Page 1

Thesis Advisor ชื่อนิสิต วิษณุ กุลทวีวุฒิ สุธิดา กอสนาน ดนัทธ์ ประวีณเมธ ปภาวิชญ์ วงศ์ธนโสภณ พนัส สพสมัย เมลิสสา โรจนพงศ์พันธุ์ ศิขิน อมรกิจเจริญ วรัญญา เรืองเกรียงสิน ณฤทัย ปิยะวัฒน์กูล ชลกร งามวาจา นภิษา ลีละศุภพงษ ลลิตา นีรนาทวงศ์ ทัษณีปภา มูลอารีย์ อริมญ์ หุ่นจำลอง รัตติยา สุพัฒนศิลป ภัทรสุดา พาตน ณัฐชยา ล.พัฒนพงศ์ ปีติชา คงฤทธิ์ รวิรุจ สุรดินทร์ อภิสิทธิ์ ส่งภากรรัตน์ ภาสุรีย์ วัฒนศิริสุข อรณา อนันตชินะ ภาวัต อธิจิตสกุล วาริ ประภาวงศ์ ณัฐพงศ์ ต้นหิรัญมา ปพน ศิริมัย

โครงการ การออกแบบเลขนิเทศกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักภายในที่อยอยู่อาศัย การออกแบบเลขนิเทศสำหรับกิจกรรมรณรงค์ให้มีสุขนิสัยในการขับถ่ายที่ดี การออกแบบตัวละครและการกำกับศิลป์สำหรับนิยายภาพแนววิทยาศาสตร์ การออกแบบเลขนิเทศเพื่อผลิตภัณฑ์ส่งเสริมพุทธศาสนา การออกแบบอัตลักษณ์สำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน การ ออกแบบหนังสือ pop up สัตว์ในวรรณคดีไทย การออกแบบตัวละครและการกำกับศิลป์สำหรับเกม adventure การออกแบบตัวละครและการกำกับศิลป์สำหรับเกมจากนิยายเรื่อง Fahrenheit 451 โครงการออกแบบตัวละครและองค์ประกอบศิลป์สำหรับเกมแนวAction RPG การออกแบบตัวละครและกำกับศิลป์เกม Metal Hero การออกแบบภาพเล่าเรื่องเสน่ห์ไทย การออกแบบเลขนิเทศสำหรับสื่อให้ความรู้ในการรับประทานอาหารแมคโครไบโอติกส์ การออกแบบเลขนิเทศสำหรับร้านขายช๊อคโกแลตแบบ DIY การออกแบบเลขนิเทศสำหรับแอพพลิเคชั่นแผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การออกแบบเลขนิเทศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คำคม การออกแบบเลขนิเทศสำหรับชุดอุปกรณ์ประดิษฐ์ของเล่นเครื่องสานด้วยตนเอง การออกแบบเลขนิเทศสำหรับรีสอร์ทไร่ประพนธ์พันธุ์ การออกแบบเลขนิทเศชุดกิจกรรมเล่นทำอาหาร สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โครงการออกแบบเลขนิเทศสำหรับหนังสือเรื่อง Animal Farm การออกแบบเลขนิเทศเพื่อการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนเมือง การออกแบบเลขนิเทศเกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้ การออกแบบหนังสือนวนิยายเรื่องฤทธิ์มีดสั้นสำหรับวัยรุ่น การออกแบบหนังสือนิทานภาพปฏิสัมพัทธ์สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี การออกแบบเลขนิเทศอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์แบรนด์ต้นไม้ในภาชนะแก้ว การออกแบบเลขนิเทศสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลงานดนตรี Dubstep การออกแบบเลขนิเทศสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนไทยหันมาเล่นการละเล่น ด้วยอุปกรณ์หาง่าย

Page 1

ที่ปรึกษา ประเทือง ประเทือง ประเทือง โสมภาณี โสมภาณี โสมภาณี ภูวไนย ภูวไนย ภูวไนย ภูวไนย จุฑามาศ จุฑามาศ ศรันยา ศรันยา ศรันยา ศรันยา ยศสรัล ยศสรัล ยศสรัล มณีรัตน์ มณีรัตน์ มณีรัตน์ มณีรัตน์ วรทิตย์ วรทิตย์ วรทิตย์

พฤหัส 13.00 น พฤหัส 13.00 น พฤหัส 13.00 น ศุกร์ 10.00 น ศุกร์ 10.00 น ศุกร์ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น พุธ 10.00 น ศุกร์ 12.00 น ศุกร์ 12.00 น ศุกร์ 12.00 น พุธ 9.30 น พุธ 9.30 น พุธ 9.30 น พุธ 9.30 น

GFX Thesis Advisor 2012  
GFX Thesis Advisor 2012  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาการออกแบบเลขนิเทศ 2555

Advertisement