Issuu on Google+


ªÌÍªÕ ¯Ã Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã ºìíºõ îíóóäûíõòàé çýðýãö¿¿ëýí õàðóóëñàí ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéã ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð 1960 îíîîñ õîéø æèë á¿ð ãàðãàæ áàéãàà þì. Òóñ óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õºãæèëòýé óÿëäàí ýíýõ¿¿ ýìõòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí òîî õ¿ðýý ºðãºæèí áàÿæñààð èðñýí áèëýý. Ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò, àðãà÷ëàëûã îëîí óëñûí íèéòëýã ñòàíäàðòàä íèéö¿¿ëýõ àæëûã òîäîðõîé ¿å øàòòàéãààð ã¿éöýòãýæ áàéíà. Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëèéã õýðýãëýã÷äèéí õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëýõ, îéëãîìæòîé áîëãîõûí òóëä ¿íäñýí ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéí àðãà÷ëàë, íýð òîìú¸îíû òàéëáàðûã òóõàéí á¿ëýã á¿ðèéí ºìíº îðóóëæ, çàðèì íýìýëò, òîäîòãîëóóäûã õèéñýí áîëíî. Ñòàòèñòèêèéí 2006 îíû ýìõòãýëä Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí õýðýãæèëò, ÿäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, óëñûí äóíäàæ, õîò, õºäºº, ñóóðüøèë, á¿ñýýð, ìàëûí àøèã øèìèéí ãàðö, 2006 îíû ò¿¿âýð ñóäàëãààãààð, óëñûí õèéëýýð îðñîí æóóë÷èä, óëñààð, õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã øèíýýð íýìæ, çàðèì ¿ç¿¿ëýëòèéã ººð÷ëºí îðóóëëàà. Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëàí æèë á¿ðèéí ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëýýñ ãàäíà, Ìîíãîë óëñ çàõ çýýëä ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë 1998-2002 îí, Ìîíãîë óëñûí õ¿í àì XX çóóíä, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí áàéäëûí òàëààðõ ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, òàíèëöóóëãà áîëîí àæèëëàõ õ¿÷èí, õ¿¿õäèéí õºäºëìºð, ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿¿âýð ñóäàëãààíû íýãäñýí òàéëàí /2002-2003 îí/, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí íýã óäààãèéí á¿ðòãýë, ò¿¿âýð ñóäàëãàà /2004 îí/, íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóäàëãàà /2003 îí/, îðîëöîîíû àðãààð ÿäóóðëûí áàéäàëä õèéñýí øèíæèëãýý, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîëëîãûí òàéëàí 2006 çýðýã òºðºëæñºí ñóäàëãààíû òàéëàíãóóäûã ýìõòãýí ãàðãàñàí áîëíî. ̺í Ìîíãîë óëñûí ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí ãîë ñàëáàðûí íýã áîëîõ ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí öàð õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ ¿íäýñ áîëñîí ìàë òîîëëîãûí ¿ð ä¿íã òóñãàé íîì áîëãîí õýâëýí ãàðãàñàí. ̺í ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, æèëèéí ýìõòãýë, ýäèéí çàñãèéí áóñàä ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéã áàãòààñàí âåá õóóäñûã àøèãëàí ñòàòèñòèêèéí ñîíèðõñîí ìýäýýëëèéã äóðûí õýðýãëýã÷ ìàíàéä õàíäàí àâ÷ àøèãëàõ áîëîìæòîé ãýäãèéã äóðäàõàä òààòàé áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ õýâëýí ãàðãàæ áàéãàà ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéí òàëààð áîëîí ò¿¿íòýé õîëáîãäñîí ñóäàëãàà, òîîí ¿ç¿¿ëýëòèéí òóõàé äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã ñîíèðõñîí õýí áîëîâ÷ ººðèéí ñàíàë, õ¿ñýëòýý äàðààõ õàÿãààð èð¿¿ëáýë áèä äóðòàéÿà õ¿ëýýí àâ÷ õàìòðàí àæèëëàõ áîëíî. Ìàíàé õàÿã: Óëààíáààòàð õîò, Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Áàãà òîéðóó 44, Çàñãèéí ãàçðûí III áàéð, ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð E-mail: nso@magicnet.mn Website: http://www.nso.mn Ôàêñ: 976-11-324518 Óòàñ: 976-11-263152

3


PREFACE The National Statistical Office has been producing the Statistical Yearbook of Mongolia since 1960. The Statistical Yearbook shows social and economic indicators of Mongolia. In correspondence with the development of the socio-economic situation of Mongolia the extent and frame of indicators for the yearbook are expanding. Statistical indicators have been innovated and updated step by step in conformity with the international standards. In order to expand the users frame, made the yearbook user-friendly main indicators methodology and explanations have been added in the each previous section. Moreover, number of indicators has significantly risen as well as some indicators were shown in more comprehensive manner. In the yearbook of 2006, the implementation of the MDG indicators and some new indicators such as poverty main indicators, national average, urban and rural settlement by regions, yield of livestock, by sample survey, in 2006, inbound tourists by their nationalities, consumer price index of certain goods and services has been added and some indicators has been updated. Except 2006 Statistical Yearbook, a number of publications has been made for public use, such as a ‘’Mongolian in Market economy – Statistical yearbook 1998-2002’’, ‘’Population of Mongolia in the 20th century’’, Monthly bulletin of Mongolian Social and Economic situation, ‘’2002-2003 Report on Labour force and Child labour’’, Sample survey for Household Income, Expenditure and Livelihood, ‘’Participatory Poverty Assessment in Mongolia 2006’’ and the Report on Establishment Census. Moreover, it is pleasant to mention that all users can obtain data on main indicators of socio-economic situation from our website using Internet connections. We would appreciate if you send your comments how to improve statistical bulletins and statistical data of interest on the following address: Address: Government building III Baga toiruu 44, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia E-mail: nso@magicnet.mn Website: http://www.nso.mn Fax: 976-11-324518 Phone: 976-11-263152


ÃÀÐ×Èà ªìíºõ ¿ã Ãàð÷èã Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

3 6 22

¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ

61

Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.1 Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãààíû íýãæ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1.2 Õîò õîîðîíäûí çàìûí óðò, êì 1.3 Òîìîîõîí óóëñ 1.4 Òîìîîõîí ãîëóóä 1.5 Òîìîîõîí íóóð

62 64 65 66 66 66

Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ 2.1 Ìîíãîë óëñûí åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí ä¿í 2.2 ÓÈÕ, îðîí íóòãèéí èðãýäèéí õóðëûí ñîíãóóëü 2.3 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð 2.4 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, ìýðãýæëýýð 2.5 Ñîíãîã÷äûí îðîëöîî

67 69 70 71 71 71

Á¯ËÝà 3. Õ¯Í ÀÌ 3.1 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 3.2 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 3.3 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.4 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîîí, õîò õºäººãèéí õàðüöàà, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.5 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.6 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 3.7 Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.8 Õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.9 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.10 Ýìýãòýé òýðã¿¿ëýã÷òýé ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò

72 76 76 77 78 79 80 81 82

3.11 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé, ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò

85

3.12 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýðëýëòýý öóöëóóëñàí õ¿íèé òîî, îíû ýöýñò 3.13 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, îíû ýöýñò 3.14 Òºðºëòèéí êîýôôèöèåíò¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.15 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýð á¿ë öóöàëñàí õ¿íèé òîî, ¿ð÷ëýãäñýí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 3.16 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 3.17 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 3.18 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, õ¿éñýýð 3.19 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.20 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, ýõíèé íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.21 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.22 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 3.23 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿äèéí òîî, ãýð á¿ëèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.24 1000 õ¿íä íîãäîõ õ¿í àìûí òºðºëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.25 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 3.26 1000 õ¿íä íîãäîõ íàñ áàðàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.27 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.28 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.29 Íàñíû á¿ëýã äýõü íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíò, îíû ýöýñò

86 86 86

6

83 84

87 88 89 89 90 90 91 91 92 93 93 94 95 96 97


3.30 Á¿ðòã¿¿ëñýí ãýð á¿ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.31 Öóöëàëò, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò 3.32 ¯ð÷ëýëò, õ¿¿õäèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò

97 98 98

Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× 4.1 Õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, æèëèéí ýöýñò 4.2 Àæèëëàã÷èä, ñàëáàðààð, æèëèéí ýöýñò 4.3 Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.4 Àæèëëàã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.5 Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.6 Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 4.7 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, ñàëáàðààð

101 103 104 105 106

4.8 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð

116

4.9 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàëààð

117

4.10 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, ºì÷èéí õýëáýðýýð

118

4.11 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 4.12 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, òºðèéí àëáàíû àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 4.13 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷äûí òîî, àëáàí òóøààëûí àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð

107 113 115

119 119 120

Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í 5.1 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 5.2 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 5.3 ¯íäýñíèé íèéò îðëîãî 5.4 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé æèëèéí öýâýð ºñºëò, áóóðàëò, ñàëáàðààð 5.5 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàëáàðûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 5.6.Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü, îíû ¿íýýð 5.7 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóâààðèëàëòûí àðãûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 5.8 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö 5.9 Àéìãèéí äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð

121 123 124 125 125 126 127 127 128 129

Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 6.1 ÕÝðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð, 1991-1-16=100 6.2 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð, 2000-XII=100 6.3 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð 6.4 Óëààíáààòàð õîòûí çàðèì áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé æèëèéí äóíäàæ ¿íý 6.5 Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, àéìãààð, 2000-XII=100 6.6 Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, á¿ëãýýð, àéìãààð, 2006 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð 6.7 Ãîë íýðèéí çàðèì áàðààíû äóíäàæ ¿íý, àéìãààð

130 132 132 133 134 135 137 138

Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.1 ̺íãºíèé íèéë¿¿ëýëò 7.2 Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö, õóãàöààíû ýöýñò 7.3 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, õóãàöààíû ýöýñò 7.4 Õàäãàëàìæ, çýýëèéí æèëèéí õ¿¿, òºãðºã 7.5 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.6 ×àíàðã¿é çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.7 Èðãýäèéí õàäãàëàìæ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.8 Ãàäààä âàëþòûí çàõ çýýëèéí õàíø 7.9 ¯íýò öààñíû çàõ çýýë

140 142 142 142 143 144 145 146 147 148

7


7.10 2005 îíä çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý õàìãèéí ºíäºðòýé áàéñàí 30 êîìïàíè

148

7.11 2005 îíä ¿íýò öààñ íü èäýâõòýé àðèëæèãäñàí 30 êîìïàíè, àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû òîîãîîð

149

Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.1 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.2 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.3 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.4 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.5 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.6 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.7 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 8.8 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 8.9 Óëñûí òºñ⺺ñ îðîí íóòãèéí òºñºâò îëãîñîí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð

150 152 153 154 155 156 157 158 159

8.10 Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð

160

8.11 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð

161

Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.1 Õºðºí㺠îðóóëàëò, òåõíîëîãèéí á¿òýö, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð, îíû ¿íýýð 9.2 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, îíû ¿íýýð 9.3 Áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí á¿òýö 9.4 Àøèãëàëòàíä îðóóëñàí áàðèëãà óãñðàëò, áàðèëãûí òºð뺺ð 9.5 Äîòîîäûí áîëîí ãàäààäòàé õàìòàðñàí áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 9.6 Áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí á¿ëýãëýëò 9.7 Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý, óëñààð, 2005 îíû óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ë÷èéí ñàðûí áàéäëààð

163 165 165 165 166

Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.1 պ人 àæ àõóéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.2 ÕÀÀ-í ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.3 Íýã õ¿íä íîãäîõ õºäºº àæ àõóéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.4 Ìàë, òýæýýâýð àìüòäûí òîî 10.5 Ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.6 Õýýëòýã÷ ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.7 Ìàëûí òîî òîëãîéí õ¿ðñýí äýýä õýìæýý, ìàëûí òºðºë, îíîîð 10.8 Öýâýð, ýðëèéç, íóòãèéí øèëäýã îìãèéí áîëîí íóòãèéí ñàéæðóóëñàí ¿¿ëäðèéí ìàëûí òîî, ìàëûí òºð뺺ð 10.9 Òºë áîéæèëò, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.10 Ç¿é áóñààð õîðîãäñîí òîì ìàëûí òîî, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.11 Õ¿íñýíä õýðýãëýñýí ìàëûí òîî, ìàëûí òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.12 Ìàëûí òîî, òºð뺺ð 2005 îíä ýõíèé òàâàí áàéðò îðñîí àéìàã, ñóì, ìàëûí òºð뺺ð 10.13 Ìàë÷èí ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 10.14 Õóâèéí ìàëòàé ºðõèéí á¿ëýãëýëò*, ìàëûí òîîíû á¿ëãýýð 10.15 Ìàë÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 10.16 Ìàë÷äûí íàñíû á¿òýö 10.17 Ìàë÷èí ºðõèéí íèéãýì àõóéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 10.18 Ìàë÷èí ºðõèéí íèéãýì àõóéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 10.19 պ人 àæ àõóéí ìýðãýæèëòýí 10.20 պ人 àæ àõóéí òåõíèêèéí òîî 10.21 Ìàëûí õàøààíû òîî, áàãòààìæ, òºð뺺ð 10.22 Óñò öýãèéí òîî, òºð뺺ð

169 171 171 172 172 173 180 182

8

160

167 167 168

182 183 183 184 185 187 187 188 188 189 189 190 190 190 190


10.23 պ人 àæ àõóéí ýäýëáýð ãàçàð 10.24 Ìàëûí àøèã øèìèéí ãàðö, 2006 îíû ò¿¿âýð ñóäàëãààãààð 10.25 Ìàëûí õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, çàðäàë 10.26 Òàðèàëñàí òàëáàé, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.27 Õóðààí àâñàí íèéò óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.28 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.29 Õóðààñàí óðãàö, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.30 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí ¿ð òàðèà, òºìñíèé óðãàö, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 10.31 Áàéãàëèéí õàäëàí, òýæýýë áýëòãýë, òºð뺺ð 10.32 Ìàëûí òýæýýë áýëòãýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òºð뺺ð

191 191

Á¯ËÝà 11. ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ 11.1 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 11.2 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí ñàëáàðûí á¿òýö, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð 11.3 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, îíû ¿íýýð 11.4 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 11.5 Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 11.6 Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 11.7 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íýã àæèëëàã÷èä íîãäîõ íýìýãäýë ºðòºã (õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ), ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 11.8 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñ 11.9 Í¿¿ðñíèé áàëàíñ 11.10 Äóëààíû áàëàíñ

211 213 214 215 215 216 217

Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ 12.1 Á¿õ òºðëèéí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, òºð뺺ð 12.2 Àâòî ìàøèíû òîî, òºð뺺ð 12.3 Àâòî ìàøèíû òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð 12.4 Òºìºð çàìûí òýýâðèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 12.5 1000 êì2 íóòàã äýâñãýðò íîãäîõ òºìºð çàì, 1 êì òºìºð çàìä íîãäîõ à÷àà, çîð÷èã÷ ýðãýëò 12.6 Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 12.7 Ñàéæðóóëñàí àâòî çàìûí óðò, îíû ýöýñò, êì

225 227 227 228 229 229 229 229

Á¯ËÝà 13. ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐ 13.1 Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 13.2 Õîëáîî, øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý, íýð òºð뺺ð 13.3 Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

230 232 233 233

Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.1 Íèéò ýðãýëò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.2 Ýêñïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.3 Èìïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.4 Ýêñïîðò, èìïîðò, á¿ñýýð, îíû ¿íýýð 14.5 Ýêñïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 14.6 Èìïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 14.7 Ýêñïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 14.8 Èìïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 14.9 Ãàäààä õóäàëäààíû ¿íèéí èíäåêñ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð 14.10 Ãàäààä õóäàëäààíû áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð 14.11 Ãàäààä õóäàëäààíû åðºíõèé èíäåêñ, õóäàëäààíû íºõöëèéí èíäåêñ 14.12 Ýêñïîðò, èìïîðò, áàðààíû á¿ëãýýð, îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëàëààð* 14.13 Òºëáºðèéí òýíöýë

234 240 241 242 243 244 245 249 250 251 251 252 253 255

192 193 198 198 199 203 205 205

221 222 223 224

9


Á¯ËÝà 15. ÄÎÒÎÎÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 15.1 Õóäàëäàà, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí íèéò ¿éëäâýðëýëò, îíû ¿íýýð

256 258

Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ 16.1 Îðîí ñóóö 16.2 Õîò, íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

259 261 262

Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 17.1 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìòîîð 17.2 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2005 îí 17.3 Óëñûí õèëýýð îðñîí æóóë÷èä, óëñààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 17.4 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí òîî, óëñààð 17.5 Óëñûí õèëýýð 2005 îíä íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷èä, àÿëàëûí çîðèëãî, á¿ñ íóòãààð 17.6 Óëñûí õèëýýð ãàðñàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìò, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2005 îí

264 266 267 267 268 268 269

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ 18.1 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò áîëîí ìºíãºí îðëîãî, îíû ¿íýýð 18.2 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò áîëîí ìºíãºí îðëîãûí á¿òýö 18.3 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò çàðëàãà, îíû ¿íýýð 18.4 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò çàðëàãûí á¿òýö 18.5 Æèøñýí íýã õ¿íä ñàðä íîãäîõ õ¿íñíèé çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé óëñûí äóíäàæ õýðýãëýý, îíóóäààð 18.6 Æèøñýí íýã õ¿íèé õîíîãò õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëèéí èë÷ëýã, íàéðëàãà

270 274 274 275 275

18.7 Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí, ñàðä íýã õ¿íä íîãäîõîîð, á¿ñ íóòãààð, îíóóäàààð

277

18.8 ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, óëñûí äóíäàæ áîëîí õîò, õºäººãººð ÀÒÒÑ, ªÎÇÑ

277

18.9 ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, óëñûí äóíäàæ õîò, õºäºº, ñóóðüøèë, á¿ñýýð, ªÎÇÑ, 2006 îí

278

276 276

1810 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, äýä á¿òöèéã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð îðîí íóòàãò õèéñýí õºðºí㺠îðóóëàëò 18.11 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñ뺺ñ áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð õèéñýí õºðºí㺠îðóóëàëò 18.12 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä îëãîæ áóé çýýë

285

Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀÃ

286

19.1 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð

290

279 283

19.2 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãàä ñóðàëöàã÷äûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.3 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷èä, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.4 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàãø íàðûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.5 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

292

19.6 Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð

293

19.7 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

294

19.8 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ºäðººð ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

295

19.9 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

296

19.10 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

297

19.11 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã ºäðººð ñóðàëöàí òºãñºã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

298

19.12 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí 1-ð àíãèä ýëñýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

299

10

290 291 291


19.13 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.14 Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãà, õ¿¿õäèéí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.15 Á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷èä, 1000 õ¿íä íîãäîõ

301

19.16 Õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä

302

19.17 Öýöýðëýãèéí òîî, öýöýðëýãèéí áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.18 ßñëè, öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.19 Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí çàðäàë 19.20 Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 19.21 Ýðäìèéí çýðýã öîëòîé ¿íäñýí àæèëëàã÷èä 19.22 Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òîî 19.23 Íèéòèéí íîìûí ñàí, îíû ýöýñò 19.24 Íèéòèéí íîìûí ñàí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.25 Óëñûí ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí òîî, òºð뺺ð 19.26 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.27 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí áàéíãûí óíøèã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.28 Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí òîãëîëò, ¿çýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.29 Ìóçåéí ¿çìýð, ¿çýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.30 Ñî¸ëûí òºâèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.31 Ñî¸ëûí òºâèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.32 Ñ¿ì õèéäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.33 Àæèëëàãñäûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.34 Õóðëûí ëàì íàð, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.35 Øàøíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.36 Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.37 Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷èä áîëîí ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, íàñíû àíãèëëààð

303 304 304 305 305 306 306 307 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

Á¯ËÝà 20. Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ 20.1 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäûí òîî 20.2 Ýìíýëãèéí îðíû òîî, òºð뺺ð 20.3 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí òîî, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð 20.4 Èõ ýì÷èéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.5 Ýì ç¿é÷äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.6 Ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî, ìýðãýæëýýð 20.7 Íýã èõ ýì÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.8 Íýã ñóâèëàã÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð 20.9 Ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëñýí ºâ÷òºíèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.10 Á¿ðòãýãäñýí õàëäâàðò ºâ÷èí, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.11 Àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñ, òºðºõ ¿åèéí æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îí 20.12 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî*, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, õ¿éñýýð

319 321 321 322 323 325 325 325 326 327 328 329 331

20.13 Íÿëõñûí ýíäýãäýë (àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õýä òóòàìä íîãäîõ), á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

332

20.14 Òºðºõèéí óëìààñ ýíäñýí ýõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.15 ¯ð õºíäºëòèéí òîî*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.16 Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí çàðäàë 20.17 Ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºë 10000 õ¿í àìä íîãäîõ, ºâ÷ëºëèéí òýðã¿¿ëýõ 10 øàëòãààíààð 20.18 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò, õîðò õàâäðûí òºð뺺ð 20.19 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñíû àíãèëàëààð 20.20 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.21 Æèðýìñíèé ýõíèé 3 ñàðòàéä áîëîí 6 áà ò¿¿íýýñ äýýø óäàà ýìíýëãèéí õÿíàëòàíä õàìðàãäñàí ýõ, õóâü, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíû ýöýñò 20.22 0-1 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºðãºí äàðõëààæóóëàëòûí õàìðàëò, äàðõëààæóóëàëòûí òºð뺺ð, 2005 îíä

333 334 334

300 301

318

335 336 336 337 338 339

11


20.23 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî, çàðäàë 20.24 Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ àâñàí õ¿íèé òîî, òýòãýìæèéí òºð뺺ð 20.25 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷èä, îëãîñîí òýòãýâýð, òýòãýâýðèéí òºðºë, õàìðàãäñàíû òîîãîîð, îíû ýöýñò

