÉÄÏÕ ÂÉÏËÅÔÁ ÐÁÑÏÄÏÓ ÈÅÑÌÏÐÕËÙÍ 1 - 3, . . . . . . . . ÔÓÏËÁÊÉÄÏÕ ÁÍÍÁ Â. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 26 - 32, . . . . . . . . . . ×ÁÔÆÇËÁÆÁÑÉÄÏÕ ÄÅÓÐÏÉÍÁ Ì. ÊÁÑÁÏËÇ 13Á, . . . . . . . . . . . . . . . . ×ÁÔÆÇÐÏËÕ×ÑÏÍÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÐÅÑÃÁÌÏÕ 8 - 12, . . . . . . . . . . . . . . . . ×ÁÔÆÇÓÁÂÂÁÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ ÌÐÑÙÊÏÕÌÇ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ×ÑÇÓÔÉÄÏÕ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÓÌÕÑÍÇÓ 5, . . . . . . . . . .

. . . . . . .25410 76256 . . . . . . .25410 29541 . . . . . . .25410 64250

. . . . . . .25410 22110 . . . . . . .25410 28082 . . . . . . .25410 56789 . . . . . . .25410 77908 . . . . . . .25410 83884 . . . . . . .25410 28245 . . . . . . .25410 70515 . . . . . . .25410 29829 . . . . . . .25410 28899 . . . . . . .25410 77651 . . . . . . .25410 84770 . . . . . . .25410 27366

ÏéêïäïìéêÜ ÕëéêÜ

ÁËÔÏ 3ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . ÃÏÕËÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - Ðåôåéíïý, . . . . ÊÕÊËÏÓ ÁÅ 2ï ÷ëì ìåôá ãÞðåä. ÁÓÐÉÄÁÓ, . . ÔÓÅÔÉÍÅÓ ÁÍÅÓÔÇÓ, ERGOLAND 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . .

147

. . . . . . . . . . . . . .25410 71148 . . . . . . . . . . . . . .25410 70060 . . . . . . . . . . . . . .25410 73555 . . . . . . . . . . . . . .25410 77007 B u s i n e s s

C a r d


ÑÁÌÁÄÁÍ ÔÆÅÌÁËÇ & ÓÉÁ ÏÅ Ðáí. ÔóáëäÜñç 122, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67505 Ð & É ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å , INTERMONOSIS Áí. Äçìçôñßïõ 74-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64229

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

148


ÏéêïäïìéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò

ÁÍÙÄÏÌÇ Ï.Å. ÆÅÑÅÍÉÄÇÓ ÐÁÍ. & ÓÉÁ Ï.Å. 4çò Ïêôùâñßïõ 15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70605 ÈÅÏÄÙÑÉÄÇÓ Á- ÈÅÏÄÙÑÉÄÇÓ Ð. Ï.Å Êëåìáíóþ 62, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68383 ÊÁËÅÍÔÅÑÉÄÇÓ ËÁÆÁÑÏÓ È. Äïýêá , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66277 ÊÅÖÁËÉÄÇÓ Á.Å. - ÁÌÊ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ Ã. Óôáýñïõ 14-16, Âusiness Center, . . . . . . . . . . . .25410 76769 ÊÏÕÊËÁÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÇÓ, ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÌáéÜíäñïõ 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77260

ÓÉÓÊÏÓ Ð. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ìéáïýëç 50, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 62030 ÄÇÌÏÃËÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ Âáó. Óïößáò 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28725 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

150


ÏéêïäïìéêÝò Åñãáóßåò

Í.& Ç. ÓÐÕÑÉÄÏÐÏÕËÏÓ, ÓÐÕÑÉÄÏÐÏÕËÏÓ Áäñéáíïõðüëåùò 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72561, 83307

151

B u s i n e s s

C a r d


ÏðôéêÜ - Öáêïß ÅðáöÞò ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÔóéìéóêÞ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62361 ÁÑÍÁÏÕÔÏÃËÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ, ÏÐÔÉÊÁ ÁÑÍÁÏÕÔÏÃËÏÕ Ìðñùêïýìç 23, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23672 ÎÁÍÈÏÐÏÕËÏÕ ÊÉÊÇ, ÏÔÔÉÊÁ ETERNA Ã. Óôáýñïõ 7-15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66245 OPTICAL Çñþùí Êýðñïõ 51, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73181 ÔÅÑÆÉÁÍ ÃÊÁÑO, GRAND OPTIKA 28çò Ïêôùâñßïõ 66, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22705 ÔÏÕÌÐÁÑÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 78 & Çñþùí 57, . . . . . . . . . . . . .25410 73373 ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ ÊËÅÏÍÉÊÇ Éóéäþñïõ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78123

ÏñèïðåäéêÜ - ÁèëçôéáôñéêÜ

Ð,ð ÐáéäéêÜ - ÂñåöéêÜ

ÁÃÏÑÁÓÔÏÕ ÎÁÍÈÉÐÇ, BABYS HOUSE 28çò Ïêôùâñßïõ 224, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76507 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

152


ÌÉ×ÏÐÏÕËÏÕ ÅËÅÍÇ, ÐÇÃÇ Ì. ÊáñáïëÞ 23, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 76606

Ðáéäüôïðïé

153

B u s i n e s s

C a r d


BABBALOO Ëåýêç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÁÖÅÉÁÄÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÓðÜñôçò 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁÓÔÑÏ 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - Ðåôåéíïý, . . . . . . . . . . ÊÏÕÔÓÏÃÉÁÍÍÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ, ÖÁÔÓÏÕËÅÓ Ðåôñåëáéáðïèçêþí, . . . . . . . . . . . . . . . FUN N PLAY ÔÝñìá Çëéïõðüëåùò, . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .25410 92222 . . . . . . . .25410 70716 . . . . . . . .25410 24867 . . . . . . . .25410 68233 . . . . . . . .25410 64044

