Page 1


ªÌÍªÕ ¯Ã Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã ºìíºõ îíóóäûíõòàé çýðýãö¿¿ëýí õàðóóëñàí ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéã ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð 1960 îíîîñ õîéø æèë á¿ð ãàðãàæ áàéãàà þì. Òóñ óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õºãæèëòýé óÿëäàí ýíýõ¿¿ ýìõòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí òîî õ¿ðýý ºðãºæèí áàÿæñààð èðñýí áèëýý. Ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò, àðãà÷ëàëûã îëîí óëñûí íèéòëýã ñòàíäàðòàä íèéö¿¿ëýõ àæëûã òîäîðõîé ¿å øàòòàéãààð ã¿éöýòãýæ áàéíà. Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëèéã õýðýãëýã÷äèéí õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëýõ, îéëãîìæòîé áîëãîõûí òóëä ¿íäñýí ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéí àðãà÷ëàë, íýð òîìú¸îíû òàéëáàðûã òóõàéí á¿ëýã á¿ðèéí ºìíº îðóóëæ, çàðèì íýìýëò, òîäîòãîëóóäûã õèéñýí áîëíî. Ñòàòèñòèêèéí 2006 îíû ýìõòãýëä Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí õýðýãæèëò, ÿäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, óëñûí äóíäàæ, õîò, õºäºº, ñóóðüøèë, á¿ñýýð, ìàëûí àøèã øèìèéí ãàðö, 2006 îíû ò¿¿âýð ñóäàëãààãààð, óëñûí õèéëýýð îðñîí æóóë÷èä, óëñààð, õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã øèíýýð íýìæ, çàðèì ¿ç¿¿ëýëòèéã ººð÷ëºí îðóóëëàà. Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëàí æèë á¿ðèéí ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëýýñ ãàäíà, Ìîíãîë óëñ çàõ çýýëä ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë 1998-2002 îí, Ìîíãîë óëñûí õ¿í àì XX çóóíä, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí áàéäëûí òàëààðõ ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, òàíèëöóóëãà áîëîí àæèëëàõ õ¿÷èí, õ¿¿õäèéí õºäºëìºð, ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿¿âýð ñóäàëãààíû íýãäñýí òàéëàí /2002-2003 îí/, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí íýã óäààãèéí á¿ðòãýë, ò¿¿âýð ñóäàëãàà /2004 îí/, íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóäàëãàà /2003 îí/, îðîëöîîíû àðãààð ÿäóóðëûí áàéäàëä õèéñýí øèíæèëãýý, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîëëîãûí òàéëàí 2006 çýðýã òºðºëæñºí ñóäàëãààíû òàéëàíãóóäûã ýìõòãýí ãàðãàñàí áîëíî. ̺í Ìîíãîë óëñûí ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí ãîë ñàëáàðûí íýã áîëîõ ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí öàð õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ ¿íäýñ áîëñîí ìàë òîîëëîãûí ¿ð ä¿íã òóñãàé íîì áîëãîí õýâëýí ãàðãàñàí. ̺í ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, æèëèéí ýìõòãýë, ýäèéí çàñãèéí áóñàä ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéã áàãòààñàí âåá õóóäñûã àøèãëàí ñòàòèñòèêèéí ñîíèðõñîí ìýäýýëëèéã äóðûí õýðýãëýã÷ ìàíàéä õàíäàí àâ÷ àøèãëàõ áîëîìæòîé ãýäãèéã äóðäàõàä òààòàé áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ õýâëýí ãàðãàæ áàéãàà ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéí òàëààð áîëîí ò¿¿íòýé õîëáîãäñîí ñóäàëãàà, òîîí ¿ç¿¿ëýëòèéí òóõàé äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã ñîíèðõñîí õýí áîëîâ÷ ººðèéí ñàíàë, õ¿ñýëòýý äàðààõ õàÿãààð èð¿¿ëáýë áèä äóðòàéÿà õ¿ëýýí àâ÷ õàìòðàí àæèëëàõ áîëíî. Ìàíàé õàÿã: Óëààíáààòàð õîò, Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Áàãà òîéðóó 44, Çàñãèéí ãàçðûí III áàéð, ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð E-mail: nso@magicnet.mn Website: http://www.nso.mn Ôàêñ: 976-11-324518 Óòàñ: 976-11-263152

3


PREFACE The National Statistical Office has been producing the Statistical Yearbook of Mongolia since 1960. The Statistical Yearbook shows social and economic indicators of Mongolia. In correspondence with the development of the socio-economic situation of Mongolia the extent and frame of indicators for the yearbook are expanding. Statistical indicators have been innovated and updated step by step in conformity with the international standards. In order to expand the users frame, made the yearbook user-friendly main indicators methodology and explanations have been added in the each previous section. Moreover, number of indicators has significantly risen as well as some indicators were shown in more comprehensive manner. In the yearbook of 2006, the implementation of the MDG indicators and some new indicators such as poverty main indicators, national average, urban and rural settlement by regions, yield of livestock, by sample survey, in 2006, inbound tourists by their nationalities, consumer price index of certain goods and services has been added and some indicators has been updated. Except 2006 Statistical Yearbook, a number of publications has been made for public use, such as a ‘’Mongolian in Market economy – Statistical yearbook 1998-2002’’, ‘’Population of Mongolia in the 20th century’’, Monthly bulletin of Mongolian Social and Economic situation, ‘’2002-2003 Report on Labour force and Child labour’’, Sample survey for Household Income, Expenditure and Livelihood, ‘’Participatory Poverty Assessment in Mongolia 2006’’ and the Report on Establishment Census. Moreover, it is pleasant to mention that all users can obtain data on main indicators of socio-economic situation from our website using Internet connections. We would appreciate if you send your comments how to improve statistical bulletins and statistical data of interest on the following address: Address: Government building III Baga toiruu 44, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia E-mail: nso@magicnet.mn Website: http://www.nso.mn Fax: 976-11-324518 Phone: 976-11-263152


ÃÀÐ×Èà ªìíºõ ¿ã Ãàð÷èã Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

3 6 22

¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ

61

Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.1 Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãààíû íýãæ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1.2 Õîò õîîðîíäûí çàìûí óðò, êì 1.3 Òîìîîõîí óóëñ 1.4 Òîìîîõîí ãîëóóä 1.5 Òîìîîõîí íóóð

62 64 65 66 66 66

Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ 2.1 Ìîíãîë óëñûí åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí ä¿í 2.2 ÓÈÕ, îðîí íóòãèéí èðãýäèéí õóðëûí ñîíãóóëü 2.3 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð 2.4 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, ìýðãýæëýýð 2.5 Ñîíãîã÷äûí îðîëöîî

67 69 70 71 71 71

Á¯ËÝà 3. Õ¯Í ÀÌ 3.1 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 3.2 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 3.3 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.4 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîîí, õîò õºäººãèéí õàðüöàà, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.5 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.6 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 3.7 Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.8 Õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.9 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.10 Ýìýãòýé òýðã¿¿ëýã÷òýé ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò

72 76 76 77 78 79 80 81 82

3.11 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé, ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò

85

3.12 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýðëýëòýý öóöëóóëñàí õ¿íèé òîî, îíû ýöýñò 3.13 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, îíû ýöýñò 3.14 Òºðºëòèéí êîýôôèöèåíò¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.15 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýð á¿ë öóöàëñàí õ¿íèé òîî, ¿ð÷ëýãäñýí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 3.16 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 3.17 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 3.18 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, õ¿éñýýð 3.19 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.20 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, ýõíèé íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.21 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.22 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 3.23 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿äèéí òîî, ãýð á¿ëèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.24 1000 õ¿íä íîãäîõ õ¿í àìûí òºðºëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.25 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 3.26 1000 õ¿íä íîãäîõ íàñ áàðàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.27 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.28 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.29 Íàñíû á¿ëýã äýõü íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíò, îíû ýöýñò

86 86 86

6

83 84

87 88 89 89 90 90 91 91 92 93 93 94 95 96 97


3.30 Á¿ðòã¿¿ëñýí ãýð á¿ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.31 Öóöëàëò, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò 3.32 ¯ð÷ëýëò, õ¿¿õäèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò

97 98 98

Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× 4.1 Õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, æèëèéí ýöýñò 4.2 Àæèëëàã÷èä, ñàëáàðààð, æèëèéí ýöýñò 4.3 Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.4 Àæèëëàã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.5 Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.6 Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 4.7 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, ñàëáàðààð

101 103 104 105 106

4.8 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð

116

4.9 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàëààð

117

4.10 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, ºì÷èéí õýëáýðýýð

118

4.11 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 4.12 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, òºðèéí àëáàíû àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 4.13 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷äûí òîî, àëáàí òóøààëûí àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð

107 113 115

119 119 120

Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í 5.1 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 5.2 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 5.3 ¯íäýñíèé íèéò îðëîãî 5.4 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé æèëèéí öýâýð ºñºëò, áóóðàëò, ñàëáàðààð 5.5 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàëáàðûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 5.6.Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü, îíû ¿íýýð 5.7 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóâààðèëàëòûí àðãûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 5.8 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö 5.9 Àéìãèéí äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð

121 123 124 125 125 126 127 127 128 129

Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 6.1 ÕÝðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð, 1991-1-16=100 6.2 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð, 2000-XII=100 6.3 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð 6.4 Óëààíáààòàð õîòûí çàðèì áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé æèëèéí äóíäàæ ¿íý 6.5 Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, àéìãààð, 2000-XII=100 6.6 Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, á¿ëãýýð, àéìãààð, 2006 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð 6.7 Ãîë íýðèéí çàðèì áàðààíû äóíäàæ ¿íý, àéìãààð

130 132 132 133 134 135 137 138

Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.1 ̺íãºíèé íèéë¿¿ëýëò 7.2 Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö, õóãàöààíû ýöýñò 7.3 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, õóãàöààíû ýöýñò 7.4 Õàäãàëàìæ, çýýëèéí æèëèéí õ¿¿, òºãðºã 7.5 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.6 ×àíàðã¿é çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.7 Èðãýäèéí õàäãàëàìæ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.8 Ãàäààä âàëþòûí çàõ çýýëèéí õàíø 7.9 ¯íýò öààñíû çàõ çýýë

140 142 142 142 143 144 145 146 147 148

7


7.10 2005 îíä çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý õàìãèéí ºíäºðòýé áàéñàí 30 êîìïàíè

148

7.11 2005 îíä ¿íýò öààñ íü èäýâõòýé àðèëæèãäñàí 30 êîìïàíè, àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû òîîãîîð

149

Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.1 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.2 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.3 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.4 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.5 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.6 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.7 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 8.8 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 8.9 Óëñûí òºñ⺺ñ îðîí íóòãèéí òºñºâò îëãîñîí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð

150 152 153 154 155 156 157 158 159

8.10 Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð

160

8.11 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð

161

Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.1 Õºðºí㺠îðóóëàëò, òåõíîëîãèéí á¿òýö, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð, îíû ¿íýýð 9.2 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, îíû ¿íýýð 9.3 Áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí á¿òýö 9.4 Àøèãëàëòàíä îðóóëñàí áàðèëãà óãñðàëò, áàðèëãûí òºð뺺ð 9.5 Äîòîîäûí áîëîí ãàäààäòàé õàìòàðñàí áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 9.6 Áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí á¿ëýãëýëò 9.7 Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý, óëñààð, 2005 îíû óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ë÷èéí ñàðûí áàéäëààð

163 165 165 165 166

Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.1 պ人 àæ àõóéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.2 ÕÀÀ-í ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.3 Íýã õ¿íä íîãäîõ õºäºº àæ àõóéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.4 Ìàë, òýæýýâýð àìüòäûí òîî 10.5 Ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.6 Õýýëòýã÷ ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.7 Ìàëûí òîî òîëãîéí õ¿ðñýí äýýä õýìæýý, ìàëûí òºðºë, îíîîð 10.8 Öýâýð, ýðëèéç, íóòãèéí øèëäýã îìãèéí áîëîí íóòãèéí ñàéæðóóëñàí ¿¿ëäðèéí ìàëûí òîî, ìàëûí òºð뺺ð 10.9 Òºë áîéæèëò, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.10 Ç¿é áóñààð õîðîãäñîí òîì ìàëûí òîî, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.11 Õ¿íñýíä õýðýãëýñýí ìàëûí òîî, ìàëûí òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.12 Ìàëûí òîî, òºð뺺ð 2005 îíä ýõíèé òàâàí áàéðò îðñîí àéìàã, ñóì, ìàëûí òºð뺺ð 10.13 Ìàë÷èí ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 10.14 Õóâèéí ìàëòàé ºðõèéí á¿ëýãëýëò*, ìàëûí òîîíû á¿ëãýýð 10.15 Ìàë÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 10.16 Ìàë÷äûí íàñíû á¿òýö 10.17 Ìàë÷èí ºðõèéí íèéãýì àõóéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 10.18 Ìàë÷èí ºðõèéí íèéãýì àõóéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 10.19 պ人 àæ àõóéí ìýðãýæèëòýí 10.20 պ人 àæ àõóéí òåõíèêèéí òîî 10.21 Ìàëûí õàøààíû òîî, áàãòààìæ, òºð뺺ð 10.22 Óñò öýãèéí òîî, òºð뺺ð

169 171 171 172 172 173 180 182

8

160

167 167 168

182 183 183 184 185 187 187 188 188 189 189 190 190 190 190


10.23 պ人 àæ àõóéí ýäýëáýð ãàçàð 10.24 Ìàëûí àøèã øèìèéí ãàðö, 2006 îíû ò¿¿âýð ñóäàëãààãààð 10.25 Ìàëûí õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, çàðäàë 10.26 Òàðèàëñàí òàëáàé, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.27 Õóðààí àâñàí íèéò óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.28 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.29 Õóðààñàí óðãàö, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.30 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí ¿ð òàðèà, òºìñíèé óðãàö, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 10.31 Áàéãàëèéí õàäëàí, òýæýýë áýëòãýë, òºð뺺ð 10.32 Ìàëûí òýæýýë áýëòãýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òºð뺺ð

191 191

Á¯ËÝà 11. ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ 11.1 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 11.2 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí ñàëáàðûí á¿òýö, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð 11.3 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, îíû ¿íýýð 11.4 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 11.5 Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 11.6 Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 11.7 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íýã àæèëëàã÷èä íîãäîõ íýìýãäýë ºðòºã (õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ), ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 11.8 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñ 11.9 Í¿¿ðñíèé áàëàíñ 11.10 Äóëààíû áàëàíñ

211 213 214 215 215 216 217

Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ 12.1 Á¿õ òºðëèéí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, òºð뺺ð 12.2 Àâòî ìàøèíû òîî, òºð뺺ð 12.3 Àâòî ìàøèíû òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð 12.4 Òºìºð çàìûí òýýâðèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 12.5 1000 êì2 íóòàã äýâñãýðò íîãäîõ òºìºð çàì, 1 êì òºìºð çàìä íîãäîõ à÷àà, çîð÷èã÷ ýðãýëò 12.6 Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 12.7 Ñàéæðóóëñàí àâòî çàìûí óðò, îíû ýöýñò, êì

225 227 227 228 229 229 229 229

Á¯ËÝà 13. ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐ 13.1 Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 13.2 Õîëáîî, øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý, íýð òºð뺺ð 13.3 Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

230 232 233 233

Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.1 Íèéò ýðãýëò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.2 Ýêñïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.3 Èìïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.4 Ýêñïîðò, èìïîðò, á¿ñýýð, îíû ¿íýýð 14.5 Ýêñïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 14.6 Èìïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 14.7 Ýêñïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 14.8 Èìïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 14.9 Ãàäààä õóäàëäààíû ¿íèéí èíäåêñ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð 14.10 Ãàäààä õóäàëäààíû áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð 14.11 Ãàäààä õóäàëäààíû åðºíõèé èíäåêñ, õóäàëäààíû íºõöëèéí èíäåêñ 14.12 Ýêñïîðò, èìïîðò, áàðààíû á¿ëãýýð, îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëàëààð* 14.13 Òºëáºðèéí òýíöýë

234 240 241 242 243 244 245 249 250 251 251 252 253 255

192 193 198 198 199 203 205 205

221 222 223 224

9


Á¯ËÝà 15. ÄÎÒÎÎÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 15.1 Õóäàëäàà, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí íèéò ¿éëäâýðëýëò, îíû ¿íýýð

256 258

Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ 16.1 Îðîí ñóóö 16.2 Õîò, íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

259 261 262

Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 17.1 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìòîîð 17.2 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2005 îí 17.3 Óëñûí õèëýýð îðñîí æóóë÷èä, óëñààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 17.4 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí òîî, óëñààð 17.5 Óëñûí õèëýýð 2005 îíä íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷èä, àÿëàëûí çîðèëãî, á¿ñ íóòãààð 17.6 Óëñûí õèëýýð ãàðñàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìò, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2005 îí

264 266 267 267 268 268 269

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ 18.1 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò áîëîí ìºíãºí îðëîãî, îíû ¿íýýð 18.2 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò áîëîí ìºíãºí îðëîãûí á¿òýö 18.3 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò çàðëàãà, îíû ¿íýýð 18.4 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò çàðëàãûí á¿òýö 18.5 Æèøñýí íýã õ¿íä ñàðä íîãäîõ õ¿íñíèé çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé óëñûí äóíäàæ õýðýãëýý, îíóóäààð 18.6 Æèøñýí íýã õ¿íèé õîíîãò õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëèéí èë÷ëýã, íàéðëàãà

270 274 274 275 275

18.7 Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí, ñàðä íýã õ¿íä íîãäîõîîð, á¿ñ íóòãààð, îíóóäàààð

277

18.8 ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, óëñûí äóíäàæ áîëîí õîò, õºäººãººð ÀÒÒÑ, ªÎÇÑ

277

18.9 ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, óëñûí äóíäàæ õîò, õºäºº, ñóóðüøèë, á¿ñýýð, ªÎÇÑ, 2006 îí

278

276 276

1810 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, äýä á¿òöèéã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð îðîí íóòàãò õèéñýí õºðºí㺠îðóóëàëò 18.11 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñ뺺ñ áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð õèéñýí õºðºí㺠îðóóëàëò 18.12 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä îëãîæ áóé çýýë

285

Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀÃ

286

19.1 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð

290

279 283

19.2 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãàä ñóðàëöàã÷äûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.3 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷èä, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.4 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàãø íàðûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.5 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

292

19.6 Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð

293

19.7 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

294

19.8 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ºäðººð ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

295

19.9 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

296

19.10 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

297

19.11 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã ºäðººð ñóðàëöàí òºãñºã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

298

19.12 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí 1-ð àíãèä ýëñýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

299

10

290 291 291


19.13 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.14 Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãà, õ¿¿õäèéí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.15 Á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷èä, 1000 õ¿íä íîãäîõ

301

19.16 Õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä

302

19.17 Öýöýðëýãèéí òîî, öýöýðëýãèéí áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.18 ßñëè, öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.19 Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí çàðäàë 19.20 Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 19.21 Ýðäìèéí çýðýã öîëòîé ¿íäñýí àæèëëàã÷èä 19.22 Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òîî 19.23 Íèéòèéí íîìûí ñàí, îíû ýöýñò 19.24 Íèéòèéí íîìûí ñàí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.25 Óëñûí ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí òîî, òºð뺺ð 19.26 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.27 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí áàéíãûí óíøèã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.28 Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí òîãëîëò, ¿çýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.29 Ìóçåéí ¿çìýð, ¿çýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.30 Ñî¸ëûí òºâèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.31 Ñî¸ëûí òºâèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.32 Ñ¿ì õèéäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.33 Àæèëëàãñäûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.34 Õóðëûí ëàì íàð, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.35 Øàøíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.36 Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.37 Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷èä áîëîí ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, íàñíû àíãèëëààð

303 304 304 305 305 306 306 307 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

Á¯ËÝà 20. Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ 20.1 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäûí òîî 20.2 Ýìíýëãèéí îðíû òîî, òºð뺺ð 20.3 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí òîî, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð 20.4 Èõ ýì÷èéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.5 Ýì ç¿é÷äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.6 Ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî, ìýðãýæëýýð 20.7 Íýã èõ ýì÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.8 Íýã ñóâèëàã÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð 20.9 Ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëñýí ºâ÷òºíèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.10 Á¿ðòãýãäñýí õàëäâàðò ºâ÷èí, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.11 Àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñ, òºðºõ ¿åèéí æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îí 20.12 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî*, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, õ¿éñýýð

319 321 321 322 323 325 325 325 326 327 328 329 331

20.13 Íÿëõñûí ýíäýãäýë (àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õýä òóòàìä íîãäîõ), á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

332

20.14 Òºðºõèéí óëìààñ ýíäñýí ýõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.15 ¯ð õºíäºëòèéí òîî*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.16 Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí çàðäàë 20.17 Ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºë 10000 õ¿í àìä íîãäîõ, ºâ÷ëºëèéí òýðã¿¿ëýõ 10 øàëòãààíààð 20.18 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò, õîðò õàâäðûí òºð뺺ð 20.19 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñíû àíãèëàëààð 20.20 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.21 Æèðýìñíèé ýõíèé 3 ñàðòàéä áîëîí 6 áà ò¿¿íýýñ äýýø óäàà ýìíýëãèéí õÿíàëòàíä õàìðàãäñàí ýõ, õóâü, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíû ýöýñò 20.22 0-1 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºðãºí äàðõëààæóóëàëòûí õàìðàëò, äàðõëààæóóëàëòûí òºð뺺ð, 2005 îíä

333 334 334

300 301

318

335 336 336 337 338 339

11


20.23 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî, çàðäàë 20.24 Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ àâñàí õ¿íèé òîî, òýòãýìæèéí òºð뺺ð 20.25 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷èä, îëãîñîí òýòãýâýð, òýòãýâýðèéí òºðºë, õàìðàãäñàíû òîîãîîð, îíû ýöýñò

340 341

Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.1 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, õýðãèéí òºð뺺ð 21.2 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî 21.3 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.4 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.5 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð 21.6 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëãýýð 21.7 18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî 21.8 ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.9 Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.10 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.11 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.12 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð 22.13 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëýãýýð 22.14 18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî

342 344 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 353 353 354

Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.1 Àãààðûí òåìïåðàòóðûí æèëèéí äóíäàæ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 22.2 Ìîíãîë óëñûí ãàçðûí íýãäìýë ñàíãèéí ¿íäñýí àíãèëàë 22.3 Óðãàìëûí àìüäðàëûí õýëáýð, 1989 îí 22.4 Õóð òóíàäàñíû íèéëáýð, õóð òóíàäàñòàé ºäðèéí òîî, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 22.5 Öàã óóð, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.6 Îéí ò¿éìðèéí òîî, ò¿éìýðò ºðòñºí óäààãààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.7 Îéãîîñ áýëòãýñýí ìîäíû õýìæýý, ìîä áýëòãýñýí á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

356 358 358 358 359 360 361 362

22.8 Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý

363

22.9 Àõóéí çîðèóëàëòààð 2006 îíä àãíàõ, áàðèõ, àãíóóðûí àìüòíû òîî õýìæýýíèé äýýä õÿçãààð, á¿ñ, àéìàã, àíãèéí íýðýýð 22.10 Ìîíãîë îðíû äýýä, äîîä óðãàìëûí ç¿éëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, 1998 îí 22.11 Ãàçàðò ó÷ðóóëñàí õîõèðîë 22.12 Ìîíãîë îðíû ãàäàðãûí óñíû òîîëëîãûí íýãäñýí ä¿í, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2003 îí 22.13 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îí 22.14 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, íèéñëýëèéí õàðóóëààð, 2005 îí 22.15 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí àãóóëàìæèéí çºâøººðºãäºõ õýìæýý 22.16 Òîõèîëäñîí ãàìøèãò ¿çýãäýë, ó÷èðñàí õîõèðîë*

341

364 364 365 366 367 368 368 369

Á¯ËÝà 23. Á¯ÒÝÝÌÆ 23.1 Íèéò á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.2 ¯íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.3 Õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.4 Êàïèòàëûí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.5 ¯íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.6 Ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð

371 373 373 374 374 375 375

Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ

376

24.1 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

378

24.2 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

379

12


24.3 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.4 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.5 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.6 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.7 Íèéñëýëä á¿ðòãýëòýé õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ä¿¿ðãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.8 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

380 380 381 381 382 382

Á¯ËÝà 25. ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÓÓÄÛÍ ÕÝÐÝÃÆÈËÒ 25.1 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí õýðýãæèëò

383 385

Á¯ËÝà 26. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 26.1 Ýäèéí çàñãèéí öàð õ¿ðýý, 2004 îíû áàéäëààð 26.2 Äýëõèéí ýäèéí çàñàã äàõü îðîëöîî, ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâèàð 26.3 Õºãæëèéí òóñëàëöààíû õîðîîíû ãèø¿¿í îðíóóäààñ 2004 îíä õóâààðèëñàí öýâýð òóñëàìæ, á¿ñýýð

389 389 393

26.4 Õºãæëèéí àëáàí ¸ñíû òóñëàëöààíààñ õàìààðàëòàé áàéäàë, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíîîð

395

26.5 ÄÍÁ-èé ñàëáàðûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 26.6 ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 26.7 Ãàäààä õóäàëäàà, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 26.8 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí õýðýãæèëò, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíóóäààð

396 397 398 399

394

13


CONTENTS Preface Contents Overview

4 6 42

MAIN INDICATORS

61

SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY 1.1 Administrative units, by regions, aimags and the Capital 1.2 Distance between the cities, km 1.3 Mountains 1.4 Rivers 1.5 Lakes

63 64 65 66 66 66

SECTION 2. ELECTION 2.1 Popular vote cast Mongolian president

68 69 70 71 71 71

2.2 Election of state great hural and local citizens' hural 2.3 Members of state great hural, by age group 2.4 Members of state great hural, by professions 2.5 Voters participation SECTION 3. POPULATION 3.1 Resident population, by sex, urban and rural, at the end of the year 3.2 Resident population, by age group and sex, at the end of the year 3.3 Resident population, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.4 Percentage of resident population, proportion of urban and rural, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.5 Number of households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

74 76 76 77

3.6 Number of households, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year

80

3.7 Number of orphan children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.8 Number of single parent children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.9 Number of households with 4 and more children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

81 82

3.10 Number of female-headed households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

84

3.11 Single woman, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.12 Births, deaths, marriages and divorces, at the end of the year 3.13 Births, deaths, marriages, divorces, per 1000 population, at the end of the year 3.14 Birth rates, by age group, at the end of the year 3.15 Births, deaths, marriages, divorces and adoption, by regions, aimags and the Capital, in 2005 3.16 Births, deaths, marriages, divorces and adoptions per 1000 population, by regions, aimags and the Capital, in 2005 3.17 Life expectancy at birth, by regions, aimags and the Capital 3.18 Life expectancy at birth, by sex 3.19 Number of births, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 3.20 Number of live births, by mother's age group, at the end of the year

78 79

83

85 86 86 86 87 88 89 89 90 90

3.21 Number of women who give births, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

91

3.22 Women who give births, by educational level, at the end of the year 3.23 Number of women who give births, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 3.24 Crude birth rate, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.25 Number of people died, by educational level, at the end of the year

91

14

92 93 93


3.26 Crude death rate, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.27 Number of people died, by age group, sex, at the end of the year 3.28 Number of people died, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 3.29 Age specific death rate, at the end of the year 3.30 Registered marriages, by sex and age group, at the end of the year 3.31 Divorce, by duration of marriage, at the end of the year 3.32 Adoption, by child age group, at the end of the year

94 95 96 97 97 98 98

SECTION 4. LABOUR FORCE 4.1 Employment, at the end of the year 4.2 Employees, by divisions, at the end of the year

102 103 104

4.3 Economically active population, by region, aimags and the Capital, at the end of the year

105

4.4 Employees, by region, aimags and the Capital, at the end of the year

106

4.5 Unemployment, by sex, educational level, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

107

4.6 Unemployment rate, by regions, aimags and the Capital 4.7 Annual average wages and salaries, by divisions 4.8 Annual average wages and salaries, by type of legal status 4.9 Annual average wages and salaries, by classification of occupation 4.10 Annual average wages and salaries, by type of ownership 4.11 Number of Government employees of Mongolia*, by classificattion of government service, 1 st of January of selected years

113 115 116 117 118

4.12 Number of Government employees of Mongolia*, by regions, aimags and the Capital, 1 st of January of selected years 4.13 Number of public administration Government employees of Mongolia*, by classification of officers, 1 st of January of selected years

119 119 120

SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.1 Gross domestic product, by divisions, at current prices 5.2 Gross domestic product, by divisions, at 2000 prices 5.3 Gross National Income 5.4 Annual change of gross domestic product, by divisions 5.5 Industrial composition of gross domestic product, at current prices 5.6 Private sector share in GDP, at current prices 5.7 Composition of gross domestic product, by income approach, at current prices 5.8 Composition of GDP, by expenditure approach 5.9 Provincial gross domestic product, by aimags and the Capital, at current prices

122 123 124 125 125 126 127 127 128 129

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 6.1 Consumer price index of certain goods and services, by groups, 1991-I-16=100 6.2 Consumer price index of certain goods and services, by groups, 2000-XII=100 6.3 Consumer price index of certain goods and services, by groups 6.4 Annual average prices of main goods and services, in Ulaanbaatar 6.5 Consumer price index, by aimags, 2000-XII=100 6.6 Consumer price index, by groups, by aimags, at the end of 2006 6.7 Average price of main selected goods, by aimags

313 132 132 133 134 135 137 138

SECTION 7. MONEY, CREDIT, STOCK 7.1 Money supply 7.2 Foreign net reserves, end of period 7.3 Loans oustanding, end of period 7.4 Annual interest rate, togrogs 7.5 Loans oustanding*, by aimags and the Capital, at the end of the year 7.6 Non-performing loans outstanding*, aimags and the Capital, at the end of the year 7.7 Individial deposits, by aimags and the Capital city, at the end of the year 7.8 Exchange rates on foreign exchange market

141 142 142 142 143 144 145 146 147

15


7.9 Stock market summary 7.10 30 leading companies in market capitalization in 2005 7.11 30 companies with the most active traded stocks in 2005, by number of traded stocks

148 148 149

SECTION 8. BUDGET

151

8.1 Mongolian general government revenue, by economic classification, at current prices

152

8.2 Revenue of central government, by economic classification, at current prices 8.3 Local government revenue, by economic classification, at current prices 8.4 Mongolian general government expenditure, by economic classification, at current prices 8.5 Expenditure of central government, by economic classification, at current prices 8.6 Local government expenditure, by ecomomic classification, at current prices 8.7 Revenue of local government, by aimag and the Capital, at current prices 8.8 Expenditure of local government, by aimag and the Capital, at current prices

153 154 155 156 157 158 159

8.9 Grants from central government to local government, by aimag and the Capital city, at current prices

160

8.10 Grants from local government to central government, by aimag and the Capital city, at current prices

160

8.11 Mongolian general government expenditure, by functional classification, at current prices

161

SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.1 Investment, by technological composition, financial resources, at current prices 9.2 Total amount of construction and capital repair, maintenance, at current price 9.3 Structure of construction and maintenance capital repair done by construction units 9.4 Given for exploitation buildings, by kind of construction 9.5 Total construction and capital repair done by domestic and joint with foreign construction units, by aimag and the Capital, at current prices 9.6 Grouping of construction units 9.7 Price of building materials, by countries, at the end of the each quarters in 2005

164 165 165 165 166

SECTION 10. AGRICULTURE 10.1 Gross agricultural output 10.2 Output of main agricultural products 10.3 Main agricultural production per capita 10.4 Number of livestock & household animals 10.5 Number of livestock, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of the year

170 171 171 172 172 173

10.6 Number of breeding stock, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of the year

180

10.7 Highest number of livestock, by type and years 10.8 Number of freshbred, crossbred, thoroughbred and improved breed animals, by type 10.9 Rearing of young animals, by type, at the end of the year 10.10 Losses of adult animals, by type, at the end of the year 10.11 Total livestock slaughtered for consumption, by type, end of year 10.12 Rank of first five aimags and soums by number of livestock, in 2005, by type

182 182 183 183 184 185

10.13 Number of herdsmen households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

187

10.14 Grouping of households by number of private livestock*, by group number of livestock 10.15 Number of herdsmen, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 10.16 Age composition of herdsmen 10.17 Selected social indicators of herdsmen households

187 188 188 189

10.18 Selected social indicators of herdsmen households, by regions, aimags and the Capital, in 2005

189

10.19 Number of agricultural specialist 10.20 Number of agricultural techniques 10.21 Number of livestock fence, capacity, by type 10.22 Number of wells, by type 10.23 Agricultural areas

190 190 190 190 191

16

167 167 168


10.24 Yield of livestock, by sample survey, in 2006

191

10.25 Number of lovestock covered by precaution activities from infectious diseases and expenditure

192

10.26 Sown areas, by regions, aimags and the Capital, by type of plants 10.27 Total crops, by type of plants 10.28 Yields of staple agricultural crops per hectar, by type of plants 10.29 Total crops, by regions, aimags and the Capital, by type of plants

193 198 198 199

10.30 Yields of cereals, potatoes per hectar staple agriciltural crops, by regions, aimags and the Capital

203

10.31 Gross hay harvest and laying-in of fodder, by type

205

10.32 Gross hay harvest and laying-in of fodder, by regions, aimags and the Capital, by type

205

SECTION 11. INDUSTRY 11.1 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at current prices 11.2 Composition of gross industrial output, by divisions and subdivisions 11.3 Gross industrial output, by employment size class, at current prices 11.4 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at constant prices of 2000 11.5 Sales of industrial products, by aimags and the Capital, at current prices 11.6 Output of selected industrial commodities 11.7 Value added per employee in industry, by divisions and subdivisions, at 2000 prices 11.8 Balance sheet of electricity 11.9 Balance sheet of coal 11.10 Balance of thermal energy

212 213 214 215 215 216 217 221 222 223 224

SECTION 12. TRANSPORTATION 12.1 Main indicators of transport, by types 12.2 Number of vehicles, by types 12.3 Number of vehicles, by aimags and the Capital 12.4 Selected indicators of railway

226 227 227 228 229

12.5 Railway length per 1000 km2 territory and freight turnover, carried freight per 1 km railway length

229

12.6 Selected indicators of civil air transport 12.7 Improved auto road, at the end of the year, km

229 229

SECTION 13. MAIN INDICATORS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 13.1 Main indicators of information and communication technology division 13.2 Communication and postal service indicators, by kind 13.3 Number of telephones lines, by regions, aimags and the Capital

231 232 233 233

SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.1 Total turnover, by countries, at current prices 14.2 Exports, by countries, at current prices 14.3 Imports, by countries, at current prices 14.4 Exports and imports, by region, at current prices 14.5 Main export commodities 14.6 Main import commodities 14.7 Export, by groups of commodities 14.8 Import, by groups of commodities 14.9 Price indexes of Foreign Trade, by some groups of commodities 14.10 Volume indexes of Foreign Trade, by some groups of commodities 14.11 Indexes of Foreign Trade and Terms of Trade 14.12 Export and import, by some group of commodities, by SITC 14.13 Balance of payments

237 240 241 242 243 244 245 249 250 251 251 252 253 255

SECTION 15. DOMESTIC TRADE 15.1 Total output of trade, hotel and restaurant, at current price

257 258

17


SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE 16.1 Housing 16.2 Numbers of facilities for community services, by region, aimags and the Capital

260 261 262

SECTION 17. TOURISM 17.1 Number of inbound and outbound passengers, by immigration post 17.2 Number of inbound passengers, by purpose of visit, as of 2005 17.3 Number of inbound tourists through the border of mongolia, by country, at the end of the selected years 17.4 Number of inbound foreign passengers through the border of Mongolia, by country

265 266 267

17.5 Arrivals of foreign passengers from abroad in the 2005, by purpose of visit, geographical region

268

17.6 Outbound domestic passengers, by immigration posts, purpose of visit, as of 2005

269

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

272

18.1 Monthly average total and monetary income per household, at the current price 18.2 Composition of monthly average total and monetary income per household 18.3 Monthly average total expenditure per household, at current price 18.4 Composition of monthly average expenditure per household 18.5 Monthly foodstuff consumption per adult equivalent 18.6 Calorie and composition of daily foodstuff consumption per adult equivalent 18.7 Minimum subsistance level of population, per capita a month, by region and years 18.8 Poverty measures, by national average, urban and rural, LSMS, HIES 18.9 Poverty measures, by national average, urban, rural, location and region, HIES, 2006 18.8 Investments for the improvement of the health, education and infrastructure in rural areas in the framework of "Sustainable livelihoods project"

274 274 275 275 276 276 277 277 278

18.9 Investments for the pastural risk management the framework of "Sustainable livelihoods project"

283

18.10 Loans provided with the framework of "Sustainable livelihoods project"

285

SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.1 Number of educational institutions, at the beginning of the academic year

288 290

19.2 Number of pupils and students in educational institutions, at the beginning of the academic year

290

19.3 Number of graduates in educational institutions, at the beginning of the academic year 19.4 Number of teachers in educational institutions, at the beginning of the academic year 19.5 Some indicators of general educational schools 19.6 Students and graduates of domestic higher educational institutions, by fields of education 19.7 Number of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.8 Number of pupils in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.9 Proportion of teachers in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.10 Number of teachers in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.11 Number of graduates of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.12 Number of pupils enrolled in 1st grade of general educational schools, by regions, aimags and the Capital

291 291 292 293 294 295 296 297 298

19.13 Number of dormitory pupils of general educational schools, by regions, aimags and the Capital

300

19.14 Number of pre-school institutions and children, at the beginning of the academic year 19.15 Number of pupils and students in educational institutions, per 1000 population

301 301

19.16 Gross enrolment ratio, by regions, aimags and the Capital , at the 2004-2005 academic year

302

19.17 Number of kindergartens and teacher in kindergartens, by regions, aimags and the Capital

303

19.18 Number of children in creches and kindergartens, by regions, aimags and the Capital

304

19.19 Public expenditure on education 19.20 Main indicators of science

304 305

18

267 268

279

299


19.21 Public libraries, at the end of the year 19.22 Public libraries, by regions, aimags and the Capital

305 306

19.23 Performance of professional arts organization, by regions, aimags and the Capital

306

19.24 Exhibit of museum, number of visitors, by regions, aimags and the Capital

307

19.25 Number of monasteries and temples, by religion type, regions, aimags and the Capital

307

19.26 Number of employees, by religion type, regions, aimags and the Capital 19.27 Monks, by religion type, regions, aimags and the Capital 19.28 Number of students studying in religious school and datsans, by religion type, regions, aimags and the Capital

308 309

19.29 Number of apprentices who studies at home, by religion type, regions, aimags and the Capital

311

19.30 Number of students studying in religious school and datsans, and number of apprentices who studies at home, by age group 19.31 Total number of cultural centres, by regions, aimags and the Capital , at the end of the year 19.32 Number of monasteries and temples, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.33 Number of employees, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.34 Monks, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.35 Number of students studying in religious school and datsans, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.36 Number of apprentices who studies at home, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.37 Number of students studying in religious school and datsans, and number of apprentices who studies at home, by age group, at the end of the year SECTION 20. HEALTH AND SOCIAL INSURANCE, WELFARE 20.1 Health institutions 20.2 Number of hospital beds, by type 20.3 Employees of health organizations, by specialization categories 20.4 Number of physicians, by regions, aimags and the Capital 20.5 Number of pharmacists, by regions, aimags and the Capital 20.6 Number of mid-level medical personnel, by specialization 20.7 Number of persons per physician, by regions, aimags and the Capital 20.8 Number of persons per nurse, by regions, aimags and the Capital 20.9 Number of patients hospitalized, by regions, aimags and the Capital 20.10 Number of registered main patients with infectious diseases, by type of diseases, regions, aimags and the Capital 20.11 Number of live births, by sex, weight, gramm, by regions, aimags and the Capital in 2004 20.12 Number of deaths by leading causes*, by sex 20.13 Infant mortality rate (per 1000 live births), by regions, aimags and the Capital 20.14 Number of maternal deaths, by regions, aimags and the Capital 20.15 Abortions*, by regions, aimags and the Capital 20.16 National health expenditures 20.17 Age-specific and cumulative fertility rates and grude birth rate for the three years preceding the survey, by urban-rural residence 20.18 Total wanted fertility rates and total fertility rates for the three years preceding the survey, by residence , regions and mother's educational level 20.19 Number of disabled, by form of disability and by type 20.20 Number of disabled person*, by age group and sex 20.21 Number of disabled persons attending school aged 7-29*, by school attendence percentage, age group and sex 20.22 Income and expenditure of social welfare services for the state budget 20.23 Number of persons who received social welfare services, by type 20.24 Pension provided by the social insurance fund, by type of pension and by involvement of pensioners, at the end of the year 20.25 Pension provided by the social insurance fund by type of pension, at the end of the year

310

312 313 314 315 316 317 318 318 320 321 321 322 323 325 325 325 326 327 328 329 331 332 333 334 334 335 336 336 337 338 339 340 341 341

19


SECTION 21. CRIME 21.1 Number of offences committed, by type of offences 21.2 Number of sentenced persons 21.3 Number of offences committed, by regions, aimags and the Capital 21.4 Number of persons sentenced, by regions, aimags and the Capital 21.5 Number of registered offences per 10000 population of age 18 and above 21.6 Number of crime against traffic safety and use, by regions, aimags and the Capital 21.7 Number of crime against economic entity, by regions, aimags and the Capital 21.8 Number of crime against ownership right, by regions, aimags and the Capital 21.9 Number of theft of cattle, by regions, aimags and the Capital 21.10 Number of offences committed by regions, aimags and the Capital 21.11 Number of persons sentenced, by regions, aimags and the Capital 21.12 Number of persons sentenced, by educational level 21.13 Number of persons sentenced, by age group 21.14 Number of offences per 10000 population of age 18 and above

343 344 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 353 353 354

SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.1 Annual average temperature, by aimags and the Capital 22.2 Land classification of Mongolia 22.3 Life forms of vascular plants, 1989 22.4 Number of days with rainfall, by aimags center and the Capital 22.5 Climate, by aimags and the Capital 22.6 Number of forest fires, by times and fire affected, regions, aimags and the Capital 22.7 Forest harvest volume, by regions, aimags and the Capital 22.8 Capital investment for protectoin and rehabilitation of natural resources 22.9 Maximium limit of hunting wild animals for domestic purpose, 2005, by regions, and aimags, hunting animals 22.10 Composition of vascular and lower plants of Mongolia, in 1998 22.11 Land degradation 22.12 Report of the surface water census, by regions, aimags and the Capital, 2003 22.13 Annual average concentration of pollution in air, by regions, aimags and the Capital, in 2004 22.14 Annual average concentration of pollution in air, by the Capital's stations, in 2004 22.15 Amount of pollution permissible in the air concentration 22.16 Disasters occured and the damages

357 358 358 358 359 360 361 362 363

SECTION 23. PRODUCTIVITY 23.1 Total productivity, by divisions, at current prices 23.2 Total factor productivity, by divisions, at current prices 23.3 Labour productivity, by divisions, at current prices 23.4 Capital productivity, by divisions, at current prices 23.5 Row material productivity, by divisions, at current prices 23.6 Electricity productivity, by divisions, at current prices

372 373 373 374 374 375 375

SECTION 24. BUSINESS REGISTER 24.1 Number of legal units, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 24.2 Number of legal units, by sectors of economic activities, at the end of the year 24.3 Number of legal units, by employment size class, at the end of the year 24.4 Number of active legel units, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 24.5 Number of active legal units, by sectors of economic activities, at the end of the year 22.6 Number of active legal units, by employment size class, at the end of the year 22.7 Number of legal units, by the Capital's districts, at the end of the year 22.8 Number of active legal units, by the Capital's districts, at the end of the year

377 378 379 380 380 381 381 382 382

20

364 364 365 366 367 368 368 369


SECTION 25. IMPLEMENTATION FOR MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 25.1 Implementation for millennium development goals

384 385

SECTION 26. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 26.1 Size of economy, as of 2003 26.2 Integration with the global economy, % of GDP 26.3 Distribution of net aid by development assistance committee members, 2003, by regions 26.4 Official development aid dependency, by some selected countries of the regions 26.5 Structure of output, by some selected countries of the regions 26.6 Structure of final demand, by some selected countries of the regions 26.7 International trade, selected countries of the regions 26.8 Implementation of millennium development goals, by some selected countries of the regions

389 389 393 394 395 396 397 398 399

21


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Õ¿í àì Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àì òîîíû õóâüä ºñ÷ áàéãàà õýäèé ÷ ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä òºðºëò áóóð÷, õ¿í àìûí æèëèéí äóíäàæ ºñºëòèéí õóðä ñààðàõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéñàí. Òºðºëò 2006 îíä íýìýãäñýíýýð õ¿í àìûí ºñºëòèéí õóðä ºññºí ä¿íòýé ãàðñàí áàéíà. Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî 2006 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð 2594.8 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 1.3 õóâü áóþó 32.4 ìÿíãàí õ¿íýýð ºñ뺺. Íèéò õ¿í àìûí 48.8 õóâü íü ýðýãòýé÷¿¿ä, 51.2 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãàà áºãººä 100 ýìýãòýéä 95.2 ýðýãòýé íîãäîæ áàéíà. Óëààíáààòàð õîò ðóó ÷èãëýñýí øèëæèõ õºäºë㺺íèé óðñãàë èõ áàéãàà íü íèéñëýë õîòûí õ¿í àì æèë èðýõ òóòàì õóðäòàé ºñºõ íºõöºë áîëæ áàéíà. Õ¿í àìûí íÿãòðàë 2006 îíû áàéäëààð íýã õàâòãàé äºðâºëæèí êâàäðàò êèëîìåòð íóòàã äýâñãýðò Óëààíáààòàð õîòîä 211.6 õ¿í íîãäîæ áàéãàà íü 2003 îíûõîîñ 11.3 õóâü, 2004 îíûõîîñ 7.0 õóâü, 2005 îíûõîîñ 3.0 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäæýý. 2006 îíä íèéò õ¿í àìûí 60.9 õóâü áóþó 1579.5 ìÿíãàí íü õîòîä àìüäàð÷ áàéíà. Äîðíîä, Äîðíîãîâü, Ãîâüñ¿ìáýð, Äàðõàí-Óóë, Îðõîí àéìãóóäàä õ¿í àìûíõ íü òàëààñ èë¿¿ õóâü íü õîòîä àìüäàð÷ áàéãàà áîë Àðõàíãàé, Òºâ àéìãóóäàä õ¿í àìûíõ íü 80 ãàðóé õóâü íü õºäººä àìüäàð÷ áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2006 îíû áàéäëààð 632.5 ìÿíãàí ºðõ áàéãààãèéí 58.9 õóâü íü õîòîä, 41.1 õóâü íü õºäººä áàéãàà áºãººä óëñûí äóíäæààð íýã ºðõºä 4.1 õ¿í íîãäîæ áàéíà. Ìàíàé óëñûí õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò 2006 îíä óëñûí õýìæýýãýýð 65.85 ¿¿íèé äîòîð ýðýãòýé÷¿¿äèéíõ 62.59, ýìýãòýé÷¿¿äèéíõ 69.38 áàéíà. Õýäèéãýýð ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õ¿í àìûí æèëèéí öýâýð ºñºëò áóóðàõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéñàí ÷ 2006 îíä òºðºëò íýìýãäñýíýýð 1000 õ¿í àìä íîãäîõ òºðºëò 19.0 áîëæ, 2005 îíûõîîñ 1.2 ïóíêòýýð íýìýãäñýí áàéíà. 2006 îíä íèéò òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî 2003 îíûõîîñ 7.4 õóâü, 2005 îíûõîîñ 8.3 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷ýý. Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà 100 îõèäîä 104 õºâã¿¿ä íîãäîæ áàéãàà íü îëîí óëñûí äóíäæèéí îð÷èìä áàéíà. Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò 2003, 2004 îíóóäàä 2.0; 2005 îíä 1.9 áàéñàí áîë 2006 îíä 2.1 áîëæýý. Ìàíàé óëñûí õ¿í àìûí íàñ áàðàëòûí åðºíõèé êîýôôèöèåíò ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õàðüöàíãóé òîãòâîðòîé áàéãàà áºãººä óã ¿ç¿¿ëýëò 2006 îíä 6.5 áàéíà. Íýã íàñ õ¿ðýýã¿é õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë áóþó íÿëõñûí íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíò ààæìààð áóóð÷ áàéíà. 2006 îíä íèéò 16.7 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðñíû 5.6 õóâèéã íÿëõñûí íàñ áàðàëò ýçýëæ áàéíà. Õàðèí íàñ áàðàëòûí õ¿éñèéí õàðüöàà áóþó íèéò íàñ áàðñàí 100 ýìýãòýé òóòàìä 148 ýðýãòýé íîãäîæ áàéíà. Ìàíàé óëñàä 1000 õ¿í àìä íîãäîõ íàñ áàðàëò àéìãóóäûí õóâüä õàðèëöàí àäèëã¿é áàéãàà áºãººä 2006 îíû áàéäëààð Äàðõàí-Óóë(7.6), Ãîâüñ¿ìáýð(7.5), Îðõîí(7.4), Õºâñãºë(7.1), Õýíòèé(6.9), Äîðíîãîâü(6.9) àéìãóóäàä õàìãèéí ºíäºð, Áàÿí-ºëãèé(4.8), Äóíäãîâü(5.3), Õîâä(5.6), Çàâõàí (5.8), Áóëãàí(5.9) àéìãóóäàä õàìãèéí áàãà áàéíà. Íèéò 49.0 ìÿíãàí õîñ 2006 îíä ãýðëýëòýý á¿ðòã¿¿ëæ, 1.4 ìÿíãàí ãýð á¿ë ãýðëýëòýý öóöëóóëæ, 2.0 ìÿíãàí õ¿¿õýä ¿ð÷ëýãäæýý. Ãýð á¿ë öóöëàëò 2005 îíûõîîñ 10.7 õóâü, õ¿¿õýä ¿ð÷ëýëò 46.1 õóâèàð òóñ òóñ áóóð÷ýý. Õàðèí 1000 õ¿í àìä íîãäîõ ãýðëýëò 2003- 2004 îíä òîãòâîðòîé áóóð÷ áàéñàí áîë 2005 îíä ºñ÷, 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 3.2 äàõèí ºññºí áàéíà. Õàðèí ãýð á¿ë öóöëàëò 2003 îíîîñ õîéø íýìýãäýæ áàéñàí áîë 2006 îíä áóóðñàí áàéíà. Ãýðëýëò áîëîí òºðºëò 2006 îíä íýìýãäñýí íü “Ýõ, õ¿¿õäýä òýòãýìæ îëãîõ; ýõ, õ¿¿õýä, ãýð á¿ëä ìºíãºí òóñëàìæ îëãîõ” òóõàé õóóëèéí õ¿ðýýíä õýðýãæ¿¿ëæ áóé õºòºëáºð, àðãà õýìæýýòýé õîëáîîòîé áàéæ áîëîõ òàëòàé þì. 22


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Õ¿í àì, íèéãìèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò Ìîíãîë óëñûí òºðººñ ýõ õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäëûã îíöãîéëîí àíõààð÷ õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. ªí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2006 îíä íèéò 51.0 ìÿíãà áàéãààãèéí 10.3 õóâü íü áóþó 5.3 ìÿíãà íü á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õýä, 89.7 õóâü íü áóþó 45.7 ìÿíãà íü õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õä¿¿ä áàéíà. Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2003 îíä 5.2 ìÿíãà áàéñíàà 2004 îíä 5.4 ìÿíãà áîëæ 4.9 õóâü áóþó 254 õ¿¿õäýýð ºññºí áîë 2005 îíä 5.4 ìÿíãà áàéñíàà 2006 îíä 5.3 ìÿíãà áîëæ 3.2 õóâü áóþó 173 õ¿¿õäýýð áóóð÷ýý. ̺í õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2003 îíä 44.9 ìÿíãà, 2004 îíä 46.3 ìÿíãà, 2005 îíä 47.1 ìÿíãà, 2006 îíä 45.7 ìÿíãà áîëæ 2003 îíûõîîñ 1.8 õóâü áóþó 784 õ¿¿õäýýð ºññºí áîë 2004 îíûõîîñ 1.1 õóâü áóþó 529 õ¿¿õäýýð, 2005 îíûõîîñ 2.9 õóâü áóþó 1362 õ¿¿õäýýð òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî 2003 îíä 53.5 ìÿíãà áàéñíàà 2004 îíä 46.7 ìÿíãà, 2005 îíä 42.4 ìÿíãà, 2006 îíä 40.0 ìÿíãà áîëæ òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî 2004 îíä 65.7 ìÿíãà áàéñàí áîë 2005 îíä 70.3 ìÿíãà áîëæ 7.1 õóâü áóþó 4.6 ìÿíãàí ºðõººð õàðèí 2006 îíä 72.2 ìÿíãà áîëæ 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2.7 õóâü áóþó 1.9 ìÿíãàí ºðõººð íýìýãäæýý. Ýíý íü çàðèì õîñóóä ãýðëýëòýý öóöëóóëñàí, 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿ì¿¿ñèéí íàñ áàðàëò çàðèì àéìàãò ºññºíòýé õîëáîîòîé þì. Ò¿¿í÷ëýí øèëæèõ õºäºë㺺íèé áàéäàë òîäîðõîé õýìæýýãýýð íºëººëñºí áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð ºðõ òîëãîéëñîí íèéò ýìýãòýé÷¿¿äèéí 14.4 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 24.7 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 18.6 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä, 8.9 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 33.4 õóâü íü Óëààíáààòàð õîòîä òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî 2005 îíä 48.4 ìÿíãà áàéñàí áîë 2006 îíä 46.2 ìÿíãà áîëæ 4.6 õóâèàð áóþó 2.2 ìÿíãààð áóóðñàí áàéíà. Àæèëëàõ õ¿÷ Òºâëºðñºí òºëºâëºãººò ýäèéí çàñãààñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò øèëæèæ ýõýëñíýýð òóñ óëñûí ýäèéí çàñàãò á¿òöèéí ººð÷ëºëò, ¿éëäâýðëýëèéí óíàëò, àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí ººð÷ëºí áàéãóóëàëò ÿâàãäàæ óëìààð àæèë îðëîãîã¿é èðãýäèéí òîî íýìýãäýõ áîëñîí áà òýäíèéã øèíý àæèë ¿éë÷èëãýýíä çóó÷ëàõ, ìýðãýæèë îëãîõ çýðýã àñóóäàë ÷óõëààð òàâèãäñàí þì. Ýíý ¿åýñ õºäºëìºð çîõèöóóëàëòûí àëáàäóóä áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí. 1992 îíîîñ îëîí óëñûí ñòàíäàðò àðãà÷ëàëûí äàãóó õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ (õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáà)-ò á¿ðòãýëòýé õ¿ì¿¿ñèéã àæèëã¿é÷¿¿ä ãýæ ¿çýæ óëñûí õýìæýýíèé àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì; àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîî, àæèëã¿éäëèéí ò¿âøíèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîí ãàðãàæ ñòàòèñòèê ìýäýýëýëä õàìðóóëäàã áîëîâ. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí õºãæèë, õ¿í àìûí ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé áàéäëûã õàðóóëäàã ãîë ¿ç¿¿ëýëò áîë àæèëëàõ õ¿÷íèé õºäºëìºð îðîëöîîíû ò¿âøèí áºãººä ýíý ¿ç¿¿ëýëò ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàãà çýðýã áóóð÷ èðñýí. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õºäºëìºð îðîëöîîíû ò¿âøèí 2006 îíä 64.4 õóâü áîëæ, 2005 îíûõîîñ 0.9 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî 2005 îíûõòîé èæèë ò¿âøèíä áàéíà. Ìàíàé óëñûí õýìæýýãýýð ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìä íèéò àæèëëàã÷äûí ýçëýõ õóâü 2005 îíä 96.7 õóâü áàéñàí áîë 2006 îíä 96.8 õóâü áîëæ 0.1 ïóíêòýýð íýìýãäæýý. Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð àâ÷ ¿çýõýä ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà, íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûíõààñ áóñàä á¿õ ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí òîî ºññºí áàéíà. 23


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

2006 îíä 53.0 ìÿíãàí àæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëñîí áàéíà. Øèíýýð áèé áîëñîí àæëûí áàéðûã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð íü àâ÷ ¿çâýë: íèéò àæëûí áàéðíû 16.5 õóâü íü áàðèëãûí ñàëáàðò, 14.5 õóâü íü áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò, 14.3 õóâü íü õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóéí ñàëáàðò, 14.1 õóâü íü Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäààíû ñàëáàðò, 6.8 õóâü íü çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàðò, áóñàä ñàëáàðò 26.2 õóâü íü áèé áîëñîí áàéíà. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýð òîîöñîí àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéãàà íü àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ (õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáà)-ýýð çóó÷ëóóëàí àæèëä îðñîí àæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí òîî ºññºíòýé õîëáîîòîé. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì áîëîí àæèëëàã÷äûí äîòîð ýìýãòýé÷¿¿ä, ýðýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü îéðîëöîî áàéãàà áîë õàðèí á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí äóíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü ýðýãòýé÷¿¿äèéíõýýñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí äîòîð äýýä áîëîâñðîëòîé áîëîí ìýðãýæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü íýìýãäýæ, òóñãàé äóíä áîëîí ìýðãýæëèéí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ òºãññºí õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷ áàéíà. ̺í ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òàëààðõ õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã îðóóëñàí áîëíî. Óã ìýäýýëëèéã Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí àëáàíû çºâëºëººñ ãàðãàñàí àëáàí ¸ñíû ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðýýñ àâ÷ ýìõòãýâ. Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí àëáàíä 2006 îíû 1 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 120.6 ìÿíãàí àëáàí õààã÷ àæèëëàæ áàéãààãààñ 2.1 õóâü áóþó 2.6 ìÿíãà íü óëñ òºðèéí àëáàí òóøààëòàí, 7.8 õóâü áóþó 9.5 ìÿíãà íü òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí òóøààëòàí, 18.9 õóâü áóþó 22.7 ìÿíãà íü òºðèéí òóñãàé àëáàí òóøààëòàí, 71.2 õóâü áóþó 85.8 ìÿíãà íü òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëûí àæèë ýðõëýã÷èä áàéíà. Òºðèéí àëáàí õààã÷äûã áîëîâñðîëûí áàéäëààð íü àâ÷ ¿çâýë 45.7 õóâü íü äýýä áîëîâñðîëòîé àëáàí õààã÷ áàéãààãèéí 38.8 õóâü íü äèïëîìûí äýýä áîëîí áàêàëàâðûí áîëîâñðîëòîé, 5.6 õóâü íü ìàãèñòðèéí áîëîâñðîëòîé, 1.1 õóâü íü áîëîâñðîëûí äîêòîð (Ph.D)-ûí çýðýãòýé, 0.2 õóâü íü øèíæëýõ óõààíû äîêòîð (Sc.D)-ûí çýðýãòýé àëáàí õààã÷ áàéíà. Òºðèéí íèéò àëáàí õààã÷äûí 23.3 õóâèéã òóñãàé äóíä, 21.2 õóâèéã á¿ðýí äóíä, 9.6 õóâèéã á¿ðýí áóñ äóíä áîëîí áàãà áîëîâñðîëòîé, 0.2 õóâèéã áîëîâñðîëã¿é àëáàí õààã÷ òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Äóíäàæ öàëèí Äóíäàæ öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààã 2000 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñ ýõëýí óëèðàë òóòàì óëñûí õýìæýýãýýð ÿâóóëæ ä¿íã õ¿éñ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºì÷èéí áîëîí õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàæ áàéíà. Ò¿¿âýð ñóäàëãààíä óëèðàë òóòàì äóíäæààð ýäèéí çàñãèéí òºðºë á¿ðèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã ºì÷èéí îëîí õýëáýðèéí 1000 ãàðóé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà õàìðàãäàæ áàéíà. ªì÷èéí îëîí õýëáýðèéí àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãûí àæèë÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí 2006 îíä 127.7 ìÿíãàí òºãðºãò õ¿ð÷, 2003 îíûõîîñ 56.7 õóâü, 2004 îíûõîîñ 37.2 õóâü, 2005 îíûõîîñ 26.2 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Äóíäàæ öàëèíã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð àâ÷ ¿çýõýä óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð, öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýð, óñàí õàíãàìæ, áàðèëãà, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð, òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî, ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàë, òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë 24


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

àæèëëàãààíû ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí áóñàä ñàëáàðò àæèëëàã÷äûíõààñ áîëîí óëñûí äóíäæààñ ºíäºð áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õóâüöààò êîìïàíè, òºðèéí ºì÷èéí ¿éëäâýðèéí ãàçàðò áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàðò àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí óëñûí äóíäàæ áîëîí áóñàä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í Ìîíãîë îðîí çàõ çýýëèéí õàðèëöààíä ýðãýëò áóöàëòã¿é øèëæñýíýýð îëîí óëñûí õýìæýýíä íýãýíò òîãòñîí æèøãèéã áàðèìòëàí, ¿íäýñíèé á¿ðòãýë, ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã îëîí óëñûí ñòàíäàðò àðãà ç¿éä íèéö¿¿ëýõ çàéëøã¿é øààðäëàãà òóëãàðñàí. Ýíý àæëûí ãîë öºì íü øèíý íºõöºëä çîõèöñîí ¿íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì (¯ÒÑ)-èéã áîëîâñðóóëæ, ç¿ãøð¿¿ëýõ, ò¿¿íä øèëæèõ ÿâäàë áàéâ. ¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåìä øèëæèõ áýëòãýëèéã õàíãàõ òàëààð Çàñãèéí ãàçàð 1991 îíä øèéäâýð ãàðãàæ óëìààð 1994 îíû 3-ð ñàðä “Ñòàòèñòèêèéí òóõàé” Ìîíãîë Óëñûí õóóëü àíõ áàòëàãäàæ ìºðäºãäºâ. Óã õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ õ¿ðýýíä òóñ óëñûí ñòàòèñòèêèéí ïðàêòèêò ¯ÒÑ-èéã íýâòð¿¿ëýõ òàëààð òîäîðõîé ¿å øàòòàé àæëóóä ºðíºñºí þì. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ) 2006 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð îíû ¿íýýð 3172.4 òýðáóì òºãðºã, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 1459.0 òýðáóì òºãðºã áîëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 8.4 õóâü áóþó 112.9 òýðáóì òºãðºãººð ºññºí. Ýíýõ¿¿ ºñºëòºä ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ºñºëò ãîëëîí íºëººë뺺. ÄÍÁ-èé 8.4 õóâèéí ºñºëòèéí 4.4 íýãæèéã ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð, 2.0 íýãæèéã ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàð, 2.0 íýãæèéã õºäºº àæ àõóéí ñàëáàð òóñ òóñ õàíãàñàí áàéíà. Íýã õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ îíû ¿íýýð 1230.3 ìÿíãàí òºãðºãò õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 239.5 ìÿíãàí òºãðºãººð íýìýãäëýý. Õóâèéí ñåêòîð 1995 îíä ÄÍÁ-ä 52.6 õóâèéã ýçýëæ áàéñàí áîë 2006 îíä 77.8 õóâü áîëæ ýäèéí çàñàãò õóâèéí õýâøèë äàâàìãàéëàõ áàéð ñóóðüòàé áîëëîî. ÄÍÁ-ä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâèéí æèí õºäºº àæ àõóé, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí ñàëáàðò 100.0 õóâü, õóäàëäààíû ñàëáàðò 99.9 õóâü, ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðò 92.6 õóâü, áàðèëãûí ñàëáàðò 90.0 õóâèéã òóñ òóñ ýçýëæ áàéãàà íü áóñàä ñàëáàðóóäûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ (Õ¯È) Õýðýãëýýíèé ¿íèéí åðºíõèé èíäåêñ 2006 îíä 6.0 õóâü ºññºíèé äîòîð õ¿íñíèé áàðààíû ¿íý á¿ëãèéí ä¿íãýýðýý 3.3%, ýì, òàðèà, ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèéõ 23.6%, òýýâðèéíõ 12.1%, áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèéõ 10.3%, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð, íèéòèéí áàéðíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 10.1%, îðîí ñóóö, óñ, ò¿ëø, öàõèëãààíûõ 8.7 %, áóñàä áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 7.7%, õóâöàñ, ãóòàë, áºñ áàðààíûx 7.5%, ãýð àõóéí òàâèëãà, áàðààíûõ 7.4%, àìðàëò, ÷ºëººò öàã, ñî¸ëûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 6.3%, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõèíû á¿ëãèéí ä¿í 3.3 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷, õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 13.4 õóâèàð áóóð÷ýý. ̺íãº, çýýë Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàíêíû ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé öàð õ¿ðýý, õ¿ðòýýìæ ºðãºæèí, õàðèëöàã÷äûí áàíêèíä èòãýõ èòãýë íýìýãäñíýýð èðãýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí áàíêèí äàõü õàäãàëàìæèéí õýìæýý æèë èðýõ òóñàì ºñºæ áàéãàà íü áîäèò ýäèéí çàñãèéã äýìæèõ ýõ ¿¿ñâýð áîëæ áàéíà. 2003-2006 îíóóäàä ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëò 25


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

æèë äàðààëàí ºñ÷, 2006 îíä 1.53 òðèëëèîí òºãðºãò õ¿ðñýí áàéíà. ̺íãºíèé ãîë øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí íýã áîëîõ íèéò ìºí㺠(Ì2)-íä áàíêíààñ ãàäóóðõ ìºíãºíèé ýçëýõ õóâü 2003-2006 îíóóäàä òàñðàëòã¿é áóóðëàà. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò 2006 îíû ýöýñò 12.1 õóâü áîëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 0.9 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. Áàíêóóä äàõü õàäãàëàìæèéí õýìæýý íýìýãäýí, ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûí ä¿í ºñ÷ áàéãààãààñ èðãýä àæ àõóéí íýãæèä îëãîõ çýýëèéí ýõ ¿¿ñâýð íýìýãäýæ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýä îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë ºñ÷ áàéíà. Àðèëæààíû áàíêóóäûí îëãîñîí çýýëèéí õýìæýý 2006 îíä 1.22 òðèëëèîí òºãðºã áîëæ 2005 îíûõîîñ 42.3 õóâèàð íýìýãäæýý. Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýëä ÷àíàðã¿é çýýëèéí ýçëýõ õóâü 2004 îíä 10.0 õóâü, 2005 îíä 5.8 áàéñàí áîë õàðèí 2006 îíä 4.9 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà íü ñ¿¿ëèéí 3 æèëä ÷àíàðã¿é çýýëèéí íèéò çýýëä ýçëýõ õóâü íü òàñðàëòã¿é áóóð÷ áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. Çýýëèéí õ¿¿ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéãàà ÷ ààæìààð áóóðàõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéíà. Áàíêóóäûí òºãðºãèéí çýýëèéí æèëèéí æèãíýñýí äóíäàæ õ¿¿ 2006 îíä ºìíºõ îíûõîîñ 3.8 ïóíêòýýð áóóð÷ 24.5 õóâü, âàëþòûí çýýëèéí æèãíýñýí äóíäàæ õ¿¿ 0.7 ïóíêòýýð ºñ÷ 15.5 õóâü áîëæýý. Òºãðºãèéí àì.äîëëàðòàé õàðüöàõ àëáàí äóíäàæ õàíø 2006 îíä 1179.55 òºãðºãò õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 25.7 òºãðºãººð ÷àíãàðñàí áàéíà. Yíýò öààñíû çàõ çýýë. Õºðºíãèéí áèðæèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòàä 2003 îíû 1-ð ñàðûí 1-íýýñ ººð÷ëºëò îðæ “Õºðºíãèéí áèðæ” ÕÊ, “Yíýò öààñíû òºëáºð òîîöîî, òºâëºðñºí õàäãàëàìæèéí òºâ” ÕÕÊ ãýñýí áèå äààñàí õóóëèéí ýòãýýä áîëæ, ¿íýò öààñíû êîìïàíèóäàä ò¿âøèí, çýðýãëýë òîãòîîõ, òýäãýýðò ¿íýò öààñíû çàõ çýýëä îðîëöîõ ýðõèéã øèíýýð îëãîõ çýðýã àæëûã õèéæ ã¿éöýòãýæ áàéíà. Õºðºíãèéí áèðæèä 2006 îíû ýöñèéí áàéäëààð 387 êîìïàíè á¿ðòãýëòýé áàéãààãààñ 60 íü òºðèéí ºì÷èéí áîëîí òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé õóâüöààò êîìïàíè, 327 íü á¿ðýí õóâü÷ëàãäñàí õóâüöààò êîìïàíè áàéíà. ¯íýò öààñíû àðèëæàà 2006 îíä íèéò 253 ºäºð ÿâàãäàæ, 74.7 ñàÿ øèðõýã ¿íýò öààñ, ¿¿íýýñ 0.1 ñàÿ áîíä àðèëæàãäñàí áàéíà. Áîíäûí ã¿éëãýý 2006 îíä íèéò ¿íýò öààñíû ã¿éëãýýíèé ¿íèéí ä¿íãèéí 30.1 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Yíýò öààñíû ã¿éëãýýíèé 69.9 õóâèéã ýíãèéí õóâüöààíû àðèëæàà, 24.7 õóâèéã Çàñãèéí ãàçðûí ºðèéí áè÷èã, 5.3 õóâèéã êîìïàíèé áîíä ýçýëæ áàéíà. Óëñûí íýãäñýí òºñºâ Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí õóâüä 2006 îí òààëàìæòàé æèë áîëëîî. Òàéëàíò æèëä õýä õýäýí òàòâàðûí õóóëü øèíýýð áîëîí øèíý÷ëýãäýí áàòëàãäñàíààñ “Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí àëáàí òàòâàðûí õóóëü”-èéã 2006 îíû 6 ñàðààñ, áóñàä õóóëèóäûã 2007 îíû 1 ñàðààñ ìºðäºõººð çààæýý. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî áà òóñëàìæèéí ä¿í æèë á¿ð íýìýãäýæ, 2006 îíû ã¿éöýòãýëèéã 2005 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä òºñâèéí íèéò îðëîãî 62.4 õóâü ºññºí áºãººä íèéò ä¿íãèéí 99.5 õóâèéã óðñãàë îðëîãî ýçýëæ áàéíà. Äýëõèéí çàõ çýýë äýýðõ çýñ áîëîí àëòíû ¿íèéí ºñºëòèéí óëìààñ “Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð”-ûí òóõàé Ìîíãîë óëñûí õóóëèéí äàãóó 2006 îíä 177.5 òýðáóì òºãðºãèéí îðëîãûã “Ìîíãîë óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàí”-ä òºâëºð¿¿ëæýý. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî áà òóñëàìæèéí ä¿í òºëºâëºñºí õýìæýýíýýñ 23.9 õóâü áóþó 262.8 òýðáóì òºãðºãººð äàâæ áèåëñýí áàéíà. Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí öàëèí áîëîí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëñíýýñ öàëèí, õºëñ, íýìýãäýë óðàìøëûí çàðäàë 2005 îíûõîîñ 37.7 õóâü, íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí çàðäàë 31.0 õóâü, õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðäàë 79.2 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Íèéò çàðäàë áà öýâýð çýýëèéí õýìæýý 2006 îíä 1237.0 òýðáóì òºãðºãò 26


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

õ¿ðñýí íü òºëºâëºñºí õýìæýýíýýñ 2.3 õóâü áóþó 27.8 òýðáóì òºãðºãººð, ºíãºðñºí îíûõîîñ 61.8 õóâèàð ºñ÷ýý. Òºñâèéí íèéò àëäàãäàë 2003 îíä ÄÍÁ-íèé 4.2 õóâü, 2004 îíä 2.1 õóâüòàé òýíöýæ áàéñàí áîë 2005 îíä ÄÍÁ-íèé 2.7 õóâüòàé, 2006 îíä ÄÍÁ-íèé (óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð) 3.9 õóâüòàé òóñ òóñ òýíöýõ¿éö õýìæýýíèé àøèãòàé ãàðëàà. Ìîíãîë Óëñûí òºñâèéí óðñãàë òýíöýë 1999 îíîîñ õîéø àøèãòàé ãàðñàí áºãººä 2005 îíä òºñâèéí óðñãàë òýíöëèéí àøèã ÄÍÁ-èé 9.2 õóâüòàé òýíöýæ áàéñàí áîë 2006 îíû ÄÍÁ-íèé óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 11.7 õóâü áîëæ 2.5 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. Èõ áàðèëãà Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí õýìæýý 2006 îíä 197.6 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, 84.4 õóâü áóþó 166.7 òýðáóì òºãðºãèéí àæëûã äîòîîäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä, 11.6 õóâü áóþó 22.9 òýðáóì òºãðºãèéí àæëûã ãàäààäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä ã¿éöýòãýñýí áàéíà. Íèéò áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë 2005 îíûõîîñ 6.6 õóâü áóþó 12.3 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäýâ. Íèéò áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä 2006 îíä 141.1 òýðáóì òºãðºãèéí ¿íäñýí ôîíä á¿õèé îðîí ñóóö, ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà îáúåêòûã àøèãëàëòàä îðóóëñàí íü 2005 îíûõîîñ 39.4 õóâü áóþó 39.9 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäæýý. 2006 îíä íèéò 384 áàðèëãà àøèãëàëòàä îðóóëñíààñ îðîí ñóóöíû çîðèóëàëòòàé 127, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé 79, çî÷èä áóóäëûí çîðèóëàëòòàé 8, ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé 10 áàðèëãûã òóñ òóñ àøèãëàëòàä îðóóëñàí áàéíà. Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý 2006 îíä õàðüöàíãóé òîãòâîðòîé áàéíà. 2006 îíû ýöýñò 1 ì3 ïàëêíû ¿íý 5800 òºãðºã áîëñîí íü 2006 îíû 2-ð óëèðëûíõààñ 5.5 õóâü ºñ÷ýý. պ人 àæ àõóé Ìàë àæ àõóé. Ìàíàé óëñûí ýäèéí çàñãèéí ãîë ¿íäýñ áîëñîí áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ñàëáàð íü ýäèéí çàñàã, õºäºëìºð ýðõëýëò, ýêñïîðòûí îðëîãîä ãîë áàéð ñóóðü ýçýëñýí õýâýýð áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð ìàíàé óëñûí ÄÍÁ-èé 20.2 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðò ¿éëäâýðëýæ, ¿¿íèé 90.1 õóâèéã ìàë àæ àõóéí ñàëáàð ýçýëæ áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð Óëñûí õýìæýýãýýð íèéò àæèëëàã÷äûí 38.7 õóâü íü õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðò àæèëëàæ, ýêñïîðòûí îðëîãûí äºðºâíèé íýãèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéíà. 2006 îíä àìèíäàà ìàëòàé 225.4 ìÿíãàí ºðõ áàéãààãèéí 170.8 ìÿíãà íü ìàë÷èí ºðõ áàéíà. Ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò íèéò 364.4 ìÿíãàí ìàë÷èä àæèëëàæ áàéíà. Ìàëòàé íýã ºðõºä 152 òîëãîé, ìàë÷èí íýã ºðõºä 204 òîëãîé ìàë òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. 2006 îíû æèëèéí ýöñèéí ìàë òîîëëîãûí ä¿íãýýð ìàëûí òîî 34.8 ñàÿ òîëãîéä õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 4.4 ñàÿàð áóþó 14.5 õóâèàð ºñ뺺. Òîîëëîãûí ä¿íãýýð òýìýýíèé òîî 253.5 ìÿíãà, àäóó 2114.8 ìÿíãà, ¿õýð 2167.9 ìÿíãà, õîíü 14815.1 ìÿíãà, ÿìàà 15451.7 ìÿíãàä õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ àäóó 85.7 ìÿíãà, ¿õýð 204.3 ìÿíãà, õîíü 1.9 ñàÿ, ÿìàà 2.2 ñàÿ òîëãîéãîîð òóñ òóñ ºñ÷, õàðèí òýìýýíèé òîî 0.7 ìÿíãààð áóóðëàà. Ìàë òîîëëîãûã óëñûí õýìæýýíä íýãäñýí àðãà ç¿éãýýð ÿâóóëæ ýõýëñýí 1924 îíîîñ õîéø ò¿¿õýíäýý àíõ óäàà õàìãèéí îëîí ìàë ¿¿íèé äîòîð õàìãèéí îëîí ÿìàà òîîëîãäëîî. Ìàë òîîëëîãûí ä¿íãýýð íèéò 21 àéìàã áóþó Äîðíîãîâü àéìãààñ áóñàä á¿õ àéìãóóä ìàëàà 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 3.1-30.3 õóâü áóþó 14.4-469.2 ìÿíãàí òîëãîéãîîð ºñãºæýý. 27


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Àðõàíãàé, Áàÿíõîíãîð, Ãîâü-Àëòàé, Çàâõàí, Ñýëýíãý, Óâñ, Õîâä, Õºâñãºë, Õýíòèé, Äàðõàí-Óóë, Îðõîí, Ãîâüñ¿ìáýð çýðýã 12 àéìàã, Óëààíáààòàð õîò ìàë ñ¿ðãýý íèéò òîëãîéí òîîãîîð òàâàí òºðºë äýýð íü ºñãºñºí áàéíà. Ìàëûí òîî, òîëãîéí ºñºëòºä 2006 îíä áîëîí ñ¿¿ëèéí 3 æèë äàðààëàí öàã àãààðûí áàéäàë ºìíºõ æèë¿¿äòýé õàðüöóóëàõàä òààëàìæòàé áàéæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä ìàëûí õîðîãäîë 200.8 ìÿíãààð áóóð÷, áîéæóóëñàí òºëèéí òîî 1445.6 ìÿíãààð íýìýãäñýí íü ãîëëîí íºëººë뺺. 2006 îíû ìàë òîîëëîãîòîé õàìòðóóëàí õºäºº àæ àõóéä àæèëëàæ áàéãàà áîëîâñîí õ¿÷èí, àøèãëàãäàæ áàéãàà ìàøèí òåõíèê, õàøàà, õóäàã, óñò öýãèéí òîîëëîãûã ÿâóóëëàà. ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëä 2006 îíû áàéäëààð 1838 ìàëûí ýì÷, 821 ìàë ç¿é÷, 534 àãðîíîìè÷, 2411 ìåõàíèêæóóëàã÷ àæèëëàæ, 3.9 ìÿíãàí òðàêòîð, 0.6 ìÿíãàí ¿ð òàðèàíû êîìáàéí, 1.0 ìÿíãàí òàðèà, íîãîî ¿ðëýã÷, 0.2 ìÿíãàí òºìñ ñóóëãàã÷ àøèãëàãäàæ áàéíà. Òîîëëîãîîð 2006 îíä íèéò 38.7 ìÿíãàí øèðõýã õóäàã, 0.8 ìÿíãàí øèðõýã óñàí ñàí òîîëîãäñîí áºãººä ¿¿íèé 10.1 ìÿíãà íü èíæåíåðèéí õèéöòýé, 28.6 ìÿíãà íü ýíãèéí õóäàã áàéíà. Õàøààíû 2006 îíû òîîëëîãîîð 37.2 ñàÿ òîëãîé ìàëûí áàãòààìæ á¿õèé 129.5 ìÿíãàí øèðõýã õàøàà òîîëîãäëîî. ÕÕÀÀß-íààñ èð¿¿ëñýí ìýäýýãýýð 2006 îíä ñ¿¿íèé ¿õðèéí 395, ìàõíû ¿õðèéí 7, ìàõ, íîîñíû õîíèíû 13, ãàõàéí 72, òàõèàíû 81, çºãèéí 31 ýð÷èìæñýí ôåðìåðèéí àæ àõóé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí 2006 îíä õàëäâàðò áîëîí ïàðàçèòòàõ ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýý ëàáîðòîðèéí îíîøëîãîî, ãîö õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ âàêöèíæóóëàëòàä íèéò äàâõàðäñàí òîîãîîð 43.8 ñàÿ òîëãîé ìàë õàìðóóëæ, 19.1 òýðáóì òºãðºã çàðöóóëñàí áàéíà. Ãàçàð òàðèàëàí. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàð 1990 îíîîñ ºìíº æèëä äóíäæààð 700.0-880.0 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 100.0-120.0 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 500.0-700.0 ìÿíãàí òîíí ìàëûí òýæýýë õóðààí àâ÷ áàéñàí áèëýý. 1990 îíîîñ ºìíº ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàðûí áîäëîãî íü ¿ð òàðèà, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, ìàëûí òýæýýëýýð äîòîîäûí õýðýãöýýã õàíãàõûí õàìò òýäãýýðèéã ýêñïîðòëîõîä ÷èãëýãäýæ áàéñàí áºãººä 1990-1996 îíä “ºì÷ ýçýíäýý îéðòîõ òóòàì ò¿¿íèé ¿éë àæèëëàãàà ñàéæèðíà” ãýñýí çàð÷èìä íèéö¿¿ëýí ãàçàð òàðèàëàíãèéí àæ àõóéíóóäûã òºðèéí ºì÷ îðîëöñîí õóâüöààò êîìïàíè áîëãîí ººð÷ëºí çîõèîí áàéãóóëñàí. Óëñààñ øóóä áîëîí øóóä áóñ àðãààð ºãºõ òóñëàìæ áàãàññàí, çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí øèíý íºõöºëä àæ àõóé ýðõëýõ ìåíåæìåíòèéí óð ÷àäâàð õàíãàëòã¿é áàéñàí çýðãýýñ øàëòãààëàí ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý íèëýýä áóóðñàí ¿å áàéâ. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðààñ ãàçàð òàðèàëàíã ñýðãýýõ çîðèëòûã õºäºº àæ àõóéí áîäëîãûí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë áîëãîí òàâüæ áàéãàà áºãººä õºðñ, óóð àìüñãàë, ýäèéí çàñãèéí íººöºº çîõèñòîé àøèãëàæ, òåõíèê òåõíîëîãèéí äýâøëèéã íýâòð¿¿ëæ, òàðèàëàíãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõýä ãîë áîäëîãîî ÷èãë¿¿ëæ áàéíà. Óëñûí õýìæýýãýýð 2003 îíîîñ òàðèàëñàí òàëáàé æèë á¿ð äóíäæààð õîðèîä ìÿíãàí ãà-ãààð áóóðñàí áà 2006 îíû áàéäëààð íèéò 162.0 ìÿíãàí ãà òàëáàéä òàðèàëàëò õèéñíýýñ 126.2 ìÿíãàí ãà-ä ¿ð òàðèà, 10.7 ìÿíãàí ãà-ä òºìñ, 5.9 ìÿíãàí ãà-ä õ¿íñíèé íîãîî, 3.9 ìÿíãàí ãà-ä òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëñàí íü 2005 îíîîñ òàðèàëñàí òàëáàé 27.5 ìÿíãàí ãà-ãààð áóþó 14.5 õóâü áóóðñàí áàéíà. Õóðààñàí óðãàöûí õóâüä 2003-2005 îíóóäàä 165.075.5 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 78.7-82.8 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 59.6-64.2 ìÿíãàí òîíí õ¿íñíèé íîãîî õóðààñàí áîë 2006 îíä 138.6 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 109.1 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 70.4 ìÿíãàí òîíí õ¿íñíèé íîãîî, 10.2 ìÿíãàí òîíí òýæýýëèéí óðãàìàë õóðààæ, 983.3 ìÿíãàí òîíí ºâñ õàäëàí, 34.0 ìÿíãàí òîíí ãàð òýæýýë áýëòãýñýí íü 2005 îíîîñ ¿ð òàðèà 63.1 ìÿí.òí-îîð áóþó 83.6 õóâü, òºìñ 26.2 ìÿí.òîííîîð áóþó 31.7 õóâü, õ¿íñíèé íîãîî 6.3 ìÿí. 28


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

òí-îîð áóþó 9.8 õóâü, áýëòãýñýí ºâñ õàäëàí 138.2 ìÿí.òí-îîð áóþó 16.4 õóâü òóñ òóñ ºñ÷, õàðèí ãàð òýæýýë 1.2 ìÿí.òí-îîð áóþó 3.4 õóâü áóóðñàí áàéíà. Íýã ãà-ãààñ 11.0 öåíòíåð ¿ð òàðèà, 101.7 öåíòíåð òºìñ õóðààñàí íü 2005 îíûõîîñ ¿ð òàðèà 6.3 öí-ýýð, òºìñ 16.9 öåíòíåðýýð òóñ òóñ èë¿¿ áàéíà. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ãîë á¿ñ íóòãóóäàä 2003-2005 îíóóäàä ¿ð òàðèàíû îëîí ìÿíãàí ãà òàëáàé õÿðóó, ìºíäºðò öîõèóëæ, ãàíä íýðâýãäýí õýò õóóðàéøèëò ÿâàãäñàí íü òóõàéí îíóóäàä ¿ð òàðèàíû óðãàö áóóðàõ, íýã ãà-ãààñ àâñàí óðãàöûí õýìæýý áàãàñàõàä ãîëëîí íºëººëæýý. Õàðèí 2006 îíä ãàçàð òàðèàëàíãèéí á¿ñ íóòãóóäààð öàã àãààð òààòàé áàéæ, õóð áîðîî ýëáýã îðæ çóíøëàãà ñàéí áàéñíààñ íýã ãà-ãèéí óðãàöûí õýìæýý ºñ÷ ¿ð òàðèà, òºìñ õ¿íñíèé íîãîîíû óðãàöûí õýìæýý íýìýãäýõýä íºëººëñºí. ̺í òàðèàëàí ýðõëýõ àãðîòåõíîëîãèéã øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëæ, òåõíèêèéí øèíý÷ëýëò õèéñýí íü óðãàöûí õýìæýý ºñºõºä íºëººëñºí áàéíà. Àæ ¿éëäâýð Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 2006 îíä (2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð) 942.9 òýðáóì òºãðºã áîëæ, 2005 îíûõîîñ 9.1 õóâü áóþó 78.6 òýðáóì òºãðºãººð ºññºí áàéíà. 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2006 îíä ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë, ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò, í¿¿ðñ îëáîðëîëò, öàõèëãààí äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë, íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà, áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò, öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë, òºìðèéí ¿éëäâýðëýë, ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë, íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë, ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò, ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë, 0.3 õóâèàñ 4.8 äàõèí ºñ÷; õàðèí óñ õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë, òàìõè ¿éëäâýðëýë, ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë, êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë, õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò, ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, ìàøèí òîíîã òºõººðºìæèéí ¿éëäâýðëýë çýðýã ñàëáàðóóäûí ¿éëäâýðëýë 6.6-58.9 õóâü áóóðñàí áàéíà. 2006 îíûã 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íýýñ öàõèëãààí, í¿¿ðñ, ãàçðûí òîñ, çýñèéí áàÿæìàë ìåòàëë àãóóëãààðàà, ìîëèáäåíèé áàÿæìàë ìåòàëë àãóóëãààðàà, õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë, ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë, ºëºí ãýäýñ, ìàëûí òýæýýë, íàðèéí áîîâ, ãîéìîí, ñïèðò, àðõè, äàðñ, õèâñ, ñ¿ëæìýë ýäëýë, ñàìíàñàí íîîëóóð, óãààñàí íîîñ, òýìýýíèé íîîñîí õºíæèë, áàðèëãûí õààëãà, öîíõ, òàðèëãûí ýì, øàõìàë ýì, øèíãýí ýì, öåìåíò, óëààí òîîñãî, öóë áåòîí, áåòîí çóóðìàã, êàòîäûí çýñ, ìåòàëë áýëäýö, ìåòàëë öóâèìàë, íýã óäààãèéí òàðèóð çýðýã 109 á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áèåò õýìæýýãýýð ºñ÷; õàðèí ò¿ãýýñýí öýâýð óñ, àëò, õèàìíû ç¿éë, òàëõ, ÷èõýð, æèãíýìýã, õ¿íñíèé äàâñ, ïèâî, àìòàò óñ, óíäàà, ýýðñýí óòàñ, ýñãèé, òºìºð çàìûí äýð ìîä, ñîíèí, íîì, øîõîé, áåòîí äýð çýðýã 121 á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áèåò õýìæýýãýýð áóóð÷ýý. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ä¿íãýýð 2006 îíä 2093.0 òýðáóì òºãðºãèéí (îíû ¿íýýð) á¿òýýãäýõ¿¿íèéã äîòîîä, ãàäààäûí çàõ çýýëä áîðëóóëàâ. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò áîðëóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 73.9 õóâèéã óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð; 17.0 õóâèéã áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð; 9.1 õóâèéã öàõèëãààí äóëààí ýð÷èì õ¿÷, õàíãàìæèéí ñàëáàð áîðëóóëæýý. Øèíýýð 146 àæ àõóéí íýãæ 2006 îíä ìýäýýíä õàìðàãäñàí áàéíà. Òóñ ñàëáàðò 2006 îíû ýõíýýñ øèíýýð ¿éëäâýðëýæ ýõýëñýí õýð÷ñýí ãóðèë, øºëíèé áýëäìýë, øàðñàí òºìñ/ 29


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

÷èïñ/, õîîëíû ñàâõ, öààñàí àÿãà, òàâàã, õóëäààñàí õýâëýë, ìîëèáäåíèé èñýë, àâòîìàøèíû äóãààð çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 2006 îíä íýìæ õàìðàãäàâ. Àæ ¿éëäâýðèéí ìýäýýíä õàìðàãäàæ áàéãàà íèéò àæ àõóéí íýãæèéí 18.1 õóâü íü óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýðò, 69.2 õóâü íü áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðò, 12.7 õóâü íü öàõèëãààí äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæèéí ñàëáàðò õàìðàãäàæ áàéíà.

Òýýâýð ªðãºí óóäàì íóòàãòàé, õ¿í àì õàðüöàíãóé ñèéðýã ñóóðüøäàã Ìîíãîë îðíû õóâüä òýýâýð íü ýäèéí çàñãèéí àìüäðàëä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé ñàëáàðóóäûí íýã þì. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä àâòî òýýâðèéí áàéãóóëëàãóóä õóâü÷ëàãäàæ õóâèéí õýâøèë àâòî òýýâðèéí ñàëáàðò çîíõèëîõ ¿¿ðýãòýé áîëîâ. Õîò õîîðîíäûí áîëîí îðîí íóòãèéí çîð÷èã÷ òýýâðèéí áîëîí à÷àà òýýâðèéí àâòî ìàøèí, òàêñèíû ¿éë÷èëãýý ¿íäñýíäýý á¿ðýí õóâü÷ëàãäàâ. Õºðø çýðãýëäýý ÎÕÓ, ÁÍÕÀÓ áîëîí äîòîîääîî àæ ¿éëäâýðèéí òîìîîõîí õîòóóä áîëîõ Äàðõàí, Ýðäýíýò, Ñ¿õáààòàðûã õîëáîñîí 1815 êèëîìåòð òºìºð çàìààð óëñûí íèéò à÷àà ýðãýëòèéí 95.2 õóâèéã òýýâýðëýæ áàéíà. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2006 îíä 24.0 ñàÿ òîíí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 195.4 ñàÿ õ¿í òýýâýðëýæ, à÷àà ýðãýëò 9692.7 ñàÿ òí.êì, çîð÷èã÷ ýðãýëò 2771.4 ñàÿ õ¿í êì, íèéò îðëîãî 306.4 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðýâ. Òýýâðèéí ñàëáàðûí íèéò îðëîãûí 15.1 õóâü íü àâòî òýýâðýýñ, 59.6 õóâü íü òºìºð çàìûí òýýâðýýñ, 25.3 õóâü íü àãààðûí òýýâðýýñ òóñ òóñ îðñîí áàéíà. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2006 îíä òýýñýí à÷àà 2005 îíûõîîñ 1.3 õóâü, çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 1.4 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Òºìºð çàìûí òýýâðèéí äàìæèí ºíãºðºõ à÷àà ýðãýëò 2005 îíûõîîñ 17.2 õóâü áóþó 1029.2 ñàÿ òí.êì-ýýð áóóðñàí íü íèéò à÷àà ýðãýëòèéí áóóðàëòàä íºëººëñºí áàéíà. Àâòî òåõíèêèéí 2006 îíû óëñûí ¿çëýãýýð á¿õ òºðëèéí àâòî ìàøèí 140.9 ìÿíãàä õ¿ðñíèé 94.4 ìÿíãà íü ñóóäëûí àâòîìàøèí, 29.4 ìÿíãà íü à÷àà òýýâðèéí, 11.7 ìÿíãà íü àâòîáóñ, 4.0 ìÿíãà íü òóñãàé çîðèóëàëòûí òîíîãëîë á¿õèé òýýâðèéí õýðýãñýë, 1.4 ìÿíãà íü öèñòåðí áàéæýý. Íèéò àâòîìàøèíû 56.2 õóâü áóþó 79.1 ìÿíãà íü Óëààíáààòàð õîòîä òîîëîãäñîí áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí àâòî òýýâðèéí ñàéæðóóëñàí çàìûí íèéò óðò 2006 îíû ýöýñò 6.3 ìÿíãàí êì, ¿¿íýýñ õàòóó õó÷èëòòàé çàì 2.4 ìÿíãàí êì áîëæýý. 2005 îíòîé õàðüöóóëáàë íèéò ñàéæðóóëñàí çàìûí óðò 154.1 êì, ¿¿íýýñ õàòóó õó÷èëòòàé çàìûí óðò 114.2 êì-ýýð òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãè Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ¿¿ðýí òåëåôîí, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî ýð÷èìòýé ºñ÷ 2005 îíä õºäºë㺺íò ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 570.9 ìÿíãà, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî 23.0 ìÿíãà áàéñàí áîë 2006 îíä ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 770.1 ìÿíãà, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷ 45.1 ìÿíãàä õ¿ð÷ 2005 îíûõîîñ ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 34.9 õóâü, óòàñã¿é òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 1.9 äàõèí òóñ òóñ ºñ÷ýý. Ò¿¿í÷ëýí ñàíñðûí õºäºë㺺íò õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî 2006 îíä 258-ä õ¿ðñýí áàéíà. Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî áóóð÷ 1000 õ¿íä íîãäîõ òåëåôîí öýãèéí òîî 2005 îíä 63 áàéñàí áîë 2006 îíä 61 áîëæ áóóðñàí áàéíà. Àíõíû êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñ¿ëæýýí¿¿ä 1996 îíä áàéãóóëàãäàæ áàéñàí áîë 2006 îíû áàéäëààð óëñûí õýìæýýíä 30 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà êàáåëèéí òåëåâèçèéí ¿éë÷èëãýý ÿâóóëæ, ýäãýýðò 81.8 ìÿíãà ãàðóé õýðýãëýã÷èä õîëáîãäñîí áàéíà. 30


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Õîëáîîíû ñàëáàðò 2006 îíû 6 äóãààð ñàðààñ ýõëýí ¿¿ðýí òåëåôîí õîëáîîíû ãóðàâäàã÷ îïåðàòîð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëëýý. Øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð 2005 îíä 821.6 ìÿí.ø áè÷èã, çàõèäàë èëãýýìæèéã ÿâóóëæ, 13.8 ñàÿ.ø òîãòìîë õýâëýëèéã õ¿ðãýæ áàéñàí áîë 2006 îíä 829.3 ìÿí.ø áè÷èã, çàõèäàë èëãýýìæèéã ÿâóóëæ 17.6 ñàÿ.ø òîãòìîë õýâëýëèéã ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èäýä õ¿ðãýæ 2005 îíûõîîñ áè÷èã, çàõèäàë, èëãýýìæ 0.9 õóâü, òîãòìîë õýâëýëèéí øóóäàí ¿éë÷èëãýý 27.8 õóâü òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Ãàäààä õóäàëäàà Ãàäààä õóäàëäààíû íèéò ýðãýëò 2006 îíä 3028.4 ñàÿ àì.äîëëàð, ¿¿íýýñ ýêñïîðò 1542.8 ñàÿ, èìïîðò 1485.6 ñàÿ àì.äîëëàð áîëñîí áàéíà. Íèéò áàðàà ýðãýëò 2005 îíîîñ 34.6 õóâü, ýêñïîðò 44.9 õóâü, èìïîðò 25.4 õóâü òóñ òóñ ºñºâ. Äýëõèéí çàõ çýýë äýýð 2006 îíä ìàíàé ýêñïîðòûí ãîë á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ çýñ, àëò, íîîëóóðûí ¿íý ìýäýãäýõ¿éö ºññºí. Y¿íèé ¿ð ä¿íä ýêñïîðòûí îðëîãî íýìýãäýæ, ýêñïîðòûí ºñºëò èìïîðòûí ºñºëòººñ 19.4 ïóíêòýýð äàâæ ãàðñàí íü ãàäààä õóäàëäàà 57.2 ñàÿ àì. äîëëàðûí àøèãòàé ãàðàõàä íºëººë뺺. Íýã òîíí çýñèéí áàÿæìàëûí äóíäàæ ¿íý 2006 îíä 1059.9 àì. äîëëàðò õ¿ðñýí íü ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí õóãàöààíä õàìãèéí ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ð÷ 2000 îíûõîîñ 3.7 äàõèí, 2005 îíûõîîñ 90.7 õóâü òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Ýêñïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 439.2 ñàÿ àì.äîëëàðààð, íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í 55.2 ñàÿ àì.äîëëàðààð, àðüñ øèðýí ò¿¿õèé ýä áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ øèð, àíãèéí ¿ñ ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë 14.5 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ íýìýãäñýí íü ýêñïîðò ºñºõºä ãîëëîí íºëººëºâ. Õàðèí ¿íýò áà õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñèéí ýêñïîðò 61.4 ñàÿ àì. äîëëàðààð áóóð÷ýý. ¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàë ãî¸ëûí ç¿éëñèéí ýêñïîðò 2005 îíä íèéò ýêñïîðòûí ä¿íãèéí 31.1 õóâèéã ýçýëæ áàéñàí áîë 2006 îíä 17.5 õóâü áîëæ 13.6 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. Xîíü, ÿìààíû àðüñíû ýêñïîðòûí õýìæýý 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2006 îíä ýðñ áóóð÷ õàðèí õîíü, õóðãàíû áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðåòûí ýêñïîðòûí õýìæýý 48.9 õóâü, ÿìàà, èøèãíèé áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðîíû ýêñïîðòûí õýìæýý 2.8 äàõèí ºññºí áàéíà. ̺í ñàìíàñàí íîîëóóðûí ýêñïîðò 54.8 õóâü, áîõèð íîîëóóðûí ýêñïîðò 4.7 äàõèí òóñ òóñ ºñ÷ýý. Ìàíàé óëñûí èìïîðò íü õýðýãëýýíèé áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòûí á¿õèé ë íýð òºðëèéã õàìðàõûí çýðýãöýý èìïîðòûí ä¿íä ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëæ, ò¿¿íèé ¿íèéí ºñºëò íü èìïîðò ºñºõºä íºëººëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí ýäèéí çàñãèéí ºñºëò, ÿëàíãóÿà áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, óóë óóðõàéí ñàëáàð, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéí ºñºëòòýé óÿëäààä èìïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò òàéëàíò õóãàöààíä 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 123.8 ñàÿ àì.äîëëàðààð, àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãèéí èìïîðò 33.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãèéí èìïîðò 14.8 ñàÿ àì.äîëëàðààð, òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Õàðèí íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò 12.1 ñàÿ àì.äîëëàðààð áóóðñàí áàéíà. Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðòûí ºñºëòºíä àâòîáåíçèíû èìïîðòûí õýìæýý 42.5 õóâü áóþó 52.2 ñàÿ àì äîëëàðààð, äèçåëü ò¿ëøíèé èìïîðòûí õýìæýý 30.2 õóâü áóþó 47.4 ñàÿ àì. äîëëàðààð, îíãîöíû ò¿ëøíèé èìïîðò 2.6 äàõèí áóþó 17.5 ñàÿ àì äîëëàðààð òóñ òóñ ºññºí íü íºëººëñºí áàéíà. 31


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãèéí èìïîðòèéí ºñºëòºíä õºíãºí òýðýãíèé èìïîðò 56.5 õóâü áóþó 29.3 ñàÿ àì äîëëàðààð, à÷ààíû òýðýã 12.0 õóâü áóþó 2.7 ñàÿ àì äîëëàðààð ºññºí íü íºëººëñºí áàéíà. Òºëáºðèéí òýíöýë Òºëáºðèéí òýíöëèéí óðñãàë äàíñ 2006 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 321.6 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷, 2005 îíîîñ 3.8 äàõèí áóþó 237.4 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà. Óðñãàë äàíñ àøèãòàé ãàðàõàä áàðàà áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë ñàéæèðñàí ÿâäàë íºëººëñºí áàéíà. Áàðààíû òýíöýë 2006 îíä 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 225.2 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë 58.4 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ íýìýãäýâ. Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë ñàéæðàõàä Ìîíãîë óëñûí ýêñïîðòûí ãîë áàðààíóóä áîëîõ çýñ, àëò, íîîëóóðûí äýëõèéí çàõ çýýëèéí ¿íý ºíäºð áàéñàí, ò¿¿í÷ëýí Èõ Mîíãîë óëñ áàéãóóëàãäñàíû 800 æèëèéí îéòîé õîëáîãäîí Ìîíãîë óëñàä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí òîî õàðüöàíãóé ºññºíèé ¿ð ä¿íä àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí îðëîãî èõýýõýí íýìýãäñýí íü íºëººëæýý. Õºðºí㺠áà ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ 102.0 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷ 2005 îíîîñ 58.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà. Òàéëàíãèéí æèëä 166.5 ñàÿ àì.äîëëàðûí ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò õèéãäñýí íü 2005 îíûõîîñ 15.8 ñàÿ àì.äîëëàðààð áóóð÷ýý. Íèéò òºëáºðèéí òýíöýë 424.2 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷ 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 3.2 äàõèí áóþó 289.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà.

Îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé Óëñûí õýìæýýãýýð 2006 îíä íèéò 467.6 ìÿíãàí àì ìåòð òàëáàé á¿õèé îðîí ñóóöûã 2006 îíä øèíýýð àøèãëàëòàä îðóóëñíààð îðîí ñóóöíû ôîíä 7742.1 ìÿíãàí àì ìåòð áîëæ, 2003 îíûõîîñ 12.2 õóâü, 2004 îíûõîîñ 8.6 õóâü, 2005 îíûõîîñ 5.0 õóâü òóñ òóñ ºñ÷ýý. Øèíýýð 2006 îíä àøèãëàëòàä îðóóëñàí îðîí ñóóöíû íèéò òàëáàéí 96.5 õóâü õóâèéí îðîí ñóóöíûõ áàéãàà íü 2005 îíûõîîñ 0.2 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. Óñ ò¿ãýýõ öýãèéí òîî 2006 îíä 1068 áîëæ, 2005 îíîîñ 2.8 õóâü ºñ뺺. Ǻºâðèéí óñ õýðýãëýäýã ºðõèéí òîî 2006 îíä 296.2 ìÿíãàä õ¿ð÷ ºìíºõ îíûõîîñ 8.0 õóâü áóþó 22.8 ìÿíãààð íýìýãäñýí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2005 îíä õàëóóí óñíû íèéò 369 öýã àæèëëàæ áàéñàí áîë 2006 îíä ýíý ¿ç¿¿ëýëò 393 áîëæ 6.5 õóâü ºñ÷ýý. Íèéò 794 çî÷èä áóóäàë 2006 îíä àæèëëàæ áàéãàà íü 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 7.3 õóâü áóþó 54-ººð íýìýãäñýí áàéíà. Àÿëàë æóóë÷ëàë Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð 2006 îíä îðñîí, ãàðñàí íèéò çîð÷èã÷èä äàâõàðäñàí òîîãîîð 2.4 ñàÿä õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 10.5 õóâü áóþó 226.2 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäæýý. Ìàíàé óëñûí õèëýýð 2006 îíä îðñîí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí 40.2 õóâèéã ÁÍÕÀÓ-ûí èðãýä; 20.5 õóâèéã ÎÕÓ-ûí èðãýä; 13.7 õóâèéã ÁÍÑÓ-ûí èðãýä; 4.9 õóâèéã ßïîí óëñûí èðãýä; 2.8 õóâèéã ÀÍÓ-ûí èðãýä; 17.9 õóâèéã áóñàä îðíû èðãýä ýçýëæ áàéíà. Ìîíãîë Óëñàä 2006 îíä ãàäààäûí 408.5 ìÿíãàí çîð÷èã÷èä îðæ èðñýí íü 2005 îíûõîîñ 18.5 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. 2006 îíä èðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí 88.6 õóâü íü 30 õ¿ðòýë õîíîã; 7.7 õóâü íü 90 õ¿ðòýë õîíîã; 3.7 õóâü íü 90 áà ò¿¿íýýñ äýýø õîíîã áàéõààð èðñýí áºãººä 62.1 õóâü íü Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòãààñ; 33.2 õóâü íü Åâðîïîîñ; 32


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

3.7 õóâü íü Àìåðèê òèâýýñ; 0.4 õóâü íü Îéðõè Äîðíîäîîñ; 0.6 õóâü íü ªìíºä Àçè, Àôðèê òèâýýñ èðñýí áàéíà. Ìîíãîë Óëñàä 2006 îíä 386.0 ìÿíãàí æóóë÷èä èðñýí íü 2005 îíûõîîñ 14.0 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. 2006 îíä îðæ èðñýí æóóë÷äûí 63.7 õóâü íü Ç¿¿í Àçè; Íîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòãààñ; 32.1 õóâü íü Åâðîïîîñ; 3.7 õóâü íü Àìåðèê òèâýýñ; áóñàä íü Îéðõè Äîðíîä, ªìíºä Àçè, Àôðèê òèâýýñ èðæýý. Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð îðñîí íèéò çîð÷èã÷äûí 49.3 õóâü íü Çàìûí Y¿ä áîîìòîîð; 17.1 õóâü íü ×èíãèñ õààí áîîìòîîð; 10.6 õóâü íü Àëòàíáóëàã áîîìòîîð; 3.3 õóâü íü Øèâýýõ¿ðýí áîîìòîîð; 19.7 õóâü íü áóñàä áîîìòóóäààð îðæ èðæýý. 2006 îíä ìàíàé óëñûí õèëýýð ãàðñàí 817.6 ìÿíãàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí 87.0 õóâü íü õóâèéí æóðìààð, òýäãýýðèéí äèéëýíõ áóþó 92.4 õóâü íü ÁÍÕÀÓ, ÎÕÓ, ÁÍÑÓ ðóó çîð÷æýý. 2006 îíä ãàäààäàä çîð÷ñîí ìîíãîë èðãýäèéí èõýíõ íü 30 õ¿ðòýë õîíîãèéí õóãàöààòàé ÿâñàí áîë ãàäààäûí èðãýäèéí äèéëýíõ íü ìºí èéì õóãàöààãààð îðæ èðæýý.

ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿âøèí ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ò¿¿âýð ñóäàëãààíû ä¿íãýýñ õàðàõàä 2006 îíä íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò îðëîãî 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä òóõàéí îíû ¿íýýð 16.4 õóâü ºññºí áàéíà. ¯¿íýýñ öàëèí õºëñíèé îðëîãî óëñûí äóíäæààð 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 13.6 õóâü, 2004 îíûõîîñ 38.6 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãî äóíäæààð 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 28.6 õóâü, 2004 îíûõîîñ 48.4 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Õàðèí èíôëÿöèàð çàñâàðëàñàí áîäèò ºñºëò íü öàëèí õºëñíèé îðëîãûí õóâüä 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 7.1 õóâü, 2004 îíûõîîñ 30.7 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãûí õóâüä 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 21.3 õóâü, 2004 îíûõîîñ 40.0 õóâü òóñ òóñ ºññºí ä¿íòýé áàéíà. ªðõèéí íèéò îðëîãî (çàðëàãà)-ûã ºðõèéí ìºíãºí îðëîãî (çàðëàãà) äýýð ºðõèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ áýëòãýñýí áîëîí áóñäààñ ¿íýã¿é àâ÷ õýðýãëýñýí ç¿éëñèéí ìºíãºí ä¿íã íýìñýíýýð òîäîðõîéëîâ. Öàëèí, òýòãýâýð òýòãýìæ áîëîí áóñàä ìºíãºí îðëîãî õºäººä 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 42.2-74.6 õóâü ºññºí íü ºðõèéí ¿éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãûí íèéò îðëîãîä ýçëýõ õóâèéí æèí 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 5.0 ïóíêòýýð áóóðàõàä íºëººëñºí áàéíà. ªðõèéí ìºíãºí çàðëàãûã õàðàõàä õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà óëñûí äóíäæààð 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 16.8 õóâü, 2004 îíûõîîñ 22.3 õóâü, õ¿íñíèé áóñ áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà óëñûí äóíäæààð 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 17.1 õóâü, 2004 îíûõîîñ 57.0 õóâü òóñ òóñ ºññºí ä¿íòýé áàéíà. ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã 2006 îíû áàéäëààð ªÎÇÑ-íû ä¿íãýýð òîîöîæ, 2002-2003 îíû ÿäóóðëûí áàéäàëòàé õàðüöóóëæ ¿çýõýä óëñûí äóíäæààð ÿäóóðëûí õàìðàëò, ÿäóóðëûí ã¿íçãèéðýëò áîëîí ÿäóóðëûí ìýäðýìæèéí õóâü áóóðñàí ä¿íòýé áàéãàà íü ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä òºðººñ õ¿í àìûí íèéãìèéí àñóóäëààð àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà àðãà õýìæýý ìºí öàã àãààð õàðüöàíãóé òààòàé áàéãààãààñ ìàëûí òîî òîëãîé ºññºí çýðýã íü ÿäóóðàë áóóðàõàä òîäîðõîé õýìæýýãýýð íºëºº ¿ç¿¿ëñýíòýé õîëáîîòîé áàéíà.

Áîëîâñðîë Õ¿í àì, îðîí ñóóöíû 2000 îíû óëñûí òîîëëîãûí ä¿íãýýð Ìîíãîë óëñûí 15 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñòàé õ¿í àìûí 97.6 õóâü íü áè÷èã ¿ñýã òàéëàãäñàí ä¿íòýé áàéíà. 33


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

ÁÑØÓß-íààñ 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä, ÅÁÑ-èéí ºäðººð ñóðàëöàã÷äûí òîîã ìýäýýëëèéí øèíý ïðîãðàìì õàíãàìæ àøèãëàí ãàðãàõ áîëñîí, øèëæèëò õºäºë㺺íòýé óÿëäóóëàí ñóðàëöàã÷äûí òîîíû äàâõàðäëûã àðèëãàõ òóñãàéëñàí àðãà õýìæýý, ÅÁÑ-èéí íýã õ¿¿õäýä íîãäîõ õóâüñàõ çàðäëààð ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ áàéãààãààñ õºäººãèéí ñóðãóóëèóäûí õ¿¿õäèéí òîîã ºñãºæ ìýäýýëýõ áîëîí Àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí ñóðãàëòàä õàìðàã÷äûí òîîã ºäðººð ñóðàëöàã÷äûí òîîíä îðóóëàí òîîöñîí òîõèîëäîë ãàð÷ áàéñíûã çîãñîîñîí çýðãýýñ øàëòãààëæ 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõýíä á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî 710.4 ìÿíãà áîëæ 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 2.6 ìÿíãààð áóóðàâ. 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä åðºíõèé áîëîâñðîëûí 742 ñóðãóóëüä íèéò 542.5 ìÿíãàí ñóðàã÷ ñóðàëöàæ áàéãàà íü 2003-2004 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ 5.1 ìÿíãààð íýìýãäñýí áîëîâ÷ 2005-2006 õè÷ýýëèéí æèëýýñ 14.4 ìÿíãààð áóóðñàí áàéíà. Îðîé, ý÷íýý àíãèä ñóðàëöàæ áàéãàà ñóðàëöàã÷äûí òîî 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 4.9 ìÿíãà áîëñîí íü 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ 5.8 ìÿíãààð áóþó 54.2 õóâèàð áóóð÷ýý. Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâä ñóðàëöàæ áàéãàà îþóòíû òîî òîãòìîë ºñ÷ áàéãàà áºãººä 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò 167.9 ìÿíãàí îþóòàí ñóðàëöàæ áàéíà. 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ñóðàëöàæ áàéãàà íèéò îþóòíû 69.9 õóâü íü òºðèéí ºì÷èéí, 30.1 õóâü íü õóâèéí õýâøëèéí ñóðãóóëüä ñóðàëöàæ áàéíà. Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷äèéí òîî ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò òºãñºã÷äèéí òîî 131.1 ìÿíãà áîëæ, 20042005 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí òºãñºã÷人ñ 3 ìÿíãà, 2003-2004 îíû õè÷ýýëèéí æèëä òºãñºã÷人ñ 12.9 ìÿíãààð íýìýãäæýý. Ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 7-15 íàñíû õ¿¿õäèéí òîî 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 12.3 ìÿíãà áîëæýý. Ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü 2006-2007 îíä 2.2 õóâü áîëæ, 2005-2006 îíûõîîñ 0.6 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 56.1 ìÿíãàí õ¿¿õýä íýãä¿ãýýð àíãèä øèíýýð ýëññýí íü 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 0.7 õóâèàð ºññºí áàéíà. Ýíý íü åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã 11 æèëèéí òîãòîëöîîíä øèëæ¿¿ëñíýýð 7 íàñòàé õ¿¿õýä ÅÁÑ-ä ýëñýí îðîõ áîëñîíòîé õîëáîîòîé. ÅÁÑ-èéí íýã áàãøèä íîãäîõ õ¿¿õäèéí òîî 2006-2007 îíä 23.7 áîëæ 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 0.9 ïóíêòýýð áóóðëàà. ÅÁÑ-èéí áàãø íàðûí òîî æèëýýñ æèëä íýìýãäýæ, 2006-2007 îíä 22.9 ìÿíãà áîëñîí íü 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 1.2 õóâü áóþó 0.3 ìÿíãààð íýìýãäëýý. Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëèéí òºãñºã÷äèéí òîî íýìýãäýæ áàéãàà áà 2005-2006 îíä íèéò 23.6 ìÿíãàí îþóòàí òºãññºíººñ 25.2 õóâü íü õóäàëäàà, áèçíåñèéí óäèðäëàãà, 12.2 õóâü íü áàãø, áîëîâñðîë ñóäëàë, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ, 6.1 õóâü íü èíæåíåðèéí ìýðãýæëýýð òºãññºí áàéíà. 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëä äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëü òºãñºã÷äèéí 7.5 õóâü íü õóóëü, ýðõ ç¿éí ìýðãýæëýýð òºãñºæ áàéñàí áîë ýíý ¿ç¿¿ëýëò 2005-2006 îíä 7.1 õóâü áîëæ 0.4 ïóíêòýýð áóóð÷ýý. 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí áàéäëààð 99.1 ìÿíãàí õ¿¿õýä ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðàãäàæ áàéãàà íü 2004-2005 îíûõîîñ 10 õóâü ºñ÷, õàðèí 2005-2006 îíîîñ 0.3 õóâü áóóðñàí áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí òîî 2006 îíä 3.4 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 4.5 õóâü ºñ÷ýý. Íèéò àæèëëàã÷äûí 68.4 õóâü íü ¿íäñýí àæèëëàã÷èä áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû íýã áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí äóíäàæ òîî 2003 îíä 62 áàéñíàà 2004 îíä 56 áîëæ áóóðñàí áîë, 2005 îíä 58, 2006 îíä 59 áîëæ ºññºí áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí íèéò çàðäàë 2006 îíä 7.7 òýðáóì òºãðºã áîëæ 2005 îíûõîîñ 6.9 õóâü ºññºí áàéíà. 34


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

¯¿íýýñ øèíæëýõ óõààíû áàéãóóëëàãóóäûí ñàëáàðûí çàðäëûã àâ÷ ¿çâýë 2006 îíä íèéò çàðäëûí 23.7 õóâü íü òåõíèêèéí, 27.4 õóâü íü áàéãàëèéí, 11.0 õóâü íü ÕÀÀ, 7.3 õóâü íü àíàãààõ óõààíû, 13.6 õóâü íü íèéãìèéí óõààíû ñàëáàðò, 16.9 õóâü íü èõ, äýýä ñóðãóóëüä íîãäîæ áàéíà. Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òîî 2006 îíä 343 áîëæ, 2005 îíûõîîñ 7.5 õóâü ºñ÷ýý. ¯¿íýýñ îíîëûí ñóóðü ñóäàëãààíû òîî 9.9 õóâü, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí çýõýö àæëûí òîî 39.3 õóâü ºñ÷, õàðèí øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òºñëèéí òîî 2.3 õóâü áóóð÷ýý. Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí çàðäàë 2006 îíä 5663.4 ñàÿ òºãðºã áîëæ, 2005 îíûõîîñ 12.3 õóâü ºñ÷ýý. ¯¿íýýñ øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí çýõýö àæèëä 4.4 õóâü, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òºñºëä 45.6 õóâü, îíîëûí ñóóðü ñóäàëãààíä 50.0 õóâèéã òóñ òóñ çàðöóóëñàí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä àæèëëàæ áàéãàà íèéòèéí íîìûí ñàí, óíøèã÷äûí òîî ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2003 îíä íèéò 283 íèéòèéí íîìûí ñàí àæèëëàæ, 284.4 ìÿíãàí áàéíãûí óíøèã÷ ¿éë÷ë¿¿ëæ áàéñàí áîë 2006 îíä 290 íîìûí ñàíãààð 321.8 ìÿíãàí óíøèã÷ ¿éë÷ë¿¿ëæýý. Íîìûí ôîíä 2006 îíä 7.0 òýðáóì áîëæ, ºíãºðñºí îíûõòîé èæèë ò¿âøèíä áàéíà. Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí òîãëîëòûí òîî 2006 îíä 4.9 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 32.7 õóâü; ¿çýã÷äèéí òîî 1278.7 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 28.7 õóâü òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Ìóçåéí ¿çìýðèéí òîî 2006 îíä 207.9 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 1.6 õóâü; ¿çýã÷äèéí òîî 412.1 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 19.9 õóâü òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Ñ¿ì õèéä Ìîíãîë Óëñûí /1992 îíû/ øèíý ¿íäñýí õóóëèàð èðãýäèéí ø¿òýõ, ýñ ø¿òýõ ýðõ íü ÷ºëººòýé áîëñíîîð ÿíç á¿ðèéí óðñãàëûí ñ¿ì õèéä¿¿ä áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí. Þóíû ò¿ð¿¿íä óëàìæëàëò áóääûí øàøíû ñ¿ì õèéä¿¿ä îëíîîð áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí áºãººä óëìààð õðèñòèéí áîëîí øàøíû áóñàä óðñãàëûí ñ¿ì õèéä, øàøíû áàéãóóëëàãóóäûí òîî íýìýãäýæ áàéíà. Ñ¿ì õèéä¿¿äèéã áàéðøëààð íü àâ÷ ¿çâýë õºäºº îðîí íóòàãò óëàìæëàëò øàøíû (áóääà, èñëàì), òºâ ñóóðèí ãàçðóóäàä áóñàä øàøíû ñ¿ì õèéä¿¿ä áàéãóóëàãäàí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ñ¿ì õèéäèéã øàøíû òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë 2006 îíû áàéäëààð íèéò 245 ñ¿ì õèéä áàéãàà áºãººä 2005 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä 2.1 õóâü ºññºí áàéíà. 2006 îíä íèéò ñ¿ì õèéäèéí 61.2 õóâèéã áóääà, 34.7 õóâèéã õðèñò, 2.9 õóâèéã èñëàì, 1.2 õóâèéã áóñàä øàøíû ñ¿ì õèéä ýçýëæ áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð íèéò ñ¿ì õèéäèéí 14.3 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 23.3 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 18.0 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä, 6.9 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 37.5 õóâü íü Óëààíáààòàðò áàéðøèæ áàéíà. Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãóóäàä 2006 îíû áàéäëààð íèéò 4.0 ìÿíãàí õ¿í àæèëëàæ áàéãààãààñ õóðëûí ëàì 2.6 ìÿíãà áàéíà. Õóðëûí ëàì íàðûã á¿ñýýð àâ÷ ¿çâýë Áàðóóí á¿ñýä 201 áóþó 7.6 õóâü, Õàíãàéí á¿ñýä 505 áóþó 19.1 õóâü, Òºâèéí á¿ñýä 312 áóþó 11.8 õóâü, Ç¿¿í á¿ñýä 150 áóþó 5.6 õóâü Óëààíáààòàðò 1478 áóþó 55.9 õóâü íü òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàãñàä 2006 îíä 6.3 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 11.1 õóâü ºññºí áîë ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî 2.2 ìÿíãà áîëæ 9.9 õóâèàð áóóðñàí áàéíà. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäàä 2006 îíû áàéäëààð íèéò 34.2 ìÿíãàí àæèëëàã÷èä áàéãààãèéí 7.1 ìÿíãà íü èõ ýì÷, 8.4 ìÿíãà íü ñóâèëàã÷, 0.8 ìÿíãà íü ýì ç¿é÷, 14.9 ìÿíãà íü 35


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòýí, 9.2 ìÿíãà íü áóñàä ìýðãýæëèéí ýì÷, ìýðãýæèëòýí, àæèëëàã÷èä áàéíà. Íýã èõ ýì÷èä 1.2 ñóâèëàã÷ íîãäîæ áàéíà. Èõ ýì÷èéí òîî 2003 îíä 6 637 áàéñàí áîë 2004 îíä 6 590 áîëæ 0.7 õóâü áóóðñàí áîë 2005 îíä 6 788 áîëæ 2004 îíûõîîñ 3.0 õóâü ºñ÷, 2006 îíä 7 079 áîëñîí íü 2005 îíûõîîñ 4.3 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. Íýã èõ ýì÷èä 2006 îíû áàéäëààð 361 õ¿í íîãäîæ áàéíà. Õàëäâàðò, õàâäàð ñóäëàë, í¿ä, ñ¿ðüåý, ìýäðýë ñýòãýöèéí ýìãýã, ìýäðýë, ø¿ä, ýð¿¿ í¿¿ð, ýìãýã àíàòîìè÷ ø¿¿õ áà ýìíýëãèéí øèíæýý÷ ýì÷ íàðûí òîî 2005 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä áóóð÷, õàðèí ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõûí çîõèîí áàéãóóëàã÷, äîòîð, ìýñ çàñàë, ãýìòýë, ýõ áàðèõ, ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õýä, ÷èõ õàìàð õîîëîé, àðüñ, ðåíòãåí, ôèçèê ýì÷èëãýý, ëàáîðàíò, àðèóí öýâýð õàëäâàð ñóäëàëûí ýì÷ íàðûí òîî íýìýãäñýí áàéíà. Ýìíýëãèéí îðíû òîî 2006 îíä 18.3 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 0.3 õóâü ºñ÷ýý. Ýìíýëãèéí îðíû 10 000 õ¿íä íîãäîõ òîî 2006 îíä 72, èõ ýì÷èéí òîî 28, ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî 58 áîëîâ. 10 000 õ¿í àìä íîãäîõ ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºëººñ öóñíû ýðãýëòèéí (313.6), àìüñãàëûí (309.1) áîëîí ìýäðýëèéí òîãòîëöîîíû (149.7), õàëäâàðò áîëîí øèìýã÷èò çàðèì ºâ÷èí (103.5) çîíõèëæ áàéãàà áîë õàðèí íàñ áàðàãñäûí äóíä öóñíû ýðãýëòèéí ºâ÷èí 37.9 õóâü, õàâäàð 18.3 õóâü, áýðòýë õîðäëîãî áà áóñàä çàðèì ãàäíû øàëòãààíû ¿ð äàãàâàð 18.1 õóâü, õîîë øèíãýýõ ýðõòíèé ºâ÷èí 9.4 õóâèéã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 10 000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëòàíä ýëýã, óìàéí õ¿ç¿¿, õîäîîä, óëààí õîîëîé, óóøèãíû õîðò õàâäàð çîíõèëæ áàéíà. Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 2003 îíä 26.9 ìÿíãà áàéñàí áîë 2004 îíä 31.3 ìÿíãà, 2005 îíä 32.3 ìÿíãà, 2006 îíä 36.2 ìÿíãà áîëæ òóñ òóñ ºñ÷ýý. Ýíý íü âèðóñò ãåïàòèò, ãàõàéí õàâäàð, òýìá¿¿, ñ¿ðüåý çýðýã õàëäâàðò ºâ÷íèé ºâ÷ëºë íýìýãäñýíòýé õîëáîîòîé áàéíà. Çàñãèéí ãàçðûí 2006 îíû 91 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð “Ýð¿¿ë Ìîíãîë õ¿í” õºòºëáºðèéã áàòàëæ, õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä Õýíòèé, Õºâñãºë àéìãóóä Óëààíáààòàð õîòûí òºðºëæñºí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýìíýëã¿¿äèéí 56 èõ ýì÷, àéìãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð áîëîí íýãäñýí ýìíýëãèéí 60 ýì÷òýé õàìòðàí 113.2 ìÿíãàí õ¿íä 15 òºðëèéí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷èéí ¿çëýã, öóñíû øèíæèëãýýíä ÄÎÕ, òýìá¿¿, ýëýãíèé Â, Ñ âèðóñ, ðåíòãåí çóðàã, öýðíèé áàêòåðîëîãè øèíæèëãýý õèéæ, 15.6 ìÿíãàí ýìãýãòýé õ¿íèé ºâ÷íèéã îíîøëîí èëð¿¿ëñýí áàéíà. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí íèéò çàðäàë 2006 îíä 103.2 ñàÿ òºãðºã áîëæ 2005 îíûõîîñ 28.7 õóâèàð ºññºí áàéíà. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãàä ýð¿¿ë ìýíäèéí çàðäëûí ýçëýõ õóâü 2006 îíä 8.4 õóâü áîëæ 2005 îíûõîîñ 2.1 ïóíêòýýð áóóðàâ.

Íèéãìèéí äààòãàë, õàëàìæ Íèéìãèéí õàëàìæèéí îðëîãî 2006 îíä 74.9 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2005 îíûõîîñ 73.0 õóâü ºññºí áàéíà. 2006 îíä óëñûí íèéãìèéí õàëàìæèéí îðëîãûí 99.7 õóâèéã óëñûí òºñâèéí îðëîãî ýçýëæ áàéíà. Íèéãìèéí õàëàìæèéí çàðäàë 2006 îíä 75.4 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2005 îíûõîîñ 79.5 õóâü áóþó 33.4 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäëýý. 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä íèéãìèéí õàëàìæèéí çàðäàëä òýòãýâðèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷, õàðèí òýòãýìæèéí ýçëýõ õóâü ºññºí áàéíà. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ àâñàí õ¿íèé òîî 2006 îíä 1047.6 ìÿíãàä õ¿ð÷ 2005 îíûõîîñ 38.8 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. Õ¿¿õýä àñàðñíû òýòãýìæ àâàã÷äûí òîî 2006 îíä 44.3 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 17.8 õóâü áóóðàâ. 36


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Çàñãèéí ãàçðààñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà “Õ¿¿õäèéí ìºí㺔 õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 2006 îíä íèéò 874.5 ìÿíãàí õ¿¿õäýä 26.6 òýðáóì òºãðºãèéí òýòãýìæ îëãîñîí íü 2005 îíûõîîñ õ¿¿õäèéí òîî 39.1 õóâü áóþó 246.0 ìÿíãààð, îëãîñîí òýòãýìæèéí õýìæýý 45.6 õóâü áóþó 8.3 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäñýí áàéíà. “Øèíý òºðñºí õ¿¿õýä” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä øèíýýð ìýíäýëñýí õ¿¿õýä á¿ðò òºðººñ 100.0 ìÿíãàí òºãðºãèéí òýòãýìæèéã æèëä íýã óäàà îëãîæ áàéíà. Ýíý àðãà õýìæýýíä 41.1 ìÿíãàí õ¿¿õäýä 4.1 òýðáóì òºãðºãèéã çàðöóóëñàí áàéíà. “Àíõ óäàà ãýðëýã÷èä”-ä îëãîõ 500.0 ìÿíãàí òºãðºãèéí ìºíãºí òóñëàìæèéã 2006 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1- íèé ºäðººñ õîéø ãýðëýñýí 23.6 ìÿíãàí õîñîä îëãîñîí. Ýíý àðãà õýìæýýíä 11.8 òýðáóì òºãðºãèéã çàðöóóëñàí áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí Çàñãèéí ãàçðûí 2006 îíû 194 ä¿ãýýð òîãòîîëûã ¿íäýñëýí “¯äèéí öàé” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí I-II àíãèéí ñóðàã÷äûã 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ õàìðóóëàâ. Ýíý õºòºëáºðò 110.0 ìÿíãàí ñóðàã÷ õàìðàãäñàí áºãººä óëñûí òºñ⺺ñ 2.7 òýðáóì òºãðºãèéã çàðöóóëæýý. Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî 2005 îíûõîîñ 33.5 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäýæ 2006 îíä 310.3 ìÿíãàä õ¿ðñýí áàéíà. 2006 îíä îëãîñîí íèéò òýòãýâðèéí 70.7 õóâèéã ºíäºð íàñíû, 13.4 õóâèéã õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí, 9.9 õóâèéã òýæýýã÷ýý àëäñàíû, 6 õóâèéã öýðãèéí òýòãýâýð òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Íèéò òýòãýâýð àâàã÷äûí äîòîð ºíäºð íàñíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü ºñ÷, õàðèí òýæýýã÷ýý àëäñàíû òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2003 îíä ºíäºð íàñíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü 69.9 áàéñàí áîë 2006 îíä 70.7 áîëæ ºññºí áîë òýæýýã÷ýý àëäñàí èðãýäèéí ýçëýõ õóâü 2003 îíä 11.4 õóâü áàéñíàà 2006 îíä 9.9 õóâü áîëæ áóóð÷ýý. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òóõàé õóóëü; Àõìàä íàñòíû íèéãìèéí õàìãààëëûí òóõàé õóóëü; Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýíèé òóõàé õóóëèóäûã øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëàí áàòàëæ 2006 îíû 7 äóãààð ñàðûí 1-íýýñ ìºðä¿¿ëñýí.

Ãýìò õýðýã Óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä 18.3 ìÿíãà áîëæ , 2005 îíûõîîñ 4.8 õóâü ºññºí áàéíà. Ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã á¿ñ íóòãààð àâ÷ ¿çâýë 2006 îíû áàéäëààð íèéò á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí 8.5 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 14.3 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 18.8 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä, 9.8 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 46.8 õóâü íü Óëààíáààòàðò íîãäîæ áàéíà. Á¿ðòãýãäñýí íèéò õýðãèéã òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë 2006 îíä òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë , àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã 7.8 õóâèéã, íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã 8.7 õóâèéã, õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 28.9 õóâèéã, ºì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 48.5 õóâèéã,¿ëäýõ õóâèéã áóñàä ãýìò õýðýã ýçýëæ áàéíà. Õ¿÷èíãèéí õýðãèéí òîî 314 áîëæ, 2005 îíûõîîñ 1.9 õóâü, áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëñàí ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä 15 áîëæ, 2005 îíûõîîñ 6.3 õóâèàð áóóðñàí áàéíà. Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä 5.3 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 17.0 õóâü ºññºí áàéíà. Èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã, õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä ºññºí ãîë øàëòãààí íü ñîãòóóãààð õ¿íèé áèåä õ¿íä áîëîí õºíãºí ãýìòýë ó÷ðóóëàõ ÿâäàë ò¿ãýýìýë áàéãààòàé õîëáîîòîé þì. Ñîãòóóãààð ¿éëäýãäñýí ãýìò õýðýã 2006 îíä 3.9 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 6.3 õóâü ºññºí áàéíà. 2006 îíä áóëààëòûí õýðýã ºññºí øàëòãààí íü õýðýãò õîëáîãäñîí ñýæèãòýí ÿëëàãäàã÷äûí äîòîð àæèëã¿é èðãýí 70.7 õóâèéã ýçýëæ áàéãààòàé õîëáîîòîé þì . 37


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýãò çàì òýýâðèéí îñîë áîëîí òýýâðèéí îñîë ãàðñàí ãàçðûã ñàíààòàé îðõèõ ãýìò õýðýã áàãòäàã áºãººä òóõàéí ãýìò õýðã¿¿äèéí òîî 241 áóþó 20.3 õóâü ºñ÷ýý. Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðýã 2006 îíä 2.2 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 3.6 õóâü ºññºí áàéíà. Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðýã Õîâä, Õºâñãºë, Õýíòèé, Òºâ àéìàã, Óëààíáààòàð õîòîä ºññºí áºãººä ìàëûã õèë äàìæóóëàí õóëãàéëàõ ãýìò õýðýã áîëîí ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðãèéí èëð¿¿ëýëò íýìýãäñýíòýé õîëáîîòîé áàéíà. Õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä 343 áîëæ 2005 îíûõîîñ 2.6 õóâü áóóðëàà. Y¿íèé 91.5 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà õ¿÷èíãèéí õýðãèéí òîî 2005 îíûõîîñ 314 õýðýãýýð áóþó 1.9 õóâü áóóðàâ. Õ¿÷èíãèéí õýðãèéí 49.0 õóâü íü Óëààíáààòàðò ãàðñàí áàéíà. ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí 75.2 õóâèéã õóëãàé, 7.6 õóâèéã çàëèëàí, 5.1 õóâèéã äýýðýì, 4.7 õóâèéã áóëààëò, 3.9 õóâèéã áóñäûí õºðºíãèéã çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðýã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Õàðèí íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí 97.1 õóâèéã òàíõàéí ãýìò õýðýã ýçýëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä Áàÿí-ªëãèé, Äóíäãîâü, Ãîâü-Àëòàé àéìãóóäàä 2.02.6 äàõèí, Òºâ, Äàðõàí, Äîðíîãîâü, ªìíºãîâü, ªâºðõàíãàé, Áàÿíõîíãîð, Çàâõàí, Õýíòèé àéìàãò 4.0-51.1 õóâèàð ºññºí áàéíà. Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî 2006 îíä 7.8 ìÿíãà áàéãààãèéí 8.5 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä, 9.3 õóâü íü õ¿¿õä¿¿ä áàéãàà áºãººä ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿¿õä¿¿äèéí 4.7 õóâü íü ýìýãòýé õ¿¿õýä áàéíà. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ 2006 îíä 2.2 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðñíû 77.8 õóâü íü áóþó 1.7 ìÿíãà íü õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí óëìààñ, 18.7 õóâü íü õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí, 3.5 õóâü íü áóñàä ãýìò õýðãèéí óëìààñ íàñ áàðæýý. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ 2006 îíä íèéò 52.1 òýðáóì òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷èðñíû 83.3 õóâü íü áóþó 43.4 òýðáóì òºãðºã íü èðãýäèéí ºì÷èéí õîõèðîë áàéíà. ¯¿íýýñ: 21.4 òýðáóì òºãðºã íü Õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí ¿éë àæèëëàãààíû, 1.7 òýðáóì òºãðºã íü ìàëûí õóëãàéí óëìààñ èðãýäýä ó÷èðñàí õîõèðîë áàéíà. Íèéò õîõèðëûí 11.3 õóâèéã íºõºí òºë¿¿ëæýý.

Áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàí Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàíä 2006 îíû ýöñèéí áàéäëààð 48.9 ìÿíãàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà á¿ðòãýãäñýíèé 30.8 ìÿíãà áóþó 63.0 õóâü íü òîãòìîë ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ýäãýýð àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 80.6 õóâèéã 1-9 àæèëëàã÷èäòàé, 8.8 õóâèéã 10-19 àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí íýãæ ýçýëæ, òýäãýýð íü íèéò àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 89.4 õóâèéã ýçýëæ áàéíà.

Áàéãàëü îð÷èí Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë îðîíä ãàí, çóä, õ¿÷òýé öàñàí áîëîí øîðîîí øóóðãà, ¿åð, ò¿éìýð, õºíººëò øàâüæ, ìýðýã÷ çýðýã áàéãàëèéí ãàìøèãò ¿çýãäýë îëîíòàà òîõèîëäîæ, õ¿í àì, íèéãýì, ýäèéí çàñàã, áàéãàëü îð÷èíä èõýýõýí õîõèðîë ó÷ðóóëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õ¿í àìûí òºâëºðºë èõñýõ, áàéãàëüä ó÷ðóóëæ áóé äàðàìò íýìýãäýõ, óóð àìüñãàë õóóðàéøèõ çýðýã øàëòãààíààñ öºëæèëò ýð÷èìæèõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéíà. 38


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

2006 îíû áàéäëààð íèéò ãàçàð íóòãèéí 74.2 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ãàçàð, 15.7 õóâèéã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð, 9.1 õóâèéã îéí ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.4 õóâèéã óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.3 õóâèéã õîò, òîñãîí, áóñàä ñóóðèíû ãàçàð, 0.2 õóâèéã çàì, øóãàì, ñ¿ëæýýíèé ãàçàð òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 2006 îíä íèéò 90 îéí ò¿éìýð ãàðñàíû 8 íü áàðóóí á¿ñýä, 39 íü õàíãàéí á¿ñýä, 22 íü òºâèéí á¿ñýä, 13 íü ç¿¿í á¿ñýä, 8 íü Óëààíáààòàð õîòûí íóòàã äýâñãýð äýýð ãàðñàí áàéíà. Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý 2006 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 2619.5 ñàÿ òºãðºãò õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 25.5 õóâèàð íýìýãäñýí áºãººä ¿¿íýýñ 20.0 õóâèéã íü áàéãàëü îð÷íû òºâëºðñºí àðãà õýìæýýíä, 22.6 õóâèéã íü òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí õàìãààëàëòàä, 34.5 õóâèéã íü îéæóóëàõ àæèëëàãààíä, 13.9 õóâèéã íü ãàçðûí õºðñ íºõºí ñýðãýýëòýíä, 8.9 õóâèéã íü áàéãàëü õàìãààëàõ ñàíä òóñ òóñ çàðöóóëñàí áàéíà. 2006 îíä íèéò 11 078.9 ìÿíãàí ãà ãàçàðò õîõèðîë ó÷èðñíû 341.8 ìÿí.ãà íü òàðèàëàíãèéí ãàçðûí, 10298.8 ìÿí.ãà íü áýë÷ýýð áà áóñàä ºâñëºã ãàçðûí, 24.7 ìÿí.ãà íü õîò ñóóðèí ãàçðûí, 346.4 ìÿí.ãà íü îéí ñàí á¿õèé ãàçðûí, 5.3 ìÿí.ãà íü óñíû ñàí á¿õèé ãàçðûí, 61.9 ìÿí.ãà íü óõàãäàæ ýâäýðñýí ãàçàð áàéíà.

Á¿òýýìæ Á¿òýýìæ íü óëñ îðîíä áèé áîëñîí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð àøãèéí ¿ç¿¿ëýëò áºãººä íýãæ çàðäëààð õýäèé õýð á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã ¿éëäâýðëýæ áàéãààã òîäîðõîéëäîã ¿ç¿¿ëýëò þì. Á¿òýýìæèéã äîòîð íü íèéò á¿òýýìæ, ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ, òîäîðõîé íýã õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ ãýñýí 3 õýëáýðýýð òîîöîí ãàðãàæ áàéíà. ̺í òîäîðõîé õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæèéã äîòîð íü õºäºëìºð, êàïèòàë, ìàòåðèàë, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ ãýæ òóñãàéëàí òîîöîæ áàéíà. Íèéò á¿òýýìæ íü á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ çîðèëãîîð ¿éëäâýðëýëä çàðöóóëñàí íèéò çàðäëûí íýã òºãðºã òóòìààñ õýäýí òºãðºãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýñíèéã õàðóóëäàã áºãººä 2006 îíä óëñûí ä¿íãýýð íèéò á¿òýýìæèéí õýìæýý 0.83 òºãðºã áîëæ, 2005 îíû ò¿âøèíä áàéíà. Ñàëáàðààð àâ÷ ¿çâýë ìàë àæ àõóé, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé, óóë óóðõàé îëáîðëîõ ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðò íèéò á¿òýýìæ 1.32-2.80 òºãðºã áàéãàà íü áóñàä ñàëáàðûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Íèéò á¿òýýìæèéí ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðóóäààð àâ÷ ¿çâýë 2005-2006 îíóóäàä îéðîëöîî ò¿âøèíä áàéãàà áºãººä õàðèí 2003-2004 îíû ò¿âøíýýñ óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò ºíäºð ºñºëò ãàðñàí áàéíà. ¯éëäâýðëýëèéí ãîë õ¿÷èí ç¿éëñ áîëîõ õºäºëìºð, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí ¿ð àøãèéã òîäîðõîéëäîã ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü 2006 îíä óëñûí ä¿íãýýð 3.38 òºãðºã áîëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä èæèë ò¿âøèíä áàéíà. ¯éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðààð àâ÷ ¿çâýë öàëèí õºëñ, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí çàðäàë íü áóñàä ñàëáàðûíõààñ õàðüöàíãóé áàãà áàéäàã ìàë àæ àõóé, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. 2006 îíä òîäîðõîé íýã õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ áîëîõ êàïèòàëûí á¿òýýìæ 14.4 òºãðºã, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ 4.9 òºãðºã, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ 24.9 òºãðºã, õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ 3207.4 ìÿíãàí òºãðºã áîëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä êàïèòàë, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ èæèë ò¿âøèíä, õàðèí õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ 576.2 ìÿíãàí òºãðºã áóþó 21.9 õóâèàð ºñ÷ýý. 39


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Ìîíãîë Óëñûí Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Ìîíãîë óëñûí ÌÕÇ-ûí îäîîãîîð òîîöîæ áóé 33 øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí õýðýãæèëòèéí ÿâöààñ ¿çýõýä ¿íäñýí ãîë çîðèëòóóä, òóõàéëáàë á¿õ íèéòýýð áàãà áîëîâñðîë ýçýìøèõ; õ¿éñèéí òýãø áàéäëûã ñàéæðóóëàõ; õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéã áóóðóóëàõ; áàéãàëü îð÷íû òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ çýðýã çîðèëòóóä 2015 îí ãýõýä á¿ðýí õýðýãæèõ áîëîìæòîé áàéíà. Õàðèí ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ, ÕÄÕÂ/ÄÎÕ, õóìõàà áîëîí áóñàä ºâ÷èíòýé òýìöýõ çýðýã çîðèëòóóä èõýýõýí õ¿íäðýëòýé òóëãàðàõààð áàéãàà áîëíî. “ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ñóäàëãàà”-íû ä¿íãýýð 2006 îíä íèéò õ¿í àìûí 32.2 õóâü íü ÿäóó áàéíà. պ人òýé õàðüöóóëàõàä õîò ñóóðèí ãàçðóóäàä ÿäóóðàë õàðüöàíãóé äîîãóóð áàéãàà áºãººä õîòîä 27.9 õóâü, õàðèí õºäººä 37.0 õóâü áàéíà. ¯ÑÃ-ààñ ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàíãèéí òåõíèê, ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãòýéãýýð “Õ¿¿õýä, õºãæèë – 2005/2006 îí” ñóäàëãààã ÿâóóëñàí. Óã ñóäàëãààíû ä¿íãýýð Ìîíãîë óëñàä òàâ õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí 6.3 õóâü íü íîðìîîñ äîîãóóð æèíòýé áàéãàà íü ºìíºõ 2000 îíû ñóäàëãààíû ¿åèéíõýýñ 2 äàõèí áàãà áàéíà. Ñóäàëãààíû óðüä÷èëñàí ä¿íãýýñ ¿çýõýä õîòûí 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí 5.6 õóâü, õºäººíèé 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí 7.0 õóâü íü çîõèõ íîðìîîñ áàãà æèíòýé áàéãàà íü õ¿¿õäèéí æèí áàãàäàõ òîõèîëäîë õºäººä, õîòîîñ õàðüöàíãóé èõ áàéãààã õàðóóëñàí. Àíõàí øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàãñäûí öýâýð õàðüöàà áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò 1995 îíä 97.5 õóâüòàé áàéñàí áîë 2006 îíä 91.4 õóâü áîëæ, 2005 îíû ò¿âøíýýñ äàðóé 4.2 õóâü áóóð÷ýý. 1990-ýýä îíû ýõýí ¿åä òîõèîëäñîí ýäèéí çàñãèéí øèëæèëòèéí áàéäàë íü áîëîâñðîëä òààã¿é íºëºº ¿ç¿¿ëñýí õýäèé ÷ ñ¿¿ëèéí ¿åä áàéäàë ñàéæðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Á¿õ øàòíû áîëîâñðîë ýçýìøèæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí õ¿éñèéí õàðüöàà 1990, 1991 îíóóäàä 1.1 áàéñíàà 1992 - 2002 îíóóäàä 1.2 - 1.3, 2003 îíîîñ ýõëýí 1.1 áîëîí òîãòâîðæèæ áàéíà. ÕÀÀ-ãààñ áóñàä ñàëáàðò öàëèíòàé àæèë ýðõýëæ áóé ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü õýìæýý ýðýãòýé÷¿¿äèéíõòýé îéðîëöîî áàéíà. Ýìýãòýé÷¿¿ä, ýðýãòýé÷¿¿äýýñ èë¿¿ ºíäºð áîëîâñðîë ýçýìøèõ áîëñîí áîëîâ÷ óäèðäàõ áîëîí øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøíèé àëáàí òóøààë äýýð ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë áàãà õýâýýð áàéíà. Õýäèéãýýð 1992 îíû ñîíãóóëèàð ýìýãòýé÷¿¿ä ¿íäýñíèé ïàðëàìåíòûí íèéò ãèø¿¿äèéí 3.9 õóâü, 1996 îíû ñîíãóóëèàð 9.2 õóâü, 2000 îíû ñîíãóóëèàð 11.8 õóâèéí òºëººëºëòýé áîëæ ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéñàí ÷ 2004 îíû ñîíãóóëèàð 6.6 õóâü áîëæ áóóðñàí. Èéìä øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøèíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëëèéã íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä ¿íäýñíèé ïàðëàìåíòàä íýð äýâøèõ ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâèéã 2008 îíû ñîíãóóëüä 20 õóâü, 2012 îíû ñîíãóóëüä 35.0 õóâü áîëãîõ çîðèëò ¿íäýñíèé õýìæýýíä óëñ òºðèéí íàìóóäûí áàðèìòëàë áîëîîä áàéíà. Ñ¿¿ëèéí 10 ãàðóé æèëèéí õóãàöààíä Ìîíãîë óëñàä íÿëõñûí áîëîí 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéí ò¿âøèí ýð÷èìòýé áóóðñàí. ªíººãèéí áàéäëààð Ìîíãîë óëñ òàâ õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéã ãóðàâíû õî¸ðîîð áóóðóóëàõ ãýñýí Ìÿíãàíû õºãæëèéí 1990 - 2015 îíä õ¿ðýõ çîðèëòûã íýãýíò õàíãààä áàéíà. Öààøèä ýíý õàíäëàãûã õàäãàëàõ íü ÷óõàë þì. Ýõèéí ýíäýãäýë íü íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàëòàé íÿãò óÿëäààòàé þì. Ýõèéí ýíäýãäýë íü ýõèéí íàñ, òºðºëò õîîðîíäûí çàé, áîëîâñðîë, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîé. 100000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ ýõèéí ýíäýãäýë 1993 îíä 259 áàéñàí íü õàìãèéí ºíäºð ¿ç¿¿ëýëò þì. Õàðèí 2006 îíä óëñûí õýìæýýíä 67 áîëîâ. 40


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Ìîíãîë óëñ ÄÝÌÁ-ûí Íîìõîí äàëàéí Áàðóóí ýðãèéí Á¿ñèéí îðíóóäûí õóâüä ñ¿ðüåýãèéí ºâ÷ëºë ºíäºð çýðýãëýëòýé 5 îðîíä áàãòäàã. Ñ¿ðüåýãèéí ºâ÷ëºë ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéãàà áºãººä òàðõàëòûí ò¿âøèí 1990 îíä 100 000 õ¿í àìä 79 íîãäîæ áàéñàí áîë 2006 îíä 185 áîëæ íýìýãäñýí áàéíà. Ìîíãîë óëñûí õýìæýýíä íèéñëýë, 19 àéìãèéí 124 ñóì, ä¿¿ðãèéí íóòãèéã õàìàðñàí 21.0 ñàÿ ãà òàëáàé á¿õèé ãàçðûã óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòàä àâñíààð óëñûí íèéò ãàçàð íóòãèéí 13.3 õóâèéã ýçëýõ áîëëîî. Öààøèä 2015 îí ãýõýä íèéò íóòãèéí 30 îð÷èì õóâèéã óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàä àâàõ çîðèëòòîé áàéãàà áîëíî. Ìàíàé îðíû õóâüä ãàçàð ç¿éí áàéðëàë, óóð àìüñãàëûí îíöëîãîîñ øàëòãààëàí íèéò íóòãèéí 90 ãàðóé õóâèéã õóóðàé, õàãàñ õóóðàé, õóóðàéâòàð, ÷èéã äóòìàã íóòàã ýçýëäýã. Îéãîîð á¿ðõýãäñýí òàëáàé íèéò íóòãèéí 7.7 õóâü áàéíà. Õîëáîîíû ñàëáàðò øèíý òåõíîëîãèéã èë¿¿ ýð÷èìòýé íýâòð¿¿ëæ áàéíà. 1000 õ¿í àì òóòàìä íîãäîõ ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî 2006 îíä 60.3 áîëñîí áîë ¿¿ðýí óòàñ õýðýãëýã÷äèéí òîî 297 áîëæ îéðîëöîîãîîð 3 õ¿í òóòìûí íýã íü ¿¿ðýí óòàñ õýðýãëýã÷ áîëñîí áàéíà. Ǻâõºí ñ¿¿ëèéí íýã æèëèéí õóãàöààíä ë ãýõýä ¿¿ðýí óòàñ õýðýãëýã÷äèéí òîî 125.8 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäñýí áàéíà.

41


Overview

OVERVIEW Population The number of population have been increasing, however population growth rate has declined over the last few years. But in 2006, population growth rate was increased because birth was increase. At the end of 2006, resident population of Mongolia was a 2 million 594.8 thousand. This is an increase by 1.3 percent or 32.4 thousand since 2005. 48.8 percent of the total population is men and 51.2 percent is women in that year, giving a sex ratio at of 95.2 males per 100 females. Migration stream to Ulaanbaatar city has not slowed down. The population was increasing year by year in Ulaanbaatar. In 2006, population density 211.6 persons per square kilometer in Ulaanbaatar. There was increased each by 11.3 percent in 2003, 7.0 percent in 2004, 3.0 percent in 2005. In 2006 about 60.9 percent of the total population or 1579.5 thousand persons were living in urban areas. In 2006, more than half the populations in each of Dornod, Dornogovi, Govisimber, Darkhan-Uul, and Orkhon aimags were living in urban areas .In the Arkhangai and Tuv aimags more than 80 percent of the population lived in rural areas. In 2006 about 58.9 percent of the 632.5 thousand private households were in urban areas and 41.1 percent in rural areas. The population of Mongolia was 4.1 persons per household in 2006. In 2006, the average life expectancy at birth was 65.85, 62.59 for males and 69.38 for females. However the population net growth was a decrease, so in 2006 birth was increase. The crude birth rate per 1000 population was 19.0 in 2006. This is an increase by 1.2 percent since 2005. In 2006, the number of live births shows increased by 7.4 percent in 2003, 8.3 percent in 2005. The sex ratio at birth in our country was 104 in 2006. Total fertility rate was 2.0 in 2003 and 2004, 1.9 in 2005 and 2.1 in 2006. Total fertility rate hasn’t reached the replacement level of fertility. The crude death rate was relatively constant last years in our country. The crude death rate was 6.5 in 2006. The infant mortality rate furthermore goes down and reaches the bottom at the age group. In 2006, 16.7 thousand persons died, of which 5.6 percent were infant mortality. The sex ratio at death of 148 males per 100 females in 2006. Crude death rate varied by aimags In 2006, the highest crude death rate was registered in the Darkhan-Uul(7.6), Govisumber(7.5), Orkhon(7.4), Khuvsgul(7.1), Khentii(6.9), Dornogvi(6.9) and the lowest in the Bayan-Ulgii (4.8), Dundgovi(5.3), Khovd (5.6), Zavkhan (5.8), Bulgan(5.9). In 2006, 49.0 thousand persons were marriages, 1.4 thousand persons were divorced and 2.0 thousand children were adopted. Compared with the previous year divorces decreased by 10.7 percent and adoptions by 46.1 percent. Crude marriage rate increased steadily between the periods 2003-2004 and increased in 2005. In 2006 crude marriage rate compared with the previous year increased by 3.2 times. In this year fertility and nuptiality increased higher then previous years. This increase’s cause was a activity of the “Allowance for mother, child; Allowance for mother, child and family/ conples” law. Some social indicators for households and population The Government of Mongolia has been taking considerable measures focused on the high righted issues concerning with maternal and children health condition. By 2006 there were 42


Overview

51.0 thous orphan children of which 10.3 percent or 5.3 thous is orphan children and 89.7 percent or 45.7 thous is half orphan children. Number of orphan children was 5.2 thous in 2003 but it increased by 4.9 percent or 254 children to 5.4 thous in 2004 but in from 2005 decreased by 3.2 percent or 173 children to 5.3 thous in 2006. In 2003 number of half orphan children was 44.9 thous, to 46.3 thous in 2004, to 47.1 thous in 2005, to 45.7 thous in 2006 increased by 1.8 percent or 784 children from 2003, from 2004 decreased by 1.1 percent or 529 children and from 2005 by 2.9 percent or 1362 respectively. Number of households with 4 and more children aged below 16 was 53.5 thous in 2003 and was decreasing to 46.7 thous in 2004, to 42.4 thousand in 2005, to 40.0 thous in 2006 respectively. Number of female-headed households was 65.7 thous in 2004 but it increased by 7.1 percent or 4.6 thous households to 70.3 thous in 2005 but in from 2005 by 2.7 percent or 1.9 thous households to 72.2 thous respectively. The some pairs divorced and number of death of people who are 18 years and up increased in some aimags it’s dependence on the number of female-headed households was increased. Also migration has effected the state of distinctly. By 2006 14.4 percent of total female-headed households has been found in Western region while 24.7 percent in Khangai region, 18.6 percent in Central region, 8.9 percent in Eastern region and 33.4 percent in the Capital city of Ulaanbaatar, respectively. Number of single women with children aged below 16 was 48.4 thous in 2005 but it decreased by 4.6 percent or 2.2 thous to 46.2 thous in 2006. Labour force Resulting from transition period from a centrally planned economy to a market economy, Mongolia faced with many challenges. For instance, the number of unemployment has increased because of structural change of economy, depression of production and cease of industries as well as enterprises. Following them Employment regulation office has been set up to provide employment services such as intermediating with job places and retraining. From 1992 people who are registered with Labour and Social welfare departments (former employment office) are considered as unemployed in accordance with the international concepts and methodology. Accordingly, labour force or economically active population, labour force participation rate and unemployment rate have been estimated by national average, capital city, aimags, age groups and sex. The main indicator that shows labour market development and economic activity of population is labour force participation rate. This indicator has increased a bit for the last few years. In 2006, labour force participation rate reached to 64.4 percent which increased by 0.9 point from 2005. The number of registered people considered as unemployed was same level with previous year. At the national level, share of employed population in economically active population was 96.7 percent in 2005, 96.8 percent in 2006 and increased by 0.1 percent. For the economic activity sectors, number of employed population has increased in all economic sectors except agriculture, hunting and forestry, manufacturing, real estate, renting & business activities and community, social & personal services for the last few years. New labour apartment increased 53.0 thous in 2006. For the economic activity sectors, 16.5 percent of new labor apartment is construction department, 14.5 percent is quality industry, 14.3 percent is agriculture, hunting and forestry, 14.1 percent is wholesale and retail, 6.8 percent is hotel and restaurant, 26.2 percent is others department. 43


Overview

The registered unemployment rate, that has been decreasing lately, is associated with the increased number of people who found jobs by the support of aimag and capital city’s Labour and Social welfare departments (former employment office). Shares of man and woman in economically active population and employed population are nearly the same while women account greater share than men registered as unemployed. Proportion of the unemployed people with higher education or untrained people has increased among registered as unemployed in the aimag and city Labour and Social welfare departments while share of people with special secondary education and completion of vocational training center have declined. Also this section presents data related to Government employees of Mongolia. These data, compiled from official source of data, comes from Government Service Council of Mongolia. Moreover, the data, concerned with Mongolian government employees was included in this section. This data was compiled by the official data resource of the Government Service Council. By January 1, 2006, 120.6 thousand government employees was calculated in its total number, of which 2.1 percent or 2.6 thousand was along with political positions, 7.8 percent or 9.5 thousand of them were calculated as public administration positions, 18.9 percent or 22.7 thousand were special service positions and 71.2 percent or 85.8 thousand were along with support service positions. According to the data, estimated by education level, 45.7 percent of the total government employees are with higher level of education degree and 38.8 percent of them have bachelor and diploma degrees, 5.6 percent of them have master degree, 1.1 percent of them have doctor’s degree education (Ph.D) and 0.2 percent of them have Scientific Doctor’s degree, 23.3 percent of the total government employees are with special secondary, 21.2 percent of them have complete secondary level of education, 9.6 percent of them have non-complete secondary and primary levels of education and 0.2 percent of them have no formal education. Average wages and salaries Sample survey on average wages and salaries has been carried out quarterly since 4th quarter of 2000 and the results are estimated by gender, economic activity sector, occupation, types of organization, ownership and responsibility by aimag and the capital. Over 1000 organization with various economic activity and ownership are covered by the sample survey every quarter. As of 2006, monthly average wages and salary is 127.7 thousand tugrugs which is 56.7 percent higher than 2003 and 37.2 percent higher than 2004, and 26.2 percent higher than 2005 In economic activity sectors, average salaries for mining and quarrying, electricity, gas and water supply, construction, hotels restaurants, transport and storage communication, financial intermediation, public administration, defense, compulsory social security and are higher than other sectors and national average. In addition, average salaries for companies limited, state enterprises and local authority owned industrial higher than national average and other economic entities.

Gross domestic product During the transition period to a market economy Mongolia faced a challenge of complying the national statistical information system with the international standards. The bottom-line of 44


Overview

this challenge is to develop and implement the National Accounts in the framework of 1993 SNA. In 1991 Government issued its resolution to ensure the preparedness for introduction and implementation of SNA and in March 1994 Statistical law was adopted by the Parliament and put into force. Within the enforcement of the law, actions were taken to implement SNA into national statistical practice. In 2006 preliminary GDP was 3172.4 billion togrogs at current prices and 1459.0 billion togrogs at constant prices of 2000. It shows an increase by 8.4 percent or by 112.9 billion togrogs compared with the previous year. This increase was achieved mainly by growth of the service sector. The growth of 8.4 percent was provided by service sector contributing 4.4 points and industrial sector 2.0 points and agriculture sector by 2.0 points respectively. Per capita GDP at current prices has reached 1230.3 thousand togrogs, compared with 2005 it has increased by 239.5 thousand togrogs. Private sector share was 52.6% in GDP in 1995, but in 2006 it was reached 77.8% accordingly. The share of private sector in GDP is accordingly higher in the following sectors: in agriculture, in hotels and restaurants sector 100%, in trade sector 99.9%, in financial intermediation sector 92.6%, in construction sector 90.0%.

Consumerprice index (CPI) In 2006, consumer price overall index increased by 6.0% which of foodstuff by 3.3%, medical goods and care by 23.6% , transport by 12.1%, education by 10.3%, restaurants and hotels by 10.1%, housing, water, electricity and fuels by 8.7%, other goods and services by 7.7%, clothing and footwear by 7.5%, household furnishings and goods by 7.4%, recreation and cultural goods by 6.3%, alcoholic beverages, tobacco by 3.3% and prices of communication group decreased by 13.4%. Money, credit In last years increase bank’s service, good customer service of scope, customers “trust� to bank as a result this increase of individuals and corporate deposits in banks has resulted as a real economic growth. The money supply has increased each year during 2003-2006 reaching 1.53 trillion togrogs in 2006. The share of currency outside of the banks in money supply or M2 is one of the criterion indicators of monetary statistics. This indicator was declining since 2003 through 2006. It reached 12.1 percent in 2006, showing a decrease of 0.9 points compared to 2005. Expansion of bank deposits lead to the strengthening of financial intermediation sector, which in turn fuels the increase of individuals and corporate loans. In 2006 loans provided by commercial banks amounted to 1.22 trillion. togrogs, which was higher by 42.3 percent compared to 2005. The percentage of non-performing loans in total loans was comparatively declining in the last 3 years. In 2004 percentage was 10.0, in 2005 was 5.8 percent and in 2006 was 4.9 percent. Even though interest rate is relatively high, the tendency of its gradual decrease can be seen in the last years. Average annual weighted interest rate of commercial banks togrog loans declined by 3.8 points in 2006 compared to previous year ending at 24.5. Whereas foreign currency loan interest increased by 0.7 points compared to 2005 reaching 15.5 percent. 45


Overview

Bank of Mongolia’s official exchange average rate of one US dollar to togrog was 1179.55 togrogs in 2006, which appreciated by 25.7 togrogs compared to 2005. Stock exchange market In January 1st of 2003 Stock Exchange organizational structure was changed, separating it into two legal units such as “Stock Exchange Co.” and “Securities clearing house and central depository” Co. Ltd.. In light of this change, works such as settlement and registration of securities certified ownership title were done. At the Stock exchange in total 387 companies were registered at the end of 2006, of which 60 were state owned companies and 327 fully privatized companies. In 2006, stocks were traded during 253 days. The total trade volume of securities reached 74.7 million securities, of which 0.1 million were bonds. In 2006, traiding of Government and private companies’ bonds reaching 30.1 percent in total trade, whereas stocks were 69.9 percent and Government bonds 24.7 percent and company bonds 5.3 percent in 2006.

General government budget The 2006 year was pleasant year for the General Government Budget. Several taxes’s law was approved and revised in current year, including the law of Price increase tax of some products, which adhere to from June, 2006. But the other laws will be observed from 1 January, 2007. There has been increasing total budget revenue and grants during the last years and compared to 2005, result of revenue and grants of 2006 increased by 62.4 percent. Current revenue was 99.5 percent of the total revenue and grants. In 2006, totally 177.5 bln.tog of income has centrelized in the fund for Mongolian Development by the law on Price increase tax of some products, due to price increase of the gold and copper in the world market. The result of total revenue and grants of General Government Budget increased by 23.9 percent or 262.8 bln.tog compared with the planned value of 2006. Compared with 2005, expenditure of salary, wages and supplementary has increased by 37.7%, expenditure of social security fund has increased by 31.0% and expenditure of social assistance fund has increased by 79.2%, respectively. These increases caused by growth of salary, pension and welfare’s level in current year. In 2006, the expenditure and net lending of the General Government Budget reached 1237.0 bln.tog, which is increased by 2.3 percent or 27.8 bln.tog compared to the planned value of 2006 and increased by 61.8 percent compared to 2005. Overall deficit as of GDP were 4.2 percent in 2003 and 2.1 percent in 2004. But in 2005, the surplus of budget accounted for 2.7 percent of GDP and 3.9 percent of preliminary estimation of GDP in 2006. Current budget surplus also has been increasing since 1999. Current budget surplus as of GDP was 9.2 percent in 2005, and in 2006 preliminary result of GDP it was increased by 2.5 points, reaching 11.7 percent.

Construction For 2006, 197.6 bln.togrogs were spent on construction and installation work by preliminary results of which domestic construction entities reached of 84.4 percent or 166.7 bln.togrogs 46


Overview

and foreign construction units 11.6 percent or 22.9 bln.togrogs. Construction and installation work increased by 6.6 percent or 12.3 bln.togrogs compared with 2005. In 2006, construction entities have built buildings of 141.1 bln.togrogs, such as residential buildings and service centers. This indicator increased by 39.4 percent or 39.9 bln.togrogs compared with 2005. In 2006, there were 384 new constructions have been built of which 127 residential buildings; as well 79 buildings for trade and service; hotel 8 buildings and 10 buildings for manufacturing purpose were built accordingly. In 2006, price of building materials were comparatively stable. At the end 2006, price of palk,1m3 were 5800 togrog. This indicator increased by 5.5 compared with two quarter of 2006.

Agriculture Livestock husbandry. The main foundation of Mongolia’s economy, pasturing livestock husbandry still plays an important role in the economy, employment and export revenues of Mongolia. To date 20.2 percent of GDP is produced by the agricultural sector, of which 90.1 percent accounts for livestock husbandry. As well, 38.7 percent of total labor force of the country is engaged in the agricultural sector and form around one forth of export income. According to results of livestock census for 2006, 225.4 thousand households with private livestock have been counted, among which 170.8 thousand herdsmen households are engaged in livestock. As well, 364.4 thousand herders are employed in livestock sector. 152 heads and 204 heads livestock were per household with private livestock and herdsmen household. By the end of 2006, in total 34.8 million livestock heads were counted, which was higher by 14.5 percent or 4.4 million heads compared to 2005. According to the 2006 livestock census was accounted 253.5 thousand camels, 2114.8 thousand horses, 2167.9 thousand cattle, 14815.1 thousand sheep, 15451.7 thousand goats. The number of horses increased by 85.7 thousand, cattle by 204.3 thousand, sheep by 1.9 million, goats by 2.2 million respectively. But camel decreased by 0.7 thousand heads compared with 2005. Since 1924, the NSO has conducted livestock census under the general methodology and in 2006, the number of livestock and goat has reached records. In 2006, the number of livestock increased by 3.1-30.3 percent or 14.4-469.2 thous.heads in à ll aimags except Dornogovi aimag. And in 12 aimags such as Arkhangai, Bayankhongor, Govi-Altai, Zavkhan, Selenge, Uvs, Khovd, Khovsgol, Khentii, Darkhan-Uul, Orkhon, Govisumber aimags and Ulaanbaatar, the number of livestock was increased at all kind of livestock. Convenient weather in the last 3 years, declining of livestock losses by 200.8 thous. heads and increasing of survivals by 1445.6 thous.heads compared with the previous year, had main influences on the growth of the total number of livestock. The census of staff, machinery, technique, fence and wells in agriculture sector conducted with livestock census of 2006. In 2006, 1838 veterinarians, 821 livestock specialists, 534 agronomists, 2411 mechanics were counted and 3.9 thous. tractors, 0.6 thous. grain harvester, 1.0 thous. tractor drills were used in agriculture sector. By livestock census, in 2006, 38.7 thous.wells, 0.8 thous. pool for livestock counted, among which 10.1 thous.engineer construction wells, 28.6 thous. simple mine wells were counted. 129.5 thous. fences have been counted in 2006. Its capacity is 37.2 mln.heads livestock. 47


Overview

By data of Ministry of Food and Agriculture, in 2006, 395 mlik cattle farms, 7 meat cattle farms, 13 meat and wool sheep farms, 72 pig, 81 chicken and 31 bee farms registered. Therefore, by data of Ministry of Food and Agriculture, 43.8 mln. heads livestock (duplicated) covered in precaution of infection and parasite disease, laboratory diagnosis and vaccinations anti contagious. 19.1bln. tog had spent for those activities. Crop farming. Before 1990 the sector’s output was 700.0-880.0 thousand tones of crop, 100.0-120.0 thousand tones of potato, and 500.0-700.0 tones of livestock fodder. Before 1990 land cultivation sector’s policy was to fully met domestic demand for crop, potato, vegetables, and livestock fodder as well as to export while in 1990-1996 consistent with the principle of the “closer the property the better its operation”, land cultivation entities were transformed into joint stock companies with state ownership. Land cultivation production dropped significantly due to reduced direct and indirect support from the Government and lack of management skills and capacity to run the business in the market economy. In recent years, the Government of Mongolia has determined the replacement of the crop farming /land cultivation sector/ as a prioritized direction of the agricultural policy. The main policies among the development of the agricultural sector are focusing on the effective use of soil resource, climate and economic resource, the improvement of the agricultural production and introduction of the new and advanced technology. Since 2003, total sown area was decreased by about 20.0 thous.hectares in every year and in 2006, there were 162.0 thous.hectares of sown area, which consists of 126.2 thous.hectares of cereals, 10.7 thous.hectares of potatoes, 5.9 thous.hectares of vegetables, 3.9 thous.hectares of fodder crops. Compared with the 2005, total sown area was decreased by 27.5 thous. hectares or 14.5 percent. In 2003-2005, there were total amount of 165.0-75.5 thous.tones cereals, 78.7-82.8 thous.tones potatoes, 59.6-64.2 thous.tones vegetables were harvested and in 2006 there were 138.6 thous.tones cereals, 109.1 thous.tones potatoes, 70.4 thous.tones vegetables, 10.2 thous.tones fodder crops were harvested. As well 983.3 thous.tones hay harvest and 34.0 thous.tones hand made fodder were prepared. Compared with the 2005 and volume of cereals, potatoes and vegetables were increased by 63.1 thous.tones or 83.6 percent and 26.2 thous.tones or 31.7 percent and 6.3 thous.tones or 9.8 percent respectively. Also volume of hay harvest was increased by 138.2 thous.tones or 16.4 percent, but hand made fodder was decreased by 1.2 thous.tones or 3.4 percent. Yields of cereals, potatoes per hectar staple agricultural crops were harvested 11.0 centners and 101.7 centners respectively. Compared with 2005 year yield of cereals and potatoes per hectar staple increased by 6.3 and 16.9 centners respectively. In major part of the agricultural area there wasn’t harvested from many thousand area due to hai and high temperature between 2003 and 2005. lt was caused the decrease of overall total cereals and amount of crop for per hectar. In 2006, the development of the agro-technology and technological innovations made in the agricultural sector had a positive impact on the level of crop. In addition, suitable climate condition had a positive effect on total amount of vegetables and sown area and amount of crop for per hectar has been increased.

Industry In 2006, the total industrial output was 942.9 bln.togrogs at the constant prices 2000, that was more by 9.1 percent or 78.6 bln.togrogs compared with the 2005. In 2006, compared with the 2005, industrial output (at constant price) has been increased by 0.3 percent - 4.8 times for manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks, mining of metal ores, mining of coal and lignite, extraction of peat, electricity, thermal 48


Overview

energy, steam, publishing, printing and reproduction of recorded media, other mining and quarrying, manufacture of paper and paper products, manufacture of electrical machinery and apparatus, manufacture of food products and beverages, manufacture of basic metals, manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, manufacture of textiles, extraction of crude manufacture of machinery and equipment, petroleum and natural gas, manufacture of furniture, manufacturing n.e.c, tanning, dressing of leather, manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear divisions; and declined by 6.6-58.9 percent for manufacture of chemicals and chemical products, production of other non-metallic mineral products, manufacture of tobacco products, manufacture of wood and wooden products, manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel, manufacture of wearing apparel, dressing and dyeing of fur, manufacture of rubber and plastic products etc. divisions. In 2006, compared with the 2005 production of main items of industrial products, 109 items, namely electricity, coal, crude oil, copper with concentrate, molybdenum with concentrate, flour spar concentrate, tangsten concentrate, small intestine, fodder, bakery products, macaroni noodles, spirit, alcohol beverage, wine, carpet, knitted goods, combed down, scoured wool, camel woollen blanket, building door and windows, injection, liquid medicine, medical tablets, cement, brick made from clay, solid concrete, concrete mortar, copper, metal steel, metal foundries, disposable injection increased by volume; 121 items, namely distribution water, gold, sausage, bread, sweets, biscuit, salt, beer, soft drinks, spun thread, felt, railway sleeper, newspaper, book, lime, metal sleeper etc. decreased by volume. In 2006, production of industry (at current prices) on 2093.0 bln.togrogs sold at domestic and foreign market. Ad for composition of sold production of industry, 73.9% is mining and quarrying industry, 17.0 manufacturing, and 9.1 electricity and water supply. In 2006, 146 business entities were newly covered in the industrial statistical survey. The following new products produced in the industrial sector from the began of 2006 such as fresh flour noodles, soup flavouring, chips, chopsticks, plate, molybdenum oxide, paper cup, printing oilskin, registration number of auto machines were included in the 2006 survey. As for composition of enterprises by industry, 18.1% is mining and quarrying industry, 69.2% manufacturing industry, and 12.7% electricity and water supply.

Transportation For country with vast territory and relatively sparsely settled population the transportation sector is one of the important sectors of Mongolia. In the last years the transportation enterprises have been privatized and in that regard the role of private entities in the sector has increased. Almost all vehicles for passenger and freight transportation, passenger automobiles and taxi have been privatized. Mongolian railway is now executing 95.2 percent of national freight turnover, with 1815 km of railways connecting Russia, China and big domestic industrial cities as Darkhan, Erdenet and Sukhbaatar. In 2006, volumes of freight and number of passenger traffic were 24.0 mln.tons and 195.4 mln.persons respectively. Freight turnovers reached 9692.7 mln.tons km when passenger turnover was 2771.4 million. Total transportation income was 306.4 mln.tog, which composes of auto transportation income which was 15.1 percent, railway income 59.6 percent and air transportation income 25.3 percent respectively. Compared with 2005, in 2006, volume of freight and number of passengers were increased by 1.3 percent and 1.4 percent, respectively. Drop of total transportation turnover 49


Overview

depended on transit freight turnover of railway transportation, which is decreased by 17.2 percent or 1029.2 mln.tons km compared to 2005. According to State vehicle inspection result in total 140.9 thous. vehicles were registered in 2006, of which cars were 94.4 thousand, trucks 29.4 thousand, buses 11.7 thousand, specialized vehicles 4.0 thousand and tank cars 1.4 thousand. 56.2 percent of total vehicles were registered in Ulaanbaatar and reached 79.1 thousand. In 2006, total improved auto road was 6.3 thous.km, which composes of road with hard cover was 2.4 thous.km. Compared with 2005, in 2006, improved auto road increased by 154.1 km, of which road with hard cover by 114.2 km.

Information and communication technology During the last years the number of cellular and wireless telephone users has considerably increased. In 2005 the number of cellular and wireless telephone users was 570.9 and 23.0 thousand and in 2006 these figures reached 770.1 and 45.1 thousand and increased by 34.9 percent and 2.5 times respectively. There are 258 satellite subscriber in 2006. The number of telephone line was decreased and grew from 63 per 1000 inhabitants in 2005 to 61 in 2006. In 1996, first cabel television sets had established. In 2006, 30 entities were provided with television service in connected about 81.8 thousand users to the sets. In communication sector third operator of cell phone has started its operation from June of 2006. In 2005, postal service’s division sent 821.6 thous.pieces letter, mail, wrappers and parcels and delivered 13.8 mln.pieces periodicals to the customers. In serves 2006 the postal service’s division sent 829.3 thous.pieces letter, mail, wrappers and parcels and delivered 17.6 mln.pieces periodicals to the customers and in 2006 these figures increased by 0.9 per and increased by 27.8. Foreign trade For the 2006 year, total external trade turnover equaled 3028.4 mln. US dollars, of which exports 1542.8 mln. US dollars and imports 1485.6 mln. US dollars. As compared with the previous year, total external trade turnover increased by 34.6 percent, of which exports increased by 44.9 percent and imports by 25.4 percent respectively. The 2006 year was so pleasant year, because our exports main commodities’ prices such as copper, gold and cashmere were increased in the world market. In the results of this, the exports income were increased and exports growth were exceed from the imports growth by 19.4 points. Because of, the foreign trade surplus had been totaled 57.2 mln. US dollars in 2006. In current year the average price of copper concentrate per ton reached to 1059.9 US dollars. It was the highest price for the last 5 years and it is increased by 3.7 times and 90.7 percent, compared with the 2000 and 2005 year. As compared with the 2005 year, mineral products exports increased by 439.2 mln. US dollars, textile and textile articles by 55.2 mln. US dollars and row & processed hides, skins, fur & articles thereof 14.5 mln. US dollars, which are comprised high percentage in the export Whereas, natural or cultured pearls, precious metal, jewellery exports decreased by 61.4 mln. US dollars. In 2005, natural or cultured pearls, precious metal, jewellery export comprises 31.1 percent of the total. But it has been decreased by 13.6 point compared with 2006 and it comprises 17.5 percent of the total. 50


Overview

In 2006, sheep and goat skin export is strictly decreased but sheep or lamb skin leather export icreased by 48.9 percent, goat and kid skin leather increased by 2.8 times. Also combed goat down export increased by 54.8 percent and greezy cashmere export by 4.7 times This is still total import is increasing from some causes, that are our country’s imports cover all consumption and production purposes commodities and price growth of petroleum products, which is comprised high percentage in the total import. Interconnection with the economic growth, particularly the manufacturing industry, mining and quarrying, trade and service sectors’ growth, the mineral products imports by 123.8 mln. US dollars, auto, air and water transport vehicles and their spare parts imports by 33.6 mln. US dollars, and machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets & spare parts imports increased by 14.8 mln. US dollars, which are comprised high percentage in the total imports, compared with the previous year. Whereas, textile and textile product import decreased by 12.1 mln. US dollars. The growth on total import has been influenced by increase some products import. For example petrol import increased by 42.5 percent or 52.2 mln US dollar, diesel import by 30.2 percent or 47.4 mln US dollar and jet fuel increased by 2.6 times or 17.5 mln US dollar. Car import increased by 56.5 percent or increased by 29.3 mln US dollars while trucks import increased by 12.0 percent or 2.7 mln US dollars, which are highly reflect to auto, air & water transport vehicles & their spare parts growth.

Balance of payments For the preliminary result of 2006, the balance of payments current account surplus reached 321.6 mln. US dollars, which was increased by 3.8 times or 237.4 mln. US dollars compared to 2005. The goods and service account surplus affected the increase of current account’s surplus expansion. Of which the goods account surplus was grown by 225.2 mln. US dollars and service account by 58.4 mln. US dollars respectively compared to 2005. The world market price of copper, gold and cashmere which are the main export products of Mongolia were high in current year. Also the tourism sectors income increased greatly according the rise of number of foreign tourist in Mongolia due to 80th anniversary of Great Mongolia. These are mainly influenced for the goods and service account surplus. Capital and financial accounts surplus reached to 102.0 mln. US dollars and increased by 58.6 mln. US dollars compared to 2005. The foreign direct investment reached to 166.5 mln. US dollars and decreased by 15.8 mln. US dollars compared to previous year. The overall balance of payment surplus reached 424.2 mln. US dollars showing an increase by 3.2 times or 289.7 mln. US dollars compared to 2005.

Housing, community service At the national level the housing stock reached 7742.1 thous.sq.m, in 2006 and increased by 12.2 percent compared with 2003, by 8.6 percent compared with 2004, and by 5.0 percent compared with 2005. In 2006, 467.6 thous.sq.m housings were put into exploitation. 96.5 percent of total housing area was for private houses and apartments and has decreased by 0.2 points from 2005. Number of plumbs reached 1068 In 2006 and increased by 2.8 percent compared with 2005. The number of households, using distributed water in 2006 reached 296.2 thousand, which increased by 8.0 percent households or by 22.8 thousand compared with 2005. 51


Overview

In 2005 at the national level was 369 public baths, in 2006 number of baths reached 393, and increased by 6.5 percent. At the national level 794 hotels have worked in 2006, which increased by 7.3 percent or by 54 compared with 2005. Tourism In 2006, by duplicated numbers about 2.4 mln inbound and outbound passengers entered and travelled through immigration posts. This has rised by 10.5 percent or 226.2 thous. person of 2005. In 2006, foreigners entered through immigration posts, of which 40.2 percent for Chinese; 20.5 percent for Russian; 13.7 percent for Korean; 4.9 percent for Japanese; 2.8 percent for American and 17.9 percent for other countries of inbound passengers. In 2006, 408.5 thousand foreigners entered. Since than it was increased by 18.5 percent of 2005. Foreign passengers visited our country of 88.6 percent for until 30 days; 7.7 percent for until 90 days and 3.7 percent for 90 and over days. Foreigners entered through immigration posts, of which 62.1 percent was East Asia and Pacific Ocean regions citizenships; 33.2 percent was European citizenships; 3.7 percent was American citizenships; 0.4 percent was Middle East regions and 0.6 percent was South Asian citizenships and African citizenships. In 2006, 386.0 thousand tourists entered. Since than it was increased by 14.0 percent from 2005. Foreigners entered through immigration posts, of which 63.7 percent was East Asia and Pacific Ocean regions citizenships; 32.1 percent was European citizenships; 3.7 percent was American citizenships; other percent was Middle East regions, South Asian citizenships and African citizenships. In 2006, inbound passengers were entered through immigration posts, of which 49.3 percent by Zamiin-Uud; 17.1 percent by Chinggis khaan; 10.6 percent by Altanbulag; 3.3 percent by Shivee-khuren and 19.7 percent by others. Outbound Mongolian 817.6 thousand passengers traveled through immigration posts, of which 87.0 percent for private purpose. While the majority ¿Ì 94.2 percent of outbound passengers traveled to China, Russia and Korea. The majority of outbound Mongolian passengers and inbound foreign passengers traveled until 30 days. Household income, expenditure and living standards As results of the Household income and expenditure sample survey of the latest year, monthly average total income per household has decreased by 16.4 percent in terms of current prices of years compare to 2005. Of which, income from wages and salaries at the national level increased by 13.6 percent and 38.6 percent in 2006 to compare to 2005 and 2004 respectively. For income from pensions and allowances increased by 28.6 percent in 2006 from 2005 and by 48.4 percent from 2004. However, real increases adjusted by inflation for income from wages and salaries were 7.1 percent in 2006 to compare to 2005 and 30.7 percent from 2004, and for income pensions and allowances were 21.3 percent in 2006 to compare to 2005 and 40.0 percent from 2004. The total household income (expenditure) is defined by adding up the amounts of household monetary income (expenditure), own consumption and gifts received free of charge. The percentage share of income from household businesses of the total income of households decreased by 5.0 percentage point, which is resulted from the increases of 52


Overview

42.2-74.6 percent in 2006 to compare to 2005 of the wages and salaries, pensions and allowances and other monetary income in rural areas. For monthly average monetary expenditure per household, the food expenditure has increased by 16.8 percent in 2006 to compare to 2005 and by 22.3 percent from 2004, and nonfood expenditure has increased by 17.1 percent in 2006 to compare to 2005 and by 57.0 percent from 2004 at national level. According to comparison of poverty incidence based on results of HIES in 2006 and results of HIES-LSMS in 2002-2003, the poverty headcount, poverty gap and poverty severity has decreased. This decrease resulted in some extent, as a result of number of livestock had increased due to comparatively pleasant weather in addition the activities undertaken by the Government related to social issues of population.

Education Literacy rate of population above fifteen years age and above was 97.6 percent according to the population and housing census 2000. The decreased number of pupils and students in all educational instituutions, has influenced by the particular factors and activities, for instance, elimination of duplicated number of students, due to migration, usage of new software to calculate the number of pupils enrolled in primary and secondary school and duplicated number of pupils in (primary and secondary schools) and the number of pupils and students in the informal educational sector. At the beginning of academic school year 2006-2007, number of students and pupils in educational institutions in all types reached 710.4 thousand and decreased by 2.6 thousand pupils and students compared with previous year. In 2006-2007 school years total 542.5 thousand pupils had access to 742 schools which are higher in 5.1 thousands in comparison with 2003-2004 school year, but decreased by 14.4 thousands compared with 2004-2005 school year. Total number of students who studied in evening classes reached 4.9 thousand students in 2006-2007 school years, which is decreased by 5.8 thousand, or by 54.2 percent comparing with 2005-2006 school years. Number of students studying in universities, higher educational institutions, colleges, technical and vocational schools is increasing year by years and this number reached 167.9 thousand students in total in 2006-2007 academic years. Out of those, 69.9 percent students’ studied in public educational institutions, 30.1 percent students’ studied in private educational institutions. Number of students graduating all educational institutions has a tendency to increase. Particularly, the number of graduating students in 2005-2006 school years was 131.1 thousand students, which is more in 3 thousand students than graduated in 2004-2005 academic years and this number is also more in 12.9 thousand students from 2003-2004 academic years. Number of drop-out school pupils under 7-15 age in 2006-2007 school years were 12.3 thousand. The drop-out rate in 2005-2006 school years was 1.6 this number reached 2.2 percent, which shows that this number has increased by 0.6 points. In 2006-2007 school years’ 56.1 thousand pupils in total were involved in first grades, which are has increased by 0.7 percent from 2005-2006 school years. This increase is to 7 year old children began to enter the school in accordance with general education system has been transformed info 11 year system. The pupil-teacher ratio in general educational schools was 25.8 in 2003-2004 school years, 26.0 in 2004-2005 school years and this number reached 24.6 points in 2005-2006 school years. However, this indicator has decreased in 2006-2007 school year and reached 53


Overview

23.7, which has shown decrease in 0.9 points. The number of secondary school teachers is increasing as well. In 2006-2007 school years this number reached 22.9 thousand teachers, which is increased by 2.1 thousand teachers, or by 10.1 percent comparing with 2003-2004 school years and by 0.3 thousand teachers, or by 1.2 percent compared with 2005-2006 school years. The number of graduating university students has been increasing year by year. In 2005-2006 academic years, there are total 23.6 thousand students graduated, from which 25.2 percent of graduates finished commercial and business administration field, 12.2 percent graduates were finished education study and teacher training field, and 6.1 percentages was graduated engineering field. If in 2004-2005 academic year 7.5 percent of total graduates finished law field, in 2005-2006 this indicator decreased 0.4 points and reached 7.1 percent of total. Total 94.7 thousand children were involved in kindergartens in 2006-2007 school years, which are increased by 10.0 percent from 2005-2006 school years and increased by 0.3 percent from 2005-2006 school years. The number of employees of scientific institutions was 3.4 thousand in 2006 and increased by 4.5 percent compared with 2005. 68.4 percent of total employees accounted for full-time employees. While the number of employees for per scientific institution was calculated as 62 in 2003 on average, it decreased to 56 in 2004 and 58 in 2005 and increased to 59 in 2006. The total expenditure of the Science field was 7.7 bln.togrogs in 2006 as increased by 6.9 percent compared to the 2005. The expenditure of institutional sector was calculated that 23.7 percent which was technical, 27.4 percent was natural, 11.0 percent was agricultural, 7.3 percent was medical, 13.6 percent was for social science and humanitarian sectors, and 16.9 percent was spent on universities in 2006. The total number of research works, funded by central budget, was 343 in 2006, as increases by 7.5 percent compared to 2005. Increases were recorded in, theory-based tests, 9.9 percent, baseline study work for science and technology 39.3 percent. Decreases were recorded in, project on science and technology 2.3 percent. Expenditure on research works funded by state budget was 5663.4 mln tugrics in 2006 which is increased by 12.3 percent. From this, 4.4 percent for baseline work of science and technology, 45.6 percent for project of science and technology, 50.0 percent for theory-based test were spent. There is a trend that the total number of public libraries and readers are going up in last years. For instance, in 2003 there were total 283 public libraries of 284.4 thousand permanent readers were counted within the country, but this number has been increasing and reached 290 public libraries that served 321.8 thousand readers in 2006. Library book stock is 7.0 bln in 2006 same as previous year. Performance of professional arts organizations was 4.9 thousands in 2006 and increased 32.7 percent; spectators were 1278.7 thous.people in 2006 and increased 28.7 percent compared with 2005. Number of exhibits was 207.9 thousands in 2006 and increased 1.6 percent; spectators were 412.1 thous.people and increased 19.9 percent compared with 2005. Monasteries and temples In Mongolia thanks to democratic revolution in the country’s society in 1990 and approval of freedom of citizens’ worshipping and praying by /new Constitution in 1992/, new monasteries 54


Overview

and temples were started to be built again. First of all, Buddhist monasteries and temples were being built in large numbers and it was followed by increased number of establishment of Chirists and other religious sects have been built in urban areas. Number of temples and monasteries was totaled 245 in 2006, increasing by 2.1 percent from previous year. By 2006, 61.2 percent of the total monasteries were accounted for Buddhist while 34.7 percent Christs, 2.9 Musilms and 1.2 other religious sect temples, respectively. By 2006 14.3 percent of total temples has been located in Western region while 23.3 percent in Khangai region, 18.0 percent in Central region, 6.9 percent in Eastern region and 37.5 percent in the Capital city, respectively. Of total of 4.0 thousand people working in religious organizations by 2006, 2.6 thousand were monks, regularly participating in religious reading. When the number of monks is considered by territorial regions, there were working 201 or 7.6 percent in Western, 505 or 19.1 percent in Khangai, 312 or 11.8 percent in Central, 150 or 5.6 percent in Eastern regions and 1478 or 55.9 percent in the Capital city. Number of students studying in religious school and datsans increased by 11.1 percent to 6.3 thousand from 2005 and number of apprentices who studies at home children religious conceptions decreased by 9.9 percent to 2.2 thousand.

Public health of population By 2006 there were 34.2 thousand employees in health sector organizations, of which 7.1 thousand senior physicians, 8.4 thousand nurses, 0.8 thousand pharmacists, 14.9 thousand mid level specialists of hospital, 9.2 thousand physicians and other employees, calculated as 1.2 nurses were accounted for per senior physician. Number of senior physicians was 6637 in 2003 but it decreased by to 6590 by 0.7 percent in 2004 but it increased by to 6788 by 3.0 percent in 2005 compared with 2004 and increased to 7079 by 4.3 percent in 2006 respectively, compared with 2005. There were accounted 361 people for per senior physician by 2006. Number of physicians dealing with infectious disease, oncologists decreased ophthalmologists, phthisisiotrists, neurologists and psychiatrists, stomatologists, pathologists, anatomists and forensic public has while the number of physician for health administrators, internists, surgeons and traumotologists, obstetricians and gynaecologists, pediatricians, otorhitolaryngologists, dermatologists, radiologists, physicaltherapy, specialists for laboratory analysis, hygienists and epidemiologists tends to increased. In 2006 number of hospital beds was calculated as 18.3 thousand and it decreased by 0.3 percent compared with 2005. Also 72 hospital beds, 28 senior physicians and 58 mid level specialists were calculated for per 10000 people. Inpatient morbidity per 10000 population by leading causes were diseases of the circulatory system (313.6), diseases of the respiratory system (309.1), diseases of the nervous system and sense organs (149.7), certain infectious and parasitic diseases (103.5). Also number of deaths by leading of diseases were diseases of the circulatory system 37.9 percent, neoplasms 18.3 percent, injury, poisoning and certain other consequences of external causes 18.1 percent, diseases of the digestive system 9.4 percent. Incidence of malignant neoplasms, deaths per 10 000 population by leading of type malignant neoplasms were liver, cervix uteri, stomach, lung, oesophagus. Number of patients being sick by communicative diseases were 26.9 thousand in 2003 and was increasing to 31.3 thousand in 2004 and increased to 32.3 thousand in 2005 and 36.2 thousand in 2006. It was caused by an increase of incidents of communicative diseases, including viral hepatitis, mumps, syphilis, tuberculosis. Within the framework of implementation of “Healthy Mongolian� programme, which is adopted by the Government Resolution No.91, 113.2 thousands of individuals are covered in 55


Overview

the check-up service of specialized hospitals by the specialists and polyclinic doctors, number of analysis’s has been taken, for instance, X-ray sonogram, bacteriological and blood analysis/ test/for HIV and B, C virus of liver and 15.6 thousand patients are identified. Total expense of health insurance was accounted for 103.2 million tugrugs in 2006 with increase of 28.7 percent than 2005. Share of health sector expense in central government budget decreased by 2.1 points to 8.4 percent in 2006 from the previous year.

Social insurance, welfare Total income of social welfare reached 74.9 bln.tugrugs in 2006 and increased by 73.0 percent compared with 2005. The government budget income occupied 99.8 percent of total income in 2006. Total social expenditure reached 75.4 bln.tugrugs in 2006 and increased by 33.4 bln.tugrugs or by 79.5 percent from 2005. Compared with previous year the share of pension in total social insurance expenditure has decreased, whereas the share of allowance in total expenditure has increased. Number of people received social welfare services reached 1047.6 thousand in 2006 and increased by 38.8 percent from 2005. Number of people received child care allowance reached 44.3 thousand in 2006. It was decreased by 17.8 percent compared with 2005. Within the framework of “Child money” programme, implemented by the Government in 2006, the number of children received child money was 874.5 thousand and increased by 39.1 percent or by 246.0 thousand children, total allocated child money reached 26.6 bln.tugrugs, which increased by 45.6 percent, or by 8.3 bln.tugrugs compared with 2005. Since 1 January 2006, According to “New birth baby” Government programme every new born child received 100.0 thousand tugrugs as allowance. For this programme the Government spent 4.1 bln.tugrugs for 41.1 thousand new born child. The allowance for “New family” as 500.0 thousand tugrugs allocated to 23.6 new couples. For this programme the Govermment has spent 11.8 thousand tugrugs. From the of the 2006-2007 academic year, pupils who are enrolled in the 1st and 2nd grade has covered in the “Lunch programme” which compliance the Government resolution ¹ 194 of 2006. For this Lunch programme 2.7 bln tugrugs spent for 110.0 thoushand pupils. Number of pensioners increased by 33.5 thousand compared with 2005 and reached 310.3 thousand in 2006. In 2006, 70.7 percent of total allocated pension were pension for the elders, 13.4 percent for disabled people, 9.9 percent for people who lost foster, and 6.0 percent were pension for military. Among all pensioners the percent of elder pensioners has a tendency to increase, however, the percent of pensioners who lost poster has the tendency to descrease. In particular, in 2003 the percent of elder pensioners was increased 69.9, but in 2006 number of percent for the elders increased to 70.7 in 2006 and for people who lost pension was 11.4 percents in 2003 decreased to 9.9 in 2006. Law on General Social Welfare, Law on Social Security for the Elderly and the Law on Social Security for People with Disabilities were updated and followed beginning 1st of July, 2006. Due to the Law updated twin child allowance and orphan child allowances are canceled. Crime The total number of crime committed as of the end of 2006 was 18.3 thous, as increased by 4.8 percent compared to the 2005. In 2006, total committed offences provided by regions. 56


Overview

This was 8.5 percent for West region, 14.3 percent for Khangai region, 18.8 percent Central region, 9.8 percent for East region and 46.8 percent for Ulaanbaatar. In 2006 about 18.3 thousand offences registered, of which 28.9 percent were crime against human life and health, 48.5 percent were crime against ownership right, 8.7 percent were crime against social safety, 7.8 percent were crime against traffic safety and use, and remains percent were other. The negligent murder freedom declined since 2005. Rape crime was 314 and increased by 1.9 percent compared with 2005 and crime on negligent murder was 15 in 2006 which decreased by 6.3 percent compared with 2005. In 2006, 5.3 thousand crime against human life and health were registired, showing an increased of 17.0 percent compared with previous year. The main reason of increased number in Offences against the freedom and health of individuals and crime against population health in 2006 are related with the widespread event to be got injured others seriously and slightly when he/she drunk. Crime under the influence of alcohol increased by 6.3 percent comparing with 2005 is reached 3.9 thousand in 2006. The increasing reason of mugging in 2006 is cause of 70.7 percent unemployment in suspect and culprit who are related with the crime. Crime against safety and its utilization regulation of transportation include crimes on road accident and transport crash which are left the scene of accident deliberately and this kind of crimes increased by 241 which is 20.3 percent. Crime on theft cattle reached 2.2 thousand in 2006 which is increased by 3.6 percent than in 2005. Crime on theft cattle grew in Hovd, Huvsgul, Khentii, Tuv aimags and Ulaanbaatar because of detection of cross-border trade of livestock and crime on livestock theft cattle has increased there. In 2006 about 343 crime against child, family and social fabric were registered, of which 91.5 percent were rape crime. Crime against child, family and social fabric decreased by 2.6 percent and rape crime by 1.9 percent as compared with the previous year. In 2006, 49.0 percent were registered of total rape crime in Ulaanbaatar. In 2006, 75.2 percent theft of property, 7.6 percent migging, 5.1 percent robber, 4.7 percent fraud and 3.9 percent forgery of crime against ownership right. But indecent assault 97.1 percent were of crime agains social safety. In 2006 about indecent assault were increased by between 4.0-51.1 percent in Tov, Darkhan-Uul, Dornogovi, Omnogovi, Ovorkhangai, Bayankhongor, Zavkhan, Khentii aimags and Dundgovi, Govi-Altai aimags and 2.0-2.6. compared with previous year. In 2006, 7.8 persons were sentenced, of which 8.5 percent for woman and 9.3 percent for children under age of 16. 4.7 percent was female children of children under age of 16. In 2006, 2.2 thousands of people died due to crime out of this 77.8 percent were occured due to crime against human life and 18.7 percent for crime against traffic safety and 3.5 percent from other cases. The crime caused 52.1 bln.togrogs worth of damage, from which 83.3 percent or 43.4 bln.togrogs are damage of individual property. Of which, 21.4 bln.togrogs are damage of Savings and Loan Corporative and 1.7 bln.togrogs are damage of individuals caused by livestock theft and 11.3 percent of total damages was restituted in 2006.

Business register By the end of 2006 business register captured 48.9 thousand establishment of which 30.8 thousand or 63.0% were operating on the active basis. The employment size class of 57


Overview

80.6% of legal units was 1-9 whereas 8.8% of them employed 10-19 staff. These legal units hold 89.4% of the total figure.

Environment During recent years, several disasters such as droughts, frosts, heavy snow falls, dust storms, inundations, fires and also damage caused by pests like rodents, have taken place in Mongolia and have caused severe damage to population, economy and the environment, as a whole. Furthermore, the population growth in some places, the increased use of natural resources and the shortage of precipitation have continuously intensified the desertification process. By 2006, in total, 74.2 per cent is occupied by agricultural area, 15.7 percent by state special use land, 9.1 per cent by forest resources land, 0.4 percent by water resources land, 0.3 per cent by cities, villages and other settlements land, and 0.2 per cent of land is covered by transportation and networks respectively. In 2006, there were 90 forest fires in total, of which 8 were in the West region, 39 in the Khangai region, 22 in the Central region, 13 in the East region and 8 in the Ulaanbaatar city. By 2006 preliminary result, expenses for protection and rehabilitation of natural resourses amounted to 2619.5 mln.tug and incresed by 25.5 per compared with 2005. It was allocated to protection of nature – 20.0 percent, to protection of special protected areas – 22.6 percent, to reforestation and forestry activities -34.5 percent to land protection and rehabilitation – 13.9 percent and to environment protection fund 8.9 percent respectively. By 2006, there were 11 078.9 thous.hectares land degratation in total, of which 341.8 thous.hectares were to cultivated area, 10298.8 thous.hectares to pasture and other grassy land, 24.7 thous.hectares to sities, villages and other settlements, 346.4 thous.hectares to forest resourses land, 5.3 thous.hectares to water resourses land, 61.9 thous.hectares digged and damaged land.

Productivity Productivity is the measurement of efficiency of production or determines amount of produced goods and services per unit of input. Productivity is divided in 3 categories namely total productivity, total factor productivity and partial productivity. Partial productivity is an estimate of each kind of expenditure such as labor, capital, raw materials, and electricity productivity. Total productivity shows the cost of products and services created from each togrog of expenditure spent on production process. Total productivity was 0.83 togrogs at the national level, in 2006, and same compared with 2005. Regarding the sectors, total productivity was 1.32-2.80 togrogs for livestock, wholesale and retail trade, repair of motor vehicle, motorcycle and personal and household goods and mining and quarrying industry and were relatively high compared with other sectors. In the sectors level, total productivity has been in same level, in 2005 and 2006. But compared with level of 2003 and 2004, there is high increase on mining and quarrying and manufacturing sector. Total factor productivity, which determines efficiency of the labor and capital used in production process, was 3.38 togrogs same as compared with 2005. Regarding the sectors, in livestock, wholesale and retail trade, repair of motor vehicle, motorcycle and personal and 58


Overview

household goods sectors which wage and capital usage costs are relatively less than other sectors, total factor productivity is high compared with other sectors. In 2006, capital productivity, raw materials productivity, electricity productivity and labor productivity were 14.4, 4.9, 24.9 togrogs and 3207.4 thous.togrogs respectively. Compared with the 2005, capital, raw materials and electricity productivity were same level. And labor productivity increased by 576.2 thousand togrogs or 21.9 percent.

Indicators of millennium development goals in Mongolia For 33 indicators of MDGs, there is a possibility to reach the targets in 2015, espeically achieve universal primary education, promote gender equality, reduce child mortality, ensure environmental sustainability. Difficult to reach targets are eradicate extreme poverty, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases. As results of “Household income and expenditure survey”, 32.2 percent of total population is poor. The urban poverty is less than rural area and poverty headcount is 27.9 percent in urban and 37.0 percent in rural areas. NSO conducted “Child development - 2005/2006” survey with technical and financial assistance of UNICEF. As results of this survey, 6.3 percent of total children below 5 years of age are under weight and it is decreasing by 2 times from the previous 2000 survey results. As preliminary results of the survey, 5.6 percent of urban children below 5 years of age are under weighted and 7.0 percent of rural children below 5 years of age are under weighted. It shows that case of underweight is relatively higher in rural areas than the urban. Net proportion of primary enrolment rate had plummeted. In 1995, enrolment rate was 97.5%, 91.4 % in 2006, the rate of decrease is 4.2 percent from 2005. Due to the economic crises in early 1990, educational sector had a negative impacts, recent trends leave room for better situation. The ratio of literate male and female was 1.1 in 1990-1991, was 1.2-1.3 in 1992-2002, and stabilized as 1.1 since 2003. The proportion of women in wage employment in the non-agricultural sector is close to the proportion of male. While women are better educated than men are, they are still under-represented in management and decision - making position. However, in the national parliament women comprised 3.9 per cent of total legislators in 1992, 9.2 per cent in 1996, 11.8 percent in 2000, 6.6 percent in 2004 showing some deterioration. In order to improve participation of women in decision-making and management position, to improve the share of women participation in the national parliament by 20 percent in 2008 election, 35 per cent in 2012 election, are targets to be reached. Under-five mortality rate has been reduced rapidly in Mongolia over past decade. Recently, Mongolia already achieved to target of MDG as reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate. It is essential to keep this trend in the future. The maternal mortality close correlates to the reproductive health issues. As well, maternal mortality relates to mother’s age, birth interval, and education and health care services. The maternal mortality ratio per 100000 live births was 259 in 1993 and it was highest indicator during the past period. In 2006, 67 at national level. For West Coast of the Pacific Region of WHO, Mongolia includes in high ranked five countries of TB cases. The cases of TB has shown increasing trend in last years, prevalence rate of TB was 79 per 100000 populations in 1990, and it increased to 185 in 2005. 59


Overview

Today special protected areas cover territory of 13.3 percent of total land area of Mongolia. In total special protected areas situated on the territory of 124 soums and districts of 19 aimags and the capital city covering 21.0 million hectares. By 2015, about 30 percent of all territory of the country will protect by state and local authorities. In our country case, over 90 percent of all territory is dry, semi-dry, dryish and damp less areas. Forest area covers 7.7 percent of all territory of the country. Today the adoption of new technologies in the communication sector has been extremely rapid. Telephone lines per 1 000 population reached 60.3 in 2006 and cellular subscribers per 1000 population reached 297. It means one of the every three persons uses cellular phone. Number of cellular phone users increased by 199.2 thousand persons in the last year only.

60


¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ MAIN INDICATORS ¯ç¿¿ëýëò Ñóóðèí õ¿í àì îíû ýöýñò, ìÿí.õ¿í

Indicators Resident population, at the end of the year, thous.persons

2003

2004

2005

2006

2504.0

2533.1

2562.4

2594.8

959.8 926.5

986.1 950.5

1001.2 968.3

1042.8 1009.9

Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í, ìÿí.õ¿í ¿¿íýýñ: Àæèëëàã÷èä

Economically active population, thous.persons of which: Employees

Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, ìÿí.õ¿í

Number of registered unemployed, thous.persons

33.3

35.6

32.9

32.9

Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð, òýðáóì òºãðºã

Gross industrial output, at constant prices of 2000, bln.togrog

814.1

902.1

864.3

942.9

¯¿íýýñ: -Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð -Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð -Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, óñàí õàíãàìæ

of which: -Mining and quarrying -Manufacturing -Electricity, thermal energy and water supply

335.2 370.3

447.0 341.6

492.4 253.5

501.8 319.8

108.6

113.5

118.4

121.4

ÄÍÁ, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã

GDP, at current prices, bln.tog

1479.7

1945.6

2524.3

3172.4 *

ÄÍÁ, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð, òýðáóì òºã

GDP, at 2000 constant prices, bln.tog

1134.5

1256.8

1346.1

1459.0 *

543.6

639.2

797.1

858.2 *

615.9 801.0

869.7 1021.1

1064.9 1184.3

1542.8 1485.6

Ãàäààä õóäàëäàà, ñàÿ àì.äîëëàð - Ýêñïîðò - Èìïîðò

Investment,at the end of the year, bln.tog Foreigh trade, mln.USD - Exports - Imports

Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë, ñàÿ àì.äîëëàð

External trade balance, mln.USD

-185.1

-151.4

-119.4

57.2

Óëñûí íýãäñýí òºñºâ, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã - Îðëîãî - Çàðëàãà

State general budget, at current prices, bln.tog - Revenue - Expenditure

553.9 615.8

713.1 752.5

837.9 764.6

1360.4 1237.0 123.4

Õºðºí㺠îðóóëàëò,îíû ¿íýýð òýðáóì òºã

Òºñâèéí íèéò òýíöýë, òýðáóì òºãðºã

Budget overall balance, bln.togrog

-61.9

-39.4

73.3

Íèéò îðëîãûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Share of Revenue to GDP

37.4

36.7

33.2

42.9 *

Íèéò çàðëàãûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Share of Expenditure to GDP

41.6

38.7

30.3

39.0 *

Òºñâèéí íèéò òýíöëèéí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Overall balance to GDP

-4.2

-2.0

2.9

3.9 *

Òàòâàðûí à÷ààëàë

Tax burden

28.4

30.0

27.4

35.6

Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéí æèëèéí ººð÷ëºëò, õóâèàð

Annual changes of consumer price index, percent

4.7

11.0

9.5

6.0

Âàëþòûí æèëèéí äóíäàæ õàíø, 1 àì.äîëëàð=òºã

Annual average exchange rate, 1 USD = togrog

1146.5

1185.2

1205.3

1179.6

Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note : * Preliminary estimates

61


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ

ÇÀÑÀÃ, ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð çàñàã çàõèðãààíû õóâüä 21 àéìàã, íèéñëýëä, àéìàã íü ñóìäàä, ñóì íü áàãò, íèéñëýë íü ä¿¿ðýãò, ä¿¿ðýã íü õîðîîäîä õóâààãäàíà. Çàñàã, çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî íü àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðàë, áàã, õîðîîíû èðãýäèéí Íèéòèéí õóðàë, òóõàéí Õóðëûí õóðàëäààíû ÷ºëººò öàãò ò¿¿íèé Òýðã¿¿ëýã÷èä, àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðýã, áàã, õîðîîíû Çàñàã äàðãààñ á¿ðäýíý. Çàñàã, çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãà íü íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñûã òºðèéí óäèðäëàãàòàé õîñëóóëàõ ¿íäñýí äýýð íóòàã äýâñãýðèéíõýý ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àìüäðàëûí àñóóäëûã áèå äààí çîõèîí áàéãóóëæ ¿éë àæèëëàãààíäàà àðä÷èëñàí øóäàðãà ¸ñ, ýðõ ÷ºëºº, òýãø áàéäàë, ¿íäýñíèé ýâ íýãäëèéã õàíãàõ, õóóëü äýýäëýõ ¿íäñýí çàð÷èì áàðèìòëàíà. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð Àçè òèâèéí òºâä, õîéò ºðãºðãèéí 41î 35" – 52î 06", ç¿¿í óðòðàãèéí 87î 47" – 119î 57"-èéí õîîðîíä áàéðëàæ, õîéò òàëààðàà Îðîñûí Õîëáîîíû Óëñòàé 3485 êì, ºìíº òàëààðàà Õÿòàä Óëñòàé 4676.9 êì òóñ òóñ õèëëýñýí, 1564.1 ìÿí. êâ.êì ãàçàð íóòàãòàé. Íóòãèéí áàðóóíààñ ç¿¿í öýã õ¿ðòýë 2392 êì, õîéíîîñ ºìíº öýã õ¿ðòýë 1259 êì áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð íü äàëàéí ò¿âøíººñ äýýø äóíäæààð 1580 ì ºðãºãäñºí, õàìãèéí ºíäºð öýã íü 4374 ì Õ¿éòýí óóë, õàìãèéí íàì öýã íü 532 ì Õºõ íóóðûí õîòãîð áîëíî. Íèéñëýë Óëààíáààòàð õîò äàëàéí ò¿âøíýýñ äýýø 1350 ì-ò îðøäîã. Íóòàã äýâñãýð íü òîìîîõîí óóë, íóðóóä, òîëãîä, òàë, õºíäèé, ãîâèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðààñ á¿ðäýíý. Ìîíãîë Óëñ íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýýãýýðýý äýëõèéä 17 äóãààð áàéðàíä îðäîã. ̺í îëîí ãîë ìºðºí, íóóðóóäòàé. Õºâñãºë íóóð öýíãýã òóíãàëàãààðàà äýëõèéä òýðã¿¿ëäýã, 262.4 ì ã¿í áºãººä äýëõèéä ã¿íýýðýý Îðîñûí õîëáîîíû óëñûí íóòàãò áàéðëàäàã Áàéãàëü íóóðûí äàðàà õî¸ðäóãààðò îðíî. Ìîíãîë îðîí äºðâºí óëèðàë ýýëæèëñýí ýõ ãàçðûí ýðñ òýñ óóð àìüñãàëòàé. Õàìãèéí èõ ñàëõè øóóðãàòàé ¿å íü äºðºâ, òàâ äóãààð ñàðä òîõèîäîã. Íýãä¿ãýýð ñàðä õàìãèéí èõ õ¿éòýí, õàðèí äîëîîäóãààð ñàðä õàìãèéí õàëóóí ¿å íü áîëäîã.

62


SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY

ADMINISTRATIVE UNITS, TERRITORY Mongolia is divided administratively into 21 aimags (provinces) and the capital city Ulaanbaatar. Aimags are divided into soums which are further divided into bags. The capital city Ulaanbaatar is divided into districts which in their turn are divided into khoroos. The state and administration system is composed of Local Representatives Meeting in the capital city, aimags, soums and districts and Citizens’ Meeting in the bags and khoroos.

Based on principle of democracy, justice, equality and peace the administration organizes and manages social and economic issues through combined state administration and selfgoverning rules in their respective territories.

The territory of Mongolia is located in the central part of Asia between 41 î 35" – 52 î 06" of altitude and 87 î 47" – 119 î 57" of longitude, neighboring with Russia along 3485 km in the north and with China along 4676.9 km in the south. Mongolia comprises 1564.1 thous.square km of territory. It is 2392 km from west to eastern frontier and 1259 km from north to southern frontier. Average altitude is 1 580 m above sea level. The highest point is the Huiten peak (4 653m) in the west and the lowest is the Khokh Nuur lake depression in the east - a more 532 m above sea-level. The capital city is 1350 m above sea level. Mongolia is the seventeenth the largest country in the world by size of territory.

There are many rivers and lakes in Mongolia. Hovsgol lake is 262.4 m deep hence 2nd ranking after Baigal lake in the territory of Russian Federation.

The climate of Mongolia is continental and there are 4 seasons. Strong storms blow during the short spring (April to May). January is the coldest month when temperature drops to the lowest point and July is the hottest month of the year.

