Page 1

 œ¥™—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅÆÈÃÆ»ÓÅÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓŸȻ¸¸È •

¥’’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ ÕɺÕà ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÕÕÉ œ¥™ÀÁ »—ÁÎÕÊ»ÕÃÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÆÈÃÆ»ÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ »ÕÉÕÅ ¸È»ÓÅ ÊÆÆÎÆÆÅÓ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ»»¸È»¸¾¸ºÏ͸ÈÔÎËËþ¹ÆÃÅÆ ­—ÉÅջʜ¥™ÀÁ»—ÁÎÕÊ»ÕøȻ¸¸È ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŸȻ¸¸ÈÍœ¥™ ™—»¼ɸ×ʒ»

‡¿——ÃÕÃʗ—¼ 

¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¥ÀÁÊÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

 ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸Èœ¥™¿¸Í¿ÕÕÃÀÁÅ—ÅÕÕÈ 

 

 ¦ÈÃƻӟȻ¸¸ÈÍœ¥™ ‡¿——ÃÕÃʗ—¼

™—»¼ɸ×ʒ»

 

˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅθÃÀÅ͒ÃÉ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ÎÕºÕÈʸʺ¸È

 ‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓÎÕºÕȸÐÀ» 

¥ÀÁÊÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ  ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È

 œ¥™Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ  µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓŸȻ¸¸Èœ¥™       

 µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ¿¸È¼¸Ã ’ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ʒÈÀÁŹ¸Á»ËËÃø»ÓÅ ‚˜˜‡˜™™ ‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÅÀÁÊÍËÈÀÄÊøà µÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ ‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉ ­’È’Å»ÀÁÅÅÀÁÊÍËÈÀÄÊøà  µÂÉÇÆÈÊÌƹ µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ  ÄÇÆÈÊÉÀÌ œ¥™Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ 

™—»¼ɸ×ʒ»      

 •

œ¥™ÀÁ ¸È»¸¸ÈÍ ÊÆÆÎÆÆ» Œ’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¿ÆÍÀÆÉÅÓ ¼¸È¸¸ ÍÀÁ¾ ËÃĸ¸È ¥˜­ÀÁ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ ¸ÐÀ»Ã¸Í ÍןÃÊÓÅ »Æà —¿——ÃÕÃÊÀÁÅ ÅÕ» ¹ÆÃÅÆ ¥˜­ÀÁ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ »Æà ¿¸ÈÏÀÄ ÅÀÁÊ ÆÈÎ ¹ËÖË ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¸È»¸  ÅÀÁÊ »¸ÈÎ ¹ËÖË —ÁüºÕÈÃÕÃÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¸È»¸ ÅÀÁÊ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ¹ËÖË —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕÕÉ ͸ɸÍ ÅÔ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¸È»¸ ÅÀÁʸÅͼ¸»ÏÆÈÃÆ»Æ ÆÈÃƻӟȻ¸ »ÕÉÕÅ—żÉÕÅ¿¸ÈÏÀŸÁŸ

œ¥™ÀÁ ¸È»ÓÅ ÊÆÆÎÆÆÆÅÓ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ͸ÈÔθ¸ÅË˼ ÅÔ ĸÂÈÆ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ»Æ׿——ÃÕÃʗ—¼¹Æüƻ

 


­Ë¼¸Ã¼¸¸

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È 

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ     

    

  

     

    

   

 

    

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

     

    

     

     

     

    

  

  

  

   ™—»¼

 

    

     

   

ÄÇÆÈÊÓÅɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕ׿ÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

  

  

   µÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

 

    

  

  

   

‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ 

¥ÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊÌƹ —ÅÕÕÈ  

 ¥ÀÁÊÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ»¸¼¸¸¼ÍÀÁÉÕÅÐË˼Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ

   

¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

   

 

 

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ—Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

  

  

  

  

   ¥ÀÁÊ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅθÃÀÅ͒ÃÉ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ÎÕºÕÈʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸ÐÀ» ÍÆÃÀÄÆ» ÆÈÃÆ»Æ ÎÕºÕÈ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

œÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕ׿ÉÕÅ—ÅÕÕÈ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ —Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼

­¸ÈÒ׸ʹËÉÏË˼ÓżÆÊÆƼ¼¸ÍÔÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ

  

  

™¸ÈÀû¸ 

‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼   ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ   

˜¾—ÁüºÕÈ¥ÀÁÊ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ÄÇÆÈÊÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÉÀÌ—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ 

‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈÒ’È ‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È ª’ÈÀÁŹ¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­—ÉÅջʩ­ª¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

     

   ¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ
  

¥ÀÁÊŒ’ΗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ   

 

 

ÄÇÆÈÊÉÀÌ—ÅÕÕÈ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¸ÐÀ»ÍÆÃÀÄÆ»ÆÈÃÆ»Æ ÎÕºÕÈ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ÎÕºÕÈʸʺ¸È    

 

 

   

 

 

 

 

­ Ë ¼ ¸Ã ¼ ¸¸ 

Ÿ ÆÏÀ ¼ ¹ Ë Ë ¼ ¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È 

ª Õ Õ º Õ ÈÍ Æ Ã ¹ ÆÆ 

© ¸Å Í — — »ÀÁÅ »— Áà »Õ Õ — à Í ’¼ à ’Í Í ’È’Å »’ ¹ À¿Å ½É À ÁÅ ¹ Ë É ¸¼ 

‡ Á à ÏÀà »Õ Õ Å ÀÁ¹ Ë É ¸¼ 

¥ ÀÁÊ¿¸º É ÈÓ Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ ‚ È Í ÀÁÅ ¸¾ ¸Í Ë ÁÅ Í Õ ÈÕ »Ã Õ Õ    

 

 

 

   

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

 

 

    

   

œÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕ׿ÉÕÅ—ÅÕÕÈ      ­ ’¼ ’’ ¸¾ ¸Í Ë Á 

™ ¸ÈÀ à »¸

   

˜ ¾ — Áà ¼ º Õ È

¥ÀÁÊ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅθÃÀÅ͒ÃÉ

­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ»¸¼¸¸¼ÍÀÁÉÕÅÐË˼Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ׸ʹËÉÏË˼ÓżÆÊÆƼ¼¸ÍÔÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ

™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ 

‚ ˜ ˜ ‡ ˜ ™ ™ Ó Å Í Õ ÈÕ »Ã Õ Õ 

 

   

 

   ‡ Å ¼ É Õ Å Í ’È’ Å »ÀÁÅ Í Ë ÈÀÄ Êà ¸ Ã

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈÒ’È µ È»Õ Ã ÊÀÁÅ Í ’È’Å »ÀÁ Å ’’È Ïà ’Ã Ê 

¥ ÀÁÊÕ ÂÉ Ç ÆÈ ÊÌ Æ ¹ —ÅÕÕÈ ¥ À ÁÊÕ Î É ÀÁÅ Í Õ È Õ »Ã Õ Õ 

 

 

 

    

 

               ‡ Å Õ Ê¿— ÁÃ É À ÁÅ ’’È Ïà ’Ã Ê

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È ª ’ ÈÀÁÅ ¹ ¸Á»Ë Ë Ã Ã ¸»Ó Å Í Õ ÈÕ »Ã Õ Õ

­—ÉÅջʩ¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕ׿ÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¥ ÀÁʸРÀ»Ã ¸Ã Ê Í Ë ¼ ¸ à ¼ ¸Å ¸ º ¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ
ŸËȸ»©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕüÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕÕÈ

      

™—»¼ԛɧɞɫɷɧ ԛɧɷɷɪ ÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ© ¬

   Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈ ʸʺ¸È 

 

  

  

 

 

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

 ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ ԛɧɷɷɪ Ⱥɠɢɥɥɚɝɱɞɵɧ ɯԧɞԧɥɦԧɪɢɣɧ ɯԧɥɫ Ԛɣɥɞɜɷɪɥɷɥɢɣɧ ɛɭɫɚɞ ɬɚɬɜɚɪ Ԛɣɥɞɜɷɪɥɷɥɢɣɧ ɬɚɬɚɚɫ ɏԧɪԧɧɝɢɣɧ ɯɷɪɷɝɥɷɷ ¥ÀÁÊ ¸ÐÀ» ¸Ã¼¸»¼¸ÃÍÆÃÀÄÆ» ÆÈÃÆ»Æ ɇɷɦɷɝɞɷɥ ԧɪɬԧɝ, ԛɧɞɫɷɧ ԛɧɷɷɪ ɇɢɣɬ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ԛɧɞɫɷɧ ԛɧɷɷɪ

   µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈ ʸʺ¸È

  

¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

 

ɇɢɣɬ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ­Ë¼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ™—»¼™—»¼ɇɢɣɬ ɷɤɫɩɨɪɬ, ɮɨɛ ԛɧɷɷɪ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ¥ÀÁÊ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

™¸ÈÀû¸

™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ —Áø¾ÀÃø»¸¸©¸Å͗—»ÀÁÅ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

­Ë¼¸Ã¼¸¸¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸ÃÊÕÕºÕÈ™¸ÈÀû¸

 ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

˜¾—ÁüºÕÈ

¼¼ 

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ —Áø¾ÀÃø»¸¸

©¸Ã¹¸È

 

  œÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ©­ªÀÁÅ Í˺Լ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÅÀÁÊ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓ» ͸ÈËËü¸» ÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ÊËɸ¼ ÅÔ ĒȒÅ ĸÊÈÀθ¸È ͸ÈËËü¸»ÆÅÎÃÆ»ÊÆÁ ŸËȸ»©­ªÀÄÇÆÈÊÓŹ¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕ»ÕÕÈ

˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å™¸ÈÀû¸­Ë¼¸Ã¼¸¸ ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

™—»¼ԛɧɞɫɷɧ ԛɧɷɷɪ 

 

  

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈɇɢɣɬ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ­Ë¼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ™—»¼

™Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ —Áø¾ÀÃø»¸¸ɇɢɣɬ ɷɤɫɩɨɪɬ, ɮɨɛ ԛɧɷɷɪ

©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸¥ÀÁÊ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ ¿ÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ÊÕÕºÕÈ ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

µÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

™¸ÈÀû¸¼¼ 

™—»¼

˜¾—ÁüºÕÈ

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ —Áø¾ÀÃø»¸¸

ɸù¸È

 

 

 


©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÃÀÁ»¿ÆÍÀÆÍ •

©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ÍÕÉ»——¼ ¹ÕÃÕÅ ¹ÆÃÉÆÅ ÊËà ռ»ÕÕÈ ÍÕÉ»——¼ÀÁ» ÅÀÁחÃÕÅ ©­ª ¹¸Á»ËËß ©­ªÀÁÅ ½È’ÅÍÀÁ ¿¸Éº¸È ÅÔ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÊÕÁ À¾Àù¸ÁŸ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È¹¸Á¼¸»¹Æé­ªÅÔ ɸù¸È ɸù¸È¸¸È ¹¸Á»ËËø»¼¸¾ ¹¸Á»¸¸»¸¸È¸¸ ÆÅÎÃÆ»ÊÆÁ µÎÕÉÊ ÅÔ ÍÕÃÕÍÕ¼ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÍ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ»ɸù¸ÈÊÐÀþ——ÃÕÍÀÁÅ ÊËü Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ɸù¸ÈÓÅ ¹—ÊÎÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸¾ ÐÀþ——ÃÕ»Ï ĸÊÈÀÎ ¹¸Á»ËËøÅ ËÃĸ¸È ÕÅÕ ĸÊÈÀθ¸È ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹ÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ӻ¿¸Éº¸Èø¾ɸù¸Èɸù¸È¸¸ÈÍ ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹ÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ»¸È»¸¾¸ºÅ¸

©­ª—żÉÕżÕÕʒȒù¸Á¼¸»¥Õ»ÅÔÅÀÁÊÍÕÈÕ»ÃÕÕ»¼ÆÊÆƼÓŹÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓÅ »Õ¾ ×û¸Í»—Á»ÕÕÈ ÅÀÁÊ ¼—Å»ÕÕÈ ÊÆÆÎƾ ÕÎÕÉÊ ÅÔ ÅÀÁÊ Œ’Î ¹ÆÃÆÅ ÅÀÁÊ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓ» »¸È»¸¼¸» ŸËȸ»  ‡—ÅÕÕÉ »¸¼Å¸ ¿’ºÍ’Å ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¹ÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓ»ɸû¸¾͸ÈËËÃɸÅ©­ª¹¸ÁŸ ŸËȸ»  ŸËȸ»©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕ׿ÉÕÅ—ÅÕÕÈ

       

™—»¼ԛɧɞɫɷɧ ԛɧɷɷɪ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ ԛɧɷɷɪ Ⱥɠɢɥɥɚɝɱɞɵɧ ɯԧɞԧɥɦԧɪɢɣɧ ɯԧɥɫ Ԛɣɥɞɜɷɪɥɷɥɢɣɧ ɛɭɫɚɞ ɬɚɬɜɚɪ Ԛɣɥɞɜɷɪɥɷɥɢɣɧ ɬɚɬɚɚɫ ɏԧɪԧɧɝɢɣɧ ɯɷɪɷɝɥɷɷ ¥ÀÁÊ ¸ÐÀ» ¸Ã¼¸»¼¸ÃÍÆÃÀÄÆ» ÆÈÃÆ»Æ ɇɷɦɷɝɞɷɥ ԧɪɬԧɝ, ԛɧɞɫɷɧ ԛɧɷɷɪ ɇɢɣɬ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ԛɧɞɫɷɧ ԛɧɷɷɪ ÄÇÆÈÊ© ¬ ¥’’ΗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

  ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈ ʸʺ¸È   

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

  ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈʸʺ¸È   

¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÍÆÆÉÆÅ ɇɢɣɬ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ­Ë¼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ™—»¼ɇɢɣɬ ɷɤɫɩɨɪɬ, ɮɨɛ ԛɧɷɷɪ¥ÀÁÊ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ™—»¼µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ —Áø¾ÀÃø»¸¸

 

©¸Å͗—»ÀÁÅ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ —Áø¾ÀÃø»¸¸

˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

­Ë¼¸Ã¼¸¸¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸ÃÊÕÕºÕÈ™¸ÈÀû¸

 ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

˜¾—ÁüºÕÈ

¼¼ 

­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ —Áø¾ÀÃø»¸¸

©¸Ã¹¸È 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
ɸù¸È!

"  !

"   

    

   

   

     œ—Å

    

        

    œ—Å

   

"

 

   

!

 

        

°ÀÅÕÏÃÕ»¼ÉÕÅÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ

­—ÉÅջʵÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÀÄÇÆÈÊÓÅ 

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊœ—Å   œ—Å

­ËºÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ"

!‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ«ÃÉÓÅ ÍÕÈÕ»»ÃÕÕ‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉµÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ¥ÀÁÊ ÕÂÉÇÆÈʬ¦™ —ÅÕÕÈ­ËºÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

«ÃÉÓÅ ÍÕÈÕ»»ÃÕÕ

œ — Å‚˜˜‡˜™™ ÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

œ—Å

‚˜˜‡˜™™ ÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

°ÀÅÕÏÀÃÕ»¼ÉÕÅ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ©¸Ã¹¸È‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃµÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ©¸Ã¹¸È

­—ÉÅջʟ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÀÄÇÆÈÊÓÅ

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉ

ɸù¸È¥ÀÁÊ ÕÂÉÇÆÈʬ¦™ —ÅÕÕÈ
!

"

!

" œ—Å   

œ—Å

œ—Å

 

 ! 

" 

 

  

 

  

œ—Å

 

 

 

 

 

  

œ—Å

°ÀÅÕÏÃÕ»¼ÉÕÅÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ

 

 

 

 

 

 

  

 

 "

!

­—ÉÅջʵÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÕÕÈ 

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ

 

 

 

 

 

‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉµÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ¥ÀÁÊ ÕÂÉÇÆÈÊ ¬¦™—ÅÕÕÈ­ËºÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ«ÃÉÓÅ ÍÕÈÕ»»ÃÕÕ«ÃÉÓÅ ÍÕÈÕ»»ÃÕÕ

°ÀÅÕÏÀÃÕ»¼ÉÕÅ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ©¸Ã¹¸È

‚˜˜‡˜™™ ÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ‚˜˜‡˜™™ ÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

ɸù¸È

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ©¸Ã¹¸È

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉ

œ—Å

­ËºÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­—ÉÅջʟ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÕÕÈ 

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊɸù¸È

¥ÀÁÊ ÕÂÉÇÆÈÊ ¬¦™—ÅÕÕÈ


 œÀ¸»ÆŸÃÔn¹oĸÊÈÀÎÓÅËȺËËĸÊÈÀÎ ¼À¸» ¹

 

¹—»¼

 

 

 

 

 ¹—»¼

 ¥’’ÎÀÁÅ ËȺËË ĸÊÈÀÎ ¥« Ó» ¼À¸»ÆŸÃÔ n¹oqÀÁÅ ËȺËË ĸÊÈÀθ¸È —Ⱦ——ÃÕÅ ÐÀþ——ÃÕ»ÏĸÊÈÀÎ © ¥« ¼À¸» ¹

qÓ»ÆÃÅÆ ­—ÉÅջʰÀþ——ÃÕ»ÏĸÊÈÀÎ 7RWDO    

7RWDO     

     

     

     

     

     

     

     

     

 œÕÕÈÍ © ¥« ¼À¸» ¹

 ÐÀþ——ÃÕ»Ï ĸÊÈÀθ¸È ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹ÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ»ÊËÉÊËɸ¼ÅÔ—Ⱦ——ÃÕÅÐÀÅÕ¿¸ºÉÈÓŹÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ»»¸È»¸¾¸ºÅ¸ œÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁŹÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓÅÍÓ»ÊËÉÊËɸ¼ÅÔ ÍÀÁÅÕ 


 ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʹËÖË—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»͒Ⱥ——ÃÅÕ ­—ÉÅջʥ’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸ÈœÆÊÆƼÓÅÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ™Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ªÕÕºÕÈŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È™¸ÈÀû¸­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

˜  ­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀûÓŸ¾ÀÃ

˜¾—ÁüºÕÈ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊɸù¸È¸¸È ­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁ

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜   ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜  ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸ÃÍÆÆÃ ËżÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆÅÓ —ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗—»ÀÁÅ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼­—ÉÅջʥ’’ÎÀÁÅËȺËË͗ÉÅÕ»Êɸù¸È¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ

 ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈ ©¸Å͗—»ÀÁÅ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ™Ëɸ¼—Áø¾ÀÃø»¸¸ œÆÊÆƼÓÅÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ

 

 

 ™—»¼

™Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ

 

©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ­Ë¼¸Ã¼¸¸

 

ªÕÕºÕÈ ÍÆùÆÆÅÓ —ÁÃÏÀûÕÕ

 

ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸ÃÍÆÆÃ ËżÅÓ —ÁÃÏÀûÕÕ

˜  ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

™¸ÈÀûÓÅ ¸¾ÀÃ

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ 

˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃʹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜ 

 

 

 

 

 

 

 

 ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅĒÈÀÁż—ŹËÖ˹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁż—Ån¹o ʗ—ÅÏÃÕżÀ¸»ÆŸÃÔn¹oĸÊÈÀÎʗ—ÅÀÁËȺËËĸÊÈÀÎÓ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ œÀ¸»ÆŸÃÔn¹oĸÊÈÀμÀ¸» ¹                                         
­ÆÈ

¥’’Î

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»

ɸù¸È

ÍÆÆÈÆżÓÅ

ÊÕÅÎÕü

͒Ⱥ——ÃÕÍ ¥˜­ÕÕÉ©­ªÀÁŹ—ÈÕüÕ͗—ÅÍÕÉ»——¼ȗ—͒Ⱥ——ÃÕÍÕ¼и¸È¼¸»¼¸ÍÄÕ¼ÕÕÃÕà •

¥’’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕÊÕÕÉ ©­ªÀÁ» ͒Ⱥ——ÃÕÍÕ¼ и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á —żÉÕÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕü ¼¸È¸¸Í ͗ÉÅջʗ—¼ ¹¸»Ê¸Å¸ œÕÕÈÍ ¹—Í —½ иÊË˼¸¼ ¼¸È¸¸Í ÄÕ¼ÕÕÃח¼ ¹ÕÃʻջ¼ÉÕŹ¸ÁŸ‡—ż ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ œÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ ÄÇÆÈÊÓŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ

©­ªÀÁ» ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ɸû¸¾ ÊÆÆÎÆÍ ͸ĻÀÁÅÊƼÆÈÍÆÁ¸È»¸ÅÔŒ’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅÉÀÉʽÄÕÕÉ»¸È¼¸»

 ªÕ»ÐÍÕÄÊ©­ª •

ªÕ»Ð ÍÕÄÊ ©­ªÀÁÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ¹ËÖË ¼Ëż ÍÕÉÕ» ÅÔ º¸¼È¸Ê ÍÕùÕÈÊÕÁ ĒÈÀÁÅ ÊÆÆ ÍÕľÕÕ ÅÔ ¹¸»¸ÅÓÅ ÊÆÆ ÍÕľÕÕÊÕÁ ÊÕÅΗ— ¹¸ÁŸ ­ÕľÀ»¼Õ͗—Å ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ÕɺÕà ɸù¸È ɸù¸È¸¸È ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ ªÕ»Ð ÍÕÄÊ ©­ª ÅÔ º¸¼È¸Ê ÍÕùÕÈÊÕÁ¹¸ÁÍÅÔn,2oÐÀžÀûÕÕżÏË͸øÏÍÆùƻ¼ÆÃÊÆÁÖĪջÐÍÕÄÊ©­ªÀÁ» ÐÀžÀûÕÕż ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» ÆÃÆÅ ¸È»¸ ¹¸ÁŸ ªË͸Áù¸Ã ¹—ÊÕÕľÀÁÅ ÐÀžÀûÕÕ ÕÈÏÄÀÁÅ

ÐÀžÀûÕÕ

¹¸Á»¸ÃÔ

ÆÈÏÅÓ

ÐÀžÀûÕÕ

Ȁ

‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ

¹ÆÃƺÉÈËËøÃʸ¼ ÆÈÆÍ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Ë×ü¸¸ ÍÆùÆÆ ÕɺÕà ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ͸ÈÀÃθ¸ÅÓ ×ĸÈ Ï ʒÈÃÀÁÅ ÐÀžÀûÕÕż ÊջРÍÕÄÊ ©­ª ÅÔ ĸÐ ÏË͸à ÍÕÈÕ»ÉÕà ¹Æüƻ  ©¸Ã¹¸Èɸù¸È¸¸ÈÍ©­ª •

©¸Ã¹¸È ɸù¸È¸¸ÈÍ ©­ª ÆÈÎ ¹ÆÃÆÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ĒȒ’È ÐÀþ——ÃÕÅ »¸È»¸¼¸»¤’ÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¸Å»ÀÃÃÓ»¹¸»¸ÅÓÅɸù¸ÈÓŸŻÀøü͒Ⱥ——ÃÅÕ

¥˜­ÕÕÉ ©­ªÀÁ» ͒Ⱥ——ÃÕÅ »¸È»¸Í n›o ¿¸»º¸È n™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÈÊ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅÊÆ»ÊÄÆù—ÊÕι¸ÁÍŒÍΒÃʸ¸Ä¸»Ã¸Ão

n™ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ¹—ÊÕÎo »ÕÉÕÅ ÆÁûÆÃÊ ÅÔ ÍÆùƻ¼ÆÍ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»Ãջϼռ Í˼¸Ã¼¸¸Ã¸»¼É¸Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÆÃÆÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ͸ÈÔθ¸» ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ

©­ªÀÁ»͒Ⱥ——ÃÕͼ¸È¸¸ÃÃÓ»¼¸È¸¸Í¹¸Á¼Ã¸¸È͸ÈËËøº  


 ¥’’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗ—¼ÀÁ»¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ ŸËȸ»# ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅÉÀÉÊ½Ä ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅÉÀÉʽÄ

‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀΗżÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á

ÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÉÀÌ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á

œÆÊÆƼÓÅÅÀÁʹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á

‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¸È»¸¸È ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á

¦ÈÃÆ»ÓÅ ¸È»¸¸È ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á

µ ÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¸È»¸¸È ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á

‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¸È»¸¸È

¦ÈÃÆ»ÓÅ ¸È»¸¸È

µ ÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¸È»¸¸È

™¸Ã¸ÅɾËËøÃÊ

‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀΗżÉÕÅ —ÅÕÕÈ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕ¼ ÐÀþ——ÃÕÍ ÐÀþ——ûÀÁÅ͸ÄÊ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅջʗżÉÕÅ —ÅÕÕÈ

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

œÆÊÆƼÓÅ —Áüº ÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅջʗżÉÕÅ —ÅÕÕÈ

ÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÉÀÌ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼

ÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅջʗżÉÕÅ —ÅÕÕÈ

¥’’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ»Æÿ¸ÈÏÀÄ ¹Æà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËɹ—ÈÀÁÅÍ˺ԼÅÀÁÊÅÀÁחÃÕÃÊ ÅÀÁÊÕÈÕÃÊɸù¸ÈÊËɹ—ÈÀÁÅÍ˺ԼÅÀÁÊÆÈÎ ÅÀÁÊ »¸ÈÎ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ɸù¸È ¹—ÈÀÁÅ ÅÀÁÊ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŸȻ¸ ÆÈÃƻӟȻ¸»ÕÉÕÅ—żÉÕÅ¿¸ÈÏÀŸÁŸ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊËɹ—ÈÕÕÈŒ’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓ»¹¸Ã¸ÅÉÃËËøͼ¸¸¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ ÅÀÁÊ ÅÀÁחÃÕÃÊ ÅÀÁÊ ÕÈÕÃÊÊÕÁ ÊÕÅΗ— ¹¸ÁÍ ÉÊÆÁ »ÕÉÕÅ ¿¸ÈÏÄÓ» ĒÅ ¹¸ÈÀÄʸߥÀÁÊÅÀÁחÃÕÃÊÕÕÉÅÀÁÊÕÈÕÃÊÀÁ»͸ÉÏ¿’È——»»¸È»¸Í¹’»’’¼ÕÅÕ¿’È—— ÊÕ»ÊÕÁ ÊÕÅΗ— —½¼ ͗ÉÅջʗ—¼ ¹¸Ã¸ÅÉø»¼¸Å¸ œ¥™ÀÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¸È»¸ ÅÔ ÆÈÃÆ»ÓÅ ¸È»ÓÅ ÊÆÆÎÆÆÊÆÁ ĒÈÀÁÅ ¼—Å»ÕÕÈ ÊÕÅÎÕÍ ÉÊÆÁ ’’È’’È ÍÕùÕà ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊq¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¸¾ÀÃø»Ï¼ÓÅθÃÀÅ͒ÃÉ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ ÎÕºÕÈʸʺ¸È—żÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓÎÕºÕȸÐÀ»¹¸ÁŸ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ »Õ¾ Í˺¸¸Å¸ ™À¼ ’ÄŒ ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËÃɸÅ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ͸ÉÏ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» »¸È»¸Å¸ µÅÕ ÊÆÍÀÆüÆü ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÅÔ ¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ»͸ÈËËø͹¸ÀÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓÅĒÈÀÁż—Å»ÀÁź½ÂÊÆÈ ÅÔ ĒȒ’È ÆȾ ÅÀÁÊ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ¼—Å»ÕÕÈ ÅÔ ͸ÈËËß ‚’È’’È ÍÕùÕà ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ Í˺Լ ¿¸ºÉÈÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ¿¸¼È¸Í¼¸¸ÕÍÆÈÅÓ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁŹÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓŻվ×û¸»¼¸Å¸


­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÉÀÌ —ÅÕÕÈ ™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ Ê¸Êº¸È ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ µÂÉÇÆÈÊÓÅ ÉÀÌÌƹ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ×¸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼ ¼¸ÍÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ¥ÀÁÊ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ  

˜¾ÀÃø»Ï¼ÓŠθÃÀÅ ͒ÃÉ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ÎÕºÕÈʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕŠ͒ȒŻÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸ÐÀ» ÍÆÃÀÄÆ»ÆÈÃÆ»ÆÎÕºÕÈ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

 

 

 

  

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ 

  

 

  

˜¾—ÁüºÕÈ

 

 

  

™¸ÈÀû¸ 

 

 

 

  ­Ë¼¸Ã¼¸¸ 

 

 

 

  ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È 

 

 

 

  

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ 

 

 

 

  

©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ —Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ 

 

 

 

  ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

 

 

 

  

¥ÀÁÊ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ  

 

 

  

‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ  

 

 

  

ª’ÈÀÁŹ¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ  

 

 

   

  

 

 ‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ

 

 

 

  

‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È

 

 

 

   

 

 

  

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

­—ÉÅջʜÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ ‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ ¥ÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊÌƹ —ÅÕÕÈ  

 

 

  

¥ÀÁÊÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ  

 

 

  

 

 

 

  

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ


 œÆÊÆƼÓŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ

‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊÍËÈÀÄÊøÃ

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

µÂÉÇÆÈÊ

™—»¼µÎÉÀÁÅÕÈÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

Ÿ¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

ª’ÈÀÁŹËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

 

 

 

 ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕżÅÆ»¼ÆÍ 

 

Ÿ¸Éº¸ÈøÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ  ‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

µ®© ¡¥­µ¨µ›£µµ

©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ —Áø¾ÀÃø»¸¸ ™Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ™—»¼

­Ë¼¸Ã¼¸¸¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸ÃÊÕÕºÕÈ

™¸ÈÀû¸

˜¾—ÁüºÕÈ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ ©˜£™˜¨««œ³¥Ÿ˜¨œ˜£     ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜ ‘     ­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸ Ë»ÉȸÃÊ ÀÍ Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¿¸Éº¸ÈÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÕÈ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼ÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗— ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ  ÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ» ¼Õ͗—Å© ¬—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È ʸʺ¸È ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕżÅÆ»¼ÆÍ  µÂÉÇÆÈÊÓÅ © ¬Ìƺ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ ¼¸ÍÔ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ׸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼ ¼¸ÍÔ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅ θÃÀÅ ͒ÃÉ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» ÎÕºÕÈʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸ÐÀ»ÎÕºÕÈ ¥ÀÁÊ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ

ŸËȸ»œÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ
͸ÃËËÅ ÆÈÅÓ ¾ÀÄÉ ¸ºÊÆĸÐÀÅ »ÕÍ ÄÕÊ ÁÄ ȽÕÂÉÇÆÈÊ ÅÔ »¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÉʸÊÀÉÊÀÂÊÕÂÉÇÆÈÊƼÆȼƻŸ¸ÈÀÄȽÕÂÉÇÆÈÊÓÅÀÃÈÕÃÅÔŒ’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅջʗ—¼ÀÁ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ ׺ÎÓÅ —½¼ »¸ÈÏ ¹ÆÃÅÆ µÅ¼ ÊÕļջÃÕÍÕ¼ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ »¸¼ËËÈ ÆÈËËøͻ—Á»ÕÕÈ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ȽÕÂÉÇÆÈÊ ÅÔ ¿¸ÈÏÄÓÅ Í˺Լ ¹¸ÁÍ ¹ÆÃÆľ»—Á ÀÁļ ȽÕÂÉÇÆÈÊÓ» ÊÆ»ÊÆÆÍ ׺Î ÅÔ ¿’ºÍ’Å ¹¸È¸¸Å ¼ÕÕÈ ×ÈÀ»¼¸Í ¸ÉË˼¸ÃÖÄ µÅ¼ ÊËÉ»¸ÁøÅ ¸ºÏ —¿ÕÍ ¸ÉË˼¸Ã ¹Æà ¿¸ÈÀÄ ¸Ï ÍÆùƻ¼Æà ¹—ÍÀÁ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¹ÆÃÆÍ

¾ËËÃÏøÃʸÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ»ÆÆÈ »¸È¸Í ͸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ÖÄ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ÅÔ ͸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ ¹À¿Å½É ¸×øø¸È ÕɺÕà ¸ÄȸÃÊÓÅ ¸×øÃÓÅ —½¼ ÍÀÁÉÕÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹—ÍÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊÓ»͸ĸÈŸµ¼»ÕÕÈÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊÅÔÀÄÇÆÈÊÓÅ ËÈÉ»¸ÃÓÅ ÅÕ» ÍÕÉÕ» ¹ÆÃÆÍ ¹¸ ÍÆùƻ¼ÆÍ ÊÆÆÎÆÆ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¼ÕÕÈ —żÕÉÃÕÅ ÍÀÁÍ и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á¹ÆÃÅÆ ÁļÕÅÕÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊÓ»¹À¿Å½É¸×ø»Ï¼ÓÅÍ˺Լ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕżĒÅÍ˺À¸È¸¸¸×ø»Ï¼ÓÅÍ˺Լ’ÈÍÀÁÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕżÍ˺¸¸ÈÀß ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔÀÄÇÆÈÊÓŹÆÃÆżÆÊÆƼÓŹ¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕ»¸ÃÔ¸ÃÀÅÓ»ÅÔ

¸»ËËÃɸŹ’»’’¼ÀÁļÀÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÅÔ¹—ÍÕüÕÕ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼¹¸»Ê¼¸»

‡ Á Ã Ï À à »Õ Õ Å À Á ¹ Ë É ¸ ¼

¥ À Á Ê ¿ ¸ º É È Ó Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ 

 ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼

          

 

              

       

   ¥ À Á Ê ¸ Ð À »Ã ¸ Ã Ê 

© ¸ Å Í — — »À Á Å »— Á à »Õ Õ — à Í ’ ¼ à ’ Í Í ’ È ’ Å »’ ¹ À ¿ Å ½ É À Á Å ¹ Ë É ¸ ¼¥ À Á Ê Õ Â É Ç Æ È Ê Ì Æ ¹ —ÅÕÕÈ

ª Õ Õ º Õ È Í Æ Ã ¹ Æ Æµ È »Õ Ã Ê À Á Å Í ’ È ’ Å »À Á Å ’’ÈÏÒÃÊ

Ÿ Æ Ï À ¼ ¹ Ë Ë ¼ ¸ à ¿ Æ Æ »À Á Å »¸ ¿ ¸ È‡ Å Õ Ê ¿ — Á à É

­Ë¼¸Ã¼¸¸­’¼’’¸¾¸ÍËÁ      ˜¾—ÁüºÕÈ      ™¸ÈÀû¸      ­Ë¼¸Ã¼¸¸      ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È       ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ      ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ —Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼        

‡ Å ¼ É Õ Å Í ’ È ’ Å »À Á Å ÍËÈÀÄ ÊøÃ

™ ¸ È À à »¸‚ ˜ ˜ ‡ ˜ ™ ™ Ó Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ

˜ ¾ — Á à ¼ º Õ È™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈÒ’È ª ’ È À Á Å ¹ ¸ Á »Ë Ë Ã Ã ¸ »Ó Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ

­ ’ ¼ ’ ’ ¸ ¾ ¸ Í Ë Á

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È

‚ È Í À Á Å ¸ ¾ ¸ Í Ë Á Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ 

¥ À Á Ê Õ Î É À Á Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ

­—ÉÅÕ»Ê ÄÇÆÈÊÓŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê

      

­ÕÈÕº ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ ͸ɸ»¼¸¾ ¹¸Á»¸¸ ¹Æà ¿’ºÍ’Å ¼ÆÊÆƼÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ͸ÈËËøÍ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ »¸È¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ ›ÕͼÕÕ ¼¸È¸¸»ÀÁÅ иÊ ÅÔ ÕÎÉÀÁÅ Œ’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅջʗ—¼ÀÁ» —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ÆÃÆÍÓÅ ÊËü ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ͸ÉÏ ¼¸ÍÀÅ Í˺¸¸ÈÀþ ĒÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈÓ»͸ÉŸ


ÍÕÅͼÕÕ ÅÀÁÊ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¼ÀÁÃÕÅÍ Í˺ÀÁ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸Å»ÀÃÃÓÅ Β’Å ÊÆÆÅÓ ¹—ÃÕ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å Õ¿Õüջ ¹¸ ͸ÈÀÅ ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ ÅÔ ¹—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈÍ˺¸¸ÈÀø͸¼͗żÈÕÃÊÕÁ¹¸Á¼¸»

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆ» ÍÀÁÍÕ¼ ¿¸ÈÀÄ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÆÃÆÅ ¿¸ÈÀÄ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁÅ ’ÈÍÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˺Լ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ËÈÉ»¸ÃÓÅ ¸È»Ó» ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» µÅÕ ¿¸ÈÏÄÓÅ ¼¸»ËË ʸ¸Ä¸»Ã¸ÃÓ» ¿¸ÈÀÄ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Í˺¸¸ÈÀøÃÊ ¼ÕÕÈ ÍÀÁ¼Õ» Áļ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ÊÆÆÎÆÍ ׺θ¼ À¾ÀÃʸ¸Ä¸»Ã¸ÃÓ»¼¸ÍÀŸÐÀ»Ã¸ÍÓ»¿’ºÃ’¼’» Å»ÕÍ»—Á»ÕÕÈŒ’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÉÀÉʽÄÀÁŗȼ—ÅÅÔÍÆÆÈÆżÆÆË×ü¸Í»—Á¼͗ÈϹÆÃÆÍÖÄ

­Ëº¸¸ÈÀøÍ ¿¸ÈÏÀÄ ÅÔ ÅÕ» ÕɺÕÃ Β’Å ÊÆÆÅÓ ÍÕÈÕ»ÃÕ»ÏÊÕÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÍÆÆÈÆż ×û¸¸Ê¸Á¹¸ÁÍÓ»ĒÅÕż¸Å͸¸È¸ÍÉÊÆÁµÍÅÀÁÊÆÍÀÆüÆüÀÄÇÆÈÊÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÔ ×ĸÈ ÅÕ» ¸ÉË˼¸Ã»—Á»ÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼ÕÅÕ ­ÆÈ ¼¸ÍÔ ÊÆÍÀÆüÆà ¹ËÖË ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÅÔ ÆÃÆÅ ÍÕÈÕ»ÃÕ»ÏÊÕÁ ¹Æà Í˺¸¸ÈÀøÃÊ ÅÔ Àח ͗ż ¹¸ÁŸ ÍÕÅÍ ÊÆÍÀÆüÆü ÇÈÆÇÆÈÎÀÆŸÃÔʸÈ͸¸ÃÊÓ»Õż¸ÐÀ»Ã¸¼¸»

œÕÕÈÍÕÕÉ —¿ºÕà ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ÊÆÆÎÆÆ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ͸ĻÀÁÅ ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á ʗºÐÀżÍÀÁÍ ÅÔ¿—ÁÊÕÁ »ÕÉÕż—»ÅÕÃÊÀÁ» ÍÀÁ¾ ¹¸ÁŸ ™¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ —ÁÃ׺ÎÓ» —È ¼—ż͗ȻÕÍÀÁÅÊËü¼ÕÕÈÍ¿¸ÈÏÀÄÅÔ¼¸ÍÀż¸ºÊ¸»¼¸Íи¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á¹Æüƻ

‚ÄŒ ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹ÆÃƺÉÈËËøÍ ½È’ÅÍÀÁ ¿¸ÈÏÄÓ» ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍ ¿ÆÈÀûÆÊÆÁ ¹¸ÁɸÅ ¹’»’’¼ ÀÄÇÆÈÊÓÅ Í˺¸¸ÈÀøÃÊʸÁ ͸ĸ¸È¸ÃʸÁ ¿¸ÈÀÄÊËÉ»¸Á¸È»ÓÅʸø¸ÈƼÆƸºÏ—¿Ô½

µÍÅÀÁ ¸ÉË˼¸Ã ¹Æà ¹ÆÃƺÉÈËËø͸¸È ÕÂÉÇÆÈÊƼ »¸È»¸É¸Å ¹ÆÃÆÅ ¹ÆÃƺÉÈËËÃɸÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÆÆÈ ¹Ëθ¸¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÊ ÆȾ ÀÈÕÍ —Áà ׺ÎʸÁ ͸ĸ¸È¸ÃʸÁ ÖÄ ‡ª©ÀÁÅ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊÓÅ ¼¸»ËË ĸʽÈÀ¸Ã ÕɺÕà ͸»¸É ¹ÆÃƺÉÈËËÃɸŹ¸È¸¸ÅÓÕÂÉÇÆÈʹÆÃÆŹÕÃÕŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÀÄÇÆÈÊÅÔ¸ÃÔ¸ÃÔÅÔ ÀÄÇÆÈÊ ¹ÆÃÆÅ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ËÈÉ»¸ÃÓÅ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ÍÕÉÕ» ¹Æüƻ ­ÀÃÀÁÅ ϸŸ¼¸¼ ÀûÕÕÉÕÅ ¹¸È¸¸ ÅÔ ¹Ëɸ¼ ÆÈÅÓ ¹ÆÃƺÉÈËËøÍ —ÁüºÕÈÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸Å¼ ÆÈÎ ¹¸Á¼Ã¸¸È ¸ÐÀ»Ã¸»¼¸¾ ¼¸È¸¸ ÅÔ ¹Ëθ¸¼ ÀÄÇÆÈÊÃÆ»¼Æ¾ ¹ÆÃÅÆ µÅÕ ÊÆÍÀÆüÆü ÍÀÃÀÁÅ ϸŸ¼¸¼ ÀûÕÕ»¼ÉÕÅ ¹¸È¸¸ ÅÔ ’’ÈÏÒÃʒ¼ ÆÈÉÅÆÆÈ ÕɺÕà ¹Ëɸ¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊÕÁÅÀÁþ ¸ÅÍÅÓ ¹¸Á¼ÃÓ» ¸Ã¼¸¾¹¸Á»¸¸ ¹’»’’¼ ÕÅÕ ÅÔ ¸ÅÍ ÀûÕÕ»¼ÉÕÅ ¹¸È¸¸Å¸¸É ’’È’’È ¸Å»Àø»¼¸¾ ¹ÆÃÅÆ ‡ª©¼ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÍÕľÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ÍÕľÕÕÅÀÁ¿’È——ÅÔ»¸¼¸¸¼¸¼¹ÆÃƺÉÈËËÃɸÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁʒù’ÈÊÕÁÊÕÅÎÕ͐ÉÊÆÁ

­ÆÈ ¼¸ÍÔ ¸ÉË˼¸Ã ÅÔ ÍÀÃÀÁÅ ϸŸ¼¸¼ ¿¸Éº¸È —ÁÃÏÀûÕÕ» ÍÀÁûÕÍÕÕÈ ÀûÕÕÉÕÅ ͒ȒŻ’ ÆÈËËøÃÊÓÅ ¹¸È¸¸Ê¸Á ͸ĸ¸È¸ÃʸÁ ¹¸ÁŸ µÅ¼ ¼¸ÍÀ¸¼ ÕÂÉÇÆÈÊ ¹ÆÃÆÅ Ƚ ÀÄÇÆÈÊÓŸÃÔ¸ÃÔÅÔÀÄÇÆÈʹÆÃÆÅÕÂÉÇÆÈÊÓÅÅÕ»ÍÕÉÕ»¹ÆÃÅÆ

›Ëȸº ¼¸ÍÔ ¸ÉË˼¸Ã ÅÔ ȽÕÂÉÇÆÈÊÊÆÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ¨½ÕÂÉÇÆÈÊ »Õ¼Õ» ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÃÆƼ Ēż¸È¸¸ÅÔ×ĸÈÏ’’ÈÏÒÃÊÍÀÁÍ»—Á»ÕÕÈÕÂÉÇÆÈÊÃÆ͹¸È¸¸ÅÓÐÀþ——ÃÕ»ÖÄ ÁÄ ÊÆÍÀÆüÆà ÇȸÂÊÀ ¼ÕÕÈ ¼ÆÊÆƼƼ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ »¸ÈÏ ¹ÆÃÅÆ


¥’’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅÉÀÉʽļÕÍÀÄÇÆÈÊ •

ÄÇÆÈÊÅÔ͸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ͸ÈÒ׸ʹËÉÏË˼¸¸ÉÍ˼¸Ã¼¸Å¸ºÉ¸Å¹¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕ»ÕÕÈ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆ»¼ÆÅÆ  ÄÇÆÈÊƼ ¹¸ÈʽÈÀÁÅ Í˼¸Ã¼¸¸ ͗ÃÕÕ¾ ¸ºÉ¸Å ¹ÕÃÕ» ¹ÆÃÆÅ ÊËÉøľ ĒÅ ÆÈÅÆ ‡ª©¼ ÅÀÁÊ ÀÄÇÆÈÊ ÅÔ ¬¦™ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼¼Õ» ›¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÉʸÊÀÉÊÀ¸¸É »¸È¸Í ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÅÔ ÀÍÕÅͼÕÕ © ¬ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼ÉÕÅ ¹¸Á¼¸» ‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ×û¸¸Ê¸Á ¹¸Á¼ÃÓ» ¸ÈÀû¸ÍÓÅ ÊËü ÅÀÁÊ ÀÄÇÆÈÊ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¹—ÈÕüÕ͗—ż ÀÄÇÆÈÊÓÅ © ¬¬¦™ ¿¸Éº¸ÈøÃÊÓ» ÅÕľ’»¼’»

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È™—»¼µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å© ¬—ÅÕÕÈ

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÕÕÈÄÇÆÈÊÓÅÅÀÁÊ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

 ™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈÄÇÆÈÊÓÅÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ÀÄÇÆÈÊÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å© ¬ —ÅÕÕÈµÂÉÇÆÈʬ¦™‚˜˜‡˜™™ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ Ÿ¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒÅ »ÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—Ê͗—Å ˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—Ê͗—Å ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗— —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ‚ÈÍÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ™—»¼µ®© ¡¥­µ¨µ›£µµ

ÄÇÆÈÊÓÅ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

™¸ÈÀû¸­Ë¼¸Ã¼¸¸¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸ÃÊÕÕºÕÈ ©¸Å͗——Ã͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

˜¾—ÁüºÕÈŸ˜š©¨³¥­µ¨µ›£µµ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

   

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜     ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜ 

¥ÀÁÊÍÕÈÕ»ÃÕÕ —żÉÕÅ—ÅÕ

ŸËȸ» ÄÇÆÈÊÓŹ¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê ÄÇÆÈÊÓŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Á»ËËøÍ •

ÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ ‡ª©ÀÁÅ ÏË͸à ÍÕÉÕ» ¹’»’’¼ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÐÀžÀûÕÕż ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ɸû¸Í ÅÔ ÏË͸à ¹¸Á¼¸»  ÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹¸Á»ËËøÍ ÅÔ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈÀÁÅ ¼ËÊĸ» ¹¸Á¼Ã¸¸É иÃÊ»¸¸Ã¸Å ÀÍÕÕÍÕÅ͗żÈÕÃÊÕÁ¸ÉË˼¸ÃÖÄ

ÄÇÆÈÊÓÅ

»—ÁÎÕÊ»ÕÃÕÕÈ

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

ĸÊÈÀÎÓ»

¹¸Á»ËËø͸¼

ÀÍÕÅͼÕÕ

ʸ¸Ä¸»Ã¸ÃË˼ӻ ¼ÕºÐ——þ ÐË˼ ¹ËÉ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ¸È»¸ ¼ÕÕÈ ÉËËÈÀøÍ и¸È¼Ã¸»¸ »¸È¼¸» ¶ËÅÓ ’ÄŒ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ×û¸¸Ê¸Á ¸ºÏ —¿ÕÍ ÅÔ ÊÆÆÎÆÆ» Àח Í×ù¸È

¹ÆûƼƻ

ÊË͸Áù¸Ã

¿¸ÈÀÄ

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ

Í˺Լ

¼ÆÊÆƼ¼ÆÆ

—ÁüºÕÈÃÕ»¼¼Õ»»—Á ¿’ºÍ’Å ÀÄÇÆÈÊÆÆÈ ÍÕÈÕ»ÎÕÕ» ¹—ÈÕÅ ͸Ż¸¼¸» ÊÆÍÀÆüÆü ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓ»ÐË˼Í˺¸¸ÈÃÀ¸Í¹ÆÃÆľ¹—ȼ¼Õ» •

›¸¼¸¸¼Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÄÕ¼ÕÕÃÕÃÅÔ¹¸È¸¸»ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍÂƼÃÆÍË×üËËÃɸÅÉÀÉʽÄÕÕÈ ¸Å»Àø»¼¼¸» µÅ¼ ¿¸ÁÃл—Á ¸ºÏ —¿ÕÍ ÅÕ» ¿—Áà ¹Æà ÊË͸ÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ¿¸ÈÏÄÓÅÍ˺ԼÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍ׺¼¸ÃÖĪË͸Áù¸Ã͗ÅÉÅÀÁ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»»ÆüËË ’ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁ ÍÕÈÕ»ÃÕ¼Õ» ĒÅ ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ÕÄÅÕÃÕ» ¿ÕÈÕ» —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ »¸¿ÈË˼¸¼ ÍÕÈÕ»ÃÕ»¼ÕÅÕ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿ÆÈÀËøÃÊ ÅÔ Β’Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹¸É ¹¸ÁŸ ÊË͸Áù¸Ã»¸¿ÈÓÅÊÆÉÓ»ÕżÅÕÈÃÕ¾¹ÆÃÅÆ
 ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøÍ •

™¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ Œ’Î ÅÔ ¼ÆÊÆƼÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Œ’ÎÀÁ» ¸»ËËü¸» µÅ¼ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ÊÆÆÎÆÍ ʸø¸È ¸ºÏ —¿Ô½ ‡—ÅÀÁÊËü ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓ» ¼ÆÊÆƼÓÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¸ÐÀ»Ã¸Ãʸ¸É ɸû¸Í ÍÕÈÕ»ÊÕÁ ÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÊÕÁ À¾Àà ¹—ÊÕÎÊÕÁ ¹¸ÁŸ  ÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ÍÕÉÕ» ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÃÆÉÆÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ —ÁüºÕÈÃÕü ¸ÐÀ»Ã¸É¸Å ¹¸Á¼ÃÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÆÃÆÅ ɸù¸È¸¸È ͸ÈËËß  ÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ÍÕÉÕ» ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÃÆÉÆÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕ» ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÕÕÈÅÔ͸ÈËËü¸» ŸËȸ» ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøÍ ¥’’θÐÀ »Ã ¸Ã ÊÓ ÅÉÀÉʽÄ

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê ¹¸Ã¸ÅÉø»¼¸¸»—Á

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅ Õ»Ê ¹¸Ã¸ÅÉø»¼¸¸»—Á

‡ÅÕûÕÕÅ ÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ ¹¸Ã¸Å Éø»¼¸¸»—Á

™¸Ã¸ÅɾËËÃ¸Ã Ê ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—Å ÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ŠռРÀþ——ÃÕÍ ÐÀþ——ûÀÁÅ Í¸Ä Ê ¹¸Ã¸ÅÉø»¼É¸Å

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅ Õ»Ê Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉø»¼É¸Å

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅ Õ»Ê —żÉÕÅ—Å ÕÕÈ

‡ÅÕûÕÕÅ ÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ ¹¸Ã¸Å Éø»¼É¸Å

œÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ÓÅ͗ÉÅ Õ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

Ä ÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅջʗżÉÕÅ —ÅÕÕÈ

œÆÊ ÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÀÁÅ ©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕÃ

ÄÇÆÈÊÓÅ©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕÃ

 ŸËȸ»$ÅÔÀÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓ»ÍÕÈÍÕŹ¸Á»ËËøÍʸø¸È͸ÈËËþ¹¸ÁŸ  


­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ Ê¸Êº¸È ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ µÂÉÇÆÈÊÓÅ ÉÀÌÌƹ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ×¸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼ ¼¸ÍÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ¥ÀÁÊ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ

 ˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅθÃÀÅ͒ÃÉ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ÎÕºÕÈʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕŠ͒ȒŻÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸ÐÀ» ÍÆÃÀÄÆ»ÆÈÃÆ»ÆÎÕºÕÈ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

 

 

  

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

  

 

  

  

˜¾—ÁüºÕÈ

 

  

™¸ÈÀû¸ 

 

 

  

­Ë¼¸Ã¼¸¸ 

 

 

  

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È 

 

 

  

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ 

 

 

  

©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ —Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ 

 

 

  

‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

 

 

  

¥ÀÁÊ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ  

 

  

‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ  

 

  

 

 

   

  

 ‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ

 

 

  

‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È

 

 

  ‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ ª’ÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­—ÉÅջʘÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ  

 

  

¥ÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊÌƹ —ÅÕÕÈ  

 

  

¥ÀÁÊÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ  

 

  

 

 

  

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ


 ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËø»¼¸Å¸ »Õ¼Õ» ÅÔ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ »ÕÉÕÅ —» ­¸ÈÀÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ÍÕÉÕ» ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Á¼¸» ÊËà ’’ÈÏÒ»¼’Í»—Á ‡Å¼ÉÕÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» »¸È»¸¾ ¸º¸ÍÓÅÊËü Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ӻ ͸ÉÏ ’»Å’ ­Ë¼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ӻ ͸ÉÏ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ »¸ÈŸ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈÍ ĸÊÈÀÎ ¿Ëȸ» ÅÔÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈÍ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹ÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¼—Å»ÀÁÅ ĒÈÀÁ» ¸»ËËü¸» ĒÈ  Áļ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓÅ ĒȒÅ ĸÊÈÀÎ ĒÈ Ó»ÆÈËËþ’»¼’»

     

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸È µÂÉÇÆÈÊÓÅ © ¬Ìƺ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ ¼¸ÍÔ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ׸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼ ¼¸ÍÔ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅ θÃÀÅ ͒ÃÉ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ ÎÕºÕÈʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸ÐÀ»ÎÕºÕÈ ¥ÀÁÊ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

™—»¼

‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

ª’ÈÀÁŹËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

Ÿ¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøÃ

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

µÂÉÇÆÈÊ

™—»¼©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕżÅÆ»¼ÆÍ 

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕżÅÆ»¼ÆÍ 

 

 Ÿ¸Éº¸ÈøÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼

©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

 

¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

 

qÍÆÆÉÆÅµÎÉÀÁÅÕÈÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈŸ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

©¸Å͗—»ÀÁÅ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

­Ë¼¸Ã¼¸¸¿ÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ÊÕÕºÕÈ

µ®© ¡¥­µ¨µ›£µµ

™¸ÈÀû¸

©˜£™˜¨««œ³¥Ÿ˜¨œ˜£

˜¾—ÁüºÕÈ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜       ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜ ‘  ­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸ Ë»ÉȸÃÊ ÀÍ ¿¸Éº¸ÈÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÕÈ ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼ÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗— ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊÍ˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

ŸËȸ»˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈµÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ 


­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ —ÁÃÏÀûÕÕ

ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ

™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

™—»¼ 

­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁ˜¾—ÁüºÕÈ

q͗ÉÅÕ»Ê ¹¸»¸Å¸ ¸¸ÉÐÀþÀ¾ÀÈÉÕÅ

q͗ÉÅÕ»ÊÆÆÉÐÀþÀ¾ÀÈÉÕÅ

™¸ÈÀû¸ Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾ÀÃ

˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

 ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å 

™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸  ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÕÈ  ™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ 

™Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ 

 

™—»¼

 

ÄÇÆÈÊ © ¬

 

¥ÀÁÊ Œ’Î —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ

‡¥µ£›µµ¥ ¡¤˜ª¨ ®

 

­Ë¼¸Ã¼¸¸Å ÓÅÕÄÕ»¼ÕÃ

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ 

 

ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÕÃ

­—ÉÅջʥ’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê

 

™—ÊÕÕ»¼Õ͗— ÅÀÁÎÕºÕÈ ʸʺ¸È 

 ™—»¼

 

