Page 1

โครงการออกแบบรู ปอักขระศิลป์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ พลังงานให้ กับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่ ิงแวดล้ อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม TYPOGRAPHIC DESIGN TO PROMOTE REDUCE ENERGY CONSUMPTION FOR DEPARTMENT OF ENVIROMENTAL SCIENCE CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

โดย ชื่อผู้ทาวิจัย นายภูวพล วงศ์ กุลชาตะ รหัสนักศึกษา 5111508544 ศศบ511(4)13A

โครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัจันทรเกษม ปี การศึกษา 2554


บทที่ 1 บทนา ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ตังแต่ ้ ต้นปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา เรื่ องที่ผ้ ูคนทัว่ โลกให้ ความสนใจและใส่ใจมากที่สุดคง หนีไม่พ้นปั ญหาสภาวะโลกร้ อน (GLOBAL WARMING) ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์สืบเนื่องจากการที่ โลกไม่สามารถระบายความร้ อนที่ได้ รับจากดวงอาทิตย์ออกไปได้ อย่างที่เคยเป็ น ส่งผลทาให้ อณห ภูมิโลกเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก หรื อก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้น ซึ่งเกิด จากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงเพื่อใช้ งาน การใช้ ชีวิตประจาวันของมนุษย์ ก็ถือว่าเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาให้ ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ ทาลายชัน้ บรรยากาศด้ วยเช่นกัน มลพิษจากการเผาไหม้ ต่างๆ ทังจากรถยนต์ ้ การเผาขยะ เผา หญ้ ส รวมถึงการใช้ พลังงานความร้ อนจากเครื่ องใช้ ไฟฟ้าเพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ ในการ ดารงชีวิตยิ่งเราใช้ พลังงานมากเท่าใดก็ยิ่งได้ ก๊าซเรื อนกระจกออกมามากขึ ้นเป็ นเงาตามตัวเท่านัน้ สาเหตุดงั กล่าวทาให้ โลกของเราร้ อนขึ ้นทุกวัน นามาสู่การแปรปรวนของอากาศ บางวันมีฝนตก บางวันอากาศเย็น หนาว แต่ส่วนใหญ่จะค่อยข้ างร้ อนมากกว่า ซึ่งในแต่ละวันสภาพอากาศจะไม่ เหมือนกันอีกทังปั ้ จจุบนั ยังมีภยั พิบตั ิธรรมชาติเพิ่มขึ ้น และจะมากขึ ้นๆ ไม่ว่าจะเป็ นน ้าท่วม ความ แฟ้งแล้ งและการเกิดพายุ ทาให้ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้ จะสูญพันธุ์ น ้าแข็งขัวโลกและบน ้ ยอดเขาสูงจะละลาย ทาให้ ปริ มาณน ้าทะเลเพิ่มสูงขึ ้น พื่นที่ชายฝั่ งทะเลได้ รับผลกระทบ บางพื ้นที่ อาจจมหายไปอย่างถาวร และประชาชนจะเจอคลื่นความร้ อนที่มีอานาจทาลายร้ ายแรงกว่าที่เคย พบ “ตอนแรกอาจจะดูเหมื อนว่าช้ามาก แต่มนั จะค่อยขยับขึ้ นและขึ้ นเร็ วมาก ผมคานวนดูเห็นว่า จุดวิ กฤตต่างๆจะเกิ ดขึ้ นภายใน 10 ปี ข้างหน้า หลังจากนัน้ จะทาให้เกิ ดการเปลี ่ยนแปลง”(กรุ งท พธุรกิจ,เสาร์ สวัสดี) ด้ วยคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม ได้ มีการทาผลงานวิจยั ต่างๆ และร่ วมทังการรนรงค์ ้ ให้ คนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคให้ น้ อยลง มาสูก่ ารอนุรักษ์มากขึ ้น เช่นลดการซื ้อของใหม่ และนาของเก่ากลับมาใช้ อีกครัง้ ที่ปัจจุบนั กลายเป็ นกระแสที่กาลังมาแรงในอเมริ กาและทั่วโลก ไม่ใช้ กระดาษเปลือง ลดปริ ม าณการใช้ ถุงพลาสติกการหาทางลดการเกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยการหาพลังงานทดแทน ซึ่ง จากแนวคิดในการที่ จ ะช่วยแก้ ปัญหาของสาขาวิช าวิทยาวิทยาศาสตร์ สิ่ง แวดล้ อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทาให้ ผ้ ูศึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักดีถึงวิกฤตที่


กาลังเกิดขึน้ กับโลกของเราในขณะนี ้ นาไปสู้ความต้ องการที่จะมีส่วนร่ วมในการที่จะรักษาโลก และช่วยชะลอให้ โลกร้ อนช้ าลง “สื่อ” เป็ นอีกช่องทางหนึ่งหรื ออีกเครื่ องมือหนึ่งในการที่จะรัก ษาโลกได้ โดยการใช้ สื่อเป็ น เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ในคนตระหนักถึงวิกฤตการของ สภาวะโลกร้ อน เพราะนอกจากสื่ อ นันจะมี ้ อิทธิพลทังในด้ ้ านการนาเสนอข้ อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิด การวิเคราะห์แล้ วตัวสื่อเอง ยัง สามารถสะท้ อ นปั ญ หา หรื อ บอกเล่าเรื่ องราวที่ เป็ นปั ญ หาที่ กาลัง เกิ ดขึน้ ในสัง คมได้ อ ย่า ง แพร่ หลายและรวดเร็ ว ตลอดจน สื่อ มีหลากหลายรู ปแบบวิธีการในการนาเสนอที่น่าสนใจ และที่ สาคัญ สื่อสามารถสร้ างผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยผ่านรูปแบบต่างๆทางด้ านเทคโนโลยี ดัง นัน้ ผู้ วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะพัฒ นาสื่ อ รณรงค์ เพื่ อ ให้ กับ สาขาวิ ช าวิ ท ยาวิ ท ยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการถ่ายทอดสื่อตัวภาพอักขระศิลป์ โดยการนา อักษรผนวกเข้ ากับภาพประกอบทาให้ สื่อสามารถ สัมผัสถึงรูป และสามารถอ่านได้ ในตัวทาให้ ผ้ รู ับ สื่อเข้ าใจการนาเสนอได้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อใช้ สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ชู มเกิดความรู้สกึ คล้ อยตาม ปั ญหาการวิจัย สื่ อประชาสัม พันธ์ ที่ ใช้ ในการนาเสนอของ สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ สิ่ง แวดล้ อมจะเป็ น รูปแบบในเชิงวิชาการทาให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ าใจยากและสับสน หรื ออาจเข้ าใจได้ คอ่ ยข้ างยาก การ ทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เกิดการคิดก่อนใช้ พลังงาน เพื่อเป็ นการกระตุ้น ในเชิงทัศนะสายตา ได้ มากกว่าการนาเสนอด้ วยผลงานวิจัยที่เป็ นวิชาการ อาทิโปรเตอร์ จะเป็ นการกระจายสื่อได้ รวดเร็วในเวลาอันสัน้ และเข้ าใจได้ ง่ายด้ วยการบงบอกด้ วยภาพประกอบและตัวอักษรต่างๆ ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย(Goal and objective) 1.เพื่อศึกษาถึงหลักการใช้ ตวั อักขระศิลป์ เพื่อใช้ ประกอบลงในสื่อประชาสัมพันธ์ 2.เพื่ อ น าเสนอและเผยแพร่ เพื่ อ การรณรงค์ เ รื่ อ งการลดใช้ พ ลัง งาน ให้ กับ สาขาวิ ช า วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม 3.เพื่ อ กรณี ศึก ษา การรณรงค์ เ รื่ อ งการลดใช้ พ ลัง งาน ให้ กับ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม สมมติฐานการวิจัย(Hypothesis to be tested) จากบทความ ข้ างต้ นข้ าเจ้ าจึงเกิดกระบวนการคิดออกแบบตัวอักขระศิลป์เพื่อ ประชาสัมพันธ์เรื่ องการลดใช้ พลังงาน ให้ กบั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ซึง่ ตัวอักษรนันจะช่ ้ วยเป็ นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สว่ นหนึง่ โดยการออกแบบการนา ตัวอักษรสื่อความหมาย มารวบรวมเป็ นภาพประกอบเพื่อนาไปลงในลวดลายของ ตัวอักษรที่สื่อ


ออกมานันจะมี ้ ความหมายของการลดโลกร้ อน อีกทัง่ ยังผสมกระบวนการคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ออกแบบรูปอักขระศิลป์ ประกอบกับภาพประกอบ ในการออกแบบ โดยสื่อที่ใช้ เป็ นหลักดังนี ้ 1.โปรเตอร์ ใช้ รูป ภาพประกอบผนวกกับ รู ปอักขระศิล ป์ การน าตัว อัก ษรมาผนวกกับ ภาพประกอบ เป็ นรูปอักขระศิลป์ที่สามารถมองด้ วยภาพและสามารถอ่านได้ โดยการนาโปรเตอร์ เป็ นสื่อเพราะสามารถทาได้ ง่ายและแพร่กระจายได้ เร็ว และเจาะกลุม่ เป้าหมายได้ ง่าย 2.สื่ออื่นๆ อาทิ การทาของที่ระลึก โดยสามารถนาภาพที่ทาโปรเตอร์ มาต่อยอดได้ หลาก หมาย เช่น สมุดพก เสื ้อยืด ฯลฯ เพื่อเป็ นสื่อ ในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้ พลัง งาน ให้ กบั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