63


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006 îí ADMINISTRATIVE UNITS, by regions, aimags and the Capital, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Ñóì, ä¿¿ðãèéí òîî

Áàã, õîðîîíû òîî

Number of soums and districts

Number of bags and khoroos

Õ¿í àìûí íÿãòøèë 1 êâ.êì -ò íîãäîõ õ¿í

Íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýý, ìÿí.êì2 Territory thous. km2

Population density people per sq.km

340

1 667

1 564.1

1.66

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Áàðóóí á¿ñ 92 14 18 24 19 17

461 84 83 113 90 91

West region 415.3 45.7 141.4 82.5 69.6 76.1

0.99 2.19 0.43 0.98 1.16 1.16

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Õàíãàéí á¿ñ 100 19 20 16 2 19 24

514 99 100 72 19 103 121

Khangai region 384.3 55.3 116.0 48.7 0.8 62.9 100.6

1.44 1.69 0.72 1.24 99.30 1.83 1.21

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Òºâèéí á¿ñ 95 3 4 14 15 15 17 27

354 10 24 57 64 53 49 97

Central region 473.6 5.5 3.3 109.5 74.7 165.4 41.2 74.0

0.92 2.24 26.52 0.50 0.66 0.28 2.43 1.17

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

44 14 13 17

207 58 66 83

East region 286.2 123.6 82.3 80.3

0.70 0.60 0.68 0.88

Óëààíáààòàð 9

131

Ulaanbaatar 4.7

211.55

Ç¿¿í á¿ñ

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

64


SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY 1.2 ÕÎÒ ÕÎÎÐÎÍÄÛÍ ÇÀÌÛÍ ÓÐÒ, êì DISTANCE BETWEEN THE CITIES, km

Óëààíãîì

Çóóíìîä

ªíäºðõààí

̺ðºí

Õîâä

Ñ¿õáààòàð

Áàðóóí-Óðò

Äàëàíçàäãàä

Àðâàéõýýð

Óëèàñòàé

Ìàíäàëãîâü

×îéáàëñàí

Ñàéíøàíä

Àëòàé

Áóëãàí

Áàÿíõîíãîð

ªëãèé

Öýöýðëýã

Erdenet

Darkhan

Ulaangom

Zuunmod

Ondorkhaan

Moron

Khovd

Sukhbaatar

Baruun-Urt

Dalanzadgad

Arvaikheer

Uliastai

Mandalgovi

Choibalsan

Sainshand

Altai

Bulgan

Bayankhongor

Olgii

Tsetserleg

223

373

223

1 417

321

431

275

519 1 604

634 1 657

255 1 278

546

725

752 1 579

696

529

862

808

500

208

470

509

661 1 138 2 370 1 300

450

338 1 423

565 1 042 2 274 1 204

575

700 1 766

335 1 358

901 1 602

743

364

828

611

898

606

997 1 698

499 1 031

645 1 092

344

520

982

193

195 1 423 1 684

907

771

334

596 1 163

664 1 588

300

301

979

970

678

752

996

379

896

839

Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar

Äàðõàí

Choir

336

639

589

672

282 1 367

191 1 070

398

473

776 1 286

871

1 037 853

585 1 229 1 440 1 054

450 1 937 2 148 1 357

390

474

769

717

717

566

227

407 1 530

659 1 825 1 117

503 1 056 1 348 2 052 1 808

1 023

348

232 1 066

417 1 361

886

570

848 1 321

704

323

893

928

222

430

302

683

379

379 1 080

674 1 375

634 1 354 1 344

779

1 487 1 039

682

977

822

520 1 752

815 2 047

313

938

788

544 1 710 1 002

279 1 380

98 1 710

407

588

235

711

561

416 1 085 180

266 1 266

678 1 755 1 460 798

477

243 654

948

529 1 195 1 992 1 982 1 361 498 1 065

480

Bulgan

Àëòàé

Altai

Ñàéíøàíä

Sainshand

×îéáàëñàí

Choibalsan

Ìàíäàëãîâü

Mandalgovi

Óëèàñòàé

Uliastai

Àðâàéõýýð

Arvaikheer

Äàëàíçàäãàä

Dalanzadgad

Áàðóóí-Óðò

Baruun-Urt

Ñ¿õáààòàð

Sukhbaatar

Õîâä

Khovd

̺ðºí

Moron

ªíäºðõààí

Ondorkhaan

Çóóíìîä

Zuunmod

Óëààíãîì

Ulaangom

Äàðõàí

Darkhan

Ýðäýíýò

Erdenet

×îéð

Choir

884

673

635

693 1 867 2 078 1 692

43

291 1 131 1 026

240 1 260

664

Áóëãàí

204 1 640 446 596

884

Bayankhongor

439

648

Áàÿíõîíãîð

226

187 1 246

Olgii

559 1 094

823 1 034

ªëãèé

927

Tsetserleg

59

Öýöýðëýã

940

338

617 1 702

927 2 159

1 709 1 085

477

Ýðäýíýò

736

×îéð

Ulaanbaatar

Ìîíãîë óëñûí àâòî çàìûí ñ¿ëæýýíèé àòëàñ, 2004 îí Mongolian road network atlas, 2004

Àéìãèéí òºâ, íèéñëýë Aimags center and the Capital

Ýõ ¿¿ñâýð: Source:

Óëààíáààòàð õîò

65


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.3 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÓÓËÑ MOUNTAINS Ãàçàð ç¿éí ìóæ áà íýð Ìîíãîë Àëòàéí íóðóó Õ¿éòýí Öàìáàãàðàâ ̺íõõàéðõàí Ñóòàé Õàðõèðàà Ò¿ðãýí Ãîâü Àëòàéí íóðóó Èõáîãä Àæ áîãä Ãóðâàíñàéõàí Õýíòèéí íóðóó Àñðàëòõàéðõàí Áîãä õàí Õàíãàéí íóðóó Îòãîíòýíãýð Ñî¸íû íóðóó ̺íõñàðüäàã

Geographical region and name Range of Mongolian Altai Khuiten Tsambagarav Munkhkhairkhan Sutai Kharkhiraa Tyrgen Range of Govi Altai Ikhbogd Ajbogd Gurvansaikhan Range of Khentii Asraltkhairkhan Bogd khan Range of Khangai Otgontenger Range of Soyon Munkhsaridag

ì m ªíäºð Height 4 4 4 4 4 3

374 195 204 090 037 965

3 957 3 802 2 825 2 800 2 256 4 021 3 491

1.4 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÃÎËÓÓÄ RIVERS

Íýð

Name

êì km Óðò Length of trunk river

Îðõîí Ñýëýíãý Õýðëýí Çàâõàí Òóóë

Orkhon Selenge Kherlen Zavkhan Tuul

Õîâä Å𺺠Òýñ Ýã Èäýð

Khovd Yeroo Tes Eg Ider

593 323 568 475 452

Äýëãýð Îíãè Îíîí Õàðàà

Delger Ongi Onon Kharaa

445 435 298 291

1 124 1 024 1 090 808 704

1.5 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÍÓÓÐ LAKES Íýð Óâñ Õºâñãºë Õàð óñ Õÿðãàñ Áóéð Õàð

66

Name Uvs Khovsgol Khar us Khyargas Buir Khar

êì 2 km 2 Òàëáàé Area 3 2 1 1

350 760 852 407 615 575


SECTION 2. ELECTION

ÑÎÍÃÓÓËÜ Ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí áîëîí ÓÈÕ-ûí ñîíãóóëèéí ä¿íãèéí õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã îðóóëñàí áîëíî. Óã ìýäýýëëèéã Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí òºâ áàéãóóëëàãà áîëîõ Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîîíîîñ ãàðãàñàí àëáàí ¸ñíû ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðýýñ àâ÷ ýìõòãýâ. Ìîíãîë óëñ 1992 îíä àðä÷èëñàí øèíý ¿íäñýí õóóëèéã áàòëàí ìºðäºæ ýõýëñýí þì. Ìîíãîë Óëñ íü Ïàðëàìåíòèéí çàñàãëàëòàé îðîí áºãººä Óëñûí Èõ Õóðàë (Ïàðëàìåíò)-ûí ñîíãóóëèéã 4 æèë òóòàìä íýã óäàà ÿâóóëæ, 76 ãèø¿¿í ñîíãîãääîã. Îðîí íóòãèéí ñîíãóóëèéã ìºí 4 æèë òóòàì ÿâóóëæ, àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí õóðëûã ñîíãîí áàéãóóëäàã. Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéã 4 æèë òóòàì íèéò àðä ò¿ìíèé ÷ºëººò àðä÷èëñàí ñîíãóóëèàð ñîíãîíî.

67


Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ

ELECTION This section presents data related primarily to presidential and parliamentarian elections. These data compiled from official source of data comes from General Election Commission, which is central election organization of Mongolia. In 1992 Mongolia endorsed a Constitution based on democratic principles. Mongolia is a parliamentary country. An election of State Great Hural (Parliament) takes place once in every four year and 76 Parliament members are elected. Local election takes place once in every four year. By the local elections, the voters elect Citizens Hural’s members of aimags, Capital, districts and soums. President of Mongolia is elected by public on democratic and free election once in every four year.

68


SECTION 2. ELECTION 2.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÑÎÍÃÓÓËÈÉÍ Ä¯Í POPULAR VOTE CAST MONGOLIAN PRESIDENT

Íýð äýâøèã÷èä Name of candidates

Íýð äýâø¿¿ëñýí íàì Nominating parties

Ñàíàë ºãñºí ñîíãîã÷èä Casted vote òîî õóâü number percent

1993 Ä¿í

Total

Ë. Ò¿äýâ Ï. Î÷èðáàò

L. Tudev P. Ochirbat

Ä¿í

Total

ÌÀÕÍ Ì¯ÀÍ

MPRP MNDP

989 897

96.5

397 061 592 836

38.7 57.8

955 670

97.2

597 573 292 896

60.8 29.8

65 201

6.6

1 000 110

82.9

581 381 365 383 35 425

58.1 36.5 3.5

930 976

75.0

497 491

53.4

186 646

20.1

105 497 128 784

11.3 13.8

1997

Í. Áàãàáàíäè Ï. Î÷èðáàò

N. Bagabandi P. Ochirbat

Æ. Ãîìáîæàâ

J. Gombojav

ÌÀÕÍ MPRP ̯ÀÍ, ÌÑÄÍ-ûí Àðä÷èëñàí MDU of MNDP and MSDP õîëáîî ýâñýë ÌÓÍÍ MUTP 2001

Ä¿í Í. Áàãàáàíäè Ð. Ãîí÷èãäîðæ Ë. Äàøíÿì

Total N. Bagabandi R. Gonchigdorj L. Dashnyam

ÌÀÕÍ ÌÀÍ ÈÇÍ

MPRP MDP MCWP 2005

Ä¿í

Total

Í. Ýíõáàÿð

N. Enkhbayar

ÌÀÕÍ

Ì. Ýíõñàéõàí

M. Enkhsaikhan

"Ýõ îðîí-Àðä÷èëàë" ýâñýë

Á. Ýðäýíýáàò B. Erdenebat Á. Æàðãàëñàéõàí B. Jargalsaikhan

Ýõ Îðîí Íàì ÁÍÍ

MPRP "Motherland-Democratic" coalition Motherland party RP

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia

Òàéëáàð:

ÌÀÕÍ- Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàì ̯ÀÍ- Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé Àðä÷èëñàí Íàì ÌÓÍÍ- Ìîíãîëûí Óëàìæëàëûí Íýãäñýí Íàì ÌÀÍ- Ìîíãîëûí Àðä÷èëñàí Íàì ÈÇÍ- Èðãýíèé Çîðèã Íàì ÁÍÍ- Á¿ãä Íàéðàìäàõ Íàì

Note:

MPRP- The Mongolian People's Revolutinary Party MNDP- The Mongolian National Democratic Party MUTP- Mongolian United Traditional Party MDP- Mongolian Democratic Party MCWP- Mongolian Citizens Will Party RP-Republican Party

69


Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ 2.2 ÓÈÕ, ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÕÓÐËÛÍ ÑÎÍÃÓÓËÜ ELECTION OF STATE GREAT HURAL AND LOCAL CITIZENS' HURAL

Óëñ òºðèéí íàìûí íýð

ÌÀÕÍ ÀÍ, Ýõ îðîí ÌÀØÑÍ, ÈÇ-ÁÍÍ ûí " Ýõ îðîí Àðä÷èëàë" ýâñýë ÁÍÍ ÌÍÍ Ì¯ÀÍ, ÌÑÄÍ-ûí "Àðä÷èëñàí õîëáîî" ýâñýë ÌÓÍÍ ÌÀØÑÍ ÈÇÍ, ÍÍ-ûí ýâñýë ̯ÀÍ, ÌØÀÍ-ûí "Àðä÷èëñàí õîëáîî" ýâñýë Áèå äààí íýð äýâøèã÷

Name of political parties

MPRP

Ñîíãîãäñîí ãèø¿¿äèéí òîî Number of members ÓÈÕ Îðîí íóòãèéí õóðàë State Great Hural Local Citizens Hural 1996 2000 2004 1996 2000 2004 25 72 37 358 569 439

MDC DP MDNSP 35 1

MCWRP RP MGP MDU of MNDP and MSDP MUTP MDNSP Union of MCWP and MGP MDU of MNDP and MRDP Independent candidate

50 1

238 1

324 1

94 15

1 1 1

3

15

12

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia Òàéëáàð: ÌÀÕÍ-Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàì ÀÍ, Ýõ îðîí ÌÀØÑÍ, ÈÇÁÍÍ -ûí " Ýõ îðîí Àðä÷èëàë" ýâñýë

ÁÍÍ-Á¿ãä Íàéðàìäàõ Íàì ÌÍÍ-Ìîíãîëûí Íîãîîí Íàì ̯ÀÍ-Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé Àðä÷èëñàí Íàì ÌÑÄÍ-Ìîíãîëûí Ñîöèàë Äåìîêðàò Íàì ÌÓÍÍ-Ìîíãîëûí Óëàìæëàëûí Íýãäñýí Íàì ÌÀØÑÍ-Ìîíãîëûí Àðä÷èëñàí Øèíý Ñîöèàëèñò Íàì ÈÇÍ-Èðãýíèé Çîðèã Íàì ÍÍ-Íîãîîí Íàì ÌØÀÍ-Ìîíãîëûí Øàøèíòíû Àðä÷èëñàí Íàì

70

Note:

MPRP- Mongolian People's Revolutionary Party MDC DP MDNSP MCWRP- Motherland Democratic Coalition of Democratic Party, Mongolian Democratic New Socialist Party and Mongolian Citizens Will RP-Republican Party MGP- Mongolian Green Party MNDP- Mongolian National Democratic Party MSDP- Mongolian Social Democratic Party MUTR- Mongolian United Traditional Party MDNSP- Mongolian Democratic New Socialist Party MCWP- Mongolian Citizens Will Party MGP- Mongolian Green Party MRDP- Mongolian Religious Democratic Party


SECTION 2. ELECTION

2.3 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÃÈد¯Ä, íàñíû á¿ëãýýð MEMBERS OF STATE GREAT HURAL, by age group 1996 2000 2004 Ãèø¿¿äèéí òîî Ãèø¿¿äèéí òîî Ãèø¿¿äèéí òîî number of ýìýãòýé number of ýìýãòýé number of ýìýãòýé members female members female members female 76 7 76 9 76 5 21 2 3 5 39 5 26 8 32 3 16 47 1 39 2

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total 25-35 36-45 46+

2.4 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÃÈد¯Ä, ìýðãýæëýýð MEMBERS OF STATE GREAT HURAL, by professions

Ìýðãýæèë Á¿ãä Õóóëü÷ Ýäèéí çàñàã÷, íÿãòëàí áîäîã÷ Èíæåíåð Çîõèîë÷, ñýòã¿¿ë÷ Áàãø Ýì÷ Ò¿¿õ÷ Ôèëîñîôè÷ Áóñàä ìýðãýæëèéí

1996 100.0 11.8

Professions Total Lawyers Economists, accountants Engineer Writers, journalists Teachers Physicians Historians Philosophers Others

õóâü percentage 2000 2004 100.0 100.0 14.4 13.2

32.9 14.4 3.9 19.7 2.6 3.9 3.9 6.9

14.4 32.8 1.3 22.3 3.9 10.9

36.8 25.0 1.3 6.6 2.6 1.3 13.2

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia

2.5 ÑÎÍÃÎÃ×ÄÛÍ ÎÐÎËÖÎÎ VOTERS PARTICIPATION

¯ç¿¿ëýëò Ñîíãóóëèéí íýðñèéí æàãñààëòàä á¿ðòãýãäñýí õ¿íèé òîî Ñàíàë ºãñºí õ¿íèé òîî Õóâü

1996

1 147.3

1 247.0

1 330.6

1 061.8

1 105.4

1 089.3

1 057.2 92.1

1 028.0 82.4

1 088.7 81.8

765.4 72.1

728.8 65.9

732.2 67.2

Indicators Number of persons, registered in election name-listing Number of participants in election Percentage

ìÿí.õ¿í thous.person Îðîí íóòãèéí õóðàë Local Citizens Hural 1996 2000

ÓÈÕ State Great Hural 2000 2004

2004

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia

71


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

Õ¯Í ÀÌ Ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àìûí ºñºëò, íàñ, õ¿éñíèé á¿òýö, õ¿í àìûí åðäèéí õºäºë㺺íèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã (òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò ãýõ ìýò) õàðóóëñàí. Õ¿í àìûí ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí ¿íäñýí ýõ ñóðâàëæ íü ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ 10 æèë òóòàìä ÿâóóëäàã õ¿í àì, îðîí ñóóöíû òîîëëîãî, ñóóðèí õ¿í àì, õ¿í àìûí åðäèéí áîëîí øèëæèõ õºäºë㺺íèé æèë á¿ðèéí ìýäýý òàéëàí áîëíî. Õ¿í àìûí òîîöîî- Õ¿í àìûí òîîöîîã õàìãèéí ñ¿¿ëä ÿâàãäñàí õ¿í àì, îðîí ñóóöíû òîîëëîãûí ä¿í, ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, åðäèéí áîëîí øèëæèõ õºäºë㺺íèé ñòàòèñòèê ìýäýýã ¿íäýñëýí æèë á¿ð õèéäýã. Ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãûí øóãàìààð äàìæóóëàí àâ÷ íýãòãýí ãàðãàäàã ìýäýýëëýýñ ãàäíà õ¿í àìûí òîîöîîíä õýðýãëýõ çîðèëãîîð çàðèì ìýäýýëëèéã äàðààõ áàéãóóëëàãóóäààñ æèë á¿ð àâäàã. ¯¿íä: Ãàäààäûí èðãýí õàðúÿàòûí àñóóäàë ýðõëýõ àëáàíààñ Ìîíãîë Óëñàä îðøèí ñóóãàà ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷äûí òîî, Áàòëàí õàìãààëàõ ÿàìíààñ æàãñààëûí öýðãèéí òîî, Ø¿¿õèéí øèéäâýð áèåë¿¿ëýõ åðºíõèé ãàçðààñ õîðèõ áîëîí áàðèâ÷ëàõ ÿë ýäýëæ áàéãàà èðãýäèéí òîî, Ãàäààä õýðãèéí ÿàìíààñ Ìîíãîë Óëñààñ ãàäààäàä áàéíãà ñóóãàà èðãýäèéí òîî, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíààñ íÿëõñûí íàñ áàðàëòûí òîîã òóñ òóñ àâ÷ íýãòãýí õîëáîãäîõ òîîöîîã ãàðãàæ áàéíà. Ñóóðèí õ¿í àì - Òóõàéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä 183 õîíîã áóþó 6 ñàðààñ äýýø õóãàöààãààð îðøèí ñóóæ áàéãàà õ¿í àìûã õàðóóëäàã. ªðõ - Íýã îðîí áàéðàíä õàìò àìüäàðäàã, íýãäìýë òºñºâòýé, õ¿íñ, àìüäðàëûí íààä çàõûí áóñàä õýðýãöýýãýý õàìòðàí õàíãàäàã íýã áóþó õýñýã á¿ëýã õ¿ì¿¿ñèéã ºðõ ãýíý. ªðõèéí ãèø¿¿ä íü õîîðîíäîî óðàã òºðëèéí áîëîí ãýð á¿ëèéí õàìààðàëòàé ýñâýë õàìààðàëã¿é áàéæ áîëíî. Ýìýãòýé òýðã¿¿ëýã÷òýé ºðõ - Ãýð á¿ëã¿é ºðõ, òîëãîéëîí àìüäàð÷ áàéãàà ýìýãòýé÷¿¿äèéã õ¿¿õýäòýé ýñýõèéã õàðãàëçàõã¿éãýýð õàìðóóëíà. Õîòûí õ¿í àì - Õîòûí õ¿í àìä àéìãèéí òºâ, íèéñëýë, òîñãîíû õ¿í àìûã îðóóëíà. պ人ãèéí õ¿í àì - պ人ãèéí õ¿í àìä ñóìûí òºâ, õºäººãèéí (áàã) õ¿í àìûã îðóóëíà. Á¿òýí áà õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õýä - Á¿òýí ºí÷èíä ýöýã ýõ íü õî¸óëàà íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéã, õàãàñ ºí÷èíä ýöýã, ýõ õî¸ðûí àëü íýã íü íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéã îðóóëíà. Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà - Òºðñºí ýðýãòýé õ¿¿õäèéí òîîã òºðñºí ýìýãòýé õ¿¿õäèéí òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà þì. Íàñ áàðàëòûí õ¿éñèéí õàðüöàà - Íàñ áàðñàí ýðýãòýé õ¿íèé òîîã íàñ áàðñàí ýìýãòýé õ¿íèé òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà þì. Ãýðëýëò - Òóõàéí íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä ãýð á¿ë áîëñíîî á¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñèéã ãýðëýñýíä òîîöíî. Öóöëàëò - Ãýðëýëòýý çîõèõ øàòíû ø¿¿õýýð öóöëóóëæ, öóöëàëòàà á¿ðòã¿¿ëñýí áîë ãýð á¿ëýý öóöàëñàíä òîîöíî. 72


SECTION 3. POPULATION

¯ð÷ëýëò - ¯ð÷ëýí àâàã÷ íü õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí àâñàí òóõàéãàà èðãýíèé ãýð á¿ëèéí àñóóäàë ýðõýëñýí òóõàéí øàòíû àëáàíä á¿ðòã¿¿ëæ, ãýð÷èëãýý àâñàí òîõèîëäîëä ¿ð÷ëýãäñýíä òîîöíî. Åðäèéí õºäºë㺺í- Òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëòèéã õ¿í àìûí åðäèéí õºäºë㺺í ãýíý. Åðäèéí õºäºë㺺íèé òîõèîëäîë á¿ðèéã ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýíèé á¿ðòãýëèéí àæèëòàí íàð á¿ðòãýæ, òýäãýýðèéã àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçàð õÿíàí íýãòãýæ ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ìîíãîë óëñàä 1951 îíîîñ èðãýíèé á¿ðòãýëèéí òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëñýí. * 1000 õ¿í àìä íîãäîõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîäîðõîéëîõäîî æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìûí òîîíä õàðüöóóëíà. * Æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìûí òîîã òóõàéí îíû ýõíèé áîëîí ýöñèéí õ¿í àìûí òîîíû íèéëáýðèéã 2-ò õóâààæ òîîöñîí áîëíî.

73


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

POPULATION This section presents population growth of Mongolia, age and sex distribution of the population, and vital statistics (births, deaths, marriages and divorces). The principal sources of the population statistics is the Population and housing census which conducted by the National Statistical Office of Mongolia in every 10 years. The resident population, the vital and migration statistics are considered as a yearly population statistics. Population estimates - The population should be estimated every year based on the results of the last Population and housing census, on number of resident population, and on vital and migration statistics. In the estimation of yearly population, decentralized statistics are compiled from the following organizations in addition to the centralized statistical data. These include Office of Immigration Naturalization and Foreign Citizens (number of foreign officials and officers who live in Mongolia), Ministry of Defense (number of soldiers and military), The Central Department of Judgement Implementation (number of prisoners), Ministry of Foreign Affairs (number of Mongolian diplomats and citizens those who live in foreign countries more than 183 days), Ministry of Health (number of infant mortality). Resident population – Number of population, living in current place of residence for more than 6 months / 183 days/. Household - A single person or two or more persons who make common provision for food and other essentials, such as pooling of income. Household members may be related or unrelated. Female-headed household - Female-headed household include not married, divorced and widowed women have children or haven’t children not supervised. Urban population - The urban share comprises of population of aimag centers, capital city and village population Rural population – Rural share is estimated from the population of soum centers and (provincial) bags. Orphan and half-orphan children - Number of orphan children include the children of both parents died. Number of half-orphan children include the children of any parents died.

Sex ratio at birth - Sex ratio at birth is calculated by dividing the number of male births by the number of female births. Sex ratio at death - Sex ratio at death is calculated by dividing the number of male deaths by the number of female deaths. Married- Registered marriage in accordance with the “Law on marriage” of Mongolia. Divorced - Registered divorce by court resolution. 74


SECTION 3. POPULATION

Adoption – Adoption is considered taken place when the adopter has registered the adoption at the Civil Marital Office and obtained a certificate. Vital statistics - Include births, deaths, marriages, divorces and adoptions of a child. Every event is registered at civil registration office of districts or soums, then statistical divisions of aimags (province) and Ulaanbaatar city compile and send them to the National Statistical Office. Civil registration system is established in 1951. * Indicators per 1000 population are estimated by dividing the annual average population number * Mid-year population is sum of the resident population at the beginning of the year and at the end of the year divided by two.

75


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.1 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by sex, urban and rural at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä

Indicators

2003

ìÿí.õ¿í thous. persons 2004 2005 2006

à. Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, õ¿éñýýð Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýðýãòýé Ýìýãòýé

Total Of which: Male Female

á. Õîò, õºäººãèéí õ¿í àìûí òîî Õîòûí ¯¿íýýñ: Óëààíáààòàð պ人ãèéí

Number of urban and rural population Urban 1 464.2 1 498.2 1 543.3 Of which: Ulaanbaatar 893.4 928.5 965.3 1 039.8 1 034.9 1 019.1 Rural

â. Æèëèéí äóíäàæ ñóóðèí õ¿í àìûí òîî

Number of resident population, by sex 2 504.0 2 533.1 2 562.4 1 242.3 1 261.7

1 271.2 1 291.2

1 265.3 1 329.5 1 579.5 994.3 1 015.3

Number of resident population, annual average

Total Of which: Male Female

Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýðýãòýé Ýìýãòýé

1 256.7 1 276.4

2 594.8

2 489.7

2 518.6

2 547.8

2 578.6

1 235.2 1 254.5

1 249.5 1 269.1

1 264.0 1 283.8

1 268.3 1 310.3

3.2 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by age group and sex, at the end of the year 2003 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

2004 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

ìÿí.õ¿í thous.persons 2005 2006 Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female Total Female

2 504.0

1 261.7

2 533.1

1 276.4

2 562.4

1 291.2

2 594.8

1 329.5

42.2

21.4

42.7

21.6

43.2

21.9

44.7

22.0

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24

189.3 268.8 316.9 293.1 266.1

94.8 135.1 158.1 143.9 132.0

191.5 271.9 320.6 296.5 269.2

95.9 136.7 159.9 145.6 133.6

193.7 275.0 324.4 299.9 272.3

97.1 138.3 161.8 147.3 135.1

173.2 244.6 277.5 309.3 258.9

86.0 121.0 138.2 156.5 133.3

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

231.2 198.9 181.7 148.7 101.9

116.4 99.9 91.8 75.4 51.1

233.9 201.2 183.8 150.4 103.1

117.7 101.1 92.8 76.2 51.7

236.6 203.5 185.9 152.2 104.3

119.1 102.2 93.9 77.1 52.3

225.5 212.4 191.7 175.9 148.2

116.2 109.1 99.3 91.7 77.1

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

69.5 58.2 49.5 36.6 51.4

35.6 29.8 26.4 19.8 30.2

70.3 58.9 50.1 37.0 52.0

36.0 30.2 26.7 20.1 30.6

71.1 59.6 50.6 37.5 52.6

36.4 30.5 27.0 20.3 30.9

103.1 68.9 52.8 43.5 64.6

53.2 36.1 28.2 23.3 38.3

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total 1 õ¿ðòýëõ under 1

76


SECTION 3. POPULATION 3.3 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL

2003

2 504.0 Áàðóóí á¿ñ 414.5 Total Bayan-Olgii 100.8 Govi-Altai 61.4 Zavkhan 82.9 Uvs 81.9 Khovd 87.5 Õàíãàéí á¿ñ 551.9 Total Arkhangai 96.1 Bayankhongor 83.2 Bulgan 62.8 Orkhon 75.1 Ovorkhangai 113.2 Khovsgol 121.5 Òºâèéí á¿ñ 442.3 Total Govisumber 12.2 Darkhan-Uul 86.5 Dornogovi 52.1 Dundgovi 50.5 Omnogovi 46.7 Selenge 101.8 Tov 92.5 Ç¿¿í á¿ñ 201.9 Total Dornod 74.4 Sukhbaatar 56.4 Khentii 71.1 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 893.4

2004

2005

2 533.1 411.6 101.2 60.9 80.7 81.0 87.8 552.5 94.9 83.8 60.8 78.4 113.2 121.4 439.0 12.3 87.8 52.5 49.9 46.8 100.8 88.9 201.5 73.7 56.6 71.2 928.5

2 562.4 West region 409.0 100.0 60.4 80.1 80.6 87.9 Khangai region 551.8 93.8 83.6 59.9 79.0 113.8 121.7 Central region 436.1 12.2 87.7 53.3 49.6 46.1 99.8 87.4 East region 200.2 73.4 56.0 70.8 Ulaanbaatar 965.3

2006 2 594.8 410.0 100.1 60.3 80.6 80.5 88.5 553.8 93.3 83.8 60.3 79.4 114.9 122.1 436.5 12.3 87.5 54.5 49.2 46.5 100.1 86.4 200.2 73.6 55.6 71.0 994.3

77


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.4 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÄ ÕÎÒ, ժĪªÃÈÉÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò URBAN AND RURAL POPULATION PERCENTAGE OF RESIDENT POPULATION, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year õóâü percentage 2003 2004 2005 2006 Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë Õîò պ人 Õîò պ人 Õîò պ人 Õîò պ人 Capital Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural ÁYÃÄ

TOTAL

58.5

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

29.5 30.4 31.9 22.6 29.5 33.5

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

33.9 18.8 28.4 26.4 91.9 19.2 31.4

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

41.5 58.8 81.6 53.0 27.5 30.3 31.8 19.1

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

38.5 50.0 20.7 40.7

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

78

100.0

41.5 59.1 Áàðóóí á¿ñ 70.5 29.4 69.6 30.9 68.1 32.2 77.4 21.4 70.5 27.8 66.5 34.4 Õàíãàéí á¿ñ 66.1 34.6 81.2 19.2 71.6 30.0 73.6 25.3 8.1 92.8 80.8 19.5 68.6 31.2 Òºâèéí á¿ñ 58.5 40.5 41.2 59.6 18.4 81.9 47.0 53.6 72.5 20.3 69.7 31.8 68.2 28.2 80.9 19.1 Ç¿¿í á¿ñ 61.5 39.5 50.0 53.0 79.3 20.5 59.3 40.7 Óëààíáààòàð 100.0

40.9

60.2

70.6 69.1 67.8 78.6 72.2 65.6

29.3 30.1 32.0 20.0 29.6 34.8

65.4 80.8 70.0 74.7 7.2 80.5 68.8

34.8 19.5 28.9 25.6 92.5 20.0 31.4

59.5 40.4 18.1 46.4 79.7 68.2 71.8 80.9

42.5 59.6 82.4 54.5 28.2 32.4 30.7 19.8

60.5 47.0 79.5 59.3

40.4 53.6 20.5 42.5

-

100.0

39.8 60.9 West region 70.7 29.2 69.9 30.4 68.0 31.9 80.0 20.3 70.4 28.6 65.2 34.6 Khangai region 65.2 35.2 80.5 19.8 71.1 29.5 74.4 25.4 7.5 92.6 80.0 21.2 68.6 31.6 Central region 57.5 43.1 40.4 61.3 17.6 82.1 45.5 57.2 71.8 28.0 67.6 30.3 69.3 33.2 80.2 19.2 East region 59.6 41.1 46.4 53.7 79.5 22.0 57.5 43.0 Ulaanbaatar 100.0

39.1 70.8 69.6 68.1 79.7 71.4 65.4 64.8 80.2 70.5 74.6 7.4 78.8 68.4 53.9 38.7 17.9 42.8 72.0 69.7 66.8 80.8 29.7 46.3 78.0 57.0 -


SECTION 3. POPULATION 3.5 ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.ºðõ thous.household Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2003

2004

Óëààíáààòàð

585.6 Áàðóóí á¿ñ 96.2 Total Bayan-Olgii 21.8 Govi-Altai 15.2 Zavkhan 20.2 Uvs 19.8 Khovd 19.2 Õàíãàéí á¿ñ 141.5 Total Arkhangai 24.7 Bayankhongor 21.5 Bulgan 15.4 Orkhon 20.0 Ovorkhangai 28.9 Khovsgol 31.0 Òºâèéí á¿ñ 107.0 Total Govisumber 3.2 Darkhan-Uul 20.1 Dornogovi 13.2 Dundgovi 12.5 Omnogovi 12.1 Selenge 22.6 Tov 23.3 Ç¿¿í á¿ñ 48.0 Total Dornod 17.1 Sukhbaatar 13.3 Khentii 17.6 Óëààíáààòàð 192.9 Ulaanbaatar

Íýã ºðõºä íîãäîõ õ¿í

Size of household

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

TOTAL

4.3

2005 596.4

2006

205.5

611.0 West region 95.9 21.3 15.5 19.9 19.8 19.4 Khangai region 139.7 24.3 21.0 15.0 20.9 28.8 29.7 Central region 110.4 3.2 22.3 14.0 12.6 12.8 22.2 23.3 East region 49.3 18.1 13.3 17.9 Ulaanbaatar 215.7

4.2

4.2

95.9 22.0 15.1 19.9 19.6 19.3 140.4 24.3 21.4 14.8 20.5 28.4 31.0 105.9 3.1 19.6 13.3 12.5 12.5 22.4 22.5 48.7 17.8 13.2 17.7

632.5 97.3 21.4 15.6 20.3 20.1 19.9 143.9 24.5 21.1 15.3 22.0 29.2 31.8 113.7 3.4 22.6 14.8 12.7 12.7 23.5 24.0 50.7 18.7 13.5 18.5 226.9 4.1

79


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.6 ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year ìÿí.ºðõ thous.household

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003 Õîò պ人 Urban Rural

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

27.3 6.7 4.6 4.1 5.5 6.4

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

46.7 4.2 6.0 3.9 18.3 4.8 9.5

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

43.7 1.8 16.0 7.1 3.4 3.7 7.4 4.3

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

18.2 8.2 2.8 7.2

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

80

328.8

192.9

2004 Õîò պ人 Urban Rural

256.8 341.4 Áàðóóí á¿ñ 68.9 27.9 6.7 15.1 4.6 10.6 16.1 4.4 14.3 5.6 12.8 6.6 Õàíãàéí á¿ñ 94.8 47.0 4.2 20.5 6.0 15.5 3.6 11.5 1.7 18.9 24.1 4.9 21.5 9.4 Òºâèéí á¿ñ 63.3 41.8 1.4 1.8 4.1 15.6 6.1 7.3 9.1 2.4 8.4 4.0 15.2 6.6 19.0 4.1 Ç¿¿í á¿ñ 29.8 19.2 8.9 9.2 10.5 2.7 10.4 7.3 Óëààíáààòàð 205.5

2005 Õîò պ人 Urban Rural

255.0

357.7

68.0 15.3 10.5 15.5 14.0 12.7

27.8 6.4 4.6 4.1 6.0 6.6

93.4 20.1 15.4 11.2 1.6 23.5 21.6

47.7 4.4 5.8 3.7 19.3 5.0 9.4

64.1 1.3 4.0 6.0 10.1 8.5 15.8 18.4

46.8 1.9 18.3 7.9 3.4 4.2 6.7 4.4

29.5 8.6 10.5 10.4

19.8 9.4 2.9 7.5

-

215.7

2006 Õîò պ人 Urban Rural

253.3 372.3 West region 68.3 27.9 14.9 6.5 10.8 4.7 15.9 4.2 13.8 5.9 12.9 6.6 Khangai region 91.9 48.0 19.9 4.6 15.1 6.0 11.3 3.7 1.6 20.4 23.8 3.5 20.2 9.8 Central region 63.6 49.0 1.4 2.0 3.9 18.4 6.0 8.6 9.2 3.4 8.6 4.0 15.5 7.9 18.9 4.8 East region 29.6 20.4 8.7 9.7 10.5 3.0 10.4 7.7 Ulaanbaatar 226.9

260.2 69.4 14.9 10.9 16.1 14.2 13.3 95.9 19.9 15.1 11.6 1.6 25.7 22.0 64.6 1.4 4.2 6.2 9.3 8.7 15.6 19.2 30.3 9.0 10.5 10.8 -


SECTION 3. POPULATION 3.7 Á¯ÒÝÍ ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF ORPHAN CHILDREN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

5 175 1 053 362 163 185 124 219 1 258 178 236 89 165 204 386 940 10 268 67 59 113 242 181 371 194 66 111 1 553

5 429 West region 1 109 407 144 215 149 194 Khangai region 1 332 198 250 100 247 176 361 Central region 928 16 275 77 55 89 227 189 East region 405 209 67 129 Ulaanbaatar 1 655

2005

number 2006

5 449

5 276

1 071 383 166 168 139 215

939 310 153 157 140 179

1 303 206 206 91 265 188 347

1 289 216 205 91 283 175 319

944 22 250 89 57 91 250 185

911 13 249 87 55 66 272 169

399 206 63 130

399 209 67 123

1 732

1 738

81


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.8 ÕÀÃÀÑ ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HALF-ORPHAN CHILDREN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

82

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

44 942 10 485 2 927 1 317 2 032 1 951 2 258 11 548 2 353 2 274 945 1 112 2 014 2 850 7 784 209 1 482 831 690 668 2 126 1 778 3 536 1 294 999 1 243 11 589

46 255 West region 10 973 3 080 1 308 1 948 2 444 2 193 Khangai region 12 306 2 324 2 457 1 291 1 314 2 084 2 836 Central region 7 921 194 1 444 822 767 840 2 114 1 740 East region 3 730 1 423 1 020 1 287 Ulaanbaatar 11 325

2005

number 2006

47 088

45 726

11 146 3 132 1 397 1 867 2 577 2 173

10 095 2 771 1 337 1 526 2 429 2 032

12 416 2 303 2 564 1 209 1 418 2 123 2 799

12 306 2 279 2 466 1 045 1 499 2 065 2 952

7 936 168 1 587 875 761 847 1 994 1 704

7 711 154 1 685 887 732 820 1 772 1 661

3 961 1 474 1 099 1 388

3 917 1 512 1 145 1 260

11 629

11 697


SECTION 3. POPULATION 3.9 16 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ 4 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS WITH 4 AND MORE CHILDREN AGED BELOW 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the 2003 Capital 53 490 TOTAL Áàðóóí á¿ñ 16 711 Total Bayan-Olgii 3 767 Govi-Altai 1 635 Zavkhan 2 931 Uvs 2 495 Khovd 5 883 Õàíãàéí á¿ñ 12 390 Total Arkhangai 1 834 Bayankhongor 3 745 Bulgan 988 Orkhon 1 504 Ovorkhangai 2 171 Khovsgol 2 148 Òºâèéí á¿ñ 8 232 Total Govisumber 149 Darkhan-Uul 2 284 Dornogovi 904 Dundgovi 894 Omnogovi 1 044 Selenge 1 444 Tov 1 513 Ç¿¿í á¿ñ 3 065 Total Dornod 892 Sukhbaatar 920 Khentii 1 253 Óëààíáààòàð 13 092 Ulaanbaatar

2004 46 681 West region 14 678 3 928 1 306 1 563 2 796 5 085 Khangai region 11 330 1 753 3 048 809 1 398 2 150 2 172 Central region 7 560 105 2 102 774 794 925 1 532 1 328 East region 3 182 979 964 1 239 Ulaanbaatar 9 931

2005

number 2006

42 435

40 019

14 417 3 751 1 155 1 536 2 638 5 337

14 514 3 650 1 396 1 439 2 410 5 619

11 259 1 542 3 441 747 1 315 2 387 1 827

9 908 1 474 3 293 691 1 095 1 732 1 623

5 586 112 640 712 699 928 1 300 1 195

5 542 67 963 606 575 925 1 312 1 094

2 598 831 816 951

2 182 770 588 824

8 575

7 873

83


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.10 ÝÌÝÃÒÝÉ ÒÝÐï¯ËÝÃ×ÒÝÉ, ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF FEMALE-HEADED HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

84

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

63 654 10 425 1 805 2 029 2 608 1 926 2 057 15 662 2 275 2 587 1 462 2 084 2 606 4 648 12 105 490 2 245 1 697 1 296 1 988 2 058 2 331 5 508 2 298 1 128 2 082 19 954

65 687 West region 10 155 1 665 1 936 2 324 2 278 1 952 Khangai region 16 845 2 307 3 049 1 748 2 137 2 350 5 254 Central region 12 253 551 2 502 1 518 1 445 1 963 2 021 2 253 East region 6 050 2 624 1 092 2 334 Ulaanbaatar 20 384

2005

number 2006

70 328

72 219

10 647 1 487 2 077 2 748 2 461 1 874

10 362 1 517 1 948 2 525 2 477 1 895

17 837 2 606 2 799 1 921 2 227 2 900 5 384

17 846 2 653 2 848 1 429 2 482 2 848 5 586

13 273 592 3 021 1 667 1 486 1 906 1 965 2 636

13 453 567 3 005 1 892 1 560 1 933 2 034 2 462

6 549 2 827 1 333 2 389

6 462 2 406 1 324 2 732

22 022

24 096


SECTION 3. POPULATION 3.11 16 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ, ÃÝÐ Á¯ËÃ¯É ÝÌÝÃÒÝÉׯ¯Ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò SINGLE WOMAN, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

45 482 5 301 820 1 216 1 510 529 1 226 11 925 1 512 2 449 828 2 057 1 940 3 139 8 855 236 1 450 1 196 1 105 1 469 1 973 1 426 3 819 1 439 654 1 726 15 582

45 104 West region 4 808 786 1 168 1 285 565 1 004 Khangai region 11 801 1 369 2 124 991 1 799 1 915 3 603 Central region 8 640 354 1 043 1 160 1 076 1 522 1 920 1 565 East region 4 221 1 756 648 1 817 Ulaanbaatar 15 634

number 2006

2005 48 415

46 198

5 256 1 135 1 137 1 329 624 1 031

4 963 1 020 1 118 1 253 593 979

12 181 1 412 2 441 1 051 1 923 1 974 3 380

10 887 1 296 1 938 1 008 1 980 1 856 2 809

9 469 444 1 854 1 370 1 065 1 496 1 701 1 539

8 749 392 1 704 1 292 1 068 1 424 1 616 1 253

4 632 2 077 820 1 735

4 154 1 795 695 1 664

16 877

17 445

85


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.12 ÒªÐѪÍ, ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ, ÃÝÐËÝÑÝÍ, ÃÝÐËÝËÒÝÝ ÖÓÖËÓÓËÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, îíû ýöýñò BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES AND DIVORCES, at the end of the year

Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths Á¿ãä Íÿëõàñ Total Infants

Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî Births

Îí Year 2003 2004 2005 2006

45 45 45 49

723 501 326 092

16 16 16 16

006 404 480 682

òîî number Ãýðëýëòýý Ãýðëýãñýä öóöëóóëñàí Marriages õ¿íèé òîî Divorces

1 051 1 016 938 937

14 11 14 48

572 242 993 996

884 1 098 1 622 1 448

3.13 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÃÝÐËÝËÒ, ÖÓÖËÀËÒ, îíû ýöýñò BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES AND DIVORCES PER 1000 POPULATION, at the end of the year Íàñ áàðàëò Deaths Îí Year

Òºðºëò Births

Àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õäýä íîãäîõ íÿëõñûí ýíäýãäýë Infant mortality rate (per 1000 live births)

Á¿ãä Total

2003 2004 2005 2006

18.4 18.1 17.8 19.0

6.4 6.5 6.5 6.5

18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû 1000 õ¿íä íîãäîõ Over 18 years per 1000 population Ãýðëýëò Marriages

23.0 22.3 20.7 19.1

Öóöëàëò Divorces

9.6 7.2 9.3 19.0

0.6 0.7 1.0 0.6

3.14 ҪЪËÒÈÉÍ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ¯¯Ä, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò BIRTH RATES, by age group, at the end of the year Íàñíû á¿ëýã Age group 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ÒÅÊ1/ CBR 1 ÒÒÊ2 / GFR 2 ÒÍÊ3 / TFR 3 Òàéëáàð:

1 2 3

Note:

1 2 3

86

2003

2004

2005

2006

18.6 123.1 119.5 80.7 38.2

18.3 124.7 121.1 75.4 42.6

14.7 114.0 126.2 80.0 41.1

19.3 127.3 131.7 81.6 40.4

14.3 4.4 18.4 64.3 2.0

11.6 3.1 18.1 61.2 2.0

10.4 3.2 17.8 59.3 1.9

11.5 1.5 19.0 63.1 2.1

TEK - Òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöèåíò TTK - Òºðºëòèéí òóñãàé êîýôôèöèåíò TÍÊ - Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò GBR - Crude birth rate GFR - General fertility rate TFR - Total fertility rate


SECTION 3. POPULATION 3.15 ÒªÐѪÍ, ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ, ÃÝÐËÝÑÝÍ, ÃÝÐ Á¯Ë ÖÓÖÀËÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, ¯Ð×ËÝÃÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006 îíä BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES, DIVORCES AND ADOPTION, by regions, aimags and the Capital, in 2006

Àéìàã íèéñëýë

Àimags and the Capital

Òºðñºí õ¿¿õýä Births

ÁYÃÄ

TOTAL

49 092

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

7 869 274 1 539 1 111 907 808 1 709 1 521

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

3 827 1 407 989 1 431

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

9 079 2 408 1 269 1 608 1 960 1 834 10 228 1 781 1 477 989 1 392 2 232 2 357

18 089

Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths

Öýâýð ºñºëò Natural increase

16 682 32 410 Áàðóóí á¿ñ 2 349 6 730 478 1 930 383 886 464 1 144 528 1 432 496 1 338 Õàíãàéí á¿ñ 3 690 6 538 617 1 164 563 914 352 637 584 808 707 1 525 867 1 490 Òºâèéí á¿ñ 2 894 4 975 92 182 669 870 370 741 260 647 303 505 660 1 049 540 981 Ç¿¿í á¿ñ 1 335 2 492 494 913 353 636 488 943 Óëààíáààòàð 6414 11 675

òîî Ãýðëýñýí Öóöàëñàí õ¿íèé õ¿íèé òîî òîî Marriages Divorces

48 996 6 871 1 725 1 026 1 465 1 320 1 335 11 833 1 804 1 524 1 279 2 325 2 450 2 451 9 651 361 1 839 1 076 1 130 1 554 2 079 1 612 4 374 1 555 1 365 1 454 16 267

number ¯ð÷ëýãäñýí õ¿¿õäèéí òîî Adoption

1 448 West region 51 9 4 9 15 14 Khangai region 155 12 9 11 78 14 31 Central region 117 6 5 27 8 17 21 33 East region 61 19 11 31 Ulaanbaatar 1 064

2 045 416 167 46 73 42 88 548 108 85 63 43 94 155 268 12 19 24 17 19 75 102 234 74 39 121 579

87


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.16 1000 ÕYÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÃÝÐËÝËÒ, ÖÓÖËÀËÒ, ¯Ð×ËÝËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006 îíä BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES, DIVORCES AND ADOPTION, per 1000 population, by regions, aimags and the Capital, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Àimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Òàéëáàð: Note:

88

1 1

Òºðºëò Births

Íàñ áàðàëò Deaths

19.0 6.5 Áàðóóí á¿ñ 22.2 5.7 24.1 4.8 21.0 6.3 20.0 5.8 24.3 6.6 20.8 5.6 Õàíãàéí á¿ñ 18.5 6.7 19.0 6.6 17.7 6.7 16.5 5.9 17.6 7.4 19.5 6.2 19.3 7.1 Òºâèéí á¿ñ 18.0 6.6 22.3 7.5 17.6 7.6 20.6 6.9 18.4 5.3 17.5 6.5 17.1 6.6 17.5 6.2 Ç¿¿í á¿ñ 19.1 6.7 19.1 6.7 17.7 6.3 20.2 6.9 Óëààíáààòàð 18.5 6.5

Öýâýð ºñºëò Ãýðëýëò1 Öóöëàëò1 ¯ð÷ëýëò Natural Marriages 1 Divorces 1 Adoption increase 12.5 16.5 19.3 14.7 14.2 17.7 15.2 11.8 12.4 11.0 10.6 10.2 13.3 12.2 11.4 14.8 10.0 13.7 13.1 10.9 10.5 11.3 12.4 12.4 11.4 13.3 12.0

18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìä íîãäîõ Per population aged 18 and over

18.9 0.6 West region 28.3 0.2 32.7 0.2 25.4 0.1 29.8 0.2 29.4 0.3 24.2 0.3 Khangai region 35.3 0.5 33.1 0.2 30.9 0.2 35.3 0.3 43.8 1.5 36.7 0.2 32.4 0.4 Central region 34.0 0.4 44.0 0.7 25.9 0.1 32.5 0.8 36.3 0.3 54.9 0.6 35.8 0.4 28.3 0.6 East region 36.3 0.5 33.2 0.4 41.8 0.3 35.5 0.8 Ulaanbaatar 24.8 1.6

0.8 1.0 1.7 0.8 0.9 0.5 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 0.5 0.8 1.3 0.6 1.0 0.2 0.4 0.3 0.4 0.8 1.2 1.2 1.0 0.7 1.7 0.6


SECTION 3. POPULATION 3.17 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÀÑËÀËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year years

íàñ Àéìàã íèéñëýë ÁYÃÄ

Àimags and the Capital TOTAL

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003 63.63 Áàðóóí á¿ñ 66.76 61.99 62.21 61.37 64.58 Õàíãàéí á¿ñ 63.48 60.33 66.22 63.75 63.69 59.54 Òºâèéí á¿ñ 66.48 61.65 63.13 67.04 65.48 64.71 65.59 Ç¿¿í á¿ñ 58.45 64.74 63.84 Óëààíáààòàð 65.07

2004 64.58 66.90 62.77 62.99 62.15 65.36 64.26 61.43 66.36 64.53 64.47 60.32 66.76 62.43 63.91 67.18 65.62 65.49 66.37 59.55 65.52 64.62 65.28

2005 65.21 West region 67.47 63.34 63.62 62.78 65.99 Khangai region 64.89 63.26 66.99 65.16 65.10 60.95 Central region 67.39 63.00 64.54 67.81 66.19 66.12 67.00 East region 61.20 66.09 65.25 Ulaanbaatar 65.91

2006 65.85 67.86 63.94 64.24 63.40 66.61 65.51 63.91 67.40 65.78 65.72 61.57 67.84 63.60 65.16 68.22 66.58 66.74 67.62 61.85 66.69 65.87 66.34

3.18 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÀÑËÀËÒ, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, by sex, at the and of the year Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò Á¿ãä

Life expectancy at birth Total

íàñ years 2003 2004 2006 2005 Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Male Female Male Female Male Female Male Female 62.11 68.61 62.59 69.38 60.79 66.50 61.64 67.77

89


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.19 ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2006 îíä NUMBER OF BIRTHS, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Òºðñºí õ¿¿õýä Õ¿éñýýð By sex Á¿ãä Ýìýãòýé Female Total 49 092 Áàðóóí á¿ñ 9 079 2 408 1 269 1 608 1 960 1 834 Õàíãàéí á¿ñ 10 228 1 781 1 477 989 1 392 2 232 2 357 Òºâèéí á¿ñ 7 869 274 1 539 1 111 907 808 1 709 1 521 Ç¿¿í á¿ñ 3 827 1 407 989 1 431 Óëààíáààòàð 18 089

Births Áàéðøëààð By location Õîò պ人 Urban Rural

24 037

29 717

4 457 1 214 636 788 943 876

2 195 590 312 314 534 445

4 994 917 707 463 627 1 118 1 162

3 548 372 431 258 1337 524 626

3 946 139 815 575 416 419 837 745

3 913 173 1270 640 242 268 974 346

1 860 682 483 695

1 972 884 290 798

8 780

18 089

number òîî Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà Sex ratio at birth

19 375 West region 6 884 1818 957 1294 1426 1389 Khangai region 6 680 1409 1046 731 55 1708 1731 Central region 3 956 101 269 471 665 540 735 1175 East region 1 855 523 699 633 Ulaanbaatar -

104.2 103.7 98.4 99.5 104.1 107.8 109.4 104.8 94.2 108.9 113.6 122.0 99.6 102.8 99.4 97.1 88.8 93.2 118.0 92.8 104.2 104.2 105.8 106.3 104.8 105.9 106.0

3.20 ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, ýõèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF LIVE BIRTHS, by mother's age group, at the end of the year òîî Íàñíû á¿ëýã Age group

2003

2004

2005

number

2006

Á¿ãä Total

45 723

45 501

45 326

49 092

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

2 680 16 251 13 912 8 067 3 507 1 079 227

2 761 15 877 13 821 7 808 4 038 991 205

2 262 14 831 14 605 8 505 3 972 916 235

3 020 16 859 15 194 8 840 3 989 1 048 142

90


SECTION 3. POPULATION 3.21 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

2003 45 592 Áàðóóí á¿ñ 9 508 2 915 1 204 1 506 1 906 1 977 Õàíãàéí á¿ñ 10 054 1 901 1 552 1 065 1 195 2 029 2 312 Òºâèéí á¿ñ 8 020 248 1 432 926 989 854 1 845 1 726 Ç¿¿í á¿ñ 4 473 1 173 1 778 1 522 Óëààíáààòàð 13 537

2004

2005

45 380

8 986 2 699 1 134 1 383 1 878 1 892 10 038 1 738 1 667 907 1 268 2 257 2 201 7 837 232 1 393 1 044 866 947 1 752 1 603 3 732 1 406 992 1 334 14 787

number

2006

45 146

48 880

West region 8 750 2 511 1 150 1 441 1 785 1 863 Khangai region 9 972 1 652 1 534 901 1 366 2 128 2 391 Central region 7 530 231 1 466 999 904 826 1 703 1 401 East region 3 497 1 323 933 1 241 Ulaanbaatar 15 397

9 043 2 405 1 265 1 601 1 947 1 825 10 184 1 780 1 463 989 1 382 2 227 2 343 7 852 273 1 539 1 109 904 806 1 709 1 512 3 814 1 402 984 1 428 17 987

3.22 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯Ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by educational level, at the end of the year òîî Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí Á¿ãä Äýýä ÒÌÄÑ Á¿ðýí äóíä Á¿ðýí áóñ äóíä Áàãà Áîëîâñðîëã¿é

Educational level Total High Specialized second Secondary I Secondary II Primary Not educated

2003 45 592 5 971 4 188 15 885 15 555 3 664 329

2004 45 380 6 923 5 007 15 295 14 147 3 659 349

2005 45 146 7 997 2 657 16 842 13 318 3 906 426

number

2006 48 880 9 219 3 097 18 077 13 947 4 041 499

91


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.23 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, ãýðëýëòèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2006 îíä NUMBER OF WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

92

òîî number Ãýðëýëòèéí áàéäëààð By marital status Ãýð Ãý𠯿íýýñ: á¿ëã¿é á¿ëòýé áàòàëãààòàé Of which: Single, Married registered divorced

Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ Women given births ¯¿íýýñ: Of which: Á¿ãä Total Õîò պ人 Urban Rural 48 880 Áàðóóí á¿ñ 9 043 2 405 1 265 1 601 1 947 1 825 Õàíãàéí á¿ñ 10 184 1 780 1 463 989 1 382 2 227 2 343 Òºâèéí á¿ñ 7 852 273 1 539 1 109 904 806 1 709 1 512 Ç¿¿í á¿ñ 3 814 1 402 984 1 428 Óëààíáààòàð 17 987

29 444

19 436

11 335

2 177 585 311 311 529 441

6 866 1 820 954 1 290 1 418 1 384

854 13 200 310 136 195

3 527 373 426 258 1 328 520 622

6 657 1 407 1 037 731 54 1 707 1 721

2 159 224 386 177 364 480 528

3 906 172 1 270 638 242 268 974 342

3 946 101 269 471 662 538 735 1 170

1 895 84 455 319 128 144 376 389

1 847 825 287 735

1 967 577 697 693

1 189 638 180 371

17 987

-

5 238

37 545 West region 8 189 2 392 1 065 1 291 1 811 1 630 Khangai region 8 025 1 556 1 077 812 1 018 1 747 1 815 Central region 5 957 189 1 084 790 776 662 1 333 1 123 East region 2 625 764 804 1 057 Ulaanbaatar 12 749

30 603 7 656 2 391 974 1 246 1 659 1 386 7 023 1 442 884 617 764 1 531 1 785 5 096 185 1 042 751 678 434 1 014 992 2 256 624 770 862 8 572


SECTION 3. POPULATION 3.24 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒªÐªËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò CRUDE BIRTH RATE, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2003

TOTAL

2005

2004 18.4

18.1

22.9 29.2 19.6 18.0 23.1 22.5

21.8 26.8 18.6 16.9 23.2 21.7

18.2 19.6 18.6 16.9 15.8 17.9 19.0

18.3 18.2 20.1 14.7 16.6 20.0 18.2

18.0 20.2 16.4 17.9 19.5 18.3 18.1 18.4

17.9 19.1 16.0 20.0 17.3 20.3 17.3 17.8

22.2 15.8 31.7 21.3

18.5 19.0 17.6 18.8

15.6

16.2

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Õàíãàéí á¿ñ

Òºâèéí á¿ñ

Ç¿¿í á¿ñ

Óëààíáààòàð

2006

17.8 West region 21.4 25.0 18.9 18.0 22.4 21.3 Khangai region 18.1 17.5 18.4 15.2 17.5 18.7 19.7 Central region 17.3 19.1 16.7 19.0 18.2 17.9 17.0 16.0 East region 17.5 18.0 16.7 17.5 Ulaanbaatar 16.3

19.0 22.2 24.1 21.0 20.0 24.3 20.8 18.5 19.0 17.7 16.5 17.6 19.5 19.3 18.0 22.3 17.6 20.6 18.4 17.5 17.1 17.5 19.1 19.1 17.7 20.2 18.5

3.25 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PEOPLE DIED, by educational level, at the end of the year òîî

Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí Á¿ãä Äýýä ÒÌÄÑ Á¿ðýí äóíä Á¿ðýí áóñ äóíä Áàãà Áîëîâñðîëã¿é

Educational level Total High Specialized secondary Secondary I Secondary II Primary Not educated

2003 16 006 1 408 1 480 2 650 3 232 4 442 2 794

2004 16 404 1 541 1 577 2 950 3 462 4 413 2 461

number

2005 16 480 1 607 1 651 3 118 3 591 4 396 2 117

2006 16 682 1 777 1 818 3 412 3 334 3 974 2 367

93


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.26 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò CRUDE DEATH RATE, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2003

TOTAL

2004 6.4

2005 6.5

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

6.5

6.5

5.9 5.5 5.5 5.8 7.1 5.8 Khangai region 6.6 6.5 6.8 6.4 6.9 6.2 6.8 Central region 7.0 8.6 7.4 6.9 6.0 7.5 6.4 7.5 East region 6.8 7.5 6.2 6.6 Ulaanbaatar 6.3

5.7 4.8 6.3 5.8 6.6 5.6

West region 6.1 5.6 6.3 6.4 6.3 6.0

5.8 5.5 5.6 6.0 6.3 5.6

6.7 6.7 7.3 5.9 6.5 6.3 7.3

6.6 6.1 6.4 6.2 6.8 6.4 7.2

6.5 6.6 7.3 5.9 5.1 6.9 6.1 7.0

6.7 6.9 7.4 6.4 5.3 6.4 6.8 7.0

6.5 6.3 5.8 7.4 Óëààíáààòàð 6.3

7.0 7.8 6.2 6.8

Õàíãàéí á¿ñ

Òºâèéí á¿ñ

Ç¿¿í á¿ñ

94

2006

6.6

6.7 6.6 6.7 5.9 7.4 6.2 7.1 6.6 7.5 7.6 6.9 5.3 6.5 6.6 6.2 6.7 6.7 6.3 6.9 6.5


SECTION 3. POPULATION 3.27 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PEOPLE DIED, by age group, at the end of the year

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total

2003 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

2004 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

2005 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

òîî number 2006 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

16 006

6 507

16 404

6 487

16 480

6 474

16 682

6 728

1 õ¿ðòýë Under 1 1-4 5-9 10-14 15-19

1 051

449

1 016

428

938

408

937

435

356 116 112 210

154 50 43 71

294 114 101 237

125 43 39 72

304 93 136 249

134 45 48 75

255 86 110 222

112 35 40 83

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

327 455 552 716 989 1 076

92 134 167 201 313 383

397 496 650 804 1 084 1 195

112 147 185 227 305 368

363 511 663 800 1 116 1 269

108 146 167 205 312 375

351 504 618 838 1 183 1 322

111 134 147 225 357 419

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

1 044 1 123 1 513 1 530 4 836

380 424 586 590 2 470

1 239 1 140 1 502 1 465 4 670

441 401 544 588 2 462

1 130 1 198 1 402 1 590 4 718

373 475 511 652 2 440

1 318 1 177 1 284 1 552 4 925

408 414 504 626 2 678

95


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.28 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2006 îíä NUMBER OF PEOPLE DIED by sex, regions, aimag and the Capital, urban and rural, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

96

Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths Áàéðøëààð Õ¿éñýýð By location By sex Á¿ãä Ýìýãòýé Õîò պ人 Total Female Urban Rural 16 682 Áàðóóí á¿ñ 2 349 478 383 464 528 496 Õàíãàéí á¿ñ 3 690 617 563 352 584 707 867 Òºâèéí á¿ñ 2 894 92 669 370 260 303 660 540 Ç¿¿í á¿ñ 1 335 494 353 488 Óëààíáààòàð 6 414

6 728

10 811

1 030 206 165 204 223 232

713 141 107 115 185 165

1 511 262 227 145 218 294 365

1 473 172 203 87 567 190 254

1 144 34 274 158 94 138 246 200

1 561 70 542 202 96 102 413 136

557 197 138 222

650 296 116 238

2 486

6 414

òîî number Íàñ áàðàëòûí õ¿éñèéí õàðüöàà Sex ratio at death

5 871 West region 1 636 337 276 349 343 331 Khangai region 2 217 445 360 265 17 517 613 Central region 1 333 22 127 168 164 201 247 404 East region 685 198 237 250 Ulaanbaatar -

147.9 128.1 132.0 132.1 127.5 136.8 113.8 144.2 135.5 148.0 142.8 167.9 140.5 137.5 153.0 170.6 144.2 134.2 176.6 119.6 168.3 170.0 139.7 150.8 155.8 119.8 158.0


SECTION 3. POPULATION 3.29 ÍÀÑÍÛ Á¯ËÝà ÄÝÕÜ ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒÛÍ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ, îíû ýöýñò AGE SPECIFIC DEATH RATE, at the end of the year Íàñíû á¿ëýã Age group

2003

2004

2005

2006

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24

6.4 0.4 0.4 0.7 1.3

6.1 0.5 0.3 0.8 1.6

5.9 0.4 0.5 0.8 1.4

5.5 0.4 0.4 0.7 1.4

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

2.1 2.8 4.0 6.3 9.2

2.2 3.2 4.4 6.6 9.3

2.3 3.2 4.3 6.7 9.0

2.2 2.9 4.4 6.7 8.9

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

13.0 18.7 29.2 40.7 83.5

14.1 18.4 28.2 38.2 78.4

12.1 18.5 27.4 39.0 77.4

12.8 17.1 24.3 35.7 76.3

3.30 Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÃÝÐ Á¯Ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò REGISTERED MARRIAGES, by sex and age group, at the end of the year

Íàñíû á¿ëýã Age group

Á¿ãä Total

òîî number 2003 2004 2005 2006 Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Male Female Male Female Male Female Male Female 14 572

14 572

11 242

11 242

14 993

14 993

48 996

48 996

18-19 20-24 25-29 30-34

419 5 105 5 212 2 265

1 017 6 401 4 353 1 678

223 3 975 3 937 1 742

710 4 958 3 203 1 370

191 4 216 5 324 2 609

606 5 477 4 622 2 265

852 16392 17726 8952

2 342 20 792 15 389 6 796

35-39 40-44 45-49 50+

965 394 118 94

769 231 82 41

835 302 134 94

655 209 94 43

1 476 730 278 169

1 293 504 155 71

3352 1199 352 171

2 578 749 231 119

97


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.31 ÖÓÖËÀËÒ, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò DIVORCE, by duration of marriage, at the end of the year

¯ç¿¿ëýëò

Indicators

Á¿ãä ¯¿íýýñ: 1 æèë õ¿ðòýë 1-3 4-6 7-9 10 áà äýýø

Total Of which: Until 1 year 1-3 4-6 7-9 10 and over

2003

2004

òîî number 2006

2005

884

1 098

1 622

1 448

29 104 155 201 395

41 123 213 213 508

62 146 241 274 899

30 135 196 260 827

3.32 ¯Ð×ËÝËÒ, õ¿¿õäèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò ADOPTION, by child age group, at the end of the year

¯ç¿¿ëýëò

Indicators

Á¿ãä ¯¿íýýñ: 3 íàñ õ¿ðòýë 3-6 7-9 10 áà äýýø

Total Of which: Until 3 age 3-6 7-9 10 and over

98

2003

2004

òîî number 2006

2005

1 612

1 861

3 797

2 045

665 385 256 306

695 433 323 410

1393 945 576 883

748 450 294 553


SECTION 3. POPULATION

99


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

100


SECTION 4. LABOUR FORCE

ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× Ýíý á¿ëýãò õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì, àæèëëàõ õ¿÷, àæèëã¿é÷¿¿ä çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàðóóëñàí. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí ýõ ñóðâàëæ íü ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ æèë á¿ð ãàðãàäàã õºäºëìºðèéí ñòàòèñòèêèéí õîëáîãäîëòîé ìýäýý òàéëàí, çàðèì ò¿¿âýð ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í áîëíî. Àæèëëàõ õ¿÷íèé òàéëàíã æèë á¿ðèéí íýãä¿ãýýð ñàðûí 15-íû äîòîð ñóì, õîðîîíû çàñàã äàðãûí îðëîã÷ íàð àíõàí øàòíû á¿ðòãýë áîëîõ õ¿í àì, ºðõèéí á¿ðòãýëèéí äýâòðèéã ¿íäýñëýí ãàðãàæ íýãòãýíý. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí ñàðûí ìýäýýã òºâ,îðîí íóòãèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ ñàð á¿ð ãàðãàæ, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëæ áàéíà. Àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì Îëîí óëñûí õºäºëìºðèéí áàéãóóëëàãûí àðãà÷ëàëûí äàãóó àæèëëàõ õ¿÷ íü àæèëëàã÷èä áîëîí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîíû íèéëáýð þì. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìûã óðò õóãàöààãààð áóþó õóàíëèéí æèëýýð õýìæèãäýõ áàéíãûí èäýâõèòýé õ¿í àì, íýã äîëîî õîíîã áóþó íýã ºäðèéí õóãàöààãààð õýìæèãäýõ òóõàéí ¿åèéí èäýâõèòýé õ¿í àì ãýñýí õî¸ð àðãààð òîäîðõîéëäîã. Ýíý á¿ëýãò îðñîí àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì íü “áàéíãûí èäýâõè” ãýñýí îéëãîëòîä òóëãóóðëàñàí. Õºäºëìºðèéí íàñíû àæèë ýðõýëäýãã¿é, õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëã¿é õ¿ì¿¿ñ, õºäºëìºðèéí íàñíû ñóðàëöàã÷èä, õóãàöààò öýðãèéí àëáàí õààã÷èä, õîðèãäîë õ¿ì¿¿ñ àæèëëàõ õ¿÷èíä õàìðàãäààã¿é áîëíî. Àæèë ýðõýëäýã õ¿í àì áóþó àæèëëàã÷èä Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí îðîí òîîíû ¿íäñýí àæèëëàã÷, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷, àæèë õàìòðàí ã¿éöýòãýã÷èä, öàëèí õºëñòýéãýýð ºðõèéí àæ àõóé ýðõýëäýã õ¿ì¿¿ñèéã àæèë ýðõýëäýã õ¿í àìä õàìðóóëäàã. Ýíä àæèë ýðõýëäýã õ¿í àì “áàéíãûí èäýâõè” –òýé ãýñýí îéëãîëòîîð îðñîí. Àæèëã¿é÷¿¿ä. Ìîíãîë Óëñûí õóóëèàð çºâøººðºãäñºí õºäºëìºðëºõ íàñíû, õºäºëìºð ýðõëýõ ÷àäâàðòàé, öàëèí õºëñòýé àæèë áîëîí õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõýëäýãã¿é, òóõàéí ¿åä àæèëëàõàä áýëýí, öàëèí õºëñòýé àæèë èäýâõèòýé õàéæ áàéãàà õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èãýýíèé õýëòýñò á¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñèéã àæèëã¿é÷¿¿äýä õàìðóóëàâ. Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí Õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîã ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèí Àæèëëàõ õ¿÷èéã õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí Àæèëëàã÷äûã õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà 2000 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñ ýõëýí Öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà (ÖÒÑ)-ã óëèðëààð ÿâóóëæ, äóíäàæ öàëèíã õ¿éñ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºì÷ áîëîí õàðèóöëàãûí õýëáýð, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàæ áàéíà.

101


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×

LABOUR FORCE This section presents indicators like working age population, labour force and unemployment. The basic source of these data is annual labour force data (survey conducted by the National Statistical Office) compiled by the National Statistical Office and some related sample surveys. Data on Labour force is compiled by governors of the administrative units based on population and households records as of January 15 each year. Monthly data on unemployment is collected by the Department of Labour and Social Welfare at the capital city and aimags and compiled by the National Statistical Office. Economically active population comprises all employed and unemployed registered in the Department of Labour and Social Welfare as International Labour Organization methodology requires. Two useful measures of the economically active population are usually active population measured in relation to a long reference period such as a year, and the currently active population, or, eguivalently, the labour force measured in relation to a short reference period such as one day or one week. The economically active population does not include: - unemployed persons, not registered at the Department of Labour and Social Welfare, serving at armed forces, prisoners, pupils and students aged 16 and over. In this section the economically active population is defined as “usually active”. Employed persons comprise (a) all civilians, who, did any work for pay or profit, unpaid workers in a family enterprise, and (b) all civilians who were not working or temporarily absent from jobs or businesses for non economic reason (illness, weather conditions, vacations, etc.). In this section the number of employed persons is defined as “usually active”. Unemployed, are those segments of the population in the working age who are currently not involved in a paid or self-employed job and actively looking for job and registered at the Department of Labour and Social Welfare according to the International Standard Methodology. Unemployment rate is the proportion of the number of unemployed persons, registered in the Department of Labour and Social Welfare to the economically active population. Labour force participation rate is the proportion of the labour force to population of working age. Employment population rate is the proportion of the number of employed persons to the population of working age. Sample survey on average wages and salary has being conducted every quarters from fourth quarter of 2000. By this survey results, it has been revealed that average wages and salary by sex, divisions, classification of occupation, type of ownership and legal status of organizations.

102


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.1 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÆÈË ÝÐÕËÝËÒÈÉÍ YÇYYËÝËÒYYÄ, æèëèéí ýöýñò EMPLOYMENT, at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä Õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì ¿¿íýýñ: Àæèëëàã÷èä* Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿ä Àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèí, % Àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí, % Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí**, %

Indicators Total Population of working age Economically active population of which: Employed** Registered unemployed Labour force participation rate,% Employment to population rate,% Unemployment rate**, %

¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

2003

ìÿí.õ¿í thous.persons 2004 2005 2006

1 488.9

1 531.1

959.8

986.1

926.5

950.5

968.3

1 009.9

33.3

35.6

32.9

32.9

64.5

64.4

63.5

64.4

62.2

62.1

61.4

62.4

3.5

3.6

3.3

3.2

815.3

835.2

507.3

536.8

489.0

518.1

18.3

18.8

62.2

64.3

60.0

62.0

3.6

3.5

1 577.0

1 619.6

1 001.2 1 042.8

Of which: Female

Õºäºëìºðèéí Population of íàñíû õ¿í àì working age 765.4 790.3 Ýäèéí çàñãèéí Economically active èäýâõòýé õ¿í àì population 475.8 503.0 ¿¿íýýñ: of which: Àæèëëàã÷èä* Employed** 457.7 483.4 Á¿ðòãýëòýé Registered àæèëã¿é÷¿¿ä unemployed 18.1 19.6 Àæèëëàõ õ¿÷íèé Labour force îðîëöîîíû ò¿âøèí, % participation rate,% 62.2 63.6 Àæèë ýðõëýëòèéí Employment to ò¿âøèí, % population rate,% 59.8 61.2 Àæèëã¿éäëèéí Unemployment ò¿âøèí**, % rate**, % 3.8 3.9 Òàéëáàð: * Ãàäààäàä ãýðýýãýýð áîëîí Ãàäààä õýðãèéí ÿàìíû øóãàìààð àæèëëàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ îðîîã¿é áîëíî. ** Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýð òîîöîâ. Note: * Population working by contracts in the foreign countries and the Ministry of Foreign Affairs missions were excluded. ** Estimated by registered unemployed

103


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.2 ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ, ñàëáàðààð, æèëèéí ýöýñò EMPLOYEES, by divisions, at the end of the year Ñàëáàð Á¿ãä ¯¿íýýñ: պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé, æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä , íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Áóñàä

104

Divisions Total Of which: Agriculture, hunting and forestry Mining & quarring Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale & retail trade, repair of motor veh., motocycl. & personal & household goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation Real estate, renting & business activities Public administration & defence,compulsory social security Education Health & social security Community, social & personal services Others

ìÿí.õ¿í thous.persons 2003 2004 2005 2006 926.5 950.5 968.3 1 009.9

387.5 381.8 386.2

391.4

31.9 54.9

33.5 57.3

39.8 45.6

41.9 47.0

22.7 35.1

23.4 39.2

28.5 48.9

30.0 56.3

129.7 133.7 141.9

160.6

23.3

28.4

29.5

31.0

39.5

42.2

42.4

41.2

12.6

15.9

16.1

16.8

9.3

11.2

9.0

12.0

44.8 55.3

46.2 57.8

46.7 58.8

46.9 62.0

36.8

39.4

39.5

39.3

37.0 6.1

34.5 6.0

26.7 8.7

22.9 10.6


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.3 ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÈÄÝÂÕÒÝÉ Õ¯Í ÀÌ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, by region, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, Aimags and 2005 2003 2004 2006 íèéñëýë the Capital Á¯ÃÄ TOTAL 959.8 986.1 1001.2 1042.8

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

West region 175.0 35.3 30.4 39.8 34.3 35.2

172.6 35.6 30.6 36.5 34.2 35.7

173.8 34.2 30.8 37.7 34.5 36.6

176.0 34.8 31.3 37.9 34.4 37.6

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 237.3 238.6 40.4 39.4 37.1 39.4 25.6 24.2 33.7 35.2 48.2 47.9 52.3 52.5

239.5 40.1 39.5 23.9 35.1 48.1 52.8

246.0 41.7 39.9 24.4 35.6 49.9 54.5

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 178.7 175.1 4.1 4.0 29.3 28.3 20.0 20.0 23.8 23.5 20.9 21.1 37.3 36.3 43.3 41.9

176.4 4.3 27.2 19.9 23.4 22.1 36.1 43.4

180.3 3.9 28.8 19.7 23.3 21.7 38.5 44.4

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 72.9 20.0 24.9 28.0

71.7 20.1 25.1 26.5

72.4 20.8 24.9 26.7

75.0 21.6 25.3 28.1

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 295.9

328.1

339.1

365.5

105


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.4 ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò EMPLOYEES, by region, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

926.5 950.5 968.3 1009.9 West region 166.8 163.5 165.3 32.9 32.7 32.0 29.3 29.3 29.8 38.0 34.6 35.8 32.8 32.6 32.6 33.8 34.3 35.1

167.6 32.6 30.2 36.2 32.5 36.1

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 224.7 224.8 227.6 38.7 37.9 38.5 34.4 36.1 36.6 23.1 21.2 22.3 32.1 33.5 33.5 46.1 45.6 45.8 50.3 50.5 50.9

234.9 40.0 37.8 23.0 33.9 47.6 52.6

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 174.4 170.4 171.9 4.0 3.9 4.2 28.4 27.4 26.4 19.6 19.7 19.5 23.0 22.6 22.6 20.5 20.6 21.6 36.4 35.0 34.9 42.5 41.2 42.7

175.9 3.8 27.9 19.5 22.5 21.2 37.4 43.6

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

69.8 19.7 24.2 25.9

72.1 20.8 24.6 26.7

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 290.2 322.7 333.7

359.4

106

70.4 19.0 24.4 27.0

69.1 19.1 24.5 25.5


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.5 Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ ÀÆÈËïÉׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò UNEMPLOYMENT, by sex, educational level, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿ä-á¿ãä

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

2003

2004

2005

2006

Unemployed-total 33 335

35 554

32 928

32 928

West region 8 166 2 406 1 053 1 833 1 504 1 370

9 155 2 923 1 329 1 901 1 583 1 419

8 568 2 216 1 025 1 890 1 918 1 519

8 390 2 218 1 056 1 701 1 894 1 521

Khangai region 12 738 1 715 2 733 2 480 1 636 2 130 2 044

13 824 1 521 3 285 2 959 1 703 2 300 2 056

11 907 1 638 2 939 1 547 1 596 2 265 1 922

11 135 1 654 2 148 1 455 1 679 2 258 1 941

Central region 4 292 108 907 432 763 410 864 808

4 636 136 903 299 837 484 1 258 719

4 514 129 837 415 778 494 1 176 685

4 369 134 881 222 759 506 1 096 771

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 2 438 961 469 1 008

2 547 956 598 993

2 511 1 044 703 764

2 927 809 693 1 425

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 5 701

5 392

5 428

6107

107


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003

2004

2005

2006

Of which: Female 19 617

18 344

18 756

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 3 973 4 482 902 1 182 564 716 1 101 1 145 819 840 587 599

4 232 834 552 1 142 989 715

4 237 892 594 1 023 1 026 702

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 6 676 7 466 877 776 1 564 1 894 1 307 1 516 823 920 1 098 1 261 1 007 1 099

6 543 866 1 707 678 927 1 274 1 091

6 454 897 1 251 725 940 1 443 1 198

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 2 387 2 705 52 64 518 443 288 242 459 489 242 313 390 776 438 378

2 830 91 457 378 483 318 709 394

2 718 76 470 204 480 366 662 460

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 1 400 1 490 499 541 277 351 624 598

1 453 625 395 433

1 621 534 382 705

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 3 616 3 474

3 286

3 726

108

18 052


SECTION 4. LABOUR FORCE (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Äýýä áîëîâñðîëòîé

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

With higher education 3 091

3 466

3 606

4 198

776 164 137 179 197 99

857 145 136 157 269 150

926 150 188 169 210 209

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 798 1 063 144 155 89 139 102 111 284 400 98 138 81 120

1 096 202 159 73 364 140 158

1 269 203 157 71 418 248 172

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 457 10 158 31 40 11 125 82

441 5 136 27 54 27 121 71

445 12 113 38 47 37 134 64

509 7 141 40 66 43 115 97

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 215 93 57 65

249 56 92 101

277 82 93 102

311 44 104 163

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 982

937

931

1 183

West region 639 149 74 151 168 97

109


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Aimags and Àéìàã, the Capital íèéñëýë Òóñãàé äóíä áîëîâñðîëòîé Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

With special secondary education 3 064

2 719

2 419

West region 848 750 264 267 105 119 149 113 192 126 138 125

701 180 110 104 160 147

569 173 105 61 120 110

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 1 179 1 194 183 137 233 279 220 222 194 214 175 177 174 165

981 146 258 78 211 137 151

823 147 176 69 181 98 152

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 450 396 18 7 140 102 47 42 61 57 27 41 92 100 65 47

409 9 109 40 54 31 112 54

346 12 84 16 52 27 91 64

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 230 118 52 60

193 81 46 66

236 111 54 71

217 60 34 123

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 587 531

392

464

110

3 294


SECTION 4. LABOUR FORCE

Àéìàã, íèéñëýë

Á¯ÃÄ

(Õ¿ñíýãò-4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Aimags and 2003 2004 2005 2006 the Capital Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ òºãññºí Graduated from vocational training centers TOTAL 3 630 3 743 3 282 2 776 West region 1 043 1 147 237 332 27 32 48 39 389 366 342 378

1 081 265 58 46 384 328

784 279 59 68 274 104

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 1 319 1 456 71 65 753 821 76 123 152 128 91 138 176 181

1 312 72 701 87 142 132 178

1 068 72 376 55 120 272 173

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 469 7 101 15 84 147 67 48

502 4 156 11 92 136 50 53

404 2 124 14 74 89 56 45

391 7 106 7 70 81 59 61

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 176 44 80 52

172 44 84 44

199 51 90 58

172 39 49 84

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

466

286

361

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ulaanbaatar 623

111


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò-4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Ìýðãýæèëã¿é

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003

2004

2005

2006

Untrained 25 281

23 321

23 535

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 5 636 6 482 1 756 2 160 847 1 041 1 485 1 570 755 894 793 817

5 929 1 626 721 1 583 1 105 894

6 111 1 616 704 1 403 1 290 1 098

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 9 442 10 111 1 317 1 164 1 658 2 046 2 082 2 503 1 006 961 1 766 1 847 1 613 1 590

8 518 1 218 1 821 1 309 879 1 856 1 435

7 975 1 232 1 439 1 260 960 1 640 1 444

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 2 916 3 297 73 120 508 509 339 219 578 634 225 280 580 987 613 548

3 256 106 491 323 603 337 874 522

3 123 108 550 159 571 355 831 549

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 1 817 1 933 706 775 280 376 831 782

1 799 800 466 533

2 227 666 506 1 055

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 3 509 3 458

3 819

4 099

112

23 320


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.6 ÀÆÈËïÉÄËÈÉÍ Ò¯ÂØÈÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð UNEMPLOYMENT RATE, by region, aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Àéìàã, íèéñëýë

2004

2003

2005

2006

3.5

3.6

3.3

3.2

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 4.7 6.8 3.5 4.6 4.4 3.9

5.3 8.1 4.2 5.2 4.7 3.9

4.9 6.5 3.3 5.0 5.6 4.1

4.8 6.4 3.4 4.5 5.5 4.0

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 5.4 5.8 4.2 3.8 7.4 8.4 9.7 12.4 4.9 4.8 4.4 4.8 3.9 3.8

5.0 4.1 7.4 6.5 4.5 4.7 3.6

4.5 4.0 5.4 6.0 4.7 4.5 3.6

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 2.4 2.7 2.6 2.5 3.1 3.2 2.2 1.5 3.2 3.8 2.0 2.4 2.3 3.6 1.9 1.7

2.6 3.0 3.1 2.1 3.3 2.2 3.3 1.6

2.4 3.4 3.1 1.1 3.3 2.3 2.8 1.7

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

3.6 5.0 2.4 3.8

3.5 5.0 2.8 2.9

3.9 3.7 2.7 5.1

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 1.9 1.6

1.6

1.7

East region 3.3 4.8 1.9 3.6

113


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×

114


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.7 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, ñàëáàðààð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by divisions ìÿí. òºã thous. tog Divisions Ñàëáàð 2003 2004 2005 2006 Óëñûí äóíäàæ Average 81.5 93.1 101.2 127.7 ¯¿íýýñ: պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä , íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Of which: Agriculture, hunting and forestry

48.0

52.6

52.8

65.8

Mining & quarring Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale & retail trade, repair of motor veh, motocycl & personal & household goods

88.7 82.7

89.7 92.8

122.8 100.5

146.1 124.1

97.1 85.9

111.8 99.6

119.6 110.9

139.5 132.8

64.6

73.8

73.0

85.7

Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

88.0

100.4

116.1

130.7

106.1

109.0

112.4

129.7

103.8

125.4

163.9

255.5

65.3

66.0

68.3

91.6

78.2

94.4

106.2

141.3

77.5

88.2

92.8

123.6

60.8

79.9

84.6

116.5

53.7

62.4

68.4

91.3

Real estate, renting & other business activities Public administration and defence, compulsory social insurency Education Health & social security Community, social &ofher personal services

115


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.8 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by type of legal status ìÿí. òºã thous. tog 2004 2005 2006 93.1 101.2 127.7

Õàðèóöëàãûí õýëáýð Óëñûí äóíäàæ

Type of legal status Average

¯¿íýýñ: Óëñûí ¿éëäâýðèéí ãàçàð Õóâüöààò êîìïàíè Õÿçãààðëàãäìàë õàðèóöëàãàòàé êîìïàíè Õîðøîî Õóâèàðàà ýðõëýõ àæ àõóé Á¿õ ãèø¿¿ä á¿ðýí õàðèóöëàãàòàé íºõºðëºë Çàðèì ãèø¿¿ä á¿ðýí õàðèóöëàãàòàé íºõºðëºë Òºñºâò áàéãóóëëàãà Òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà Îðîí íóòãèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàð *

Of which: State enterprise Unlimited company

93.6 97.2

114.4 104.6

140.1 120.2

157.3 140.1

Limited liability company Cooperatives Proprietorship

72.3 43.0 57.0

80.7 53.2 61.0

90.1 62.9 -

114.5 85.2 -

Fully responsible partnership

82.5

72.7

63.6

86.4

Partly responsible partnership Budget Organization Non governmental organization Local authority owned industrial *

57.1 71.4 63.8

60.5 85.9 86.9

68.4 96.9 90.2

84.8 124.0 81.2

131.6

2003 81.5

Òàéëáàð: * 2006 îíû Óëñûí ¿éëäâýðèéí ãàçðûí àæèë÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèíã Óëñûí ¿éëäâýðèéí ãàçàð, Îðîí íóòãèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàð ãýæ àíãèëàí ãàðãàñàí áîëíî. Note:

116

* For 2006, the monthly average wages and salaries of employees of the State enterprises classified by State enterperise and Local authority owned industrial.


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.9 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëëààð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by classification of occupation

Àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë Óëñûí äóíäàæ

Classification of occupation Average

¯¿íýýñ: Õóóëü òîãòîîã÷, òºðèéí áà òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí àëáàí òóøààëûí àæèëòàí, ìåíåæåð Ìýðãýæèëòýí Èíæåíåð, òåõíèêèéí àæèëòàí Áè÷èã õýðãèéí òóñëàõ àæèëòàí Yéë÷èëãýýíèé àæèëòàí

Of which: Legislators, senior officials and managers

ÕÀÀ, àí àãíóóðûí àæèëòàí Yéëäâýð, õóäàëäààíû àæèëòàí Ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí îïåðàòîð÷, óãñðàã÷ Ýíãèéí àæèë ìýðãýæèë

Professionals Technicians and associate professionals Clerks Service workers and shop and market sales workers Skilled agricultural workers Craft and related trades workers Plant and machine operators and assemblers Elementary occupations

2003 81.5

ìÿí.òºã thous. tog 2004 2005 93.1 101.2

2006 127.7

114.7

135.0

150.9

197.2

88.4

100.8

111.0

146.7

90.3 67.3

106.4 77.0

110.7 75.7

133.3 99.1

68.6

77.4

85.7

104.6

63.0

58.0

62.2

75.9

86.8

100.1

105.1

128.4

89.6 65.2

104.5 69.6

127.4 74.3

148.6 92.4

117


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.10 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, ºì÷èéí õýëáýðýýð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, of type ownership

ªì÷èéí õýëáýðýýð Óëñûí äóíäàæ

Type of ownership Average

¯¿íýýñ: 100 õóâü -Òºðèéí Ãàäààäòàé õàìòàðñàí -Òºðèéí

Of which: 100 percent -State Joint venture with foreign investment -State 100 percent - Private Joint venture with foreign investment -Private Mixed * Foreign investment

100 õóâü - Õóâèéí Ãàäààäòàé õàìòàðñàí - Õóâèéí Õîëèìîã * Öýâýð ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëòòàé Òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé * Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí ** Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé *

State owned property enterprises * Local owned property ** Local authority property enterprises *

2003 81.5

ìÿí.òºã thous. tog 2004 2005 2006 93.1 101.2 127.7

81.1

95.5

105.2

137.3

127.6 74.2

129.2 76.9

134.3 87.6

163.6 103.0

89.6 92.4

113.5 122.0

128.2 88.2 110.4

167.6 117.6

… …

… …

… …

116.7 130.1

43.3

Òàéëáàð: * Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí òóõàé õóóëèéã ¿íäýñëýí 2006 îíîîñ ýõëýí Õîëèìîã ºì÷èéí õýëáýðèéã Òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé, Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé ãýæ àíãèëàí ãàðãàõ áîëñîí. ** Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí òóõàé õóóëèéã ¿íäýñëýí 2006 2006 îíîîñ ýõëýí Òºðèéí ºì÷èéí õýëáýðèéí àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûã Òºðèéí ºì÷èéí áîëîí Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí ãýæ àíãèëàí ãàðãàëàà. Note:

118

* Based on the law of State and local property, type of Mixed ownership is classified by State owned property enterprises and Local authority property enterprises since 2006 ** Based on the law of State and local property, State owned property enterprises are categorized be fully State and Local of property since 2006


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.11 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, òºðèéí àëáàíû àíãèëëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by classification of Government service, 1 st of January of selected years ìÿí.õ¿í thous. persons Classification of Government service Òºðèéí àëáàíû àíãèëàë 2003 2004 2005 2006 Á¯ÃÄ Òºðèéí Òºðèéí Òºðèéí Òºðèéí

óëñ òºðèéí àëáà çàõèðãààíû àëáà òóñãàé àëáà ¿éë÷èëãýýíèé àëáà

TOTAL Political positions Public administration positions Special service positions Support service positions

128.7 2.5 9.0 22.5 94.7

126.5 2.7 8.2 22.8 92.8

121.8 2.5 9.3 23.0 87.0

120.6 2.6 9.5 22.7 85.8

4.12 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by regions, aimags and the Capital, 1 st of January of selected years ìÿí.õ¿í thous. persons Aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

128.7

126.5

121.8

120.6

West region 15.4 3.0 2.9 3.4 3.0 3.1

17.3 3.5 3.0 3.8 3.6 3.4

16.9 3.8 2.6 3.5 3.6 3.4

16.3 3.9 2.5 2.9 3.8 3.2

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 21.3 3.5 3.8 2.9 2.8 3.9 4.4

21.0 3.5 3.4 2.9 3.2 3.5 4.5

20.0 3.6 3.4 2.7 3.2 2.7 4.4

20.0 3.6 3.1 2.8 3.2 2.9 4.4

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 19.2 0.7 3.6 2.2 2.4 2.3 4.1 3.9

19.7 0.7 3.9 2.5 2.3 2.1 4.1 4.1

19.6 0.7 3.9 2.3 2.3 2.3 4.1 4.0

17.7 0.7 3.5 2.2 2.1 2.2 3.7 3.3

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

9.4 3.7 2.3 3.4

9.2 3.7 2.3 3.2

8.5 3.1 2.3 3.1

56.1

58.1

East region 9.0 3.5 2.3 3.2

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 63.8 59.1 Ýõ ¿¿ñâýð: * Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷èéí á¿ðýëäýõ¿¿í, õºäºë㺺íèé òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí òîéì, Òºðèéí àëáàíû çºâëºë Source: * Stàtistical overview on Government Employees structure and movement, Government Service Council

119


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.13 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, àëáàí òóøààëûí àíãèëëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF PUBLIC ADMINISTRATION GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by classification of officers, 1 st of January of selected years Àëáàí òóøààëûí àíãèëàë Á¯ÃÄ Òýðã¿¿í ò¿øìýë Ýðõýëñýí ò¿øìýë Àõëàõ ò¿øìýë Äýñ ò¿øìýë Òóñëàõ ò¿øìýë ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Òýðã¿¿í ò¿øìýë Ýðõýëñýí ò¿øìýë Àõëàõ ò¿øìýë Äýñ ò¿øìýë Òóñëàõ ò¿øìýë

120

Classification of officers TOTAL Leading officers Principal officers Senior officers Executive officers Assistant officers Of which: Female Leading officers Principal officers Senior officers Executive officers Assistant officers

2003

2004

2005

2006

9 043 65 283 1 332 4 130 3 233

8 160 83 256 1 416 3 922 2 483

9 284 130 314 1 659 5 001 2 180

9 463 72 288 1 626 5 216 2 261

4 244

4 018

4 796

5 082

8 48 414 2 145 1 629

10 46 512 2 222 1 228

10 64 677 2 924 1 121

10 53 681 3130 1208


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ), ¿íäýñíèé íèéò îðëîãûí (¯ÍÎ) àíõäàã÷ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð íü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí ¸ñíû æèëèéí òàéëàí òýíöýë, ò¿¿íä òóñãàãäñàí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áîëíî. 1995 îíû òîîöîîíîîñ ýõëýí ÄÍÁ-èéã Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû îëîí óëñûí àíãèëëûí äàãóó òîîöñîí. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ). Òóõàéí íóòàã äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì. Íèéò ¿éëäâýðëýëò íü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí ººð íýãæ, áàéãóóëëàãûí õýðýãëýýíä áîëîí ººðèéí ýöñèéí õýðýãëýýíä çîðèóëàí ¿éëäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé íèéò õýìæýý þì. Íýìýãäýë ºðòºã. Àæ àõóéí íýãæ, ñàëáàð, àéìãèéí ò¿âøèíä òîîöñîí ÄÍÁ ãýæ îéëãîæ áîëîõ áºãººä ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýëèéí àðãààð òîäîðõîéëîõäîî íèéò ¿éëäâýðëýëòýýñ çàâñðûí õýðýãëýýã õàñ÷ òîîöäîã. Çàâñðûí õýðýãëýý íü òîäîðõîé á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ çîðèëãîîð ¿éëäâýðëýëä õýðýãëýñýí á¿õ òºðëèéí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ºðòãèéí íèéëáýð þì. Çàâñðûí õýðýãëýýíä ìàòåðèàëûí çàðäàë (¿íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýë îðîîã¿é), ãàäíû áàéãóóëëàãààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí àøèã ñîíèðõëûí ¿¿äíýýñ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ ãàðãàæ áàéãàà àëáàí òîìèëîëò, õ¿ëýýí àâàëò, òýð÷ëýí õºäºëìºðèéí íºõöëèéã õàíãàõàä ÷èãëýãäñýí çàðäëûã õàìðóóëíà. ¯íäýñíèé íèéò îðëîãûí (¯ÍÎ). Òóõàéí óëñûí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéí õýìæýýã õàðóóëíà. ¯ÍÎ-ûí õýìæýýã ÄÍÁ-ýýñ ãàäààä îðíû ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã õàñ÷, ãàäààäàä ñóóãàà ººðèéí îðíû ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã íýìæ òîäîðõîéëíî. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí ¿íäýñíèé íèéò îðëîãûã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð ¿íýëýõäýý ͯÁ-ààñ áîëîâñðóóëñàí “¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì 1993” ãýñýí àðãà ç¿éí áàðèìò áè÷èãò òóñãàñàí ¿íèéí õýëõýý èíäåêñèéí àðãûã àøèãëàâ. ÄÍÁ-èé ñàëáàðûí á¿òöèéã îíû ¿íýýð, õàðèí ººð÷ëºëòèéã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð òîîöîâ. ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí òîîöîî íü ¿éëäâýðëýã÷äèéí òóõàéí æèëä áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã çàõ çýýëèéí àðèëæàà ñîëèëöîîíû ýöýñò íèéãìèéí õýðýãöýýíä õààíà, ÿìàð õýëáýðèéí ºðòºã áîëãîæ àøèãëàâ ãýäãèéã õàðóóëíà. Ýöñèéí àøèãëàëòûí òîîöîî íü õýðýãëýý, õóðèìòëàë, öýâýð ýêñïîðò ãýñýí ¿íäñýí õýñãýýñ á¿ðäýõ áºãººä ýöñèéí õýðýãëýý íü õ¿í àìûí õóâèéí õýðýãëýý, óëñûí áàéãóóëëàãûí, ºðõèéí àæ àõóéä ¿éë÷èëäýã àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãûí õýðýãëýýíýýñ, õóðèìòëàë íü ¿íäñýí õºðºíãèéí õóðèìòëàë (õºðºí㺠îðóóëàëò, äóóñààã¿é áàðèëãûí ººð÷ëºëò, èõ çàñâàðûí àæèë, ¿íäñýí ñ¿ðãèéí ìàë, àìüòàí, õ¿í àìûí õóäàëäàæ àâñàí óäààí ýäýëãýýò áàðàà, óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð àâñàí ýä õîãøèë áîëîí ýíý õºðºí㺺ð õèéãäñýí ãåîëîãè õàéãóóëûí àæèë), ìàòåðèàëëàã ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ººð÷ëºëò, ¿íýò ç¿éëñèéí õóðèìòëàëààñ, öýâýð ýêñïîðòîîñ èìïîðòûã õàññàí çºð¿¿ãýýñ òóñ òóñ á¿ðäýíý. 121


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ

GROSS DOMESTIC PRODUCT The primary data sources for Gross Domestic Product (GDP), Gross National Income (GNI) is the estimates of annual value added of different economic activities. These estimates are based on data collected from establishments, organizations, by official statistics. From 1995 GDP estimation has revised by the ISIC. Gross Domestic Product (GDP) is a sum of value added produced by all domestic and foreign unit resident in the economy or sum of final products during one year period. Output consists of those total goods or services that are produced within an establishment that become available for use outside that establishment, plus any goods and services produced for own final use. Value added is a total output less intermediate consumption. Intermediate consumption is a value of goods and services inputted the production process. It consists of inventories (excluding depreciation of fixed assets), value of goods and services provided by Sub-contracts and business expenses. Gross National Income (GNI) shows total gross value added produced by all economic residents of the country. GNI is equal to GDP less factor income produced by foreign institutional units plus factor income produced by the national unit resident abroad. The “linking index” approach was used for rebasing of Gross Domestic Product and Gross National Income at 2000 prices. The “linking index” approach could be seen in the publication “System of National Accounts 1993” worked out jointly by five international organizations and approved in 1993. The percentage share of GDP by kind of activities is shown in current prices, however the annual change is estimated in real terms. GDP by expenditure approach describes where and how has distributed the income that are produced by all units in the particular year. GDP by expenditure approach derives by adding up final consumption expenditure, gross fixed capital formation, net export. Each of it comprises of subcases such as final consumption – household final consumption, government final consumption, consumption of non-profit institutions serving households, gross fixed capital formation – investment, work in progress of construction, capital repair work, livestock that are cultivated for the products, durable goods purchased by households, furniture purchased by the government, mineral exploration which funded by government, inventories, valuables, net export – export less import on goods and services.

122


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.1 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions, at current prices 2003* 2004* 2005* 2006** 1 479 677.9 1 945 649.5 2 524 326.1 3 172 445.6 594 320 772 512 990 787 1 230 298

ÄÍÁ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, òºã

GDP, mln. tog GDP per capita, tog

ÄÍÁ ñàëáàðààð, ñàÿ òºã

GDP by divisions, mln.tog

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé

Agriculture, hunting and forestry Fishing Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

305 003.4

422 503.7

525 464.6

594 817.6

63.3 185 868.4 90 463.6 49 218.3

68.1 365 682.3 99 579.6 61 187.3

105.8 615 735.0 130 581.2 76 024.1

105.8 952 985.7 185 509.7 79 432.8

50 616.7 376 995.4

51 713.1 455 030.5

60 288.4 534 253.4

64 725.7 601 024.0

12 448.6 202 754.4

14 749.8 241 881.9

19 165.9 303 982.1

26 812.9 345 738.5

62 173.8

81 484.9

99 503.1

109 638.2

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security

22 321.6

28 385.3

28 818.9

34 201.8

61 658.5

70 806.8

79 597.0

101 884.1

Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

66 073.2 25 481.1 16 161.6

65 546.4 32 928.6 19 031.2

73 967.6 35 486.6 21 210.9

97 884.5 47 403.1 25 281.2

- 47 624.0

- 64 930.0

- 79 858.5

- 95 000.0

Çàãàñ áàðèëò Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

123


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.2 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions, at 2000 prices 2003* 2004* 2005* 2006** 1 134 519.0 1 256 758.7 1 346 101.9 1 459 029.5 455 685 498 991 528 339 565 822

ÄÍÁ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, òºã

GDP, mln. tog GDP per capita, tog

ÄÍÁ ñàëáàðààð, ñàÿ òºã

GDP by divisions, mln. tog

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Çàãàñ áàðèëò Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý

Agriculture, hunting and forestry Fishing Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply

222 251.9 47.1 113 506.9 104 829.1 26 393.1

261 577.6 88.6 152 485.5 105 789.4 28 049.8

286 605.6 106.2 169 152.1 87 433.2 28 283.6

314 303.4 106.2 173 793.4 106 022.3 28 971.9

Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

40 663.5 312 233.3

40 023.3 333 473.4

46 198.2 354 134.5

48 530.8 378 589.6

10 013.6 163 121.1

11 466.9 180 442.5

13 445.4 215 994.2

17 428.7 246 934.3

45 797.8

55 754.9

63 710.4

63 881.6

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security

16 974.4

19 785.5

20 534.7

22 397.5

42 913.0

44 648.7

46 165.1

46 374.8

Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

47 538.3 19 791.1 12 599.8

44 404.4 20 847.0 13 765.8

43 081.3 21 025.2 14 483.1

44 191.3 21 245.3 15 680.0

- 44 155.0

- 55 844.6

- 64 250.9

- 69 421.6

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

124


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.3 ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ GROSS NATIONAL INCOME

GNI, mln. tog GNI per capita, tog

2003* 2004* 2005* 2006** a. At current prices 1 551 678.7 2 105 887.1 2 625 086.6 3 160 886.1 623 239 836 134 1 030 335 1 225 815

á. 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð ¯ÍÎ, ñàÿ òºã GNI, mln. tog 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, òºã GNI per capita, tog

b. At 2000 prices 1 189 724.5 1 360 261.5 1 399 832.7 1 458 507.2 477 859 540 086 549 428 565 620

à. Îíû ¿íýýð ¯ÍÎ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, òºã

â. Íýã õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, Äýëõèéí Áàíêíû àòëàñûí àðãààð 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, àì.äîëëàð

GNI per capita, USD

c. GNI per capita, by World Bank atlas method 512

661

750

885

5.4 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÖÝÂÝÐ ªÑªËÒ, ÁÓÓÐÀËÒ, ñàëáàðààð ANNUAL CHANGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions Ñàëáàð

Divisions

2003* 6.1

2004* 10.8

õóâü percentage 2005* 2006** 7.1 8.4

ÄÍÁ

GDP

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Çàãàñ áàðèëò

Agriculture, hunting and forestry Fishing

4.9 25.9

17.7 88.2

9.6 19.9

9.7 0.0

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð

Mining & quarrying

-2.3

34.3

10.9

2.7

Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð

Manufacturing

4.3

0.9

-17.4

21.3

Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ

Electricity, gas & water supply

1.1

6.3

0.8

2.4

Áàðèëãà

Construction

52.6

-1.6

15.4

5.0

Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý

Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods

7.1

6.8

6.2

6.9

Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð

Hotels & restaurants

-0.8

14.5

17.3

29.6

Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Transport, storage & communication Financial intermediation

11.1

10.6

19.7

14.3

32.5

21.7

14.3

0.3

19.3

16.6

3.8

9.1

-2.5

4.0

3.4

0.5

-4.3 -2.1

-6.6 5.3

-3.0 0.9

2.6 1.0

2.4

9.3

5.2

8.3

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security Education Health & social work Other community, social & personal service activities

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

125


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.5 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð INDUSTRIAL COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, at current prices Ñàëáàð ÄÍÁ ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, çàãàñ áàðèëò Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý

õóâü percentage 2005* 2006** 100.0 100.0 20.8 18.8

2003* 100.0 20.6

2004* 100.0 21.7

12.6 6.1 3.3

18.8 5.1 3.1

24.4 5.2 3.0

30.0 5.8 2.5

3.4 25.5

2.6 23.4

2.4 21.2

2.0 19.0

0.8 13.7

0.8 12.4

0.8 12.1

0.8 10.9

Financial intermediation

4.2

4.2

3.9

3.5

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

1.5

1.5

1.1

1.1

4.2

3.6

3.2

3.2

4.5 1.7 1.1

3.4 1.7 1.0

2.9 1.4 0.8

3.1 1.5 0.8

-3.2

-3.3

-3.2

-3.0

Divisions GDP Agriculture, hunting and forestry, fishing Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

126


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.6 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÄ ÕÓÂÈÉÍ ÑÅÊÒÎÐÛÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ, îíû ¿íýýð PRIVATE SECTOR SHARE IN GDP, at current prices

2003* ÄÍÁ-ä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü

Private sector share in GDP

Õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü, ñàëáàðààð ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

73.0

õóâü percentage 2004* 2005* 2006** 76.1

77.7

77.8

Private sector share by divisions

Agriculture, hunting and forestry Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply

91.1 61.7 86.2 3.2

99.8 64.3 82.8 3.1

100.0 71.5 84.7 3.1

100.0 70.0 85.0 3.1

Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

94.2 99.9

94.1 99.9

84.0 99.9

90.0 99.9

100.0 59.7

100.0 66.1

100.0 68.1

100.0 68.0

77.7

86.3

92.6

92.6

Real estate, renting & other business activities

91.0

100.0

100.0

100.0

Education Health & social work Other community, social & personal service activities

11.9 11.4 40.7

12.7 12.4 47.7

14.4 11.2 56.2

14.5 12.0 57.0

5.7 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÕÓÂÀÀÐÈËÀËÒÛÍ ÀÐÃÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by income approach, at current prices

Á¿ãä Öàëèí, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî ¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýë Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàòâàð Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàòààñ ¯éë àæèëëàãààíû öýâýð àøèã/öýâýð õîëèìîã îðëîãî

Total Compensation of employees Consumption of fixed capital Taxes on products Subsidies on products Operating surplus, net/mixed income, net

2003* 100.0 22.6 7.0 12.5 -0.2 58.0

õóâü percentage 2004* 2005* 2006** 100.0 100.0 100.0 24.9 29.0 28.0 8.5 10.7 9.6 14.3 14.4 12.5 -0.5 -0.6 -0.3 52.7

46.5

50.2

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

127


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.8 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÝÖÑÈÉÍ ÀØÈÃËÀËÒÛÍ Á¯ÒÝÖ COMPOSITION OF GDP, by expenditure approach

Á¿ãä Ýöñèéí õýðýãëýý ¿¿íýýñ: ºðõèéí àæ àõóéí õýðýãëýý òºðèéí óäèðäëàãûí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí õýðýãëýý

Total Final consumption of which: household consumption Government and NPISHs consumption

Íèéò õóðèìòëàë ¿¿íýýñ: õºðºí㺠îðóóëàëò

Gross capital formation of which: investments

Öýâýð ýêñïîðò

Net export

õóâèàð percentage 2005* 2006** 100.0 100.0 65.1 60.4

2003* 100.0 76.7

2004* 100.0 71.4

61.5

56.2

51.9

45.9

15.2

15.2

13.2

14.5

40.4 32.6

39.5 30.2

38.9 29.6

35.4 26.6

-17.1

-10.9

-4.0

4.2

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

128


0.8

861.5

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

26.2

7.5 16.7 2.0 4.8

16.9 36.5 48.2 7.2 3.9 15.6 7.6 5.4

43.0 1.9 - 6.5 5.5 80.6 3.5 - 1.5

4.3 4.1 - 1.1 6.3 4.2 5.6

25.4

199.7 8.0 39.6 22.5 26.2 26.7 39.2 37.6

35.5 37.6 36.5 36.7 23.1 56.8 31.5 30.1

73.0

1 046.8

91.9 29.1 31.0 31.8

454.1 37.8 25.5 26.0 284.6 35.9 44.2

21.8 21.6 42.3 25.1 16.9 29.2 24.4

22.7 31.2 17.6 20.3

153.2 34.5 22.5 27.3 33.7 35.3

1 945.6

32.2 36.7 39.1 31.6 29.8 26.5

54.0

Á¿ãä, òýðáóì òºãðºã Total, bln.tog

0.9

71.9 54.5 81.7 78.3

50.8 20.7 14.0 62.1 76.2 44.8 54.2 72.3

29.2 78.2 72.7 73.4 1.4 74.4 78.7

73.8 64.8 75.1 82.9 73.6 75.1

21.7

29.7 Áàðóóí á¿ñ - 1.4 3.6 - 3.5 - 15.6 3.0 1.9 Õàíãàéí á¿ñ 54.8 1.5 - 5.6 4.3 87.1 2.0 - 0.1 Òºâèéí á¿ñ 22.8 53.4 54.5 2.8 3.7 33.7 18.5 4.9 Ç¿¿í á¿ñ 7.1 18.6 1.6 1.9 Óëààíáààòàð 26.7 72.4

21.0 26.9 16.7 19.8

26.4 25.8 31.5 35.1 20.1 21.5 27.3 22.7

16.0 20.3 32.9 22.3 11.5 23.6 21.4

27.5 31.6 28.4 32.7 23.4 22.9

48.6

ÀY, ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Agricul- Industry, Services ture construction

2004* Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, %

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

69.7 52.2 80.4 74.8

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

35.3 76.5 64.1 69.4 2.6 67.2 77.1

77.5 24.1 27.4 25.9

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

260.9 29.1 16.9 19.2 138.0 25.1 32.7

63.5 59.3 62.0 62.1 66.0 67.8

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

118.5 27.3 14.6 25.1 26.1 25.4

20.6

47.6 25.9 15.3 56.1 73.1 27.7 60.8 64.5

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

1 479.7

ÀY, ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Agricul- Industry, Services ture construction

161.2 4.4 32.9 16.7 21.3 23.6 29.5 32.8

TOTAL

ÁYÃÄ

Á¿ãä, òýðáóì òºãðºã Total, bln.tog

2003* Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, %

5.9 ÀÉÌÃÈÉÍ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð PROVINCIAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, by aimags and the Capital, at current prices

1 376.6

113.9 34.3 40.1 39.5

250.6 8.7 43.6 25.5 33.6 49.3 44.1 45.8

576.2 47.7 37.0 32.8 351.6 51.1 56.0

207.0 52.0 26.7 41.1 39.6 47.6

2 524.3

0.7

68.4 57.9 67.7 78.2

50.4 32.2 14.9 64.5 78.9 33.8 51.0 76.0

29.9 81.9 69.5 77.9 1.2 66.9 77.9

67.7 44.6 81.2 71.7 76.0 75.1

20.8

35.0 West region 0.5 3.2 - 9.8 - 2.9 0.3 6.6 Khangai region 59.6 0.9 3.2 1.9 94.8 13.2 2.2 Central region 24.6 48.1 56.8 2.0 1.2 39.1 24.6 3.4 East region 10.6 13.1 16.2 2.6 Ulaanbaatar 33.7 65.6

21.0 29.0 16.1 19.1

25.1 19.7 28.3 33.5 19.9 27.1 24.4 20.6

10.5 17.3 27.3 20.3 4.0 19.9 20.0

31.7 52.2 28.6 31.2 23.7 18.3

44.2

Á¿ãä, òýðáóì ÀY, òºãðºã ÕÀÀ áàðèëãà Total, Agricul- Industry, Yéë÷èëãýý Services bln.tog ture construction

2005* Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, %

1 730.0

143.2 43.1 50.4 49.7

315.0 11.0 54.8 32.1 42.2 61.9 55.5 57.5

724.2 59.9 46.6 41.2 441.9 64.2 70.4

260.1 65.4 33.6 51.6 49.8 59.8

3 172.4

Á¿ãä, òýðáóì òºãðºã Total, bln.tog

0.6

61.6 52.2 61.0 70.5

45.4 29.0 13.4 58.1 71.1 30.5 46.0 68.4

26.9 73.7 62.6 70.1 1.0 60.3 70.2

61.0 40.1 73.1 64.6 68.4 67.6

18.8

39.0

12.2 15.2 18.7 3.1

28.4 55.6 65.6 2.3 1.4 45.2 28.5 4.0

69.0 1.0 3.7 2.1 90.6 15.2 2.5

0.6 3.7 - 11.3 - 3.3 0.4 7.7

40.4

60.4

26.2 32.7 20.3 26.5

26.2 15.4 20.9 39.6 27.6 24.4 25.6 27.6

4.1 25.3 33.7 27.7 8.4 24.5 27.4

38.4 56.2 38.1 38.8 31.2 24.7

40.8

ÀY, ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Agricul- Industry, Services ture construction

2006** Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, %

SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT

129


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ

ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ (Õ¯È) Õýðýãëýýíèé ¿íèéí åðºíõèé èíäåêñ 2006 îíä 6.0 õóâü ºññºíèé äîòîð õ¿íñíèé áàðààíû ¿íý á¿ëãèéí ä¿íãýýðýý 3.3%, ýì, òàðèà, ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèéõ 23.6%, òýýâðèéíõ 12.1%, áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèéõ 10.3%, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð, íèéòèéí áàéðíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 10.1%, îðîí ñóóö, óñ, ò¿ëø, öàõèëãààíûõ 8.7 %, áóñàä áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 7.7%, õóâöàñ, ãóòàë, áºñ áàðààíûx 7.5%, ãýð àõóéí òàâèëãà, áàðààíûõ 7.4%, àìðàëò, ÷ºëººò öàã, ñî¸ëûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 6.3%, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõèíû á¿ëãèéí ä¿í 3.3 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷, õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 13.4 õóâèàð áóóð÷ýý. Õ¯È íü õýðýãëýã÷äèéí õóäàëäàæ àâñàí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, ÷àíà𠺺ð÷ëºëòã¿é òîãòâîðòîé áàéõàä ¿íý äóíäæààð õýðõýí ººð÷ëºãäºæ áóéã õýìæäýã ¿ç¿¿ëýëò þì. Õ¯È íü íýã ºðõèéíõèéã áèø, íèéò ºðõ¿¿äýýð òîîöñîí ¿íèéí äóíäàæ ººð÷ëºëòèéã õàðóóëíà. Õ¯È-èéã ýäèéí çàñàãò èíôëÿöèéí ò¿âøíèé ººð÷ëºëòèéã òîîöîõîä àøèãëàäàã. Ìàíàé îðíû õóâüä Óëààíáààòàð õîòûí Õ¯È-ýýð óëñûí õýìæýýíèé èíôëÿöèéí ò¿âøèíã òîîöîí ãàðãàæ áàéíà. ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð íü 1991 îíû 9-ð ñàðààñ Îëîí Óëñûí Õºäºëìºðèéí Áàéãóóëëàãûí àðãà÷ëàëààð Õ¯È-èéã òîîöîæ ýõýëñýí. 1991 îíîîñ õîéø Õ¯È òîîöäîã õýðýãëýýíèé ñàãñíû íýð òºðºë, æèí áîëîí ñóóðü ¿åèéã 3 óäàà øèíý÷ëýí òîîöîæ èðñýí. Õýðýãëýýíèé ñàãñíû íýð òºðëèéã 2006 îíîîñ 287 áîëãîí íýìýãä¿¿ëæ, (àéìãóóäàä 194 íýð òºðºë) ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí 2004 îíû ñóäàëãààíû çàðäëûí æèíã àøèãëàí, 2005 îíû 12 äóãààð ñàðûí ¿íèéã ñóóðü ¿å áîëãîæ, Ëàñ-Ïåéðåñèéí õóâèðãàñàí èíäåêñýýð Õ¯È-èéã òîîöîæ áàéíà. Íèéñëýëèéí Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð áîëîí ä¿¿ðã¿¿äèéí ¿íý õàðèóöñàí ìýðãýæèëòí¿¿ä õýðýãëýýíèé ¿íèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààã íèéò 90 ãàðóé äýëã¿¿ð, çàõ, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäààð ñàð á¿ð òîãòñîí õóãàöààíä ÿâóóëäàã áºãººä õ¿íñíèé ãîë íýðèéí 20 îð÷èì áàðààíû ¿íèéã 7 õîíîã òóòàì ñóäàëæ, àæèãëàëò õèéí, äóíäàæ ¿íèéã íü èíäåêñèéí òîîöîîíä àøèãëàäàã. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí ñóäàëãààã 1997 îíîîñ àéìãèéí òºâ¿¿äýä ñàð òóòàì ÿâóóëæ, ¿íèéí ìýäýýã äàìæóóëàí àâ÷, ¿íèéí èíäåêñèéã ¯ÑÃ-ò òîîöîí ãàðãàæ áàéíà.