Ðáé÷íßäéá ÊÏÕ-ÊÏÕ Ëåõêßððïõ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62088 ØÙÌÁ ÄÏÕÊÏÃËÏÕ ÓÏÖÉÁ, ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁÑÉÊÏ 28çò Ïêôùâñßïõ 78, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22991 ÔÓÅÊÇÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ, ÌÐÏÕÊÅÔÏ ÊÁÉ ÌÐÁËÏÍÉ Ìåóïëïããßïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78076

Ðéôóáñßåò - Êñåðåñß

CARPACCIO ×ÁÔÆÇÊËÅÁÑ×ÏÕ ÍÉÊÏÓ Â. Óïößáò 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . COSTA COSTA Yäñáò 25, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA STRADA Âáó.Êùíóôáíôéíïõ 26, . . . . . . . . . . . PAOLO Âáó.Êùíóôáíôéíïõ 20, . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .25410 22130 . . . . . . . . . .25410 78280 . . . . . . . . . .25410 76666 . . . . . . . . . .25410 28326

ÌÏÕÃËÁËÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ , PIZZA HI Óáëáìßíïò 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83939 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

154


ÌÕÈÏÓ ÐåñãÜìïõ 1 Ðë. Åëåõèåñßáò, . . . . Í. ÐÑÏÖÅÔÇÓ & ÓÉÁ Å.Å, DAILY'S Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . NAPOLI PIZZA ÖéëåëëÞíùí 14, . . . . . . . . . . . . ROMA PIZZA ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . ÔÏÌÁÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 268, . . . . . . . . . ÔÏÓÊÁÍÁ Áí. Äçìçôñßïõ 17 , . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .25410 76209 . . . . . . . . . . . . .25410 63555 . . . . . . . . . . . . .25410 84300 . . . . . . . . . . . . .25410 28548 . . . . . . . . . . . . .25410 76737 . . . . . . . . . . . . .25410 72600

ÐïäÞëáôá

ÈÅÏÄÙÑÉÄÇÓ Â. , ÈÅÏÄÙÑÉÄÇÓ Èåñìïðõëþí 1 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25831

Ðïôïðïéßåò - ÊÜâåò ðïôþí ÂÏÕÑÂÏÕÊÅËÇ ÊÔÇÌÁ ¢âäçñá ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 75098 Ð. ÄÇÌÏÕ & ÓÉÁ Ï.Å. Ì. ÊáñáïëÞ 63, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77415

ÆÁÊÙÍÇÓ ×Ñ. & ÓÉÁ ÏÅ, ÆÁÊÙÍÇÓ ÂáíéÜíï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 93311 ÓÃÏÕÑÉÄÇÓ ÍÁÐÏËÅÙÍ , ÊÔÇÌÁ ÓÃÏÕÑÉÄÇ Áã. Åëåõèåñßïõ 56, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78351 ÌÕËÙÍÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, SALAMANDRA Êïõãéïõìôæüãëïõ 15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72077

157

B u s i n e s s

C a r d


ÐÁÐÁÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÓÅÑÁÖÅÉÌ & ÈÙÌÁÓ, CAVA GRAAL Ðë. ÆùáãïñÜò 59, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25120

Ðñáêôïñåßá ÏÐÁÐ ÁÑÓÅÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊáâÜëáò 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20857 ÍÁÂÑÏÆÉÄÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83013 ÐÁÃÊÏÆÉÄÏÕ ×. Áúäéíßïõ 38, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541081622

ÐñïêáôáóêåõáóìÝíåò Êáôïéêßåò ÁÐÏÓÔÏËÉÄÇÓ ËÁÆÁÑÏÓ 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64550 ÊÙÔÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ðåôåéíüò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 91165 ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ È. - ÓÉÃËÉÄÇÓ Á. 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23029

159

B u s i n e s s

C a r d


ÐõñïóâåóôéêÜ - Ðõñïðñïóôáóßá ÁËÐÁÍÉÄÇÓ ×. ÁÍÔÙÍÉÏÓ Âåëéóóáñßïõ 15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75120 ÆÁÑÉÖÏÐÏÕËÏÓ Á.Å. Ëåùö. Óôñáôïý 2 & Çñïäüôïõ, . . . . . . . . . . . . . . .25410 83933 ÐÁÑÉÓÇÓ É. - ÓÔÏÃÉÁÍÍÉÄÇÓ Ä. ÏÅ, ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ Âáó. Êùí/íïõ 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83388

Ñ,ñ Ñáðôïìç÷áíÝò

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

160


Ó,ó ÓêÜöç Áíáøõ÷Þò

ÔÓÏÕÊÁÓ MARINE Ðüñôï ËÜãïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 96719 ×ÁÔÆÇÅÕÁÃÃÅËÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ã. 1ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20795

Óïõðåñ Ìáñêåô - Ðáíôïðùëåßá ÃÉÁÍÍÁÊÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, ÑÙÓÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ Åêôåíåðüë Á1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6974 575176 ÃÉÁÐÏÕÍÔÆÇ ÌÁÑÉÁ Äçìïêñßôïõ & Áßìïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63868 ÄÏÕÊÉÄÇÓ ÇËÉÁÓ, ÖÈÇÍÇ ÁÃÏÑÁ Ìðñùêïýìç 14, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22131 ÊÁÔÓÉÊÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ð. Êõñßëëïõ 3Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27779 ÊÉÓÓÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 51097 ÐÅÑÉÁËÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Êëåìáíóþ 119, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62495 ÓÂÁÑÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁ ,ÔÏÕËÁ Ìåóïëïããßïõ 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68783

