Page 1

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1998 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 1999 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Улсын төвлөрсөн төсвийн 1999 оны орлогын нийт дүн, нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

1.1. Орлого-Бүгд 1.1.1. Албан татварын орлого 1.1.1.а. орлогын албан татвар 1.1.1.б. гаалийн албан татвар 1.1.1.в. нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 1.1.1.г. онцгой албан татвар 1.1.1.д. автобензин, дизелийн түлшний ба авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 1.1.1.е. бусад албан татвар 1.1.1.ж. нийгмийн даатгалын шимтгэл 1.1.2. Татварын бус орлого

1.1.2.а. хувьцааны ногдол ашиг

1.1.2.б. бусад орлого 1.1.2.в. түрээсийн орлого 1.1.2.г. газрын тосны орлого 1.1.2.д. төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1.1.2.е. навигац /өнгөрөлт/-ын орлого 1.1.3. Хөрөнгийн орлого 1.1.3.а. өмч хувьчлалын орлого 1.1.4. Гадаад тусламжийн орлого

/мянган төгрөгөөр/ 227 438 643.0 158 855 252.2 21 249 797.5 2 041 700.0 66 123 994.9 21 314 547.0 8 212 524.7 2 625 330.0 37 287 358.1 46 583 390.8

5 587 023.3 3 929 300.0 4 300 000.0 500 000.0 20 767 067.5 11 500 000.0 14 000 000.0 14 000 000.0 8 000 000.0


2 дугаар зүйл. Улсын төвлөрсөн төсвийн 1999 оны зарлагын нийт дүн, үүний дотор цалин, хөрөнгө оруулалт, нийтийн ерөнхий үйлчилгээний зардал, батлан хамгаалах арга хэмжээний зардал, төвлөрүүлэн захирагчийн санхүүжилт, тэтгэврийн даатгалын сан болон аймгийн төсөвт өгөх татаасын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай: 2.1. Зарлага-Бүгд

2.1.1. цалингийн сан 2.1.2. хөрөнгө оруулалт Үүнээс:-шинээр эхлэх барилга объектын төсөвт өртөг Үүний дотор: -1999 онд санхүүжүүлэх хэмжээ 2.1.3. нийтийн ерөнхий үйлчилгээний зардал 2.1.4. батлан хамгаалах арга хэмжээний зардал 2.1.5. Улсын Их Хурлын төсөв 2.1.6. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсөв 2.1.7. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын төсөв 2.1.8. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн төсөв 2.1.9. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төсөв 2.1.10. Улсын дээд шүүхийн төсөв 2.1.11. Орон нутгийн шүүхийн төсөв 2.1.12. Прокурорын төсөв 2.1.13. Улсын аюулгүй байдлыг хангах газар 2.1.14. тэтгэврийн даатгалын санд өгөх татаас 2.1.15. аймгийн төсөвт өгөх татаас

338 846 397.0 24 794 660.4 37 558 200.0 15 181 100.0 8 825 200.0 19 120 120.2 19 744 103.5 1 448 235.5 58 659.8 29 964.0 19 376.0 22 815.0 89 226.0 959 094.6 762 225.9 1 362 383.5 12 281 300.0 38 996 072.2

3 дугаар зүйл. Улсын төвлөрсөн төсвөөс аймаг, нийслэлийн төсөвт өгөх татаасын хэмжээг дор дурдсанаар хуваарилан тогтоосугай: Архангай

Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв

2 302 928.0 2 238 386.8 2 512 853.0 1 988 640.9 2 475 326.6 1 728 687.6 2 109 098.5 1 423 892.1 2 526 272.8 1 996 919.4 1 792 042.5 2 184 529.5 879 919.4 1 957 884.8


Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Говь-Сүмбэр

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА

2 700 374.7 2 333 708.3 2 738 138.5 1 938 084.3 496 397.6 = 671 986.9

Д.ГАНБОЛД

Tosov 1999  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you