¥ÀÁÊ Œ’Î Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ


™Ëθ¸Å Æûƻ¼ÆÍ»—Á ¥‚˜ªÓÅ ÊÆÆÎÆÆ ÅÔ ¥‚˜ª¸¸É ϒҒÒ»¼É’Å ¥‚˜ªÓ» ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸Ãʸ¸É͸ɸÍÓ»¿’ºÐ’’È’Í»—Á ÊÕ¼»ÕÕÈɸù¸È¹ÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃջϼÀÁ»ÊƼÆÈÍÆÁþ¸ÐÀ»Ã¸¾¹¸Á»¸¸¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¸Å»ÀøÃʸÁÅÔ¥‚˜ªÓÅ ÍÕľÕÕ» ÍÆùƾ ’»Å’ µÅ¼ ¸ÃÔ ¸ÃÔ ¸Ã͸Ä ÅÔ ¥‚˜ªÓÅ ÍËËÃÔ ÊÆ»ÊÆÆľÀ¼ —żÕÉÃÕÍ и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á ¹¸Á¼¸» ™Ëθ¸Å Æûƻ¼ÆÍ»—Á ¥‚˜ªÓÅ Í˺¸¸ÈÀøÃÊÓÅ ¼ÀÁÃÕÅÍ ÅÔ ’ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ¿¸È¼¸Ã¼Í˺¸¸ÈÀø»¼¸Å¸

¥‚˜ª¸¸É ϒҒÒ»¼’¾ ¹¸Á»¸¸ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍ ÅÔ ’’È ŒÍΒà и¸È¼Ã¸»¸ ÍÕÈÕ»ÎÕÕ ÖÄ ©¸Ã¹¸ÈÓÅ ¿’ºÍ’Å ÊƼÆÈÍÆÁ ÍÕÉÕ» ÅÔ ¥‚˜ª¸¸É ϒҒÒ»¼’͹’»’’¼ʗ—ÅÀÁ»¼Õ¼ɸù¸È¸¸È¸ºÏ—¿ÕÍÅÔ¸ÐÀ»Ê¸Á¹¸Á¾¹ÆÃÅÆ¥‚˜ª ¸¸É ϒҒÒ»¼É’Å ÊƼÆÈÍÆÁ ɸù¸ÈË˼ ÅÔ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ÍƐȼƻÏ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ Í˺ԼÕÅ»ÀÁÅ¥‚˜ªʒһϹ¸ÁÍÊÆÍÀÆüÆÃϹ¸Á¾¹ÆÃÅÆ

µÅ¼ ÅÕ» ¸Å͸¸È¸Í ¿—Áà ¹Æà ¥‚˜ª¸¸É ϒҒÒ»¼’Í ɸù¸ÈË˼ ¹Ëθ¸Å Æûƻ¼ÆÍ»—Á ¥‚˜ªÓŸÃÔ¸ÃÔÅÔ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʗ—ÅÏÃÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍËÈÀÄÊøüÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ ‚ÄŒ ÅÔ ¼ËȼɸÅÏøÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÉ —żÉÕÅ —ÅÀÁ» »¸È»¸¾ ¸º¸ÍÓÅ ÊËü Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÃÆÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ʗ—ÅÏÃÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓ» ͸ÉÏ»¸È»¸Å¸

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕȹ¸Á»ËËøÍ •

­—ÉÅջʼÊÆÆžÀÐÕÕÅÀÁÍÆùƻ¼Æ͗ȼ—Å»Åջʻպ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈʗ—ÅÏÃÕÅ—żÉÕŹÆÃÆÅÍ˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÉÕÅ ÅÀÁÊ Œ’ÎÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃח¼ÀÁ» ¸»ËËÃɸÅ ¹¸ÁŸ ¥’’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹¸Á»ËËøÍ ÅÔ ÅÕ»¼ÄÕà —Áà ׺Î ÖÄ µÅÕ ¹—ÃÕ»Ê —ÅÕûÕÕÅÀÁ͗ÉÅջʗ—¼ÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸ÅŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ÍÕÈÍÕŹ¸Á»ËËøÍʸø¸È¸ºÏ—¿ÃÕÕ

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÅջʻÕÃÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ Œ’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎ Œ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ     


‡ª©¼¥‚˜ªÓ»¼¸È¸¸Í¹¸Á¼Ã¸¸ÈÊƼÆÈÍÆÁüƻ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊ ÅÔ ÅÕÍÕľÃÕ»¼ÉÕÅ ¥‚˜ª Ó»ÆÈËËøͻ—Á»ÕÕÈ—ÅÕÃÕ»¼ÕÅÕ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ÅÔ ¹Ëθ¸Å Æûƻ¼ÆÍ»—Á ¥‚˜ªÓ» ¹¸»Ê¸¸ÉŸ¸È¹—Èʻջ¼ÕÅÕ Áļ¥‚˜ªÓżÀÁÃÕÅÍÍÕÉÕ» ÅÔÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕ»ÏÕÕÉ ʒÒ»¼’Í’’ȹ—Èʻջ¼ÕÅÕÊË͸Áù¸Ã’ÈÍÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕż

 •

¥‚˜ªÓÅÅÕ»ÍÕÉÕ»ÅÔ˜˜¥™¸¸ÉʒÒ»¼¼’»¹¸¥‚˜ª¸¸ÉϒҒÒ»¼¼’»

¥’’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍÓÅ ÊËü ¹Ëθ¸Å Æûƻ¼ÆÍ»—Á ¥‚˜ªÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ÊÆÆÎƾ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÊËÉ»¸¾ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ ͸ÉÏ ’»Å’ ™Ëθ¸Å Æûƻ¼ÆÍ»—Á ¥‚˜ªÓ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËÃÉÅÓ ¼¸È¸¸ Œ’Î ¹ÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¼¸ÍÀÅ¿¸Éº¸ÈøŸ

¥ÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊÌƹ —ÅÕÕÈ

¥ÀÁÊÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊµÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉ‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕª’ÈÀÁŹ¸Á»ËËà ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈÒ’È ‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­Ë¼¸Ã¼¸¸‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼

™¸ÈÀû¸ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ

˜¾—ÁüºÕÈ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ —Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È

¥ÀÁÊ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­—ÉÅջʘÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈÓÅĸÊÈÀÎ ©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʺ¸È ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ

  

 ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ —Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼ 

  

   

 

822 28405

6255

3072 85628 180404

69

9435 21181 13618 2840

0 20501

139 13502 16730 231344 316973

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʸ¸É ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ

4404830

 ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ —Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼

830

4404

0

0

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ 

 ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ —Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼

0

  

0

830

0 0 

0

0

  0

0

 

0

0

0

0

5235  

 

822 27575

6255

3072 80394 180404

69

9435 16777 13618 2840

52350 20501

139 13502 16730 231344 311738
­Àà ¼¸ÄŸɸÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ ͸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÂÆÄǸÅÀ ʗ—ÅÏÃÕÅ

͸ÈÒ׸ʹËÉÏË˼ÓÅÊÕÕºÈÀÁÅÂÆÄǸÅÀ¸ÈÍÀÁ»¼¼Õ»­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅÊÕÕºÈÀÁÅÂÆÄǸÅÀ ÅÔ ĒÅ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ» ͸ÈÒ׸Ê ÕɺÕà ͸ÈÒ׸Ê ¹ËÉ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¼¸¼ —¿——üջ ¹¸ Õż ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÕÕÉ »¸¼ËËÈÍ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ĒÅ ÆÈÅÆ ¼¸Ä¾ÀÅ ’Å»’È’Í ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊ µÅÕ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÕÉÕ» ¹ÆÃÆÍ»—Á ÍÕÈÕº Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï ÅÔ ͸ÈÒ׸Ê ¹ËÉ ÅÕ»¾ ¹Æà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÂÉÇÆÈÊ ­¸ÈÒ׸Ê ¹ËÉ ÊÕÕºÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»¸ ÅÔ ĒÅ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ»¼ÆÊÆƼÓÅÅËʸ»¼ÕºÉ»ÕÈÊ͸ÈÒ׸ÊÕɺÕÃ͸ÈÒ׸ʹËÉÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»Ï¼¸¼ —¿——ÃÅÕ ÁÄ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ» Œ’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÍÆÆÈÆżÓÅ¿’È——ÅÀÁ—ÅÕûÕÕżÆÈÆÃμƻËÏȸ¸ÉÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÕûվÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ ÀÄÇÆÈÊÓÅÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà 

   

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ—Ã ͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

 ™—»¼-6599 -43992 -16694 -2555

-1330 -17562

-6858 -3395 -98984 -68138

113 6743

 228 11704 3148 87168

 21995 46135

 4574 0 20168 99

0 91

0 0

-91

0 -24745

-99

¥ À Á Ê ¸ Ð À » Ã ¸ Ã Ê 

¥ À Á Ê Õ Â É Ç Æ È Ê Ì Æ ¹ —ÅÕÕÈ

µ È » Õ Ã Ê À Á Å Í ’ È ’ Å » À Á Å ’’ÈÏÒÃÊ‡ Å Õ Ê ¿ — Á à É‡ Å ¼ É Õ Å Í ’ È ’ Å »À Á Å ÍËÈÀÄ ÊøÃ

‚ ˜ ˜ ‡ ˜ ™ ™ Ó Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ

 506 492 825 17015

ª ’ È À Á Å ¹ ¸ Á »Ë Ë Ã Ã ¸ »Ó Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ

‚ È Í À Á Å ¸ ¾ ¸ Í Ë Á Å Í Õ È Õ »Ã Õ Õ

 119 2436

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ

¥ À Á Ê ¿ ¸ º É È Ó Å Í Õ È Õ » Ã Õ Õ 

­ ˼¸Ã¼¸¸

 228 16466

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜

‡ Á Ã Ï À à » Õ Õ Å À Á ¹ Ë É ¸ ¼

™ ¸ È À à »¸

 7469 36492

© ¸ Å Í — — » À Á Å » — Á à » Õ Õ — à Í ’ ¼ à ’ Í Í ’ È ’ Å » ’ ¹ À ¿ Å ½ É À Á Å ¹ Ë É ¸ ¼

˜ ¾ — Á à ¼ º Õ È

 2549 4044

ª Õ Õ º Õ È Í Æ Ã ¹ Æ Æ

­ ’ ¼ ’ ’ ¸ ¾ ¸ Í Ë Á

Ÿ Æ Ï À ¼ ¹ Ë Ë ¼ ¸ à ¿ Æ Æ » À Á Å » ¸ ¿ ¸ È

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È

¥ À Á Ê Õ Î É À Á Å Í Õ È Õ » Ã Õ Õ

­—ÉÅջʘÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓÅÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà ©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ 

  4859 1852  3894 108126 

-8754 -109990 

5

31

1

0

0

54

2

19

112

8

0

0

3

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

 ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓÅ ĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¹—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈ •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼Õ¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ʸʸ¸ÉÓ» Í˺¸¸ÈÀøÍÓÅ ÊËü ʸʺ¸È ÅÆ»¼ËËøÃÊÓÅ ¹¸Á¼ÃÓ» É˼ø͸¸É »¸¼Å¸ ʸʺ¸ÈÓÅ ¹—ÊÎÀÁ» ŸÈÀÁºÏøÅ É˼øŸ ªÆ¼ÆÈÍÆÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸Å»ÀÃÃÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ÅÔ ¿’ºÍ’Å ʸʺ¸È ʒþ ¹¸Á»¸¸ ËÈÉ»¸ÃÓ» ÆÈËËø¸»—Á ʸʺ¸È ʒü’»»—Á ¹Ëɸ¼ ʒÈÃÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÕɺÕà ÊƼÆÈÍÆÁ ÍÕÈÕ»ÃջϼÀÁÅ ʸʺ¸È¸¸É ϒҒÒ»¼É’Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¿ÕÈ»ÀÁ» ÆÈËËÃɸÅ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ Áļ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ʸʸ¸ÉÓ» Í˺¸¸ÈÀøÍ ¸È»¸ ¹Æà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ ŸÈÀÁºÏÀÃɸÅ ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á ʗºÐÀż Œ’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¿ÆÍÀÆÍ ׺¼¸Ã ÖÄ ·Ã¸Å»Ë׸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ʸʸ¸É ÅÔ ¹À½Ê ÍÕľÕÕÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ÊÆÍÀÆüÆü ÕÅÕ ÅÕÄÕÃÊ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÅÔ ¿¸ÁÃл—Á и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á¹ÆÃÅÆ


 ªÕÕºÈÀÁÅ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ

ĸÊÈÀÎ

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

ÕÎÉÀÁÅ

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

¹—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈ •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓÅÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËø͸¼ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕÈ ¹ÆÃÆƼÍÀÁ»¼ÕÍÊÆÆÎÆÆÃÃË˼ÅÔÊƼÆÈÍÆÁ¹ËÉ͗żÈÕÃÊÕÁ ¹¸Á¼¸»œ¸Ä¾ÀÅ’Å»’È’Í ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ¹ÆÃÆÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÕÕÉ »¸¼ËËÈÍ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÂÉÇÆÈÊ »ÕÉÕÅ ¹¸»¸Å¸¼ ÊËÉ»¸»¼¸Í ¹’»’’¼ ÕÂÉÇÆÈÊÊÆÁ ÍÆùƻ¼ÉÆÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ż Í˺¸¸ÈÀø»¼¸Å¸

ªÕÕºÈÀÁÅ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

—¿——ÃÕÃʗ—¼Õ¼

Í˺¸¸ÈÀøͼ¸¸

͸ĻÀÁÅ

ŸÁ¼º¸ÈʸÁ ɸÁÅ ʸ¸Ä¸»Ã¸Ã ¼ÕÕÈ —żÕÉÃÕÍ ¹’»’’¼ ÀÅ»ÕͼÕÕ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ Œ’Î’’É ÕÍÕÃÅÕ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÏŸ¸É ʒÃɒÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ’Èʒ» ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ Í˺¸¸ÈÀøÃʸ¼¿’ºÍ’Åʗ—ÅÀÁ»ÊƼÆÈÍÆÁÃƻϹ¸Á¼Ã¸¸È¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸ •

ªÕÕºÈÀÁÅ ¹—Í —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿’ºÍ’Å ÅÕ» ÍÕÉÕ» ÅÔ Ã ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ¹Æüƻ ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ Œ’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ÅÔ ÊÕÅΗ— ¹¸ÁÍ ÉÊÆÁ »ÕͼÕÕ ¸ÃÔ ÅÕ» ʸÃÓÅÍÅÔÊÆÆÎÆÆÅÔŒ»’’ʸÃÓÅÊÆÆÎÆÆÅÆÆÉ͸ȸ¸Ê¹¸Á¼¸»

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» »¸È»¸ÉŸ¸È Õ¼»ÕÕÈ ĸÊÈÀÎË˼ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ ͸ɸ»¼¸Í ¹’»’’¼ ÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÕÃÅÔ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¸Å»ÀÃø¸ÈÍ˺¸¸ÈÀø»¼¸Í¹ÆÃÅÆ 

­Àü¸ÄŸɸÅÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ •

‚ÄŒ ÅÔ ¼ËȼɸŸ¸È ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËø͸¼ ¼¸È¸¸Í ¸ÉË˼ÃË˼¸¼¸Å͸¸Èº¸Ã¿ÆÍÀÅƇ—ż 

ªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅʸø¸ÈÄÕ¼ÕÕÃÕÃÀÍÕÕÍÕżËÊĸ»¹¸Á¼¸»˜Ï¸¸ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÅÔ Í˺Ô ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ¹ÆÃÅƻվ—¿Õ¾¹ÆÃÆÍ»—ÁªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊÅÔÍÕÅʗ—ÅÀÁ»ʒÃɒŹջÕÉÕÅиûËËȼÕÕÈ ÉËËÈÀß

 •

­Àü¸ÄŸɸÅÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁ»ÊËÉ»¸ÁøŸºÏ—¿Õ͐ÉÊÆÁ

ÄÇÆÈÊÆþ¹¸Á»¸¸ÆÈÅÓÍÀùÆÃÆÅʗ—ÅÕÕÉÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ’’ÈÀÁÅÍÅÔ¹¸ÁÈÐÀà ͗ÈÊÕÃÍ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ¹Æþ ÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ ‡—ÅÀÁ ÅÕ»ÕÅ ¸¼Àø¸ÈÍ˼¸Ã¼¸»ÏÀÁÅ’’ÈÀÁÅÆÈÐÀŹ¸Á»¸¸¹¸ÁÈÐÀùÆÃÆÅÕÂÉÇÆÈÊÃÆ»ÏÆÈÅÓÍÀà ͗ÈÊÕÃÍÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÔĒÅÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÕüÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ ÍÕÈÕºÍ˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï ʒù’ÈÀÁ» ÍÀÁÉÕÅ ÕɺÕà Í˼¸Ã¼¸¸ÏÀÅ ÅÔ ʒù’ÈÀÁ» ÊËɸ¼ ÅÔ ÅÕÍÕľÀÃÉÕÅ «ÃÉÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÕÕÉ »¸¼ËËÈÍ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà »Õ¾ ÊÆÆÎÆ»¼ÆÍ»—Á ¹¸ ͸ÈÀÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÀÄÇÆÈÊ ÕɺÕà ÕÂÉÇÆÈÊ ¹ÆÃÅÆ »Õ¼»ÀÁ» Õż ¸Å͸¸Èº¸Ã¿ÆÍÀÅÆ


µÂÉÇÆÈÊÓÅ Í˺Լ ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ »Õ¾ ʸ¸Ä¸»Ã¸Å¸ ­ÕÈÕº

¥‚˜ªÓÅÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÕùÆÃÆľÊÆÁ¹ÆÃÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓɸù¸ÈÓÅʸÁøŻÀÁÅ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕü —żÕÉÃÕÅ ÊÆÆÎÆÆ» ÍÀÁ¾ ¹ÆÃÅÆ µÅÕ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸¸Å¸¸É¹Ëɸ¼ɸù¸ÈË˼ÓÅÕÂÉÇÆÈÊƼ»¸È»¸É¸Å¹¸È¸¸»͸ĸ¸È¸Í»—Á ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃÊ ÊËÉ ¹—ÈÊ Í˺¸¸ÈÀøͼ¸¸ ÖËÅÓ ’ÄŒ

͸ĻÀÁÅ ɸÁÅ ϸŸÈÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕÃÊÕÁ ÕɺÕà ͸ĻÀÁÅ ɸÁÅ »Õ¾ —¿Õ¾ ¹ÆÃÆÍÆÆÈ ʸ¸Ä¸»Ã¸Ã¸¸É ÕÍÕÃÅÕ µÍÅÀÁ ÕÕþÀż Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆż ¥‚˜ªÓÅ ÉʸÊÀÉÊÀ¸¸É»¸È¸ÍÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸Å¸µÅÕ¸ÃÍÄÓż¸È¸¸Õ¼»ÕÕÈÅÕÄÕ»¼ÕùËÖË ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÅÔ¿’ºÍ’Åʸ¸Ä¸»Ã¸Ã¼ÕÕÈ—żÕÉÃÕ»¼ÕÅʸÈ͸¸»¼¸Í¹ÆÃÅÆ µÅÕ ¹—Í ¸ÃÍÄË˼ÓÅ Í˺Լ Œ’Î ʸø¸É ÊÆÆÎÉÆÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» и͸¾ »¸È»¸Í¿¸»º¸ÈÓ»¸ÐÀ»Ã¸Å¸ œÕÕÈÍ ¸ÃÍÄË˼ӻ ÍÀÁͼÕÕ Œ’Î ʸø¸É ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ ¸ÐÀ»Ã¸Í

ÅÔ ¿—ÁÊÕÁ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ĸÊÈÀÎÓÅ —È ¼—Å» ĒÅ ½È’ÅÍÀÁ ʸ¸Ä¸»Ã¸Ã¸¸È иû¸¾ ¹ÆÃÅÆ ÊË͸Áù¸Ã Í˺¸¸ÈÀø»¼É¸Å ʸÈ͸¸»¼É¸Å ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÆÆÈÆżÓÅ ͸ÈÀÃθÅ Ë×ü¸¸ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃח¼ ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ʸÈ͸¸»¼É¸Å ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÆÆÈÆżÓÅ Ë×ü¸¸ ¿ÕÈ»ÀÁ» ¸ÃÔ ¸ÃÀÅÓ» ÅÔ ͸Äʸ¼ ÅÔ ¸ºÏ —¿Õ¾ иû¸ÃÊË˼ӻ ÍÀÁÅÕ µ¼»ÕÕÈ иû¸ÃÊÓ» ÍÀÁÉÅÀÁ ¼¸È¸¸ Œ’Î ʸÃÓÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ’’ÈÏÒ»¼’Í ÊÆÍÀÆüÆà »¸ÈÏ ¹ÆÃÅÆ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹¸Á»ËËø͹—ÍÃ׺θ¼¸ÃÔ¹ÆÃÆͼռɸù¸ÈË˼¸¸Èɸû¸¾ÊÆÆÎÆÍÓ»¿’ºÃ’¼’»

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ¥ÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊ Ìƹ—ÅÕÕÈ

‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ª’ÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËà ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

™¸ÈÀû¸‚ÈÍÀÁŸ¾ ¸ÍËÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

˜¾—ÁüºÕÈµÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ

¥ÀÁÊ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È

¥ÀÁÊÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­—ÉÅջʘÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎ ©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ 

¤¸ÐÀÅÄÆÊÆÎÀÂÃʗÃÐиʸÍËËÅÓÍ˼¸Ã¼¸¸¿¸Éº¸È—ÁÃÏÀûÕÕ  

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼

2805 2600

7951 20083

178 6330

103 1316

489 364

390 8187

96 3075

179 1917

 

18776 20286

0 91

0 0

4828 14237

0 0

5245 1672

2344 22875

 

 

26

148

2

1

0

256

8

9037

0

0

15

0

0

56

5431

28181

6511

1420

853

8834

3179

2186

56595

39099

91

0

19080

0

6918

25275

90462

147057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

™’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸   

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼

žÀ¾À»ÃÕÅ»ÀÁÅÍ˼¸Ã¼¸¸   

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼

 4585

33879

11246

1379

1358

7962

5138

3390

68937

85446

142

0

20137

0

7456

39584

152766

221703

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ     ˜¾—ÁüºÕÈ     ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸     ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼     ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ ™—»¼    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ­Ë¼¸Ã¼¸¸¹—»¼     

  
 •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓÅ—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ ­Ë¼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ͸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»—żÉÕÅ—ÅÕ¼ÐÀþ——ÃÕÍÀÁÅÊËü ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ʸÃÓÅ ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓÅĸÊÈÀÎË˼ӻ¹¸Á»ËËü¸»

­—ÉÅÕ»Ê Ê ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ʸÃÓÅ ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ͸ÈËËøº µÅÕ ĸÊÈÀÎÅÔ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹ÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎʸÁÀ¾ÀÃ’È»’Ê»’ÃÊÕÁ ¹¸ÁŸ µÅÕ ÅÔ ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ —¿——ÃÕÃÊ ¹ÆûÆÅÆÆÈ ʸÈ͸¸É¸Å ĸÊÈÀÎ ¹¸ÁŸ µ¼»ÕÕÈ ĸÊÈÀÎ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕ¼ ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÍÕ¼ÀÁ ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ÊËÉ»¸»¼É¸Å ¹Õ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÉ —żÉÕÅ —ÅÀÁ» »¸È»¸ÍÓÅ ÊËü ÍÕ¼ÀÁ ÍÕľÕÕÅÀÁ ¼—Å»ÕÕÈ ͸ɸÃÊ ÍÀÁÍ ºÕ »Õ¼»ÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁþ ’»Å’ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈϹ¸É——ÅÀÁ¸¼ÀÃ͸ɸ»¼¸Å¸

 ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¹—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈ •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎË˼ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÕľÕÕ»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸ÈÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓŹ—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈ͸ÈËËü¸»

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ ĸÊÈÀÎÓÅ Í˺Լ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ Œ’Î ʸÃÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹Æ¼ºÆÃ͸ÈÔθŻËÁÄË˹¸Á¼¸»ÕÅÕÅÔÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»Ï’’ÈÀÁÅʒþ¹¸Á»¸¸¹¸È¸¸ÅÓ —ÅÕ¼Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÕÃ×ĸÈÍ˺ÔÍÕľÕÕÊÕÁÆÈÉÅÓ»ÄÕ¼¼Õ»»—ÁÊÕÁÍÆùÆÆÊÆÁ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ

ʸÃÓÅ

Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ

ĸÊÈÀÎÓ»

¿ÆÍÀÆͼÆÆ

¿¸ÈÀÄ

ʸ¸Ä¸»Ã¸ÃË˼ӻ ÍÀÁÍ и¸È¼Ã¸»¸ »¸È¼¸» ªË͸Áù¸Ã ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ÀÍÕÅͼÕÕ ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà Æȼƻ »Õ¾ ʸ¸Ä¸»Ã¸¾ ¹ÆÃÅÆ ¥’»’’ ʸø¸È ÀÍÕÅÍ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ Í˺ÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã¼ Í˺¸¸ÈÀø»¼¸Å¸ »ÕͼÕÕÍÕÈÕ»ÃջϹ’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓɗþÕÕÊÕÁÐË˼ÍÆùƻ¼ÆÍÊÆÍÀÆüÆù¸ÁŸ »Õ¾ ʸ¸Ä¸»Ã¸¾ ¹ÆÃÅÆ ™’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ —ÁÃÏÀûÕÕ» Í˺ÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÊÕÁ ÍÆùÆÅ —¿ÕÍÕ¼¹¸Á¼¸Ã’’ȹ¸Á¾¹ÆÃÅÆžÀ¾À»ÃÕÅ»ÀÁÅÍ˼¸Ã¼¸¸Å¸¸ÉÍ˼¸Ã¼¸¾¸ºÉ¸Å¿¸ÈÀÄ ¹¸È¸¸ ÅÔ ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÏŸ¸È ¼¸Ä¾À¾ ÀÈÉÕÅ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ ĒÅ ¹¸È¸¸» —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÕÕÉÅÔÐË˼¸ºÏ¹ÆÃÆÍʸÃʸÁ •

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅÍ˺Լ¿’ºÍ’Ź’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õù¸Á¾¹ÆÃÅÆ͸ÈÀÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õü ÆÈÆÍ»—Á ªÆÆÎÆÆÅÓ —½ÀÁÅ ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ ÅÔ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÕÍÕż ¹¸ÁɸÅ Œ’Î ÊÆÆÎÆÆÅÓ —½ÀÁÅ ÊËÈÐÀ¼ ÅÕÄÕ»¼ÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ͸ɸ»¼É¸ÅŒ’ÎÀÁŗȼ—ÅÖĵżÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»ÍË»¸Î¸¸ÅÓÕÍÕż ¹¸ÁɸÅŒ’Î’¼Í˺¸¸ÈÀøͻ—Á¿’ºÍ’ÅÍË»¸Î¸¸ÅÓÊËÈÐÀ¼—ÁüºÕÈÃÕÉÕÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÕÃÍ˺¸¸ÈÀø»¼¸Å¸͸ÈÀŒČ;Àü—ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ÆÈÆÍ»—Á ÁļÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÕÃÅÔÐÀÅÕÕÈÅÕÄÕ»¼ÉÕŹ¸È¸¸Å¼Í˺¸¸ÈÀø»¼¸Å¸ ¥’»’’ ʸø¸É À¾Àà ÍË»¸Î¸¸Å ¼¸ÍÔ ͸ɸ»¼¸ÃÊ ÅÔ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÕɺÕà ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ»ÅÕÄÕ»¼——þ’»¼’»ʸÃʸÁ
­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

 ‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸ÐÀ» ÍÆÃÀÄÆ»ÆÈÃÆ»ÆÎÕºÕÈ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

 ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ÎÕºÕÈʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

 ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅθÃÀÅ͒ÃÉ

™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ µÂÉÇÆÈÊÓÅ ÉÀÌÌƹ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ×¸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼ ¼¸ÍÔÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ

 

 

  

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

   

 

   

˜¾—ÁüºÕÈ 

 

   

™¸ÈÀû¸ 

 

 

  ­Ë¼¸Ã¼¸¸ 

 

 

  ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È 

 

 

   

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ 

 

 

  ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ—Ã ͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ 

 

 

  ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼

 

 

  ¥ÀÁÊ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ 

 

 

   

‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ 

 

 

   

 

 

    

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

  µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ 

 

   

‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈÒ’È ‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È ‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜ ª’ÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­—ÉÅջʘÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ¥ÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊ Ìƹ—ÅÕÕÈ

¿¸Éº¸ÈøÃÊÓÅĸÊÈÀÎ ͗ÉÅÕ»Ê Ó»ÊËÉÊËɹ¸Á»ËËÃÉŸ¸È¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ»¸ÈŸ

 

 

   

 

 

   Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎ ͗ÉÅÕ»Ê % ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎ ͗ÉÅÕ»Ê  ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ͗ÉÅÕ»Ê 

¥ÀÁÊÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ


Ÿ¸Éº¸ÈøÃÊÓÅ—¿——ÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎ •

µÂÉÇÆÈÊ ÀÄÇÆÈÊÓÅ —ÅÕûÕÕÅÕÕÉ ͸ĸ¸ÈÏ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÅÕÄÕÃÊ ĒÈÀÁ» ÆÈËËþ—ÅÕûÕÕÅÀÁ¿¸Éº¸ÈøÃÊÓ»ÍÀÁ¼Õ»‡—ż µÂÉÇÆÈÊÓÅ© ¬¬¦™¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ»¸¼¸¸¼¼¸ÍÔÐË˼Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ׸ʹËÉÏË˼ÓżÆÊÆƼÓÅÅËʸ»¼ÕºÉ»ÕȼÕÕÈÍÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ

¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÉÀÉʽļ ÕÂÉÇÆÈÊ ÀÄÇÆÈÊÓ» ¬¦™ —ÅÕÕÈ —ÅÕüջ ›¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÅÔ ÀÍÕÅͼÕÕ© ¬—ÅÕÕÈ ¹¸Á¼¸» ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÅÀÁÊ ÀÄÇÆÈÊÓ» ¬¦™ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕÍÀÁÅ ÊËü Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÀÄÇÆÈÊÓÅ © ¬¬¦™ ¿¸Éº¸ÈøÃÊÓÅ ĒÈÀÁ» ÅÕļջ ‡—ÅÊÕÁ À¾Àà ɒȒ» ÊÕļջÊÕÁ—¿——ÃÕÃÊÀÁ»ÕÂÉÇÆÈÊƼ© ¬¬¦™¿¸Éº¸ÈøÃÊĒȒ’ÈÆÈËËþ’»¼’»

¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÉÀÉʽļ ÍÀÁ»¼ÕÍ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÀÁÅ ¹ËÖË ͸ÄȸÍ ͗ÈÕÕÅÀÁ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ÅÔ ͸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ͸ÈÒ׸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈ ¼ÕÕÈÍ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕü —żÕÉÃÕÅ ÍÀÁ»¼¼Õ»«ÏÀÈÅÔ‚˜˜ÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸È¼¸ÃÅÔ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ¿¸¼È¸Í¼¸¸ ͸ÈÒ׸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈ ¼ÕÕÈ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊÓ» ÕÂÉÇÆÈÊÆÆÈ ͸ÈËËü¸» ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ÅÔ ÀÄÇÆÈʹÆþĒÅÕÅÕÅÔ‚˜˜ÅÅÀÁÊÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸È¼¸Ã¼ÊËÉ»¸»¼¼¸»

­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ»¸¼¸¸¼ÍÀÁÉÕÅÐË˼Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊÅÔÀÄÇÆÈʹÆÃÆÅ‚˜˜ÅÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸È¼ÃÓŸÃÔ¸ÃÀżÅÔÆȼƻµÅÕ—¿——ÃÕÃÊÀÁÅ͸ɸÍÊÕļջÊÕÁ¼—ÅÅÔ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸»¸Å¸¼ ʸºÀ»¼¸Í ¹’»’’¼ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ‚˜˜ÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¹¸»¸Å¸¼͸ɸÍÊÕļջÊÕÁ»ÕÕÈÊËÉ»¸»¼¸¾’»Å’

­¸ÈÒ׸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÊ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ÅÔ ÕÂÉÇÆÈÊ ¹ÆÃÆÍ ¹¸ ÕÅÕ ÅÔ ‚˜˜Å ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼Ã¸¸É ͸ɸ»¼¸Å¸ µÅÕ ¼—Å»ÕÕÈ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ¹¸»¸Å¸¼ Õ½ÈÕ» ËÊ»¸¸È ÊËÉ»¸»¼¸¾ ‚˜˜Å ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼ÃÓÅ ¼—Å»ÕÕÉ͸ɸ»¼¸Å¸µÎÉÀÁż—żÕÕĒÈÀÁŹ¸Ã¸ÅɹËÖËÅÀÁʼ—ÅÅÔÊÕÁ ÊÕÅΗ—¹¸ÁŸ ­—ÉÅջʟ¸Éº¸ÈøÃÊÓÅĸÊÈÀÎ ‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉ

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

¥ÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊ ¬¦™—ÅÕÕÈ

¥ÀÁÊÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ ª’ÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

  ™—»¼ µÂÉÇÆÈÊÓÅ © ¬¬¦™ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼ ÍÀÁÉÕÅ ÐË˼Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ׸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼ ¼¸ÍÔÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ™—»¼¼—Å ¿¸Éº¸Èø»¼É¸Å 

¥’’Î ‚ÈÍÀÁŸ¾ ¸ÍËÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜    ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÄÇÆÈÊ 


˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ÍÕÉÕ»Ê ¸Åͼ¸»Ï ÆÈÃÆ»Ë˼ӻ ɸù¸È¸¸È ͸ÈËËßÊË͸Áù¸Ã¸¾ÀÃø»Ï¼ÓÅθÃÀÅ͒ÃÉ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ÎÕºÕÈʸʺ¸È —żÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹ÆÃÆÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ÎÕºÕÈ ¸ÐÀ» ¿ÕÈÕ» ¹ÆÃÅÆ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸È ÅÔ ɸù¸ÈÓÅ ʒÃɒÅ ʸʺ¸È ͗ÃÕÕÅ ¸ºÉ¸Å ʸʸ¸ÉÓ» ¸»ËËß »ÕͼÕÕ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸ÈË˼ ¹ÆÃÆÍ ¥‚˜ª ʸÄÍÀ ¸ÈÍÀÅÓ ÆÅλÆÁʸʺ¸ÈË˼ӻÆÈËËøͻ—Á

¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ¹ÆÃÆÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎÓÅ ¿’È—— —üջ¼Õà —¿——ÃÕÃÊ ÖÄ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» É˼¸Ã»¸¸ÅÓ —È ¼—Å»ÕÕÉ »¸È»¸Í¸¸É »¸¼Å¸ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ϸŸÈ Ë×ü¸¸ ÍÆùÆÆ» иû¸Í ¿ÆÈÀûÆÆÈ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁŹËɸ¼ÕÍ——ɺÕȗ—¼ÀÁ»ÍןÃÊÓÅ—¿——ÃÕÃʹÆûƾ¸ÐÀ»Ã¸¼¸»¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ÅÔ ’’È’’ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ÍÕÉÕ» ¹Æüƻ ÊËà ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁŹ—ÈÕüÕ͗—ÅÀÁÕ¿ÃÕÍÍ˺ÀÁ»Å×»ÊøÍĒÅÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ÍÕÉ»——¼ ¹ÆÃÆÍ ¸¾ÀÃø»Ï¼ÓÅ θÃÀÅ ÅÀÁ»ÄÀÁÅ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ ÐÀÄÊ»Õà ¿ÕÈ»ÀÁ» ͒¼’ÃĒÈ θÃÀÅ ͒ÃÉÅÀÁ ÉʸÊÀÉÊÀÂʸÁ Ë×üËËøÍ —żÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ»—żÉÕÅ͒ȒŻ’ÊÕÁË×üËËøŸºÏ—¿Õ͸ÐÀ»ÍÆÃÀÄÆ»ÆÈÃÆ»ÓÅ Í˺Լ ‡ª› ¹ÆÃÆÅ ©·ÅÓ ¿¸ÍÀÈ»¸¸ÅÓ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¹ÆÃÆÍ ÅÀÁÊ ˜˜¥™ÓÅ ʸÁøÅ ÊÕÅÎÃÀÁÅ ÅջʻÕÃÊÕÁ ͸ÈÔÎËËøÅ É˼øÍ ¿ÕÈ»ÕÕÈ иû¸ÃÊË˼ӻ ÍÀÁ¾ ¹ÆÃÅÆ ¥ÀÁÊ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ÅÔ ɸù¸È ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕÕÉ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ͸ÉÏ ÊÆÆÎÆ»¼ÆÅƤ’ŸÐÀ»ÍÆÃÀÄÆ»ÆÈÃÆ»ÆÅÔÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»’’ɹ—ÈÕüÕ͗—ÅÍÕÉ»——¼ÀÁ» ÅÔ ͸ÉÏ »¸ÈɸÅ ¿’È——»ÕÕÈ ÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ ¥’’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÉÀÉʽļ ¹—Í ĸÊÈÀÎË˼ÅÔÍÆÆÈÆżÆÆÍÆùÆÆÊÆÁÅÕ»¼ÉÕÅÉÀÉʽļ¹¸Á¼¸»ªÀÁÄËÏȸ¸ÉÍÕ¼ÀÁ»ÕÕÈ ¸ÐÀ» ÍÆÃÀÄÆ» ÆÈÃÆ»Æ ÅÔ —üջ¼Õà —¿——ÃÕÃÊ »Õ¾ ÅÕÈÃÕ¾ ¹¸Á»¸¸ Ï ÕÅÕ —¿——ÃÕÃÊÀÁÅ ϸŸÈÓ» ɸÁ¾ÈËËþ ¹Æ¼ÀÊÆÁ ¹ÆûÆÉÅÆÆÈ ÕÈ»ÕÕ¼ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÕɺÕà ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ —¿——ÃÕÃÊÕ¼ ŒÒ’Ã’Í ¸Ï ÍÆùƻ¼ÆÃÊÆÁ ÖÄ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ—ÅÕÃÕ»¼¼Õ»# ­—ÉÅջʥÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»¹—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈɸù¸È¸¸È —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

 

 

 

 ™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

 

ªÕÕºÕÈ ÍÆùÆÆ

 

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

 

­Ë¼¸Ã¼¸¸

 

™¸ÈÀû¸

˜¾—ÁüºÕÈ

 

™—»¼˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅ θÃÀÅ͒ÃÉ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹Ëɸ¼ÎÕºÕÈʸʺ¸È

‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸ÐÀ» ÍÆÃÀÄÆ» ÆÈÃÆ»ÆÎÕºÕÈ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼

¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»ɸù¸È¸¸È ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

 

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜    ™—ÈÕüÕ͗—Å ¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ
¿ÆÈÀËøÃÊʸÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¹¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸Å»ÀÃø¸È ¿¸¼¸ÈÏ ¼¸È¸¸ ÅÔ ¹¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÅÕ»¼ÉÕŸŻÀøà ™‡¥˜ &¼ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ»͒Ⱥ——üջ •

‚ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁ¼ —ÁÃÏÀüջ ¸Ð»ÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‚˜˜‡˜™™ ÕÅÕ ¹—ÈÕüÕ͗—ÅÀÁ Í˺Լ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼ÃÓÅ ÊËÉ»¸ÁÃɸÅ ʗ—ºÕÈ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ¼—Å»ÕÕÈɸù¸È¹ÆÃÆŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ»¸È»¸Å¸

Ÿ¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ʒÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ¿¸È¼ÃÓ» ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á ¿¸È¼ÃË˼¸¸È ÅÔ ¸ºÏ ™‡¥˜ÓÅ ¼¸»ËË ÂƼÃÆÅÆ ¤’Å —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼ÃÓÅÉ˼¸Ã»¸¸ÏÕż¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸

‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøà ɸù¸ÈË˼ÓÅ ¾ÀÃÀÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ‡ª› ¹ÆÃÆÅ ©·ÅÓ ¼ÆÊÆƼ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸Å¸ ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁ» ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ ÅÕÈ ʒÈҒÈÅÔ ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á»ÕÕȸºÏ™‡¥˜¸¸ÈÂƼÃÆÅÆ

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ ÕÅÕ ÅÔ ÅÕÃÕÕ¼ ×ȺÀ»Ê¸Á —¿——ÃÕÃÊ ÖÄ ™‡¥˜™ÓÅ É˼¸Ã»¸¸ÅÓĸ׻ÊÅÔ—żÉÕŹÆÃÆÅÊËÉøÍʗ—ÍÀÁÕ¼ĸʽÈÀ¸ÃÓÅÆÅÓ¹ÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅ —üջ¼ÃÀÁ»¸»ËËÃɸŹ’»’’¼ÕÅÕ—¿——ÃÕÃÊÅÔ¿¸ÍÀÈ»¸¸ÅÓÄÕ¼ÕÕÃÃÕÕɹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʒÈҒÈ »¸È¼¸»»—Á »Æà ʒÒº É˼¸Ã»¸¸ ¹ÆÃÆÅ ʸ¸Ä¸»Ã¸Ã ¼ÕÕÈ —żÕÉÃÕÅ ÍÀÁ»¼¼Õ» —¿——ÃÕÃÊÖÄ

µÂÉÇÆÈÊ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ¸¼Àà »¸¸ÃÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÕÕÉ »¸ÈŸ ¤’Ÿ¼Àà ™ª¢«© ¸Å»ÀÃø¸È ÂƼÃÆ»¼ÉÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ™‡¥˜¼ ͒Ⱥ——ÃÅÕ µÂÉÇÆÈÊÅÔ¬¦™—ÅÕÕÈ—ÅÕÃÕ»¼ÉÕŹ¸Á¼¸» ­—ÉÅջʵÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Ź—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

¥ÀÁÊÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

¥ÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊ ¬¦™—ÅÕÕÈ

‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 ‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

   

ª’ÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼ 

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ ‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

   

    ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜ 

¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅĸÊÈÀÎÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁŹ—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈɸù¸È¸¸È


Ë×üËËþ¸ºÏ—¿¼Õ»ªË͸ÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»—ÁüºÕÈÃÕÍÕ¼×ĸÈʒÈÃÀÁÅʗ—ÍÀÁÕ¼ ÆÈÎÅÔ¹Æü»ÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Ź—ȼÕÕÈÊƼÆÈÍÆÁþÅ׻ʸþ ¹¸ÁÍи¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á¹¸Á¼¸»ªË͸Áù¸ÃʸÃÍ—ÁüºÕÈÃÕÍÕ¼ĸÃÓÅĸÍÆÈÉÆŹ¸Áº¸Ã ——ÅÀÁ» ÊƼÈËËøÍ и¸È¼Ã¸»¸ »¸ÈŸ Õż ĸ»¸¼»—Á ĸÍ ĸ͸Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹Æûƾ —ÁüºÕÈÃÕ¼Õ» ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ ——ÅÀÁ» ɸÁʸÈ É˼¸Ã¾ —¿ÉÕÅ ¹¸ÁÍ ÉÊÆÁ ™‡¥˜™ÓÅ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ ĸ׻Ê —żÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ ÊËÉøÍ ʗ—ÍÀÁ Õ¼ ĸʽÈÀ¸ÃÓ» ÕÍ ÆÈÅÓ —ÁüºÕÈÀÁÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ »Õ¾ ɸû¸¾ ͸ÈËËß Żվ ɸû¸¾ ͸ÈËËÃɸÅ—¿——ÃÕÃÊÅÔÀÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËø͸¼ÀÍÕÕÍÕŸÏÍÆùƻ¼ÆÃÊÆÁ ­—ÉÅջʟ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È

 ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã

¥ÀÁÊ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ

­Ë¼¸Ã¼¸¸

™¸ÈÀû¸

˜¾—ÁüºÕÈ

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

  ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕɸù¸È¸¸È ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

©¸Ã¹¸È µŸ‡˜©˜    ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜ 

©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ—Ã͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼

Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

 ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ

»—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼ ™—»¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

 µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅĸÊÈÀÎʗ—ÅÀÁ¹—ÈÕüÕ͗—Ź—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ •

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ¹¸»¸Å¸¸È ʗ—ÅÀÁ ¹—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈ ĒȒ’È Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ’È»’Ê»’ÃÊÕÁ¸¼Àù—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÅջʻջ¼¼Õ»

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼¼Õ» ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÅÕ ÅÔ ÏË͸ļ¸¸ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¸¸É ʒÒ»¼¼’» ÕÅÕ —ÅÕ¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸È ÊÕÕºÕÈ ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÆȾ ͸ÈÀÅ ¥‚˜ª ÆÈÆÆ»—Á ¹¸Á¼¸» ‚’È’’È ÍÕùÕà ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ Œ’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕÊ»Õü͗ȻÕÍʸʺ¸È¹ÆÃÆÅÅÕÄÕ»¼Ã——¼ÀÁ»¸»ËËÃɸŹ¸Á¼¸»

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¹—ÈÕüÕ͗—ÅÊËɹ—ÈÕÕÈÕÕ’’È’’ȹ¸ÁŸ

‚ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‚ÈÍÀÁÅ ÅÀÁ»ÕÄ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸ ÅÔ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕȹÆüƻ ‚ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÔ ­ËºÀÁÅ


ɸù¸ÈÓÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ÅÔ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ¿’È——»ÕÕÈ —üջ¼Õà —¿——ÃÕÃÊ ¹Æþ ÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ »Æà ¹—ÈÕüÕ͗—Å ¸¾ÀÃø»Ï¼ÓÅ θÃÀÅ ͒ÃÉ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ÎÕºÕÈʸʺ¸È—żÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÔ’»’»¼É’ŹÆ×Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓÎÕºÕȸÐÀ»ÅÔÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁż—Å»ÕÕɼÕÕÈÍ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ»͸ÉɸÅ —üջ¼Õà —¿——ÃÕÃÊ ¹Æþ ĒÅ ÊÆÆÎÆ»¼ÆÍ ¹ÆÃÆľÊÆÁ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»ÅÔ—żÉÕÅ—ÅÕÕȹÀÏÀ»¼ÕÅÕ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż

ÍÕÈÍÕÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÉŸ¸È ĒȒ’È ͸ÈËËß Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÔ ɸù¸È¸¸È ͸ÈÀÅ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ÅÔ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ÅÀÁÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ¹ÆÃÆÅ ÕÂÉÇÆÈʻվ¿¸¼¸ÈŸµÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸È¼¸ÃÅÔ¼ÆÊÈÆÆ’ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ’ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁ¼ —ÁÃÏÀüջ ¸Ð»ÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã »Õ¾ ¿¸¼¸ÈŸ ¥ÀÁÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ÅÔ ¼ÆÊÈÆÆ —żÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøà —ÅÕÊ ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ »Õ¾ ¸Å»Àø»¼¼¸» ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¹—Í ͒¼’û’’ÅÅÔ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈʸÁø»Å¸»¼¼¸»¹¸ĒÈ ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ ÅÀÁÊ ¼—Å ÅÔ ÊË͸ÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ÅÀÁÊ ¸ÐÀ»Ã¸ÃʹÆÃÅƘÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʼÕ͹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊËɹ—ÈÀÁÅÅÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊÅÔ Œ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÅÀÁÊŒ’ÎÊÕÁÅÔÊÕÅÎÕ͐ÉÊÆÁ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔ»ÆÃÍÕÉ»ÕÕɹ—ȼ¼Õ»

‡—ż 

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎµÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅĸÊÈÀÎ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅĸÊÈÀÎŸ¸Éº¸ÈøÃÊÓÅ—¿——ÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎ

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È •

Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ÍÕÉÕ»Ê ÊË͸ÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÍÕ¼ ¿¸ÈÎËËÃɸÅ ¿¸È¼¸Ã¹¸È¸¸¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸È¸¸È͸ÈËËß

‚ÄŒÅÔ¼ËȼɸÅÏøÅŒ’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕÈÅÔ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¹ÆÃÆÅ ɸù¸ÈË˼ÓžÀÃÀÁÅÕÎÉÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÕù¸Á͹ÆÃÅÆ

n˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ĸʽÈÀ¸Ãø» ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸o ™‡¥˜™ »¸¸ÈÊË͸ÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»—ÁüºÕÈÃÕÍÕ¼ ¿¸ÈÎËËÃɸÅ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼»¸ÈŸ

µ¼»ÕÕÈ ¿¸È¼ÃË˼ӻ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ¸Å»Àþ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» »¸È»¸Å¸ µÅ¼ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ÅÕ» ¸¼Àà ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ »¸ÈÏ ÀÈÅÕ µÅÕ ÊÆÍÀÆüÆü ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕ¾ ¹¸Á»¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊÕÁ ÅÔ


 ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ¹ÆÃÆÅ ɸù¸ÈË˼ÓÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ»¹—ÈÕüÕ͗—ÅÕÕÈÅÔÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ¿¸È¼¸ÃÅÀÁÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ÕÂÉÇÆÈÊÆÆÈ ¿¸¼¸Ã¾ ͸ÈËËü¸» ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ ĒÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ¹ÆÃÆÍ ¸¾ÀÃø»Ï¼ÓÅ θÃÀÅ ͒ÃÉ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹Ëɸ¼ÎÕºÕÈʸʺ¸È—żÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹ÆÃÆÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓÎÕºÕȸÐÀ» »ÕÉÕÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ»ɸù¸È¸¸È—¿——üջ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ —żÉÕÅ ¿ÆÈÀûÆÊÆÁ 3 ¹¸»¸Å¸¸È ɸù¸È ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ ¿¸È¼ÃÓÅ ¹—ÊÎÀÁ» ͸ÈËËß

4  ĒȒ’È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÆÃÆÅ

¸Åͼ¸»Ï¿¸È¼¸Ã ͒¼’ÃĒÈ͒ȒŻ’ ÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ

ª’ÈÀÁŹËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

Ÿ¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊÍËÈÀÄÊøÃ

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

µÂÉÇÆÈÊ

™—»¼µÎÉÀÁÅÕÈÕÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈµÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

™—»¼

µ®© ¡¥­µ¨µ›£µµ

©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ —Áø¾ÀÃø»¸¸ ™Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ —Áø¾ÀÃø»¸¸

­Ë¼¸Ã¼¸¸¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸ÃÊÕÕºÕÈ

™¸ÈÀû¸

˜¾—ÁüºÕÈ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ ©˜£™˜¨««œ³¥Ÿ˜¨œ˜£     ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜ ‘     ­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸ Ë»ÉȸÃÊ ÀÍ Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¿¸Éº¸ÈÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼ÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗— ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼ ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ µÂÉÇÆÈÊÓÅ © ¬Ìƺ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ ¼¸ÍÔ ÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ­¸ÈÒ׸Ê ¹ËÉÏË˼ÓÅ ¼ÆÊÆƼ ¼¸ÍÔ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ™—»¼ ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ˜¾ÀÃø»Ï¼ÓÅ θÃÀÅ ͒ÃÉ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» ÎÕºÕÈʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸ÐÀ»ÎÕºÕÈ ¥ÀÁÊ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ

ŸËȸ»˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈŸ¸Éº¸ÈøÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼

 

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈҒÈ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ 

 

qÍÆÆÉÆÅ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅĸÊÈÀθ¼—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ’Èʒ»ÅÔɸù¸È¸¸È¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¹¸»¸Å¸¸ÈÊƼÆÈÍÆÁÃÆ»¼ÆÅƇżÉÕÅ—ÅÕÕÈÍɸù¸ÈÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÅÔŒ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ »¸ÈɸÅ ɸù¸ÈÓÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÊÕÁ Ë×ü¸Å¸ ­ÕÈÕº ɸù¸ÈÓÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÅÔ’»’»¼’¾¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÔÊƼÆÈÍÆÁÃÆ»¼ÉÆŹÆÃ


͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ʸºÀ»¼¸Å¸ ­ÆÈ ¼¸ÍÔ ¸Ã͸Ä ¹Æà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸Èʸʸ¸ÉÓ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕÃÊÕÁ Ë×üËËþ ¼¸È¸¸ ÅÔ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅÄÕ¼ÕÕÃÃÕÕÉÎÕºÕÈʸʺ¸È ʸʺ¸È¸¸É͸ɸÍÅÔʸʸ¸É Ó»͸ÉÏ’»Å’ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʺ¸È¹ÆÃÆÅʸʸ¸ÉÓÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøÍ •

«»ĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøͼ¸¸ÖËÅÓ’ÄŒ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈÓ»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËɹ—ÈÕÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÅÕ»¼ÉÕŸŻÀÃÃÓż¸»Ë˸ŻÀþ¹ÕÃÊ»ÕÉÕŹ¸ÁŸ

œÕÕÈ ÍÕÃÉÕÅÏÃÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸Èʸʸ¸ÉÓÅ ¼—Å ÅÔ ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ʒɺÀÁÅ ÆÈÃÆ»ÓÅÄÕ¼ÕÕÃÃÕÕÈ»¸ÈÏÀÈÕ͹’»’’¼ÍË»¸Î¸¸ÅÓÍ˺Լ¿¸Éº¸ÈøÃÊÍÀÁÍи¸È¼Ã¸»¸ ¹¸Á¼¸»

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ¹ÆÃÆÅ ʸʸ¸ÉÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËøÍ ÍƐÈ ¼¸ÍÔ ¸Ã͸Ä ¹Æà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ʸʸ¸ÉÓ» ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ÍÕÉ»——¼Õ¼ Í˺¸¸ÈÀß ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ʸʸ¸É ÅÔ Í˺¸¸ÈÀøÃÊ ÍÀÁ»¼ÕÍ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Í˺Լ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕ¼ Õ¿ÃÕ¾¹¸Á»¸¸ʸʺ¸Èʸʸ¸ÉÓÅÍ˺ÔÍÕľÕÕż—żÕÉÃÕ»¼Õ¾ÍÀÁ»¼ÕÅÕµÅÕ¸Ã͸ÄÅÔ ʸʺ¸ÈÓÅÍËËÃÔÊÆ»ÊÆÆľÀ¼ĒÅ—żÕÉÃÕÉÕŹ¸ÁŸ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʸ¸ÉÓÅÍ˺Լ ——ÅÊÕÁ¸¼Àø¸ÈÍÀÁ»¼ÕÅÕ

¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ¹¸Á»¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ÅÕ»ÕÅ ¸¼Àà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ¹ÆÃÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʸ¸ÉÓÅʒÈח¼ÕÕÈÊÆÆÎÆ»¼Æ¾Åջʻջ¼ÕÅÕ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓ» ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÊÕÁ À¾Àà ¹¸»¸Å¸¸È ¹¸Á»ËËÃɸÅ ¹—ÈÕÅ ÍÕľÕÕÅÀÁ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀθ¸É »¸È»¸¾ ¸º¼¸» ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ÅÕÄÕ»¼ÉÕÅ ’ÈÊ»ÀÁÅ ¸Ã¹¸Å ʸʺ¸È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʸ¸É ÀÄÇÆÈÊÓŸù¸Åʸʺ¸È¿ÕÈÕ»—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼¸¸É¹—ȼÕÅÕ ­—ÉÅÕ»Ê ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È  ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜  ­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼

ª¸Êº¸È 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®ÕºÕÈʸʺ¸Èª¸Ê¸¸É


ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÎÕºÕÈ ÀÄÇÆÈÊÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ż ÍÕÈÍÕÅ Í˺¸¸ÈÀøÍ ʸø¸È ͗ÉÅÕ»Ê $¼ ͸ÈËËøº ¤¸ÊÈÀÎ ¼ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕż ¸ÐÀ»Ã¸É¸ÅʸÁ À¾ÀÃÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸É¸Å»Õ¼»ÀÁ»ÕżÊÕļջÃÕ¾¹¸ÁŸ