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

162


Óôáèìïß ÅîõðçñÝôçóçò Áõôïêéíçôéóôþí FRESHco 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . ORANGE 2ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . ÓÁÌÁÑÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, ÓÁÌÁÑÁÓ 12ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . ÓÁÑ×ÏÓÇÓ ÓÔÑÁÔÏÓ, LAS VIANDAS Ðåôñï÷þñé, . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .25410 74804 . . . . . . . . . . .25410 84884 . . . . . . . . . . .25410 93678 . . . . . . . . . . .25410 93627

ÓôåãíïêáèáñéóôÞñéá 5Üsec 28çò Ïêôùâñßïõ 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃÉÏÂÁÍÏÐÏÕËÏÕ Ê. , ÁËÖÁ Ì. ÊáñáïëÞ 46, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ ¼ëâéï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÈÁÃÃÏÐÏÕËÏÕ ÁÈÁÍÁÓÉÁ, ËÏÕÎ ÔóéìéóêÞ 57, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ËÁÓÊÁÑÇ ÄÉÁÌÁÍÔÙ, DIAMOND Çëéïõðüëåùò 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÁÔÆÏÕÑÁÍÇÓ, PRESS TO ÄáãêëÞ 29, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÍÅÓÔÏÓ Ì. ÊáñáïëÞ 66, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÔÏ ÔÅËÅÉÏÍ ÊáíÜñç & Ôñáðåæïýíôïò 60-62, . . . . . . . . . . . . . . . 25410

163

B u s i n e s s

74301 25723 95055 26651 20835 84334 64848 67591 C a r d


Óôñþìáôá COCO-MAT Áí. Äçìçôñßïõ 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ELITE STROM Ì. ÊáñáïëÞ 67, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÉÄÏÕ ÂÅÁÔÑÉÊÇ, ËÅÕÊÁ ÅÉÄÇ Áã. Åëåõèåñßïõ 26, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÔÓÅÔÉÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ, SENSO Áí. Äçìçôñßïõ 51-53, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

67614 70234 23549 83636

ÓõìâïëáéïãñÜöïé ÁÃÁÈÏÊËÅÏÕÓ ÓÔÅËËÁ Ì.Âïãäïõ, . . . . . . . . . . . . . ÂÏÕÑÍÏÕÊÁ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Âåíéæåëïõ 72-76, . . . . . . . . ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ Ìáêåäïíßáò 5, . . . . . . . . . . ÊÏÕÌÏÕËÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ Âåíéæåëïõ 84, . . . . . . . . . . ÌÐÏÕÆÁËÁ ÈÅÏÄÙÑÁ ÂåíéæÝëïõ 102, . . . . . . . . . . ÍÉÊÏÕ ÃÉÁÍÍÏÕËÁ Ì.Âïãäïõ , . . . . . . . . . . . . ÍÔÁÉËÉÁÍÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÁ ÂåíéæÝëïõ 102, . . . . . . . . . . ÎÕËÁÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÂåíéæÝëïõ 102, . . . . . . . . . . ÐÁÃÏÕËÁÔÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ ÅÕÌÏÑÖÉÁ ÂåíéæÝëïõ 102, . . . . . . . . . . ÓÉÓÁÌÐÅÑÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ì.Âïãäïõ 20, . . . . . . . . . . . ÔÓÅËÅÐÉÄÇÓ ÌÙÕÓÇÓ ÂåíéæÝæïõ 102, . . . . . . . . . . ÔÓÅËÅÐÉÄÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÂåíéæÝëïõ 102, . . . . . . . . . . ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Èåñìïðõëþí 1, . . . . . . . . . .

165

. . . . . . . . . . . . . . . .25410 20771 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65470 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75241 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62071 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22467 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26634 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28280 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22350 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25901 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27744 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21206 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26050 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26550 . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62970

B u s i n e s s

C a r d


Ó÷ïëÝò ÌïõóéêÞò & ÖùíçôéêÞò ÌÏÕÑÂÁÔÇÓ ÁÃÃÅËÏÓ, ÌÏÕÓÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ Áí. ÈñÜêçò 8, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÏÕÓÁÄÅÓ ÁÍÔÙÍÇÓ, HOUSE OF SOUND ÁâäÞñùí 22, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÏËÕÆÙÉÄÏÕ ÉÙÁÍÍÁ, ÔÏ ÅÕÖÙÍÏÍ Áã. Åëåõèåñßïõ 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÆÉÑÏÕÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ×áôæçóôáýñïõ 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ö. ÊÏÍÔÏÓ, ÌÏÕÓÉÊÇ Ó×ÏËÇ Êïõãéïõìôæüãëïõ 11, . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .25410 67414 . . . . .6947 352846 . . . . .25410 74210 . . . . .25410 20331 . . . . .25410 73016

Ó÷ïëÝò Ïäçãþí ÁÍÔÙÍÁÊÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Ìðñùêïýìç 1Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25661 ÁÑÍÁÏÕÔÏÃËÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ Çñþùí 101, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67287 ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Ð. Çñþùí 107, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 72903 ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ Ë. Óôñáôïý 13, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66555

ÌÏÕ×ÔÁÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÂåíéæÝëïõ 104, . . . . . . . . ÎÅÍÏÊÙÓÔÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ôñéáíôáöõëëßäç 6, . . . . . . ÑÁÖÔÏÐÏÕËÏÓ ÐÅÔÑÏÓ 4çò Ïêôùâñßïõ 17, . . . . . ÓÔÏÃÉÙÑÃÇÓ ÓÁÂÂÁÓ 40 Åêêëçóéþí 12, . . . . . .

