Page 1

ตารางดำเนินงานวิทยานิพนธหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคปลาย ปการศึกษา 2556 ลำดับที่

เรื่อง

ผูรับผิดชอบ 1

1 2 3

4

นิสิตสงโครงการวิทยานิพนธ การอนุมัติโครงการ นิสิตดำเนินงานวิทยานิพนธ ภาคเอกสาร รางครั้งที่ 1 (5%) ภาคออกแบบ แบบราง 4 (20%) พิจารณาอนุมัติใหดำเนินงานตอ ( Pre Jury )

2

3

4

5

6

7

8

สัปดาหที่สงงาน 9 10 11 12

หมายเหตุ 13

14

15

16

17

18

19

คณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ

ตามจำนวนคณะอนุกรรมการฯ ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ หากนิสิตตองลดรายวิชา ตองทำภายใน สัปดาหที่ 6(หลังศุกร 6 ธันวาคม 2556 จะติดW) คณะอนุกรรมการฯพิจารณาใหความเห็นชอบ

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฯ รายงานตอคณะกรรมการฯ

5

นิสิตขอสำเร็จการศึกษาป 2556

6

พิจารณาอนุมัติทุน

นิสิต (ถาไมผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติงานตอ จะโมฆะ โดยอัตโนมัติ) คณะกรรมการฯ

7

นิสิตปฏิบัติงานออกแบบขั้นสุดทาย

อาจารยที่ปรึกษา

8

นิสิตสงวิทยานิพนธภาคเอกสาร ครั้งที่ 2 ฉบับพิมพโดยยกเวนภาคออกแบบ (5%)

อาจารยที่ปรึกษา

9

นิสิตสงงานวิทยานิพนธภาคออกแบบ

10

นิสิตสงวิทยานิพนธภาคเอกสาร ฉบับสมบูรณ (5%) ประเมินผลงานวิทยานิพนธ (65%) นิสิตสงวิทยานิพนธภาคเอกสาร ฉบับสมบูรณ 1 เลม และ CD-Rom 2 แผน นิสิตจัดแสดงผลงานตอสาธารณชน และดูแลงานนิทรรศการ สรุปคะแนนวิทยานิพนธ

เลขาคณะอนุกรรมการ และนิสิต อาจารยที่ปรึกษา

ใหเสร็จภายในสัปดาหทิ่ 11 หากไมไดรับอนุมัติ นิสิตตองถอนรายวิชาภายในวันศุกรที่ 17 มกราคม 2557 ผานอินเตอรเน็ต ภายในวันศุกรที่ 17 มกราคม 2557 (หากทำการหลังจากนี้จะมีคาปรับ)

ขออนุญาตปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการนอกเวลา

11 12

13 14

คณะอนุกรรมการฯ หองสมุดคณะฯ และ ภาควิชาฯ

14 มี.ค.57

7 มี.ค.57

28 ก.พ.57

21 ก.พ.57

14 ก.พ.57

7 ก.พ.57

31 ม.ค.57

24 ม.ค.57

17 ม.ค.57

10 ม.ค.57

3 ม.ค.57

27 ธ.ค.56

20 ธ.ค.56

13 ธ.ค.56

6 ธ.ค.56

29 พ.ย.56

22 พ.ย.56

15 พ.ย.56

8 พ.ย.56

1 พ.ย. 56

เวลาราชการ

คณะอนุกรรมการฯพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหทิ่ 15 วันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ภานในเวลา 10.00 น. เสร็จสิ้นภายในวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ จันทรที่ 3 - พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2557 หากนิสิตไมสามารถสงตามกำหนดจะถือวาเปน วิทยานิพนธในภาคการศึกษาถัดไป

นิสิต

นิสิตที่ไมจัดแสดงผลงานเผยแพรตอสาธารณชน ถือวาไมสำเร็จการศึกษา

คณะกรรมการฯ

สง CR 58 ภายในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

ตาราง thesis ปลาย 56  
ตาราง thesis ปลาย 56  

ตารางดำเนินการวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

Advertisement