¤¸ÊÈÀÎ ¼ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÎÕºÕÈ ÀÄÇÆÈÊ ʗ—ÅÀÁ Ó» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ż ÍÕÈÍÕÅ Í˺¸¸ÈÀÃÉÅÓ» ͸Ⱦ ¹ÆÃÅÆ ÄÇÆÈÊÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹¸Á»ËËøͼ¸¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÎÕºÕÈ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÅÀÁÊ ¼—Å» ÍÆùƻ¼ÆÍɸù¸ÈÓÅ ÆÈÆÃÎÆÆÅÓÍ˺ÀÁžÀŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÕ¿ÃÕÍÍ˺À¸È—Ⱦ——þ »¸È»¸Í¹’»’’¼ĸÊÈÀμ͸ÈËËøº

¤¸ÊÈÀÎ ÓÅ ʒ»É»’ÃÀÁÅ ¹¸»¸ÅÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ÅÔ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁź½ÂÊÆȹÆþÊËÉ»¸»¼¸Å¸

­—ÉÅÕ»Ê !¼ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¼—Å»ÅջʻÕÅ͸ÈËËøºµÅ¼ÊÕļջÃÕÍÕ¼Œ’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅÉÀÉʽÄÀÁÅ ͗ÈÕÕżÊÕÕºÕÈÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ ÊÕÕºÕȹÆÃÆÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕÅÕÕÉ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ż Í˺¸¸ÈÀø»¼¼¸» ÁÄÕÕÉ ĸÊÈÀÎ ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ÀÁÅĒÈÀÁż—ÅÅÔÊÕÁÊÕÅΗ—¹¸Á»¸¸»¸Å͸¸ÈŸ ­—ÉÅջʪÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà ¼ÆÊÆƼÓŹÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓÅ 

 ™—»¼

ªÕÕºÕÈ  

™Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

 

ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È

˜¾ —ÁüºÕÈ

 

™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

™‡ªµµ›œµ­‡‡¥

 ­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸ Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ —ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

­Ë¼¸Ã¼¸¸

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ ™¸ÈÀû¸

 ­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁ™—»¼

 

 ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʺ¸È¹ÆÃÆÅʸʸ¸É ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʺ¸È¹ÆÃÆÅʸʸ¸ÉÓÅÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊ •

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸È ʸʸ¸ÉÓÅ ¿’È——»ÕÕÈ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆ»¼ÆÍ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸È ÅÔ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎÓÅ ’’È ÅÕ» ¹—ÈÕüÕ͗—Å ÖÄ ªÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹Æ¼ºÆà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸Èʸʸ¸ÉÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËøÍ ÅÔ ¸È¸Á ͗żÈÕà ¹¸»¸Ê¸ÁÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕÈÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸Í¹ÆÃÆľÊÆÁ¹¸Á¼¸»

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ ʸʺ¸Èʸʸ¸ÉÓ» ÍÆùƻ¼ÆÍ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —¿——ÃÕÃÊÊÕÁ Ë×üËËþ —¿ÕÍ ÅÔ Ë» ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËøÍ ÕÍÅÀÁ ¸Ã͸Ä ¹’»’’¼ —È ¼—Å ÅÔ Œ’ÎÀÁÅ


­—ÉÅÕ»Ê ÄÇÆÈÊÕÂÉÇÆÈÊÓÅÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È

ªÕÕºÕÈ

™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

™Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

™‡ªµµ›œµ­‡‡¥

­Ë¼¸Ã¼¸¸

 

™¸ÈÀû¸˜¾ —ÁüºÕÈ

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ ­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁ™—»¼‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎÅÀÁÊÍ˼¸Ã¼¸¸»¸¸È 

­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

 

˜¾—ÁüºÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾ÀÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ

™À¿Å½ÉÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

™—»¼ 

 

  

 

¹Ëɸ¼

ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕż͸Äȸ»¼¸Íɸù¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ      

­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼ ¦ÈÆÃÎÆÆÅÓÍ˺ÀÁžÀÅ

  

  

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕżÍÆùÆÆÊÆÁ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¹ÆÈÃËËøÃÊ 

­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾ÀÃ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ

ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

™¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÕÂÉÇÆÈÊÀÄÇÆÈÊ     

ÄÇÆÈÊ © ¬ 

 ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼

µÂÉÇÆÈÊ ¬¦™ 

    

®ÕºÕÈ ÀÄÇÆÈÊ

        

    

ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà 

­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

 ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾Àà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ™—»¼

   

   

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


¤¸ÊÈÀÎ ¼ ÅÀÁÊ ÆÈÃƻƼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÆÈÃÆ»ÓÅ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ» ɸù¸È ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈ ÊÆÆÎƾ ͸ÈËËÃɸÅ ¹’»’’¼ Õ¼»ÕÕÈ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ» ÊÕÕºÕÈÃÕÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—żÍ˺¸¸ÈÀø͸¼¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸

¤¸ÊÈÀÎ Ê ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÅÔ ɸù¸ÈË˼ÓÅ ÆÈÆÃÎÆÆÅÓ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ ¹ÆÃÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ» —żÕÉÃÕÅ Í˺¸¸ÈÀø»¼É¸Å ¹¸ÁŸ ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ż Í˺¸¸ÈÀøͼ¸¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÀÁÊ ¼—Å» ÊÕÕºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹¸È¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ ÆÈÆÃÎÆÆÅÓ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ ¹ÆÃÆÅɸù¸ÈÓÅÆÈÃƻƼ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÕ¿ÃÕÍÍ˺À¸È—Ⱦ——þÊÆÆÎÅÆ

¤¸ÊÈÀÎÀÁÅʒ»É»’ÃÀÁŹ¸»¸ÅÓÅÄÕ¼ÕÕÃח¼ÅÔŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ĒÅÊËÉ»¸»¼¸Å¸

 ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÀÄÇÆÈÊ •

­—ÉÅÕ»Ê ¼ ÅÀÁÊ ÀÄÇÆÈÊ © ¬ —ÅÕÕÈ ÅÀÁÊ ÕÂÉÇÆÈÊ ¬¦™ —ÅÕÕÈ ĒÅ ¹—»¼ ¼—Å ¹ÆÃÆÍ ÎÕºÕÈ ÀÄÇÆÈÊ ’»’»¼É’Å ¹¸ÁŸ ¬¦™ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼ÉÕÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ º½ÂÊÆÈ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ ͸ɸ»¼¼¸» ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÎÕºÕÈ ÀÄÇÆÈÊ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÀÄÇÆÈÊ ¹ÆÃÆÅ ÕÂÉÇÆÈÊÓ»’’Èʒ’¸»ËËü¸»

ÄÇÆÈÊÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¼¸È¸¸Í ¼¸È¸¸Ãø¸È ¹¸Á»ËË߇—ż ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õü ¸ÐÀ»Ã¸É¸Å —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹ÕÃÊ»ÕÅÕ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ ĒÈ ÅÔ Í˼¸Ã¼É¸Å ¹¸È¸¸ÅÓ ’ÈÊ»ÀÁ» ¸»ËËÃɸÅ ¹¸ÁŸ ¤¸ÊÈÀÎ  ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕż ÍÆùÆÆÊÆÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ Í˺Լ ¿’ºÍ’Å ¹¸È¸¸» ÊÕÕºÕÈÃÕÅÕ »Õ¾ —¿ÅÕ ¤¸ÊÈÀÎ  ¥ÕÄÕÃÊ ĒȒ’È ËÃÉÓÅ ÍÕľÕÕÅÀÁ ¹¸È¸¸ÅÓ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ÊÕÕºÕÈÃÕ»¼ÕÍ ¹¸È¸¸ÅÓ ÆÈÆÃÎÆÆÅÓ Í˺ÀÁžÀÅ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ ©¸Ã¹¸ÈÊËɹ—ÈÕÕȹ¸È¸¸ÅÓÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕż͸ĸ¸È¸Í ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÆÈÃÆ»ÓÅÍ˺ÔÍÕľÕÕ»ÊÆÆÎÅÆ ¤¸ÊÈÀÎ  ®ÕºÕÈ ÀÄÇÆÈÊÓ» © ¬ —ÅÕûÕÕ»ÕÕÈ —ÅÕÃÉÕÅ ÅÀÁÊ ÀÄÇÆÈÊÆÆÉ ¬¦™ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÉÕÅ ÅÀÁÊÕÂÉÇÆÈÊÓ»͸ÉÏÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ ¤¸ÊÈÀÎ  ©¸Ã¹¸ÈÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ÊÆÆÎÆͼÆÆ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÎÕºÕÈ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ËÃÉÓÅ ¼—Å» ɸù¸ÈÓÅÍ ÅÔ ÆÈÆÃÎÆÆÅÓ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ ¹ÆÃÆÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÆÈÃÆ»ÓÅ Õ¿ÃÕÍÍ˺À¸È—Ⱦ——ÃÅÕ ¤¸ÊÈÀÎ  ¤¸ÊÈÀÎÓŹ¸»¸ÅÓż—ÅÅÔŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ÊËÉ»¸»¼¸Å¸  


­—ÉÅջʜÆÊÆƼÓÅÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»ÊÆÆÎÆ;ÀÐÕÕ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È

ªÕÕºÕÈ

™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

™Ëɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

™‡ªµµ›œµ­‡‡¥

­Ë¼¸Ã¼¸¸™¸ÈÀû¸

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ ˜¾—ÁüºÕÈ

 ­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁ

 

™—»¼‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎÅÀÁÊÍ˼¸Ã¼¸¸»¸¸È ­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾ÀÃ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ

 ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

 ™—»¼

ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕż͸Äȸ»¼¸Íɸù¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ ­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

 ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾ÀÃ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼ »¸¿¸È

¿ÆÆ»ÀÁÅ ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ  ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ¹Ë˼¸Ã

 ™—»¼ 

 

 ¦ÈÆÃÎÆÆÅÓÍ˺ÀÁžÀÅ

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕżÍÆùÆÆÊÆÁ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¹ÆÈÃËËøÃÊ ­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾ÀÃ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ

 ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

  ™—»¼

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà ­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾—ÁüºÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

 

 

 

 ™¸ÈÀû¸Ë»ÉȸÃÊÓŸ¾ÀÃ

 ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È ªÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ

 ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼

 

      

  

 •

ªÕÕºÕÈÃÕÃÊÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ÆÈÃÆ»Æ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ɸù¸ÈË˼ÓÅ ÆÈÆÃÎÆÆÅÓ Í˺ÀÁžÀŹÆÃÆÅÊÕÕºÕÈÃÕ»¼ÉÕżÆÊÆƼÓŹ¸È¸¸ÅÓÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÆÈÃƻӻ ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ
’Èʒ» ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈÍ Œ’Î ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÍÆÆÈÆżÓÅ ¿’È——ÅÀÁ ÍÕÉÕ» ¹Æþ ËÃĸ¸È ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀθ¼ ÆÈÅÆ »Õ¼»ÀÁ»¸Å͸¸È¸ÍÉÊÆÁ • ‡—ÅÊÕÁ Ë×ü¸Å Í˼¸Ã¼¸»Ï¸¸É ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ’ÈÊ»ÀÁ» ÊËɸ¼ ÅÔ ÅÕÍÕľÀÃÉÕÅ ÕÉÕÍÀÁ» É˼øÍÅÔĸÐÏË͸à • ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÏŸ¸É ʗ—ÅÏÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¸¸É ʒÒ»¼É’Å ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ÊÕÕºÈÀÁÅ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸Å ÊÆÆÎƾ ¹ÆÃÅƵ¼»ÕÕȹ—ÈÕüÕ͗—ÅÀÁ»ɸû¸Í¼¸¸¿’ºÍ’ŸÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓÅÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ’Í Í˼¸Ã¼¸¸ÏŸ¸É ʒÃɒÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ’Èʒ» ÊËÉøľʸÁ»¸¸È ÍÀÁ¾ ¹ÆÃÅÆ ªÕÕºÈÀÁÅ ÉʸÊÀÉÊÀ ÅÔ ÊȸſÀÊ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÍÕľÕÕÅÀÁ ÊÆÆÎÆÆ ĒÅ ÀÄÇÆÈÊ ¹ÆÃÆÅ ÕÂÉÇÆÈÊÊÆÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÕÕÉ »¸¼ËËÈÍ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁ» »¸È»¸¾ ’»¼’» µÅÕ ÅÔ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÀÄÇÆÈÊÓ»ÊÆÆÎÆÍƼĒŸÐÀ»Ã¸»¼¼¸» ªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËø;ÀÐÕÕ ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¼ÆÊÆƼÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕżÊËÉÊËɸ¼ÅÔÊÆÆÎÅÆ œÆÊÆƼÓÅÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ • ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ Í˺¸¸ÈÀø͸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÕÃÊÕÁ ÅÕ»ÕÅ ¸¼Àà ¸È»Ó» ¹¸ÈÀÄʸß ›ÕͼÕÕ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ Í˺Լ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ÐË˼ Í˺¸¸ÈÀü¸» ÆÅÎÃÆ»ÊÆÁ ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ Í˺Լ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¼ÆÊÆƼÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ŹÆÃÆżÆÊÆƼÓÅÅËʸ»¼ÕºÉ»ÕȼÕÕÈÊÕÕºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Żվɸû¸¾ÊÆÆÎÅÆ • œÆÊÆƼÓÅ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ÊÆÆÎÆÍƼ ¼¸È¸¸Í ¼¸È¸¸ÃÃÓ»¹¸ÈÀÄʸ߇—ż 

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»ÊÆÆÎÆÍƼ¸ÐÀ»Ã¸É¸Å—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¹ÕÃÊ»ÕÅÕ ¤¸ÊÈÀÎ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀθ¼ ÊÕÕºÈÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ» —¿——þ ¹ÆÃÆÍ ɸù¸ÈË˼ӻÊƼÆÈÍÆÁÃÅƵż¿’ºÍ’Ź¸È¸¸ÊÕÕºÕÈÃÕ»¼ÕÅÕ»Õ¾—¿ÅÕ ¤¸ÊÈÀÎ ¥ÕÄÕÃÊ ĒȒ’È ËÃÉÓÅ ÍÕľÕÕÅÀÁ ¹¸È¸¸ÅÓ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ÊÕÕºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹¸È¸¸ÅÓÆÈÆÃÎÆÆÅÓÍ˺ÔÍÕľÕÕ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ™¸È¸¸ÅÓ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÆÈÃÆ»ÓÅÍ˺ÀÁ»¾ÀÅ»ɸù¸ÈÊËɹ—ÈÕÕÈÊÆÆÎÅÆ ¤¸ÊÈÀÎ ©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ÊÆÆÎÆͼÆÆ ¸ºÊÆ ÊÕÕºÈÀÁÅ

—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ

ËÃÉÓÅ

ÍÕľÕÕÅÀÁ

ÅÀÁÊ

—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ»

¹Ëɸ¼

ɸù¸ÈË˼ÓÅ ÆÈÆÃÎÆÆÅÓ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ ¹ÆÃÆÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÆÈÃÆ»ÓÅÍ˺ÀÁžÀÅ»ÕÕÈ—Ⱦ——ÃÅÕ ¤¸ÊÈÀÎ ¤¸ÊÈÀÎÀÁż—Å»ÕÉÕŹ¸»¸Å¸ÅÔŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ʸºÀ»¼¸Å¸ 
œ¸Ä¾ÀÅ’Å»’È’ÍÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÕ¼ÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÕÃÊÆÆÎÆ»¼ÆÍ»—ÁË»ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÔ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÕÂÉÇÆÈÊƼ¹—Èʻջ¼ÕÅÕ¤’Å ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÕÕÉ »¸¼ËËÈ ÍÀÁ»¼ÉÕÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÂÆÄǸÅÀ˼ÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÕÉÕ» ¹ÀÐ ͸ÈÀÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÂÉÇÆÈÊƼÆÈÅÆ¢ÆÄÀÉÉÓÅ ¹¸È¸¸ ÍÆ» ͸׻¼¸Ã ÐÆÈÆÆ ¿’’Í ¹¸ÈÀû¸ ¹¸ÈÀÍʸÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ¹ÆÃÆÅ ——ÅÊÕÁ À¾Àà ʒÉÊÕÁ ¸Ï¸¸ÅÓ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÕÉÕ» ¹ÆÃÆÍ»—Á ‡—ż ¹¸É ŗ—ûÕÅ ÐÀþ——ÃÕÍÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ¹¸È¸¸ÅÓ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ͸ÄÈËËøÅ ¸ºÏ—¿ÅÕ

• µÅ¼¹¸ÉÅÕ»¸Å͸¸È¸Í¿—ÁùÆû¸¼¸¸¼ÓÅÊÕÕºÈÀÁŹ¸Á»ËËÃø»¸¸Ï¸¸»¼ÆÊÆƼÓÅÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÊ ÕɺÕà »¸¼¸»Ð ÊÕÕºÕÈÃÕÉÕÅ ÊÆÍÀÆüÆü ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ÀÄÇÆÈÊÃÆÉÆÅ »Õ¾—¿ÅÕµÅÕÅÔ×øŻË׸¸ºÊÆÊÕÕºÕȹÆÃÆŸ»¸¸ÈÓÅÊÕÕºÕÈÊ»ÆüËËÊÆÍÀÆüÆÅÆ • ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ÍÕ¼ ÍÕ¼ÕÅ ʒÈҒÈ ¸ºÏ —¿¼Õ» ªÕÕºÕÈ ¿ËËÏÀÁÅ ¸»½ÅÊø»Ë˼ÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ĒÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¸¸É ʒù’È ÅÔ ÊËɼ¸¸ ÍÀÁ»¼Õ¾ ¹¸Á»¸¸ ÊÆÍÀÆüÆü ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÕÉÕ» ¹ÆÃÅÆ µÎÕÉÊ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ĒÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ½È’ÅÍÀÁ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊÆÆÈ É˼ø»¼¸Å¸ ªÕÕºÈÀÁÅ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÔ¹Ëɸ¼¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÅÕ»ÕŸ¼Àù—Èʻջ¼ÕÅÕ’’È’’ÈÍÕùÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ——ÈÕ»͸ÈÀËÎø»ÓÅ¿¸ÈÏÀļÕÕÈÉËËÈÀß ¥’’ÎʸÃÓÅÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøÍ • ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ÅÕ»ÕÅ ¸¼Àà ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ĒÅ Œ’ÎÀÁÅʸÃÓÅ¿¸ÈÀÄÊÆÆÎÆÆÅÆÆÉÕÍÃÕÍÀÁ»¿’ºÃ’ľ¹ÆûƼƻ • ¥’’Îʸø¸ÉÕÍÃÕͼÕÕÖËÅÓ’ÄŒÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ»ɸù¸ÈÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å——¼Õ¼ Í˺¸¸ÈÀþ ’»Å’ Å»ÕͼÕÕ ¼¸È¸¸Í иÃÊ»¸¸ÅÓ ËÃĸ¸É ÊÕÕºÈÀÁÅ ¹—Í —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹ÀÁ ¹ÆûÆÍ»—Á» ¸Å͸¸ÈŸ ÊË͸Áù¸Ã —żÕÉÅÀÁ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ÉÀÉʽļ ¿¸ÈÀÄ ¹¸È¸¸ÅÓ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ¾ÀÐÕÕ ÅÔ ÍÆ» ͸׻¼ÃÓÅ ÊÕÕºÕÈ ͒ÈÉ ÐÆÈÆÆ ¹ÆÃÆÅ ¹¸ÈÀûÓÅ ¸¾Àà ʗ—ÅÊÕÁ ʒÉÊÕÁ ¹¸È¸¸ÅÓ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊ ¼¸Ä¾ÀÅ’Å»’È’Í ÊÕÕºÕÈÊÕÁÍÆùÆÆÊÆÁ»ÆÆȼÆÊÆƼÓÅÊÕÕºÈÀÁÅÂÆÄǸÅÀÅÔ¹¸È¸¸»»¸¼¸¸¼ÓŘËÃɸ¸É »¸¼¸¸¼ÓÅ ™ ËÃÉ ÈËË ÊÕÕºÕÈÃÕÉÕÅ ÊÆÍÀÆüÆü ¹¸È¸¸ÅÓ ÀÄÇÆÈÊ ¹ÆÃÆÅ ÕÂÉÇÆÈÊÊÆÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÕÕÉ »¸¼ËËÈÍ ¹—Í ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕżÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ͸ÈÀÅÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÕüÊÆÆÎÆ»¼ÆÍ»—Á»¸Å͸¸ÈŸ • ‡ª©ÀÁÅ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊÓÅ ¼¸»ËË ÊÕÕºÈÀÁÅ ’ÈÊ»ÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁʒù’È’’ÊËɸ¼ÅÔʒÃɒÅÊÆÍÀÆüÆüÿ’ºÍ’ÅÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÀÁÅ ÍÕÉÕ» ¹ÆÃÅÆ ­ÕÈÕº Í˼¸Ã¼¸»Ï ÅÔ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ʒù’ÈÀÁ» ÍÀÁ»ÕÕ¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¸¸É ÊËɸ¼ ÅÔ ÅÕÍÕľÃÕÕ»—Á ¹Æà ˻ ÊÕÕºÈÀÁÅ ’Èʒ» ÅÔ Í˼¸Ã¼¸¸ÏÅÓ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ÅÕ» ÍÕÉÕ» ¹ÆÃÅÆ  ÁÄÕÕÉ ¿’ºÍ’Å Í˼¸Ã¼¸¸ÏÀÅ ÅÔ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÕÕ ’’È’’ ¿ÆÍÀÎËËþ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¸¸É ÊËɸ¼ ÅÔ ÅÕÍÕľÀÃÉÕÅ ÊÆÍÀÆüÆü Ë» ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ


ªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È ªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅÊË͸ÁÆÁûÆÃÊʗ—ÅÀÁʒȒà ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÕÕÉ »¸¼Å¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÕÕÉ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕ»ÏÀ¼

͗ȻÕÍɗþÕÕÊÕÁÍÆùÆÆÊÆÁ—ÅÕûÕÕÅÀÁ’’ÈÅÕ»¹—ÈÕüÕ͗—ŹÆÃÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà ÖĪÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÕÃÅÔÍ˼¸Ã¼¸»Ï¸¸ÉÊËɸ¼ÅÔÅÕÍÕľÀÃÉÕŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¸Ï¸¸ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ»ÍÕÃÅÕ .0 "  0 $   0  !  

   &&& ÊËɸ¼ ÅÔ && 0  & &&& "

 !    ªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÕÃÅÔ¼¸È¸¸ÍŒÍΒÃÀÁ»¸»ËËü¸»

• 

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ¹ËÖË Í˼¸Ã¼¸¸ÃɸÅ »¸¿È¸¸É Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ ͗Ȼ——ÃÉÕÅ»¸¿¸È͗ÈÊÕÃÍÊÕÕºÕÈÍÕÈÕºÕÅÕ—ÅÀÁż—ÅÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»Ï¼¸¼ÊËɸ¼ÅÔ ʒÒ͒’È ÅÕÍÕľÃÕ»¼ÉÕÅ ¹Æà —ÁüºÕÈÃÕ»Ï Í˼¸Ã¼¸»Ï ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ Í˺Լ»Ëȸº¼¸»ÏʸùÆÃÅÆ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕ»Ï ÕɺÕà ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸Ï¼¸¸É ¹¸È¸¸ÅÓ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ¿ÆÍÀÎËËþ ¹ËÁ —½¼ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ’ÈÊ»ÀÁ» ÊËɸ¼ÅÔʒÃɒŹ¸Á¼¸»­Ë¼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÕÕ ’’È’’ ¹ÕÃÊ»ÕÉÕÅ ÊÆÍÀÆüÆü ÕÅÕ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÕüÆÈÆÍ»—Á ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊ ÅÔ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ͒ÃÉ ʒÒÃÊÀÁÅ ¸È»¸ ¿¸ÄʸÁ

Ë×ü¸Å¸

ªÕÕºÈÀÁÅ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»

ÍÆùƻ¼ÆÍ

ÊÕÕºÈÀÁÅ

—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ

ÅÀÁÊ

—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕÕÉ»¸È»¸¾¸ºÏϸ¼¸Í»—ÁÀÁļÍ˼¸Ã¼¸»Ï¹ÆÃÆÅÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏʸÃÓÅ ÍÆÆÈÆżÓÅʒù’ÈÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÕÃĒÅи¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á¹Æüƻ ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õü ÊÆÆÎÆ»¼Æ»¼ÆÍ»—Á ¹—Í ŒÍΒÃÀÁ» ¼¸È¸¸Í ¹¸Á¼Ã¸¸È ÊƼÆÈÍÆÁþ

¹ÆÃÅƇ—ż 

­ÕÈÕº —ÁüºÕÈÃÕ»Ï ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÏÀÅ ÅÔ ¹¸È¸¸» ’’Èɼ’’ ÊÕÕºÕÈÃÕÉÕÅ ¹’»’’¼ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ͒ÃÉÀÁ» ÊËɸ¼ ÅÔ ÅÕÍÕľÃÕÕ»—Á ¹Æà ˻ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ͒ÃÉ ÅÔ —ÁüºÕÈÃջϹÆÃÆÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÏÅÓ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈÍÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ÆÈÅÆÕÅÕÅÔ ÊËÉøÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ʒҒÒÍ ¹¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ ’Èʒ» ÅÔ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ’Èʒ» »Õ¾ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆ»¼ÆÍ»—Á­ÕÈÕº—ÁüºÕÈÃÕ»ÏÅÔÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ͒ÃÉÀÁ»ÊËɸ¼ÅÔÅÕÍÕľÃÕÍ»—Á»ÕÕÈ ¹¸È¸¸ÅÓÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁ»¿ÆÍÀÎËËù¸ÃË»ÊÕÕºÈÀÁÅ’Èʒ»ÅÔ—ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀÁÅ—żÉÕÅ —ÅÕÕÈÍÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼͸Äȸ¸ÈŸ­ÕÈÕº ’ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕżÕÕ ¿ÆÈÀËøÅ ¹¸È¸¸ Í˼¸Ã¼¸¾ ¸ºÉ¸Å ¹’»’’¼ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ¼¸ÍÔ ʸà ͸ÈÀËθ¾ ¹¸Á»¸¸ ¹Æà ÕÅÕ ÊÕÕºÈÀÁÅ ’Èʒ» ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼Ã¸¸È ¹—Èʻջ¼ÕÍ ¹¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÕüÆÈÆÍ»—Á


œÕÕÈÍ ¸È»¸Ïøø¸È ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ÊËÉ ÊËɸ¼ ÅÔ ÊÆÆÎƾ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÀÁÊ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¼¸È¸¸Í ¹¸Á¼Ã¸¸È ÅջʻÕÅÕ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ¼—Å» Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÊ ɒȒ» ÊÕļջÊÕÁ»ÕÕÈ ¸ºÏÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓŹ—»¼¼—ÅÊÕ»ÊÕÁÊÕÅΗ—¹¸ÁŸ ­—ÉÅÕ»Ê ­—ÉÅջʭ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õù—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈɸù¸È¸¸È‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼

™—»¼

 ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜      ¤¸ÐÀÅÄÆÊÆÎÀÂÃʗÃÐиʸÍËËÅÓÍ˼¸Ã¼¸¸¿¸Éº¸È—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁɸù¸ÈÓÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å     ˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å       

™¸ÈÀûÓŸ¾À×ÁÃÏÀûÕÕ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼ ÒÍ͒ȒŻ’¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

  

  

  

    Ȼԛɝɞ ™’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓɸù¸ÈÓÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å  

  

      

    ­Ë¼¸Ã¼¸¸   ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È   ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ   ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à   ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼   Ȼԛɝɞ   žÀ¾À»ÃÕÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓɸù¸ÈÓÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å  

  

  

  

  

  ˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å™¸ÈÀûÓŸ¾À×ÁÃÏÀûÕÕ

  

™¸ÈÀûÓŸ¾À×ÁÃÏÀûÕÕ­Ë¼¸Ã¼¸¸

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ

©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼Ȼԛɝɞ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

™¸ÈÀûÓŸ¾À×ÁÃÏÀûÕÕ 

­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

 

 

 

 

 

 

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ Ȼԛɝɞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

 

   ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÕÃq¹—»¼  q¹¸»¸Å¸ÅÔŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼Åջʻջ¼ÕÅÕ

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

­Ë¼¸Ã¼¸¸

™¸ÈÀû¸

˜¾—ÁüºÕÈ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ—Ã ͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ™ÆÈÃËËÃɸÅ ¹¸È¸¸ÅÓ ’Èʒ»Ê ÅÆ»¼ÆÍ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹¸È¸¸ ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈ ÊÆÆÎÅÆ ¤¸ÊÈÀÎ  ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ÊÆÆÎÆͼÆÆ ÅÀÁÊ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ¼—Å»ÕÕÉ ¹ÆÈÃËËÃɸÅ ¹¸È¸¸ÅÓ ’ÈÊ»ÀÁ» ͸ÉŸ ¤¸ÊÈÀÎ  ™¸»¸Å¸ ¹ÆÃÆÅ ĒÈÀÁÅ ¼—Å ÅÔ Œ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ÐÀþÀ¾ÆÈÅÆ ­—ÉÅջʭ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»ÊÆÆÎÆ;ÀÐÕÕ 12 !#!! 

  0 $ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ

©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ—Ã͒¼ ÒÍ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼

‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼

  ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜  ‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎÅÀÁÊÍ˼¸Ã¼¸¸»¸¸È ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å  ˜¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å  ™¸ÈÀûÓŸ¾À×ÁÃÏÀûÕÕ  ¤¸ÐÀÅ ÄÆÊÆÎÀÂà ʗÃÐ  иʸÍËËÅÓ Í˼¸Ã¼¸¸ ¿¸Éº¸È —ÁÃÏÀûÕÕ ™’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸  žÀ¾À»ÃÕÅÍ˼¸Ã¼¸¸ 

­Ë¼¸Ã¼¸¸

˜¾—ÁüºÕÈ™¸ÈÀû¸

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ™—»¼  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ȼԛɝɞ   ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕż͸Äȸ»¼¸Íɸù¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ   ˜¾—ÁüºÕÈ   ™¸ÈÀû¸      ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼  

 

 

 

 

 

 

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕ—Ã͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’¹À¿Å½É¹Ëɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

 

 

  

  

  

 

 

 Ȼԛɝɞ     ™ÆÈÃËËøÃÊÓÅÅÀÁʼ—żÕ¿ÃÕÍÍ˺ÀÁžÀÅ ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ     ˜¾—ÁüºÕÈ     ™¸ÈÀû¸          ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼     Ȼԛɝɞ     ¤¸ÐÀÅÄÆÊÆÎÀÂÃʗÃÐиʸÍËËÅÓÍ˼¸Ã¼¸¸¿¸Éº¸È—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ—ÁüºÕÈÃÕÃʹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—żʸÈ͸¸ÉŸ¸È ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ      

˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

 Ȼԛɝɞ ™ÆÈÃËËÃɸŹ¸È¸¸ÅÓ’Èʒ» ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ 

 ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼

  

  

 

  

   

   

   

 

Ȼԛɝɞ

  

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ȼԛɝɞ   ¤¸ÐÀÅÄÆÊÆÎÀÂÃʗÃÐиʸÍËËÅÓÍ˼¸Ã¼¸¸¿¸Éº¸È—ÁÃÏÀûÕÕÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ    ˜¾—ÁüºÕÈ    ™¸ÈÀû¸        ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼        

  

   

  


ŸËȸ»¥’’ÎʸÃÓÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»¹¸Á»ËËøÍ׺Î ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ»¹’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸ ¹ÆÃÆžÀ¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸»¸¸È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕȹÆÃÆÅ ɸù¸È¸¸ÈÊÆÆÎÅÆ

™’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅÍ˼¸Ã¼¸¸Å¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÊËÉ»¸ÁÃɸÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ͸ÈÔθ¸»ÊÆÆÎÅÆ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅÅÀÁÊ ¼—Å»ɸù¸È¸¸È ÊÆÆÎÅÆ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅĸÊÈÀÎÓÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÊËÉ»¸ÁÃɸÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ͸ÈÔθ¸»¸¸È —Ⱦ——ÃÅÕ ™’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕȹÆÃÆÅ ɸù¸È¸¸È

žÀ¾À»ÃÕÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕȹÆÃÆÅ ɸù¸È¸¸È

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕȹÆÃÆÅ ɸù¸È¸¸È ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅÊÆÆÎÉÆŹÆÃÆÅɸù¸ÈÓż—Å»ÕÕÈ’»’»¼É’ÅÍƐÈÓÅ¿’È——»ʸÈ͸¸Å¸ ¥’’ÎʸÃÓÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕȹÆÃÆÅ ɸù¸È¸¸ÈĒÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ʒÈҒÈ

 ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËø;ÀÐÕÕ •

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÆͼÆÆ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓɸù¸È¸¸È¾ÀÃÀÁÅÉ˼¸Ã»¸¸Å¼ÕÕÈ—żÕÉÃÕÅÊÆÆμƻœ¸È¸¸ÍÊÆÆÎÆÆÅÓ ¸È»Ó» ¼¸ºÍ¸È ¸ÐÀ»Ã¸¾ ¹ÆÃÅÆ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ Í˺Լ ͸ÈÀÃθÅ ¸¼Àû—Á ¹¸Á¼¸» ÊËà ÊËÉ ÊËɸ¼ ÅÔ ÊÆÆμƻ ¤¸Å¸ÁÆÈÅÓÍ˺Լ¿’ºÍ’Å͒¼’’¸¾¸ÍËÁ¸¾—ÁüºÕÈÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —Ã͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ Í˼¸Ã¼¸¸Ã¸»¼¼¸» »Õ¾ —¿ÕÍ ÅÔ Àח ÊÆÍÀÈÆľÊÆÁ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÆÍ ÖÄ œ¸È¸¸Í ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÈ ¹’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕżÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»ÍÕÈÍÕÅÊÆÆÎÆÍ ʸø¸È͸ÈËËøº

™’’ÅÀÁÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»¼¸È¸¸Í¸È»¸¸ÈÊÆÆÎÅƇ—ż ‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀθ¼Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÀÁʹÆÈÃËËøÃÊÓÅÍÕľÕÕ»ÊËÉ»¸Å¸µÅÕ ÅÔ¹ÆÈÃËËÃɸŹ¸È¸¸ÅÓ’ÈÊ»ÀÁ»¹¸»Ê¸¸É¸Å¹¸ÁŸ ¤¸ÊÈÀÎ  ‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀθ¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ» —¿——þ ¹ÆÃÆÍ ɸù¸ÈË˼ӻÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ¿’ºÍ’Ź¸È¸¸¹ÆÈÃÆ»¼ÆÅƻվ—¿ÅÕ ¤¸ÊÈÀÎ  œÕÕÈÍ ɸù¸ÈË˼ÓÅ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ÅÀÁÊ ¼—ż Õ¿ÃÕÍ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ» ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ ¤¸ÊÈÀÎ  œÕÕÈÍ ¾ÀÅ» ¸ÐÀ»Ã¸¾ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÀÁÊ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ¼—Å» ɸù¸ÈË˼¸¼ Í˺¸¸ÈÀß ¤¸ÊÈÀÎ 


­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÆÍ ÅÔ ¿¸ÈÀÄ ɸù¸ÈÓÅ Í˺Լ ÀÍÕÕÍÕÅ ÍÕΗ— ¸¾Àà ÖÄ µÅÕ ÅÔ ÀÍÕÅͼÕÕ ÆÃÆÅ ʒÈÃÀÁÅ ¹¸È¸¸ Í˼¸Ã¼¸¸Ã¼¸» ʒȒþ’’»—ÁÆÃÆÅɸù¸ÈʸÁÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ¸¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾À¼͸ĸ¸È¸ÃʸÁ¥’»’’ ʸø¸Èn¹¸Á¾¹ÆÃÆÍoʸ¸Ä¸»Ã¸ÃÓ»Í×ù¸È͸ÅÍÀÁ¾¹ÆÃÆÍ¿¸ÈÀÄɸù¸ÈÓÅÍ˺Լ ÊË͸Áù¸Ã »ËÊÃÓÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ Í˺Լ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ÆÈÃÆ»ÓÅ Í˺Ô ÅÔ »ËÊÃÓÅ ¹ÆÈÃËËøÃÊ —üÉÕÅ ÅÔ ÅÕÍÄÕà »ËÊÃÓÅ ÏÀÄÕ»ÃÕÃÀÁÅ ¿—ÁÃÉ ÎÕºÕÈÃÕ»ÕÕ»ÕÍÄÕʹ¸Á¾¹ÆÃÅÆ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËÃÉÅÓ ¼¸È¸¸ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓ»¹¸È¸¸ÅÓŒ’Î ¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃʹÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊ ’’Èиû¸¾ ¹ÆÃÅÆ ʗ—ÅÏÃÕÅ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ÍÆÆÈÆżÓÅ Ë×ü¸¸ ÍÆùÆÆ»ÆÆÈ ĒÅ иû¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ žÀÐÕÕ ÅÔ ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊÅԽȒÅÍÀÁ¼’’¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃʼÕÕÈÅÕÄÕÍÅÔÀÄÇÆÈÊ ÅÕÄÕÍ ÅÔ ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÆÆÉ Àח ÀÍ ¹¸ÁÍ É»—Á ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¹¸È¸¸ÅÓ ¾À¾À»ÃÕÅÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ¹ÆÈÃËËøÃÊÅÔÕ¼»ÕÕȹ¸È¸¸ÅÓ’ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅ¿¸È¼Ã¸¸É ÀחÀ͹¸Á¾¹ÆÃÆÍ»—Á¿ÕÈÕ»¹ÆÃÅÆ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËÃÉÅÓ ¼¸È¸¸Í ¸Ã͸Ä ¹Æà ռ»ÕÕÈ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕü ÐÀþ——ÃÕÍ ׺¼¸Ã ‡—ÅÀÁ ÊËü Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ͸ÈÔθ¸»¸¸È —Ⱦ——þ ÊÆÆÎÅÆ ¥ÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ͸ÈÔθ¸ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÆùƻ¼ÆÍÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ¹ÆÈÃËËøÃʸ¼Õ¿ÃÕÍÍ˺À¸ÈÊƼÆÈÍÆÁÃÆ»¼ÆÅÆ

ŸËȸ»ÊŒ’Îʸø¸ÉÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»»¸È»¸Í¸¼и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á ÊÆÆÎÆÆÅÓ —½ иÊË˼ӻ Åջʻվ ͸ÈËËøº ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËø͸¼Õ¼»ÕÕÈ—½иÊË˼ӻÆÈÍÀ»¼ËËþ¹ÆÃÆÍ»—Á

µÅÕ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ¿’ºÍ’Å Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʹÆÃÆÅ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈÍŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÍÆÆÈÆżÓÅ¿’È——» ¹¸»Ê¸¸É¸Å¹¸Á¼¸»

    


Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ Í˺Ô ÍÕľÕÕ ¸ÃÔ ¸ÃÔ ÅÔ и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á ¹ÆÃÅÆ ‡—ÅÀÁ» ¼¸È¸¸Í ¼¸È¸¸Ãø¸ÈÍÀÁÍÀÁ»¿’ºÃ’¼’» •

µÍÅÀÁ ¸Ã͸Ä Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÆÈÃƻӻ ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊ »Õ¾ ɸû¸Å¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ É˼¸Ã»¸¸»¸¸È ÀÍÕÅͼÕÕ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊ ÅÔ ɸþ ͸ȸ»¼¼¸» Ï ¹Ëɸ¼ ɸù¸ÈË˼ÓÅ Í˺Լ ×û¸ÈÏ ϸ¼¼¸»»—Á ʸÃʸÁ ›ÕͼÕÕ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊ ÅÔ ÊËÉ ÊËɼ¸¸ »¸ÈÏ ¹¸Á»¸¸ ÊÆÍÀÆüÆü ¼¸ÍÀÅ ¹ÆÈÃËËø͸¸È Í˼¸Ã¼¸Å ¸ºÉ¸Å ¹¸È¸¸ÅÓ ÍÕľÕÕ» ĸ»¸¼»—Á ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ»ÀÁŹÆÈÃËËøÃʻվ×û¸Íи¸È¼Ã¸»¸»—Á¹¸Á¾¹ÆÃÅÆ

µ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¸ÃÔ Ï ɸù¸ÈÓÅ Í˺Լ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ»ÀÁÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ —ÁÃÏÀûÕÕ» ÍƐËøŻ ÅÔ ׺ËËþ ¹ÆÃÅÆ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÆÈÃƻӻ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊ »Õ¾ ¸Å»Àøͼ¸¸ ÍÕÈÕº É˼¸Ã»¸¸Å ¼ÕÕÈ —żÕÉÃÕÉÕÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¹¸ÁÍ»—Á ÊÆÍÀÆüÆü ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ —ÅÕż ÆÁÈo ʸ¸Ä¸»Ã¸ÃÓ» ¸ÐÀ»Ã¸Å¸ žÀÐÕÕ ÅÔ ¿ÆÆ»ÀÁÅ »¸¿¸È' ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼ÃÓÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ¹ÆÈÃËËøÃÊÅÔ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ —ÉÏÀÅ —¿ºÕÈÀÁÅ »¸¿ÈË˼ ÅÔ ——ÅÊÕÁ À¾Àà —ÁÃÏÀûÕÕ» ׺ËËþ ¹ÆÃÅÆ ¥’»’’ ʸø¸È ÉËÈʸÃÏÀû¸¸ÅÓ ¸»½ÅÊË˼ÓÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÅÔ ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸Ê¸Á Àח ÆÁÈ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÆ;ÀÐÕÕÊÕÁ™ÆÃƺÉÈËËø͸¾—ÁüºÕÈÀÁÅɸù¸ÈÓÅÍ˺ԼÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓ—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÅÔ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸» ¸ÃÔ ¸ÃÀÅÓ» ÅÔ ͸ĸÈɸÅ ¹¸Á¼¸» ™ÆÃƺÉÈËËøÍ ¸¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ɸù¸ÈË˼ ÅÔ ’’ÈɼÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ÕɺÕà ÅÕÄÕÃÊ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÆÃÆÍ À¾Àà ʒÈÃÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» Í˼¸Ã¼¸¸Ã¼¸» ĒÅ Õ¼»ÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊ ÅÔ ÀÍÕÅͼÕÕ ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ʒȒü Æȼƻ

™’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾——¼ ÅÔ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ ¸Å»ÀÃÃÓÅ Í˺Àù¸È ÓÅ ¼¸»ËË ɸù¸È ¾À¾À»ÃÕÅ»ÀÁÅÍ˼¸Ã¼¸¸ ÅÔ ɸù¸È Ê Æȼƻ ›ÕͼÕÕ ɸù¸È Ê Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÕÉÕ»Ê Æȼƻ»—Á ÂÆÄÀÉÉÓÅÍ˼¸Ã¼¸¸͸Äȸ»¼¼¸»

­ÆÈ ¼¸ÍÔ ¸Ã͸Ä Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ¸Å»ÀøÍ ׺¼¸Ã ¹’»’’¼ ÕÅÕ ÅÔ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ¹ÆÈÃËËøÃÊ »ÕÉÕÅ ʒÈÃÀÁÅ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ĸÊÈÀθ¸È »¸ÈŸ »ÕÉÕÅ —» µÅÕ —½ иÊÅÓ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÀÍÕÅͼÕÕ ÍÆÄÉ ¹¸Á¼¸» ¤¸»¸¼»—Á ÕÅÕ ÊÆÍÀÆüÆü Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ Í˺Լ Õ¼»ÕÕÈ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» É˼¸Ã»¸¸»¸¸È ¸ºÏ ¹ÆÃÆÍ Ï ¹Ëɸ¼ ɸù¸ÈË˼ÓÅ Í˺Լ ϸ¼¸Í»—Á¹¸Á¾¹ÆÃÅƵż¼¸ÍÀ¸¼Ãn—ÅÕżÆÁȹ¸ÁÍoʸ¸Ä¸»Ã¸ÃÍÕÈÕ»ÊÕÁ¹Æüƻ žÀÐÕÕ ÅÔ —ÉÏÀÅ»ÀÁÅ Í˺Լ »ÆÆ ɸÁÍÅÓ ¿—Áà ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼ÃÓÅ Í˼¸Ã¼¸¸Å¼ ¹ÕÃÕ» ¼ËÈÉ»¸ÃÓÅ¿—ÁÃÉÉÆÅÀÅÉÕÊ»——Ã͗ÅɹÆÃÆÅËż¸¸ĒÅÄË¿½ÁÅÍ˼¸Ã¼¸¸Å¼ÅÆÄ »ÕÍ ÄÕÊ ›ÕͼÕÕ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¹—ÃÕ» ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ Õ¿ÃÕÍ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ» ĒÅ ÊÆÆÎÆÍ ÉÊÆÁ


­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» »¸È»¸ÉÅÓ ¼¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈ ÕɺÕà ռÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸È¸¸ÈÍ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¼¸ÍÀÅ ¹ÆÈÃËËÃɸÅ ¹¸È¸¸ ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸Í ¹¸È¸¸ÅÓ ¾ÀÃÀÁÅ ÕÍÕÅ ÕÎÉÀÁÅ Œ’ÎÀÁÅ ʸø¸ÈÍ ÄÕ¼ÕÕÃח¼ ¹ÕÃÕÅ ¹ÆÃÅÆ ÍÕÅͼÕÕ ¹À¿Å½É ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÊËÉ»¸Á É˼¸Ã»¸¸ ÅÔ ¼ÕÕÈÍ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ɸù¸ÈÓÅ ʗºÐÀż »¸È»¸Í ¹ÆÃÆľÀÁ» ÆûƼƻ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ÅÔ ĒŹËɸ¼ɸù¸ÈË˼ÓÅÍ˺ԼÍƐȼƻÏ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÔ¹¸Á¼¸»

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹À¿Å½É ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸»¸¸È ¸º¸Í ׺θ¼ ÊÕ¼»ÕÕÈ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õü ÆÈÆÍ É»—Á —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» ¸»ËËÃɸÅ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ ªË͸Áù¸Ã ÂÆÄÀÉÉÓÅ ¹¸È¸¸ ÍÆ» ͸׻¼Ã¸¸É ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ÎË»ÃËËþ Í˼¸Ã¼É¸Å ¿ÕÈÕ» ÅÔ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õü ¹ÀÐ —ÁÃÏÀûÕÕż ͸ĸ¸ÈŸ ¤’Å ¼ÆÊÆƼÓŸ¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾ÅÔ»¸¼¸¸¼ÓŘËÃɸ¸É¹¸È¸¸Í˼¸Ã¼¸¾¸º¸¸¼»¸¼¸¸¼ÓÅ ™ ËÃɸ¼ ¹ÆÈÃËËÃɸÅ ÊÆÍÀÆüÆü Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÍÕÉÕ»Ê ÊÆÆÎÆ»¼ÆÍ»—Á Õ¼»ÕÕÈÅÕÄÕ»¼ÕÃÅÔ¹¸È¸¸ÅÓŒ’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅÍÆÆÈÆżÓÅ¿’È——ÅÀÁÍÕÉÕ»Ê Ï ÆÈÆÍ»—Á µ¼»ÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ —ÁÃÏÀûÕÕ ÊȸſÀÊ Í˼¸Ã¼¸¸ ÅÔ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕż͸ĸ¸ÈŸ»Õ¼»ÀÁ»Õż¸Å͸¸È¸ÍÉÊÆÁ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøÍ •

Ÿ¸ÈÀÄ

ËÃɸ¼

¾ÀÃÀÁÅ

¹À¿Å½É

É˼¸Ã»¸¸Å¸¸É

Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʒÈҒÈ ÅÔ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸»¸¸È ÅÔ ÅÀÁÊ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼É¸Å ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓ» ¹—Í ɸù¸È¸¸È ÅÔ ÎË»ÃËËþ ¸º¼¸» ›ÕͼÕÕ ÀÍÕÅÍ ÊÆÍÀÆüÆü É˼¸Ã»¸¸Å¸¸É Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ»¸È»¸Í¹ÆÃÆľ»—Á¹¸Á¼¸» •

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» Œ’Î ʸø¸É ÕÍÃÕÅ ¹¸Á»ËËøÍ ÅÔ Àח ¿ÆÍÀľÊÆÁ«ÏÀÈÅÔɸù¸ÈÓÅÉʸÊÀÉÊÀÂÄÕ¼ÕÕÃÕÃÕɺÕÃÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÊËÉ»¸ÁÃɸÅ É˼¸Ã»¸¸ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ɸù¸ÈË˼¸¸È »¸È»¸Í ¹ÆÃÆľÀÁ» ¹—ȼ——üջ ª——ÅÏÃÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ËÈÉ»¸ÃÓÅ ¸È»¸¸È ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ÊÆÆÎÆÍ иû¸Í¸¼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Í ŒÍÎח¼ÀÁ» ÍןÍ ¹ÆÃÆľÀÁ» ĒÅ ÆûƼƻ

©¸Ã¹¸È¸¸È ¹¸Á»¸¸ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ¹ÆûÆÍÓÅ ÊËü ÖËÅÓ ’ÄŒ ɸù¸È ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈÍ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» Í˼¸Ã¼¸¸Ã¸»¼É¸Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÍÕľÕÕ ¹ÆÃÆÅ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ ĒÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËɹ—ÈÊÍÆùƻ¼ÆÍÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ͸ÈÔθ¸»ÊÆÆÎÉÆÅÆÆȼ¸ÍÀŸŻÀø͸¾ÃÓ»ÍÀÁÅÕ ·Ã¸Å»Ë׸ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹’’ÅÀÁ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà »Õ¾ ¸Å»ÀøÍ ÅÔ ÏË͸à µ¼»ÕÕÈ ’’ÈÏÒÃÊÀÁ» ÐË˼ ÅÕ» ¸ÃÍĸ¸È ÍÀÁÍ ¹ÆÃÆľ»—Á »Õ¼Õ» ÅÔ ÊƼÆÈÍÆÁ ÖÄ µÅÕ ’’ÈÏÒÃÊÀÁ» ÍÀÁÍÀÁÅ ÊËü Í˼¸Ã¼¸¸Ã¸»¼É¸Å ¹¸È¸¸ÅÓ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ»ÕÕÉ »¸¼Å¸ ¹¸È¸¸ ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ÅÀÁÊÃÕ» ͸ÈÔθ¸ ¹ÆÃÆÅ ¹¸È¸¸ ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈÍ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ


­—ÉÅÕ»Ê ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎ 

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™‡¥˜ 

ÄÇÆÈÊ

    

˜

    

  

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ ˜¾—ÁüºÕÈ ™¸ÈÀû¸ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ªÕÕºÕÈÍÆùÆÆ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ Ȼԛɝɞ© ¬—ÅÕÕÈ  ÄÇÆÈÊÓÅ© ¬¬¦™¿¸Éº¸ÈøÃÊ ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ»¸¼¸¸¼ÍÀÁÉÕÅÐË˼Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ Ȼԛɝɞ ɞԛɧ¬¦™—ÅÕÕÈ

  

 •

­—ÉÅÕ»Ê Ê ͸ÈËËÃɸÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÆÈÆÍ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸»¸Å¸ÅĸÊÈÀÎÖÄ ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓ»ĒŸÐÀ»Ã¸ÃÊʸü¹¸Á»ËËü¸»˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÍ ÅÀÁÊ ¼—Å ÅÔ Œ’Î ʸÃÓÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ¼—ÅÊÕÁ ÊÆÍÀÈÏ ¹¸ÁÍ ÉÊÆÁ ¤¸ÊÈÀÎÓÅ ¹—ÊÕÎ ÅÔ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¹—ÊÕÎÊÕÁÀ¾Àù¸ÁŸ ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓÅʸø¸È¼¸È¸¸»ÀÁŹ—ÃջʸºÏ—¿ÅÕ

 ¥’’ÎʸÃÓÅ—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ •

‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÉÕÅ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕ¼ ÐÀþ——þ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸ ª——ÅÏÃÕÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸü Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÉÕŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»—żÉÕÅ—ÅÕ¼ÐÀþ——ÃÕÍÕ¼ĒŸÐÀ»Ã¸Å¸

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÃÆÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ ¿’ºÍ’Å Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» —ÅÀÁÅ À¾Àà ʗºÐÀż ¹¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Í¸¸É »¸¼Å¸ ÊÕ¼»ÕÕÈ ɸù¸ÈË˼ÓÅ —Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃʻռջËÊ»¸¸È¸¸‡ª©¼¹Ëɸ¼ɸù¸ÈÓÅÅÕ»¸¼Àà ÊÆÆÎÆ»¼¼Æ» Áļ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ʸø¸É ͸ɸ»¼¸Í Í˼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ Œ’ÎÀÁÅ ʸü —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÃÆ»¼ÉÆÅ Í˼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÕÃÊÕÁ»ÕÕÊÕÅΗ—¹¸ÁŸ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅÊË͸ÁÆÁûÆÃÊÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊ •

§È¸ÂÊÀÂÊ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ ¹ÆÈÃËËøÃÊ ¼¸ÍÀÅ ¹ÆÈÃËËÃɸÅ ¹¸È¸¸ÅÓ ’ÈÊ»ÀÁÅ ¿’È—— ¹ÆÃÆÅ Œ’ÎÀÁÅ ’’ÈÏÒÃʒ’È ÊƼÆÈÍÆÁÃÆ»¼¼Æ» ÍÕÈÕº ¹ÆÃÆľÊÆÁ ¹Æ×ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸÐÀ»¸Ã¼¸»¼ÃÓ»¿¸Éº¸ÈøŸ ‡—ż ™ÆÈÃËËøÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ  œ¸ÍÀŹÆÈÃËËÃɸŹ¸È¸¸ÅÓ’Èʒ» Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ  ­Ë¼¸Ã¼¸Í¹¸È¸¸ÅÓŒ’ÎÍË»¸Î¸¸ÅÓÕÍÕż Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ­Ë¼¸Ã¼¸Í¹¸È¸¸ÅÓŒ’ÎÍË»¸Î¸¸ÅÓÕÎÕÉÊ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ 


œÕÕÈ ÊÕļջÃÕÉÕÅÏÃÕÅ ¼À¸»ÆŸÃÀÁÅ ¼¸»ËË ¹¸Á»¸¸ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ÅÔ —żÉÕÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ͸ÈÀÅ ¼À¸»ÆŸÃÀ¸É »¸¼ËËÈÍ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ÅÔ —żÉÕÅ ¹ËÉ ¹ËÖË ÍƐȼƻÏ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ͸ÈËËß ˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»¸ ÅÔ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸»¸¸ ÎÕºÕÈ ɸù¸È¸¸È ɸû¸¾ ’»Ï ϸ¼¸Í»—Á ÕɺÕÃ Β’Å ʒÈÃÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ׺ËËü¸» ÅÕ»¾ÀÁÅÍ˺Լ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÔÎÕºÕÈɸù¸È¸¸ÈÄÕ¼ÕÕÃÕ»¼Õ¾¹¸Á»¸¸ÊÆÍÀÆüÆü Õ¼»ÕÕÈ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÅÔ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ͸¸ ɸù¸ÈÓÅ ¼¸»ËË ĸÊÈÀÎÓÅ ¼À¸»ÆŸÃÔ ¼¸»ËË ʸºÀ»¼¸Å¸ ­¸ÈÀÅ ÆÃÆÅ ʒÈÃÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ Í˺Լ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ÅÆ»¼ÆÍ ¿¸È¼ÃÓ» ÅÔ ÊËÉ»¸ÁøÅ ɸû¸¾ ¹—ÈÊ»ÕÍ ¹ÆÃÆľ»—Á»ÕÕÉ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¼—Å»ÕÕÈÕÕ ÄÕ¼ÕÕÃÕ»¼Õ¾ ¹¸Á»¸¸ ÊÆÍÀÆüÆü ÊÕ¼»ÕÕÈ ÅÔ ÍƐȼƻÏ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ¹Æþ ¹—Èʻջ¼ÕÅÕ »ÕÉÕÅ —» µÅ¼ n˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼ÃÓÅ É˼¸Ã»¸¸oŸ¸É »¸¼Å¸ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¼ÕûÕÈÕÅ»—ÁÉ˼¸Ã»¸¸ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ

­ÆÈ¼Æ»Ï —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÅÔ —żÉÕÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ»ÕÕÉ ’ż’È ¹¸Á¾ ÍÕÈÍպϹÆÃÆÍ»—Á»Õż¸Å͸¸È¸ÍÉÊÆÁ Áļ—żÉÕÅÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁż¸»Ë˹ÕÃʻջ¼ÉÕÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓÅ ɸù¸ÈÓÅ —żÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ ÍƐȼƻÏ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ Õ¿ÃÕÍ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ» ¹¸ÁÅ»¸ иû¸¾ ¹¸ÁÍ и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á­ÆÈ¼Æ»Ï—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓʸø¸ÈÊËɼ¸¸¹—ÃջʸºÏ—¿ÅÕ 

 ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎ •

¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ¹¸»¸Å¸Å º½ÂÊÆÈ ¹¸ÁÍ ¹’»’’¼ ĒȒ’È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ͸ÈËËÃɸÅ ¹¸ÁŸ ÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËøÍ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ »¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¹¸ÁŸ ›¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÅÔ ™ª¢«© ™¸È¸¸»ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍÂƼÃÆÍË×üËËÃɸÅÉÀÉÊ½Ä ÀÁŸŻÀÃø¸ÈÂƼÃÆ»¼ÉÆÅ ¹¸Á¼¸» ¹’»’’¼ ÕÅÕ͗— ¸Å»ÀÃø¸È ÂƼÃÆ»¼ÉÆÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» ™‡¥˜ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¸Å»Àøà ¼ ͒Ⱥ——þ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÊÕÁ À¾Àà ’È»’Ê»’ÃÊÕÁ ¹ÆûÆÅÆ

ÄÇÆÈÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕü ¿¸Éº¸Èø»¼¸Í ĒÈ ¹¸»¸ÅÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ¹¸Á¼¸» ‡ª©¼ ¿’ºÃ’ľ ¹ÆûÆÉÅÓ ¼¸»ËË ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÀÄÇÆÈÊÓÅ © ¬ —ÅÀÁ» —ÅÕûÕÕÅÀÁ À¾Àà ʗºÐÀż¹ÆûÆÍ——¼ÅÕÕÉÅÀÁÊÀÄÇÆÈÊÓ»¬¦™—ÅÕÕÈ—ÅÕüջ

‡Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¼¸ºÍ¸È¼ÃÓ» ¸ÈÀû¸Í ——¼ÅÕÕÉ ÀÄÇÆÈÊÃÆÉÆÅ ¹¸È¸¸ÅÓ © ¬ —ÅÕûÕÕżÊÕÕºÕȹÆÃÆż¸¸Ê»¸ÃÓÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÍÕÉ»ÀÁ»ÅÔÊË͸ÁÅÆÈÅÓÀÄÇÆÈÊÓÅ »—ÁÎÕÊ»Õü ÆÈËËÃɸÅ ¹¸Á¼¸» ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ¼ÕÕÈ »¸ÈÏ ÀÈÅÕ  ÄÇÆÈÊ ¼ÕÕÈ ÅÕÄÕ»¼Õ͹¸ÉÅÕ»—¿——ÃÕÃʹÆÃ͸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ»¸¼¸¸¼¸¼ÍÀÁÉÕÅÐË˼Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ÖÄ ‡—ÅÀÁ» ÅÕÄÉÅÕÕÈ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹—Í ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ¹¸»Ê¸¸¾ ¹¸Á»¸¸¹ÆÃÅÆ

 


‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎ œÕÕÈÍ ĸ׻ʸ¸È ÎË»ÃËËÃɸÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ È ¹¸»ÎÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ÅÔ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹—ȼ——ÃÅÕ žÀÐÕÕ ÅÔ ʸÃÍ —ÁüºÕÈÃÕ¼Õ» ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¹¸ÁŸ »Õ¾ —¿Ô½ ªË͸ÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ÅÔ Ä×Å»¸Å ʒ»È’»ÀÁÅʸÃÍ—ÁüºÕÈÃÕ¾ÕÕ»ÕºÕÃÕÅÕÅÕ»¾ÀÁÅÍ˺ԼÎÕºÕÈɸù¸ÈÅÔʸÃÍŸÈÀÁÅ ¹Æƺ—ÁüºÕÈÃÕà µŸ‡˜©˜  »Õ¼»ÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁþ ĸ׻ÊÓÅ ¹¸»Î ĒÈÀÁÅ ¼Ë»¸¸È ¼ ÎÕºÕÈ ɸù¸ÈÓÅ ¼ÕÕÈÍ ÂƼ ¹ÀÏÀ»¼ÕÅÕ ĸ׻ÊÓÅ ¹¸»Î ĒÈÀÁÅ ¼Ë»¸¸È Ê ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÂƼ ™‡¥˜  »Õ¾ ¹ÀÏÀ»¼ÕÅÕ ¼¸È¸¸ ÅÔ ÊË͸ÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¹ÆÃÆÍ Ä×Å»¸Å ʒ»È’» ÅÔ ĸ׻ÊÓÅ ¹¸»Î ĒÈÀÁÅ ¼Ë»¸¸È ¼ ¹ÀÏÀ»¼ÕÅÕ »ÕÉÕÅ —» ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁ» ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á ¹¸Á¼Ã¸¸È ɸù¸È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ÎË»ÃËËþ ÍÆùƻ¼ÆÍ ɸù¸È µŸ‡˜©˜ ¹ÆÃÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ™‡¥˜ ¸Å»ÀÃø¸È ¸Å»ÀøÍ ÅÔ ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ɸû¸Í ¹ÆÃÆľÀÁ» ÆûƼƻ ­ÕÈÕº Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ɸù¸È ¹ÆÃÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ¼ÆÆÈÍ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ͸ÈËËÃɸÅ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ÅջʻÕÅÕ »Õ¾ —¿ºÕà ʸÃÍ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ɸù¸È ÅÔ ¸¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ɸù¸È ʸÃÍ ÅÔ ¸¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹Æþ ʸÃÍÅÓ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃʹÆÃÆÍÄ×Å»¸Åʒ»È’»ÅÔ¸¾—ÁüºÕÈÀÁÅɸù¸È¹ÆÃÆŸ¾—ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Æ»ÊÃÆÃÎÆà ¼ÕÕÈ Œ͒»¼’Í ¾ÀÐÕÕÊÕÁ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎÓÅ ¹—ÊÕÎ ¸»ËËûӻ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ɸù¸È¸¸È ¹¸»Î¸Ã¾ ¼¸È¸¸Í ¹¸Á¼Ã¸¸È ͸ÈËËøº ­—ÉÅջʇÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĸÊÈÀÎ

™¸ÈÀû¸

­Ë¼¸Ã¼¸¸

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã

ªÕÕºÕÈ

©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ —Áø¾ÀÃø»¸¸

™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ÅÀÁ—Áø¾ÀÃø»¸¸

œÆÊÆƼÓÅÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ

 ˜ ­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™¸ÈÀûÓŸ¾ÀÃ

˜¾—ÁüºÕÈ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊɸù¸È¸¸È ­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ —Áø¾ÀÃø»¸¸

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜    ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜ 

 ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ŸÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã ÍÆÆÃ ËżÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ ªÕÕºÕÈ ÐË˼¸Å ÍÆùÆÆÅÓ—ÁÃÏÀûÕÕ

 

 

 

 

 

 

 

  ©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼

—żÉÕÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ qÍƐȼƻÏ—Áø¾ÀÃø»¸¸


 ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔÊƼÆÈÍÆÁÍË»¸Î¸¸Å¼Õ¼ÀÁÅ¿¸É¸»ÊÅÀÁחÃÉÕŹ¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕ»

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʒÈҒÈ ÅÔ ͸ÈËËü¸» ͗ÉÅÕ»Ê ÖÄ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õù—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈÓÅ—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ÅÔŒ’ÎÀÁ»—żÉÕÅ —ÅÕÕÉÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕ¼ÐÀþ——þ’»¼’» ¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ 0   # +  # 

 #»ÕÉÕÅ—żÉÕÅĸÊÈÀθ¸É¹—ȼ¼Õ» •

µÍÅÀÁ иʸż —żÉÕÅ —ÅÕÕÈÍ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¼ÕÕÈ © ¬ —ÅÕÕÈÍ ÀÄÇÆÈÊÓ» ÅջʻÕÅ ÅÀÁÊ Œ’ÎÀÁ» —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ »¸È»¸Å¸ œ¸È¸¸»ÀÁÅ иʸż ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓÅ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ¹¸»¸Å¸Å º½ÂÊÆÈË˼ӻ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈÍ ÅÀÁÊ Œ’Î ¼ÕÕÈ ÅÕľ ÅÀÁÊ Œ’ÎÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ »¸È»¸¾ ¸ºÅ¸ ‡Å¼ÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈÍ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¿¸»º¸ÈÓ»¼¸È¸¸Í͗ÉÅÕ»ÊÕÕÈ͸ÈËËøº ŸËȸ»¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê

™¸ÈÀû¸ Ë»ÉȸÃÊ ÀÍ ¿¸Éº¸ÈÓŸ¾ÀÃ­Ë¼¸Ã¼¸¸ ¿ÆÏÀ¼ —ÁÃÏÀûÕÕ©¸Å͗— ¹À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ™—»¼ÄÇÆÈÊÓÅ © ¬¬¦™ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ­¸ÈÒ׸ÊË˼ÓÅ »¸¼¸¸¼¸¼ÍÀÁÉÕÅÐË˼ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ™—»¼©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

ÄÇÆÈÊ © ¬—ÅÕÕÈ Ÿ¸Éº¸ÈøÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼¥ÀÁÊÀÄÇÆÈÊ ¬¦™—ÅÕÕÈ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈʸʺ¸È

¥ÀÁÊŒ’ÎÍ˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎ™—»¼

ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÕÃ

ÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÕÃ

©¸Ã¹¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

¥ÀÁÊŒ’ΗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ

ÄÇÆÈÊ© ¬—ÅÕÕÈ

¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ —Áø¾ÀÃø»¸¸ 

©¸Å͗—»ÀÁÅ¿ËËÏøà ¹À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

­Ë¼¸Ã¼¸¸¿ÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ÊÕÕºÕÈ

™¸ÈÀû¸

‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀÎ

ÊÕÕºÕÈ ¹Ë˼ÃÓÅ¥ÀÁÊŒ’ÎÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ

‡¥µ£›µµ

¥ÀÁÊŒ’Î —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

˜¾ —ÁüºÕÈÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

¤§¦¨ª

œÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ˜¾—ÁüºÕÈ

­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅ

©˜£™˜¨««œ µŸ‡˜©˜ ¥ ¡ª‡¡£œšµ¨£µ£ª µŸ‡˜©˜      ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ ™‡¥˜ ‘     ­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™—»¼ ¥’’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ—ÁüºÕÈÃÕ×ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¿¸È¼¸ÃĸʽÈÀ¸Ãø»ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸¹ÆÃÆÅɸù¸ÈË˼ÓžÀÃÀÁÅÕÎÉÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÕù¸ÁŸ


™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓÅ ĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÕÕÈ

 ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕȹ¸Á»ËËß ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»—żÉÕÅ—ÅÕ¼ÐÀþ——ÃÅÕ Å»ÕͼÕÕÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎÓ» ͸ÉŸ ‡Å¼ÉÕÅ —ÅÕÕÈÍ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ’È»’Ê»’à ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ɸù¸È ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼¹¸ÁŸ  ÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËß  ÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¹—ÊÕÎÊÕÁ À¾Àà ¹¸ÁÍ ¹’»’’¼ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸»¸Å¸Å º½ÂÊÆÈ ÅÔ Œ’Î ʸÃÓÅÀÄÇÆÈÊÓŹ¸»¸Å¸Åº½ÂÊÆÈÓż—ÅÊÕÁÊÕÅΗ—¹¸ÁŸ œÆÊÆƼÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËß  Å»ÕͼÕÕ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉÀÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓ»͸ÉŸ ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÊÕÁ¹¸Ã¸ÅÉÃËËß Å»ÕͼÕÕŒ’ÎÀÁŹÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»—żÉÕÅ—ÅÕ¹ÆÃÆÅÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕȸÃÔ¸ÃÀŸ¸ÈÅÔ ¹¸Ã¸ÅÉÃËËß ­ÆÈ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕü͒Ⱥ——ÃÅÕ •

¥˜­ÀÁ»©­ª¼͒Ⱥ——ÃÕÍÕ¼¼¸È¸¸Í¼¸È¸¸ÃÃÓ»¹¸ÈÀÄÊøŸ‡—ż ¥˜­ÀÁ»©­ª¼͒Ⱥ——ÃÕÍÕ¼и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á¼¸È¸¸ÍÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ»¹—ȼ——ÃÅÕ 

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈœÆÊÆƼÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈÄÇÆÈÊÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ

 n™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ɸù¸Èo¸¸È ¹¸Á»¸¸ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ¥¤ Ó» nɸù¸È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅoÍÕùÕÈÊ ¥« ͒Ⱥ——ÃÅÕ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ

ĸÊÈÀÎÓÅ

ĒÈÀÁÅ

¼—Å

¹ËÖË

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ

ÅÀÁÊ

—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁż—Ån¹oq»ÆÃÅÆ œÀ¸»ÆŸÃÔn¹oq»ÀÁÅËȺËËĸÊÈÀÎ ¼À¸» ¹

Ó»ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ ¥’’ÎÀÁÅ ËȺËË ĸÊÈÀÎ ¥« Ó» ¼À¸»ÆŸÃÔ n¹oqÀÁÅ ËȺËË ĸÊÈÀθ¸È —Ⱦ——ÃÕÅ ÐÀþ——ÃÕ»ÏĸÊÈÀÎ © ¥« ¼À¸» ¹

qÓ»ÆÃÅÆ © ¥« ¼À¸» ¹

 ÐÀþ——ÃÕ»ÏĸÊÈÀθ¸È¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ¿¸ºÉÈÓŹÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ÊËÉ ÊËɸ¼ ÅÔ —Ⱦ——ÃÕÅ ÐÀÅÕ ¿¸ºÉÈÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» »¸È»¸¾¸ºÅ¸ ¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓÅÍÓ»ÊËÉÊËɸ¼ÅÔÍÀÁÅÕ  ©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ¿ÆÍÀÆÅÆ ©­ªÀÁ» —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓŹ¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕ»ÕÕÈÊËÉÊËɸ¼ÅÔ¹¸Á»ËËß 


­¸ºÉȸÃÊ¥˜­©­ªÀÁ»¹¸Á»ËËøͼ¸È¸¸Ã¸Ã¾ÀÐÕÕ •

˜È»¸ÏøÃÓÅ —żÉÕÅ ÍÕÉÕ»Ê ¥˜­ ©­ªÀÁ» ¹¸Á»ËËøÍ ¼¸È¸¸ÃÃÓ» ÆÅÆÃÓÅ ʗºÐÀż ¼ÕûÕÈÕÅ»—Á ¹¸Á¼Ã¸¸È ¸ºÏ —¿ÉÕÅ ¹’»’’¼ ÕÅÕ͗— ͸ºÉȸÃʸ¼ Ë» ¼¸È¸¸Ãø¸È ¥˜­ ©­ªÀÁ»¹¸Á»ËËøÍÇȸÂÊÀ¾ÀÐÕÕ¸Å͸¸È¸Í¸ÉË˼ÃÓÅʸø¸ÈĒżÕûÕÈÕÅ»—Á»ÕÕÈ ¸ºÏ—¿Õ͹ÆÃÅÆ

©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÃÀÁ»¿ÆÍÀÆÍ—½иÊÓ»¹—ÍÕüÅÔ¼¸È¸¸Í—½иʸ¸ÈÍ˺¸¸¾ ¸ºÏ—¿ÅÕ‡—ż ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Á»ËËß ¥’’Î

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»

ɸù¸È

ÍÆÆÈÆżÓÅ

ÊÕÅÎÕü

͒Ⱥ——ÃÅÕ •

¥˜­ ¹ÆÃÆÅ ©­ªÀÁ» ¹¸Á»ËËø͸¼ ¼ÕÕÈÍ —½ иʸż ÅÀÁʼÕÕ ¹À½ ¼¸¸É¸Å ĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËø͹’»’’¼ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ»ÅÕ»¹—ÈÏÃÕŸºÏ—¿Ô½

 ¥Õ»¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Á»ËËß •

¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Á»ËËøͼ¸¸¼¸È¸¸Í—żÉÕż¸È¸¸ÃÃÓ»¹¸ÈÀÄÊøŸ ‡—ż

 ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»—żÉÕÅ—ÅÕÕȹ¸Á»ËËߥ’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔ¼¸È¸¸ÍĸÊÈÀÎÓ» ’’Èʒ’¸»ËË߇—ż ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È  ÄÇÆÈÊÓŹ¸»¸Å¸ÅĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ¥’’Î ʸÃÓÅ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ӻ ¹¸Á»ËËß ‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ¼¸È¸¸Í ʒÈÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»’’Èʒ’¸»ËË߇—ż 

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸ÈªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈÓÅĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È

 ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕȹ¸Á»ËËߘÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔ ¼¸È¸¸ÍĸÊÈÀÎÓ»’’Èʒ’¸»ËË߇—ż Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀι—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¹¸»¸Å¸Å ĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÕÕÈ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅĸÊÈÀÎÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼ɸù¸È¸¸È ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓÅ—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ӻ¹¸Á»ËË߇ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎÅÔ¼¸È¸¸Í ʒÈÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»’’Èʒ’¸»ËË߇—ż 

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ

ĸÊÈÀÎ

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

ÕÎÉÀÁÅ

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

ÕÎÉÀÁÅ

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

—¿——ÃÕÃʗ—¼ÕÕÈ 

ªÕÕºÈÀÁÅ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ

ĸÊÈÀÎ

—¿——ÃÕÃʗ—¼ÕÕÈ

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å


¥¸ÁÄ ¼¸ÍÔ иʸż ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÀÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¼¸ÅÉÓ» ¹¸Á»ËËß µÅÕ иʸż’ÄŒ¹¸Á»ËËÃɸż¸ÅÉË˼ӻ¥˜­ÀÁÅÍÆùƻ¼ÆÍÍÕÉÕ»ÊÊËÉ»¸¾ÅջʻÕû¸È»¸Í ¸¾Àà ÍÀÁ»¼ÕÍ ËÏȸ¸É ÊÀÀÄ Ï ʒº’»ÊÕÁ ¹ÀÐ ÖÄ ™¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’ÎÀÁÅ ÍÆÄɼÆà ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÕÕɹÀÁ¹ÆÃÉÆżÆÈÆÁÊÃÓÅÍÕľÕÕ»¼ÕÕȹ¸Á»ËËÃɸż¸ÅÉÅÓʒȒù—ÈÕÕÈ Åջʻվ ¼—Å» ¥˜­ÀÁÅ ¼—Å»ÕÕÈ ÊÆÆÎÆ»¼ÉÆÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»’’É ͸ÉÏ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ —¿——ÃÕÃÊÕÕÈ¿¸Éº¸ÈøɸÅÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅÍÕľÕÕ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ

É¼ÕÍиʸżÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅÅÕ»¼ÉÕÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁÅ͸ÈÔÎËËøÃÊÓ»ÍÀÁÅÕµÅÕ—½ иʸż ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ —¿——ÃÕÃÊÕÕÈ ¿¸Éº¸ÈøɸÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÎÕºÕÈ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÆÃÆÅ ͸ÈÔθ»¼¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» ¿¸Éº¸Èø¸»—Á —¿——ÃÕÃʗ—¼ÊÕÁ͸ÈÔÎËËþ¼—»ÅÕÃÊ»¸È»¸Å¸              


¹À½Ê ÍÕľÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼ ’’ÈÏÒÃÊÀÁÅ Í˺Լ ½È¼ÀÁÅ ’É’ÃÊ ½È¼ÀÁÅ ÍÆÈÆ»¼ÃÓÅ —¿——ÃÕÃÊÕÕÈ ÊÆƼƻ ËÏȸ¸É ͗żÈÕÃÊÕÁ ÖÄ Ÿ¸»¸ÉÅÓ Œ’ÎÀÁÅ ÕÍÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ —üջ¼ÃÀÁÅÊÆÆÎÆÆÅӸȻ¸¸ÈÕÅÕ—¿——ÃÕÃÊÀÁ»»¸È»¸¾¸ºÏ¹ÆÃÅƻվ—¿¼Õ» •

«ÉÅÓ ¼¸ÅÉ ™¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’ÎÀÁÅ ͸ĻÀÁÅ ͗żÈÕÃÊÕÁ ¸ÉË˼ÃË˼ÓÅ ÅÕ» ÅÔ ÊË͸ÁÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É¸» ʽÍÅÀ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ŒÍΒü ËÈÊ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÊËÈÐÀ¼ ËɸÅ ͸Ż¸Ä¾Ê¸Á ¹¸ÁÍʗ—ÅÀÁ»ÊÆÆÎÆÍ׺¼¸ÃÖÄ«ÉÅÔÕÈ»ÕÃÊÀÁÅÐÀžÊÕÁ͒¼’û’’ÅÊÕÁ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻ’ ËÏȸ¸É Õż ͗ÅÀÁ ÍןÃÊ ’ÄÏÒà ÊÆ»ÊÆÆÍ ¹ÆÃÆľ»—Á ÖÄ ›ÕͼÕÕ ËÉÅÓ Œ’ÎÀÁ» ËÈÊ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÊËÈÐÀ¼ —È»ÕþÃÕÅ ¹¸ÁÍ ¹ÆÃÆľÊÆÁ ÎÕŻջ ËÉÅÓ Œ’Î’’È ÊƼÆÈÍÆÁþ¼¸Åɹ¸Á»ËËü¸»¹¸ÁŸ

ª¸º¼¸ÍÔ иʸż ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻÀÁ» —ÅÕþ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ¹¸Á»ËËÃɸÅ ¼¸ÅÉÓ» ĒŻ’Å ’ÈÊ»’’È ÀÃÕÈÍÀÁÃÕÍ ¹’»’’¼ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻÀÁ» ¿¸Í ¿ÕÕÃÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕÍ ¸È»¸ÅԽȒÅÍÀÁ¼’’<ª©ÊÕÁÆÁÈÆÃÎÆÆÖÄ™¸Á»¸ÃÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅŒ’ÎÀÁÅÍÆÄɼÆà ¼ÆÈÆÁÊÃÓÅ ’ÈÊ»ÀÁ» <ª©ÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ¼¸ÅÉÅÓ n͒ȒŻÀÁÅ ¹À½Ê ÍÕľÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼ ’’ÈÏÒÃÊo’’É™¦µŸœÅÓ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁż¸ÅɸżÐÀþ——üջ

¤’Å»’Å ’ÈÊ»’’È ÀÃÕÈÍÀÁÃÉÕÅ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ¼¸ÅÉÓ» ¹¸Á»ËËøͼ¸¸ ¹À½Ê ÍÕľÕÕÅÀÁ —¿——ÃÕÃÊÀÁ»ĒŻ’Å’ÈÊ»’’ȹËÖË¿¸Í¿ÕÕÃÀÁÅ—ÅÕÕÈ—Ⱦ——þÊÆÆÎÅÆ

ŸËÈ»¸¸ ¼¸ÍÔ иʸż ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ¹À½Ê ͒ȒŻÀÁÅ ÆÅÆÃÓÅ ¼¸ÅÉÓ» ¹¸Á»ËËß ™¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻ’¼ ¸»¸¸È ËÉ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ»—Á »¸¿¸È Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ»—Á ÆÈÆÍÆÆÉ »¸¼Å¸ ÆÁ ÄƼ ÕÂÆ ÉÀÉʽÄ Æȼƻ ™¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻ’ ¹ÆÃÆÍ ÕÂÆÉÀÉʽÄ ÕÂƹ—É ¿ÕÈÕ»Ê ¹—»¼Õ¼ ÅÔ ͒ȒŻÀÁÅ ¼¸ÅÉ ¹¸Á»ËËøÍ ¹ÆÃÆľ»—Á ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÀÅÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͸ĸ¸ÈÃÓ»É˼ø͸¼¸ÏÍÆùƻ¼ÆÃÊÆÁ¼¸ÅÉË˼ӻ¿¸ÁÃл—Á¸ºÏ —¿ÕÍи¸È¼Ã¸»¸»¸ÈŸªËÉ»¸ÁÃɸÅÉ˼¸Ã»¸¸ÐÀžÀûÕÕÅÀÁ¿ÆÈÀûÆÆȹÆÃÆľÀʹ—Í ¼¸ÅÉË˼ӻ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ¹¸Á»ËËøÍÓ» ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÆÅÆÃÓÅ ¼¸ÅÉË˼ »Õ¾ —¿¼Õ»

œÆÃÆƼ¸ÍÔиʸżÍÆ»͸׻¼¸Ã¹¸Á»¸ÃÔÆÈÏÅÓ¹ÆÍÀȼÃÓż¸ÅÉÓ»¹¸Á»ËËß«ÃÉ ÆÈÅË˼ÓÅ ͒»¾ÃÀÁÅ ʗºÐÀÅ ͸ÈÀÃθÅ ¸¼Àû—Á ¹¸Á¼»¸¸É иÃÊ»¸¸Ã¸Å ÆÃÆÅ ËÃÉÓÅ ÍÕľÕÕż ͗ÃÕÕÅ ¿’ºÐ’’È’»¼É’Å ÍÆ» ͸׻¼¸Ã ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ¹ÆÍÀȼÃÓÅ ¸Å»Àøà ͸ȸ¸Í¸Å»¸È¸¸»—Á¹¸ÁŸ

­Æ» ͸׻¼¸Ã ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ¹ÆÍÀȼÃÓÅ ÉËËÈÔ ÊÆÆÎÆÆ» »Æà ʒÒº ÄÕȻվÃÀÁÅ ÍןÃÊÓÅ ¹¸Á»ËËÃø»¸ ÉʸÅÎË˼ ¸¸É ÊÆÆμƻ µ¼»ÕÕÈ ÉʸÅθ¸É ËÉ ͒ÈÉ ¸»¸¸ÈÓÅ ¹ÆÍÀȼÃÓÅ ÍÕľÕÕ» ÊÆ»ÊÆƾ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ϸŸÈÓÅ ’’ÈÏÒÃÊÀÁ» ÊÆ»ÊÆƼƻ ­Æ» ͸׻¼¸Ã »¸È»¸¾ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ» ¹ÆÍÀȼËËþ ¹¸Á»¸¸ ɽÂÊÆÈË˼ÓÅ ÍÆ» ͸׻¼ÃÓÅ ÍÕľÕÕ» ÐË˼ ÊÆÆÎÆÍ ¹ÆÃÆľ»—Á ËÏȸ¸É ÊËÉ»¸Á ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸Å¸ µ¼»ÕÕÈ ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊÀÁ» ÊË͸ÁÅ ÆÈÅÓ ÕȼÕÄ ÐÀžÀûÕÕÅÀÁ ¹¸Á»ËËÃø»¸¸É ÊËÈÐÀÃÊ É˼¸Ã»¸¸ ÍÀÁ¾ ÊÆÆμƻ «ÃÉ ÆÈÅË˼ÓÅ —ÁüºÕÈÃÕà ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ʗºÐÀÅ ×û¸¸Ê¸Á ¹¸Á¼»¸¸É иÃÊ»¸¸Ã¾ ÅÀÁÊÃÕ» Ēȼ’Í ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊÀÁ» »¸È»¸Í ¹ÆÃÆľ»—Á ÖÄ


™¸Êø»¼É¸ÅŒ’ÎÀÁ» ÊƼÆÈÆÍÆÁÃÆÍ ÅÔ ËÈÊ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÊËÈÐÀ¼ —ÁüºÕÈÃÕà ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ÊÆÆÎÆÍ ¹ÆÃÆľÀÁ» ÆûƼƻ »Õ¾ —¿¼Õ» ›ÕºÏ Œ’ÎÀÁÅ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ¸ÉË˼¸Ã¼ ͗żÈÕà »¸È¼¸» ËÏȸ¸É ¹À½Ê ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ÊÆÆÎÆÍ ÅÔ Àח ÊÆÍÀÈÆľÊÆÁ ›¸¿¸È ¼ÆÆÈÍÀ ͒ȒŻÀÁÅ —üջ¼ÃÀÁÅ ’’ÈÏÒÃʒ¼ ¸ÐÀ»Ê ĸÃÊĸà ÆùÆÈÃÆÍ ¸ÐÀ»Ã¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ Œ’ÎÀÁ» ¼¸ÍÀÅ —ÅÕÃÕÍ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¹ËÉ иÃÊ»¸¸ÅÓ ¹À½Ê ÍÕľÕÕÅÀÁ ’’ÈÏÒÃÊ ¹¸»Ê¼¸» µ¼»ÕÕÈ ¿—Áà ¸Å»ÀÁ» ÐË˼ ÊÆÆμƻ ¹ÆÃƺÏ ͒ȒŻÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ’’ÈÏÒÃÊÀÁÅ Í˺Լ»ÆÃʒÒºÊÆÆÎÆÆÅӸȻ¸¸È»¸È»¸¾¸º¼¸»

¦ÁÅ ¼¸ÅÉ ¦ÁÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ Œ’Î͒ȒŻ’ż ¸ÈÀþ¸¸ÅÓ ¿ÆÈÀËøÃʸ¸È ¸ÐÀ»Ã¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ ¹—Í ʒÈÃÀÁÅ ÆÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ͸ÄÈËËü¸» µÅÕ ¼¸Åɸż ÆÁÅ Õ¼»ÕÕÈ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ¹¸»Ê¸Í ¹’»’’¼ ¼ÆÈ ¼ËÈԼɸÅ ¹¸Á¼Ã¸¸È ¿¸Í ¿ÕÕÃÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕÍ ¹ÆÃÆľÊÆÁ ÖÄ ­Õ¼ÀÁ»ÕÕÈ ÆÁ ÅÔ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ¸ÃÔ¸ÃÔÅÔ¸ÈÀþ¸¸ÅÓ¿ÆÈÀûÆÆȸÐÀ»Ã¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ¹ÆÃƺÏÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ’’È ÍÆÆÈÆż ÅÔ ¿¸¸»Ã¸Í и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á žÀÐÕÕ ÅÔ ¼¸È͸Å θ¸¿Ê¸Á »¸¿¸ÈÊ ÄƼӻ ÍËËÃÔ¹Ëɸ¸È¹ÕÃÊ»ÕÍÅÔÅÕ»ʸø¸È¹¸Á»¸ÃÀÁÅ͒ȒŻ’¹¸»¸ÉϹ¸Á»¸¸Œ»’’ÊÕÁ»——È ÄƼ ¹ÕÃʻվ ¹ËÁ ͗ė—ÉÊ ¸ÐÀ» ÆÈÃƻӻ ¹ÀÁ ¹Æûƾ ¹¸Á»¸¸ ËÏȸ¸É ÕÅÕ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ —ÁüÕà »Õ¾ —¿¼Õ» µÅÕ ÊÆÍÀÆüÆü ÆÁÅ ¼¸ÅÉÅÓ n¹Ëɸ¼ ÍËÈÀÄÊøÃo¼ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻ’’É Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͒ȒŻ’¼ ÐÀþÉÕÅ ¹¸Á¼Ã¸¸È ¹ÀÏÀÃÊ ÍÀÁÅÕ µÅÕ ÅÔ ˻ʸ¸ ʸÁøÅÊ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÕÍÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ —üջ¼Õü ÕÅÕ ÍËËÃÔ¹ËÉ—Áø¾ÀÃø»¸¸ŒÒ’Ã’Í»—ÁÖÄ

ª¸ÁøÅÊÍË»¸Î¸¸ÅÓÕÍÅÀÁÕÎÉÀÁÅ—üջ¼ÃÀÁ»ÊƼÆÈÍÆÁ¼À¸Ä½ÊÈÀÁÅ’È»’ÅÊÕÁËÈ»¸¾ ¹¸Á»¸¸ ÆÁ ÄƼÆÆÈ ÊƼÆÈÍÆÁüƻ ¤Æ¼ Æ»ÊÃÆÍ ¹ÆÃÆÅ ͒¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¿ÆÈÀËøÃʸ¸È ÆÁ» ÎÕºÕÈÃÕ¾ ¹ÕüÕÍ ¿ÕÈÕ» —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÐË˼ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ »Õ¾ —¿ÅÕ ¦»ÊÆÃÉÆÅ ÄƼÅÓ ÍÕľÕÕ ÅÔ ÆÁÅ ÎÕºÕÈ ’É’Ãʒ’É Àח »¸ÈÏ ¹¸Áº¸Ã nÍÆÄɼÆÃo »Õ¾ ÆÁûÆÅÆ ¦ÁÅ ÊƻʺÆÈÊÆÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ »Õ¼»ÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁüºÕÈÃÕÍ ¿ÆÈÀûÆÆÈÆ»ÊÆþ¹ËÁÄƼÅÓÍÕľÕÕÊÕÁÍÆùƾÆÁûÆÅÆ

Ÿ¸»¸É ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ËÉÅÓ ¸ÄÔÊÅÓ ¼¸ÅÉ µ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¿ÆÈÀûÆÆÈ ¸ÐÀ»Ã¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ¿¸»¸ÉËÉÅÓ¹Ëɸ¼¸ÄÔÊÅÓ¼¸ÅÉÅÓÕÍÅÀÁ¹ÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅ—üջ¼ÃÀÁ»ÕÅÕ͗— ¼¸Åɸ¸È͸ÈËËßµ¼»ÕÕȸÄÔÊÅÓÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅÐË˼ÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹Æÿ¸»¸É¸»ÅËËÈÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÖÄ Ÿ¸»¸É ¸»ÅËËÈ ÅÔ ¸»ÅËËÈÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ׺ËËü¸» ÅÕ»¾——¼ÕÕÉ ¹¸ÈÔɸÅ ¿¸»¸ÉÅÓ ÍÕľÕÕ» ¾ÀÅ»ÕÕÈ ÀÃÕÈÍÀÁÃÉÕÅ —¿——ÃÕÃÊ ÖÄ ªÆ»ÊÄÆà ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÍÆÄɼÆÃÓÅ »Æà ×û¸¸ ÅÔ ËÈÊ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÊËÈÐÀ¼ ¿¸»¸ÉÅÓ Œ’ÎÀÁ» ¹¸»¸É»¸Í»—Á»ÕÕȸ»ÅËËÈÍÀÁÍ—Áø¾ÀÃø»¸¸Ê¸ÁÍÆùƻ¼ÆÅƵÅÕÍÕľÕÕ»½È’ÅÍÀÁ¼’’ ¿¸»º¸ÈÏøø¸È ÊÆÆμƻ µÅ¼ ÊË͸ÁÅ —½ÀÁÅ ¿¸»¸ÉÅÓ Œ’Î ŸÉÅÓ ¹—ÊÕÎ ’É’Å —ȾÀÍ ϸ¼¸ºÍÀθ»¸»¸¸È¹¸Á»¸ÃÔÆÈÏÅÓ¹Ëɸ¼—¿——ÃÕÃÊÀÁ»Í˺Ôɸ»Ï¸¸È¸ºÅ¸­ÆÄɼÆÃÓ» ÊÆ»ÊÄÆÃÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÕÕɼ¸ºÉ¸Å¿¸»¸É¸»ÅËËÈÓÅÍÕľÕÕ»ÕÕÈÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ

Ÿ¸»¸ÉÅÓ Œ’ÎÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁÃÆͼÆÆ ÐË˼ ¸¾À»Ã¸ÃÊÓÅ ¸È»¸¸È ¹ËÖË ¸»Å¸É¸Å ¿¸»¸É ¸»Å¸Í¸¼ ¿¸ÈÎËËþ¹ËÁ ÍË»¸Î¸¸¿ÕÈ»ÕÕÈ ÊƼÆÈÍÆÁþ ¹ÆÃÅÆ ­¸ÈÀÅ ¹Ëɸ¼ ÍËÈÀÄÊøÃ


<ª©¼ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’Î͒ȒŻ’ÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ͒ȒŻ’ »Õ¾ ÊƼÆÈÍÆÁüƻ <ª© ™¦µŸœÅÓ ÉÀÉʽÄÀÁÅ »Æà ×û¸¸ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ͒ȒŻÀÁÅ ÍÆÄɼÆà ¼ÆÈÆÁÊÃÓ» ÍÕÈÍÕŸºÏ —¿ÕÍ ¸ÉË˼¸Ã ÖÄ ™¦µŸœÅÓ ÉÀÉʽļÕ¼»ÕÕÈ͗ÏÀÅ ¿—ÁÃÉÀÁ»—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ¿¸È¼¸Ã»Õ¾—¿¼Õ»¹ÆÃ<ª©¿’ºÃ’ľÀ¼¿’ºÍ’Å͒ȒŻÀÁÅ ¼¸Åɸż͒ȒŻÀÁŹÀ½ÊÍÕľÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼’’ÈÏÒÃʒ¼ÊËÉ»¸¼¸»™¦µŸœÅÓÉÀÉʽļ <ª©ÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕà ÆÈÃÆ»ÓÅ ¼¸ÅÉÓ» ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÕÕÈ ’È»’¾——þ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ —¿——ÃÕÃÊÕÕÈ ¿¸Éº¸ÈøɸÅ œ¥™ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ¼ÆÊÆƼÓÅ ÎÕºÕÈ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ͒ȒŻÀÁÅ ÎÕºÕÈ ÍËÈÀÄÊøà ¿ÕÈÕ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» ÊÆÆμƻ

œ’È’º ¼ÕÍ иʸż ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ¹À½Ê ÍÕľÕÕÅÀÁ ¼¸ÅÉÓ» ÊÆÆÎÆÍ ¹’»’’¼ ÊË͸ÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ʸÁøÅÊ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÕÍÕÅ ÕÎÉÀÁÅ —üջ¼ÃÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ÊÆÆÎÅÆ ‚’È’’È ÍÕùÕà ¹À½Ê ÍÕľÕÕÅÀÁ ’’ÈÏÒÃÊÅÔÊË͸ÁÅ͒ȒŻÀÁÅÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÊÕÁÐË˼ÍÆùƻ¼ÆÅÆ»ÕÉÕÅ—» ©ÕÈ»ÕÕ»¼ÕÍ ¹ÆÃÆÅ ’É’¾ —Ⱦ¼Õ» ͒ȒŻÀÁÅ Í˺Լ nÕ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕo »ÕÉÕÅ ÆÁûÆÃÊƼ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ÊÆ»ÊÄÆà ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ¾¸Ä¸¸È ¹ÀÁ ¹ÆÃÆÍ —ȾÀÍ ¹ÆÃÆľÊÆÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ nÍÆÄɼÆÃoÓÅ ÆÁûÆÃÊ ¹¸»Ê¸Í ¹’»’’¼ ÕÅÕ ÅÔ ËÈÊ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÊËÈÐÀ¼ ¹¸ÁÍ ¹ÆÃÆľÀÊ Œ’ÎÀÁ» ÀÃÕÈÍÀÁÃÅÕ ™¦µŸœÅÓ ÉÀÉʽļ ¹¸»Ê¼¸» »Æà ¼¸ÅÉË˼¸¼¼¸È¸¸Í¼¸ÅÉË˼¹¸»Ê¸Å¸

›¸¿ÈÓż¸ÅÉ‚ÄÏÒÍÕÈ͹—ÍÀÁÅÀÁÊ»¸¿¸È¹¸ÈÀûÓÅ»¸¿¸È͒¼’’¸¾¸ÍËÁÅ»¸¿¸È ÆÁÄƼ¸ÄȸÃÊÓÅ»¸¿¸ÈÊÕ¼»ÕÕÈÊÕÁÍÆùÆÆÊÆÁ»¸¼¸È»ËÁ»ÀÁÅËÉÍÀÁÄÕÃÅËËȹ—ÍÀÁ »¸¿¸ÈÓ» »¸¿ÈÓÅ ¼¸ÅÉÅÓ ÊÆÆÎÆÆż ͸ÄÈËËß µÅ¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ»ÆÆÈ »¸¿ÈÓÅ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ ¹¸»¸É¸Í ’’ÈÏÒÃÊ »¸È¸Í»—Á ͸ÈÀÅ ¼¸ÁÅ ËÃÉ ʒÈÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ÐÀÁ¼ºÕÈ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ »¸ÄлÀÁÅ ËÃĸ¸É ’’ÈÏÒÃÊ ÆȾ ¹ÆÃÆÍ ¹ÆÃƺÏ ÀÁÄÕÈ͗— ’’ÈÏÒÃÊÀÁ» ͒ȒŻÀÁÅ ¹À½Ê ÍÕľÕÕÅÀÁ ¹Ëɸ¼ ’’ÈÏÒÃʒ¼ ¹ÀÏÀÃÊ ÍÀÁÍ ¿¸Ä¸¸ÈÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ

›¸¿ÈÓŹÀ½ÊÍÕľÕÕÅÔn¹Ëɸ¼ÍËÈÀÄÊøÃo¸¸ÉÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅиÃÊ»¸¸Å¸¸ÈÅÕÄÕ»¼Õ¾ ¹ÆÃÅÆ ªË͸Áù¸Ã »¸¿ÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ’’ÈÏÒÃÊ ÆȾ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻ’ ¹¸ÁɸÅ »¸¿ÈÓ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕżÐÀþ——ÃÕÍ¿ÕÈÕ»иÃÊ»¸¸Å¸¸È»¸¿ÈÓŹÀ½ÊÍÕľÕÕ ÅÕÄÕ»¼Õ¾¹ÆÃÅÆ

›¸¿¸È ¼ÆÆÈÍ ͒ȒŻÀÁÅ ¼¸ÅÉ ›¸¿¸È ¼ÆÆÈÍ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ ÅÔ ÊË͸ÁÅ —½ÀÁÅ ʽÍÅÆÃÆ»À »¸¿ÈÓÅ »¸¼¸È»ËË »¸¿¸È ¼ÆÈ ¹¸Á»¸¸ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ Í˺Լ ¸ÐÀ»Ã¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ ÅÔ ¹¸Êø»¼É¸Åĸ»¸¼Ã¸Ã ’ż’ÈÊÕÁ ͒ȒŻÀÁÅ Œ’ÎÀÁ» ¹¸»Ê¸¸¼¸» µÅÕ ͒ȒŻ’¼ŗ—ÈÉ»¸¿ÈÓÅÊÆɹ¸Á»¸ÃÀÁÅÍÀÁĽʸÃùÆÃÆÅĽʸÃùËÉÕȼÉÀÁÅŒ’Î ÆÈÅÆ ™¸Êø»¼É¸Å Œ’Î’¼ »½ÆÃÆ»À ͸Á»ËËÃÓÅ ¸¾ÃÓÅ —È ¼—ż ÊƼÆÈÍÆÁ ÍË»¸Î¸¸Å¼ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ» ÅÔ ÊÆ»ÊÆÆÉÆÅ ͒ȒŻ’ ¹¸»Ê¸Å¸ ­¸ÈÀÅ ĸ»¸¼Ã¸Ã ¹—ÍÀÁ Œ’Î’¼ ÊË͸ÁÅ ͒ȒŻÀÁÅÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁŸÐÀ»Ã¸Í¹ÆÃÆľÀÁÅʸø¸È͸Ż¸ÃÊʸÁÉ˼¸Ã»¸¸ÍÀÁ»¼ÉÕÅ Œ’ÎÀÁ»¹¸»Ê¸¸¾—¿¼Õ»


 ™¸Á»¸ÃÔÆÈÏÀÅÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅÅÕ»¼ÉÕż¸ÅÉÓ»¹¸Á»ËËþÊÆÆÎÅÆ ™¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ —¿——ÃÕÃÊÕÕÈ ¿¸Éº¸ÈøɸÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÊÆÆÎÆÆ» ¿¸Éº¸Èø¸»—Á ÊÆÆÎÆÆÊÆÁ͸ÈÔÎË˾¼—»ÅÕÃÊ»¸È»¸Å¸ •

¥Õ» ¼ÕÍ иʸż Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ͒ȒŻÀÁÅ ¼¸Åɸż —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ͒ȒŻÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÉÀÉʽÄÀÁ» ÍÕÈÍÕÅ ÊËÉ»¸Í ¿¸»º¸ÈÓ» ¹ÕÃÊ»ÕÅÕ µÅÕ ÅÔ <ª©ÀÁÅ ¼¸ÅÉË˼ӻ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’Î ͒ȒŻ’ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊÊÕÁÍÆùƾ¸ºÏ—¿Õ͹ÆÃÆľÀÁ»ÆûÆÅÆ

™¦µŸœÓ» ¹¸Á»ËËø͸¼ <ª©¼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼¸¾ ¹¸Á»¸¸ ¸Å»ÀÃø¸É ’’È ¸Å»ÀÃÃÓ» ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» ‚’È’’È ÍÕùÕà ‡ª©ÀÁÅ ͗ÈÕÕż ¸ÐÀ»Ã¸»¼¼¸» ¸Å»Àøà ÅÔ ¿’ºÍ’Å ¹¸Á»¸ÃÔ ͸Ļ¸¸Ã¸ÃʸÁ ÍÆùƻ¼ÆÍ ɸù¸È Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɽÂÊÆÈÓÅ ’ÈÍ ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿¸ÈʗºÐÀż¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸»ÕÉÕÅ—»©¸Ã¹¸ÈÓÅÉÆÅ»ÆÃÊÅÔËÃÉÆÈÅÓ¹¸Á»¸ÃÔÆÈÏÅÓ ŒÍΒù¸Á¼¸Ã¹¸Á»¸ÃÔ͸Ļ¸¸ÃÃÓŹƼÃÆ»ÆÊÆÁÍÆùƻ¼Æ¾×û¸¸Ê¸Á¹¸Á¼¸»

­ÆÈ¼¸ÍÔиʸż¹¸Á»¸ÃÔ͸Ļ¸¸Ã¸ÃʸÁÍÆùƻ¼ÆÅ»¸ÈɸÅ¿¸È¼ÃÓ»ÊÆÆÎÆ͹’»’’¼ ÕÅÕ ¿¸È¼¸Ã¼ —ÁüºÕÈÀÁÅ »¸¿ÈË˼ ’ÈÍ ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿¸È ¸Ð»ÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»¸¸É ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ¼ÆÈÆÁÊÃÓÅ —È ŒÒ’» ¸ÈÀû¸ÍʸÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ»ÆÆÈ »¸ÈɸÅ ¹Æ¼ÀÊ ¿¸È¼¸Ã͸ĸ¸ÈŸ­Õ¼ÀÁ»ÕÕÈ<ª©¼—ÁüºÕÈÃÕÃÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¼¸Åɸż¼ÕÕÈÍ ¿¸È¼¸ÃÊËÉ»¸»¼¼¸»ÍÕ¼ÀÁÏÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ»ÅÀÁʼ—Å»ÕÕÉɸû¸¾͸ÈËËøÍи¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á ‚’È’’È ÍÕùÕà ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ —żÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøà ÕÂÉÇÆÈÊ ÀÄÇÆÈÊ ¹ÆÃÆÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆÅÆÆÉ ¹¸Á»¸ÃÔ ͸Ļ¸¸ÃÃÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¿¸È¼ÃÓ» ɸû¸¾ ÊËɸ¼ ÅÔ ͸ÈËËø͐ÉÊÆÁ

™¸Á»¸ÃÔ͸Ļ¸¸ÃÃÓÅ¿¸È¼ÃÓ»͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅĒȒ’È¿¸È¼ÃÓÅʒÈҒÈ͸ÈËËþ͸ÈÀÅ ¹¸»¸Å¸¼¹¸Á»¸ÃÔ͸Ļ¸¸ÃÃÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ’ÈÊ»ÀÁ» ͸ÈËËß µÅÕ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ͗ÈÕÕż ¹¸Á»¸ÃÔ ͸Ļ¸¸ÃÃÓÅ ĸÐÀÅ ÊÆÅÆ» ʒ͒’Ȓľ ͒ȒŻÀÁÅÍËÈÀÄÊøÃÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ—üջ¼ÃÀÁÅÊÆÆÎÆÆĒŹ¸»Ê¸Å¸

›Ëȸº¼¸ÍÔиʸż—ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕŹ¸Á»¸ÃÀÁÅŒ’Î͒ȒŻ’ÀÁż¸ÅÉÓ»¹¸Á»ËËøÍ ¹’»’’¼ <ª©¼ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆż —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻ’ ’É’¾ —Ⱦ¼Õ» ͒ȒŻ’ ÀÁ» ÆÈËËøÍÓ» ¿’ºÃ’ľ ¹ÆûƼƻ µÅÕ ÅÔ —żÕÉÅÀÁ ¹¸×ûÀÁÅ Í˺¸¸ÈÀøÃÊ ’’ÈÏÒÃÊÀÁÅ ʗºÐÀÅ» ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍƼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸ <ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕŹ¸Á»¸ÃÀÁÅ͒ȒŻ’ÅÔ—ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á¹¸Á»¸ÃÀÁÅ͒ȒŻÀÁŸ¼Àà ¹¸Á»¸ÃÔÆÈÏÀżÏË͸×—ÈÕ»ÊÕÁ¹¸Á¼¸»

<ª©ÀÁÅ ’É’¾ —Ⱦ¼Õ» ͒ȒŻÀÁÅ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊÓ» ™¦µŸœÅÓ ÉÀÉʽļ ÅÕ»ÕÅ ¸¼Àà ÍÕÈÕ»ÃÕ¾ ¹¸ÁŸ Ÿ¸ÈÀÄ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ Í˺Լ ¾ÀÐÕÕ ÅÔ ¿¸»¸É ÆÁ ÄƼ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹¸ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ͒ȒŻ’¼ ¿¸¸»Ã¸Í¸¼ ͗ż ¹¸Á¼¸» Ï Õ¼»ÕÕÈ ͒ȒŻÀÁ»ÊƼÆÈÍÆÁ¹¸Á»ËËÃø»¸Õ¿ÕÄÐÀ¾¹¸Á»¸¸ÕÉÕÍ’É’¾—ȾÀÍ—ÁÃ׺ÎÅÔ͗ÅÀÁ ÐË˼ÍןÃÊ˼Àȼø»ÓżÆÈ׺¸»¼¸¾¹ËÁÕÉÕÍÀÁ»ÊÆ»ÊÆÆÉÅÆÆÈÍÆùƻ¼Æ͸ŻÀøü ÆÈËËø͹ÆÃÆľÊÆÁÖÄ


¸¾ÀÃÃø»¸¸ÅÓ ËÈл¸¸È ¹ÀÁ ¹ÆÃÉÆÅ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ¼ÆÈÆÁÊÃÓ» ͸ÈËËü¸» ™¦µŸœÅÓ ÉÀÉʽļ ÊË͸ÁÅ ͒ȒŻÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͒ȒŻ’ ÕÉÕÍÀÁ» ÅÔ ͸Ȼ¸Ã¿¸Í»—Á»ÕÕÈ ¹¸Á»¸ÃÔÆÈÏÀżŒÒ’þ¹¸Á»¸¸ŒÒ’Ã’ÃÊÕÁÅÔÍÆùƻ¼ËËøŸºÏ—¿¼Õ»ÆÅÎÃÆ»ÊÆÁ •

™¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ¼¸ÅÉÓ» ¹¸Á»ËËø͸¼ ¼¸È¸¸Í »ËȺ¸Å ¸È»Ó» ÍÕÈÕ»ÃÕ¾ ¹¸ÁŸ ÈÊ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’ÎÀÁÅ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ¼¸ÅÉ ¹¸Á»ËËøÍ ÈÊ ĒŻ’Å ’ÈÊ»’’È ÀÃÕÈÍÀÁÃÉÕÅ ÊËÉøÍ ¼¸ÅÉÓ» ¹¸Á»ËËþ —żÕÉÅÀÁ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ¼¸ÅÉË˼ʸÁ ÍÆùÆÍ ÈÊ ͗ŸÄÓŸÄԼȸÃÓÅϸŸÈÓÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÊÕÁÍÆùÆÉÆż¸ÅÉÓ»¹¸Á»ËËü¸»

œÕÕÈÍ »ËȺ¸Å ¸È»¸¸É ÇȸÂÊÀÂÊ ÍÕÈÕ»¾——ÃÕÍ ͸ĻÀÁÅ ¹ÆÃÆľÊÆÁ ÅÔ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ¹¸×ûÀÁÅ ¼¸ÅÉ ¹¸Á»ËËøÍ ÖÄ ¤’Å»’Å ’ÈÊ»’’È ÀÃÕÈÍÀÁÃÉÕÅ ÊËÉøÍ ¼¸ÅÉÅÓ Í˺Լ ʗ—ÅÀÁ —ÅÕûÕÕ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¸ÉË˼ø¸È ÅÕÃÕÕ¼ ĸȻ¸¸ÅʸÁ ÍÕºÕÕÈ ¹¸Á»¸¸ Ï ÊƻʺÆÈÊÆÁ ͒»¾ÃÀÁÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» ÊÆÆÎÆÍ ——¼ÅÕÕÉ ¼¸ÅÉË˼ӻ ’ÈÊ»ÀÁż—Å»ÕÕȹ¸Á»ËËøÍи¸È¼Ã¸»¸»¸ÈϹ¸ÁŸ

™¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’ÎÀÁÅ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ¹¸Á»ËËøÍ ¼¸ÅÉÅÓ ÊÆÆÎÆÆ ÅÔ ¹À½Ê ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ÀÃÕÈÍÀÁÃÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ʸÁøÅÊ ÍË»¸Î¸¸ÅÓ ÕÍÕÅ ÕÎÉÀÁÅ —üջ¼Õà Œ’ÎÀÁÅ ’’ÈÏÒÃʒ’È ÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ <—ÅÀÁ» ĒÅ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ͒ȒŻÀÁÅ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ϸŸÈÓÅ’’ÈÏÒÃÊÀÁÅÀż½ÂÉÕÕÈÊÆÆÎƾ¹ÆÃÅÆ

¤’Å»’Å ’ÈÊ»’’È ÀÃÕÈÍÀÁÃÉÕÅ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ¼¸ÅÉË˼ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÕÕÈ ¹¸Á»¸ÃÔ ͸Ļ¸¸ÃÃÓÅ ¹Æ¼ÀÊ ¿¸È¼ÃÓ» ÊƼÆÈÍÆÁþ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ÉÆÅ»ÆÉÆÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÕÕÈ ¾ÀÐÕÕÅÔ»¸¿ÈÓÅÊÆÉÆÁÄƼ¿¸»¸ÉÅÓŒ’ÎÀÁÅÍÆÄɼÆÃ͒ÈɼÆÈÆÁÊÃÓÅ’Èʒ»»Ä ¿¸Éº¸ÈøɸÅœ¥™ÀÁ»ÊÆÆÎÆÍƼ¸ÐÀ»Ã¸Å¸