169

. . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21214 . . . . . . . . . . . . . . . . . .6972 180777 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22255 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71196 B u s i n e s s

C a r d


ÓÕÍÉÊÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Áí. Äçìçôñßïõ 17Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66556 ÔÁÔÁÑÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ìðñùêïýìç 30Â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20054

Ô,ô Ôá÷õìåôáöïñÝò - Courier DPD - ÁÑÉÓÔÉÁÄÇÓ Í. ÌÅÔÁÎÁÓ Ð. ÍÉÊÏËÁÉÄÇÓ Ä. Ì. Âüãäïõ 12, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64500 ÃÅÍÉÊÇ ÔÁ×ÕÄÑÏÌÉÊÇ 40 Åêêëçóéþí 8-10,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5410 29634 ÆËÁÔÊÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ, ÔÁ×ÕÌÅÔÁÖÏÑÅÓ ÅËÔÁ Âåëéóóáñßïõ 3,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5410 63123 ÐÁÑÁÓÊÅÕÁ ÂÏÕËÁ, ÃÅÍÉÊÇ ÔÁ×ÕÄÑÏÌÉÊÇ 40 Åêêëçóéþí 8-10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23670

ÓÁÌÁÑÁÓ ÉÙÁÊ., ACS COURIER ÌáêñõãéÜííç 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65055 ÓÅÑÃÅÍÇÓ Ã. ÉÙÁÍÍÇÓ , DHL Ã.Êïíäýëç&Ðéáëïãëïõ 6 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541083967 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

170


Ôåëåôþí Ãñáöåßá ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ ÉÐÐÏÊÑÁÔÇÓ Çñþùí 41, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22149

ÅÕÑÅÍÉÄÇÓ ÇÓÁÚÁÓ Çëéïõðüëåùò 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67637 ÌÙÑÅÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å Çñþùí 29, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22213

ÔÝíôåò ÊÏÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÌÁÍÙËÇÓ Ì. ÊáñáïëÞ 44, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71776

ÊÑÁÂÂÁÑÉÔÇ ÁÖÏÉ ÏÅ Äçìïêñßôïõ 27, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27050 ÔÅÍÔÏÈÑÁÊÉÊÇ - ×ÁÔÆÇÊÏÓÌÁÓ ÄáãêëÞ 80, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27747

171

B u s i n e s s

C a r d


Ôå÷íéêÝò Åôáéñåßåò ÆÅÑÅÍÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ, ÁÍÙÄÏÌÇ ÏÅ 4çò Ïêôùâñßïõ 15, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÄÏÌÉÊÇ ÎÁÍÈÇÓ , ÄÏÌÉÊÇ ÂåíéæÝëïõ 72-76, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÄÇÌÇÔÑÅÉÏÓ ÁÅ, ÄÇÌÇÔÑÅÉÏÓ ÁÅ Çñþùí 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂËÁ×ÏÐÏÕËÏÓ È. & Ó. , ÇËÅÊÔÑÏÔÅ×ÍÉÊÇ 28çò Ïêôùâñßïõ 157, . . . . . . . . . . . . . . . . ÆÏÕÑÉÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÐñáîéôÝëïõò & Ë. Óïöïý, . . . . . . . . . . . . . ÊÏÓÕÍÈÏÓ ÁÅ 40 Åêêëçóéþí 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .25410 78688 . . . . . .25410 27026 . . . . . .25410 22966 . . . . . .25410 22176 . . . . . .25410 67575 . . . . . .25410 72178

ÔïðïãñáöéêÝò ÅöáñìïãÝò ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÙÓÔÁÓ 4çò Ïêôùâñßïõ 6 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 78519 ÓÖÕÑÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Âáó. Êùí/íïõ 26 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20790 ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÄÇÓ ÁÍÅÓÔÇÓ, ÔÁ×ÕÌÅÔÑÉÁ Ìéáïýëç 22 & Èåñìïðõëþí, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26830

ÔïõñéóôéêÜ Ãñáöåßá AIR TRANS Ì. Âüãäïõ 6Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26497 PILOT TRAVEL S.A, PILOT TRAVEL S.A. Èåñìïðõëþí 2 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71120 ÁÄÁÌÉÄÇÓ ÌÁÍÙËÇÓ,ESMERALDA ÂåíéæÝëïõ 100, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70475 ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ ÔÁÓÏÓ,ÁÍÅÌÇ VISTONIS TRAVEL ÌÏÕÔÓÅËÁÊÇ ÌÁÑÉÁ, TRAVEL Ã.Ìåóïëïããßïõ ÌéëôéÜäç 7, 8,. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .25410 .25410 23047 84688 ÏÕÔÏÓ ,OUTOS TOURS Ìðñùêïýìç 49, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28095 ÐÁÌÏÕÊÇ ËÉËÇ, COMFORT TRAVEL Ã. Óôáýñïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83870 ÔÁÑÐÉÄÏÕ ,TARPIDIS TOURS Ð. ÔóáëäÜñç 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22277ÔÁÓÉÏÓ , TASIOS TOURS Èåñìïðõëþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26865

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

172


ÔÏÍÉÁÓ, TONIAS TRAVEL Ì. ÊáñáïëÞ 66, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75029 ÔÓÁÑÏÕ×Á ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ, ÔÓÁÑÏÕ×Á TRAVEL Ì. ÊáñáïëÞ 59, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24904

Ôñïößìùí Áíôéðñïóùðåßåò - Åìðïñßá ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Í. & ÓÉÁ ÏÅ Âé. Ðå. ÎÜíèçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,25410 62533

ÓÔÁÌÁÔÉÏÕ ÁÅ Âé. Ðå. ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22419 ×ÁÓÁÍ ÏÃËÏÕ ÖÅÚÆÇ, ÊÉÌÌÅÑÉÁ ÅÉÓÁÃÙÃÉÊÇ ÊéììÝñéá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75649 ÌÐÏÕÍÁÑÔÆÇÓ ÐÏËÕ×ÑÏÍÇÓ, ôñïößìùí åìðïñßá ÄáãêëÞ 17, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22513 ÔÓÏ×ÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ, ÊÑÅÔÕÁ Áí. Äçìçôñßïõ & 40 Åêêëçóéþí 1, . . . . . . . . . . . . . .25410 72180

