Page 1

3.โปสเตอร์ คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรื อแขวนบนผนังหรื อกาแพง โปสเตอร์ อาจจะเป็ นภาพพิมพ์และ/หรื อภาพเขียน หรื ออาจจะเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อทาให้ เตะตาผูด้ ูและสื่ อสารข้อมูล โปสเตอร์อาจจะใช้สอยได้หลายประการ แต่ส่วนใหญ่มกั จะใช้ในการเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ, งานดนตรี หรื อภาพยนตร์ , การโฆษณาชวน เชื่อ, หรื อในการสื่ อสารที่ตอ้ งการสื่ อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่

ประโยชน์ ของโปสเตอร์ อาจมีหลายจุดประสงค์ โดยส่ วนมากจะเป็ นเครื่ องมือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น งานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ ผลิตมาเพื่อใช้ในการศึกษาหรื อเป็ นสื่ อการสอน นอก จากนั้นโปสเตอร์ ยงั ใช้ในการพิมพ์ภาพจิตรกรรมของศิลปิ นคนสาคัญๆหรื อภาพถ่าย เพื่อใช้ในการ ตกแต่ง ซึ่ งกลายมาเป็ นศิลปะการค้าที่ทารายได้ดีให้ท้ งั พิพิธภัณฑ์และบริ ษทั การค้า หรื อร้านทางอินเทอร์เน็ต เช่นภาพเขียนของ โคลด โมเนท์ หรื อ เลโอนาร์ โด ดา วินชี หรื องานของช่างภาพอเมริ กนั โรเบิร์ต เม เปิ ลธอร์พ (Robert Mapplethorpe) งาน ศิลปะการสร้างโปสเตอร์ เริ่ มเมื่อราวคริ สต์ศตวรรษ 1890 โดยจิตรกรชาวฝรั่งเศสและเผยแพร่ ไปทัว่ ยุโรป ศิลปิ นคนสาคัญที่สุดที่ริเริ่ มความนิยมในการสร้างโปสเตอร์ ก็คือ อองรี เดอ ทูลูส-โลเทรค และ จูลส์ เชเรท์ (Jules Chéret) จูลส์ เชเรท์ ถือกันว่าเป็ นบิดาแห่งการโฆษณาด้วยป้ าย คนส่ วนใหญ่ที่สะสมโปสเตอร์ และโปสเตอร์ ที่มี ชื่อเสี ยง นักสะสมโปสเตอร์ จะเก็บโปสเตอร์ เก่าโดยมักจะใส่ กรอบรู ปและมีแผ่นรองหลังอย่าง ดี ขนาด โปสเตอร์ ที่นิยมกันโดยทัว่ ไปอยูท่ ี่ 24×35 นิว้ แต่โปสเตอร์ ก็มีหลายขนาดหลากหลาย และโปสเตอร์ ขนาด เล็กที่มีไว้โฆษณาจะเรี ยกว่า แฮนด์ บิลล์ หรือ “ใบปลิว” (flyer)