™¦µŸœÅÓ ÉÀÉʽļ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ÍƐÈ ʒÈÃÀÁÅ ’ÈÊ»ÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁüƻ µÍÅÀÁÍ ÅÔ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅŒ’ÎÀÁÅÍÆÄɼÆù¸Á»¸ÃÔÆÈÏÅÓ¼ÆÈÆÁÊÃÓÅÍÀÁɺÕÈ’Èʒ»ĒŹ¸Á»¸ÃÔ ͸Ļ¸¸Ã¸Í¸¼»¸ÈɸŹƼÀÊ¿¸È¼¸Ã¹¸ÁŸ

™¦µŸœÅÓÉÀÉʽÄÀÁ»¼¸È¸¸ÍԽȒÅÍÀÁ¿¸ÈÏĸ¸È¹¸Á»ËË߇—ż <ª©ÀÁÅ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ¹ÆÃÆÅ ͒ȒŻÀÁÅ ¼¸Åɸż ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ¿¸È¼ÃÓ»ÊËɸ¼ÅÔÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ ™¸Á»¸ÃÀÁÅŒ’Îʗ—ÅÀÁ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓ»¹À½Ê¹ÆÃÆÅ’ÈÊ»ÀÁÅ—ÅÕûÕÕ»ÕÕÈÊÆÆÎÅÆ <ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅÍÆ»͸׻¼ÃÓ»ÊÆÆÎƾ—ÅÕÃÅÕ

™¦µŸœÓ»¼ÕÕÈÍ¿¸ÈÏÄÓż¸»Ë˼¸È¸¸ÍÔ—½иÊʸÁ»¸¸È¹¸Á»ËË߇—ż ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁŗȼ—Å»¹ÕÃÊ»ÕÅÕ ™¸Á»¸ÃÔ͸Ļ¸¸ÃÃÓÅ¿¸È¼ÃÓ»ÊƼÆÈÍÆÁþÊÆÆÎÅÆ ‡ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕŹ¸Á»¸ÃÀÁÅ͒ȒŻÀÁż¸ÅÉÅÓÊÆÆÎÆÆ»ÍÀÁÅÕ ™¸Á»¸ÃÀÁŹÀ½ÊŒ’ÎÀÁż¸ÅÉÅÓÊÆÆÎÆÆ»ÍÀÁÅÕ ™¸Á»¸ÃÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ—ÅÕûÕÕÍÀÁ»¼Õ¾ĒŻ’Å’ÈÊ»’’ȼ¸ÅÉÓ»¹¸Á»ËËß ©Ë¼¸Ã»¸¸ ÐÀžÀûÕÕż ¸ÐÀ»Ã¸Í ¿ÆÈÀûÆÆÈ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ nÍÕÈÕ»ÃÕÕ»—Áo ¹¸Á»¸ÃÀÁŹÀ½Ê͒ȒŻÀÁÅÆÅÆÃÓż¸ÅÉÓ»¹¸Á»ËËß ­Æ»͸׻¼¸Ã¹ÆÍÀȼÃÓÅ’ÈÊ»ÀÁÅÊÆÆÎÆÆ»ÍÀÁÅÕ


œÕÕÈÍ ͗żÈÕÃÀÁ» ¸ÈÀû¸ÍÓÅ ÊËü ¹À¿Å½É Ƚ»ÀÉÊÈÀÁÅ ɸż ÉʸÊÀÉÊÀ ÅÕ»¾ÀÁ» ¹¸Á»ËËþ ʗ—ÅÀÁ ¼¸»ËË œ¥™ÀÁ ¾Àà ¹—ÈÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆż ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»Ó» —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ¹—ÈÕÕÈ ÅÔ ɸû¸¾ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈË˼¸¼ ÊËÉ»¸¾ ’»’Í ¸¾ÃÓ» ÍÀÁ¾»—ÁÎÕÊ»ÕÍÅÔÏË͸ÃÖÄ

¥˜­ÀÁŗȼ—Å»ÕÕÈÅÕ»ÆÅÓœ¥™ÀÁ»—ÁÎÕÊ»ÕÃÀÁ»¿¸Éº¸ÈøÉÅÓ¼¸È¸¸ÊÆÆÎÆÆÅÓ¹—Í ÆÅÓ ¼ÀŸÄÀÂÀÁ» ÍÕÈÍÕÅ ¿¸Éº¸ÈøÍ ºÕ »ÕÉÕÅ ¸ÉË˼¸Ã »¸ÈŸ µÅÕ ¸ÉË˼ÃÓ» ÐÀÁ¼ºÕÈÃÕÍ—żÉÕÅ¿¸ÈÏÀĹÆÃ¥˜­ÀÁŗȼ—Å»ÕÕÈ¿¸Éº¸ÈøɸÅœ¥™ÀÁ»—ÁÎÕÊ»Õà ÍËËÏÀÅ ¼ÀŸÄÀ¸¸È ÊÆÆÎÆ»¼ÉÆÅ œ¥™ÀÁ ¾ÀÃÀÁÅ ’É’ÃÊ ¹ËËȸÃÊÓÅ Í˺ÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸¾ ’ÄŒÍ ÆÅË˼ÓÅ »—ÁÎÕÊ»Õח¼ÀÁ» ÐÀÅÕÏÃÕÅÕ ­¸ÈÀÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈË˼ÓÅ Í˺Լ ɸù¸ÈÓÅ ¾Àà ¹—ÈÀÁÅ ¹—ÊÕÎ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ»ÕÕÈ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ¿’È——» ¼¸ÍÀÅ Í˺¸¸ÈÀøÍ¿¸Ä¸¸È¼ÀŸÄÀÂÀÁ»¿¸Éº¸ÈøŸ

¥˜­ÀÁÅ —È ¼—Å»ÕÕÈ ¿¸Éº¸ÈøɸÅ œ¥™ÀÁ ÐÀÅÕ ÊÆÆÎÆÆ» ÅÀÁÊÕ¼ ʸÈ͸¸Í¼¸¸ ÍËËÏÀÅ ¼ÀŸÄÀÂÀÁ»͸Äʸ¼ÅÔʸÈ͸¸ÍÅÔÍÕÈÕ»Ãջϼռ—ȼ—Å»¸ÐÀ»Ã¸Í¸¼ÀחÆÁûÆľÊÆÁ ¹¸Á͹ÆÃÅÆ

 ŸËÈ»¸¸¥˜­¹¸¹¸Á»¸ÃÔÆÈÏÅÓ¼¸ÅÉ •

¥˜­ ©­ªÀÁÅ —È ¼—ż —żÕÉÃÕÅ ÍÕ¼ ÍÕ¼ÕÅ ¼¸»¸º¸È ¼¸ÅÉË˼ӻ ÅÕÄÕÃÊ ¹¸Á¼Ã¸¸È ¹¸Á»ËËü¸» ¹’»’’¼ ÊÕ¼»ÕÕÈÕÕÉ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÀÅÕ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¼¸»¸º¸È ¼¸ÅÉ ™¦µŸœ ÅÔ ËÃÉ ÆÈÅÓ ÊƻʺÆÈÊÆÁ ͒»¾ÃÀÁ» ͸Ż¸Í ¹Æ¼ÃÆ»ÓÅ ¹¸ÈÀÄÊ ¹ÀÏ»——¼ÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍƼÏË͸øÏÍÆùƻ¼ÆÃÊÆÁÖÄ

™¦µŸœÓ» ¹¸Á»ËËÃÉŸ¸È ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’ÎÀÁÅ ÍÕ¼ÀÁ ÍÕľÕÕÅÀÁ ¸Ã¼¸»¼¸Ã ͗ÃÕÕ¾ ¹¸Á¾ ÊË͸ÁÅ ËÃÉ ÆÈÅÓ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕà ÊƻʺÆÈÊÆÁ ׺¸»¼¸¾ ¹¸ÁŸ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ϸŸÈÓÅ ¼ÆÈÆÁÊÆà ÅÔ ͗Å ¸ÄÓÅ ¸¾ ¸ÄԼȸü ÍÕÈÍÕÅ ŒÒ’þ ¹¸ÁŸ »Õ¼»ÀÁ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÆ͹ÆÃÆľÆûƼƻœ¸Åɹ¸Á»ËËøÍÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ»Æø»ËËû¸ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃ׺ËËø͸¼¸ÐÀ»Ã¸»¼¸¾¹¸Á»¸¸ÍÕ¼ÀÁÏÊÆÆÎÆÆÅÆÆÉÆÈÍÀ»¼¼Æ»¹¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’ÎÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ͗ÏÀÅ ¿—ÁÃÀÁ» ÊÆÆÎÆÆż ¹—ÈÕÅ ͸ÄÈËËøÍ ׺¼¸Ã ÖÄ ªÀÁÄÕÕÉ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ Œ’ÎÀÁ» ÍÀÁɺÕÈ ’ÈÊ»’’È ÊÆÆÎÉÆÅ ¼ÆÈÆÁÊÆà ÍÆÄɼÆÃÓÅ ÍÕľÕÕ»ÕÕÈÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ»¿¸Éº¸Èø¾ÊÆÆÎÆÍи¸È¼Ã¸»¸ʸºÀ»¼¼¸»

™¦µŸœż ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ Œ’ÎÀÁÅ ÍÆÄɼÆà ¼ÆÈÆÁÊÃÓÅ ’ÈÊ»ÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁþ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ͒ȒŻ’¼ ÊËÉ»¸Í¸¼ »ÆÃÃÆŸÅ͸¸È¼¸»

<ª©ÊÕÁ ͸ÈÔÎËËø͸¼ ¹¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÅÓ ¼¸ÅÉÅÓ ÊÆÆÎÆÆ ÅÔ ͒ȒŻÀÁÅ ÍÀà Í׿»¸¸ÈÓ» ÅÕÄÕ»¼——þ’»¼’»<ª©¼¹¸Á»¸ÃÀÁÅŒ’ÎÀÁ»¿’ºÍ’ÅÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͒ȒŻ’»Õ¾—¿Õ¾ ’’ÈÀÁÅ ’ÄÏÒ»ÏÀ¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ —È ’»’’¾’’ ’»Ï ¹¸Á»¸¸ ÊÆÍÀÆüÆü ͒ȒŻ’ »Õ¾ —¿¼Õ» ­¸ÈÀÅ ™¦µŸœÅÓ ÉÀÉʽļ ͒ȒŻÀÁÅ ÍÀà Í׿»¸¸ÈÓ» Àח ’È»’Å ͗ÈÕÕż ¸ºÏ —¿¼Õ» µÅÕ ͗ÈÕÕż ¹¸Á»¸ÃÀÁÅ ¹—Í ʒÈÃÀÁÅ Œ’Î ¹¸»Ê¼¸» Õ¼»ÕÕÈÀÁÅ ¿¸ÈÀÄ ÍÕÉÕ» ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸Å¼ÐË˼ÆÈÆÃÎƾ¹¸Á͸¼¿¸ÈÀÄÅÔÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ—ÁÃ


­ÆÁÐÆÆËȸ»Ð¸¸ÏÀ»ÃÕÉÕÅÍÆùÆÆÉ •

ªË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ nÍÆÁÐÆÆ Ëȸ»Ð¸¸ ÏÀ»ÃÕÉÕÅ ÍÆùÆÆÉo »Õ¼Õ» ÅÕÈ ÊÆÄҐÆ ÅÔ ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÍÆùÆÆÉ ¹ËÖË Ë» ɸù¸È¸¸É ÆÈÎÓÅ ÅÀÁחÃÕ»Ï ¹ÆÃÆÍ ¹Ëɸ¼ ɸù¸ÈË˼ʸÁ ÍÆùƻ¼ÆÍ ÍÆùÆÆÉ ÍÆÁÐÆÆ ÏÀ»ÃÕÉÕÅ ÍÆùÆÆ ĒÅ Ë» ɸù¸È ’’È’’ ¹Ëɸ¼ ɸù¸ÈË˼ÓÅ ÆÈÎÓÅ ÅÀÁחÃÕ»Ï ¹ÆÃÆÍ ÍÆùÆÆÉÓ» ÊÆÆÎÆÍ ¸È»¸ ÖÄ µ¼»ÕÕÈ ÆÁûÆÃÊÓ» ͒»¾ÃÀÁÅ ÉÊȸʽ»ÀÁÅ ¸»ËËû¸¸È ¹ÀÁ ¹ÆûƾÕÕ ¦ÃÆÅ ÊÆÆÅÓ É˼ø¸Ï¼¸¸ÉÕ¼»ÕÕÈ ÍÆùÆÆÉÓ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÉÆÅÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊË˼ÊÆÆÎÆÆÅӸȻË˼ӻ ɸŸÃ¹ÆûÆƼ¹¸ÁŸ

ªË͸ÁÅɸù¸ÈÓÅÍÆÁÐÆÆÏÀ»ÃÕÉÕÅÐË˼ÍÆùÆÆÉÓ»ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊÀÁŘĸÊÈÀÎÓÅË» ɸù¸ÈÊ ÍÆùƻ¼ÆÍ ¹¸»¸ÅÓÅ ÅÀÁùÕÈÕÕÈ ÊÆÆÎÅÆ ­ÆÁÐÆÆ ÏÀ»ÃÕÉÕÅ ÅÀÁÊ ÍÆùÆÆÉÓ» £½ÆÅÊÔ½ºÀÁÅËȺËËĸÊÈÀÎÓÅÊË͸ÁÅɸù¸ÈÓŹ¸»¸ÅÓÅÅÀÁùÕÈÕÕÈÊÆÆÎÅÆ

ªË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ Ëȸ»Ð¸¸ ÏÀ»ÃÕÉÕÅ ÐË˼ ÍÆùÆÆÉÓ» ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊÀÁÅ ˜ ĸÊÈÀÎÓÅ Ë»ɸù¸ÈÊÍÆùƻ¼ÆÍĒÈÅÀÁÅÀÁùÕÈÕÕÈÊÆÆÎÅƫȸ»Ð¸¸ÏÀ»ÃÕÉÕÅÅÀÁÊÍÆùÆÆÉÓ» £½ÆÅÊÔ½ºÀÁÅËȺËËĸÊÈÀÎÓÅÊË͸ÁÅɸù¸ÈÓÅĒÈÅÀÁÅÀÁùÕÈÕÕÈÊÆÆÎÅÆ

µ¼»ÕÕÈÍÆùÆÆÉÅÔĒÅ$$%&&%q»ÀÁŸÃÀÅÓ»ÅÔÍÕÈÕ»ÃÕ¾¹¸Á»¸¸»¸¸ÉиÃÊ»¸¸Ã¸Å ×û¸¸Ê¸Á¹¸ÁŸ 

ª¸ºœ¥™ÀÁÊÆÆÎÆÆ»¥˜­ÀÁŗȼ—ż—żÕÉÃÕ¾ÊƼÆÊ»ÆÍ¿¸ÈÏÀÄ •

¥˜­ ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ÆÈÃÆ»ÓÅ ¸È»¸¸È ÊÆÆÎÉÆÅ œ¥™ÀÁ» ÅÕ»ÕÅ ¿ÕÈÕ» ͸ÈËËü¸» ¹’»’’¼ ÕÅÕ ËÊ»¸¸È¸¸ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ¾Àà ¹—È ÊÆÆμƻ œ¥™ÀÁ» ʗ—ÅÀÁ —È ¼—ż —żÕÉÃÕÅ ¿¸Éº¸Èø¾ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ͸ÄȸÃÊ ϸŸÈÓ» ¼ÕÕÐחÃÕ͹ÆÃÆľÀÁ»ÆûƼƻ

¥˜­ÀÁÅ —È ¼—ż —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¸È»¸¸È ÊÆÆÎÉÆÅ œ¥™ÀÁ ¼—Å nÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ¿’È——o»—Á»ÕÕÈ ÊÕÅÎÉÕÅ ¹¸Á¼¸» ÅÔ ¾Àà ¹—È ÊÆÆμƻ œ¥™ÀÁ ÊÆÆÎÆÆ» ¿¸Éº¸Èø¾ θ¸ÐÀ¼ ¼¸È¸¸»ÀÁÅ ¥˜­ÀÁÅ —È ¼—Å »¸È¸Í ͗ÈÊÕÃÍ ÍË»¸Î¸¸Å¼ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¸È»ÓÅ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ¿’È——» ͸ĻÀÁÅ ¹¸»¸ ¹¸Áû¸Í¹ÆÃÆľÀÁ»ĒŹ—ȼ——þ’»¼’»

¥˜­ÀÁŗȼ—Å»ÕÕÈ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹÆÃÆÅÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓŸȻ¸¸ÈÊÆÆÎÉÆÅœ¥™ ÀÁ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ÍÕÉ»——¼ÀÁ» ÐË˼ ¿¸Éº¸Èø¾ ÐÀÅÕÏÃÕÅÕ Ÿ¸Éº¸ÈøÍ —½¼ »¸È¸Í ÅÕ» ͗żÈÕà ¹Æà ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾——¼ÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¸ÉË˼¸Ã ÖÄ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¸È»¸¸È ÊÆÆÎÉÆÅ œ¥™ÀÁ Í˺Լ ˜˜¥™Ó» —żÉÕÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸»¸¸È ÅÔÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸ÈË˼¸¼¸Å»ÀþÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁ»ÊÆÆμƻ¹ÆÃ͸ÈÀÅ¥˜­ÀÁÅ Í˺Լ˜˜¥™ÓÅ—żÉÕÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸»ɸû¸¾ÍƐȼƻÏ—Áø¾ÀÃø»¸¸»ÍÆùƻ¼ÆÍ ɸù¸ÈË˼¸¼ÊËÉ»¸¾’»¼’» Áļ—żÉÕÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸»¸¸ÈÅÔ¹ËÖ˾ÀÃÀÁÅÕÎÉÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸Å¼ —żÕÉÃÕÅ ÊÆÆÎÉÆÅ œ¥™ÀÁ» ¥˜­ÀÁÅ —È ¼—Å»ÕÕÉ nÎÕºÕÈo ɸù¸È¸¸È ÊÆÆÎÉÆÅœ¥™ÕÕÈ¿¸Éº¸Èø͸¼͗żÈÕû¸ÈŸ


 ¥’Ã’’ÃÃÀÁÅÐÀžÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ÍÕùÕȗ—¼ •

©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É¸»Ê ŒÒ’ÃÃÀÁÅ ¹Ëɸ¼ ʒÈÃÀÁÅ ÐÀžÀûÕÕ» ĒÅ ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» µ¼»ÕÕÈ ¸È»¸¸É ͸ĻÀÁÅ ’È»’Å ÍÕÈÕ»ÃÕ»¼¼Õ» ¸È»¸¼ —Ⱦ——ÃÕ»ÏÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ÍÆÁÐÆÆËȸ»Ð¸¸ÏÀ»ÃÕÉÕÅÍÆùÆÆÉÓŸȻË˼Æȼƻ

 ‡È¾——ÃÕ»ÏÀÁŸȻ¸ •

‡È¾——ÃÕ»ÏÀÁÅ ¸È»¸¸È ÊË͸ÁÅÅÕ» ɸù¸ÈÓÅ ÅÕ»¾—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ’»’»¼É’Å ’É’ÃÊÅÔ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ͒¼’ÃĒÈ ÕÈÍÃÕÃÊ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ»Ê ÍÕÈÍÕÅ ŒÒ’Ã’Í ÅÀÁÊ ŒÒ’ÃÃÀÁ»ÊÆÆÎÅƪË͸ÁÅɸù¸ÈÓÅ—Ⱦ——ÃÕ»ÏÀÁ»ÊÆÆÎÆͼÆÆÊÕ»ÐÀÊ»Õà ÆÆÈU­ q» ÊÆÆÎƾ ¼¸È¸¸ ÅÔ ¿’ºÍ’Å ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ Ëʻӻ¹ËɼӻÅÔËÊ»¸¸È¸ºÉ¸ÅÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓź½ÂÊÆÈ<%q»ÅÕľÊÆÆÎÅƵÅÕ ÅÔÊË͸ÁÅɸù¸ÈÓżÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ£½ÆÅÊÔ½ºÀÁÅËȺËËĸÊÈÀÎ&%ÀÁÅË» ɸù¸ÈÊ ÍÆùƻ¼ÆÍ ¹¸»¸ÅÓÅ ÅÀÁùÕÈÀÁ» ÊÆÆÎÉÆÅÊÆÁ ¸¼Àà —È ¼—Å »¸È¸Í ÖÄ µÅÕ ÅÀÁùÕÈÀÁ»ÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ—Ⱦ——ÃջϻÕÅÕ­¸ÈÀÅ£½ÆÅÊÔ½ºÀÁÅËȺËËĸÊÈÀÎ ©ÀÁÅ ¹¸»¸ÅÓÅ ÅÀÁùÕÈ ÅÔ и¸È¼¸»¼¸Í ÅÀÁÊ ÆÈÎÓ» ͸ÈËËü¸» ËÏȸ¸É ÆÈÎÓÅ —Ⱦ——ÃջϻÕÅՇȾ——ÃÕ»ÏÀÁ»¼¸È¸¸ÍĸʽĸÊÀÂÀÃÕÈÍÀÁÃÃÕÕÈÊƼÆÈÍÆÁüƻ‡—ż 0ɸù¸ÈÓÅÆÈÎÓÅ—Ⱦ——ÃÕ»Ï

 0ɸù¸ÈÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ—Ⱦ——ÃÕ»Ï

 •

™Ëɸ¼ʒÈÃÀÁÅ—Ⱦ——Ãջϗ—¼ÊË͸Áù¸ÃÆÈÃÆ»Æ͒¼’ÃĒÈÕÈÍÃÕÃÊÀÁÅ—Ⱦ——ÃÕ»ÏÀÁ» ¼¸È¸¸ÍÊÆÄҐƻÆÆÈÊÆÆÎƾ¹ÆÃÅÆ 0ɸù¸ÈÓÅÆÈÃÆ»ÓÅ—Ⱦ——ÃÕ»Ï

 0ɸù¸ÈÓÅ͒¼’ÃĒÈÕÈÍÃÕÃÊÀÁÅ—Ⱦ——ÃÕ»Ï

 •

µ¼»ÕÕÈ —Ⱦ——ÃÕ»ÏÀÁ» ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ £½ÆÅÊÔ½ºÀÁÅ ËȺËË ĸÊÈÀÎ &%» ¸ÐÀ»Ã¸ÅÊÆÆÎÆ͹’»’’¼—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ—Ⱦ——ÃÕ»ÏÀÁŸ¼ÀÃʸÁù¸Èø»¼¸Å¸µ¼»ÕÕÈ ÅÔɸù¸È ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ’»’»¼É’Å ÅÕ» ÅÕ»¾ÀÁÅ ’É’Ãʒ’ÉиÃÊ»¸¸ÃɸÅ ÆÈÃÆ»ÆÕɺÕÃ͒¼’ÃĒÈÕÈÍÃÕÃÊÀÁŸÃÔÅÕ»ÅÀÁÍÅÔÅÀÁÊ’É’ÃÊÀÁ»͸ÈËËß

 


 •

˜Åͼ¸»ÏŒÒ’ÃÃÀÁź½ÂÊÆÈÓ»¹¸Á»ËËøÍ U<% ÅÔ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É¸» ¼¸ÍÔ ¹Ëɸ¼ ɸù¸ÈË˼¸¼ ŒÒ’Ã’Í ÅÀÁÊ ŒÒ’ÃÃÀÁ» ÊÆÆÎÆÍƼ ¸ÐÀ»Ã¸Í ¸Åͼ¸»Ï ŒÒ’ÃÃÀÁÅ º½ÂÊÆÈ ÖÄ µÅÕ ÅÔ ¼ÆÊÆƼÓÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ’’ÈÏÒÃÊÀÁ» ͸ÈËËß œÆÊÆƼÓÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÅÔÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸Èø»¸¼ÕÕÈÕÂÉÇÆÈÊÓ»ÅÕľÀÄÇÆÈÊÓ»͸Éɸż—Å ¹¸ÁŸ

U<% q» ¹—ÍÕü ÅÔ ÊÆÆÎÆÍÓÅ ÊËü ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ ÅÔ ʗ—ÅÀÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ʒ¼ÀÁ»—Á ¹Ëɸ¼ ¹—Í ɸù¸ÈË˼ÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

’’ÈÏÒÃʒ’É

иÃÊ»¸¸Ã¾

¹¸Á»¸¸

ËÏȸ¸É

ÊÆÆÎÆÆÅÓ

¹ÕÃÊ»ÕÃ

и¸È¼Ã¸»¸Ê¸ÁÖÄ •

ªÕ»ÐÀÊ»Õà ÆÆÉÊÆÆÎÉÆŗȼ—Å»ÅÀÁÊÕ¼ÀÁÅ¿¸É¸»¼¸ÍÔÅÀÁʌҒÃÃÀÁ»ÊÆÆÎÆÍƼ ¸ÐÀ»Ã¸Å¸

 ¥ÀÁʌҒÃÃÀÁ»ÊÆÆÎÆÍ •

µ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ×Å¿ ¹—ÈÀÁÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼Õ¼ ÊË͸Áù¸Ã ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ͒¼’ÃĒÈ ÕÈÍÃÕÃÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÌÆż—üջ¼Õà ÀÄÇÆÈÊƼ ŒÒ’Ã’Í ÅÀÁÊ ŒÒ’ÃÃÀÁ» ÊÆÆÎÆÍƼ ÖËÅÓ’ÄŒ—ÁüºÕÈÃÕüŒÒ’Ã’ÍÅÀÁʌҒÃÃÀÁ»ÊÆÆÎÆÍи¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á¹Æüƻ

‡ÁüºÕÈÃÕüŒÒ’Ã’ÍÅÀÁʌҒÒà •

U­ ÅÔ ¼ÆÊÆƼÓÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ’’ÈÏÒÃʒ’É иÃÊ»¸¸ÃɸÅ—ÁüºÕÈÃÕÃʹËÖË—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ŒÒ’Ã’ÍÅÀÁʌҒÒÃÖć—ÅÀÁ» ÊÕ»ÐÀÊ»Õà ÕÕÈÊÆÆÎÅÆ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»ÊŒÒ’Ã’ÍÅÀÁʌҒÒà U7 ÊU­ ­’¼’ÃĒÈÕÈÍÃÕÃÊÕ¼ŒÒ’Ã’ÍÅÀÁʌҒÒà U¦ ÅU­ ­’È’Å»ÀÁÅÍËÈÀÄÊøüŒÒ’Ã’ÍÅÀÁʌҒÒà U. NU­

‡—ż 

U7 ÅÔ <¼ ¹ÀÁ ¹ÆÃÉÆÅ ’’ÈÏÒÃʒ’É ——¼ÉÕÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ nÊo ÅÔ ÅÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊË˼ÓÅ ĒȒÅ º½ÂÊÆÈ ’’È’’È ÍÕùÕà ɸù¸È ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅÅÕ»¾—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ÅÆ»¼ÆÍÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» U2 ÅÔ <¼ ¹ÀÁ ¹ÆÃÉÆÅ ’’ÈÏÒÃʒ’É ——¼ÉÕÅ ͒¼’ÃĒÈ ÕÈÍÃÕÃÊÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ nÅo ÅÔ ͒¼’ÃĒÈÕÈÍÃÕÃÊÀÁÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊË˼ÓÅĒȒź½ÂÊÆÈ ’’È’’ÈÍÕùÕÃɸù¸ÈÊËÉ ¹—ÈÀÁÅÅÕ»¾—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ÅÆ»¼Æ͸¾ÀÃøɸÅθ» ¹ÆÃÅÆU. ÅÔ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÐÀÅÕ ʗºÐÀÅ» ͸Ż¸Í¸¼ и¸È¼¸»¼¸Í —żÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÌÆżÓÅ—üջ¼ÃÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ nNo ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ͒ȒŻÀÁÅ ¾ÀÐÕÕ ÅÔ »¸¿¸È ÅÀÁÊ —üջ¼ÕÃÌÆżÓÅ ĒȒÅ º½ÂÊÆÈ Õ¼»ÕÕÈ ¹—Í ͒ȒŻÀÁ» ͸Äʸ¼ ÅÔ ÅÕÄÉÕÅ »Õ¾ —¿ÕÍÕ¼ ɸù¸È ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ ÅÕ»¾ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ÅÆ»¼ÆÍ͒ȒŻ’ 
 ¥’Ã’’ÃÃÀÁÅ—żÉÕÅÊÕ»ÐÀÊ»Õà •

ªË͸ÁÅÅÕ»ɸù¸ÈÓÅ͒»¾ÀÃÅÔ¹Ëɸ¼ɸù¸ÈË˼ÓÅ͒»¾ÀÃÊÕÁ͸ÈÀÃθÅË×ü¸¸Ê¸Á ¹¸Á¼¸» ªÀÁÄÕÕÉ ¼ÕÕÈÍ ÍƐÈ ÏÀ»ÃÕü ÊË͸ÁÅ ÅÕ» ɸù¸ÈÓ» É˼øÍ ͸ĻÀÁÅ ¿’º ¸È»¸ ¿¸Ä ¹Æà ÖËÅÓ ’ÄŒ ʗ—ÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ º½ÂÊÆÈÓÅ ’’È’’È ÍÕùÕà ռÀÁÅ ¿¸É¸» ¼¸ÍÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ’É’ÃÊÀÁÅ ÍÕº ÐÀžÀÁ» ʸ¸Ä¸»Ã¸¾ÍÕÈÕºʸ¸Ä¸»Ã¸ÃÍÀÁ͹ÆÃÆľ»—Á¹ÆÃ’É’ÃÊÀÁŹ¸Á¾¹ÆÃÆÍÍÕºÐÀžÀÁ» É˼øÍ ¼¸È¸¸ ÅÔ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ŒÒ’Ã’Í ŒÒ’ÃÃÀÁ» ÅÔ ÊÆÆÎÆÍ ׺¼¸Ã ¹’»’’¼Ë»ŒÒ’ÃÃÀÁ»¼¸È¸¸Í—żÉÕÅÊÕ»ÐÀÊ»ÕÃÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸ÅÊÆÆÎÅÆ   

µÅ¼ÊÆÄҐÆ%

U< ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ’’ÈÏÒÃÊÀÁ» ͸ÈËËß $% ¼ÆÊÆƼÓÅ ÆÈÎÓÅ ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊÀÁ» <%¼ÆÊÆƼÓŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÖÄ •

ªÕ»ÐÀÊ»Õà ¼ ¸ÐÀ»Ã¸É¸Å ÆÁûÆÃÊË˼ӻ ÊƼÈËËù¸Ã ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ —żÉÕÅ Ë×ü¸¸ÍÆùÆÆÅÔ ; +$ <µÅ¼ < 3µq <

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓŹ¸»¸Å¸Åº½ÂÊÆÈ

3

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¹¸»¸Å¸Åº½ÂÊÆÈ ’ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¿¸Èø»¸‚‡˜™™ʒÈÀÁÅ˼Àȼø»ÓŹ¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¿¸È¼¸Ã͒ȒŻÀÁÅÅÀÁÊÍËÈÀÄÊøà µ

µÂÉÇÆÈÊÓŹ¸»¸Å¸Åº½ÂÊÆÈ

¥ÀÁÊÀÄÇÆÈÊÓŹ¸»¸Å¸Åº½ÂÊÆÈ

 •

Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÎÕÕÅÀÁ ÆÈÎ ˜­q» ¼¸È¸¸Í ÍƐÈ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ÍÕÉÕ»Ê Í˺¸¸¾ ¹ÆÃÅÆ ¼ÆÊÆƼÆÆÉ ÅÀÁחÃÉÕÅ ÍÕÉÕ» $% ; ÀÄÇÆÈÊÆÆÈ ÅÀÁחÃÉÕÅ ÍÕÉÕ» 0% »ÕºÕà ÊÕ»ÐÀÊ»Õà ÀÁ»¼¸È¸¸ÍÍÕùÕÈÕÕȹÀÏÀ¾¹ÆÃÅÆ ; $%;0% < ; $%; 3µq  % 

­ÕÈÕº¼¸È¸¸ÍÀÃÕÈÍÀÁÃÃÀÁ»’»’»¼É’Żվ—¿ºÕà < 3µq <% 3µq q % 

µÅÕÊÕ»ÐÀÊ»ÕÃÀÁ»<%qÅʗºÐÀżÕÉ͗Ã<%qÅ’’ÈÏÒÃʒ¼ÍÕÈÕ»ÃÕ¾¹ÆÃÅÆ q % ÅÔÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕż¿¸ÈÎËËÃɸÅÀÄÇÆÈʹÆÃÅÆ 


»Ëȸº¼¸»Ï ¸È»¸¸È ¹Æà —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÆÈÎÓÅ ¸ÃÔ ¸ÃÀÅÓ» ÅÔ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ¼¸»¸Ã¼¸Í ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—żÐÀþ——üջ •

¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ĸʽĸÊÀ ¸È»¸¸È Åջʻվ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊջРÍÕÄÊÕÁ ËøľøÃÊ ĸÊÈÀÎÓ» ÊÆÆÎÆÍ —żÉÕÅ ÍƐÈ ¸È»¸ ¹¸Á¼¸» µ¼»ÕÕÈ ¸È»¸ ÅÔ   ¹ÆÃÆÅ   ÊÆÆÎÆÆÅÓ ŒÍΒü ÉËËÈÀü¸»

©¸Ã¹¸ÈÓÅ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ŒÍΒü ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ Í˺Լ ÆÈÎÓ» À¾Àà ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» ¹’»’’¼ —żÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕͼÕÕ ¸¼ÀÃ͸Å ʽÍÅÆÃÆ»À ¹ËÖË ÆÈÎÓÅ ¸¼ÀÃ͸Ź—ÊÎÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸Å¸»Õ¾—¿¼Õ»

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅÊÆÆÎÆÆÅÓŒÍΒҒȹÆÃÊË͸ÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»͸¸Å¸ —ÁüºÕÈÃÕ¾ ¹¸Á»¸¸»¸¸É иÃÊ»¸¸Ã¸Í»—Á»ÕÕÈ Ë» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕ¾ ¹ËÁ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅÆÈÎÓŹ—ÊÕÎÅÔ¸¼Àûվ—¿¼Õ»ªÆÆÎÆÆÅÓÕÅÕ͗—ŒÍΒÃÀÁ»ɸù¸ÈÓÅ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ŒÍΒÃÊÕÁ ͸ÈÔÎËËø͸¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ Í˺Լ Àח ¹Æ¼ÀÊÆÁ ¹ÆÃƺÏ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕ»ÐÍÕÄÊÕÁ ɒȒ» ÊÕÅÎÕà ÊÆÆÎÆ»¼Æ¾ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕà ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎÓ» º¸¼È¸Ê ¹ÆûÆÍÓ» и¸È¼¼¸» ËÏȸ¸É’È»’ÅÍÕÈÕ»ÃÕ»¼¼Õ»»—Á¹¸ÁŸ 

œ’È’º©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕü—żÕÉÃÕÅÍÀÁ»¼ÕÍÐÀžÀûÕÕÅÀÁ¸È»Ë˼ •

©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÀÁÅ —È ¼—Å» ¸ÐÀ»Ã¸Å ËÃÉ ÆÈÅÓ ĸÂÈÆ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ʗºÐÀż ÆÃÆÅ ʒÈÃÀÁÅ ÐÀžÀûÕÕ» ÍÀÁ¾ ¹¸ÁŸ µ¼»ÕÕÈÕÕÉ ¼ËÈÔ¼º¸Ã ¹—É ÅËʸ» ÍÆÆÈÆżÓÅ ¹ÆÃÆÅ ¹—É ÅËÊ»ÀÁÅ ¼ÆÊÆÈÍ Ë×ü¸¸» ͸ÈËËÃɸÅ ÐÀžÀûÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ÕÈÕÃÊÀÁŌҒÃÃÀÁÅÐÀžÀûÕÕÕÈÏÀÄ͗ÏÅÀÁÐÀžÀûÕÕ͗ÈÕÕÃÕŹ¸Á»¸¸ÆÈÏÅÓ ÐÀžÀûÕÕÅÀÁחÃÕÃÊʸÃÓÅÐÀžÀûÕÕ¼ÀŸÄÀÂÐÀžÀûÕÕ¿ÕÈÕ»¹’»’’¼ĸŸÁ ’Å’’»ÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁŹÆÃÆľÆÆÉиÃÊ»¸¸Ã¾Õ¼»ÕÕÈÐÀžÀûÕÕ»¹—ÈÕÅÍÀÁ͹ÆÃÆľ ͸ȸ¸Í¸Å¹—ȼÕÕ»—Á¹¸ÁŸ

™Æ¼ÃÆ»Æ ¹ÆÃƺÉÈËËø»ÏÀ¼ ÊƼÆÈÍÆÁ ɸù¸ÈÓ» θ¸ÐÀ¼ ÍÕÈÍÕÅ ͒»¾ÀÍÀÁ» ËÈÔ¼ÏÀøÅ ͸Ⱦ ÕÅÕ ¼¸»ËË ʒҺÒÍÀÁ» ¿ÆÈԼƻ ªË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¸Ï ÍÆùƻ¼ÃÓ» ͒¼’ÃĒÈ ÕÈÍÃÕÃÊ ÆÈÃÆ»Æ ʸʺ¸È ¹—ȼ——ÃÕÍ ¸»ËËû¸¸È ÅÔ ÊÆÄҐÆþ ɸù¸ÈË˼ÓÅ θ¸Ð¼ÓÅ ͒»¾Àü ÍÕ¼ÀÁ ÍÕľÕÕÅÀÁ ͒ȒŻ’ ÀÄÇÆÈÊ ÍÕÈÕ»ÎÕÕÊÕÁ ¹ÆÃÆÍÓ» Æþ ÄÕ¼ÕÍÀÁ» ͗ɼջ ªÀÁÄÕÕÉ ŒÒ’ÃÃÀÁÅ ¼—Å ÐÀžÀûÕÕ ÅÔ »Æà ʒÒº ¼¸È¸¸ÍÔ ÍƐÈ ÏÀ»ÃÕü ʒºÃ’ȼ’» ©Ë¼¸Ã»¸¸ÅÓ ͗ÈÕÕż ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÊ ŒÒ’Ã’Í ¹Ëɸ¼—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅӌҒÒÃË»ɸù¸ÈÓŹËɸ¼ɸù¸ÈʌҒÒ͌ҒÒà µÅÕ ¹—ÃÕ»Ê ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸Å ŒÒ’ÃÃÀÁÅ ÐÀžÀûÕÕ ÍÀÁÍ ¸È»¸ ¿¸ÄÓ» ——ÅÀÁ ¼ÆÊÆÈ —Ⱦ——ÃÕ»Ï ¹ÆÃÆÅ Ëȸ»Ð¸¸ ¹ÆÃÆÅ ÍÆÁÐÆÆ ÏÀ»ÃÕÉÕÅ ÍÆùÆÆÉÓÅ ʸø¸È¸ºÏ—¿ÅÕ 


¸ ‡Å¼ÉÕÅ ¼¸»¸Ã¼¸Í ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÅÔ ¿’ºÍ’Å ÊƼÆÈÍÆÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ¼¸»¸Ã¼¸¾ —ÁüºÕÈÃÕ»¼¼Õ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÖÄ ¾ÀÐÕÕ ÅÔ ¹ËȸÄ ¿’ºÍ’Å ÕÃÉÕÅ ÏÀÍÈÀÁÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÕÁÍÆùƻ¼Æ¾ĽʸÃÃÓÅ—ÈÊÕÉÅÔĽʸÃ×ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ—È ¼—żÃ¹ÀÁ¹ÆÃÅÆ ¹ È¼ÀÁÅ ¼¸»¸Ã¼¸Í ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÅÔ ¹Ëɸ¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕÁ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ Í˺Լ ÍÆùƻ¼¼Æ» ¹ÆÃƺÏ ’’È ɸù¸È ÅÕ»¾À¼ —żÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹Æþ ÊËɼ¸¸ —ÁüºÕÈÃÕ»¼¼Õ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÖÄ žÀÐÕÕ ÅÔ ŽÌÊÔ ¹ÆÃƺÉÈËËøÍ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÅÕ»¾À¼ ¼¸»¸Ã¼¸Í ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ËÉʒȒ»ÏÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕ¾ ¹ÆÃÆÍ ¹’»’’¼ÕÅÕ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»ÍÀÄÀÁÅ—ÁüºÕÈÀÁÅɸù¸ÈÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ ÅÕ»¾——¼Õ¼ÊËɸ¼ÅÔ—ÁüºÕÈÃÕ¾¹ÆÃÅÆ ˜˜¥™¼Ó»ʒȒþɒÅÅÕ»ʒÈÃÀÁÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅÅÕ»¾——¼Õ¼¿¸¼Ã¸Í •

˜˜¥™¹ÆÃÆÍÅÕ»¾ÅÔ’’ÈÀÁÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÆÈÃƻƸÐÀ»¸Ã¼¸»¼¸Ã ͒ȒŻ’ ’È ʒù’ÈÀÁÅ͒’ ʸø¸È ÉʸÊÀÉÊÀ ÄÕ¼ÕÕÃÕà »¸È»¸Í ¹ÆÃÆľÊÆÁ ¹¸Á¼¸» ›ÕºÏ ˜˜¥™ ÅÔ ÅÕ»ÕÕÉ ÆÃÆÅ ÊÆÆÅÓ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ׺ËËü¸» ¹’»’’¼ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ʽÍÅÆÃÆ»À ÅÔ ÅÕ» ʒÈÃÀÁÅÍ ¹ÀÐ ¹¸Á͸¼ ʗ—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¼¸Åɸż ÉʸÊÀÉÊÀ ÅÕ»¾ ¹Æûƾ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕü ÊËÉ»¸¾ ¹ÆÃÆÍ»—Á ÖÄ µÅÕ ÊÆÍÀÆüÆü ˜˜¥™Ó» —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¿’ºÍ’Å ÅÕ» ʒÈÃÀÁÅ ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÊËɼ¸¸ÅÕ»¾——¼Õ¼Í˺¸¸ÍÓ»‡ª©¼¿’ºÃ’ľ¹ÆûƼƻ

­ÕÈÕº˜˜¥™ÅÔÅÕ»¹¸ÁÈÐÀüÅÕ»ÃʒÈÃÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å—ÁüºÕÈÃÕ¼Õ»¹ÆÃʗ—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅÅÕ»¾»Õ¾—¿ÅÕ˜˜¥™ÅÔÆÃÆÅÊÆÆÅÓ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅÅÕ»¾ÊÕÁ¹ÆÃÅÕ» ʒÈÃÀÁÅʒȒþɒÅ —ÁüºÕÈÃÕà ¹—ÈÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÊËɼ¸¸ ÅÕ»¾ ¹ÆûÆÅ ɸû¸Í ÉÊÆÁ‡—ÅÀÁÊËü—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅÅÕ»¾ÊËɹ—ÈʸÐÀ»Ã¸É¸ÅÆÈΗÁüºÕÈÃÕÉÕÅÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ˜˜¥™ÓÅ Å×»ÊøÅ ¹Æ¼Æ»ÏÀ¼ ¿—Áà ¸Å»À¸È ÅÔ ʒȒþ——þ »¸È»¸Í¸¸È ¹Æ¼ÆÃÎƾ—¿——ÃÕÃÊÀÁ»ÎË»ÃËËøÍи¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á

­ÆÈ¼Æ»Ï ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ½È’ÅÍÀÁ¼’’ ÅջʻÕÃÀÁÅ ¹¸Á¼Ã¸¸È ÐÀÅ»ÕÕÍ ÕɺÕà ÊÆÆÎÆÆÅÓ ¿¸ÈÀÄ ŒÍΒÃÀÁ» ÆÈËËÃɸÅ ĸʽĸÊÀ ¸È»¸¸È ÍƐȼƻÏ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ʗ—ÅÊÕÁÍÆùÆÆÊÆÁÆÈÎÓ»¼¸ÍÀŸŻÀøÍ¿¸Ä¸¸ÈÊÆÆÎƾ¹ÆÃÅÆ›ÕͼÕÕÕÅÕ͗—¼¸ÍÀÅ ¸Å»Àøà ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÊËɼ¸¸ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËøÍʸÁ ¸¼Àà ÖÄ ©­ªÀÁ» ¹¸Á»ËËøͼ¸¸ ÊËÉøÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¿¸Í ¿ÕÕü ¿ÆÈÀËÃɸÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÊËɼ¸¸ ÅÕ»¾ÀÁ» ¹¸Á»ËËþ ͸ÈÀÅ ¿¸Í ¿ÕÕÃÀÁÅ ¹ËÉ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» Ë» —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ —żÉÕÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸Ê¸Á ͸Äʸʻ¸Å ÊÆÆÎÆÍ ÅÔ ͸ĻÀÁÅ ÐÀüջ¸È»¸¹ÆÃÆÍÖÄ

œ¸»¸Ã¼¸Í ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ʗ—ż ÅÆ»¼ÆÍ ÆÈÎÓ» ɸû¸Í¸¼ ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» ¸È»¸ ¹¸Á¼¸» µ¼»ÕÕÈÀÁ» ¨Àϸȼ ©ÊÆËÅ »Õ¾ ÕȼÕÄÊÕÅ ¹ÆÃƺÉÈËËÃɸÅ ¹’»’’¼ & & !  »Õ¾ ÅÕÈÃÕ¼Õ» ¸È»¸¸È ¿’ºÍ’Å —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ÅջʻÕÃÀÁÅ ¹ËÖË  !  ¼¸»¸Ã¼¸Í ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÆÈÎ ÍƐÈÓ» —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ͸¸ —żÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ż ͸Äʸ¼ ÅÔ —üÕÕ¾ ͸ÈÀÅ


 ­ÆÈ¼Æ»Ï¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»ɸû¸Í •

¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ÊջРÍÕÄÊ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ȗ— ͒Ⱥ——ÃÕÍ —½¼ ¿¸ÁÃл—Á ¸Å͸¸È¸Í ¸ÉË˼ÃÓÅ ÅÕ» ¹Æà ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»Ó» —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓÍ ÅÔ Í˺Լ ʒȒþ——þ —żÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ ÍƐȼƻÏ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ¸Å»Àø͸ÉË˼¸ÃÖĵżʸºÀ»¼¸Í—żÉÕÅŒÍΒùÆÃÕ¼ÀÁÅ¿¸É¸»Ê—ÁüºÕÈÃÕ»¼Õ¾ ¹ËÁ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Ź—ÈÀÁÅÆÈÎÓ»¹—ÊÎÀÁÅÍ˺ԼÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍÄÕ¼ÕÕÃÕÃÊÕÁ¹¸ÁÍ׺¼¸Ã ÖÄ Å»ÕÍ»—Á»ÕÕÈÊÕÅÎÃÀÁŗȼ—Å»¸ÐÀ»Ã¸¾¼—ÅÐÀžÀûÕÕÍÀÁ͹ÆÃÆľ»—Á¹ÆÃÅÆ ×øŻË׸ £½ÆÅÊÔ½ºÀÁÅ ËȺËË ĸÊÈÀÎÓ» ¸ÐÀ»Ã¸¾ ÅÀÁÊ —È ŒÒ’» ÊÆÆÎƾ¹¸Á»¸¸ —½¼ ÊÆÆÎÆÆÅÓ »¸¾Ë˼¸Ã ——ÉÕÍ ʸÃʸÁ ©­ªÀÁÅ —È ¼—Å» É˼¸Ã»¸¸ ÐÀžÀûÕÕż ¸ÐÀ»Ã¸ÍÓÅÊËüÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸È¹—ÈÀÁ»¸ÃÔ¹ÆÃÆÍʒȒþ——ÃÕÍи¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á ¹ÆÃÅÆ

­ÆÈ¼Æ»Ï ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ͗żÈÕÃÀÁ» ¸ÈÀû¸Í ¿ÆÈÀûÆÆÈ ÅÕÄÕÃÊ É˼¸Ã»¸¸ ׺ËËøÍ ÕɺÕà ¸ÉË˼ÃÓ» Ľ͸ÅÀ ¸È»¸¸È ÐÀÁ¼ºÕÈÃÕÍ ËÏȸ¸É —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ Í˺Լ ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ ÎÕºÕÈ ÅÕ» ʒÈÃÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÅÕ»¾ÀÁ» ÊƼÆÈÍÆÁþ —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÅÕ»¾ÊÕÁ ÅÔ ÍÆùƾ ¸ºÏ —¿ÕÍ ׺¼¸Ã ÖÄ ‡—ÅÊÕÁ Ë×ü¸Å ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ĸ׻ÊÓ» ¹ÆÃƺÉÈËËøͼ¸¸ ˜˜¥™ÓÅ

—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ

ÅÕ»¾À¼

—ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ

¿¸È¼ÃÓ»

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Ź—ÈÕÕÈŸÈÀÁºÏøŹ¸ÁÈÐËËø͹ÆÃÆľÊÆÁ¹¸ÁÍÓ»¸Å͸¸ÈŸ ­ÆÈ¼Æ»Ï¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʒȒà •

­ÆÈ¼Æ»Ï ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ɸû¸Í ÉʸÊÀÉÊÀ ¹ÆÃÆÅ ĸʽĸÊÀÂÀÁÅ ¸È»Ó» ËÃÉ ÆÈÅË˼ ’È»’Å ÍÕÈÕ»ÃÕ¾ ¹¸ÁŸ ©Ê¸ÊÀÉÊÀ ¹ÆÃÆÅ ĸʽĸÊÀÂÀÁÅ ¸È»Ó» ÍÕÈÕ»ÃÕÍ ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʒÈҒÉ иÃÊ»¸¸Ã¸Í ¹ÆÃÅÆ ­ÆÈ¼Æ»Ï ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸ÉË˼¸Ã ÊË͸ÁÅ ËÃÉÓÅ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ˜˜¥™ÓÅ ¹—ÈÊ»ÕÃÀÁÅ ʗºÐÀŹÆÃÆÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅʽÍÅÆÃÆ»ÀÊÆÁÍÆùÆÆÊÆÁ»ÆÆÈ»¸ÈϹÆÃÅÆ

©Ê¸ÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»¸ ÅÔ nÉʸÊÀÉÊÀ ÅÕ»¾oÀÁ» ÍÕÈÍÕÅ ×ĸÈ ʗºÐÀż ¸ºÏ —¿ÉÕÅÕÕÉ ͸ĸ¸È¸Å ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸ÉË˼¸Ã »¸È¼¸» ­ÕÈÕº ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»Ó»¹—ÍÕüÅÔÉʸÊÀÉÊÀÂÅÕ»¾»Õ¾¸ºÏ—¿ºÕÃÊÕ¼»ÕÕÈÅÔ¼ÆÊÈÆÆÆÃÆÅÊÆÆÅÓ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÅÕ»¾ÕÕÉ ¹—ȼվ ÅÕ»ÕÕÉ ÆÃÆÅ ʒÈÃÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁüºÕÈÃÕ¾ ¹ÆÃÆÍ ¹’»’’¼ ——ÅÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ»ÆÆÈ ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ͗żÈÕÃÊÕÁ ¸ÉË˼¸Ã »¸ÈŸ ’’È’’È ÍÕùÕà Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÊË͸ÁÅ ÅÕ» ɸù¸ÈÊ ÅÕ»ÕÕÉ ÆÃÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÀÏÀ»¼ÕÍ ŒÍΒà ¹—ȼÕÅÕ µÅÕÅÔ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»Ó» ‡ª©¼ ¿’ºÃ’ľ ¹ÆûÆÉÅÓ ¼¸»ËË —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÊËɼ¸¸ ÅÕ»¾——¼ÕÕÈ ¿¸¼¸Ã¾ ϸ¼¸Í»—Á ¹¸Á»¸¸Ê¸ÁÍÆùÆÆÊÆÁ»¸ÈŸ

ªÆ¼ÆÈÍÆÁ ʒÈÃÀÁÅ ʽÍÅÆÃÆ»À ÅÔ ÅÕ»ÕÕÉ ÆÃÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ¿ÕÈÕ» —ÁüºÕÈÃÕ¼Õ» ĒÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ×û¸¸Ê¸Á ʽÍÅÀ ¸ÐÀ»Ã¸Å ¸¼Àà ʒÈÃÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁüºÕÈÃÕ¼Õ» ¿ÕÈ»ÕÕÉ ¼¸»¸Ã¼¸Í ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸ÉË˼¸Ã »¸ÈÏ Àȼջ ‡—ÅÀÁ» ¼¸È¸¸Í ʒȒü¸Å»Àþ¹ÆÃÅƇ—ż


‚ÈÍÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸Èø»¸ ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃÓÅ ͗ÉÅջʗ—¼ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÍÕÈÍÕÅ ÊËÉ»¸Ã¸¸ ÆÃÆÍÓ» ¼¸È¸¸Í¹—¼——ºÏ¿ËÈ»¸¸È͸ÈËËøº ­—ÉÅջʟ¸È¼ÃÓÅ¿¸¼¸È»¸¸ ­ÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ͗ÉÅÕ»Ê

 

‚ÈÍÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‚˜˜‡˜™™ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

Ÿ¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅ ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

‡ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ

µÂÉÇÆÈʬ¦™

™—»¼

¥ÀÁÊÍÕÈÕ»ÃÕÕ ­Ë¼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕ™—»¼

1R

e

µ®© ¡¥­µ¨µ›£µµ

¥ÀÁ»ÕĹÀ½͗Å

­’¼’’¸¾¸ÍËÁ

Ÿ˜š©¨³¥­µ¨µ›£µµ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

 ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼ © ¬¬¦™¿¸Éº¸Èø»¼É¸ÅÕÂÉÇÆÈÊ ­¸ÈÔ׸ÊË˼ÓÅ»¸¼¸¸¼¸¼ÍÀÁÉÕÅÍ˸º ­¸ÈÔ׸ʹËÉÏË˼ÓżÆÊÍÀÁÉÕÅÍ˸º ™—»¼ ˜¾ÀÃϼÓÅθÃÀÅ͒ÃÉ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¹Ëɸ¼ÎÕºÕÈʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¸ÐÀ»ÎÕºÕÈ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»—ÅÕÕÈ

 ™—»¼

ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã ¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È

™ÆÃƺÉÈÆÃ

¯’Ã’’Êθ» ¸ÄȸÃÊÉƐÃ

ªÕÕºÕÈ

µÈ——ÃÄÕż

ª¸ºÀû¸»ÕÈ ¸ÍËÁÅÍÕÈÕ»ÉÕÃ

¦ÈÆÅÉËËÎËÉ θÍÀû¸¸Å

›ËʸÃÍ˺θÉ

­—ÅÉËż¸¸ ʸÄÍÀ

‚ÈÍÀÁÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸È¼¸Ã ­«š ¡¥­µ¨µ›£µµ¥ ¡˜¥› £˜£Ÿ¦¨ ««£˜£ª˜˜¨   ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ 1R     

™Ëɸ¼ʒÈÃÀÁÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕ

 ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

 ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

 ™—»¼

¥ÀÁ»ÄÀÁÅ ͸Ļ¸¸ÃÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ¦ÈÆÅÉËËÎ ÅÀÁÊÀÁŸ¾ ¸ÍËÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ©ÆÃËÈø» ¸ÄȸÃÊÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ

µÈ——ÃÄÕżÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ

™ÆÃƺÉÈÆÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ

¥ÀÁ»ÄÀÁÅÍÕº ¾ËȸĸÖËû—Á ¹¸Á¼¸Ã

™¸ÊøÅ ͸Ļ¸¸Ã¸Í —ÁÃÏÀûÕÕ

¥ÀÁÊÀÁÅ ½È’ÅÍÀÁ —ÁÃÏÀûÕÕ

Ÿ¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸È¼¸Ã Ÿ˜©› ¡¥›˜Ÿ¨³¥‡¡£˜ž ££˜›˜˜¥³˜¥› £˜£    ™‡ªµµ›œµ­‡‡¥ 1R     