Õ,õ ÕáëéêÜ - Åßäç ÏéêéáêÞò ×ñÞóçò ÁËÅÎÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ, ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ Áã. Åëåõèåñßïõ 4 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22694 COOK SHOP ÂåíéæÝëïõ 100Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63963

173

B u s i n e s s

C a r d


ÃÊÉÏËÄÅËÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ ÏÅ Ìé÷. ÊáñáïëÞ 13â, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÄÅÑÌÅÍÔÆÏÃËÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ, SOTREK ÐåñãÜìïõ 7, Ðë. Åëåõèåñßáò, . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÊÅÑÌÁÍÉÄÏÕ Â., ÄÉÁÊÏÓÌÏÓ ÄáãêëÞ 48, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÍÉÊÊÏ ÌÁÑÊÅÔ Âåëéóóáñßïõ 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÌÐÁËÏÃËÏÕ ÌÁÑÉÁ , KOSTA BODA ILLUM 28çò Ïêôùâñßïõ 206, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

25641 65001 72705 83985 72109

ÕãéåéíÞò Åßäç - Ðëáêßäéá ÁÑÂÁÍÉÔÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÐëÜôùíïò & Èýñáò 9, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 LIVING GALLERY 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÄÑÁÊÉÄÇÓ ÐÏËÕ×ÑÏÍÇÓ Ì. ÊáñáïëÞ 43, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÉÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ôñ. Ìé÷áçëßäç 21, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÃÉÙÑÁÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ Åýìïéñï , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÈÅÑÌÏÕÄÑÁÕËÉÊÙÍ - ÕÄÑÙ Åõìïëðïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 Ê. ÔÓÏËÁÊÉÄÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å, ÈÅÑÌÏÅÌÐÏÑÉÊÇ ÎÁÍÈÇÓ Äçìïêñßôïõ 27, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÓÅÑÑÁÉÏÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ, 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÓÊÏÕÌÐÑÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ 6ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

25042 22084 68920 71773 27802 83311 65750 24010 66130

ÕãñÜ Êáýóéìá - ËéðáíôéêÜ ÁëåîéÜäïõ ÐáíùñÝá 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27209 ÁíáóôáóéÜäçò Ðáýëïò 1 ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25682 ÂéïëéôæÞ Áíáóôáóßá Îåíïäï÷åßï ÍÝóôïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24458 Âïãéáôæüãëïõ Êùíóôáíôßíïò 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84055 Åõóôñáôßïõ ÅõóôñÜôéïò Ì. ÊáñáïëÞ 70, ÎÜíèç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70000 ÊáêáâéêÜêçò ×áñÜëáìðïò ÌõñùäÜôï, . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 51392 & 25410 52211 Êáñáöýëëçò Ãåþñãéïò Ê. Ðëáôåßá, ÎÜíèç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22828 ÊáñêÜíçò Ã. & Óßá ÏÅ 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 22768 ÊáñêÜíçò Ãåþñãéïò Ì. Âüãäïõ 4, ÎÜíèç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541027327 Êáôóïýëçò Êùíóôáíôßíïò & Íßêïò ÏÅ 28çò Ïêôùâñßïõ 192, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 25307 ÂÉ.ÐÅ. ÎÜíèçò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25307 Êïóìßäïõ Óïößá Êüìâïò Îåíïäï÷åßïõ "Óßóóõ", . . . . . . . . . . . . . . . .2541020882 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

174


Ëáæáñßäçò ÂáëÝñéïò 1 ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541023872

Ëáæáñßäïõ ¼ëãá Ì. ÊáñáïëÞ 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2541023872 Ìðáôæáêßäçò ÁèáíÜóéïò Ã. Êïíäýëç 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73201 Ìðñüóêïò Èåüäùñïò 18ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 96209 Ðáðá÷ñÞóôïõ Ðáíáãéþôçò È. Äïýêá 61, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2541028233

Óïýñóïõ ÍéêïëÝôá Äçìïêñßôïõ 39, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27727 Óéïýôáò ÉùÜííçò 1 ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65090 ÔÓÏÕÑÁÐÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ, SHELL 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22285 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

176


Öëþñïò Êùíóôáíôßíïò 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ËÜãïõò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24562 ×áñáëáìðßäçò ×áñÜëáìðïò 1ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29306 ×éþôçò Âáóßëåéïò 2ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62960

Yðçñåóßåò Internet ÇËÉÁÄÇÓ ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ, WEB STAR Áí. Äçìçôñßïõ 34-36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83074 ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÉÄÇÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ, FORNET-ÏÑÉÆÙÍ ÅÐÅ 40 Åêêëçóéþí 8-10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62770

ÕðïäÞìáôá ÓÁÌÏÕÇËÉÄÏÕ ÁÑÔÅÌÉÓ,ÁÑÔÅÌÉÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 72, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ×ÁÔÆÇÌÉ×ÁÇË ÐÏÐÇ, BABY COSMOS CENTER, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÄáãêëÞ 40, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ALFI BELLE ×ñ. Óìýñíçò & ÄáãêëÞ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 GEA TONI ÄáãêëÞ 29, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÔÕÌÐÁÍÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 75, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÉÏÓÓÅÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Èåñìïðõëþí 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 ÊÏÊÊÁËÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ,ELITE 28çò Ïêôùâñßïõ 85, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÄáãêëÞ & Åëðßäïò 7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410

23493 71100 64125 69090 77375 23584 62418 23564 65580

ÓÁÑÏÃËÏÕ ÍÁÓÉÁ ,NASIA SAROGLOU SHOES Ê. Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27124 ÓÊÏÕÌÐÑÇÓ Ð. 8ï ÷ëì. ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, 25410 93390

ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÈÅA & ÌÁÍÔÆÉÄÏÕ ÂÁÓ., BABY SHOES Åëðßäïò 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71288