ขอบเขตโครงการวิจัย : Scope of Research ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาต้ นแบบและผลิตผลงานจริงดังนี ้คือ 1.ทาแบบร่าง เพื่อใช้ เป็ นต้ นแบบในการผลิตผลงานตามวัตถุประสงค์ 2.สร้ างแบบจาลองด้ วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 3.สร้ างชิ ้นงานจริงตามที่ออกแบบไว้ 4.จัดทาเอกสารรูปเล่มรายงานสรุปผลการวิจยั ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีศึกษาวิจัย/การเก็บข้ อมูล : Methodology ในการโครงการการออกแบบรูปอักขระศิลป์ เพื่อประชาสัมพันธ์ลดการใช้ พลังงานให้ กบั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1. ขันการวางแผนก่ ้ อนการผลิต(Pre Production Stage) 1.1 การกาหนดประเด็นปั ญหาและการศึกษาวิจยั เบื ้องต้ น(Preliminary Research) 1.2 การกาหนดแบบร่ างทางความคิดและรายละเอียดประกอบแบบเบื ้องต้ นตาม วัตถุประสงค์และสมมุตฐิ าน(Concept Render) 2. ขันการพั ้ ฒนาและการผลิต(Development and Production Stage) 2.1 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแบบ ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.2 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแบบ ก่อนนาไปผลิตจริง 2.4 ผลิตชิ ้นงานจริงตามแบบที่กาหนดเอาไว้


3. ขันตอนหลั ้ งการผลิต(Post Production Stage) 3.1 การตรวจสอบ ทดสอบและสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน -ใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในผลงานออกแบบจาแนก ตามประเด็นของสมมุตฐิ าน จานวน 30 ชุด เพื่อใช้ สอบถามผู้ที่เข้ าชมนิทรรศการผลงาน -วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปความคิดเห็น โดยใช้ คา่ สถิตริ ้ อยละ 3.2 การวิเคราะห์ สรุปผลงาน อภิปรายและข้ อเสนอแนะ กรอบแนวคิดของการวิจัย/ความจากัดของการศึกษา ในการศึก ษา รู ป อัก ขระศิ ล ป์ เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ล ดการใช้ พ ลัง งานให้ กับ สาขาวิ ช า วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม โดยกับทาสื่อประชาสัมพันธ์ ในรู ปแบบโปรเตอร์ โดยใช้ รูปอักขระศิลป์ เป็ นเครื่ องมือ โดยรูปอักขระศิลป์คือการนาตัวอักษรประดิษฐ์ ผนวกกับภาพประกอบ เพื่อใช้ ในการ สื่อความหมายของผู้วิจยั โดยการนาอักษรและภาพประกอบมาผนวกกันทาเป็ นสื่อ จะสามารถทา ให้ ผ้ รู ับสื่อเข้ าถึงตัวสื่อมากยิ่งขึ ้นโดยการสื่อสารด้ วยภาพและการอ่าน นิยามศัพท์ อักษร คือ สัญลักษณ์ หรื อ เครื่ องหมาย สาหรับใช้ แทนหน่วยเสียง ในภาษาหนึง่ ๆ โดย เรี ยกรวมทังชุ ้ ดหรื อทังระบบ ้ โดยทัว่ ไป อักษรแต่ละตัว มักจะใช้ แทนหน่วยเสียงหนึง่ ๆ ซึ่ งอาจเป็ น เสียงสระ พยัญชนะ หรื อหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆ เช่น อักษรโรมัน อักษรไทย อักษร มอญ โดยทัว่ ไปเรี ยกกันว่า "ตัวหนังสือ" - TYPOGRAPHY คือ หลักการศาสตร์ และทฤษฎีวา่ ด้ วยการเรี ยงพิมพ์การออกแบบและ จัดวางตัวอักษร - TYPOGRAPHY DESIGN คือเป็ นรูปทางเลขนศิลป์ ที่เน้ นการออกแบบโดยการนาเอา ตัวอักษรมาใช้ เป็ นหลัก - LETTERING DESIGN คือ การออกแบบกลุม่ ตัวอักษรที่ไม่จาเป็ นจะต้ องครบชุด สาหรับงานเป็ นชิ ้น ๆ ไป - TYPE คือ ตัวอักษรแต่ละตัว - TYPE FACE (รูปตัวอักษร,หน้ าอักษร) คือ แบบตัวอักษรแต่ละชุด - FONT , FAUNT คือ การนารูปแบบของตัวอักษรในแบบต่างๆ นัน้ (TYPEFACE) นา มา ใส่รายละเอียดของความห่างระหว่างตัวอักษร ช่องไฟ ระยะห่างระหว่างบรรทัด มีการทดสอบถึง การนาไปใช้ และการอ่านพร้ อมที่จะนาไปใช้ ในกระบวนการทางคอมพิวเตอร์