340 341

Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.1 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, õýðãèéí òºð뺺ð 21.2 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî 21.3 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.4 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.5 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð 21.6 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëãýýð 21.7 18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî 21.8 ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.9 Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.10 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.11 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.12 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð 22.13 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëýãýýð 22.14 18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî

342 344 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 353 353 354

Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.1 Àãààðûí òåìïåðàòóðûí æèëèéí äóíäàæ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 22.2 Ìîíãîë óëñûí ãàçðûí íýãäìýë ñàíãèéí ¿íäñýí àíãèëàë 22.3 Óðãàìëûí àìüäðàëûí õýëáýð, 1989 îí 22.4 Õóð òóíàäàñíû íèéëáýð, õóð òóíàäàñòàé ºäðèéí òîî, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 22.5 Öàã óóð, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.6 Îéí ò¿éìðèéí òîî, ò¿éìýðò ºðòñºí óäààãààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.7 Îéãîîñ áýëòãýñýí ìîäíû õýìæýý, ìîä áýëòãýñýí á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

356 358 358 358 359 360 361 362

22.8 Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý

363

22.9 Àõóéí çîðèóëàëòààð 2006 îíä àãíàõ, áàðèõ, àãíóóðûí àìüòíû òîî õýìæýýíèé äýýä õÿçãààð, á¿ñ, àéìàã, àíãèéí íýðýýð 22.10 Ìîíãîë îðíû äýýä, äîîä óðãàìëûí ç¿éëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, 1998 îí 22.11 Ãàçàðò ó÷ðóóëñàí õîõèðîë 22.12 Ìîíãîë îðíû ãàäàðãûí óñíû òîîëëîãûí íýãäñýí ä¿í, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2003 îí 22.13 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îí 22.14 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, íèéñëýëèéí õàðóóëààð, 2005 îí 22.15 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí àãóóëàìæèéí çºâøººðºãäºõ õýìæýý 22.16 Òîõèîëäñîí ãàìøèãò ¿çýãäýë, ó÷èðñàí õîõèðîë*

341

364 364 365 366 367 368 368 369

Á¯ËÝà 23. Á¯ÒÝÝÌÆ 23.1 Íèéò á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.2 ¯íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.3 Õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.4 Êàïèòàëûí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.5 ¯íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.6 Ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð

371 373 373 374 374 375 375

Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ

376

24.1 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

378

24.2 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

379

12


24.3 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.4 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.5 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.6 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.7 Íèéñëýëä á¿ðòãýëòýé õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ä¿¿ðãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.8 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

380 380 381 381 382 382

Á¯ËÝà 25. ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÓÓÄÛÍ ÕÝÐÝÃÆÈËÒ 25.1 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí õýðýãæèëò

383 385

Á¯ËÝà 26. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 26.1 Ýäèéí çàñãèéí öàð õ¿ðýý, 2004 îíû áàéäëààð 26.2 Äýëõèéí ýäèéí çàñàã äàõü îðîëöîî, ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâèàð 26.3 Õºãæëèéí òóñëàëöààíû õîðîîíû ãèø¿¿í îðíóóäààñ 2004 îíä õóâààðèëñàí öýâýð òóñëàìæ, á¿ñýýð

389 389 393

26.4 Õºãæëèéí àëáàí ¸ñíû òóñëàëöààíààñ õàìààðàëòàé áàéäàë, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíîîð

395

26.5 ÄÍÁ-èé ñàëáàðûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 26.6 ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 26.7 Ãàäààä õóäàëäàà, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 26.8 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí õýðýãæèëò, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíóóäààð

396 397 398 399

394

13


CONTENTS Preface Contents Overview

4 6 42

MAIN INDICATORS

61

SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY 1.1 Administrative units, by regions, aimags and the Capital 1.2 Distance between the cities, km 1.3 Mountains 1.4 Rivers 1.5 Lakes

63 64 65 66 66 66

SECTION 2. ELECTION 2.1 Popular vote cast Mongolian president

68 69 70 71 71 71

2.2 Election of state great hural and local citizens' hural 2.3 Members of state great hural, by age group 2.4 Members of state great hural, by professions 2.5 Voters participation SECTION 3. POPULATION 3.1 Resident population, by sex, urban and rural, at the end of the year 3.2 Resident population, by age group and sex, at the end of the year 3.3 Resident population, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.4 Percentage of resident population, proportion of urban and rural, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.5 Number of households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

74 76 76 77

3.6 Number of households, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year

80

3.7 Number of orphan children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.8 Number of single parent children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.9 Number of households with 4 and more children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

81 82

3.10 Number of female-headed households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

84

3.11 Single woman, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.12 Births, deaths, marriages and divorces, at the end of the year 3.13 Births, deaths, marriages, divorces, per 1000 population, at the end of the year 3.14 Birth rates, by age group, at the end of the year 3.15 Births, deaths, marriages, divorces and adoption, by regions, aimags and the Capital, in 2005 3.16 Births, deaths, marriages, divorces and adoptions per 1000 population, by regions, aimags and the Capital, in 2005 3.17 Life expectancy at birth, by regions, aimags and the Capital 3.18 Life expectancy at birth, by sex 3.19 Number of births, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 3.20 Number of live births, by mother's age group, at the end of the year

78 79

83

85 86 86 86 87 88 89 89 90 90

3.21 Number of women who give births, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

91

3.22 Women who give births, by educational level, at the end of the year 3.23 Number of women who give births, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 3.24 Crude birth rate, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.25 Number of people died, by educational level, at the end of the year

91

14

92 93 93


3.26 Crude death rate, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.27 Number of people died, by age group, sex, at the end of the year 3.28 Number of people died, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 3.29 Age specific death rate, at the end of the year 3.30 Registered marriages, by sex and age group, at the end of the year 3.31 Divorce, by duration of marriage, at the end of the year 3.32 Adoption, by child age group, at the end of the year

94 95 96 97 97 98 98

SECTION 4. LABOUR FORCE 4.1 Employment, at the end of the year 4.2 Employees, by divisions, at the end of the year

102 103 104

4.3 Economically active population, by region, aimags and the Capital, at the end of the year

105

4.4 Employees, by region, aimags and the Capital, at the end of the year

106

4.5 Unemployment, by sex, educational level, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

107

4.6 Unemployment rate, by regions, aimags and the Capital 4.7 Annual average wages and salaries, by divisions 4.8 Annual average wages and salaries, by type of legal status 4.9 Annual average wages and salaries, by classification of occupation 4.10 Annual average wages and salaries, by type of ownership 4.11 Number of Government employees of Mongolia*, by classificattion of government service, 1 st of January of selected years

113 115 116 117 118

4.12 Number of Government employees of Mongolia*, by regions, aimags and the Capital, 1 st of January of selected years 4.13 Number of public administration Government employees of Mongolia*, by classification of officers, 1 st of January of selected years

119 119 120

SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.1 Gross domestic product, by divisions, at current prices 5.2 Gross domestic product, by divisions, at 2000 prices 5.3 Gross National Income 5.4 Annual change of gross domestic product, by divisions 5.5 Industrial composition of gross domestic product, at current prices 5.6 Private sector share in GDP, at current prices 5.7 Composition of gross domestic product, by income approach, at current prices 5.8 Composition of GDP, by expenditure approach 5.9 Provincial gross domestic product, by aimags and the Capital, at current prices

122 123 124 125 125 126 127 127 128 129

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 6.1 Consumer price index of certain goods and services, by groups, 1991-I-16=100 6.2 Consumer price index of certain goods and services, by groups, 2000-XII=100 6.3 Consumer price index of certain goods and services, by groups 6.4 Annual average prices of main goods and services, in Ulaanbaatar 6.5 Consumer price index, by aimags, 2000-XII=100 6.6 Consumer price index, by groups, by aimags, at the end of 2006 6.7 Average price of main selected goods, by aimags

313 132 132 133 134 135 137 138

SECTION 7. MONEY, CREDIT, STOCK 7.1 Money supply 7.2 Foreign net reserves, end of period 7.3 Loans oustanding, end of period 7.4 Annual interest rate, togrogs 7.5 Loans oustanding*, by aimags and the Capital, at the end of the year 7.6 Non-performing loans outstanding*, aimags and the Capital, at the end of the year 7.7 Individial deposits, by aimags and the Capital city, at the end of the year 7.8 Exchange rates on foreign exchange market

141 142 142 142 143 144 145 146 147

15


7.9 Stock market summary 7.10 30 leading companies in market capitalization in 2005 7.11 30 companies with the most active traded stocks in 2005, by number of traded stocks

148 148 149

SECTION 8. BUDGET

151

8.1 Mongolian general government revenue, by economic classification, at current prices

152

8.2 Revenue of central government, by economic classification, at current prices 8.3 Local government revenue, by economic classification, at current prices 8.4 Mongolian general government expenditure, by economic classification, at current prices 8.5 Expenditure of central government, by economic classification, at current prices 8.6 Local government expenditure, by ecomomic classification, at current prices 8.7 Revenue of local government, by aimag and the Capital, at current prices 8.8 Expenditure of local government, by aimag and the Capital, at current prices

153 154 155 156 157 158 159

8.9 Grants from central government to local government, by aimag and the Capital city, at current prices

160

8.10 Grants from local government to central government, by aimag and the Capital city, at current prices

160

8.11 Mongolian general government expenditure, by functional classification, at current prices

161

SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.1 Investment, by technological composition, financial resources, at current prices 9.2 Total amount of construction and capital repair, maintenance, at current price 9.3 Structure of construction and maintenance capital repair done by construction units 9.4 Given for exploitation buildings, by kind of construction 9.5 Total construction and capital repair done by domestic and joint with foreign construction units, by aimag and the Capital, at current prices 9.6 Grouping of construction units 9.7 Price of building materials, by countries, at the end of the each quarters in 2005

164 165 165 165 166

SECTION 10. AGRICULTURE 10.1 Gross agricultural output 10.2 Output of main agricultural products 10.3 Main agricultural production per capita 10.4 Number of livestock & household animals 10.5 Number of livestock, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of the year

170 171 171 172 172 173

10.6 Number of breeding stock, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of the year

180

10.7 Highest number of livestock, by type and years 10.8 Number of freshbred, crossbred, thoroughbred and improved breed animals, by type 10.9 Rearing of young animals, by type, at the end of the year 10.10 Losses of adult animals, by type, at the end of the year 10.11 Total livestock slaughtered for consumption, by type, end of year 10.12 Rank of first five aimags and soums by number of livestock, in 2005, by type

182 182 183 183 184 185

10.13 Number of herdsmen households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

187

10.14 Grouping of households by number of private livestock*, by group number of livestock 10.15 Number of herdsmen, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 10.16 Age composition of herdsmen 10.17 Selected social indicators of herdsmen households

187 188 188 189

10.18 Selected social indicators of herdsmen households, by regions, aimags and the Capital, in 2005

189

10.19 Number of agricultural specialist 10.20 Number of agricultural techniques 10.21 Number of livestock fence, capacity, by type 10.22 Number of wells, by type 10.23 Agricultural areas

190 190 190 190 191

16

167 167 168


10.24 Yield of livestock, by sample survey, in 2006

191

10.25 Number of lovestock covered by precaution activities from infectious diseases and expenditure

192

10.26 Sown areas, by regions, aimags and the Capital, by type of plants 10.27 Total crops, by type of plants 10.28 Yields of staple agricultural crops per hectar, by type of plants 10.29 Total crops, by regions, aimags and the Capital, by type of plants

193 198 198 199

10.30 Yields of cereals, potatoes per hectar staple agriciltural crops, by regions, aimags and the Capital

203

10.31 Gross hay harvest and laying-in of fodder, by type

205

10.32 Gross hay harvest and laying-in of fodder, by regions, aimags and the Capital, by type

205

SECTION 11. INDUSTRY 11.1 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at current prices 11.2 Composition of gross industrial output, by divisions and subdivisions 11.3 Gross industrial output, by employment size class, at current prices 11.4 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at constant prices of 2000 11.5 Sales of industrial products, by aimags and the Capital, at current prices 11.6 Output of selected industrial commodities 11.7 Value added per employee in industry, by divisions and subdivisions, at 2000 prices 11.8 Balance sheet of electricity 11.9 Balance sheet of coal 11.10 Balance of thermal energy

212 213 214 215 215 216 217 221 222 223 224

SECTION 12. TRANSPORTATION 12.1 Main indicators of transport, by types 12.2 Number of vehicles, by types 12.3 Number of vehicles, by aimags and the Capital 12.4 Selected indicators of railway

226 227 227 228 229

12.5 Railway length per 1000 km2 territory and freight turnover, carried freight per 1 km railway length

229

12.6 Selected indicators of civil air transport 12.7 Improved auto road, at the end of the year, km

229 229

SECTION 13. MAIN INDICATORS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 13.1 Main indicators of information and communication technology division 13.2 Communication and postal service indicators, by kind 13.3 Number of telephones lines, by regions, aimags and the Capital

231 232 233 233

SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.1 Total turnover, by countries, at current prices 14.2 Exports, by countries, at current prices 14.3 Imports, by countries, at current prices 14.4 Exports and imports, by region, at current prices 14.5 Main export commodities 14.6 Main import commodities 14.7 Export, by groups of commodities 14.8 Import, by groups of commodities 14.9 Price indexes of Foreign Trade, by some groups of commodities 14.10 Volume indexes of Foreign Trade, by some groups of commodities 14.11 Indexes of Foreign Trade and Terms of Trade 14.12 Export and import, by some group of commodities, by SITC 14.13 Balance of payments

237 240 241 242 243 244 245 249 250 251 251 252 253 255

SECTION 15. DOMESTIC TRADE 15.1 Total output of trade, hotel and restaurant, at current price

257 258

17


SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE 16.1 Housing 16.2 Numbers of facilities for community services, by region, aimags and the Capital

260 261 262

SECTION 17. TOURISM 17.1 Number of inbound and outbound passengers, by immigration post 17.2 Number of inbound passengers, by purpose of visit, as of 2005 17.3 Number of inbound tourists through the border of mongolia, by country, at the end of the selected years 17.4 Number of inbound foreign passengers through the border of Mongolia, by country

265 266 267

17.5 Arrivals of foreign passengers from abroad in the 2005, by purpose of visit, geographical region

268

17.6 Outbound domestic passengers, by immigration posts, purpose of visit, as of 2005

269

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

272

18.1 Monthly average total and monetary income per household, at the current price 18.2 Composition of monthly average total and monetary income per household 18.3 Monthly average total expenditure per household, at current price 18.4 Composition of monthly average expenditure per household 18.5 Monthly foodstuff consumption per adult equivalent 18.6 Calorie and composition of daily foodstuff consumption per adult equivalent 18.7 Minimum subsistance level of population, per capita a month, by region and years 18.8 Poverty measures, by national average, urban and rural, LSMS, HIES 18.9 Poverty measures, by national average, urban, rural, location and region, HIES, 2006 18.8 Investments for the improvement of the health, education and infrastructure in rural areas in the framework of "Sustainable livelihoods project"

274 274 275 275 276 276 277 277 278

18.9 Investments for the pastural risk management the framework of "Sustainable livelihoods project"

283

18.10 Loans provided with the framework of "Sustainable livelihoods project"

285

SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.1 Number of educational institutions, at the beginning of the academic year

288 290

19.2 Number of pupils and students in educational institutions, at the beginning of the academic year

290

19.3 Number of graduates in educational institutions, at the beginning of the academic year 19.4 Number of teachers in educational institutions, at the beginning of the academic year 19.5 Some indicators of general educational schools 19.6 Students and graduates of domestic higher educational institutions, by fields of education 19.7 Number of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.8 Number of pupils in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.9 Proportion of teachers in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.10 Number of teachers in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.11 Number of graduates of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 19.12 Number of pupils enrolled in 1st grade of general educational schools, by regions, aimags and the Capital

291 291 292 293 294 295 296 297 298

19.13 Number of dormitory pupils of general educational schools, by regions, aimags and the Capital

300

19.14 Number of pre-school institutions and children, at the beginning of the academic year 19.15 Number of pupils and students in educational institutions, per 1000 population

301 301

19.16 Gross enrolment ratio, by regions, aimags and the Capital , at the 2004-2005 academic year

302

19.17 Number of kindergartens and teacher in kindergartens, by regions, aimags and the Capital

303

19.18 Number of children in creches and kindergartens, by regions, aimags and the Capital

304

19.19 Public expenditure on education 19.20 Main indicators of science

304 305

18

267 268

279

299


19.21 Public libraries, at the end of the year 19.22 Public libraries, by regions, aimags and the Capital

305 306

19.23 Performance of professional arts organization, by regions, aimags and the Capital

306

19.24 Exhibit of museum, number of visitors, by regions, aimags and the Capital

307

19.25 Number of monasteries and temples, by religion type, regions, aimags and the Capital

307

19.26 Number of employees, by religion type, regions, aimags and the Capital 19.27 Monks, by religion type, regions, aimags and the Capital 19.28 Number of students studying in religious school and datsans, by religion type, regions, aimags and the Capital

308 309

19.29 Number of apprentices who studies at home, by religion type, regions, aimags and the Capital

311

19.30 Number of students studying in religious school and datsans, and number of apprentices who studies at home, by age group 19.31 Total number of cultural centres, by regions, aimags and the Capital , at the end of the year 19.32 Number of monasteries and temples, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.33 Number of employees, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.34 Monks, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.35 Number of students studying in religious school and datsans, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.36 Number of apprentices who studies at home, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 19.37 Number of students studying in religious school and datsans, and number of apprentices who studies at home, by age group, at the end of the year SECTION 20. HEALTH AND SOCIAL INSURANCE, WELFARE 20.1 Health institutions 20.2 Number of hospital beds, by type 20.3 Employees of health organizations, by specialization categories 20.4 Number of physicians, by regions, aimags and the Capital 20.5 Number of pharmacists, by regions, aimags and the Capital 20.6 Number of mid-level medical personnel, by specialization 20.7 Number of persons per physician, by regions, aimags and the Capital 20.8 Number of persons per nurse, by regions, aimags and the Capital 20.9 Number of patients hospitalized, by regions, aimags and the Capital 20.10 Number of registered main patients with infectious diseases, by type of diseases, regions, aimags and the Capital 20.11 Number of live births, by sex, weight, gramm, by regions, aimags and the Capital in 2004 20.12 Number of deaths by leading causes*, by sex 20.13 Infant mortality rate (per 1000 live births), by regions, aimags and the Capital 20.14 Number of maternal deaths, by regions, aimags and the Capital 20.15 Abortions*, by regions, aimags and the Capital 20.16 National health expenditures 20.17 Age-specific and cumulative fertility rates and grude birth rate for the three years preceding the survey, by urban-rural residence 20.18 Total wanted fertility rates and total fertility rates for the three years preceding the survey, by residence , regions and mother's educational level 20.19 Number of disabled, by form of disability and by type 20.20 Number of disabled person*, by age group and sex 20.21 Number of disabled persons attending school aged 7-29*, by school attendence percentage, age group and sex 20.22 Income and expenditure of social welfare services for the state budget 20.23 Number of persons who received social welfare services, by type 20.24 Pension provided by the social insurance fund, by type of pension and by involvement of pensioners, at the end of the year 20.25 Pension provided by the social insurance fund by type of pension, at the end of the year

310

312 313 314 315 316 317 318 318 320 321 321 322 323 325 325 325 326 327 328 329 331 332 333 334 334 335 336 336 337 338 339 340 341 341

19


SECTION 21. CRIME 21.1 Number of offences committed, by type of offences 21.2 Number of sentenced persons 21.3 Number of offences committed, by regions, aimags and the Capital 21.4 Number of persons sentenced, by regions, aimags and the Capital 21.5 Number of registered offences per 10000 population of age 18 and above 21.6 Number of crime against traffic safety and use, by regions, aimags and the Capital 21.7 Number of crime against economic entity, by regions, aimags and the Capital 21.8 Number of crime against ownership right, by regions, aimags and the Capital 21.9 Number of theft of cattle, by regions, aimags and the Capital 21.10 Number of offences committed by regions, aimags and the Capital 21.11 Number of persons sentenced, by regions, aimags and the Capital 21.12 Number of persons sentenced, by educational level 21.13 Number of persons sentenced, by age group 21.14 Number of offences per 10000 population of age 18 and above

343 344 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 353 353 354

SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.1 Annual average temperature, by aimags and the Capital 22.2 Land classification of Mongolia 22.3 Life forms of vascular plants, 1989 22.4 Number of days with rainfall, by aimags center and the Capital 22.5 Climate, by aimags and the Capital 22.6 Number of forest fires, by times and fire affected, regions, aimags and the Capital 22.7 Forest harvest volume, by regions, aimags and the Capital 22.8 Capital investment for protectoin and rehabilitation of natural resources 22.9 Maximium limit of hunting wild animals for domestic purpose, 2005, by regions, and aimags, hunting animals 22.10 Composition of vascular and lower plants of Mongolia, in 1998 22.11 Land degradation 22.12 Report of the surface water census, by regions, aimags and the Capital, 2003 22.13 Annual average concentration of pollution in air, by regions, aimags and the Capital, in 2004 22.14 Annual average concentration of pollution in air, by the Capital's stations, in 2004 22.15 Amount of pollution permissible in the air concentration 22.16 Disasters occured and the damages

357 358 358 358 359 360 361 362 363

SECTION 23. PRODUCTIVITY 23.1 Total productivity, by divisions, at current prices 23.2 Total factor productivity, by divisions, at current prices 23.3 Labour productivity, by divisions, at current prices 23.4 Capital productivity, by divisions, at current prices 23.5 Row material productivity, by divisions, at current prices 23.6 Electricity productivity, by divisions, at current prices

372 373 373 374 374 375 375

SECTION 24. BUSINESS REGISTER 24.1 Number of legal units, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 24.2 Number of legal units, by sectors of economic activities, at the end of the year 24.3 Number of legal units, by employment size class, at the end of the year 24.4 Number of active legel units, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 24.5 Number of active legal units, by sectors of economic activities, at the end of the year 22.6 Number of active legal units, by employment size class, at the end of the year 22.7 Number of legal units, by the Capital's districts, at the end of the year 22.8 Number of active legal units, by the Capital's districts, at the end of the year