177

B u s i n e s s

C a r d


Ö,ö Öáñìáêåßá ÁèáíáóéÜäïõ ÅëÝíç 28çò Ïêôùâñßïõ 354, . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÁíäñÝïõ Íéêüëáïò Çñþùí 113, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. ÁíôùíéÜäçò Áíôþíçò 28çò Ïêôùâñßïõ 12, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. ÂÜóóïõ ÁíÝóôçò 4çò Ïêôùâñßïõ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Âïëïâüôóç ÂÜãéá Áíäñ. Äçìçôñßïõ 39, . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÄáëëÜ Ìáñßá Ìðñùêïýìç 39, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÉãíáôéÜäçò ÉïñäÜíçò Çñþùí 17, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Éóááêßäïõ Ìáêñßíá Ìðñùêïýìç 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. Êõñìáíßäçò ÉùÜííçò 28çò Ïêôùâñßïõ 167, . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÊåñåóôåôæÞ Åñéöýëëç 40 Åêêëçóéþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Êñáââáñßôïõ Êùíóôáíôßíá Ìåóïëïããßïõ & Çðåßñïõ 32, . . . . . . . . . . . . . . ôçë. Êõñéáêïý ÁëÝîáíäñïò 40 Åêêëçóéþí 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ËåïíôÞò Íéêüëáïò 40 Åêêëçóéþí 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Íïýóçò Ãåþñãéïò Ðáí. ÔóáëäÜñç 5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Ðáíáãéùôáêïðïýëïõ Óïößá Áíäñ. Äçìçôñßïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÐáðáìáñêÜêçò ÉùÜííçò Ðáí. ÔóáëäÜñç 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÐÝôñïõ ÐÝôñïò Ìåã. Ñåýìáôïò 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÐëáôÞ ÐáñáóêåõÞ Áã. Åëåõèåñßïõ 18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. ÑÜíïò ¢ñçò 28çò Ïêôùâñßïõ 70, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Ñüúäïò ÁëÝîáíäñïò 40 Åêêëçóéþí 5-7, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. Ñüúäïò ×ñÞóôïò Çñþùí 75, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Ñüúäïõ Áéêáôåñßíç ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÓéëâÝóôñïõ ¢ííá 28çò Ïêôùâñßïõ 44, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Óéïýôáò ÉùÜííçò Ìé÷. ÊáñáïëÞ 25, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Óïõñãêïýíç Åììáíïõçëßá 28çò Ïêôùâñßïõ 110, . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

25410 70661 25410 23940 25410 22527 25410 29888 25410 62283 25410 20862 25410 23006 25410 26987 25410 22466 25410 25979 25410 71386 25410 20961 25410 29339 25410 22479 25410 76433 25410 71676 25410 25350 25410 29979 25410 22485 25410 27062 25410 21721 25410 28272 25410 21050 25410 25551 25410 22605

178


ÓôñáôïãéáííÜêïò ÉùÜííçò Áíäñ. Äçìçôñßïõ 61, . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Óùôçñßïõ Ãåþñãéïò 28çò Ïêôùâñßïõ 177, . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Ôæþôæïñáò ÌÜñéïò 40 Åêêëçóéþí 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. ÔóáëêÜíôç ÂáñâÜñá Ðáí. ÔóáëäÜñç 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. Ôóéããïõñ Ôæá÷çô Ðáí. ÔóáëäÜñç 60, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. Ôóéíôóþíçò ÁëÝîáíäñïò ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. ÖùôéÜäçò ÄçìÞôñéïò 28çò Ïêôùâñßïõ 71, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ÖùôéÜäçò ×áñÜëáìðïò Ìé÷. ÊáñáïëÞ 51, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ×áúñáìðåôéÜí ×ñáíôò Âáò. Êùíóôáíôßíïõ 12, . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. ×áôæüðïõëïò Óôáýñïò Ìé÷. ÊáñáïëÞ 64, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. ×ï÷ïëç ÂáóéëéêÞ 28çò Ïêôùâñßïõ 201, . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë.

25410 83399 25410 26588 25410 25979 25410 26405 25410 29877 25410 28100 25410 26137 25410 28376 25410 27678 25410 26410 25410 78349

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÅÐÁÑ×ÉÁÓ ÎÁÍÈÇÓ ÁìâñïóéÜäïõ ÄÝóðïéíá Ôïîüôåò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Áíáãíùóôüðïõëïò Óðýñïò ÊéììÝñéá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Ãêïíôüëéá ÅëÝíç ÃåíéóÝá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Ãêïíôüëéáò Íéêüëáïò Êïõôóü, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Æá÷áñüðïõëïò ÉùÜííçò Å÷ßíïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. 25440 ÆåúìðÝê ×ïõóåúí ÊÝíôáõñïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25440 Êáëëéáíôïðïýëïõ ÓõìÝëá Óôáõñïýðïëç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25420 ÊÜëöá ÄÝóðïéíá ÄéïìÞäåéá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Êå÷áãéÜ Åõáããåëßá ¢âäçñá, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Êïóìßäçò ×ñÞóôïò ÍÝá ÊåóóÜíç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. 25410 Ëåðßäáò ×ñÞóôïò Åýëáëï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôçë. 25410 ÌåñáìâåëéùôÜêç ÄÝóðïéíá ÓÝëåñï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Ìé÷áçëßäçò ×ñÞóôïò Óïýíéï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Ïâáëå Áéêáôåñßíç Å÷ßíïò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25440 Óôõëéáíßäçò Íéêüëáïò ÅñÜóìéï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 Ôïðáëßäçò Åõèýìéïò Óìßíèç, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410

179

B u s i n e s s

93381 78973 81494 96131 22167 22226 22034 91437 51261 96911 41276 31289 32840 22210 61011 77131 C a r d


ÖùôéÜäçò Ðïëýêáñðïò Åýìïéñï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .çë. 25410 75222 ×áôæïðïýëïõ Ãéáííïýëá Åýëáëï, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 41122 ×áôæïðïýëïõ Ðáíáãéþôá Åîï÷Þ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ôçë. 25410 94388

