Page 1

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2007 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот МОНГОЛ УЛСЫН 2008 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын 2008 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарлагын хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг тогтоох, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2008 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Монгол Улсын 2008 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль[1], Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль[2], энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ Монгол Улсын 2008 оны төсвийн орлого, зарлага 3 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2008 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн орлогын доод хэмжээг 1,720,320.5 сая төгрөгөөр баталсугай. /Энэ зүйлд 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 4 дүгээр зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2008 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын дээд хэмжээг 1,815,584.4 сая төгрөгөөр баталсугай. /Энэ зүйлд 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2008 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар баталсугай:


Д/д

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Монгол Улсын Ерөнхий сайд Төрийн өмчийн хороо харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Монгол Улсын Шадар сайд Улсын мэргэжлийн хяналтын газар харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Гадаад харилцааны сайд Дипломат төлөөлөгчийн газрууд Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар Гадаад харилцааны яам харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Сангийн сайд Yндэсний татварын ерөнхий газар

8.

Улсын гаалийн ерөнхий газар Сангийн яам харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Монголбанкны ашиг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх алба Цагдаагийн ерөнхий газар

Дүн /сая төгрөгөөр/ 52.0 52.0 6,000.8 4,487.5 1,513.3 1,828.9 1,828.9 7,522.6 1,360.0 6,162.6 1,096.7 1,096.7 15,030.7 9,280.6 808.3 566.4 4,375.4 1,483,698.9 811,207.9 645,634.8 21,115.5 740.8 5,000.0 7,767.6 270.0 907.0 1,036.0


9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Байгаль орчныг хамгаалах алба Усны хэмнэлтийн төв Богдхан уулын хамгаалалтын захиргаа Хан Хэнтийн хамгаалалтын захиргаа харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Батлан хамгаалахын сайд Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Эрүүл мэндийн сайд Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Yндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Yндэсний статистикийн хорооны дарга харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд

626.1 4,928.6 5,443.2 3,775.3 355.3 190.0 51.0 1,071.6 2,590.7 1,451.3 1,139.4 11,744.6 11,744.6 16,929.5 12.8 16,817.8 98.9 10,105.8 10,105.8 42,760.9 38,007.5 4,753.5 0.1 0.1 11.3 11.3 44,917.4


18.

19.

20.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар Улаанбаатар төмөр зам Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар Тээвэр үйлчилгээний төв Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Санхүүгийн зохицуулах хороо харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн захирал харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

31,032.4 806.8 428.0 321.3 683.1 225.1 11,420.6 72,606.5 9,800.0 57,779.8 5,026.7 733.2 415.0 318.2 1,583.9 1,583.9

/Дээрх 5 дугаар зүйлийг 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 6 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2008 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын зардлын дүнг дор дурдсанаар баталсугай: Д/д

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Монгол Улсын Их Хурлын дарга Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн дарга Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Улсын ерөнхий прокурор Yндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Дүн /сая төгрөгөөр/ 1,924.1 7,501.8 746.1 957.8 12,325.3 7,502.0 440.9 18,256.7


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

1.

2.

Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд Монгол Улсын Шадар сайд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Гадаад харилцааны сайд Сангийн сайд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Батлан хамгаалахын сайд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Эрүүл мэндийн сайд Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Улсын ерөнхий аудитор Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Yндэсний статистикийн хорооны дарга Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн захирал Авлигатай тэмцэх газрын дарга Орон нутгийн засаг, захиргаа

7,365.4 57,444.0 12,534.0 22,555.7 175,973.5 156,868.2 26,282.1 67,339.7 425,238.3 99,834.0 47,456.8 355,557.1 69,640.2 213,504.2 307.7 5,633.9 269.6 554.2 620.6 2,491.4

Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайд Yйлдвэр, худалдааны сайд

701.6 1,950.5

658.8 9,401.2 2,853.2 9,322.3

/Дээрх 6 дугаар зүйлийг 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 7 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2008 оны төсвийн жилд Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, их засварын зардлын хэмжээг 218,177.3 сая төгрөгөөр, гадаад эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх автозамын байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 46,163.1 сая төгрөгөөр баталсугай. /Энэ зүйлд 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ Орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлого 8 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2008 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ Д/д

Аймаг /сая төгрөгөөр/

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Нийт дүн

Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Говьсүмбэр

1,930.2 2,044.0 2,433.0 454.2 2,512.7 279.5 1,613.1 2,889.1 2,223.3 1,071.3 2,892.0 2,377.9 2,725.1 948.1 597.0 1,043.1 28,033.8

/Дээрх 8 дугаар зүйлийг 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 9 дүгээр зүйл.Орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

Д/д

Аймаг

Татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/


1. Дорноговь 2. Өмнөговь 3. Сүхбаатар 4. Сэлэнгэ 5. Улаанбаатар 6. Орхон Нийт дүн

1,213.1 6,977.0 2,897.6 2,503.1 9,132.2 30,801.8 53,524.8

/Дээрх 9 дүгээр зүйлийг 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ Бусад зүйл 10 дугаар зүйл. 2008 онд Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг энэ хуулийн хавсралтаар баталсугай. 11 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2008 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

[1] Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль –“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2002 оны 44 дүгээрт нийтлэгдсэн; [2] Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль – “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2002 оны 28 дугаарт нийтлэгдсэн.

Tosov 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you