องค์ ประกอบของภาพโปสเตอร์ โฆษณา

1. รู ปภาพ (Picture) รู ปภาพมีบทบาทและความสาคัญของการสื่ อความหมายด้วยภาพมาก ซึ่ งสามารถจาแนกข้อเด่นได้ดงั นี้ - สะดุดตา - น่าสนใจ - สื่ อความหมาย - ประทับใจ 2.พาดหัว (Headline) ใน การเขียนข้อความโฆษณา จาเป็ นจะต้องมีพาดหัวเสมอเพราะพาดหัวเป็ นส่ วนที่เด่นที่สุดในประเภทของ ข้อ ความโฆษณา มีไว้เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจชวนให้ติดตามอ่านเรื่ องราวต่อไป ลักษณะของพาดหัวที่ดี ควรจะมีขนาดตัวอักษรโตหรื อเด่น เป็ นข้อความที่ส้ นั กะทัดรัด ชวนให้น่าคดหรื อน่าติดตามอ่านต่อไป 3. พาดหัวรอง (Subheadline or Subcaption) คือ ข้อความที่มีขนาดและความสาคัญรองลงมาจากพาดหัว หรื อในกรณี ที่พาดหัวเป็ นประโยคยาว ๆ ทาให้ ไม่เด่นไม่สะดุดตา อาจจะตัดทอนตอนใดตอนหนึ่งลงมาให้เป็ นพาดหัวรองก็ได้ โดยลดให้ตวั อักษรมีขนาด รองลงมาจากพาดหัว ถ้าเป็ นพาดหัวประเภทอยากรู ้อยากเห็นหรื อแบบฉงน ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผอู ้ ่าน สนเท่ห์หรื อประหลาดใจ อาจจะต้องใช้พาดหัวรองทาหน้าที่ขยายความจากพาดหัวให้เข้าใจเพิ่มขึ้น 4. ข้ อความบอกรายละเอียด (ฺฺ Body text) สาหรับ สิ นค้าใหม่ที่ประชาชนยังไม่รู้ยงั ไม่เข้าใจประโยชน์วา่ ใช้ทาอะไร ใช้อย่างไร หรื อรู ้จกั แล้วแต่การ โฆษณาต้องการเน้นให้ถึงประโยชน์เพื่อการจูงใจซื้ อ จึงควรชี้ให้เห็นว่าสิ นค้านี้ให้ประโยชน์คุม้ ค่าอย่างไร แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าที่รู้จกั กันดีโดยทัว่ ไป อาจจะไม่จาเป็ นต้องเน้นประโยชน์ก็ได้ เพื่อให้พ้นื ที่โฆษณาดูโปร่ งตา ไม่รกไปด้วยข้อความ ซึ่ งจะดูดีกว่าโฆษณาที่แน่นไปทั้งภาพด้วยเรื่ องราวต่างๆ เต็มพื้นที่ ประโยชน์ อื่น ๆ หรื อรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า ถ้าสิ นค้ามีคุณสมบัติพิเศษ หรื อมีประโยชน์เหนื อกว่าสิ นค้า ธรรมดาโดยทัว่ ไป การเขียนข้อความโฆษณาจึงควรมีรายละเอียดส่ วนนี้ไว้ดว้ ย เพื่อช่วยสร้างความสนใจ เป็ นพิเศษแก่ผอู ้ ่าน เช่น เครื่ องดูดฝุ่ น นอกจากใช้ดูดฝุ่ นแล้วยังสามารถใช้เป่ าลมได้อีกด้วย 5. ข้ อความพิสูจน์ ข้ออ้ าง (Proof) ข้อความส่ วนนี้มีไว้เพื่อสร้างความเชื่อถือ หรื อช่วยให้เกิดความมัน่ ใจ ในสิ นค้า โดยมักจะอ้างอิงบุคคลที่ สามารถอ้างอิงได้ต้ งั แต่บุคคลธรรมดาทัว่ ๆ ไปที่ใช้สินค้าหรื อบริ การ แต่ถา้ เป็ นดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่ยอมรับและรู ้จกั กันดีในสังคม ก็จะได้รับความสนใจและได้รับความเชื่ อถือเป็ นพิเศษโดยเฉพาะคน


เด่นคนดังใน สาขาอาชีพนั้นๆ เช่น นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงระดับชาติ หรื อระดับโลก โฆษณาสิ นค้าที่เกี่ยวกับ กีฬาประเภทนั้นๆ ผูม้ ีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับอาหารการกิน แนะนาเรื่ องอาหารหรื อเกี่ยวกับอาหาร 6. ข้ อความลงท้าย (Closing) เป็ นข้อความจบโฆษณา โดยสรุ ปให้ทราบว่า ผูอ้ ่านควรจะทาอย่างไร เช่นให้ตดั สิ นใจซื้ อ ซื้ อได้ที่ไหน ซื้ อ โดยวิธีใด ใคนเป็ นผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจาหน่าย และคาขวัญ ก็เป็ นที่นิยมในส่ วนข้อความปิ ดท้าย เป็ นต้น

รู ปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์ โปสเตอร์ งานพิมพ์โปสเตอร์ จะมีรูปร่ างเป็ นกระดาษแผ่นเดียว กระดาษที่ใช้ไม่หนามาก การพิมพ์บนโปสเตอร์ จะมีที่ พิมพ์เพียงด้านเดียว „ ขนาดของงานพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด 15”x 21”, 10.25”x 15” , 17”x 23.5”(A2), 11.75”x 17”(A3), 8.25”x 11.75”(A4) สาหรับขนาดอื่นที่มิได้กล่าวไว้ อาจทาให้มีการเสี ยเศษแผ่นพิมพ์ „ กระดาษทีใ่ ช้ สาหรับงานพิมพ์โปสเตอร์ กระดาษปอนด์ 100 แกรมขึ้นไปกระดาษอาร์ ตมัน/ด้าน 120 แกรมขึ้นไป „ การพิมพ์และตกแต่ งผิวบนของงานพิมพ์โปสเตอร์ มี การพิมพ์โปสเตอร์ แบบ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรื อมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรื อสี พิเศษก็ได้ มักพิมพ์ ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบอิ้งค์เจ็ทหรื อระบบดิจิตอลพิมพ์หน้าเดียวสามารถพิมพ์โปสเตอร์ เคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรื อเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊ มนูน (Embossing) ปั๊ มทองหรื อฟิ ล์ม/ฟอยล์ สี ต่าง ๆ (Hot Stamping)

บทที่ 2 - 3  

ความหมายของโปรเตอร์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you