130


SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

CONSUMER PRICE INDEX (CPI) In 2006, consumer price overall index increased by 6.0% which of foodstuff by 3.3%, medical goods and care by 23.6% , transport by 12.1%, education by 10.3%, restaurants and hotels by 10.1%, housing, water, electricity and fuels by 8.7%, other goods and services by 7.7%, clothing and footwear by 7.5%, household furnishings and goods by 7.4%, recreation and cultural goods by 6.3%, alcoholic beverages, tobacco by 3.3% and prices of communication group decreased by 13.4%. The CPI is a measure of the average change in prices over time fixed in terms of quantity and quality of goods and services purchased either by all consumers. The CPI reflects the collective experience of inflation for all households in a particular expenditure range and may not correspond to the experience of an individual household. A CPI is used for general index of inflation for the economy as a whole. In our country CPI of Capital city as taken to estimate national inflation rate. Since September 1991 the National Statistical Office has begun to estimate CPI using ILO methodology. Since 1991 for calculation the CPI National Statistical Office updated the number of items in the consumer basket, the weights and the reference period 3 times. Since 2006 the number of items in the consumer basket increased to 287 (in aimags to 194) the new expenditure weights were derived from the 2004 HIESurvey and prices of December 2005 were taken as the reference period. The modified Laspeyres index is used for the compilation of the CPI. The monthly consumer price survey is conducted by officers in charge of CPI from Statistical Department of Ulaanbaatar Governor Office and district statistical divisions, price data are collected mainly by personal visits to about 90 shops and other retail outlets. The price of the main 20 food commodities are taken every week and averaged for the calculation of the CPI. Since 1997 the Monthly Consumer Price Survey has been conducted in aimag centers and prices of goods and services reported to the National Statistical Office to estimate the CPI for each aimag.

131


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 6.1 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ CONSUMER PRICE INDEX OF GOODS AND SERVICES (õóâü, percentage )

1991-1-16=100 Îí Year

1991

Õ¯È CPI

152.7

1992 649.8

1993

1994

1838.8

1995

3057.8

1996

4681.8

1997

6768.7

8156.9

1998 8646.0

(Õ¿ñíýãò 6.1-í ¿ðãýëæëýë- Table 6.1 continuation ) Îí Year

1999

Õ¯È CPI

9507.6

2000

2001

2002

10279.4

11099.2

2003

11291.5

11821.9

2004

2005

2006

13120.4

14361.7

15219.1

6.2 ÈÍÔËßÖÈÉÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ Ò¯ÂØÈÍ, 2001-2006 INFLATION RATE, ANNUAL AVERAGE, 2001-2006 õóâü, percentage Îí Year Èíôëÿöèéí æèëèéí äóíäàæ ò¿âøèí Inflation rate, annual average

132

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8.0

0.3

5.1

8.2

12.7

5.1


Food and non-alcoholic beverages

Alcoholic beverages, tobacco

Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõè

Clothing, footwear and cloth

Õóâöàñ, áºñ áàðàà, ãóòàë Housing, water electricity and fuels

Îðîí ñóóö, óñ, öàõèëãààí, ò¿ëø

2005-XII=100 (õóâü, percentage) Åðºíõèé Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä òàâèëãà ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, èíäåêñ ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý áàðàà áàðàà Furnishings, Health, Transport Communication ¿éë÷èëãýý Education Restaurants Miscellaneous Overall index household medical Recreation and hotels goods & equipment care and and culture services and tools services 91.7 85.5 81.5 66.2 86.9 73.8 77.2 80.1 79.0 92.9 85.3 81.6 66.2 83.8 73.8 81.9 81.6 79.8 91.4 87.2 81.5 66.2 83.6 73.8 79.7 86.2 81.0 92.1 88.3 80.7 66.2 93.7 73.8 81.4 87.0 83.1 89.2 87.9 80.5 66.2 93.4 73.8 83.6 86.4 85.4 89.1 88.7 80.5 66.2 93.0 73.8 82.9 86.1 83.6 88.8 88.1 81.6 66.2 93.0 73.8 76.4 85.9 82.7 90.6 88.5 82.9 66.2 94.2 83.1 81.2 87.4 79.6 91.3 88.8 83.7 66.2 94.3 83.1 83.5 88.0 79.6 91.1 90.6 84.4 66.2 96.3 83.1 85.2 89.6 80.4 89.7 90.6 84.4 66.2 96.4 83.1 83.3 89.9 81.4 90.5 90.0 84.4 66.2 94.9 83.1 81.8 90.0 82.3 89.3 90.3 83.7 66.2 94.9 83.1 82.8 90.1 83.6 89.2 90.8 84.4 66.2 94.9 83.1 84.2 90.2 85.3 90.8 90.8 84.4 66.2 93.8 83.1 86.5 90.6 86.0 91.2 90.8 83.3 66.2 93.8 83.1 86.8 91.8 87.1 91.3 90.9 84.5 66.2 93.8 83.1 86.8 91.0 87.9 91.7 90.9 84.3 66.2 94.2 83.1 87.2 95.2 88.1 92.1 91.1 87.9 66.2 99.0 83.1 87.9 95.6 89.6 93.1 92.8 88.3 84.5 102.4 88.9 88.1 96.0 89.9 93.8 93.0 89.0 93.4 102.4 88.9 88.8 96.3 89.6 94.8 93.3 93.3 94.1 102.7 88.9 88.8 96.5 89.8 95.7 93.3 94.9 94.7 102.7 88.9 89.1 96.8 90.6 95.1 93.3 94.2 94.7 102.7 88.9 91.9 97.4 91.4 93.3 95.0 93.3 93.3 100.1 100.4 88.9 93.4 97.3 96.4 95.8 93.4 92.9 100.1 100.3 88.9 93.8 97.3 96.9 95.9 93.6 94.3 100.1 100.3 88.9 94.5 97.9 99.8 94.4 96.2 95.7 99.3 98.7 88.9 95.1 98.8 101.6 96.3 96.2 97.8 99.3 100.3 88.9 97.0 98.6 103.8 96.7 97.9 99.6 99.3 100.3 88.9 97.6 98.4 103.9 96.8 97.9 99.6 98.4 100.1 88.9 97.6 98.5 100.5 98.7 97.9 99.6 99.0 100.1 100.0 98.8 98.5 100.0 98.2 98.8 99.6 99.0 100.1 100.0 99.5 98.6 98.6 99.2 98.9 99.7 99.5 100.1 100.0 98.6 99.3 98.8 99.9 99.9 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.6 100.2 99.9 109.5 100.0 99.6 100.0 100.2 100.8 102.4 99.5 100.6 108.9 100.0 99.9 100.0 100.5 101.0 102.2 100.0 101.2 109.1 92.2 100.9 100.0 101.9 101.3 104.4 100.3 101.2 107.9 90.8 102.1 100.0 102.6 101.5 104.8 100.6 101.2 108.3 89.4 103.1 100.0 103.1 104.9 106.0 100.7 101.2 108.8 87.6 103.1 100.0 103.1 105.8 105.9 100.9 101.2 108.8 87.6 104.0 100.0 103.1 105.8 105.3 101.3 101.9 109.4 86.5 103.6 110.3 105.0 105.8 105.0 101.9 104.1 110.9 86.6 106.1 110.3 106.0 106.1 105.1 103.9 121.5 111.0 86.6 106.1 110.3 108.5 107.5 105.5 107.2 122.5 113.2 86.6 106.4 110.3 107.9 107.5 106.0 107.4 123.6 112.1 86.6 106.3 110.3 110.1 107.7

70.4 89.6 99.4 89.6 2003* I 72.4 87.6 100.8 87.7 II 76.0 87.3 95.0 87.2 III 80.3 87.1 93.5 86.8 IV 85.6 87.4 91.7 87.1 V 82.1 87.3 91.3 86.9 VI 80.3 87.1 91.2 86.7 VII 72.0 86.5 93.1 86.6 VIII 69.8 86.6 94.1 92.9 IX 69.5 86.7 97.3 95.9 X 71.6 87.1 99.1 94.6 XI 74.2 87.2 99.1 92.3 XII 77.7 87.3 98.0 90.8 2004* I 81.6 88.1 96.2 90.3 II 83.2 88.8 96.3 90.1 III 86.1 90.6 94.8 88.3 IV 88.4 91.1 94.3 86.3 V 88.6 91.2 93.6 86.3 VI 90.9 93.0 93.9 86.1 VII 88.0 93.0 94.5 89.9 VIII 85.5 93.0 96.6 91.6 IX 82.7 93.4 98.2 98.7 X 83.5 93.5 100.1 98.7 XI 86.0 93.2 100.4 95.9 XII 2005* I 90.1 98.5 100.2 94.1 II 95.7 99.5 98.6 98.3 III 96.3 100.0 98.2 99.1 IV 102.6 100.2 97.1 99.2 V 106.4 100.3 96.8 97.7 VI 110.8 100.0 96.7 97.4 VII 111.4 100.0 95.9 97.3 VIII 103.0 100.0 96.3 97.4 IX 100.0 100.0 98.8 102.1 X 96.5 100.0 99.4 103.3 XI 96.9 100.0 100.0 101.8 XII 100.0 100.0 100.0 100.0 2006 I 102.0 100.4 99.9 98.2 II 104.0 102.0 100.4 97.9 III 103.6 100.6 102.6 96.8 IV 108.5 100.8 104.2 96.4 V 109.0 100.8 104.2 96.5 VI 112.1 101.2 103.2 96.3 VII 112.0 101.3 102.4 95.5 VIII 108.8 101.3 103.4 95.5 IX 104.3 101.7 104.3 106.6 X 102.7 102.0 105.0 107.8 XI 102.2 102.3 107.5 108.7 XII 103.3 103.3 107.5 108.7 * 2005 îíû 12 ñàðûã ñóóðü ¿å áîëãîí òîîöîâ * December 2005 was taken as the reference period for the calculation.

Õóãàöàà Periods

Õ¿íñíèé áàðàà, óíäàà, óñ

6.3 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ , áàðààíû á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, by groups

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

133


134

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2003

Õóãàöàà Periods

3.0 2.8 5.1 5.6 6.6 -4.0 -2.2 -10.4 -3.0 -0.4 3.0 3.7 4.7 5.0 2.0 3.4 2.7 0.3 2.5 -3.2 -2.9 -3.2 1.0 3.0 4.7 6.2 0.6 6.6 3.7 4.2 0.5 -7.5 -2.9 -3.5 0.4 3.2 2.0 1.9 -0.4 4.8 0.4 2.9 -0.1 -2.9 -4.1 -1.5 -0.6 1.1

Food and non-alcoholic beverages

Õ¿íñíèé áàðàà, óíäàà, óñ

-0.3 -2.3 -0.4 -0.2 0.3 -0.1 -0.2 -0.7 0.1 0.1 0.4 0.2 0.0 1.0 0.8 2.0 0.5 0.1 2.0 0.0 0.0 0.4 0.1 -0.3 5.6 1.0 0.5 0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 -1.4 0.2 0.1 0.3 0.2 -0.1 0.5 0.3 0.3 1.0

Alcoholic beverages, tobacco

Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõè

0.3 1.4 -5.8 -1.6 -1.9 -0.5 -0.1 2.2 1.0 3.4 1.9 0.0 -1.1 -1.8 0.0 -1.5 -0.5 -0.7 0.3 0.6 2.2 1.6 2.0 0.2 -0.1 -1.6 -0.4 -1.1 -0.3 -0.1 -0.8 0.5 2.6 0.6 0.5 0.0 -0.1 0.5 2.2 1.5 0.0 -1.0 -0.8 1.0 0.9 0.6 2.4 0.0

Clothing, footwear and cloth

Õóâöàñ, áºñ áàðàà, ãóòàë

Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà Õîëáîîíû öàõèëãààí, òàâèëãà ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ò¿ëø ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí áàðàà ¿éë÷èëãýý Housing, water Furnishings, Health, medical Transport Communication electricity household and fuels equipment care and and tools services -4.6 -1.5 -0.4 -0.4 0.0 -2.2 1.3 -0.2 0.2 0.0 -0.6 -1.6 2.1 -0.1 0.0 -0.4 0.7 1.4 -1.0 0.0 0.2 -3.2 -0.6 -0.2 0.0 -0.2 -0.1 1.0 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.7 1.4 0.0 -0.2 2.0 0.5 1.5 0.0 7.3 0.8 0.4 1.0 0.0 3.3 -0.2 2.0 0.8 0.0 -1.4 -1.6 0.0 0.0 0.0 -2.4 0.9 -0.6 0.0 0.0 -1.6 -1.2 0.3 -0.9 0.0 -0.5 -0.2 0.5 0.9 0.0 -0.3 1.9 0.0 0.0 0.0 -1.9 0.4 0.0 -1.2 0.0 -2.3 0.1 0.2 1.4 0.0 0.1 0.4 0.0 -0.2 0.0 -0.2 0.4 0.1 4.2 0.0 4.4 1.1 1.9 0.5 27.6 1.9 0.7 0.1 0.7 10.5 7.8 1.0 0.3 4.9 0.8 0.0 1.0 0.0 1.7 0.6 -2.8 -0.7 0.0 -0.8 0.0 -1.9 0.0 0.0 -1.0 5.7 4.5 0.8 0.1 -0.5 0.0 0.8 0.1 0.2 1.5 0.0 0.0 -1.6 2.8 1.5 -0.8 -1.5 2.0 0.0 2.2 0.0 -0.3 0.4 1.7 1.8 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0 -0.9 0.1 1.9 0.0 0.0 0.6 4.8 -0.5 0.9 0.0 0.0 1.2 1.1 0.1 0.1 0.6 -1.5 0.7 1.0 0.0 0.5 -1.7 0.1 0.1 0.3 0.0 -1.8 0.2 -0.1 9.5 0.0 -0.3 -0.7 0.7 -0.6 0.0 -1.1 0.5 0.6 0.2 -7.8 -0.4 0.3 0.0 -1.1 -1.5 0.2 0.3 0.0 0.4 -1.6 -0.3 0.1 0.0 0.4 -1.9 -0.8 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.4 0.8 0.6 -1.2 11.7 0.6 2.1 1.4 0.1 1.2 1.9 16.8 0.0 0.0 0.8 3.2 0.8 2.0 0.0 0.0 0.1 0.9 -1.0 0.0

6.4 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ , ñàðûí ººð÷ëºëò, áàðààíû á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, monthly changes , by groups õóâü, percentage Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý ñî¸ëûí áàðàà ¿éë÷èëãýý Recreation Education Restaurants Miscellaneous and culture and hotels goods & services 0.8 0.0 -1.7 1.1 -3.5 0.0 6.2 1.8 -0.2 0.0 -2.7 5.7 12.0 0.0 2.2 0.9 -0.3 0.0 2.7 -0.7 -0.4 0.0 -0.8 -0.4 0.1 0.0 -7.9 -0.2 1.3 12.5 6.4 1.7 0.2 0.0 2.8 0.7 2.1 0.0 2.1 1.8 0.0 0.0 -2.3 0.4 -1.6 0.0 -1.8 0.1 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 1.8 0.1 -1.2 0.0 2.7 0.5 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.1 -0.9 0.5 0.0 0.5 4.6 5.0 0.0 0.7 0.4 3.4 6.9 0.2 0.4 0.0 0.0 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 3.2 0.6 -2.2 0.0 1.6 -0.1 -0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 -1.6 0.0 0.7 0.9 1.6 0.0 1.9 -0.2 0.0 0.0 0.6 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 12.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 -0.9 0.8 -0.1 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.2 0.8 0.3 0.0 0.3 0.2 1.1 0.0 1.4 0.3 1.1 0.0 0.6 0.2 1.0 0.0 0.6 3.4 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 -0.4 10.3 1.9 0.0 2.4 0.0 0.9 0.2 0.0 0.0 2.4 1.3 0.3 0.0 -0.6 0.0 -0.1 0.0 2.0 0.2 0.5 1.0 1.5 2.6 2.7 -2.0 -1.1 -3.9 0.1 1.0 1.2 1.1 1.5 2.0 0.9 1.2 0.9 0.3 1.7 0.4 -0.4 0.2 0.8 0.9 2.1 3.3 0.5 3.0 1.8 2.2 0.1 -3.3 -0.5 -1.4 0.1 1.3 1.6 0.9 -0.2 2.1 0.4 1.2 -0.2 -0.6 -0.3 0.1 0.4 0.5

Overall index

Åðºíõèé èíäåêñ

Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ


SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 6.5 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ ANNUAL AVERAGE PRICES OF MAIN GOODS AND SERVICES, in ULAANBAATAR Áàðàà, ¿éë÷èëãýý

Goods & services

2003

2004

òºã, tog 2005 2006

Ãóðèë, 1-ð çýðýã, êã Òàëõ, "Àòàð" Öàãààí áóäàà, êã Õîíèíû ìàõ, êã ¯õðèéí ìàõ, êã

Flour, grade 1, kg Bread, "Atar" Rice, kg Mutton, kg Beef , kg

331 269 453 1 352 1 435

455 298 595 1 596 1 724

417 318 707 2 124 2 348

405 320 681 2 273 2 500

Øèíãýí ñ¿¿, ë Òàðàã, 1ë Õóóðàé ñ¿¿, 1êã Ýëñýí ÷èõýð, êã Íîãîîí öàé, 2êã Àëèì, êã

Milk, l Kefir, litre Condensed milk, kg Sugar, kg Green tea, 2 kg Apple,kg

482 514 3 404 558 1 957 763

468 518 3 450 578 1 995 860

488 557 3 601 630 2 599 814

525 707 3 760 897 2 673 1 080

Òºìñ, êã Áàéöàà, êã Ëóóâàí, êã Ìàíæèí, êã Áººðºíõèé ñîíãèíî, êã Äàâñ, öàãààí, êã Óðãàìëûí òîñ, ë, ªíäºã, ø Àðõè, 0.5ë Ä¿íñýí òàìõè, 350 ãð

Potato, kg Cabbage, kg Carrot, kg Turnip, kg Onion, kg Salt,white,kg Vegetable oil,l Egg, piece Alcohol, domestic, 0.5l Pipe tobacco, 350 gr

396 500 491 510 524 223 1 368 98 1 652

337 475 410 436 467 221 1 484 107 2 822 1 660

471 503 649 734 434 250 1 600 150 3 000 1 750

529 509 544 544 548 252 1 543 127 2 940 1 850

Ñàâõèí áýýëèé, ýð, õîñ Áðþê, ø Íîîñîí öàìö, ø Íýõèé äýýë, ø Þáêà, ãàäààä, ø Õ¿¿õäèéí íîîñîí öàìö, ø Îõèäûí ïëàòüå, ø

Leather gloves, pair Trousers, piece Woollen sweater, piece Sheep skin overcoat, piece Skirt, imported, piece Children's woollen sweater, piece Girl's dress, piece

5 985 12 960 11 675 321 667 16 190 5 842 12 729

5 365 12 333 11 899 295 000 16 050 5 667 13 233

5 573 12 100 12 183 294 371 16 075 6 574 13 325

6 234 12 450 13 880 294 646 20 864 7 000 15 630

135


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ

Áàðàà, ¿éë÷èëãýý

(Õ¿ñíýãò 6.5-í ¿ðãýëæëýë - Table 6.5 continuation) 2003 2004 2005 2006 Goods & services

Ýð. õ¿íèé ºâëèéí ãóòàë, õîñ Ýì. õ¿íèé õàâàð íàìðûí ãóòàë, õîñ

Men's winter leather shoes, pa Women's warm leather boots pair

Õÿòàä òîðãî, ìåòð Ýðýýí äààâóó, ìåòð Äààëèìáà, ìåòð

Chinese silk, m Cotton cloth, m Cloth "Daalimba", m

Òàëáàéí õºëñ, ì2 Õàëààëò, ì2 Öýâýð óñíû ¿íý, ñàðä, 1 õ¿íèé Öàõèëãààí, 1êÂò Ò¿ëøíèé ìîä, 1 øóóäàé Òîñîí áóäàã, öàãààí, ë

Housing space fees, m 2 Heating fees, m 2 Monthly water use fees per capita Electricity, 1 kW Fire wood, 1 sack White oil paint, litre

2 ñïèðàëüòàé ïëèòêà, ø ×èéäýíãèéí øèë, 60  Õèâñ, "Àëòàíáóëàã", 2x3ì Óãààëãûí íóíòàã, 200 ãð Áàðààíû ñàâàí, ø Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí, ø Ø¿äíèé îî, 130 ãð

33 058

39 258

40 171

42 292

62 496

56 750

55 950

50 764

3 060 566 695

2 781 603 703

2 707 740 773

2 985 640 783

80 184

80 184

80 215

80 220

1 478 54 780 1 126

1 478 54 780 1 100

1 478 58 880 1 106

2 049 58 847 1 050

Electric cooker, piece Light bulb, 60W Carpet "Altanbulag", 2x3m Washing detergent, 200gr Laundry soap, piece Beauty soap, piece Tooth-paste, 130 gr

32 175 220 111 938 540 187 294 564

36 083 250 117 274 535 192 302 568

41 575 250 125 000 381* 201 315 602

45 833 254 128 554 417* 208 321 642

Àñïèðèí, 10 ø Ïåíèöèëëèí, òàðèà, 1 ñàÿ

Aspirin, 10 tablets Pennicillin, injection,1 mln

109 201

113 197

129 196

150 215

Àâòîáóñíû áèëåò Îíãîöíû áèëåò, 500 êì Áåíçèí, À-76, 1 ëèòð Äîòîîäîä çàõèà èëãýýõ òàðèô Çóðàãòûí ñàðûí õóðààìæ ÓÁ-Äîðíîä 3 ìèí óòñààð ÿðèõ õºëñ

Bus fare Airticket fare, 500 km Petroleum "A-76", 1 litre Domestic postal charge TV monthly charge UB-Dornod tel.call, 3 min

200 30 100 413 400 1 100

200 40 333 527 400 1 100

200 53 133 674 400 1 100

200 74 633 778 400 1 100

707

707

561

414

" ªäðèéí ñîíèí"-û óëèðëûí çàõèàëãà Ñóðàã÷èéí äýâòýð

Quarterly subscription of "Daily news" newspaper Notebook, piece

6 500 103

7 483 110

8 400 110

8 667 110

Ýðýãòýé õ¿íèé ¿ñ çàñàõ Õèìè öýâýðëýãýý

Men's hair cut Dry cleaning

925 3 890

1 000 4 293

1 108 4 600

2 000 5 500

Òàéëáàð: * - ªºð òºðëèéí óãààëãûí íóíòãèéí ¿íý Note: * -Price for different kind of washing detergent

136


Aimags

Bayan-Olgii

Govi-Altai

Zavkhan

Uvs

Khovd

Arkhangai

Bayankhongor

Bulgan

Orkhon

Ovorkhangai

Khovsgol

Govisumber

Darkhan-Uul

Dornogovi

Dundgovi

Omnogovi

Selenge

Tov

Dornod

Sukhbaatar Khentii

Àéìàã

Áàÿí-ªëãèé

Ãîâü-Àëòàé

Çàâõàí

Óâñ

Õîâä

Àðõàíãàé

Áàÿíõîíãîð

Áóëãàí

Îðõîí

ªâºðõàíãàé

Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð

Äàðõàí-Óóë

Äîðíîãîâü

Äóíäãîâü

ªìíºãîâü

Ñýëýíãý

Òºâ

Äîðíîä

Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

104.7 99.6

100.9

102.6

99.8

100.6

104.6

105.6

102.5

102.3

106.9

104.9

100.4

102.5

112.5

104.2

120.9

114.4

114.9

112.6

116.6

101.7 102.0

100.2

105.6

98.1

97.4

99.1

100.0

101.7

100.6

127.3

100.2

100.8

99.4

101.6

100.1

100.7

98.3

101.6

100.5

121.1

121.4 108.9

97.9

Ç¿¿í á¿ñ

93.3

99.3

95.0

95.9

97.0

101.8

100.2

Òºâèéí á¿ñ

114.2

106.4

98.7

98.6

97.9

100.3

Õàíãàéí á¿ñ

105.6

98.9

108.0

105.3

96.2

Áàðóóí á¿ñ

107.3 133.2

111.3

103.3

110.2

104.1

99.9

110.8

103.0

102.8

119.0

116.0

104.6

103.0

119.0

100.2

115.6

109.9

100.8

103.1

117.0

108.3 110.1

98.6

104.7

107.8

104.5

109.7

99.2

99.6

103.5

103.0

100.7

98.9

99.0

102.9

111.8

110.5

109.8

103.2

106.0

106.6

121.3 99.0

100.6

103.2

140.2

111.2

99.3

101.8

97.3

100.2

104.9

101.7

126.3

103.3

132.7

111.3

109.8

111.7

108.0

104.1

114.9

109.5 111.9

106.4

111.8

115.5

117.0

112.4

106.1

103.2

104.8

126.4

105.0

118.6

107.0

112.6

112.0

115.7

129.4

109.9

112.6

113.4

95.3 100.0

100.0

104.4

99.3

94.6

100.0

96.0

79.0

100.0

100.0

100.0

98.8

100.0

101.5

100.0

100.2

100.0

102.2

100.0

100.0

106.9 120.6

East region 102.6

94.4

98.6

95.1

95.8

105.6

103.7

Central region 100.1

100.3

99.5

99.3

98.3

97.8

100.5

Khangai region

101.8

88.7

96.7

102.1

West region 125.8

108.4 113.4

116.7

113.4

128.6

107.1

108.8

105.0

118.2

114.0

137.1

113.4

104.6

113.4

100.0

106.9

106.8

158.1

110.3

130.4

107.1

103.8 102.6

141.0

100.0

94.5

102.2

101.4

101.5

112.7

105.4

102.5

100.0

113.5

100.0

100.0

101.3

118.2

100.0

110.3

122.8

104.9

100.0 98.0

102.5

108.2

101.4

111.0

105.7

101.4

101.4

104.9

107.0

101.5

106.1

101.5

100.2

105.7

99.0

101.2

101.5

102.9

98.2

108.1 107.5

104.9

103.6

103.4

103.1

104.0

103.5

102.5

103.2

112.7

105.4

102.1

102.3

107.6

104.4

112.6

110.7

108.9

110.3

110.7

2005-XII=100% (õóâü, percentage) Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà, Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä Åðºíõèé áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, èíäåêñ óíäàà, óñ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí áàðàà ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí áàðàà äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý Food and Alcoholic Clothing, Housing, water Furnishings, ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Restaurants Miscellaneous Overall non-alcoholic beverages, footwear electricity household Health Transport Communication Recreation Education and hotels goods & index beverages tobacco and cloth and fuels equipment and culture services and tools

CONSUMER PRICE INDEX , by groups, by aimags, at the end of 2006

6.6 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, á¿ëãýýð, àéìãààð, 2006 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

137


138

Aimags

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Dornod Sukhbaatar Khentii

Àéìàã

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

456 446 493 479 515 467 436

435 488 499

287 332 305

488 488 414 348 453 459

338 368 248 268 331 330

293 317 313 342 367 305 311

397 453 488 436 433

2004

248 340 345 281 288

2003

1 283 1 400 1 475 1 575 1 275 1 408

1 383 1 588 1 383 1 283 1 392 1 492 1 479

1 242 1 258 1 375

Õàíãàéí á¿ñ 435 421 1 092 480 464 1 154 428 420 1 104 429 390 1 254 448 979 432 433 477 1 150 Òºâèéí á¿ñ 448 448 1 100 419 407 1 279 529 521 1 013 445 437 1 042 542 525 1 225 453 458 1 175 393 389 1 279 Ç¿¿í á¿ñ 410 400 500 460 550 435 954 954 979

1 246 1 242 1 442 1 129 1 292

338 492 430 367 370

2004

1 742 1 775 1 833

1 725 2 067 1 996 1 846 2 025 2 183 1 950

1 708 1 867 2 017 2 067 1 817 1 975

1 558 1 692 1 892 1 642 1 850

2005

Õîíèíû ìàõ, êã Mutton, kg 2006 2003 Áàðóóí á¿ñ 971 383 940 528 449 1 108 929 418 459 963

2005

Ãóðèë, êã Flour, kg

6.7 ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀÍÛ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ, àéìãààð AVERAGE PRICE OF MAIN SELECTED GOODS, by aimags

1946 1950 2167

1875 2163 2150 1979 2433 2233 2108

1892 2250 2250 2079 1875 2100

1775 1854 2108 1750 2050

2006

East region 363 452 388 488 388 525

Central region 344 499 378 511 383 511 393 521 389 490 388 499 384 512

498 533 563

550 554 567 543 608 561 528

Khangai region 380 523 550 413 558 600 383 515 603 351 499 554 373 504 579 398 543 598

2003 2004 2005 West region 428 559 588 422 555 651 479 550 608 442 563 571 444 558 621

Öàãààí áóäàà, êã Rice, kg

508 600 667

590 607 617 590 621 583 581

623 610 620 552 600 683

625 659 675 613 629

2006

358 433 471

550 383 592 554 767 346 517

521 529 415 479 554 467

550 529 550 438 517

2003

404 596 508

529 354 633 683 617 363 454

450 558 392 413 546 463

633 573 508 371 542

2004

425 625 438

538 396 692 779 808 358 429

517 588 417 446 617 492

708 610 667 567 650

2005

Øèíãýí ñ¿¿, ë Milk, l

( òºã, tog)

371 600 558

533 388 808 746 992 383 492

533 625 392 463 650 488

708 667 550 583 667

2006

Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ


Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Dornod Sukhbaatar Khentii

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Aimags

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Àéìàã

508 500 529

478 465 529 544 546 483 482

498 592 488 461 526 497

649 527 629 629 640

2003

57 59 54 54 57 55

54 54 54 54 69 54 54

Õàíãàéí á¿ñ 586 904 552 633 1 096 617 638 947 583 594 838 518 625 883 596 615 942 568

865 864 846 876 892 846 870

905 975 925

Òºâèéí á¿ñ 563 560 594 550 554 533 586 575 633 575 536 608 578 533 Ç¿¿í á¿ñ 611 575 625 600 625 604 69 69 56

69 56 57 69 69

2003

69 69 56

54 54 54 54 69 54 54

57 59 54 54 57 55

69 56 57 69 69

2004

69 69 59

59 59 59 59 69 59 59

57 59 59 59 57 55

69 56 57 69 69

2005

69 69 59

59 59 59 59 69 59 59

57 59 59 59 57 55

69 60 57 69 69

2006

Öàõèëãààí, 1êÂò.öàã Electricity, 1KWH

2004 2005 2006 Áàðóóí á¿ñ 729 996 642 660 1 058 619 671 938 642 708 983 600 613 679 900

Ýëñýí ÷èõýð, êã Sugar, kg

East region 220 220 138 138 100 103

Central region 85 85 184 184 58 58 60 60 221 221 66 66 184 184

220 156 130

117 191 88 63 218 207 224

Khangai region 219 219 219 175 412 358 115 125 145 184 184 220 331 468 500 153 156 158

2003 2004 2005 West region 288 293 346 135 136 173 182 182 182 181 181 181 64 64 89

Õàëààëò, ì2 Heating fee, sq.m

220 182 130

120 191 104 100 192 209 218

219 450 145 220 500 180

354 288 182 181 164

2006

442 464 423

410 403 419 420 447 415 411

423 447 435 408 447 461

403 452 444 399 414

2003

575 577 542

553 510 534 553 561 525 521

539 553 536 518 548 558

518 528 547 542 505

2004

716 723 679

707 674 670 656 665 683 680

677 662 687 675 683 688

665 663 672 669 653

2005

Áåíçèí À-76,ë Petrol A-76, l

( Õ¿ñíýãò 6.7-í ¿ðãýëæëýë- Table 6.7 continuation)

836 829 831

809 767 800 793 817 780 781

811 828 804 789 808 821

838 870 858 837 853

2006

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

139


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ

̪Íê, ÇÝÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ Áàíêíû òîãòîëöîî. 1991 îíä Ìîíãîë óëñ òºâ áàíê, àðèëæààíû áàíê ãýñýí õî¸ð øàòëàëòàé áàíêíû òîãòîëöîîòîé áîëñîí. Àðèëæààíû áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà “Áàíêíû òóõàé” Ìîíãîë óëñûí õóóëèàð çîõèöóóëàãäàíà. Ìîíãîëáàíê àðèëæààíû áàíêóóäûí òàéëàí áàëàíñûí ìýäýýëëèéã íýãòãýí ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëò, ìºíãºíèé òîéì, áàíêóóäûí íýãäñýí òàéëàí, îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, õàäãàëàìæ, çýýëèéí õ¿¿, ãàäààä âàëþòûí çàõ çýýëèéí õàíøèéí òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ñàð á¿ð áýëòãýäýã. Ìîíãîëáàíêíààñ ìºíãº, çýýëèéí áîäëîãûí ¿ð ä¿íãèéí æèëèéí òàéëàíã íýãòãýæ õýâë¿¿ëäýã. ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº. Êàññò áàéãàà ìºíãº, áàíêíààñ ãàäóóðõè ìºíãºíººñ á¿ðääýã. Ì1 ìºí㺠- áàíêíààñ ãàäóóð ã¿éëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº, óëñûí áîëîí õóâèéí ñåêòîðûí õàðèëöàõ äàíñàí äàõü ìºíãº, èðãýäèéí õóãàöààã¿é õàäãàëàìæààñ á¿ðääýã. Ì2 ìºí㺠- Ì1 ìºí㺠áîëîí èðãýä áàéãóóëëàãûí õóãàöààòàé õàäãàëàìæ, ãàäààä âàëþòûí õàäãàëàìæààñ á¿ðääýã. ͺºö ìºí㺠- ã¿éëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº, óëñûí áîëîí õóâèéí ñåêòîðûí õàäãàëàìæ, àðèëæààíû áàíêóóäûí Ìîíãîëáàíêèíä õàäãàëóóëñàí õàäãàëàìæààñ á¿ðäýíý. ¯íýò öààñ. Ìîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæ (ÌÕÁ) íü 1991 îíä áàéãóóëàãäñàí. Óã Õºðºíãèéí áèðæ íü ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí ìýäýýëëèéã ñàð á¿ð ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí òàëààðõ ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéã ñàðûí áþëëåòåíü, æèëèéí ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëä îðóóëàí õýâëýäýã. Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý – ÌÕÁ-ä á¿ðòãýëòýé õóâüöààò êîìïàíèéí íèéòýä ãàðãàñàí ¿íýò öààñíû òîîã òóõàéí ºäðèéí ¿íýò öààñíû àðèëæààíû õààëòûí õàíøààð ¿ðæ¿¿ëæ ãàðãàäàã. Òîï -20 èíäåêñ – ÌÕÁ-ä á¿ðòãýëòýé õóâüöààò êîìïàíèóäûí çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý, ¿íýò öààñíû àðèëæààíû èäýâõèòýé áàéäàë, ¿íýò öààñíû ºñºëò, áóóðàëò çýðãýýð ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí åðºíõèé ÷èã õàíäëàãûã ýíýõ¿¿ èíäåêñýýð òîäîðõîéëäîã. Òºâëºðñºí õàäãàëàìæ – Õàðèëöàã÷äûí ìºíãºí õºðºíãº, á¿õ òºðëèéí ¿íýò öààñûã áèåò áóñ õýëáýðýýð õàäãàëàõ õàäãàëàìæ. Äàíñ – Õàðèëöàã÷èéí ¿íýò öààñ, ìºíãºí õºðºíãèéã òºâëºðñºí õàäãàëàìæèä õàäãàëæ, ã¿éëãýý õèéõ çîðèóëàëòààð îëãîñîí äóãààð.

140


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK

MONEY, CREDIT, STOCK Banking system. In 1991 Mongolia introduced two-tiered banking structure as Central bank and Commercial banks. Activities of commercial banks in Mongolia are regulated under the Banking Law of Mongolia. The Bank of Mongolia collects balance sheet data for all commercial banks and publishes monthly bulletin which includes statistics on money supply, monetary survey, deposit and loan interest rate and market rates by dates. The Bank of Mongolia publishes the Annual Report that describes the monetary policy and its results. Currency in circulation includes bank’s vault and currency outside banks. Money M1 consists of currency issued in circulation, current account and demand deposits. Money M2 consists of money M1, time deposits and foreign currency deposits. Reserve Money consists of currency issued in circulation, private and public sector deposits and bank’s deposits. Stock market - The Mongolian Stock Exchange was established in1991. Monthly data on stock market are sent to the National Statistical Office of Mongolia. The National Statistical Office publishes monthly data on stock market in the monthly bulletin and yearbook. Market capitalization – It is defined as multiplication of the number of shares issued by registered companies at the Mongolia Stock Exchange and close price of certain day. TOP-20 index – This index defines a general trend of stock market such as market value of companies limited with a registration in the Mongolian stock market, activeness of sales of stocks, and increases and decreases in stocks. Center deposit – Center deposit (CDP) saves customers monetary assets and stocks in intangible form. Account – The number is issued for customers’ stock and monetary assets with CDP.

141


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.1 ̪ÍêÍÈÉ ÍÈÉ˯¯ËÝËÒ MONEY SUPPLY ¯ç¿¿ëýëò ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠¿¿íýýñ: áàíêíààñ ãàäóóðõè ìºí㺠̺í㺠Ì1 ̺í㺠Ì2 ͺºö ìºíãº

Indicators Currency in circulation of which: currency outside banks Money M1 Money M2 Reserve money

ñàÿ òºã. mln. tog 2006

2003

2004

2005

152 826.6

168 521.1

191 688.3

245 098.9

131 496.7 212 833.4 703 332.4 200 795.5

143 512.7 221 327.6 847 032.4 234 905.4

152 369.5 269 124.4 1 170 138.8 281 236.3

185 167.1 331 943.8 1 536 533.8 387 156.5

7.2 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÖÝÂÝÐ ÀËÁÀÍ ÍªªÖ, õóãàöààíû ýöýñò FOREIGN NET RESERVES, end of period ¯ç¿¿ëýëò Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö, ñàÿ àì.äîëëàð Õýäýí äîëîî õîíîãèéí èìïîðò õàíãàõ íººö

Indicators Official net reserve, mln. UD dollars In weeks of imports, C.I.S.

2003

2004

2005

ñàÿ òºã. mln.tog 2006

129.0

163.6

298.0

687.6

12.8

12.0

13.5

24.1

7.3 ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, õóãàöààíû ýöýñò LOANS OUTSTANDING, end of period Áàíêóóä

Banks

ñàÿ òºã. mln.tog 2006

2003

2004

2005

442 148.1

606 798.6

859 851.8

1 223 287.3

Á¿ãä

Total

Àíîä Ãîëîìò Çîîñ Êàïèòðîí Êðåäèò

Anod Golomt Zoos Capitron Credit

68 166.2 49 778.1 25 784.8 18 023.8 4 295.9

101 716.4 96 608.7 38 109.7 20 788.7 8 705.4

93 816.9 135 964.2 62 034.4 27 922.8 10 575.4

120 855.0 184 906.9 82 919.1 28 448.2 8 582.2

Ìîíãîë øóóäàí Òýýâýð õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê պ人 àæ àõóé

Mongol Post Transport & Dev. Savings Khasbank Agricultural

31 133.9 6 089.0 14 552.4 11 012.2 52 091.3

42 769.0 7 312.8 21 131.7 20 313.6 81 074.6

62 072.3 4 794.6 24 664.4 38 077.9 134 355.7

91 993.7 6 679.7 29 755.6 59 813.0 238 986.5

Õóäàëäàà õºãæèë Óëààíáààòàð õîò Ýðýë Êàïèòàë ×èíãèñ õààí

Trade & Dev. Ulaanbaatar city Erel Capital Chinggis khaan

64 308.9 8 164.1 4 869.9 6 169.2 51 642.4

92 569.5 13 021.6 4 965.4 8 764.6 40 111.7

148 617.5 49 725.0 4 774.8 15 527.8 39 838.9

219 179.2 66 113.3 8 481.2 22 804.7 46 206.7

Áóñàä

Other

26 066.0

8 835.2

7 089.2

7 562.2

142


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.4 ÕÀÄÃÀËÀÌÆÈÉÍ Õ¯¯, õóâèàð INTEREST RATE, percentage Áàíêóóä

Banks

Òºãðºãèéí õàäãàëàìæèéí äóíäàæ õ¿¿, õóâèàð Àíîä Ãîëîìò Çîîñ Êàïèòðîí Ìîíãîë øóóäàí

Anod Golomt Zoos Capitron Shuudan bank

Êðåäèò Òýýâýð õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê պ人 àæ àõóé Õóäàëäàà õºãæèë Óëààíáààòàð õîò Ýðýë Êàïèòàë ×èíãèñ õààí

2003

2004

2006

2005

Annual average togrog deposit rate, percentage 10.0 7.2 6.0 7.2 7.2

6.0-7.2 7.2 6.0 7.2 7.2

6.0-8.0 7.2 6.0 7.2 -

6.0-10.0 7.2 9.6 6.0-7.2 7.2

Credit Transport Development Saving Hasbank Agricultural

8.4 6.0 6.0 8.4 9.6

8.4 6.0 6.0 6.0-8.4 9.6

8.4 6.0 6.0 6.0-8.4 7.2-8.4

8.4 6.0 6.0 7.2-8.4 10.0

Trade & Develop. Ulaanbaatar city Erel Capital Chinggis khaan

6.2 6.0 6.0 7.2 -

6.2 7.2 6.0 7.2 -

6.0-6.9 7.2 6.0 7.2 -

6.0-6.9 7.2 6.0-10.2 7.2 -

Òºãðºãèéí çýýëèéí æèãíýñýí äóíäàæ æèëèéí õ¿¿, õóâèàð Average annual weighted togrog loan rate, percentage Àíîä Ãîëîìò Çîîñ Êàïèòðîí Ìîíãîë øóóäàí

Anod Golomt Zoos Capitron Shuudan bank

34.2 25.5 32.0 31.8 32.7

27.6 24.0 30.7 21.6 28.4

27.3 23.9 31.2 29.2 27.4

25.2 17.7 24.8 28.4 26.8

Êðåäèò Òýýâýð õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê պ人 àæ àõóé

Credit Transport Development Saving Hasbank Agricultural

32.0 36.4 26.4 40.0 36.5

25.5 32.0 27.4 37.2 39.2

24.5 21.2 25.6 34.0 31.0

10.4 14.9 23.8 30.4 27.7

Õóäàëäàà õºãæèë Óëààíáààòàð Ýðýë Êàïèòàë ×èíãèñ õààí

Trade & Develop. Ulaanbaatar Erel Capital Chinggis khaan

26.3 25.7 20.1 33.3 -

25.2 15.7 12.0 28.2 -

20.8 19.8 26.6 28.4 -

20.2 22.8 28.8 28.6 14.4

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîëáàíê Source: Bank of Mongolia

143


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.5 ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò LOANS OUTSTANDING, by aimags and the Capital, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

144

2003 442 148.1

16 135.9 3 026.4 1 942.9 2 968.5 3 980.3 4 217.8 23 295.3 2 386.5 2 911.0 1 999.3 7 872.7 4 078.2 4 047.6 22 712.8 591.4 8 502.7 2 925.4 1 759.8 2 385.4 5 269.0 1 279.1 7 610.2 3 472.5 1 827.2 2 310.5 372 393.9

2004 606 798.6

2005

2006

859 851.8 1 223 287.3 274 394.4 West region 25 385.7 40 984.9 67 880.7 3 965.9 7 333.3 13 555.4 3 177.3 5 922.9 10 916.0 4 382.0 7 809.4 11 578.8 6 067.9 9 628.4 14 887.1 7 792.6 10 290.9 16 943.4 Khangai region 36 430.1 55 055.0 87 905.0 4 458.0 6 726.1 9 232.3 4 213.6 6 732.9 10 553.1 2 911.9 4 324.2 7 575.9 12 584.5 16 977.0 25 065.3 6 048.3 9 750.2 16 821.1 6 213.8 10 544.6 18 657.3 Central region 32 845.2 58 510.5 86 121.1 1 404.6 2 364.9 4 061.7 13 545.8 19 305.1 24 646.7 4 647.7 8 005.4 10 694.0 3 293.2 6 043.7 8 813.0 3 513.4 6 261.6 10 638.0 5 156.8 9 533.7 15 913.5 1 283.7 6 996.1 11 354.1 East region 13 154.1 23 408.7 32 487.6 6 302.2 12 804.9 14 768.7 2 998.1 4 584.4 7 429.3 3 853.8 6 019.4 10 289.6 Ulaanbaatar 498 983.5 681 892.7 948 892.9


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.6 ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÕÀÄÃÀËÀÌÆ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò INDIVIDIAL DEPOSITS, by aimags and Capital city, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

348 601.5

497 822.4

9 945.0 3 146.1 1 295.3 1 634.3 1 754.9 2 114.4 15 002.8 1 501.8 1 424.7 1 157.5 7 085.7 1 941.0 1 892.1 12 764.8 200.1 7 489.7 1 342.8 794.9 1 318.1 1 098.9 520.3 3 408.5 893.4 1 046.6 1 468.5 307 480.4

2005

632 535.5 632 535.5 West region 17 484.8 21 123.3 5 068.4 6 541.1 2 493.5 3 335.5 2 721.7 3 062.3 3 279.4 3 962.3 3 921.8 4 222.1 Khangai region 22 954.8 29 518.8 2 498.2 3 320.4 288.9 2 750.9 1 776.5 2 227.6 12 002.1 13 173.5 3 138.3 4 326.6 3 250.8 3 719.8 Central region 20 354.0 29 636.4 460.4 648.6 11 730.5 14 591.7 2 284.9 3 281.6 1 708.4 2 251.8 2 136.6 2 954.4 1 512.9 3 158.6 520.3 2 749.7 East region 5 976.2 8 604.4 1 755.8 2 682.0 1 623.4 2 499.6 2 597.0 3 422.8 Ulaanbaatar 431 052.5 543 652.6

2006 931 138.1

33 779.6 9 139.4 5 854.2 5 731.1 6 546.8 6 508.1 47 152.6 5 388.5 4 609.3 3 078.3 20 236.0 7 798.5 6 041.9 41 957.6 1 100.3 18 230.7 4 467.1 3 315.1 5 002.5 5 721.1 4 120.8 13 124.9 4 577.1 3 801.9 4 745.9 795 123.4

145


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.7 ×ÀÍÀÐÃ¯É ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NON-PERFORMING LOANS OUTSTANDING, aimags and the Capital, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Total Dornod Sukhbaatar Khentii Ulaanbaatar

2003*

2004*

2005

2006

34 047.8

60 735.1

49 470.5

60 021.6

960.1 104.5 19.6 224.0 214.3 397.7

2 358.4 102.4 21.1 235.3 207.4 1 792.2

1 072.9 101.7 65.9 35.8 353.3 297.3 218.9

1 625.1 177.7 52.4 26.5 866.2 227.2 275.1

1 649.3 3.3 660.5 70.0 27.4 20.8 805.0 62.3

2 621.6 67.1 1 139.5 173.6 178.1 50.0 822.2 191.1

151.8 63.7 40.1 48.0

595.9 493.0 27.2 75.7

45 636.3

52 820.6

West region 173.8 612.9 92.8 181.6 10.5 24.0 17.8 212.8 26.8 146.9 25.9 47.6 Khangai region 414.0 722.1 18.2 33.3 71.8 68.8 56.7 34.8 205.2 403.8 39.9 53.9 22.2 127.5 Central region 571.4 1 062.5 0.8 0.1 417.3 376.8 29.4 228.5 12.7 29.4 5.9 39.3 100.7 383.8 4.6 4.6 East region 96.8 138.4 54.9 53.3 23.9 31.2 18.0 53.9 Ulaanbaatar 32 791.8 58 199.3

Òàéëáàð: *- ×àíàðã¿é çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýëä õóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí ä¿íã îðóóëñàí áîëíî. Note: *- Non-performing loans including principal in arrears

146


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK

7.8 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÕÀÍØ EXCHANGE RATES ON FOREIGN EXCHANGE MARKET 2003 Ãàäààä âàëþòûí õàíø, æèëèéí äóíäàæ

2004

2005

òºã. tog . 2006

Exchange rates, annual average

ÀÍÓ-ûí äîëëàð Åâðî Ðóáëü

USD EUR RUB

1 146.51 1 297.82 37.38

1 185.19 1 473.52 41.13

1 205.27 1 501.39 43.04

1 179.55 1 481.44 43.40

Þàíü Âîí Èåí Ôóíò

CNY KRW JPY GBP

138.53 0.95 9.91 1 874.27

143.19 1.04 10.97 2 170.93

147.12 1.75 10.97 2 194.29

147.94 1.24 10.15 2 172.69

Ãàäààä âàëþòûí õàíø, æèëèéí ýöýñò

Exchange rates, at the end of period

ÀÍÓ-ûí äîëëàð Åâðî Ðóáëü

USD EUR RUB

1 168.00 1 460.20 39.90

1 209.00 1 647.40 43.40

1 221.00 1 449.10 42.50

1 165.00 1 529.00 44.20

Þàíü Âîí Èåí Ôóíò

CNY KRW JPY GBP

141.10 0.98 10.92 2 073.40

146.10 1.16 11.65 2 320.90

151.30 1.21 10.37 2 103.70

149.10 1.25 9.81 2 279.10

147


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.9 ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝË STOCK MARKET SUMMARY ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä ¯íýò öààñ íü á¿ðòãýãäñýí êîìïàíè ¯¿íýýñ: Òºðèéí ºì÷èéí áîëîí òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé êîìïàíè

Indicators Number of listed companies Of which: State owned and state partially owned

Àðèëæàà ÿâàãäñàí ºäºð ¯íýò öààñíû òîî, ìÿí.øèð. ¯¿íýýñ: áîíä Õèéñýí ã¿éëãýý, ñàÿ òºã. ¿¿íýýñ: áîíä ÒÎÏ-20 èíäåêñ, æèëèéí äóíäàæ Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý, ñàÿ òºã Òºâëºðñºí õàäãàëàìæèí äàõü äàíñíû òîî Ýõ ñóðâàëæ: Source:

7.10

2003

2004

2005

2006

402

395

392

387

68

67

66

60

Number of trading days Total shares traded, thous. p. Of which: bond Value of transactions, mln.tog. of which: bond

250 8 566.0 480.0 25 607.0 24 711.0

255 9 265.0 199.2 15 894.3 15 240.3

253 26 323.5 375.3 11 978.6 9 431.4

253 74 677.9 146.2 18 025.7 5 421.4

TOP-20 index, annual average Market capitalization, mln. tog Number of accounts of stock owners

895.9 49 513.4

667.4 29 832.1

796.2 55 701.0

1287.6 131 179.1

281 150.0 287 835.0

292 712.0

309 145.0

Ìîíãîëûí Õºðºíãèéí áèðæ Stock Exchange of Mongolia

2006 Î Í Ä Ç ÀÕ Ç Ý Ý Ë È É Í ¯ Í Ý ËÃÝ Ý ÕÀ Ì ÃÈ É Í ª Í Ä ª Ð ÒÝ É ÁÀ É Ñ ÀÍ 30 ÊÎ Ì Ï À Í È 30 LE AD IN G C O M P AN IE S IN M AR KE T C AP IT ALIZA T IO N IN 2006

Êîì ïàíèé íýð

N am e of com panies

Ì Î Í .Ö À Õ È Ë ÃÀ À Í Õ Î Ë Á Î Î ÃÎ ÂÜ ÇÎ Î Ñ ÁÀ Í Ê Ì Î Í ÃÎ Ë Ø È Ë Ò ÃÝ Ý Í Æ ÅÍ ÊÎ Ò ÓÐ Á Þ ÐÎ

M O N . T E LE C O M M U N IC A TIO N GOBI ZO O S B AN K M O N G O L S H ILTG EE N JEN C O TO U R B U R EA U

ÁÀ ÃÀÍ ÓÓ Ð Ø ÈÂÝÝ ÎÂÎÎ ÁÀ ß Í ÃÎ Ë Ç Á ÓË Ñ Û Í È Õ ÄÝ Ëï ¯Ð Ì ÀÕ È Ì Ï Å ÊÑ

ñàÿ òºã. m ln. tog Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý M arket value 33 14 13 12 10

631.4 042.0 500.0 000.0 000.0

BA G A N U U R SH IV EE O VO O BA YA N G O L Z B ST AT E D EP . ST O R E M AK H IM P E X

6 5 4 3 3

292.3 099.3 463.3 828.0 382.6

ÍÅÔÒÜ ÈÊ Ñ Ï È ÐÒ ÁÀ Ë ÁÓ Ð ÀÌ Ì Î Í ÃÎ Ë Ñ Å ÊÜÞ Ð È Ò È Å Ñ ÀÏ Ó Ì Î Í ÃÎ Ë Ý Ì È Ì Ï ÅÊÑ

N IC SP IR T BA L B U R AM M O N G O L S E C U R IT IE S AP U M O N G O L E M IM PE X

3 3 3 2 2

142.6 019.6 000.0 971.5 720.7

ÒÀ ÂÀ Í Ò Î ËÃÎ É ÄÀ ÐÕ ÀÍ Ì ÀÕ Ý ÊÑ Ï Î ÁÝ ÐÕ Ó ÓË ÝÝÐÌÝË ÓË ÀÀ Í Á À ÀÒ ÀÐ Ç Á

TA VA N T O LG O I D A R K H A N M AK H EX P O BE R K H U U L EE R M E L U LAA N B A AT AR Z B

2 2 2 1 1

633.3 420.3 096.8 965.8 844.1

ÌÎÍÈÍÆ ÁÀÐ ÁÈ ÄÈ Ñ Å Ê ÒÀ ËÕ × È Õ Ý Ð Ì ÀÒ Å ÐÈ ÀË È Ì Ï Å ÊÑ Ý Ð ÄÝ Í Ý Ò ÕÈ ÂÑ

M O N IN JB A R BID IS E C TA LKH C H IK H E R M AT E R IALIM PE X ER D E N E T KH IV S

1 1 1 1 1

586.9 500.0 279.6 094.6 090.1

ÇÎ Î Ñ ÃÎ ¨ Ë ÀÂ ÒÎ È Ì Ï ÅÊÑ Ý Ð ÄÝ Í Ý Ò Õ¯ Í Ñ ÀÄ ÓÓ Í × Ó ËÓ ÓÍ ÃÓ Ò ÀË

ZO O S G O YO L AB TO IM P E X ER D E N E T KH U N S AD U U N C H U LU U N GUTAL

148

837.4 694.0 670.3 661.8 647.5


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.11 2006 ÎÍÄ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ ÍÜ ÈÄÝÂÕÒÝÉ ÀÐÈËÆÈÃÄÑÀÍ 30 ÊÎÌÏÀÍÈ, àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû òîîãîîð 30 COMPANIES WITH THE MOST ACTIVE TRÀDED STOCKS IN 2006, by traded stocks

Êîìïàíèé íýð

Name of companies

øèðõýã pieces Àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñ, Trading volume

ÆÅÍÊÎ ÒÓÐ ÁÞÐÎ ÁÈÄÈÑÅÊ ÁÝÐÕ ÓÓË ÇÎÎÑ ÁÀÍÊ ÌÎÍÃÎË ØÈËÒÃÝÝÍ

JENCO TOUR BUREAU BIDISEC BERKH UUL ZOOS BANK MONGOL SHILTGEEN

50 231 907 7 683 686 6 041 897 2 954 541 1 609 265

ÒÅÕÍÈÊÈÌÏÎÐÒ ÇÃÌÑ ÑÎÍÑÃÎËÎÍ ÁÀÐÌÀÒ ÍÅÔÒÜ ÈÊ ÌÎÍ.ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÎËÁÎÎ

TECHNICIMPORT ZGMS SONSGOLON BARMAT NIC MON.TELECOMMUNICATION

678 502 542 500 445 441 387 946 305 233

ÓËÑÛÍ ÈÕ ÄÝËï¯Ð ÌÎÃÎÉÍ ÃÎË ÃÎÂÜ ÀÂÒÎÈÌÏÅÊÑ ÕÈØÈà ÓÓË

STATE DEP. STORE MOGOIN GOL GOBI AUTOIMPEX KHISHIG UUL

286 733 280 095 246 908 226 030 221 589

ÎÐÕÎÍ ÆÈÌÑÍÎÃÎÎ ÁÀÃÀÍÓÓÐ ÝÐÄÝÍÝÒ ÕÈÂÑ ÄÀÂÀÀÍÁÓËÀÃ ÝÝÐÌÝË

ORKHON JIMSNOGOO BAGANUUR ERDENET KHIVS DAVAANBULAG EERMEL

204 513 108 205 94 800 91 804 83 269

ÄÀÐÕÀÍ ÇÁ ÃÎÂÈÉÍ ªÍĪРժÍÃªÍ ÁÅÒÎÍ ÌÎÍÃÎË ÑÀÂÕÈ ÕÀØ ÎÐÄ

DARKHAN ZB GOVIIN ONDOR KHUNGUN BETON MONGOL SAVKHI KHASH ORD

81 897 81 532 77 148 69 203 65 163

ÌÎÍÃÎË ØÈÍÝÑ ÕÀÉËÀÀÑÒ ÒÀÂÀÍ ÒÎËÃÎÉ ÕÓÐÒÀÉ ÓËÀÀÍ ÑÀÍ

MONGOL SHINES KHAILAAST TAVAN TOLGOI KHURTAI ULAAN SAN

63 000 58 321 56 812 54 914 52 851

149


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ

ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñºâ íü óëñûí òºñºâ áîëîí îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ á¿ðääýã. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí Çàñãèéí ãàçðûí ìýäýëä òºâëºð¿¿ëýí çàðöóóëàõ õýñãèéã óëñûí òºñºâ ãýíý. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí ìýäýëä òºâëºð¿¿ëýí çàðöóóëàõ õýñãèéã îðîí íóòãèéí òºñºâ ãýíý. Îðîí íóòãèéí òºñâèéã àéìàã, íèéñëýëèéí òºñºâ, ñóì ä¿¿ðãèéí òºñºâ ãýæ àíãèëíà. Òºñâèéí îðëîãî íü óðñãàë îðëîãî, õºðºíãèéí îðëîãî, òóñëàìæèéí îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Óðñãàë îðëîãî íü òàòâàðûí áîëîí òàòâàðûí áóñ îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Òàòâàðûí îðëîãîä îðëîãûí àëáàí òàòâàð, íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë, õóðààìæ, ºì÷èéí òàòâàð, äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé òàòâàð, ãàäààä õóäàëäààíû îðëîãî áîëîí áóñàä òàòâàðóóä îðíî. Òàòâàðûí áóñ îðëîãî íü òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé àæ àõóéí íýãæèéí òºðèéí ºì÷èä íîãäîõ õóâüöààíû íîãäîë àøèã, õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî, ò¿ðýýñèéí îðëîãî, òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî áîëîí òàòâàðûí áóñ áóñàä îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Òºñâèéí çàðëàãûã óðñãàë çàðäàë, õºðºíãèéí çàðäàë, ýðãýæ òºëºãäºõ òºëáºðèéã õàññàí öýâýð çýýë ãýæ àíãèëíà. Óðñãàë çàðäàë íü áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë, çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð, òàòààñ áà óðñãàë øèëæ¿¿ëãýýñ á¿ðäýíý. Òºñâèéí íèéò àëäàãäàë ãýæ óðñãàë, õºðºíãèéí áà òóñëàìæèéí îðëîãûí ä¿í íèéò çàðëàãààñ áàãà áàéõûã õýëíý. Óðñãàë òýíöýë íü óðñãàë îðëîãî áà óðñãàë çàðäëûí çºð¿¿ãýýð òîäîðõîéëîãäîíî. Ìîíãîë Óëñûí ñàíõ¿¿ãèéí æèë íü òóõàéí îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ýõýëæ 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì íýãòãýí ãàðãàæ áàéíà.

150


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET

GENERAL GOVERNMENT BUDGET Mongolian General government budget consists of the central budget and local budget. The central budget is an integral part of the General government budget of Mongolia, which is centralized expenditure under the Government. The local budget is an integral part of the General government budget of Mongolia, which is centralized expenditure under the governors of aimags and capital city. The local budget is classified as a budget of aimag, the capital city, and a budget of soum or district. Budget revenue consists of the current revenue, capital revenue and grants. The current revenue consists of the tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue includes income taxes, social contributions, tax on property, taxes on goods and services, income from foreign trade and other tax. Non-tax revenue includes dividends from enterprises with state shares, interest and fines, revenue from rent, own revenue of budget and other non-tax revenue. Total expenditure is classified the current expenditure, capital expenditure and net lending minus repayment. Current expenditure includes goods and services, interest payment and subsidies and transfers. Overall budget deficit is current and capital revenue and grants, less total expenditure and lending minus repayment. Current balance is calculated as the difference between current revenue and current expenditure. The financial year of Mongolia is from 1st, January to 31st, December. The Ministry of Finance compiles and consolidates general and central budget revenue and expenditure.

151


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð MONGOLIAN GENERAL GOVERNMENT REVENUE, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2003 ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ TOTAL REVENUE AND GRANTS ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ CURRENT REVENUE ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ TAX REVENUE Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Income tax Àæ àõóéí íýãæèéí Corporation tax Õ¿í àìûí Personal income tax Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí Price increase tax of some ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð products Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Social security contributions ªì÷èéí òàòâàð Property taxes Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Taxes on domestic goods & àëáàí òàòâàð services Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí Value added tax òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, on domestic goods & ¿éë÷èëãýýíèé services Èìïîðòûí áàðààíû on imported goods ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò repayment of VAT Îíöãîé àëáàí òàòâàð Excise taxes on domestic alcoholic Äîòîîäûí àðõèíû drinks Äîòîîäûí òàìõèíû on domestic tobacco Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí on fuel and gasoline ò¿ëøíèé on imported alcoholic Èìïîðòûí àðõè, òàìõèíû drinks and tobacco Èìïîðòûí ïèâîíû on imported beer Ñóóäëûí àâòîìàøèíû on vehicles Äîòîîäûí ïèâîíû on domestic beer Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Income for special purposes Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí tax on fuel and gasoline ò¿ëøíèé òàòâàð Àâòîòýýâðèéí áîëîí ººðºº tax on vehicles ÿâàã÷ õýðýãñëèéí òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí Taxes on foreign trade îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí Customs duties àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí Exports duties òàòâàð Áóñàä òàòâàð Other taxes Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Stamp fees Àøèãò ìàëòìàëûí íººö Royalty àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Land payment Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý Fee on usage of timber àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû Hunting fee òºëáºð Áóñàä òàòâàð, õóðààìæ Other fees ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ NON-TAX REVENUE Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Dividends Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Interest and Fines Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Rent Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Oil petroleum Íàâèãàöèéí îðëîãî Navigation fee Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Revenues from budget entities Ìîíãîëáàíêíû àøèã MongolBank Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî Others ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ CAPITAL REVENUE ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ GRANTS AND TRANSFERS Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî From foreign Governments grants

152

2004

553 889.3 545 227.1 420 969.2 97 584.7 68 781.4 28 803.3 65 205.2 4 597.6

2005

713 113.6 706 292.8 583 119.0 144 132.2 98 613.9 45 518.3 -

mln. tog 2006

837 858.3 1 360 409.8 832 584.7 1354 098.0 692 206.5 1128 140.6 178 539.2 476 833.0 120 552.6 222 338.7 57 986.6 76 973.6 -

177 520.7

82 089.3 5 742.3

95 596.7 6 328.9

111 933.4 6 910.0

190 132.6 244 296.8

270 997.6

352 721.0

121 870.6 163 080.3

181 039.0

241 282.6

57 417.2

70 645.1

87 910.3

94 331.1 136 923.6 -20 387.6 -31 260.5 58 575.3 70 283.2

47 927.1

157 504.2 -47 110.2 78 959.2

199 539.8 -46 167.5 100 131.8 26 207.7

18 109.6

20 939.5

20 023.5

1 675.9

2 344.1

6 058.1

8 171.2

21 254.1

24 808.9

25 165.6

26 207.9

3 678.8

4 199.1

6 331.9

8 020.1

3 307.2 10 549.6 9 686.7

3 258.5 14 733.1 10 933.4

1 976.7 16 704.3 2 699.0 10 999.4

2 609.0 26 140.7 2 775.1 11 306.6

5 703.1

6 107.4

5 939.7

6 037.1

3 983.6

4 826.0

5 059.7

5 269.5

32 646.7

44 719.3

56 974.3

72 073.8

31 058.6

40 783.3

53 170.0

65 233.6

1 588.1

3 936.0

3 804.3

6 840.2

30 802.4 7 335.8

62 139.0 20 630.5

83 769.8 31 461.5

107 669.3 39 961.0

11 299.3

25 042.8

31 674.9

44 320.6

8 064.1

11 883.6

13 604.3

15 507.1

654.9

634.2

793.1

1 167.4

2 605.5

2 685.0

2 818.0

2 940.1

842.8 1 263.0 124 257.9 123 173.8 1 284.8 4 107.4 17 550.6 20 471.1 10 231.8 9 118.3 1 132.4 12 613.7 13 431.4 65 040.8 65 212.5 8 427.9 5 000.0 9 108.3 4 700.7 769.0 8 662.2 6 051.8 8 662.2 6 051.8

3 417.9 140 378.2 22 763.8 14 544.3 9 240.4 1 770.2 14 500.0 68 780.7 8 778.8 982.9 4 290.7 4 290.7

3 773.1 225 957.4 48 373.4 19 240.6 15 719.7 1 338.7 17 689.7 116 900.8 6 694.4 1 626.6 4 685.2 4 685.2


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.2 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð REVENUE OF CENTRAL GOVERNMENT, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2003 ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Õ¿í àìûí Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãûí òàòâàð Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Èìïîðòûí áàðààíû ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò Îíöãîé àëáàí òàòâàð Äîòîîäûí àðõèíû Äîòîîäûí òàìõèíû Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé Èìïîðòûí àðõè, òàìõèíû Èìïîðòûí ïèâîíû Ñóóäëûí àâòîìàøèíû Äîòîîäûí ïèâîíû Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí òàòâàð Áóñàä òàòâàð Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Íàâèãàöèéí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Ìîíãîëáàíêíû àøèã Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ òºâëºð¿¿ëñýí îðëîãî

TOTAL REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE TAX REVENUE Income tax Corporate income tax Personal income tax Taxes on wages and salaries Price increase tax of some products Social security contributions Property taxes Taxes on domestic goods & services Value added tax on domestic goods services on imported goods VAT Excise taxes on domestic alcogolic on domestic tobacco

&

on fuel and gasoline on imported alcogolic and tobacco on imported beer on vehicles on domestic beer Income of special purposes

2004

2005

523 344.0 500 054.6 388 081.3 93 092.4 68 781.4 24311.0

671 908.4 649 079.7 537 490.7 136 176.8 98 613.9 37 562.9

24311.0

37 562.9

67 202.6 0.2

84 471.9 0.4

mln. tog 2006

792 509.8 1299 432.7 764 362.2 1270 273.5 635 564.4 1056 570.5 168 078.0 462 911.3 120 552.6 222 338.7 47 525.4 63 051.9 47 525.4 -

63 051.9 177 520.7

98 343.2 -

115 498.6 -

177 086.0 229 638.1 254 017.5

331 315.2

112 807.6 153 247.5 169 118.5

225 146.4

38 864.1

58 724.6

71 774.1

94 331.1 136 923.6 157 504.2 - 20 387.6 -31 260.5 -47 110.2 58 575.3 70 283.2 78 959.2 18 109.6 20 939.5 20 023.5 1 675.9 2 344.1 6 058.1

199 539.8 -46 167.5 100 131.8 26 207.7 8 171.2

21 254.1

47 584.4

24 808.9

25 165.6

26 207.9

3 678.8

4 199.1

6 331.9

8 020.1

3 307.2 10 549.6 5 703.1

3 258.5 14 733.1 6 107.4

1 976.7 16 704.3 2 699.0 5 939.7

2 609.0 26 140.7 2 775.1 6 037.1

5 703.1

6 107.4

5 939.7

6 037.1

Taxes on foreign trade

32 646.7

44 719.3

56 974.3

72 073.8

Customs duties

31 058.6

40 783.3

53 170.0

65 233.6

Exports duties

on fuel and gasoline

1 588.1

3 936.0

3 804.3

6 840.2

Other taxes Stamp fees

18 053.4 6 072.0

42 484.2 16 875.5

58 151.5 26 884.7

74 771.5 35 516.4

Royalty

9 885.6

23 388.1

28 912.0

36 875.3

Hunting fee

2 095.8

2 220.6

2 354.8

2 379.8

111 973.3 111 589.0 128 797.8 1 175.8 4 031.5 22 410.0 12 103.4 14 573.9 8 008.1 9 193.3 8 396.2 8 696.1 1 132.4 1 770.2 12 613.7 13 431.4 14 500.0 63 016.8 62 653.6 66 425.5 8 427.9 5 000.0 5 442.5 2 369.8 6 987.9 23 289.4 22 828.7 28 147.6 8 662.2 6 051.8 4 290.7

213 703.0 47 145.5 16 858.9 9 381.9 1 338.7 17 689.7 116 190.2 5 098.0 29 159.3 4 685.2

NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Oil petroleum Navigation fee Revenues from budget entities MongolBank Others GRANTS AND TRANSFERS From foreign Governments From Local Gov't to Central Gov't

14 627.2

16 776.9

23 856.9

24 474.0

153


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.3 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð LOCAL GOVERNMENT REVENUE, by economic classification, at current prices

ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Õ¿í àìûí Õóâèàðàà àæ àõóé ýðõëýã÷äèéí îðëîãûí òàòâàð Ìàë á¿õèé èðãýäèéí îðëîãûí òàòâàð Îðëîãûã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é èðãýäèéí òàòâàð Áóñàä ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Áóñàä òàòâàð Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Áóñàä òàòâàð, õóðààìæ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Õºðºí㺠õóäàëäñàíû îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Óëñûí òºñ⺺ñ àâñàí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã

154

ñàÿ òºã mln.tog 2005 2006

2003

2004

52 312.8 47 169.9 34 885.3 4 492.3 4 492.3

68 766.6 59 595.7 48 010.9 7 955.4 7 955.4

78 308.9 70 968.9 59 388.5 10 461.2 10 461.2

96 202.1 87 389.8 75 135.3 13 921.7 13 921.7

Taxes on self-employment

1 172.0

1 736.8

1 844.5

1 978.5

Taxes of Herdsmen

1 658.2

1 739.5

2 102.8

2 369.8

Unidentified revenues

1 455.5

2 307.3

2 658.5

2 109.5

TOTAL REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE TAX REVENUE Income tax Corporate income tax Personal income tax

business

Others Property taxes Taxes on domestic goods & services Value added tax Income of special purposes Other taxes Stamp fees

206.7

2 171.7

3 855.5

7 463.8

4 597.4

5 741.9

6 328.9

6 910.0

13 046.6

14 658.8 16 980.2

21 405.8

9 063.0

9 832.8 11 920.5

16 136.3

3 983.6 12 749.0 1 263.8

4 826.0 5 059.7 19 654.8 25 618.3 3 755.0 4 576.8

5 269.5 32 897.8 4 444.6

Royalty

1 413.7

Land payment

8 064.1

Fee on usage of timber

654.9

Hunting fee

509.7

Other fees NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Revenues from budget entities Others CAPITAL REVENUE Revenue from immovable assets GRANTS AND TRANSFERS

842.8 12 284.6 109.0 5 447.2 1 038.5 2 024.0 3 665.8 2 052.1 2 052.1 3 090.8

From Central Gov't to Local Gov't

3 090.8

2 762.9

7 445.3

11 883.6 13 604.3

1 654.7

15 507.1

634.2

793.1

464.3

463.3

560.2

1 263.0 3 417.9 11 584.8 11 580.4 75.9 353.8 5 897.2 6 536.2 722.1 544.3 2 558.9 2 355.2 2 330.8 1 790.8 769.0 982.9 769.0 982.9 8 401.9 6 357.1

3 773.1 12 254.4 1 227.9 2 381.7 6 337.8 710.6 1 596.5 1 626.6 1 626.6 7 185.7

8 401.9

6 357.1

1 167.4

7 185.7


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.4 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð MONGOLIAN GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2003 ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë, öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø, õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð, øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí, õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð, áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Ìîíãîë óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàíä Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ Äîòîîä çýýëèéí õ¿¿ Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà ͺõºí îëãîâîð Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Áóñàä øèëæ¿¿ëýã ÎÓÁ-ûí ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ñàíõ¿¿ãèéí çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë

TOTAL EXPENDITURE AND LENDING CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries

NET

Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication and service Water

post

Training expenditure Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Fund for Mongolian development Others

2004

2005

mln. tog 2006

615 771.3

752 486.4

764 597.1 1237 008.0

434 831.7 291 816.7 116 945.9

538 699.2 356 201.0 128 844.9

600 288.8 386 719.6 142 749.0

982 349.6 692 488.2 196 608.5

174 870.7

227 356.2

243 970.6

495 879.7

8 783.0 29 972.8 10 763.9

9 205.0 32 822.6 13 874.9

10 278.4 38 603.8 18 328.5

10 913.7 42 594.7 21 354.5

4 856.5

5 511.5

5 515.6

5 710.5

4 453.7

4 628.7

5 457.3

6 757.9

3 829.9

5 201.3

5 185.1

5 893.4

5 715.5

8 594.3

7 351.4

9 274.4

5 865.8

7 245.3

7 407.4

7 380.6

15 158.7 13 604.9 6 790.7 1 882.9

18 352.0 15 353.6 8 895.6 2 187.9

19 762.0 15 946.5 8 724.1 2 183.2

25 096.5 16 941.8 10 997.6 2 123.5

-

-

-

177 520.7

63 192.6

95 483.5

99 227.4

153 319.8

17 649.4 12 826.5 4 822.8 125 365.7 9 376.7 7 853.3 1 523.4 115 271.9

22 069.6 17 741.6 4 327.9 160 428.6 11 339.6 8 149.3 3 190.3 147 913.8

20 682.8 18 337.9 2 344.9 192 886.3 8 118.1 4 404.3 3 713.8 183 981.2

18 081.7 17 042.9 1 038.8 271 779.7 12 318.4 7 404.9 4 913.5 248 579.9

Social security fund

87 508.1

116 243.4

132 030.6

172 965.5

Social assistance fund

Interest payments External Domestic Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Other current transfers

19 822.2

23 021.9

41 725.6

74 783.2

Reimbursement

2 184.0

1 966.2

1 233.8

747.1

Repression reimbursement

1 210.4

453.8

260.4

84.1

4 547.1 717.1 90 465.1 67 192.2 51 396.5 5 633.9 5 493.5 1 438.8

6 228.5 1 175.1 104 886.8 82 710.4 57 966.6 7 268.8 11 055.1 1 590.0

8 730.6 787.1 89 818.1 79 399.8 56 232.2 5 282.8 10 713.9 1 831.5

10 089.7 791.7 175 671.5 166 987.3 134 145.3 12 421.4 11 630.7 1 304.3

855.4

1 310.6

899.1

1 266.8

2 374.0 23 272.9 90 474.5 83 440.7

3 519.3 22 176.4 108 900.4 104 553.6

4 440.2 10 418.3 74 490.3 88 642.3

6 218.8 8 684.1 78 986.9 88 956.4

Other transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Geological survey Forest and other environment expenditure Commodity stocks Foreign financed NET LENDING On-lent foreign project loans On-lent foreign Cash loans Other lending minus repayments

910.4

1 558.3

6 123.4

2 788.5

-14 152.0

-9 969.6

155


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.5 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF CENTRAL GOVERNMENT, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2003 ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë, öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø, õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð, øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí, õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð, áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ

纺ëºí

Ìîíãîë óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàíä

Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ Äîòîîä çýýëèéí õ¿¿ Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí øèëæ¿¿ëýã Îðîí íóòãèéí òºñºâò ºãºõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã Òºñºâ õîîðîíäûí áóñàä øèëæ¿¿ëýã Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà ͺõºí îëãîâîð Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã Áóñàä øèëæ¿¿ëýã Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ñàíõ¿¿ãèéí çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë

156

TOTAL EXPENDITURE AND NET LENDING CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication and service Water

post

Training expenditure Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Fund for development

Mongolian

Others Interest payments External Domestic Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Intergovernmental transfers Grants to local government Other intergovermental transfers Other current transfers

2004

2005

mln. tog 2006

585 374.5

711 245.5

717 805.2

1176 658.9

411 787.6 267 038.7 108 934.2 23 496.8

511 400.7 323 867.3 119 428.2 25 804.1

566 169.9 350 310.1 132 476.2 28 785.6

938 053.3 646 160.6 182 819.4 40 098.1

158 104.5

204 439.1

217 834.0

463 341.1

8 270.3 27 920.2 9 204.3

8 607.9 30 471.6 11 815.5

9 619.6 35 851.1 15 628.6

10 213.6 39 544.9 18 072.1

3 961.2

4 434.4

4 369.8

4 540.9

4 283.9

4 443.5

5 228.9

6 525.7

3 792.3

5 163.9

5 136.2

5 852.5

5 121.9

7 552.0

6 145.4

8 457.8

5 830.7

7 171.1

7 345.1

7 293.2

15 056.6 13 600.5 6 189.1 1 835.0

18 211.7 15 349.0 8 144.6 1 832.2

19 566.5 15 942.2 7 650.8 2 108.1

24 885.8 16 940.1 9 959.2 2 039.3

-

-

-

177 520.7

53 038.4

81 241.7

83 241.8

131 495.2

17 649.4 12 826.5 4 822.8 127 099.6 8 488.9 7 665.5 823.4

22 069.6 17 741.6 4 327.9 165 463.8 8 864.9 7 874.6 990.3

20 682.8 18 337.9 2 344.9 195 176.9 5 234.6 4 404.3 830.3

18 081.7 17 042.9 1 038.8 273 811.1 8 234.3 7 321.3 913.0

7 817.2

13 377.7

10 905.9

12 142.7

3 090.8

8 401.9

5 947.9

7 185.7

4 726.5

4 975.8

4 958.0

4 957.0

114 802.8

142 030.0

176 162.0

248 576.7

Social security fund

87 508.1

116 243.4

132 030.6

172 965.5

Social assistance fund Reimbursement

19 797.2 2 184.0

22 986.0 1 966.2

41 721.8 1 233.8

74 783.2 747.1

1 210.4

448.8

256.3

80.9

4 103.1 -

385.7 4 991.8

919.4 7 045.3

9 022.7

Repression reimbursement Other current transfers other transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Geological survey Forest and other environment expenditure Commodity stocks Foreign financed NET LENDING On-lent foreign project loans On-lent foreign Cash loans Other lending minus repayments

717.1

1 175.1

787.1

791.7

83 112.4 59 839.5 44 929.8 4 961.8 5 279.6 1 438.8

90 944.5 68 768.1 49 953.7 6 102.0 6 292.4 1 590.0

77 145.0 66 726.7 48 756.7 4 872.0 5 927.2 1 831.5

159 618.7 150 934.6 122 826.4 12 421.4 6 965.6 1 304.3

855.4

1 310.6

899.1

1 198.0

2 374.0 23 272.9 90 474.5 83 440.7

3 519.3 22 176.4 108 900.4 104 553.6

4 440.2 10 418.3 74 490.3 88 642.3

6 218.8 8 684.1 78 986.9 88 956.4

910.4

1 558.3

6 123.4

2 788.5

-14 152.0

-9 969.6


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.6 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE, by economic classification, at current prices

ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Áóñàä øèëæ¿¿ëýã ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë

TOTAL EXPENDITURE CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication and service Water

post

Training expenditure Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Others Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Grants to central government Other current transfers Other transfers CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Forest and other environment expenditure Commodity stocks

ñàÿ òºã mln.tog 2006

2003

2004

2005

50 112.1 42 759.4 26 775.4 8 011.8 1 997.4

68 802.3 54 859.9 34 716.3 9 416.6 2 382.6

79 343.2 66 670.2 39 156.0 10 272.8 2 746.5

95 574.1 79 521.3 49 892.9 13 789.1 3 565.2

16 766.2

22 917.1

26 136.7

32 538.6

512.7 2 052.5 1 559.6

597.1 2 351.0 2 059.4

658.8 2 752.7 2 699.9

700.0 3 049.9 3 282.4

895.2

1 077.1

1 145.8

1 169.5

169.8

185.2

228.4

232.3

37.6

37.4

48.9

40.9

593.6

1 042.4

1 206.0

816.6

35.1

74.2

62.3

87.4

102.1 4.4 601.6 47.9

140.3 4.6 751.0 355.7

195.5 4.3 1 073.3 75.1

210.7 1.7 1 038.4 84.2

10 154.1

14 241.7

15 985.7

21 824.6

15 984.0 887.8 187.8 700.0

20 143.6 2 474.7 274.7 2 200.0

27 514.2 2 883.5 2 883.5

29 628.4 4 084.1 83.6 4 000.5

14 627.2

16 776.9

23 856.9

24 474.0

469.0 469.0 7 352.7 7 352.7 6 466.7 672.2 213.9

891.9 891.9 13 942.4 12 775.6 8 012.9 1 166.8 4 762.6

773.8 773.8 12 673.1 12 673.1 7 475.6 410.8 4 786.7

3.2 1 067.1 16 052.8 16 052.8 11 318.9 4 665.0

-

-

-

-

-

-

68.9 -

157


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.7 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð REVENUE OF LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

West region Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

52 312.8

68 766.6

78 308.9

96 202.1

5 117.5 887.5 1 003.4 974.2 1 281.6 970.8

7 088.8 1 121.5 1 437.1 1 425.5 1 603.2 1 501.4

7 527.7 1 235.0 1 519.9 1 629.5 1 555.1 1 588.1

9 495.9 1 479.1 2 215.5 2 086.3 1 852.7 1 862.3

Khangai region Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

10 171.6 954.6 980.3 876.7 4 810.1 1 272.4 1 277.5

16 560.0 1 252.9 1 334.5 1 297.5 9 586.4 1 590.3 1 498.5

17 651.7 1 406.8 1 507.9 2 351.0 9 120.2 1 632.3 1 633.5

20 481.1 1 844.2 1 886.0 2 583.8 10 126.4 1 996.2 2 044.4

Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Central region Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

7 846.0 536.9 1 384.7 1 457.8 895.6 893.1 1 264.6 1 413.3

11 170.0 578.0 1 627.0 1 856.0 1 109.6 1 645.9 1 972.0 2 381.6

12 907.8 604.5 1 845.7 2 074.7 1 163.6 2 254.5 2 093.0 2 871.6

17 388.1 668.1 2 702.8 2 646.5 1 397.0 4 211.4 2 567.9 3 194.3

Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

East region Dornod Sukhbaatar Khentii

2 792.6 879.3 917.1 996.3

3 539.4 1 147.4 1 077.2 1 314.8

3 833.1 1 097.0 1 288.3 1 447.7

6 922.6 1 553.4 3 565.1 1 804.2

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar Ulaanbaatar

26 385.0 26 385.0

30 408.4 30 408.4

36 388.8 36 388.8

41 914.5 41 914.5

158


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.8 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital, at current prices Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003

2004

2005

ñàÿ òºã mln.tog 2006

50 112.1

68 802.3

79 343.2

95 574.1

West region Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

5 340.0 929.1 964.8 1 128.4 1 277.6 1 040.0

6 913.6 1 120.3 1 447.2 1 331.0 1 542.1 1 473.0

7 568.9 1 237.9 1 583.0 1 619.1 1 554.7 1 574.2

9 373.6 1 465.5 2 007.3 2 091.0 1 860.2 1 949.7

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Khangai region Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

9 777.6 983.8 939.1 971.3 4 317.5 1 304.8 1 261.1

15 707.6 1 242.5 1 350.7 1 332.5 8 574.5 1 727.5 1 479.8

18 918.6 1 356.3 1 449.5 2 350.2 10 448.2 1 676.1 1 638.3

20 286.8 1 899.0 1 916.6 2 581.4 9 895.2 1 989.0 2 005.6

Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Central region Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

8 078.7 553.5 1 367.3 1 399.6 900.2 883.7 1 454.8 1 519.5

11 069.0 569.0 1 549.9 1 802.4 1 110.0 1 538.0 2 063.8 2 436.0

12 362.3 601.0 1 855.6 2 121.7 1 151.1 1 826.5 2 136.0 2 670.2

17 686.6 643.8 2 740.9 2 712.1 1 380.5 4 338.1 2 338.1 3 533.1

Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

East region Dornod Sukhbaatar Khentii

2 910.0 936.8 970.5 1 002.6

3 530.3 1 173.7 1 060.6 1 296.0

3 722.4 1 077.8 1 266.3 1 378.2

6 352.5 1 630.5 2 894.4 1 827.6

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar Ulaanbaatar

24 005.9 24 005.9

31 581.8 31 581.8

36 771.1 36 771.1

41 874.5 41 874.5

159


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.9 ÓËÑÛÍ ÒªÑªªÑ ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªÂÒ ÎËÃÎÑÎÍ ÑÀÍÕYYÃÈÉÍ ÄÝÌÆËÝÃ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð GRANTS FROM CENTRAL GOVERNMENT TO LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital city, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

2003

2004

2005

2006

ÁYÃÄ

TOTAL

3 090.8

8 401.9

5 947.9

7 185.7

Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

West region Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

1 255.0 173.9 433.8 224.7 344.4 78.2

2 961.9 356.4 766.0 648.5 629.2 561.7

2 717.0 291.5 770.1 562.2 588.1 505.1

3 391.5 352.4 965.6 760.8 776.9 535.8

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Khangai region Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

970.8 71.2 380.7 73.7 315.6 129.6

2 179.0 340.1 619.1 382.5 542.0 295.3

1 356.5 220.4 556.3 370.4 209.4

1 853.1 375.9 680.2 532.9 264.1

Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Central region Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

554.5 81.7 207.8 157.9 0.0 107.1

2 327.7 173.7 450.6 470.0 423.3 810.1

1 128.6 118.1 425.7 276.1 21.4 287.4

1 303.0 80.5 553.4 139.0 530.1

Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

East region Dornod Sukhbaatar Khentii

310.5 0.0 248.5 62.0

933.4 164.4 383.1 385.9

745.7 7.4 359.6 378.7

638.1 89.8 548.3

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar Ulaanbaatar

-

-

-

-

8.10 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªªÑ ÓËÑÛÍ ÒªÑªÂÒ ÒªÂ˪ÐYYËÝÕ ÎÐËÎÃÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð GRANTS FROM LOCAL GOVERNMENT TO CENTRAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital city, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

2003

2004

2005

2006

ÁYÃÄ

TOTAL

14 627.2

16 776.9

23 856.9

24 474.0

Áóëãàí Äîðíîãîâü Äîðíîä ªìíºãîâü Äàðõàí-Óóë Óëààíáààòàð Îðõîí

Bulgan Dornogovi Dornod Omnogovi Darkhan-Uul Ulaanbaatar Orkhon

66.9 302.1 11 529.1 2 729.1

111.7 170.9 9 963.3 6 531.1

766.5 209.6 347.7 14 803.8 7 729.2

563.0 445.8 1 195.6 552.9 14 177.0 7 539.8

160


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.11 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ààð, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT, by Portfolio of Ministers, at current prices ñàÿ òºã mln.tog

ÒªÑÂÈÉÍ ÅЪÍÕÈÉËªÍ ÇÀÕÈÐÀÃ×ÈÄ

PORTFOLIO OF MINISTERS

2004

2005

2006

ÿéöýòãýë

ÿéöýòãýë

ÿéöýòãýë

Actual

Actual

Actual

Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí òàìãûí ãàçðûí äàðãà

Chairman Presidential office of Mongolia

706.9

951.9

868.9

Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ÒÃ-ûí ÅÍÁ-èéí äàðãà

Secretariat of the Parliament of Mongolia

2 718.3

2 805.9

4 817.7

Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí äàðãà

Chairman of Constitutional Court of Mongolia

87.0

95.9

121.1

Óëñûí äýýä ø¿¿õèéí åðºíõèé ø¿¿ã÷

General Judge Supreme Court Chairman of General Council of Court General Prosecutor of Mongolia

Ø¿¿õèéí åðºíõèé çºâëºëèéí äàðãà Óëñûí Åðºíõèé ïðîêóðîð ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí çºâëºëèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèé ñàéäûí òºñâèéí áàãö Ìîíãîë Óëñûí øàäàð ñàéä

Secretariat National Security Council of Mongolia Prime Minister of Mongolia

Çàñãèéí ãàçðûí Õýðýã ýðõëýõ ãàçðûí äàðãà Ãàäààä õýðãèéí ñàéä Ñàíãèéí ñàéä Õóóëü ç¿é, äîòîîä õýðãèéí ñàéä Áàéãàëü îð÷íû ñàéä

Cabinet Secretariat of Government of Mongolia Minister of Foreign Affairs Minister of Finance Minister of Justice and Affairs Minister of Environment

Áàòëàí õàìãààëàõûí ñàéä Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéä

Minister of Defense Minister of Education, Culture and Science Minister of Social Welfare and Labour

Íèéãìèéí õàìãààëàë, õºäºëìºðèéí ñàéä ¯éëäâýð, õóäàëäààíû ñàéä Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóéí ñàéä Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéä Çàì òýýâýð, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéä Áàðèëãà, õîò áàéãóóëàëòûí ñàéä Ò¿ëø, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéä Óëñûí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí àñóóäàë ýðõýëñýí ñàéä

Deputy Primer of Mongolia

251.8

257.7

352.4

2 554.3

3 155.7

3 820.3

1 922.0

2 071.4

2 751.9

61.5

67.9

85.5

10 909.5

11 667.2

16 771.6

524.3

3 589.4

12 180.9

5 168.1

5 351.5

18 863.5

9 510.7 157 043.0 45 163.3

10 969.8 115 945.1 47 731.5

13 672.3 312 223.7 61 211.6

5 476.7

5 695.4

7 572.8

20 243.7

21 818.2

28 154.7

151 178.2

158 996.9

208 714.5

157 010.4

189 423.2

263 171.8

Minister of Industry and Commerce Minister of Food and Agriculture Minister of Health Minister of Roads, Transportation and Tourism

2 938.2 10 156.2 77 571.3

4 318.2 11 268.7 83 725.9

7 779.6 14 301.7 103 168.3

40 126.7

28 034.9

72 052.1

Minister of Construction and Urban D l of Fuel t and Energy Minister Minister of State Professional Inspection Agency

3 712.8 24 304.9

2 976.6 21 240.5

8 550.5 36 330.9

4 353.0

4 316.0

6 203.3

9 383.1

12 873.6

16 970.7

121.2

161.2

156.3

952.3

547.0

82.7

Îíöãîé áàéäëûí àñóóäàë ýðõýëñýí ñàéä

Minister of General Autority for Disaster Protection

Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí äàðãà

Government Service Council of Mongolia

Ñîíãóóëèéí åðºíõèé õîðîî Õ¿íèé ýðõèéí ¯íäýñíèé êîìèññûí äàðãà

General Commission of Election Commissioner National Human Rights Commission of Mongolia National General Audior

69.3

77.3

91.9

166.8

176.0

217.7

¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãà

Chairman Office

628.8

641.2

1 003.1

Ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàõ õîðîîíû äàðãà

Financial Regulatory Commission

88.2

108.7

325.9

Öàãààòãàõ àæëûã óäèðäàí çîõèîí

Chairman of State Commission on

688.8

488.4

376.9

Àéìàã, íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí áîëîí ÈÒÕ äàðãûí òºñâèéí áàãö

Head of Hurals of Representatives of the citizens and Aimag and the Capital Governors Budget batch

68 802.3

79 343.2

93 013.1

¯íäýñíèé åðºíõèé àóäèòîð

of

National

Statistical

161


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ

162


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION

ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÁÀÐÈËÃÀ Õºðºí㺠îðóóëàëò. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí õóðèìòëàëûã øèíýýð áóé áîëãîõ, ò¿¿íèé òåõíèêèéí çýâñýãëýìæèéã äýýøë¿¿ëýí ºðãºòãºõ, ñàéæðóóëàõàä çîðèóëñàí õºðºíãº, õàéãóóëûí àæëûí çàðäàë, íýã æèëýýñ äýýø õóãàöààòàé Çàñãèéí ãàçðûí ¿íýò öààñ, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí õóâüöààã õóäàëäàí àâàõ õºðºíãº, óðò õóãàöààò àâëàãà çýðãèéã õºðºí㺠îðóóëàëòàä õàìðóóëàí óëñ, îðîí íóòãèéí òºñºâ, áàíêíû çýýë, ººðèéí õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààäûí çýýë, òóñëàìæ ãýñýí ñàíõ¿¿æèëòûí ýõ ¿¿ñâýðýýð àíãèëàí ãàðãàæ áàéíà. Óëñ, îðîí íóòãèéí òºñ⺺ð ñàíõ¿¿æèãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààäûí çýýë, òóñëàìæèéí øóãàìààð ñàíõ¿¿æèãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì, ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã Ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààä õóäàëäààíû àãåíòëàã ãàðãàí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëæ, õàðèí îðîí íóòãèéí òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëò áîëîí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí ººðèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãûí øóãàìààð àâ÷ íýãòãýí ãàðãàäàã. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë, ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ, áóñàä çàðäàë (çóðàã òºñºâ, õàéãóóëûí àæèë) ãýñýí àíãèëëààð æèëä íýã óäàà ãàðãàæ áàéíà. Áàðèëãà. Áàðèëãûí ñàëáàðûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë (áàðèëãûí òºðºë, îáúåêòîîð), àøèãëàëòàä îðóóëñàí áàðèëãà áàéãóóëàìæ, òýäãýýðèéí õ¿÷èí ÷àäàë, áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûí çàðäàë, àøèã, àæèëëàã÷äûí òîî, àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí, áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí ãàçàð, õýëòñýýð äàìæóóëàí àâäàã. Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ãàðãàõ ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ íü áàðèëãà, óãñðàëò èõ çàñâàðûí àæëûí óëèðëûí òàéëàí (ìàÿãò ÈÁ-1), àøèãëàëòàä îðóóëñàí áàðèëãà, áàéãóóëàìæ, õ¿÷èí ÷àäëûí óëèðëûí òàéëàí (ìàÿãò ÈÁ-2), áàðèëãûí çàðèì ìàòåðèàëûí ¿íèéí ñàðûí òàéëàí (ìàÿãò ÈÁ-3), áàðèëãûí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæèéí æèëèéí òàéëàí (ìàÿãò ÈÁ-4) áîëíî.

163


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ

INVESTMENT AND CONSTRUCTION Investment. Investment includes new accumulations of establishments, enterprises, capital investment on expansion and improvement of technical equipment, expenditure of reconnoiters, one or more years terms government stock securities, shares of establishments and enterprises and a long-term debt to be collected. It is shown by financial sources such as state and local budget, own investment, bank loan, foreign direct investment, foreign loan and aid. Ministry of Finance is responsible for collecting and aggregating of data for capital investment financed by state budgets and investments financed by foreign loans and aid. Data of foreign direct investments are collected and aggregated by FIFTA. Summarized data are sent by FIFTA and the Ministry of Finance to the National Statistical Office. But data on local budget investment and own investment of establishment and individuals are collected by statistical divisions of aimags and Capital city. Investment data is classified as construction, machinery and equipment and others (design and geological works) and compiled once a year. Construction. Statistical data for works done by construction industry are collected through statistical divisions of aimags and capital city. This indicator contains construction work done (by type and purpose of construction), buildings given for exploitation, their capacity, cost, profit, number of employees, average wages and price of main construction materials. Data source is quarterly report of building installation and maintenance (IB-1), quarterly report built building and capacity (IB-2), monthly report structural material used in domestic market (IB-3) and business activity annual report of construction enterprise (IB-4) which are approved by chairman of the NSO.

164


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.1 ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, òåõíîëîãèéí á¿òýö, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð, îíû ¿íýýð INVESTMENT, by technological composition, financial resources, at current prices

Ýõ ¿¿ñâýð

Source

2003 543.6

òýðáóì òºã. billion tog. 2005 2006** 797.1 858.2

2004 639.2

Á¿ãä* Total Òåõíîëîãèéí á¿òöýýð By technological composition Construction work Áàðèëãà óãñðàëò 169.9 179.1 208.2 222.2 Machinery, equipment Òîíîã òºõººðºìæ 330.8 397.3 483.6 524.3 Others Áóñàä 42.9 62.9 105.4 111.7 Ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð By financial sources State budget Óëñûí òºñºâ 55.1 69.0 64.8 144.0 Bank loan Áàíêíû çýýë 94.8 112.0 104.7 105.2 Own investment ªºðèéí õºðºí㺠119.6 217.7 233.1 245.4 Foreign resources Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð 274.1 240.5 394.5 363.6 Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãèéí äàãóó çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. ** Prelimary results 9.2 ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË, îíû ¿íýýð TOTAL AMOUNT OF CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR, MAINTENANCE, at current price

ÿéöýòãýã÷èéí òºðºë Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë -á¿ãä Äîòîîäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí ¯¿íýýñ: Ãàäààäòàé õàìòàðñàí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí Ãàäààäûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí

Type of construction unit Construction & capital repair, maintenance work - total Carried out by domestic construction entities Of which: Carried out by joint entities Carried out by foreign entities

2003

2004

ñàÿ òºã. mln. tog 2005 2006*

149 924.1

174 267.3

185 296.7

197 582.4

104 921.9

133 862.0

148 054.6

166 667.1

17 290.8 45 002.2

9 905.8 40 405.3

15 503.4 37 242.1

22 933.9 30 915.2

9.3 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆËÛÍ Á¯ÒÝÖ STRUCTURE OF COSTRUCTION AND MAINTENANCE CAPITAL REPAIR DONE BY CONSTRUCTION UNITS

2003 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ Construction & capital repair, maintenance çàñâàðûí àæèë- á¿ãä work - total Of which: ¯¿íýýñ: - Residential building - Îðîí ñóóö - Îðîí ñóóöíû áèø - Non residential building Yéëäâýðèéí ** Other than house building industry ** Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ** Trade and service ** Ýìíýëýã, ñóðãóóëü, ñî¸ëûí ** Hospital, school, cultural institutions ** Áóñàä ** Other ** - Èíæåíåðèéí - General engineering construction áàéãóóëàìæ Energetics ** Ýð÷èì õ¿÷íèé ** Õîëáîîíû ** Communication ** Òºìºð çàì ** Railway ** Àâòî çàì ** Road ** Bridge ** ÿ¿ð, ã¿¿ðýí ãàðö ** Äàëàí, ñóâàã, øóãàì, ñ¿ëæýý ** Dam, ditch,cable, network ** Áóñàä (çàì, òàëáàéí áóñàä àæèë) ** Minor works & other ** - Èõ çàñâàðûí àæèë - Capital repair and maintenance Øèíý áàðèëãà, New construction-total áàéãóóëàìæ-á¿ãä - Áàðèëãà óãñðàëò - Construction - Èíæåíåðèéí - General engineering áàéãóóëàìæ construction ÿéöýòãýã÷èéí òºð뺺ð: By type of construction unit: Õóâèéí áàéãóóëëàãûí Done by private (units) entites Óëñûí áàéãóóëëàãûí Done by government (units) entities Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ** Á¿ëãèéí ä¿íä ýçëýõ õóâü, Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëòèéã 2006 îíîîñ àâ÷ ýõýëæ áàéãàà áîëíî. Note: * Preliminary estimates ** Percentage share of subsection. These indicators are being compiled since of 2006.