377 378 379 380 380 381 381 382 382

20

364 364 365 366 367 368 368 369


SECTION 25. IMPLEMENTATION FOR MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 25.1 Implementation for millennium development goals

384 385

SECTION 26. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 26.1 Size of economy, as of 2003 26.2 Integration with the global economy, % of GDP 26.3 Distribution of net aid by development assistance committee members, 2003, by regions 26.4 Official development aid dependency, by some selected countries of the regions 26.5 Structure of output, by some selected countries of the regions 26.6 Structure of final demand, by some selected countries of the regions 26.7 International trade, selected countries of the regions 26.8 Implementation of millennium development goals, by some selected countries of the regions

389 389 393 394 395 396 397 398 399

21


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Õ¿í àì Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àì òîîíû õóâüä ºñ÷ áàéãàà õýäèé ÷ ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä òºðºëò áóóð÷, õ¿í àìûí æèëèéí äóíäàæ ºñºëòèéí õóðä ñààðàõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéñàí. Òºðºëò 2006 îíä íýìýãäñýíýýð õ¿í àìûí ºñºëòèéí õóðä ºññºí ä¿íòýé ãàðñàí áàéíà. Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî 2006 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð 2594.8 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 1.3 õóâü áóþó 32.4 ìÿíãàí õ¿íýýð ºñ뺺. Íèéò õ¿í àìûí 48.8 õóâü íü ýðýãòýé÷¿¿ä, 51.2 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãàà áºãººä 100 ýìýãòýéä 95.2 ýðýãòýé íîãäîæ áàéíà. Óëààíáààòàð õîò ðóó ÷èãëýñýí øèëæèõ õºäºë㺺íèé óðñãàë èõ áàéãàà íü íèéñëýë õîòûí õ¿í àì æèë èðýõ òóòàì õóðäòàé ºñºõ íºõöºë áîëæ áàéíà. Õ¿í àìûí íÿãòðàë 2006 îíû áàéäëààð íýã õàâòãàé äºðâºëæèí êâàäðàò êèëîìåòð íóòàã äýâñãýðò Óëààíáààòàð õîòîä 211.6 õ¿í íîãäîæ áàéãàà íü 2003 îíûõîîñ 11.3 õóâü, 2004 îíûõîîñ 7.0 õóâü, 2005 îíûõîîñ 3.0 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäæýý. 2006 îíä íèéò õ¿í àìûí 60.9 õóâü áóþó 1579.5 ìÿíãàí íü õîòîä àìüäàð÷ áàéíà. Äîðíîä, Äîðíîãîâü, Ãîâüñ¿ìáýð, Äàðõàí-Óóë, Îðõîí àéìãóóäàä õ¿í àìûíõ íü òàëààñ èë¿¿ õóâü íü õîòîä àìüäàð÷ áàéãàà áîë Àðõàíãàé, Òºâ àéìãóóäàä õ¿í àìûíõ íü 80 ãàðóé õóâü íü õºäººä àìüäàð÷ áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2006 îíû áàéäëààð 632.5 ìÿíãàí ºðõ áàéãààãèéí 58.9 õóâü íü õîòîä, 41.1 õóâü íü õºäººä áàéãàà áºãººä óëñûí äóíäæààð íýã ºðõºä 4.1 õ¿í íîãäîæ áàéíà. Ìàíàé óëñûí õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò 2006 îíä óëñûí õýìæýýãýýð 65.85 ¿¿íèé äîòîð ýðýãòýé÷¿¿äèéíõ 62.59, ýìýãòýé÷¿¿äèéíõ 69.38 áàéíà. Õýäèéãýýð ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õ¿í àìûí æèëèéí öýâýð ºñºëò áóóðàõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéñàí ÷ 2006 îíä òºðºëò íýìýãäñýíýýð 1000 õ¿í àìä íîãäîõ òºðºëò 19.0 áîëæ, 2005 îíûõîîñ 1.2 ïóíêòýýð íýìýãäñýí áàéíà. 2006 îíä íèéò òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî 2003 îíûõîîñ 7.4 õóâü, 2005 îíûõîîñ 8.3 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷ýý. Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà 100 îõèäîä 104 õºâã¿¿ä íîãäîæ áàéãàà íü îëîí óëñûí äóíäæèéí îð÷èìä áàéíà. Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò 2003, 2004 îíóóäàä 2.0; 2005 îíä 1.9 áàéñàí áîë 2006 îíä 2.1 áîëæýý. Ìàíàé óëñûí õ¿í àìûí íàñ áàðàëòûí åðºíõèé êîýôôèöèåíò ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õàðüöàíãóé òîãòâîðòîé áàéãàà áºãººä óã ¿ç¿¿ëýëò 2006 îíä 6.5 áàéíà. Íýã íàñ õ¿ðýýã¿é õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë áóþó íÿëõñûí íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíò ààæìààð áóóð÷ áàéíà. 2006 îíä íèéò 16.7 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðñíû 5.6 õóâèéã íÿëõñûí íàñ áàðàëò ýçýëæ áàéíà. Õàðèí íàñ áàðàëòûí õ¿éñèéí õàðüöàà áóþó íèéò íàñ áàðñàí 100 ýìýãòýé òóòàìä 148 ýðýãòýé íîãäîæ áàéíà. Ìàíàé óëñàä 1000 õ¿í àìä íîãäîõ íàñ áàðàëò àéìãóóäûí õóâüä õàðèëöàí àäèëã¿é áàéãàà áºãººä 2006 îíû áàéäëààð Äàðõàí-Óóë(7.6), Ãîâüñ¿ìáýð(7.5), Îðõîí(7.4), Õºâñãºë(7.1), Õýíòèé(6.9), Äîðíîãîâü(6.9) àéìãóóäàä õàìãèéí ºíäºð, Áàÿí-ºëãèé(4.8), Äóíäãîâü(5.3), Õîâä(5.6), Çàâõàí (5.8), Áóëãàí(5.9) àéìãóóäàä õàìãèéí áàãà áàéíà. Íèéò 49.0 ìÿíãàí õîñ 2006 îíä ãýðëýëòýý á¿ðòã¿¿ëæ, 1.4 ìÿíãàí ãýð á¿ë ãýðëýëòýý öóöëóóëæ, 2.0 ìÿíãàí õ¿¿õýä ¿ð÷ëýãäæýý. Ãýð á¿ë öóöëàëò 2005 îíûõîîñ 10.7 õóâü, õ¿¿õýä ¿ð÷ëýëò 46.1 õóâèàð òóñ òóñ áóóð÷ýý. Õàðèí 1000 õ¿í àìä íîãäîõ ãýðëýëò 2003- 2004 îíä òîãòâîðòîé áóóð÷ áàéñàí áîë 2005 îíä ºñ÷, 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 3.2 äàõèí ºññºí áàéíà. Õàðèí ãýð á¿ë öóöëàëò 2003 îíîîñ õîéø íýìýãäýæ áàéñàí áîë 2006 îíä áóóðñàí áàéíà. Ãýðëýëò áîëîí òºðºëò 2006 îíä íýìýãäñýí íü “Ýõ, õ¿¿õäýä òýòãýìæ îëãîõ; ýõ, õ¿¿õýä, ãýð á¿ëä ìºíãºí òóñëàìæ îëãîõ” òóõàé õóóëèéí õ¿ðýýíä õýðýãæ¿¿ëæ áóé õºòºëáºð, àðãà õýìæýýòýé õîëáîîòîé áàéæ áîëîõ òàëòàé þì. 22


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Õ¿í àì, íèéãìèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò Ìîíãîë óëñûí òºðººñ ýõ õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäëûã îíöãîéëîí àíõààð÷ õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. ªí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2006 îíä íèéò 51.0 ìÿíãà áàéãààãèéí 10.3 õóâü íü áóþó 5.3 ìÿíãà íü á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õýä, 89.7 õóâü íü áóþó 45.7 ìÿíãà íü õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õä¿¿ä áàéíà. Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2003 îíä 5.2 ìÿíãà áàéñíàà 2004 îíä 5.4 ìÿíãà áîëæ 4.9 õóâü áóþó 254 õ¿¿õäýýð ºññºí áîë 2005 îíä 5.4 ìÿíãà áàéñíàà 2006 îíä 5.3 ìÿíãà áîëæ 3.2 õóâü áóþó 173 õ¿¿õäýýð áóóð÷ýý. ̺í õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2003 îíä 44.9 ìÿíãà, 2004 îíä 46.3 ìÿíãà, 2005 îíä 47.1 ìÿíãà, 2006 îíä 45.7 ìÿíãà áîëæ 2003 îíûõîîñ 1.8 õóâü áóþó 784 õ¿¿õäýýð ºññºí áîë 2004 îíûõîîñ 1.1 õóâü áóþó 529 õ¿¿õäýýð, 2005 îíûõîîñ 2.9 õóâü áóþó 1362 õ¿¿õäýýð òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî 2003 îíä 53.5 ìÿíãà áàéñíàà 2004 îíä 46.7 ìÿíãà, 2005 îíä 42.4 ìÿíãà, 2006 îíä 40.0 ìÿíãà áîëæ òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî 2004 îíä 65.7 ìÿíãà áàéñàí áîë 2005 îíä 70.3 ìÿíãà áîëæ 7.1 õóâü áóþó 4.6 ìÿíãàí ºðõººð õàðèí 2006 îíä 72.2 ìÿíãà áîëæ 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2.7 õóâü áóþó 1.9 ìÿíãàí ºðõººð íýìýãäæýý. Ýíý íü çàðèì õîñóóä ãýðëýëòýý öóöëóóëñàí, 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿ì¿¿ñèéí íàñ áàðàëò çàðèì àéìàãò ºññºíòýé õîëáîîòîé þì. Ò¿¿í÷ëýí øèëæèõ õºäºë㺺íèé áàéäàë òîäîðõîé õýìæýýãýýð íºëººëñºí áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð ºðõ òîëãîéëñîí íèéò ýìýãòýé÷¿¿äèéí 14.4 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 24.7 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 18.6 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä, 8.9 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 33.4 õóâü íü Óëààíáààòàð õîòîä òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî 2005 îíä 48.4 ìÿíãà áàéñàí áîë 2006 îíä 46.2 ìÿíãà áîëæ 4.6 õóâèàð áóþó 2.2 ìÿíãààð áóóðñàí áàéíà. Àæèëëàõ õ¿÷ Òºâëºðñºí òºëºâëºãººò ýäèéí çàñãààñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò øèëæèæ ýõýëñíýýð òóñ óëñûí ýäèéí çàñàãò á¿òöèéí ººð÷ëºëò, ¿éëäâýðëýëèéí óíàëò, àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí ººð÷ëºí áàéãóóëàëò ÿâàãäàæ óëìààð àæèë îðëîãîã¿é èðãýäèéí òîî íýìýãäýõ áîëñîí áà òýäíèéã øèíý àæèë ¿éë÷èëãýýíä çóó÷ëàõ, ìýðãýæèë îëãîõ çýðýã àñóóäàë ÷óõëààð òàâèãäñàí þì. Ýíý ¿åýñ õºäºëìºð çîõèöóóëàëòûí àëáàäóóä áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí. 1992 îíîîñ îëîí óëñûí ñòàíäàðò àðãà÷ëàëûí äàãóó õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ (õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáà)-ò á¿ðòãýëòýé õ¿ì¿¿ñèéã àæèëã¿é÷¿¿ä ãýæ ¿çýæ óëñûí õýìæýýíèé àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì; àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîî, àæèëã¿éäëèéí ò¿âøíèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîí ãàðãàæ ñòàòèñòèê ìýäýýëýëä õàìðóóëäàã áîëîâ. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí õºãæèë, õ¿í àìûí ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé áàéäëûã õàðóóëäàã ãîë ¿ç¿¿ëýëò áîë àæèëëàõ õ¿÷íèé õºäºëìºð îðîëöîîíû ò¿âøèí áºãººä ýíý ¿ç¿¿ëýëò ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàãà çýðýã áóóð÷ èðñýí. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õºäºëìºð îðîëöîîíû ò¿âøèí 2006 îíä 64.4 õóâü áîëæ, 2005 îíûõîîñ 0.9 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî 2005 îíûõòîé èæèë ò¿âøèíä áàéíà. Ìàíàé óëñûí õýìæýýãýýð ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìä íèéò àæèëëàã÷äûí ýçëýõ õóâü 2005 îíä 96.7 õóâü áàéñàí áîë 2006 îíä 96.8 õóâü áîëæ 0.1 ïóíêòýýð íýìýãäæýý. Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð àâ÷ ¿çýõýä ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà, íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûíõààñ áóñàä á¿õ ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí òîî ºññºí áàéíà. 23


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

2006 îíä 53.0 ìÿíãàí àæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëñîí áàéíà. Øèíýýð áèé áîëñîí àæëûí áàéðûã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð íü àâ÷ ¿çâýë: íèéò àæëûí áàéðíû 16.5 õóâü íü áàðèëãûí ñàëáàðò, 14.5 õóâü íü áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò, 14.3 õóâü íü õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóéí ñàëáàðò, 14.1 õóâü íü Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäààíû ñàëáàðò, 6.8 õóâü íü çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàðò, áóñàä ñàëáàðò 26.2 õóâü íü áèé áîëñîí áàéíà. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýð òîîöñîí àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéãàà íü àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ (õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáà)-ýýð çóó÷ëóóëàí àæèëä îðñîí àæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí òîî ºññºíòýé õîëáîîòîé. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì áîëîí àæèëëàã÷äûí äîòîð ýìýãòýé÷¿¿ä, ýðýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü îéðîëöîî áàéãàà áîë õàðèí á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí äóíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü ýðýãòýé÷¿¿äèéíõýýñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãý��òýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí äîòîð äýýä áîëîâñðîëòîé áîëîí ìýðãýæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü íýìýãäýæ, òóñãàé äóíä áîëîí ìýðãýæëèéí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ òºãññºí õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷ áàéíà. ̺í ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òàëààðõ õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã îðóóëñàí áîëíî. Óã ìýäýýëëèéã Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí àëáàíû çºâëºëººñ ãàðãàñàí àëáàí ¸ñíû ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðýýñ àâ÷ ýìõòãýâ. Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí àëáàíä 2006 îíû 1 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 120.6 ìÿíãàí àëáàí õààã÷ àæèëëàæ áàéãààãààñ 2.1 õóâü áóþó 2.6 ìÿíãà íü óëñ òºðèéí àëáàí òóøààëòàí, 7.8 õóâü áóþó 9.5 ìÿíãà íü òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí òóøààëòàí, 18.9 õóâü áóþó 22.7 ìÿíãà íü òºðèéí òóñãàé àëáàí òóøààëòàí, 71.2 õóâü áóþó 85.8 ìÿíãà íü òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëûí àæèë ýðõëýã÷èä áàéíà. Òºðèéí àëáàí õààã÷äûã áîëîâñðîëûí áàéäëààð íü àâ÷ ¿çâýë 45.7 õóâü íü äýýä áîëîâñðîëòîé àëáàí õààã÷ áàéãààãèéí 38.8 õóâü íü äèïëîìûí äýýä áîëîí áàêàëàâðûí áîëîâñðîëòîé, 5.6 õóâü íü ìàãèñòðèéí áîëîâñðîëòîé, 1.1 õóâü íü áîëîâñðîëûí äîêòîð (Ph.D)-ûí çýðýãòýé, 0.2 õóâü íü øèíæëýõ óõààíû äîêòîð (Sc.D)-ûí çýðýãòýé àëáàí õààã÷ áàéíà. Òºðèéí íèéò àëáàí õààã÷äûí 23.3 õóâèéã òóñãàé äóíä, 21.2 õóâèéã á¿ðýí äóíä, 9.6 õóâèéã á¿ðýí áóñ äóíä áîëîí áàãà áîëîâñðîëòîé, 0.2 õóâèéã áîëîâñðîëã¿é àëáàí õààã÷ òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Äóíäàæ öàëèí Äóíäàæ öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààã 2000 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñ ýõëýí óëèðàë òóòàì óëñûí õýìæýýãýýð ÿâóóëæ ä¿íã õ¿éñ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºì÷èéí áîëîí õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàæ áàéíà. Ò¿¿âýð ñóäàëãààíä óëèðàë òóòàì äóíäæààð ýäèéí çàñãèéí òºðºë á¿ðèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã ºì÷èéí îëîí õýëáýðèéí 1000 ãàðóé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà õàìðàãäàæ áàéíà. ªì÷èéí îëîí õýëáýðèéí àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãûí àæèë÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí 2006 îíä 127.7 ìÿíãàí òºãðºãò õ¿ð÷, 2003 îíûõîîñ 56.7 õóâü, 2004 îíûõîîñ 37.2 õóâü, 2005 îíûõîîñ 26.2 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Äóíäàæ öàëèíã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð àâ÷ ¿çýõýä óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð, öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýð, óñàí õàíãàìæ, áàðèëãà, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð, òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî, ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàë, òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë 24


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

àæèëëàãààíû ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí áóñàä ñàëáàðò àæèëëàã÷äûíõààñ áîëîí óëñûí äóíäæààñ ºíäºð áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õóâüöààò êîìïàíè, òºðèéí ºì÷èéí ¿éëäâýðèéí ãàçàðò áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàðò àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí óëñûí äóíäàæ áîëîí áóñàä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í Ìîíãîë îðîí çàõ çýýëèéí õàðèëöààíä ýðãýëò áóöàëòã¿é øèëæñýíýýð îëîí óëñûí õýìæýýíä íýãýíò òîãòñîí æèøãèéã áàðèìòëàí, ¿íäýñíèé á¿ðòãýë, ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã îëîí óëñûí ñòàíäàðò àðãà ç¿éä íèéö¿¿ëýõ çàéëøã¿é øààðäëàãà òóëãàðñàí. Ýíý àæëûí ãîë öºì íü øèíý íºõöºëä çîõèöñîí ¿íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì (¯ÒÑ)-èéã áîëîâñðóóëæ, ç¿ãøð¿¿ëýõ, ò¿¿íä øèëæèõ ÿâäàë áàéâ. ¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåìä øèëæèõ áýëòãýëèéã õàíãàõ òàëààð Çàñãèéí ãàçàð 1991 îíä øèéäâýð ãàðãàæ óëìààð 1994 îíû 3-ð ñàðä “Ñòàòèñòèêèéí òóõàé” Ìîíãîë Óëñûí õóóëü àíõ áàòëàãäàæ ìºðäºãäºâ. Óã õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ õ¿ðýýíä òóñ óëñûí ñòàòèñòèêèéí ïðàêòèêò ¯ÒÑ-èéã íýâòð¿¿ëýõ òàëààð òîäîðõîé ¿å øàòòàé àæëóóä ºðíºñºí þì. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ) 2006 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð îíû ¿íýýð 3172.4 òýðáóì òºãðºã, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 1459.0 òýðáóì òºãðºã áîëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 8.4 õóâü áóþó 112.9 òýðáóì òºãðºãººð ºññºí. Ýíýõ¿¿ ºñºëòºä ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ºñºëò ãîëëîí íºëººë뺺. ÄÍÁ-èé 8.4 õóâèéí ºñºëòèéí 4.4 íýãæèéã ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð, 2.0 íýãæèéã ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàð, 2.0 íýãæèéã õºäºº àæ àõóéí ñàëáàð òóñ òóñ õàíãàñàí áàéíà. Íýã õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ îíû ¿íýýð 1230.3 ìÿíãàí òºãðºãò õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 239.5 ìÿíãàí òºãðºãººð íýìýãäëýý. Õóâèéí ñåêòîð 1995 îíä ÄÍÁ-ä 52.6 õóâèéã ýçýëæ áàéñàí áîë 2006 îíä 77.8 õóâü áîëæ ýäèéí çàñàãò õóâèéí õýâøèë äàâàìãàéëàõ áàéð ñóóðüòàé áîëëîî. ÄÍÁ-ä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâèéí æèí õºäºº àæ àõóé, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí ñàëáàðò 100.0 õóâü, õóäàëäààíû ñàëáàðò 99.9 õóâü, ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðò 92.6 õóâü, áàðèëãûí ñàëáàðò 90.0 õóâèéã òóñ òóñ ýçýëæ áàéãàà íü áóñàä ñàëáàðóóäûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ (Õ¯È) Õýðýãëýýíèé ¿íèéí åðºíõèé èíäåêñ 2006 îíä 6.0 õóâü ºññºíèé äîòîð õ¿íñíèé áàðààíû ¿íý á¿ëãèéí ä¿íãýýðýý 3.3%, ýì, òàðèà, ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèéõ 23.6%, òýýâðèéíõ 12.1%, áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèéõ 10.3%, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð, íèéòèéí áàéðíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 10.1%, îðîí ñóóö, óñ, ò¿ëø, öàõèëãààíûõ 8.7 %, áóñàä áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 7.7%, õóâöàñ, ãóòàë, áºñ áàðààíûx 7.5%, ãýð àõóéí òàâèëãà, áàðààíûõ 7.4%, àìðàëò, ÷ºëººò öàã, ñî¸ëûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 6.3%, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõèíû á¿ëãèéí ä¿í 3.3 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷, õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 13.4 õóâèàð áóóð÷ýý. ̺íãº, çýýë Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàíêíû ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé öàð õ¿ðýý, õ¿ðòýýìæ ºðãºæèí, õàðèëöàã÷äûí áàíêèíä èòãýõ èòãýë íýìýãäñíýýð èðãýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí áàíêèí äàõü õàäãàëàìæèéí õýìæýý æèë èðýõ òóñàì ºñºæ áàéãàà íü áîäèò ýäèéí çàñãèéã äýìæèõ ýõ ¿¿ñâýð áîëæ áàéíà. 2003-2006 îíóóäàä ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëò 25