µ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ ¹Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ

 ™—»¼­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å 

 ™Ëɸ¼ËËÈ͸Á ÆùÆÈÃÆÃÊ

ª’Ä’È͗¼ÕÈ ÆùÆÈÃÆÃÊ

™—»¼­’¼’’¸¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å 

 ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼ «È¸¸Å ÆùÆÈÃÆÃÊ

¯ËÃËËÅ͗ÈÕÅ ŗ—ÈÉÅÀÁ ÆùÆÈÃÆÃÊ ª——ÍÀÁŐÌÔÊ ¹¸Á»¸ÃÀÁÅÍÀÁ ÆùÆÈÃÆÃÊ

Ÿ¸»¸É

¦ÁÆÁŸ¾ ¸ÍËÁ

­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁ¸Å ¸»ÅËËÈ

¥ÀÁÊ—żÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍËÈÀÄÊøà ‡¡£œšµ¨£µ£ ‡¡£œšµ¨ ¡¥­‚¨‚¥›‚¦¨««£˜£ªµŸ‡˜©˜    1R     

‚ÈÍÀÁŸ¾ ¸ÍËÁ

 ™Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ™—»¼
 ¥˜­ÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å—ÁÃÏÀûÕÕ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸ÈË˼¸¼ÅջʻÕÍ •

¥˜­ ©­ªÀÁ» ¹¸Á»ËËø͸¼ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ Ë×ü¸¸ ÍÆùÆÆ» ͸Ż¸Í ¿ÆÈÀûÆÆÈ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁŹ—ÈÕüÕ͗—ÅÍÕÉ»——¼ÀÁ»¼¸È¸¸Í¸Å»ÀÃø¸È¸Å»Àü¸»‡—żµ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓÉʸż¸ÈʸŻÀøÃ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÅÕ»¼ÉÕŸŻÀøÃ­ËºÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¸Å»ÀøÃŸ¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅӸŻÀøÃ

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —żÉÕÅ ¹—ÈÕüÕ͗—Å ¹ÆÃÆÍ ’ÈÍÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøÃÓ» ¼ÕÕÈÍ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ÍÕÈÍÕÅ ¸Å»Àþ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ÅջʻÕÍÀÁ»¸ºÏ—¿Ô½

)  #     " ĒȒ’È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ¸Å»Àø»¼¸Í ¹’»’’¼ ͸ÈÀÅ ¹¸»¸Å¸¸È Í˺ÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ¸Å»Àø»¼¸Å¸«»¸Å»ÀÃÃÓż¸»ËË’ÈÍÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸Èø»¸ÅÔÊÆÄÉ»ÆÉÆŹ—ÃÕ»Ê ¹¸»Ê¸Å¸ ‡—ż ͗ÅÉÅÀÁ ¹¸È¸¸ Ëż¸¸ ËÉ ÉÆ»ÊËËÈËËøÍ Ëż¸¸ ʸÄÍÀ Í˺θÉ ¹’É ¹¸È¸¸»Ëʸà ÆÈÆÅÉËËÎËÉθÍÀû¸¸ÅʗÃлÕÈ ¸ÍËÁÅʸºÀû¸ »ÕȸÍËÁÅ ¹¸È¸¸ ÕÄʸÈÀ¸ÕÄÅÕûÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÊÕÕºÕÈÍÆùÆÆÅÓÍÕÈÕ»ÉÕÃÐË˼¸Å»ÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ ¸ÄȸÃÊ ϒҒÊ θ» ÉƐÃÓÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕ ¹ÆÃƺÉÈÆÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ¿ÆÏÀ¼ ¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È¼ÆÊËËȹ¸ÁȹËɸ¼¹¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕ¿ÕÈÕ»¹ÆÃÅÆ

‚ÈÍÀÁÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸Èø»Ó»’ÈÍÀÁÅÉ˼¸Ã»¸¸Å¸¸É¼ÕÕÈ͹¸Á¼Ã¸¸È¹ÕÃʻվ ÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅÍÆùƻ¼Æ͹¸»¸Å¸¼¼—Å»ÕÕÈÅÔÊËÉ»¸¾’»Å’

    ËÃÉÓÅ ʒɺÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøż —żÕÉÃÕÅ ¸Å»Àß Ÿ¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ĒȒ’È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ¸Å»ÀÃþ͸ÈÀÅ ¹¸»¸Å¸¸È ¿¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅ—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ÅÕ»¼ÉÕŸŻÀÃÃÓż¸»Ë˼¸È¸¸Í¹¸Á¼Ã¸¸È¸Å»À߇—żËÃÉÓÅÅÀÁÊÃÕ»—ÁÃÏÀûÕÕ ÅÀÁÊÀÁŽȒÅÍÀÁ—ÁÃÏÀûÕÕ¹¸ÊøÅ͸Ļ¸¸Ã¸Í—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÀÁ»ÄÀÁÅÍÕº¾ËȸÄ ¸ÖËû—Á¹¸Á¼ÃÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÀÁ»ÄÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ¹ÆÃƺÉÈÆÃÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ Õȗ—ÃÄÕżÀÁÅÅÀÁ»ÄÀÁÅ͸Ļ¸¸ÃÃÓÅÆÈÆÅÉËËÎÅÀÁÊÀÁŸ¾¸ÍËÁÍÆʹ¸Á»ËËøÃÊÓÅ ÉƐà ËÈø» ¸ÄȸÃÊ ÉÇÆÈÊÓÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÏÀÄ ͗Ï ¼Ëø¸Å ͸Ż¸Ä¾ ͒¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁ ÆÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁ ÕȼÕÉ ¹¸×ø» ËËà ËËÈ͸Á —ÁüºÕÈ ¹¸ÈÀû¸ ÊÕÕºÕÈÍÆùÆÆÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁŹËɸ¼¸Å»Àø»¼¸¸»—Á¹Ëɸ¼¿¸È¼¸Ã¿ÕÈÕ»¹ÆÃÅÆ

Ÿ¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ¼ÕÕÈÍ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ¸Å»Àþ ÅջʻÕÕ¼ ¼—Å» ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÍÆùƻ¼Æ͹¸»¸Å¸¼¼—Å»ÕÕÈÅÔÊËÉ»¸¾’»Å’

$& &    ÅÔ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ĒȒ’È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¸Å»ÀÃÃÓż¸»Ë˸ŻÀø»¼¸Í¹’»’’¼͸ÈÀŹ¸»¸Å¸¸ÈÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ Éʸż¸ÈÊ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ¸Å»Àø»¼¸¾ Ēȗ—¼ÀÁÅ ¼—Å» ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÍÆùƻ¼Æ͹¸»¸Å¸¼ÊËÉ»¸¾’»Å’


,,

¥˜­ÕÕÉ©­ªÀÁ»͒Ⱥ——ÃÕ͹Ëɸ¼¸È»¸ ©’È’»—¿——ÃÕÃÊ»—Á 

Ÿ¸»º¸È œ ­ÆÃÀÄÆ» ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ŒÍΒü ÉËËÈÀÃɸÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÍ ©­ª < <­ < <q< š <7 Í’È ¼À¸» É™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅĸÊÈÀÎ ©¸Ã¹¸ÈÓÅʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅĸÊÈÀÎ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÍÆÃÀÄÆ» ĸÊÈÀÎ ­ÆÃÀÄÆ»ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ¿¸Í¿ÕÕÃÀÁÅÆÈÆÃÎÆÆÅÓĸÊÈÀÎ ­ÆÃÀÄÆ»ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅÐÀþ——ûÀÁÅĸÊÈÀÎ

› < Í’È ¼À¸» ¹

 § Í’È š ¥¼À¸» ›7 ¥

› $ ® § Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ § ¢ § ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ¹ Í’È ¥q® § Õ¸ ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¨ ® § ¼À¸» ¹ Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ Õ¸ Õ¸ µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ ¥‚ ¢ § ¼À¸» ¹ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» < ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅĸÊÈÀÎ < ©¸Ã¹¸ÈÓÅʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅĸÊÈÀÎ ¹ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁź½ÂÊÆÈ ¥ ÅÕ»¾º½ÂÊÆÈ ­ ÍÆÃÀÄÆ»ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅĸÊÈÀÎ 

Ÿ¸»º¸È˜ÃÄÆÅÓÇÈÆν¼ËÈÊÉËËÈÀÃɸŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Ź—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÍ©­ª

        ©’È’»—¿——ÃÕÃÊ»—Á ©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÀÁ» ɸù¸È ɸù¸È¸¸È ¹¸Á»ËËø͸¼ ÍƐÈ —żÉÕÅ ¿¸»º¸ÈÓ» ¸ÐÀ»Ã¸Í ¹’»’’¼ Õ¼»ÕÕÈÕÕÉ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¹ÆÈÃËËøÃÊ ÊÆ»ÊÄÆà ¹—ÊÕÎÊÕÁ »Õ¾ ʸ¸Ä¸»Ã¸É¸Ån¿¸»º¸ÈoÓ»¸ÐÀ»Ã¸ÍÅÔÀחÊÆÍÀÈÆľÊÆÁ¹¸Á¼¸»µÅÕÅÔ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËɹ—È͸¸Å¸¸ÃÔɸù¸ÈÊ—ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅÕÕÉ—Ã͸ĸ¸È¸ÅÕÎÉÀÁŹÆÃÆÅ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ¿ÆÈÀËø»¼¸Í ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ÊÆ»ÊÄÆà ¹—ÊÕÎÊÕÁ »ÕÉÕÅ ʸ¸Ä¸»Ã¸Ã ÖÄ ™ÆÈÃËËøÃÊÓŹ—ÊÕλռջÅÔ—ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¿¸ºÉÈÓŹÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»Ãջϼռ¹ÆÈÃÆ»¼ÉÆÅ͸ÈÔθ¸»͸ÈËËß

©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÀÁ» ɸù¸È ɸù¸È¸¸È ¹¸Á»ËËø͸¼ ʗ—ÅÀÁ ÆÈÎË˼ӻ ĒȒ’È ÅÔ ÐÀþ——üջ µÅÕ ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ÂƼÃÆ»¼ÉÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸ÈÓŸŻÀøÃÈËËÐÀþ——ÃÅÕ»ÕÉÕÅ—»

©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÀÁ» ɸù¸È ɸù¸È¸¸È ¹¸Á»ËËøÍÓÅ ÊËü Œ’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¼¸È¸¸Í¹¸Á¼Ã¸¸È¹ÕÃÊ»ÕÅյżÍÀÁ»¼ÕÍ»Æø¾ÀùÆÃÕ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈÓ» ¼¸ÍÀÅ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍ ¸ÉË˼¸Ã ÖÄ µÅÕ ÅÔ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈË˼ӻ ¸ÃÀº¸¸ ÍƐȼƻÏ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸»—Á ¹ÆûÆÍ ¿¸Ä¸¸È ¼¸ÍÀÅ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍ ÍÕÈÕº ——ÅÀÁ» ¸ºÊÆĸÊ ¸È»¸¸È ÐÀÁ¼ºÕÈÃÕÍ ¹ÆÃÆľ ¹¸ÁÍ»—Á ¹Æà ɸù¸ÈÓÅ ÍƐȼƻÏ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ ÎÕºÕÈÃÕ¾ ÊËÉ»¸¸ÈøÍ ͗ÈÊÕà Ľ͸ÅÀ ¿¸Éº¸ÈøÃÊÓ» ÍÀÁÅÕ Å»ÕͼÕÕ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁ» —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ¹—ÈÕÕÈ ÅÔ ¸ÃÔ ¹ÆÃÆÍ ɸû¸¾ ÊËɼ¸¸ ÅÕ»¾ ¹Æûƾ ¹¸Á»ËËøÍ ¿¸Ä¸¸È ÐÀÁ¼ÅÕ  Å»ÕͼÕÕɸû¸¾¹ËÁÍƐȼƻϹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—żÅÆ»¼ÆÍ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ»¼¸»¸Ã¼ËËøÅ ɸû¸ÍÓ»¸Å͸¸ÈŸµ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸ÈÓ»¼¸ÍÀÅÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍÅÔÕÈÏÀÄ͗Ï͒¼’’ ¸¾¸ÍËÁ¹¸ÈÀû¸Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓɸù¸ÈÊ»ÆÃÏÃÆÅÍÀÁ»¼ÕÅÕ

 


¥˜­ÀÁ» ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕü ͒Ⱥ——ÃÕÍ ÍÕùÕÈÀÁ» ͸Ȼ¸Ã¿¸Å ÍÕ¼ ÍÕ¼ÕÅ —żÉÕÅ ¿¸»º¸È ¹¸ÁÍ ¹’»’’¼ ¼ÆÊÈÆÆ ÕÅ»ÀÁÅ ¸È»¸ ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ¸È»¸ »Õ¾ ¸Å»Àø»¼¸Å¸ ¥˜­ÀÁ»©­ª¼͒Ⱥ——ÃÕÍ¿¸»º¸ÈÓ»¼¸È¸¸Í͗ÉÅÕ»ÊÕÕÈ͸ÈËËøº

¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»ɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕü͒Ⱥ——ÃÕ͸Ȼ¸¿¸»º¸È , ¥˜­ÕÕÉ©­ªÀÁ»͒Ⱥ——ÃÕÍÕÅ»ÀÁŸȻ¸ Ÿ¸Í¿ÕÕÃÀÁÅÆÈÆÃÎÆÆÅÓ ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊÊÕÁ¿¸»º¸ÈŸ¸»º¸È ˜ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÍ©­ª

ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ

­’Ⱥ——ÃÕÍÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊÊÕÁ ¿¸»º¸È ŒÍΒü

ÉËËÈÀÃɸÅ

 ©’È’» —¿——ÃÕÃÊÊÕÁ 

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊËɹ—È’’ÈÀÁÅÆÅÎÃÆ»ÊËÉ»¸Á¸È»¸¸ÈÍÀÁ»¼ÕÅÕ¸ÃÔɸù¸ÈÊ—ÁüºÕÈÃÕ»¼Õ¾ ¹¸Á»¸¸ÅÔ͸ĸ¸»—Á © Í’È ¥¤ ¼À¸» ¹ $ ® Í’È š 

°Àþ——ÃÕÍĸÊÈÀÎ Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ § ¢ Í’È š ¥ÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ‚ ͒È> ¥® Í’È š @ Õ¸ ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ ©­™ ® Í’È š Í’È ¹ Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¥‚ ¢ Í’È š ¼À¸» ¹ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» µ˜™ µ˜™ µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ

 

© Í’È ¥¤ ¼À¸» ¹ $ Ÿ­ © Í’È ¼À¸» ¹ § ¥‚© Í’È ¥¤   

¹ Í’È ¥$ Õ¸ ©­™ Ÿ­ © ¥‚ ¥‚© © µ˜™ µ˜™

  ©’È’» —¿——ÃÕÃÊ»—Á 

Ÿ¸»º¸È ™ ©¸Ã¹¸ÈÓÅ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ŒÍΒü ÉËËÈÀÃɸÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÍ ©­ª ©¸Ã¹¸È ÊËÉ ¹—È ’’ÈÀÁÅ ÆÅÎÃÆ» —ÁüºÕÈÃÕÃÊÊÕÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÅÔ ÍÆÃÀÄÆ» ¹¸ÁÍ ÅÔ ͸ĸ¸»—Á © Í’È ¼À¸» É

 ¥« $ ® › § ¢ › ‚ Í’È ¥® › Õ¸ ©­™ ® › ¼À¸» ¹ ¥‚ ¢ › ¼À¸» ¹ µ˜™ µ˜™

°Àþ——ÃÕÍĸÊÈÀÎ Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ

 

© Í’È ¼À¸» É

 ¥« $ Ÿ­ © Í’È ¼À¸» ¹ § ¥‚© © ¼À¸» ¹   

¹ Í’È ¥$ Õ¸ ©­™ Ÿ­ © ¥‚ ¥‚© © µ˜™ µ˜™

  ©’È’» —¿——ÃÕÃÊÊÕÁ 

Ÿ¸»º¸È š ªÆ»ÊÄÆà ɸù¸ÈÓÅ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ¹—ÊÎÀÁÅ ŒÍΒü ÉËËÈÀÃɸÅ ɸù¸È ɸù¸È¸¸ÈÍ©­ª ©¸Ã¹¸ÈÊËɹ—È’’ÈÀÁÅÆÅÎÃÆ»¹ÆÈÃËËøÃÊÓŹ—ÊÕÎÊÕÁ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÅÔÍÆÃÀÄÆ»¹¸ÁÍÅÔ ͸ĸ¸»—Á © Í’È š $ Í’È š ® § ¥‚© Í’È ¼À¸» ¹

 É ͒È> ¥ Í’È š ®

Í’È š @ Õ¸ ™ Í’È š ® ¼À¸» É ¥‚© ¥‚© µ˜© Í’È š µ˜™

°Àþ——ÃÕÍĸÊÈÀÎ © Í’È É Í’È ¥¤  Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ $ © Ÿ­ Í’È ¼À¸» ¹

 ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ § ¥‚© Í’È ¼À¸» É

 ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ É Í’È ¥q© Ÿ­ Í’È ¼À¸» É

© Õ¸ Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ

 

™ © Ÿ­ ¥‚© ¥‚© µ˜© © µ˜™

Ÿ¸»º¸È › ªÆ»ÊÄÆà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ¹—ÊÎÀÁÅ ŒÍΒü ÉËËÈÀÃɸÅ ɸù¸È ɸù¸È¸¸ÈÍ©­ª

  ©’È’» —¿——ÃÕÃÊ»—Á 

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËÉ ¹—È ’’ÈÀÁÅ ÆÅÎÃÆ» ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ¹—ÊÕÎÊÕÁ ¸ÃÔ ɸù¸ÈÊ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅÅÔ͸ĸ¸»—Á © › $ › ® § ¥‚© Í’È ¼À¸» É

 É Í’È ¥› ® › Õ¸ ©­© › ® ¼À¸» É ¥‚© ¥‚© µ˜© › µ˜™°Àþ——ÃÕÍĸÊÈÀÎ © ¥« Í’È ¼À¸» ¹

 Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ $ © Ÿ­ Í’È ¼À¸» É

 ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ¥ÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ § ¥‚© Í’È ¼À¸» É

 ¿¸È¼ÃÓÅÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ É Í’È ¥q© Ÿ­ Í’È ¼À¸» É

© Õ¸ Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ™ © Ÿ­ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» ¥‚© ¥‚© µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ µ˜© © µ˜™ 
¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÃÀÁ»¹¸Á»ËËøÍ¿¸»º¸È¼¸È¸¸Í ¹¸Á¼Ã¸¸ÈÊƼÆÈÍÆÁÃÆ»¼ÆÅÆ 

¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁŹ—ÊÕÎ

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê  ©¸Ã¹¸È ¥’’Î

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê ©¸Ã¹¸È

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å  ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ

¥¤  ÉÄ

¹

Ÿ­ ¥‚© ÉÄ

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ µ˜™  Õ¸

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ ¹ Œ

 

©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÃÀÁÅÅÕ»¼ÉÕŹ—ÊÕÎ 

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

©¸Ã¹¸È

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ µ˜™  Õ¸

™—»¼

 Ÿ­ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ ©¸Ã¹¸È ¥« É ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» ¥‚© Œ ™—»¼ ¹¤ ɤ  ©­ª¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Ź—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ©­ªɸù¸Èɸù¸È¸¸È ™—ÊÕÕ» µÎÉÀÁÅ ¥ÀÁÊ ©¸Ã¹¸È µÎÉÀÁÅ ¥ÀÁÊ ¼Õ͗—Å ¸ÐÀ» —ÁüºÕÈ ¸ÐÀ» —ÁüºÕÈ øÃÊ ÃÕÃÊ øÃÊ ÃÕÃÊ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ©­™ µ˜™ ¹ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ©­© µ˜© ¹ ¥ÕÄÕ»¼Õà ¥‚  Œ ¥ÕÄÕ»¼Õà ¥‚© Œ ’Èʒ»  ’Èʒ»  ¥ÀÁÊ ¹¤ Õ¸ ¥ÀÁÊ ɤ µ˜™ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ  ªÕļջÃÕ»ÕÕ ¥¤ ¥’’ÎÀÁÅĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È ¥« ¥’’ÎÀÁÅËȺËËĸÊÈÀÎ ɸù¸È¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ Ÿ­ Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Åɸù¸È¸¸È µ˜™ µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅʒÈÒ’È µ˜© µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅĸÊÈÀÎ ɸù¸ÈʒÈÒ’È ©­™ ©¸Ã¹¸ÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Ź—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ©­© ©¸Ã¹¸ÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎ ɸù¸Èɸù¸È¸¸È ¥‚  ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅĸÊÈÀÎ ¹—ÈÕüÕ͗—ÅÀ¾ÀÃʒÈÃÀÁÅɸù¸È¸¸È ¥‚© ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅĸÊÈÀÎ ¹—ÈÕüÕ͗—Åɸù¸È¸¸È ¼À¸» ¹ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁżÀ¸»ÆŸÃĸÊÈÀÎ ¼À¸» É ɸù¸ÈÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁżÀ¸»ÆŸÃĸÊÈÀÎ Õ¸ ÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓź½ÂÊÆÈ Œ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁź½ÂÊÆÈ ¥ ÅÕ»¾ĸÊÈÀÎ ¹ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁŹ¸»¸Å¸Åº½ÂÊÆÈ ¹Ä ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĒȒź½ÂÊÆÈ É ɸù¸ÈÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁŹ¸»¸Å¸Åº½ÂÊÆÈ ÉÄ ɸù¸ÈÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅĒȒź½ÂÊÆÈ


›Ëȸº¥˜­¼—żÕÉÃÕÅɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕÿÆÍÀÆÍ ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»ɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕü͒Ⱥ——ÃÕͽȒÅÍÀÁ ¿¸ÈÏÀÄ •

¥˜­ÕÕÉ ÊջРÍÕÄÊ ©­ªÀÁ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÕɺÕà ɸù¸È ɸù¸È¸¸È ¿ÆÍÀƼƻ

©­ªÀÁ»¿ÆÍÀÆÍ—żÉÕÅ¿¸»º¸È¹¸Á¼¸»µÅÕÅÔ ÊÆ»ÊÄÆù—ÊÕÎÊÕÁ¹¸ÁÍ ŒÍΒà 

 ÊÆ»ÊÄÆà ¹—ÊÕÎÊÕÁ ¹¸ÁÍ ŒÍΒà ¹’»’’¼ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ» ¼¸È¸¸Í ¿ËÈ»¸¸È͸ÈËËøº ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÉÀÉʽÄ ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÉÀÉʽÄ 

‡ÁüºÕÈ ÃÕÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ 

 ÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ © ¬ 

 ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ —ÅÕÕÈÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ 

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ —ÅÕÕÈ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

­Ë¼¸Ã ¼¸¸ÅÓ ĸÊÈÀÎ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ‡ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎ

 ªÕÕºÈÀÁÅ ĸÊÈÀÎ

 ™—ÊÕÕ»¼Õ ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸ÈÓÅ ĸÊÈÀÎ

œÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™—ÊÕÕ»¼Õ ͗—ÅÀÁ ʸʸ¸ÉÓÅ ĸÊÈÀÎ

 

ÄÇÆÈÊÓŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»ÉÀÄĽÊÈÀÂɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕü͒Ⱥ——ÃÕÍ ª½ÍÅÆÃÆ»ÀÁÅÊÆ»ÊÄÆù—ÊÕι¸ÁÍŒÍΒà 

Ÿ¸»º¸È˜ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ÊÆ»ÊÄÆù—ÊÕι¸ÁÍŒÍΒÃ

 ©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ¹—ÊÕÕ» ¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ ͗—ÅÕÕÈÄÇÆÈÊÓÅ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ¹—ÊÕÕ» ¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ ͗—ÅÕÕÈ©’È’»—¿——ÃÕÃÊÊÕÁ¿¸»º¸È

©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ¹—ÊÕÕ» ¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ ͗—ÅÕÕÈ©’È’»—¿——ÃÕÃÊ»—Á¿¸»º¸È

Ÿ¸»º¸Èš ©¸Ã¹¸È¹—ÈʹÆÈÃËËøÃÊÓÅ ÊÆ»ÊÄÆù—ÊÕι¸ÁÍŒÍΒà ©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ɸù¸È ɸù¸È¸¸È

 Ÿ¸»º¸È› ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Ź—ÈÊ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅÊÆ»ÊÄÆà ¹—ÊÕι¸ÁÍŒÍΒà ÄÇÆÈÊÓÅ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ɸù¸È ɸù¸È¸¸È

©’È’»—¿——ÃÕÃÊÊÕÁ¿¸»º¸È™ÆÈÃËËøÃÊÓÅÊÆ»ÊÄÆù—ÊÕι¸ÁÍŒÍΒà  ÄÇÆÈÊÓÅ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ¹—ÊÕÕ» ¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ ͗—ÅÕÕÈŸ¸»º¸È™ ©¸Ã¹¸ÈÓÅʽÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ ÊÆ»ÊÄÆù—ÊÕι¸ÁÍŒÍΒÃ©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ɸù¸È ɸù¸È¸¸ÈÄÇÆÈÊÓÅ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ɸù¸È ɸù¸È¸¸È©’È’»—¿——ÃÕÃÊ»—Á¿¸»º¸È
¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»—żÉÕÅ—ÅÕ¼ÐÀþ——ÃÅÕ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¸ÐÀ»Ã¸Ãʸ¸ÈÅÔɸû¸¾ÊËɸ¼ÅÔ¹¸Á»ËËß

 •

¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»—żÉÕÅ—ÅÕÕȹ¸Ã¸ÅÉÃËËß

­Ë¼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ͸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕ¼ÍÕÈÍÕÅÐÀþÀÍ¿¸ÈÏÄÓ» ¼¸È¸¸Í͗ÉÅÕ»ÊÕÕÈ͸ÈËËøº ­—ÉÅջʘÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

™—ÈÕÃ¼Õ Í——ÅÕÕÈ

™—ÊÕÕ» ¼Õ͗—Å

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ

µÂÉÇÆÈÊ

µÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

¥ÀÁÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ ‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀ Á—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁ‡ÁüºÕÈÃÕÃ

©¸Ã¹¸ÈË˼

­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ‡ÁüºÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÍ˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈœ—Å

¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ

¥ÀÁÊ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

‡ÁÃÏÀûÕÕ ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»

¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ‡ÁüºÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ

Í˼¸Ã¼¸ÅÓÅÕÄÕ»¼Õà ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ

ªÕ»

ªÕ»

ÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ

ÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼Õà ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ

™—ÊÕÕ»¼Õ ͗—Å

œ—Å ­¸É¸ÍÅÔªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎ­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ‡ÁüºÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

‡ÁÃÏÀûÕÕ

®ÕºÕÈʸʺ¸È ÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ 

®ÕºÕÈʸʺ¸È ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ

œ—Å

™—ÊÕÕ» ¼Õ͗—Å

œ—Å 

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ µÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀ Á—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸

‡ÁüºÕÈÃÕÃ­’¼’’¸¾ ¸ÍËÁ

©¸Ã¹¸ÈË˼

µÂÉÇÆÈÊ

‡ÁüºÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

¥ÀÁÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃ

™—ÊÕÕ»¼ Õ͗—Å

­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

œ—Å œ—Å ªÕÅΗ—˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ

­˜˜Å¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ‡ÁüºÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

‡ÁÃÏÀûÕÕ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È ™—ÈÕà ¼Õ͗— ÅÕÕÈ

œ—Å

‡ÁÃÏÀûÕÕ

ªÕ» ªÕ» œ—Å ­¸É¸ÍÅÔ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈÓÅĸÊÈÀÎ ʸʺ¸È¸¸É͸ɸÍÅÔʸʸ¸É 

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ—żÉÕÅ —ÅÕÕÈ

¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈ ʸʺ¸È

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸È

œ—Å

 ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»

¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊœ—Å

‡ÁÃÏÀûÕÕ

¥ÀÁÊ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

™—ÊÕÕ»¼Õ ͗—Å

­¸É¸ÍÅԭ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎ

¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈœ—Å ¥ÀÁÊÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ
¹Ëɸ¼ ËÈÉ»¸ÃË˼¸¼ ŒÒ’Ã’Í ¹ÆÃÅÆ Áļ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ͸ĻÀÁÅ ¹ÆÃÆľÊÆÁ Àח ¹Æ¼ÀÊÆÁ»ÕÉÕÅÍÕÉ»ÀÁ»ÊËÉ»¸¸ÈøŸºÏ—üÉÕÅÍÕÉÕ»ÊÅÔÍÆùƻ¼ÆÍ¿¸Éº¸ÈøÃÊÍÀÁÍ ¿¸ÈÏÄÓ» ¹¸ÈÀÄʸß ªËÉ»¸¸ÈøÍ ÍÕÉÕ»Ê —ÁüºÕÈÃÕà ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¸»ËËû¸¸È ’’È ÍÆÆÈÆżÆÆ ͸ÈÀÃθÅ Ë×ü¸¸Ê¸Á ɸù¸ÈË˼ӻ ͸Äʸ¼ ÅÔ ¸ºÏ —¿ÕÍ ÅÔ ¿ÆÍÀľÊÆÁ ªË͸Áù¸Ã νĽÅÊ ÅÔ ¹¸ÈÀûÓÅ ɸù¸ÈÓÅ —żÉÕÅ ʗ—ÍÀÁ Õ¼ ËÏȸ¸É νĽÅÊÀÁÅ ÅÀÁחÃÕÃÊÀÁ» ¹¸ÈÀû¸ Ë»ÉȸÃÊ ͒»¾À¾ ¹ËÁ ÆÈÅË˼¸¼ ×øŻË׸ ’ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ɽÂÊÆÈÓŹ¸ÈÀûÓŸ¾ÃÓÅÊÆÆÎÆÆ»¼¸ºÍ¸Èиû¸Í¸¼¸ÐÀ»Ã¸¾¹ÆÃÅÆ •

‚ÄŒ ÅÔ ¹¸Á»ËËÃɸÅ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ ¹—ÊÕÎ ͸ÈÔθ¸ÅË˼ӻ Õż ĒÅ ͸ÈÔÎËËþ ͸ȸÍ ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ËÈÉ»¸ÃÓ» ¿’º ¹¸ÁÈÐËËø͸¼ ÀÍÕÕÍÕÅ ÏË͸ÃÖĦ¼ÆÆ»ÀÁÅ¿ÆÍÀƾ¹ËÁÊÕÅÎÃÀÁÅ͸ÈÔθ¸Å¼ÊÆÄÆÆÍÆÅ’’ÈÏÒÃÊÆÈÉÆŹÆà ×ĸÈ иÃÊ»¸¸Å¸¸È ’’ÈÏÒ»¼É’ÅÀÁ» ¿¸¸º¸Ã ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍ ÉÊÆÁ ‚’ÈÏÒÃÊ ÅÔ ÆÃÆÅ иÃÊ»¸¸ÅʸÁ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÆÍ ¹’»’’¼ ÊÕ¼»ÕÕÈÕÕÉ ͸ĻÀÁÅ »Æà иÃÊ»¸¸ÅË˼ӻ ¼¸È¸¸Í ¹¸Á¼Ã¸¸ÈÊÆÄҐÆþ¹ÆÃÅƇ—ż 

˜Å»ÀÃÃÓÅ ’’ÈÏÒÃÊ Õż ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÅÕ»¾——¼ÀÁÅ ¹—ÃÕ» ÅÕÄÕ»¼ÉÕÅÕɺÕüռ¹—ÃÕ»͸ɸ»¼¸¾’’Èɸù¸ÈÊÅջʻջ¼ÉÕÅœÕ¼ ¹—ûÀÁÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ ¸»ËËû¸¸É ͸ĸ¸ÈÏ ɸù¸ÈÓÅ ¹—ÊÎÕ¼ ’’ÈÏÒÃÊÆÈÉÆÅ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÆÈÎÓÅ—ÅÀÁÅÆ»ÎÆÄ’’ÈÏÒÃÊ»¸ÈɸÅª½ÍÅÆÃÆ»ÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ»¸ÈɸÅ

¥’’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» Ë×üËËü¸» »Æà ÍÕÉÕ» ¹Æà ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ÍÕÉÕ» ÖÄ ¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕÕÉ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁ» ͸ÉÏ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¼—Å» »¸È»¸Å¸ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ Í˺Լ ÅÀÁÊ ¸ÐÀ»Ã¸Ãʸ¸É ÕÂÉÇÆÈÊ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÀÁÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøÃÓ» ͸ɸ͸¼ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¼—Å —üջ¼Õà ¹¸Á¼Ã¸¸È »¸ÈŸ ¥’’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁŽȒÅÍÀÁ¼—ÅÍÕ¼ÀÁ»ÕÕȹ¸Ã¸ÅÉø»¼É¸ÅÏĒȹÆÃÆŹ¸»¸ÅÓÅ—¿——ÃÕÃʗ—¼ ¹¸Ã¸ÅÉø»¼¸Í»—Á ¿’È—— »¸È¼¸» µÅÕ ÊÆÍÀÆüÆü ¹¸»¸ ÍÕľÕÕÅÀÁ —üջ¼ÃÀÁ» ÇÈÆÇÆÈÎÀÆŸÃÀ¸È Í˺¸¸ÈÀþ ¹ÆÃÆÍ ¹’»’’¼ ¨˜© ÇÈƻȸÄÄÓ» ¸ÐÀ»Ã¸¾ ÕÎÉÀÁÅ ¹¸Ã¸ÅÉøÃÊÓ»ÍÀÁÅÕ

¨˜© ÇÈƻȸÄÄÓÅ —żÉÕÅ ¿ÆÈÀûÆ ¹Æà ÊƼÆÈÍÆÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÄÕ¼Õ»¼Õ¾ ¹ËÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¹ÆÃÆÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎÓÅ ĒÈÀÁÅ ¼—Å»ÀÁÅ ¿’È——» Ēȗ—¼Õ¼ ÇÈÆÇÆÈÎÀÆŸÃÀ¸È Í˺¸¸ÈÀþ ¼¸È¸¸ ÅÔ ɸù¸ÈÓÅ ÄÕ¼Õ»¼Õ¾ ¹ËÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ

¹ÆÃÆÅ

¹¸»¸ÅË˼ÓÅ

ÅÀÁùÕÈÀÁ»

¹¸»¸ÅË˼¸¼

ÇÈÆÇÆÈÎÀÆŸÃÀ¸È

Í˺¸¸ÈÀø͸¼ ÆÈÐÀÅÆ µÅÕ ¸¾ÀÃø»¸¸» ¼ÕÕÈÍ ¿’È——» ͗ÃÕÕÅ ¿’ºÐ’’È’»¼’Í ͸ĻÀÁÅ ¹¸»¸ÍÕľÕÕż¹¸»¸É»¸Í͗ÈÊÕ×ȻÕþÀÃÅÕ •µÎÕÉÊÅÔ¼¸È¸¸Í͗ÉÅջʗ—¼¹¸Ã¸ÅÉø»¼É¸Å¹¸ÁŸ‡—ż 

¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕȹ¸Ã¸ÅÉÃËËß‡ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ӻ¹¸Ã¸ÅÉÃËËß 


˜ºÊÆĸÊ ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÃÊÓÅ —½¼ ÖËÅÓ ’ÄŒ ¹¸»¸ÅÓÅ ¼—Å» ¿ÆÈÀÃÊÆÊ ¼—Å»ÕÕÈ ¿¸Éº¸ÈøŸŸ¸Éº¸ÈøÃÊÍÀÁÍ—½¼’ÄŒÅÔÊƼÆÈÍÆÁþÕÎÕÉÃÕÉÕÅ—¿——ÃÕÃÊÀÁż—Å» ¼¸ÍÀÅ’’ÈÏÒͻ—Á¹¸Áº¸Ã¿ÆÍÀÅÆ

¥’’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ËÈÉ»¸ÃÓÅ ¸È»Ó» ’È»’Å ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» µÅÕ͗— ¸È»¸ ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁÃÏÀûÕÕ» ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¿ÆÈÀËøÃʸ¸È ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ŸÈÀÁºÏÀÃɸÅ ʗºÐÀż »¸È»¸¼¸» ¹’»’’¼ ÀÅ»ÕÉÅÕÕȹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁËÈÉ»¸ÃÓ»¿’ºÊƼÆÈÍÆÁÃÆ͹ÆÃÆľÀÁ»ÆûÆÅÆ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ËÈÉ»¸ÃÓÅ ¸È»ÓÅ »Æà ¿ÆÈÀûÆ ÅÔ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ĒȒż ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å—ÁÃÏÀûÕÕ¹—ÈÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ»ɸû¸¾¿¸ºÉÈÓŹÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕż Í˺¸¸ÈÀøÍ ׺¼¸Ã ÖÄ Å»ÕÍÀÁÅ ÊËü ÖËÅÓ ’ÄŒ Ë» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ¿¸Í ¿ÕÕü ’’ÈÀÁÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕż¿¸Í¿ÕÕÃÀÁŹËɹËɸ¼ÍÕÈÕ»ÃÕÕż¿ÆÈÀËÃɸÅÕÉÕÍÀÁ»ÅÔ ͸Ȼ¸Ã¿¸Í»—Á»ÕÕÈ ʗ—ÅÀÁ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ © ¬ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ Ë» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÀÄÇÆÈÊ Í˼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸ÈÓ» ÅÕľ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ ÅÀÁÊ Œ’ÎÀÁ» ÕÍÕþ ÊÆÆÎƾ »¸È»¸Å¸ ¥ÀÁÊ Œ’ÎÀÁÅ —ÅÀÁÅ ¼—Å» Ë» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ʸÈ͸¸É¸Å ¼—Å» Íן͸¼ ¸ÐÀ»Ã¸Å¸ µÅ¼ ÊË͸ÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÀÁÊ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ÅÔ ÅÀÁÊ Œ’ÎÊÕÁ»ÕÕ ÊÕÅΗ— ¹¸ÁÍ¿¸ÈÏÀŸÈÀÄʸß

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¿ÆÈÀËøÃʸ¸ÈÅÔÕÈ»ÕÃÊÀÁŹÆÃÆÅ—żÉÕÅ͒ȒŻÀÁŸÃÔÅÔ¹ÆÃÆÍÓ» ʗ—ÅÏÃÕÅÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ»͸¸Å¸¸ÐÀ»Ã¸¾¹ÆÃÆÍÓ»ÊƼÆÈÍÆÁþ¹ÆÃÅÆÊË͸Áù¸ÃÊȸÂÊÆÈ ͒¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ɸù¸ÈÊ »ÆÃÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» —żÉÕÅ ͒ȒŻ’ ¹¸ÁÍ ¾ÀÐÕÕÊÕÁ µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻ’ —ÁÃÏÀûÕÕ» ¿¸ºÉÈÓÅ ÕɺÕà ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ¸ÐÀ»Ã¸¾ ¹ÆÃÆÍ ÕÉÕÍÀÁ» ĒÅ ÊƼÆÈÍÆÁþ ¹ÆÃÅÆ ÊË͸Áù¸Ã —ÉÏÅÀÁ —ÁÃÏÀûÕÕ ÅÔ Í˺ÀÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ¹¸Á;ÀÐÕÕÊÕÁ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» Àח ŸÈÀÁºÏÀÃɸÅ ʗºÐÀż ¸Å»ÀøÍ ÅÔ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¿ÆÈÀËøÃʸ¸È¿’º¹¸ÁÈÐËËø͹ÆÃÆľÀÁ»ÅÕÄÕ»¼——üջ

Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ÆÈÎ ¹ÆÃÆÍ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» »ËȺ¸Å ͗ÏÀÅ ¿—ÁÃÕÕÈ ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆ  ÆÈÎÓÅ ÂÆÕÌÌÀÎÀ½Åʗ—¼  Ë» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ÆÈÎ ¹¸Á¼Ã¸¸È ÍÕÈÕ»ÃÕ¼Õ» ɸù¸ÈË˼ÓÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ  Ë» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ’’ÈÀÁÅÍ ÅÔ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ­ÕÈÕº ¹¸ ÄÕ¼Õ»¼Õ¾¹¸Áº¸ÃË»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ÊÆÆÎƾ ¹ÆÃÅÆ Ë» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ÄÕ¼Õ»¼Õ¾ ¹¸Áº¸Ã ʗ—ÅÀÁ ÅÀÁÊ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓ» ÊÆÆÎƾ ¹ÆÃÅÆ ¥ÀÁÊ Œ’Î’¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÀÄÇÆÈÊ ¹¸»Ê¸Å¸¥ÀÁʸÐÀ»Ã¸ÃÊÅÔÅÀÁÊŒ’Î’’É’’À͹¸Áº¸ÃÕÅÕÅÔ¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕà ÕɺÕà ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÃÔ ÅÕ» ÅÔ ’ż’È ¹¸Á»¸¸» ͸ÈËËß ·Ä¸È ÅÕ»ÕÅ ¿¸Éº¸È ÍÀÁͼÕÕ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈÀÁÅ ŸÁ¼º¸ÈʸÁ ¹¸Á¼ÃÓ» ͸Ȼ¸Ã¿¸ÍÓÅ ¿ÕÈÕ»ÎÕÕ ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅʸø¸ÈÍ’’ÈÀÁÅÄÕ¼ÃջʗżÕÉÃÕÅ¿¸Éº¸ÈÓ»ÍÀÁÅÕ

­ÕÈÕº ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÊƼÆÈÍÆÁ ËÈÉ»¸ÃÓ» ¿¸Éº¸ÈøÍ ÊÆÍÀÆüÆü ʗ—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÍÕ¼ ÆÈÉÆÅ ÆÈÎÓ» ÅÀÁחÃÕ»Ï ¹ÆÃÆÅ ¿¸Í ¿ÕÕÃÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕ»ÏÊÕÁ ÍÆùƻ¼ÆÍ


œ¸È¸¸»ÀÁÅ иʸż Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¹ÆÃÆÅ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ÓÅ ÆÈÎ ¹—ÈÀÁ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËß ™¸Ã¸ÅÉø»¼¸¸»—Á ĸÊÈÀÎÓÅ Í˺Լ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ’ÄŒÍ ¾Àח¼ÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»Õü —żÕÉÃÕÅ ʸ¸Ä¸»Ã¸É¸Å ÅÕÄÕÃÊ ÊÆÆÎÆÆ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸Å¸

¤¸ÊÈÀÎÓ»

¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ

½È’ÅÍÀÁ

ÆÅÆÃ

ÕɺÕÃ

ĸʽĸÊÀÂÀÁÅ

ÇÈƻȸÄÄÏøù¸ÁÍ»—Á¹’»’’¼Õż¸ÃÔ¹ÆÃÆÍÉÀÉʽÄÏÀÃÉÕŸȻ¸¸È¸ÉË˼ÃÓ»ÐÀÁ¼ÕÍ ÅÔ ÏË͸à ™¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ ¸Å͸¸È¸Í ÅÕ» ¸ÉË˼¸Ã ¹Æà ĸÊÈÀÎÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ¹—ÈÕÅ ¹’»Ã’»¼É’Å ¹¸ÁÍ ÉÊÆÁ ™¸Ã¸ÅÉø»¼¸¸»—Á ¹¸Á»¸¸ иÃÊ»¸¸ÅÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÈÕÕÈ ¸ºÏ —¿ÕÍÀÁÅ ÊËü ÎË»ÃËËÃɸÅ ¸Åͼ¸»Ï ÄÕ¼ÕÕÃÕü ŸÈÀÁºÏÀÃɸÅ иû¸ÃÊÓ» ÍÀÁÍ ÅÔ ¿—ÁÊÕÁ‡—ÅÊÕÁË×ü¸¸¼ÍÕ¼ÍÕ¼ÕÅиû¸ÃÊË˼ӻÕÍÕþÍÀÁ¾¹ÆÃÅƇ—ż ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÍ˺Լ 

¥’’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ʸü —ÅÀÁÅ Àż½Âɗ—¼ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ͸żø»Ó» ¿ÕÈջΗ—Ã¾иû¸Í˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÆÈÎË˼ÓÅ Í˺ÀÁÅ ¾ÀÅ ͸ÈÔθ¸» ÆÃÆÅ ¾ÀÃÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»ÕÃÕÕÈ ¿ÕÈջΗ—Ã¾иû¸Í

©¸Ã¹¸ÈÓÅÍ˺Լ 

¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÅÀÁÅ Àż½ÂÉ ¹ÆÃÆÅ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÍÕ¼ ¿¸ÈÎËËÃɸÅ ʗ—ÍÀÁÕ¼ĸʽÈÀ¸ÃÓÅ—ÅÀÁÅÀż½ÂÉÀÁ»͸ÈÔÎËËøÅиû¸Í¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ»Ê θÃÀÅ ͒ÃÉÅÀÁ Õ¿ÃÕÍ Í˺Ô ÍÕľÕÕ» ÆÃÆÅ ¾ÀÃÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»ÕÃÕÕÈ ¿ÕÈջΗ—Ã¾иû¸Í

°¸Ã»¸ÃÊÓ» ÕÍÃÕͼÕÕ ͸ĻÀÁÅ ÀÍ ¿’È——ÊÕÁ ¹¸Á»¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹ÆÃÆÅ ɸù¸ÈÓ» иû¸Í¸¸É ÕÍÃÕÍ ÅÔ ¿—ÁÊÕÁ Ÿ’È——ÊÕÁ ¹¸Á¼¸Ã ÅÔ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÕÕÉ иÃÊ»¸¸ÃɸÅ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ ĒÅ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ¸¾ÀÃÊŸ¸É иÃÊ»¸¸ÃɸÅ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÎË»ÃËËøÃÊ ͸Ż¸ÃÊ»—Á ¿ÆÍÀÆÅ ¹¸Á»ËËø»¼É¸Å¸¸É ÆÁûÆÃÊ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÃÊ ¸Å»ÀÃÃÓÅ¿’È——ÊÕÁ¹¸Á¼Ã¸¸ÉиÃÊ»¸¸ÃɸŹ¸Á¾¹ÆÃÅƪ——ÅÏÃÕÅËÃÉÆÈÆż¸Ä¾É¸Å —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ׺ËËü¸» ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ¹—ÈÊ»Õà ¸Ã¹¸Å ¹ËÉ ɽÂÊÆÈÓÅ ÊÆÆÎÆÆ ¿’È——ÊÕÁ ¹¸ÁÍ ʗ—ºÈÀÁÅ ¿ÆÍÀÆľ ¹ËÈËË ¹¸ÁÍ ¿ÕÈ»ÕÕÉ иÃÊ»¸¸ÃɸÅ ¹¸Á¾ ¹ÆÃÅÆ ­¸Ä»ÀÁÅ»ÆÃÅÔ¿’È——ÊÕÁ¹¸Á»¸¸иÃÊ»¸¸ÅÓ»ɸÁʸÈÊÆ»ÊÆƾ¸º¸ÍÉÊÆÁ

™¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÔ¼¸È¸¸Í—½иʸ¸ÈÍÀÁ»¼ÕÅÕ‡—ż ÍÍÕľÕÕÅÀÁ¿’È——ÊÕÁ¹¸Á»¸¸ÍÕÉ»ÀÁ»ÕÍÕþÊÆ»ÊÆÆÅÆ ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁŹÆÃƺÉÈËËøÃÊÓŹ—Í—½иÊÓ»¼¸ÍÀÅÍןŸ ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁ» Åջʻվ ¹¸Á»¸¸ ÉʸÊÀÉÊÀÂÏÀ¼ ÊËÈÐø»¸¼ÕÕÈÕÕ —żÕÉÃÕÅ¿’ºÃ’ü’¾ ¿’ºÐÀÁ¼ºÕÈÀÁ»»¸È»¸Å¸  Í ÍÕľÕÕÅÀÁ ¿’È—— »¸ÈɸÅ ÊÆÄÆÆÍÆÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃջϼÀÁ» ËÈÔ¾ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ»¼¸ÍÀÅÍןŸ

™¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ —Áà ׺θ¼ ÂÆÄÇÔÖʽÈ ÀÍÕÕÍÕÅ ——ÈÕ»ÊÕÁ ¹’»’’¼ ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ¸ºÊÆĸʸ¸È ÍÀÁ»¼ÕÅÕ ›ÕͼÕÕ ¹¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ ¸ºÊÆĸÊ ¹ÆÃÆÅ Ľ͸ÅÀ ¸È»ÓŸÃÔ¸ÃÀÅÓ»ÍÆÉÃËËøÅÍÕÈÕ»ÃÕÅÕ


ŸËȸ»¥’’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅË×ü¸¸ ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

¥´¿µ´Ä

¦ÑѶļ½ÁÁÑÀÑ·¸Ñ¿

¡~”¦

•“ÆÑÑ·¸Ñɓ“Á¼½µÇÅ´¸ƴƶ´Ä

œÀÃÂÄÆÏÁƴƶ´Ä

•“ÆÑÑ·¸Ñɓ“Á½¼½Æ´Æ´´Å

±Êż½ÁÉÑÄÑ·¿ÑÑ

¡¼½ÆɎĎÁ·¼½ÁÉÇļÀÆ¿´¿

±¾ÅÃÂÄÆ

•“·¸

¡¼½Æ´Ì¼·¿´¿ÆÉǸ´¿¸´Á´¶´·Ë¼½Á“ÁÑÑÄ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ©””Áµ“Æɓ“Á •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ •“·¸

  

e  

  

  

  

  

  

  

  

”º¼¿¿´·Ë¸ÏÁ Ê´¿¼Á Ɏ¿Å ƒ½¿¸¶ÑÄ¿Ñ¿¼½Á µÇÅ´¸ ÊѶÑÄƴƶ´Ä ƒÁ¸ÅÑÁ ɎĎÁ·¼½Á ÉÑÄÑ·¿ÑÑ ƒ½¿ ´º¼¿¿´·´´ÁÏ ´Ì¼·ÊѶÑÄ ¡ÑÀÑ·¸Ñ¿ ŽÄƎ· “Á¸ÅÑÁ“ÁÑÑÄ ¡¼½Æ “½¿¸¶ÑÄ¿Ñ¿Æ “Á¸ÅÑÁ“ÁÑÑÄ •“·¸

¡¼½ÆÁŽŽÊ“Á¸ÅÑÁ“ÁÑÑÄ

©Ç¸´¿¸´´ÁÏÁÑÀÑ·¸Ñ¿

  

d

œÀÃÂÄÆ¥œ¨

  •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ

¡¼½Æ“½¿¸¶ÑÄ¿Ñ¿Æ“Á¸ÅÑÁ“ÁÑÑÄ

  ©””

d   

•“ÆÑÑ·¸Ñɓ“Á ©””Áµ“Æɓ“Á •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ ¡¼½Æ“½¿¸¶ÑÄ¿Ñ¿Æ“Á¸ÅÑÁ “ÁÑÑÄ 

±Êż½Á ´Ì¼·¿´¿Æ

¥´¿µ´Ä

  

  

  •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ

ƒÁÑ¿·ÑÑ

©””

 Å´¿µ´ÄÇǸ

¡¼½ÆÁŽŽÊÉǸ´¿¸´Á´¶´·Ë¼½Á“ÁÑÑÄ©Ç¸´¿¸´´ÁÏÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ©Ç¸´¿¸´´ÁÏÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ¸´´ÁÏÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ©””Áµ“Æɓ“Á •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ

 ¡¼½Æ“½¿¸¶ÑÄ¿Ñ¿Æ“Á¸ÅÑÁ “ÁÑÑÄ   

   •“ÆÑÑ·¸Ñɓ“Á¼½Æ´Æ´´Å •“ÆÑÑ·¸Ñɓ“Á¼½Æ´Æ´´Å ©””Áµ“Æɓ“Á  •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ •“·¸

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  œÀÃÂÄÆÏÁƴƶ´Ä œÀÃÂÄÆÏÁƴƶ´Ä ©””Áµ“Æɓ“Á  •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ •“·¸  •“ÆÑÑ·¸Ñɓ“Á¼½µÇÅ´¸ƴƶ´Ä •“ÆÑÑ·¸Ñɓ“Á¼½µÇÅ´¸ƴƶ´Ä ©””Áµ“Æɓ“Á   •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ •“·¸  ¡~”¦ ¡~”¦ ©””Áµ“Æɓ“Á  •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ •“·¸  ¦ÑѶļ½ÁÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ¦ÑѶļ½ÁÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ©””Áµ“Æɓ“Á  •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ •“·¸  ©Ç¸´¿¸´´ÁÏÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ©Ç¸´¿¸´´ÁÏÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ¸Ñ¿ ©””Áµ“Æɓ“Á  •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ •“·¸  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ¦ÑѶļ½ÁÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ¦ÑѶļ½ÁÁÑÀÑ·¸Ñ¿ ©””Áµ“Æɓ“Á  •ÇÅ´¸“½¿Ë¼¿·ÑÑ ¡¼½Æ“½¿¸¶ÑÄ¿Ñ¿Æ“Á¸ÅÑÁ “ÁÑÑÄ   

  

  

  

               

 


 ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀι¸Á»ËËøÍ •

‡Å¼ÉÕÅ—ÅÕÕÈ—ÅÕÃÕ»¼ÉÕÅ¥˜­¼¸È¸¸Í͗ÉÅջʗ—¼ÀÁ»¸»ËË߇—ż 

Œ’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʼÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÕÕÈ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÄÇÆÈÊÓŹ¸È¸¸»¸¸È—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÓÅ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁÍÕÉÕ»ÅÔ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸Å¼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼É¸Å ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕ» ɸù¸È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ͸ÈËËü¸» ¹Æà ÕÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÍÕÉÕ»Ê ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ ÆÈÎË˼¸¸È ¿¸¼¸ÈÏ ÊËÉ»¸»¼¸Å¸ ›¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÉʸÊÀÉÊÀÂÊ ÀÄÇÆÈÊ ÅÔ ÀÍÕÅÍ ÊÆÍÀÆüÆü © ¬ÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼¼Õ» ¹’»’’¼ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÅÀÁÊ ¼—Å» »¸È»¸Í¸¼ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ¿’È——» ¸ÈÀû¸Í ¿ÆÈÀûÆÆÈ ÀÄÇÆÈÊƼ © ¬¬¦™ ¿¸Éº¸ÈøÃÊÓ» ÍÀÁ¾ ’»Å’  ÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ ¼—Å ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÓÅ Œ’ÎʸÃÓż—ÅÊÕÁÊÕÅΗ—¹¸ÁŸ ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÅÔ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÍÊÕÁ ¸¼ÀÃ’È»’Ê»’ÃÊÕÁ¹¸ÁŸ

ÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸È¸¸È ¸Å»Àø͸¼ ʗºÕ»ÊÕÁ ¹’»’’¼ ʸ¸Ä¸»Ã¸Ã ¹ÆÃÆÅ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ÐË˼ ¹ËÉ ¸È»Ó» Õż ͸Äʸ¼ ÅÔ ÍÕÈÕ»ÃÕ¼Õ» œÆÊÆƼ¼ÆÆ —ÁüºÕÈÃÕ¼Õ»»—Á ÀÄÇÆÈÊÆÆÈ ¸º¼¸» ¹¸È¸¸ÅÓ Í˺Լ ¸ÐÀ»Ã¸É¸Å ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÊ ÅÔ ÐË˼ Í˺¸¸ÈÀøÍ ¹ÆÃÆľÊÆÁ ¹’»’’¼ ¹Ëɸ¼ ¹¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Í˺Լ Í˺¸¸ÈÀøÃÊÓÅ ¹Ëɸ¼ ¸È»Ë˼ӻ ÍÆÉÃËËøÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÍ ÅÔ ¿ÆÍÀľÊÆÁ 