Fast Food - Øçôïðùëåßá 11&11 Âáó. Êùí/íïõ 37, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20211 ÃÊÉÏÕÆÌÐÁÓÇ ÌÐÁÑÇ, ÃÅÕÓÅÉÓ Ð. ÔóáëäÜñç 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21007

NUMBER ONE Ðáôñ. Êõñßëëïõ 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27707 ÊÉÊÉÑÉÊÏÕ Áí. Äçìçôñßïõ 140, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70030

ÊÉÏÕÌÏÕÑÔÆÇ ÅËÉÓÁÂÅÔ, Ï ÃÉÙÑÃÏÓ Áí. Äçìçôñßïõ 67, . . . . . . . . . . . . . . . ËÁÄÏÊÏËÁ 28çò Ïêôùâñßïõ 90, . . . . . . . . . . . . . ÌÁÊÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, LA PIAZZA Âáó. Êùí/íïõ 35, . . . . . . . . . . . . . . . ÌÁÊÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, ÔÁ ÖÉËÁÑÁÊÉÁ 28çò Ïêôùâñßïõ 75, . . . . . . . . . . . . . ÌÅÎÉÊÁÍÁ ÖéëåëëÞíùí 14-18, . . . . . . . . . . . . . . ÌÉËÔÏÓ ×ÑÏÍÇÓ Êùíóôáíôßíïõ 74, . . . . . . . . . . . . . . . ÐÉÊ-ÍÉÊ Çñùùí Êõðñïõ 101, . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .25410 71068 . . . . . . . . .25410 68970 . . . . . . . . .25410 66740 . . . . . . . . .25410 70500 . . . . . . . . .25410 65500 . . . . . . . . .25410 22712 . . . . . . . . .25410 75102

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

180


ÓÅÂÄÉËÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, ÔÏ ÓÔÅÊÉ ÔÏÕ ØÇËÏÕ ÆùáãïñÜò 30, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 70711

ÔÏ ÓÐÉÔÉÊÏ ÏÉÍÏÌÁÃÅÉÑÉÏ Ðëáôåßá Åìðïñßïõ 53, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 74550 ÔÏ ÖÁÃÇÔÏ ÔÇÓ ÌÁÌÁÓ Ð.ÔóáëäÜñç 119 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6977888040 ÔÓÁÊÉÔÆÇ ÖÁÔÌÅ, EFES Â. Êùí/íïõ 62, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23357

×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ, Ç ÃÅÕÓÇ Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 73424 ×ÁÑÉÔÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Ì. ÊáñáïëÞ 45, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29807

181

B u s i n e s s

C a r d


ÖñïíôéóôÞñéá Ì.Å.

ÄÉÁÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÏ, ÊÅÍÔÑÏ ÅÊÌÁÈÇÓÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ Éóéäüñïõ 7 (Åìðïñéêü êÝíôñï Éüëç), . . . . . . . . . . . . 25410 84875 ÄÑÅÌÓÉÆÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 101, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63704

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

182


ÇÑÁÊËÅÉÔÏÓ Â. Êùí/ íïõ 3, . . . . . . . . ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ Óìýñíçò 3, . . . . . . . . . . ÊÁÑÁÐÁÍÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ã. Óôáýñïõ 18, . . . . . . . . ÌÏÕÓÏÐÏÕËÏÓ ÈÁÍÁÓÇÓ ÂåíéæÝëïõ 86, . . . . . . . . Ç ÍÅÁ ÃÍÙÓÇ ÄáãêëÞ 1-3, . . . . . . . . . . ÏÑÏÓÇÌÏ Ìáñáèþíïò 25, . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25351 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64511 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29966 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21001 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68881 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 25705

ÖñïíôéóôÞñéá ÎÝíùí Ãëùóóþí AKTIV ÔóéìéóêÞ & Ôñéêïýðç 3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65533

183

B u s i n e s s

C a r d


ÁÓËÁÍÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ Çñþùí 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21312 Ã. ×. ÐÁÓ×ÁËÉÄÇÓ ,ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ Â. Êùí/íïõ 3 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27444

ÌÁÊÑÇ ÓÉÁÊÊÁ Áí. Äçìçôñßïõ 132, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75382 ÐÅÑÉÊÏÐÏÕËÏÕ - ÍÅÁÑ×ÏÕ ÌÁÑÉÁ 40 Åêêëçóéþí 25, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 29454 ÐÅÔÌÅÆÁ - ÓÖÁÔÏÕ Ìåóïëïããßïõ 15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 20367

ÔÅÑÆÇ ÔÝñìá Çëéïõðüëåùò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 62755 ÔÓÉÊÁ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ÐåñéêëÝïõò 13Á, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 68060 ×ÁÔÆÇÓÔÅÖÁÍÏÕ ÍÉÊÏËÅÔÁ Áßìïõ 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 6382

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

186


ÖñïíôéóôÞñéá ÐëçñïöïñéêÞò ÌÁÕÑÉÄÇÓ ÁÍÅÓÔÇÓ, INFOÃÍÙÓÇ Çñþùí 49, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77756 CARIERRA 40 Åêêëçóéþí 3-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25410 68700 ÓÕÓÔÇÌÁ Áí. Äçìçôñßïõ 23, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 71996 ÔÁÂÏÕËÔÓÉÄÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ, ÄÉÁÓ Ìðñùêïýìç 30, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83620 ×ÉÏÍÉÄÇÓ ÍÉÊÏÓ, LEARN-IT Èåñìïðõëþí 6, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 84095

Öñïýôá - Ëá÷áíéêÜ ÌÁÍÔÆÁÑÇÓ Ð. ÔóáëäÜñç 130, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 77474

ÔÓÏÑÔÁÍÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ,ÖÑÏÕÔÏÆÅÉÍ Ìðñùêïýìç 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63371 ×ÁÔÆÇÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÅÌÌ Ôñ. Ìé÷áçëßäç 2-4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 24370