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

æèë äàðààëàí ºñ÷, 2006 îíä 1.53 òðèëëèîí òºãðºãò õ¿ðñýí áàéíà. ̺íãºíèé ãîë øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí íýã áîëîõ íèéò ìºí㺠(Ì2)-íä áàíêíààñ ãàäóóðõ ìºíãºíèé ýçëýõ õóâü 2003-2006 îíóóäàä òàñðàëòã¿é áóóðëàà. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò 2006 îíû ýöýñò 12.1 õóâü áîëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 0.9 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. Áàíêóóä äàõü õàäãàëàìæèéí õýìæýý íýìýãäýí, ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûí ä¿í ºñ÷ áàéãààãààñ èðãýä àæ àõóéí íýãæèä îëãîõ çýýëèéí ýõ ¿¿ñâýð íýìýãäýæ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýä îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë ºñ÷ áàéíà. Àðèëæààíû áàíêóóäûí îëãîñîí çýýëèéí õýìæýý 2006 îíä 1.22 òðèëëèîí òºãðºã áîëæ 2005 îíûõîîñ 42.3 õóâèàð íýìýãäæýý. Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýëä ÷àíàðã¿é çýýëèéí ýçëýõ õóâü 2004 îíä 10.0 õóâü, 2005 îíä 5.8 áàéñàí áîë õàðèí 2006 îíä 4.9 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà íü ñ¿¿ëèéí 3 æèëä ÷àíàðã¿é çýýëèéí íèéò çýýëä ýçëýõ õóâü íü òàñðàëòã¿é áóóð÷ áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. Çýýëèéí õ¿¿ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéãàà ÷ ààæìààð áóóðàõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéíà. Áàíêóóäûí òºãðºãèéí çýýëèéí æèëèéí æèãíýñýí äóíäàæ õ¿¿ 2006 îíä ºìíºõ îíûõîîñ 3.8 ïóíêòýýð áóóð÷ 24.5 õóâü, âàëþòûí çýýëèéí æèãíýñýí äóíäàæ õ¿¿ 0.7 ïóíêòýýð ºñ÷ 15.5 õóâü áîëæýý. Òºãðºãèéí àì.äîëëàðòàé õàðüöàõ àëáàí äóíäàæ õàíø 2006 îíä 1179.55 òºãðºãò õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 25.7 òºãðºãººð ÷àíãàðñàí áàéíà. Yíýò öààñíû çàõ çýýë. Õºðºíãèéí áèðæèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòàä 2003 îíû 1-ð ñàðûí 1-íýýñ ººð÷ëºëò îðæ “Õºðºíãèéí áèðæ” ÕÊ, “Yíýò öààñíû òºëáºð òîîöîî, òºâëºðñºí õàäãàëàìæèéí òºâ” ÕÕÊ ãýñýí áèå äààñàí õóóëèéí ýòãýýä áîëæ, ¿íýò öààñíû êîìïàíèóäàä ò¿âøèí, çýðýãëýë òîãòîîõ, òýäãýýðò ¿íýò öààñíû çàõ çýýëä îðîëöîõ ýðõèéã øèíýýð îëãîõ çýðýã àæëûã õèéæ ã¿éöýòãýæ áàéíà. Õºðºíãèéí áèðæèä 2006 îíû ýöñèéí áàéäëààð 387 êîìïàíè á¿ðòãýëòýé áàéãààãààñ 60 íü òºðèéí ºì÷èéí áîëîí òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé õóâüöààò êîìïàíè, 327 íü á¿ðýí õóâü÷ëàãäñàí õóâüöààò êîìïàíè áàéíà. ¯íýò öààñíû àðèëæàà 2006 îíä íèéò 253 ºäºð ÿâàãäàæ, 74.7 ñàÿ øèðõýã ¿íýò öààñ, ¿¿íýýñ 0.1 ñàÿ áîíä àðèëæàãäñàí áàéíà. Áîíäûí ã¿éëãýý 2006 îíä íèéò ¿íýò öààñíû ã¿éëãýýíèé ¿íèéí ä¿íãèéí 30.1 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Yíýò öààñíû ã¿éëãýýíèé 69.9 õóâèéã ýíãèéí õóâüöààíû àðèëæàà, 24.7 õóâèéã Çàñãèéí ãàçðûí ºðèéí áè÷èã, 5.3 õóâèéã êîìïàíèé áîíä ýçýëæ áàéíà. Óëñûí íýãäñýí òºñºâ Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí õóâüä 2006 îí òààëàìæòàé æèë áîëëîî. Òàéëàíò æèëä õýä õýäýí òàòâàðûí õóóëü øèíýýð áîëîí øèíý÷ëýãäýí áàòëàãäñàíààñ “Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí àëáàí òàòâàðûí õóóëü”-èéã 2006 îíû 6 ñàðààñ, áóñàä õóóëèóäûã 2007 îíû 1 ñàðààñ ìºðäºõººð çààæýý. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî áà òóñëàìæèéí ä¿í æèë á¿ð íýìýãäýæ, 2006 îíû ã¿éöýòãýëèéã 2005 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä òºñâèéí íèéò îðëîãî 62.4 õóâü ºññºí áºãººä íèéò ä¿íãèéí 99.5 õóâèéã óðñãàë îðëîãî ýçýëæ áàéíà. Äýëõèéí çàõ çýýë äýýðõ çýñ áîëîí àëòíû ¿íèéí ºñºëòèéí óëìààñ “Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð”-ûí òóõàé Ìîíãîë óëñûí õóóëèéí äàãóó 2006 îíä 177.5 òýðáóì òºãðºãèéí îðëîãûã “Ìîíãîë óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàí”-ä òºâëºð¿¿ëæýý. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî áà òóñëàìæèéí ä¿í òºëºâëºñºí õýìæýýíýýñ 23.9 õóâü áóþó 262.8 òýðáóì òºãðºãººð äàâæ áèåëñýí áàéíà. Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí öàëèí áîëîí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëñíýýñ öàëèí, õºëñ, íýìýãäýë óðàìøëûí çàðäàë 2005 îíûõîîñ 37.7 õóâü, íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí çàðäàë 31.0 õóâü, õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðäàë 79.2 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Íèéò çàðäàë áà öýâýð çýýëèéí õýìæýý 2006 îíä 1237.0 òýðáóì òºãðºãò 26


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

õ¿ðñýí íü òºëºâëºñºí õýìæýýíýýñ 2.3 õóâü áóþó 27.8 òýðáóì òºãðºãººð, ºíãºðñºí îíûõîîñ 61.8 õóâèàð ºñ÷ýý. Òºñâèéí íèéò àëäàãäàë 2003 îíä ÄÍÁ-íèé 4.2 õóâü, 2004 îíä 2.1 õóâüòàé òýíöýæ áàéñàí áîë 2005 îíä ÄÍÁ-íèé 2.7 õóâüòàé, 2006 îíä ÄÍÁ-íèé (óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð) 3.9 õóâüòàé òóñ òóñ òýíöýõ¿éö õýìæýýíèé àøèãòàé ãàðëàà. Ìîíãîë Óëñûí òºñâèéí óðñãàë òýíöýë 1999 îíîîñ õîéø àøèãòàé ãàðñàí áºãººä 2005 îíä òºñâèéí óðñãàë òýíöëèéí àøèã ÄÍÁ-èé 9.2 õóâüòàé òýíöýæ áàéñàí áîë 2006 îíû ÄÍÁ-íèé óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 11.7 õóâü áîëæ 2.5 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. Èõ áàðèëãà Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí õýìæýý 2006 îíä 197.6 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, 84.4 õóâü áóþó 166.7 òýðáóì òºãðºãèéí àæëûã äîòîîäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä, 11.6 õóâü áóþó 22.9 òýðáóì òºãðºãèéí àæëûã ãàäààäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä ã¿éöýòãýñýí áàéíà. Íèéò áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë 2005 îíûõîîñ 6.6 õóâü áóþó 12.3 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäýâ. Íèéò áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä 2006 îíä 141.1 òýðáóì òºãðºãèéí ¿íäñýí ôîíä á¿õèé îðîí ñóóö, ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà îáúåêòûã àøèãëàëòàä îðóóëñàí íü 2005 îíûõîîñ 39.4 õóâü áóþó 39.9 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäæýý. 2006 îíä íèéò 384 áàðèëãà àøèãëàëòàä îðóóëñíààñ îðîí ñóóöíû çîðèóëàëòòàé 127, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé 79, çî÷èä áóóäëûí çîðèóëàëòòàé 8, ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé 10 áàðèëãûã òóñ òóñ àøèãëàëòàä îðóóëñàí áàéíà. Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý 2006 îíä õàðüöàíãóé òîãòâîðòîé áàéíà. 2006 îíû ýöýñò 1 ì3 ïàëêíû ¿íý 5800 òºãðºã áîëñîí íü 2006 îíû 2-ð óëèðëûíõààñ 5.5 õóâü ºñ÷ýý. պ人 àæ àõóé Ìàë àæ àõóé. Ìàíàé óëñûí ýäèéí çàñãèéí ãîë ¿íäýñ áîëñîí áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ñàëáàð íü ýäèéí çàñàã, õºäºëìºð ýðõëýëò, ýêñïîðòûí îðëîãîä ãîë áàéð ñóóðü ýçýëñýí õýâýýð áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð ìàíàé óëñûí ÄÍÁ-èé 20.2 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðò ¿éëäâýðëýæ, ¿¿íèé 90.1 õóâèéã ìàë àæ àõóéí ñàëáàð ýçýëæ áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð Óëñûí õýìæýýãýýð íèéò àæèëëàã÷äûí 38.7 õóâü íü õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðò àæèëëàæ, ýêñïîðòûí îðëîãûí äºðºâíèé íýãèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéíà. 2006 îíä àìèíäàà ìàëòàé 225.4 ìÿíãàí ºðõ áàéãààãèéí 170.8 ìÿíãà íü ìàë÷èí ºðõ áàéíà. Ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò íèéò 364.4 ìÿíãàí ìàë÷èä àæèëëàæ áàéíà. Ìàëòàé íýã ºðõºä 152 òîëãîé, ìàë÷èí íýã ºðõºä 204 òîëãîé ìàë òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. 2006 îíû æèëèéí ýöñèéí ìàë òîîëëîãûí ä¿íãýýð ìàëûí òîî 34.8 ñàÿ òîëãîéä õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 4.4 ñàÿàð áóþó 14.5 õóâèàð ºñ뺺. Òîîëëîãûí ä¿íãýýð òýìýýíèé òîî 253.5 ìÿíãà, àäóó 2114.8 ìÿíãà, ¿õýð 2167.9 ìÿíãà, õîíü 14815.1 ìÿíãà, ÿìàà 15451.7 ìÿíãàä õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ àäóó 85.7 ìÿíãà, ¿õýð 204.3 ìÿíãà, õîíü 1.9 ñàÿ, ÿìàà 2.2 ñàÿ òîëãîéãîîð òóñ òóñ ºñ÷, õàðèí òýìýýíèé òîî 0.7 ìÿíãààð áóóðëàà. Ìàë òîîëëîãûã óëñûí õýìæýýíä íýãäñýí àðãà ç¿éãýýð ÿâóóëæ ýõýëñýí 1924 îíîîñ õîéø ò¿¿õýíäýý àíõ óäàà õàìãèéí îëîí ìàë ¿¿íèé äîòîð õàìãèéí îëîí ÿìàà òîîëîãäëîî. Ìàë òîîëëîãûí ä¿íãýýð íèéò 21 àéìàã áóþó Äîðíîãîâü àéìãààñ áóñàä á¿õ àéìãóóä ìàëàà 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 3.1-30.3 õóâü áóþó 14.4-469.2 ìÿíãàí òîëãîéãîîð ºñãºæýý. 27


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Àðõàíãàé, Áàÿíõîíãîð, Ãîâü-Àëòàé, Çàâõàí, Ñýëýíãý, Óâñ, Õîâä, Õºâñãºë, Õýíòèé, Äàðõàí-Óóë, Îðõîí, Ãîâüñ¿ìáýð çýðýã 12 àéìàã, Óëààíáààòàð õîò ìàë ñ¿ðãýý íèéò òîëãîéí òîîãîîð òàâàí òºðºë äýýð íü ºñãºñºí áàéíà. Ìàëûí òîî, òîëãîéí ºñºëòºä 2006 îíä áîëîí ñ¿¿ëèéí 3 æèë äàðààëàí öàã àãààðûí áàéäàë ºìíºõ æèë¿¿äòýé õàðüöóóëàõàä òààëàìæòàé áàéæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä ìàëûí õîðîãäîë 200.8 ìÿíãààð áóóð÷, áîéæóóëñàí òºëèéí òîî 1445.6 ìÿíãààð íýìýãäñýí íü ãîëëîí íºëººë뺺. 2006 îíû ìàë òîîëëîãîòîé õàìòðóóëàí õºäºº àæ àõóéä àæèëëàæ áàéãàà áîëîâñîí õ¿÷èí, àøèãëàãäàæ áàéãàà ìàøèí òåõíèê, õàøàà, õóäàã, óñò öýãèéí òîîëëîãûã ÿâóóëëàà. ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëä 2006 îíû áàéäëààð 1838 ìàëûí ýì÷, 821 ìàë ç¿é÷, 534 àãðîíîìè÷, 2411 ìåõàíèêæóóëàã÷ àæèëëàæ, 3.9 ìÿíãàí òðàêòîð, 0.6 ìÿíãàí ¿ð òàðèàíû êîìáàéí, 1.0 ìÿíãàí òàðèà, íîãîî ¿ðëýã÷, 0.2 ìÿíãàí òºìñ ñóóëãàã÷ àøèãëàãäàæ áàéíà. Òîîëëîãîîð 2006 îíä íèéò 38.7 ìÿíãàí øèðõýã õóäàã, 0.8 ìÿíãàí øèðõýã óñàí ñàí òîîëîãäñîí áºãººä ¿¿íèé 10.1 ìÿíãà íü èíæåíåðèéí õèéöòýé, 28.6 ìÿíãà íü ýíãèéí õóäàã áàéíà. Õàøààíû 2006 îíû òîîëëîãîîð 37.2 ñàÿ òîëãîé ìàëûí áàãòààìæ á¿õèé 129.5 ìÿíãàí øèðõýã õàøàà òîîëîãäëîî. ÕÕÀÀß-íààñ èð¿¿ëñýí ìýäýýãýýð 2006 îíä ñ¿¿íèé ¿õðèéí 395, ìàõíû ¿õðèéí 7, ìàõ, íîîñíû õîíèíû 13, ãàõàéí 72, òàõèàíû 81, çºãèéí 31 ýð÷èìæñýí ôåðìåðèéí àæ àõóé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí 2006 îíä õàëäâàðò áîëîí ïàðàçèòòàõ ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýý ëàáîðòîðèéí îíîøëîãîî, ãîö õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ âàêöèíæóóëàëòàä íèéò äàâõàðäñàí òîîãîîð 43.8 ñàÿ òîëãîé ìàë õàìðóóëæ, 19.1 òýðáóì òºãðºã çàðöóóëñàí áàéíà. Ãàçàð òàðèàëàí. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàð 1990 îíîîñ ºìíº æèëä äóíäæààð 700.0-880.0 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 100.0-120.0 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 500.0-700.0 ìÿíãàí òîíí ìàëûí òýæýýë õóðààí àâ÷ áàéñàí áèëýý. 1990 îíîîñ ºìíº ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàðûí áîäëîãî íü ¿ð òàðèà, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, ìàëûí òýæýýëýýð äîòîîäûí õýðýãöýýã õàíãàõûí õàìò òýäãýýðèéã ýêñïîðòëîõîä ÷èãëýãäýæ áàéñàí áºãººä 1990-1996 îíä “ºì÷ ýçýíäýý îéðòîõ òóòàì ò¿¿íèé ¿éë àæèëëàãàà ñàéæèðíà” ãýñýí çàð÷èìä íèéö¿¿ëýí ãàçàð òàðèàëàíãèéí àæ àõóéíóóäûã òºðèéí ºì÷ îðîëöñîí õóâüöààò êîìïàíè áîëãîí ººð÷ëºí çîõèîí áàéãóóëñàí. Óëñààñ øóóä áîëîí øóóä áóñ àðãààð ºãºõ òóñëàìæ áàãàññàí, çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí øèíý íºõöºëä àæ àõóé ýðõëýõ ìåíåæìåíòèéí óð ÷àäâàð õàíãàëòã¿é áàéñàí çýðãýýñ øàëòãààëàí ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý íèëýýä áóóðñàí ¿å áàéâ. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðààñ ãàçàð òàðèàëàíã ñýðãýýõ çîðèëòûã õºäºº àæ àõóéí áîäëîãûí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë áîëãîí òàâüæ áàéãàà áºãººä õºðñ, óóð àìüñãàë, ýäèéí çàñãèéí íººöºº çîõèñòîé àøèãëàæ, òåõíèê òåõíîëîãèéí äýâøëèéã íýâòð¿¿ëæ, òàðèàëàíãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõýä ãîë áîäëîãîî ÷èãë¿¿ëæ áàéíà. Óëñûí õýìæýýãýýð 2003 îíîîñ òàðèàëñàí òàëáàé æèë á¿ð äóíäæààð õîðèîä ìÿíãàí ãà-ãààð áóóðñàí áà 2006 îíû áàéäëààð íèéò 162.0 ìÿíãàí ãà òàëáàéä òàðèàëàëò õèéñíýýñ 126.2 ìÿíãàí ãà-ä ¿ð òàðèà, 10.7 ìÿíãàí ãà-ä òºìñ, 5.9 ìÿíãàí ãà-ä õ¿íñíèé íîãîî, 3.9 ìÿíãàí ãà-ä òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëñàí íü 2005 îíîîñ òàðèàëñàí òàëáàé 27.5 ìÿíãàí ãà-ãààð áóþó 14.5 õóâü áóóðñàí áàéíà. Õóðààñàí óðãàöûí õóâüä 2003-2005 îíóóäàä 165.075.5 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 78.7-82.8 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 59.6-64.2 ìÿíãàí òîíí õ¿íñíèé íîãîî õóðààñàí áîë 2006 îíä 138.6 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 109.1 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 70.4 ìÿíãàí òîíí õ¿íñíèé íîãîî, 10.2 ìÿíãàí òîíí òýæýýëèéí óðãàìàë õóðààæ, 983.3 ìÿíãàí òîíí ºâñ õàäëàí, 34.0 ìÿíãàí òîíí ãàð òýæýýë áýëòãýñýí íü 2005 îíîîñ ¿ð òàðèà 63.1 ìÿí.òí-îîð áóþó 83.6 õóâü, òºìñ 26.2 ìÿí.òîííîîð áóþó 31.7 õóâü, õ¿íñíèé íîãîî 6.3 ìÿí. 28


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

òí-îîð áóþó 9.8 õóâü, áýëòãýñýí ºâñ õàäëàí 138.2 ìÿí.òí-îîð áóþó 16.4 õóâü òóñ òóñ ºñ÷, õàðèí ãàð òýæýýë 1.2 ìÿí.òí-îîð áóþó 3.4 õóâü áóóðñàí áàéíà. Íýã ãà-ãààñ 11.0 öåíòíåð ¿ð òàðèà, 101.7 öåíòíåð òºìñ õóðààñàí íü 2005 îíûõîîñ ¿ð òàðèà 6.3 öí-ýýð, òºìñ 16.9 öåíòíåðýýð òóñ òóñ èë¿¿ áàéíà. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ãîë á¿ñ íóòãóóäàä 2003-2005 îíóóäàä ¿ð òàðèàíû îëîí ìÿíãàí ãà òàëáàé õÿðóó, ìºíäºðò öîõèóëæ, ãàíä íýðâýãäýí õýò õóóðàéøèëò ÿâàãäñàí íü òóõàéí îíóóäàä ¿ð òàðèàíû óðãàö áóóðàõ, íýã ãà-ãààñ àâñàí óðãàöûí õýìæýý áàãàñàõàä ãîëëîí íºëººëæýý. Õàðèí 2006 îíä ãàçàð òàðèàëàíãèéí á¿ñ íóòãóóäààð öàã àãààð òààòàé áàéæ, õóð áîðîî ýëáýã îðæ çóíøëàãà ñàéí áàéñíààñ íýã ãà-ãèéí óðãàöûí õýìæýý ºñ÷ ¿ð òàðèà, òºìñ õ¿íñíèé íîãîîíû óðãàöûí õýìæýý íýìýãäýõýä íºëººëñºí. ̺í òàðèàëàí ýðõëýõ àãðîòåõíîëîãèéã øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëæ, òåõíèêèéí øèíý÷ëýëò õèéñýí íü óðãàöûí õýìæýý ºñºõºä íºëººëñºí áàéíà. Àæ ¿éëäâýð Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 2006 îíä (2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð) 942.9 òýðáóì òºãðºã áîëæ, 2005 îíûõîîñ 9.1 õóâü áóþó 78.6 òýðáóì òºãðºãººð ºññºí áàéíà. 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2006 îíä ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë, ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò, í¿¿ðñ îëáîðëîëò, öàõèëãààí äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë, íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà, áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò, öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë, òºìðèéí ¿éëäâýðëýë, ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë, íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë, ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò, ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë, 0.3 õóâèàñ 4.8 äàõèí ºñ÷; õàðèí óñ õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë, òàìõè ¿éëäâýðëýë, ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë, êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë, õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò, ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, ìàøèí òîíîã òºõººðºìæèéí ¿éëäâýðëýë çýðýã ñàëáàðóóäûí ¿éëäâýðëýë 6.6-58.9 õóâü áóóðñàí áàéíà. 2006 îíûã 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íýýñ öàõèëãààí, í¿¿ðñ, ãàçðûí òîñ, çýñèéí áàÿæìàë ìåòàëë àãóóëãààðàà, ìîëèáäåíèé áàÿæìàë ìåòàëë àãóóëãààðàà, õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë, ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë, ºëºí ãýäýñ, ìàëûí òýæýýë, íàðèéí áîîâ, ãîéìîí, ñïèðò, àðõè, äàðñ, õèâñ, ñ¿ëæìýë ýäëýë, ñàìíàñàí íîîëóóð, óãààñàí íîîñ, òýìýýíèé íîîñîí õºíæèë, áàðèëãûí õààëãà, öîíõ, òàðèëãûí ýì, øàõìàë ýì, øèíãýí ýì, öåìåíò, óëààí òîîñãî, öóë áåòîí, áåòîí çóóðìàã, êàòîäûí çýñ, ìåòàëë áýëäýö, ìåòàëë öóâèìàë, íýã óäààãèéí òàðèóð çýðýã 109 á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áèåò õýìæýýãýýð ºñ÷; õàðèí ò¿ãýýñýí öýâýð óñ, àëò, õèàìíû ç¿éë, òàëõ, ÷èõýð, æèãíýìýã, õ¿íñíèé äàâñ, ïèâî, àìòàò óñ, óíäàà, ýýðñýí óòàñ, ýñãèé, òºìºð çàìûí äýð ìîä, ñîíèí, íîì, øîõîé, áåòîí äýð çýðýã 121 á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áèåò õýìæýýãýýð áóóð÷ýý. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ä¿íãýýð 2006 îíä 2093.0 òýðáóì òºãðºãèéí (îíû ¿íýýð) á¿òýýãäýõ¿¿íèéã äîòîîä, ãàäààäûí çàõ çýýëä áîðëóóëàâ. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò áîðëóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 73.9 õóâèéã óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð; 17.0 õóâèéã áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð; 9.1 õóâèéã öàõèëãààí äóëààí ýð÷èì õ¿÷, õàíãàìæèéí ñàëáàð áîðëóóëæýý. Øèíýýð 146 àæ àõóéí íýãæ 2006 îíä ìýäýýíä õàìðàãäñàí áàéíà. Òóñ ñàëáàðò 2006 îíû ýõíýýñ øèíýýð ¿éëäâýðëýæ ýõýëñýí õýð÷ñýí ãóðèë, øºëíèé áýëäìýë, øàðñàí òºìñ/ 29


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

÷èïñ/, õîîëíû ñàâõ, öààñàí àÿãà, òàâàã, õóëäààñàí õýâëýë, ìîëèáäåíèé èñýë, àâòîìàøèíû äóãààð çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 2006 îíä íýìæ õàìðàãäàâ. Àæ ¿éëäâýðèéí ìýäýýíä õàìðàãäàæ áàéãàà íèéò àæ àõóéí íýãæèéí 18.1 õóâü íü óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýðò, 69.2 õóâü íü áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðò, 12.7 õóâü íü öàõèëãààí äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæèéí ñàëáàðò õàìðàãäàæ áàéíà.