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʹÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ •

‚ÄŒÍ ¹—û——¼Õ¼ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈÊ —żÕÉÃÕÅ Œ’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ӻ ÍÕÈÍÕÅ ¹¸Á»ËËøÍ ʸø¸È ɸøŻÀ¼ ¹¸Á¼Ã¸¸È ¸ºÏ —¿ÉÕŹÆÃÕÅÕ¹—ÃÕ»ÊÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅÍÆÆÈÆżÓÅË×ü¸¸¹¸Ã¸ÅÉøÃÊÓ»¼ÕûÕÈÕÅ»—Á»ÕÕÈ ¸ºÏ—¿ÅÕ

¥’’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÅÔ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Á»ËËø͸¾ÃÓÅ͸ĻÀÁÅÏË͸ÃÍÕÉÕ»ÅÔ¹’»’’¼θ»ÍË»¸Î¸¸ ÀÍÕÕÍÕÅ и¸È¼¼¸»¸¸É »¸¼Å¸ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» Åջʻվ ¹ËÁ ÄÕȻվÀÃÊÅÕÕÉ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ’È»’Å ÄÕ¼ÃÕ»ÊÕÁ ¹¸ÁÍ и¸È¼Ã¸»Ó» ĒÅ ¸»ËËü¸» ™¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÅÔ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» —żÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËø͸¼ и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á¹—ÍÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ»ÕÍÅÀÁ¹¸Á¼Ã¸¸ÈÅջʻÕÍÕÕÉÕÍÕÃÅÕ

¥’’Î ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê —ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎË˼ ¼¸È¸¸Í ¹¸Á¼Ã¸¸È ÍÆÆÈÆżÆÆË×ü¸Å¸ ¿Ëȸ» 

  


ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ Í˺Լ ½È’ÅÍÀÁ ¿¸ÈÏÀÄ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅÍÊÕÁ À¾Àà ¹¸ÁŸ·Ã»¸¸Ê¸ÁÅÔÊÕÕºÈÀÁÅɸù¸ÈÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÅÔÐË˼Í˺¸¸ÈÀø»¼¸Å¸ œÆÊÆƼÓÅÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»¼ÆȼËÈԼɸż¸È¸¸Ãø¸ÈÊÆÆÎÅƇ—ż 

ªÕÕºÈÀÁÅ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»

ÊÆÆÎÆÍƼ

Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ

ɸù¸ÈÊ

¸ÐÀ»Ã¸»¼É¸Å

—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¸ÐÀ»Ã¸Å¸ 

‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ĸÊÈÀθ¼ ÊÕÕºÈÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ» —¿——þ ¹ÆÃÆÍ ɸù¸ÈË˼ӻÊƼÆÈÍÆÁÃÅƵż¿’ºÍ’Ź¸È¸¸ÊÕÕºÕÈÃÕ»¼ÕÅÕ»Õ¾—¿ÅÕœÕÕÈÍɸù¸ÈË˼ÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁż—żÕ¿ÃÕÍÍ˺ÀÁžÀÅ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆœÕÕÈÍ ¾ÀÅ» ¸ÐÀ»Ã¸¾ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÀÁÊ ¹ÆÈÃËËÃÊÓÅ ¼—Å» ɸù¸ÈË˼¸¼ Í˺¸¸ÈÀß

¥’’ÎÀÁÅ ʸü ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËø͸¼ ¼¸È¸¸Í ¼¸È¸¸ÃÃÓ» ¹¸ÈÀÄʸ߇—ż 

ªÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸È¸¸È »¸È»¸Å¸ µÅ¼¿’ºÍ’ÅÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆœÕÕÈÍ ¼—Å»ÕÕÉ ÊȸſÀÊ ÊÕÕºÕÈÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¼ÆÊÆƼÓÅ ÅËʸ» ¼ÕºÉ»ÕÈÀÁÅ »¸¼Å¸ ÍÀÁ»¼ÉÕÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ» ͸ÉŸ ªÕÕºÈÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕȹÆÃÆÅÊÕÕºÈÀÁÅʒÈҒȹ¸Á»ËËß

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ʸü ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËø͸¼ ¼¸È¸¸Í ¼¸È¸¸ÃÃÓ» ¹¸ÈÀÄʸ߇—ż 

ªÈ¸Å¿ÀÊÊÕÕºÕÈÊÕÁÍÆùÆÆÊÆÁÊÕÕºÈÀÁÅÆÈÃƻƼÆÊÆƼÓÅÅËʸ»¼ÕºÉ»ÕÈÕÕÉ»¸¼Å¸ ÍÀÁÉÕÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¼—Å» ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ¹¸»¸ÅÓ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ Í˺¸¸ÈÀø»¼É¸Å ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÍÕÉÕ»Ê ÅÕľ ’»Å’¥’’ÎÀÁÅ ʸÃÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ¼—Å»ÕÕÉ ÕÍÕþ ŸÁ¼º¸ÈʸÁ »ÕÉÕÅ ʸ¸Ä¸»Ã¸Ã¼¸¸—żÕÉÃÕŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅʸÃÓÅÆÈÎË˼¸¼Í˺¸¸ÈÀøŸ­Ë¼¸Ã¼¸¸Ï¼¸¸É ʒÃɒÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ͒ÃÉ ÅÔ ÊÕÕºÈÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» Í˺¸¸ÈÀø͸¼¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸

 ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈÓÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøÍ •

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸Èʸʸ¸É ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ »—ÁÎÕÊ»ÕÉÕÅ ÀÄÇÆÈÊÃÆÉÆÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕż ʒü’» ʸʺ¸Èʸʸ¸É ÖÄ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸Èʸʸ¸É ÅÔ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» —żÉÕÅ —ÅÕ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕÍÕ¼ ¸ÐÀ»Ã¸¼¸» —ÅÕûÕÕÅÀÁ—¿——ÃÕÃʹÆÃÅÆ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÎÕºÕÈʸʺ¸ÈÅÔ¼¸È¸¸Í—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼¸¸É¹—ȼÕÅÕ 

¥ÕÄÕ»¼ÉÕÅ’ÈÊ»ÀÁŸù¸Åʸʺ¸È ¥‚˜ª ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—żÅÆ»¼ÆÍʸʺ¸È ¥‚˜ªÀÄÇÆÈÊÓÅʸʺ¸È¸¸É¹Ëɸ¼ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—żÅÆ»¼ÆÍʸʸ¸ÉÄÇÆÈÊÓÅʸʺ¸ÈÍËȸ¸Ä¾ ¥‚˜ªÆÈÆÆ»—Á 


 ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøÍ •

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ»ÀÁÅ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÊ ¹Ëɸ¼ ɸù¸ÈË˼¸¸É ʒÃɒÅ ʒù’È ĒÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ¿ÆÈÀËþ Í˼¸Ã¼É¸Å ¹¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʒù’ÈÀÁÅ ÍÕľÕÕ» ͸ÈËËß ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ ¹¸È¸¸» Í˼¸Ã¼É¸Å ¹ÆÃÆÅ Í˼¸Ã¼¸¾ ¸ºÉ¸Å ’ÈÊ»ÀÁÅ ¿’È——»ÕÕÈ ÀÃÕÈÍÀÁÃÕ»¼ÕÅÕ

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ¹ÆÃÆľÆÆÉ ͸ĸ¸ÈÏ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ʸü ¸ÃÀŸ¸É ÅÔ Ï ÕÍÕþ ¹¸Á»ËËþ ¹ÆÃÅÆ ¥’’Î ʸø¸É ÅÔ ÕÍÕùÕà Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸»¸¸È ÎË»ÃËËÃɸÅ ɸù¸ÈÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» ¸ÐÀ»Ã¸¾ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ¿¸¼Ã¸Í¹ÆÃÆľÀÁ»ÀחÆûƼƻ

¥’’ÎÀÁÅ ʸü ¹¸Á»ËËøÍ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËøͼ¸¸ ¼¸È¸¸Í ¼¸È¸¸ÃÃÓ»¹¸ÈÀÄʸ߇—ż 

‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅĸÊÈÀθ¼Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÀÁʹÆÈÃËËøÃÊÓÅÍÕľÕÕ»ÊËÉ»¸Å¸µÅÕ ÅÔ¹ÆÈÃËËÃɸŹ¸È¸¸ÅÓ’ÈÊ»ÀÁ»¹¸»Ê¸¸É¸Å¹¸ÁŸ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ĸÊÈÀθ¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕ» —¿——þ ¹ÆÃÆÍ ɸù¸ÈË˼ӻÊƼÆÈÍÆÁÃÅƵż¿’ºÍ’Ź¸È¸¸¹ÆÈÃÆ»¼ÆÅƻվ—¿ÅÕœÕÕÈÍɸù¸ÈË˼ÓŹÆÈÃËËøÃÊÓÅÅÀÁʼ—żÕ¿ÃÕÍÍ˺ÀÁžÀÅ»ÊƼÆÈÍÆÁÃÅÆœÕÕÈÍ ¾ÀÅ» ¸ÐÀ»Ã¸¾ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÀÁÊ ¹ÆÈÃËËÃÊÓÅ ¼—Å» ɸù¸ÈË˼¸¼ Í˺¸¸ÈÀß™ÆÈÃËËÃɸÅ ¹¸È¸¸ÅÓ ’Èʒ»Ê ÅÆ»¼ÆÍ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ¹¸È¸¸ ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈ ÊÆÆÎÅÆ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» ÊÆÆÎÅÆ µÅÕ ÅÔ ÅÀÁÊ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓÅ ¼—Å»ÕÕÉ ¹ÆÈÃËËÃɸŹ¸È¸¸ÅÓ’ÈÊ»ÀÁ»͸ÉɸÅ¿’È——»ÕÕÈÊÆÆÎÆ»¼ÆÅÆ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊʸüÍ˼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÓ»¹¸Á»ËËøͼ¸¸¼¸È¸¸Í ¼¸È¸¸ÃÃÓ» ¹¸ÈÀÄʸ߇—ż 

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸÃÓÅ ÆÈÎ ¹—ÈÊ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ» Í˺¸¸ÈÀøͼ¸¸ ÖËÅÓ ’ÄŒ ÎË»ÃËËÃɸÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÕÕÉ ͸ĻÀÁÅ ŸÁ¼º¸ÈʸÁ ÕÍ ——ɺÕÈÀÁ» Í˺¸¸ÈÀøÍ ÕɺÕà ¼ÕºÐ——ÃÉÕÅ͸ĻÀÁÅɸÁÅʸ¸Ä¸»Ã¸ÃÓ»ËÈÔ¼¸Ã¹ÆûÆÅÆ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ËÈÉ»¸ÃÓÅ ¸È»ÓÅ ¼¸»ËË Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÊÆÆÎÆ»¼ÉÆÅ ¹¸ÁŸ ¥‚˜ªÓÅÉʸÊÀÉÊÀÂÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸Å¸­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁ»ÍÀÁÉÕÅʸ¸Ä¸»Ã¸Ã¼—żÕÉÃÕŸÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓÅÆÈÎË˼¸¼ Í˺¸¸ÈÀøŸ

 ªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀι¸Á»ËËøÍ •

ªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀÎÅÔÊÕÕºÈÀÁÅɸù¸ÈË˼¸¼¹Ëɸ¼ɸù¸ÈË˼¸¸ÉʒÃɒÅ ʒù’ÈÀÁÅ ÍÕľÕÕ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ¸ÐÀ»Ã¸»¼É¸Å ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ʒù’ÈÀÁÅ ÍÕľÕÕ» ͸ÈËËü¸» ªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ ¼ÆÊÆƼÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕ»Õ¾¸Å»Àø»¼¸Å¸
‚ÈÍÀÁÅÍ˼¸Ã¼¸¾¸ºÉ¸Å¹¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕ‚È͒¼—ÁüºÕÈÃÕ¾’È͒¼ÍÕÈÕ»ÃÕÉÕŹ¸È¸¸¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å‚È͒¼¹À½ÊÍÕùÕÈÕÕÈÍÕÈÕ»ÃÕÉÕŹ¸È¸¸¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

¥ÀÁÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ÅÔ ¼ÆÊÈÆÆ —żÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ —ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ »ÕÉÕÅÍÕÉ»ÕÕɹ—ȼÕÅÕ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁ» ÊËÉ ÊËɸ¼ ÅÔ ¹¸»¸Å¸¼ ͸ÈËËß ‡Å¼ÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ÅÔ ¹À½Ê ¹ÆÃÆÅ ¹À½Ê ¹ËÉ ͒ȒŻÀÁÅ ÊË͸ÁÅ ¾ÀÃÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊ ʗ—ÅÏÃÕÅ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÕÕ»—Á ͒ȒŻÀÁÅ »¸¿¸È ϸŸÈÓÅ ’’ÈÏÒÃÊÀÁ» ¹¸»Ê¸¸¼¸» ¹Æà ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊÅÔĸʽÈÀ¸Ãʗ—ÍÀÁÕ¼ÕÎÉÀÁŹ¸È¸¸¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—żËËɸ¸»—Á —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ—üջ¼ÃÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊÀÁ»¸»ËËü¸»

µÂÉÇÆÈÊÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÅÔÕÂÉÇÆÈÊÆþ¹¸Á»¸¸ÆÈÅÓÍÆÆÍÀüÕÕÈ͗ÈÊÕ즙—ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼ÕÅÕ¬¦™—ÅÕÅÔ¼¸È¸¸Í¿¸È¼ÃÓ»¹¸»Ê¸¸É¸Å¹¸ÁŸ 

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å—żÉÕÅ—ÅÕÕÈÍÀÃ͗ÈÊÕÃÍÍ˼¸Ã¼¸¸ÊÕÕºÈÀÁÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¿¸È¼¸Ã¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—żÅÆ»¼ÆÍÎÕºÕÈʸʺ¸È

 ¥ÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅĸÊÈÀÎ •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¼¸ÅÉÅÓ ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ —¿——ÃÕÃÊ ¹ÆÃÆÍ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁ» ¸»ËËü¸» ¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ» ÅÔ ¹—ÊÎÀÁÅ Í˺Լ ¸¾ÀÃø»É¼ÓÅ θÃÀÅ —ÁüºÕÈÃÕüÅÆ»¼ÆÍÎÕºÕÈʸʺ¸È¸ÐÀ»—żÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÕÕɹ—ȼÕÅÕ 

 ¥˜­ÀÁÅ—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ӻ¹¸Á»ËËøÍ •

‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ÊÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼Õà ÎÕºÕÈ ʸʺ¸ÈÓÅ ËÈÉ»¸ÃÓ» ¹—ÈÕŸ»ËËü¸»‡ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ÅÔ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ—ÅÕÃÉÕÅŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕ¼ ÐÀþ——þ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸ ª——ÅÏÃÕÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ʸü Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÉÕÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» —żÉÕÅ —ÅÕ¼ ÐÀþ——ÃÕÍÕ¼ ĒÅ ¸ÐÀ»Ã¸Å¸

­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÃÆÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ ¿’ºÍ’Å Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ×Å¿ ¹—ÈÀÁÅ —ÅÀÁÅ ʗºÐÀż ¹¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼¸Í¸¸É »¸¼Å¸ ÊÕ¼»ÕÕÈ ɸù¸ÈË˼ÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ »Õ¼Õ» ËÊ»¸¸È¸¸ —żÕÉÅÀÁ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ÉÀÉʽļ ¹Ëɸ¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÕ» ¸¼Àà ÊÆÆÎÆ»¼¼Æ» Áļ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ʸø¸É ͸ɸ»¼¸Í Í˼¸Ã¼¸¸ ¹ÆÃÆÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ÅÔ Œ’ÎÀÁÅ ʸü —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÃÆ»¼ÉÆÅÍ˼¸Ã¼¸¸¹ÆÃÆÅÊÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÕÃÊÕÁ»ÕÕÊÕÅΗ—¹¸ÁŸ

‡ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ÅÔŒ’ιÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊʸÃÓŸÃÔ¸ÃÀż¹¸Á»ËËø»¼¸Å¸

 


­’È’Å»ÀÁÅÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøà 

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÀÁÊÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ

 Ÿ›­

 ­¥­ ­¥­ 

 ™­ ™­ ™­ 

›­­˜

›­­˜

µŸ­™­­

µŸ­™­­¥‚®

®‡™Ÿ

‡™Ÿ

‡™Ÿ‡­­

‡­­

‡­­˜­¦

˜­¦

˜­¦¥‡

¥‡

¥‡

µ

‚µ­

Ÿ›­

­¥­

­

©¸Ã¹¸È™

©¸Ã¹¸Èš

‚ÈÍÀÁÅÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ©¸Ã¹¸È˜

¬¦™—ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ ÕÂÉÇÆÈÊÓż—Å

Ÿ¸É»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ

­—ÉÅջʘÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ

 Ÿ­ Ÿ­ 

 Ÿ­ Ÿ­ 

 Ÿ­ Ÿ­ 

 µ µ 

 ‚µ­ ‚µ­ ‚µ­¥‚

¥‚

®

Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ 

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ™—ʘ ™—Ê™ ™—Êš µ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸ʸ¸É»¸¼¸¸¼¸¼ ÍÀÁÉÕÅÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ µ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͸ÈÒ׸Ê ¹Ëɸ¸É¼ÆÊÆƼƼÍÀÁÉÕÅ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊ ¥ÀÁÊÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ» —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ˜¾ÀÃø»É¼ÓÅθÃÀÅ ͒ÃÉ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹËɸ¼ ʸʺ¸È ‡Å¼ÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ‡Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¸ÐÀ» ÍÆÃÀÄÆ»ÆÈÃÆ»Æ ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™¸»¸ÅÓż—Å µÅÕ͗— ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ÍÕľÕÕ» ¹¸»¸É»¸ÍÓÅ ÊËü ’ÈÍÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ’È͒¼ —ÁÃÏÀüջ ¸Ð»ÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ÆÈËËøº ­’È’Å»ÀÁÅÅÀÁÊÍËÈÀÄÊøü—żÉÕÅ͒ȒŻÀÁÅÅÀÁÊÍËÈÀÄÊøÃÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ͒ȒŻÀÁÅ’’ÈÏÒÃÊ—ÅÕÊ¿—ÁÃÉÀÁÅÍËÈÀÄÊøÃÆÈÅÆ  Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎ •

Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ÊջРÍÕÄÊÕÁ ¹¸ÁÍ ¹’»’’¼ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕ ׺ËËø͸¼¿¸ÈÎËËÃɸÅ¿¸È¼ÃÓ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸È¸¸È¹¸»¸Å¸¼¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ĒȒż͸ÈËËÃɸÅĸÊÈÀι¸ÁŸ

Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸Å¼ ¸ÐÀ»Ã¸»¼É¸Å ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕ»͸ÄÈËËß

Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËøͼ¸¸ ÖËÅÓ ’ÄŒ ¿¸È¼ÃÓ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈË˼¸¸È ĒÈÀÁÅ ¼—Å»ÕÕÈ ÕÍÕþ ¹¸Á»ËËß œ¸È¸¸ ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓ»

¹¸»¸Å¸¸È

¹¸Ã¸ÅÉÃËËþ

ÕÎÕÉÊ

ÅÔ

ĒÈ

¹¸»¸ÅÓ

ÍÆÆÈÆżÓÅ

—¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ»¹¸Ã¸ÅÉÃËËß  µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅĸÊÈÀÎ •

µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ¼ÆÊÈÆÆ ’ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ’È͒¼ —ÁÃÏÀüջ ¸Ð»ÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøà ÕÂÉÇÆÈÊÓ»¸»ËËü¸»

‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÔ’ÈÍÀÁÅÍ˼¸Ã¼¸¾¸ºÉ¸Å¹¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ¿¸È¼Ã¸¸É ¹—ȼÕÅÕµÅÕ¿¸È¼¸Ã¼—żÉÕÅ͒ȒŻÀÁ»¹ÀÁ¹ÆûÆÉÆÅ͒ȒŻ’ÆÈËËøÃÊÓÅÐÀžÊÕÁ ¿¸È¼ÃÓ»ÆÈËËøͻ—Á‚ÈÍÀÁÅ¿¸È¼¸ÃÅÔÍÕÉ»ÕÕɹ—ȼÕÅÕ


Ÿ¸É»ÀÁÅ »¸¿¸È ¸Ð»ÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼¸¸É —ÅÕ»—Á»ÕÕÈ ͸Ż¸É¸Å ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¸ÃÔ ¸ÃÔÅÔ¹¸»ÊɸŹ¸ÁŸ •

­’È’Å»ÀÁÅ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøÃÓ» ¹¸»¸Å¸  ɸù¸È Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɽÂÊÆÈÆÆÈ ¿¸¼¸Ã¾ ¹ÆÃÅÆ ——ż ÅÀÁÊ —żÉÕÅ ͒ȒŻÀÁ» ɸù¸È¸¸È ÊÆÆÎÆÍÓÅ ÊËü Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈË˼¸¸È ͸ÈÀÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¼¸ÅÉ ¹¸Á»ËËøÍ ¿ÆÈÀûÆÆÈ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɽÂÊÆÈÆÆÈ ¿¸¼¸Ã¼¸» ‡ª©¼ —żÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøÃÓ» ¿’ºÍ’Å ɸù¸È¸¸È ¸Å»ÀøÍÓ» ¿’ºÃ’ľ ¹ÆûƼƻ µÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ ’’ÈÏÒÃÊÀÁ» ɸù¸È¸¸È ÊÆÆÎÆÍ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÎË»ÃËËø͸¼ ͗żÈÕÃÊÕÁ ÀÁļ ʗ—ÅÀÁ» ÅÀÁÊ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÍÕľÕÕż ÅÀÁÊÃÕ» ¹¸Á¼Ã¸¸È ÊÆÆμƻ ­¸ÈÀÅ —ÅÕÊ ¿—ÁÃÉÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕÁ ÍÆùÆÆ»—Á ¿’ºÍ’Å ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ Õ¿ÕÄÐÀü ¹¸Á¼¸» ËÏȸ¸Éɸù¸È¸¸È¸Å»Àø»¼¸Í»—Á

‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ×Å¿ ¹—ÈÀÁÅ ¸È»Ë˼ӻ ÍÕÈÕ»ÃÕÍ ׺θ¼ »¸ÈɸÅ ¿’È——» ¸ÈÀû¸Í ¿ÆÈÀûÆÆÈ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼¼¸È¸¸ÍĒÈÀÁ»ÆÈËËþ’»Å’‡—ż 

µÂÉÇÆÈÊƼ© ¬¬¦™¿¸Éº¸ÈøÃÊÓ»ÍÀÁÍ—¿——ÃÕÃÊµ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸ÊË˼¸¸É »¸¼¸¸¼ ÆÈÆż ÍÀÁÉÕÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊÓÅ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ

 •

µ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͸ÈÒ׸ʹËɸ¸É¼ÆÊÆƼƼÍÀÁÉÕÅÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸ÃÊÓÅ¿¸Éº¸ÈøÃÊ

¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ÉÀÉʽļ ÀÄÇÆÈÊ ÕÂÉÇÆÈÊ ÅÔ ¬¦™ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼ÉÕÅ ¹¸Á¼¸» ›¸¼¸¸¼Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓÉʸÊÀÉÊÀÂÊÀÍÕÅÍÊÆÍÀÆüÆüÀÄÇÆÈÊÓŹ¸È¸¸¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÅÔ © ¬ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼¼Õ» ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ¹¸Á»¸¸ ¬¦™ÆÆÈ —ÅÕÃÕ»¼ÉÕÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¼—Å © ¬ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼ÉÕÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ¿’È——» ¸ÈÀû¸Í ¿ÆÈÀûÆÆÆÈ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ © ¬¬¦™ ¿¸Éº¸ÈøÃÊÓ» ĒȒ’È ÅÕľ͸ɸÍÊÕļջÊÕÁ© ¬¬¦™¿¸Éº¸ÈøÃÊÓÅĒÈÀÁ»ÕÂÉÇÆÈÊƼÊËÉ»¸¾’»Å’

‡ª©¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸ÊË˼¸¸É »¸¼¸¸¼ ÆÈÆż ÍÀÁÉÕÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊÓ» ÀÄÇÆÈÊ ’ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ»ÕÕÈ ÊÆÆÎƾ ÀÅ»ÕͼÕÕ Õ¼»ÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊÓÅ ¼ÀÁÃÕÅÍÀÁ» ÅÔ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸Ê ’È͗—¼ ÍÀÁ¼Õ» »Õ¾ —¿¼Õ» ªÀÁÄÕÕÉ ›­­˜ÅËʻӻŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÀÄÇÆÈÊÓŹ¸»¸Å¸¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ’ÈÍÀÁÅ ¸¾¸ÍËÁÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕżÊËÉÊËÉÊËÉ»¸Å¸

µ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸Ê ¹ËÉ ÕÊ»ÕÕ¼ÕÕÉ ¼ÆÊÆƼƼ ÍÀÁÉÕÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊÓ» ÕÂÉÇÆÈÊ »Õ¾ ÊÆÆÎÆÍ ¹’»’’¼ ÍÕÈÕº¹¸Ã¸ÅÉøÃÊÓÅ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ¿’È—— »Õ¾ —¿¼Õ»’ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿¸Èø»ÓÅ ¹¸»¸Å¸¼ ÕÅÕ͗— Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ÆÈÉÆÅ ¹Æà ʗ—ÅÀÁ» ’ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸Èø»¸¸É͸ÉŸªÀÁÄÕÕÉ͗ÉÅÕ»ÊʵŸ­™­­ ÓÅËÊ»¸ÅÔÕÂÉÇÆÈÊÓŹ¸»¸Å¸¼ ¹¸»¸Å¸ ͸ÈÀÅ͸ɸÍÊÕļջÊÕÁ µŸ­™­­ ËÊ»¸ÅÔ ’ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸Èø»¸¼ ¹¸»¸Å¸ ¹ÀÏÀ»¼ÕÅÕ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸È¸¸È¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÕÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓ»¼ÆÊÆƼÓŹÆÃÆÅÕÂÉÇÆÈÊÆÆÈɸû¸¾͸ÈËËß 


 ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎ •

ÄÇÆÈÊÅÔ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕȸŻÀø»¼É¸Å¹¸ÁŸ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËøÍ —½¼ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎʸÁ ¿ÕÈջΗ—ÃÕ»¼ÕÍ ʗºÐÀż ¸Å»Àø»¼É¸Å ¹¸Áº¸Ã ¿ÆÍÀÅÆ © ¬ —ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËÃɸÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎÅÔ—żÉÕÅ—ÅÕÊÕÁ¼—ÁÎÕ͹’»’’¼—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŹÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ»ÍÆÆÈÆżÅÔÅÕľŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»—żÉÕÅ—ÅÕÕȹ¸Á»ËËß

¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÀÄÇÆÈÊ ÅÔ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕ» ͸ĸÈɸÅ ¹¸»¸Å¸Å º½ÂÊÆÈÆÆÈ ÊËÉ»¸»¼¼¸»

ÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËÃɸÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» —żÉÕÅ—ÅÕ¼ÐÀþ——ÃÕÍÕ¼ĒŸÐÀ»Ã¸»¼¸Å¸

 ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʹ¸Á»ËËøÍ •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸ÈË˼ÓÅ¿¸ºÉÈÓŹÆÃÆÅÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÕÄÕ»¼ÕÃ’Èʒ»»ÕÉÕÅÍÕÉ»ÕÕɹ—ȼÕÅÕ‡¿——ÃÕÃÊÀÁÅʸÁù¸ÈÓ»ÊÆÄҐÆÃÆÍ¿ÆÈÀûÆÆÈ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁŽȒÅÍÀÁ¿¸»º¸ÈÓ»͗ÉÅÕ»ÊÊ͸ÈËËøº

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¹¸»¸Å¸¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ —ÁüºÕÈÃÕü ¸ÐÀ»Ã¸É¸Å ¿¸È¼¸Ã ¹ËÖË ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ͸ÈËËß Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¹—Í ¿¸È¼ÃË˼ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼ÉÕÅ ¹¸ÁŸ ªÀÁÄÕÕÉ Ÿ­Ÿ­ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕȹ¸Á»¸¸¹ÆÃÅƭ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÅÔÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»Ï¸¸ÉÊË͸ÁÅ ÅÕ»¾ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ż ʒÒÍ ÉÊÆÁ —ÅÕ ÖÄ ©¸Ã¹¸È ¹—ÈÀÁÅ Í˺Լ Ë» ɸù¸ÈÓÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ’’È’’È ÍÕùÕà ¥‡¥‡Ó» Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ ÊÆÆÎÅÆ»ÕÉÕ»—» ŻվÊÆÆÎÉÆÅɸù¸ÈÓÅÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃʸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ ¸ºÉ¸Å ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¿’È——»ÕÕÈ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁ» ÊÆÆÎƾ ¹ÆÃÅÆ ©¸Ã¹¸ÈÓÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÍ˺Լ ¥‚ ¥‡q Ÿ­Ÿ­ ¹¸ÁŸ ‡—ÅÀÁ¼¸È¸¸ÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁŹËɸ¼¹—ÈÕüÕ͗—ÅÍÕÉ»——¼ÀÁÅÊÆÆÎÆÆÅÓ—üջ¼ÃÕÕÈ —Áø¾ÀÃø»¸¸ÅӸлÀÁ»ÊÆÆÎÅÆ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÈÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕü ÍÕÈÕ»ÃÕÉÕÅ ÕÂÉÇÆÈÊƼ »¸È»¸É¸Å ’ÈÍÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕż ÍÕÈÕ»ÃÕÉÕÅ ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøà ¹Æûƾ ¸ÐÀ»Ã¸É¸Å ¹¸Á¼Ã¸¸È ÅÔ ͸ÈËËü¸» ªÀÁÄÕÕÉ ĒÈ ¹—ÈÀÁÅ ÅÀÁùÕÈ ÅÔ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ ÊË͸ÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊʸÁ ÊÕÅΗ—¹¸ÁŸžÀÐÕÕÅÔŸ­ Ÿ­Ÿ­Ÿ­µ‚µ­­¥­

µÅ¼¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅŸ­ÅÔŒ’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ™¥­qÊÕÁÊÕÅÎÕÅÕµÅÕÅÔ Ÿ­¹ÆÃÆÅ™¥­¹—Èʸ¼À×ÁÃÏÀÃÅÕ •

­—ÉÅÕ»Ê ÓÅ ¹¸»¸Å¸ ¼ ¹¸Á»¸¸ ‚µ­ ÅÔ ’È͒¼ —ÁÃÏÀüջ ¸Ð»ÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»¸ ‚‡˜˜™ ÓÅ ¿¸Í ¿ÕÕÃÀÁÅ ¹ËÉ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹’»’’¼ ÕÅÕ ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÊÕÁ»ÕÕ ÊÕÅΗ— ¹¸ÁŸ ªÀÁÄÕÕÉ ‚µ­¼ ’È͗—¼ÕÕÉ ʒÃɒÅ ʒù’È ¹ÆÃÆÅ


ÊÕÅÎÕü —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÂÉÇÆÈÊ »Õ¾ ¹—Èʻջ¼Õ¾ ÕÅÕ ÅÔ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÕÂÉÇÆÈÊƼ ÆÈËËøͻ—Á»¸Å͸¸ÈŸ •

œÕÕÈÍ ͗żÈÕÃÀÁ» ¸ÈÀû¸¾ ¿¸Éº¸ÈøÍÓÅ ÊËü ¿¸Éº¸ÈøÍ ¹¸»¸ÅÓ» ÅÕľ ÆÈËËß Ÿ¸Éº¸ÈøÃÊ ÍÀÁÍ ËÊ»¸ ÅÔ Ÿ˜© ÊÕÕºÈÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕż ÊËɼ¸¸ »¸È¼¸» ¹ÆÃƺÏ ͗ÉÅÕ»Ê ¼ Õ¼»ÕÕÈÀÁ» ¿¸Í ¿ÕÕÃÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¹—ÃÕ»Ê Åջʻվ ͸ÈËËÃɸŹÆÃÅÆŸ¸Éº¸ÈøÃÊÍÀÁÍËÊ»¸ÅÔ¼¸È¸¸ÍŒÍΒÃÀÁ»͸Ż¸É¸Å¹¸ÁŸ‡—ż

Ÿ˜© Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸Ê ¹ÆÃÆÅ ͸ÈÒ׸Ê ¹ËÉ —ÁüºÕÈÃջϼÕÕÉ —¿——ÃÉÕÅ ÊÕÕºÕÈ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ—ÅÀÁż—Å µÅÕ¼¸»Ëˬ¦™ŒÍΒҒÈÊÆÆÎÉÆÅÀÄÇÆÈÊÓÅÅÀÁÊ—ÅÀÁż—ÅÅÔ ÄÇÆÈʬ¦™  © ¬ Ÿ˜©¹ÆÃÅÆ © ¬¬¦™ÓÅ ¿¸Éº¸ÈÓÅ ĒÈÀÁ» ÆÈËËø͸¼ ÍÆùƻ¼ÆÍ ¹¸»¸Å¸ ĒÈÀÁÅ ¼—Å ÊÕ»ÊÕÁ ÊÕÅÎÕÅÕ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

©¸Ã¹¸È™

©¸Ã¹¸Èš

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÀÁÊŒ’Î Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÕÈ 

©¸Ã¹¸È˜

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ʸʺ¸Èʸʸ¸ÉÓÅ ¿’È——ªÕÕºÕÈ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÕÃ

¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ—żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÀÁÊŒ’Î —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ © ¬—ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅÀÄÇÆÈÊÓÅ ’Èʒ» ¬¦™—ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆŹ—»¼ 

­—ÉÅջʥ’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê

™—ʘ

;

;

;™¥‡ 

ª­¥

™ª

™¥­ 

™—Ê™

;

;

;™¥‡ 

ª­¥

™ª

™¥­ 

™—Êš

;

;

;™¥‡ ™ª

™¥­ Ÿ˜©›­­˜›­­˜

¥‡ ;;;

¥‡ ;;;

¥‡ ;;;™¥‡™ª

™¥­

© ¬¬¦™ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ›¸¼¸¸¼ÓÅ ͸ÈÒ׸ÊÓÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ¥ÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ ™¸»¸ÅÓż—Å

 ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅĸÊÈÀÎ •

˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸È¸¸È ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÈÕÕÈ ͸ÈËËÃɸÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎ »ÕÅÕ ‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÓÅ  Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈË˼ӻ & && —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ͸ÈËËß ™¸»¸Å¸ ¹—È ÅÔ ɸù¸ÈÓÅ —żÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ ÍƐȼƻÏ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÍÕľÕÕ» ¹¸»Ê¸¸É¸Å ¹¸ÁŸ Áļ ɸù¸ÈÓÅ —żÉÕÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÔĸÊÈÀÎÓżÀ¸»ÆŸÃÀÁż¸»Ë˹¸ÁÈø¾͸ÈÀÅÍƐȼƻÏ—Áø¾ÀÃø»¸¸ ÅÔ¼À¸»ÆŸÃÀÁÅ»¸¼ËËȹ¸ÁÈøɸŹ¸ÁŸ

‡ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÅÕûÕÕż —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸È ÆÈÆÆ»—Á Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¹ÆÃÆÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà Í˺¸¸ÈÀø»¼¸¸»—Á ¹¸ÁÍ ËÏÀÈ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ĸÊÈÀÎÅÔ—żÉÕÅ—ÅÕÕȹ¸Á»ËËø»¼¸Å¸


 ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʹ¸Á»ËËøÍ •

¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¿ÆÈÀûÆ ÅÔ ÊË͸ÁÅ ʸÁøŻÀÁÅ ÍË»¸Î¸¸Å¼ —żÕÉÅÀÁ ÍÕľÕÕż ÅÀÁחÃÉÕÅ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÀÁÊ ¼—Å» ¹—ÈÕÅ ÍÕľÕÕ»ÕÕÈ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍƼ ÆÈÐÀÅÆ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔ—ÁüºÕÈÃÕÃʹ¸ÀÄÇÆÈÊ»ÕÉÕÅÍƐÈÍÕÉ»ÕÕɹ—ȼÕÅÕ

¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ÅÀÁÊ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÍÕľÕÕż —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÆÍ ¿¸»º¸ÈÓ» ͗ÉÅջʼ͸ÈËËøº‡Å¼ÉÕÅ—ÅÕÕÈÊÆÆÎÉÆŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÅÀÁÊŒ’ÎÀÁ»ÊÆÆÎÆͼÆÆ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ Œ’Î ¼ÕÕÈ © ¬ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓ» ÅÕľ ÊÆÆÎÅÆ ‡Å¼ÉÕÅ —ÅÕ¼ Í˼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸Ã¹¸Åʸʺ¸ÈÆÈÆÍ»—Á‡—ÅÀÁ»ÊÆÄҐÆþ¹¸»¸Å¸¼͸ÈËËù¸Ã ™¥‡ ;;; 

© ¬ —ÅÕÕÈ ÊÆÆÎÉÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ —ÅÀÁÅ ¼—ż ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¸Ã¹¸Å ʸʺ¸È Æȼƻ»—Á ËÏȸ¸É ʗ—ÅÀÁ» —żÉÕÅ —ÅÕÊÕÁ ¼—ÁÎÕÍ ÍÕľÀ»¼Õ͗—Å »Õ¾ —¿¼Õ» ­Ë¼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÀÁÊ Œ’ÎÀÁ» ÊÆÆÎÆͼÆÆ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈÍ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÀÁÊ Œ’Î ¼ÕÕÈ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁÅ Í˼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¸Ã¹¸Å ʸʺ¸ÈÓ»ÅÕľʸʸ¸ÉÓ»͸ÉÏÊÆÆÎÅƇ—ÅÀÁ»ÊÆÄҐÆþ͸ÈËËù¸Ã™¥­ ™¥‡7­¥™ª

©¸Ã¹¸È ÊËÉ ¹—ÈÀÁÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁÅ —ÅÀÁÅ ¼—Å» ÊÆÆÎÆÍÓÅ ÊËü ÍÆùƻ¼ÆÍ ¹¸»¸Å¸¼ ¹¸Á»¸¸ ÊË͸ÁÅ ɸù¸ÈÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÅÀÁÅ ¼—Å» ÅÕÄÅÕ ‡Å¼ÉÕÅ—ÅÕÕÈÊÆÆÎÉÆÅÊË͸ÁÅɸù¸ÈÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÉÕŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ—ÅÀÁż—ÅÅÔ ¥‡ ;;;ÊÕÁÊÕÅÎÕÅÕ

¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÕ¼ ÍÀÁ»¼ÕÍ ÅÕ» ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ¹Æà © ¬¬¦™ÓÅ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ¹¸ÁŸ © ¬—ÅÕÕÈÊÆÆÎÉÆÅÀÄÇÆÈÊÓŹ¸È¸¸ÅÓ—ÅÀÁż—Å ¼¼¸È¸¸Í—¿——ÃÕÃʗ—¼ÆÈÅÆ 

¬¦™—ÅÕÕÈÀÄÇÆÈÊÆÃÉÆŹ¸È¸¸ÅÓ’Èʒ»µ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸Ê ¹ÆÃÆÅ ͸ÈÒ׸Ê ¹ËÉ ÊÕÕºÕÈÃջϼÕÕÉ —¿——ÃÉÕÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ’Èʒ»µ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͸ÈÒ׸ʹÆÃÆÅ͸ÈÒ׸ʹËɼ¸¸Ê»¸ÃÓŹ¸Á»ËËÃø»Ë˼¸¸É—¿——ÃÉÕÅ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ’Èʒ»

­ÕÈÕºÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͸ÈÒ׸ʹËÉÕÊ»ÕÕ¼ÕÕÉɗ—ÃÏÀÁÅÍƐÈ—ÁÃÏÀûÕÕ»—¿——ÃÉÕŹÆà ÊÕ¼»ÕÕÈ ÅÔ ¤ ¹ËÖË ¿¸Í ¿ÕÕÃÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ÅÀÁÊ ’Èʒ»Ê ÐÀÅ»ÕÉÕÅ »Õ¾ —¿ÅÕµ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͸ÈÒ׸ʸ¸É—¿——ÃÉÕÅÊÕÕºÕȼ¸¸Ê»¸ÃÓÅ—ÁÃÏÀûÕÕÅÔ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ͸ĸ¸È¸Í ËÏȸ¸É ÀÄÇÆÈÊƼ ÆÈÆÍ»—Á Áļ ÍÆùƻ¼ÆÍ ¿¸Éº¸ÈøÃÊ ÍÀÁÍ»—Á ¹Æà ռÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸Ê ¹ÆÃÆÅ ͸ÈÒ׸Ê ¹ËÉ ÕÊ»ÕÕ¼ÕÕÉ —¿——ÃÉÕÅ ÊÕÕºÕÈ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÀÁÊ —ÅÀÁÅ ¼—Å»ÕÕÈ ÀÄÇÆÈÊ ’ż’È »¸È¸Í ¹ÆÃÅÆ ›ÕͼÕÕ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸Å¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸ʸ¸É —¿——ÃÉÕÅ ÊÕÕºÕÈ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ —ÅÀÁÅ ¼—Å» ÊÆÆÎÆͼÆÆ ¸Å͸¸È¸ÃʸÁ ͸ż¸Í ÉÊÆÁ ­ÕÈÕº Õ¼»ÕÕÈ —ÁÃÏÀûÕÕ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͸ÈÒ׸ʹËÉÕÂÉÇÆÈÊÃƻϼÆÆÉÍ˼¸Ã¼¸Å¸ºÏÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ ͸ÈÒ׸Ê ÊÕÕºÕÈÃÕ»ÏÀ¼ ¼¸¸Ê»¸»Ï¼¸¼ ʒù’È ÍÀÁÉÕÅ ¹Æà ˻ —ÅÀÁÅ ¼—Å ʒù’ÈÀÁÅ


 ¥˜­ÀÁ»¿ÆÍÀÆͽȒÅÍÀÁ¼¸È¸¸Ã¸Ã •

¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹¸Á»ËËøÍ ÕÍÅÀÁ ¸Ã͸Ä ¹Æà Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»Ê —ÅÕûÕÕÅÀÁ ͗ÉÅջʗ—¼ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹¸Á»ËËøÍ ¹’»’’¼ ¼¸È¸¸Í ½È’ÅÍÀÁ ¼¸È¸¸ÃÃÓ» ¹¸ÈÀÄʸß ¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Á»ËËøͽȒÅÍÀÁ¿¸ÈÏÀļ¸È¸¸ÃÃÓ»¿Ëȸ»¼͸ÈËËøº ‡—ż 

¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ÕÍÕþ ¹¸Á»ËËß Å»ÕͼÕÕ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹ÆÃÆÅÀÄÇÆÈÊÓÅ͗ÉÅջʗ—¼ÀÁ»ÊËɸ¼ÅÔ¹¸Á»ËËß˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËß µÅÕ ÅÔ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅĸÊÈÀθ¸É¹—ȼÕÅÕ‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ͗ÉÅջʗ—¼ ¹ÆÃÆÍ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÎÕºÕÈ ʸʺ¸È Í˼¸Ã¼¸¸ ÊÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ ͗ÉÅջʗ—¼ÀÁ» ¹¸Á»ËËß µ¼»ÕÕÈ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ͗ÉÅջʗ—¼ ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËÃɸÅ Œ’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËøÍ ¹ÆÃÆľÀÁ»ÆûÆÅÆ¥’’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¹¸Ã¸ÅÉÃËËß ™¸Ã¸ÅÉÃËËøÃÊÓ» ¹—ÃÕ» ¼¼ÕûÕÈÕÅ»—Á¸ºÏ—¿ÅÕ

 ŸËȸ»¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Á»ËËøͽȒÅÍÀÁ¿¸ÈÏÀļ¸È¸¸Ã¸Ã ¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅջʗżÉÕÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á  ‡ÅÕûÕÕÅÀÁ ͗ÉÅջʗ—¼ ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á 

 Ÿ¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á 

 µÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ Í˼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ¹¸Ã¸ÅÉø» ¼¸¸»—Á 

¥ÕÄÕ»¼Õà ’Èʒ»—żÉÕÅ —ÅÕÕÈ ™¸Ã¸ÅÉÃËËøÃÊ

 ¥’’ÎÀÁŹÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê ¹¸Ã¸ÅÉø»¼É¸Å ‡ÅÕûÕÕÅÀÁ͗ÉÅջʗ—¼ ¹¸Ã¸ÅÉø»¼É¸Å 

 ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÀÁÅ ÐÀþ——ûÀÁÅ ͸ÄÊ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ™’’ÅÀÁ Í˼¸Ã ¼¸¸ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÕÃ

žÀ¾À» ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ ÅÓ ÅÕÄÕ»¼ÕÃªÕÕºÈÀÁÅ ÅÕÄÕ»¼ÕÃ™—ÊÕÕ»¼ Õ͗— ÅÀÁ ʸʺ¸È™—ÊÕÕ»¼Õ ͗—ÅÀÁ ʸʸ¸É

 

‡ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ĸÊÈÀΗżÉÕÅ —ÅÕÕÈÄÇÆÈÊÓÅ º½ÂÊÆÈ

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ 

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈÄÇÆÈÊÓŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅջʗżÉÕÅ—ÅÕÕÈœÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê —żÉÕÅ—ÅÕÕÈ

  


 ­¸ÄȸÍ͗ÈÕոŻÀøà ­¸ÄȸÍ͗ÈÕÕ •

¥˜­ÀÁ» ¿ÆÍÀÆÍ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ ͸ÄȸÍ ͗ÈÕÕ ÅÔ ‡©­ÅÓ ¹À¿Å½É Ƚ»ÀÉÊÈÀÁÅ ɸż ¹—ÈÊ»ÕÃÊÕÁ—Áø¾ÀÃø»¸¸׺ËËþ¹ËÁ¹—͸¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾¹¸Á»ËËÃø»¸¹¸ÁŸª——ºÕÈ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ ͸ÄȸÍ ͗ÈÕÕ» Å×»ÊøÍ ¿ÆÈÀûÆÆÈ ¸Ã¹¸Å ÉÅÓ ¹ÆÃÆÅ ¿¸ÍÀÈ»¸¸ÅÓ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁŹËɸ¼ÕÍ——ɺÕÈÀÁ»ĒŸÐÀ»Ã¸Å¸

˜Å»Àøà •

¥˜­ÀÁÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ĸÊÈÀÎÓ» ɸù¸È¸¸È ¸Å»Àøͼ¸¸ nµ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¹—Í ʒÈÃÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ ¸Å»ÀøÃo µŸ‡˜©˜ Ó» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ¸Å»Àøͼ¸¸ n™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÕ»¼ÉÕÅ ¸Å»ÀøÃoÓ»ÊËÉÊËɸÐÀ»Ã¸Å¸

µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊÅÔ’ÈÍÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕʒÈÀÁŹ¸Á»ËËÃø»ÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ‚˜˜‡˜™™ÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ÅÀÁÊ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ¼—Å»ÕÕÉ ¹—ȼ¼Õ» µÎÉÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» ÍÆùƻ¼ÆÍ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ¸Å»Àß ‚ÈÍÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ Í˺Լ Í˺ÀÁÅ ¿ÆÈÀËøÃÊʸÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¸Å»Àøà ­Ÿ­™‡˜ ‚˜˜‡˜™™ÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ’È͒¼ —ÁÃÏÀüջ ¸Ð»ÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ¸Å»Àøà ‚˜˜‡˜™™˜ Ÿ¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ¿¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¸Å»Àøà Ÿ›‡˜˜ ÓÅ ¼¸»ËË ÊËÉ ÊËÉ ¸Å»Àß ‡—ÅÕÕÉ »¸¼Å¸ »¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¹ÆÃÆÍ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÄÕ¼ÕÕÃח¼ ÅÔ ¹¸È¸¸» ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍ ÂƼÃÆÍ Ë×üËËÃɸÅÉÀÉʽÄ ™ª¢«© ÀÁŸŻÀÃø¸È¸Å»Àø»¼É¸Å¹¸ÁŸ

 ¥˜­ÀÁ»—ÅÕÃÕÍÅÔ ¥˜­ÀÁÅÉÀÉʽÄÅÔ¼¸È¸¸ÍÍÕ¼ÍÕ¼ÕÅ—ÅÕÕÈ—ÅÕÃÕ»¼ÕÅÕ‡—ż •

­Ë¼¸Ã¼¸Å¸º¸»ÏÀÁÅ—ÅÕÍ˼¸Ã¼¸Å¸º¸»Ï¸¸ÉʒÃɒÅĒŻ’ÅÀÁÍÕľÕÕ¹’»’’¼——ż ¥‚˜ª ʗ—ÅÊÕÁ ¸¼Àà ʒÉÊÕÁ ¹Ëɸ¼ ʸʺ¸ÈË˼ ÆÈÆÍ»—Á ͸ÈÀÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¼ÓÅ ͗ÉÕÃÊÕÕÈ »¸¿¸È ¼ÕÕÈ ÅÔ ÍË»¸Î¸¸Å¼ ÅÔ ¹¸È¸¸» ͗Ȼվ ’»ÉÅÀÁ ʒҒ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¸¸ÉÊËɸ¼ÅÔʒÃɒÅÊÕÕºÈÀÁÅ͒ÃÉÆÈÅÆ

‡ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀÁÅ—ÅÕ<ÁüºÕÈÃÕ»ÏÕÕÉ—ÁüºÕÈÃÕÃÊÍÕùÕÈÕÕÈ—ÁüºÕÈÃÕÉÕÅÅÕ»¾ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÕɺÕà —ÁÃÏÀûÕÕ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸ºÉ¸Å ÕÊ»ÕÕ¼ÕÕÉ —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀÁÅ ÅÕÍÕľÃÕÃÕÕÈ ʒÒÍ ÊÆÁ ĒŻ’ÅÀÁ —ÅÀÁÅ ¼—Å»ÕÕÉ ¥‚˜ª ʗ—ÅÊÕÁ ¸¼Àà ʒÉÊÕÁ ¹Ëɸ¼ ʸʺ¸ÈË˼ӻ ͸ÉÏ ÊÆÆÎÉÆÅ ¼—Å ¹’»’’¼ —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÕÕÉ ÊËɼ¸¸ ÅÕÍÕľÀÃÉÕÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ͒ÃÉÆÈÆÍ»—Á

‡Å¼ÉÕÅ —ÅÕ <ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ —È ¼—ż —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÍÕùÕÈÕÕÈ —ÁüºÕÈÃÕ»¼ÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ÅÕ» ÅÕ»¾ÀÁ» ¹ÆÈÃËËÃÉÅÓ ʒҒ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»Ï¸¸É —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀ¼ ʒÒÍ ÉÊÆÁ —ÅÕÕÉ ÊË͸ÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ—ÁüºÕÈÃÕÃʹÆÈÃËËøÃʸżÅÆ»¼ËËü¸»¹—ÍʒÈÃÀÁÅʸʺ¸ÈÓ»͸ÉÏ ÆûÆÉÆÅ ʸʸ¸ÉÓ» ÅÕľ ÊÆÆÎÉÆÅ —ÅÀÁÅ ¼—Å ÖÄ ÍÕÈÕº —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÕÕÉ ÊÕÕºÈÀÁÅ ¿¸È¼ÃÓ»ÊËɸ¼ÅÔÅÕÍÕľÀÃÉÕŹÆÃË»¿¸È¼ÃÓ»—ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀÁÅ—ÅÕ¼ÆÈËËøͻ—Á


Í˺Լ n©—Ä ÍÀÁ¼ÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ËÃÀÈÃÓÅ ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo ©­ ĸ׻ÊÓÅ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ     «ÃÉÓÅ ÅÕ»¼ÉÕÅ ʒɺÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ʸÁøŻÀÁÅ ʸʺ¸ÈÓÅÆÈÃƻƿ¸Èø»ÓÅÄÕ¼ÕÕÃÕÃÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ $& &    ››ÓÅ »¸¸ÃÀÁÅ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÊÆÆÃÃÆ»ÓÅ ¼—Å «ÃÉÓÅ ÅÕ»¼ÉÕÅ ʒɺÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ʸÁøŻÀÁÅ ʸʺ¸ÈÓÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¤ÆÅ»Æà ¹¸ÅÂÅÓ ʒù’ÈÀÁÅ ÊÕÅÎÃÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¿ÕÈÕ»ÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ -  & & && %& ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ /˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ĸʽÈÀ¸Ãø» ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸o ™‡¥˜™ ˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÊÆÆÃÃÆ»ÓÅ ¼—Å ɸù¸ÈË˼ÓÅ ¾ÀÃÀÁÅ ÕÎÉÀÁÅʸÁøŹ¸ÁŸ -+  % ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ››ÓÅ »¸¸ÃÀÁÅ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕäÆÅ»Æù¸ÅÂÅÓʒù’ÈÀÁÅÊÕÅÎÃÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÕù¸ÁŸ ‡ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ .0    # ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ /˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ĸʽÈÀ¸Ãø» ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸o ™‡¥˜™ ªÕÕºÕÈ ¸»ËËøÍ ÊÕÕºÈÀÁÅ ¿ËËÏøÃÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ɸÅ͗—»ÀÁÅ ʸÁøÅ ¹¸Ã¸ÅÉ »¸È»¸¼¸» ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼¸¸É ÎË»ÃËËü¸» nªÕÕºÈÀÁÅɸù¸ÈÓÅ —Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¾ÀÃÀÁÅʸÁøÅoªªÕÕºÈÀÁÅɸù¸ÈÓŹÆÃÆÅ ʒĒÈ¿¸ÄÓÅÊË͸ÁÅÆÅÓÅÀÁʸϸ¸ÕÈ»ÕÃÊÅÕÈʒÈҒÈ¿ÕÈÕ»ÄÕ¼ÕÕÃח¼¹¸ÁŸ $    # ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ /˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ĸʽÈÀ¸Ãø» ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸o ™‡¥˜™ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¸Ã¹¸Å ɽÂÊÆÈÓÅ Í˺Լ n­Ë¼¸Ã¼¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¾ÀÃÀÁÅʸÁøÅo­«ÄÕ¼ÕÕÃח¼¹¸ÁŸ #0 0  #¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁÅ—żÉÕÅÕÍ——ɺÕÈÅÔ˜¾¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÅÕÄÕ»¼ÉÕÅ ’ÈÊ»ÀÁÅ ¸Ã¹¸Å ʸʺ¸ÈÓÅ É˼¸Ã»¸¸ «ÃÉÓÅ ÅÕ»¼ÉÕÅ ʒɺÀÁÅÆÈÃƻƿ¸Èø»ÓÅʸÁøŻÀÁÅʸʺ¸ÈÓÅÆÈÃƻƿ¸Èø»ÓÅÄÕ¼ÕÕÃÕÃœÆÊÆƼÓÅ ¸ÈÍÀÅÓ ÉË˼ÃÓÅ ¸ºÊÆĸÐÀÅÓ ¸ºÊƹ½Å¿ÀÅ ¼À¿½ÃÀÁÅ ʗÃÐÅÀÁ ʸʺ¸ÈÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà «ÃÉÓÅ ʒɺÀÁÅ ÅÀÁÊ ¿¸Èø»¸¼ ÊËÉ»¸»¼É¸Å ʸʸ¸É ¥ÕÄÕ»¼ÉÕÅ ’ÈÊ»ÀÁÅ ¸Ã¹¸Å ʸʺ¸ÈÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃח¼¿ÕÈÕ»¹ÆÃÅÆ ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀÎ ››ÓÅ ʸʺ¸ÈÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà  ÄÇÆÈÊÓÅ ¹¸È¸¸ÅÓ ÊË͸ÁÅ ÆÅÓ ¥‚˜ª ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¸ÈÍÀ ÇÀºÆ ʸÄÍÀÅÓ ÆÅλÆÁ ʸʺ¸È ÀÄÇÆÈÊ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ »¸¸ÃÀÁÅ ¸Ã¹¸Å ʸʺ¸ÈÓÅ ʸø¸ÈÍ ÄÕ¼ÕÕÃÕà œÆÊÆƼÓÅ ¸ÈÍÀÅÓ ÉË˼ÃÓÅ ¸ºÊÆĸÐÀÅÓ ¸ºÊƹ½Å¿ÀÅ ¼À¿½ÃÀÁÅ ʗÃÐÅÀÁ ʸʺ¸ÈÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃח¼ ÅÔ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ĸÊÈÀÎÓ» ¹¸Á»ËËøÍ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ¹ÆÃÅÆ


ÅÕ»¾——¼ÀÁÅ Í˺Լ n¤ÕȻվÃÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ʗÈ ÉËÈ»¸ÃÊ ÕÈÍÕüջ ÅÕ»¾ÀÁÅ ËÃÀÈÃÓÅ ʸÁøÅoĸ׻ÊÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ µÈ——ÃÄÕżÅÀÁ»ÄÀÁÅ͸øľÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ ª’ÈÀÁÅ ’ÄÏÀÁÅ ͗Å ÕÄÅÕûÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»¸ ÅÀÁ»ÄÀÁÅ ͸øľÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ—żÉÕÅÕÍ——ɺÕÈÅÔËÃÉÓŹÆÃÆÅÆÈÆÅÅËÊ»ÀÁÅ ʒɺÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»Õà ¹¸ÁŸ µÈ——à ÄÕżÀÁÅ Í˺ÀÁÅ ÍÕºÐÃÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ Í˺Լ nµÈ——à ÄÕżÀÁÅ Í˺ÀÁÅ ÍÕºÐÃÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ËÃÀȸà ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅoµ¤ªĸ׻ÊÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅƤ¸ÃÕÄÅÕûÀÁÅÅÕ»¾——¼ÀÁÅÍ˺Լ n¤¸Ã ÕÄÅÕûÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ËÃÀÈÃÓÅ ʸÁøÅo ¤µ ĸ׻Ê ÅÔ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ¹ÆÃÅÆ ¥ÀÁ»ÄÀÁÅ ͸øľÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ʒÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ ÕÈÍÕüջ ¹’»’’¼ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ËÃÉÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÆÈÆÅ ÅËÊ»ÀÁÅ ʒɺÀÁÅ»—ÁÎÕÊ»Õù¸ÁŸ ¥ÀÁ»ÕĹÀ½͗ż—¿——ÃÕ͹Ëɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ ª’É’ºÊ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ËÃÉÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÆÈÆÅ ÅËÊ»ÀÁÅ ʒɺÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»Õà ÊË͸ÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ ¼ÕÕÈ ͒ÊÒ»¼’¾ ¹¸Á»¸¸ Å×»ÊøÅ ¹Æ¼ÆÍÓÅ ʸÁøÅÊÕÅÎÕà ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ʸÁøÅ ÄÕ¼ÕÕ ¹¸ÁŸ ™À¿Å½É ÕÈÍÃÕ»ÏÀ¼ ¹ÆÃÆÅ ÄÕȻվÃÀÁÅ ÏÀ»ÃÕÃÀÁÅ ÍÆùÆÆ ÕºÉÕà ËÃÉ ʒÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ʒÈÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅÍ˺Լnª’ÈÀÁŹËɹ¸Á»ËËÃø»ÓÅÆÈÃƻƿ¸Èø»ÓÅËÃÀÈÃÓÅʸÁøÅoª™™ ĸ׻ÊиÐÅÓ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅÍ˺Լn©—ÄÍÀÁ¼ÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓËÃÀÈÃÓžÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo©­ ĸ׻Ê ÂÀÅÆ ȸ¼ÀÆ ʽýºÀ¿ ϒҒÊ θ»Ê ¿ÆÈÀËø»¼É¸Å ¹Ëɸ¼ ¸¾ÀÃø»¸¸ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ¸»½ÅÊø»ÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÅÆÄÓÅ ɸÅ ¸ÈÍÀº ÄË¿½Á ʗ—Í ÉƐÃÓÅ ¼ËÈÉ»¸ÃÊ¿—ÁÃÀÁ»͸Ļ¸¸Ã¸Í—Áø¾ÀÃø»¸¸¼¸È͸Åθ¸¿¸Ê»¸¿¸È¹À½ÀÁÅʸÄÀÈϒҒÊ θ»Ê¿ÆÈÀËø»¼É¸Å¹Ëɸ¼—Áø¾ÀÃø»¸¸ÕÈÍÕüջÍ˺ÀÁÅÍÕºÐÃÀÁŹ¸Á»ËËÃø»ÓÅÍ˺Լ n™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—Áø¾ÀÃø»¸¸ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅÅÕ»¾ÀÁÅ ÆÈÃƻƿ¸È¼ÃÓÅËÃÀȸà ¾ÀÃÀÁÅʸÁøÅo‡­­ĸ׻ÊË»¸¸Ã»¸ÍÀÄÀÎÕºÕÈÃÕ»ÕÕÅÀÁ—ÁÃÏÀûÕÕ͸ÃËËÅËÉ—ÉÏÀÅ »ÆÆɸÁÍÅÓ»¸¿ÈË˼ÓÅÍ˺Լn‡ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÕÈÍÕüջ ¸¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾ÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸È¼ÃÓÅ ËÃÀÈÃÓÅ ʸÁøÅo‡Ÿ ÍÆ» ÎÕºÕÈÃÕ»ÕÕ ÊÕÕºÕÈÃÕÃÊ ÍÆÊ ÊÆÍÀ¾ËËøÍ ÀȻռÀÁÅ —ÁÃÏÀûÕÕ ¿ÕÈÕ» —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ Í˺Լ n¦ÈÆÅ ÉËËÎ ÅÀÁÊÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ËÃÀÈÃÓÅ ÄÕ¼ÕÕo ¤Ÿ ĸ׻Ê ÅÔ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕȹÆÃÅÆ µÎÉÀÁŸÐÀ»Ã¸ÃÊ )    ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ‡©­ÅÆÆÉ ËÃÀÈø¸È ׺ËËü¸» ‚ÈÍÀÁÅ ÅÀÁ»ÕÄÕ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸ ¹¸ÁŸ «» É˼¸Ã»¸¸ÅÓ ¼—Å» ­ËºÀÁÅ ¿ÆÈÀËøÃÊʸÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË »¸È»ËËøÅ ¸ºÏ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆûÆÅÆ )    % ! 