2004

õóâü percentage 2005 2006*

100.0

100.0

100.0

100.0

17.6 21.0 … … … … … 42.4 … … … … … … … 19.0

27.7 15.3 … … … … … 45.9 … … … … … … … 11.1

24.1 18.0 … … … … … 37.9 … … … … … … … 20.0

34.7 18.0 4.1 15.7 57.1 23.1 28.8 51.3 1.3 5.8 18.3 0.2 18.4 4.8 18.5

81.0 38.6

88.9 43.0

80.0 42.1

81.5 52.7

42.4

45.9

37.9

28.8

85.8 14.2

87.9 12.1

80.1 19.9

85.6 14.4

165


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.4 ÀØÈÃËÀËÒÀÄ ÎÐÓÓËÑÀÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, áàðèëãûí òºð뺺ð GIVEN FOR EXPLOITATION BUILDINGS , by kind of construction 2003 Àøèãëàëòàä îðóóëñàí ¿íäñýí ôîíä, îíû ¿íýýð, ñàÿ òºã Given for exploitation, basic fund, at current prices, mln.tog ÁYÃÄ 42 484.8 TOTAL Y¿íýýñ: Of which: Îðîí ñóóöíû áàðèëãà 12 917.7 Residential building Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà 1 589.3 Trade and service Ýìíýëýã 1 084.6 Hospital Ñóðãóóëü, ñî¸ëûí áàðèëãà Educational, cultural institution 2 872.1 Ýð÷èì õ¿÷íèé áàðèëãà 3 541.2 Energetics Àâòî çàì 12 130.8 Road ÿ¿ð, ã¿¿ðýí ãàðö 3 870.0 Bridge

2004

2005

2006

88 635.4

101 189.5

141 072.8

39 019.8 4 769.3 3 482.6 9 216.9 3 296.4 14 336.0 1 220.6

41 715.6 4 825.3 1 153.1 5 782.0 4 924.2 6 626.6 1 787.2

82 633.9 12 629.9 1 708.7 9 955.6 9 443.0 7 523.0 54.7

1 478 189

3 536 246

3 165 331

4 579 384

1 784 219 4 089

5 725 229 1 282

5 093 264 1 250

8 641 271 61

Àøèãëàëòàä îðóóëñàí ¿íäñýí ôîíä, õ¿÷èí ÷àäàë, áèåò õýìæýýãýýð Given for exploitation, basic fund, capacity by real volume Îðîí ñóóöíû áàðèëãà, ñóóöíû òîî Ýìíýëýã, îðíû òîî Ñóðãóóëü, ñî¸ëûí áàðèëãà, ñóóäëûí òîî Àâòî çàì, êì ÿ¿ð, ã¿¿ðýí ãàðö, ìåòð

166

Residential building, number of apartment Hospital, number of beds Educational, cultural institution, number of sits Road, km Bridge, metre


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.5 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð TOTAL AMOUNT OF CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR DONE BY DOMESTIC CONSTRUCTION UNITS, by regions, aimags and the Capital, at current prices Àéìàã, íèéñëýë Aimags & the Capital city 2003 2004 ÁYÃÄ TOTAL 104 921.9 133 862.0 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 6 830.4 9 958.2 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 1 882.2 1 650.6 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 706.5 808.9 Çàâõàí Zavkhan 841.3 964.7 Óâñ Uvs 1 255.3 1 773.8 Õîâä Khovd 2 145.1 4 760.2 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 9 046.7 11 413.7 Àðõàíãàé Arkhangai 768.8 1 357.6 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 353.9 285.8 Áóëãàí Bulgan 357.6 586.8 Îðõîí Orkhon 5 284.8 7 741.5 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 685.5 386.0 Õºâñãºë Khovsgol 1 596.1 1 056.0 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 3 849.9 5 814.0 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 491.1 1 765.4 Äîðíîãîâü Dornogovi 474.2 486.1 Äóíäãîâü Dundgovi 37.5 57.8 ªìíºãîâü Omnogovi 135.5 377.5 Ñýëýíãý Selenge 291.0 331.5 Òºâ Tov 1 420.6 2 795.7 Ç¿¿í á¿ñ East region 1 811.7 2 853.9 Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod 898.2 1 715.2 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 177.3 312.0 Õýíòèé Khentii 736.2 826.7 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Á¿ãä Total 83 383.2 103 822.2 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 76 447.8 83 566.0 Áóñàä** Others** 6 935.4 20 256.2 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ** Áàðèëãûí öýðýã, òºìºð çàì çýðýã õîò, õºäººä áàðèëãûí îëîí ñàëáàð ã¿éöýòãýã÷òýé óäèðäàõ ãàçðóóäûã ýíä áàéðøëààð íü ñàëãàæ õàðóóëààã¿é áîëíî. Note: * Preliminary estimates ** Do not shown by location head offices as military construction and railway transport office, which have many branches in aimags and capital city.

ñàÿ òºã. mln. tog 2005 2006* 148 054.6 166 667.1 9 713.6 430.6 1 008.9 2 274.9 2 252.7 3 746.6

13 756.9 234.2 2 682.0 2 238.3 3 918.9 4 683.4

15 981.4 1 051.6 257.9 545.1 12 469.3 678.6 978.9

22 244.8 1 014.9 860.6 558.1 15 634.7 715.9 3 460.7

5 338.8 1 778.3 592.9 156.8 397.4 105.8 2 307.5

6 337.3 3 476.7 362.4 304.2 708.8 47.3 1 437.9

2 620.1 1 282.9 239.9 1 097.3

3 024.4 1 277.0 527.2 1 220.1

114 400.6 87 250.6 27 150.0

121 303.8 100 741.0 20 562.8

9.6 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Á¯ËÝÃËÝËÒ, ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûí õýìæýýãýýð GROUPING OF CONSTRUCTION UNITS, by amount of construction work õóâü percentage Àæëûí õýìæýý ñàÿ òºã Áàéãóóëëàãûí òîîãîîð Á¿ãä 10 ñàÿ õ¿ðòýë 10-50 ñàÿ 50-100 ñàÿ 100-500 ñàÿ 500 ñàÿàñ äýýø

Amount of work mln tog By construction units Total Up to 10 10-50 50-100 100-500 And over 500

ÿéöýòãýñýí áàðèëãà By construction work and óãñðàëòûí àæëûí õýìæýýãýýð capital repair Á¿ãä Total 10 ñàÿ õ¿ðòýë Up to 10 10-50 ñàÿ 10-50 50-100ñàÿ 50-100 100-500 ñàÿ 100-500 500 ñàÿàñ äýýø And over 500 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð Note: * Preliminary estimates

2003

2004

2005

2006*

100.0 15.1 31.9 13.7 27.2 12.1

100.0 12.4 30.7 13.7 27.1 16.1

100.0 8.8 30.5 12.6 31.4 16.7

100.0 9.5 26.1 14.2 32.5 17.7

100.0 0.3 2.9 3.2 21.0 72.6

100.0 0.2 2.1 2.2 15.6 79.9

100.0 0.1 1.8 1.9 16.5 79.7

100.0 0.1 1.4 2.0 14.5 82.0

167


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.7 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ¯ÍÝ, óëñààð, 2006 îíû óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ë÷èéí ñàðûí áàéäëààð PRICE OF BUILDING MATERIALS, by countries, at the end of each quarters, in 2006. òºã. tog Ìàòåðèàëûí íýð, ¿éëäâýðëýã÷ óëñ îðíîîð

Ñàðóóä Materials, by producing country

Ìîíãîë Óëñ Áåòîí çóóðìàã Ì-100,ì3 Õºíãºí áåòîí 700,ì3 Óëààí òîîñãî Ì-100, ìÿí.ø Öåìåíò Ì-500, êã Øîõîé (ìåëü), êã Âàêóóì öîíõ (15õ15) * Øàëíû áàíç (õîâèëã¿é), ì3* Çàõàëñàí áàíç, ì3* 3* Ïàëê (15õ15),ì Õººñºíöºð (íèìãýí) * Ýìóëüñ (äîòîð), êã *

Mongolia Concrete mortar, M100, m 3 Iron concrete 700, m 3 Brick, made from clay M-100, thous.pieces Cement M-500, kg Lime (meli), kg Vacuum window (15x15)* Plank for floor (without groove), m 3* Edged plank, m 3 * Palk (15x15), m 3* Polystryrene (thin)* Emulsion (inward ), kg*

ÎÕÓ 2* Õàð öààñ (÷óëóóòàé), ì Õàäààñ 100ìì, êã Îëèô, êã Øîõîé (ìåëü), êã

Russian Federation Roofing paper (with stone), m 2* Spike 100mm, kg Olip, kg Lime (meli), kg

ÁÍÕÀÓ Óëààí òîîñãî Ì-100, ìÿí.ø Öåìåíò Ì-500, (ñàâòàé) Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººã¿é)* Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººòýé)* Õàð öààñ (÷óëóóã¿é), 1x15ì* Õàäààñ 100ìì, êã Òîñîí áóäàã, êã Õàíûí öààñ (10õ0.53ì), áîîäîë* Øàëíû õóëäààñ (2.5 ì ºðãºíòýé), ì Ýìóëüñ (ãàäíà), 5êã* Ýìóëüñ (äîòîð), 5êã* Øîõîé (ìåëü), êã Ïëèòà 30x30 (øàëíû), ø* Ïëèòà 30x20 (õàíàíû), ø* Øààçàí óãààãóóð, êîì* Øààçàí ñóóëòóóð, ø ªäðèéí ãýðýë (ñóóðüã¿é), ø* Õààëãà (òºìºð), ø Êðàíò, ø* Óÿí äóø, ø* 2 Ïàðêåòàí øàë, ì * Ä¿¿æèí òààç, ì2* ÕÁÍÃÓ Ýìóëüñ (ãàäíà), 5êã* Ýìóëüñ (äîòîð), 5êã* ÁÍÑÓ Õàíûí öààñ (12õ0.5ì), áîîäîë*

People's Republic of China Brick made from clay M-100, thous.pieces Cement M-500, kg Window glass 5mm* Window glass 5mm* Roofing paper (without stone), 1x15m * Spike 100mm, kg Oilcolour, kg Wallpaper (10x0.53m), package * Linoleum (wide of 2.5 m), m Emulsion (external), 5kg* Emulsion (inward), 5kg* Lime (meli), kg Slabstone 30x30 (for floor), pieces* Slabstone 30x20 (for wall), pieces* Ceramic sink, complement* Ceramic eavatory pan, pieces Electric filament lamp (without pivot), pieces* Building door (metal), pieces Tap, pieces* Flexible shower kits, pieces* Parquet floor, m 2 * False ceiling,m 2 * Federal Republic of Germany Emulsion (external), 5kg* Emulsion (inward ), 5kg* Republic of Korea Wallpaper (12x0.5m), package*

Òàéëáàð: * - Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëòèéã 2006 îíû 6 ñàðààñ àâ÷ ýõýëæ áàéãàà áîëíî. Note: * - These indicators are being compiled since the June of 2006.

168

III

VI

Months IX

XII

51 000 56 000 81 000 260 210 … … … … … …

51 000 56 000 80 000 250 300 75 000 55 000 12 000 5 500 3 000 450

52 000 56 000 80 000 250 300 80 000 55 000 12 000 5 800 3 000 450

52 000 56 000 80 000 250 300 80 000 55 000 12 000 5 800 3 000 450

… 1 500 1 500 300

10 000 1 500 2 000 350

10 000 1 400 2 000 350

11 000 1 500 2 000 350

82 800 70 000 70 000 75 000 210 200 200 200 … 6 500 6 500 6 500 … 5 000 5 000 5 000 … 4 000 4 000 4 000 1 200 1 300 1 300 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 … 4 500 4 500 4 500 … 2 000 2 000 2 000 … 1 800 1 800 1 800 … 3 500 3 500 3 500 263 300 300 300 … 400 400 400 … 300 300 300 … 35 000 35 000 35 000 50 000 50 000 50 000 50 000 … 1 000 1 000 1 000 120 000 120 000 120 000 120 000 … 12 000 12 000 12 000 … 5 000 5 000 5 000 … 7 500 7 500 7 500 … 2 500 2 500 2 500 … …

16 000 9 500

16 000 9 500

16000 9500

3 500

3 500

3500


SECTION 10. AGRICULTURE

ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ Õºäºº àæ àõóéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò íü æèëèéí òóðøèä ìàë, àìüòäûã ºñãºí ¿ðæ¿¿ëñíèé áîëîí óðãàìàë, òàðèà, íîãîî òàðüæ óðãóóëñíèé ¿ð ä¿íä áèé áîëñîí õºäºº àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðòãèéí íèéëáýð ä¿í þì. Ìàë àæ àõóé. Ìàë òîîëëîãî áîëîí ò¿¿íòýé õàìò ÿâóóëàõ ñóäàëãàà, áóñàä òºðëèéí ìýäýýëýë íü ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí àíõäàã÷ ìýäýýëýë òºäèéã¿é ñàëáàðûí ýäèéí çàñãèéí òîîöîîíû ñóóðü ìýäýýëýë áîëäîã. Ìîíãîë÷óóäûí àìüäðàëûí ýõ ñóðâàëæ, ¿íäñýí áàÿëàã íü ìàë àæ àõóé áàéñàí ó÷èð ìàë àæ àõóéí á¿ðòãýë ñòàòèñòèê áóñàä ñàëáàðààñ èë¿¿òýé õºãæñºí. 1918 îíä ìàëûí òîîëëîãî ÿâóóëñàí áîëîâ÷ ýíý íü Õàëõ 4 àéìàã, øàâü àëáàòààð õÿçãààðëàãäñàí á¿ðýí á¿ðäýëã¿é òîîëëîãî áàéâ. ¯¿íýýñ ºìíº ìàë òîîëëîãî ÿâóóëæ áàéñàí áîëîâ÷ óëñûí õýìæýýãýýð íýãòãýí ä¿ãíýãäñýí ìàòåðèàë ¿ã¿é áàéíà. Ìàë òîîëëîãûã àéìàã, õîøóóãààðàà ÿíç á¿ðèéí õóãàöààíä ÿâóóëäàã áàéñàí áîëîâ÷ íýãäñýí õºòºëáºð, çîõèîí áàéãóóëàëòòàé õèéæ ÷àääàãã¿é áàéâ. Ñòàòèñòèêèéí àëáà áàéãóóëàãäñàí 1924 îíîîñ ýõëýí ìàë òîîëëîãûã íýãäñýí àðãà ç¿é, ¿ç¿¿ëýëò, õºòºëáºðòýéãýýð ÿâóóëæ ýõýëñýí. Ìàë òîîëëîãûã èõýâ÷ëýí çóí, íàìðûí óëèðàëä áóþó YIII, IX ñàðä ÿâóóëæ áàéñíàà 1961 îíîîñ ýõëýí æèëèéí ýöýñò XII ñàðä òîîëäîã áîëîâ. Ýíý õóãàöàà íü ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí æèëòýé òîõèðäîã, ìàëûí îðëîãî, çàðëàãûí ¿ç¿¿ëýëò á¿ðýí ãàð÷ äóóññàí áàéäàã çýðýã äàâóó òàëòàé þì. Ìàë òîîëëîãûí ä¿í íü çºâõºí ìàë, ãýðèéí òýæýýâýð àìüòäûí òîî òîëãîéí ºñºëò, áóóðàëòûã õàðóóëàõ òºäèéã¿é ñ¿ðãèéí íºõºí ¿éëäâýðëýëèéí á¿õ ¿ç¿¿ëýëòèéã ñóäàëæ, íýãòãýí ä¿ãíýõ áîëîëöîîã îëãîäîã. պ人 àæ àõóéí ñàëáàðûí áîëîâñîí õ¿÷èí, àøèãëàãäàæ áàéãàà ìàøèí, òåõíèê, õàøàà, õóäãèéí òîîëëîãûã 1996 îíîîñ õîéø ãóðâàí æèë òóòàìä ÿâóóëæ áàéíà. Ýð÷èìæñýí ìàë àæ àõóé, ìàë ýìíýëýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàëààðõè ìýäýýëëèéã ÕÕÀÀß íýãòãýí ãàðãàäàã. Ìàë àæ àõóéí õóâüä ãîë ¿éëäâýðëýã÷èä íü ìàë÷äûí ºðõèéí àæ àõóé þì. Ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéã æèëèéí òóðø ýðõëýí, á¿òýýãäýõ¿¿í, îðëîãîîð íü àìüäðàëûíõàà ýõ ñóðâàëæèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéãàà ºðõèéã ìàë÷èí ºðõºä õàìðóóëíà. Ãàçàð òàðèàëàí. Ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýýñ òàðèàëñàí òàëáàé, óðãàöûí ìýäýýã áàã, õîðîîä àâ÷ ñóì, ä¿¿ðýãò íýãòãýæ, óëìààð àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãààð äàìæèí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò íýãòãýí áîëîâñðóóëäàã. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ãîë òàðèìàë íü ¿ð òàðèà, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, ìàëûí òýæýýëèéí óðãàìàë áºãººä òýäãýýðèéí òàðèàëñàí òàëáàé, óðãàö õóðààëò, ãà-ãèéí óðãàöûí õýìæýýã óëñ, îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä òîäîðõîéëíî.

169


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ

AGRICULTURE The output of agriculture is the total value of agricultural products, which are the result of rearing of livestock and domestic animals and cultivation of plants during the year. Livestock. The livestock census and related surveys are not only a primary source of data for livestock sector but also are a basic data for economic accounts of agriculture. The main livelihood source and the wealth is livestock in Mongolia. Thus, agriculture statistics has been more developed than those of other economic activities. In 1918 the livestock census was conducted, covering only 4 aimags of the Khalkha Mongol. There was no summarized information for livestock census before 1918 at the country level, although the census was conducted from time to time. The livestock census was conducted in aimags and khoshuud in different periods, with no overall plan and arrangement. Since 1924, when Statistical Office was set up livestock censuses under general methodology, indicators, and plan. The census was conducted mostly in summer and autumn months of August and September. Since 1961 it has been conducted in December. The advantage of this period is that it conforms to livestock production year and data of indicators for livestock income and expenditure has been finalized. The result of the livestock census shows not only the growth and decline of livestock and domestic animals, but also gives opportunity to study some indicators of flock reproduction. The census of staff, machinery, technique and fences in operation in agriculture sector is held every 3 years. Data of specialized farm and veterinary service are collected and aggregated by Ministry of Agriculture. In livestock sector, the main producer is a herder household. Households that run livestock production for their livelihood source are considered as a herder household. Crop. Bagh and Khoroo collect data on sown area and harvest from establishments, enterprises and households, engaged in agricultural production and send to Statistical Department and Divisions of aimags and the capital city through soums and districts. From there, the compiled data are sent to the National Statistical Office for further processing. Main grains of crop production are cereals, potatoes, vegetables and fodder. The sown area and the total harvest, yield rate are estimated at the state and aimag levels.

170


SECTION 10. AGRICULTURE 10.1 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ GROSS AGRICULTURAL OUTPUT Ñàëáàð Îíû ¿íýýð Á¿ãä ¯¿íýýñ: ìàë àæ àõóé ãàçàð òàðèàëàí

Sector Total Of which: livestock crops

2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð Á¿ãä Total Of which: ¯¿íýýñ: livestock ìàë àæ àõóé crops ãàçàð òàðèàëàí Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð Note: * Preliminary data

2003

2004 At current prices 423 555.8 595 731.0

ñàÿ òºã mln. tog 2006*

754 293.7

927 890.1

641 591.8 112 701.9

781 436.7 146 453.4

At constant prices of 2000 411 732.9 440 840.2

491 928.1

328 578.6 94 977.2 346 038.8

2005

491 785.3 103 945.7

266 292.2 79 746.6

333 578.8 78 154.1

361 282.5 79 557.7

392 060.4 99 867.7

10.2 ÕÀÀ-Í ÃÎË ÍÝÐ ÒªÐËÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ OUTPUT OF MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS Á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàõ, íÿäàëãààíû æèíãýý𠯿íýýñ: ¿õðèéí õîíü, ÿìààíû ãàõàéí Àðüñ, øè𠯿íýýñ: àäóóíû ¿õðèéí õîíèíû ÿìààíû Õîíèíû íîîñ Íîîëóóð Ñ¿¿ ªíäºã Yð òàðèà Áóóäàé Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî Y¿íýýñ: Áàéöàà Ìàíæèí Ëóóâàí Ñîíãèíî ªðãºñò õýìõ

Commodities Meat, slaughter weight Of which: beef mutton & goat pork Hide and skin Of which: horse cattle sheep goat Sheep wool Cashmere Milk Eggs Cereals Wheat Potato Vegetables Of which: Cabbage Turnip Carrot Onion Cucumber

õýìæèõ íýãæ

Unit

2003

2004

2005

2006

ìÿí.òí

thous.tons

147.9

195.2

183.9

170.7

ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.ø

thous.tons thous.tons thous.tons thous.pcs

41.1 80.0 0.2 6 134.4

53.8 96.2 0.2 6 655.2

45.3 93.4 0.2 6 927.1

44.2 88.4 0.2 6 374.0

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ñàÿ. Ø ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.pcs thous.pcs thous.pcs thous.pcs thous.tons thous.tons thous.tons mln.pcs thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons

256.1 469.0 3 434.7 1 578.4 13.5 2.7 347.2 7.1 165.0 160.4 78.7 59.6

317.9 462.2 3 243.4 2 445.1 13.4 3.2 406.3 16.0 138.4 135.6 80.2 49.2

328.0 404.3 3 038.3 2 793.4 14.2 3.7 425.9 21.3 75.5 73.5 82.8 64.1

273.2 383.8 2 935.6 2 455.4 15.2 4.0 479.4 19.0 138.6 127.8 109.1 70.4

ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons

15.0 25.4 9.9 1.8 2.0

13.8 11.8 12.8 1.7 2.0

14.9 14.7 20.9 2.8 2.4

18.5 14.8 21.8 3.0 2.9

171


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.3 ÍÝà կÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÕªÄªª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝË Т MAIN AGRICULTURAL PRODUCTION PER CAPITA Á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàõ, íÿäàëãààíû æèíãýýð Ñ¿¿ ªíäºã, øèð

Commodities Meat, by slaughter weight Milk Eggs, pcs

¯ð òàðèà Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî

Cereals Potato Vegetables

59.4

77.5

72.2

êã kg 2006 66.2

139.5 2.9

161.3 6.4

167.2 8.4

185.9 7.4

50.6 31.6 23.9

55.0 31.8 19.5

29.5 32.3 25.0

53.7 42.3 27.3

2003

2004

2005

10.4 ÌÀË, ÒÝÆÝÝÂÝÐ ÀÌÜÒÄÛÍ ÒÎÎ NUMBER OF LIVESTOCK & HOUSEHOLD ANIMALS Òºðºë

Type Ìàë, ìÿí.òîë Total camel horse cattle sheep goat

Á¿ãä òýìýý àäóó ¿õýð õîíü ÿìàà

2003 25 427.7 256.7 1 968.9 1 792.8 10 756.4 10 652.9

¯¿íýýñ: Õóâèéí ìàë Á¿ãä òýìýý àäóó ¿õýð õîíü ÿìàà

Total camel horse cattle sheep goat

172

pig poultry, thous.heads reindeer donkey bees, hives rabbit

2006 34 802.9 253.5 2 114.8 2 167.9 14 815.1 15 451.7

Of which: Private livestock 24 888.8 251.8 1 937.5 1 768.3 10 417.6 10 513.5

Òýæýýâýð àìüòàä, òîëãîé ãàõàé øóâóó, ìÿí.òîë öàà áóãà èëæèã,ëóóñ çºãèé, á¿ë òóóëàé

2004 2005 Livestock, thous.heads 28 027.9 30 398.8 256.6 254.2 2 005.3 2 029.1 1 841.6 1 963.6 11 686.4 12 884.5 12 238.0 13 267.4

27 517.5 252.1 1 973.4 1 817.0 11 376.9 12 098.1

29 901.7 250.0 2 001.2 1 940.3 12 582.9 13 127.4

34 315.0 249.7 2 088.7 2 142.3 14 522.1 15 312.2

Household animals, heads 13 733 90.6 612 320 1 047 225

17 180 177.4 634 402 839 257

22 677 141.7 808 386 789 526

32 761 211.7 859 384 3404 392


SECTION 10. AGRICULTURE 10.5 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò NUMBER OF LIVESTOCK, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of year ìÿí. òîë Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003 ÁYÃÄ 25 427.7 7 410.8 1 315.6 1 261.2 1 628.6 1 664.4 1 541.0 8 131.8 1 837.5 1 099.2 1 107.9 107.9 1 918.8 2 060.4 5 723.7 107.0 122.2 926.4 1 598.1 907.4 587.0 1 475.6 3 918.2 843.8 1 622.7 1 451.7

243.3

2004 TOTAL 28 027.9 West region 8 524.8 1 346.6 1 539.6 1 901.8 1 948.3 1 788.5 Khangai region 9 050.9 1 948.2 1 323.6 1 213.2 115.2 2 155.5 2 295.2 Central region 6 252.8 129.4 125.1 1 018.5 1 780.9 1 070.1 577.4 1 551.4 East region 3 973.2 887.9 1 580.0 1 505.3 Ulaanbaatar 226.4

2005

thous. heads 2006

30 398.8

34 802.9

9 242.1 1 320.5 1 834.3 2 102.3 2 021.3 1 963.7

10 915.0 1 470.3 2 199.2 2 550.8 2 400.9 2 293.8

10 090.3 2 195.0 1 553.4 1 399.3 137.3 2 301.0 2 504.3

11 852.6 2 530.5 1 878.4 1 672.5 174.4 2 623.3 2 973.5

6 628.2 155.8 142.9 971.0 1 829.1 1 121.6 627.5 1 780.3

7 071.2 170.2 180.2 712.4 1 905.1 1 155.7 774.4 2 173.2

4 191.2 978.4 1 523.1 1 689.7

4 642.1 1 113.3 1 634.2 1 894.6

247.0

322.0

173


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

174

Aimags and the Capital Òýìýý TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

2005

2006

Camel 256.7 69.1 5.6 23.9 7.1 15.6 16.9 39.1 0.7 20.7 0.6 0.1 14.0 3.0 123.5 0.5 0.1 29.0 20.4 70.2 0.7 2.6 25.1 6.3 12.9 5.9 0.1

256.6 254.2 West region 68.1 68.3 4.8 4.3 24.5 25.0 6.4 6.3 15.8 15.8 16.6 16.9 Khangai region 38.8 39.5 0.7 0.7 21.0 22.8 0.5 0.4 0.1 0.1 13.8 13.1 2.7 2.4 Central region 125.1 123.1 0.5 0.4 0.0 0.1 29.6 28.5 21.3 20.7 70.8 70.8 0.5 0.4 2.4 2.2 East region 24.5 23.2 6.4 6.3 12.6 11.8 5.5 5.1 Ulaanbaatar 0.0 0.1

253.5 70.6 4.3 26.0 6.6 16.1 17.6 39.9 0.8 23.1 0.4 0.1 13.0 2.5 120.3 0.5 0.3 25.5 19.7 71.7 0.5 2.1 22.6 6.3 11.2 5.1 0.1


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

2005

Àäóó Horse 1 968.9 2 005.4 2 029.1 West region 327.6 347.6 363.6 62.1 60.8 57.6 40.5 47.2 54.5 94.1 96.1 101.2 63.9 70.3 73.2 67.0 73.2 77.1 Khangai region 679.1 684.8 694.0 192.6 191.2 194.4 61.7 66.2 70.8 128.3 128.7 136.4 7.8 9.7 7.8 123.8 132.9 136.6 164.9 156.1 148.0 Central region 457.5 477.0 477.3 10.0 11.1 11.9 8.6 8.1 7.5 83.0 87.5 79.1 111.1 120.7 119.5 36.7 40.9 42.8 42.9 39.5 37.1 165.2 169.2 179.4 East region 487.2 478.4 477.4 121.8 124.7 128.7 194.7 185.5 177.7 170.7 168.2 171.0 Ulaanbaatar 17.5 17.6 16.8

2006 2 114.8 403.2 61.8 62.6 113.2 80.2 85.4 740.8 205.2 78.4 147.8 9.2 151.3 148.9 463.9 12.0 7.8 57.5 107.3 42.2 39.2 197.9 487.3 135.0 176.3 176.0 19.5

175


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

176

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2004

2003 ¯õýð 1 792.8 357.8 87.5 19.9 87.4 89.3 73.7 727.8 230.9 85.3 85.2 11.9 83.0 231.5 271.1 3.3 17.3 44.7 36.9 5.9 71.5 91.5 391.4 101.1 151.3 139.0 44.8

Cattle 1 841.6 West region 390.9 86.0 24.8 96.2 100.3 83.6 Khangai region 747.8 231.7 90.6 84.5 11.4 91.2 238.4 Central region 282.1 3.9 17.1 49.9 42.1 7.4 68.4 93.3 East region 375.2 98.5 138.4 138.3 Ulaanbaatar 45.4

2005

2006

1 963.6

2 167.9

421.8 80.5 30.6 107.2 108.9 94.6

478.7 88.8 37.5 127.2 120.0 105.2

815.8 253.2 96.7 98.1 13.2 99.7 254.9

917.9 281.3 108.9 114.8 15.5 111.1 286.3

302.8 4.5 19.4 44.7 43.8 8.6 73.7 108.1

318.3 4.8 21.1 27.2 40.3 8.7 85.1 131.1

373.3 99.8 125.3 148.2

397.9 106.4 128.6 162.9

50.0

55.0


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

2005

Õîíü Sheep 10 756.4 11 686.4 12 884.5 West region 3 082.3 3 495.1 3 862.6 546.2 554.3 557.5 401.9 482.5 587.7 773.6 903.1 1 026.4 798.5 926.4 987.7 562.1 628.8 703.3 Khangai region 3 420.1 3 784.7 4 283.2 806.6 861.1 991.6 332.1 381.6 447.1 540.5 593.3 689.1 42.8 45.2 55.8 881.7 971.5 1 059.4 816.4 932.0 1 040.2 Central region 2 368.7 2 503.7 2 696.4 40.0 48.7 59.1 55.8 57.1 65.4 355.1 381.9 372.5 724.0 787.0 819.7 202.8 230.6 246.4 266.2 253.6 277.6 724.8 744.8 855.7 East region 1 788.5 1 817.7 1 948.2 406.9 424.0 469.9 722.5 706.4 696.0 659.1 687.3 782.3 Ulaanbaatar 96.8 85.3 94.2

2006

14 815.1 4 540.8 603.0 702.9 1 251.5 1 164.8 818.6 5 053.7 1 162.4 531.7 825.4 71.8 1 213.4 1 249.0 2 933.6 68.9 82.7 281.8 867.1 252.4 339.9 1 040.8 2 158.0 527.3 750.8 879.9 129.0

177


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

178

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

ßìàà Goat 10 652.7 12 238.0 West region 3 574.1 4 222.9 614.2 640.8 775.1 960.6 666.4 799.9 697.1 835.3 821.3 986.3 Khangai region 3 265.5 3 794.8 606.7 663.6 599.3 764.2 353.2 406.2 45.3 48.8 816.4 946.0 844.6 966.0 Central region 2 502.9 2 864.9 53.2 65.2 40.4 42.7 414.6 469.6 705.8 809.9 591.7 720.4 205.6 215.5 491.6 541.6 East region 1 226.0 1 277.4 207.7 234.3 541.2 537.1 477.1 506.0 Ulaanbaatar 84.2 78.1

2005

2006

13 267.2

15 451.7

4 525.8 620.6 1 136.5 861.2 835.7 1 071.8

5 421.5 712.4 1 370.1 1 052.3 1 019.7 1 267.0

4 257.8 755.1 916.0 475.3 60.4 992.2 1 058.8

5 100.4 880.7 1 136.4 584.1 77.8 1 134.4 1 287.0

3 028.6 79.9 50.5 446.2 825.4 753.0 238.7 634.9

3 235.1 84.1 68.2 320.3 870.7 780.8 309.7 801.3

1 369.1 273.7 512.3 583.1

1 576.3 338.3 567.2 670.8

85.9

118.3


SECTION 10. AGRICULTURE

179


180 2 480.6 45.4 59.7 376.3 674.9 374.2 273.1 676.8 1 702.6 369.7 684.1 648.8

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé 116.8

3 391.8 772.5 448.8 498.9 39.8 762.8 869.1

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

3 113.1 584.9 492.8 667.3 728.7 639.3

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003 10 804.8

TOTAL

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

Á¿ãä Total 2004 2005 2006 11 604.5 12 883.7 14 712.4 Áàðóóí á¿ñ 3 490.0 3 911.9 4 517.1 568.2 585.2 637.7 603.5 736.5 876.5 755.9 856.1 1 037.5 825.5 907.6 1 018.7 736.9 826.5 946.7 Õàíãàéí á¿ñ 3 699.3 4 197.0 4 919.3 804.3 911.6 1 042.7 530.9 628.7 754.7 522.8 605.1 736.0 51.0 59.4 74.8 834.7 926.9 1 047.0 955.6 1 065.4 1 264.1 Òºâèéí á¿ñ 2 595.0 2 840.7 3 093.9 55.1 68.0 77.3 57.5 66.6 84.7 409.4 407.6 340.8 711.7 769.1 808.0 409.0 463.9 484.2 260.6 282.6 335.7 691.9 782.9 963.2 Ç¿¿í á¿ñ 1 712.7 1 817.6 2 032.5 385.3 429.2 487.8 656.8 642.7 694.4 670.6 745.7 850.3 Óëààíáààòàð 107.5 116.3 149.8

ìÿí. òîë thous. heads Èíãý ÿ¿ Female camel Mare 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 77.7 77.4 76.3 76.8 580.1 571.8 569.7 594.0 West region 17.8 17.6 17.7 18.6 95.8 96.9 98.9 110.2 1.4 1.2 1.1 1.1 18.5 18.3 17.2 18.4 6.5 6.6 6.7 7.1 11.3 12.2 14.2 16.5 1.0 1.0 1.0 1.1 27.4 26.6 27.2 29.9 4.4 4.4 4.4 4.5 18.0 18.8 19.1 21.1 4.6 4.4 4.5 4.8 20.6 21.0 21.2 24.3 Khangai region 11.5 11.3 11.4 11.7 200.7 195.5 195.3 205.9 0.2 0.2 0.1 0.2 56.7 55.3 55.2 58.2 6.5 6.4 6.8 7.0 18.6 18.5 19.3 20.8 0.2 0.1 0.1 0.1 43.0 41.0 42.3 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.0 2.3 2.7 3.9 3.9 3.8 3.8 34.0 35.0 36.8 40.4 0.7 0.7 0.6 0.6 45.8 42.7 39.4 39.2 Central region 41.0 41.3 40.1 39.4 139.2 138.4 135.1 134.5 0.2 0.2 0.1 0.2 2.9 3.1 3.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 2.4 2.1 2.1 9.7 10.0 9.6 8.8 22.3 22.8 20.8 17.0 6.2 6.5 6.6 6.5 32.9 34.9 34.2 31.9 24.0 23.7 23.0 23.1 10.0 10.2 10.3 10.8 0.2 0.2 0.2 0.1 13.6 12.0 11.0 11.3 0.7 0.7 0.6 0.6 54.9 53.0 53.3 57.8 East region 7.3 7.1 6.9 6.9 138.8 135.5 135.5 138.0 1.8 1.8 1.9 1.9 34.5 34.7 36.2 37.9 3.8 3.7 3.6 3.5 54.2 52.5 50.4 50.2 1.7 1.6 1.4 1.5 50.1 48.3 48.9 49.9 Ulaanbaatar 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 5.5 4.9 5.5

10.6 ÕÝÝËÒÝÃ× ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò NUMBER OF BREEDING STOCK, by regions, aimags and Capital and by type, at the end of year

Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ


Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

TOTAL

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

21.6

152.7 39.5 58.8 54.4

114.0 1.4 7.7 19.1 15.2 2.9 29.2 38.5

278.7 87.7 34.8 31.9 3.9 31.2 89.2

154.4 37.4 9.3 34.8 40.4 32.5

2003 721.4

¯íýý Cow 2004 2005 2006 733.3 764.3 839.4 Áàðóóí á¿ñ 160.8 167.4 188.6 36.4 34.0 36.8 10.1 11.8 14.5 36.7 39.5 46.4 42.6 44.4 49.2 35.0 37.7 41.7 Õàíãàéí á¿ñ 287.1 306.0 339.7 88.2 92.4 102.5 35.4 36.9 40.6 32.8 36.8 42.2 4.9 5.4 6.2 33.2 36.4 39.5 92.6 98.1 108.7 Òºâèéí á¿ñ 117.6 122.2 130.1 1.6 1.8 1.9 7.6 8.4 9.0 19.9 17.5 12.3 17.1 17.4 16.9 3.1 3.3 3.5 28.4 29.5 34.1 39.9 44.3 52.4 Ç¿¿í á¿ñ 145.5 145.1 155.6 38.0 38.9 41.8 53.8 48.8 50.3 53.7 57.4 63.5 Óëààíáààòàð 22.1 23.6 25.5 46.5

850.7 198.3 331.9 320.5

1 086.5 18.4 28.0 156.3 317.7 87.2 129.7 349.2

1 515.8 366.0 144.4 259.0 14.0 365.3 367.1

1 353.8 252.6 164.7 330.0 368.2 238.3

41.4

851.2 204.1 313.3 333.8

1 114.4 22.5 27.3 165.9 332.6 92.0 121.2 352.9

1 645.1 379.7 163.3 271.8 21.0 395.3 414.0

1 495.3 242.2 198.4 373.5 413.7 267.5

Ýì õîíü Ewe 2003 2004 4 853.2 5 147.5

(Õ¿ñíýãò 10.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë - Table 10.6 continuation) Ýì ÿìàà Female goat 2005 2006 2003 2004 2005 2006 5 751.8 6 611.5 4 572.4 5 074.8 5 721.8 6 590.7 West region 1 688.9 1 965.3 1 491.3 1 719.4 1 939.1 2 234.5 251.5 271.1 275.0 270.0 281.4 310.4 242.9 292.5 301.2 376.2 460.9 545.9 431.2 530.0 274.1 318.2 357.3 430.1 458.6 520.8 297.7 346.0 381.1 423.1 304.7 350.9 343.3 409.0 458.4 525.0 Khangai region 1 881.4 2 220.5 1 385.1 1 560.1 1 802.8 2 141.2 441.9 511.7 261.8 280.9 321.9 370.0 189.5 226.0 244.5 307.3 376.2 460.3 314.9 385.2 164.8 177.0 210.9 263.9 25.5 31.8 19.3 22.0 26.2 34.0 441.9 503.0 328.5 367.2 408.0 460.2 467.7 562.8 366.2 405.7 459.6 552.8 Central region 1 222.9 1 344.7 1 099.9 1 183.3 1 320.4 1 445.4 27.5 32.6 22.6 27.7 35.2 39.1 32.8 40.4 21.5 20.1 23.3 33.1 167.0 139.8 169.0 190.8 192.7 163.0 359.4 379.8 302.9 320.6 351.5 372.9 104.0 108.9 250.1 280.0 323.3 338.0 132.2 155.2 100.4 98.7 109.7 134.9 400.0 488.0 233.4 245.4 284.7 364.4 East region 912.5 1 019.1 553.1 573.4 617.7 713.0 226.4 253.4 95.6 106.7 125.9 152.9 313.1 341.8 235.4 233.5 226.7 248.6 373.0 423.9 222.1 233.2 265.1 311.5 Ulaanbaatar 46.0 62.3 43.0 38.6 41.8 56.5

SECTION 10. AGRICULTURE

181


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.7 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ ÒÎËÃÎÉÍ Õ¯ÐÑÝÍ ÄÝÝÄ ÕÝÌÆÝÝ, ìàëûí òºðºë, îíîîð HIGHEST NUMBER OF LIVESTOCK, by type and years

Òºðºë Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Type Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

1918 îíîîñ îí year 2006 1954 1999 1999 1941 2006

since1918 1961 îíîîñ ìÿí.òîë îí thous.heads year 34 802.9 2006 895.3 1961 3 163.5 1999 3 824.7 1999 15 936.4 1999 15 451.7 2006

since1961 ìÿí.òîë thous.heads 34 802.9 751.7 3 163.5 3 824.7 15 191.3 15 451.7

10.8. ÖÝÂÝÐ, ÝÐËÈÉÇ, ÍÓÒÃÈÉÍ ØÈËÌÝË ÎÌÃÈÉÍ ÁÎËÎÍ ÑÀÉÆÐÓÓËÑÀÍ ÍÓÒÃÈÉÍ YYËÄÐÈÉÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ìàëûí òºð뺺ð NUMBER OF FRESHBRED, CROSSBRED, THOROUGHBRED AND IMPROVED BRED ANIMALS, by type ìÿí.òîë thous.heads Òºðºë Type 2003 2004 2005 2006 Öýâýð ¿¿ëäðèéí ìàë Á¿ãä Yõýð Õîíü ßìàà Á¿ãä Yõýð Õîíü ßìàà

Á¿ãä Òýìýý Àäóó Yõýð Õîíü ßìàà

Total Cattle Sheep Goat Ýðëèéç ìàë Total Cattle Sheep Goat Íóòãèéí øèëìýë îìãèéí ìàë Total Camel Horse Cattle Sheep Goat Íóòãèéí ñàéæðóóëñàí

Á¿ãä Òýìýý Àäóó Yõýð Õîíü ßìàà

182

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

Freshbred livestock 1 161.0 1 211.3 15.7 26.5 975.3 1 013.1 170.0 171.7 Crossbred livestock 380.4 450.4 57.9 53.5 68.1 73.7 254.4 323.2

1 520.7 21.7 1 205.2 293.8

1 783.0 30.2 1 411.0 341.8

356.9 55.5 53.9 247.5

505.0 62.3 57.7 385.0

697.4 7.3 16.5 0.5 113.0 560.1

774.3 8.7 25.3 2.1 103.9 634.3

1 253.2 1.3 21.3 27.9 753.2 449.5

1 487.5 0.5 10.2 19.8 892.7 564.3

Thoroughbred livestock 572.8 5.2 19.0 2.5 65.5 480.6

708.4 5.3 21.4 0.7 81.6 599.4

Improved bred animals 1 111.5 0.5 10.2 21.8 738.8 340.2

1 177.5 0.7 12.6 23.2 719.0 422.0


SECTION 10. AGRICULTURE 10.9 ÒªË ÁÎÉÆÈËÒ, òºð뺺ð, îíû ýöýñò REARING OF YOUNG ANIMALS, by type, at the end of year Îí Year

áîòãî young camels

Á¿ãä Total

óíàãà foals

Áîéæñîí òºë, ìÿí.òîë. 2003 2004 2005 2006

7 885.5 9 296.1 9 333.0 10 778.6

31.7 35.8 34.6 33.3

¯¿íýýñ : Of which: òóãàë calves

93.4 97.2 94.1 95.3

èøèã kids

Number of survivals, thous.heads 306.3 384.1 387.4 394.1

Òºë áîéæèëòûí õóâü 2003 2004 2005 2006

õóðãà lambs

512.8 549.0 569.3 611.6

3 761.0 4 250.4 4 372.8 5 009.1

3 273.7 4 076.8 3 968.9 4 730.5

Percentage of survivals 92.7 95.1 93.3 93.6

87.8 94.0 92.3 92.7

94.4 97.1 96.0 96.3

93.4 97.4 95.1 96.2

93.8 97.4 93.0 94.5

77 88 85 87

78 89 78 83

100 ýõýýñ áîéæóóëñàí òºë, òîëãîé Average rate of survivals of young animals per 100 female breeding stock, head 2003 2004 2005 2006

75 86 80 84

42 46 45 44

52 66 68 69

66 76 78 80

10.10 Ç¯É ÁÓÑÀÀÐ ÕÎÐÎÃÄÑÎÍ ÒÎÌ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, òºð뺺ð, îíû ýöýñò LOSSES OF ADULT ANIMALS, by type, at the end of year ìÿí. òîë thous. heads Òºðºë

Type

Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

2003 1 324.3 7.3 136.7 215.4 536.6 428.4

2004 291.7 2.4 31.0 46.0 116.0 96.3

2005 677.2 3.7 39.1 58.1 255.7 320.7

2006 476.4 4.7 30.6 39.5 182.2 219.3

183


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.11 Õ¯ÍÑÝÍÄ ÕÝÐÝÃËÝÑÝÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ìàëûí òºð뺺ð, îíû ýöýñò TOTAL LIVESTOCK SLAUGHTERED FOR CONSUMPTION, by type, end of year ìÿí.òîë thous.heads Òºðºë

Type

Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

2003

2004

5 034.5 20.7 193.6 388.7 3 104.4 1 327.1

2005

6 404.9 33.3 317.6 454.2 3 204.3 2 395.5

2006

6 284.0 33.4 324.5 389.2 2 918.2 2 618.8

5 898.0 29.3 277.9 367.8 2 896.1 2 326.9

Îíû ýõíèé ìàëä ýçëýõ õóâü Percentage to total livestock at the beginning of the year Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

184

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

21.1 8.2 9.7 20.6 29.2 14.5

25.2 13.0 16.1 25.3 29.8 22.5

22.4 13.0 16.2 21.1 25.0 21.4

19.4 11.5 13.7 18.7 22.5 17.5


SECTION 10. AGRICULTURE 10.12 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ÒªÐ˪ªÐ 2006 ÎÍÄ ÝÕÍÈÉ ÒÀÂÀÍ ÁÀÉÐÒ ÎÐÑÎÍ ÀÉÌÀÃ, ÑÓÌ, ìàëûí òºð뺺ð RANK OF FIRST FIVE AIMAGS AND SOUMS BY NUMBER OF LIVESTOCK, in 2006, by type Ñóì Soums Àéìàã, Aimags

Õºâñãºë Khovsgol ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Çàâõàí Zavkhan Àðõàíãàé Arkhangai Óâñ Uvs

Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

Àéìãèéí íýð Aimags

Íèéò ìàëûí òîîãîîð By total livestock Ýðäýíýäàëàé 2 973.5 Äóíäãîâü Dundgovi Erdenedalai Óâñ Òýñ 2 623.3 Uvs Tes ªâºðõàíãàé Áàÿíãîë 2 550.8 Ovorkhangai Bayangol 2 530.5 Àðõàíãàé Ýðäýíýìàíäàë Arkhangai Erdenemandal Õºâñãºë Öàãààí-Óóë 2 400.9 Khovsgol Tsagaan-Uul Òýìýýãýýð

ªìíºãîâü Omnogovi Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Äîðíîãîâü Dornogovi Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Äóíäãîâü Dundgovi Àðõàíãàé Arkhangai Òºâ Tov Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii ªâºðõàíãàé Ovorkhangai

Ñóìûí íýð Soums

71.7 26.0 25.5 23.1 19.7

205.2 197.9 176.3 176.0 151.3

Ìàëûí òîî, ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

301 239.0 238.8 230.4 223.0

By camels

ªìíºãîâü Õàíáîãä Omnogovi Khanbogd ªìíºãîâü Ìàíäàë-Îâîî Omnogovi Mandal-Ovoo Áàÿíõîíãîð Áàÿíëèã Bayankhongor Bayanlig ªìíºãîâü Ìàíëàé Omnogovi Manlai Äóíäãîâü ªëçèéò Dundgovi Olziit Àäóóãààð By horses Áóëãàí Ñàéõàí Bulgan Saikhan Ýðäýíýöàãààí Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Erdenetsagaan Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð ̺íõõààí Sukhbaatar Munkhkhaan Õýíòèé Áàòíîðîâ Khentii Batnorov

13.9 10.5 9.8 7.1 5.8

26.1 24.1 21.0 20.9 20.7

185


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ

Àéìàã, Aimags

Õºâñãºë Khovsgol Àðõàíãàé Arkhangai Õýíòèé Khentii Òºâ Tov Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar

Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

286.3 281.3 162.9 131.1 128.6

(Õ¿ñíýãò 10.12-ûí ¿ðãýëæëýë Table 10.12 continuation ) Ñóì Soums Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Àéìãèéí íýð Ñóìûí íýð Number of Aimags Soums livestock, thous.heads ¯õðýýð By cattle Àðõàíãàé ªíäºð-Óëààí Arkhangai Ondor-Ulaan ªâºðõàíãàé Óÿíãà Ovorkhangai Uyanga Àðõàíãàé Òàðèàò Tariat Arkhangai ×óëóóò Àðõàíãàé Chuluut Arkhangai Àðõàíãàé Èõòàìèð Ikhtamir Arkhangai Õîíèîð

Çàâõàí Zavkhan Õºâñãºë Khovsgol ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Óâñ Uvs Àðõàíãàé Arkhangai Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Õºâñãºë Khovsgol Õîâä Khovd Áàÿíõîíãîð Bayankhongor ªâºðõàíãàé Ovorkhangai

186

1 251.5 1 249.0 1 213.4 1164.8 1162.4

1 370.1 1287.0 1 267.0 1 136.4 1134.4

33.1 26.6 26.5 26.1 26.1

By sheep

Óâñ Òýñ Uvs Tes Äóíäãîâü Ýðäýíýäàëàé Dundgovi Erdenedalai ªâºðõàíãàé Áàÿíãîë Ovorkhangai Bayangol Àðõàíãàé Ýðäýíýìàíäàë Erdenemandal Arkhangai Õºâñãºë Öàãààí-Óóë Khovsgol Tsagaan-Uul ßìààãààð By goat Äóíäãîâü Ýðäýíýäàëàé Erdenedalai Dundgovi ªâºðõàíãàé Áîãä Bogd Ovorkhangai Õîâä Áóëãàí Khovd Bulgan ªìíºãîâü Íîìãîí Omnogovi Nomgon Ãîâü-Àëòàé Öýýë Govi-Altai Tseel

143.9 141.4 135.3 133.6 113.8

132.4 129.9 125.3 110.7 107.8


SECTION 10. AGRICULTURE 10.13 Ì ÀË×ÈÍ ª ÐÕÈ É Í ÒÎ Î , á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò N U M BER O F HER DSM EN H O U SEH O LDS, by regions, aim ags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, Aim ags and 2003 2004 2005 íèéñëýë the Capital ÁY ÃÄ TO TAL 172 412 169 024 168 344 Á àðóóí á¿ñ W est region Á¿ãä Total 48 576 48 829 48 781 Áàÿí-ª ëãèé Bayan-O lgii 11 200 11 511 10 961 Ãîâü-Àëòàé G ovi-Altai 8 109 8 083 8 129 Çàâõàí Zavkhan 10 230 10 187 10 278 Óâñ U vs 9 920 10 030 10 057 Õîâä Khovd 9 117 9 018 9 356 Õ àíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 70 388 68 213 67 716 Àðõàíãàé Arkhangai 17 077 16 065 15 991 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 11 349 11 383 11 336 Áóëãàí Bulgan 7 268 6 735 6 361 Î ðõîí O rkhon 794 746 858 ª âºðõàíãàé O vorkhangai 17 416 17 055 17 088 Õºâñãºë Khovsgol 16 484 16 229 16 082 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 31 409 30 285 30 677 Ãîâüñ¿ìáýð G ovisum ber 475 500 505 Äàðõàí-Óóë D arkhan-Uul 919 890 1 005 Äîðíîãîâü D ornogovi 4 092 3 936 3 858 Äóíäãîâü D undgovi 7 955 7 803 7 877 ª ìíºãîâü O m nogovi 6 328 6 313 6 283 Ñýëýíãý Selenge 2 921 2 893 3 169 Òºâ Tov 8 719 7 950 7 980 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 19 843 19 311 18 732 Äîðíîä D ornod 4 803 4 628 4 350 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 7 688 7 758 7 310 Õýíòèé Khentii 7 352 6 925 7 072 Óëààíáààòàð U laanbaatar Óëààíáààòàð U laanbaatar 2 196 2 386 2 438 10.14 ÕÓÂÈ ÉÍ Ì ÀËÒÀÉ ª ÐÕÈÉ Í Á¯ËÝ ÃËÝ ËÒ*, ìàëû í òîîíû á¿ëãýýð G R O U PIN G O F H O U SEH O LDS BY NU M BER O F PRIVATE LIVESTO C K* by group num ber of livestock Num ber of Ì àëû í òîî 2003 2004 2005 livestock Ä¿í Total 236 210 229 437 225 391 >10 >10 29 897 28 010 24 280 11-30 31-50 51-100 101-200

11-30 31-50 51-100 101-200

2006 170 755 49 11 8 10 10 9

343 078 375 511 066 313

68 16 11 6

762 289 572 561 868 16 643 16 829 30 650 571 1 113 3 490 7 747 6 150 3 110 8 469 19 4 7 7

024 563 353 108

2 976

2006 225 366 21 710

39 341

34 295

32 214

27 791

32 396 52 871 47 393

28 930 48 860 47 946

26 919 46 138 49 498

24 175 43 687 52 445

201-500 201-500 29 669 34 941 38 245 44 765 501-999 501-999 3 870 5 367 6 527 8 458 1000-1499 1000-1499 684 943 1 354 2 024 1500-2000 1500-2000 61 98 142 182 2001+ 2001+ 28 47 74 129 Òàéëáàð:* Ì àë÷èí ºðõ áîëîí àìèíäàà ìàëòàé ºðõèéí ä¿íãýýð ãàðãàâ Note: * O btained as the sum of herdsm en household and households w ith private livestock

187


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.15 ÌÀË×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HERDSMEN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and 2003 the Capital TOTAL 377 936 Áàðóóí á¿ñ Total 110 802 Bayan-Olgii 23 513 Govi-Altai 18 433 Zavkhan 23 786 Uvs 22 390 Khovd 22 680 Õàíãàéí á¿ñ Total 148 929 Arkhangai 33 983 Bayankhongor 24 000 Bulgan 14 722 Orkhon 1 806 Ovorkhangai 37 007 Khovsgol 37 411 Òºâèéí á¿ñ Total 67 604 Govisumber 837 Darkhan-Uul 1 982 Dornogovi 8 601 Dundgovi 17 845 Omnogovi 13 632 Selenge 5 997 Tov 18 710 Ç¿¿í á¿ñ Total 45 341 Dornod 10 411 Sukhbaatar 18 430 Khentii 16 500 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 5 260

2004

2005

2006

369 704 364 293 West region 110 190 107 980 24 889 23 234 18 050 18 642 23 560 23 300 21 988 21 343 21 703 21 461 Khangai region 143 979 140 775 31 648 32 073 24 378 24 445 13 733 12 529 1 596 1 634 35 329 33 779 37 295 36 315 Central region 65 450 66 427 989 1 043 1 689 2 541 8 555 8 498 17 339 16 936 13 358 13 152 6 422 6 707 17 098 17 550 East region 43 923 42 749 9 724 9 894 19 000 18 214 15 199 14 641 Ulaanbaatar 6 162 6 362

364 350 108 815 23 071 19 113 23 417 21 222 21 992 143 844 32 293 24 254 13 489 1 683 35 041 37 084 63 063 1 228 2 016 7 330 16 487 12 053 7 023 16 926 42 510 9 793 18 342 14 375 6 118

10.16 ÌÀË×ÄÛÍ ÍÀÑÍÛ Á¯ÒÝÖ AGE COMPOSITION OF HERDSMEN õóâü percentage Íàñíû á¿ëýã

Age group

Á¿ãä ?¿íýýñ:

Total breeders of which:

16-35

2003

2004

2005

2006

100.0

100.0

100.0

100.0

16-35

53.4

52. 2

50. 6

49. 5

36-55*/60**

36-55*/60**

33.5

34. 6

36. 2

37. 9

56*+/61**+

56*+/61**+

13.1

13. 3

13. 2

12. 6

Òàéëáàð: * Ýìýãòýé ** Ýðýãòýé Note: * Female ** Male

188


SECTION 10. AGRICULTURE 10.17 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä SELECTED SOCIAL INDICATORS OF HERDSMEN HOUSEHOLDS ìÿí. ºðõ thous.households 2003

2004

2005

2006

Öàõèëãààí ¿¿ñã¿¿ðòýé

With electricity

28.9

53.7

67.7

78.7

Òåëåâèçîðòîé Á¿õ òºðëèéí àâòîìàøèíòàé Òðàêòîðòîé Ìîòîöèêëòýé Õèéñýí ýñãèé, ìÿí.ì

With TV With cars

33.2

48.6

60.1

70.2

19.8 2.7 33.4

21.8 2.6 35.7

23.2 2.4 37.4

26.6 2.7 42.0

229.1

206.8

165.4

With tractor With motocycle Actual produced felt, thous.m

179.7

10.18 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006 îíä SELECTED SOCIAL INDICATORS OF HERDSMEN HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Ìàë÷èí ºðõèéí òîîãîîð By number of herdsmen households öàõèëãààí òåëåàâòî ìîòîòðàêòîð¿¿ñã¿¿ðòýé âèçîðìàøèíöèêëòîé with òîé òàé òýé electric with with with with motors, TV car motor tractor engine set cycle 78 711 70 199 26 578 41 990 2 656 West region Áàðóóí á¿ñ 25 753 22 461 8 391 12 377 541 5 210 4 571 2 005 2 502 64 4 681 4 407 1 859 3 295 49 5 685 4 288 1 572 2 445 162 4 672 4 085 1 314 1 983 111 5 505 5 110 1 641 2 152 155 Khangai region Õàíãàéí á¿ñ 27 568 24 997 8 601 15 799 787 5 328 3 506 1 393 2 526 102 5 215 5 218 1 840 3 585 61 2 784 2 913 1 434 1 393 345 824 641 79 173 20 6 958 6 143 1 833 4 349 45 6 459 6 576 2 022 3 773 214 Central region Òºâèéí á¿ñ 14 888 12 359 6 260 9 423 770 188 275 101 232 9 764 658 255 97 65 1 577 1 292 619 1 196 21 4 005 3 364 1 698 3 290 42 3 712 2 906 1 418 2 886 41 1 375 980 678 311 297 3 267 2 884 1 491 1 411 295 East region Ç¿¿í á¿ñ 8 664 8 318 2 820 4 166 483 1 640 2 059 479 809 179 4 317 3 548 1 031 2 152 52 2 707 2 711 1 310 1 205 252 Ulaanbaatar Óëààíáààòàð 2 064 506 225 75 1 838

189


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.19 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÌÝÐÃÝÆÈËÒÝÍ NUMBER OF AGRICULTURAL SPECIALIST ìÿí.õ¿í. thous.person ¯ç¿¿ëýëò Ìàë ç¿é÷ Ìàëûí ýì÷ Àãðîíîìè÷ Ìåõàíèêæóóëàã÷

Indicators

1996

Livestock specialist Veterinarian Agronomist Mechanic

2000 0.4 1.5 0.2 6.2

2003 1.1 2.0 0.5 4.3

2006 0.9 2.0 0.5 3.7

0.8 1.8 0.5 2.4

10.20 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÒÅÕÍÈÊÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF AGRICULTURAL TECHNIQUES ìÿí.øèð. thous.pcs. ¯ç¿¿ëýëò Òðàêòîð ¯ð òàðèàíû êîìáàéí Òàðèà ¿ðëýã÷

Indicators

1996

Tractors Grain harvester Tractor drills

2000 7.0 1.4 2.9

2003 4.7 1.1 2.0

2006 4.2 1.1 1.6

3.9 0.6 0.9

10.21 ÌÀËÛÍ ÕÀØÀÀÍÛ ÒÎÎ, ÁÀÃÒÀÀÌÆ, òºð뺺ð NUMBER OF LIVESTOCK FENCE, CAPACITY, by type

Fence-total Fence for cattle Capacity Fence for cattle Warm fence Capacity Fence with roof Capacity

õýìæèõ íýãæ ìÿí.ø ìÿí.ø ñàÿ.òîë ñàÿ.òîë ìÿí.ø ñàÿ.òîë ìÿí.ø ñàÿ.òîë

thous.pcs thous.pcs mln.head mln.head thous.pcs mln.head thous.pcs mln.head

101.4 22.0 27.6 2.2 10.9 2.3 69.2 17.4

113.5 23.9 36.8 2.8 11.4 1.8 71.2 19.5

121.2 27.9 29.0 2.5 14.6 2.1 73.5 17.0

129.4 30.8 37.3 3.4 17.2 3.6 79.3 21.5

Fence without roof Capacity

ìÿí.ø ñàÿ.òîë

thous.pcs mln.head

21.3 7.8

30.9 15.4

33.1 9.8

32.9 12.1

õýìæèõ íýãæ

Unit

ìÿí.ø

thous.pcs

Òºðºë Õàøàà-á¿ãä Áîäûí Áàãòààìæ Áîäûí õàøààíû Äóëààí áàéð Áàãòààìæ Ñàðàâ÷òàé õàøàà Áàãòààìæ Ñàðàâ÷ã¿é õàøàà Áàãòààìæ

Type

Unit

1996

2000

2003

2006

10.22 ÓÑÒ ÖÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, òºð뺺ð NUMBER OF WELLS, by type Òºðºë Õóäàã -á¿ãä

Type Well-total

1996 34.4

2000 30.9

Engineer construction ìÿí.ø thous.pcs 13.0 8.2 Ýíãèéí Simple mine well ìÿí.ø thous.pcs 21.4 22.7 Áýë÷ýýðò áàéðøäàã In the pasture ìÿí.ø thous.pcs 27.6 21.7 Àøèãëàãääàãã¿é Unused well ìÿí.ø thous.pcs 6.3 5.8 Óñàí ñàí Tank for livestock ìÿí.ø thous.pcs 1.7 1.0 livestock 20.1 14.9 Áàãòààìæ Capacity ìÿí.ì3 thous.ì 3 Ýõ ñóðâàëæ: *ÕÕÀÀß-íû " Õóäàã, óñëàëòûí ñèñòåìèéí ¿çëýã"-èéí ä¿íãýýñ àâëàà. Source: *Census of well and irrigation system conducted by Ministry of Food and Agriculture.

2003* 40.9

2006 38.7

Èíæåíåðèéí õèéöòýé

190

19.5 21.4 32.3 12.8 1.6

10.0 28.6 24.8 4.8 0.8

115.0

71.9


SECTION 10. AGRICULTURE 10.23 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÝÄÝËÁÝÐ ÃÀÇÀÐ AGRICULTURAL AREAS Òºðºë պ人 àæ àõóéí ãàçàð Ýäýëáýð ãàçàð-á¿ãä ¿¿íýýñ:

Type Agricultural land Agricultural areas-total of which:

õàäëàí, áýë÷ýýðèéí òàëáàé meadows & pastures õàãàëñàí ãàçàð Íèéò òàðèàëñàí òàëáàé ¿¿íýýñ: ¿ð òàðèà òºìñ õ¿íñíèé íîãîî òýæýýëèéí óðãàìàë

arable land natural Sown area-total of which: cereals potato vegetables fodder crops

2003 115 580.5 113795.6

2004 115 455.8 113681.5

ìÿí. ãà thous.hectares 2005 2006 115 232.6 116 037.7 113 449.4 114 248.2

113 089.9

112 975.8

112 752.4

113 550.4

705.7 225.9

705.7 200.5

697.0 225.3

697.8 162.0

207.3 8.4 5.9 3.2

172.9 9.1 4.9 5.1

159.1 9.8 5.9 5.2

126.2 10.7 5.9 3.9

10.24 ÌÀËÛÍ ÀØÈà ØÈÌÈÉÍ ÃÀÐÖ, 2006 îíû ò¿¿âýð ñóäàëãààãààð YIELD OF LIVESTOCK, by sample survey, in 2006 ªíäºð Òàë õýýðèéí Õàíãàéí á¿ñ Ãîâèéí á¿ñ óóëûí á¿ñ á¿ñ Á¿òýýãäýõ¿¿í Products Mountain Steppe Forest region Govi region region region Ìàëûí æèí, àìüäûí æèíãýýð, êã Average live weights, kg Camel Òýìýý 436 300 358 444 Horse Àäóó 240 288 237 251 Cattle ¯õýð 234 273 241 240 Sheep Õîíü 37 40 35 41 Goat ßìàà 31 36 32 32 Ñ¿¿íèé äóíäàæ ãàðö, ñààëèíä õàìðàãäñàí õóãàöààãààð, ëèòð Average milk yield, by milked time, litre Female camel milk Èíãýíèé ñ¿¿ 194 194 151 231 Mare milk ÿ¿íèé ñ¿¿ 300 228 204 196 Cow milk ¯íýýíèé ñ¿¿ 518 575 366 321 Ewe milk Õîíèíû ñ¿¿ 10 24 38 27 Female goat milk ßìààíû ñ¿¿ 14 16 15 9 Íîîñ, íîîëóóðûí äóíäàæ ãàðö,ãðàìì Average wool yield, grams Camel wool Òýìýýíèé íîîñ 3 619 3 333 3 631 3 962 Sheep wool Õîíèíû íîîñ 1 259 1 116 1 258 1 164 ßìààíû íîîëóóð Cashmere 320 281 385 407 ßìààíû õÿëãàñ Goat hair 171 221 11 97 Àäóóíû õººâºð Horse fine wool 230 214 216 181 Horse hair Àäóóíû õÿëãàñ 242 380 320 342 Cattle fine wool ¯õðèéí õººâºð 156 269 320 135 Cattle hair ¯õðèéí õÿëãàñ 190 23 249 12

Óëñûí äóíäàæ National average

414 249 247 41 33

194 198 497 33 14

3 812 1 182 301 32 214 339 298 159

191


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.25 ÌÀËÛÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ªÂ×ͪªÑ ÓÐÜÄ×ÈËÀÍ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÄ ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ÇÀÐÄÀË NUMBER OF LIVESTOCK COVERED BY PRECAUTION ACTIVITIES FROM INFECTIOUS DISEASES AND EXPENDITURE

¯ç¿¿ëýëò

Indicators

Õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí For precaution of infection disease ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, ìÿí.òîë number of covered livestock, /äàâõàðäñàí òîîãîîð/ thous.head (duplicated) çàðöóóëñàí çàðäàë, ñàÿ.òºã

expenditures, mln.tog

1 ìàëä íîãäîõ çàðäàë, òºã

expenditure per livestock, tog.

Ïàðàçèòòàõ ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä

number of covered livestock, thous.head

çàðöóóëñàí çàðäàë, ñàÿ.òºã

expenditures, mln.tog

1 ìàëä íîãäîõ çàðäàë, òºã

expenditure per livestock, tog.

2006

22 565.5

21 241.0

22 222.0

21501.4

2 049.5

1 881.0

2 415.1

1898.0

90.8

88.6

108.7

88.0

32 094.0

26 891.0

21 198.0

15764.6

935.9

648.8

462.0

185.0

29.2

24.1

21.8

12.0

number of covered livestock, thous.head

çàðöóóëñàí çàðäàë, ñàÿ.òºã

expenditures, mln.tog

289.5

725.8

734.8

606.3

1 ìàëä íîãäîõ çàðäàë, òºã

expenditure per livestock, tog.

4.8

47.0

45.2

130.4

16.7

64.7

61.5

215.1

10 110.2

10 639.9

10 500.0

5921.2

2 059.8

1 851.2

2 500.0

1266.2

174.0

238.1

214.0

By vaccinations anti-contagious

õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, ñàÿ.òîë

number of covered livestock, mln.head

çàðöóóëñàí çàðäàë, ñàÿ.òºã

expenditures, mln.tog

1 ìàëä íîãäîõ çàðäàë, òºã

expenditure per livestock, tog.

203.7 Ýõ ñóðâàëæ: ÕÕÀÀß-íû Ìàë ýìíýëãèéí ãàçðûí ìýäýý Source: Data from Department of Veterinary service of the Ministry of Food and Agriculture

192

2005

By laboratory diagnosis

õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, ìÿí.òîë

Ãîö õàëäâàðò ºâ÷íèé âàêöèíæóóëàëòàä

2004

For precaution of parasite disease

õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, ìÿí.òîë

Ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîî, øèíæèëãýýíä

2003


SECTION 10. AGRICULTURE 10.26 ÒÀÐÈÀËÑÀÍ ÒÀËÁÀÉ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð SOWN AREAS, by regions, aimags and the Capital, by type of plants ãà hectares Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2003

2004

2005

2006

225 874.7

200 498.3

189 548.7

162 040.2

9 749.5 618.7 1 689.4 687.6 4 605.9 2 147.9

12 196.8 487.5 1 625.4 620.2 7 243.4 2 220.3

West region 8 634.0 747.4 1 382.9 669.1 3 578.9 2 255.7

6 794.4 619.5 1 034.2 607.7 2 025.8 2 507.2

51 227.5 4 591.5 361.9 29 684.6 2 735.7 2 411.4 11 442.4

42 509.6 2 105.3 213.8 24 999.6 2 750.0 4 033.5 8 407.4

Khangai region 38 560.8 1 868.8 313.8 21 173.0 3 194.7 2 995.6 9 014.9

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

146 906.6 11.2 14 823.4 51.9 40.2 217.4 102 928.6 28 833.9

127 384.9 34.2 9 958.3 33.5 34.6 228.6 87 682.8 29 412.9

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

16 333.5 5 494.3 1 178.3 9 660.9

17 313.9 4 589.4 570.2 12 154.3

East region 16 970.1 3 663.2 48.8 13 258.1

13 752.6 2 952.8 45.9 10 753.9

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

1 657.6

1 093.0

Ulaanbaatar 1 109.5

1 272.9

31 870.4 1 420.3 375.7 19 249.1 2 574.0 2 198.1 6 053.2

Central region 124 274.3 108 349.9 24.7 27.0 8 983.6 5 746.9 32.6 36.9 37.8 41.2 233.0 216.1 87 346.8 74 123.5 27 615.8 28 158.3

193


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.26-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.26 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-0lgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

194

2003 ¯ð òàðèà 207 311.2

2004

2005

Cereals 172 928.3

2006

159 094.8

126 200.7

West region 2 815.7 4.8 565.5 1 663.8 581.6

2 594.1 8.9 455.8 1 438.4 691.0

5 919.8 13.1 950.3 165.0 4 091.1 700.3

8 204.6 8.0 829.9 211.8 6 395.5 759.4

48 251.4 4 130.0 8.9 28 959.5 1 931.0 2 100.0 11 122.0

38 140.6 1 870.0 12.5 22 580.0 2 101.0 3 639.0 7 938.1

137 586.0 13 598.0 100 053.0 23 935.0

111 473.7 29.0 7 881.0 81 331.0 22 232.7

15 448.0 5 150.0 1 100.0 9 198.0

15 109.4 4 226.6 500.0 10 382.8

East region 14 692.0 3 320.0 11 372.0 Ulaanbaatar

12 489.0 2 600.0 9 889.0

106.0

-

-

-

Khangai region 35 086.1 1 340.0 3.4 20 350.5 2 247.0 2 571.2 8 574.0

27 752.8 520.0 4.1 18 043.0 1 799.0 1 640.0 5 746.7

Central region 106 501.0 83 364.8 6 651.0 2 470.0 80 915.0 63 504.7 18 935.0 17 390.1


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.26-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.26 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

2004

񼓖 Potatoes 8 421.0 9 078.6

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

1 647.6 295.9 236.9 229.3 219.0 666.5

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

2005

2006

9 757.8

10 723.4

1 660.1 289.6 192.2 246.7 269.4 662.2

West region 1 596.2 345.0 198.0 214.0 186.9 652.3

1 620.9 321.3 190.6 222.0 179.0 708.0

1 714.5 310.0 227.3 523.9 318.8 165.0 169.5

1 773.6 161.2 129.9 607.1 383.0 212.8 279.6

Khangai region 2 049.8 2 336.1 210.0 536.9 206.4 208.9 637.8 689.4 541.8 473.2 189.8 209.9 264.0 217.8

3 546.2 5.8 443.5 20.4 23.1 126.8 1 168.4 1 758.2

4 439.9 3.7 515.9 13.4 20.0 135.3 1 353.9 2 397.7

Central region 4 858.2 5.4 522.6 14.3 20.9 132.0 1 398.8 2 764.2

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

632.7 264.6 53.1 315.0

570.1 195.1 44.4 330.6

East region 630.2 218.5 30.7 381.0

656.7 225.1 30.6 401.0

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

880.0

634.9

Ulaanbaatar 623.4

703.5

5 406.2 19.8 663.7 14.0 21.6 115.1 1 888.2 2 683.8

195


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.26-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.26 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital Õ¿íñíèé íîãîî TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003

2004

2005

2006

Vegetables 5 869.3

4 918.5

5 887.9

5 882.6

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

1 097.7 93.6 178.5 113.9 159.1 552.6

1 015.7 97.5 153.9 115.3 134.8 514.2

West region 1 234.4 122.0 130.3 122.6 125.5 734.0

1 222.0 105.1 88.3 118.6 125.1 784.9

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

1 024.3 121.5 123.5 201.2 408.9 78.3 90.9

685.7 39.1 61.2 180.5 223.0 93.2 88.7

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

3 013.1 4.4 781.9 31.5 15.1 79.9 1 033.2 1 067.1

2 538.3 0.7 794.4 20.1 12.2 79.0 892.2 739.7

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

252.6 79.7 25.0 147.9

332.7 167.7 23.8 141.2

East region 316.9 124.7 18.1 174.1

316.7 127.7 15.1 173.9

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

481.6

346.1

Ulaanbaatar 350.1

404.4

196

Khangai region 796.4 68.8 86.0 184.7 295.9 85.1 75.9 Central region 3190.1 3.2 823.0 18.3 16.5 83.5 1 064.0 1 181.6

846.1 73.4 108.8 196.7 276.9 101.6 88.7

3 093.4 4.0 747.2 22.7 19.4 81.6 1 324.6 893.9


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.26-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.26 continuation ) Aimags and 2003 2004 the Capital Òýæýýëèéí óðãàìàë Fodder crops ÁYÃÄ TOTAL 3 229.6 5 118.5 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 1 097.9 1 180.5 Bayan-Olgii Áàÿí-ªëãèé 216.1 92.4 Govi-Altai Ãîâü-Àëòàé 323.7 329.5 Zavkhan Çàâõàí 198.9 46.4 Uvs Óâñ 136.7 443.7 Khovd Õîâä 222.5 268.6 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 237.3 1 909.7 Arkhangai Àðõàíãàé 30.0 35.0 Bayankhongor Áàÿíõîíãîð 2.2 10.2 Bulgan Áóëãàí 1 632.0 Orkhon Îðõîí 77.0 43.0 Ovorkhangai ªâºðõàíãàé 68.1 88.5 Khovsgol Õºâñãºë 60.0 101.0 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 1 704.2 614.3 Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð 1.0 0.9 Darkhan-Uul Äàðõàí-Óóë Dornogovi Äîðíîãîâü Dundgovi Äóíäãîâü 2.0 2.4 Omnogovi ªìíºãîâü 10.7 14.3 Selenge Ñýëýíãý 417.0 210.0 Tov Òºâ 1 273.5 386.7 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 0.2 1 302.0 Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð 0.2 2.0 Khentii Õýíòèé 1 300.0 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 190.0 112.0 Àéìàã, íèéñëýë

2005

2006

5 161.1

3 850.5

2 795.7 275.6 314.1 332.5 1 602.7 270.8

1 351.4 184.2 299.5 267.1 283.3 317.3

628.5 250.0 18.0 110.0 149.5 101.0

615.4 290.0 53.9 24.9 246.6 -

1 600.9 16.1 987.0 0.4 17.4 381.0 199.0

1 718.5 3.2 440.0 0.2 0.2 19.4 34.0 1 221.5

-

0.2 0.2 -

136.0

165.0

197


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.27 ÕÓÐÀÀÍ ÀÂÑÀÍ ÍÈÉÒ ÓÐÃÀÖ TOTAL CROPS, by type of plants Òºðºë ¯ð òàðèà-á¿ãä Óëààí áóóäàé Àðâàé Îâú¸îñ Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî Òýæýýëèéí óðãàìàë Òåõíèêèéí óðãàìàë

Type Cereals-total Wheat Barley Oats Potatoes Vegetables Fodder crops Technical crops

2003 165.0 160.4 2.0 0.9 78.7 59.6 8.4 0.8

2004 138.5 135.6 2.8 0.3 80.2 49.2 9.6 5.9

ìÿí.òí thous.tons 2005 2006 75.5 138.6 73.5 127.8 1.7 8.3 0.5 1.8 82.8 109.1 64.2 70.4 8.3 10.2 1.2 11.1

10.28 ÍÝà ÃÀ ÒÀËÁÀÉÃÀÀÑ ÕÓÐÀÀÑÀÍ ÓÐÃÀÖ, óðãàìëûí òºð뺺ð YIELDS OF STAPLE AGRICULTURAL CROPS PER HECTAR, by type of plants Òºðºë ¯ð òàðèà-äóíäàæ Óëààí áóóäàé Àðâàé Îâú¸îñ Òºìñ Òåõíèêèéí óðãàìàë

198

Type Cereals-average Wheat Barley Oats Potatoes Technical crops

2003 8.0 7.9 12.5 11.4 93.4 7.8

2004 8.0 8.1 6.1 6.8 88.3 6.8

öåíòíåð centners 2005 2006 4.7 11.0 4.8 10.8 6.0 36.3 6.9 14.8 84.8 101.7 1.2 7.2


SECTION 10. AGRICULTURE 10.29 ÕÓÐÀÀÑÀÍ ÓÐÃÀÖ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, óðãàìëûí òºð뺺ð TOTAL CROPS, by regions, aimags and the Capital, by type of plants òîíí tons Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital ¯ð òàðèà

ÁYÃÄ

TOTAL

2003

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

165 046.7

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

6 157.8 7.9 1 578.3 70.0 3 846.0 655.6

Total Govisumber Darkhan-Uul Selenge Tov

36 829.1 2 780.0 9.8 21 438.2 1 999.8 3 203.0 7 398.3

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

75 468.5

138 572.0

5 194.1 8.2 888.3 1.2 3 593.8 702.6

2 732.4 3.2 520.2 1 595.9 613.1

3 021.3 6.3 519.0 1 854.5 641.5

33 014.7 1 101.0 3.9 20 010.1 2 042.0 1 331.3 8 526.4

22 663.2 720.0 2.8 13 391.7 851.6 154.5 7 542.6

27 851.8 649.0 3.7 18 250.5 2 151.7 1 170.6 5 626.3

39 650.5 1 527.0 30 878.2 7 245.3

99 061.9 2 461.9 75 544.2 21 055.8

10 422.4 2 290.4 8 132.0

8 637.0 2 130.0 6 507.0

Central region 111 861.0 10 526.0 81 123.0 20 212.0

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

138 502.9

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

Cereals

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2004

94 384.1 10.0 5 667.5 71 230.9 17 475.7 East region

10 198.6 2 050.0 20.0 8 128.6

5 910.0 1 325.0 4 585.0

199


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.29-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.29 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

Õ¿íñíèé íîãîî ÁYÃÄ

TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

59 610.3

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

9 873.7 1 102.0 1 472.5 1 138.4 1 591.9 4 568.9

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

49 171.0

64 159.6

70 440.5

9 678.7 1 380.9 1 243.0 760.9 1 348.2 4 945.7

14 334.5 1 460.2 1 076.9 1 074.4 1 316.3 9 406.7

13 266.3 1 077.9 506.1 1 044.7 1 610.8 9 026.8

6 364.8 379.6 606.2 1 834.5 2 186.6 904.2 453.7

7 174.6 478.9 964.0 1 621.5 2 384.7 997.0 728.5

38 926.4 13.6 11 982.8 63.2 72.1 773.7 15 575.0 10 446.0

43 042.7 27.3 10 975.5 147.9 60.4 720.5 23 019.2 8 091.9

Khangai region 8 176.5 847.0 311.4 1 850.3 3 673.6 734.0 760.2

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

Vegetables

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2004

6 112.4 394.2 548.8 1 475.8 2 058.0 883.5 752.1 Central region

34 594.3 6.6 9 456.1 183.4 136.8 765.0 13 640.2 10 406.2

Ç¿¿í á¿ñ

29 061.3 6.7 8 183.0 130.9 112.0 821.0 12 678.0 7 129.7 East region

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

1 831.3 704.7 138.6 988.0

1 466.4 588.6 51.3 826.5

1 746.2 439.9 86.6 1 219.7

2 746.2 1 241.7 104.6 1 399.9

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

5 134.5

Ulaanbaatar 2 852.2

2 787.7

4 210.7

200


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.29-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.29 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

Òºìñ ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

78673.0 15 858.3 3 373.9 2 213.7 2 602.3 2 009.7 5 658.7

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

14 226.7 2 635.0 937.0 4 987.1 2 699.3 1 513.6 1 454.7

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

37 358.8 25.2 3 588.1 64.6 85.1 958.0 14 136.6 18 501.2

Ulaanbaatar

82841.4

109069.9

15 981.6 3 620.6 1 522.6 1 898.7 1 921.1 7 018.6

17 358.2 3384.4 1266.9 2289.1 2289.3 8128.5

17 229.3 1 315.3 841.4 5 155.2 5 493.6 1 803.9 2 619.9

16 578.9 965.1 1 339.0 5 932.1 4 726.4 1 687.2 1 929.1

19 691.6 3348.4 1664.0 6375.5 4657.4 1881.5 1764.8

40 832.4 12.5 4 819.8 62.8 87.5 1 177.2 14 625.5 20 047.1

42 727.2 20.8 2 885.9 38.2 84.3 874.9 16 636.0 22 187.1

61 202.1 47.3 5395.5 62.6 79.3 922.9 29026.2 25668.3

3 209.3 1 114.9 161.1 1 933.3

4 658.7 1492.7 585.7 2580.3

4 344.4

6 159.3

East region 3 907.7 1 689.0 254.6 1 964.1

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

80192.1 West region 14 158.2 3 470.1 1 445.8 1 630.0 1 805.4 5 806.9

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2006

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2005

Potatoes

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2004

3 059.1 1 011.0 117.0 1 931.1 Ulaanbaatar

7 321.5

4 913.1

201


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.29-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.29 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

2004

Òýæýýëèéí óðãàìàë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

9 566.2 4 059.0 576.0 985.7 965.5 823.0 708.8

Total Govisumber Dornogovi Dundgovi Omnogovi Darkhan-Uul Selenge Tov

1 617.8 55.0 1 200.0 200.3 162.0 0.5

Total Sukhbaatar

3 138.2 6.0 1.6 2.0 62.4 0.3 2 116.3 949.6

202

Ulaanbaatar

10 222.8

5 742.7 481.3 728.9 1 021.2 2 388.2 1 123.1

6 691.3 405.3 831.2 668.5 2060.6 2725.7

390.2 13.3 18.9 194.5 163.5

380.5 198.0 36.7 33.5 112.3 -

833.8 340.0 307.0 7.8 179.0 -

5 033.1 11.2 195.1 3.8 4 823.0

1 751.8 10.2 10.6 86.1 1 095.4 549.5

2 161.3 27.6 0.3 155.3 948.3 82.3 947.5

-

0.2 0.2

East region 0.2 0.2

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

8 328.0

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Ñ¿õáààòàð

9 570.8 West region 3 487.5 232.2 1 043.8 54.0 698.0 1 459.5 Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

2006

Fodder crops

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

0.0 0.0 Ulaanbaatar

751.0

660.0

453.0

536.2


SECTION 10. AGRICULTURE 10.30 ÍÝà ÃÀ ÒÀËÁÀÉÃÀÀÑ ÕÓÐÀÀÑÀÍ ¯Ð ÒÀÐÈÀ, ÒªÌÑÍÈÉ ÓÐÃÀÖ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð YIELDS OF CEREALS, POTATOES PER HECTAR, by regions, aimags and the Capital öåíòíåð centners Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital ¯ð òàðèà

Óëñûí äóíäàæ

Total average Áàðóóí á¿ñ

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

2003

2004

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

7.9

Darkhan-Uul Selenge Tov

6.0 16.6 4.2 9.4 9.4

Dornod Sukhbaatar Khentii

4.7

11.0

10.3 10.7 0.1 5.6 9.3

6.7 9.2 8.3 9.8

7.1 11.4 12.9 9.3

5.4 8.2 6.6 3.8 0.6 8.8

12.5 9.0 10.1 12.0 7.1 9.8

2.3 3.8 3.8

10.0 11.9 12.1

6.9 7.2

8.2 6.6

Khangai region 6.7 11.0 7.4 10.4 15.3 6.7

5.9 3.1 8.9 9.7 3.7 10.7 Central region

7.7 8.1 8.4

Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

8.0

West region

Òºâèéí á¿ñ Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

2006

Cereals

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

7.2 8.8 7.9 East region

4.0 0.2 8.8

3.1 4.4

203


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.30-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.30 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital 񼓖

Óëñûí äóíäàæ

Total average Áàðóóí á¿ñ

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

2003

2004

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

93.4

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

114.0 93.4 113.5 91.8 84.9

Dornod Sukhbaatar Khentii

85.0 41.2 95.2 84.7 91.7 85.8

204

Ulaanbaatar

101.7

119.8 75.2 66.1 67.0 87.7

104.9 76.9 88.7 99.0 107.6

105.3 66.5 103.1 127.9 114.8

46.0 64.9 92.7 87.2 88.9 73.1

62.4 79.7 92.5 98.4 89.6 81.0

38.5 55.1 26.7 40.3 66.3 118.9 80.3

23.9 81.3 44.7 36.7 80.2 153.7 95.6

51.0 52.5 50.7

66.3 191.4 64.3

69.7

87.6

81.6 64.8 84.9 143.4 84.8 93.7 Central region

43.4 80.9 31.7 36.8 75.6 121.0 105.2

33.8 93.4 46.9 43.8 87.0 108.0 83.6 East region

63.8 47.9 62.4

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

84.8

Khangai region

Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

88.3

West region

Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2006

Potatoes

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

51.8 26.4 58.4 Ulaanbaatar

83.2

77.4


SECTION 10. AGRICULTURE 10.31 ÁÀÉÃÀËÈÉÍ ÕÀÄËÀÍ, ÒÝÆÝÝË ÁÝËÒÃÝË, òºð뺺ð GROSS HAY HARVEST AND LAYING-IN OF FODDER, by type

Òºðºë Õàäëàí Àøèãëàñàí ñ¿ðýë Ãàð òýæýýë, òýæýýëèéí íýãæýýð ¯éëäâýðëýñýí ýðäýñ òýæýýë Òýæýýë, á¿ãä òýæýýëèéí íýãæýýð

Type Gross hay harvest Used straw-total Hand made fodder,in terms of fodder unit Produced mineral fodder Fodder-total, in terms of fodder unit

ìÿí.òí thous.tons 2005 2006 845.1 983.3 10.0 4.0

2003 840.7 22.5

2004 850.5 19.2

30.5

30.4

35.2

34.0

42.6

39.0

44.6

48.5

465.0

464.2

468.5

535.6

10.32 ÌÀËÛÍ ÒÝÆÝÝË ÁÝËÒÃÝË, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òºð뺺ð GROSS HAY HARVEST AND LAYING-IN OF FODDER by regions, aimags and the Capital, by type Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and 2003 2004 2005 the Capital Áàéãàëèéí õàäëàí, ìÿí.òîíí Gross hay harvest, in thous.tons TOTAL 840.7 850.5 845.1 Áàðóóí á¿ñ West region Total 171.3 165.1 180.8 Bayan-Olgii 43.3 36.5 43.4 Govi-Altai 6.9 5.4 4.5 Zavkhan 26.0 26.1 27.8 Uvs 41.4 39.4 46.6 Khovd 53.7 57.6 58.5 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Total 249.8 268.9 259.4 Arkhangai 64.8 65.4 70.0 Bayankhongor 3.5 3.1 2.6 Bulgan 66 70.8 67.8 Orkhon 13.5 7.3 7.2 Ovorkhangai 22.4 20.3 19.2 Khovsgol 79.6 102.0 92.6 Òºâèéí á¿ñ Central region Total 238.6 237.4 228.7 Govisumber 0.7 0.7 0.7 Darkhan-Uul 37.2 42.2 38.6 Dornogovi 2.2 1.5 0.6 Dundgovi 0.5 0.2 0.4 Omnogovi 6.1 4.5 3.8 Selenge 123.6 122.5 124.4 Tov 68.3 65.7 60.2 Ç¿¿í á¿ñ East region Total 144.3 144.2 150.8 Dornod 48.4 41.1 48.1 Sukhbaatar 7.6 4.0 6.7 Khentii 88.3 99.2 96.0 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Ulaanbaatar 36.7 34.9 25.5

2006 983.3 203.9 50.6 6.4 29.9 50.9 66.2 308.3 69.9 3.6 80.0 5.4 39.5 110.0 278.7 0.7 42.9 0.7 0.4 5.6 142.6 85.8 153.6 47.1 6.2 100.3 38.7

205


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.32-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 10.32 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

2004

Àøèãëàñàí ñ¿ðýë, ìÿí.òîíí ÁYÃÄ

TOTAL

2005

Used straw, in thous.tons 22.5

19.2

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

1.5 0.3 1.2 0.0

1.0 0.2 0.8 -

Total Darkhan-Uul Omnogovi Selenge Tov

1.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.7

2.5 0.0 1.8 0.0 0.3 0.4

Total Dornod Khentii

19.4 0.1 17.6 1.7

15.6 0.1 13.8 1.8

206

Ulaanbaatar

0.0 0.0 -

2.6 2.3 0.1 0.2

2.2 0.4 0.1 1.7

6.8 0.1 6.3 0.5

1.7 0.3 0.8 0.6

East region 0.0 0.0 -

0.0 0.0 -

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

0.5 0.0 0.5 0.0

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Õýíòèé

4.0

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Äàðõàí-Óóë ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

10.0 West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2006

0.0 0.0 -

0.0 0.0 -

Ulaanbaatar 0.0

-

-

-


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.32-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 10.32 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

2004

2005

2006

Àøèãëàñàí ¿ð òàðèàíû õàÿãäàë, ìÿí.òîíí Wastage of the used cereals, in thous.tons ÁYÃÄ

TOTAL

5.1

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

0.1 0.0 0.0 0.1 -

Total Darkhan-Uul Selenge Tov

2.3 0.8 1.5

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

2.6 0.2 2.0 0.4

Ulaanbaatar

0.2 0.1 0.0 0.1 0.0

0.1 0.0 0.0 0.1 0.0

0.6 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1

2.0 1.9 0.0 0.0 0.0

2.1 0.0 0.8 0.0 0.0 1.3

4.2 0.1 3.4 0.7

1.2 0.2 0.9 0.1

4.1 2.7 1.0 0.4

-

0.0 0.0 -

-

-

East region 0.0 0.0 0.0 0.0

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

0.2 0.1 0.0 0.1 -

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

6.3

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

3.4

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

5.5

0.5 0.5 Ulaanbaatar

0.0

-

207


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.32-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 10.32 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

2004

2005

2006

Ãàð òýæýýë,òýæýýëèéí íýãæýýð Hand made fodder, in terms of fodder unit ÁYÃÄ

TOTAL

30.5

30.4

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

14.1 7.2 0.8 1.3 2.0 2.8

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

13.4 6.7 0.9 1.6 1.7 2.5

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

6.5 0.9 0.6 0.4 0.1 4.2 0.3

7.9 0.9 0.4 1.3 0.0 4.9 0.4

7.2 0.2 0.1 0.2 3.7 1.1 0.1 1.8

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

7.6 0.0 0.1 0.1 3.9 1.1 0.5 1.8

1.2 0.0 1.1 0.1

208

Ulaanbaatar

6.8 1.1 0.3 0.7 0.0 4.3 0.5

8.4 0.9 0.6 0.7 0.0 5.8 0.4

9.8 0.1 0.2 4.8 0.8 0.8 3.1

9.2 0.1 0.5 0.1 4.7 1.6 0.2 2.0

East region 0.8 0.0 0.5 0.2

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

14.0 6.2 0.8 2.1 2.3 2.5

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

16.4 8.8 0.9 2.2 2.1 2.5 Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

34.0

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

35.2

1.6 0.0 1.2 0.3

1.6 0.6 0.9 0.2

Ulaanbaatar 1.4

0.7

0.6

0.8


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.32-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 10.32 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

2004

2005

2006

Ìàëûí òýæýýë, òýæýýëèéí íýãæýýð Fodder, in terms of fodder unit ÁYÃÄ

TOTAL

465.0

464.2

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

106.7 26.9 7.5 16.5 23.7 32.1

103.3 23.3 5.9 16.8 23.1 34.2

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

135.0 34.9 3.3 33.4 6.2 16.8 40.4

139.4 32.4 2.4 35.3 3.4 16.7 49.2

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

131.5 0.6 17.3 1.5 6.2 6.4 63.5 36.0

130.6 0.4 19.4 0.9 5.2 5.5 63.3 35.9

Ulaanbaatar

134.9 32.7 2.2 34.8 3.3 16.0 45.9

160.1 32.6 3.2 39.6 2.4 28.5 53.9

126.4 0.4 17.8 0.5 6.9 4.9 60.4 35.6

154.1 0.5 23.8 0.5 8.1 7.2 67.0 47.1

East region 73.6 22.3 9.7 41.6

74.5 21.3 5.9 47.3

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

122.9 29.1 7.2 20.1 29.1 37.3

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

117.6 28.6 5.7 18.5 28.5 36.2 Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

535.9

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

468.5

77.5 26.0 7.2 44.4

80.6 26.0 6.9 47.8

Ulaanbaatar 18.1

16.4

12.1

18.2

209


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.32-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 10.32 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

2004

2005

2006

¯éëäâýðëýñýí ýðäýñ òýæýýë, ìÿí.òîíí Produced mineral fodder, in thous.tons ÁYÃÄ

TOTAL

42.6

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

13.8 3.2 3.5 2.3 4.8

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

13.0 4.8 1.1 2.0 0.0 2.4 2.7

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

8.4 0.0 0.0 0.4 2.3 2.6 0.6 2.5

210

Ulaanbaatar

2.2 3.4 3.4 5.0

17.7 2.4 3.8 4.5 7.0

14.4

8.8 0.1 0.8 1.2 0.0 3.0 3.7

9.7 0.0 0.9 1.8 0.0 4.6 2.4

10.0 0.0 0.1 0.0 2.0 2.3 0.9 4.7

14.5 0.1 1.3 0.1 3.2 3.0 1.1 5.8

8.1 4.3 3.0 0.8

9.9 4.2 3.2 2.5

3.1 4.3 3.0 4.0

9.0 2.1 0.6 1.2 0.0 2.5 2.6

7.6 0.0 0.2 0.1 1.2 2.3 0.6 3.1 East region

7.3 0.5 5.1 1.7

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

14.0

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

48.5

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

44.6

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

39.0

8.4 2.3 3.6 2.4 Ulaanbaatar

0.1

-

-

-


SECTION 11. INDUSTRY

ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýä àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãóóäûí àæèëëàã÷èä, çàðäàë, á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò áèåò õýìæýý, ¿íèéí ä¿íãýýð, á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, ¿íäñýí õºðºí㺠áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûã õàðóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã îðóóëäàã. Òýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ãàðãàõ ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ íü ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäûí ñàð, óëèðàë, òóõàéí áîëîí ºìíºõ æèëèéí òàéëàí, òîîëëîãî ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íãèéí òîîí ìýäýýëýë áîëíî. Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºñºëòèéí èíäåêñèéã ñàð á¿ð òîîöîæ ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüä òóñãàäàã. 2005 îíîîñ ýõëýí àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð òîîöîæ áàéíà. 1997 îíä áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíû õàíäëàãûí ò¿¿âýð ñóäàëãàà, 2000, 2004 îíä àæ ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäûí õ¿÷èí ÷àäàë àøèãëàëòûã õàðóóëñàí ñóäàëãààã ÿâóóëæ òóõàé á¿ð ¿ð ä¿íã õýðýãëýã÷äýä òàðõààñàí. Àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààãààð àíãèëàõäàà ͯÁ-èéí ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðûí ñòàíäàðò àíãèëàë (õóâèëáàð III)-ûã 1997 îíîîñ ýõëýí ìºðäºæ áàéíà. Õýä õýäýí òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ, àæèë ¿éë÷èëãýý ýðõýëäýã íýãæèéã òýäãýýðèéí äîòîð ìýäýãäýõ¿éö ºíäºð õóâèéí æèíòýé á¿òýýãäýõ¿¿í, àæèë ¿éë÷èëãýýãýýð íü ¿íäñýí ñàëáàðò îðóóëäàã. Ñàð á¿ð àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí 230 ãàðóé íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàìðóóëàí ñóäàëäàã. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé èíäåêñèéã çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð òîîöîõîä ýäãýýð íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áèåò õýìæýýíèé ººð÷ëºëòèéã àøèãëàæ áàéíà. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷íèé ¿éëäâýðëýëèéí ìýäýýã öàõèëãààí ñòàíöóóäààñ ñàð á¿ð àâ÷, öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñûã æèëä íýã óäàà ãàðãàäàã. ¯éëäâýðëýñýí áîëîí èìïîðòîîð àâñàí öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé õýìæýý, öàõèëãààí ñòàíöûí äîòîîä õýðýãëýý, ò¿ãýýëòèéí áîëîí øóãàìûí àëäàãäàë, õóâààðèëàëòûã ýäèéí çàñãèéí ãîëëîõ ñàëáàðóóäààð àíãèëàí çºâõºí áèåò õýìæýýãýýð áàëàíñàä òóñãàäàã.

211


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ

INDUSTRY Economic indicators of industry include data for establishments employment, expenditures, value and quantity of production, sales of industrial production, various indicators of financial statement. The principal sources of these data are census reports and surveys of manufactures for the month, annual, current and previous years. Indices of industrial production calculated each month are presented in monthly statistical bulletin. From the beginning of 2005, the industrial production is estimated at the constant price of 2000. The sample survey of business activities tendency are conducted in 1997. The sample survey on utilization of the capacity are conducted in 2000 and 2004. The industrial economic activities classification for 1997 conforms to the III edition of the United Nations International Standard Industrial Classification of all Economic Activities of the National Economy. When an establishment is producing a group of products, then that establishment is classified to that particular product whose proportion of output is more than of any other product. More than 230 commodities are included in the industrial products. All of these included for calculation of indices of industrial production. The National Statistical Office collects data for electric power and thermal power generations from each power stations, each months and estimates accounts for electricity capacity once in a year. In this section of electricity gross power generation and imports of electricity, station internal use, other losses in transmission and distribution, consumption are covered and reported by physical units as well as classified by economic activities.