ÖõóéïèåñáðåõôÝò ÄÁÇËÉÄÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ Ì. ÊáñáïëÞ 93, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23366 ÉÙÁÍÍÉÄÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ Ð. ÔóáëäÜñç 34-36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63273

187

B u s i n e s s

C a r d


ÌÁÊÑÇ ÃÙÃÙ ÐåñéêëÝïõò 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63622 ÌÉÌÉÊÏÓ ÐËÁÔÙÍ Áíäñéáíïõðüëåùò 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 65890

ÐÅÔÑÉÄÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ Ð. Áí. ÈñÜêçò 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 28077 ÓÔÅÖÁÍÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 40 Åêêëçóéþí 4 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67910 ×ÑÁËÏÃËÏÕ ÅÑÍÔÏÁÍ Ð. ÔóáëäÜñç 36, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22053

ÖùôéóôéêÜ ÁÖÏÉ ÊÏÕÓÇ Á.Å. ÔÝñìá Äçìïêñßôïõ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83320 ÓÉÏÕÔÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, SIOUTAS Ìðñùêïýìç 24, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21219

×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ , ÖÙÔÏÑÁÌÁ 3ï ÷ëì ÎÜíèçò - ÊáâÜëáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 27950

189

B u s i n e s s

C a r d


Öùôïãñáöåßá ÃÁÆÁËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ,STUDIO ART 28çò Ïêôùâñßïõ 214, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 67333 FOTO STAR - FOTO EXPERT ÄáãêëÞ & Óìýñíçò 3, . . . . . . . . . . . ÃÉÁÃÊÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Çñþùí 34, . . . . . . . . . . . . . . . . . ÆÏÏÌ ART-GROUP Ì. Âüãäïõ 20 , . . . . . . . . . . . . . . . ËÅÏÍÔÉÁÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Âáó. Êùí/íïõ 50, . . . . . . . . . . . . . ÏÕÃÉÏÕÑ ×ÏÕÓÅÉÍ, ÁÅÔÏÓ ÓÔÏÕÍÔÉÏ Ð. ÔóáëäÜñç 105Â, . . . . . . . . . . . . ÓÐÕÑÉÁÄÇÓ ,ÖÙÔÏ ÓÐÕÑÉÁÄÇ Ìðñùêïýìç 9, . . . . . . . . . . . . . . . ÖÁÍÉÄÏÕ ËÉÔÓÁ,FOTO FLASH Áí. Äçìçôñßïõ 8, . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .25410 21355 . . . . . . . . . . .25410 78808 . . . . . . . . . . .25410 21185 . . . . . . . . . . .25410 22287 . . . . . . . . . . .25410 78445 . . . . . . . . . . .25410 75218 . . . . . . . . . . .25410 75000

ÖùôïôõðéêÜ - ÖùôïáíôéãñáöéêÜ ÊÝíôñá ÅÎÇÍÔÁÂÅËÙÍÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ, COPY SERVICE TÝñìá 28çò Ïêôùâñßïõ 14Á , . . . . . . . . . . ÊÁÑÁÚËÁÍÉÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Âåëéóóáñßïõ 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÁÔÌÅÑÔÓÏÃËÏÕ- ÓÊÏÕËÁÑÉÊÁ Ì. Âüãäïõ 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÏÕÔÓÏÕÌÐÁ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ 12 Áðïóôüëùí 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÐåñãÜìïõ 12, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .25410 77590 . . . . . .25410 70439 . . . . . .25410 27072 . . . . . .25410 27069 . . . . . .25410 67205

ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ, ÅÐÉ ×ÁÑÔÏÕ ÂåíéæÝëïõ 84, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 83138

×,÷ ×áñôéêÜ - ×Üñôïõ Ðñïúüíôá ÓÙÔÇÑÉÏÕ ÉÏÑÄÁÍÇÓ, EMBALLAGE Ìðñùêïýìç 39, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 63702

×ñþìáôá - Âåñíßêéá - ÓéäçñéêÜ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÁÍÄÑÅÁÓ, ×ÑÙÌÏÑÁÌÁ ×áôæçóôáýñïõ 4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 64400 ÂÁÖÅÉÁÄÇÓ ÓÔ. ÄÁÌÉÁÍÏÓ Çñþùí 111, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 23016 Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

190


ÌÅÔÁËËÅÌÐÏÑÉÊÇ Ðåôñåëáéáðïèçêþí ðåñ. Ëá÷áíïêÞðïõ, . . . . . . . . . .25410 70140

ÔÆÉÁÌÐÁÆÉÄÇÓ ÏÄÕÓÓÅÁÓ, ×ÑÙÌÁ Äçìïêñßôïõ 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 66029 ×ÁÔÆÇÐÁÔÅÑÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ì. ÊáñáïëÞ 73, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 22097

×ùìáôïõñãéêÝò Åñãáóßåò ÊÁËÏÃÉÁÍÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ , ×ÙÌÁÔÏÕÑÃÉÊÁ ¼ðéóèåí ãçðÝäïõ Áóðßäáò, . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 26828 ÌÏÕÑÆÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, Ìé÷áçëßäç 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 21056

Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò ÎÜíèçò

192


Ø,ø ØéëéêÜ ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å, ÐÑÁÔÇÑÉÏ ÓÉÃÁÑÅÔÙÍ ×áôæçóôáýñïõ 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25410 75235

Øçôïðùëåßá Âë. Fast Food - Øçôïðùëåßá

Ù,ù Ùäåßá Âë. Ó÷ïëÝò ÌïõóéêÞò

193

B u s i n e s s

C a r d


Επαγγελματικός Οδηγός  

www.provoli-xanthi.gr

Επαγγελματικός Οδηγός  

www.provoli-xanthi.gr

Advertisement