 

  ª’ÈÀÁÅ ¹ËÉ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ËÃÀÈÃÓÅ ʸÁøÅo ª™™ ĸ׻Ê иÐÅÓ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ


*+",      n‡Ã ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ʗÈÕÕÉÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸È¼ÃÓÅ ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo ‡­­ ÅÔ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ - !  ª’É’ºÊ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ËÃÉÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÆÈÆÅ ÅËÊ»ÀÁÅ ʒɺÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»Õà ÊË͸ÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ ¼ÕÕÈ ͒ÊÒ»¼’¾ ¹¸Á»¸¸ Å×»ÊøÅ ¹Æ¼ÆÍÓÅ ʸÁøÅ ÊÕÅÎÕà ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ʸÁøÅ ÄÕ¼ÕÕ ¹¸ÁŸ ­ËºÀÁÅ ÍÕºÐÃÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ Í˺Լ nµÈ¼ÕÄ ÐÀžÀûÕÕ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ ¸¾Àà ÕÈÍÕüջ Í˺ÀÁÅ ÍÕºÐÃÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸È¼Ã¸»ÓÅ ËÃÀÈÃÓÅ ʸÁøÅo µ°© ÅÔ ÕȼÕÄ ÐÀžÀûÕÕÅÀÁ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ Í˺ÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕȹÆÃÅÆ ™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—ÁÃÏÀûÕÕ &&ª’É’ºÊ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ—żÉÕÅÕÍ——ɺÕÈÅÔËÃÉÓŹÆÃÆÅÆÈÆÅ ÅËÊ»ÀÁÅ ʒɺÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»Õà ÊË͸ÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ ¼ÕÕÈ ͒ÊÒ»¼’¾ ¹¸Á»¸¸ ɸÅ͗—»ÀÁÅ ʸÁøÅÊÕÅÎÕùÆÃÆŹËɸ¼ʸÁøÅÄÕ¼ÕÕ¹¸ÁŸ­ËºÀÁÅÍÕºÐÃÀÁŹ¸Á»ËËÃø»ÓÅÍ˺Լ n™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—Áø¾ÀÃø»¸¸ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅÅÕ»¾ÀÁÅ ÆÈÃƻƿ¸È¼ÃÓÅËÃÀȸà ¾ÀÃÀÁÅʸÁøÅo‡­­ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ  

 ª’É’ºÊ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ËÃÉÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÆÈÆÅÅËÊ»ÀÁÅʒɺÀÁÅ»—ÁÎÕÊ»ÕÃÊË͸ÁŹ¸Á»ËËÃø»ÓÅɸÅ͗—»ÀÁÅʸÁøÅÊÕÅÎÕùÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ʸÁøÅÄÕ¼ÕÕ¹¸ÁŸ­ËºÀÁÅÍÕºÐÃÀÁŹ¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅÍ˺Լn™À¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸È¼ÃÓÅ ËÃÀȸà ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo ‡­­ ˜ÐÀ»Ê ĸÃÊĸà ›¸¿ÈÓÅ ÊÆÉÅÓ ÍÕÈÕ» ÕÈÍÃÕÍ »¸¿ÈÓÅ ›½ÆÃÆ»À ͸Á»ËËÃÓÅ ¸¾ÃÓÅ ÄÕ¼ÕÕÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ .  ! ! ª’É’ºÊ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔËÃÉÓŹÆÃÆÅÆÈÆÅÅËÊ»ÀÁÅʒɺÀÁÅ»—ÁÎÕÊ»ÕÃÊË͸ÁŹ¸Á»ËËÃø»Ë˼¼ÕÕÈ͒ÊÒ»¼’¾ ¹¸Á»¸¸ Å×»ÊøÅ ¹Æ¼ÆÍÓÅ ʸÁøÅ ÊÕÅÎÕà ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ʸÁøÅ ÄÕ¼ÕÕ ¹¸ÁŸ ­ËºÀÁÅ ÍÕºÐÃÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ Í˺Լ n™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅÆÈÃƻƿ¸È¼ÃÓÅËÃÀȸþÀÃÀÁÅʸÁøÅo‡­­ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ 

    n™À¿Å½ÉÀÁÅ ¹Ëɸ¼ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅÆÈÃƻƿ¸È¼ÃÓÅËÃÀȸþÀÃÀÁÅʸÁøÅo‡­­ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ ª’ÈÀÁÅ ˼Àȼø»¸ ¹¸ÊøÅ ͸Ļ¸¸Ã¸Í ¸Ã¹¸Å ¾ËÈÄÓÅ ÅÀÁ»ÄÀÁÅ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ «ÃÉÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÆÈÆÅ ÅËÊ»ÀÁÅ ʒɺÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»Õà ÊË͸ÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ ¼ÕÕÈ ͒ÊÒ»¼’¾ ¹¸Á»¸¸Å×»ÊøŹƼÆÍÓÅʸÁøÅÊÕÅÎÕùÆÃÆŹËɸ¼ʸÁøÅÄÕ¼ÕÕ¹¸ÁŸ ™ÆÃƺÉÈÆÃÓÅɸù¸ÈÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ nª’ÈÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ Í˺ÀÁÅ ÍÕºÐÃÀÁÅ ÉËÈ»ËËÃÀ˼ÓÅ ¿¸È¼ÃÓÅ ʸÁøÅo ™© ĸ׻Ê œ™ ĸ׻ʸ¸È »¸È»¸¼¸» ™ÆÃƺÉÈÆà ÉƐà ÐÀžÃÕÍ Ë͸¸ÅÓ ׸ÄÅÓ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ¹ÆÃÅÆ ¥¸É¸Å¼ ͗ÈջϼÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ¹ÆÃƺÉÈÆà ÆûÆÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ׺ËËü¸»


 

  

   n™¸Å¹ËÉɸÅ͗—»ÀÁŹ¸Á»ËËÃø»ÓÅ —Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓËÃÀÈÃÓÅʸÁøÅo™™©™ĸ׻ʸ¸È©¸Å͗—»ÀÁÅ¿ÆÍÀÎËËøÍÍÆÈÆÆÅÆÆÉ ¸º¼¸»ÄÕ¼ÕÕÃÕÃÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ $    !   n­¸¼»¸Ã¸Ä¾ ¿ÕÕÃÀÁÅ ÍÆÈÐÆƼÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ËÃÀÈÃÓÅ ʸÁøÅo ­Ÿ­ ĸ׻ʸ¸È ©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ÆÍÀÎËËøÍ ÍÆÈÆÆÅÆÆÉ ¸º¼¸»ÄÕ¼ÕÕÃÕÃÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ—żÉÕÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ "#  %n™¸ÈÔθ¸Ã¸Å¿ÕÕü——ÃÕÍ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÕÈÍÕüջ¸¾ ¸ÍËÁÅÅÕ»¾¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅËÃÀÈÃÓÅʸÁøÅo™Ÿ‡ÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ '   nœ¸¸Ê»¸ÃÓŹ¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓʸÁøÅoœ ĸ׻ʸ¸È©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ÆÍÀÎËËøÍ ÍÆÈÆÆÅÆÆÉ ¸º¼¸» ÄÕ¼ÕÕÃÕÃÅÔ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕȹÆÃÅÆ $& &     ­’È’Å»ÀÁÅ ¹ÀȾÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» n¤ÆÅ»ÆÃÓÅ ͒ȒŻÀÁŹÀȾÀÁÅÆÈÃƻƿ¸Èø»ÓÅËÃÀÈÃÓÅʸÁøÅo­™ĸ׻ʸ¸È—ÅÕÊθ¸ÉÅÓ¿¸Í ¿ÕÕü ÆÈÆÃÎÆ»Ï ÄÕȻվÃÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ» n™ÈƽÈÀÁÅ Ǘ—É——¼ÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo ™§ ĸ׻ʸ¸È ­’È’Å»ÀÁÅ ¹ÀȾ ©¸Å͗—»ÀÁÅ ¿ÆÍÀÎËËøÍÍÆÈÆÆÅÆÆɸºÏ¸ÐÀ»Ã¸Å¸ ‡Ã͒¼Ã’Í͒ȒŻ’ʗÈÕÕɹÀ¿Å½ÉÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ ¦ÃÆÅ ËÃÉÓÅ ɸù¸ÈÓÅ Éʸż¸ÈÊ ¸Å»ÀÃÃÓÅ ¼¸»ËË ÕÅÕ ¹—ÃÕ» ¼¸È¸¸Í »Æà ¼Õ¼ ¹—ûÕÕÉ ¹—ȼ¼Õ» ‡—ż —à ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ÊÕÁ ÍÆùƻ¼ÆÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ĸÐÀÅ ÊÆÅÆ» ʒ͒’Ȓľ»ÕȸÍËÁÅÍÕÈÕ»ÉÃÀÁÅʗÈÕÕÉÂÆÄÇÔÖʽÈÀÁÅʽÍÅÀÂʗ—ÅÊÕÁÍÆùÆÆÊÆÁ—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÕȼÕÄÐÀžÀûÕÕÅÀÁ¸¾ÀùÀ¿Å½ÉÀÁŹËɸ¼—Áø¾ÀÃø»¸¸  

# % ª’É’ºÊ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ËÃÉÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÆÈÆÅ ÅËÊ»ÀÁÅ ʒɺÀÁÅ »—ÁÎÕÊ»Õà ÊË͸ÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ ¼ÕÕÈ ͒ÊÒ»¼’¾ ¹¸Á»¸¸ Å×»ÊøÅ ¹Æ¼ÆÍÓÅ ʸÁøÅ ÊÕÅÎÕà ¹ÆÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ʸÁøÅ ÄÕ¼ÕÕ ¹¸ÁŸ ­ËºÀÁÅ ÍÕºÐÃÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ Í˺Լ n¦ÈÆÅ ÉËËÎ ÅÀÁÊÀÁÅ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ËÃÀÈÃÓÅ ÄÕ¼ÕÕo ¤ŸÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ (

# &%&%  ©ËËÎ ’ÄÏһϼÀÁÅ ÍÆùÆƼÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ʸø¸ÈÍ ʸÁøÅÄÕ¼ÕÕÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ 1 && & & & &  % n‡Ã ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ʗÈÕÕÉÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸È¼ÃÓÅ ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo ‡­­ ÅÔ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ )& ! 

# ‚’ÈÀÁÅÕ¿ÕÄÐÃÀÁÅÆÈÆÅÉËËÎÅӹƼÀʹÆÃÆÅ ÍÀÁɺÕÈʗÈÕÕÉÀÁÅÊÆÆÎÆÆ»¸ÐÀ»Ã¸Å¸ ! &&& &     n‡Ã ͒¼Ã’Í ͒ȒŻ’ ʗÈÕÕÉÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÕÈÍÕüջ¸¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾ÀÁÅÆÈÃƻƿ¸È¼ÃÓžÀÃÀÁÅʸÁøÅo ‡­­ÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ


™¸ÈÀû¸ n™¸ÈÀûÓŸ¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾ÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¾ÀÃÀÁÅʸÁøÅo ™ÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÕÃĒÅ ÀȻռÀÁÅ Í˺À¸È¸¸ ¹¸ÈÔɸÅ ¹¸ÈÀûӻ ÊÆÆÎÆÍƼ n˜ÐÀ»Ã¸Ãʸż ÆÈÉÆÅ ÆÈÆÅ ÉËËÎÅÓ ÄÕ¼ÕÕo¦©ÅÕÄÕÃʹ¸Á¼Ã¸¸È¸ÐÀ»Ã¸Å¸ ™’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸ ĸÐÀÅ »ÕÈ ¸ÍËÁÅ ¹¸Áȸ¸ÅÓ ¿¸Éº¸ÈøÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ n™’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ¾À¾À»ÃÕÅ Í˼¸Ã¼¸¸oÅÓ ɸù¸È ÅÔ ¼ÆÊÈÆÆ ¼¸È¸¸Í ¼Õ¼ ɸù¸ÈÊ ¸Å»Àø»¼¸Å¸ ‡—ż ĸÐÀÅ ÄÆÊÆÎÀÂÃÔ ʗÃÐ иʸÍËËÅÓ Í˼¸Ã¼¸¸ ¿¸Éº¸È —ÁÃÏÀûÕÕ ĸÐÀÅ ÄÆÊÆÎÀÂÃÕÕÉ ¹Ëɸ¼ ¹¸È¸¸ÅÓ ¹’’ÅÀÁ ¹ÆÃÆÅ ÂÆÄÀÉÉÓÅ Í˼¸Ã¼¸¸ ĸÐÀÅ ÄÆÊÆÎÀÂÃÕÕɹËɸ¼¹¸È¸¸ÅÓ¾À¾À»ÃÕÅÍ˼¸Ã¼¸¸»ÕȸÍËÁŹ¸È¸¸ÅÓ¿¸Éº¸È—ÁÃÏÀûÕÕ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓ ¸Ã¹¸Å ɽÂÊÆÈÓÅ Í˺Լ n­Ë¼¸Ã¼¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ —Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¾ÀÃÀÁÅʸÁøÅo­«ÄÕ¼ÕÕÃÕøù¸Å¹ËÉɽÂÊÆÈÓÅÉ˼¸Ã»¸¸¹ÆÃÅÆ ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿¸È ŸÆÏÀ¼¹Ë˼¸Ã¿ÆÆ»ÀÁÅ»¸¿ÈÓÅɸù¸ÈÓÅÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ»ÆÃÕÍ——ɺÕÈÅÔnŸÆÏÀ¼¹Ë˼ÃÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¾ÀÃÀÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ʸÁøÅo Ÿ™ nŸÆÆ»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¾ÀÃÀÁÅÕÎÉÀÁÅʸÁøÅoŸ›¸Ã¹¸Å¹ËÉɽÂÊÆÈÓÅÉ˼¸Ã»¸¸¹¸ÁŸ ªÕÕºÕȸ»ËËøÍÓŸ¾¸ÍËÁÍÆùÆÆ ªÕÕºÕÈ ¸»ËËøÍ ÊÕÕºÈÀÁÅ ¿ËËÏøÃÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»¸¸É ÎË»ÃËËü¸» nªÕÕºÈÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo ª ÄÕ¼ÕÕ ʗ—ÅÏÃÕÅ ¸»¸¸ÈÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ʒĒÈ ¿¸ÄÓÅ ÊÕÕºÈÀÁÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ Å×»ÊøÅ ¹Æ¼ÆÍ ¹—ÈÊ»ÕÃÀÁÅ ¸Å͸Å иÊÅÓ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¸Ã¹¸Å ¹ËÉ ɽÂÊÆÈÓÅ É˼¸Ã»¸¸» ¸ÐÀ»Ã¸Å¸ ˜×øþËËÃÏøÃÓÅɸù¸ÈÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ n˜×øà ¾ËËÃÏøÃÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ¾ÀÃÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕo˜ž¹ÆÃÅÆ ­ÆùÆÆÅÓɸù¸ÈÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ n­ÆùÆÆÅÓɸù¸ÈÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¾ÀÃÀÁÅʸÁøÅo­ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁ»¸ÐÀ»Ã¸Å¸ ©¸Å͗—»ÀÁÅ»—ÁûÕÕÍÀÁÍ—Áø¾ÀÃø»¸¸ ©¸Å͗—»ÀÁÅ »—ÁûÕÕ ÍÀÁÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÅÔ ¼ÆÊÈÆÆ ¹¸ÅÂÅÓ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ¹¸Å ¹ËÉ ɸÅ͗—»ÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸͸¼»¸Ã¸Ä¾¿ÕÕÃÀÁÅÍÆÈÐÆÆÅÓ—Áø¾ÀÃø»¸¸¹¸ÈÔθ¸Ã¸Å ¿ÕÕü——ÃÕÍ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ º¸ÃÖÊ ÉÆÃÀÍ ÎÕ»——¼ÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ¼¸¸Ê»¸ÃÓÅ ¹¸Á»ËËÃø»Ë˼ÓÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸͒ȒŻÀÁŹÀȾÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸¿ÕÈÕ»’È»’Å͗ÈÕÕ» ͸ĸȼ¸»    n¤ÆÅ»Æà ¹¸ÅÂÅÓ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ÄÕ¼ÕÕo ¤™ ĸ׻Ê n˜ÈÀþ¸¸ÅÓ ¹¸ÅÂÅÓ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ ËÃÀÈÃÓÅ ʸÁøÅo ™™ ĸ׻ʸ¸È ÎË»ÃËËÃɸÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕÃÅÔ—żÉÕÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ


      n­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÅÀÁÅ ɸÈÓÅ ÄÕ¼ÕÕo ­˜˜ n­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÂÆÄǸÅÀ ÍÆÈÐÆÆÅÓ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼ÃÓÅ ʸÁøÅo­˜˜nžÀÄɾÀÄÉ»ÕÅÀÁʸÈÀ¸ÃɸÅʸù¸ÁÍËȸ¸É¸ÅËÈ»¸ÎÓÅÄÕ¼ÕÕo­˜˜ n­¸¼Ã¸Å ÊÕ¾ÕÕà ¹ÕÃÊ»Õà ËÈ»¸Î ÍËȸ¸ÃÊo ­˜˜ n›¸¿¸È ʸÈÀ¸Ã¸Å ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ʸÈÀ¸ÃɸÅ ʸù¸ÁÅ ¾ÀÃÀÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕo ­˜˜ n˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ ­µ˜˜ »¸¸É¹Ëɸ¼ ÍËȸ¸É¸ÅËÈ»¸ÎÓÅÕÎÉÀÁÅÄÕ¼ÕÕo­˜˜¸n‚ÈÍÍ˺À¸È¸¸ÕÈÍÃÕ͸¾¸ÍËÁÅ ÍËȸ¸É¸Å ËÈ»¸ÎÓÅ ÕÎÉÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕo ­˜˜¹ ĸ׻Ê ­—ÅÉ ͒¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ׸ÄÅÓ ¿¸ÍÀÈ»¸¸ÅÓÄÕ¼ÕÕÃÕÃn«ÈÀÅÐÕ¼ÃÕÅЗ—ÃÕÃÊÀÁÅɸÈÓÅÄÕ¼ÕÕo¿ÕÈÕ»¹ÆÃÅÆ    ĸø¾¸ÍËÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»ÊÆÆÎÆÍ»ÆÃÄÕ¼ÕÕÃÕÃÅÔ¾ÀÃÀÁÅ ÕÎÉÀÁÅ ĸà ÊÕ¾ÕÕºÕÈ ¸ÄÔʼÓÅ ÊÆÆÃÃÆ»ÓÅ ¼—Å ÖÄ ¤’Å n¤¸Ã ʒÃÒÃÊ ʒà ¹ÆÁ¾ÀÃÊo ­˜˜ nªÆÄ ĸÃÓÅ ¿—Á ¹ËÉ ÍÆÈÆ»¼ÆÃo ­˜˜ n­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ —ÅÀÁÅ ɸÈÓÅ ÄÕ¼ÕÕo ­˜˜ n­’¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÂÆÄǸÅÀ ÍÆÈÐÆÆÅÓ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼ÃÓÅ ʸÁøÅo ­˜˜ n¤¸Í ¹ÆÃƺÉÈËËøÍ —ÁüºÕȗ—¼Õ¼ ¹ÕÃÊ»ÕÉÕÅ ĸÃÓÅ ÄÕ¼ÕÕo ­˜˜™ÄÕ¼ÕÕÅÔÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȹÆÃÅÆ 

 ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ»ÆÃÕÍ——ɺÕÈÅÔ¹¸Á»¸ÃÔÆÈÏÅÓ׸ÄÅÓ¿¸ÍÀÈ»¸¸ÅÓ ÉʸÊÀÉÊÀÂÄÕ¼ÕÕÃÕùÆÃÆÍn˜»ÅËËÈÓÅŒ’θÐÀ»Ã¸ÃÊ͸Ļ¸¸Ã¸ÃÊÓÅʸÁøÅo™¦­¸Å ¸»ÅËËÈÓÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ ÕÈÍÕüջ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾——¼ÕÕÉ ¸º¼¸» ¸Ã¹¸Å ÉÅÓ ÉʸÊÀÉÊÀ ÄÕ¼ÕÕÃÕùÆÃÆÍn˜Å¸»ÅËËÈÓŸ¾¸ÍËÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¾ÀÃÀÁÅʸÁøÅo˜˜»¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÉʸÊÀÉÊÀ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ĸà ¸ÄÔÊÅÓ »¸È¸ÃʸÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕù¸ÁŸ      ™¸Á»¸ÃÔ ÆÈÏÀÅ ¸×øà ¾ËËÃÏøÃÓÅ ׸ÄÅÓ ¿¸ÍÀÈ»¸¸ÅÓ ÉʸÊÀÉÊÀ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ¹ÆÃÆÍ n¦ÁÅ Œ’ÎÀÁÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊ ͸Ļ¸¸Ã¸ÃÊ Œ͒Å ÉÕÈ»ÕÕÃÊÀÁÅʸÁøÅo™¦­¼ÕÕÈÍ—Áø¾ÀÃø»¸¸»ÕÈÍÕüջ¸¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾——¼ÕÕɸº¼¸» ¸Ã¹¸ÅÉÅÓÉʸÊÀÉÊÀÂÄÕ¼ÕÕÃÕùÆÃÆÍn¦ÁŸ¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾ÀÁÅ—Áø¾ÀÃø»¸¸ÅÓ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo ¦˜˜ n‚ÈÍÀÁÅ ÆÈÃÆ»Æ ¿¸Èø»ÓÅ É˼¸Ã»¸¸oÅÓ —È ¼—Å» »ÆÃÃÆÅ ¹Ëɸ¼ ÕÍ ——ɺÕÈÀÁ»ÅÕÄÕÃÊÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÍÕùÕÈÕÕȸÐÀ»Ã¸Å¸     ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ »Æà ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ ÊË͸ÁÅ Æż ¸ÍËÁÅ ¹ÆÃÆÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¿ÆÈÀËøÃʸ¸È ¸»Å¸Í ¹¸ÈÀÍ ¸»ÅËËÈÓÅ ¸ÄÔÊÅÓ ÊÆÆ ÍÕľÕÕÅÀÁ ¼ÕÕ¼ Í׿»¸¸ÈÓ» ÊÆ»ÊÆÆÉÆÅ Ÿ¸É»ÀÁÅ »¸¿ÈÓÅ ÊÆ»ÊÆÆà nŸ¸»¸ÉÅÓ ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ¾ÀÃÀÁÅ ʸÁøÅo Ÿ˜˜ »¸¼¸¸¼ Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ ÉʸÊÀÉÊÀ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ĸà ¸ÄÔÊÅÓ»¸È¸ÃʸÁ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÕÂÉÇÆÈÊÓÅÄÕ¼ÕÕÃÕù¸ÁŸ ˜¾—ÁüºÕÈÀÁÅɸù¸È ˜¾—ÁüºÕÈÀÁÅɸù¸È ÅÔ ¼ÆÊÈÆÆ ËËà ËËÈ͸Á ÆùÆÈÃÆÍ ¸¾ —ÁüºÕÈ ¹ÆÃƺÉÈËËø͸¾ —ÁüºÕÈ θÍÀû¸¸Å ¼Ëø¸ÅÓ ÕÈÏÀÄ ͗Ï —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ËɸÅ ͸Ż¸Ä¾ »ÕÉÕÅ ¼Õ¼ ɸù¸È¸¸É¹—ȼÕÅÕ n˜¾—ÁüºÕÈÀÁÅɸù¸ÈÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁžÀÃÀÁÅʸÁøÅo˜‡ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕÈ ¹ÆÃÅÆ


­ÆÈ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʿÆÍÀÆÍ ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕÈ͸ÄȸÍ͗ÈÕÕ •

µÅÕ¹—Ãջʌ’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¿ÆÍÀÆÍÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕȸÐÀ»Ã¸»¼¸Í ¸Å»Àø×ÅÕûÕÕÅÀÁÉÀÉʽļ¸È¸¸ÃÃÓ»¸ºÏ—¿ÅÕ

 ¤Õ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕÈ •

¥˜­ÀÁ» ¿ÆÍÀÆÍ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ —żÕÉÅÀÁ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ¾ÀÃÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ ÕÍ ——ɺÕÈÕÕÉ ×û¸¸Ê¸Á Æ»Ê ’’È ¿—Áà ¹ÀÐ ÖÄ ªË͸Áù¸Ã ¾ÀÃÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆż ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» —żÉÕÅ ɸù¸È ¿¸È¼Ã¸¸È ÅÔ »¸È»¸¼¸» ¹Æà ͸ÈÀÅ ¥˜­ÀÁÅ Í˺Լ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÅÀÁÊ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ »¸È»¸Í и¸È¼Ã¸»¸Ê¸Á ¹¸Á¼¸» ¤¸Å¸Á ÆÈÅÓ Í˺Լ ¾ÀÃÀÁÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ¹ÆÃÆÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ —¿——ÃÕÃʗ—¼ÀÁ» ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅʗºÐÀżÅÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ¿¸È¼ÃÓż—Å»ÕÕÈÅÔÊÆÆμƻ­¸ÈÀÅ¥˜­ ÀÁ» ¿ÆÍÀÆÍƼ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÀÁ» ÎÕºÕÈ ɸù¸È¸¸È ÊË͸ÁÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÕ¼ ¿¸ÈÎËËÃɸÅ ¿¸È¼ÃÓ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁÃÏÀûÕÕ»ÕÕÈ ¸Å»ÀøÅ ÊÆÆÎÆÍ и¸È¼Ã¸»¸ ʸºÀ»¼¼¸»žÀÃÀÁÅÊÆÆÎÆÆż—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ¿¸È¼¸Ã¼ÆÈÉÆŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»ÅÀÁÊÕ¼ ÅÔʗ—ÍÀÁÕ¼ĸʽÈÀ¸ÃÓÅ¿¸È¼¸Ã»Õ¾¸Å»Àü¸»¹ÆÃ¥˜­ÀÁÅÊÆÆÎÆÆż¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ÊËÉ ¹—ÈÕÕÈ ÅÔ ĒÅ ¼ÆÊÆƼÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ÀÄÇÆÈÊÓÅ »Õ¾ ¸Å»Àþ ÊÆÆμƻ ÁÄÕÕÉ ¾ÀÃÀÁÅ ÊÆÆÎÆÆ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ —¿——ÃÕÃʗ—¼ ÅÔ ¥˜­ ¿ÆÍÀÆÍ ÍןÅ иû¸Í ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈÀÁÅ ÅÕ» ¹Æüƻ ¥˜­ÀÁ» ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ ¹¸Á»ËËøÍ ÅÔ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ

Ë×ü¸¸»

ɸÁ¾ÈËËøÍ

Œ’Î

¹ÆÃÆÅ

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»

¹¸Ã¸ÅÉÃËËø͸¼ÀÍÕÕÍÕŸÏÍÆùƻ¼ÆÃÊÆÁ •

¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ¿ÆÍÀÆÍƼ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ—żÉÕÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ÅÔ n˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¿¸È¼¸Ã ĸʽÈÀ¸Ãø» ÕÈ»ÕÃÊÀÁÅ ͒ȒŻÀÁÅ É˼¸Ã»¸¸o ™‡¥˜™ ¹ÆÃÅÆ µÅÕ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ —È ¼—Å» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈË˼¸¸È ͸ÈËËÃɸÅ ¼¸È¸¸Í ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈÕÕÈ ¹—ÃÕ»  Íן¾¹¸Ê¸Ã»¸¸¾ËËß

n˜¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»ÓÅ ÊÆÆÃÃÆ»Æo ¸Ã¹¸Å ¹ËÉ ɽÂÊÆÈÓÅ É˼¸Ã»¸¸ ͒¼’’ ¸¾ ¸ÍËÁÅɸù¸ÈÓŸÐÀ»ÐÀÄÀÁÅÉ˼¸Ã»¸¸¿ÕÈ»ÀÁ»ÊÕÅÎÕù¸Á»ËËø͸¼ĒŸÐÀ»Ã¸Å¸

 ¥ÀÁÊ—ÁüºÕÈÃÕÃÊ¿¸ºÉÈÓÅÍÕÈÕ»ÃÕÕ ­’¼’’¸¾¸ÍËÁ¸Å¸»ÅËËÈÆÁŸ¾¸ÍËÁ¿¸»¸ÉÅÓ¸¾¸ÍËÁ ­’¼’’¸¾¸ÍËÁÅɸù¸ÈÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÿ¸È¼¸ÃÅÔ¼ÆÊÈÆÆ»¸¿¸ÈʸÈÀ¸Ã¸Å»ÀÁÅĸø¾ ¸ÍËÁÅÆÁ¸¾¸ÍËÁÄƼ¹ÕÃÊ»ÕÃÀÁŸŸ»ÅËËÈÓŸ¾¸ÍËÁ¿¸»¸ÉÅÓ¸¾¸ÍËÁ»ÕÉÕżռ ɸù¸ÈʸŻÀø»¼¸Å¸


ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ¹ÆÃÆÅ ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ÅÀÁùÕÈÊÕÁ ÊÕÅΗ— ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÈÀÁÅ Í˺Լ Œ’Î ÅÔ ¿¸ºÉÈÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ͒ȒŻÀÁÅ ÅÀÁÊ ÍËÈÀÄÊøà ÕÂÉÇÆÈÊÓÅ ÅÀÁùÕÈÊÕÁÊÕÅΗ—¹¸ÁŸ •

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔ¹¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÅÀÁחÃÕÃʹËÖËŒ’ÎÀÁ»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊËÉ ¹—ÈÕÕÈÅÀÁחÃÕ»ÏÀÁÅʒÈҒÈ͸ÈËËü¸»µÅÕÅÔ¼ÆÊÆƼÓÅ—ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅĸÊÈÀÎ ÀÄÇÆÈÊÓż—Å»ÀÁź½ÂÊÆÈÓ»’’Èʒ’¸»ËËß

¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ —żÉÕÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼¼Õ» ¹¸ ʗ—ÅÀÁ» Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ —ÅÕÃÕ»¼ÉÕÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÊÕÁ ¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ ——¼ÅÕÕÉ —ÅÕûÕÕÅÀÁ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ ¹¸»¸Å¸Å º½ÂÊÆÈË˼ӻ ÅÕÄÕÃÊ ¹¸Á¼Ã¸¸È ÊËÉ»¸¾ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕ¼ÐÀþ——ÃÅÕ ‡ÅÕûÕÕÅÀÁ

͗ÉÅÕ»ÊÕ¼

Í˼¸Ã¼¸¸ÅÓ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ

ÊÕÕºÈÀÁÅ

ÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅ

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʺ¸Èʸʸ¸ÉÓÅ͗ÉÅջʗ—¼͸ĸ¸ÈŸ •

˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ ¼ÆÊÈÆÆ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ͗ÉÅÕ»Ê ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÕÄÕ»¼Õà ’ÈÊ»ÀÁÅ ͗ÉÅջʗ—¼ÀÁ» ¸»ËËß Ÿ¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ —ÁüºÕÈÃÕà —ÁÃÏÀûÕÕ» ׺ËËø͸¼ ¿¸ÈÎËËÃɸÅ ¿¸È¼¸Ã ¹ËÖË ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ» Í˼¸Ã¼¸Å

¸º¸»ÏÀÁÅ

—ÅÕÕÈ

Õ¼ÀÁÅ

¿¸É»ÀÁÅ

ɸù¸È¸¸È

¹¸»¸Å¸¸È

͸ÈÀÅ

¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ĒȒ’È ͸ÈËËÃɸÅ ĸÊÈÀÎ ¹¸ÁŸ µÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ͗ÉÅÕ»Ê ÅÔ ÕÂÉÇÆÈÊÕÎÉÀÁÅÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ¿¸È¼¸ÃÅÀÁÊ͒ȒŻÀÁÅÍËÈÀÄÊøÃÓ»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸»ÏÀÁÅ —ÅÕÕÈ ĒȒ’È ͸ÈËËÃɸÅ ĸÊÈÀÎ ¹¸ÁŸ ͸ÈÀÅ ¿¸ºÉÈÓÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÕÕÉ ¹Ëɸ¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» —ÁüºÕÈÃÕÍÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ »¸ÈɸÅ ¿¸È¼ÃË˼ӻ ͸ÈËËÃɸÅ͗ÉÅÕ»ÊÅÔÅÕÄÕ»¼ÕÃ’ÈÊ»ÀÁÅĸÊÈÀι¸ÁŸ •

©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÀÁ» ¿ÆÍÀÆÍ ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ —żÉÕÅ ÕÍ ÉËȺ¸Ã¾ ÅÔ Œ’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ¹¸ÁŸ ¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ÊջРÍÕÄÊ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ͗ÉÅÕ»Êȗ—͒Ⱥ——ÃÅÕµÅÕÊÆÍÀÆüÆü¿¸ÁÃл—Á¸Å͸¸È¸Í¸ÉË˼ÃÓÅÅÕ» ¹Æà ¸¾ ¸ÍËÁÅ ÅÕ»¾ ¹¸Á»ËËÃø»Ó» —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓÍ ÅÔ Í˺Լ ʒȒþ——þ —żÉÕÅ ¹ÆÃÆÅ ÍƐȼƻÏ—Áà ¸¾ÀÃø»¸¸» ¸Å»ÀøÍ и¸È¼Ã¸»¸ »¸È¼¸»¥ÀÁחÃÕÃÊÀÁÅ ĸÊÈÀÎ ÅÔ ÆÃÆÅ ÊÆÆÅÓ ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ» ¸»ËËþ ¹¸Á¼»¸¸É ĸʽĸÊÀ ¸È»¸¸È ¹¸Á»ËËÃɸÅ ÊջРÍÕÄÊÕÁ ©­ªÀÁÅ ¸Ï ÍÆùƻ¼Æà ¹¸»¸ ÖÄ ÁÄÕÕÉ ÍƐȼƻÏ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÊÕÁ ÍÆùÆÆÊÆÁ ͗żÈÕÃÀÁ» ¸ÈÀû¸Í ¸ÉË˼¸Ã ÊËû¸È¸Í ¹’»’’¼ ÐÀÁ¼ºÕÈÃÕÍ ÅÕ» »Æà ¸È»¸ ¹Æà —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ Í˺Լ ÎÕºÕÈ ɸù¸È ¹ËÖË ÅÕ» ʒÈÃÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸Ê¸Á —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅ ÅÕ»¾ÀÁ» ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÎË»ÃËËøÍ ׺θ¼ ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍ׺¼¸ÃÖÄ

ªÕ»ÐÍÕÄÊɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÃÀÁ»¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÕÕÈÕɺÕÃɸù¸È ɸù¸È¸¸È¿ÆÍÀƾ¹ÆÃÅÆ

¥’’Î

¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ

͗ÉÅÕ»ÊÕÕÉ

ɸù¸È

ÍÆÆÈÆżÓÅ

ÊÕÅÎÃÀÁ»

͒Ⱥ——ÃÕÍÕ¼

 ÊÆ»ÊÄÆà ¹¸ÁÍ ŒÍΒà ¹ÆÃÆÅ 

 ÊÆ»ÊÄÆà ¹—ÊÕÎÊÕÁ ¹¸ÁÍ »ÕÉÕÅʸ¸Ä¸»Ã¸ÃÓ»—żÕɹÆûÆÅÆ 


¥Õ»©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕøȻ¸¿—ÁŹ¸ÈÀÄÊøà ¥ÀÁÊÃÕ»—żÕÉÃÕà •

©¸Ã¹¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ÅÔ ËÃÉ ÆÈÅÓ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É¸» ʗ—ÅÀÁ ÊÕÅκÕÈÊ ͸ÈÔθ¸ —żÕÉÅÀÁ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈÓÅ ¹—ÊÕÎ ͸ÈÀÃθÅ Ë×ü¸¸ ÍÆùÆÆ ÊÕÈ»——ÃÕÍ ɸù¸ÈË˼ÓÅ »—ÁÎÕʻվ ¹ËÁ ——ÈÕ» ¿¸ºÉÈÓÅ ¹ÆÃÆÅ ÕÎÉÀÁÅ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ ͒ȒŻÀÁÅ ÍËÈÀÄÊøà ÕÂÉÇÆÈÊ ÀÄÇÆÈÊÓÅ ¹ÆÃÆÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ÎÕºÕÈ ɸù¸ÈË˼ÓÅ ¹—ÊÕÎ ÊÕ¼»ÕÕÈÀÁŌҒÒÿÕÈÕ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅ͒»¾ÃÀÁÅ—żÉÕŸÉË˼¸Ã¼ĸÂÈÆʗºÐÀż —ÅÕûÕÕ’»’Í’¼ÏÀ»ÃÕ»¼ÉÕÅÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅÐÀžÀûÕÕÅÀÁÏË͸ÃÄÕ¼ÕÕÃÕÃÖÄ

©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕûռջÅÔÕ¼ÀÁÅ¿¸É¸»¼¸ÍÔÕÈÕÃÊÅÀÁחÃÕÃÊÀÁÅÊÕÅÎÕà ’’È’’È ÍÕùÕà ÍÕÈÕ»ÃÕ»ÏÀ¼ —ÁüºÕÈÃջϼÀÁÅ ÍÆÆÈÆżÓÅ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊ ¹ÆÈÃËËøÃÊÓ» ÅÕ»¼ÉÕÅ ¹¸Á¼Ã¸¸È ͸ÈËËü¸» ͗ÉÅÕ»Ê ¹’»’’¼ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É¸» ¼¸ÍÔ ɸù¸ÈË˼ÓÅ ͸ÈÀÃθÅ Ë×ü¸¸» ÊÕ¼ÅÀÁ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁüºÕÈÃÕà ¹ÆÃÆÅ »¸¼¸¸¼ ÆÈÅÆÆÉÀÄÇÆÈÊÆÃÉÆŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁÍÕÈÕ»ÃÕÕÊÕÁÅÔÍÆùÆŸºÏ—¿¼Õ»ÆÅÎÃÆ»ÊÆÁ

µ¼ÀÁÅ ¿¸É¸» ÅÀÁ»ÄÀÁÅ ʸø¸ÈÍ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ÄÕ¼ÕÕÃÕà ÊÆÆÃÃÆ»Æ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ ¼—Å ¹ÆÃÆÅ ÊËÉ»¸ÁøÅ ׺ËËÃɸÅ ÅÕ» ˼¸¸»ÀÁÅ ʗ—ºÕÈ É˼¸Ã»¸¸ÅÓ ¼—ż —żÕÉÃÕÅ Œ’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Êɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÃÀÁ»¹¸Á»ËËß

n©Ê¸ÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ÊË͸Áo ¤ÆÅ»Æà «ÃÉÓÅ ÍËËÃÀż ‡Å¼ÕÉÅÀÁ ÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅ ÍÆÈÆÆ ÅÔ ɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕÃŒ’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¾ÀÃÊËʸŸÁ»ËË߻վ ¿¸¸É¸Å¹’»’’¼Ë»ÊÕÅÎÃÀÁ»¿ÆÍÀÆÍƼÕÅÕ͗—¸È»¸ÏøÃÓ»ĒȼÒ»¹ÆûÆÅÆ

 ¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ¿ÆÍÀÆÍ ¸È»¸ ¿—ÁÅ ¹¸ÈÀÄÊøà •

µ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅÐÀžÃÕÍ Ë͸¸Å¼ ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÃÀÁÅ ÆÈËËÃɸÅ Í˺Ô ÅÕÄÕÈ ÅÔ ¬È¸ÅÉ˸ ¢½ÅÕ»ÀÁÅ Õ¼ÀÁÅ ¿¸É¸» ¼¸ÍÔ —ÁüºÕÈÃÕ»ÏÀ¼ ÍÕÈÕ»ÃջϼÀÁÅ ÍÆÆÈÆżÆÍ ¹ÆÈÃËËøÃÊ Í˼¸Ã¼¸Å ¸º¸ÃÊÓÅ ͸ÈÀÃθÅ Ë×ü¸¸» ͸ÈËËü¸» nµ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ͗ÉÅÕ»ÊoÀÁ» Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ʸ¸Ä¸»Ã¸Ã ¼—Å ÐÀžÀûÕÕ ÍÀÁÍ ¹ÆÃÆľÊÆÁ ͗ÈÕÕż ͒Ⱥ——ÃÉÕÅ ׺¼¸Ã ÖÄ µÅ¼ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å —ÁüºÕÈÃÕÍÕ¼ ¸ÐÀ»Ã¸É¸Å ¿¸È¼¸Ã ÅÔ Ë» ɸù¸ÈÓÅ —ÁüºÕÈÃÕÃÊÊÕÁ»ÕÕ ÐË»¸Ä¸Å ͸ĸ¸È¸ÃʸÁ ÊÆ»ÊÄÆà ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ ¹—ÍÀÁ —ÁüºÕÈÃÕÃÀÁÅÌËÅÂÎÕÕÈÍÆùƻ¼ÆÅƻվ—¿¼Õ»

¥’’ÎÀÁÅ ¹ÆÃÆÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ¥˜­ ÅÔ —żÕÉÅÀÁ ÊÆÆÎÆÆÅÓ ËÈÉ»¸Ã ¼¸ÅÉË˼ ¹ÆÃÆżÆÊÆƼÓÅÅÀÁʹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å œ¥™ ÀÁ» ¸È»¸¸ÈÊÆÆÎÆÍÊÕ»ÐÍÕÄÊÕÁɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ©­ª ÀÁ» ¿ÆÍÀÆÍƼ и¸È¼¸»¼¸Í ÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅ ÕÍ ——ɺÕÈ ¹Æüƻ ¥’’ÎÀÁÅ ͗ÉÅÕ»Ê Õ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸ÈË˼¸¼ —ÁüºÕÈÃÕÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÅÀÁÊ Œ’ÎÀÁ» ͸ÈÀÅ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê Õ¼ÀÁÅ ¿¸É¸»Ê ÅÀÁחÃÉÕÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕ»͸ÈËËü¸»

µ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ɸù¸È ¹ÆÃÆÅ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Í˺Լ ɸù¸ÈÓÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÅÔ ɸù¸ÈÓÅ ÅÀÁÊ ¿¸È¼¸ÃʸÁ»¸¸ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ Œ’ÎÀÁÅ ¼—Å ÅÔ ¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ¼—ÅÊÕÁ»ÕÕÊÕÅΗ— ¹¸ÁŸ ©¸Ã¹¸È ¹—ÈÀÁÅ ÅÀÁÊ —ÁüºÕÈÃÕÃÊ ÅÔ ¿¸ºÉÈÓÅ


 ªÆºÏÀÃÉÆÅ—»ÀÁž¸»É¸¸ÃÊ

˜˜¥™   ˜¾¸ÍËÁÅÅÕ»¾¹¸Á»ËËÃø»¸

™¦µŸœ™¸Á»¸ÃÔÆÈÏÀÅÕ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁż¸»¸º¸È¼¸ÅÉ

™‡¥˜ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁÅÕ»¼ÉÕŸŻÀøÃ

™‡¥˜™™¸È¸¸—ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁŒ’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓŹ¸Ã¸ÅÉ

™ª¢«©™¸È¸¸»ÊƼÆÈÍÆÁÃÆÍÂƼÃÆÍË×üËËÃɸÅÉÀÉʽÄ

››

›¸¸ÃÀÁŽȒÅÍÀÁ»¸¿¸È

œ¥™

œÆÊÆƼÓÅÅÀÁʹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—Å

¥˜­

¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê

¥‚˜ª ¥ÕÄÕ»¼ÉÕÅ’ÈÊ»ÀÁŸù¸Åʸʺ¸È

໩

‡Å¼ÕÉÅÀÁÊÆÆÎÆÆÅÓÉÀÉʽÄ

‡©­

‡Å¼ÕÉÅÀÁÉʸÊÀÉÊÀÂÀÁÅÍÆÈÆÆ

¨˜©

¤’ȹ¸»¸ÅÓ»ÊÕÅΗ—ÃÕÍÇÈƻȸÄ

©­ª

©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕÃ

©·

©¸Å»ÀÁÅ׸Ä

‚˜˜

‚ÈÍÀÁŸ¾¸ÍËÁ

­Ÿ­™‡˜

­ËºÀÁÅ ¿ÆÈÀËøÃÊʸÁ ÍÕÈÕ»ÃÕÕÅÀÁ ¹¸È¸¸ —ÁÃÏÀûÕÕÅÀÁ ¸Å»ÀøÃ

µŸ­ªŸ µŸ‡˜©˜µ¼ÀÁÅŸ¸É»ÀÁÅ­¸ÈÀÃθŪËÉøÍŸ’ºÃ’à µ¼ÀÁÅ ¿¸É»ÀÁÅ ¹—Í ʒÈÃÀÁÅ —Áà ¸¾ÀÃø»¸¸ÅÓ ɸù¸ÈÓÅ ¸Å»ÀøÃ

      


˜›««£›˜ ¥Õ»©¸Ã¹¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕøȻ¸¿—ÁŹ¸ÈÀÄÊøà 

¥ÀÁÊÃÕ»—żÕÉÃÕÃ¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»Ê ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕà ¿ÆÍÀÆÍ ¸È»¸ ¿—ÁÅ ¹¸ÈÀÄÊøÃ

­ÆÈ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʿÆÍÀÆÍ 

¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ͸ÄȸÍ͗ÈÕÕÄÕ¼ÕÕÃÃÀÁÅÕÍ——ɺÕÈ¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʿÆÍÀÆÍ˜ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʿÆÍÀÆÍ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁÅ—ÅÕûÕÕÅÀÁĸÊÈÀÎË˼ӻ¿ÆÍÀÆÍ ­Ë¼¸Ã¼¸¸ÅÓÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀοÆÍÀÆÍ ªÕÕºÈÀÁÅÅÕÄÕ»¼ÃÀÁÅĸÊÈÀοÆÍÀÆÍ ™—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁʸʺ¸Èʸʸ¸ÉÓÅĸÊÈÀοÆÍÀÆÍ

 ÄÇÆÈÊÓÅĸÊÈÀοÆÍÀÆÍ 

¥’’ÎÀÁÅ͗ÉÅջʹÆÃÆŸÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ»¹¸Ã¸ÅÉÃËËøÍ

›Ëȸº¥˜­¼—żÕÉÃÕÅɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕÿÆÍÀÆÍ 

¥’’Î ¸ÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ ͗ÉÅÕ»ÊÀÁ» ɸù¸È ÍÆÆÈÆżÓÅ ÊÕÅÎÕü ͒Ⱥ——ÃÕÍ ½È’ÅÍÀÁ¿¸ÈÏÀÄ¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»ÊÀÁŹ—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»Õ¼ÀÁÅ¿¸É»ÀÁÅɸù¸ÈË˼¸¼ ÅջʻÕÍ­ÆÈ¼Æ»Ï¹—ÊÕÕ»¼Õ͗—ÅÀÁ»ɸû¸Í

œ’È’º©­ªÀÁŗȼ—ż—żÕÉÃÕÅÍÀÁÍÐÀžÀûÕÕÅÀÁ¸È»¸ 

¥’Ã’’ÃÃÀÁÅ—żÉÕÅÊÕ»ÐÀÊ»ÕÃ˜Åͼ¸»ÏŒÒ’ÃÃÀÁź½ÂÊÆÈÓ»¹¸Á»ËËøÍ¥ÀÁʌҒÃÃÀÁ»ÊÆÆÎÆÍ¥’Ã’’ÃÃÀÁÅÐÀžÀûÕÕÅÀÁ¹Ëɸ¼ÍÕùÕȗ—¼

ª¸ºœ¥™ÀÁÊÆÆÎÆÆ»¥˜­ÀÁŗȼ—ż—żÕÉÃÕ¾ÊƼÆÊ»ÆÍ¿¸ÈÏÀÄ ŸËÈ»¸¸¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅջʹ¸¹¸Á»¸ÃÔÆÈÏÅÓ¼¸ÅÉ ­¸ºÉȸÃÊ¥˜­©­ªÀÁ»¹¸Á»ËËøͼ¸È¸¸Ã¸Ã¾ÀÐÕÕ   


 ‡©­ÅÓ¼¸È»ÓÅÆÅӼ˻¸¸È ɸÈÓÅqÅÓ’¼ÈÀÁÅÊÆÆÊ ÊËи¸ÃÓÅ͸ºÉȸÃÊ

        

¥’’θÐÀ»Ã¸ÃÊÓÅ͗ÉÅÕ»Ê ɸù¸ÈÍÆÆÈÆżÓÅÊÕÅÎÕÿÆÍÀÆÍ ¸È»¸Ïøà               

Noots ashiglaltiin husnegt, salbar hoorondiin tentsel zohioh argachlal  
Advertisement