212


SECTION 11. INDUSTRY 11.1 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by divisions and subdivisions, at current prices

Ñàëáàð Á¿ãä Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë

Divisions Total Mining and quarring Mining of coal and lignite, extraction of peat Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores

ñàÿ òºã mln.tog 2003 2004 2005 2006 881 091.9 1 275 881.1 1 465 525.6 2 181 095.0 436 117.4 765 397.7 978 271.2 1 492 696.1 53 269.9

63 503.0

73 429.7

85 667.7

5 412.5

4 323.4

10 983.3

24 793.6

355 613.0

673 670.7

865 955.6 1 342 240.1

21 822.0 287 135.3

23 900.7 351 855.0

27 902.6 300 306.4

39 994.7 488 044.8

98 020.0 1 694.1 54 828.4

119 213.4 5 511.8 80 730.5

104 175.0 2 331.7 66 049.4

140 327.2 2 290.1 155 141.9

61 591.2

46 348.5

31 254.1

31 248.7

3 834.0

4 096.9

608.0

13 892.8

4 607.1

7 145.6

7 938.8

7 211.6

9 570.3

12 400.4

8 279.6

11 531.8

1 015.9

2 445.5

2 930.4

4 768.5

4 733.3

368.3

2.7

18.0

5 598.3

6 692.5

4 704.8

5 006.4

-

1 097.3

173.1

135.8

15 560.2 18 535.1

16 314.9 36 914.8

14 576.9 50 373.0

23 574.3 80 687.8

1 829.4

1 630.1

2 016.0

5 851.8

377.5

981.3

99.2

43.5

184.7

7.8

521.7

832.6

624.0

535.2

-

-

1 372.3

5 698.6

1 428.0

1 720.9

1 213.7

1 739.8

1 675.0

1 801.9

1 945.9 157 839.3

1 835.3 146.6 158 628.4

1 169.0 186 947.9

1 959.2 200 354.1

141 187.7 16 651.6

141 141.2 17 487.2

167 619.5 19 328.4

176 515.6 23 838.5

Other mining and quarrying

Manufacturing Manufacture of food products and beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur Tanning, dressing of leather, manufacture of luggage handbags saddlery harness, footwear Ìîä, ìîäîí ýäëýë Manufacture of wood and ¿éëäâýðëýë wooden products Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã Publishing, printing and reproduction of recorded media õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Manufacture of paper and paper Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í products ¿éëäâýðëýë Manufacture of coke, refined Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã petroleum products and nuclear fuel èäýâõò ò¿ëø Manufacture of chemicals and Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë chemical products Ðåçèíýí áîëîí õóâàíöàð Manufacture of rubber and plastics products ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð Production of other non-metallic mineral products õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ Manufacture of fabricated áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë metal product, except machinery & equipment Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ Manufacture of machinery ¿éëäâýðëýë & equipment Manufacture of electrical Öàõèëãààí ìàøèí, machinery and apparatus õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of radio, television Ðàäèî, òåëåâèçîð, õîëáîîíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë and communication equipment Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, Manufacture of medical precision íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí and optical instruments, watches and clocks õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýëò Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë Manufacture of other ¿éëäâýðëýë transport equipment Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Õî¸ðäîã÷ ò¿¿õèé ýä áýëòãýë Intermediate products Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supply Öàõèëãààí, äóëààí, óóð Electricity, thermal energy, steam ¿éëäâýðëýë Collection, purification Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ and distribution of water

213


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ 11.2 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÖ, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð COMPOSITION OF GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by divisions and subdivisions

Ñàëáàð Á¿ãä Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèíýí áîëîí õóâàíöàð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí ìàøèí, õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ðàäèî, òåëåâèçîð, õîëáîîíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýëò Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Õî¸ðäîã÷ ò¿¿õèé ýä áýëòãýë Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ

214

Divisions Total Mining and quarring Mining of coal and lignite, extraction of peat Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores

õóâü percentage 2005 2006 100.0 100.0 66.8 68.4

2003 100.0 49.5

2004 100.0 60.0

6.0

5.0

5.0

3.9

0.6

0.3

0.7

1.1

40.4

52.8

59.1

61.5

2.5 32.6

1.9 27.6

1.9 20.5

1.8 22.4

11.1 0.2 6.2

9.3 0.4 6.3

7.1 0.2 4.5

6.4 0.1 7.1

7.0

3.6

2.1

1.4

0.4

0.3

0.0

0.6

0.5

0.6

0.5

0.3

1.1

1.0

0.6

0.5

0.1

0.2

0.2

0.2

0.5

0.0

0.0

0.0

0.6

0.5

0.3

0.2

-

0.1

0.0

0.0

1.8 2.1

1.3 2.9

1.0 3.4

1.1 3.7

0.2

0.1

0.1

0.3

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

-

-

0.2

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2 17.9

0.1 0.0 12.4

0.1 12.8

0.1 9.2

16.0 1.9

11.1 1.4

11.4 1.3

8.1 1.1

Other mining and quarrying Manufacturing Manufacture of food products and beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur Tanning, dressing of leather, manufacture of luggage handbags saddlery harness, footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing, printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fue Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal product, except machinery & equipment Manufacture of machinery & equipment Manufacture of electrical machinery and apparatus Manufacture of radio, television and communication equipment Manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c Intermediate products Electricity, thermal energy and water supply Electricity, thermal energy, steam Collection, purification and distribution of water


SECTION 11. INDUSTRY 11.3 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, îíû ¿íýýð GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by employment size class, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëýã Á¿ãä 1-9 10-29 30-49 50-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500 áà ò¿¿íýýñ äýýø

Employment size class Total 1-9 10-29 30-49 50-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500 and over

2003 881 302.2 42 610.5 36 598.9 47 670.8 55 469.8 41 662.8 23 527.6 62 748.4 61 948.5 509 064.9

2004 1 321 019.0 72 842.0 18 782.5 68 781.2 52 785.3 35 905.2 46 148.3 159 824.0 55 179.2 810 771.3

2005 1 486 421.8 121 103.7 35 145.7 100 490.3 61 171.4 44 238.9 42 377.8 27 090.7 191 249.5 863 553.8

2006 2 181 095.0 220 735.1 63 523.1 88 294.7 89 002.1 66 519.1 67 133.8 27 954.8 75 980.7 1 481 951.6

11.4 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by divisions and subdivisions, at constant prices of 2000

Ñàëáàð Á¿ãä Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèíýí áîëîí õóâàíöàð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí ìàøèí, õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ðàäèî, òåëåâèçîð, õîëáîîíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ, õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ

Divisions Total Mining and quarrying Mining of coal and lignite, extraction of peat Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores Other mining and quarrying Manufacturing Manufacture of food products and beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur Tanning, dressing of leather, manufacture of luggage handbags saddlery harness, footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing, printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal product, except machinery & equipment Manufacture of machinery & equipment Manufacture of electrical machinery and apparatus Manufacture of radio, television and communication equipment Manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c Electricity, thermal energy and water supply Electricity, thermal energy, steam Collection, purification and distribution of water

ñàÿ òºã mln.tog 2005 864 272.9

2003 814 089.1

2004 902 122.3

2006

335 209.2 42 757.7

447 027.8 52 123.4

492 409.9 57 440.0

501 780.9 58 186.7

3 643.4 260 173.1

4 293.9 368 055.9

3 997.6 409 410.1

7 303.7 413 154.3

28 635.1 370 289.7 92 461.2

22 554.6 341 598.5 91 816.1

21 562.2 253 468.1 93 241.3

23 136.2 319 786.1 108 685.6

1 190.5 91 547.3

1 200.7 98 626.9

1 216.3 63 781.6

1 127.5 99 294.1

121 112.3

98 623.2

33 433.3

31 414.3

719.5

335.5

226.1

1 094.5

7 227.7

5 856.8

5 599.1

5 173.6

15 708.3

7 768.4

6 766.3

8 138.4

3 859.9

4 284.5

5 416.5

5 904.0

2 709.9

368.3

2.7

2.4

3 014.5

3 670.8

2 621.0

2 448.0

-

100.0

173.1

96.1

9 068.2 14 972.1

5 831.7 16 832.2

10 263.6 25 100.6

9 565.6 38 860.8

1 829.4

1 031.2

866.2

1 203.2

101.5

345.1

83.6

34.3

184.7

201.7

169.4

189.3

146.1

133.0

-

-

1 590.0

1 570.8

1 420.0

1 424.2

946.4

901.6

949.6

1 025.6

1 900.0

2 100.0

2 137.8

4 104.6

108 590.1

113 495.9

118 394.8

121 354.7

98 372.7

102 642.2

107 719.1

110 326.8

10 217.4

10 853.7

10 675.8

11 027.9

942 921.7

215


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ 11.5 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÁÎÐËÓÓËÀËÒ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð SALES OF INDUSTRIAL PRODUCTS, by aimags and the capital, at current prices ñàÿ òºã mln. tog. Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

216

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

2005

2006

793 174.8 1 175 913.2 1 463 318.0 2 092 957.6 West region 11 072.5 11 674.3 1 631.9 1 810.3 2 672.9 3 004.2 1 854.4 1 845.8 3 278.8 3 021.9 1 634.5 1 992.1 Khangai region 234 526.1 443 748.2 720.9 787.0 4 163.7 2 638.4 1 267.9 1 286.9 221 138.4 434 923.0 5 700.9 1 637.6 1 534.3 2 475.3 Central region 136 895.9 104 824.9 5 440.6 7 765.6 23 286.2 36 251.9 2 849.1 1 690.6 1 561.3 1 651.9 7 110.8 19 963.1 32 294.3 33 233.7 64 353.6 4 268.1 East region 12 058.6 11 558.6 7 216.4 4 923.5 1 178.7 3 849.5 3 663.5 2 785.6 Ulaanbaatar 398 621.7 604 107.2

12 692.9 2 191.5 2 476.3 3 407.7 2 623.2 1 994.2

12 648.7 3 225.6 2 413.7 2 154.5 3 250.5 1 604.4

489 175.4 831.2 3 106.3 1 512.8 479 765.6 1 710.1 2 249.4

835 953.6 970.1 1 561.4 2 124.5 826 674.6 2 092.8 2 530.2

146 461.1 9 597.7 43 568.7 7 839.9 1 530.2 31 606.3 48 383.2 3 935.1

159 468.2 10 032.3 40 511.1 3 850.0 1 749.9 40 584.5 58 435.3 4 305.2

23 072.8 7 090.9 12 768.9 3 213.0

115 261.7 6 604.6 106 604.9 2 052.2

791 915.7

969 625.4


SECTION 11. INDUSTRY 11.6 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ OUTPUT OF SELECTED INDUSTRIAL COMMODITIES Á¿òýýãäýõ¿¿í Õýìæèõ íýãæ 2003 2004 2005 2006 Commodities Unit Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Electricity, thermal energy and water supply Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ Electricity ñàÿ êâò.öàã mln.kw.h 3 137.7 3 303.4 3 418.9 3 544.2 Äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Thermal energy ìÿí.Ãêàë thous.Gkal 7 133.3 7 746.6 7 805.6 7 850.4 60.5 63.6 62.3 Ò¿ãýýñýí óñ Distribution of water mln.m 3 ñàÿ ì3 60.1 Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring Í¿¿ðñ Coal ìÿí.òí thous.t 5 666.1 6 865.0 7 517.1 8 074.1 Ãàçðûí òîñ Crude oil ìÿí.áàððåëü thous.barrel 183.0 215.7 200.7 366.8 Çýñèéí áàÿæìàë, 35%-èéí Copper concentrate ìÿí.òí 372.2 371.4 361.6 370.5 thous.t àãóóëãàä øèëæ¿¿ëñíýýð with 35% Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë, Molybdenium 47%-èéí àãóóëãàä concentrate with 47% øèëæ¿¿ëñíýýð Àëò Gold Õàéëóóð æîíøíû Fluor spar áàÿæìàë concentrate Õàéëóóð æîíø Fluor spar Òºìðèéí õ¿äýð Iron ore Öàéðûí áàÿæìàë Zincum concentrate Äàâñ îëáîðëîëò Salt mining Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Áåíçèí À-76 Gasoline A-76 Äèçåëèéí ò¿ëø Diesel fuel Ìàçóò Mazut Êàòîäûí çýñ, 99% Copper, 99%

òí

t

êã

kg

ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí òí

198.4 thous.t thous.t 488.2 thous.t thous.t 280.5 t Manufacturing 5 215.0 t 3 014.7 t 246.8 t t 1 341.1

2 376.1

39.3 20.7 16.6 38.4

54.9 29.5 103.8 17.8 20.9

195.5 65.5 36.2 198.0 13.2 19.4

7.9 70.0 54.2 221.2 9.6 18.8

162.3 42.1

61.9 30.0

111.9 81.2

140.8 60.4

òí òí òí òí

3 836.6

2 428.0

2 528.0 2 987.0

11 118.6 19 417.6 24 121.9 22 561.3 148.2 468.2 33.5 258.5

134.1 507.9 167.7 22.8 196.7

137.6 521.9 180.0 109.9 166.7

.2 474.5 2 618.4

Çýñ öóâèìàë òí Copper foundries Ìåòàë áýëäýö ìÿí.òí Metal steel Ìåòàë öóâèìàë ìÿí.òí Metal foundries Öàõèëãààí äàìæóóëàõ óòàñ Electrical conductor wire òí Ç¿ñìýë ìàòåðèàë Sawn wood ìÿí.ì3 Òºìºð çàìûí äýð ìîä Railway sleeper ìÿí.ì3

t thous.t thous.t t thous.m 3 thous.m 3

Öåìåíò Øîõîé Óãñàðìàë òºìºð áåòîí ýäëýë Áåòîí äýð

Cement Lime Installed metal constructions Metal sleeper

ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.t thous.t

ìÿí.ì3 ìÿí.ø

thous.m 3 thous.pcs

6.9 36.5

2.4 52.5

4.8 101.5

2.7 45.1

Óëààí òîîñãî Õ¿ðìýí áëîê Áàðèëãûí õààëãà, öîíõ

Bricks made from clay Khurmen block Building door and windows

ñàÿ ø ìÿí.ø

mln.pcs thous.pcs

22.9 -

12.5 4.5

14.6 9.4

22.2 77.8

ìÿí.ì2

thous.m 2

58.6

1.2

2.8

3.6

Ñàìíàñàí íîîëóóð Óãààñàí íîîñ Ýýðñýí óòàñ

Combed down Scoured wool Spun thread

òí ìÿí.òí òí

t thous.t t

396.9 0.5 55.1

357.0 1.8 57.4

581.9 1 064.4 0.9 1.1 69.7 38.5

Õèâñ Òýìýýíèé íîîñîí õºíæèë Ýñãèé Ýñãèé ãóòàë Ñ¿ëæìýë ýäëýë

Carpet Camel woollen blanket Felt Felt boots Knitted goods

ìÿí.ì2

thous.m 2

663.1

690.4

586.9

ìÿí.ì ìÿí.ì ìÿí.õîñ ìÿí.ø

thous.m thous.m thous.pairs thous.pcs

27.4 303.0 9.0 5 148.1

36.8 67.8 4.9 7 989.9

606.3

33.5 34.4 69.1 68.8 10.5 7.8 3 448.5 4 529.3

217


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ

Á¿òýýãäýõ¿¿í Íîîñîí äààâóó Öàéðóóëñàí äààâóó Óëíû øèð

Commodities Woollen fabrics Fabrics Hides large

(Õ¿ñíýãò 11.6-èéí ¿ðãýëæëýë - Table 11.6 continuation) Õýìæèõ íýãæ 2003 2004 2005 2006 Unit ìÿí.òóóø,ì thous.running,m 54.6 58.7 64.8 2 5 717.9 2 619.1 3 006.3 ìÿí.ì2 thous.m ìÿí.òí 0.7 2.3 2.1 1.0 thous.t

Øåâðî Õðîì, áóëèãààð Ñàâõèí ãóòàë, áîòèíê Ñàâõèí äýýë

Goat skin Hide skin Leather bootwear Leather coat

ìÿí.ì2 ìÿí.ì2 ìÿí.õîñ ìÿí.ø

thous.m thous.m 2 thous.pairs thous.pcs

Ñàâõèí öàìö, ïèäæàê Íýõèé äýýë Êîñòþì θìîë ºìä

Leather jacket, shirt Skin coat Suits Stitched pants

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.õîñ ìÿí.ø

thous.pcs thous.pcs thous.pairs thous.pieces

4.2 3.4 4.2 4.2 3.5 3.5 5.5 7.1 30.4 73.5 98.5 59.8 6 937.3 9 379.9 7 116.3 5 910.9

θìîë áîãèíî ºìä θìîë öàìö Ìàëûí ìàõ Ìàõàí êîíñåðâ

Stitched short Stitched shirt Meat Canned meat

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.òí òí

thous.pieces thous.pieces thous.t t

446.7 1 963.4 1 474.6 835.1 9 278.6 12 042.4 10 366.0 7 208.9 11.1 4.3 4.8 7.8 44.7 75.2 201.4 349.8

Õèàìíû ç¿éë Ñïèðò Àðõè, äàðñ Ïèâî

Sausages Spirit Alcohol, wine Beer

òí ìÿí.ë ìÿí.ë ìÿí.ë

t thous.l thous.l thous.l

1 170.6 2 077.6 8 873.1 3 027.6

Àìòàò óñ, óíäàà Ãóðèë ªëºí ãýäýñ Õ¿íñíèé äàâñ

Soft drinks Flour Small intestine Salt

ìÿí.ë ìÿí.òí ìÿí.ãîãö òí

thous.l thous.t thous.roll t

Òàëõ Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í Íàðèéí áîîâ ×èõýð

Bread Milk, dairy products Bakery products Sweets

ìÿí.òí ñàÿ ë ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.t mln.l thous.t thous.t

Æèãíýìýã Ãîéìîí Ìàëûí òýæýýë Òàìõè

Biscuit Macaroni noodles Fodder Cigarettes

ìÿí.òí òí ìÿí.òí ìÿí.áëîê

thous.t t thous.t thous.blocks

Íîì Ñîíèí Õ¿ñíýãò, ìàÿãò

Book Newspaper Table, form

ñàÿ õ.ä.õ ñàÿ õ.ä.õ ñàÿ õ.ä.õ

mln.pr.p mln.pr.p mln.pr.p

Òàðèëãûí ýì Øèíãýí ýì Øàõìàë ýì Ìîíãîë ýì

Injection Liquid medicine Medical tablets Mongolian medicine

ìÿí.àìïóë òí ìÿí.áîîäîë ìÿí.òºã

thous.amp t thous.packs thous.tog

Íýã óäààãèéí òàðèóð

Disposable injection syringe Disposable Injection needle Jewellery Candle

ñàÿ ø

mln.pcs

25.3

24.4

20.9

21.9

ñàÿ ø

mln.pcs

-

1.6

5.0

2.0

ìÿí.ø ìÿí.ø

thous.pieces thous.pcs

Íýã óäààãèéí ç¿¿ Àëò, ìºíãºí ýäëýë Ëàà

218

2

1.3 2.2 4.6 3.6

2.4 3.5 3.0 2.9

1 272.2 2 296.5 9 161.0 7 980.7

0.4 5.5 3.0 3.6

1 299.7 3 094.4 7 956.4 7 996.9

0.0 2.0 4.9 4.0

1 225.4 4 032.9 10 719.6 7 393.0

24 561.1 34 032.7 42 260.6 38 813.2 54.1 57.8 58.3 63.6 700.4 437.8 385.4 612.3 1 970.9 1 550.4 1 896.2 1 154.4 22.1 5.2 6.5 0.1

23.4 5.9 7.1 0.1

0.5 0.7 840.4 1 338.5 16.8 18.0 820.9 31.8 71.9 5.0

34.8 68.7 6.7

22.6 7.1 8.3 0.1

20.4 6.2 10.2 0.1

0.4 0.5 886.1 1 006.4 16.4 25.0 715.7 772.3 24.3 68.6 7.3

23.6 51.2 11.2

1 725.6 1 671.2 2 325.5 2 807.3 127.5 79.2 56.0 81.4 3 503.6 4 483.2 4 374.3 5 026.7 38 652.5 40 286.1 91 383.2 53 747.8

1.4 1.4 0.1 0.7 3 793.1 5 147.6 5 346.4 3 470.2


SECTION 11. INDUSTRY

219


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ

220


SECTION 11. INDUSTRY 11.7 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÍÝà ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ ÍÎÃÄÎÕ ÍÝÌÝÃÄÝË ªÐҪà (ժĪË̪ÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÌÆ), ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð VALUE ADDED PER EMPLOYEE IN INDUSTRY, by divisions and subdivisions, at 2000 prices

2003

2004

ìÿí. òºã thous.tog 2006** 2005

Á¿ãä

Total

3 990.6

4 591.2

4 792.2

5 856.4

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð

Mining and quarrying

7 459.2

10 891.8

11 663.2

10 661.9

Í¿¿ðñ îëáîðëîëò

4 230.0

6 078.5

6 926.5

7 177.4

Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò

Mining of coal and lignite, extraction of peat Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores Other mining and quarrying

58 438.8 9 620.4

47 485.1 15 210.6

44 185.1 15 584.4

80 727.2 12 765.4

2 620.2

1 834.6

2 180.5

2 730.1

Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð

Manufacturing

3 240.7

3 148.8

2 974.9

4 890.8

Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë

4 287.8

4 755.3

5 462.2

6 988.8

7 783.0 3 747.7

1 483.1 4 456.8

458.2 4 972.7

1 104.4 7 467.2

2 590.3

1 819.3

777.8

1 643.6

508.5

489.0

258.8

1 131.5

3 156.6

1 129.5

780.2

1 194.5

213.2

618.4

5 229.7

6 084.7

4 112.6

7 763.1

11 318.5

13 907.4

-

-

Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Ðàäèî, òåëåâèçîð, õîëáîîíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ, õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä

Manufacture of food products and beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur Tanning, dressing of leather, manufacture of luggage handbags saddlery harness, footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing, printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal product, except machinery & equipment Manufacture of machinery & equipment Manufacture of radio, television and communication equipment Manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c

Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ

Electricity, thermal energy and water supply

Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ

Electricity, thermal energy, steam

Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë

Collection, purification and distribution of water

-12 974.2 * -18 078.6 * 1 346.3

1 537.1

2 856.0

2 908.8

1 003.6 2 815.8

724.9 3 244.1

1 020.9 2 739.0

881.9 3 716.3

9 896.7

7 569.4

4 063.9

8 013.2

5 169.4

-13 242.3 *

-3 332.0 *

-1 553.5 *

456.8

7 327.3

-

-

3 929.6

3 713.6

2 356.3

2 179.2

3 353.3

3 448.4

3 544.9

3 798.7

5 582.5

5 236.2

7 363.4

13 769.8

1 919.5

1 907.5

1 937.9

2 049.5

2 071.7

2 107.2

2 288.1

2 394.3

1 127.7

994.8

752.7

830.1

Òàéëáàð: * Àëäàãäàëòàé àæèëëàñàí ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Production with losses ** Prelimenary data

221


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ 11.8 ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÝÐ×ÈÌ Õ¯×ÍÈÉ ÁÀËÀÍÑ BALANCE SHEET OF ELECTRICITY

ͺºö-Á¿ãä ¯éëäâýðëýñýí Èìïîðò Õóâààðèëàëò Õýðýãëýñýí-Á¿ãä ¯¿íýýñ: ¯éëäâýð, áàðèëãà Òýýâýð, õîëáîî պ人 àæ àõóé ªðõ, îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé Áóñàä Ò¿ãýýëòèéí áîëîí øóãàìûí àëäàãäàë Öàõèëãààí ñòàíöûí äîòîîäûí õýðýãëýý Ýêñïîðò Íýã õ¿í àìä íîãäîõ ¿éëäâýðëýñýí öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷.êâò.ö

222

Resources- Total Gross generation Import Distribution Consumption Of which: Industry & construction Transport & communication Agriculture Household and communal housing Other Losses in transmission and distribution Station internal use Export Electricity produced per capita, kw.h

2003 3 309.0 3 137.7 171.3 3 309.0 2 194.6

ñàÿ êâò.öàã mln. kw.h 2004 2005 2006 3 474.3 3 586.4 3 712.5 3 303.4 3 418.9 3 544.2 170.8 167.5 168.3 3 474.3 3 586.4 3 712.5 2 357.0 2 534.0 2 619.7

1 361.1 91.5 23.8

1 458.8 98.5 25.6

1 569.1 105.8 27.5

1 627.0 109.4 24.3

526.1 192.1

567.6 206.5

609.3 222.3

629.2 229.9

489.2

480.4

419.7

442.3

618.4 6.7

628.8 8.2

620.8 11.9

629.6 20.8

1 260.3

1 311.6

1 341.9

1 374.4


SECTION 11. INDUSTRY

11.9 ͯ¯ÐÑÍÈÉ ÁÀËÀÍÑ BALANCE SHEET OF COAL ìÿí.òí thous.t 2005 2003 2004 2006 5 823.6 7 091.8 7 860.4 8 465.1 157.2 226.5 342.9 * 390.8 *

ͺºö-Á¿ãä Ýõíèé ¿ëäýãäýë

Resources- Total Stock at the begining of the year ¯éëäâýðëýñýí 5 666.1 6 865.0 7 517.1 Produced Òºðèéí ºì÷èò óóðõàéíóóä 4 086.1 4 130.1 4 458.5 State owned mining companies Õóâèéí õýâøëèéí óóðõàéíóóä Private sector's mining companies 1 580.0 2 734.9 3 058.6 Èìïîðò Import 0.3 0.3 0.4 Õýðýãëýñýí-Á¿ãä Öàõèëãààí, äóëààíû ñòàíöàä õýðýãëýñýí Ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðóóä áîëîí ºðõºä íèéë¿¿ëñýí: ¯¿íýýñ: ¯éëäâýð, áàðèëãà Òýýâýð, õîëáîî պ人 àæ àõóé Îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé ¿¿íýýñ: ºðõºä Áóñàä Ýêñïîðò Ýöñèéí ¿ëäýãäýë

Consumption-Total Consumed by thermal power stations Distributed to economic sectors and households Of which: Industry & construction Transport & communication Agriculture Communal housing of which: household Other Export Stock at the end of the year

8 074.1 4 941.0 3 133.1 0.2

5 161.7 5 188.5 5 472.6

5 691.2

4 380.2 4 478.6 4 619.6

4 595.2

781.5

709.9

853.0

1 096.0

153.5 90.6 106.6 3.2 63.8 101.4 8.6 5.3 18.3 464.9 451.2 513.9 409.0 412.2 337.0 151.3 99.0 112.8 435.4 1 560.4 2 116.2 226.5 342.9 271.6

237.3 120.9 8.2 549.9 549.9 179.7 2 456.6 317.3

Òàéëáàð: * Ìýäýýíèé õàìðàëò íýìýãäñýíýýñ 2005 îíû ýöñèéí ¿ëäýãäýë áîëîí 2006 îíû ýõíèé ¿ëäýãäýë òýíöýõã¿é áàéãàà áîëíî. Note: * Due to the increase of data coverage stock at the end of 2005 and stock at the beginning of 2006 are not equal.

223


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ 11.10 ÄÓËÀÀÍÛ ÁÀËÀÍÑ BALANCE OF THERMAL ENERGY ìÿí.Ã.êàë thous.G.kal ¯éëäâýðëýñýí

Gross generation

Öàõèëãààí äóëààíû

Power and thermal station's

ñòàíöûí äîòîîä õýðýãëýý

internal use

Ýäèéí ñàëáàðóóä áîëîí

Distributed to economic sectors

ºðõºä ò¿ãýýñýí-Á¿ãä

and households

¯¿íýýñ: ¯éëäâýð, áàðèëãà

2003

2004

2005

2006

7 133.3

7 746.6

7 805.6

7 850.4

335.5

479.7

446.8

434.8

6 797.8

7 266.9

7 358.9

7 415.6

2 288.5

2 149.9

2 275.9

2 019.2

443.5

391.0

407.5

289.3

40.5

77.2

70.5

39.5

Of which: Industry and construction

Òýýâýð, õîëáîî

Transport and

պ人 àæ àõóé

Agriculture

ªðõ, îðîí ñóóö,

Household and

íèéòèéí àæ àõóé

communal housing

2 777.2

3 000.9

3 051.2

3 354.8

Other

1 033.7

1 468.3

1 375.1

1 567.8

214.4

179.6

178.7

145.0

communication

Áóñàä Ò¿ãýýëòèéí

Losses in transmission

àëäàãäàë

and distribution

224


SECTION 12. TRANSPORTATION

ÒÝÝÂÝÐ Ìàíàé îðíû òýýâýð íü àâòî, òºìºð çàì, àãààð, óñàí çàìûí òýýâýð ãýñýí 4 ¿íäñýí òºð뺺ñ á¿ðäýæ áàéíà. Òýýâðèéí ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòýä à÷àà ýðãýëò, òýýñýí à÷àà, çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò, çîð÷èã÷ ýðãýëò, îëîí óëñûí çîð÷èã÷ òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý, øèëæ¿¿ëñýí òîíí.êì, àæèëëàãñäûí òîî, îðëîãî çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä îðäîã. Àâòî òýýâðèéí ñòàòèñòèêèéí ìýäýý òàéëàíã àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóä àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçðààð äàìæóóëàí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí êîìïàíèóä áîëîí Òºìºð çàìûí õýðýã ýðõëýõ ãàçàð ñòàòèñòèêèéí ìýäýý òàéëàíã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò øóóä èð¿¿ëäýã. Ìàíàé óëñûí õýìæýýãýýð æèëä íýã óäàà ÿâàãääàã àâòî òåõíèêèéí óëñûí ¿çëýã, òîîëëîãûí ä¿íã Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí Çàìûí öàãäààãèéí ãàçàð íýãòãýæ ãàðãàäàã. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ ýðõëýí ãàðãàäàã ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëä 1998 îíîîñ ýõëýí óëñûí õýìæýýíèé àâòîìàøèíû òîîã àéìàã, íèéñëýëýýð òóñãàæ áàéíà. À÷àà ýðãýëò. Íèéò òýýâýðëýñýí à÷ààíû õýìæýýã òýýâýðëýñýí çàéãààð ¿ðæ¿¿ëñýí ¿ç¿¿ëýëò. Çîð÷èã÷ ýðãýëò. Íèéò çîð÷èã÷äûí òîîã òýýâýðëýñýí çàéãààð ¿ðæ¿¿ëñýí õýìæýý. Øèëæ¿¿ëñýí òí.êì Òýýâðýýð ã¿éöýòãýñýí îëîí òºðºë, õýëáýðèéí àæèë, ¿éë÷èëãýýã òóñãàé êîýôôèöèåíòóóäûã àøèãëàí íýã íýãæèä øèëæ¿¿ëñýí ¿ç¿¿ëýëò. Àâòî çàìûã ìýðãýæëèéí àíãèëëààð: - Õàòóó õó÷èëòòàé /Öåìåíò, àñôàëüò, õºíãºâ÷èëñºí õàð çàì îðíî./ - Õàéðãàí çàì /Çàñ÷, ñàéæðóóëñàí õºðñºí çàì äýýð õàéðãà, ÷óëóó àñãàæ íÿãòðóóëñàí/ - Ñàéæðóóëñàí õºðñºí çàì /Ýíãèéí õºðñºí çàìûã òýãøëýí, çàñ÷, íÿãòðóóëñàí/ - Ýíãèéí øîðîîí çàì áóþó åðäèéí õºðñºí çàì /õýýðèéí çàì/ ãýæ àíãèëäàã áàéíà. Õàòóó õó÷èëòòàé, ñàéæðóóëñàí õºðñºí, õàéðãàí çàìóóä íü ñàéæðóóëñàí çàìûã á¿ðä¿¿ëäýã. Ñàéæðóóëñàí çàìûí óðòûã äýýðõ àíãèëëûí äàãóó ÇÒÀÆß-íû Àâòî çàìûí ãàçðààñ íýãòãýãäýæ ºãñºí ìýäýýëýëä òóëãóóðëàí ãàðãàñàí.

225


Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ

TRANSPORTATION Mongolian transportation sector consists of 4 subsectors, namely auto road, railway, air and water transportation. This section presents statistics on freight and passenger turnover, carried passenger and freight volume, international service for passenger and freight, number of employment and revenue. The National Statistical Office receives data of auto transportation from statistical divisions of the aimags and capital city. These divisions collect data from entities and enterprises. Airlines companies and Mongolian Railway Authority forward the summarized data to the NSO. Traffic Police Office of General Police Department of Mongolia summarizes data on State Vehicle Inspection, which is conducted once a year. Since 1998, NSO has been presenting the number of vehicles by aimags and capital city in the Statistical Yearbook of Mongolia. Freight turnover - This indicator equals to carried freight multiplied by carried distance. Passenger turnover – equals to carried passengers multiplied by carried distance. In terms of ton.km – all types of the transport services are transferred to one unit using special coefficients. Auto roads are classified as: - Hard cover roads (cement and asphalt roads) - Gravel roads (repaired and improved soil roads are covered with stones and gravel, thereby increasing road solidity) - Improved soil roads (ordinary soil road is repaired, made dense and which edges are leveled off) - Ordinary soil roads (steppe roads) Hard cover, improved soil and gravel roads are considered as improved roads. Length of improved roads is compiled according to the classification provided by the Road Department of Ministry of Road, Transport and Tourism Mongolia.

226


SECTION 12. TRANSPORTATION 12.1 Á¯Õ ÒªÐËÈÉÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, òºð뺺ð MAIN INDICATORS OF TRANSPORT, by types Òýýâðèéí òºðºë

Types of transport

À÷àà ýðãýëò, ñàÿ òí.êì

2003

2004

2005

2006

Freight turnover, mln t.km

Á¿ãä

Total

7 504.1

9 169.3

10 267.7

9 692.7

òºìºð çàìûí àâòî àãààðûí óñàí çàìûí

railway road air water transport

7 253.3 242.4 8.4 -

8 878.1 282.3 8.9 -

9 947.7 311.0 8.9 0.1

9 225.6 458.3 8.9 -

Òýýñýí à÷àà, ìÿí.òí

Carried freight, thous.tons

Á¿ãä

Total

17 622.8

21 596.0

23 670.4

23 971.3

òºìºð çàìûí àâòî àãààðûí óñàí çàìûí

railway road air water transport

12 284.7 5 335.9 2.2 -

14 031.8 7 561.9 2.3 -

15 586.3 8 081.7 2.0 0.5

14 779.8 9 189.4 2.1 -

Çîð÷èã÷ ýðãýëò, ñàÿ õ¿í êì

Passenger turnover, mln.pass.km

Á¿ãä

Total

2 246.3

2 621.6

2 646.3

2 771.4

òºìºð çàìûí àâòî àãààðûí

railway road air

1 038.8 556.5 651.0

1 218.9 644.6 758.1

1 234.3 639.8 772.2

1 287.1 648.4 835.8

Çîð÷èã÷èä, ñàÿ õ¿í

Carried passengers, mln.passengers

Á¿ãä

Total

167.9

194.2

192.8

195.4

òºìºð çàìûí àâòî àãààðûí

railway road air

3.9 163.7 0.3

4.3 189.6 0.3

4.2 188.2 0.3

4.3 190.7 0.4

2003 105 775

2004 120 418

2005 131 184

2006 140 872

68 458

79 691

87 792

94 442

22 975 9 834 1 320

25 430 10 645 1 376

27 435 11 067 1 267

29 389 11 726 1 355

3 188 3 276 Vehicles by used year

3 623

3 960

12.2 ÀÂÒÎ ÌÀØÈÍÛ ÒÎÎ, òºð뺺ð NUMBER OF VEHICLES, by types Òºðºë Á¿ãä

Types of vehicles Total

ñóóäëûí

passenger automobile à÷ààíû truck àâòîáóñ bus öèñòåðí tank car òóñãàé vehicle for çîðèóëàëò special purposes Àâòîìàøèí àøèãëàñàí æèëýýð up to 3 years

18 178

16 503

14 769

15 378

4-6 æèë

4-6 years

19 980

21 632

22 167

26 785

7-10 æèë

7-10 years

24 641

29 141

28 735

37 296

11-ýýñ äýýø

11 and over

42 976

53 142

65 513

61 413

3 æèë õ¿ðòýë

227


Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ 12.3 ÀÂÒÎ ÌÀØÈÍÛ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF VEHICLES, by region, aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

105 775 120 418 131 184 140 872 94 442 29 389 11 726 1 355 Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä

Total

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Bayan-Olgii Gobi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

12 378 13 256 14 994 15 477 3 794 1 924 2 391 1 927 2 342

4 371 2 123 2 482 1 848 2 432

4 520 2 379 2 311 2 755 3 029

4 581 2 553 2 684 2 563 3 096

Á¿ãä

Total Arkhangai Bayankhongo Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä

Total

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

11-ýýñ äýýø / 11 and over

7-10 æèë / 7-10 years

4-6 æèë / 4-6 years

3 960 15 378 26 785 37 296 61 413

West region 8 848

5 364

706

185

374

3 010

3 685

2 555

6 227

2 468 1 652 1 273 1 745 1 710

1 913 624 966 675 1 186

129 131 289 62 95

15 14 52 39 65

56 132 104 42 40

494 270 114 470 1 662

790 886 529 708 772

708 397 514 535 401

2 589 1 000 1 527 850 261

2 311 133 569 306 634 537 132

5 058

4 410 640 198 430 1 318 995 829

7 705 1 456 365 679 1 256 1 080 2 869

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

3 æèë õ¿ðòýë / up to 3 years

2006

Àâòîìàøèí àøèãëàñàí æèëýýð Vehicles by used year òóñãàé çîðèóëàëò special purpose

2005

öèñòåðí tanker car

2004

àâòîáóñ bus

2003

à÷ààíû truck

Àéìàã, íèéñëýë Aimags and the capital

ñóóäëûí passenger automobile

¯¿íýýñ: Òºð뺺ð Of which: by type

Khangai region

15 477 17 634 18 599 19 484 11 820

4 642

2 325

179

518

1 626 1 232 1 342 3 082 2 261 2 277

782 439 652 820 783 1 166

155 524 72 627 384 563

20 14 8 73 35 29

72 175 25 78 11 157

15 255 16 597 16 712 19 080 10 991

5 248

1 841

222

778

32 416 130 236 448 275 304

19 38 38 18 24 59 26

18 91 78 149 308 35 99

2 521 42 337 396 382 534 738 92

4 201

206 871 702 598 711 1 159 1 001

46 433 543 556 863 704 1 056

6 420 201 1 102 570 553 908 1 106 1 980

5 938 336 1 627 979 1 045 743 758 450

2 371 2 684 1 551 3 354 2 455 3 062

2 745 2 542 1 944 3 895 2 897 3 611

2 607 2 648 2 077 3 898 3 297 4 072

2 655 2 384 2 099 4 680 3 474 4 192

Òºâèéí á¿ñ 406 2 766 1 945 1 989 3 329 3 000 1 820

509 3 012 2 055 2 074 2 578 3 395 2 974

492 2 652 2 124 2 285 2 573 3 368 3 218

625 3 499 2 488 2 536 3 048 3 306 3 578

426 1 252 684 1 472 862 362

Central region 350 2 083 1 540 1 535 1 557 1 778 2 148

Ç¿¿í á¿ñ

East region

Á¿ãä

Total

5 019

5 570

7 139

7 696

4 714

2 148

573

119

142

1 208

1 871

1 618

2 999

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Dornod Sukhbaatar Khentii

2 025 1 451 1 543

2 115 1 590 1 865

3 049 1 883 2 207

2 644 2 215 2 837

1 451 1 402 1 861

709 680 759

320 109 144

91 10 18

73 14 55

152 473 583

321 576 974

398 604 616

1 773 562 664

Óëààíáààòàð ÓëààíáààòàðUlaanbaatar 57 646 67 361 73 740 79 135 58 069 11 987

Ulaanbaatar 6 281

650

2 148

Ýõ ñóðâàëæ: Àâòî òåõíèêèéí óëñûí ¿çëýãèéí ä¿í, Çàìûí öàãäààãèéí ãàçàð Source: Report on the State vehicles inspection, Traffic Police Office of General Police Department

228

6 328 11 970 22 293 38 544


SECTION 12. TRANSPORTATION 12.4 Ҫ̪РÇÀÌÛÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä SELECTED INDICATORS OF RAILWAY ¯ç¿¿ëýëò

Indicators

Òýýñýí à÷àà, ìÿí.òí îðîí íóòãèéí îëîí óëñûí ãàðãàëò îðóóëàëò äàìæèí ºíãºðºõ À÷àà ýðãýëò, ñàÿ òí.êì îðîí íóòãèéí îëîí óëñûí

Carried freight, thous.t local international exit entry transit Freight turnover mln. t.km local international

ãàðãàëò îðóóëàëò äàìæèí ºíãºðºõ Çîð÷èã÷èä, ìÿí.õ¿í îëîí óëñûí äîòîîäûí Çîð÷èã÷ ýðãýëò, ñàÿ õ¿í. êì

exit entry transit Passengers carried, thous. international local Passenger turnover, mln.pass.km

2 916.0

2003

2004

2005

12 284.7 6 588.6 5 696.1 975.0 1 080.4 3 640.7

14 031.8 6 857.3 7 174.5 1 125.3 1 225.2 4 824.0

15 586.3 7 558.7 8 027.6 1 468.3 1 166.0 5 393.3

2006 14 779.8 7 336.5 7 443.4 1 814.2 1 163.1 4 466.1

7 253.3 1 782.6 5 470.7

8 878.1 1 916.0 6 962.1

9 947.7 2 160.4 7 787.3

9 225.6 2 193.8 7 031.9

961.8 467.2 4 041.7 3 947.8 141.1 3 806.7 1 038.8

1 094.8 512.7 5 354.6 4 326.1 174.5 4 151.6 1 218.9

1 272.0 528.8 5 986.6 4 227.1 185.6 4 041.5 1 234.3

1 529.9 544.6 4 957.4 4 322.8 191.8 4 131.1 1 287.1

12.5 1000 ÊÌ2 ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐÒ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÌªÐ ÇÀÌ, 1 ÊÌ ÒªÌªÐ ÇÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ À×ÀÀ, ÇÎÐ×ÈÃ× ÝÐÃÝËÒ RAILWAY LENGTH PER 1000 KM 2 TERRITORY AND FREIGHT TURNOVER, CARRIED FREIGHT PER 1 KM RAILWAY LENGTH

Òºìºð çàìûí íèéò óðò, êì 2

1000 êì íîãäîõ òºìºð çàì, êì 1 êì òºìºð çàìä íîãäîõ à÷àà ýðãýëò, ìÿí.ò.êì çîð÷èã÷ ýðãýëò,ìÿí.õ¿í êì

Total railway length, km

2003 1 815

2004 1 815

2005 1 815

2006 1 815

1.2

1.2

1.2

1.2

3 996.3 572.3

4 891.5 671.6

5 480.8 680.0

5 083.0 709.2

2003 2 230.7 523.8 251.8 1455.1

2004 2 251.5 589.0 426.0 1236.4

2005 2 015.5 444.9 394.0 1176.6

2006 2 117.5 447.9 305.7 1363.9

251.9 138.8 113.0

340.6 171.2 169.5

335.3 205.3 130.0

364.8 234.1 130.7

2003 5 666.9

2004 5 683.3

2005 6 126.7

2006 6 280.8

1 900.7 1 892.6 1 873.6

1 900.7 1 937.8 1 844.8

2 278.6 1 980.3 1 867.8

2 392.8 1 980.3 1 907.8

Railway length km per 1000 km 2 Freight turnover, thous.t.km per 1 km railway length Passengers turnover thous.km person

12.6 ÈÐÃÝÍÈÉ ÀÃÀÀÐÛÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä SELECTED INDICATORS OF CIVIL AIR TRANSPORT

Òýýñýí à÷àà, òí øóóäàí òýýø à÷àà Çîð÷èã÷èä ìÿí.õ¿í îëîí óëñûí äîòîîäûí

Carried freight, tons post luggage cargo freight Passengers carried, thousand person international local

12.7 ÑÀÉÆÐÓÓËÑÀÍ ÀÂÒÎ ÇÀÌÛÍ ÓÐÒ, îíû ýöýñò, êì IMPROVED AUTO ROAD, at the end of the year, km

Ñàéæðóóëñàí çàì ¿¿íýýñ: õàòóó õó÷èëòòàé õàéðãàí õó÷èëòòàé ñàéæðóóëñàí øîðîîí çàì

Improved auto road-total of which: with hard cover with gravel cover improved soil road

229


Á¯ËÝà 13. ÌÝÄÝÝËÝË ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ

ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãèéí ñàëáàðò õîëáîîíû ¿éë àæèëëàãààíû íèéò îðëîãî, ¿¿íýýñ õ¿í àìààñ îðñîí îðëîãî, ñóóðèí òåëåôîí áîëîí øóãàìûí ðàäèî öýãèéí òîî, ¿¿ðýí òåëåôîí, óòàñã¿é òåëåôîí, ñàíñðûí õîëáîîíû õýðýãëýã÷, èíòåðíýòèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãà, èíòåðíýò ¿éë÷èëãýýíèé öýã (èíòåðíýò êàôå)-èéí òîî,èíòåðíýòèéí áàéíãûí õýðýãëýã÷äèéí òîî, ïåðñîíàëü êîìïüþòåðèéí òîî çýðýã ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã ãàðãàæ áàéíà. Ìîíãîëûí Öàõèëãààí Õîëáîî êîìïàíè, Ìîíãîë Øóóäàí êîìïàíè íü íèéñëýëèéí íóòàã äýâñãýðò áàéðëàäàã ¿íäñýí íýãæ¿¿äýýñýý ìýäýýëëèéã àâ÷ íýãòãýýä íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñò, àéìãèéí õîëáîîíû ãàçàð ñóìäààñ àâ÷ íýãòãýýä àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñò ìýäýýëäýã áºãººä àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçàð ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëæ áàéíà. Õàðèí õîëáîî, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ¿éë àæèëëàãààíû çàðèì ¿ç¿¿ëýëòèéã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2005 îíû 01/129 òîîò òóøààëààð çºâøººðñºí ìàÿãòààð Ìýäýýëýë, Õàðèëöàà õîëáîî, Òåõíîëîãèéí Ãàçàð öóãëóóëàí àâ÷ áîëîâñðóóëäàã áîëíî. Íèéò îðëîãî. Õîëáîîíû ¿éë àæèëëàãààíû íèéò îðëîãî ãýäýãò öàõèëãààí õîëáîî, õºäºë㺺íò õîëáîî, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè, øóóäàíãèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí òàéëàíò õóãàöààíû íèéò îðëîãûã îðóóëíà. ¯¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷. Òóõàéí áàéãóóëñàí ñ¿ëæýýíèé õ¿ðýýíä õºäºë㺺íòýé / íýãýýñ íºãºº ¿¿ðò øèëæèæ/ àøèãëàõ áîëîìæòîé óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Òóõàéí áàéãóóëñàí ñ¿ëæýýíèé õ¿ðýýíä àæèëëàõ ðàäèî äîëãèîíû õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Ñàíñðûí õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Ñàíñðûí õèéìýë äàãóóë àøèãëàí çîõèîí áàéãóóëæ áóé õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Èíòåðíýò êàôå. Îëîí íèéòýä íýã öýãò èíòåðíýò ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ þì. Èíòåðíýòèéí áàéíãûí õýðýãëýã÷èä. Ñàð á¿ð òîäîðõîé õýìæýýíèé òºëáºð òºëæ èíòåðíýòèéã òîãòìîë õýðýãëýäýã õýðýãëýã÷èä.

230


SECTION 13. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Information and communication technology section presents the main statistics on total revenue of communication service, including revenue from population, number of telephone lines and wired radio outlets, number of cellular mobile telephone subscribers, wireless telephone and satellite subscribers, number of internet service provider and internet cafe, number of permanent internet users (subscriber), number of personal computer. Telecommunication Company and Postal Company of Mongolia collect data from primary reporting units (from main branches, which are located in capital city) and sent to the statistical division of Ulaanbaatar city. Post offices of 21 aimags collect data from each soum and send to the statistical divisions of aimags. From there, the summarized data are sent to the National Statistical Office. Resolution 01/129 jointly by the Chairman of the National Statistical Office was issued in 2005 respectively The Information and Communication Technology Authority collects and processes some information using forms of information and communication activities indicators that are approved by the NSO. Total revenue. This is the total revenue entities earned in reporting year, which provide telecommunication, mobile communication, information technology and postal sectors. Cellular mobile telephone subscribers. Wireless telephone communication’s users that is mobile within constructing network boundaries. Wireless telephones. Radio paging communication’s users that is within constructing network boundaries. Satellite subscribers. Subscribers of communication enabled through satellite. Internet cafe. Entity, enterprise that provides internet services from certain location to the public. Permanent internet users (subscribers). These are subscribers that paying a fixed monthly subscription fee and permanently use internet.

231


Á¯ËÝà 13. ÌÝÄÝÝËÝË ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ 13.1 ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ MAIN INDICATORS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY DIVISION 2003 Õîëáîîíû ñàëáàðûí òîî Øóóäàíãèéí ñàëáàðûí òîî Õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî, îíû ¿íýýð, ñàÿ òºã Ñóóðèí òåëåôîí öýã, ìÿí.ø 1000 õ¿íä íîãäîõ ñóóðèí òåëåôîí öýã Òåëåâèçèéí íýâòð¿¿ëýõ, äàõèí äàìæóóëàõ ñòàíöûí òîî Øóãàìûí ðàäèî öýã, ìÿí.ø Òåëåâèçîð, ìÿí.ø* Êàáåëèéí òåëåâèçèéí õýðýãëýã÷äèéí òîî ¯¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷èéí òîî, ìÿí.õ¿í Óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷ Ñàíñðûí õîëáîîíû õýðýãëýã÷ Èíòåðíåòèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûí òîî Èíòåðíåò êàôå Èíòåðíåòèéí áàéíãûí õýðýãëýã÷äèéí òîî, ìÿí.õ¿í Ïåðñîíàëü êîìïüþòåðûí òîî* 1000 õ¿íä íîãäîõ ïåðñîíàëü êîìïüþòåðûí òîî

Number of telecommunication office Number of post office Communication services revenue, mln. tog, at current prices Number of telephone lines, thous.piece Number of telephone lines, per 1000 population Number of transition and relay TV stations Number of wiredradio outlets, thous.piece Number of TV sets, thous.piece* Number of cabel television users Number of cellular mobile telephone subscibers, thous.person Number of wireless telephones (WLL) Satellite subscriber Number of internet service providers (ISP) Internet cafe Number of permanent internet users (subscriber) thous.person Number of personal computer* Number of personal computer, per 1000 population

2004

2005

2006

357

357

357

389

377

374

378

391

92 430.7

99 933.8

128 393.3

173 499.7

145.3

152.6

160.5

156.6

58

61

63

61

648 93.8

792 78.1

796 73.6

632 72.0

220.0 2 504.0

290.0 2 533.1

320.0 2 562.4

362.5 2 578.6

53 228

64 130

77 277

81 808

319.4

445.1

570.9

770.1

18 408 318

21 078 366

23 003 300

45 111 258

8

12

26

24

118

120

115

105

11.2

20.4

22.0

51 805

60 000

85 000

99 606

21

24

33

39

Òàéëáàð: * ªðõèéí îðëîãî çàðëàãûí ñóäàëãàà áîëîí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí 2006 îíû òîîëëîãûí ä¿íä ¿íäýñëýí òîîöîâ. Note: * Estimation based on result of Household income and expenditure survey and Establishment census of 2006.

232

26.0


SECTION 13. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 13.2 ÕÎËÁÎÎ, ØÓÓÄÀÍÃÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, íýð òºð뺺ð COMMUNICATION AND POSTAL SERVICE INDICATORS, by kind 2003 ßâóóëñàí áè÷èã, çàõèäàë, áîîäîë, ìÿí.ø 1000 õ¿íä íîãäîõ, ø Õ¿ðãýñýí òîãòìîë õýâëýë, ñàÿ ø íýã õ¿íä íîãäîõ, ø Öàõèëãààí ìýäýý, ìÿí.ø 1000 õ¿íä íîãäîõ, ø Òåëåôîí ÿðèà, ñàÿ ìèíóò íýã õ¿íä íîãäîõ, ìèíóò

Number of sent mail, traffic, parcel, thous.piece per 1000 population, piece Number of delivered newspapers, m mln.piece per capita, piece Number of telegrames, thous.piece per 1000 population, piece Number of trunk calls, mln.minutes per capita, minutes

2004

2005

2006

722.1 290 18.5

815.4 324 12.6

821.6 322 13.8

829.3 322 17.6

7.4 119.9 48 600.9 241

5.0 108.5 43 570.2 226

5.4 80.3 32 427.6 168

6.8 69.0 27 401.7 156

13.3 ÑÓÓÐÈÍ ÒÅËÅÔÎÍ ÖÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF TELEPHONES LINES, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003 145 294 12 067 2 833 2 141 2 124 2 505 2 464 20 460 1 605 1 971 2 026 7 981 3 281 3 596 23 272 617 10 842 3 967 2 001 2 027 1 930 1 888 5 785 2 413 1 415 1 957 83 710

2004 152 563

2005

160 493 West region 12 996 13 435 3 056 3 109 2 333 2 403 2 337 2 500 2 695 2 732 2 575 2 691 Khangai region 22 000 22 705 1 715 1 707 2 067 2 092 2 130 2 233 9 070 9 127 3 228 3 436 3 790 4 110 Central region 24 199 24 855 582 565 11 361 11 618 4 164 4 419 2 061 2 066 2 117 2 138 1 953 1 982 1 961 2 067 East region 6 513 6 503 2 529 2 436 1 545 1 527 2 439 2 540 Ulaanbaatar 86 855 92 995

2006 156 561 12 387 3 124 2 342 2 532 2 193 2 196 21 469 1 515 1 809 2 308 9 141 2 710 3 986 23 157 540 10 280 4 273 2 048 2 253 1 942 1 821 6 505 2 518 1 512 2 475 93 043

233


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí Åðºíõèé Ãàçðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ¿íäýñëýí ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéã ãàðãàäàã. Äýëõèéí õóäàëäààíû áàéãóóëëàãààñ áîëîâñðóóëñàí “Áàðààã òîäîðõîéëîõ êîäëîõ, óÿëäóóëñàí ñèñòåì”-èéí àíãèëëûí äàãóó áàðààíû á¿ëýã, íýð òºðëèéã õàðóóëàâ. Ãàäààä õóäàëäààíû ãààëèéí ñòàòèñòèê íü óëñ îðíû ìàòåðèàëëàã íººöèéã íýìýãä¿¿ëýí ýäèéí çàñãèéí íóòàã äýâñãýðò îðæ áàéãàà /èìïîðò/, ìºí òóñ íººöººñ õàñàãäàí ýäèéí çàñãèéí íóòàã äýâñãýðýýñ ãàð÷ áàéãàà /ýêñïîðò/ á¿õ òºðëèéí áàðààã á¿ðòãýí ìýäýýëäýã. Õàðèí óëñ îðíû íóòàã äýâñãýðýýð äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëæ áàéãàà /òðàíçèò/ áîëîí ò¿ð õóãàöààãààð îðóóëæ, áóöààí ãàðãàæ áàéãàà /äîòîîäîä áîëîí õèëèéí ÷àíàäàä áîëîâñðóóëàëò õèéõ áàðààíààñ áóñàä/ áàðàà óëñ îðíû ìàòåðèàëëàã íººöèéã íýìýãä¿¿ëæ þì óó õîðîãäóóëäàãã¿é òóë ýäãýýð áàðààã ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêò á¿ðòãýäýãã¿é. Ãàäààä õóäàëäààíû ãààëèéí ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéã ãàðãàõ ¿íäñýí á¿ðòãýë íü ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëñýí áàðààíû òàëààðõè õýðýãöýýòýé á¿õ ìýäýýëëèéã àãóóëñàí ãààëèéí ìýä¿¿ëýã áîëíî. Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí ýöñèéí ºäðººð ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýæ ñòàòèñòèêèéí àëáàí ¸ñíû ìýäýýíä òóñãàíà. Àëáàí ¸ñíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä ýêñïîðò, èìïîðòûí íèéò õýìæýýã äàðààõ á¿ëãýýð àíãèëæ ¿ç¿¿ëíý. ¯¿íä : - Âàëþòûí òºëáºðò õóäàëäàà - Áàðàà ñîëèëöîî - Òºëáºðò çîðèóëñàí áàðàà - Ãàäààäûí çàõèàëàã÷èéí ìàòåðèàë, ò¿¿ãýýð õèéñýí áàðàà - Ãàäààäûí çýýëèéí õºðºí㺺ð íèéë¿¿ëñýí áàðàà - Ãàäààäûí òóñëàìæèéí áàðàà - Õºðºí㺠îðóóëàëòààð íèéë¿¿ëñýí áàðàà Áàðààã ýêñïîðòëîõ ãýäýã íü áàðààã ãààëèéí íóòàã äýâñãýðýýñ ãàðãàæ, ýíýõ¿¿ íóòàã äýâñãýðèéí ãàäíà á¿ðìºñºí ¿ëäýýõ çîðèëãî á¿õèé áàðààíä õàìààðàõ ãààëèéí ãîðèìûã õýëíý. Á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ñèñòåìèéí äàãóó ýêñïîðòîä äîîðõè ãîðèìûí áàðààã õàìðóóëíà. ¯¿íä: · ׺뺺ò ýðãýëòèéí á¿ñýýñ ãàðàëòàé äîòîîäûí áàðàà · ¯éëäâýðëýëèéí ÷ºëººò á¿ñýýñ ãàðàëòàé äîòîîäûí áàðàà · Ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò áîëîâñðóóëñàí áàðàà · Èìïîðòîîð îðóóëæ èðýýä ÿìàð íýãýí ººð÷ëºëò îðóóëàëã¿éãýýð ãàðãàæ áàéãàà ãàäààäûí áàðàà /ðåýêñïîðò/ Ýêñïîðòûí áàðààã ÄÀÔ – Ìîíãîë óëñûí õèë íºõöëèéí ¿íýýð òîîöíî. Ýêñïîðòûí ¿íèéí ä¿íã àìåðèê äîëëàðò øèëæ¿¿ëýõäýý àíõíû á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí ºäðèéí Ìîíãîë áàíêíû âàëþòûí õàíøèéã õýðýãëýíý. Áàðààã èìïîðòëîõ ãýäýã íü ãàäààäûí áàðààã ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò á¿ðìºñºí îðóóëàõ ãààëèéí ãîðèìûã õýëíý. Ýíýõ¿¿ ãîðèì ¸ñîîð áàðààíä íîãäóóëàõ ¸ñòîé àëèâàà èìïîðòûí òàòâàð, õóðààìæóóäûí òºëáºð òîîöîîã õèéæ ãààëèéí á¿õèé ë øààðäàãäàõ ¿éë àæèëëàãààã äóóñãàâàð áîëãîñîí áàéíà Á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ñèñòåìèéí äàãóó èìïîðòîä äîîðõè ãîðèìûí áàðààã õàìðóóëíà. ¯¿íä: · Ãàäààäûí áàðàà · Õèëèéí ÷àíàäàä áîëîâñðóóëàëò õèéãäñýí ãàäààäûí áàðàà 234


SECTION 14. FOREIGN TRADE

·

Ýêñïîðòîä ãàðñàí áàéäëààð íü ÿìàð íýãýí ººð÷ëºëò îðóóëàëã¿é áóöààí îðóóëæ áóé äîòîîäûí áàðàà /ðåèìïîðò/

Èìïîðòûí áàðààã Ìîíãîë óëñûí õèë õ¿ðòýëõ á¿õ çàðäëûã øèíãýýñýí ÑÈÏ-Ìîíãîë óëñûí õèë íºõöëèéí ¿íýýð ¿íýëæ ñòàòèñòèêò á¿ðòãýíý. Èìïîðòûí áàðààíû ¿íèéã àìåðèê äîëëàðò øèëæ¿¿ëýõäýý ãààëèéí ýöñèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí ºäðèéí Ìîíãîë áàíêíû âàëþòûí õàíøèéã õýðýãëýíý. ͯÁ-ûí Ñòàòèñòèêèéí Õýëòñýýñ ãàðãàñàí “Îëîí Óëñûí õóäàëäààíä õýðýãëýæ áàéãàà ¿íèéí èíäåêñèéí àðãà÷ëàë”-ä íèéö¿¿ëýí 1997 îíä áàòàëñàí “Ìîíãîë Óëñàä ãàäààä õóäàëäààíû ¿íèéí áîëîí òîî õýìæýýíèé èíäåêñ òîîöîõ àðãà÷ëàë”-ûí äàãóó ýêñïîðò, èìïîðòûí ¿íèéí áîëîí áèåò õýìæýýíèé èíäåêñèéí òîîöîîã õèéæ áàéãàà áîëíî. Îëîí óëñûí õýìæýýíä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí çºâëºìæ áîëîí Îëîí Óëñûí Âàëþòûí ñàíãèéí àðãà÷ëàëûí äàãóó 2002 îíîîñ ìºíãºæººã¿é àëòûã ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèê ìýäýýëýëä òóñãàäàã áîëîâ. Ìîíãîëáàíê ìºíãºæººã¿é àëòíû 1997-2002 îíû ýêñïîðò, èìïîðòûí õýìæýý, ¿íèéí ä¿íã ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàðò èð¿¿ëæ, ò¿¿íèéã õîëáîãäîõ îíóóäàä òóñãàñàí òóë äýýðõ îíóóäûí ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ÒªËÁªÐÈÉÍ ÒÝÍÖÝË Òºëáºðèéí òýíöëèéí óðñãàë äàíñ 2006 îíä 321.6 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷, 2005 îíîîñ 237.4 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäæýý. Õºðºí㺠áà ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ 102.0 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷ 2005 îíîîñ 2 äàõèí áóþó 58.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð ºñ÷ýý. Òºëáºðèéí òýíöëèéã Ìîíãîëáàíê óëèðàë, æèëýýð íýãòãýí ãàðãàæ áàéíà. “Òºëáºðèéí òýíöýë” ãýæ òîäîðõîé õóãàöààíä ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàò áîëîí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàò áóñûí õîîðîíä õèéñýí õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýý, îðëîãî, óðñãàë øèëæ¿¿ëýã, ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí õºðºíãèéí óðñãàëûí îðëîãî, çàðëàãûí ã¿éëãýýã ñèñòåì÷ëýí íýãòãýñýí ñòàòèñòèêèéí òàéëàí þì. Òºëáºðèéí òýíöëèéã ¿íäñýí 3 á¿ëýã äàíñààð áîëîâñðóóëíà. Y¿íä: 1. Óðñãàë äàíñ 2. Õºðºíãà áà ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ 3. ͺºö “Ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàò”-ä äàðààõè àíãèëàëä õàìðàãäàõ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿ì¿¿ñèéã õàìðóóëíà. ¯¿íä: · Ìîíãîë óëñûí íóòàã äýâñãýð äýýð îðøèí ñóóæ áàéãàà Ìîíãîë óëñûí èðãýä · Ãàäààä îðíóóäàä 1 æèë õ¿ðòýë õóãàöààãààð ò¿ð îðøèí ñóóæ áàéãàà Ìîíãîë óëñûí èðãýä · Ìîíãîë óëñûí íóòàã äýâñãýð äýýð 1 æèëýýñ äýýø õóãàöààãààð îðøèí ñóóæ áàéãàà ãàäààäûí èðãýä · Ìîíãîë óëñûí íóòàã äýâñãýð äýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà ºì÷èéí á¿õ õýëáýðèéí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà, Çàñãèéí ãàçðûí áàéãóóëëàãà, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà áà òýäãýýðèéí ñàëáàð, òºëººëºã÷äèéí ãàçàð · Ìîíãîë óëñààñ ãàäààä îðíóóäàä ñóóãàà ýë÷èí ñàéäûí ÿàì, êîíñóëûí áîëîí áàéíãûí òºëººëºã÷äèéí ãàçàð, òýäãýýðò àæèëëàäàã Ìîíãîë óëñûí èðãýä, öýðãèéí àëáàí õààã÷, ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí õàìò · Ãàäààä îðíóóäàä ñóð÷ áàéãàà áîëîí ãàäààäàä óðò áîëîí áîãèíî õóãàöààãààð ýì÷ë¿¿ëæ áóé Ìîíãîë óëñûí õàðúÿàò èðãýä “Ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàò áóñ”-ä äýýðõè àíãèëàëä ¿ë õàìðàãäàõ ãàäààä îðíû áîëîí Ìîíãîë óëñûí èðãýä, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóä õàìðàãäàíà. 235


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

Òºëáºðèéí òýíöëèéí ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ íü Ãààëèéí ñòàòèñòèêèéí ñàðûí ìýäýý, Çàñãèéí ãàçðûí ãàäààäûí çýýëèéí àøèãëàëò, òºëáºðèéí ñàð òóòìûí ìýäýý, àðèëæààíû áàíêóóäûí ãàäààä ã¿éëãýýíèé ñàðûí òàéëàí, ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýý, ãàäààäàä çîð÷èã÷ èðãýäèéí òàëààðõè ìýäýý, Ìîíãîëáàíêíû ñàðûí òàéëàí òýíöýë, äîòîîäûí áîëîí ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëòòàé òîìîîõîí êîìïàíèóäûí ãàäààä ã¿éëãýýíèé ìýäýý, ãàäààäààñ àâñàí âàëþòûí çýýëèéí á¿ðòãýë áîëîí ò¿¿âýð ñóäàëãààíû òîî ìýäýýëýë þì. Òºëáºðèéí òýíöýëä ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàò áîëîí õàðúÿàò áóñûí õîîðîíä õèéãäñýí ã¿éëãýýã á¿ðòãýõäýý îðëîãî áà çàðëàãûí õîñîëñîí áè÷èëòèéí çàð÷ìûã ìºðäºíº. Ìîíãîë óëñûí òºëáºðèéí òýíöýëä àëèâàà ã¿éëãýýã àìåðèê äîëëàðààð á¿ðòãýæ, òºëáºðèéí òýíöëèéí ã¿éöýòãýëèéã ñàÿ àìåðèê äîëëàðààð çîõèîíî. Òºãðºãèéí ã¿éëãýýã àìåðèê äîëëàðò õºðâ¿¿ëýõäýý òóõàéí æèë, óëèðëûí âàëþòûí äóíäàæ õàíøèéã õýðýãëýíý. Ìîíãîë óëñûí òºëáºðèéí òýíöëèéí ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ, ã¿éëãýýã á¿ðòãýõ, ñóäàëãàà ÿâóóëàõ ¿éë àæèëëàãààã öîãö òóñãàñàí çààâðûã 2004 îíä øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëæ ìºðäºæ áàéíà. Y¿íýýñ ºìíº 1994 îíä áàòëàãäñàí çààâðààð ãàäààä õóäàëäààíû èìïîðòûã ÑÈÔ íºõö뺺ð òºëáºðèéí òýíöýëä òóñãàæ áàéñàí. Òºëáºðèéí òýíöëèéí ñòàòèñòèêèéí îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí äàãóó èìïîðòûã ÔÎÁ íºõö뺺ð òóñãàõààð çààñíû äàãóó 2004 îíîîñ òºëáºðèéí òýíöýëä ãààëèéí ñòàòèñòèêèéí ÑÈÔ íºõöºëòýé èìïîðòûí ä¿íãýýñ äààòãàë, òýýâðèéí ºðòãèéã ñàëãàí ¿éë÷èëãýýíèé á¿ëýãò øèëæ¿¿ëýí òîîöîæ, áàðààíû èìïîðòûã ÔÎÁ íºõö뺺ð òàâüæ ýõýëñýí áîëíî.

236


SECTION 14. FOREIGN TRADE

FOREIGN TRADE Processing of the foreign trade data is based on information of the Customs Office Administration of Mongolia. The Commodities were classified according to the “Harmonized System of Coding Goods” developed by the World Trade Organization. Customs statistics of foreign trade is registered all kinds of items, which includes export and import goods. But transit goods as well the goods which are temporarily crossed the border and returned across the frontier (excluding the goods produced in domestic and abroad market) are not registered in the foreign trade data due they are not reduce or increase the material resources of a country. For the customs statistics, primary source information is the customs declaration. Exports and imports are reflected in the official statistics after completion of customs clearance. In the official statistical bulletin information on export and import are shown by the following groups: - trade with payment at foreign currency - barter - goods for repayment - goods made from foreign customers materials - goods delivered by foreign loan - goods of foreign aid - goods delivered by investment Exports – it means that a customs rule related to exports of goods, for the customs territory and for complete exports of them out of the territory. Our country is referring to countries with general trade system. General export, cover the following goods: · domestic goods originated from free circulation area · domestic goods originated from industrial free zone · goods processed in customs territory · re-exports of foreign goods Export goods calculated by “DAF – Mongolian border” term. For transfer of overall value of export in to American dollars, Mongol Bank exchange rate of the day of customs clearance is used. Imports – it means that a customs rule for import of foreign goods to the customs territory. All customs procedures should be finished. According to general system for registration following goods are included in import: · foreign goods · foreign goods manufactured and processed abroad · re-imports of domestic goods The price of import goods is defined as CIÐ – Mongolian border condition, included all costs inside the frontier and this price is a customs price. For transfer of overall value of import in to American dollars, rate of exchange of the day, is used in which was made Mongol Bank.

237


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

According to the “Methodology on price index for external trade” which is issued by the Economic and Social Affairs of United Nations, “Methodology on calculating foreign trade prices and physical volume index in Mongolia” have been approved in 1997 year. Price and volume index of foreign trade is calculated according to this methodology. In accordance with the internationally accepted recommendations and IMF methodology the volume & value of nonmonetary gold is included in statistical data of external trade since 2002. The volume and value of nonmonetary gold for 1999-2001 was provided by Mongol Bank. Since the NSO included them in relevant years the results have been modified.

BALANCE OF PAYMENTS In 2006, the current account surplus equaled to 321.6 mln. US dollars, which was increased by 237.4 mln. US dollars compared with the 2005 year. Capital and financial account surplus equaled to 102.0 mln. US dollars and increased by 2 times more or 58.6 mln. US dollars than 2005. Balance of Payments is compiled by the Bank of Mongolia in quarterly and annual basis. “Balance of Payments” is aggregated statistical report on trade, service, income, current transfers, financial and capital flow income, expenditure transactions made between economical residents and non-residents. The Balance of Payments is compiled by three main accounts, which are: 1. Current account 2. Capital and financial account 3. Reserve assets “Residents” include following entities, enterprises and individuals: · Residents of Mongolian territory, citizens of Mongolia, · Mongolian citizens living in foreign country for less than one year, · Foreign citizens residing in Mongolia for more than one year, · All kinds of entities or enterprises of all types of ownership that operate in Mongolian territory, Government organizations, NGOs and its branches, resident representatives, · Mongolian embassies in foreign countries, consular and permanent representative offices, its Mongolian employees, military and civil servants, with their family members, · Mongolian residents or citizens studying in foreign countries and patients undergoing long and short term treatment in foreign countries. “Non-residents” include Mongolian and foreign residents and enterprises not mentioned above. The data source of Balance of Payment transactions are monthly data of General Customs Office, monthly data on foreign loan usage and payments compiled by the Government, monthly report of foreign transactions, foreign investment, information of citizens traveling abroad compiled by commercial banks, quarterly report and balance sheet of the Bank of Mongolia, foreign transaction report of big enterprises, foreign currency loan registry and sample survey data. 238


SECTION 14. FOREIGN TRADE

In the balance of payments transactions between residents and non-residents are registered using income and expenditure double entry principle. In the Balance of payment of Mongolia any transaction is registered in US dollars and balance is compiled in million US dollars. In converting Togrog transactions into US dollar transactions average rate of quarter or year is used. Comprehensive instruction on compiling information for balance of payments, registering transactions, and conducting survey was improved and developed in 2004. Before 2004 foreign trade import was reflected by c.i.f. valuation, referring to instructions developed in 1994. According to the international Balance of Payments standard imports were to be reflected by f.o.b. valuation, since 2004 from General Customs Office data’s imports c.i.f. insurance, transportation costs were separated and included in the service sector using f.o.b. valuation.

239


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.1 ÍÈÉÒ ÝÐÃÝËÒ, óëñààð, îíû ¿íýýð TOTAL TURNOVER, by countries, at current prices

Óëñààð Á¿ãä ¿¿íýýñ: Àâñòðàëè Àâñòðè ÀÍÓ Áåëüãè Áîëãàð Áåëàðóñü Âüåòíàì ÁÍÑÓ ÕÁÍÃÓ Äàíè Èçðàèëü Èíäîíåç Èñïàíè Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êàçàêñòàí Êàíàä Êèðãèçñòàí Ìåêñèê Íèäåðëàíä Ìàëàéç ÎÕÓ Ïîëüø Ñèíãàïóð Òàéâàíü Òàéëàíä Òóðê Óêðàéí Óíãàð Ôèíëÿíä Ôðàíö ÁÍÕÀÓ ×åõèéí ÁÍÓ Øâåä Ùâåéöàðü Àð.Íýãäñýí Ýìèðàò Ýíýòõýã ßïîí Áóñàä

240

By countries Total of which: Australia Austria USA Belgium Bulgaria Belarus Viet Nam South Korea Germany Denmark Israel Indonesia Spain Italy United Kingdom Kazakstan Canada Kyrgyzstan Mexico Netherlands Malaysia Russian Federation Poland Singapore Taiwan Thailand Turkey Ukraine Hungary Finland France China Czech Republic Sweden Switzerland United Arab Emirates India Japan Other

2003 1 416.9

2004 1 890.8

54.1 5.5 166.4 6.4 1.5 3.0 1.7 75.2 42.6 3.9 0.9 2.8 8.3 12.4 30.0 7.7 4.5 1.0 0.0 4.3 4.7 306.6 8.0 45.4 1.9 1.4 2.7 12.8 3.8 2.7 12.7 483.3 5.9 1.4 4.9 0.5 1.0 71.9 13.0

15.6 4.7 202.8 4.1 1.7 5.5 2.2 70.8 45.2 5.0 4.3 3.0 4.4 20.4 141.4 26.5 20.9 1.3 0.2 4.7 5.6 362.6 8.8 34.9 5.0 4.7 2.1 18.1 7.3 2.6 30.5 671.1 4.6 6.3 6.6 0.6 1.3 108.4 25.2

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD 2005 2006 2 249.2 3 028.4 28.4 1.0 192.6 5.8 1.8 5.1 2.6 128.8 49.9 3.3 8.1 3.3 0.9 28.3 95.8 41.1 139.4 1.3 0.2 7.8 7.0 445.2 10.1 16.9 2.7 0.9 2.3 26.6 3.4 2.8 30.0 821.5 5.3 1.8 5.3 0.4 1.6 81.3 38.6

17.9 1.6 163.1 3.9 1.6 5.7 3.0 103.9 52.2 2.0 7.3 3.9 1.8 47.3 47.6 51.5 181.0 1.4 0.8 6.7 9.8 592.9 12.7 23.0 3.3 2.1 4.0 27.6 4.3 3.2 18.6 1 465.2 6.7 3.9 7.8 0.3 3.9 104.7 30.2


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.2 ÝÊÑÏÎÐÒ, óëñààð, îíû ¿íýýð EXPORTS, by countries, at current prices

Óëñààð Á¿ãä ¿¿íýýñ: Àâñòðàëè ÀÍÓ Áåëüãè ÁÍÑÓ ÕÁÍÃÓ

By countries Total of which: Australia USA Belgium South Korea Germany

2003 615.9

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD 2004 2005 2006 869.7 1 064.9 1 542.8

34.5 142.9 0.5 7.5 4.6

0.1 156.3 0.7 9.7 11.7

14.2 152.5 1.1 65.1 12.3

0.4 119.0 1.0 21.4 9.2

Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êàçàêñòàí Êàíàä Ìåêñèê

Italy United Kingdom Kazakstan Canada Mexico

9.1 26.1 2.8 0.7 0.0

17.3 137.4 0.2 14.7 -

24.8 87.1 0.6 122.1 0.1

40.4 38.6 1.7 171.2 0.0

Ëþêñåìáóðã Íèäåðëàíä ÎÕÓ Ïîëüø Ñèíãàïóð Òóðê

Luxembourg Netherlands Russian Federation Poland Singapore Turkey

2.2 41.2 0.0 35.0 1.5

3.3 20.6 0.1 19.9 0.6

0.5 4.6 27.2 0.1 0.6 0.0

11.9 2.8 45.1 0.0 2.3 0.3

Óêðàéí Óçáåêñòàí Ôðàíö ÁÍÕÀÓ ×åõèéí ÁÍÓ

Ukraine Uzbekstan France China Czech Republic

3.6 0.1 1.9 287.0 0.1

3.3 3.7 15.6 413.9 0.0

7.0 14.8 0.7 514.2 0.2

Øâåä Ùâåéöàðü Àð.Íýãäñýí Ýìèðàò Ýíýòõýã ßïîí Áóñàä

Sweden Switzerland United Arab Emirates India Japan Other

0.5 0.2 0.1 8.5 5.2

2.1 0.2 0.6 33.4 4.3

0.0 4.2 0.1 0.1 5.8 5.5

4.7 0.2 1.8 1 050.2 0.8 0.7 6.4 0.0 1.5 7.1 4.1

241


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.3 ÈÌÏÎÐÒ, óëñààð, îíû ¿íýýð IMPORTS, by countries, at current prices Óëñààð Á¿ãä ¿¿íýýñ: Àâñòðàëè Àâñòðè ÀÍÓ Áåëüãè Áîëãàð Áåëàðóñü

By countries Total of which: Australia Austria USA Belgium Bulgaria Belarus

2003 801.0

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD 2004 2005 2006 1 021.1 1 184.3 1 485.6

19.6 5.5 23.5 5.9 1.5 3.0

15.5 4.7 46.5 3.4 1.7 5.5

14.1 0.9 40.1 4.7 1.6 5.1

17.5 1.4 44.1 2.9 1.6 5.6

1.7 67.7 38.0 3.9 0.8 2.8

2.2 61.2 33.5 5.0 4.3 3.0

2.6 63.7 37.6 3.3 8.1 3.2

3.0 82.5 43.0 2.0 7.3 3.9

8.2 3.3 3.9 4.9 3.8 1.0 2.1

4.3 3.0 4.0 26.3 6.2 1.3 1.4

0.9 3.4 8.7 40.5 17.3 1.1 3.1

1.8 6.9 9.0 49.8 9.9 1.2 3.9

Âüåòíàì ÁÍÑÓ ÕÁÍÃÓ Äàíè Èçðàèëü Èíäîíåç

Viet Nam South Korea Germany Denmark Israel Indonesia

Èñïàíè Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êàçàêñòàí Êàíàä Êèðãèçñòàí Íèäåðëàíä

Spain Italy United Kingdom Kazakstan Canada Kyrgyzstan Netherlands

Ìàëàéç ÎÕÓ Ïîëüø Ñèíãàïóð Òàéâàíü Òàéëàíä

Malaysia Russian Federation Poland Singapore Taiwan Thailand

4.7 265.4 8.0 10.4 1.9 1.4

5.5 341.9 8.7 15.0 5.0 4.7

7.0 417.9 10.0 16.3 2.5 0.9

9.8 547.8 12.6 20.7 3.2 2.1

Òóðê Óêðàéí Óíãàð Ôèíëÿíä Ôðàíö ÁÍÕÀÓ

Turkey Ukraine Hungary Finland France China

1.2 9.2 3.8 2.7 10.8 196.3

1.5 14.8 7.2 2.5 14.9 257.2

2.3 19.6 3.4 2.8 29.4 307.3

3.5 22.8 4.2 3.2 16.8 415.0

×åõèéí ÁÍÓ Øâåä Ùâåéöàðü Ýíýòõýã ßïîí Áóñàä

Czech Republic Sweden Switzerland India Japan Other

5.8 1.3 4.4 0.9 63.4 8.4

4.5 6.2 4.4 0.6 75.0 18.3

5.1 2.1 1.1 1.5 75.5 19.6

5.9 3.1 1.4 2.4 97.6 16.2

242


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.4 ÝÊÑÏÎÐÒ, ÈÌÏÎÐÒ, á¿ñýýð, îíû ¿íýýð EXPORTS AND IMPORTS, by region, at current prices Á¿ñ

Region Íèéò ýðãýëò

Á¿ãä Àçè Ç¿¿í ºìíºä Àçèéí îðíóóä Îéðõè Äîðíîäûí îðíóóä Åâðîï Åâðîïûí õîëáîî* Àìåðèê Àôðèê Àâñòðàëè

Total Asia Association of Southeast Asian countries Middle East countries Europe European Union* Americas Africa Australia

Á¿ãä Àçè Ç¿¿í ºìíºä Àçèéí îðíóóä Îéðõè Äîðíîäûí îðíóóä Åâðîï Åâðîïûí õîëáîî Àìåðèê Àôðèê Àâñòðàëè

Ýêñïîðò Total Asia Association of Southeast Asian countries Middle East countries Europe European Union Americas Africa Australia

Á¿ãä Àçè Ç¿¿í ºìíºä Àçèéí îðíóóä Îéðõè Äîðíîäûí îðíóóä Åâðîï Åâðîïûí õîëáîî Àìåðèê Àôðèê Àâñòðàëè

Èìïîðò Total Asia Association of Southeast Asian countries Middle East countries Europe European Union Americas Africa Australia

2003

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD 2004 2005 2006

1 416.9 702.5

1 890.8 944.9

2 249.2 1 130.4

3 028.4 1 788.7

56.6

52.5

31.9

43.0

2.8 484.1

3.0 699.8

2.4 748.2

1.9 868.5

151.1 172.3 2.9 55.0

297.9 228.5 0.1 17.5

252.2 340.2 0.4 30.0

228.1 351.9 0.3 19.0

615.9 344.0

869.7 484.4

1 064.9 603.9

1 542.8 1 086.9

35.1

20.0

0.7

2.5 91.8

2.6 213.6

2.0 171.1

1.5 164.9

44.8 143.9 1.7 34.5

186.6 171.4 0.1 0.1

131.6 275.5 0.1 14.3

107.9 290.5 0.1 0.4

801.0 358.5

1 021.1 460.5

1 184.3 526.5

1 485.6 701.8

21.6

32.5

31.2

40.6

0.3 392.3

0.4 486.2

0.4 577.1

0.4 703.6

106.3 28.4 1.2 20.6

111.3 57.1 0.0 17.4

120.6 64.7 0.3 15.7

120.2 61.4 0.2 18.6

2.4

Òàéëáàð: * 2004 îíû 5 äóãààð ñàðûí 1-íä Êèïð, ×åõèéí ÁÍÓ, Ýñòîíè, Óíãàð, Ëàòâè, Ëèòâà, Ìàëüòà, Ïîëüø, Ñëîâåê, Ñëîâåíè óëñ Åâðîïûí Õîëáîîíä íýãäýí îðñîí òóë ºìíºõ îíóóäûí ÅÕ-íû óëñóóäûí ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. Note : * On 5th of May of 2004 Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the European Union. The estimation of European Union on previous years have been modified.

243


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.5 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ MAIN EXPORT COMMODITIES Íýð

Commodities

Õýìæèõ íýãæ Unit Ò¿¿õèé ýä Raw material òí t òí t

2003

2004

2005

252.9 47.4 381.3 Áîõèð íîîëóóð Greezy cashmere 797.3 766.9 811.2 Àäóóíû õÿëãàñ Horse hair Õîíèíû 8.4 8.3 6.8 ñàìíààã¿é íîîñ Sheep wool ìÿí.òí thous.t 0.4 0.3 0.8 Òýìýýíèé íîîñ Camel wool ìÿí.òí thous.t 0.5 0.6 0.5 Àäóóíû äýë Horse mane ìÿí.òí thous.t 13.1 2.0 ¯õðèéí øèð Cattle hide ìÿí.ø thous.pcs 359.7 198.9 261.4 Àäóóíû øèð Horse hide ìÿí.ø thous.pcs 91.3 98.3 2.7 Õîíèíû àðüñ Sheep skin ìÿí.ø thous.pcs 31.9 5.6 17.2 ßìààíû àðüñ Goat skin ìÿí.ø thous.pcs Ìàëûí äàéâàð Edible meet 886.8 6.1 404.4 á¿òýýãäýõ¿¿í offal òí t Áîëîâñðóóëààã¿é ìÿí. áàðð thous. barrel íåôòü 159.5 180.4 188.1 Crude petroleum oils Áîëîâñðóóëñàí, õàãàñ áîëîâñðóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Processed, semi-processed product Çýñèéí Copper 568.9 562.6 587.1 áàÿæìàë concentrate ìÿí.òí thous.t Ìîëèáäåíèé Molybdenium 4.0 2.3 2.4 áàÿæìàë concentrate ìÿí.òí thous.t Æîíøíû Flourspar 257.4 289.1 311.4 áàÿæìàë concentrate ìÿí.òí thous.t ×àíàðæóóëñàí 3.9 ãàí Qualified steel ìÿí.òí thous.t Òóíãààñàí çýñ, Refined copper & 1.4 2.7 3.0 õàéëø copper alloys ìÿí.òí thous.t Áîëîâñðóóëààã¿é Gold, unwrought or áóþó õàãàñ in semi-manufactured 12.4 19.3 23.8 áîëîâñðóóëñàí àëò forms òí t 435.4 1 635.1 2 217.8 Í¿¿ðñ Coal ìÿí.òí thous.t 10.2 52.1 37.3 Ãóàëèí Timber m3 ì3 3 0.2 0.5 Ç¿ñìýë ìàòåðèàë Sawn wood thous.m 3 ìÿí.ì 0.6 0.8 0.9 Ñàìíàñàí íîîëóóð Combed goat down ìÿí.òí thous.t 22.5 12.7 13.9 Íîîëóóðàí òîïñ Tops of cashmere òí t 222.8 277.7 295.2 ªëºí ãýäýñ Intestine òí t 15.1 8.4 7.8 Ìàõ Meat ìÿí.òí thous.t 65.5 26.1 29.0 Áóãûí ÿñàí ýâýð Deer bone horns òí t 20.0 ßñíû ãóðèë Bonedust òí t 21.3 40.8 26.8 Àðõè Vodka ìÿí.ë thous.l Ñ¿ëæìýë ïàëüòî, Knitted or crocheted 6.5 0.7 15.3 öóâ, õ¿ðýì coat, jacket ìÿí.ø thous.pcs Ñ¿ëæìýë äîòóóð Knitted or crocheted 6 748.2 12 616.0 10 832.8 õóâöàñ underwear ìÿí.ø thous.pcs Ñ¿ëæìýë ãàäóóð Knitted or crocheted 8 093.1 10 198.0 4 508.8 öàìö sweater (jumper) ìÿí.ø thous.pcs Ñóëæìýë áýýëèé Knitted or crocheted 2.2 2.4 1.9 and gloves mittens ìÿí.õîñ thous.pairs θìîë ïàëüòî, öóâ, Sewn coat, jacket 815.8 386.5 19.1 õ¿ðýì, íºìðºã ìÿí.ø thous.pcs θìîë äîòóóð Sewn underwear 6 439.8 6 653.8 4 874.5 õóâöàñ ìÿí.ø thous.pcs Íåéëîí, ðåçèí Sewn synthetic ìàòåðèàëààð õèéñýí wearing apparel 0.5 0.0 î¸ìîë õóâöàñ ìÿí.ø thous.pcs

244

2006 1 675.7 857.1 6.4 0.9 0.5 3.5 303.0 5.2 1 025.1 337.9

599.5 3.3 355.0 2.4

15.4 2 380.1 62.3 1.1 1.4 13.0 260.1 11.7 12.8 890.9 78.2 2.1 9 308.0 4 342.4 3.0 1.3 3 898.4

0.5


SECTION 14. FOREIGN TRADE

Íýð Õèâñ Õºíæèë áà àÿíû õºíæèë ¯¿íýýñ: Òýìýýíèé íîîñîí Çýñ Õºíãºí öàãààí Õàð òºìºð Õàð òóãàëãà

Commodities Õýìæèõ íýãæ 2 Carpets ñàÿ ì Blankets & travelling rugs ìÿí.ø Of which: Ñamel wool ìÿí.ø Õàÿãäàë á¿òýýãäýõ¿¿í Waste copper òí Aluminium scrap òí Iron scrap ìÿí.òí Lead waste & scrap ìÿí.òí

( Õ¿ñíýãò 14.5 -ûí ¿ðãýëæëýë Table 14.5 continuation ) Unit 2003 2004 2005 2006 2 0.1 0.1 0.1 0.1 mln.m 5.9

5.8

6.9

10.9

4.1 thous.pcs Waste product t 22.5 t 123.0 thous. t 4.1

2.7

5.4

8.1

7.8 22.1 20.3

1.0 96.4 6.0

0.0 0.0 3.3

2.9

5.2

0.5

0.7

thous.pcs

thous. t

14.6 ÈÌÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ MAIN IMPORT COMMODITIES Íýð

¯ð òàðèà Ãóðèë Óðãàìëûí òîñ Ìàðãàðèí Öºöãèéí òîñ Ýëñýí ÷èõýð Õàòóó ÷èõýð Àìòëàã ãóðèëàí ç¿éëñ Ëààçàëñàí æèìñ, ñàìàð Öàãààí áóäàà Øàð áóäàà Íîãîîí öàé ßíæóóð òàìõè Ä¿íñýí òàìõè Òºìñ Ñîíãèíî, ñàðìèñ Æèìñ, æèìñãýíý ¯¿íýýñ: Àëèì, ëèéð Ñîãòóóðóóëàõ áèø óíäàà Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà ¯¿íýýñ: Øàð àéðàã Ñàâàí ¯¿íýýñ: Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí Ýäèéí ñàâàí Óãààëãûí íóíòàã Òóíãààð ñàâëàãäñàí ýì

Commodities Õýìæèõ íýãæ Unit 2003 ªðãºí õýðýãëýýíèé áàðàà Consumer goods Õ¿íñíèé áàðàà Food commodities Wheat ìÿí.òí thous.t 61.5 Flour ìÿí.òí thous.t 75.2 Vegetable oil ìÿí.òí thous.t 0.1 Margarin ìÿí.òí thous.t 3.0 Butter òí t 55.1 Granulated sugar ìÿí.òí thous.t 19.0 Candy ìÿí.òí thous.t 5.1 Flavoured flour product ìÿí.òí thous.t 5.2 Canned fruits, nuts ìÿí.òí thous.t 0.1 Rice ìÿí.òí thous.t 14.8 Millet ìÿí.òí thous.t 6.2 Green tea ìÿí.òí thous.t 1.9 Cigarette ñàÿ ø mln.pcs 673.0 Tobacco òí t 474.2 Potato ìÿí.òí thous.t 40.2 Onion, garlic ìÿí.òí thous.t 7.1 Fresh fruit ìÿí.òí thous.t 23.3 Of which: Apple, pear ìÿí.òí thous.t 17.1 Soft drinks, ñàÿ ëèòð mln. litres 5.0 Alcohol drinks ñàÿ ëèòð mln. litres 17.2 Of which: Beer ñàÿ ëèòð mln. litres 15.7 Õ¿íñíèé áóñ Non-food commodities Soap òí t 6 000.5 Of which: Toilet soap òí t 1 186.5 Laundry soap òí t 4 684.1 Detergent òí t 2 283.1 Packet medicine òí t 970.7

2004

2005

2006

114.9 79.3 0.6 3.6 5.0 33.7 5.6

97.5 103.9 0.2 4.6 8.4 26.8 6.0

102.2 105.6 0.1 5.1 104.6 26.3 5.4

5.8

6.1

6.7

0.0 26.7 7.8 2.2 764.7 1 035.3 38.4 9.5 22.9

0.1 13.8 8.4 1.5 629.3 1 383.3 41.0 5.5 22.6

0.0 19.1 7.2 2.0 761.4 1 178.7 35.6 4.3 15.3

16.5

16.3

9.4

4.9

4.2

5.5

19.5

9.4

12.0

12.9

7.8

10.8

6 075.9

6 261.5

6 745.9

1 440.5 4 544.8 2 197.0

1 538.1 4 553.7 2 751.1

1 456.4 5 006.3 3 184.3

784.8

790.7

813.2

245


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ Íýð Áîîäëûí õóâàíöàð ñàâ ¯¿íýýñ: Õóâàíöàð øóóäàé áîëîí óóò Íèéëýã ìÿíäñàí äààâóó Õºâºí öààñàí äààâóó Ñàâõèí ò¿ðèéòýé ãóòàë Õºðãºõ, õºë人õ òºõººðºìæ ¯¿íýýñ: Àõóéí çîðèóëàëòàò øàõóóðãàò õºðãºã÷ Àõóéí çîðèóëàëòàò øèíãýíò, øàõóóðãàò öàõèëãààí õºðãºã÷ Àõóéí óãààëãûí ìàøèí Óñ õàëààõ çýðýã àõóéí öàõèëãààí õýðýãñýë ¯¿íýýñ: Öàõèëãààí çóóõ Öàõèëãààí èíä¿¿

Commodities Plastic bottle, box Of which: Sacks & bags Synthetic paper fabric Cotton fabrics more than Leather footwear Refrigerator, freezer Of which: Household compressiontype refrigerator Absorption-type, electrical refrigerator Washing machines Electric domestic appliances Of which: Electric ovens Electric smoothing irons Vacuum cleaner Sewing machines Television, video monitors & video projectors Of which: Colour TV Black & white TV

Òîîñ ñîðîã÷ θäëûí ìàøèí Òåëåâèçîð, âèäåî ìîíèòîð áà âèäåî ïðîåêòî𠯿íýýñ: ªíãºò òåëåâèçîð Õàð, öàãààí òåëåâèçîð Cassette player Ìàãíèòîôîí Äàìæóóëàã÷ Line telephone óòàñã¿é sets with cordless òåëåôîí àïïàðàò handsets Ìýäýýëýë Data processing áîëîâñðóóëàõ equipment ìàøèí, ò¿¿íèé its spare parts á¿ðäýë Of which: ¯¿íýýñ: Ìýäýýëýë Other units áîëîâñðóóëàõ of automatic àâòîìàøèíû áëîê data processing ¯éëäâýð, òåõíèêèéí çîðèóëàëòòàé Öîíõíû øèë Window glass Àçîòûí áîðäîî Nitrogen Öåìåíò Cement Ñîíèíû öààñ Paper New tyre Øèíý äóãóé Of which: ¯¿íýýñ: Cars' Õºíãºí òýðýãíèé Buses' or lorries' Àâòîáóñ, à÷ààíû ìàøèíû

246

( Õ¿ñíýãò 14.6 -èéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 continuation ) Õýìæèõ íýãæ Unit 2003 2004 2005 2006 ñàÿ ø

mln.pcs

94.5

97.2

115.3

134.6

ñàÿ ø

mln.pcs

50.5

50.1

42.2

42.1

ñàÿ ì2

mln.m

2

9.4

11.8

10.7

8.3

ñàÿ ì2

mln.m 2

8.8

4.9

8.7

9.3

ìÿí.õîñ

thous.pairs

31.6

39.3

34.1

55.0

ìÿí.ø

thous.pcs

25.9

39.4

29.9

29.2

ø

p

4 906

8 769

4 070

408

ø

p

1 194

1 268

1 128

743

ø

p

14 354

23 439

23 101

31 493

ìÿí.ø

thous.pcs

70.0

158.1

93.5

124.8

ìÿí.ø

thous.pcs

18.9

34.7

34.8

40.4

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.ø

thous.pcs thous.pcs thous.pcs

17.1 11.1 0.3

17.6 25.5 0.3

11.7 26.0 0.1

20.5 21.9 0.8

ìÿí.ø

thous.pcs

36.7

49.5

41.4

43.8

ìÿí.ø

thous.pcs

29.4

41.7

31.4

29.2

ìÿí.ø ìÿí.ø

thous.pcs thous.pcs

7.3 0.4

7.1 0.9

9.7 0.4

14.2 2.0

ìÿí.ø

thous.pcs

82.3

14.0

14.8

4.8

ìÿí.ø

thous.pcs

64.6

75.6

114.0

224.7

thous.pcs 10.6 10.3 10.9 For production and technical purposes 710.1 743.3 818.5 ìÿí.ì2 thous.m 2 ìÿí.òí thous.t 12.4 18.4 13.3 ìÿí.òí thous.t 85.9 131.8 175.1 ìÿí.òí thous.t 1.7 2.2 2.2 ìÿí.ø thous.pcs 130.4 148.1 121.2

61.9

ìÿí.ø

803.8 20.3 243.5 2.0 124.8

ìÿí.ø

thous.pcs

77.9

84.9

67.8

72.0

ìÿí.ø

thous.pcs

30.7

41.0

26.5

25.3


SECTION 14. FOREIGN TRADE Íýð Ãàí õîîëîé áà ãàí îãòîëáîð Õàð òºìðºí áóñàä õîîëîé õºíäèé îãòîëáîð Øèíãýí ç¿éëñèéí íàñîñ ªðººíèé àãààð òîõèðóóëàõ òºõººðºìæ ¯¿íýýñ: Õàíà áóþó öîíõîíä áýõëýõ àãààðæóóëàã÷ òºõººðºìæ Õýâëýã÷ ìàøèí ìåõàíèçì òýäãýýðèéí òóñëàõ ýä àíãè ¯¿íýýñ: Õýâëýëèéí ìàøèíû òóñëàõ òºõººðºìæ

Commodities Steel tubes, steel parts Other tubes, pipes & bollow profiles Liquid pump

( Õ¿ñíýãò 14.6 -èéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 continuation ) 2006 Õýìæèõ íýãæ Unit 2003 2004 2005 òí

t

5 806.2

3 189.9

5 999.4

7 950.1

òí

t

4 102.3

5 114.2

4 918.0

9 590.8

17.9

39.5

23.2

33.9

p

1 869

2 369

p

572

605

932

1 812.0

p

276

17 180

1 463

1 120.0

p

13

8

8

5.0

p

21

97

80

235.0

p

9

21

19

19.0

pcs

332

205

55

190.0

pcs

5

8

32

47.0

thous.pcs

47.9

29.1

145.8

22.6

thous.pcs

2.5

1.8

2.3

2.2

ìÿí.ø Air conditioning machines, motordriven fan ø Of which: Window or wall types, selfcontained ø Printing machinery, machines & their auxiliary parts ø Of which: Machines for uses ancillary ø to printing Íýõìýëèéí ìÿíäàñ Machines for áýëäýõ, ýýðýõ, preparing îðîîõ ìàøèí textile, spinning ø ¯¿íýýñ: Of which: Íýõìýëèéí Combing ñàìíàõ ìàøèí ø machines Ñ¿ëæýýñ, íýõýýñ, Knitting & ¿ñëýã ãàäàðãûí stitch- bonding íýõýýíèé ìàøèí machines ø ¯¿íýýñ: Of which: Stitch-bonding Ñ¿ëæìýë î¸äëûí ìàøèí machines ø Øîðîî, ÷óëóó Machinery for ÿëãàõ, õîëèõ sorting, screening ìàøèí mixing of stones ìÿí.ø Öàõèëãààí Electric motors, õºäºëã¿¿ð, ¿¿ñã¿¿ð engines ìÿí.ø Áóëüäîçåð, àâòî Buldozer, õóñóóð, èíä¿¿äýã÷, grader, leveller òýãøëýã÷, ýêñêàâàòîð road, roll ø ¯¿íýýñ: Of which: Ãèíæèò áóëüäîçåð Track laying buldozer ø Íèéòèéí òýýâðèéí Public transport ø õýðýãñýë means Õºíãºí òýðýã Cars ø Of which: ¯¿íýýñ: Öèëèíäðèéí Cylinder capacity: áàãòààìæ íü: not exceeding: 1000 cc ø 1000 ñì3-ñ èõã¿é 1000-1500 cc ø 1000-1500 ñì3-ñ èõã¿é 1500-3000 cc ø 1500-3000 ñì3-ñ èõã¿é 3000 cc ø 3000 ñì3-ñ èõã¿é 1500-2500 cc ø 1500-2500 ñì3-ñ èõã¿é exceeding: 2500 cc ø 2500 ñì3-ñ èõ

thous.pcs

9 650 14 727.0

p

513

308

358

2 134.0

p

61

67

49

48.0

p p

1 648 10 320

1 996 12 933

1 639 2 341.0 14 366 21 784.0

p p p p p

23 1 509 6 395 448 294

37 2 008 7 246 704 547

281.0 97 2 636 4 964.0 7 606 11 165.0 994 2 374.0 441.0 541

p

1 650

2 386

2 470

2 553.0

247


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

Íýð À÷ààíû òýðýã ¯¿íýýñ: ĺë àñààãóóðò: äààö íü 5 òîííîîñ èõã¿é äààö íü 5-20 òîíí

äààö íü 20 òîííîîñ èõ Î÷ àñààãóóðò: äààö íü 5 òîííîîñ äîîø äààö íü 5 òîííîîñ èõ Òýýâðèéí õýðýãñëýëèéí ñýëáýã ýä àíãè Òºðºë á¿ðèéí òðàêòîð,ººðºº ÿâàã÷ ìåõàíèçì Àâòîáåíçèí Äèçåëèéí ò¿ëø Îíãîöíû ò¿ëø Ò¿ëøíèé ìàçóò Òîñëîõ ìàòåðèàë Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷

248

Commodities Trucks Of which: Compression ignition: g.v.w. not exceeding 5 tons g.v.w. exceeding 5 tons but not exceeding 20 tons g.v.w. exceeding 20 tons Stark ignition: g.v.w. not exceeding 5 tons g.v.w. exceeding 5 tons Spare parts for vehicles

( Õ¿ñíýãò 14.6 -èéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 continuation ) Õýìæèõ íýãæ Unit 2003 2004 2005 2006 2 870 4 926 6 237 7 481.0 ø p

-

-

-

-

ø

p

2 299

4 282

5 439

6 638.0

ø

p

199

424

301

275.0

ø

p

24

32

164

144.0

ø

p

168

51

62

70.0

ø

p

42

50

28

26.0

ìÿí.ø

thous.p

304.1

408.4

305.1

313.2

Tractors and selfpropelled mechanisms Ò¿ëø, ýð÷èì õ¿÷ Petrol Diesel Jet fuel Mazut Lubricants

p Fuel, energy ìÿí.òí thous.t ìÿí.òí thous.t ìÿí.òí thous.t ìÿí.òí thous.t ìÿí.òí thous.t

290

327

515

1 520.0

259.1 214.8 23.9 12.4 2.7

270.1 258.2 22.8 11.1 1.7

254.8 270.9 18.9 4.9 1.8

280.4 310.0 41.4 4.4 1.5

Electricity

ñàÿ êâò.ö

173.1

240.9

175.5

241.8

ø

mln.kwt.h


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.7 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ Á¯ÒÝÖ, áàðààíû á¿ëãýýð COMPOSITION OF EXPORT, by groups of commodities Áàðààíû á¿ëýã Ä¿í Ìàë, àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë, àìüòàí, óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ òîñ

Groups of commodities Total Live animals, animals origin products Vegetable origin products Animal and vegetable fat and oil

Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Õèìèéí áîëîí õèìèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í

Food products Mineral products Chemical and chemical industry products

Õóâàíöàð, êàó÷óê, ò¿¿ãýýð õèéñýí ýäëýë Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ, ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë

Plastics, rubber, and articles thereof Raw and processed hides, skins and fur and articles thereof

Ìîä, ìîäîí ýäëýë Öåëëþëîç, öààñ, êàðòîí, òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë Íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í

Wood and wooden articles Cellulose, paper, cardboard and articles thereof Textiles and textile articles

Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, ºä, õèéìýë öýöýã ×óëóó, ãºëòãºíº, öåìåíò, øºðìºñºí ÷óëóó òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë ¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë, ãî¸ëûí ç¿éë

Footwear, headwear, umbrellas feather and artificial flowers Articles of stone, plaster, cement, asbestos, glass and glassware

¯íäñýí òºìºðëºã áîëîí ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, ýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè

Base metals and articles thereof Machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets and spare parts

Àâòî, àãààðûí áà óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè Õàðàà ç¿é, ãýðýë, êèíî çóðàã, õýìæ¿¿ð, õÿíàëò, ýìíýëýã, ìýñ çàñëûí áàãàæ, öàã, õºãæìèéí çýìñýã ¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà

Auto, air and water transport vehicles and their spare parts Optical, photographic, cinematographic, measuring, control, medical, surgical and musical instruments, watches Various industrial goods

Áóñàä

Other

Natural or cultured pearls, presious metal, jewellery

2003 100.0

2004 100.0

2005 100.0

2006 100.0

3.7

2.1

1.8

1.7

0.2

0.7

0.1

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 34.8

0.1 40.7

0.2 42.7

0.1 57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

8.9

2.7

2.9

2.9

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.4

0.1

26.8

22.7

18.0

16.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.7

28.0

31.1

17.5

1.4

2.3

1.7

1.6

0.5

0.2

0.3

0.6

0.3

0.2

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

249


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.8 ÈÌÏÎÐÒÛÍ Á¯ÒÝÖ, áàðààíû á¿ëãýýð COMPOSITION OF IMPORT, by groups of commodities Áàðààíû á¿ëýã Ä¿í Ìàë, àìüòàä, òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë, àìüòàí, óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ òîñ

Groups of commodities Total Live animals, animals origin products Vegetable origin products Animal and vegetable fat and oil

Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Õèìèéí áîëîí õèìèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í

Food products Mineral products Chemical and chemical industry products

Õóâàíöàð, êàó÷óê, ò¿¿ãýýð õèéñýí ýäëýë Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ, ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë

Plastics, rubber, and articles thereof Raw and processed hides, skins and fur and articles thereof

Ìîä, ìîäîí ýäëýë Öåëëþëîç, öààñ, êàðòîí, òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë Íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í

Wood and wooden articles Cellulose, paper, cardboard and articles thereof Textiles and textile articles

Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, ºä, õèéìýë öýöýã ×óëóó, ãºëòãºíº, öåìåíò, øºðìºñºí ÷óëóó, òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë ¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë, ãî¸ëûí ç¿éë

Footwear, headwear, umbrellas feather and artificial flowers Articles of stone, plaster, cement, asbestos, glass and glassware

¯íäñýí òºìºðëºã áîëîí ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, ýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè

Base metals and articles thereof Machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets and spare parts

Àâòî, àãààðûí áà óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè Õàðàà ç¿é, ãýðýë, êèíî çóðàã, õýìæ¿¿ð, õÿíàëò, ýìíýëýã, ìýñ çàñëûí áàãàæ, öàã, õºãæìèéí çýìñýã ¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà

Auto, air and water transport vehicles and their spare parts Optical, photographic, cinematographic, measuring, control, medical, surgical and musical instruments, watches Various industrial goods

Áóñàä

Other

250

Natural or cultured pearls, presious metal, jewellery

2003 100.0

2004 100.0

2005 100.0

2006 100.0

0.8

0.6

0.5

0.6

4.7

6.9

4.7

4.3

1.3

0.9

1.1

0.8

7.7 20.8

7.2 23.2

6.6 27.6

6.5 30.3

5.4

4.6

4.6

4.9

2.8

2.5

2.6

2.6

0.1

0.1

0.1

0.0

0.6

0.4

0.5

0.5

3.2

1.9

2.5

5.2

10.4

10.0

6.5

4.3

0.2

0.2

0.1

0.1

2.1

1.7

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

5.5

6.9

7.2

6.6

21.0

19.7

21.6

18.2

10.8

10.2

9.8

10.1

1.2

1.6

1.2

1.4

1.5

1.3

1.2

1.7

0.0

0.0

0.0

0.5


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.9 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð PRICE INDEXES OF FOREIGN TRADE, by some groups of commodities 2000=100 ¯íèéí èíäåêñ Price Index Áàðààíû á¿ëýã

Groups of commodities 2003

Ýêñïîðò Exports 2004 2005

2006

2003

Èìïîðò Imports 2004 2005

2006

Ìàë, àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë, àìüòàí, áîëîí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ, òîñ Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Live animals, animals origin products Animal & vegetable fat & oil

Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë

Mineral products Raw & processed hides, skins, fur & articles thereof

Ìîä, ìîäîí ýäëýë Íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, ºä, õèéìýë öýöýã

Wood & wooden articles 105.6 163.5 153.8 136.1 140.3 164.8 183.0 190.5 Textiles & textile articles 74.2 70.2 88.4 103.2 118.7 106.0 105.2 147.0 Footwear, headwear,umbrellas, feather & artificial flowers 92.0 75.8 91.0 62.5 115.7 111.8 89.9 121.8

¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñ ¯íäñýí òºìºðëºã, ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Natural or cultured pearls, precious metal, jewellery Base metals & articles thereof

Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè

Machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets & spare parts Auto,air & water transport vehicles & their spare parts

Food products

119.4 182.8 191.2 206.2 126.0 167.6 164.0 163.6 64.7 86.5 91.2 104.3 144.7 154.0 175.8 112.5 101.1 138.0 111.7 122.6 121.3 134.0 148.8 162.9 91.8 156.7 188.5 315.3 113.3 150.2 212.6 251.2

146.0 144.0 104.2 109.5 118.1 103.5 110.7 117.7

¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà Various industrial goods

133.4 143.7 175.9 200.6

66.7

83.4 256.5 301.4

114.8 108.7 124.5 122.7 123.5 167.6 208.4 148.5

96.9

58.1 110.5 117.2 180.6 180.1 198.4 237.9

84.9 133.5 107.5 153.1 203.9 119.4 149.7 122.5 77.1 139.1

37.2

35.7 184.7 123.4 181.1 170.7

14.10 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÅЪÍÕÈÉ ÈÍÄÅÊÑ, ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÍªÕÖËÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ INDEXES OF FOREIGN TRADE AND TERMS OF TRADE 2000=100 2003

2004

2005

2006

¯íèéí èíäåêñ; Ýêñïîðò Èìïîðò

Price indexes; Exports Imports

97.0 142.0

123.0 148.0

142.8 162.8

198.1 179.8

Áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ; Ýêñïîðò Èìïîðò

Volume indexes; Exports Imports

130.4 150.3

143.7 198.2

144.8 162.7

156.5 219.2

Õóäàëäààíû íºõöëèéí èíäåêñ

Terms of trade index

68.3

83.1

87.7

110.2

251


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.11 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÁÈÅÒ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ÈÍÄÅÊÑ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð VOLUME INDEXES OF FOREIGN TRADE, by some groups of commodities

Áàðààíû á¿ëýã

Groups of commodities 2003

2000=100 Áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ Volume index Ýêñïîðò Èìïîðò Exports Imports 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Ìàë, àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë, àìüòàí, áîëîí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ, òîñ Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Live animals, animals origin products Animal & vegetable fat & oil

Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë

Mineral products 119.6 118.9 124.1 131.3 119.9 132.9 129.9 153.7 Raw & processed hides, skins, fur & articles thereof 106.8 46.5 71.0 184.3 147.2 217.2 179.6 393.8

Ìîä, ìîäîí ýäëýë Íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, ºä, õèéìýë öýöýã

Wood & wooden articles 128.8 282.2 267.0 179.8 288.1 187.0 278.4 277.5 Textiles & textile articles 147.5 168.6 144.2 160.1 123.3 122.0 88.2 69.8 Footwear, headwear,umbrellas, feather & artificial flowers 202.6 190.3 142.1 72.2 112.2 103.7 101.4 89.9

¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñ ¯íäñýí òºìºðëºã, ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Natural or cultured pearls, precious metal, jewellery Base metals & articles thereof

Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè

Machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets & spare parts 110.0 174.1 158.2 348.5 183.4 227.2 222.9 350.4 Auto,air & water transport vehicles & their spare parts 136.0 123.7 127.4 519.8 108.8 125.6 141.1 203.6

¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà

Various industrial goods

252

Food products

90.4

36.9

28.4

27.8 258.5 165.9 161.7 216.7

66.7 123.7 183.0 104.2 126.1 121.6 154.3 249.5 14.9 14.0 34.5 45.5 114.9 128.6 128.7 143.4

143.2 223.4 275.2 177.7 112.9

64.1 129.7 143.6

98.9 217.8 149.0 289.1 256.4 279.0 282.3 229.0

268.4 186.4

98.2 113.2 118.3 143.2 157.0 124.2


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.12 ÝÊÑÏÎÐÒ, ÈÌÏÎÐÒ, áàðààíû á¿ëãýýð, îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëëààð * EXPORT AND IMPORT , by some groups of commodities,by SITC *

Commodity groups

Áàðààíû á¿ëýã

2004 Ä¿í

Total

Õ¿íñ áà ìàë àìüòàä

Food and live animals

Òàìõè, óíäàà

Beverages and tabocco

Ò¿ëøíýýñ áóñàä ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàë ¿¿íýýñ: Çýñèéí áàÿæìàë

Crude materials, inedible, expect fuels of which: Copper concentrate

Á¿õ òºðëèéí ò¿ëø øàòàõ, òîñëîõ ìàòåðèàë

Mineral fuels, lubricants and related materials

Àìüòàí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ òîñ

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD Èìïîðò Imports

Ýêñïîðò Exports 2005

2006

2004

2005

2006

869.7 1 064.9 1 542.8 1 021.1 1 184.3

1 485.6

16.1

12.7

26.6

125.2

121.5

142.6

0.2

0.3

0.5

26.3

21.5

27.9

400.0 284.3

515.9 326.2

997.4 635.4

7.7 -

8.7 -

25.6

40.2

70.4

227.6

314.7

434.6

Animal and vegetable oils, fats and waxes

0.0

0.1

0.0

7.6

10.3

9.1

Õèìè, õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í

Chemicals and related products

1.0

1.1

1.6

50.6

59.7

81.0

Á¿õ òºðëèéí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëààð õèéñýí ¿éëäâýðèéí áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í

Manufactured goods classifyed chiefly by material

38.3

46.7

66.6

210.7

206.9

222.7

Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ, òýýâðèéí õýðýãñýë Yéëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áóñàä áàðàà

Mashinery and transport equipment

3.0

8.0

17.1

Miscellaneous manufactured articles

142.2

108.2

92.1

61.7

69.7

138.1

Áóñàä áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í, øèëæ¿¿ëýã ¿¿íýýñ: Áîëîâñðóóëààã¿é áóþó õàãàñ áîëîâñðóóëñàí àëò

Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC of which: Gold unwrought or in semi-manufactured forms

243.3

331.6

270.5

0.0

0.0

0.0

243.2

331.4

270.1

-

-

303.7

371.3

9.8 -

419.7

-

Òàéëáàð: * Ýêñïîðò, èìïîðòûã îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëëûí äàãóó àíãèëæ õàðóóëàâ. Note: * Export and import has shown by Standard International Trade Classification.