Òýýâýð ªðãºí óóäàì íóòàãòàé, õ¿í àì õàðüöàíãóé ñèéðýã ñóóðüøäàã Ìîíãîë îðíû õóâüä òýýâýð íü ýäèéí çàñãèéí àìüäðàëä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé ñàëáàðóóäûí íýã þì. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä àâòî òýýâðèéí áàéãóóëëàãóóä õóâü÷ëàãäàæ õóâèéí õýâøèë àâòî òýýâðèéí ñàëáàðò çîíõèëîõ ¿¿ðýãòýé áîëîâ. Õîò õîîðîíäûí áîëîí îðîí íóòãèéí çîð÷èã÷ òýýâðèéí áîëîí à÷àà òýýâðèéí àâòî ìàøèí, òàêñèíû ¿éë÷èëãýý ¿íäñýíäýý á¿ðýí õóâü÷ëàãäàâ. Õºðø çýðãýëäýý ÎÕÓ, ÁÍÕÀÓ áîëîí äîòîîääîî àæ ¿éëäâýðèéí òîìîîõîí õîòóóä áîëîõ Äàðõàí, Ýðäýíýò, Ñ¿õáààòàðûã õîëáîñîí 1815 êèëîìåòð òºìºð çàìààð óëñûí íèéò à÷àà ýðãýëòèéí 95.2 õóâèéã òýýâýðëýæ áàéíà. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2006 îíä 24.0 ñàÿ òîíí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 195.4 ñàÿ õ¿í òýýâýðëýæ, à÷àà ýðãýëò 9692.7 ñàÿ òí.êì, çîð÷èã÷ ýðãýëò 2771.4 ñàÿ õ¿í êì, íèéò îðëîãî 306.4 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðýâ. Òýýâðèéí ñàëáàðûí íèéò îðëîãûí 15.1 õóâü íü àâòî òýýâðýýñ, 59.6 õóâü íü òºìºð çàìûí òýýâðýýñ, 25.3 õóâü íü àãààðûí òýýâðýýñ òóñ òóñ îðñîí áàéíà. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2006 îíä òýýñýí à÷àà 2005 îíûõîîñ 1.3 õóâü, çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 1.4 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Òºìºð çàìûí òýýâðèéí äàìæèí ºíãºðºõ à÷àà ýðãýëò 2005 îíûõîîñ 17.2 õóâü áóþó 1029.2 ñàÿ òí.êì-ýýð áóóðñàí íü íèéò à÷àà ýðãýëòèéí áóóðàëòàä íºëººëñºí áàéíà. Àâòî òåõíèêèéí 2006 îíû óëñûí ¿çëýãýýð á¿õ òºðëèéí àâòî ìàøèí 140.9 ìÿíãàä õ¿ðñíèé 94.4 ìÿíãà íü ñóóäëûí àâòîìàøèí, 29.4 ìÿíãà íü à÷àà òýýâðèéí, 11.7 ìÿíãà íü àâòîáóñ, 4.0 ìÿíãà íü òóñãàé çîðèóëàëòûí òîíîãëîë á¿õèé òýýâðèéí õýðýãñýë, 1.4 ìÿíãà íü öèñòåðí áàéæýý. Íèéò àâòîìàøèíû 56.2 õóâü áóþó 79.1 ìÿíãà íü Óëààíáààòàð õîòîä òîîëîãäñîí áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí àâòî òýýâðèéí ñàéæðóóëñàí çàìûí íèéò óðò 2006 îíû ýöýñò 6.3 ìÿíãàí êì, ¿¿íýýñ õàòóó õó÷èëòòàé çàì 2.4 ìÿíãàí êì áîëæýý. 2005 îíòîé õàðüöóóëáàë íèéò ñàéæðóóëñàí çàìûí óðò 154.1 êì, ¿¿íýýñ õàòóó õó÷èëòòàé çàìûí óðò 114.2 êì-ýýð òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãè Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ¿¿ðýí òåëåôîí, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî ýð÷èìòýé ºñ÷ 2005 îíä õºäºë㺺íò ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 570.9 ìÿíãà, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî 23.0 ìÿíãà áàéñàí áîë 2006 îíä ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 770.1 ìÿíãà, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷ 45.1 ìÿíãàä õ¿ð÷ 2005 îíûõîîñ ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 34.9 õóâü, óòàñã¿é òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 1.9 äàõèí òóñ òóñ ºñ÷ýý. Ò¿¿í÷ëýí ñàíñðûí õºäºë㺺íò õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî 2006 îíä 258-ä õ¿ðñýí áàéíà. Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî áóóð÷ 1000 õ¿íä íîãäîõ òåëåôîí öýãèéí òîî 2005 îíä 63 áàéñàí áîë 2006 îíä 61 áîëæ áóóðñàí áàéíà. Àíõíû êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñ¿ëæýýí¿¿ä 1996 îíä áàéãóóëàãäàæ áàéñàí áîë 2006 îíû áàéäëààð óëñûí õýìæýýíä 30 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà êàáåëèéí òåëåâèçèéí ¿éë÷èëãýý ÿâóóëæ, ýäãýýðò 81.8 ìÿíãà ãàðóé õýðýãëýã÷èä õîëáîãäñîí áàéíà. 30


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Õîëáîîíû ñàëáàðò 2006 îíû 6 äóãààð ñàðààñ ýõëýí ¿¿ðýí òåëåôîí õîëáîîíû ãóðàâäàã÷ îïåðàòîð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëëýý. Øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð 2005 îíä 821.6 ìÿí.ø áè÷èã, çàõèäàë èëãýýìæèéã ÿâóóëæ, 13.8 ñàÿ.ø òîãòìîë õýâëýëèéã õ¿ðãýæ áàéñàí áîë 2006 îíä 829.3 ìÿí.ø áè÷èã, çàõèäàë èëãýýìæèéã ÿâóóëæ 17.6 ñàÿ.ø òîãòìîë õýâëýëèéã ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èäýä õ¿ðãýæ 2005 îíûõîîñ áè÷èã, çàõèäàë, èëãýýìæ 0.9 õóâü, òîãòìîë õýâëýëèéí øóóäàí ¿éë÷èëãýý 27.8 õóâü òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Ãàäààä õóäàëäàà Ãàäààä õóäàëäààíû íèéò ýðãýëò 2006 îíä 3028.4 ñàÿ àì.äîëëàð, ¿¿íýýñ ýêñïîðò 1542.8 ñàÿ, èìïîðò 1485.6 ñàÿ àì.äîëëàð áîëñîí áàéíà. Íèéò áàðàà ýðãýëò 2005 îíîîñ 34.6 õóâü, ýêñïîðò 44.9 õóâü, èìïîðò 25.4 õóâü òóñ òóñ ºñºâ. Äýëõèéí çàõ çýýë äýýð 2006 îíä ìàíàé ýêñïîðòûí ãîë á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ çýñ, àëò, íîîëóóðûí ¿íý ìýäýãäýõ¿éö ºññºí. Y¿íèé ¿ð ä¿íä ýêñïîðòûí îðëîãî íýìýãäýæ, ýêñïîðòûí ºñºëò èìïîðòûí ºñºëòººñ 19.4 ïóíêòýýð äàâæ ãàðñàí íü ãàäààä õóäàëäàà 57.2 ñàÿ àì. äîëëàðûí àøèãòàé ãàðàõàä íºëººë뺺. Íýã òîíí çýñèéí áàÿæìàëûí äóíäàæ ¿íý 2006 îíä 1059.9 àì. äîëëàðò õ¿ðñýí íü ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí õóãàöààíä õàìãèéí ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ð÷ 2000 îíûõîîñ 3.7 äàõèí, 2005 îíûõîîñ 90.7 õóâü òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Ýêñïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 439.2 ñàÿ àì.äîëëàðààð, íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í 55.2 ñàÿ àì.äîëëàðààð, àðüñ øèðýí ò¿¿õèé ýä áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ øèð, àíãèéí ¿ñ ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë 14.5 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ íýìýãäñýí íü ýêñïîðò ºñºõºä ãîëëîí íºëººëºâ. Õàðèí ¿íýò áà õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñèéí ýêñïîðò 61.4 ñàÿ àì. äîëëàðààð áóóð÷ýý. ¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàë ãî¸ëûí ç¿éëñèéí ýêñïîðò 2005 îíä íèéò ýêñïîðòûí ä¿íãèéí 31.1 õóâèéã ýçýëæ áàéñàí áîë 2006 îíä 17.5 õóâü áîëæ 13.6 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. Xîíü, ÿìààíû àðüñíû ýêñïîðòûí õýìæýý 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2006 îíä ýðñ áóóð÷ õàðèí õîíü, õóðãàíû áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðåòûí ýêñïîðòûí õýìæýý 48.9 õóâü, ÿìàà, èøèãíèé áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðîíû ýêñïîðòûí õýìæýý 2.8 äàõèí ºññºí áàéíà. ̺í ñàìíàñàí íîîëóóðûí ýêñïîðò 54.8 õóâü, áîõèð íîîëóóðûí ýêñïîðò 4.7 äàõèí òóñ òóñ ºñ÷ýý. Ìàíàé óëñûí èìïîðò íü õýðýãëýýíèé áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòûí á¿õèé ë íýð òºðëèéã õàìðàõûí çýðýãöýý èìïîðòûí ä¿íä ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëæ, ò¿¿íèé ¿íèéí ºñºëò íü èìïîðò ºñºõºä íºëººëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí ýäèéí çàñãèéí ºñºëò, ÿëàíãóÿà áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, óóë óóðõàéí ñàëáàð, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéí ºñºëòòýé óÿëäààä èìïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò òàéëàíò õóãàöààíä 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 123.8 ñàÿ àì.äîëëàðààð, àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãèéí èìïîðò 33.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãèéí èìïîðò 14.8 ñàÿ àì.äîëëàðààð, òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Õàðèí íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò 12.1 ñàÿ àì.äîëëàðààð áóóðñàí áàéíà. Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðòûí ºñºëòºíä àâòîáåíçèíû èìïîðòûí õýìæýý 42.5 õóâü áóþó 52.2 ñàÿ àì äîëëàðààð, äèçåëü ò¿ëøíèé èìïîðòûí õýìæýý 30.2 õóâü áóþó 47.4 ñàÿ àì. äîëëàðààð, îíãîöíû ò¿ëøíèé èìïîðò 2.6 äàõèí áóþó 17.5 ñàÿ àì äîëëàðààð òóñ òóñ ºññºí íü íºëººëñºí áàéíà. 31


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãèéí èìïîðòèéí ºñºëòºíä õºíãºí òýðýãíèé èìïîðò 56.5 õóâü áóþó 29.3 ñàÿ àì äîëëàðààð, à÷ààíû òýðýã 12.0 õóâü áóþó 2.7 ñàÿ àì äîëëàðààð ºññºí íü íºëººëñºí áàéíà. Òºëáºðèéí òýíöýë Òºëáºðèéí òýíöëèéí óðñãàë äàíñ 2006 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 321.6 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷, 2005 îíîîñ 3.8 äàõèí áóþó 237.4 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà. Óðñãàë äàíñ àøèãòàé ãàðàõàä áàðàà áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë ñàéæèðñàí ÿâäàë íºëººëñºí áàéíà. Áàðààíû òýíöýë 2006 îíä 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 225.2 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë 58.4 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ íýìýãäýâ. Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë ñàéæðàõàä Ìîíãîë óëñûí ýêñïîðòûí ãîë áàðààíóóä áîëîõ çýñ, àëò, íîîëóóðûí äýëõèéí çàõ çýýëèéí ¿íý ºíäºð áàéñàí, ò¿¿í÷ëýí Èõ Mîíãîë óëñ áàéãóóëàãäñàíû 800 æèëèéí îéòîé õîëáîãäîí Ìîíãîë óëñàä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí òîî õàðüöàíãóé ºññºíèé ¿ð ä¿íä àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí îðëîãî èõýýõýí íýìýãäñýí íü íºëººëæýý. Õºðºí㺠áà ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ 102.0 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷ 2005 îíîîñ 58.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà. Òàéëàíãèéí æèëä 166.5 ñàÿ àì.äîëëàðûí ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò õèéãäñýí íü 2005 îíûõîîñ 15.8 ñàÿ àì.äîëëàðààð áóóð÷ýý. Íèéò òºëáºðèéí òýíöýë 424.2 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷ 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 3.2 äàõèí áóþó 289.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà.

Îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé Óëñûí õýìæýýãýýð 2006 îíä íèéò 467.6 ìÿíãàí àì ìåòð òàëáàé á¿õèé îðîí ñóóöûã 2006 îíä øèíýýð àøèãëàëòàä îðóóëñíààð îðîí ñóóöíû ôîíä 7742.1 ìÿíãàí àì ìåòð áîëæ, 2003 îíûõîîñ 12.2 õóâü, 2004 îíûõîîñ 8.6 õóâü, 2005 îíûõîîñ 5.0 õóâü òóñ òóñ ºñ÷ýý. Øèíýýð 2006 îíä àøèãëàëòàä îðóóëñàí îðîí ñóóöíû íèéò òàëáàéí 96.5 õóâü õóâèéí îðîí ñóóöíûõ áàéãàà íü 2005 îíûõîîñ 0.2 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. Óñ ò¿ãýýõ öýãèéí òîî 2006 îíä 1068 áîëæ, 2005 îíîîñ 2.8 õóâü ºñ뺺. Ǻºâðèéí óñ õýðýãëýäýã ºðõèéí òîî 2006 îíä 296.2 ìÿíãàä õ¿ð÷ ºìíºõ îíûõîîñ 8.0 õóâü áóþó 22.8 ìÿíãààð íýìýãäñýí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2005 îíä õàëóóí óñíû íèéò 369 öýã àæèëëàæ áàéñàí áîë 2006 îíä ýíý ¿ç¿¿ëýëò 393 áîëæ 6.5 õóâü ºñ÷ýý. Íèéò 794 çî÷èä áóóäàë 2006 îíä àæèëëàæ áàéãàà íü 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 7.3 õóâü áóþó 54-ººð íýìýãäñýí áàéíà. Àÿëàë æóóë÷ëàë Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð 2006 îíä îðñîí, ãàðñàí íèéò çîð÷èã÷èä äàâõàðäñàí òîîãîîð 2.4 ñàÿä õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 10.5 õóâü áóþó 226.2 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäæýý. Ìàíàé óëñûí õèëýýð 2006 îíä îðñîí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí 40.2 õóâèéã ÁÍÕÀÓ-ûí èðãýä; 20.5 õóâèéã ÎÕÓ-ûí èðãýä; 13.7 õóâèéã ÁÍÑÓ-ûí èðãýä; 4.9 õóâèéã ßïîí óëñûí èðãýä; 2.8 õóâèéã ÀÍÓ-ûí èðãýä; 17.9 õóâèéã áóñàä îðíû èðãýä ýçýëæ áàéíà. Ìîíãîë Óëñàä 2006 îíä ãàäààäûí 408.5 ìÿíãàí çîð÷èã÷èä îðæ èðñýí íü 2005 îíûõîîñ 18.5 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. 2006 îíä èðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí 88.6 õóâü íü 30 õ¿ðòýë õîíîã; 7.7 õóâü íü 90 õ¿ðòýë õîíîã; 3.7 õóâü íü 90 áà ò¿¿íýýñ äýýø õîíîã áàéõààð èðñýí áºãººä 62.1 õóâü íü Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòãààñ; 33.2 õóâü íü Åâðîïîîñ; 32


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

3.7 õóâü íü Àìåðèê òèâýýñ; 0.4 õóâü íü Îéðõè Äîðíîäîîñ; 0.6 õóâü íü ªìíºä Àçè, Àôðèê òèâýýñ èðñýí áàéíà. Ìîíãîë Óëñàä 2006 îíä 386.0 ìÿíãàí æóóë÷èä èðñýí íü 2005 îíûõîîñ 14.0 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. 2006 îíä îðæ èðñýí æóóë÷äûí 63.7 õóâü íü Ç¿¿í Àçè; Íîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòãààñ; 32.1 õóâü íü Åâðîïîîñ; 3.7 õóâü íü Àìåðèê òèâýýñ; áóñàä íü Îéðõè Äîðíîä, ªìíºä Àçè, Àôðèê òèâýýñ èðæýý. Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð îðñîí íèéò çîð÷èã÷äûí 49.3 õóâü íü Çàìûí Y¿ä áîîìòîîð; 17.1 õóâü íü ×èíãèñ õààí áîîìòîîð; 10.6 õóâü íü Àëòàíáóëàã áîîìòîîð; 3.3 õóâü íü Øèâýýõ¿ðýí áîîìòîîð; 19.7 õóâü íü áóñàä áîîìòóóäààð îðæ èðæýý. 2006 îíä ìàíàé óëñûí õèëýýð ãàðñàí 817.6 ìÿíãàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí 87.0 õóâü íü õóâèéí æóðìààð, òýäãýýðèéí äèéëýíõ áóþó 92.4 õóâü íü ÁÍÕÀÓ, ÎÕÓ, ÁÍÑÓ ðóó çîð÷æýý. 2006 îíä ãàäààäàä çîð÷ñîí ìîíãîë èðãýäèéí èõýíõ íü 30 õ¿ðòýë õîíîãèéí õóãàöààòàé ÿâñàí áîë ãàäààäûí èðãýäèéí äèéëýíõ íü ìºí èéì õóãàöààãààð îðæ èðæýý.

ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿âøèí ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ò¿¿âýð ñóäàëãààíû ä¿íãýýñ õàðàõàä 2006 îíä íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò îðëîãî 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä òóõàéí îíû ¿íýýð 16.4 õóâü ºññºí áàéíà. ¯¿íýýñ öàëèí õºëñíèé îðëîãî óëñûí äóíäæààð 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 13.6 õóâü, 2004 îíûõîîñ 38.6 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãî äóíäæààð 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 28.6 õóâü, 2004 îíûõîîñ 48.4 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Õàðèí èíôëÿöèàð çàñâàðëàñàí áîäèò ºñºëò íü öàëèí õºëñíèé îðëîãûí õóâüä 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 7.1 õóâü, 2004 îíûõîîñ 30.7 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãûí õóâüä 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 21.3 õóâü, 2004 îíûõîîñ 40.0 õóâü òóñ òóñ ºññºí ä¿íòýé áàéíà. ªðõèéí íèéò îðëîãî (çàðëàãà)-ûã ºðõèéí ìºíãºí îðëîãî (çàðëàãà) äýýð ºðõèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ áýëòãýñýí áîëîí áóñäààñ ¿íýã¿é àâ÷ õýðýãëýñýí ç¿éëñèéí ìºíãºí ä¿íã íýìñýíýýð òîäîðõîéëîâ. Öàëèí, òýòãýâýð òýòãýìæ áîëîí áóñàä ìºíãºí îðëîãî õºäººä 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 42.2-74.6 õóâü ºññºí íü ºðõèéí ¿éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãûí íèéò îðëîãîä ýçëýõ õóâèéí æèí 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 5.0 ïóíêòýýð áóóðàõàä íºëººëñºí áàéíà. ªðõèéí ìºíãºí çàðëàãûã õàðàõàä õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà óëñûí äóíäæààð 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 16.8 õóâü, 2004 îíûõîîñ 22.3 õóâü, õ¿íñíèé áóñ áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà óëñûí äóíäæààð 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 17.1 õóâü, 2004 îíûõîîñ 57.0 õóâü òóñ òóñ ºññºí ä¿íòýé áàéíà. ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã 2006 îíû áàéäëààð ªÎÇÑ-íû ä¿íãýýð òîîöîæ, 2002-2003 îíû ÿäóóðëûí áàéäàëòàé õàðüöóóëæ ¿çýõýä óëñûí äóíäæààð ÿäóóðëûí õàìðàëò, ÿäóóðëûí ã¿íçãèéðýëò áîëîí ÿäóóðëûí ìýäðýìæèéí õóâü áóóðñàí ä¿íòýé áàéãàà íü ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä òºðººñ õ¿í àìûí íèéãìèéí àñóóäëààð àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà àðãà õýìæýý ìºí öàã àãààð õàðüöàíãóé òààòàé áàéãààãààñ ìàëûí òîî òîëãîé ºññºí çýðýã íü ÿäóóðàë áóóðàõàä òîäîðõîé õýìæýýãýýð íºëºº ¿ç¿¿ëñýíòýé õîëáîîòîé áàéíà.