(อนุทิน วงศ์สรรคกร 2554 : 82-84) - BODY TEXT , BODY TYPE , TEXT TYPE คือตัวเนื ้อความตัวโปรย - DISPLAY TYPE คือ ตัวพาดหัว ชื่อข้ อความ - DECORATIVE TYPE คือ ตัวอักษรตกแต่ง อักษณประดิษฐ์ - ALPHABET คือ ชุดอักษรที่ใช้ ในระบบการเขียนของแต่ละภาษาเป็ นสัญลักษณ์ แทน การออกเสียงซึง่ ใช้ โดยทัว่ ไปในปั จจุบนั ของแต่ละภาษา - CHARACTER คือ อักขระ ได้ แก่ ตัวอักษร (พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์) ตัวเลข เครื่ องหมายที่กาหนดใช้ ของแต่ละภาษา - GLYPE (รูปอักษร) คือ รูปลักษณ์ของตัวอักษร มีความหมายเดียวกันกับ Character อันหมายถึงบุคลิกของตัวอักษรที่มีหลายหลายแบบแตกต่างกันออกไปเช่น สง่างาม , สนุกสนามร่า เริง, สงบเงียบ , อ่อนหวาน , เข้ มแข็ง , น่ากลัว ฯลฯ (ปริญญาโรจน์อารยานนท์ 2544 : 35) ภาวะโลกร้ อน (Global Warming) คือ เกิ ดจาก การเพิ่ม ขึน้ ของก๊ าซที่ปกคลุม ชัน้ บรรยากาศของโลก ทาให้ อุณภูมิภายในโลกสูงขึ ้น เป็ นเหตุให้ ฤดูกาลทัว่ โลกเปลี่ยนไป และก๊ าซที่ เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชือ้ เพลิงฟอสซิ ล ภาวะโลกร้ อน หรื อ ภาวะภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็ นปั ญหาใหญ่ของโลกในปั จจุบนั สังเกตุได้ จากอุณหภูมิ ของ โลกที่สงู ขึ ้น มีสาเหตุหลักของมาจากก๊ าซเรื อนกระจก โปสเตอร์ คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ ติดหรื อแขวนบนผนังหรื อ กาแพง โปสเตอร์ อาจจะเป็ นภาพพิม พ์ และ/หรื อภาพเขี ยน หรื ออาจจะเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อทาให้ เตะตาผู้ดูและสื่อสารข้ อมูล โปสเตอร์ อาจจะใช้ สอยได้ หลาย ประการ แต่ส่วนใหญ่มกั จะใช้ ในการเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางาน แสดงศิลปะ, งานดนตรี หรื อภาพยนตร์ , การโฆษณาชวนเชื่อ, หรื อในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสาร ความเชื่อต่อคนกลุม่ ใหญ่ ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย 1.ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาหลักการใช้ ตวั อักขระศิลป์ เพื่อใช้ ประกอบลงในสื่อประชาสัมพันธ์ 2.ผู้ วิ จัย สามารถเผยแพร่ เพื่ อ การรณรงค์ เ รื่ อ งการลดใช้ พ ลัง งาน ให้ กั บ สาขาวิ ช า วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม 3.ผู้วิจยั สามารถออกแบบโดยใช้ ตวั อักขระศิลป์เพื่อใช้ ประกอบลงในสื่อประชาสัมพันธ์


4.ผู้วิจยั สามารถผลิตต้ นแบบเหมือนจริ ง (PROTOTYPE) เพื่อการรณรงค์เรื่ องการลดใช้ พลังงาน ให้ กบั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

บทที่1 บทนำ  

วิชาศิลปนิพนธ์ นายภูวพล วงศ์กุลชาตะ รหัส 5111508544

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you