253


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

254


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.13 ÒªËÁªÐÈÉÍ ÒÝÍÖÝË BALANCE OF PAYMENTS ñàÿ àì.äîëë mln. USD Yç¿¿ëýëò I. Óðñãàë Òýíöýë (A+Á+Â) À. Áàðàà áà ¿éë÷èëãýýíèé õóäàëäàà

Indicators I. Current Account (A+B+C) A. Goods and services

à. Áàðàà (1-2) 1. Ýêñïîðò Ô.Î. 1.1 Çýñèéí áàÿæìàë 1.2 ̺íãºæººã¿é àëò 1.3 Áóñàä 2. Èìïîðò Ô.Î.Â

?. Goods (1-2) 1. Exports F.O.B. 1.1 Copper concentrate 1.2 Non-monetary gold 1.3 Other 2. Imports F.O.B.

á. ¯éë÷èëãýýíèé òýíöýë

b. Services

2003

2004

2005

2006*

- 98.7 - 248.7

63.4 - 194.2

84.2 - 90.3

321.6 193.4

- 199.6 627.3 161.7 157.3 308.3 826.9

- 28.9 872.1 284.3 243.2 344.5 901.0

- 28.8 1 068.6 326.2 331.4 411.0 1 097.4

196.4 1 531.0 635.2 270.1 625.7 1 334.6

- 49.1

- 165.3

- 61.5

- 3.1

Á. Öýâýð îðëîãî

B. Net income

- 11.5

- 11.1

- 50.8

- 86.9

Â.Óðñãàë øèëæ¿¿ëýã (a+á+â) à. Çàñãèéí ãàçðûí øèëæ¿¿ëýã /öýâýð/ á. Àæèë÷äûí ãóéâóóëãà 1. Õ¿ëýýí àâñàí 2. Øèëæ¿¿ëñýí â. Áóñàä øèëæ¿¿ëýã /öýâýð/

C. Current transfers (a+b+c) a. General government /net/ b. Worker's remittances 1. Credit 2. Debit c. Other transfers /net/

161.5 49.4 74.3 128.6 54.3 37.8

268.7 86.9 146.3 195.4 49.1 35.5

225.2 88.0 133.8 174.2 40.4 3.4

215.1 111.8 77.1 153.6 76.6 26.2

II. Õºðºí㺠áà Ñàíõ¿¿ãèéí Òýíöýë (A+Á) À. Õºðºíãèéí äàíñ Á. Ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ (à+á+â) à. Øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò /öýâýð/ á. Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºí㺠îðóóëàëò 1. Àêòèâ 2. Ïàññèâ â. Áóñàä õºðºí㺠îðóóëàëò 1. Õóäàëäààíû çýýë /öýâýð/ 2. Çýýë /öýâýð/ 2.1 Óðò õóãàöààíû çýýë /öýâýð/ 2.2 Áîãèíî õóãàöààíû çýýë 3. Áýëýí ìºí㺠áà õàðèëöàõ /öýâýð/ 4. Áóñàä öýâýð àêòèâ

II. Capital and Financial account (A+B) A. Capital account B. Financial account (a+b+c) a. Direct investment /net/ b. Portfolio investment 1. Assets 2. Liabilities c. Other investment 1. Trade credits /net/ 2. Loans /net/ 2.1 Long-term 2.2 Short-term 3. Currency and deposits /net/ 4. Other net assets

4.9 0.0 4.9 131.5 50.0 50.0 0.0 - 176.6 - 3.5 - 152.1 - 135.6 - 16.5 - 21.0 0.0

- 23.1 0.0 - 23.1 92.9 - 52.5 - 2.5 - 50.0 - 63.5 4.2 54.2 80.7 - 26.5 - 119.3 - 2.7

43.4 0.0 43.4 182.3 0.0 0.0 0.0 - 138.9 7.0 - 3.4 71.6 - 75.0 - 142.5 0.0

102.0 0.0 102.0 166.5 0.0 0.0 0.0 - 64.6 28.4 49.4 52.0 - 2.5 - 142.4 0.0

III. Çàëðóóëãà

III. Net Errors and Omissions

- 3.1

- 5.7

7.0

0.7

IV. Íèéò òºëáºðèéí òýíöýë (I+II+III)

IV. Overall Balance of Payments (I+II+III)

- 96.8

34.6

134.5

424.2

V. Öýâýð íººöèéí ººð÷ëºëò

V. Reserve assets

96.8

- 34.6

- 134.5

- 424.2

Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary results

255


Á¯ËÝà 15. ÄÎÒÎÎÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

ÕÓÄÀËÄÀÀ, ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË, ÇÎÎÃÈÉÍ ÃÀÇÀÐ Äîòîîä õóäàëäàà, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí ñàëáàðûí ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýä àæèëëàãñäûí òîî, áàðàà, á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, çàðäàë, ¿íäñýí õºðºí㺠áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûã õàðóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä îðäîã áºãººä ¯ÑÃ-ààñ æèë á¿ð òóñ ñàëáàðò áèé áîëñîí ºðòãèéí õýìæýýã òîîöîæ, òîäîðõîéëæ áàéíà. Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëòèéã ãàðãàõ ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ íü õóäàëäàà ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæèéí æèëèéí òàéëàí (ìàÿãò Õó1) , çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæèéí æèëèéí òàéëàí ( ìàÿãò ÇÁ-1, ÇÃ-1) áîëíî. Õóäàëäààíû áàéãóóëëàãóóä èõýíõäýý Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà äàãíàõ ýñâýë õîëèìîã õýëáýðýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã. “Ýäèéí çàñãèéí á¿õ òºðëèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðûí ñòàíäàðò àíãèëàë”-ûí äàãóó äîòîîä õóäàëäààíû ñàëáàð íü äîòðîî 3 äýä ñàëáàðò àíãèëàãääàã. ¯¿íä: 1.

2.

3.

Ìàøèí, ìîòîöèêëü, ò¿ëø, øàòàõóóíû õóäàëäàà, çàñâàð ¿éë÷èëãýý- äýä ñàëáàðò øèíý áîëîí õóó÷èí àâòîìàøèí ìîòîöèêëèéí Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà, òåõíèêèéí çàñâàð ¿éë÷èëãýý, ñýëáýã øàòàõóóíû æèæèãëýí õóäàëäàà îðíî. Ìàøèí, ìîòîöèêëýýñ áóñàä áàðààíû Ẻíèé áîëîí êîìèññûí õóäàëäààäýä ñàëáàðò æèæèãëýí õóäàëäàà, ¿éëäâýð áàéãóóëëàãûí õýðýãöýýíä áàðààã áººíººð íèéë¿¿ëäýã áàéãóóëëàãà, ýêñïîðò, èìïîðò ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãàà îðíî. Ìàøèí, ìîòîöèêëýýñ áóñàä áàðààíû æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýý- íä õ¿í àì, ãýð àõóéí õýðýãöýýíä äýëã¿¿ð, ëàíãóó, ¿¿ðãèéí áîëîí çàõèàëãà, äóóäëàãààð áàðàà õóäàëäàõ ¿éë àæèëëàãàà îðíî.

Çî÷èä áóóäëûí ¿éë àæèëëàãààíä çî÷èä áóóäàë, àìðàëòûí ãàçàð, õ¿¿õäèéí çóñëàí, ò¿ð õîíîãëîõ áàéðóóä õàìðàãäàíà. Çîîãèéí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíä ðåñòîðàí, êàôå, áààð, ãóàíç, öàéíû ãàçðóóä õàìðàãäàíà.

256


SECTION 15. DOMESTIC TRADE

TRADE, HOTEL AND RESTAURANT Domestic trade, hotel and restaurant economic indicators have been included number of employment, total sales, operational expenditure, capital and financial indicators. NSO has been estimated value added of trade sector, hotel and restaurant sectors in every year. Data source for estimation of value added is annual report of trade entities activity (HU-1), hotel intities activity (ZB-1) and restaurant intities activity (ZG-1) which are approved by chairman of the NSO.

Establishments engaged in trade are either specialized in wholesale or retail trade or combine both of them. According to the ISIC, trade sector is divided into three sub-sectors: 1. trade and auto service of machinery, motorcycles and fuel inclusive of wholesale and retail trade and auto service of machinery and motorcycles and spare parts 2. whole sale and second hand sale of commodities other than machinery and motorcycles inclusive of retail and wholesale trades by establishments, import and export enterprises 3. retail trade of other commodities other than machinery and motorcycles and household item repair services inclusive of trades in shops, counters, door to door and on order.

Hotel services include hotels, camping sites, children camps and other provision of shortstay accommodations. Restaurant services include restaurants, cafes, bars and other cafeteria services.

257


Á¯ËÝà 15. ÄÎÒÎÎÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 15.1 ÕÓÄÀËÄÀÀ, ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË, ÇÎÎÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÍÈÉÒ YÉËÄÂÝÐËÝËÒ, îíû ¿íýýð TOTAL OUTPUT OF TRADE, HOTEL AND RESTAURANT, at current price òýðáóì òºã. bln tog 2003 Á¿ãä** Áººíèé õóäàëäàà Æèæèãëýí õóäàëäàà Çî÷èä áóóäàë Çîîãèéí ãàçàð Òàéëáàð: * ** Note: * **

258

Total** Wholesale trade Retail trade Hotel Restaurant

Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Øóóä áóñ òàòâàðûí ä¿í îðîîã¿é áîëíî Preliminary result Excluded indirect tax

2004

2005

2006*

335.3 112.6 222.7

374.8 137.7 237.1

415.8 188.4 227.4

486.4 236.5 249.9

14.2 24.2

16.9 27.5

21.2 30.9

25.6 43.4


SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE

ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ Àøèãëàëòàä îðóóëñàí îðîí ñóóöíû ìýäýýëëèéã áàã, õîðîîíû Çàñàã äàðãà ãàðãàæ, ñóì, ä¿¿ðýãò, ñóì, ä¿¿ðãýýñ àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçðààð äàìæèí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ýíýõ¿¿ ìýäýýëëèéã ¿íäýñëýí îðîí ñóóöíû ôîíäûã áàéøèíãèéí ñóóöíû òàëáàéãààð òîäîðõîéëíî. Ýíý òîîöîîíä óëàìæëàëò ìîíãîë ãýðèéí òàëáàéã òîîöîæ îðóóëààã¿é áîëíî. Õîò, íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé öýãèéí òàéëàí ìýäýýã ñóì, ä¿¿ðãèéí Òàìãûí ãàçðààñ ãàðãàæ, àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçðààð äàìæèí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã.

259


Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ

HOUSING, COMMUNITY SERVICE The data on housing put into exploitation is initially completed by the governors of bags, khoroo and sent to the related soums and districts. Soums and districts send the data to the NSO through the due statistical divisions and departments. The housing stock estimated by living areas is based on the above mentioned data. The estimation excludes national dwelling (ger). The governors of soums and districts collect data on the number of facilities for community services and send it to the NSO through the due statistical divisions and departments.

260


SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE 16.1 ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ HOUSING 2003 2004 2005 Îðîí ñóóöíû ôîíä*, ñóóöíû òàëáàéãààð, ìÿí.ì2 Housing stock*, by living area thous. m 2 Á¿ãä

Total

6 901.5

7 127.4

Àøèãëàëòàä îðóóëñàí, îðîí ñóóö, ìÿí. ì 2 Housing put into exploitation, thous. m

2006

7 371.2

7 742.1

2

Íèéò òàëáàé ¯¿íýýñ: Òºðèéí Õóâèéí

Total areas Of which: Public Private

286.6

266.8

277.5

467.6

40.4 246.2

25.3 241.5

9.1 268.4

16.2 451.4

Ñóóöíû òàëáàé ¯¿íýýñ: Òºðèéí Õóâèéí

Living areas Of which: Public Private

238.5

225.9

243.8

370.9

29.5 209.0

20.0 205.9

7.1 236.7

13.9 357.0

Òàéëáàð: * Ãýð îðîîã¿é Note: * National dwelling /ger/ is not included

261


Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ 16.2 ÕÎÒ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÖÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBERS OF FACILITIES FOR COMMUNITY SERVICES, by region,aimags and the Capital òîî number

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Óñ ò¿ãýýõ öýã Plumbs

ÁYÃÄ

TOTAL

2005 1 039

2006 1 068

Öýâýð óñíû õàíãàìæ Water supply Óñ òýýâðèéí ìàøèí Transport means for distribution 2005 2006 138 161

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

78 10 29 5 18 16

West region 52 3 7 6 20 16

11 1 7 2 1 -

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

148 11 17 9 45 45 21

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

327 13 38 56 28 35 61 96

156 12 19 12 45 47 21

26 4 2 2 6 7 5

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

352 14 41 68 29 36 61 103

41 2 5 10 3 1 8 12

43 962 4 202 5 114 6 201 10 045 18 400

28 4 4 2 6 9 3

48 243 8 255 6 071 6 810 8 925 10 100 8 082

48 936 8 255 6 431 6 923 9 042 10 149 8 136

43 2 5 13 3 3 9 8

47538 1 709 9 482 5 823 4 221 4 995 8 551 12 757

59 093 1 769 9 492 8 788 10 678 5 391 9 309 13 666

17 630 5 200 5 800 6 630

17 931 5 368 5 850 6 713

116 487

126 268

East region 60 23 24 13

72 28 19 25

15 2 9 4

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð* Ulaanbaatar* 426 Òàéëáàð: * Òºìºð çàìûí ºðòººã îðóóëñàí áîëíî. Note: * Include relay stations.

262

43 481 4 014 4 987 6 135 10 045 18 300

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

11 1 7 2 1 Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Ǻºâðèéí óñ õýðýãëýäýã ºðõèéí òîî Number of households using distributed water 2005 2006 273 379 296 190

21 2 15 4 Ulaanbaatar

436

45

58


SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

(Õ¿ñíýãò 16.2-ûí ¿ðãýëæëýë- Table 16.2 continuation) Õàëóóí óñíû Õîã öýâýðëýãýý, òýýâýðëýëò Dispose of garbage & ¿éë÷èëãýý Baths Çî÷èä transportation Õîã óñòãàõ áóóäàë Õîã òýýâðèéí Öýãèéí ìàøèí òîî Îð öýã Áàãòààìæ Transport Garbage (õ¿í) Hotels means Baths Beds destroy Capacity points for removing (person) 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 359 412 346 381 369 393 1 825 1 956 740 794 11 942 13 220

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

59 17 18 1 20 3

65 19 20 1 22 3

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

64 22 1 17 1 22 1

64 22 1 17 1 22 1

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

142 4 5 22 15 13 32 51

185 4 7 52 16 17 30 59

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

44 1 13 30

45 1 14 30

Áàðóóí á¿ñ 34 11 9 2 11 1

West region 39 13 12 2 10 2

96 24 18 28 21 5

102 27 19 30 21 5

507 164 91 86 120 46

40 3 5 2 18 10 2

67 16 8 20 3 15 5

68 17 8 22 3 15 3

370 66 81 94 24 75 30

104 3 9 22 13 8 23 26

136 4 2 22 19 21 30 38

146 4 7 21 19 19 32 44

607 23 10 62 100 119 133 160

40 9 19 12

39 4 17 18

34 1 13 20

99 20 28 51

Õàíãàéí á¿ñ 45 2 5 2 19 9 8

867 138 223 152 264 90

931 161 264 160 236 110

392 71 81 102 24 75 39

123 33 14 22 22 11 21

1 285 246 135 130 427 187 160

1 362 262 145 135 368 279 173

214 8 14 40 26 31 55 40

2 027 69 186 490 271 258 505 248

2 280 74 323 636 274 240 441 292

75 9 19 47

88 10 22 56

581 160 95 326

718 182 126 410

227

259

7 182

7 929

118 31 14 21 25 7 20

688 19 35 91 107 93 143 200

207 7 8 37 25 31 63 36

East region

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð* Ulaanbaatar* 50 53 160 Òàéëáàð: * Òºìºð çàìûí ºðòººã îðóóëñàí áîëíî. Note: * Include relay stations.

110 21 26 30 27 6

Central region

Ç¿¿í á¿ñ 22 4 10 8

113 19 26 29 34 5

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ 85 3 7 21 13 9 20 12

528 165 108 92 125 38

158

98 5 40 53 Ulaanbaatar

31

43

242

250

263


Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË

ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË Àÿëàë æóóë÷ëàë íü ìàíàé ýäèéí çàñãèéí ºðãºæèí õºãæèæ áàéãàà õàðüöàíãóé øèíý ñàëáàð þì. Ýíý á¿ëýãò ãàäààäààñ èðýõ, ãàäààä óëñ îðîíä çîð÷èõ àÿëàë æóóë÷ëàëûí ìýäýýëëèéã õàðóóëàâ. Ìîíãîë Óëñûí Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýã ¿íäýñëýí õèëèéí áîîìòîîð îðñîí, ãàðñàí çîð÷èã÷äûí òîîã òîäîðõîéëæ áàéíà. Àÿëàëûã ãîë çîðèëãîîð íü àëáàí àæèë, õóâèéí æóðìààð, æóóë÷ëàëààð, äàìæèí ºíãºðºõ, ñóðàëöàõ, áàéíãà îðøèí ñóóõ, áóñàä ãýæ àíãèëäàã. ͯÁ-ûí Ñòàòèñòèêèéí Êîìèññîîñ 1993 îíû 3-ð ñàðä áàòàëñàí “Æóóë÷ëàëûí òîî á¿ðòãýë ãàðãàõ òóõàé” çºâëºìæèéí äàãóó íýã æèë õ¿ðýõã¿é õóãàöààãààð àìðàëò, çóãààëãà, àëáàí àæëûí áîëîí áóñàä çîðèëãîî𠺺ðèéí íóòàã äîòðîî áîëîí ãàäàãø àÿëàí ÿâàõ á¿õ ¿éë àæèëëàãààã àÿëàë æóóë÷ëàë ãýæ ¿çäýã. Æóóë÷èí ãýäýã íü æóóë÷ëàõààð èðñýí ãàçàð, îðîíäîî íèéòèéí áîëîí õóâèéí áàéð ñóóöûã àøèãëàí äîîä òàë íü íýã õîíîã áàéðëàñàí àÿëàã÷èéã õýëíý. Óëñûí õèëýýð ãàðñàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äîä àëáàí àæèë, àÿëàë, õóâèéí æóðàì, ñóðàëöàõ çýðýã çîðèëãîîð çîð÷ñîí Ìîíãîë Óëñûí õàðüÿàò èðãýä îðñîí áîëíî.

264


SECTION 17. TOURISM

TOURISM In Mongolia the tourism is a relatively new sector of our economy and it is developing and expanding. This chapter covers information on number of entered and departed travelers over the boarder of Mongolia. Data on inbound and outbound travelers’ number are determined and based on information received from the Border Protection General Board. Travelers are classified into groups such as official, private, tourist, transit, study, permanent residence and others by the purpose of travel. According to the recommendation, titled “To Build the Registration of Tourism” as adopted by the United Nations Statistical Commission on May of 1993, tourism is a stay all type of travel activities with duration less than one year with some purposes such as vocation, picnic, official and other purposes. A tourist is a traveler, who will stay at least one day at either a hotel, a dormitory or private houses/apartment in a visiting country. Outbound Mongolian passengers travel with official, tourist, business, private and study purposes.

265


Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 17.1 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄ, ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, áîîìòîîð NUMBER OF INBOUND AND OUTBOUND PASSENGERS,by immigration post òîî number

Áîîìòûí íýð

Ãàðñàí Outbound

Name of immigration Post 2003

2004

2005

Îðñîí Inbound

2006

2003

2004

2005

2006

Á¿ãä

Total

724 059

942 084 1 078 624 1 219 234

725 118

936 414 1 066 683 1 152 235

Ñ¿õáààòàð Àëòàíáóëàã Áóÿíò-Óõàà Çàìûí-¯¿ä Öàãààííóóð

Sukhbaatar Altanbulag Buyant-Ukhaa Zamiin-Uud Tsagaannuur

37 266 72 341 106 638 374 816 17 380

41 261 79 829 150 663 465 518 25 335

41 452 87 121 170 380 552 662 25 801

46 952 111 043 214 651 624 707 24 044

37 006 73 339 99 953 383 646 17 222

39 878 82 307 140 945 474 786 22 958

42 932 87 763 160 505 551 838 22 241

48 848 121 872 196 874 567 693 21 058

Ãàøóóíñóxàéò ªëãèé Õàíõ Àðöñóóðü Óëüõàí Ýðýýíöàâ

Gashuunsukhait Ulgii Khankh Artssuuri Ulikhan Ereentsav

21 050 1 105 3 420 5 312 2 452 2 004

28 212 1 359 3 646 6 867 3 504 1 728

33 041 1 393 4 473 4 341 5 382 1 713

31 597 2 283 6 917 10 153 8 910 1 631

21 039 822 3 462 5 004 2 138 1 740

28 038 979 3 665 6 591 2 972 1 532

32 939 1 194 4 624 5 202 4 931 1 527

31 366 1 872 6 905 10 562 8 451 1 484

Áè÷èãò Áóëãàí Áîðøîî Äàÿí Áàéòàã

Bichigt Bulgan Borshoo Dayan Baitag

5 071 16 781 8 012 333 4 896

9 441 27 752 7 788 312 3 413

11 863 27 225 6 462 2 705

8 107 27 217 11 451 2 083

4 997 16 691 7 642 353 4 850

9 212 27 526 7 935 292 3 267

11 398 27 113 6 971 2 666

7 756 26 830 12 088 2 083

Áóðãàñòàé Øèâýýx¿ðýí Õàâèðãà Áóñàä

Burgastai Shiveekhuren Khavirga Other

1 271 17 753 9 637 -

1 709 49 050 15 453 -

3 182 61 541 20 569 17 318

1 886 37 885 19 126 28 591

1 193 17 765 9 296 -

1 623 49 005 14 444 -

3 022 62 542 20 315 16 960

1 597 37 921 18 883 28 092

266


SECTION 17. TOURISM 17.2 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄ, ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2006 îí NUMBER OF INBOUND PASSENGERS, by purpose of visit, as of 2006 òîî number ¯¿íýýñ: àÿëàëûí çîðèëãî Name of Of which: purpose of visit immigration Îðñîí Àëáàí Õóâèéí Áàéíãà Áóñàä Áîîìòûí íýð posts Inbound àæëààð æóðìààð îðøèí ñóóõ Official Private Permanent Other residence Á¿ãä

Total

1 152 235

85 250

169 849

722 604

174 532

Ñ¿õáààòàð Àëòàíáóëàã Áóÿíò-Óõàà Çàìûí-¯¿ä Öàãààííóóð

Sukhbaatar Altanbulag Buyant-Ukhaa ZamiinUud Tsagaannuur

48 848 121 872 196 874 567 693 21 058

4 778 1 891 20 354 9 857 1 007

3 413 33 910 10 341 70 423 5 839

18 309 76 562 74 863 440 120 12 174

22 348 9 509 91 316 47 293 2 038

Ãàøóóíñóxàéò ªëãèé Õàíõ Àðöñóóðü Óëüõàí Ýðýýíöàâ

Gashuunsukhait Ulgii Hankh Artssuuri Ulihan Ereentsav

31 366 1 872 6 905 10 562 8 451 1 484

8 731 364 351 762 351 78

12 305 493 2 448 7 184 3 665 309

10 079 947 3 187 2 613 3 985 1 090

251 68 919 3 450 7

Áè÷èãò Áóëãàí Áîðøîî Áàéòàã Áóðãàñòàé

Bichigt Bulgan Borshoo Baitag Burgastai

7 756 26 830 12 088 2 083 1 597

3 375 193 1 276 4 860

437 3 840 6 060 383 291

3 944 22 768 4 587 1 696 446

29 165 -

Øèâýýx¿ðýí Õàâèðãà Áóñàä

Shiveekhuren Khavirga Other

37 921 18 883 28 092

25 291 743 4 984

885 3 613 4 010

11 743 14 527 18 964

2 134

Ýõ ñóðâàëæ: Source:

Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý Report of Border Protection General Board of Mongolia

17.3 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÎÐÑÎÍ ÆÓÓË×ÈÄ, óëñààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF INBOUND TOURISTS THROUGH THE BORDER OF MONGOLIA, by country, at the end of the selected years

òîî number Óëñ

Country

Á¯ÃÄ

Total

ÀÍÓ Àâñòðàëè Èõ Áðèòàíè ÁÍÑÓ Ãåðìàí Èòàëè Êàçàõñòàí Êàíàä ÎÕÓ Øâåä Õÿòàä Ôðàíö ßïîí Áóñàä

USA Australia United Kingdom Rep.of Korea Germany Italy Kazakhstan Canada Russian Fed. Sweden China France Japan Other

Ýõ ñóðâàëæ: Source:

2003

2004

2005

2006

201 153

300 538

338 715

385 989

5 533 2 244 2 854 17 166 4 973 565 1 782 1 149 51 438 991 90 337 2 744 7 717 11 660

9 431 3 461 4 948 26 602 8 769 1 918 3 101 2 332 53 917 2 063 139 283 5 545 13 092 26 076

10 153 3 454 5 206 30 787 8 168 1 921 3 928 2 300 57 926 1 926 170 345 5 822 12 952 23 827

11 377 4 053 5 893 39 930 8 576 2 526 4 185 2 528 79 163 1 509 178 941 5 237 16 707 25 364

Çàì òýýâýð, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ÿàìíû ìýäýý Report of Ministry of Road, Transportation and Tourism

267


Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 17.4 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, óëñààð NUMBER OF INBOUND AND OUTBOUND FOREIGN PASSENGERS THROUGH THE BORDER OF MONGOLIA, by country òîî number Îðñîí Ãàðñàí Inbound Outbound Óëñ Country 2003 Á¿ãä

Total

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

204 845

305 117

344 688

408 490

193 807

297 813

338 561

401 597

ÀÍÓ Àâñòðàëè Àíãëè ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ

USA Australia UK Rep.of Korea Rep.of China

5 570 2 247 2 859 17 205 91 934

9 549 3 473 4 970 26 754 141 473

10 234 3 465 5 224 30 910 171 422

11 570 4 074 5 633 55 910 164 055

5 535 2 042 2 796 17 325 88 321

9 120 3 567 4 350 26 758 138 053

10 587 3 413 5 237 31 173 166 064

11 276 4 084 5 547 53 407 164 546

Ãåðìàí Äàíè Êàçàõñòàí Êàíàä Íèäåðëàíä

Germany Denmark Kazakhstan Canada Netherlands

4 999 438 1 785 1 149 697

8 826 1 003 3 144 2 340 3 144

8 204 763 4 044 2 320 2 681

8 296 918 3 969 2 438 9 201

5 123 440 1 521 1 098 795

8 020 902 3 324 2 430 2 726

7 625 737 3 825 2 332 2 803

8 452 989 4 255 2 451 8 913

ÎÕÓ Øâåä Øâåéöàðü Ôðàíö ßïîí Áóñàä

Russian Federation Sweden Switzerland France Japan Other

53 330 993 642 2 751 7 757 10 489

55 563 2 071 2 233 5 567 13 196 21 811

62 151 1 927 2 248 5 843 13 014 20 238

83 580 1 786 2 242 5 878 20 143 28 797

45 538 909 580 2 866 7 728 11 190

55 654 2 071 2 233 5 288 13 080 20 237

62 110 1 918 2 120 5 717 12 869 20 031

80 358 2 213 1 890 5 778 20 263 27 175

17.5 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ 2006 ÎÍÄ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÈÄ, àÿëëûí çîðèëãî, á¿ñ íóòãààð ARRIVALS OF FOREIGN PASSENGERS FROM ABROAD IN THE 2006, by purpose of visit, geographical region õóâü

percentage

¯¿íýýñ: á¿ñ íóòãààð Of which: by regions Àÿëàëûí çîðèëãî

Á¿ãä

Àìåðèê

Purpose of visit

Total

America

100.0

3.7

100.0 100.0 100.0 100.0

3.0 1.1 6.4 2.8

Íèéò ¯¿íýýñ: Àëáàí àæëààð Õóâèéí æóðìààð Æóóë÷ëàë Äàìæèí ºíãºðºõ

268

Total Of which: Official Private Tourism Transit

Ç¿¿í Açè, Hîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòàã East Asia and the Pacific

Åâðîï

Îéðõè Äîðíîä

ªìíºä Àçè

Àôðèê

Europe

Middle East

South Asia

Africa

62.1

33.2

0.4

0.3

0.3

77.3 56.4 62.4 52.9

18.3 42.1 30.0 43.5

0.5 0.2 0.5 0.2

0.7 0.1 0.3 0.2

0.2 0.1 0.4 0.4


SECTION 17. TOURISM 17.6 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÃÀÐÑÀÍ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, áîîìò, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2006 îí OUTBOUND DOMESTIC PASSENGERS,by immigration posts, purpose of visits, as of 2006 òîî number

Áîîìòûí íýð

Name of immigration posts

Ãàðñàí Outbound

¯¿íýýñ: àÿëàëûí çîðèëãî* Of which: purpose of visit * Àëáàí Õóâèéí Æóóë÷Áàéíãà àæëààð æóðìààð ëàë ñóóõ Official Private Tourism Permanent residence

Áóñàä Other

Á¿ãä

Total

817 637

33 276

710 988

24 160

4 168

45 045

Ñ¿õáààòàð Àëòàíáóëàã Áóÿíò-Óõàà Çàìûí-¯¿ä Öàãààííóóð

Sukhbaatar Altanbulag Buyant-Ukhaa Zamiin-Uud Tsagaannuur

25 586 70 089 91 949 495 727 15 025

1 785 2 353 19 758 7 041 886

18 510 60 052 35 427 471 110 8 623

3 437 986 11 900 7 811 15

261 315 1 093 268 2 198

1 593 6 383 23 771 9 497 3 303

Ãàøóóíñóõàéò ªëãèé Õàíõ Àðöñóóðü Óëüõàí Ýðýýíöàâ

Gashuunsukhait Ulgii Hankh Artssuuri Ulihan Ereentsav

20 963 1 558 4 340 2 932 4 551 1 389

420 125 153 190 246

20 543 1 046 4 164 2 932 4 328 1 131

7 -

15 8 -

365 23 25 12

Áè÷èãò Áóëãàí Áîðøîî Äàÿí Áàéòàã

Bichigt Bulgan Borshoo Dayan Baitag

3 948 25 436 5 883 60 1 724

79 -

3 948 25 436 5 781 60 1 724

4 -

10 -

9 -

Áóðãàñòàé Øèâýýõ¿ðýí Õàâèðãà Áàÿíõîøóó Áàãà-Èëýíõ Õàíãè Òýñ

Burgastai Shiveekhuren Khavirga Bayankhoshuu Baga-Ilenkh Khangi Tes

488 11 750 14 814 2 656 171 16 324 274

101 139 -

387 11 686 14 814 2 656 32 16 324 274

-

-

64 -

Òàéëáàð:

*Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýíä áàéãàà àÿëàëûí çîðèëãî íü äýëõèéí àÿëàë æóóë÷ëàëûí áàéãóóëëàãûí çºâëºì溺ñ îäîîãîîð çºð¿¿òýé áàéãàà áîëíî. * The purpose of visit which are shown in the report of Border Protection General Board of Mongolia is still different from Manual of the World Tourism Organization

Note:

269


Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ

ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð (¯ÑÃ) 1966 îíîîñ ýõëýí ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ñóäàëãààã ÿâóóëæ áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð óëèðàë á¿ð Ìîíãîë óëñûí íèéò ºðõèéí 0.5 õóâüòàé òýíöýõ 2808 ºðõèéã ò¿¿âýðëýí àâ÷, òýäíýýñ ºðõèéí ãèø¿¿äèéí íàñ, õ¿éñ, àæèë ýðõëýëòèéí áàéäàë, ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, õýðýãëýýíèé õýìæýýòýé õîëáîîòîé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ñóäàëæ áàéíà. ªðõèéí íèéò îðëîãî (çàðëàãà) íü ºðõèéí ìºíãºí îðëîãî (çàðëàãà) äýýð ºðõèéí ººðèéí àæ àõóéãààñ áýëòãýñýí áîëîí áóñäààñ ¿íýã¿é àâ÷ õýðýãëýñýí ç¿éëñèéí ìºíãºí ä¿íã íýìñýíýýð òîäîðõîéëîãäîíî. Íýã ºðõºä íîãäîõ äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã æèëèéí òóðø óã ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 11232 ºðõèéí ñàðûí äóíäæààð òîîöñîí áîëíî. Õ¿í àìûí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýðýãëýýã òîîöîõäîî õóäàëäàæ àâñàí, õóâèéí àæ àõóé, áóñàä õ¿ì¿¿ñýýñ ¿íý òºëáºðã¿é àâñàí áîëîí ºðõèéí õ¿ðýýíýýñ ãàäíà õýðýãëýñýí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýýãýýð õ¿íñíèé ãîë íýð òºðºëä øèëæ¿¿ëýí òîîöñîí áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí «Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèíã òîäîðõîéëîõ òóõàé» õóóëèéí /1998 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 8 íû ºäðèéí/ 5 äóãààð ç¿éëä õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèíã õýðýãëýýíèé äîîä õýìæýýã ¿íäýñëýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð òîäîðõîéëíî» ãýæ çààñàí. Õóóëèéí äàãóó ¯ÑÃ-ààñ 1998 îíîîñ ýõëýí “Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí”ã á¿ñ íóòãààð òîäîðõîéëæ, çàðëàæ áàéíà. «Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèíã òîäîðõîéëîõ òóõàé» Ìîíãîë Óëñûí õóóëèéí 3-ð ç¿éëä çààñíààð õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí ãýæ õýðýãëýýíèé äîîä õýìæýýã ìºíãºí õýëáýðýýð èëýðõèéëñýíèéã; õýðýãëýýíèé äîîä õýìæýý ãýæ õ¿íèé íýí òýðã¿¿íèé çàéëøã¿é õýðýãëýýã õàíãàõ õ¿íñíèé áîëîí õ¿íñíèé áóñ õýðýãëýýíèé ñàãñààð òîäîðõîéëñîí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé òîãòîîñîí òîî, õýìæýýã îéëãîíî. Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû ò¿âøèí, ÿäóóðëûí áàéäëûã òîäîðõîéëîõ çîðèëãîîð ¯ÑÃààñ “Ìîíãîë óëñûí õ¿í àìûí àìüæèðãààíû ò¿âøíèé ¿íýëãýý”-íèé àíõíû ò¿¿âýð ñóäàëãààã Äýëõèéí áàíêíû òåõíèê ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãòýéãýýð 1995 îíä, õî¸ð äàõü óäààãèéí ñóäàëãààã “Àìüæèðãààíû ò¿âøíèé ò¿¿âýð ñóäàëãàà” ãýñýí íýðýýð 1998 îíä Íýãäñýí ¯íäýñòíèé Áàéãóóëëàãûí Õºãæëèéí Õºòºëáºðèéí ãàçðûí äýìæëýãòýéãýýð, 2002-2003 îíä “ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿âøíèé ò¿¿âýð ñóäàëãàà”-ã (ªÎÇÀÒÑ) Äýëõèéí Áàíê áîëîí Íýãäñýí ¯íäýñòíèé Áàéãóóëëàãûí Õºãæëèéí Õºòºëáºðèéí ãàçðûí äýìæëýãòýéãýýð òóñ òóñ ÿâóóëñàí. ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã 2006 îíîîñ ýõëýí “ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ñóäàëãàà”-íû ä¿íãýýñ òîîöîæ áàéíà.

270


SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

ªÀ×įÕ-èéí õ¿ðýýíä õýðýãæèæ áóé “Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà” òºñëèéí ¿éë àæèëëàãàà “Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà” òºñëèéí ¿íäñýí çîðèëãî íü õ¿íèé õºãæëèéí õ¿÷èí ç¿éë, ÷àäàâõèéã äýìæèí õºãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí çàéëøã¿é ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëýõ çàìààð õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøíýýñ áàãà îðëîãîòîé ºðõèéí àìüæèðãààã ñàéæðóóëàõ, ÿäóóðëûí èðìýãò áàéãàà ºðõèéã ÿäóóðàëä îðîõîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä ÷èãëýãäýæ áàéíà. Òºñëèéã 3 ¿å øàòòàéãààð 12 æèëèéí òóðø õýðýãæ¿¿ëýõ áºãººä ýõíèé ¿å øàò íü 2002-2006 îíä õýðýãæèí äóóñàæ áàéíà. Ýõíèé ¿å øàò íü 4 á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãýýñ á¿ðäñýí. ¯¿íä: 1. 2. 3. 4.

Áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ýðñäëèéí óäèðäëàãà Îðîí íóòãèéí ñàíàà÷ëàãûí ñàí Áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý Òºñëèéí ìåíåæìåíò áà áîäëîãûí äýìæëýã

Ýõíèé ¿å øàòàíä Áàÿíõîíãîð, Áàÿí-ªëãèé, Äîðíîä, Äóíäãîâü, ªâºðõàíãàé, ªìíºãîâü, Òºâ, Óâñ àéìàã, íèéñëýëèéí Áàÿíãîë ä¿¿ðýã òóðøèëòûí æóðìààð òºñºëä õàìðàãäàæ áàéãàà áºãººä áóñàä 13 àéìàã, 8 ä¿¿ðýã òºñëèéí Îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ñàí ãýñýí äýä á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýãò õàìðàãäñàí áàéíà. “Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà” òºñëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýëëèéã 2005 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñ ýõëýí ñòàòèñòèêèéí õàãàñ, á¿òýí æèëèéí áþëëåòåíü, òàíèëöóóëãà áîëîí ýìõòãýëä ªÀÄÕÃ-ûí ìýäýýëëèéã ¿íäýñëýí õýâëýí íèéòýëæ áàéíà.

271


Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ

HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND MINIMUM SUBSISTENCE LEVEL OF POPULATION Since 1966, the National Statistical Office has regularly conducted household income and expenditure survey. A sample of 2808 households of approximately 0.5 percent of the total households was selected to represent the total households of Mongolia and data on household member’s age, sex, employment, household income, expenditure, consumption and housing condition are collected and analyzed on quarterly basis. The total household income (expenditure) is defined by adding up the amounts of household monetary income (expenditure), own consumption and gifts received free of charge. The estimation method of per household average indicators is calculated as 11232 households’ monthly average which is covered in the survey for the whole year. Food consumption is estimated including purchased, free of charge goods from own production and others, and also foodstuff consumed out of household. Also some foodstuff consumption is estimated by transferring products to one main category. In the article 5 of Mongolia’s Law on “Defining minimum subsistence level of population” (dated on January 8, 1998), it is stated that the National Statistical Office determines the minimum subsistence level of population based on minimum consumption. The National Statistical Office has been defining and announcing the “Minimum subsistence level of population” by region since 1998. As stated in the article 3 of Mongolia’s Law on “Defining minimum subsistence level of population”, the minimum subsistence level is minimum consumption level expressed in monetary value; and minimum consumption level is scientific estimation on quantity of consumption to satisfy basic survival requirement that is defined by food and non-food consumption basket. With the purpose of defining living standards and poverty rates, the NSO conducted first sample survey on “Mongolia’s population living standards assessment” in 1995 with the technical and financial support of the World Bank and second survey in 1998 with the support from United Nations Development Programme. Third survey “Household income and expenditure survey with living standards measurement survey like features” (HIES-LSMS) was carried out with the joint support from United Nations Development Programme and the World Bank in 2002-2003. Since 2006, the estimation of poverty main indicators is based on the results of Household Income and Expenditure Survey.

272


SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

“Sustainable Livelihood” project implementation in the framework of “The National Household Livelihood Capacity Support Program” “Sustainable Livelihood” project’s goal is to reduce a vulnerability and to provide a secure and sustainable livelihood of the poor and near-the-poor households and individuals nationwide by expanding basic socio-economic services, by building necessary for this capacity and human resource development. The project will be implemented for 12 years and in three phases, so that Phase I of which is referred to as the “Sustainable Livelihoods Project” (SLP) and will be implemented in 2002-2006. SLP had four components such as Pastoral Risk Management, Local Initiatives Fund/Local Development Fund, Microfinance service, Project Management and Policy Support. At the first stage the project activities have covered eight aimags and one district, namely, Bayan-Olgii, Uvs, Bayankhongor, Ovorkhangai, Dundgovi, Omnogovi, Tuv, Dornod, and Bayangol district of Ulaanbaatar city. Local Development Fund activities covered remaining aimags and districts additionally. From the last quarter of 2005, estimated investment data of the “Sustainable Livelihoods Project” has been published in an annual and semi-annual statistical bulletins, booklets and statistical yearbook with the following notes to ensure that HLSPO data resources are used.

273


274 Types of income

Types of income

Íèéò îðëîãî - Á¿ãä Total income 1. ̺íãºí îðëîãî - Á¿ãä Monetary income - Total Öàëèí Wages and salaries Òýòãýâýð, òýòãýìæ Pensions and allowances ªðõèéí ¿éëäâýðëýë, Income from household ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî businesses Áóñàä Other 2. Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí Received from other free of charg Food preparation from own 3. Õóâèéí àæ àõóéãààñ áýëòãýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñ business Òàéëáàð: *- Õóâèéí àæ àõóéãààñ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñ Note: *- Food consumption from own business

Îðëîãûí òºðºë

31.1 8.7 3.9 18.6

30.0 18.5 4.4 14.9

2003 100.0 80.7 25.6 6.6

9.0 *

30.5 7.8 3.6

Óëñûí äóíäàæ National average 2004 2005 100.0 100.0 77.5 87.4 29.4 38.8 8.3 10.3

11.2 *

30.0 7.5 2.1

2006 100.0 86.7 37.8 11.4

2.4

23.6 23.5 5.4

2003 100.0 92.2 37.8 7.3

5 579

15 541 * 22 420 * 4 463

34 556

3.2

23.8 11.0 4.5

1.5 *

19.0 8.8 3.7

2.3 *

14.7 8.1 2.6

2006 100.0 95.1 58.6 13.7

28.7

36.8 13.0 3.1

2003 100.0 68.2 12.6 5.8

67 638

2 716 * 4 097 * 49 897

98 116 15 073 3 958 27 044 * 29 228*

84 930 8 673 4 117

33.6

37.8 6.3 3.3

16.7 *

52.3 5.3 2.5

14.1*

47.3 7.2 1.9

õóâü percentage պ人 Rural 2004 2005 2006 100.0 100.0 100.0 63.1 80.8 84.0 12.3 14.4 19.6 6.7 8.9 9.9

76 154 12 601 6 551

26 671 14 723 4 623

63 903 22 624 5 462

33 328 15 387 6 419

Õîò Urban 2004 2005 100.0 100.0 92.3 94.8 47.4 55.6 10.0 11.3

41 268 19 043 7 864

43 612 43 401 10 052

60 032 14 893 4 282

52 443 13 341 6 268

57 955 16 143 7 306

18.2 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÈÉÒ ÁÎËÎÍ ÌªÍÃªÍ ÎÐËÎÃÛÍ Á¯ÒÝÖ COMPOSITION OF MONTHLY AVERAGE TOTAL AND MONETARY INCOME PER HOUSEHOLD

2003 Íèéò îðëîãî - Á¿ãä Total income 178 865 1. ̺íãºí îðëîãî - Á¿ãä Monetary income - Total 144 353 Öàëèí Wages and salaries 45 872 Òýòãýâýð, òýòãýìæ Pensions and allowances 11 717 ªðõèéí ¿éëäâýðëýë, Income from household ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî businesses 53 621 Áóñàä Other 33 144 2. Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí Received from other free of charg 7 790 3. Õóâèéí àæ àõóéãààñ Food preparation from own business 26 722 áýëòãýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñ Òàéëáàð: * Õóâèéí àæ àõóéãààñ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñ Note: * Food consumption from own business

Îðëîãûí òºðºë

òºã tog Óëñûí äóíäàæ պ人 Õîò National average Urban Rural 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 185 990 172 017 200 179 184 639 173 110 175 116 181 165 173 663 201 196 162 495 207 588 144 128 150 208 173 477 170 124 159 666 165 981 172 445 118 304 127 008 131 334 174 402 54 653 66 679 75 730 69 716 82 049 97 438 106 218 21 787 24 808 23 321 40 725 15 376 17 745 22 822 13 395 17 306 19 828 24 833 9 990 13 445 14 410 20 488

18.1 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÈÉÒ ÁÎËÎÍ ÌªÍÃªÍ ÎÐËÎÃÎ, õîò õºäººãººð, îíû ¿íýýð MONTHLY AVERAGE TOTAL AND MONETARY INCOME PER HOUSEHOLD, by urban and rural, at current price

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

275


276

Meat and meat products in terms of meat Milk and milk products in terms of milk Butter Flour and bakery products in terms of flour Rice Sugar and sugar products in terms of sugar Fish and fish products Egg, piece Potatoes Vegetables in terms of fresh vegetable Fruit Vegetable oil

Foodstuff

7.9 11.5 0.2 8.8 1.5 1.0 0.1 1.3 2.8 1.4 0.5 0.7

8.2 10.9 0.1 9.5 1.5 1.0 0.0 1.4 2.6 1.5 0.4 0.7

2003

2.1 1.0 1.0

1.4 0.2 1.6 3.6

9.9 2.2

11.7 0.3

8.3

2.1 0.5 0.7

1.2 0.0 1.2 3.2

10.0 2.0

12.1 0.3

8.1

2006

2.2 0.6 0.7

1.0 0.0 2.3 3.6

9.1 1.5

4.6 0.2

6.7

2003

2.0 0.6 0.6

1.0 0.2 2.3 3.8

8.7 1.7

4.8 0.2

6.2

Èë÷ëýã, êêàë Óóðàã, ã𠪺õ òîñ, ãð Í¿¿ðñ óñ, ãð

Calorie intake, kkal Protein, gramms Fat, gramms Hydrogen, gramms

2003 2 699.2 105.6 90.1 374.4

2.9 0.7 0.7

1.2 0.1 2.1 4.2

10.4 2.3

5.7 0.4

6.5

2006

0.7 0.2 0.8

1.0 0.0 0.3 1.4

9.9 1.5

18.1 0.1

9.9

2003

0.7 0.3 0.7

1.0 0.0 0.3 1.5

8.8 1.4

19.0 0.1

9.9

1.6 0.9 1.1

1.5 0.1 1.0 2.3

9.3 2.1

20.4 0.4

10.5

պ人 Rural 2004 2005

êã

1.2 0.3 0.8

1.2 0.0 0.2 2.1

9.5 1.7

19.4 0.2

10.0

2006

kg

Óëñûí äóíäàæ Õîò պ人 National average Urban Rural 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2 553.9 2 881.9 2 818.4 2 455.9 2 379.8 2 656.5 2 647.0 2 977.0 2 750.2 3 065.2 3 013.9 101.4 106.1 104.4 90.7 89.2 103.9 91.0 122.7 115.1 130.5 119.7 84.4 106.3 99.1 68.3 64.4 96.3 80.7 114.9 107.0 139.7 120.1 329.0 369.7 358.0 351.8 343.5 378.4 371.4 342.4 312.6 358.6 342.8

2.5 1.0 0.9

1.3 0.2 2.0 4.5

10.4 2.3

5.5 0.3

6.7

Õîò Urban 2004 2005

18.6 ÆÈØÑÝÍ ÍÝà կÍÈÉ ÕÎÍÎÃÒ ÕÝÐÝÃËÝÑÝÍ Õ¯ÍÑÍÈÉ Ç¯ÉËÈÉÍ ÈË×ËÝÃ, ÍÀÉÐËÀÃÀ, õîò õºäººãººð CALORIE AND COMPOSITION OF DAILY FOODSTUFF CONSUMPTION PER ADULT EQUIVALENT, by urban and rural

Æèìñ, æèìñãýíý Óðãàìëûí áîëîí ººõºí òîñ

Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í ìàõàíä øèëæ¿¿ëñíýýð Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ñ¿¿íä øèëæ¿¿ëñíýýð Öºöãèéí òîñ Ãóðèë, ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿í ãóðèëä øèëæ¿¿ëñíýýð Áóäàà ×èõýð, ñàõàðûí ç¿éë ñàõàðò øèëæ¿¿ëñíýýð Çàãàñ, çàãàñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ªíäºã, øèðõýã Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî

Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í

Óëñûí äóíäàæ National average 2004 2005

18.5 ÆÈØÑÝÍ ÍÝà կÍÄ ÑÀÐÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯ÍÑÍÈÉ ÇÀÐÈÌ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÓËÑÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÕÝÐÝÃËÝÝ, õîò õºäººãººð MONTHLY FOODSTUFF CONSUMPTION PER ADULT EQUIVALENT , by urban and rural

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


East

Central

Khangai

Ulaanbaatar

Ç¿¿í

Òºâ

Õàíãàéí

Óëààíáààòàð

2003

25 300

19 900

19 800

20 500

19 500

2004

26 500

20 600

20 600

21 200

20 200

Ulaanbaatar

of which

պ人 Rural Ýõ ¿¿ñâýð: * ÀÒÒÑ Source: * LSMS Ýõ ¿¿ñâýð: ** ªÎÇÑ Source: ** HIES

Óëààíáààòàð

¿¿íýýñ :

National average

Urban

Óëñûí äóíäàæ

Õîò

32.6

34.1

39.4

35.6

1998*

43.4

27.3

30.3

36.1

2002-2003*

37.0

20.4

27.9

32.2

2006**

ßäóóðëûí õàìðàëòûí õ¿ðýý Headcount

9.8

13.0

13.9

11.7

1998*

2005

13.2

8.1

9.2

11.0

2002-2003*

ßäóóðëûí ã¿íçãèéðýëò Poverty Gap

18.8 ßÄÓÓÐËÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä, óëñûí äóíäàæ áîëîí õîò, õºäººãººð , ÀÒÒÑ, ªÎÇÑ POVERTY MEASURES, by national average, urban and rural, LSMS, HIES

West

Region

Áàðóóí

Á¿ñ

18.7 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ, ñàðä íýã õ¿íä íîãäîõîîð, á¿ñ íóòãààð, îíóóäààð MINIMUM SUBSISTANCE LEVEL OF POPULATION, per capita a month, by region and years

11.9

5.1

8.6

10.1

2006**

30 000

22 600

22 300

25 000

23 200

1998*

2006

60 100

54 600

56 700

51 800

54 700

4.4

7.4

7.1

5.6

5.6

3.3

4.0

4.7

2002-2003*

5.3

2.2

3.8

4.5

2006**

õóâü percentage ßäóóðëûí ìýäðýìæ Poverty severity

42 800

38 300

39 000

34 800

37 000

2007

òºã tog

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

277


Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ 18.9 ßÄÓÓÐËÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä, óëñûí äóíäàæ, õîò, õºäºº, ñóóðüøèë, á¿ñýýð, ªÎÇÑ, 2006 îí POVERTY MEASURES, by national average, urban, rural, location and region, HIES, 2006

Óëñûí äóíäàæ Õîò պ人

National average Urban Rural

32.2 27.9 37.0

10.1 8.6 11.9

õóâü percentage ßäóóðëûí ìýäðýìæ Poverty Severity 4.5 3.8 5.3

Á¿ñ

Region West Khangai Central East Ulaanbaatar

38.7 37.7 34.0 36.5 20.4

12.1 11.7 11.9 13.3 5.1

5.4 5.0 5.7 6.3 2.2

Location Ulaanbaatar Aimag centers Soum centers Countryside

20.4 36.1 37.3 36.8

5.1 12.4 12.5 11.2

2.2 5.7 5.8 4.9

ßäóóðëûí õàìðàëòûí õ¿ðýý Headcount

Áàðóóí Õàíãàé Òºâ Ç¿¿í Óëààíáààòàð Ñóóðüøèë Óëààíáààòàð Àéìãèéí òºâ Ñóìûí òºâ պ人

278

ßäóóðëûí ã¿íçãèéðýëò Poverty Gap


Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Ýõ ¿¿ñâýð: ªÀÄÕÃ-ûí ìýäýýëýë Source: The data from HLSPO

TOTAL

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

48

38 19 6 13

86 6 5 12 10 13 5 35

118 8 32 16 7 36 19

108 29 16 25 18 20

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects 398

2003

Áîëîâñðîë Education 2004 2005 Õýðýãæ¿¿ëñýí Õýðýãæ¿¿ëñýí Ñàíõ¿¿æèëò Ñàíõ¿¿æèëò Ñàíõ¿¿æèëò òºñëèéí òîî òºñëèéí òîî /ñàÿ.òºã/ Financing The number of /ñàÿ.òºã/ Financing /ñàÿ.òºã/ Financing The number of /mln.tog/ implemented /mln.tog/ implemented /mln.tog/ projects projects 1773.1 312 1464.0 432 2440.1 Áàðóóí á¿ñ West region 433.8 67 283.1 128 572.3 81.8 24 81.2 22 116.1 70.8 10 39.2 9 32.5 94.3 9 49.6 47 166.5 111.4 10 69.1 24 195.6 75.4 14 44.1 26 61.6 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 445.5 93 385.3 102 476.9 32.3 3 15.5 8 110.4 106.7 20 87.6 30 54.3 100.5 13 60.6 13 108.7 11.0 1 2.2 4 13.4 122.8 32 124.0 22 88.5 72.3 24 95.5 25 101.6 Òºâèéí á¿ñ Central region 435 98 446.7 98 710.4 21.5 3 8.3 3 54.7 31.5 4 30.9 7 63.4 91.9 7 59.5 12 117.9 58.8 24 112.1 19 64.0 42.7 13 69.5 24 96.0 33.3 19 42.4 4 21.2 155.3 28 124.0 29 293.2 Ç¿¿í á¿ñ East region 319.8 29 199.0 46 327.7 93.4 17 102.9 22 184.5 101.7 3 26.3 4 13.7 124.7 9 69.8 20 129.5 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 139.0 25 149.7 58 352.9

18.10 "ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀ " ÒªÑËÈÉÍ Õ¯ÐÝÝÍÄ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ, ÁÎËÎÂÑÐÎË, ÄÝÄ Á¯ÒÖÈÉà ÑÀÉÆÐÓÓËÀÕ ×ÈÃËÝËÝÝÐ ÕÈÉÑÝÍ ÕªÐªÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, îíû ýöýñò, àéìàã, á¿ñýýð INVESTMENTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE HEALTH, EDUCATION AND INFRASTRUCTURE IN THE FRAMEWORK OF "SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT", at the end of the year, by aimags and regions

24

33 17 2 14

178 1 2 1 52 62 5 55

118 3 54 7 6 41 7

89 22 8 25 19 15

106.0

171.3 97.9 10.6 62.8

612.2 13.6 30.0 9.6 126.8 173.5 49.9 208.8

560.3 37.1 262.7 71.5 19.2 113.5 56.3

352.4 90.8 24.1 93.9 104.6 38.9

2006 Õýðýãæ¿¿ëñýí Ñàíõ¿¿æèëò òºñëèéí òîî /ñàÿ.òºã/ Financing The number of /mln.tog/ implemented projects 442 1 802.1

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

279


280

TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

15

7 5 2

42 1 2 3 16 20

74 13 25 2 1 11 22

78 17 8 26 12 15

8

20 17 3

70 1 3 4 26 14 4 18

65 3 25 4 1 13 19

50 13 4 7 17 9

213

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

724.6 Áàðóóí á¿ñ 243.7 41.3 45.4 71.8 48.1 37.1 Õàíãàéí á¿ñ 151.2 42.2 52.1 11.6 6.4 17.0 21.8 Òºâèéí á¿ñ 126.1 3.8 12.3 11.7 43.5 54.7 Ç¿¿í á¿ñ 35.1 18.1 17.0 Óëààíáààòàð 168.5

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2003

216

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

Health

774.6 West region 175.9 40.0 20.4 20.2 78.4 16.8 Khangai region 143.8 4.5 42.4 48.5 0.9 24.2 23.4 Central region 231.3 0.7 25.4 16.4 58.1 54.6 3.5 72.6 East region 61.8 41.5 20.3 Ulaanbaatar 161.9

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

Ýð¿¿ë ìýíä 2004

10

18 9 6 3

69 1 5 20 12 10 21

117 45 18 6 2 10 36

89 18 7 29 12 23

109.8

95.2 41.8 31.2 22.2

255.3 4.5 34.3 52.7 32.9 37.9 93.0

221.4 45.8 24.0 30.5 26.6 28.2 66.2

311.4 104.6 21.7 93.6 40.7 50.8

993.0

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2005

303

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

11

25 17 8 -

106 1 39 22 25 2 17

106 4 51 2 27 22

59 5 11 15 19 9

96.5

85.8 42.3 43.6 -

250.0 10.9 47.5 72.0 52.9 16.3 50.4

57.3 58.1

239.2 25.7 87.5 10.6

191.7 42.4 20.7 35.8 74.5 18.3

863.3

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2006

307

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

(Õ¿ñíýãò 18.10-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 18.10 continuation )

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

25

1 1

2

1 3 4 10 5

23

22 9 2 3 2 4 2

41 8 12 11 2 8

10.2 4.8 Óëààíáààòàð 178.0

8.9 31.1 14.6 72.7 10.2 Ç¿¿í á¿ñ 15.0

12

1

1

19 1 6 4 2 6

19 2 1 2 2 12

15 3 5 3 1 3

66

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

557.4 Áàðóóí á¿ñ 156.9 23.7 43.5 49.8 9.3 30.5 Õàíãàéí á¿ñ 69.9 35.9 4.9 10.5 3.1 10.1 5.5 Òºâèéí á¿ñ 137.5

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2003

113

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

Ulaanbaatar 99.2

4.2

338.2 West region 67.5 24.4 13.5 15.8 1.0 12.9 Khangai region 94.2 6.4 3.5 21.0 9.8 53.5 Central region 73.1 3.6 20.2 8.5 10.4 30.4 East region 4.2

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

Äýä á¿òýö Infrastructure 2004

17

3

3

17 2 3 1 3 8

27 4 3 3 2 6 9

32 8 11 8 1 4

149.8

20.7

20.7

99.4 14.7 3.6 6.2 18.9 56.1

169.6 38.0 3.7 16.5 28.8 42.5 40.2

109.9 20.9 44.4 32.4 3.0 9.3

549.5

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2005

96

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

3

7 1 6

28 9 1 2 16

18 0 5 1 1 11 -

18 4 4 3 3 4

24.4

19.6 2.2 17.4

81.3 23.8 7.7 22.6 27.3

20.4 2.2 4.7 18.5 13.1

58.9

47.9 8.6 14.2 6.0 6.7 12.5

232.2

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2006

74

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

(Õ¿ñíýãò 18.10-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 18.10 continuation )

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

281


282

TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

-

-

6 4 2 -

1 1 -

-

7

6.9 Central region 38.0 7.7 12.9 9.0 8.3 East region 3.7 3.7 Ulaanbaatar 29.5

1 -

2

1 1

7 1 4 1 1

1

-

78.0 West region Khangai region 6.9

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

-

8 4 2 2

37 3 1 7 20 1 5

12 1 2 2 4 3

21 5 5 3 2 6

-

31.9 12.0 5.8 14.1

158.7 24.8 7.4 18.6 54.9 7.7 45.2

43.2 2.1 5.4 5.5 21.6 8.6

87.0 29.3 12.4 10.5 14.5 20.2

320.7

-

-

17 3 9 1 4

8 2 1 2 2 1 -

10 5 1 1 3

-

-

58.6 4.6 14.7 12.0 27.3

44.6 21.0 2.3 4.6 13.2 3.4 -

28.5 17.3 5.1 2.0 4.0

131.6

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2006

35

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

(Õ¿ñíýãò 18.10-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 18.10 continuation )

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2005

78

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

Environment and others

11

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

27.8 Áàðóóí á¿ñ Õàíãàéí á¿ñ 4.0 4.0 Òºâèéí á¿ñ 23.8 11.1 12.7 Ç¿¿í á¿ñ Óëààíáààòàð -

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2003

Áàéãàëü îð÷èí áîëîí áóñàä 2004

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


TOTAL Bayan-Olgii Bayankhongor Govi-Altai Dornod Dundgovi Ovorkhangai Omnogovi Tov Uvs Khentii

Aimags and the Capital

120 5 6 1 8 10 17 26 25 22 -

2004

2005

Õýðýãæ¿¿ëñýí Õýðýãæ¿¿ëñýí Ñàíõ¿¿æèëò Ñàíõ¿¿æèëò Ñàíõ¿¿æèëò òºñëèéí òîî òºñëèéí òîî /ñàÿ.òºã/ Financing The number of /ñàÿ.òºã/ Financing The number of /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/ implemented /mln.tog/ implemented /mln.tog/ projects projects Õóäàã çàñâàð Well rehabilitation 329.1 132 353.3 172 395.9 19.5 28 80.1 19 56.4 18.1 29 85.5 18.9 21.8 19 70.8 11 23.8 27.3 12 25.8 18 24.4 35.3 18 31.7 26 52.8 78.3 18 44.6 14 26.9 54.2 36 89.8 51 116.9 55.6 4 9.3 1 10.4 Àãóóëàõ áàðèõ, çàñâàð Storage construction and repairment 57.4 11 139.5 2 23.2 2 27.0 17.5 18.4 2 18.2 3 33.8 1 20.9 7.7 1 11.0 1 2.2 13.8 2 33.8 1 15.8 -

2003

Á¯ÃÄ 5 TOTAL Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 Äîðíîä Dornod 1 Äóíäãîâü Dundgovi ªâºðõàíãàé Ovorkhangai ªìíºãîâü Omnogovi 2 Òºâ Tov 1 Óâñ Uvs Õýíòèé Khentii Ýõ ¿¿ñâýð: ªÀÄÕÃ-ûí ìýäýýëýë Source: The data from HLSPO Òàéëáàð: Áàÿíõîíãîð àéìãèéí 2006 îíû õóäãèéí ñàíõ¿¿æèëò ºññºí ä¿íãýýð îðîâ. Remark: Accumulated number is taken for 2006 well rehabilitation financing in Bayankhongor aimag.

Á¯ÃÄ Áàÿí-ªëãèé Áàÿíõîíãîð Ãîâü-Àëòàé Äîðíîä Äóíäãîâü ªâºðõàíãàé ªìíºãîâü Òºâ Óâñ Õýíòèé

Àéìàã, íèéñëýë

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

11 1 2 1 1 1 5 -

72.3 14.8 16.5 5.3 4.0 8.6 23.1 -

298.1 14.4 104.9 15.3 36.3 31.3 43.6 52.2 -

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2006

164 6 12 4 30 26 29 57 -

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

18.11 "ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀ" ÒªÑ˪ªÑ ÁÝË×ÝÝÐÈÉÍ ÌÀË ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÝÐÑÄËÈÉà ÁÓÓÐÓÓËÀÕ ×ÈÃËÝËÝÝÐ ÕÈÉÑÝÍ ÕªÐªÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, îíû ýöýñò, àéìàã, á¿ñýýð INVESTMENTS FOR THE PASTURAL RISK MANAGEMENT THE FRAMEWORK OF "SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT", at the end of the year, by aimags and regions

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

283


284

Aimags and the Capital

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2004 Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

Á¯ÃÄ Áàÿí-ªëãèé Áàÿíõîíãîð Äîðíîä Äóíäãîâü ªâºðõàíãàé ªìíºãîâü Òºâ Óâñ

TOTAL Bayan-Olgii Bayankhongor Dornod Dundgovi Ovorkhangai Omnogovi Tov Uvs

679.6 57.4 59.7 205.5 98.0 49.0 73.0 88.0 49.0 -

-

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

799 79 117 121 233 5 108 29 107

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî The number of implemented projects

(Õ¿ñíýãò 18.11-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 18.11 continuation ) 2006

Ñàíõ¿¿æèëò /ñàÿ.òºã/ Financing /mln.tog/

2005

Ìàë÷äûí á¿ëýã õîðøîî, òîíîã òºõººðºìæèéí çýýë Herders` cooperatives and equipments loan 34 335.2 86 591.3 89 770.1 1 5.0 10 69.3 21 136.3 2 13.2 6 26.6 8 25.2 4 11.7 16 66.9 3 49.0 12 116.9 22 196.5 3 16.4 4 35.0 5 44.4 6 33.0 12 102.0 11 101.0 2 14.0 5 46.3 22 266.7 13 192.9 21 128.3 Öàã óóðûí ñòàíö Weather forecasting station Á¯ÃÄ TOTAL 6 124.5 2 41.6 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 1 20.8 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 1 20.8 Äóíäãîâü Dundgovi 1 20.8 1 20.8 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 1 20.8 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 1 20.8 Òºâ Tov 1 20.8 Óâñ Uvs 1 20.8 Òàéëáàð: 2006 îíû õóâüä õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî ãýäãèéí äîð íèéò çýýëäýã÷äèéí òîîã îéëãîíî. Remark:Total number of sub-loaners is to be considered under "Implemented number of projects" in 2006.

Àéìàã, íèéñëýë

2003

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


52 52 -

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogov Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Ýõ ¿¿ñâýð: ªÀÄÕÃ-ûí ìýäýýëýë Source: The data from HLSPO

308 30 72 206

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

159

253 100 153 -

50 50 -

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

822

TOTAL

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

Òºâèéí á¿ñ

Õàíãàéí á¿ñ

Áàðóóí á¿ñ

Ç¿¿í á¿ñ 131.3 131.3 Óëààíáààòàð 106.3

166.0 33.5 40.0 92.6

265.2 142.9 122.2 -

95.9 95.9 -

764.7

122

254 254 -

1590 680 366 544

575 294 281 -

350 140 210 -

2891

Îëãîñîí çýýëèéí Çýýëäýã÷äèéí òîî Çýýëäýã÷äèéí òîî õýìæýý /ñàÿ.òºã/ Number of Number of Amount of fund's borrowers borrowers loan /mln.tog/ 2361.4 West region 444.6 220.2 224.4 Khangai region 570.7 323.4 247.3 Central region 1017.9 370.6 285.2 362.0 East region 224.4 224.4 Ulaanbaatar 103.8 197

187 165 3 19

884 22 21 35 512 141 153

705 146 257 86 188 28

1109 404 205 193 296 11

3082

329.4

136.2 110.4 6.0 19.8

546.5 15.1 34.4 33.2 243.8 140.9 79.2

512.7 139.7 170.1 97.9 70.4 34.6

789.9 219.5 169.9 169.9 223.0 7.5

2314.7

520

834 524 143 167

4541 48 208 656 745 1250 350 1284

2837 209 594 480 194 871 489

1801 588 205 193 556 259

10533

857.6

1 132.1 678.9 226.6 226.6

3 838.0 133.3 265.6 619.4 583.0 986.1 398.8 851.7

3 340.5 329.1 940.3 413.4 265.6 772.1 620.0

2 048.4 645.4 226.5 226.6 723.3 226.7

11 216.5

Îëãîñîí çýýëèéí õýìæýý /ñàÿ.òºã/ Amount of fund's loan /mln.tog/

2006

Îëãîñîí çýýëèéí Îëãîñîí çýýëèéí Çýýëäýã÷äèéí òîî Çýýëäýã÷äèéí òîî õýìæýý /ñàÿ.òºã/ õýìæýý /ñàÿ.òºã/ Number of Number of Amount of fund's Amount of fund's borrowers borrowers loan /mln.tog/ loan /mln.tog/

Áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí õºãæëèéí ñàíãààñ îëãîñîí çýýë - Microfinance Development Fund' s loan 2003 2004 2005

18.12 "ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀ" ÒªÑËÈÉÍ Õ¯ÐÝÝÍÄ ÎËÃÎÆ ÁÓÉ ÇÝÝË, îíû ýöýñò, àéìàã, á¿ñýýð LOANS PROVIDED WITH THE FRAMEWORK OF "SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT", at the end of the year, by aimags and regions

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

285


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀÃ

ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà Áîëîâñðîë: Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí òîî, ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, ýëñýã÷èä, áàãø íàðûí òîîã áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàâ. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü (ÅÁÑ)-ä õàìðàãäàëòûí öýâýð, áîõèð êîýôôèöèåíò, íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷äûí òîî, ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü, èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí àíõàí, äóíä øàòíû ñóðãóóëèéí ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷äèéí òîîã Áîëîâñðîëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðò àíãèëëûí äàãóó ãàðãàâ. Ýíýõ¿¿ àíãèëàë íü 1997 îíä øèíý÷ëýãäýí ìºðäºãäºæ ýõýëñýí áºãººä óã àíãèëëààð áîëîâñðîëûí ò¿âøíèéã 0-6 ò¿âøèíä àíãèëäàã. Ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí òàëààðõè ìýäýýëëèéã ÅÁÑ-èóä ãàðãàæ àéìàã, íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçðûí äýðãýäýõ Íèéãìèéí õºãæëèéí áîäëîãûí õýëòýñ (Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí òºâ)-ò íýãòãýí Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàìàíä, ìýðãýæëèéí áîëîí äýýä áîëîâñðîëûí ìýäýýëëèéã èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ¿¿äýýñ òóñ ÿàìàíä øóóä èð¿¿ëíý. Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàì íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. 1992 îíîîñ õóâèéí ºì÷èéí èõ ñóðãóóëü, êîëëåæ áàéãóóëàãäàæ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëñíýýð òýäãýýðèéã ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä õàìðóóëàõ áîëñîí. Ìýðãýæëèéí áîëîí äýýä áîëîâñðîë îëãîõ ñóðãóóëèóäûí õýëáýðèéã äàðààõ áàéäëààð àíãèëíà. ¯¿íä: 1. Èõ ñóðãóóëüä Áàòëàí Õàìãààëàõ Èõ Ñóðãóóëü,Áîëîâñðîëûí Èõ Ñóðãóóëü, Ìîíãîë Óëñûí Èõ Ñóðãóóëü , Ñî¸ë Óðëàãûí Èõ Ñóðãóóëü, Óäèðäëàãûí Àêàäåìè, Óëààáààòàðûí Èõ Ñóðãóóëü, Õîâäûí Èõ Ñóðãóóëü, պ人 Àæ Àõóé Èõ Ñóðãóóëü, Õ¿ì¿¿íëýãèéí Óõààíû Èõ Ñóðãóóëü, Øèíæëýõ Óõààíû Òåõíîëîãèéí Èõ Ñóðãóóëü, Ýð¿¿ë Ìýíäèéí Øèíæëýõ Óõààíû Èõ Ñóðãóóëü, Îòãîíòýíãýð Èõ Ñóðãóóëü, Îðõîí Èõ Ñóðãóóëü, Èõ çàñàã Èõ Ñóðãóóëü. 2. Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä: Äèïëîìûí äýýä, áàêàëàâðûí, ìàãèñòðûí çýðýã îëãîõ ñóðãàëò ýðõýëæ áóé áóñàä áàéãóóëëàãóóäûã. 3. Ìýðãýæëèéí àíõàí, äóíä øàòíû ñóðãóóëüä: Äýýä áîëîâñðîëûí çýðýã îëãîäîãã¿é, ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë îëãîäîã ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãóóäûã òóñ òóñ õàìðóóëíà. Òóõàéí øàòíû õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèíã òîîöîõäîî òóõàéí øàòàíä ñóðàëöàæ áóé õ¿¿õäèéí òîîã òóõàéí øàòàíä ñóðàëöàõ íàñíû õ¿í àìûí òîîíä õàðüöóóëíà. Íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷äûí òîîã òîîöîõäîî òóõàéí øàòàíä ñóðàëöàã÷äûí òîîã òóõàéí ò¿âøíèé áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí áàãøèéí òîîíä õàðüöóóëíà. Ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâèéã ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 7-15 íàñíû õ¿¿õäèéí òîîã òóõàéí íàñíû íèéò ñóðàëöàã÷äûí òîîíä õàðüöóóëæ ãàðãàíà. Øèíæëýõ óõààí: Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã õîëáîãäîõ ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãóóä ãàðãàæ, Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàì íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãóóäàä ýðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæèë ýðõýëäýã áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ¿¿ä îðíî. Ýíä ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷èä áîëîí çàðäëûí ìýäýýëëèéã ñàëáàðààð õàðóóëàâ. Ñî¸ë, óðëàã: Ñî¸ë óðëàãèéí ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã àéìãóóäûí Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí òºâ, Íèéñëýëèéí ñî¸ëûí ãàçàð ãàðãàæ Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàì íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã.

286


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS

10000 õ¿íä íîãäîõ íîìûí òîîã ãàðãàõäàà íîìûí ôîíäûã ñóóðèí õ¿í àìûí òîîíä õàðüöóóëàí òîîöñîí. Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãà, ìóçåéí ìýäýýíä àéìàã, íèéñëýëèéí ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãà, ìóçåéí¿¿ä õàìðàãäñàí áîëíî. Ñ¿ì õèéä: Ýíý á¿ëýãò ñ¿ì õèéäýä àæèëëàã÷èä, õóðëûí ëàì íàð, øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷èä çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàðóóëàâ. Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí ýõ ñóðâàëæ íü Yíäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ æèë á¿ð ãàðãàäàã ñ¿ì õèéäèéí ìýäýý òàéëàí áîëíî. Ñ¿ì õèéäèéí òàéëàíã ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçðûí äàðãûí 2001 îíû 43 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí ÑÕ-1 ìàÿãòààð æèë á¿ðèéí 1-ð ñàðûí 20-íû äîòîð àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò íýãòãýí 2 ñàðûí 4-íä Yíäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã.

287


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀÃ

EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS Education: Data for school enrollment, graduates, new entrants and teaching staff is shown by educational level, aimags and capital city. Such indicators as general educational school net and gross enrollment ratio, pupil-teacher ratio, drop-out rate are being added and number of students in iniversities, colleges, technical and vocational schools are being compiled according to the international standard Classification of Education ISCED. The ISCED has been updated and revised in 1997 and adopted since then. According to this classification the education is classified between 0-6 levels. Data sources. General education data is collected from general educational schools and compiled at the Social development policy division of aimag and the capital governors’ offices and finally sent to the MOSTEC. Vocational and tertiary education data is sent directly to the MOSTEC from educational institutes. The NSO receives annual report of the educational sector from the MOSTEC. With the emerging private educational institutions the education data of private sector has been covered since 1992. Vocational and tertiary educational institutions are classified as follows : 1. Universities: Dependence university, State Pedagogical university, The National University of Mongolia, University of Culture and Arts, Academy of Management, University of Ulaanbaatar, University of Khovd, University of Agriculture, University of Humanity, Science and Techology University, Science and Medical University, Orkhon University, Otgontenger University, Ikh zasag University. 2. Institutes and colleges: Other institutions that provide Bachelor’s, Master’s degree and other diploma degrees. 3. Technical and vocational schools: institutes that provide (nondiploma) professional degree. Gross enrollment ratio. This rate is equal to the number of pupils enrolled in a given level of education regardless of age by the population of age-group which is officially corresponds to the given level of education. Pupil-teacher ratio. This rate is egual to the total number of pupils are studying in the general educational schools by the number of teachers at the same level. Drop-out ratio is equal to the number of drop-out pupils aged 8-15 by the number of population in the same age-group. Science: The Ministry of Science, Technology, Education and Culture compiles information related to science from reseach and Science organizations forwards it to the National Statistical Office. The Research and Science organizations include entities that lead scientific pilot activities, research and inventions.This section presents the number of scientific organizations, employers, and total expenditures by sectors. Culture and arts: MOSTEC collects data of culture and arts from the local culture centres of aimags and capital city, NSO receives annual reports from the Ministry of Science, Technology, Education and Culture. The number of books per 10000 is estimated as a ratio between the library book stock and the number of resident population.

288


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS

Data of professional art’s organizations and museums covers all aimags and capital city’s number of professional art’s organizations and museums. Monasteries and temples: This chapter shows the number of employees in monasteries and temples, monks, and students studying in religious school and datsans. Data source of these indicators is the annual report of National Statistical Office. Monasteries and temples send data to the statistical divisions of aimags and statistical department of Capital city by 20th January each year. These divisions and department sent the data to the National Statistical Office by 4th February and compiled by Form SKH-1 approved by the 43th order in 2001 of Chairman of the NSO..

289


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.1 ÁYÕ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS, at the beginning of the academic year òîî number Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí àíãèëàë Educational institutions classification 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 742 686 710 724 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü-Á¿ãä General educational schools-Total 72* 76* 75* 71 Áàãà Primary 193* 189* 240* 172 9 æèëèéí 9 grade 421 445 409 499 11 æèëèéí 11 grade Schools with evening classes Îðîé, ý÷íýý àíãèòàé ñóðãóóëü 232 326 289 211 Èõ, äýýä ñóðóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ-Á¿ãä Òºðèéí ºì÷èéí: Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ Èõ ñóðãóóëü Òºðèéí ºì÷èéí áóñ: Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ Èõ ñóðãóóëü Ìîíãîëä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé ãàäààäûí ñàëáàð ñóðãóóëü Òàéëáàð: * 8 æèë, 10 æèëèéí ñóðãóóëü Note: * 8-th grade, 10-th grade

University, higher educational institutions, colleges, technical and vocational schools-Total Public: Technical and vocational schools Higher educational institutions, colleges Universities Private: Technical and vocational schools Higher educational institutions, colleges Universities Branch of foreign universities

215 78

219 76

215 82

214 88

31 39

33 35

33 41

40 37

8

8

8

11

130

137

127

120

1 126

2 132

2 122

4 113

3 7

3 6

3 6

3 6

19.2. ÁYÕ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF PUPILS AND STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS,at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí àíãèëàë Á¿ãä Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ºäðººð ñóðàëöàã÷èä-Á¿ãä Y¿íýýñ: ýìýãòýé Áàãà Äóíä Àõëàõ Îðîé, ý÷íýý àíãèòàé ñóðãóóëüä Y¿íýýñ: ýìýãòýé Èõ, äýýä ñóðóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ-Á¿ãä Òºðèéí ºì÷èéí: Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâä Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä

thous. persons

Educational institutions classification 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Total

680.2

715.3

729.5

710.4

Number of pupils studying in 537.4 557.3 556.9 542.5 general educational schools-Total 285.1 276.7 Of which:female 276.2 285.8 249.6 239.3 232.4 247.7 Primary 223.8 216.9 Basic 232.0 230.9 83.5 86.3 73.0 78.7 High In schools with evening classes 10.7 4.9 11.0 12.1 4.8 2.0 Of which:female 5.1 5.8 University, higher educational institutions, colleges, technical and vocational schools-Total 167.9 131.8 145.9 162.0 117.4 Public 95.4 105.5 114.1 Technical and vocational 23.9 schools 21.3 21.4 22.3 27.2 Higher educational institutions, 25.8 28.0 31.6 colleges 66.3 Èõ ñóðãóóëüä Universities 48.2 56.1 60.2 Òºðèéí ºì÷èéí áóñ: 49.4 Private 34.3 39.5 46.7 Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí Technical and vocational òºâä 0.9 schools 0.2 0.2 0.9 40.4 Higher educational institutions, 29.7 34.2 38.8 Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä colleges 4.4 5.1 7.0 8.1 Universities Èõ ñóðãóóëüä Branch school of foreign Ìîíãîëä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 0.5 0.4 0.5 0.4 universities áóé ãàäààäûí ñàëáàð ñóðãóóëüä Students studying abroad 1.7 0.5 0.7* 0.7* Ãàäààäàä ñóðàëöàã÷èä Òàéëáàð: * Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí õýëýëöýýð, Òºðèéí ñàíãèéí çýýëýýð ãàäààäûí èõ, äýýä ñóðãóóëüä 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ýëññýí îþóòíû òîî Note: * Number of students entered to foreign universities by Government Agreement and Scholarship in 2006-2007 academic year

290


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.3 ÁYÕ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛà ҪÃѪÃ×ÈÄ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF GRADUATES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí àíãèëàë Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Y¿íýýñ: ÅÁÑ-ã ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéã ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Educational institutions classification Total Of which: Female Of which: General educational schools Of which: Female Technical and vocational schools Of which: Female

Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèéã

Universities, higher educational institutions, colleges

¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Of which: Female

2002-2003

2003-2004

thous. persons

2004-2005

2005-2006

102.9 57.5

118.2 66.7

128.1 70.7

131.1 72.0

79.4 42.9

91.2 49.6

97.5 52.0

100.4 53.2

5.2 2.8

5.9 3.3

8.2 4.2

7.1 3.4

18.3 11.8

21.1 13.8

22.4 14.5

23.6 15.4

19.4 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF TEACHERS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí àíãèëàë Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Y¿íýýñ: Öýöýðëýãèéí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé ÅÁÑ-èéí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Educational institutions classification Total Of which: Female Of which: Kindergartens Of which: Female General educational schools Of which: Female Technical and vocational schools Of which: Female

Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèéí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

2003-2004

2004-2005

thous. persons

2005-2006

2006-2007

31.2 23.8

32.4 24.6

33.6 25.7

34.7 27.0

3.3 3.2 20.8 16.7

3.4 3.2 21.5 17.2

3.3 3.0 22.6 18.3

3.7 3.7 22.9 18.6

1.1 0.7

1.2 0.7

1.1 0.7

1.3 0.8

Universities, higher educational institutions, colleges

6.0

6.3

6.5

6.8

Of which: Female

3.2

3.5

3.7

3.9

291


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.5 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÇÀÐÈÌ YÇYYËÝËÒYYÄ SOME INDICATORS OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Gross enrollment ratio (GER) % Õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèí, % 98.0 92.3 93.7 GER in general education 97.6 Ñóóðü áîëîâñðîëûí 103.5 93.3 93.5 GER in primary education 102.4 Áàãà áîëîâñðîëûí 93.1 93.4 91.2 93.8 Äóíä áîëîâñðîëûí GER in secondary education Ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 7-15 íàñíû Number of drop-out school pupils õ¿¿õýä, ìÿí.õ¿í aged 7-15, thous.persons 12.0 10.8 9.0 12.3 Á¿ãä Òotal 4.9 4.3 3.6 4.8 Of which: Female ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü Drop-out ratio 2.3 2.0 1.6 2.2 Teachers, thous.persons Áàãøèéí òîî, ìÿí. õ¿í 20.8 21.5 22.6 22.9 Òotal Á¿ãä 16.7 17.2 18.3 18.6 Of which: Female ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé 7.2 7.3 7.6 7.6 Áàãà àíãèéí Primary 9.7 10.2 10.8 10.3 Basic Äóíä àíãèéí 4.0 4.3 5.0 3.9 Àõëàõ àíãèéí High 1-ð àíãèä ýëñýã÷äèéí òîî, ìÿí. õ¿í Number of new entrants in the 1-st grade, thous.persons 60.8 76.8 55.7 56.1 Á¿ãä Òotal 30.0 37.6 27.3 27.8 Of which: female ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Number of dormitory pupils, thous.persons Äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã ñóðàëöàã÷èä, ìÿí õ¿í 39.7 41.1 42.9 Òotal 37.1 Á¿ãä 21.2 21.9 23.3 Of which:Female 20.2 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Graduates of general education school , thous.persons ÅÁÑ-èéã òºãñºã÷èä, ìÿí.õ¿í 91.2 97.5 100.4 Á¿ãä Òotal 87.1 92.8 97.5 ¯¿íýýñ: ªäðººð Of which:Dayclass 47.6 49.8 52.1 Ýìýãòýé female 53.5 56.8 58.9 9-ð àíãè 9-th grade 37.7 40.7 41.5 11-ð àíãè 11-th grade

292


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.6 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÈÕ, ÄÝÝÄ ÑÓÐÃÓÓËÜ, ÊÎËËÅÆÈÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, ÒªÃѪÃ×ÈÄ, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð STUDENTS AND GRADUATES OF DOMESTIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, by fields of education Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë Á¿ãä Áàãø, áîëîâñðîë ñóäëàë, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ Õ¿ì¿¿íëýãèéí óõààí Óðëàãèéí òºðºë, óðëàã ñóäëàë Õóóëü, ýðõ ç¿é Íèéãìèéí øèíæëýë Õóäàëäàà, áèçíåñèéí óäèðäëàãà Íèéòèéí ìýäýýëýë, áè÷èã õýðýã Ìàòåìàòèê, êîìïüþòåð ¯éë÷èëãýý Áàéãàëèéí øèíæëýë Àíàãààõ óõààí Èíæåíåð Àðõèòåêòóð, õîò òºëºâëºëò ÕÀÀ, îéí àæ àõóé, çàãàñ àãíóóð Áóñàä ìýðãýæèë

Field of education Ñóðàëöàã÷èä Total Education studies and teacher training Íumanities Fine and applied arts Law Social science Commercial & business administration Mass communication & documentation Mathematics and computer science Service Natural science Medical science Engineering Architecture and town planning Agriculture, forestry & fishery Other fields Òºãñºã÷èä*

Á¿ãä

Total

Áîëîâñðîëûí ñàëáàð Õ¿ì¿¿íëýãèéí óõààí Óðëàãèéí òºðºë, óðëàã ñóäëàë Õóóëü, ýðõ ç¿é Íèéãìèéí øèíæëýë Õóäàëäàà, áèçíåñèéí óäèðäëàãà Íèéòèéí ìýäýýëýë, áè÷èã õýðýã Ìàòåìàòèê, êîìïüþòåð

Education Íumanities Fine and applied arts

¯éë÷èëãýý Áàéãàëèéí øèíæëýë Àíàãààõ óõààí Èíæåíåð Àðõèòåêòóð, õîò òºëºâëºëò ÕÀÀ, îéí àæ àõóé, çàãàñ àãíóóð Áóñàä ìýðãýæèë

Law Social science Commercial & business administration Mass communication & documentation Mathematics and computer science Service Natural science Medical science Engineering Architecture and town planning Agriculture, forestry & fishery Other fields

2003-2004 Students

2004-2005

2005-2006

2006-2007

108 738

123 824

138 019

142 411

10 883 10 817

12 126 12 691

12 803 13 066

15 094 10 899

2 877 7 068 8 013

3 235 7 195 10 212

3 204 7 985 12 110

2 832 7 833 12 303

23 643

28 117

32 438

34 538

1 648 4 022

1 766 4 679

1 868 5 262

1 888 5 416

5 417 3 110 8 456 15 669

6 214 3 583 9 585 16 468

6 924 3 758 10 735 17 989

7 986 4 077 11 593 19 045

2 876

3 649

4 489

3 544

3 566 673

3 854 450

4 059 1 329

4 177 1 186

21 109

22 397

23 628

-

2718 1729

2 779 1 812

2 893 1 895

-

412 2294 1272

453 1 683 1 480

465 1 676 2 190

-

5408

6 062

5 960

-

356 523

356 554

384 616

-

1351 458 1609 1917

1 291 697 1 644 2 233

1 267 720 1 791 1 435

-

437

420

387

-

625 -

762 171

825 1 124

-

Graduates*

Òàéëáàð: * Ìýðãýæëèéí àíõàí äóíä øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷, òºãñºã÷ îðîîã¿é. Note: * Excluding students and graduates of technical and vocational schools

293


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.7 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2003-2004

2004-2005

686

2005-2006

710

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

151 37 28 33 30 23

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

150 37 27 33 30 23

159 34 28 24 13 28 32

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Total Dornod Sukhbaatar Khentii

294

Ulaanbaatar

154 41 29 33 27 24

163 35 29 24 15 27 33

168 36 30 25 16 28 33

Central region

147 5 23 19 19 17 34 30

151 4 27 20 19 17 33 31

153 4 27 20 19 17 33 33

153 4 28 19 19 17 33 33

68 26 15 27

67 25 15 27

190

200

East region 66 25 15 26

66 25 15 26

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

150 38 27 32 30 23

165 35 29 24 16 28 33

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

742

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

724 West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2006-2007

163

Ulaanbaatar 178


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.8 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PUPILS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by regions, aimags and the Capital ìÿí.õ¿í thous. persons Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2003-2004 537.3

2004-2005 557.5

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

92.9 22.4 12.5 18.0 19.6 20.4

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khuvsgul

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

121.0 20.0 19.1 12.8 21.4 21.9 25.8

99.8 23.8 15.0 18.4 20.8 21.8 126.2 20.8 19.6 13.1 22.3 23.7 26.7

Total Dornod Sukhbaatar Khentii Ulaanbaatar

96.5 23.3 13.1 17.7 20.8 21.6

125.8 21.3 19.3 12.4 21.5 24.2 27.1

124.0 20.7 19.2 12.0 20.7 24.1 27.3

99.4 3.0 23.7 11.5 10.3 10.9 22.4 17.6

94.5 3.0 22.1 11.3 9.9 10.6 21.1 16.4

East region 43.8 16.9 11.6 15.3

46.4 17.3 12.8 16.3

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

99.6 23.4 15.1 18.3 21.2 21.6

Central region 99.5 3.0 22.2 11.6 10.5 10.9 22.9 18.4

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

542.5

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ 99.6 3.0 22.0 11.2 10.1 10.3 23.4 19.6

556.9

2006-2007

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005-2006

180.0

45.9 16.6 12.9 16.4

42.3 16.3 11.4 14.6

Ulaanbaatar 185.6

186.2

185.2

295


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.9 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÍÝà ÁÀÃØÈÄ ÍÎÃÄÎÕ ÑÓÐÀÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PUPILS PER TEACHER OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS, by regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë Óëñûí äóíäàæ

Aimags and the Capital National average

òîî number Á¿ãä Total Áàãà Primary 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 25.8

26.0

24.6

23.7

32.4

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

25.0 23.9 24.4 24.0 25.6 26.8

25.8 24.0 27.8 23.7 27.2 27.4

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

26.1 26.5 26.6 24.5 25.7 27.5 25.5

26.3 26.7 27.0 25.3 25.4 28.5 25.2

24.7 22.1 27.7 23.2 26.2 26.1

23.3 21.3 24.0 22.2 24.3 25.3

31.8 30.4 30.1 31.7 32.3 34.6

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

25.7 24.6 24.5 28.1 26.6 25.0 26.1 25.7

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

24.7 24.2 25.9 24.5

25.4 26.3 23.5 28.8 27.7 26.3 25.0 24.5

25.1 26.1 25.6 23.0 23.4 27.0 24.7

24.6 24.9 25.8 22.2 22.0 26.6 25.1

32.2 30.5 31.9 29.5 33.6 33.8 32.8

24.5 23.8 24.8 25.8 26.6 25.3 23.7 23.0

23.3 23.6 23.0 24.6 24.2 25.1 23.2 21.7

31.4 31.3 31.3 31.9 34.1 30.8 31.1 30.5

24.8 23.6 26.6 24.8

22.6 22.0 23.7 22.5

29.7 29.6 30.1 29.5

296

26.5

26.2

32.2 28.1 36.8 31.4 33.7 34.1

30.4 27.0 32.4 29.3 31.5 33.5

34.2 32.9 32.5 31.2 35.7 37.8 34.0

32.9 31.6 32.6 29.5 32.6 35.6 33.6

32.0 30.8 32.5 28.2 32.1 33.9 32.8

24.3

23.8

34.5

31.9 31.5 31.8 34.2 36.6 34.0 29.9 29.2

31.9 31.0 34.3 31.1 32.7 34.2 31.1 29.0

29.9 31.0 30.2 30.1 31.1 31.5 29.8 27.5

31.5 30.6 33.6 30.9

29.2 29.4 30.4 28.2

34.8

33.7

East region

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

35.2 32.9 38.9 32.4 35.1 38.7

Central region

Ç¿¿í á¿ñ 25.8 24.8 27.7 25.5

31.6

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

33.0

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

34.5

33.3 30.8 35.8 33.9 Ulaanbaatar 36.5


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.10 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF TEACHERS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2003-2004 20 792

TOTAL

2004-2005 21 458

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

3 725 937 513 750 765 760

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

4 635 755 717 522 833 797 1 011

3 867 993 538 777 764 795

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

3 872 122 899 398 379 412 898 764

4 789 780 724 516 877 830 1 062

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

3 919 113 944 404 377 414 915 752

Ulaanbaatar

4 146 1 092 546 798 857 853

5 017 816 755 540 912 898 1 096

5 051 831 744 540 939 906 1 091

4 056 126 954 448 389 429 944 766

4 048 127 964 461 409 424 910 753

East region 1 772 699 448 625

1 798 696 462 640

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

4 040 1 062 546 791 811 830

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

22 891

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

22 627

2006-2007

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005-2006

6 788

1 848 703 486 659

1 870 739 481 650

Ulaanbaatar 7 085

7 666

7 776

297


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.11 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉà ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÍ ÒªÃѪÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF GRADUATES OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital ìÿí.õ¿í Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

10-ð àíãè 10 th grade 8-ð àíãè 8 grade 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2003-2004 2004-2005 2005-2006 52.0 55.5 57.6 35.1 37.2 39.9 Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

8.0 1.7 1.2 1.6 1.7 1.8

West region 8.2 1.8 1.3 1.6 1.8 1.9

8.8 2.0 1.3 1.6 1.9 2.0

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

11.0 1.7 1.7 1.4 2.1 1.9 2.2

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

9.7 0.3 2.2 1.0 0.9 1.1 2.3 1.9

12.1 1.9 1.9 1.3 2.4 2.2 2.5

12.7 2.1 1.9 1.3 2.3 2.4 2.7

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

4.1 1.6 1.1 1.4

10.2 0.3 2.3 1.2 1.0 1.1 2.4 1.9

10.5 0.3 2.5 1.3 0.9 1.0 2.5 1.9

298

19.2

6.4 1.5 0.9 1.3 1.2 1.6

7.4 1.1 0.9 0.9 1.7 1.2 1.6

8.4 1.3 1.3 0.9 1.8 1.3 1.8

8.8 1.4 1.2 1.0 1.9 1.5 1.9

6.6 0.2 1.7 0.7 0.6 0.6 1.7 1.1

6.8 0.2 1.6 0.7 0.6 0.6 1.8 1.3

7.2 0.2 1.7 0.7 0.6 0.7 1.8 1.3

2.9 1.2 0.8 0.9

2.8 1.2 0.7 0.9

13.0

14.7

East region 4.5 1.9 1.1 1.5

4.6 1.9 1.2 1.5

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

6.1 1.5 0.8 1.3 1.0 1.6

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

5.6 1.3 0.6 1.2 1.0 1.5 Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

thous. persons

th

2.8 1.2 0.7 0.9 Ulaanbaatar

20.5

21.0

12.7


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.12 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ 1-Ð ÀÍÃÈÄ ÝËÑÝÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PUPILS ENROLLED IN 1ST GRADE OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by regions, aimags and the Capital ìÿí.õ¿í Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë Capital ÁYÃÄ TOTAL

2003-2004

2004-2005

60.8

2005-2006

76.8

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

12.2 3.1 1.6 2.1 2.8 2.6

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

16.8 4.0 2.8 2.6 3.8 3.6

14.6 2.5 2.4 1.4 2.2 2.9 3.2

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

18.5 3.4 2.7 1.9 2.7 4.0 3.8

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

10.8 0.4 2.3 1.3 1.3 1.3 2.2 2.0

Ulaanbaatar

11.1 2.9 1.5 1.7 2.5 2.5

10.6 2.7 1.5 1.8 2.3 2.3

12.9 2.5 2.2 1.0 1.6 2.7 2.9

12.6 0.3 2.7 1.6 1.6 1.7 2.5 2.2

12.6 2.3 2.0 1.1 1.9 2.5 2.8

9.6 0.3 2.3 1.1 1.0 1.1 2.1 1.7

9.5 0.3 2.2 1.2 1.0 1.0 2.2 1.6

4.5 1.5 1.4 1.6

4.3 1.5 1.2 1.6

17.6

19.1

East region 5.0 1.9 1.3 1.8

7.1 2.1 2.2 2.8

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

56.1

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

55.7

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2006-2007

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

thous. persons

18.2

Ulaanbaatar 21.8

299


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.13 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÄÎÒÓÓÐ ÁÀÉÐÀÍÄ ÀÌÜÄÀÐÄÀà ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF DORMITORY PUPILS OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital ìÿí.õ¿í Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2003-2004 37 129

2004-2005 39 691

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

13 051 3 649 2 514 2 943 2 505 1 440

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

13 665 2 624 2 204 1 727 173 2 910 4 027

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

14 674 4 044 3 153 3 057 2 703 1 717

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

6 415 63 556 746 985 1 544 795 1 726

13 759 2 627 2 141 1 878 191 2 943 3 979

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

6 694 43 531 709 1 059 1 559 1 019 1 774

300

Ulaanbaatar

15 4 2 3 3 2

815 848 428 180 286 073

14 271 2 737 2 200 1 895 189 3 125 4 125

15 2 2 1

357 954 271 900 184 3 163 4 885

7 176 98 655 807 1 100 1 545 912 2 059

7 544 103 650 919 1 069 1 626 1 057 2 120

East region 2 969 910 1 063 996

3 459 885 1 199 1 375

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

15 393 4 278 3 317 3 037 2 964 1 797

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

42 986

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

41 068

2006-2007

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005-2006

thous. persons

1 029

3 297 1 040 1 254 1 003

3 1 1 1

730 240 181 309

Ulaanbaatar 1 105

931

540


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.14 ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ªÌÍªÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ, Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð PRE-SCHOOL INSTITUTIONS AND NUMBER OF CHILDREN at the beginning of the academic year

¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Áàéãóóëëàãûí òîî ¯¿íýýñ: Öýöýðëýã ¯¿íýýñ: ßñëèéí á¿ëýã ßñëè Õ¿¿õäèéí òîî, ìÿí. ¯¿íýýñ: ßñëè Öýöýðëýã

Indicators Pre-school institutions Of which: Kindergartens Of which: Creches section Creches Number of dhildren thous.persons Of which Creches Kindergartens

2003-2004 701

2004-2005 707

2005-2006 740

2006-2007 752

687

696

729

742

155 14

141 11

175 11

178 10

94.0

86.1

95.0

99.1

3.7 90.2

3.4 82.7

3.7 91.4

4.4 94.7

19.15 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, 1000 õ¿íä íîãäîõ NUMBER OF PUPILS AND STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, per 1000 population

Á¿ãä

Total

Åðºíõèé áîëîâñðîëûí General educational schools-Total ñóðãóóëü-Á¿ãä

2003-2004 274.0

2004-2005 284.0

2005-2006 285.5

2006-2007 275.5

217.0

221.3

218.6

210.4

Îðîé, ý÷íýý àíãèä

In evening classes

4.4

4.8

3.6

1.9

Ìýðãýæëèéí àíõàí, äóíä øàòíû ñóðãóóëü

Technical and vocational schools

8.7

8.6

9.1

9.6

Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ

Universities, higher educational institution, colleges

43.9

49.2

54.2

55.2

301


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.16 ÕÀÌÐÀÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÎÕÈÐ ÆÈÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä GROSS ENROLMENT RATIO (GER), by regions, aimags and the Capital, at the 2006-2007 academic year

ÁYÃÄ

TOTAL

Ñóóðü áîëîâñðîë GER in general education Á¿ãä Ýðýãòýé Ýìýãòýé Total Male Female 93.7 93.0 94.4

Áàãà áîëîâñðîë Äóíä áîëîâñðîë GER in primary education GER in secondary education Á¿ãä Ýðýãòýé Ýìýãòýé Á¿ãä Ýðýãòýé Ýìýãòýé Total Male Female Total Male Female 93.5 93.8 93.2 93.8 92.1 95.6

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

94.2 91.1 94.1 96.0 95.4 95.1

93.4 91.5 95.0 95.3 92.4 93.8

West region 95.1 90.8 93.2 96.8 98.5 96.4

95.4 94.1 96.5 93.5 98.4 94.7

95.4 94.7 98.5 94.2 97.1 93.6

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

93.9 93.6 96.3 91.4 93.1 95.6 92.8

92.2 92.1 93.6 92.0 91.8 92.3 91.6

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

96.8 100.6 105.4 97.8 90.2 96.2 101.9 85.0

96.1 97.2 105.9 96.5 89.4 93.9 100.9 85.5

95.7 95.1 99.2 90.8 94.4 99.0 93.9

95.0 98.2 96.6 89.5 87.3 99.8 95.1

94.9 98.0 95.2 91.0 88.5 97.9 95.8

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

95.6 98.9 96.4 91.7

94.5 98.2 94.6 90.9

97.4 104.2 104.8 99.1 91.0 98.6 103.0 84.5

94.7 97.5 99.0 94.9 91.7 96.4 100.4 84.2

95.2 94.8 100.5 96.3 92.1 95.9 99.8 85.5

302

91.3

91.5

94.6 87.5 91.5 101.6 97.0 97.0

92.6 88.2 96.0 93.5 99.1 90.6 90.2

89.1 85.0 91.7 93.1 95.2 85.6 87.0

96.2 91.3 100.4 93.8 103.3 95.7 93.4

99.0 104.1 112.0 101.2 88.3 95.9 103.6 85.9

97.1 100.0 111.4 96.8 86.2 91.4 102.1 85.4

101.0 108.3 112.5 105.6 90.5 100.7 105.1 86.4

93.1 97.6 91.6 89.5

90.8 96.7 87.1 87.5

95.5 98.6 96.5 91.5

92.7

92.4

93.1

95.2 98.5 98.1 88.0 86.0 101.9 94.4

94.2 100.5 97.5 93.6 91.4 96.9 100.9 82.7 East region

96.7 99.6 98.4 92.6

97.9 100.0 100.7 93.8

98.0 99.6 101.4 94.0

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

90.9 87.6 90.8 96.6 86.8 94.1

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

92.8 87.6 91.1 99.0 91.8 95.6

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

95.4 93.6 94.5 92.7 99.8 95.9

97.8 100.5 100.0 93.6 Ulaanbaatar

91.1

89.9

90.6

89.3


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.17 ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF KINDERGARTENS AND TEACHER IN KINDERGARTENS, by regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

òîî number Öýöýðëýãèéí òîî Öýöýðëýãèéí áàãø Kindergartens Teachers of kindergarten 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 687 696 729 742 3 267 3 424 3 275 3 748 Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

132 24 25 34 24 25

132 24 25 34 24 25

West region 134 24 26 32 24 28

135 25 26 33 24 27

436 81 66 116 82 91

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

158 31 27 23 18 28 31

159 29 28 25 18 28 31

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

147 7 15 20 20 18 29 38

145 7 14 20 20 18 29 37

159 29 27 25 18 28 32

164 30 28 24 21 29 32

629 78 79 87 159 107 119

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

69 25 16 28

70 26 16 28

148 7 17 20 20 18 29 37

165 7 20 28 20 18 33 39

563 19 134 58 75 56 137 84

181

190

636 81 88 87 158 107 115

602 84 79 84 134 104 117

698 91 90 91 176 122 128

592 22 129 58 81 64 137 101

556 19 116 55 74 62 125 105

689 21 133 99 95 61 167 113

251 97 58 96

296 115 65 116

1 399

1 560

East region 70 26 16 28

67 23 16 28

258 105 55 98

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

505 111 85 122 93 94

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

467 93 80 112 91 91

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

464 95 78 114 87 90

274 109 62 103 Ulaanbaatar

218

211

1 381

1 458

303


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.18 ßÑËÈ, ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CHILDREN IN CRECHES AND KINDERGARTENS, by regions, aimags and the Capital

Àéìàã íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí òîî ßñëèéí õ¿¿õäèéí òîî (ìÿí. õ¿¿õýä) Number of childrens in kindergartens Number of children in creches (thous. children) 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 90.3 82.7 91.4 94.7 3 748 3 385 3 663 4 370 Áàðóóí á¿ñ 14.1 2.4 2.5 3.3 3.2 2.7

12.2 1.8 2.8 2.9 2.4 2.3

West region 15.1 2.6 3.4 3.3 3.0 2.8

13.5 2.7 2.2 3.2 2.6 2.8

125 59 66

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

18.7 2.5 2.4 2.3 4.2 3.2 4.1

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

15.9 0.6 3.6 1.7 2.1 1.6 3.6 2.7

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

6.6 2.6 1.5 2.5

16.5 2.0 2.3 1.7 3.9 2.9 3.7

19.4 2.6 2.5 2.1 4* 3.4 4.8

602 134 70 73 88 103 134

15.9 0.6 3.2 1.9 2.2 2.0 3.3 2.8

18.5 0.6* 3.6* 3.1 2.0 2.0 4.3* 2.9*

688 394 35 19 232 8

7.0 2.7 1.5 2.7

7.3 2.9 1.8 2.6

130 28 45 57

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 35.0 32.7 34.8 35.9* Òàéëáàð: * Òºìºð çàìûí öýöýðëýãèéí õ¿¿õýä íýìýãäñýí Note: * Number of children in kindergartens belongs to Railway Company

2 203

Òºâèéí á¿ñ

248 76 85 87

461 18 48 59 195 103 38

498 23 19 66 198 132 60

598 89 156 205 35 113

712 395 12 30 20 201 54

848 302 49 110 35 331 21

263 82 110 71

157 45 61 51

2 090

2 519

Central region

Ç¿¿í á¿ñ 5.9 2.4 1.3 2.2

100 16 15 69

Khangai region 18.5 2.5 2.3 2.1 3.8 3.2 4.6

15.4 0.6 3.4 1.4 2.2 1.6 3.5 2.7

97 31 66

698 408 19 13 245 13 East region

Óëààíáààòàð

188 78 60 50 Ulaanbaatar 1 941

19.19 ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÇÀÐÄÀË, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF EDUCATIONAL SECTOR, at current prices

Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò çàðëàãà, ñàÿ òºã -Áîëîâñðîëûí íèéò çàðäàë, ñàÿ òºã

Total General Government budget expenditure, mln. tog -Educational expenditure, mln.tog Percentage of education expenditure to total General Government budget expenditure Per capita expenditure, mln.tog

Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðäàëä áîëîâñðîëûí çàðäëûí ýçëýõ õóâü Íýã õ¿íä íîãäîõ çàðäàë, ìÿí.òºã Òàéëáàð: * Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéäûí áàãö Note: * Bugdet set of Minister of Education, Culture and Science

304

2003

2004

2005

2006

615 771.3

752 486.4

764 597.1

1 222 966.8

115 354.1

141 019.5

147 792.2

208 714.5*

18.7 46.3

18.7 56.0

19.3 58.0

17.1* 80.9


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.20 ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛ ÑÀËÁÀÐÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, îíû ýöýñò MAIN INDICATORS OF SCIENCE &RESEARCH SECTOR, at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Áàéãóóëëàãûí òîî Àæèëëàã÷èä ¯¿íýýñ: ¯íäñýí àæèëòàí Ñàëáàðûí íèéò çàðäàë /ñàÿ.òºã/ ¯¿íýýñ: Òåõíèêèéí ØÓ Áàéãàëèéí ØÓ ÕÀÀ-í ØÓ Àíàãààõ óõààí Íèéãìèéí ØÓ Áóñàä

Indicators Number of institutions Number of employees Of which: Full-time employees Total expenditure /mln. tog/ Of which: Technical science Natural science Agricultural science Medical science Social science and humanities Other

2003

2004

2005

2006

55 3 419

58 3 219

56 3 241

57 3 387

2 638

2 642

2 283

2 316

4 606

6 322.5

7 231.2

7 701.1

1 571.6 1 387.0 672.8 362.1 612.2

1 891.5 1 582.6 735.9 402.1 733.1

2 154.7 1 727.4 836.5 761.7 792.2

1 823.2 2 113.2 847.7 563.7 1 049.2

-

977.3

958.6

1 304.1

2005 3 241 1 456 184 842 45 293 273

2006 3 387 1 673 237 1005 46 327 385

19.21 ÝÐÄÌÈÉÍ ÇÝÐÝÃ, ÖÎËÒÎÉ ¯ÍÄÑÝÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ, îíû ýöýñò FULL-TIME EMPLOYEES WITH SCIENTIFIC DEGREE, at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò ¯íäñýí àæèëëàã÷èä- á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Øèíæëýõ óõààíû äîêòîð Áîëîâñðîëûí äîêòîð Àêàäåìè÷ Ïðîôåññîð Äýä ïðîôåññîð

Indicators Full-time employees- total Of which: Women Doctor /Sc/ Doctor /Ph/ Academician Professor Associate professor

2003 3 419 1 574 192 839 50 189 264

2004 3 219 1 497 175 767 49 170 233

305


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.22 ÓËÑÛÍ ÒªÑªªÑ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈÃÄÑÝÍ ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÀÆËÛÍ ÒÎÎ, îíû ýöýñò NUMBER OF RESEARCH WORKS, FUNDED FROM CENTRAL BUDGET, at the end of the year Ñóäàëãààíû àæëûí òºðºë Óëñûí çàõèàëãààð ã¿éöýòãýñýí ÝØÒÇÁÀ á¿ãä ¯¿íýýñ: Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òºñºë Îíîëûí ñóóðü ñóäàëãàà Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí çýõýö àæèë

Kind of research work Experiment and invention oriented researches Implemented by state order - total Of which: Project on science and technology Theory-based test Baseline study work for Science and Technology

2003 327

2004 358

2005 319

2006 343

181

179

130

127

128 18

158 21

161 28

177 39

19.23 ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍ, îíû ýöýñò PUBLIC LIBRARIES, at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Íîìûí ñàíãèéí òîî Íîìûí ôîíä, ñàÿ.ø

Indicators Number of libraries Library book stock, mln. Pcs

10 000 õ¿íä íîãäîõ íîìûí òîî, ìÿí.ø Óíøèã÷äûí òîî, ìÿí.õ¿í

Number of books per 10 000 population, thous.pcs Number of readers, thous.person

306

2003 283 9. 0

2004 278 7.0

2005 283 7.0

2006 290 7.0

36.3

27.8

27.6

27.2

284.4

223.3

205.8

321.8


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.24 ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò PUBLIC LIBRARIES, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Àéìàã, íèéñëýë

2003

2004 283

278

Áàðóóí á¿ñ

76 18 20 16 2 19 1

290

79 13 7 24 18 17

84 13 11 24 19 17

81 18 20 15 2 19 7

81 18 20 15 2 19 7

78 1 1 14 14 15 6 27

78 1 1 14 13 15 7 27

36 7 13 16

38 9 13 16

9

9

Central region 76 1 1 11 15 15 6 27

76 1 1 13 12 15 7 27 East region

40 10 14 16 Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

283

Khangai region

Ç¿¿í á¿ñ

Óëààíáààòàð

79 13 7 24 18 17

81 18 20 16 2 19 6

Òºâèéí á¿ñ

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

2006

West region 84 13 12 24 18 17

Õàíãàéí á¿ñ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2005

40 10 14 16 Ulaanbaatar

2

7

19.25 ÓËÑÛÍ ÑΨË, ÓÐËÀÃÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, òºð뺺ð, îíû ýöýñò NUMBER OF EMPLOYEES OF STATE ART AND CULTURE INSTITUTIONS by type, at the end of the year Ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí íýð Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Òåàòð, ÷óóëãà, öèðê Ìóçåé Íîìûí ñàí Ñî¸ëûí òºâ (îðäîí) Êèíîíû áàéãóóëëàãà

Name of Institution TOTAL Of which: Women Theatres, circus and ensemsles Museum Public libraries Cultural centres Film art Institutions

2003 3 703 2 068 1 839 373 499 992 -

2004 3 439 1 582 1 176 410 410 1 291 152

2005 4 362 2 377 1 971 408 376 1 474 133

2006 4 614 2 484 2 185 464 364 1 506 95

307


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.26 ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÑÓÓÄËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò TOTAL SEAT NUMBER OF PUBLIC LIBRARIES, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and 2003 the Capital TOTAL 8 112 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 1 960 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 302 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 259 Çàâõàí Zavkhan 505 Óâñ Uvs 324 Õîâä Khovd 570 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 2 065 Àðõàíãàé Arkhangai 432 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 387 Áóëãàí Bulgan 425 Îðõîí Orkhon 150 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 360 Õºâñãºë Khovsgol 311 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 1 766 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 20 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 132 Äîðíîãîâü Dornogovi 167 Äóíäãîâü Dundgovi 301 ªìíºãîâü Omnogovi 355 Ñýëýíãý Selenge 121 Òºâ Tov 670 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 918 Äîðíîä Dornod 140 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 377 Õýíòèé Khentii 401 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 923 Áóñàä* Other* 480

2004

2005

8 357 West region 1 930 293 136 507 324 670 Khangai region 1 954 469 392 427 150 376 140 Central region 1 832 20 132 186 262 390 170 672

8 248

8 651

1 918 303 156 507 332 620

2 063 303 226 519 395 620

1 961 469 347 320 150 360 315

2 079 469 417 320 178 380 315

1 913 20 132 213 305 395 124 724

1 960 20 132 338 255 346 144 725

775 140 225 410

852 225 217 410

931 240 281 410

1 236 630

934 670

948 670

Òàéëáàð : * Óëñûí òºâ íîìûí ñàí, Õ¿¿õäèéí íîìûí ñàí îðñîí áîëíî. Note : * Included Central library & Children's library .