Áîëîâñðîë Õ¿í àì, îðîí ñóóöíû 2000 îíû óëñûí òîîëëîãûí ä¿íãýýð Ìîíãîë óëñûí 15 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñòàé õ¿í àìûí 97.6 õóâü íü áè÷èã ¿ñýã òàéëàãäñàí ä¿íòýé áàéíà. 33


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

ÁÑØÓß-íààñ 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä, ÅÁÑ-èéí ºäðººð ñóðàëöàã÷äûí òîîã ìýäýýëëèéí øèíý ïðîãðàìì õàíãàìæ àøèãëàí ãàðãàõ áîëñîí, øèëæèëò õºäºë㺺íòýé óÿëäóóëàí ñóðàëöàã÷äûí òîîíû äàâõàðäëûã àðèëãàõ òóñãàéëñàí àðãà õýìæýý, ÅÁÑ-èéí íýã õ¿¿õäýä íîãäîõ õóâüñàõ çàðäëààð ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ áàéãààãààñ õºäººãèéí ñóðãóóëèóäûí õ¿¿õäèéí òîîã ºñãºæ ìýäýýëýõ áîëîí Àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí ñóðãàëòàä õàìðàã÷äûí òîîã ºäðººð ñóðàëöàã÷äûí òîîíä îðóóëàí òîîöñîí òîõèîëäîë ãàð÷ áàéñíûã çîãñîîñîí çýðãýýñ øàëòãààëæ 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõýíä á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî 710.4 ìÿíãà áîëæ 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 2.6 ìÿíãààð áóóðàâ. 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä åðºíõèé áîëîâñðîëûí 742 ñóðãóóëüä íèéò 542.5 ìÿíãàí ñóðàã÷ ñóðàëöàæ áàéãàà íü 2003-2004 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ 5.1 ìÿíãààð íýìýãäñýí áîëîâ÷ 2005-2006 õè÷ýýëèéí æèëýýñ 14.4 ìÿíãààð áóóðñàí áàéíà. Îðîé, ý÷íýý àíãèä ñóðàëöàæ áàéãàà ñóðàëöàã÷äûí òîî 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 4.9 ìÿíãà áîëñîí íü 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ 5.8 ìÿíãààð áóþó 54.2 õóâèàð áóóð÷ýý. Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâä ñóðàëöàæ áàéãàà îþóòíû òîî òîãòìîë ºñ÷ áàéãàà áºãººä 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò 167.9 ìÿíãàí îþóòàí ñóðàëöàæ áàéíà. 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ñóðàëöàæ áàéãàà íèéò îþóòíû 69.9 õóâü íü òºðèéí ºì÷èéí, 30.1 õóâü íü õóâèéí õýâøëèéí ñóðãóóëüä ñóðàëöàæ áàéíà. Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷äèéí òîî ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò òºãñºã÷äèéí òîî 131.1 ìÿíãà áîëæ, 20042005 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí òºãñºã÷人ñ 3 ìÿíãà, 2003-2004 îíû õè÷ýýëèéí æèëä òºãñºã÷人ñ 12.9 ìÿíãààð íýìýãäæýý. Ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 7-15 íàñíû õ¿¿õäèéí òîî 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 12.3 ìÿíãà áîëæýý. Ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü 2006-2007 îíä 2.2 õóâü áîëæ, 2005-2006 îíûõîîñ 0.6 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 56.1 ìÿíãàí õ¿¿õýä íýãä¿ãýýð àíãèä øèíýýð ýëññýí íü 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 0.7 õóâèàð ºññºí áàéíà. Ýíý íü åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã 11 æèëèéí òîãòîëöîîíä øèëæ¿¿ëñíýýð 7 íàñòàé õ¿¿õýä ÅÁÑ-ä ýëñýí îðîõ áîëñîíòîé õîëáîîòîé. ÅÁÑ-èéí íýã áàãøèä íîãäîõ õ¿¿õäèéí òîî 2006-2007 îíä 23.7 áîëæ 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 0.9 ïóíêòýýð áóóðëàà. ÅÁÑ-èéí áàãø íàðûí òîî æèëýýñ æèëä íýìýãäýæ, 2006-2007 îíä 22.9 ìÿíãà áîëñîí íü 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 1.2 õóâü áóþó 0.3 ìÿíãààð íýìýãäëýý. Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëèéí òºãñºã÷äèéí òîî íýìýãäýæ áàéãàà áà 2005-2006 îíä íèéò 23.6 ìÿíãàí îþóòàí òºãññºíººñ 25.2 õóâü íü õóäàëäàà, áèçíåñèéí óäèðäëàãà, 12.2 õóâü íü áàãø, áîëîâñðîë ñóäëàë, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ, 6.1 õóâü íü èíæåíåðèéí ìýðãýæëýýð òºãññºí áàéíà. 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëä äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëü òºãñºã÷äèéí 7.5 õóâü íü õóóëü, ýðõ ç¿éí ìýðãýæëýýð òºãñºæ áàéñàí áîë ýíý ¿ç¿¿ëýëò 2005-2006 îíä 7.1 õóâü áîëæ 0.4 ïóíêòýýð áóóð÷ýý. 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí áàéäëààð 99.1 ìÿíãàí õ¿¿õýä ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðàãäàæ áàéãàà íü 2004-2005 îíûõîîñ 10 õóâü ºñ÷, õàðèí 2005-2006 îíîîñ 0.3 õóâü áóóðñàí áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí òîî 2006 îíä 3.4 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 4.5 õóâü ºñ÷ýý. Íèéò àæèëëàã÷äûí 68.4 õóâü íü ¿íäñýí àæèëëàã÷èä áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû íýã áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí äóíäàæ òîî 2003 îíä 62 áàéñíàà 2004 îíä 56 áîëæ áóóðñàí áîë, 2005 îíä 58, 2006 îíä 59 áîëæ ºññºí áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí íèéò çàðäàë 2006 îíä 7.7 òýðáóì òºãðºã áîëæ 2005 îíûõîîñ 6.9 õóâü ºññºí áàéíà. 34


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

¯¿íýýñ øèíæëýõ óõààíû áàéãóóëëàãóóäûí ñàëáàðûí çàðäëûã àâ÷ ¿çâýë 2006 îíä íèéò çàðäëûí 23.7 õóâü íü òåõíèêèéí, 27.4 õóâü íü áàéãàëèéí, 11.0 õóâü íü ÕÀÀ, 7.3 õóâü íü àíàãààõ óõààíû, 13.6 õóâü íü íèéãìèéí óõààíû ñàëáàðò, 16.9 õóâü íü èõ, äýýä ñóðãóóëüä íîãäîæ áàéíà. Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òîî 2006 îíä 343 áîëæ, 2005 îíûõîîñ 7.5 õóâü ºñ÷ýý. ¯¿íýýñ îíîëûí ñóóðü ñóäàëãààíû òîî 9.9 õóâü, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí çýõýö àæëûí òîî 39.3 õóâü ºñ÷, õàðèí øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òºñëèéí òîî 2.3 õóâü áóóð÷ýý. Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí çàðäàë 2006 îíä 5663.4 ñàÿ òºãðºã áîëæ, 2005 îíûõîîñ 12.3 õóâü ºñ÷ýý. ¯¿íýýñ øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí çýõýö àæèëä 4.4 õóâü, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òºñºëä 45.6 õóâü, îíîëûí ñóóðü ñóäàëãààíä 50.0 õóâèéã òóñ òóñ çàðöóóëñàí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä àæèëëàæ áàéãàà íèéòèéí íîìûí ñàí, óíøèã÷äûí òîî ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2003 îíä íèéò 283 íèéòèéí íîìûí ñàí àæèëëàæ, 284.4 ìÿíãàí áàéíãûí óíøèã÷ ¿éë÷ë¿¿ëæ áàéñàí áîë 2006 îíä 290 íîìûí ñàíãààð 321.8 ìÿíãàí óíøèã÷ ¿éë÷ë¿¿ëæýý. Íîìûí ôîíä 2006 îíä 7.0 òýðáóì áîëæ, ºíãºðñºí îíûõòîé èæèë ò¿âøèíä áàéíà. Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí òîãëîëòûí òîî 2006 îíä 4.9 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 32.7 õóâü; ¿çýã÷äèéí òîî 1278.7 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 28.7 õóâü òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Ìóçåéí ¿çìýðèéí òîî 2006 îíä 207.9 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 1.6 õóâü; ¿çýã÷äèéí òîî 412.1 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 19.9 õóâü òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Ñ¿ì õèéä Ìîíãîë Óëñûí /1992 îíû/ øèíý ¿íäñýí õóóëèàð èðãýäèéí ø¿òýõ, ýñ ø¿òýõ ýðõ íü ÷ºëººòýé áîëñíîîð ÿíç á¿ðèéí óðñãàëûí ñ¿ì õèéä¿¿ä áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí. Þóíû ò¿ð¿¿íä óëàìæëàëò áóääûí øàøíû ñ¿ì õèéä¿¿ä îëíîîð áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí áºãººä óëìààð õðèñòèéí áîëîí øàøíû áóñàä óðñãàëûí ñ¿ì õèéä, øàøíû áàéãóóëëàãóóäûí òîî íýìýãäýæ áàéíà. Ñ¿ì õèéä¿¿äèéã áàéðøëààð íü àâ÷ ¿çâýë õºäºº îðîí íóòàãò óëàìæëàëò øàøíû (áóääà, èñëàì), òºâ ñóóðèí ãàçðóóäàä áóñàä øàøíû ñ¿ì õèéä¿¿ä áàéãóóëàãäàí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ñ¿ì õèéäèéã øàøíû òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë 2006 îíû áàéäëààð íèéò 245 ñ¿ì õèéä áàéãàà áºãººä 2005 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä 2.1 õóâü ºññºí áàéíà. 2006 îíä íèéò ñ¿ì õèéäèéí 61.2 õóâèéã áóääà, 34.7 õóâèéã õðèñò, 2.9 õóâèéã èñëàì, 1.2 õóâèéã áóñàä øàøíû ñ¿ì õèéä ýçýëæ áàéíà. 2006 îíû áàéäëààð íèéò ñ¿ì õèéäèéí 14.3 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 23.3 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 18.0 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä, 6.9 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 37.5 õóâü íü Óëààíáààòàðò áàéðøèæ áàéíà. Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãóóäàä 2006 îíû áàéäëààð íèéò 4.0 ìÿíãàí õ¿í àæèëëàæ áàéãààãààñ õóðëûí ëàì 2.6 ìÿíãà áàéíà. Õóðëûí ëàì íàðûã á¿ñýýð àâ÷ ¿çâýë Áàðóóí á¿ñýä 201 áóþó 7.6 õóâü, Õàíãàéí á¿ñýä 505 áóþó 19.1 õóâü, Òºâèéí á¿ñýä 312 áóþó 11.8 õóâü, Ç¿¿í á¿ñýä 150 áóþó 5.6 õóâü Óëààíáààòàðò 1478 áóþó 55.9 õóâü íü òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàãñàä 2006 îíä 6.3 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 11.1 õóâü ºññºí áîë ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî 2.2 ìÿíãà áîëæ 9.9 õóâèàð áóóðñàí áàéíà. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäàä 2006 îíû áàéäëààð íèéò 34.2 ìÿíãàí àæèëëàã÷èä áàéãààãèéí 7.1 ìÿíãà íü èõ ýì÷, 8.4 ìÿíãà íü ñóâèëàã÷, 0.8 ìÿíãà íü ýì ç¿é÷, 14.9 ìÿíãà íü 35


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòýí, 9.2 ìÿíãà íü áóñàä ìýðãýæëèéí ýì÷, ìýðãýæèëòýí, àæèëëàã÷èä áàéíà. Íýã èõ ýì÷èä 1.2 ñóâèëàã÷ ��îãäîæ áàéíà. Èõ ýì÷èéí òîî 2003 îíä 6 637 áàéñàí áîë 2004 îíä 6 590 áîëæ 0.7 õóâü áóóðñàí áîë 2005 îíä 6 788 áîëæ 2004 îíûõîîñ 3.0 õóâü ºñ÷, 2006 îíä 7 079 áîëñîí íü 2005 îíûõîîñ 4.3 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. Íýã èõ ýì÷èä 2006 îíû áàéäëààð 361 õ¿í íîãäîæ áàéíà. Õàëäâàðò, õàâäàð ñóäëàë, í¿ä, ñ¿ðüåý, ìýäðýë ñýòãýöèéí ýìãýã, ìýäðýë, ø¿ä, ýð¿¿ í¿¿ð, ýìãýã àíàòîìè÷ ø¿¿õ áà ýìíýëãèéí øèíæýý÷ ýì÷ íàðûí òîî 2005 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä áóóð÷, õàðèí ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõûí çîõèîí áàéãóóëàã÷, äîòîð, ìýñ çàñàë, ãýìòýë, ýõ áàðèõ, ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õýä, ÷èõ õàìàð õîîëîé, àðüñ, ðåíòãåí, ôèçèê ýì÷èëãýý, ëàáîðàíò, àðèóí öýâýð õàëäâàð ñóäëàëûí ýì÷ íàðûí òîî íýìýãäñýí áàéíà. Ýìíýëãèéí îðíû òîî 2006 îíä 18.3 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 0.3 õóâü ºñ÷ýý. Ýìíýëãèéí îðíû 10 000 õ¿íä íîãäîõ òîî 2006 îíä 72, èõ ýì÷èéí òîî 28, ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî 58 áîëîâ. 10 000 õ¿í àìä íîãäîõ ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºëººñ öóñíû ýðãýëòèéí (313.6), àìüñãàëûí (309.1) áîëîí ìýäðýëèéí òîãòîëöîîíû (149.7), õàëäâàðò áîëîí øèìýã÷èò çàðèì ºâ÷èí (103.5) çîíõèëæ áàéãàà áîë õàðèí íàñ áàðàãñäûí äóíä öóñíû ýðãýëòèéí ºâ÷èí 37.9 õóâü, õàâäàð 18.3 õóâü, áýðòýë õîðäëîãî áà áóñàä çàðèì ãàäíû øàëòãààíû ¿ð äàãàâàð 18.1 õóâü, õîîë øèíãýýõ ýðõòíèé ºâ÷èí 9.4 õóâèéã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 10 000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëòàíä ýëýã, óìàéí õ¿ç¿¿, õîäîîä, óëààí õîîëîé, óóøèãíû õîðò õàâäàð çîíõèëæ áàéíà. Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 2003 îíä 26.9 ìÿíãà áàéñàí áîë 2004 îíä 31.3 ìÿíãà, 2005 îíä 32.3 ìÿíãà, 2006 îíä 36.2 ìÿíãà áîëæ òóñ òóñ ºñ÷ýý. Ýíý íü âèðóñò ãåïàòèò, ãàõàéí õàâäàð, òýìá¿¿, ñ¿ðüåý çýðýã õàëäâàðò ºâ÷íèé ºâ÷ëºë íýìýãäñýíòýé õîëáîîòîé áàéíà. Çàñãèéí ãàçðûí 2006 îíû 91 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð “Ýð¿¿ë Ìîíãîë õ¿í” õºòºëáºðèéã áàòàëæ, õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä Õýíòèé, Õºâñãºë àéìãóóä Óëààíáààòàð õîòûí òºðºëæñºí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýìíýëã¿¿äèéí 56 èõ ýì÷, àéìãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð áîëîí íýãäñýí ýìíýëãèéí 60 ýì÷òýé õàìòðàí 113.2 ìÿíãàí õ¿íä 15 òºðëèéí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷èéí ¿çëýã, öóñíû øèíæèëãýýíä ÄÎÕ, òýìá¿¿, ýëýãíèé Â, Ñ âèðóñ, ðåíòãåí çóðàã, öýðíèé áàêòåðîëîãè øèíæèëãýý õèéæ, 15.6 ìÿíãàí ýìãýãòýé õ¿íèé ºâ÷íèéã îíîøëîí èëð¿¿ëñýí áàéíà. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí íèéò çàðäàë 2006 îíä 103.2 ñàÿ òºãðºã áîëæ 2005 îíûõîîñ 28.7 õóâèàð ºññºí áàéíà. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãàä ýð¿¿ë ìýíäèéí çàðäëûí ýçëýõ õóâü 2006 îíä 8.4 õóâü áîëæ 2005 îíûõîîñ 2.1 ïóíêòýýð áóóðàâ.

Íèéãìèéí äààòãàë, õàëàìæ Íèéìãèéí õàëàìæèéí îðëîãî 2006 îíä 74.9 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2005 îíûõîîñ 73.0 õóâü ºññºí áàéíà. 2006 îíä óëñûí íèéãìèéí õàëàìæèéí îðëîãûí 99.7 õóâèéã óëñûí òºñâèéí îðëîãî ýçýëæ áàéíà. Íèéãìèéí õàëàìæèéí çàðäàë 2006 îíä 75.4 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2005 îíûõîîñ 79.5 õóâü áóþó 33.4 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäëýý. 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä íèéãìèéí õàëàìæèéí çàðäàëä òýòãýâðèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷, õàðèí òýòãýìæèéí ýçëýõ õóâü ºññºí áàéíà. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ àâñàí õ¿íèé òîî 2006 îíä 1047.6 ìÿíãàä õ¿ð÷ 2005 îíûõîîñ 38.8 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. Õ¿¿õýä àñàðñíû òýòãýìæ àâàã÷äûí òîî 2006 îíä 44.3 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 17.8 õóâü áóóðàâ. 36


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Çàñãèéí ãàçðààñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà “Õ¿¿õäèéí ìºí㺔 õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 2006 îíä íèéò 874.5 ìÿíãàí õ¿¿õäýä 26.6 òýðáóì òºãðºãèéí òýòãýìæ îëãîñîí íü 2005 îíûõîîñ õ¿¿õäèéí òîî 39.1 õóâü áóþó 246.0 ìÿíãààð, îëãîñîí òýòãýìæèéí õýìæýý 45.6 õóâü áóþó 8.3 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäñýí áàéíà. “Øèíý òºðñºí õ¿¿õýä” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä øèíýýð ìýíäýëñýí õ¿¿õýä á¿ðò òºðººñ 100.0 ìÿíãàí òºãðºãèéí òýòãýìæèéã æèëä íýã óäàà îëãîæ áàéíà. Ýíý àðãà õýìæýýíä 41.1 ìÿíãàí õ¿¿õäýä 4.1 òýðáóì òºãðºãèéã çàðöóóëñàí áàéíà. “Àíõ óäàà ãýðëýã÷èä”-ä îëãîõ 500.0 ìÿíãàí òºãðºãèéí ìºíãºí òóñëàìæèéã 2006 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1- íèé ºäðººñ õîéø ãýðëýñýí 23.6 ìÿíãàí õîñîä îëãîñîí. Ýíý àðãà õýìæýýíä 11.8 òýðáóì òºãðºãèéã çàðöóóëñàí áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí Çàñãèéí ãàçðûí 2006 îíû 194 ä¿ãýýð òîãòîîëûã ¿íäýñëýí “¯äèéí öàé” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí I-II àíãèéí ñóðàã÷äûã 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ õàìðóóëàâ. Ýíý õºòºëáºðò 110.0 ìÿíãàí ñóðàã÷ õàìðàãäñàí áºãººä óëñûí òºñ⺺ñ 2.7 òýðáóì òºãðºãèéã çàðöóóëæýý. Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî 2005 îíûõîîñ 33.5 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäýæ 2006 îíä 310.3 ìÿíãàä õ¿ðñýí áàéíà. 2006 îíä îëãîñîí íèéò òýòãýâðèéí 70.7 õóâèéã ºíäºð íàñíû, 13.4 õóâèéã õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí, 9.9 õóâèéã òýæýýã÷ýý àëäñàíû, 6 õóâèéã öýðãèéí òýòãýâýð òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Íèéò òýòãýâýð àâàã÷äûí äîòîð ºíäºð íàñíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü ºñ÷, õàðèí òýæýýã÷ýý àëäñàíû òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2003 îíä ºíäºð íàñíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü 69.9 áàéñàí áîë 2006 îíä 70.7 áîëæ ºññºí áîë òýæýýã÷ýý àëäñàí èðãýäèéí ýçëýõ õóâü 2003 îíä 11.4 õóâü áàéñíàà 2006 îíä 9.9 õóâü áîëæ áóóð÷ýý. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òóõàé õóóëü; Àõìàä íàñòíû íèéãìèéí õàìãààëëûí òóõàé õóóëü; Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýíèé òóõàé õóóëèóäûã øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëàí áàòàëæ 2006 îíû 7 äóãààð ñàðûí 1-íýýñ ìºðä¿¿ëñýí.

Ãýìò õýðýã Óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä 18.3 ìÿíãà áîëæ , 2005 îíûõîîñ 4.8 õóâü ºññºí áàéíà. Ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã á¿ñ íóòãààð àâ÷ ¿çâýë 2006 îíû áàéäëààð íèéò á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí 8.5 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 14.3 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 18.8 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä, 9.8 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 46.8 õóâü íü Óëààíáààòàðò íîãäîæ áàéíà. Á¿ðòãýãäñýí íèéò õýðãèéã òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë 2006 îíä òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë , àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã 7.8 õóâèéã, íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã 8.7 õóâèéã, õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 28.9 õóâèéã, ºì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 48.5 õóâèéã,¿ëäýõ õóâèéã áóñàä ãýìò õýðýã ýçýëæ áàéíà. Õ¿÷èíãèéí õýðãèéí òîî 314 áîëæ, 2005 îíûõîîñ 1.9 õóâü, áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëñàí ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä 15 áîëæ, 2005 îíûõîîñ 6.3 õóâèàð áóóðñàí áàéíà. Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä 5.3 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 17.0 õóâü ºññºí áàéíà. Èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã, õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä ºññºí ãîë øàëòãààí íü ñîãòóóãààð õ¿íèé áèåä õ¿íä áîëîí õºíãºí ãýìòýë ó÷ðóóëàõ ÿâäàë ò¿ãýýìýë áàéãààòàé õîëáîîòîé þì. Ñîãòóóãààð ¿éëäýãäñýí ãýìò õýðýã 2006 îíä 3.9 ìÿíãà áîëæ 2005 îíûõîîñ 6.3 õóâü ºññºí áàéíà. 2006 îíä áóëààëòûí õýðýã ºññºí øàëòãààí íü õýðýãò õîëáîãäñîí ñýæèãòýí ÿëëàãäàã÷äûí äîòîð àæèëã¿é èðãýí 70.7 õóâèéã ýçýëæ áàéãààòàé õîëáîîòîé þì . 37


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýãò çàì òýýâðèéí îñîë áîëîí òýýâðèéí îñîë ãàðñàí ãàçðûã ñàíààòàé îðõèõ ãýìò õýðýã áàãòäàã áºãººä òóõàéí ãýìò õýðã¿¿äèéí òîî 241 áóþó 20.3 õóâü ºñ÷ýý. Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðýã 2006 îíä 2.2 ìÿíãà áîëæ, 2005 îíûõîîñ 3.6 õóâü ºññºí áàéíà. Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðýã Õîâä, Õºâñãºë, Õýíòèé, Òºâ àéìàã, Óëààíáààòàð õîòîä ºññºí áºãººä ìàëûã õèë äàìæóóëàí õóëãàéëàõ ãýìò õýðýã áîëîí ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðãèéí èëð¿¿ëýëò íýìýãäñýíòýé õîëáîîòîé áàéíà. Õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2006 îíä 343 áîëæ 2005 îíûõîîñ 2.6 õóâü áóóðëàà. Y¿íèé 91.5 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà õ¿÷èíãèéí õýðãèéí òîî 2005 îíûõîîñ 314 õýðýãýýð áóþó 1.9 õóâü áóóðàâ. Õ¿÷èíãèéí õýðãèéí 49.0 õóâü íü Óëààíáààòàðò ãàðñàí áàéíà. ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí 75.2 õóâèéã õóëãàé, 7.6 õóâèéã çàëèëàí, 5.1 õóâèéã äýýðýì, 4.7 õóâèéã áóëààëò, 3.9 õóâèéã áóñäûí õºðºíãèéã çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðýã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Õàðèí íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí 97.1 õóâèéã òàíõàéí ãýìò õýðýã ýçýëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä Áàÿí-ªëãèé, Äóíäãîâü, Ãîâü-Àëòàé àéìãóóäàä 2.02.6 äàõèí, Òºâ, Äàðõàí, Äîðíîãîâü, ªìíºãîâü, ªâºðõàíãàé, Áàÿíõîíãîð, Çàâõàí, Õýíòèé àéìàãò 4.0-51.1 õóâèàð ºññºí áàéíà. Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî 2006 îíä 7.8 ìÿíãà áàéãààãèéí 8.5 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä, 9.3 õóâü íü õ¿¿õä¿¿ä áàéãàà áºãººä ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿¿õä¿¿äèéí 4.7 õóâü íü ýìýãòýé õ¿¿õýä áàéíà. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ 2006 îíä 2.2 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðñíû 77.8 õóâü íü áóþó 1.7 ìÿíãà íü õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí óëìààñ, 18.7 õóâü íü õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí, 3.5 õóâü íü áóñàä ãýìò õýðãèéí óëìààñ íàñ áàðæýý. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ 2006 îíä íèéò 52.1 òýðáóì òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷èðñíû 83.3 õóâü íü áóþó 43.4 òýðáóì òºãðºã íü èðãýäèéí ºì÷èéí õîõèðîë áàéíà. ¯¿íýýñ: 21.4 òýðáóì òºãðºã íü Õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí ¿éë àæèëëàãààíû, 1.7 òýðáóì òºãðºã íü ìàëûí õóëãàéí óëìààñ èðãýäýä ó÷èðñàí õîõèðîë áàéíà. Íèéò õîõèðëûí 11.3 õóâèéã íºõºí òºë¿¿ëæýý.

Áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàí Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàíä 2006 îíû ýöñèéí áàéäëààð 48.9 ìÿíãàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà á¿ðòãýãäñýíèé 30.8 ìÿíãà áóþó 63.0 õóâü íü òîãòìîë ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ýäãýýð àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 80.6 õóâèéã 1-9 àæèëëàã÷èäòàé, 8.8 õóâèéã 10-19 àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí íýãæ ýçýëæ, òýäãýýð íü íèéò àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 89.4 õóâèéã ýçýëæ áàéíà.

Áàéãàëü îð÷èí Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë îðîíä ãàí, çóä, õ¿÷òýé öàñàí áîëîí øîðîîí øóóðãà, ¿åð, ò¿éìýð, õºíººëò øàâüæ, ìýðýã÷ çýðýã áàéãàëèéí ãàìøèãò ¿çýãäýë îëîíòàà òîõèîëäîæ, õ¿í àì, íèéãýì, ýäèéí çàñàã, áàéãàëü îð÷èíä èõýýõýí õîõèðîë ó÷ðóóëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õ¿í àìûí òºâëºðºë èõñýõ, áàéãàëüä ó÷ðóóëæ áóé äàðàìò íýìýãäýõ, óóð àìüñãàë õóóðàéøèõ çýðýã øàëòãààíààñ öºëæèëò ýð÷èìæèõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéíà. 38


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

2006 îíû áàéäëààð íèéò ãàçàð íóòãèéí 74.2 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ãàçàð, 15.7 õóâèéã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð, 9.1 õóâèéã îéí ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.4 õóâèéã óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.3 õóâèéã õîò, òîñãîí, ��óñàä ñóóðèíû ãàçàð, 0.2 õóâèéã çàì, øóãàì, ñ¿ëæýýíèé ãàçàð òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 2006 îíä íèéò 90 îéí ò¿éìýð ãàðñàíû 8 íü áàðóóí á¿ñýä, 39 íü õàíãàéí á¿ñýä, 22 íü òºâèéí á¿ñýä, 13 íü ç¿¿í á¿ñýä, 8 íü Óëààíáààòàð õîòûí íóòàã äýâñãýð äýýð ãàðñàí áàéíà. Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý 2006 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 2619.5 ñàÿ òºãðºãò õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 25.5 õóâèàð íýìýãäñýí áºãººä ¿¿íýýñ 20.0 õóâèéã íü áàéãàëü îð÷íû òºâëºðñºí àðãà õýìæýýíä, 22.6 õóâèéã íü òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí õàìãààëàëòàä, 34.5 õóâèéã íü îéæóóëàõ àæèëëàãààíä, 13.9 õóâèéã íü ãàçðûí õºðñ íºõºí ñýðãýýëòýíä, 8.9 õóâèéã íü áàéãàëü õàìãààëàõ ñàíä òóñ òóñ çàðöóóëñàí áàéíà. 2006 îíä íèéò 11 078.9 ìÿíãàí ãà ãàçàðò õîõèðîë ó÷èðñíû 341.8 ìÿí.ãà íü òàðèàëàíãèéí ãàçðûí, 10298.8 ìÿí.ãà íü áýë÷ýýð áà áóñàä ºâñëºã ãàçðûí, 24.7 ìÿí.ãà íü õîò ñóóðèí ãàçðûí, 346.4 ìÿí.ãà íü îéí ñàí á¿õèé ãàçðûí, 5.3 ìÿí.ãà íü óñíû ñàí á¿õèé ãàçðûí, 61.9 ìÿí.ãà íü óõàãäàæ ýâäýðñýí ãàçàð áàéíà.

Á¿òýýìæ Á¿òýýìæ íü óëñ îðîíä áèé áîëñîí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð àøãèéí ¿ç¿¿ëýëò áºãººä íýãæ çàðäëààð õýäèé õýð á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã ¿éëäâýðëýæ áàéãààã òîäîðõîéëäîã ¿ç¿¿ëýëò þì. Á¿òýýìæèéã äîòîð íü íèéò á¿òýýìæ, ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ, òîäîðõîé íýã õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ ãýñýí 3 õýëáýðýýð òîîöîí ãàðãàæ áàéíà. ̺í òîäîðõîé õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæèéã äîòîð íü õºäºëìºð, êàïèòàë, ìàòåðèàë, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ ãýæ òóñãàéëàí òîîöîæ áàéíà. Íèéò á¿òýýìæ íü á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ çîðèëãîîð ¿éëäâýðëýëä çàðöóóëñàí íèéò çàðäëûí íýã òºãðºã òóòìààñ õýäýí òºãðºãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýñíèéã õàðóóëäàã áºãººä 2006 îíä óëñûí ä¿íãýýð íèéò á¿òýýìæèéí õýìæýý 0.83 òºãðºã áîëæ, 2005 îíû ò¿âøèíä áàéíà. Ñàëáàðààð àâ÷ ¿çâýë ìàë àæ àõóé, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé, óóë óóðõàé îëáîðëîõ ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðò íèéò á¿òýýìæ 1.32-2.80 òºãðºã áàéãàà íü áóñàä ñàëáàðûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Íèéò á¿òýýìæèéí ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðóóäààð àâ÷ ¿çâýë 2005-2006 îíóóäàä îéðîëöîî ò¿âøèíä áàéãàà áºãººä õàðèí 2003-2004 îíû ò¿âøíýýñ óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò ºíäºð ºñºëò ãàðñàí áàéíà. ¯éëäâýðëýëèéí ãîë õ¿÷èí ç¿éëñ áîëîõ õºäºëìºð, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí ¿ð àøãèéã òîäîðõîéëäîã ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü 2006 îíä óëñûí ä¿íãýýð 3.38 òºãðºã áîëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä èæèë ò¿âøèíä áàéíà. ¯éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðààð àâ÷ ¿çâýë öàëèí õºëñ, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí çàðäàë íü áóñàä ñàëáàðûíõààñ õàðüöàíãóé áàãà áàéäàã ìàë àæ àõóé, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. 2006 îíä òîäîðõîé íýã õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ áîëîõ êàïèòàëûí á¿òýýìæ 14.4 òºãðºã, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ 4.9 òºãðºã, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ 24.9 òºãðºã, õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ 3207.4 ìÿíãàí òºãðºã áîëæ, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä êàïèòàë, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ èæèë ò¿âøèíä, õàðèí õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ 576.2 ìÿíãàí òºãðºã áóþó 21.9 õóâèàð ºñ÷ýý. 39


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Ìîíãîë Óëñûí Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Ìîíãîë óëñûí ÌÕÇ-ûí îäîîãîîð òîîöîæ áóé 33 øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí õýðýãæèëòèéí ÿâöààñ ¿çýõýä ¿íäñýí ãîë çîðèëòóóä, òóõàéëáàë á¿õ íèéòýýð áàãà áîëîâñðîë ýçýìøèõ; õ¿éñèéí òýãø áàéäëûã ñàéæðóóëàõ; õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéã áóóðóóëàõ; áàéãàëü îð÷íû òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ çýðýã çîðèëòóóä 2015 îí ãýõýä á¿ðýí õýðýãæèõ áîëîìæòîé áàéíà. Õàðèí ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ, ÕÄÕÂ/ÄÎÕ, õóìõàà áîëîí áóñàä ºâ÷èíòýé òýìöýõ çýðýã çîðèëòóóä èõýýõýí õ¿íäðýëòýé òóëãàðàõààð áàéãàà áîëíî. “ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ñóäàëãàà”-íû ä¿íãýýð 2006 îíä íèéò õ¿í àìûí 32.2 õóâü íü ÿäóó áàéíà. պ人òýé õàðüöóóëàõàä õîò ñóóðèí ãàçðóóäàä ÿäóóðàë õàðüöàíãóé äîîãóóð áàéãàà áºãººä õîòîä 27.9 õóâü, õàðèí õºäººä 37.0 õóâü áàéíà. ¯ÑÃ-ààñ ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàíãèéí òåõíèê, ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãòýéãýýð “Õ¿¿õýä, õºãæèë – 2005/2006 îí” ñóäàëãààã ÿâóóëñàí. Óã ñóäàëãààíû ä¿íãýýð Ìîíãîë óëñàä òàâ õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí 6.3 õóâü íü íîðìîîñ äîîãóóð æèíòýé áàéãàà íü ºìíºõ 2000 îíû ñóäàëãààíû ¿åèéíõýýñ 2 äàõèí áàãà áàéíà. Ñóäàëãààíû óðüä÷èëñàí ä¿íãýýñ ¿çýõýä õîòûí 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí 5.6 õóâü, õºäººíèé 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí 7.0 õóâü íü çîõèõ íîðìîîñ áàãà æèíòýé áàéãàà íü õ¿¿õäèéí æèí áàãàäàõ òîõèîëäîë õºäººä, õîòîîñ õàðüöàíãóé èõ áàéãààã õàðóóëñàí. Àíõàí øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàãñäûí öýâýð õàðüöàà áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò 1995 îíä 97.5 õóâüòàé áàéñàí áîë 2006 îíä 91.4 õóâü áîëæ, 2005 îíû ò¿âøíýýñ äàðóé 4.2 õóâü áóóð÷ýý. 1990-ýýä îíû ýõýí ¿åä òîõèîëäñîí ýäèéí çàñãèéí øèëæèëòèéí áàéäàë íü áîëîâñðîëä òààã¿é íºëºº ¿ç¿¿ëñýí õýäèé ÷ ñ¿¿ëèéí ¿åä áàéäàë ñàéæðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Á¿õ øàòíû áîëîâñðîë ýçýìøèæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí õ¿éñèéí õàðüöàà 1990, 1991 îíóóäàä 1.1 áàéñíàà 1992 - 2002 îíóóäàä 1.2 - 1.3, 2003 îíîîñ ýõëýí 1.1 áîëîí òîãòâîðæèæ áàéíà. ÕÀÀ-ãààñ áóñàä ñàëáàðò öàëèíòàé àæèë ýðõýëæ áóé ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü õýìæýý ýðýãòýé÷¿¿äèéíõòýé îéðîëöîî áàéíà. Ýìýãòýé÷¿¿ä, ýðýãòýé÷¿¿äýýñ èë¿¿ ºíäºð áîëîâñðîë ýçýìøèõ áîëñîí áîëîâ÷ óäèðäàõ áîëîí øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøíèé àëáàí òóøààë äýýð ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºë áàãà õýâýýð áàéíà. Õýäèéãýýð 1992 îíû ñîíãóóëèàð ýìýãòýé÷¿¿ä ¿íäýñíèé ïàðëàìåíòûí íèéò ãèø¿¿äèéí 3.9 õóâü, 1996 îíû ñîíãóóëèàð 9.2 õóâü, 2000 îíû ñîíãóóëèàð 11.8 õóâèéí òºëººëºëòýé áîëæ ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéñàí ÷ 2004 îíû ñîíãóóëèàð 6.6 õóâü áîëæ áóóðñàí. Èéìä øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøèíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëëèéã íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä ¿íäýñíèé ïàðëàìåíòàä íýð äýâøèõ ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâèéã 2008 îíû ñîíãóóëüä 20 õóâü, 2012 îíû ñîíãóóëüä 35.0 õóâü áîëãîõ çîðèëò ¿íäýñíèé õýìæýýíä óëñ òºðèéí íàìóóäûí áàðèìòëàë áîëîîä áàéíà. Ñ¿¿ëèéí 10 ãàðóé æèëèéí õóãàöààíä Ìîíãîë óëñàä íÿëõñûí áîëîí 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéí ò¿âøèí ýð÷èìòýé áóóðñàí. ªíººãèéí áàéäëààð Ìîíãîë óëñ òàâ õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéã ãóðàâíû õî¸ðîîð áóóðóóëàõ ãýñýí Ìÿíãàíû õºãæëèéí 1990 - 2015 îíä õ¿ðýõ çîðèëòûã íýãýíò õàíãààä áàéíà. Öààøèä ýíý õàíäëàãûã õàäãàëàõ íü ÷óõàë þì. Ýõèéí ýíäýãäýë íü íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàëòàé íÿãò óÿëäààòàé þì. Ýõèéí ýíäýãäýë íü ýõèéí íàñ, òºðºëò õîîðîíäûí çàé, áîëîâñðîë, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîé. 100000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ ýõèéí ýíäýãäýë 1993 îíä 259 áàéñàí íü õàìãèéí ºíäºð ¿ç¿¿ëýëò þì. Õàðèí 2006 îíä óëñûí õýìæýýíä 67 áîëîâ. 40


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Ìîíãîë óëñ ÄÝÌÁ-ûí Íîìõîí äàëàéí Áàðóóí ýðãèéí Á¿ñèéí îðíóóäûí õóâüä ñ¿ðüåýãèéí ºâ÷ëºë ºíäºð çýðýãëýëòýé 5 îðîíä áàãòäàã. Ñ¿ðüåýãèéí ºâ÷ëºë ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéãàà áºãººä òàðõàëòûí ò¿âøèí 1990 îíä 100 000 õ¿í àìä 79 íîãäîæ áàéñàí áîë 2006 îíä 185 áîëæ íýìýãäñýí áàéíà. Ìîíãîë óëñûí õýìæýýíä íèéñëýë, 19 àéìãèéí 124 ñóì, ä¿¿ðãèéí íóòãèéã õàìàðñàí 21.0 ñàÿ ãà òàëáàé á¿õèé ãàçðûã óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòàä àâñíààð óëñûí íèéò ãàçàð íóòãèéí 13.3 õóâèéã ýçëýõ áîëëîî. Öààøèä 2015 îí ãýõýä íèéò íóòãèéí 30 îð÷èì õóâèéã óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàä àâàõ çîðèëòòîé áàéãàà áîëíî. Ìàíàé îðíû õóâüä ãàçàð ç¿éí áàéðëàë, óóð àìüñãàëûí îíöëîãîîñ øàëòãààëàí íèéò íóòãèéí 90 ãàðóé õóâèéã õóóðàé, õàãàñ õóóðàé, õóóðàéâòàð, ÷èéã äóòìàã íóòàã ýçýëäýã. Îéãîîð á¿ðõýãäñýí òàëáàé íèéò íóòãèéí 7.7 õóâü áàéíà. Õîëáîîíû ñàëáàðò øèíý òåõíîëîãèéã èë¿¿ ýð÷èìòýé íýâòð¿¿ëæ áàéíà. 1000 õ¿í àì òóòàìä íîãäîõ ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî 2006 îíä 60.3 áîëñîí áîë ¿¿ðýí óòàñ õýðýãëýã÷äèéí òîî 297 áîëæ îéðîëöîîãîîð 3 õ¿í òóòìûí íýã íü ¿¿ðýí óòàñ õýðýãëýã÷ áîëñîí áàéíà. Ǻâõºí ñ¿¿ëèéí íýã æèëèéí õóãàöààíä ë ãýõýä ¿¿ðýí óòàñ õýðýãëýã÷äèéí òîî 125.8 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäñýí áàéíà.