308

2006


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.27 ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÁÀÉÍÃÛÍ ÓÍØÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò TOTAL NUMBER OF PERMANENT READERS OF PUBLIC LIBRARY, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and 2003 2004 the Capital TOTAL 284 422 223 252 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 41 971 42 203 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 7 220 9 439 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 3 226 2 633 Çàâõàí Zavkhan 16 895 13 040 Óâñ Uvs 10 513 10 513 Õîâä Khovd 4 117 6 578 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 64 952 59 509 Àðõàíãàé Arkhangai 14 804 12 776 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 18 210 18 606 Áóëãàí Bulgan 9 962 7 111 Îðõîí Orkhon 6 463 6 480 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 10 744 11 454 Õºâñãºë Khovsgol 4 769 3 082 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 44 623 50 741 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 1 200 69 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 5 000 4 968 Äîðíîãîâü Dornogovi 2 781 2 608 Äóíäãîâü Dundgovi 4 179 4 205 ªìíºãîâü Omnogovi 12 729 11 849 Ñýëýíãý Selenge 5 676 15 157 Òºâ Tov 13 058 11 885 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 19 882 18 313 Äîðíîä Dornod 4 477 5 199 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 7 205 5 614 Õýíòèé Khentii 8 200 7 500 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 20 594 30 870 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Áóñàä* Other* 92 400 21 616

2005

2006

205 846

321 844

36 487 8 616 3 945 12 978 4 678 6 270

56 962 8 882 14 565 14 434 12 811 6 270

70 018 13 387 14 317 8 191 6 480 20 264 7 379

71 996 18 138 16 181 8 191 6 166 15 955 7 365

43 406 950 5 329 2 815 4 802 10 758 5 305 13 447

43 108 433 5 050 2 561 5 032 8 399 9 018 12 615

19 836 5 856 6 980 7 000

17 709 5 370 5 339 7 000

31 788 4 311

77 890 54 179

309


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.28 ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÓÐËÀÃÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÃËÎËÒ, ¯ÇÝÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò PERFORMANCE OF PROFESSIONAL ARTS ORGANIZATION, SPECTATIONS by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

Àéìàã, íèéñëýë

Òîãëîëòûí òîî Performance

Aimags and the Capital 2005

ÁYÃÄ

2006 3 657

TOTAL

4 852

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

West region 747 112 93 312 118 112

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

847 89 89 378 121 170

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

485 79 135 86 94 26 65

569 80 132 86 84 34 153

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

¿¿íýýñ: ÓÄÁÝÒ ÓÄÝÒ ÓÕÒ ¯ÄÁÝ× Óëñûí ôèëàðìîíè Óëñûí öèðê

of which: NATOB NADT SPT NSDAE State philarmony State circus

724 47 163 171 36 158 90 59

309.2 7.5 192.0 43.8 5.8 8.5 20.2 31.4

320.1 13.8 193.5 50.9 16.2 8.5 27.1 10.1

189 49 102 38

56.6 9.4 6.7 40.5

41.3 9.7 9.6 22.0

1 305

2 523

351.0

644.6

94 137 80 208 111 175

93 130 96 147 124 545

30.6 35.4 8.0 19.8 17.1 181.0

30.6 40.6 10.4 36.9 22.0 312.4

Òàéëáàð: ÓÄÁÝÒ- Óëñûí äóóðü á¿æãèéí ýðäìèéí òåàòð ÓÄÝÒ - Óëñûí äðàìûí ýðäìèéí òåàòð ÓÕÒ - Óëñûí õ¿¿õýëäýéí òåàòð ¯ÄÁÝ× - ¯íäýñíèé äóó á¿æãèéí ýðäìèéí ÷óóëãà Note: NATOB - National academic theatre of Opera and balet NADT - National academic drama theatre SPT - State puppet theatre NSDAE - National Song and Dance Academic Ensamble

310

117.7 22.5 52.7 7.2 20.2 7.2 7.9

Ulaanbaatar

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

151.4 12.0 28.0 7.2 94.3 6.7 3.2

East region 223 22 91 110

Óëààíáààòàð

155.0 21.3 22.3 86.7 16.8 7.9

Central region 897 129 188 138 40 158 156 88

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

125.1 20.0 24.4 56.3 16.8 7.6

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

¯çýã÷èä ìÿí.õ¿í Spectators thous.persons 2005 2006 993.2 1278.7


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.29 ÌÓÇÅÉÍ ¯ÇÂÝÐ, ¯ÇÝÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò EXHIBIT OF MUSEUM, NUMBER OF VISITORS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital TOTAL

ÁYÃÄ

¯çìýðèéí òîî Number of exhibit 2005 2006 204 717 207 897

Áàðóóí á¿ñ

West region

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

20 732 5 526 6 021 1 850 4 274 3 061

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé ¿¿íýýñ: Ýðäýíý çóó Õºâñãºë

42 374 8 609 7 571 3 426 1 681 16 663 12 649 4 424

42 178 8 868 7 057 3 467 1 694 16 664 12 649 4 428

57.5 4.7 13.1 1.8 6.2 24.5 21.6 7.2

64. 5 6.8 17.8 2.7 10.6 24.3 21.4 2.3

20 570 91 1 173 6 116 3 393 3 427 3 539 2 831

21 298 132 1 199 6 347 3 566 3 082 3 500 3 472

42.9 0.1 2.6 4.5 7.4 10.6 1.9 15.9

69.0 0.4 2.8 4.9 7.3 7.6 2.9 43.1

8 016 4 561 1 740 1 715

8 179 4 643 1 736 1 800

13.3 7.6 1.1 4.6

13.7 5.1 1.0 7.6

113 025

115 037

192.4

225.5

12 690 48 891 12 800 8 124 6 085 8 804 3 539

13 748 49 100 12 812 8 124 6 085 9 219 3 035

74.5 49.8 21.4 23.9 4.7 1.7 5.5

75.1 54.6 14.7 32.9 13.7 5.0 4.5

East region Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

¿¿íýýñ: Áàéãàëèéí ò¿¿õèéí ¯íäýñíèé ò¿¿õèéí Ä¿ðñëýõ óðëàãèéí Áîãä õààíû îðäîí ×îéæèí ëàìûí ñ¿ì Òåàòðûí ìóçåé Óðàí çóðãèéí ãàëåðåé

39.4 24.3 4.7 3.2 2.7 4.5

Central region

Ç¿¿í á¿ñ

Óëààíáààòàð

37.7 24.3 3.1 3.1 2.5 4.7

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai of which: EZM Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

21 205 5 526 6 035 1 974 4 514 3 156

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

¯çýã÷èä ìÿí.õ¿í Spectators thous.persons 2005 2006 343.8 412. 1

Ulaanbaatar Ulaanbaatar of which: NHM NHM FAM BHPM CLSM TM AG

Note: NHM - Natural History Museum FAM - Fine Arts Museum BKPM - Bogdo khan palace museum CLSM - Choijin lama sum museum TM- Theatre Museum AG- Art Gallery

311


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.30 ÑΨËÛÍ ÒªÂÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF CULTURAL CENTRES, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2003

2004 333

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

88 13 18 23 18 16

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

98 19 19 16 4 18 22

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

93 2 3 13 15 14 20 26

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

312

Ulaanbaatar

87 13 17 23 18 16

88 13 18 23 18 16

88 13 18 23 18 16

98 19 19 16 4 18 22

98 19 19 16 4 18 22

98 19 19 16 4 18 22

90 2 3 13 12 14 20 26

93 2 3 13 14 14 21 26

93 2 3 13 14 14 21 26

47 13 12 22

47 13 12 22

12

13

East region 47 13 12 22

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

339

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

338

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

334

2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

47 13 12 22 Ulaanbaatar

7

12


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.31 ÑΨËÛÍ ÒªÂÈÉÍ ÑÓÓÄËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò TOTAL NUMBER OF CULTURAL CENTRES, by regions, aimags and the Capital , at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2003

2004

64 589 Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

15 491 1 942 4 250 3 990 2 341 2 968

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

21 602 4 240 3 525 4 100 1 340 3 387 5 010

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

14 265 210 630 2 210 1 620 2 172 2 850 4 573

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

16 016 2 042 4 310 3 990 2 456 3 218

16 462 2 350 4 410 3 990 2 492 3 220

15 422 2 350 3 110 3 990 2 492 3 480

20 319 4 760 3 105 3 578 600 3 266 5 010

21 346 4 760 3 660 3 578 850 3 488 5 010

21 365 4 680 3 360 3 370 1 400 3 513 5 042

16 097 70 630 2 440 1 990 1 952 3 779 5 236

16 329 180 630 2 410 2 220 1 744 3 889 5 256

17 441 480 630 2 410 2 520 1 780 4 085 5 536

8 664 2 162 2 060 4 442

8 834 2 162 2 225 4 447

8 533

13 718

East region 7 347 1 220 1 690 4 437

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

76 780

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

71 334

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

68 663

2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

7 992 995 2 560 4 437 Ulaanbaatar

5 884

8 239

313


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.32 ÑYÌ ÕÈÉÄÈÉÍ ÒÎÎ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF MONASTERIES AND TEMPLES, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year Ñ¿ì õèéäèéí òîî Number of monasteries and temples Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Á¿ãä Total 2005 2006 240 245 Áàðóóí á¿ñ 34 35 5 6 1 3 16 13 7 7 5 6 Õàíãàéí á¿ñ 59 57 12 11 9 8 5 3 12 14 10 11 11 10 Òºâèéí á¿ñ 52 44 2 2 22 16 3 3 12 11 1 1 5 3 7 8 Ç¿¿í á¿ñ 19 17 3 3 11 9 5 5 Óëààíáààòàð 76 92

¯¿íýýñ: Out of which: Áóääà Budda 2005 2006 156 150 26 1 1 15 6 3

27 1 3 13 6 4

52 11 8 4 8 10 11

49 10 8 2 8 11 10

33 1 4 3 12 1 5 7

29 1 3 3 11 1 3 7

18 3 11 4

16 3 9 4

27

29

Õðèñò Christ 2005 70

2006 85

2 1 1 -

1 1 -

6 1 -

8 1 -

1 4 -

1 6 -

18 1 17 -

15 1 13 1

1 -

Áóñàä* Other*

Èñëàì Muslim

1 -

1

1

43

60

2005 7 West region 6 4 2 Khangai region Central region East region Ulaanbaatar 1

2006

2005 7 7 5

2 -

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

Òàéëáàð: Çàðèì àéìàãò ñ¿ì õèéäèéí òîî áóóðñàí íü òóõàéí îíä ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëààã¿é ñ¿ì õèéä áàéñàíòàé õîëáîîòîé. * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: In some aimags, the number of monasteries and temples is decreased, because they did not conduct any religious activities. * Bahai, Muun, and Boo religious

314

2006 6

5

3


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.33 AÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF EMPLOYEES, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àæèëëàã÷äûí òîî Number of employees Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¿ãä Total

2005 2006 4 400 3 980 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 332 319 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 100 98 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 6 12 Çàâõàí Zavkhan 143 101 Óâñ Uvs 41 55 Õîâä Khovd 42 53 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 606 701 Àðõàíãàé Arkhangai 103 90 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 117 139 Áóëãàí Bulgan 44 32 Îðõîí Orkhon 69 103 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 160 225 Õºâñãºë Khovsgol 113 112 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 470 494 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 15 20 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 106 115 Äîðíîãîâü Dornogovi 58 54 Äóíäãîâü Dundgovi 158 179 ªìíºãîâü Omnogovi 12 18 Ñýëýíãý Selenge 57 46 Òºâ Tov 64 62 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 238 240 Äîðíîä Dornod 54 54 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 134 129 Õýíòèé Khentii 50 57 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 2 754 2 226 Òàéëáàð : * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí ** Ñàéí äóðûí àæèë÷èä îðîîã¿é áîëíî Note: * Bahai, Muun, and Boo religious ** Not include voluntary workers ÁYÃÄ

TOTAL

¯¿íýýñ: Out of which: Áóääà Budda 2005 2006 3 041 3 117 178 2 6 102 38 30

159 3 12 71 52 21

582 101 117 39 52 160 113

642 87 139 28 51 225 112

417 13 55 58 158 12 57 64

435 18 60 54 179 18 46 60

237 54 134 49

239 54 129 56

1 627

1 642

Èñëàì Muslim

Õðèñò Christ 2005 1 173

2006 712

44

33 30 3 -

41 3 24 2 5 17 43 2 41 -

59 3 4 52 59 2 55 2

1 -

1 -

1

1

1061

560

2005 2006 114 127 West region 110 127 98 95 12 32 Khangai region Central region East region Ulaanbaatar 4 **

Áóñàä* Other* 2005

2006 72

24

-

-

-

10

-

-

-

-

10

62

24

315


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.34 ÕÓÐËÛÍ ËÀÌ ÍÀÐ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò MONKS, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year Õóðëûí ëàì íàð Monks Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¿ãä Total

2005 2006 2 627 2646 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 206 201 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 46 43 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 4 10 Çàâõàí Zavkhan 102 68 Óâñ Uvs 31 46 Õîâä Khovd 23 34 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 432 505 Àðõàíãàé Arkhangai 80 69 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 85 111 Áóëãàí Bulgan 24 23 Îðõîí Orkhon 35 35 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 115 173 Õºâñãºë Khovsgol 93 94 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 299 312 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 11 13 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 35 39 Äîðíîãîâü Dornogovi 32 26 Äóíäãîâü Dundgovi 131 144 ªìíºãîâü Omnogovi 8 13 Ñýëýíãý Selenge 37 39 Òºâ Tov 45 38 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 157 150 Äîðíîä Dornod 28 28 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 96 86 Õýíòèé Khentii 33 36 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 1 533 1478 Òàéëáàð : * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: * Bahai, Muun, and Boo religious ÁYÃÄ

316

TOTAL

¯¿íýýñ: Out of which: Áóääà Budda 2005 2006 2 349 2461

Èñëàì Muslim

Õðèñò Christ 2005 223

2006 125

32

22 21 1 -

126 2 4 71 30 19

119 2 10 47 45 15

430 78 85 24 35 115 93

499 66 111 20 35 173 94

298 10 35 32 131 8 37 45

312 13 39 26 144 13 39 38

-

-

157 28 96 33

150 28 86 36

-

-

1 338

1381

188

97

31 1 2 2 -

6 3 3 -

1 1

2006 49 West region 48 44 4 Khangai region Central region East region Ulaanbaatar 1 -

Áóñàä* Other*

2005

2005 60 60 41

19

6

2006 -

-

-

-

-

-

-

-

6

-


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.35 ØÀØÍÛ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF STUDENTS STUDYING IN RELIGIOUS SCHOOL AND DATSANS, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¿ãä Total

2005 2006 5 635 6 261 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 658 801 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 560 720 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 2 2 Çàâõàí Zavkhan 48 36 Óâñ Uvs 13 2 Õîâä Khovd 35 41 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 164 207 Àðõàíãàé Arkhangai 4 2 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 26 34 Áóëãàí Bulgan 5 10 Îðõîí Orkhon 53 64 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 58 80 Õºâñãºë Khovsgol 18 17 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 111 80 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 5 1 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 43 24 Äîðíîãîâü Dornogovi 14 15 Äóíäãîâü Dundgovi 26 22 ªìíºãîâü Omnogovi 3 2 Ñýëýíãý Selenge 16 12 Òºâ Tov 4 4 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 29 12 Äîðíîä Dornod 8 5 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 20 7 Õýíòèé Khentii 1 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 4 673 5 161 Òàéëáàð : * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: * Bahai, Muun, and Boo religious ÁYÃÄ

TOTAL

Øàøíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî Number of students studying in religious school and datsans ¯¿íýýñ: Out of which: Áóääà Õðèñò Èñëàì Budda Christ Muslim 2005 1 113

2006 1 076

2005 1 954

38 3 2 17 13 3

22 2 16 2 2

31 31 -

116 26 5 9 58 18

146 2 34 9 4 80 17

48 4 44 -

71 4 4 14 26 3 16 4

60 5 15 22 2 12 4

40 1 39 -

29 8 20 1

12 5 7 -

-

859

836

1 835

2006 3 086

2005 2006 591 759 West region 20 589 759 557 720 20 32 39 Khangai region 61 1 60 Central region 20 1 19 East region Ulaanbaatar 2 985 2

Áóñàä* Other* 2005 1 977

2006 1 340

-

-

-

-

-

-

-

-

1 977

1 340

317


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.36 ÃÝÐÝÝÐ ÍÎÌ ÇÀÀËÃÀÄÀà ÕYYÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF APPRENTICES WHO STUDIES AT HOME, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¿ãä Total

2005 2006 2 406 2169 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 90 47 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 41 9 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan 35 22 Óâñ Uvs 5 2 Õîâä Khovd 9 14 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 84 106 Àðõàíãàé Arkhangai 2 11 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 30 40 Áóëãàí Bulgan 10 9 Îðõîí Orkhon 6 3 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 12 14 Õºâñãºë Khovsgol 24 29 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 133 71 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 22 3 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi 11 7 Äóíäãîâü Dundgovi 62 35 ªìíºãîâü Omnogovi 3 Ñýëýíãý Selenge 25 4 Òºâ Tov 10 22 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 44 30 Äîðíîä Dornod 7 4 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 22 22 Õýíòèé Khentii 15 4 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 2055 1915 ÁYÃÄ

TOTAL

Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî Number of apprentices who studies at home ¯¿íýýñ: Out of which: Áóääà Õðèñò Èñëàì Budda Christ Muslim 2005 2006 2005 2006 2005 2006 1 054 1004 74 593 38 18 West region 52 29 38 18 3 2 38 7 35 22 5 2 9 3 11 Khangai region 84 106 2 11 30 40 10 9 6 3 12 14 24 29 Central region 113 68 20 3 2 20 3 11 7 62 35 3 25 4 10 22 East region 44 30 7 4 22 22 15 4 Ulaanbaatar 761 771 54 590 -

Áóñàä* Other* 2005 2006 1 240 554 -

-

-

-

-

-

-

-

1240

554

Òàéëáàð : * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: * Bahai, Muun, and Boo religious 19.37 ØÀØÍÛ ÑÓÐÃÓÓËÜ ÄÀÖÀÍÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ ÁÎËÎÍ ÃÝÐÝÝÐ ÍÎÌ ÇÀÀËÃÀÄÀà ÕYYÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, íàñíû àíãèëëààð, îíû ýöýñò NUMBER OF STUDENTS STUDYING IN RELIGIOUS SCHOOL AND DATSANS, AND NUMBER OF APPRENTICES WHO STUDIES AT HOME, by age group, at the end of the year

Íàñíû àíãèëàë

Á¿ãä 8 íàñ õ¿ðòýë 9-12 íàñ 13-15 íàñ 16 íàñíààñ äýýø

318

Age of group

Total less than 8 years old 9 to 12 years old 13 to 15 years old 16 years old and over

Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷äûí òîî Number of students studying in religious school and datsans 2003 4 465 89 287 645 3 444

2004 4999 23 292 1173 3511

2005 5 635 196 345 1265 3829

2006 6 261 284 632 1051 4294

Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî Number of apprentices who studies at home 2003 1 689 266 482 643 298

2004 1157 91 459 200 407

2005 2 406 529 654 388 835

2006 2169 411 244 639 875


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE

Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû (ÝÌß) õàðúÿà Ýð¿¿ë ìýíäèéí õºãæëèéí ¿íäýñíèé òºâ (ÝÌÕ¯Ò) íýãòãýí ãàðãàæ, ñàð á¿ð, æèë á¿ðèéí 3 ñàðûí 15-íä ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí (¯ÑÃ) 2006 îíû 01/11 ä¿ãýýð òóøààëààð áàòëàãäñàí ÝÌÒ-401, 501, 504 ìàÿãòààð ¯ÑÃ-ò èð¿¿ëäýã. Ñóì, ä¿¿ðýã, àéìàã, íèéñëýëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà ýìíýëãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàéëàíã æèëä íýã óäàà ãàðãàíà. Ýíý òàéëàíä ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí òîî, ýìíýëãèéí îðíû òîî, ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí òîî, èõ ýì÷èéí òîî, ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî ìýðãýæëèéí òºð뺺ð, ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºë, íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, ºâ÷íèé àíãèëëààð àéìàã, íèéñëýëèéí ÿëãààòàé áàéäëààð õàðóóëäàã. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí çàðäëûã Ñàíãèéí ÿàì òºñâèéí çàðäëûí ã¿éöýòãýëýýð ãàðãàäàã. Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, ºâ÷íèé òºð뺺ð, òºðñºí ýõ, òºðñºí õ¿¿õýä, òºðºõèéí óëìààñ ýíäñýí ýõ, 0-1 áà 1-5 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë çýðýã ¿ç¿¿ëýëòèéã ñàð á¿ð öóãëóóëæ íýãòãýí ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü, òàíèëöóóëãàä îðóóëäàã.

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ

Íèéãìèéí äààòãàë. Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðàë 1994 îíä íèéãìèéí äààòãàëûí õóóëèóäûã áàòëàí ãàðãàñíààð íèéãìèéí äààòãàëûí òîãòîëöîîíû õóóëü ýðõ ç¿éí ¿íäýñ á¿ðýëäýâ. Íèéãìèéí äààòãàë íü èðãýí, òºð, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ çîõèõ æóðìûí äàãóó øèìòãýë òºëæ, íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíã á¿ðä¿¿ëýí, äààòãóóëàã÷ èðãýí ºíäºð íàñëàõ, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áóþó õºäºëìºðèéí ÷àäâàðã¿é áîëîõ, ºâ÷ëºõ, àæèëã¿é áîëîõîä íü ººðò íü, òýð÷ëýí íàñ áàðàõàä ò¿¿íèé àñðàìæèíä áàéñàí õ¿ì¿¿ñò õóóëü òîãòîîìæèíä çààñàí òýòãýâýð, òýòãýìæ, òºëáºð îëãîõ çîðèóëàëòòàé íèéãýì ýäèéí çàñãèéí àðãà õýìæýý þì. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýíòýé õºäºëìºðèéí ãýðýýãýýð àæèëëàã÷, òºðèéí àëáàí õààã÷, ìºí áàéãóóëëàãà, èðãýíèé ìàëûã õºäºëìºðèéí ãýðýýãýýð ìàëëàæ áóé ìàë÷èí íèéãìèéí äààòãàëä çààâàë, äýýð çààñíààñ áóñàä èðãýí ñàéí äóðààð äààòãóóëíà. Íèéãìèéí äààòãàëûí òàéëàíã àéìàã, íèéñëýëèéí íèéãìèéí äààòãàëûí õýëòñ¿¿ä óëèðàë á¿ð ãàðãàæ, Íèéãìèéí äààòãàëûí åðºíõèé ãàçàðò èð¿¿ëäýã.

319


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË

PUBLIC HEALTH OF POPULATION The National Center for Health Development of Ministry of Health collects the health statistics and provides to the National Statistical Office and compiled by Form of EMT 401, 501, 504 as of each month and March 15 each year approved by the 01/11 th order in 2006 of Chairman of the NSO. Soum, district, aimag and capital city’s health organizations report on hospital activities once a year. This report shows the number of health organizations, hospital beds, staff working in the health sector, doctors, medical assistants by professional types, inpatient morbidity and number of deaths by classification of diseases. These figures are compiled by aimag, capital city. The Ministry of Finance and Ecomomy reports information on health expenditures. Every month the indicators like number of persons with infectious disease by aimag and capital city, by types of infectious disease, maternal mortality, infant and child mortality are compiled and reported in the monthly statistical bulletins and introductions.

SOCIAL INSURANCE, WELFARE Social insurance. In 1994, the State Great Hural (The Parliament) adopted Social Insurance Laws. These Laws form the legislative base of the social insurance system. The social insurance fund is formed on the basis of premiums that are paid by citizens, economic establishments and organizations. The fund will give financial assistance to people when they retire, become disabled or lose labor capacity, or get sick and unemployed. Also, the fund grants an allowance, pension and payment to the family members whose headwinners died. Employees, who are working under a labour contract with entities and organizations, government officers and herders are compulsory covered by insurance, and the rest of people are involved in the insurance on the voluntary basis. Aimag and capital city’s social insurance divisions send their reports on social insurance to the State Social Insurance General Office on a quarterly basis.

320


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.1 ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÓÓÄÛÍ ÒÎÎ, îíû ýöýñò HEALTH INSTITUTIONS, at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò I. Óëñûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóä

Indicators I. State health institutions

2003

2004

2005

2006

Êëèíèêèéí áîëîí òºðºëæñºí ìýðãýæëèéí ýìíýëýã, òºâ¿¿ä

Tertiary Level hospitals and centers

19

17

17

15

Àéìàã, ä¿¿ðãèéí íýãäñýí ýìíýëýã

Aimags and districts general hospitals

45

30

30

34

Ñóì äóíäûí ýìíýëýã

Intersoum hospitals

31

31

31

34

Ñóìûí ýìíýëýã

Soum hospitals

290

296

287

288

10000 õ¿íä íîãäîõ:

Per 10000 population:

Èõ ýì÷

Physicians

27

26

27

28

Ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòýí

Mid - level medical personnel

57

57

57

58

II. Õóâèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóä

II. Private health institutions

Õóâèéí ýìíýëýã

Private hospital

611

577

683

780

ªðõèéí ýìíýëýã

Family hospital

231

230

228

224

Ýìèéí ñàí*

Drug store*

724

770

735

671

2003 18 180

2004 18 371

2005 18 285

2006 18 344

5 635

5 553

5 626

5 633

1 985 177 240 1 651 851 893 615 2 542 7.3

2 012 185 227 1 667 928 931 714 2 505 7.3

1 988 189 219 1 632 918 894 706 2 501 7.2

1 972 183 214 1 592 902 1 017 689 2 404 7.2

Òàéëáàð: *- Óëñûí áîëîí õóâèéí ýìèéí ñàíãóóä Note: * - Public and private drug store 20.2 ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÎÐÍÛ ÒÎÎ, òºð뺺ð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOSPITAL BEDS, by type, at the end of the year Òºð뺺ð Á¿ãä ¯¿íýýñ: Äîòðûí Ìýñ çàñëûí áà Ãýìòëèéí Í¿äíèé ×èõ, õàìàð, õîîëîéí Òºðºõèéí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí Ìýäðýëèéí Ñýòãýë ìýäðýëèéí Õ¿¿õäèéí 1000 õ¿íä íîãäîõ îð

By institution Total Of which: Internal organs disease Surgical & Traumatological Diseases of the eye Otorhinolaryngological Obstetrical Gynaecological Phychiatric Neurological Pediatrics Beds per 1000 population

321


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.3 ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀÄ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð, îíû ýöýñò EMPLOYEES OF HEALTH ORGANIZATIONS, by specialization categories, at the end of the year Ìýðãýæèë

Specialization

Á¿ãä

Total

¿¿íýýñ: ýìýãòýé Èõ ýì÷-Á¿ãä ¿¿íýýñ: Ýìýãòýé Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõûí Çîõèîí áàéãóóëàã÷ Äîòðûí Ìýñ çàñëûí áà ãýìòëèéí Ýõ áàðèõ, ýìýãòýé÷¿¿äèéí Õ¿¿õäèéí Õàëäâàðòûí Õàâäàð ñóäëàëûí Í¿äíèé

of which: female Total physicians of which: Female Public health administrators Internists Surgeons & traumotologists Obstetricians & gynaecologists Pediatricians Infectious disease Oncologists Ophthalmologists

×èõ, õàìàð, õîîëîéí Ñ¿ðüåýãèéí Àðüñíû Ðåíòãåíèé Ìýäðýë, ñýòãýöèéí ýìãýã Ôèçèê ýì÷èëãýýíèé Ø¿ä, ýð¿¿ í¿¿ðíèé Ýìãýã àíàòîìè÷ ø¿¿õ, ýìíýëãèéí øèíæýý÷ Ëàáîðàíò

Otorhitolaryngologists Phthisisiotrists Dermatologists Radiologists Neurologists & psychiatrists Physical-therapy Stomatologists Pathologists, anatomists & forensic Specialist for laboratory analysis Hygienists & epidemiologists Other Pharmacists

Àðèóí öýâýð, õàëäâàð ñóäëàëûí Áóñàä ìýðãýæëèéí Ýì ç¿é÷èä

322

2003 32 478

2004 33 478

2005 33 649

2006 34 221

27 345 6 637

27 990 6 590

27 556 6 788

28 192 7 079

5 299

5 166

5 306

5 571

185 712

306 686

290 701

317 743

392

389

407

412

550 627 148 33 102

531 559 137 38 108

528 488 144 62 106

561 569 123 48 105

112 85 146 97

122 91 85 180

114 115 58 205

125 99 95 218

294 99 459

281 98 438

188 94 522

127 115 514

80

73

114

74

183

208

177

240

208 2 126 821

97 2 163 913

99 2 376 787

147 2 122 793


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.4 ÈÕ ÝÌ×ÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PHYSICIANS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2003

2004

6 637

2005

6 590

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

647 153 119 120 118 137

608 141 116 109 121 121

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí - Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

930 133 123 100 241 166 167

892 125 117 98 227 161 164

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

606 141 112 103 129 121

607 141 106 105 127 128

901 121 107 103 232 171 167

908 130 101 106 237 173 161

Central region 888 34 225 144 98 89 186 112

842 35 227 120 89 75 179 117

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä

7 079

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä

6 788 West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä

2006

878 33 228 144 81 79 187 126

887 39 221 154 79 89 178 127

East region 340 135 97 108

344 138 93 113

330 123 96 111 Ulaanbaatar

355 131 98 126

3 832

3 904

4 073

4 322

323


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.5 ÝÌ Ç¯É×ÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PHARMACISTS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2003

2004 821

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

44 11 3 10 10 10

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí -Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

68 5 9 6 34 8 6

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

324

793

41 8 3 9 10 11

40 8 3 9 10 10

41 7 5 8 10 11

59 4 9 7 22 8 9

55 5 9 7 22 8 4

62 5 8 5 29 8 7

66 2 26 10 4 8 11 5

64 3 16 14 2 13 11 5

Central region 65 4 20 8 5 9 14 5

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä

787

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä

913

2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä

2005

72 4 23 9 6 10 16 4 East region

23 9 6 8

20 9 5 6 Ulaanbaatar

17 6 5 6

16 6 4 6

621

721

609

610


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.6 ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÄÓÍÄ ÌÝÐÃÝÆÈËÒÍÈÉ ÒÎÎ, ìýðãýæëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF MID-LEVEL MEDICAL PERSONNEL, by specialization, at the end of the year Specialization

Ìýðãýæèë Á¿ãä

Total

áàãà ýì÷ ëàáîðàíò ýì íàéðóóëàã÷ ñóâèëàã÷ ðåíòãåí òåõíèê÷ àðèóòãàã÷ ø¿äíèé òåõíèê÷ áóñàä

feldshers lab technicians pharmacists nurses X-ray technicians disinfectionist dental technicians other

2003 14 148

2004 14 395

2005 14 450

2006 14 890

2 347 685 1 503 7 734 148 314 118 1 299

2 338 697 1 698 7 915 152 316 115 1 164

2 393 712 1 588 8 048 145 324 135 1 105

2 357 744 1 620 8 359 156 334 158 1 162

20.7 ÍÝà ÈÕ ÝÌ×ÈÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PERSONS PER PHYSICIAN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÓËÑÛÍ ÄÓÍÄÀÆ Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Äóíäàæ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Äóíäàæ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí - Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Äóíäàæ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital NATIONAL AVERAGE Áàðóóí á¿ñ Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Average Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Average Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Average Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004 375 643 653 521 698 701 642 628 728 681 632 316 684 729 507 363 387 361 519 528 548 844 598 552 580 663 227

2005

382 West region 678 716 527 750 673 724 Khangai region 648 764 714 630 338 703 741 Central region 528 350 384 436 564 623 566 775 East region 591 537 607 630 Ulaanbaatar 233

2006 375

361

678 713 542 781 627 726

677 677 602 751 638 719

647 780 782 586 339 664 728

603 698 813 536 360 631 767

509 371 385 367 614 588 536 700

487 329 407 343 629 529 512 697

608 598 586 639

547 567 537 535

232

224

325


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.8 ÍÝà ÑÓÂÈËÀÃ×ÈÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PERSONS PER NURSE, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

Àéìàã, íèéñëýë ÄÓÍÄÀÆ Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Äóíäàæ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Äóíäàæ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Äóíäàæ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

326

Aimags and the Capital AVERAGE Áàðóóí á¿ñ Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Average Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Average Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Average Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004 322 381 460 282 425 348 388 402 440 390 361 285 479 459 352 281 311 342 344 356 379 452 329 303 363 321 256

2005 318

West region 383 505 311 399 314 384 Khangai region 387 426 370 357 279 474 415 Central region 346 292 273 329 328 389 378 436 East region 333 307 379 312 Ulaanbaatar 260

2006 317

306

378 453 307 425 326 379

368 423 305 374 345 392

382 410 380 347 281 469 406

362 381 356 321 291 422 393

335 292 270 326 325 374 366 394

328 262 260 326 343 389 337 391

345 328 373 335

329 332 339 318

261

254


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.9 ÝÌÍÝËÝÃÒ ÕÝÂÒÝÆ ÝÌ×˯¯ËÑÝÍ ªÂ×ÒªÍÈÉ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PATIENTS HOSPITALIZED, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí. õ¿í Àéìàã, ÁYÃÄ

Aimags and the íèéñëýë Capital TOTAL

Áàðóóí á¿ñ Total Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs Õîâä Khovd Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Á¿ãä

2003 519.9

2004 558.2

West region 82.4 87.9 21.4 21.2 13.8 14.8 12.9 15.1 16.4 17.5 17.9 19.3 Khangai region 105.2 111.5 20.1 22.3 18.0 19.1 12.0 12.1 12.1 13.0 20.1 20.6 22.8 24.4 Central region 79.9 86.6 3.5 3.7 15.7 17.2 11.4 11.7 7.7 8.9 8.7 10.1 18.3 19.1 14.5 15.9 East region 40.6 42.4 15.2 15.7 9.8 10.8 15.6 15.9 Ulaanbaatar 211.8 229.8

2005

thous.per 2006

580.9

598.7

92.6 21.4 15.1 17.4 19.1 19.6

94.7 21.7 15.1 17.4 19.6 20.9

113.4 22.2 19.1 12.1 13.4 21.1 25.5

112.5 22.1 19.5 12.3 13.5 19.7 25.3

89.8 4.1 17.8 11.9 10.1 9.1 20.9 15.9

91.0 4.3 18.0 12.7 10.2 9.4 21.4 15.0

41.6 15.8 10.8 15.0

42.3 15.6 11.6 15.2

243.5

258.2

327


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.10 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ªÂ×ÈÍ, ºâ÷íèé àíãèëëààð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò REGISTERED OF INFECTIOUS DISEASES, by classification of diseases, by regions, aimags and the Capital at the end of the year

Á¿ãä ¿¿íýýñ: Âèðóñò ãåïàòèò ?ëààí áóðõàí Ãàõàéí õàâäàð Ìåíèíãîêîêêò õàëäâàð Ñàëõèí öýöýã Ñàëüìîíåëë¸ç Öóñàí ñóóëãà Áðóöåëë¸ç Òýìá¿¿ Ãîíîêêîêò Õàìóó Ñ¿ðüåý

ªâ÷íèé àíãèëëààð Total of which: Viral hepatitis Measles Mumps Meningococcal infection Varicella Salmonella infections Shigellosis Brucellosis Syphilis Gonococcal infection Scabies Tuberculosis

Á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs Õîâä Khovd Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total Àðõàíãàé Arhkangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Bulgan Áóëãàí Îðõîí Orkhon Ovorkhangai ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð Darkhan-Uul Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total Dornod Äîðíîä Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

328

2003 2004 By classification of diseases 26 884 31 324

2005

2006

32 332

36 221

4 814 18 450

6 164 417

6 372 1 686

6 695 22 5 073

118 1 464 195 2 007 751

70 1 281 198 2 213 634

80 1 121 128 1 833 836

65 1 420 141 1 871 544

1 695 4 188 282 3 772

1 775 5 719 481 4 392

2 387 6 371 1 703 4 402

3 017 4 537 1 087 4 775

2 876 402 335 983 606 550

2 821 404 468 611 645 693

5 608 564 615 553 1 177 843 1 856

6 192 546 855 608 1 148 1 598 1 437

4 005 106 1 009 650 345 160 1 130 605

5 133 245 1 108 915 540 280 1 120 925

2 650 1 546 459 645

3 915 2 468 708 739

17 193

18 160

By regions, aimags and the Capital West region 2 242 2 485 586 394 437 290 333 676 432 503 454 622 Khangai region 6 138 5 049 487 484 1 408 644 621 621 857 849 993 1 059 1 772 1 392 Central region 4 050 4 203 152 94 988 1 102 513 544 422 271 210 335 975 879 790 978 East region 2 803 2 896 1 393 1 678 440 456 970 762 Ulaanbaatar 11 651 16 691


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.11 ÀÌÜÄ ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, òºðºõ ¿åèéí æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF LIVE BIRTHS, by sex, weight, gramm, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ¯¿íýýñ: òºðºõ ¿åèéí æèíãýýð, ãðàìì Total 500- 1000- 1500- 2000999 1499 1999 2499 Ýðýãòýé 24 396 2 72 194 646 Áàðóóí á¿ñ 4 419 6 28 96 1 193 3 3 17 604 1 7 14 757 1 7 15 898 1 7 34 967 4 16 Õàíãàéí á¿ñ 4 886 1 7 24 145 764 3 26 777 4 7 34 382 1 10 786 1 3 4 18 1 056 5 28 1 121 4 29 Òºâèéí á¿ñ 3 216 6 14 67 125 1 0 2 819 6 15 471 4 3 10 416 1 9 383 1 0 12 635 3 12 367 1 7 Ç¿¿í á¿ñ 1 732 9 11 31 710 3 5 14 452 2 1 7 570 4 5 10 Óëààíáààòàð 10 143 1 44 117 307 Á¿ãä

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Of which: by weight, gramm 2500- 3000- 3500- 4000- 4500- 5000+ 2999 3499 3999 4499 4999 Male 2 939 9 286 8 236 2 577 392 52 West region 599 1 756 1 395 448 79 12 184 506 339 111 25 5 99 232 178 62 10 1 93 304 240 81 15 1 120 341 308 76 10 1 103 373 330 118 19 4 Khangai region 730 1 864 1 579 465 64 7 107 274 260 85 8 1 165 337 182 43 5 30 133 138 57 13 94 281 284 82 18 1 168 415 336 91 10 3 166 424 379 107 10 2 Central region 307 1 180 1 144 413 70 15 14 59 36 11 2 53 264 307 147 20 7 40 180 159 62 9 4 60 172 134 34 6 54 177 114 23 2 49 178 259 105 25 4 37 150 135 31 6 East region 205 622 610 215 27 2 65 228 277 107 10 1 68 181 152 37 4 72 213 181 71 13 1 Ulaanbaatar 1 098 3 864 3 508 1 036 152 16

329


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË (Õ¿ñíýãò 20.11-èéí ¿ðãýëæëýë Table 20.11 continuation ) ¯¿íýýñ: òºðºõ ¿åèéí Of which: by weight, gramm æèíãýýð, ãðàìì 500- 1000- 1500- 2000- 2500- 3000- 3500- 4000- 4500- 5000+ Total 999 1499 1999 2499 2999 3499 3999 4499 4999 Ýìýãòýé Female 22 980 1 63 218 728 3 822 9 872 6 546 1 526 182 22 Áàðóóí á¿ñ West region 4 204 1 9 40 126 775 1 825 1 121 260 39 8 1 165 6 27 221 534 292 70 11 4 560 2 10 16 115 247 140 26 4 709 2 9 13 141 315 182 41 6 910 2 10 54 175 359 258 47 4 1 860 1 3 5 16 123 370 249 76 14 3 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 4 669 8 24 158 924 2 040 1 261 226 24 4 785 4 26 146 364 201 40 3 1 683 3 4 29 181 312 127 24 2 1 349 11 43 130 131 28 5 1 658 2 2 16 107 284 207 38 2 1 097 3 8 46 236 482 267 48 6 1 1 097 6 30 211 468 328 48 6 Òºâèéí á¿ñ Central region 3 120 4 15 59 459 1 278 997 261 42 5 135 1 3 30 62 27 11 1 795 8 63 272 315 112 24 1 486 1 3 12 50 217 159 39 4 1 375 1 3 10 93 153 95 18 2 411 3 9 99 209 79 11 1 564 1 3 8 72 213 208 49 7 3 354 3 9 52 152 114 21 3 Ç¿¿í á¿ñ East region 1 631 2 12 44 231 683 513 132 13 1 662 2 3 19 91 260 212 67 8 414 5 11 62 195 117 23 1 555 4 14 78 228 184 42 4 1 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 9 356 40 127 341 1 433 4 046 2 654 647 64 4 Á¿ãä

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

330


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.12 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ*, ºâ÷íèé àíãèëëààð, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF DEATHS*, by classification of diseases, by sex, at the end of the year 2003 ªâ÷íèé á¿ëýã ªÎÓÀ-10**

Diseases group according to ICD-10**

Á¿ãä ¿¿íýýñ: Öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Õàâäàð

Total of which: Diseases of the circulatory system Neoplasms

Áýðòýë õîðäëîãî áà áóñàä çàðèì ãàäíû øàëòãààíû ¿ð äàãàâàð

Injuiry, poisoning and certain other consequences of external causes

Àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Õîîë øèíãýýõ ýðõòíèé ºâ÷èí

Diseases of the respiratory system Diseases of the digestive system

Õàëäâàðò áà øèìýã÷èò çàðèì ºâ÷èí Øýýñ, áýëýãñèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

Certain infectious and parasitic diseases Diseases of the genitourinary system

Òºðºõ òîéðíû (ïåðèíàòàëü) ¿åä ¿¿ñýõ î¸ã***

Certain conditions originating in the perinatal period***

Ìýäðýëèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Öóñ, öóñ á¿òýýõ ýðõòíèé ºâ÷èí áà äàðõëàëûí ìåõàíèçì õàìàðñàí ýìãýã

2004

Á¿ãä Total

Ýìýãòýé Female 15 130 6 326

2005

Á¿ãä Total

Ýìýãòýé Female 15 925 6 105

2006

Á¿ãä Total

Ýìýãòýé Female 15 469 6 003

Á¿ãä Total

Ýìýãòýé Female 15 665 6 157

6 074 3 027

2 786 1 338

5 808 3 062

2 575 1 362

5 923 2 918

2 566 1 308

5 938 2 861

2 655 1 281

2 089

406

2 603

509

2 824

517

2 842

497

851

371

764

309

699

287

614

262

1 220

533

1 213

534

1 249

535

1 472

612

353

150

378

152

474

156

418

140

371

166

339

147

310

132

327

154

413

161

472

200

452

188

478

197

Diseases of the nervous system and sense organs

282

149

221

94

233

94

244

99

Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involing the immune mechanizms

33

22

23

10

22

11

19

9

Òàéëáàð: * Íàñ áàðàëòûí ºâ÷ëºëèéí àíãèëëûã ãîë ºâ÷íèé òºðë¿¿äýýð ÝÌß-íû ìýäýýãýýð àâñàí. ** ªâ÷íèé Îëîí Óëñûí Àíãèëàë (ªÎÓÀ-10), ªâ÷ëºë, Ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàëòàé õîëáîîòîé Îëîí Óëñûí Ñòàòèñòèêèéí àíãèëàë *** Æèðýìñíèé 22 äîëîî õîíîãîîñ òºðñíèé äàðààõ 7 õîíîã äîòîðõ óðàã, íÿðàéä ¿¿ñýõ ýìãýã Note:

* Death classification diseases by major diseases based on reports of the Ministry of Health ** ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. *** Fetus and newborn disorders between 22 weeks pregnancy and weeks after birth

331


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.13 ÍßËÕÑÛÍ ÝÍÄÝÃÄÝË (àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õýä òóòàìä íîãäîõ), á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò INFANT MORTALITY RATE (per 1000 live births), by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2003

2004 23.0

Áàðóóí á¿ñ Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Äóíäàæ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Average Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Äóíäàæ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Average Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Äóíäàæ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Average Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

332

23.4 24.3 20.5 23.8 24.0 24.2 Õàíãàéí á¿ñ 25.5 20.5 28.2 24.3 29.1 19.6 31.1 Òºâèéí á¿ñ 17.4 16.1 16.8 20.5 19.1 28.0 12.5 8.7 Ç¿¿í á¿ñ 18.2 22.1 9.5 23.0 Óëààíáààòàð 26.7

2005

22.3 West region 22.2 21.4 29.0 21.7 17.5 21.6 Khangai region 19.8 16.1 25.6 7.7 30.5 13.7 24.9 Central region 19.1 25.6 15.1 17.2 27.6 20.0 15.9 12.4 East region 24.5 36.2 20.1 17.2 Ulaanbaatar 26.2

2006 20.7

19.1

22.7 20.7 25.2 18.7 31.0 18.2

18.3 17.0 18.9 19.3 19.9 16.4

21.9 20.6 28.5 18.5 13.8 24.5 25.5

20.5 14.6 29.8 12.1 18.7 22.4 25.5

14.7 8.5 12.3 17.9 17.7 29.0 10.0 7.8

16.5 21.9 14.3 22.5 13.2 27.2 10.5 5.9

24.4 25.6 23.4 24.2

18.0 20.6 17.2 16.1

20.8

20.5


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.14 ҪЪÕÈÉÍ ÓËÌÀÀÑ ÝÍÄÑÝÍ ÝÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF MATERNAL DEATHS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2003

2004

2005

49

44

12 5 2 2 3 Õàíãàéí á¿ñ 7 1 1 3 2 Òºâèéí á¿ñ 3 2 1 Ç¿¿í á¿ñ 5 1 2 2 Óëààíáààòàð 22

11 10 1

TOTAL

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

11 2 1 1 2 5 6 1 1 3 1 3 2 1 13

42 West region 10 3 2 2 2 1 Khangai region 13 3 5 1 2 2 Central region 5 1 2 2 East region 3 1 1 1 Ulaanbaatar 11

2006 33 8 3 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 5 3 1 1 14

333


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.15 ¯Ð ÕªÍĪËÒÈÉÍ ÒÎÎ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò ABORTIONS*, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

2003 2004 2005 Aimags and the Capital 10 472 8 919 9 064 TOTAL Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 833 562 349 Áàÿí-ªëãèé 194 99 24 Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé 198 104 102 Govi-Altai Çàâõàí 117 71 35 Zavkhan Óâñ 177 203 145 Uvs Õîâä 147 85 43 Khovd Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä 1 201 1 053 1 651 Total Àðõàíãàé 138 101 145 Arkhangai Áàÿíõîíãîð 70 64 95 Bayankhongor Áóëãàí 184 117 104 Bulgan Îðõîí 315 562 1 027 Orkhon ªâºðõàíãàé 136 85 98 Ovorkhangai Õºâñãºë 358 124 182 Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 1 235 1 338 1 173 Ãîâüñ¿ìáýð 18 12 9 Govisumber Äàðõàí-Óóë 20 140 23 Darkhan-Uul Äîðíîãîâü 373 320 287 Dornogovi Äóíäãîâü 43 39 49 Dundgovi ªìíºãîâü 495 538 427 Omnogovi Ñýëýíãý 220 275 271 Selenge Òºâ 66 14 107 Tov Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä 952 1 188 1 043 Total Äîðíîä Dornod 578 503 384 Ñ¿õáààòàð 37 61 28 Sukhbaatar Õýíòèé 337 624 631 Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð 6 251 4 778 4 848 Ulaanbaatar Òàéëáàð: * ÝÌß-íû ìýäýýãýýð (õóâèéí ýìíýëã¿¿äèéíõ á¿ðýí òóñãàãäààã¿é). Note: * Data from Ministry of Health (Does not fully include abortions in private hospitals).

2006 12 594 547 34 100 97 253 63 1 763 114 367 46 650 403 183 1 923 21 997 340 77 193 210 85 1 118 430 59 629 7 243

20.16 ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÇÀÐÄÀË, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF HEALTH SECTORS, at current prices 2003 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò çàðëàãà, ñàÿ òºã - Ýð¿¿ë ìýíäèéí íèéò çàðäàë, ñàÿ òºã Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãàä ýð¿¿ë ìýíäèéí çàðäëûí ýçëýõ õóâü Íýã õ¿íä íîãäîõ çàðäàë, ìÿí.òºã

Total General Government budget expenditure, mln tog -Health expenditure, mln tog

Percentage of health expenditure to total General Government budget expenditure Per capita expenditure, thous tog *Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí áàãö *Set of Minister of Health

334

2004

2005

2006

616 536.9

752 486.4

764 597.1 1 222 966.8

57 561.0

73 243.0

80 151.7

9.3

9.7

10.5

8.4

23.1

28.9

31.4

40.0

103 168.3 *


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.17 ÝÌÍÝËÝÃÒ ÕÝÂÒÝÍ ÝÌ×˯¯ËÝÃ×ÄÈÉÍ ªÂ×ËªË 10000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ, ºâ÷ëºëèéí òýðã¿¿ëýõ 10 øàëòãààíààð, îíû ýöýñò INPATIENT MORBIDITY PER 10000 POPULATION, diseases 10 of the leading causes, at the end of the year

ªâ÷ëºëèéí òýðã¿¿ëýõ øàëòãààí

Diseases of the Leading causes

10000 õ¿í àìä íîãäîõ ºâ÷ëºë Diseases per 10000 population 2003 2004 2005 2006

Õàëäâàðò áà øèìýã÷èò çàðèì ºâ÷èí

Certain infectious and parasitic diseases

90.1

98.5

91.5

103.5

Õàâäàð

Neoplasms

37.2

40.1

42.0

42.1

12.1

12.2

13.4

12.9

19.4

20.1

20.5

20.7

Diseases of the blood and blood Öóñ, öóñ á¿òýýõ ýðõòíèé ºâ÷èí forming organs and certain áà äàðõëààíû ìåõàíèçìûí disorders involving the immune õàìàðñàí çàðèì ýìãýã mechanism Äîòîîä ø¿¿ðëèéí áà òýæýýëèéí Endocrine, nutritional and áîäèñûí ñîëèëöîîíû ºâ÷í¿¿ä metabolic diseases Ñýòãýöèéí áà àÿãèéí ýìãýã

Mental and behavioural disorders

46.2

50.7

53.3

58.8

Ìýäðýëèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

Diseases of the nervous system and sense organs

114.2

123.1

132.8

149.7

Í¿ä áà ò¿¿íèé äàéâðûí ºâ÷èí

Diseases of the eye and adnexa

24.6

25.2

28.6

27.6

×èõ õºõºíöºðèéí ºâ÷èí

Diseases of the ear and mastoid process

15.2

16.1

16.1

18.7

Öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

Diseases of the circulatory system

260.0

286.1

298.7

313.6

Àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

Diseases of the respiratory system

349.2

338.1

325.1

309.1

335


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.18 10000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ, ÕÎÐÒ ÕÀÂÄÐÀÀÐ ªÂ×˪ËÒ,ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, õîðò õàâäðûí òºð뺺ð, îíû ýöýñò INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS, DEATHS, PER 10000 POPULATION, by type malignant neoplasms, at the end of the year

Õîðò õàâäðûí òºðºë

Type malignant neoplasms

ªâ÷ëºëò Incidence 2004 2005

2003

2006

Íàñ áàðàëò Deaths 2004 2005

2003

2006

Á¿ãä

Total

14.1

13.4

13.3

13.6

11.0

10.6

11.0

11.3

Ýëýã

Liver

5.1

5.2

13.3

9.9

4.6

4.7

4.7

5.0

Óìàéí õ¿ç¿¿

Cervix uteri

1.1

1.1

4.6

5.9

0.3

0.3

0.5

0.4

Õîäîîä

Stomach

2.0

1.9

1.2

4.6

1.7

1.6

1.8

1.9

Óóøèã

Lung

1.5

1.3

2.1

2.3

1.4

1.3

1.1

1.1

Óëààí õîîëîé

Oesophagus

1.3

1.0

1.1

2.4

1.1

0.9

1.1

0.9

Áóñàä

Other

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.1

20.19 10000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ ÕÎÐÒ ÕÀÂÄÐÀÀÐ ªÂ×˪ËÒ, íàñíû àíãèëëààð, îíû ýöýñò INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS PER 10000 POPULATION, by age group, at the end of the year Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total

2003 2004 2005 2006 Áîäèò òîî 10000 õ¿í àìä Áîäèò òîî 10000 õ¿í àìä Áîäèò òîî 10000 õ¿í àìä Áîäèò òîî 10000 õ¿í àìä Abc.number per 10000 pop Abc.number per 10000 pop Abc.number per 10000 pop Abc.number per 10000 pop 3 511

14.1

3 381

13.4

3 387

13.3

3 466

13.6

1-4 5-14 15-19 20-24

8 20 22 26

0.4 0.4 0.7 2.1

5 30 27 33

0.2 0.5 0.9 1.3

15 29 38 34

0.7 0.5 1.2 1.4

8 10 25 23

0.5 0.2 0.8 0.9

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

45 84 147 247 257

2.0 4.3 8.1 14.9 21.9

39 60 144 248 311

1.7 3.0 7.9 15.2 24.2

36 89 154 241 294

1.6 4.3 8.3 14.4 20.8

40 80 165 262 340

1.8 3.8 8.8 15.3 23.5

50-54 55-59 60-64 65+

308 392 501 1 454

38.4 65.3 96.8 152.3

363 348 473 1 300

41.3 56.3 88.8 132.8

379 345 440 1 293

40.4 53.2 86.1 127.0

368 374 424 1 347

37.5 56.1 81.9 128.8

336


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.20 10000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ ÕÎÐÒ ÕÀÂÄÐÀÀÐ ªÂ×˪ËÒ,ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS AND DEATHS per 10000 population, by aimags and the Capital, at the end of the year

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÓËÑÛÍ ÄÓÍÄÀÆ NATIONAL AVERAGE Áàðóóí á¿ñ Äóíäàæ Average Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs Õîâä Khovd Õàíãàéí á¿ñ Äóíäàæ Average Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Äóíäàæ Average Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Äóíäàæ Average Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

10000 õ¿í àìä íîãäîõ Per 10000 population ªâ÷ëºë Incidence 13.6 West region 13.1 10.0 17.5 7.2 19.6 12.6 Khangai region 13.6 10.0 10.9 20.9 16.3 11.4 14.6 Central region 13.4 10.1 18.3 12.3 17.5 7.6 13.2 10.3 East region 16.5 20.7 20.7 8.5 Ulaanbaatar 13.3

Íàñ áàðàëò Deaths 11.3 10.7 6.5 12.4 7.0 17.6 10.8 12.0 10.5 8.9 19.9 13.2 8.9 13.4 11.9 10.1 15.9 11.2 11.5 8.7 13.1 9.5 14.3 18.6 18.8 5.9 10.4

337


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.21 ÆÈÐÝÌÑÍÈÉ ÝÕÍÈÉ 3 ÑÀÐÒÀÉÄ ÁÎËÎÍ 6 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ ÓÄÀÀ ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕßÍÀËÒÀÍÄ* ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÝÕ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò PERCENTAGE OF PREGNANT WOMEN WHO ATTENDED TO ANC* 6 AND MORE TIMES IN THE FIRST 3 MONTHS, by aimags and the capital, at the end of the year õóâü

percentage

Àéìàã, õîòûí íýãäñýí ýìíýëýãò Aimags and city general hospital Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

6 áà ò¿¿íýýñ äýýø óäàà õÿíàëòàíä õàìðàãäñàí æèðýìñýí Ýõíèé 3 ñàðòàéä ýìýãòýé÷¿¿ä In the first 3 months Percentage of pregnant women who attended to ANC 6 and more times

ÓËÑÛÍ ÄÓÍÄÀÆ NATIONAL AVERAGE Áàðóóí á¿ñ Äóíäàæ Average Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs Õîâä Khovd Õàíãàéí á¿ñ Äóíäàæ Average Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Äóíäàæ Average Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Äóíäàæ Average Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Òàéëáàð: *Æèðýìñíèé õÿíàëò Note: *Antenatal Care Coverege (ANC)

338

81.5

85.5 West region

84.9 72.0 82.4 95.3 83.6 91.3

73.1 60.8 84.9 79.6 63.8 85.6 Khangai region

87.4 94.1 87.6 87.1 89.6 82.4 83.6 Central region 85.6 77.5 83.6 88.5 92.0 82.8 83.9 90.9 East region 77.7 75.5 75.6 82.2 Ulaanbaatar 76.3

87.5 99.6 85.8 85.1 72.3 84.9 93.3 91.9 80.5 87.9 98.8 96.0 96.7 91.2 87.4 93.3 95.6 85.4 96.7 86.6


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.22 0-1 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ªÐÃªÍ ÄÀÐÕËÀÀÆÓÓËÀËÒÛÍ ÕÀÌÐÀËÒ, äàðõëààæóóëàëòûí òºð뺺ð, îíû ýöýñò IMMUNIZATION COVERAGE FOR INFANTS, by immunization, at the end of the year Õàìðàãäñàí õóâü Percentage coverage Àéìàã, íèéñëýë

ÓËÑÛÍ ÄÓÍÄÀÆ

Aimags and the Capital

NATIONAL AVERAGE Áàðóóí á¿ñ Äóíäàæ Average Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs Õîâä Khovd Õàíãàéí á¿ñ Äóíäàæ Average Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Äóíäàæ Average Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Äóíäàæ Average Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Òàéëáàð: *Ñàõóó, òàòðàí Note: *Diphteria/Tetanus/Whooping cough

ÁÖÆ BCG

Õàëäâàðò Óëààí ÑÕÒ* Â.Ãåïàòèò ñàà Diphteria/Tetanus/ áóðõàí Hepatitis B Poliomyelitis Whooping cough Mealses

98.2

98.3

99.1 100.0 98.0 98.2 99.3 99.9

98.6 99.5 95.9 99.0 99.5 98.9

98.8 98.3 98.0 99.2 98.3 98.9 99.8

98.6 97.2 99.4 98.5 98.7 98.8 99.2

99.0 98.5 98.9 99.8 100.0 99.2 99.9 96.6

98.5 99.6 97.5 99.3 97.9 97.3 98.9 98.9

98.4 97.9 99.9 97.4

98.8 99.7 98.6 98.2

97.2

97.8

99.0 98.9 West region 99.2 98.9 99.5 98.7 97.2 97.2 99.4 99.5 100.0 99.5 99.7 99.6 Khangai region 97.9 98.4 97.9 98.4 99.7 98.5 93.2 96.6 97.7 98.9 99.3 98.6 99.3 99.5 Central region 84.9 98.1 0.0 100.0 99.2 98.8 100.0 97.0 97.9 97.5 98.8 95.6 98.1 99.4 100.0 98.2 East region 99.4 99.6 100.0 99.9 100.0 99.9 98.2 99.1 Ulaanbaatar 100.0 99.4

98.5 98.7 98.7 96.5 99.5 99.6 99.0 98.3 98.4 97.7 97.0 98.5 98.7 99.7 84.2 0.0 98.6 100.0 97.5 96.3 99.6 97.7 99.4 100.0 100.0 98.3 93.8

339


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.23

ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀËÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐÄÀË INCOME AND EXPENDITURE OF SOCIAL WELFARE SERVICES FOR THE STATE BUDGET

2003 Íèéãìèéí õàëàìæèéí îðëîãî-á¿ãä Y¿íýýñ: - Óëñûí òºñºâ - Îðîí íóòãèéí òºñºâ

Total income of social welfare Of wich: - Government budget - local government budget

Çàðäàë Y¿íýýñ: - Òýòãýâýð - Òýòãýìæ

Expenditure Of which: - Pension - Allowance

2004

2005

ñàÿ òºã. mln. tog 2006

20 561.4

24 364.9

43 294.1

74 907.2

20 352.3 15.8

23 102.6 14.1

43 159.9 39.6

74 746.7 0.5

19 814.7

24 364.7

42 025.9

75 401.2

5 739.2 10 054.1

7 067.9 11 092.3

7 699.7 28 251.3

12 024.2 52 115.6

ͺõöºëò ìºíãºí òýòãýìæ* 1157.5* Conditioned cash benefit ¯¿íýýñ: Of which: Æèðýìñýí áîëîí õºõ¿¿ë Allowance to pregnant ýõ÷¿¿äèéí* 901.2* or lactating mothers* Àõìàä íàñòíûã àñàð÷ áóé Allowances in discounted èðãýíèé* 57.2* care of for the elderly* Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé Allowance in discounted care èðãýíèéã àñàð÷ áóé* 199.1* of for the disabled people Æèðýìñýí áîëîí For pregnancy and àìàðæñàíû 4 189.6 4 294.4 4 134.9 2956.1** delivery Õ¿¿õýä àñàðñíû 4 807.4 5 705.8 5 736.9 5645.5** For caring children Èõýð õ¿¿õäèéí 11.9 11.5 12.6 5.8** For twin children ªí÷èí õ¿¿õýä For adopted orphan ¿ð÷ëýí àâñíû 96.7 111.6 112.2 92.4** children Íÿðàé õ¿¿õäèéí àð÷èëãààíû For infant 146.0 186.3 166.0 82.6** Ãàíö áèå õ¿íèé For single person's îðøóóëãûí funeral 4.3 2.9 1.9 1.2 Îëîí õ¿¿õýäòýé For mothers having ýõ÷¿¿äýä îëãîñîí many children 798.2 779.8 18 087.0 26 249.4 Øèíý ãýð á¿ëä îëãîñîí Allowances for new òóñëàìæ* 11 814.0 family/conples* Øèíý òºðñºí õ¿¿õäýä îëãîñîí Allowances new borth babies* òóñëàìæ* 4 111.0 Òàéëáàð: * Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí òàëààðõ õîëáîãäîõ õóóëüä îðóóëñàí ººð÷ëºëòèéí äàãóó 2006 îíû 7-ð ñàðûí 1-íýýñ øèíýýð îëãîñîí. ** Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí òàëààðõ õîëáîãäîõ õóóëüä ººð÷ëºëòèéí äàãóó 2006 îíû 7-ð ñàðûí 1-íýýñ îëãîãäîõã¿é áîëñîí. Note: * According to amendments in related laws on social welfare services, allowances are granting st since 1 July, 2006 ** According to amendments in related laws on social welfare services, allowances are canceled granting since 1st July, 2006

340


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.24 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÒÝÒÃÝÌÆ ÀÂÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, òýòãýìæèéí òºð뺺ð NUMBER OF PERSONS WHO RECEIVED SOCIAL WELFARE SERVICES, by type

2003 152.4

ìÿí.õ¿í thous.persons 2004 2005 2006 155.5 754.8 1 047.6

Á¿ãä Total Of which: Y¿íýýñ: Æèðýìñýí áîëîí àìàðæñàíû Pregnancy and delivery 51.5 54.5 45.6 37.9 Caring children Õ¿¿õýä àñàðñíû 58.4 59.1 53.9 44.3 Èõýð õ¿¿õäèéí Twin children 0.3 0.3 0.4 0.2 ªí÷èí õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí àâñíû Adopted orphan children 0.6 0.6 0.7 0.4 Íÿðàé õ¿¿õäèéí àð÷èëãààíû Infant 5.9 7.5 6.7 3.3 Ãàíö áèå õ¿íèé îðøóóëãûí Single person's funeral 0.04 0.03 0.02 0.01 Îëîí õ¿¿õýäòýé ýõèéí Mothers having many children 35.7 33.5 647.5 872.4 ͺõöºëò ìºíãºí òýòãýìæ Conditioned cash benefits 24.3 ¯¿íýýñ: Of which: Æèðýìñýí áîëîí õºõ¿¿ë Allowance to pregnant or lactating mothers* ýõ÷¿¿äèéí* 20.2 Àõìàä íàñòíûã àñàð÷ áóé Allowances in discounted care of for the elderly* èðãýíèé* 1.2 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé Soclial welfare services for the disabled* èðãýíèéã àñàð÷ áóé* 2.9 Øèíý ãýð á¿ëä îëãîñîí òóñëàìæ Allowances for new family/ couples 23.6 Øèíý òºðñºí õ¿¿õäýä îëãîñîí Allowances new borth òóñëàìæ babies 41.1 Òàéëáàð: * Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí òàëààðõ õîëáîãäîõ õóóëüä îðóóëñàí ººð÷ëºëòèéí äàãóó 2006 îíû 7-ð ñàðûí 1-íýýñ øèíýýð îëãîñîí. Note: * According to amendments in related laws on social welfare services, allowances are granting since 1st July, 2006

20.25

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÛÍ ÑÀÍÃÀÀÑ ÒÝÒÃÝÂÝÐ ÀÂÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, ÎËÃÎÑÎÍ ÒÝÒÃÝÂÐÈÉÍ ÒªÐªË,îíû ýöýñò PENSION PROVIDED BY THE SOCIAL INSURANCE FUND BY TYPE OF PENSION, at the end of the year

Òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî, ìÿí. õ¿í ¯¿íýýñ: ªíäºð íàñíû Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí Òýæýýã÷ýý àëäñàíû Öýðãèéí Îëãîñîí òýòãýâðèéí õýìæýý, ñàÿ òºã. ¯¿íýýñ: ªíäºð íàñíû Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí Òýæýýã÷ýý àëäñàíû Öýðãèéí

Number of pensioners, thous. persons Of which: Elders Disabled persons Persons who lost foster Military Total allocated pension, mln tog. Of which: Pension for elders Pension for disabled persons Pension for persons who lost foster Pension for military

2003 262.2

2004 270.4

2005 276.8

2006 310.3

174.3 41.5

176.3 46.6

180.0 49.4

199.8 58.7

34.9 12.7

39.8 12.1

35.1 11.3

35.6 11.9

79 176.0 106 602.2 121 048.1 157 898.9 55 345.2 73 633.1 83 575.9 111 594.3 9 472.2 14 282.7 16 622.0 21 184.2 9 023.4

12 103.0

12 972.7

15 621.9

5 335.2

6 583.4

7 877.4

9 498.5

341


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝÃ

ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà “Ýð¿¿ãèéí õóóëü “øèíý÷ëýí íàéðóóëãàòàé õîëáîãäîí óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí íýð òºðºë óðüäûíõààñ íýëýýä ººð÷ëºãäñºí. ¯¿íä: - Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ, èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã áîëîí õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ, áîëãîîìæã¿é àëàõ õýðãèéã; - Õ¿¿õýä ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðýãò õ¿÷èíãèéí õýðãèéã; - ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëàõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã áóëààõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã äýýðýìäýõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàëèëàí ìýõýëæ àâàõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðãèéã; - Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýãò ãàë ò¿éìðèéí õýðãèéã; - Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýãò òàíõàéí ãýìò õýðãèéã òóñ òóñ îðóóëàâ. 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîîã ãàðãàõäàà íèéò á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîîã 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû îíû ýõíèé õ¿í àìä õàðüöóóëíà. Ãýìò õýðãèéí ìýäýýëëèéí ¿íäñýí ýõ ñóðâàëæ íü Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 474 òîîò òóøààëààð áàòàëñàí ÃÕÒÁ ìàÿãòûí äàãóó ñàð á¿ð ìýäýýëëèéã ãàðãàæ ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëíý.

342


SECTION 21. CRIME

CRIME The Crime indicators have been innovated and enriched in connection with change of Criminal Law. - Indicators like crime against human life, health, crime to cause others to commit suicide, violent crime such as attempted and negligent murder are being compiled in the yearbook; - Rape crime was included to the crime against children, family and social morality; - Crime against ownership right includes theft of property, robbery, snatch away others property, deceiving to obtain others property, forgery; -Arson was included to crime against environmental protection. -Indecent assault was added to crime against social safety. The number of committed offences per 10000 population aged 18 and over is a guotient of the number of crimes and number of people aged 18 and over at the beginning of the year. Source of crime data is a filled form of “GKhTB “ which is approved by order number 474 of the year 2002 by head of the general police authority and have to provide NSO monthly.

343


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.1 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, õýðãèéí òºð뺺ð NUMBER OF OFFENCES COMMITTED, by type of offences òîî number Õýðãèéí òºðºë Á¿ðòãýãäñýí õýðýã- á¿ãä Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Y¿íýýñ: Õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ Áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëàõ Èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã Áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ Õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëºº, àëäàð õ¿íä, íýð òºðèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû

Types of offences Committed offences - Total Crime against human life and health (or physical well-being) Of which: Attempted murder Negligent murder freedom Offences against the health of individuals Death due to unfortunate occasion Crime against human freedom, rights and reputation

ýñðýã ãýìò õýðýã

Crime against child, family and fabric of society

Èðãýäèéí óëñ òºðèéí áîëîí áóñàä ýðõ, ýðõ ÷ºëººíèé ýñðýã ãýìò õýðýã ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Y¿íýýñ: Õóëãàé Áóëààëò Äýýðýì Çàëèëàí Çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Àæ àõóéí íýãæèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Çàõèðãààíû æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíû ýñðýã ãýìò õýðýã Àëáàí òóøààëûí ãýìò õýðýã Öýðãèéí àëáàíû ýñðýã ãýìò õýðýã Êîìïüþòåðèéí ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã

Crime against political and other rights, freedom of individuals Crime against ownership right Of which: Theft of property Mugging Robber Fraud Forgery Crime against national safety Crime against economic entity Crime against social safety Crime against population health Crime against environmental protection Crime against traffic safety and use Crime against administrative rule Crime against judicial procedure Occupational related crime Crime against military service Crime against computer information safety

2003

2004

2005

2006

19 934

18 905

17 411

18 253

3 899

4 526

4 512

5 280

349 27

335 19

310 16

311 15

2 440

2 846

2 991

3 584

1 017

1 293

1 167

1 340

17

21

30

17

430

408

352

343

33 11 355

34 10 138

27 8 896

25 8 847

8 762 400 825 713 363 53 286 2 116 71 35

7 861 328 655 697 338 66 157 1 807 82 27

6 683 327 584 678 371 135 168 1 576 89 50

6 657 418 455 669 341 77 142 1 590 115 54

1 235 139 108 95 60

1 245 128 109 105 50

1 190 137 113 101 35

1 431 142 68 92 29

2

2

-

1

Ýõ ñóðâàëæ: Öàãäààãèéí Åðºíõèé Ãàçðûí ìýäýý Source: Report of the State Police Department. 21.2 د¯ÕÝÝÐ ßË ØÈÉÒï¯ËÑÝÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ NUMBER OF PERSONS SENTENCED ¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé÷¿¿ä 18 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýä Ýõ ñóðâàëæ: Äýýä Ø¿¿õèéí Òàìãûí õýëòýñ Source: Administration division, Supreme Court

344

Indicators Total Of which: Females Children under age of 18

2003

2004

òîî number 2005 2006

9 029

9 473

10 153

7 792

734 1 097

735 1 121

876 1 195

660 727


SECTION 21. CRIME 21.3 Õ¯ÍÈÉ ÀÌÜ ÁÈÅ, ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÝÑÐÝà ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CRIME AGAINST HUMAN LIFE AND HEALTH (or physical well-being), by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð Áóñàä*

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Other*

2003

2004

5 351 302 23 35 62 114 68 330 79 49 39 88 75 185 397 36 220 42 42 57 176 108 2 258 101 27 93 2 037 27

2005

6 233 West region 295 21 28 76 100 70 Khangai region 524 76 104 81 144 119 191 Central region 394 34 188 56 56 60 174 104 East region 2 646 179 19 115 Ulaanbaatar 2 333 41

2006

4 512

5 280

285 18 32 79 77 79

396 47 28 91 105 125

698 84 129 63 108 115 199

771 110 164 63 106 128 200

841 48 168 177 86 62 203 97

994 43 188 235 42 76 210 200

352 200 20 132

409 251 31 127

2 298

2 670

38

40

Òàéëáàð: * Òºìºð çàì, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä Note: * Commited offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences committed by Mongolian citizens abroad.

345


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.4 Õ¯¯ÕÝÄ,ÃÝÐ Á¯Ë, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ¨Ñ ÑÓÐÒÀÕÓÓÍÛ ÝÑÐÝà ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CRIME AGAINST CHILD, FAMILY AND FABRIC OF SOCIETY , by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Áóñàä*

Other*

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2003

2004 430

2005 408

352

343

23 3 4 7 4 5

26 3 5 3 9 6

58 5 4 7 16 12 14

54 4 11 5 14 9 11

77 2 16 8 7 6 25 13

63 1 11 15 4 8 17 7

23 6 5 12

31 13 8 10

195

28 3 5 5 5 10 Khangai region 58 7 8 7 11 9 16 Central region 92 6 14 12 7 12 24 17 East region 37 13 6 18 Ulaanbaatar 193

170

169

1

-

1

-

West region 31 4 8 8 7 4 65 5 8 5 13 15 19 92 4 26 10 5 5 27 15 46 21 5 20

Òàéëáàð: * Òºìºð çàì, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä Note: * Commited offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences committed by Mongolian citizens abroad.

346

2006


SECTION 21. CRIME 21.5 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÀÞÓËÃ¯É ÁÀÉÄËÛÍ ÝÑÐÝà ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CRIME AGAINST SOCIAL SAFETY, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Áóñàä*

Other*

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2003

2004

2 116 185 33 31 62 33 26 349 44 48 88 40 74 55 459 28 112 66 38 56 100 59 267 73 40 154 838 18

2005

1 807 West region 170 11 15 72 40 32 Khangai region 232 19 19 48 51 69 26 Central region 401 39 90 52 24 49 112 35 East region 205 34 24 147 Ulaanbaatar 785

2006

1 576

1 590

136 7 12 23 57 37

151 14 29 34 38 36

189 9 23 26 48 48 35

179 8 30 24 43 61 13

269 16 75 27 15 27 83 26

255 13 79 28 27 35 46 27

146 40 10 96

185 39 6 140

827

814

9

6

14

Òàéëáàð: * Òºìºð çàì, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä Note: * Commited offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences committed by Mongolian citizens abroad.

347


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.6 ÒÝÝÂÐÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑËÈÉÍ ÕªÄªËêªÍÈÉ ÀÞÓËÃ¯É ÁÀÉÄÀË, ÀØÈÃËÀËÒÛÍ ÆÓÐÌÛÍ ÝÑÐÝà ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CRIME AGAINST TRAFFIC SAFETY AND USE, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Áóñàä*

Other*

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2003

2004

1 235 84 8 10 21 23 22 129 17 17 21 16 32 26 208 4 36 21 9 16 68 54 38 11 5 22 736 40

2005

1 245 West region 57 8 7 11 17 14 Khangai region 144 20 20 17 26 41 20 Central region 223 6 52 21 15 16 45 68 East region 48 16 7 25 Ulaanbaatar 721 52

2006

1 190

1 431

58 4 9 14 16 15

69 6 7 12 17 27

138 16 22 14 22 32 32

147 20 23 12 27 35 30

199 6 45 24 10 20 42 52

257 12 40 24 11 31 49 90

53 13 12 28

68 28 12 28

699

856

43

34

Òàéëáàð: * Òºìºð çàì, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä Note: * Commited offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences committed by Mongolian citizens abroad.

348


SECTION 21. CRIME 21.7 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆÈÉÍ ÝÑÐÝÃ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CRIME AGAINST ECONOMIC ENTITY, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Áóñàä*

Other*

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2003

2004 286 11 3 6 2 17 1 1 1 2 12 145 3 87 19 36 46 46 55 12

2005

157 West region 25 2 3 13 7 Khangai region 8 2 5 1 Central region 68 1 4 41 2 7 12 1 East region 4 4 Ulaanbaatar 46

2006 168

142

10 2 1 6 1

9 2 1 4 2

13 1 5 1 2 3 1

5 1 1 2 1 -

85 1 1 65 2 15 1

79 49 1 16 12 1

5 5 -

6 5 1 -

41

37

14

6

6

Òàéëáàð: * Òºìºð çàì, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä Note: * Commited offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences committed by Mongolian citizens abroad.

349


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.8 ªÌ×ËªÕ ÝÐÕÈÉÍ ÝÑÐÝà ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CRIME AGAINST OWNERSHIP RIGHT, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Áóñàä*

Other*

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2003

2004

11 355 878 120 99 215 239 205 1 716 188 227 217 245 296 543 1 997 90 386 289 169 172 438 453 761 262 98 401 5 811 192

2005

10 138 West region 817 75 110 216 239 177 Khangai region 1 597 212 172 160 206 300 547 Central region 1 845 52 261 254 134 118 508 518 East region 895 314 114 467 Ulaanbaatar 4 819 165

Òàéëáàð: * Òºìºð çàì, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä Note: * Commited offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences committed by Mongolian citizens abroad.

350

2006

8 896

8 847

818 106 96 201 217 198

812 153 105 137 149 268

1 439 265 157 153 246 237 381

1 368 234 111 152 255 255 361

1 628 62 379 158 112 76 522 319

1 670 103 329 191 146 122 442 337

889 286 117 486

1 037 328 117 592

3 904

3 761

218

199


SECTION 21. CRIME 21.9 ÌÀËÛÍ ÕÓËÃÀÉÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF THEFT OF CATTLE, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2005

2006 2 084

2 159 West region

294 37 21 65 106 65

254 34 17 48 74 81 Khangai region

651 169 57 77 24 119 205

641 133 32 74 10 134 258 Central region

564 20 92 49 44 21 168 170

533 30 52 49 68 21 112 201 East region

458 93 66 299

569 142 78 349 Ulaanbaatar

117

162

351


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.10 ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF OFFENCES COMMITTED, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Áóñàä*

Other*

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2003

2004

19 934

2005

2006

17 411

18 253

1 440 144 157 340 443 356

1 547 235 175 297 351 489

2 616 384 360 281 445 458 688

2 606 398 364 263 453 499 629

3 252 137 710 496 239 209 933 528

3 440 172 664 574 238 296 816 680

1 514 559 170 785

1 795 690 181 924

9 940

18 905 West region 1 461 123 172 397 444 325 Khangai region 2 850 344 343 325 449 556 833 Central region 3 571 141 626 629 247 273 906 749 East region 1 550 582 173 795 Ulaanbaatar 9 180

8 208

8 540

297

293

381

325

1 564 199 191 383 456 335 2 900 345 366 386 415 519 869 3 814 172 803 649 266 335 879 710 1 419 526 180 713

Òàéëáàð: * Òºìºð çàì, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä Note: * Commited offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences committed by Mongolian citizens abroad.

352


SECTION 21. CRIME 21.11 ØYYÕÝÝÐ ßË ØÈÉÒÃYYËÑÝÍ ÕYÍÈÉ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PERSONS SENTENCED, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital

2003

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2004 9 029 1 082 224 186 234 224 214 1 667 195 271 220 285 364 332 2 159 78 473 340 178 246 590 254 652 253 111 288 3 469

2005

9 473 West region 992 110 166 220 257 239 Khangai region 1 744 249 218 224 339 339 375 Central region 2 284 78 523 318 163 182 637 383 East region 671 264 97 310 Ulaanbaatar 3 782

2006

10 153

7 792

1 072 133 154 199 367 219

910 141 114 161 251 243

1 898 379 185 270 345 347 372

1 383 231 156 207 244 316 229

2 450 101 675 357 197 167 660 293

1 981 83 554 290 171 143 498 242

754 286 130 338

697 248 124 325

3 979

2 821

21.12 ØYYÕÝÝÐ ßË ØÈÉÒï¯ËÑÝÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð NUMBER OF PERSONS SENTENCED, by educational level ¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä Äýýä Òóñãàé äóíä Äóíä Áàãà Áîëîâñðîëã¿é

Indicators Total High Specialized Secondary Primary Not educated

2003

2004 9 029 510 373 5 675 1 775 696

2005 10 153 654 373 5 958 2 106 1 062

9 473 555 350 5 784 1 968 816

2006 7 792 550 312 4 590 1 622 718

21.13 ØYYÕÝÝÐ ßË ØÈÉÒï¯ËÑÝÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëýãýýð NUMBER OF PERSONS SENTENCED, by age group ¯ç¿¿ëýëò Indicators Á¿ãä 14-15 16-17 18-29 30-34 35+

2003

2004 9 029 307 807 4 593 1 485 1 837

2005 9 473 347 820 4 835 1 533 1 938

2006 10 153 341 837 5 122 1 656 2 197

7 792 162 565 3 508 1 699 1 858

353


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.14 18-ÀÀÑ ÄÝÝØ ÍÀÑÍÛ 10000 ÕYÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF OFFENCES PER 10000 POPULATION OF AGE 18 AND ABOVE Àéìàã, íèéñëýë Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

354

Aimags and the Capital Average Áàðóóí á¿ñ Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004 134 39 49 77 102 65 63 75 105 89 83 122 221 140 214 88 127 156 123 122 56 180 190

121 West region 23 44 82 100 60 Khangai region 64 69 93 87 86 112 Central region 186 106 198 81 97 160 135 East region 129 53 199 Ulaanbaatar 152

2005

2006 109

111

27 39 70 100 65

45 43 60 77 88

71 73 79 85 70 92

73 73 71 84 73 82

171 121 154 77 73 164 94

205 114 168 76 105 138 118

121 52 196

145 55 221

128

133


SECTION 21. CRIME

355


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ

ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë îðîíä ãàí, çóä, õ¿÷òýé öàñàí áîëîí øîðîîí øóóðãà, ¿åð, ò¿éìýð, õºíººëò øàâüæ, ìýðýã÷ çýðýã áàéãàëèéí ãàìøèãò ¿çýãäýë îëîíòàà òîõèîëäîæ, õ¿í àì, íèéãýì, ýäèéí çàñàã, áàéãàëü îð÷èíä èõýýõýí õîõèðîë ó÷ðóóëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õ¿í àìûí òºâëºðºë èõñýõ, áàéãàëüä ó÷ðóóëæ áóé äàðàìò íýìýãäýõ, óóð àìüñãàë õóóðàéøèõ çýðýã øàëòãààíààñ öºëæèëò ýð÷èìæèõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð íèéò ãàçàð íóòãèéí 74.2 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ãàçàð, 15.7 õóâèéã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð, 9.1 õóâèéã îéí ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.4 õóâèéã óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.3 õóâèéã õîò, òîñãîí, áóñàä ñóóðèíû ãàçàð, 0.2 õóâèéã çàì, øóãàì, ñ¿ëæýýíèé ãàçàð òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 2006 îíä íèéò 90 îéí ò¿éìýð ãàðñàíû 8 íü áàðóóí á¿ñýä, 39 íü õàíãàéí á¿ñýä, 22 íü òºâèéí á¿ñýä, 13 íü ç¿¿í á¿ñýä, 8 íü Óëààíáààòàð õîòûí íóòàã äýâñãýð äýýð ãàðñàí áàéíà. Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý 2006 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 2619.5 ñàÿ òºãðºãò õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 25.5 õóâèàð íýìýãäñýí áºãººä ¿¿íýýñ 20.0 õóâèéã íü áàéãàëü îð÷íû òºâëºðñºí àðãà õýìæýýíä, 22.6 õóâèéã íü òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí õàìãààëàëòàä, 34.5 õóâèéã íü îéæóóëàõ àæèëëàãààíä, 13.9 õóâèéã íü ãàçðûí õºðñ íºõºí ñýðãýýëòýíä, 8.9 õóâèéã íü áàéãàëü õàìãààëàõ ñàíä òóñ òóñ çàðöóóëñàí áàéíà. 2006 îíä íèéò 11 078.9 ìÿíãàí ãà ãàçàðò õîõèðîë ó÷èðñíû 341.8 ìÿí.ãà íü òàðèàëàíãèéí ãàçðûí, 10298.8 ìÿí.ãà íü áýë÷ýýð áà áóñàä ºâñëºã ãàçðûí, 24.7 ìÿí.ãà íü õîò ñóóðèí ãàçðûí, 346.4 ìÿí.ãà íü îéí ñàí á¿õèé ãàçðûí, 5.3 ìÿí.ãà íü óñíû ñàí á¿õèé ãàçðûí, 61.9 ìÿí.ãà íü óõàãäàæ ýâäýðñýí ãàçàð áàéíà.

356


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT

NATURAL ENVIRONMENT During recent years, several disasters such as droughts, frosts, heavy snow falls, dust storms, inundations, fires and also damage caused by pests like rodents, have taken place in Mongolia and have caused severe damage to population, economy and the environment, as a whole. Furthermore, the population growth in some places, the increased use of natural resources and the shortage of precipitation have continuously intensified the desertification process. By 2006, in total, 74.2 per cent is occupied by agricultural area, 15.7 percent by state special use land, 9.1 per cent by forest resources land, 0.4 percent by water resources land, 0.3 per cent by cities, villages and other settlements land, and 0.2 per cent of land is covered by transportation and networks respectively. In 2006, there were 90 forest fires in total, of which 8 were in the West region, 39 in the Khangai region, 22 in the Central region, 13 in the East region and 8 in the Ulaanbaatar city. By 2006 preliminary result, expenses for protection and rehabilitation of natural resourses amounted to 2619.5 mln.tug and incresed by 25.5 per compared with 2005. It was allocated to protection of nature – 20.0 percent, to protection of special protected areas – 22.6 percent, to reforestation and forestry activities -34.5 percent to land protection and rehabilitation – 13.9 percent and to environment protection fund 8.9 percent respectively. By 2006, there were 11 078.9 thous.hectares land degratation in total, of which 341.8 thous.hectares were to cultivated area, 10298.8 thous.hectares to pasture and other grassy land, 24.7 thous.hectares to sities, villages and other settlements, 346.4 thous.hectares to forest resourses land, 5.3 thous.hectares to water resourses land, 61.9 thous.hectares digged and damaged land.

357


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.1 ÀÃÀÀÐÛÍ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ (ÎÑ) ÕÝÌ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð ANNUAL AVERAGE TEMPERATURE ( O C), by aimags center and the Capital Àéìãèéí òºâ, íèéñëýë ªëãèé Àëòàé Óëèàñòàé Óëààíãîì Õîâä Öýöýðëýã Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Ýðäýíýò Àðâàéõýýð ̺ðºí ×îéð Ñàéíøàíä Ìàíäàëãîâü Äàëàíçàäãàä Äàðõàí Ñ¿õáààòàð Çóóíìîä ×îéáàëñàí Áàðóóí-Óðò ªíäºðõààí Óëààíáààòàð

Aimags center and the Capital Áàðóóí á¿ñ Olgii Altai Uliastai Ulaangom Êhîvd Õàíãàéí á¿ñ Tsetserleg Bayanêhongor Bulgan Erdenet Arvaikheer Moron Òºâèéí á¿ñ Choir Sainshand Mandalgovi Dalanzadgad Darêhan Sukhbaatar Zuunmod Ç¿¿í á¿ñ Choibalsan Baruun-Urt Ondorêhaan Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

2005

2006

West region 0.8 -1.6 -2.2 -4.6 2.2 0.8 -0.3 -1.0 0.8 1.8 -0.1 1.9 4.1 1.3 4.8 0.8 1.0 -0.5 1.1 1.2 -0.7 -0.5

1.7 0.0 -0.7 -1.5 2.2 Khangai region 2.1 1.3 0.2 1.5 2.8 1.5 Central region 2.3 5.7 3.3 6.0 1.3 1.5 -0.1 East region 2.5 2.7 0.6 Ulaanbaatar 0.4

-0.3 -2.1 -2.9 -3.4 -1.0

2.2 0.1 -1.4 -1.4 2.6

0.9 0.0 -1.1 0.4 1.5 -1.0

1.6 1.6 -0.7 0.8 2.5 0.5

1.3 4.9 2.3 4.9 -0.2 0.2 -1.1

2.1 5.3 3.1 6.1 1.1 0.6 -0.3

1.5 1.6 -0.5

1.4 1.9 0.7

-0.3

0.3

22.2 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÃÀÇÐÛÍ ÍÝÃÄÌÝË ÑÀÍÃÈÉÍ YÍÄÑÝÍ ÀÍÃÈËÀË LAND CLASSIFICATION OF MONGOLIA

Íèéò òàëáàéí õýìæýý պ人 àæ àõóéí ãàçàð Õîò, òîñãîí, áóñàä ñóóðèí ãàçàð Çàì, øóãàì, ñ¿ëæýýíèé ãàçàð Îéí ñàí á¿õèé ãàçàð Óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð Óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð

Total area Agricultural lands Cities, villages and other settlements Transportation and network land Forest resources land Water resources land State special use land

ìÿí.ãà thous.hectares 2004 2005 2006 156 411.6 156 411.6 156 411.6 115 455.7 115 232.7 116 037.7 441.1 466.0 489.8 353.8 355.4 359.2 14 689.0 14 748.1 14 299.4 967.7 967.6 666.1 24 504.3 24 641.8 24 559.4

22.3 ÓÐÃÀÌËÛÍ ÀÌÜÄÐÀËÛÍ ÕÝËÁÝÐ, 1989 îí LIFE FORMS OF VASCULAR PLANTS, in 1989 Àìüäðàëûí õýëáýð Ìîäëîã, ñººãëºã óðãàìàë Òîì ìîä Òàãäãàð ìîä, òîì ñººã Ѻºã Ѻºãºíöºð Çàðèìäàã ñººãºíöºð Îðîîíãî ªâñëºã óðãàìàë Îëîí íàñò Íýã, õî¸ð íàñò

358

Life forms Woodly and shrub plants Tall trees Dwarf trees, hign shrubs Shrubs Lowshrubs Subshrubs, lower under Climbers Herbaceous plants Perennial Annual, biennial

Ç¿éëèéí òîî Number of species 348 17 40 146 48 91 6 2 095 1 765 330


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.4 ÕÓÐ ÒÓÍÀÄÀÑÍÛ ÍÈÉËÁÝÐ, ÕÓÐ ÒÓÍÀÄÀÑÒÀÉ ªÄÐÈÉÍ ÒÎÎ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð NUMBER OF DAYS WITH RAINFALL, by aimags center and the Capital Òóíàäàñ /ìì-ýýð/, ºäðèéí òîî Àéìãèéí òºâ, Aimags center

2003

2004

Rainfall /mm/, by number of days 2005

2006

ªäðèéí ªäðèéí ªäðèéí ªäðèéí Íèéëáýð Íèéëáýð Íèéëáýð òîî òîî òîî òîî Total Days Total Days Total Days Total Days Áàðóóí á¿ñ West region ªëãèé Olgii 108.5 95 98.2 76 171.5 76 117.6 78 Àëòàé Altai 273.8 112 153.0 67 236.4 79 140.4 60 Óëèàñòàé Uliastai 267.1 122 164.0 97 205.1 129 233.0 95 Óëààíãîì Ulaangom 204.0 93 132.0 96 122.8 84 154.6 88 Õîâä Êhîvd 223.0 65 102.0 42 133.5 43 84.2 47 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Öýöýðëýã Tsetserleg 355.8 125 241.0 100 225.1 123 383.0 120 Áàÿíõîíãîð Bayanêhongor 318.7 82 171.0 50 237.0 66 121.9 40 Áóëãàí Bulgan 303.9 117 197.0 119 349.4 112 303.4 109 Ýðäýíýò Erdenet 298.4 131 295.0 133 269.6 125 378.5 150 Àðâàéõýýð Arvaikheer 293.5 105 238.0 95 221.1 90 111.3 66 ̺ðºí Moron 222.3 120 178.0 100 284.2 104 242.3 94 Òºâèéí á¿ñ Central region ×îéð Choir 118.6 11 127.0 80 117.6 75 107.5 71 Ñàéíøàíä Sainshand 151.4 79 46.9 52 30.3 38 84.1 63 Äàðõàí Darêhan 323.2 105 295.0 132 270.2 132 322.1 123 Ìàíäàëãîâü Mandalgovi 167.5 62 100.0 65 75.6 59 98.6 59 Äàëàíçàäãàä Dalanzadgad 168.2 75 135.0 58 51.2 62 89.0 57 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 215.5 103 246.0 117 201.5 114 286.8 121 Çóóíìîä Zuunmod 343.0 96 202.0 111 256.4 105 249.5 122 Ç¿¿í á¿ñ East region ×îéáàëñàí Choibalsan 143.2 84 103.0 107 160.1 92 164.6 113 Áàðóóí-Óðò Baruun-Urt 165.9 109 143.0 99 100.7 84 190.8 88 ªíäºðõààí Ondorêhaan 229.0 112 215.0 95 208.9 78 159.5 78 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 288.0 105 261.0 126 193.3 116 257.8 128 íèéñëýë

and the Capital Íèéëáýð

359


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.5 ÖÀà ÓÓÐ, àéìàã, íèéñëýëýýð CLIMATE, by aimags and the Capital Îëîí æèëèéí äóíäàæ Multi year mean Àéìàã, íèéñëýë

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Ãîâüñ¿ìáýð Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

360

Aimags and the Capital

Áàðóóí á¿ñ Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Govisumber Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Òóíàäàñ, ìì Precipitation, mm

115.5 204.1 217.7 138.4 127.4 350.5 199.4 344.2 363.8 245.2 236.9 196.5 116.7 156.0 127.1 289.7 272.5 247.7 201.8 259.4 258.5

Õýì Ñ0 Temperature C 0 1-ð ñàð 7-ð ñàð January July West region -17.2 -18.0 -22.6 -32.3 -24.4 Khangai region -14.9 -18.3 -20.5 -16.8 -14.7 -22.6 Central region -20.5 -17.8 -17.5 -14.9 -23.2 -20.4 East region -20.5 -21.5 -23.4 Ulaanbaatar -21.8

16.3 13.7 15.0 19.0 18.5 14.3 16.2 16.0 15.5 15.3 16.2 18.6 22.8 18.7 21.1 19.1 15.6 19.9 19.9 18.7 16.9


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.6 ÎÉÍ ÒYÉÌÐÈÉÍ ÒÎÎ, ò¿éìýðò ºðòñºí óäààãààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF FOREST FIRES, by times and fire affected, regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Çàâõàí Óâñ Õîâä

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

2003

2004 38 5 5 -

46 West region 17 17 -

9 8 1

Khangai region 9 9 -

90

2 2

8 2 6

19 9 3 7

39 15 19 2 3

17 2 15

22 4 5 13

5

13

-

2

6

8 Ulaanbaatar 1 -

3

7

4

8

Á¿ãä Äîðíîä

Dornod

1

Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2

Óëààíáààòàð

2006 47

Òºâèéí á¿ñ Total Darkhan-Uul Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total

Á¿ãä Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

2005

Central region 12 12 East region 3 8

20 14 6

361


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.7 ÎÉÃÎÎÑ ÁÝËÒÃÝÑÝÍ ÌÎÄÍÛ ÕÝÌÆÝÝ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð FOREST HARVEST VOLUME, by regions, aimags and the Capital thous.m 3

ìÿí.ì3 Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Äàðõàí-Óóë ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Darkhan-Uul Omnogovi Selenge Tov

2003

2004

576.5

Óëààíáààòàð

362

Total Dornod Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2006

606.0

574.8

89.4 12.6 2.2 51.8

531.2 West region 109.0 10.8 4.2 53.8

89.1 3.0 2.2 58.0

138.5 3.8 2.0 86.1

22.8

40.2

26.0

36.8

-

9.8

351.2 115.8 0.5 93.6 1.6

274.7 65.9 0.3 56.0 0.9

16.5

16.5

123.2

135.0

119.3 3.7

121.5 3.7

2.5 81.1 32.0

2.5 85.5 29.8

44.2

40.9

35.6

16.4 27.8 Ulaanbaatar 7.2 -

19.6 21.3

13.9 21.7

5.4

4.5

310.3 86.6 72.0 1.2 16.0

Khangai region 314.6 86.6 0.5 76.6 1.5 16.0

134.5

133.4 Central region 122.6 63.4 4.2 88.2 63.4 30.2 -

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Õýíòèé

2005

East region 47.0 13.8 33.2


Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

Á¯ÃÄ Y¿íýýñ: Áàéãàëü îð÷íû òºâëºðñºí àðãà õýìæýý Áàéãàëü õàìãààëàõ ñàí Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí õàìãààëàëò Îéæóóëàëò, îéí àæ àõóéí àðãà õýìæýý Ãàçðûã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýý

Àðãà õýìæýýíèé òºðºë TOTAL Of which: Protection of nature Environment protection fund Protection of special protected areas Reforestation, forestry activities Land protection and rehabilitation

Measurement

9.6 18.2 30.2 20.5

198.8 376.3 625.4 424.9

530.8 903.0 182.8

401.8 23.5 39.9 8.1

17.8 599.2 803.0 136.1

548.2 -

28.7 38.5 6.5

26.3 -

593.0 903.0 365.0

524.3 234.2

22.6 34.5 13.9

20.0 8.9

2003 2004 2005 2006* ñàÿ òºã õóâü ñàÿ òºã õóâü ñàÿ òºã õóâü ñàÿ òºã õóâü mln.tog percent mln.tog percent mln.tog percent mln.tog percent 2 070.9 100.0 2 262.7 100.0 2 086.5 100.0 2 619.5 100.0

22.8 ÁÀÉÃÀËÈÉÍ ÁÀßËÃÈÉà ÕÀÌÃÀÀËÀÕ, ÍªÕªÍ ÑÝÐÃÝÝÕ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÄ ÇÀÐÖÓÓËÑÀÍ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ÕÝÌÆÝÝ CAPITAL INVESTMENT FOR PROTECTION AND REHABILITATION OF NATURAL RESOURCES

SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT

363


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.9 ÀÕÓÉÍ ÇÎÐÈÓËÀËÒÀÀÐ 2007 ÎÍÄ ÀÃÍÀÕ, ÁÀÐÈÕ ÀÃÍÓÓÐÛÍ ÀÌÜÒÍÛ ÒÎÎ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ÄÝÝÄ ÕßÇÃÀÀÐ, á¿ñ, àéìàã, àíãèéí íýðýýð MAXIMIUM LIMIT OF HUNTING WILD ANIMALS FOR DOMESTIC PURPOSE, 2007, by regions and aimags, hunting animals

Àéìàã

Aimags

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áóëãàí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bulgan Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Öàãààí çýýð

Çàãàñ

Whitetailed gazelle

Fish

Ãàõàé

Áîð ãºðººñ

Wild pig Roebuck

2 000 20 400 Áàðóóí á¿ñ 14 000 3 000 1 000 10 000 Õàíãàéí á¿ñ 4 500 2 500 2 000 Òºâèéí á¿ñ 900 500 400 Ç¿¿í á¿ñ 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

155

180

30 10 20 -

30 20 10 -

70 20 50

80 40 40

25 25

40 40

30 30

30 30

Óñ, íàìàã, îé, õýýðèéí Yíýã, õÿðñ øóâóó Birds of marsh, Fox and forest and steppe fox steppe and waterfowl 1 350 200 West region 1 300 200 1000 200 200 100 Khangai region Central region 50 50 East region -

22.10 ÌÎÍÃÎË ÎÐÍÛ ÄÝÝÄ, ÄÎÎÄ ÓÐÃÀÌËÛÍ ÇYÉËÈÉÍ ÁYÐÝËÄÝÕYYÍ, 1998 îí COMPOSITION OF VASCULAR AND LOWER PLANTS OF MONGOLIA, in 1998 Àíãèëàë Äýýä óðãàìàë Õºâä Õàã ̺ºã Çàìàã

364

Classification Vascular plants Moss Lichen Fungi Algae

Òºðºë Genera

Îâîã Family 128 59 53 28 76

Ç¿éë Species 662 191 175 136 221

2 823 445 930 900 1 236


14.4

16.4

0.3

0.1

0.1

Due to mineral resourses exploration

Due to defence and security operation

Due to construction of buildings, cable, network, maintenance repair Due to construction and repair of roads, transportation and communication

Àøèãò ìàëòìàëûí îëáîðëîëòîîñ

Áàòëàí õàìãààëàõ, àþóëã¿é áàéäëûí ¿éë àæèëëàãààíû

Áàðèëãà èíæåíåðèéí øóãàì, ñ¿ëæýý áàðèõ, çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé àæëààñ

Çàì, òýýâýð, õîëáîîíû áàðèëãà çàñâàð, ¿éë÷èëãýýíèé

0.2

0.2

30.9

19.7

7.4

1064.0 11 045.3 34.6 877.3 2.5 58.4

375.6 11 529.0 30.7 1 163.2 2.6 31.3

1.7

0.1

55.9

18.5

116.8

326.0 10 586.3 26.7 347.8 2.7 193.1

156 411.6 11 482.6

ìÿí.ãà thous.hectares 2005

156 411.6 13 082.2

2004

156 411.6 13 132.4

Due to geology exploration and prospecting

Total area Area affected by degradation Of which: To cultivated area To pasture and other wood land To sities, villages and other settlements To forest resourses land To water resourses land Digged and damaged land Of which:

2003

Ãåîëîãèéí ýðýë, õàéãóóëûí àæëààñ

Íèéò íóòàã äýâñãýð Ãàçàðò ó÷ðóóëñàí íèéò õîõèðîë ¯¿íýýñ: Òàðèàëàíãèéí ãàçàðò Áýë÷ýýð áà áóñàä ºâñëºã óðãàìàëò ãàçàðò Õîò òîñãîí, áóñàä ñóóðèí ãàçàðò Îéí ñàí á¿õèé ãàçàðò Óñíû ñàí á¿õèé ãàçàðò Óõàãäàæ ýâäýðñýí ãàçàð Y¿íýýñ:

22.11 ÃÀÇÀÐÒ Ó×ÐÓÓËÑÀÍ ÕÎÕÈÐÎË LAND DEGRADATION

1.8

0.1

25.4

14.2

20.4

341.8 10 298.8 24.7 346.4 5.3 61.9

156 411.6 11 078.9

2006

SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT

365


366

Aimags and the Capital

TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khov