41


Overview

OVERVIEW Population The number of population have been increasing, however population growth rate has declined over the last few years. But in 2006, population growth rate was increased because birth was increase. At the end of 2006, resident population of Mongolia was a 2 million 594.8 thousand. This is an increase by 1.3 percent or 32.4 thousand since 2005. 48.8 percent of the total population is men and 51.2 percent is women in that year, giving a sex ratio at of 95.2 males per 100 females. Migration stream to Ulaanbaatar city has not slowed down. The population was increasing year by year in Ulaanbaatar. In 2006, population density 211.6 persons per square kilometer in Ulaanbaatar. There was increased each by 11.3 percent in 2003, 7.0 percent in 2004, 3.0 percent in 2005. In 2006 about 60.9 percent of the total population or 1579.5 thousand persons were living in urban areas. In 2006, more than half the populations in each of Dornod, Dornogovi, Govisimber, Darkhan-Uul, and Orkhon aimags were living in urban areas .In the Arkhangai and Tuv aimags more than 80 percent of the population lived in rural areas. In 2006 about 58.9 percent of the 632.5 thousand private households were in urban areas and 41.1 percent in rural areas. The population of Mongolia was 4.1 persons per household in 2006. In 2006, the average life expectancy at birth was 65.85, 62.59 for males and 69.38 for females. However the population net growth was a decrease, so in 2006 birth was increase. The crude birth rate per 1000 population was 19.0 in 2006. This is an increase by 1.2 percent since 2005. In 2006, the number of live births shows increased by 7.4 percent in 2003, 8.3 percent in 2005. The sex ratio at birth in our country was 104 in 2006. Total fertility rate was 2.0 in 2003 and 2004, 1.9 in 2005 and 2.1 in 2006. Total fertility rate hasn’t reached the replacement level of fertility. The crude death rate was relatively constant last years in our country. The crude death rate was 6.5 in 2006. The infant mortality rate furthermore goes down and reaches the bottom at the age group. In 2006, 16.7 thousand persons died, of which 5.6 percent were infant mortality. The sex ratio at death of 148 males per 100 females in 2006. Crude death rate varied by aimags In 2006, the highest crude death rate was registered in the Darkhan-Uul(7.6), Govisumber(7.5), Orkhon(7.4), Khuvsgul(7.1), Khentii(6.9), Dornogvi(6.9) and the lowest in the Bayan-Ulgii (4.8), Dundgovi(5.3), Khovd (5.6), Zavkhan (5.8), Bulgan(5.9). In 2006, 49.0 thousand persons were marriages, 1.4 thousand persons were divorced and 2.0 thousand children were adopted. Compared with the previous year divorces decreased by 10.7 percent and adoptions by 46.1 percent. Crude marriage rate increased steadily between the periods 2003-2004 and increased in 2005. In 2006 crude marriage rate compared with the previous year increased by 3.2 times. In this year fertility and nuptiality increased higher then previous years. This increase’s cause was a activity of the “Allowance for mother, child; Allowance for mother, child and family/ conples” law. Some social indicators for households and population The Government of Mongolia has been taking considerable measures focused on the high righted issues concerning with maternal and children health condition. By 2006 there were 42


Overview

51.0 thous orphan children of which 10.3 percent or 5.3 thous is orphan children and 89.7 percent or 45.7 thous is half orphan children. Number of orphan children was 5.2 thous in 2003 but it increased by 4.9 percent or 254 children to 5.4 thous in 2004 but in from 2005 decreased by 3.2 percent or 173 children to 5.3 thous in 2006. In 2003 number of half orphan children was 44.9 thous, to 46.3 thous in 2004, to 47.1 thous in 2005, to 45.7 thous in 2006 increased by 1.8 percent or 784 children from 2003, from 2004 decreased by 1.1 percent or 529 children and from 2005 by 2.9 percent or 1362 respectively. Number of households with 4 and more children aged below 16 was 53.5 thous in 2003 and was decreasing to 46.7 thous in 2004, to 42.4 thousand in 2005, to 40.0 thous in 2006 respectively. Number of female-headed households was 65.7 thous in 2004 but it increased by 7.1 percent or 4.6 thous households to 70.3 thous in 2005 but in from 2005 by 2.7 percent or 1.9 thous households to 72.2 thous respectively. The some pairs divorced and number of death of people who are 18 years and up increased in some aimags it’s dependence on the number of female-headed households was increased. Also migration has effected the state of distinctly. By 2006 14.4 percent of total female-headed households has been found in Western region while 24.7 percent in Khangai region, 18.6 percent in Central region, 8.9 percent in Eastern region and 33.4 percent in the Capital city of Ulaanbaatar, respectively. Number of single women with children aged below 16 was 48.4 thous in 2005 but it decreased by 4.6 percent or 2.2 thous to 46.2 thous in 2006. Labour force Resulting from transition period from a centrally planned economy to a market economy, Mongolia faced with many challenges. For instance, the number of unemployment has increased because of structural change of economy, depression of production and cease of industries as well as enterprises. Following them Employment regulation office has been set up to provide employment services such as intermediating with job places and retraining. From 1992 people who are registered with Labour and Social welfare departments (former employment office) are considered as unemployed in accordance with the international concepts and methodology. Accordingly, labour force or economically active population, labour force participation rate and unemployment rate have been estimated by national average, capital city, aimags, age groups and sex. The main indicator that shows labour market development and economic activity of population is labour force participation rate. This indicator has increased a bit for the last few years. In 2006, labour force participation rate reached to 64.4 percent which increased by 0.9 point from 2005. The number of registered people considered as unemployed was same level with previous year. At the national level, share of employed population in economically active population was 96.7 percent in 2005, 96.8 percent in 2006 and increased by 0.1 percent. For the economic activity sectors, number of employed population has increased in all economic sectors except agriculture, hunting and forestry, manufacturing, real estate, renting & business activities and community, social & personal services for the last few years. New labour apartment increased 53.0 thous in 2006. For the economic activity sectors, 16.5 percent of new labor apartment is construction department, 14.5 percent is quality industry, 14.3 percent is agriculture, hunting and forestry, 14.1 percent is wholesale and retail, 6.8 percent is hotel and restaurant, 26.2 percent is others department. 43


Overview

The registered unemployment rate, that has been decreasing lately, is associated with the increased number of people who found jobs by the support of aimag and capital city’s Labour and Social welfare departments (former employment office). Shares of man and woman in economically active population and employed population are nearly the same while women account greater share than men registered as unemployed. Proportion of the unemployed people with higher education or untrained people has increased among registered as unemployed in the aimag and city Labour and Social welfare departments while share of people with special secondary education and completion of vocational training center have declined. Also this section presents data related to Government employees of Mongolia. These data, compiled from official source of data, comes from Government Service Council of Mongolia. Moreover, the data, concerned with Mongolian government employees was included in this section. This data was compiled by the official data resource of the Government Service Council. By January 1, 2006, 120.6 thousand government employees was calculated in its total number, of which 2.1 percent or 2.6 thousand was along with political positions, 7.8 percent or 9.5 thousand of them were calculated as public administration positions, 18.9 percent or 22.7 thousand were special service positions and 71.2 percent or 85.8 thousand were along with support service positions. According to the data, estimated by education level, 45.7 percent of the total government employees are with higher level of education degree and 38.8 percent of them have bachelor and diploma degrees, 5.6 percent of them have master degree, 1.1 percent of them have doctor’s degree education (Ph.D) and 0.2 percent of them have Scientific Doctor’s degree, 23.3 percent of the total government employees are with special secondary, 21.2 percent of them have complete secondary level of education, 9.6 percent of them have non-complete secondary and primary levels of education and 0.2 percent of them have no formal education. Average wages and salaries Sample survey on average wages and salaries has been carried out quarterly since 4th quarter of 2000 and the results are estimated by gender, economic activity sector, occupation, types of organization, ownership and responsibility by aimag and the capital. Over 1000 organization with various economic activity and ownership are covered by the sample survey every quarter. As of 2006, monthly average wages and salary is 127.7 thousand tugrugs which is 56.7 percent higher than 2003 and 37.2 percent higher than 2004, and 26.2 percent higher than 2005 In economic activity sectors, average salaries for mining and quarrying, electricity, gas and water supply, construction, hotels restaurants, transport and storage communication, financial intermediation, public administration, defense, compulsory social security and are higher than other sectors and national average. In addition, average salaries for companies limited, state enterprises and local authority owned industrial higher than national average and other economic entities.

Gross domestic product During the transition period to a market economy Mongolia faced a challenge of complying the national statistical information system with the international standards. The bottom-line of 44


Overview

this challenge is to develop and implement the National Accounts in the framework of 1993 SNA. In 1991 Government issued its resolution to ensure the preparedness for introduction and implementation of SNA and in March 1994 Statistical law was adopted by the Parliament and put into force. Within the enforcement of the law, actions were taken to implement SNA into national statistical practice. In 2006 preliminary GDP was 3172.4 billion togrogs at current prices and 1459.0 billion togrogs at constant prices of 2000. It shows an increase by 8.4 percent or by 112.9 billion togrogs compared with the previous year. This increase was achieved mainly by growth of the service sector. The growth of 8.4 percent was provided by service sector contributing 4.4 points and industrial sector 2.0 points and agriculture sector by 2.0 points respectively. Per capita GDP at current prices has reached 1230.3 thousand togrogs, compared with 2005 it has increased by 239.5 thousand togrogs. Private sector share was 52.6% in GDP in 1995, but in 2006 it was reached 77.8% accordingly. The share of private sector in GDP is accordingly higher in the following sectors: in agriculture, in hotels and restaurants sector 100%, in trade sector 99.9%, in financial intermediation sector 92.6%, in construction sector 90.0%.

Consumerprice index (CPI) In 2006, consumer price overall index increased by 6.0% which of foodstuff by 3.3%, medical goods and care by 23.6% , transport by 12.1%, education by 10.3%, restaurants and hotels by 10.1%, housing, water, electricity and fuels by 8.7%, other goods and services by 7.7%, clothing and footwear by 7.5%, household furnishings and goods by 7.4%, recreation and cultural goods by 6.3%, alcoholic beverages, tobacco by 3.3% and prices of communication group decreased by 13.4%. Money, credit In last years increase bank’s service, good customer service of scope, customers “trust� to bank as a result this increase of individuals and corporate deposits in banks has resulted as a real economic growth. The money supply has increased each year during 2003-2006 reaching 1.53 trillion togrogs in 2006. The share of currency outside of the banks in money supply or M2 is one of the criterion indicators of monetary statistics. This indicator was declining since 2003 through 2006. It reached 12.1 percent in 2006, showing a decrease of 0.9 points compared to 2005. Expansion of bank deposits lead to the strengthening of financial intermediation sector, which in turn fuels the increase of individuals and corporate loans. In 2006 loans provided by commercial banks amounted to 1.22 trillion. togrogs, which was higher by 42.3 percent compared to 2005. The percentage of non-performing loans in total loans was comparatively declining in the last 3 years. In 2004 percentage was 10.0, in 2005 was 5.8 percent and in 2006 was 4.9 percent. Even though interest rate is relatively high, the tendency of its gradual decrease can be seen in the last years. Average annual weighted interest rate of commercial banks togrog loans declined by 3.8 points in 2006 compared to previous year ending at 24.5. Whereas foreign currency loan interest increased by 0.7 points compared to 2005 reaching 15.5 percent. 45


Overview

Bank of Mongolia’s official exchange average rate of one US dollar to togrog was 1179.55 togrogs in 2006, which appreciated by 25.7 togrogs compared to 2005. Stock exchange market In January 1st of 2003 Stock Exchange organizational structure was changed, separating it into two legal units such as “Stock Exchange Co.” and “Securities clearing house and central depository” Co. Ltd.. In light of this change, works such as settlement and registration of securities certified ownership title were done. At the Stock exchange in total 387 companies were registered at the end of 2006, of which 60 were state owned companies and 327 fully privatized companies. In 2006, stocks were traded during 253 days. The total trade volume of securities reached 74.7 million securities, of which 0.1 million were bonds. In 2006, traiding of Government and private companies’ bonds reaching 30.1 percent in total trade, whereas stocks were 69.9 percent and Government bonds 24.7 percent and company bonds 5.3 percent in 2006.

General government budget The 2006 year was pleasant year for the General Government Budget. Several taxes’s law was approved and revised in current year, including the law of Price increase tax of some products, which adhere to from June, 2006. But the other laws will be observed from 1 January, 2007. There has been increasing total budget revenue and grants during the last years and compared to 2005, result of revenue and grants of 2006 increased by 62.4 percent. Current revenue was 99.5 percent of the total revenue and grants. In 2006, totally 177.5 bln.tog of income has centrelized in the fund for Mongolian Development by the law on Price increase tax of some products, due to price increase of the gold and copper in the world market. The result of total revenue and grants of General Government Budget increased by 23.9 percent or 262.8 bln.tog compared with the planned value of 2006. Compared with 2005, expenditure of salary, wages and supplementary has increased by 37.7%, expenditure of social security fund has increased by 31.0% and expenditure of social assistance fund has increased by 79.2%, respectively. These increases caused by growth of salary, pension and welfare’s level in current year. In 2006, the expenditure and net lending of the General Government Budget reached 1237.0 bln.tog, which is increased by 2.3 percent or 27.8 bln.tog compared to the planned value of 2006 and increased by 61.8 percent compared to 2005. Overall deficit as of GDP were 4.2 percent in 2003 and 2.1 percent in 2004. But in 2005, the surplus of budget accounted for 2.7 percent of GDP and 3.9 percent of preliminary estimation of GDP in 2006. Current budget surplus also has been increasing since 1999. Current budget surplus as of GDP was 9.2 percent in 2005, and in 2006 preliminary result of GDP it was increased by 2.5 points, reaching 11.7 percent.

Construction For 2006, 197.6 bln.togrogs were spent on construction and installation work by preliminary results of which domestic construction entities reached of 84.4 percent or 166.7 bln.togrogs 46


Overview

and foreign construction units 11.6 percent or 22.9 bln.togrogs. Construction and installation work increased by 6.6 percent or 12.3 bln.togrogs compared with 2005. In 2006, construction entities have built buildings of 141.1 bln.togrogs, such as residential buildings and service centers. This indicator increased by 39.4 percent or 39.9 bln.togrogs compared with 2005. In 2006, there were 384 new constructions have been built of which 127 residential buildings; as well 79 buildings for trade and service; hotel 8 buildings and 10 buildings for manufacturing purpose were built accordingly. In 2006, price of building materials were comparatively stable. At the end 2006, price of palk,1m3 were 5800 togrog. This indicator increased by 5.5 compared with two quarter of 2006.

Agriculture Livestock husbandry. The main foundation of Mongolia’s economy, pasturing livestock husbandry still plays an important role in the economy, employment and export revenues of Mongolia. To date 20.2 percent of GDP is produced by the agricultural sector, of which 90.1 percent accounts for livestock husbandry. As well, 38.7 percent of total labor force of the country is engaged in the agricultural sector and form around one forth of export income. According to results of livestock census for 2006, 225.4 thousand households with private livestock have been counted, among which 170.8 thousand herdsmen households are engaged in livestock. As well, 364.4 thousand herders are employed in livestock sector. 152 heads and 204 heads livestock were per household with private livestock and herdsmen household. By the end of 2006, in total 34.8 million livestock heads were counted, which was higher by 14.5 percent or 4.4 million heads compared to 2005. According to the 2006 livestock census was accounted 253.5 thousand camels, 2114.8 thousand horses, 2167.9 thousand cattle, 14815.1 thousand sheep, 15451.7 thousand goats. The number of horses increased by 85.7 thousand, cattle by 204.3 thousand, sheep by 1.9 million, goats by 2.2 million respectively. But camel decreased by 0.7 thousand heads compared with 2005. Since 1924, the NSO has conducted livestock census under the general methodology and in 2006, the number of livestock and goat has reached records. In 2006, the number of livestock increased by 3.1-30.3 percent or 14.4-469.2 thous.heads in àll aimags except Dornogovi aimag. And in 12 aimags such as Arkhangai, Bayankhongor, Govi-Altai, Zavkhan, Selenge, Uvs, Khovd, Khovsgol, Khentii, Darkhan-Uul, Orkhon, Govisumber aimags and Ulaanbaatar, the number of livestock was increased at all kind of livestock. Convenient weather in the last 3 years, declining of livestock losses by 200.8 thous. heads and increasing of survivals by 1445.6 thous.heads compared with the previous year, had main influences on the growth of the total number of livestock. The census of staff, machinery, technique, fence and wells in agriculture sector conducted with livestock census of 2006. In 2006, 1838 veterinarians, 821 livestock specialists, 534 agronomists, 2411 mechanics were counted and 3.9 thous. tractors, 0.6 thous. grain harvester, 1.0 thous. tractor drills were used in agriculture sector. By livestock census, in 2006, 38.7 thous.wells, 0.8 thous. pool for livestock counted, among which 10.1 thous.engineer construction wells, 28.6 thous. simple mine wells were counted. 129.5 thous. fences have been counted in 2006. Its capacity is 37.2 mln.heads livestock. 47


Overview

By data of Ministry of Food and Agriculture, in 2006, 395 mlik cattle farms, 7 meat cattle farms, 13 meat and wool sheep farms, 72 pig, 81 chicken and 31 bee farms registered. Therefore, by data of Ministry of Food and Agriculture, 43.8 mln. heads livestock (duplicated) covered in precaution of infection and parasite disease, laboratory diagnosis and vaccinations anti contagious. 19.1bln. tog had spent for those activities. Crop farming. Before 1990 the sector’s output was 700.0-880.0 thousand tones of crop, 100.0-120.0 thousand tones of potato, and 500.0-700.0 tones of livestock fodder. Before 1990 land cultivation sector’s policy was to fully met domestic demand for crop, potato, vegetables, and livestock fodder as well as to export while in 1990-1996 consistent with the principle of the “closer the property the better its operation”, land cultivation entities were transformed into joint stock companies with state ownership. Land cultivation production dropped significantly due to reduced direct and indirect support from the Government and lack of management skills and capacity to run the business in the market economy. In recent years, the Government of Mongolia has determined the replacement of the crop farming /land cultivation sector/ as a prioritized direction of the agricultural policy. The main policies among the development of the agricultural sector are focusing on the effective use of soil resource, climate and economic resource, the improvement of the agricultural production and introduction of the new and advanced technology. Since 2003, total sown area was decreased by about 20.0 thous.hectares in every year and in 2006, there were 162.0 thous.hectares of sown area, which consists of 126.2 thous.hectares of cereals, 10.7 thous.hectares of potatoes, 5.9 thous.hectares of vegetables, 3.9 thous.hectares of fodder crops. Compared with the 2005, total sown area was decreased by 27.5 thous. hectares or 14.5 percent. In 2003-2005, there were total amount of 165.0-75.5 thous.tones cereals, 78.7-82.8 thous.tones potatoes, 59.6-64.2 thous.tones vegetables were harvested and in 2006 there were 138.6 thous.tones cereals, 109.1 thous.tones potatoes, 70.4 thous.tones vegetables, 10.2 thous.tones fodder crops were harvested. As well 983.3 thous.tones hay harvest and 34.0 thous.tones hand made fodder were prepared. Compared with the 2005 and volume of cereals, potatoes and vegetables were increased by 63.1 thous.tones or 83.6 percent and 26.2 thous.tones or 31.7 percent and 6.3 thous.tones or 9.8 percent respectively. Also volume of hay harvest was increased by 138.2 thous.tones or 16.4 percent, but hand made fodder was decreased by 1.2 thous.tones or 3.4 percent. Yields of cereals, potatoes per hectar staple agricultural crops were harvested 11.0 centners and 101.7 centners respectively. Compared with 2005 year yield of cereals and potatoes per hectar staple increased by 6.3 and 16.9 centners respectively. In major part of the agricultural area there wasn’t harvested from many thousand area due to hai and high temperature between 2003 and 2005. lt was caused the decrease of overall total cereals and amount of crop for per hectar. In 2006, the development of the agro-technology and technological innovations made in the agricultural sector had a positive impact on the level of crop. In addition, suitable climate condition had a positive effect on total amount of vegetables and sown area and amount of crop for per hectar has been increased.

Industry In 2006, the total industrial output was 942.9 bln.togrogs at the constant prices 2000, that was more by 9.1 percent or 78.6 bln.togrogs compared with the 2005. In 2006, compared with the 2005, industrial output (at constant price) has been increased by 0.3 percent - 4.8 times for manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks, mining of metal ores, mining of coal and lignite, extraction of peat, electricity, thermal 48


Overview

energy, steam, publishing, printing and reproduction of recorded media, other mining and quarrying, manufacture of paper and paper products, manufacture of electrical machinery and apparatus, manufacture of food products and beverages, manufacture of basic metals, manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, manufacture of textiles, extraction of crude manufacture of machinery and equipment, petroleum and natural gas, manufacture of furniture, manufacturing n.e.c, tanning, dressing of leather, manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear divisions; and declined by 6.6-58.9 percent for manufacture of chemicals and chemical products, production of other non-metallic mineral products, manufacture of tobacco products, manufacture of wood and wooden products, manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel, manufacture of wearing apparel, dressing and dyeing of fur, manufacture of rubber and plastic products etc. divisions. In 2006, compared with the 2005 production of main items of industrial products, 109 items, namely electricity, coal, crude oil, copper with concentrate, molybdenum with concentrate, flour spar concentrate, tangsten concentrate, small intestine, fodder, bakery products, macaroni noodles, spirit, alcohol beverage, wine, carpet, knitted goods, combed down, scoured wool, camel woollen blanket, building door and windows, injection, liquid medicine, medical tablets, cement, brick made from clay, solid concrete, concrete mortar, copper, metal steel, metal foundries, disposable injection increased by volume; 121 items, namely distribution water, gold, sausage, bread, sweets, biscuit, salt, beer, soft drinks, spun thread, felt, railway sleeper, newspaper, book, lime, metal sleeper etc. decreased by volume. In 2006, production of industry (at current prices) on 2093.0 bln.togrogs sold at domestic and foreign market. Ad for composition of sold production of industry, 73.9% is mining and quarrying industry, 17.0 manufacturing, and 9.1 electricity and water supply. In 2006, 146 business entities were newly covered in the industrial statistical survey. The following new products produced in the industrial sector from the began of 2006 such as fresh flour noodles, soup flavouring, chips, chopsticks, plate, molybdenum oxide, paper cup, printing oilskin, registration number of auto machines were included in the 2006 survey. As for composition of enterprises by industry, 18.1% is mining and quarrying industry, 69.2% manufacturing industry, and 12.7% electricity and water supply.

Transportation For country with vast territory and relatively sparsely settled population the transportation sector is one of the important sectors of Mongolia. In the last years the transportation enterprises have been privatized and in that regard the role of private entities in the sector has increased. Almost all vehicles for passenger and freight transportation, passenger automobiles and taxi have been privatized. Mongolian railway is now executing 95.2 percent of national freight turnover, with 1815 km of railways connecting Russia, China and big domestic industrial cities as Darkhan, Erdenet and Sukhbaatar. In 2006, volumes of freight and number of passenger traffic were 24.0 mln.tons and 195.4 mln.persons respectively. Freight turnovers reached 9692.7 mln.tons km when passenger turnover was 2771.4 million. Total transportation income was 306.4 mln.tog, which composes of auto transportation income which was 15.1 percent, railway income 59.6 percent and air transportation income 25.3 percent respectively. Compared with 2005, in 2006, volume of freight and number of passengers were increased by 1.3 percent and 1.4 percent, respectively. Drop of total transportation turnover 49


Overview

depended on transit freight turnover of railway transportation, which is decreased by 17.2 percent or 1029.2 mln.tons km compared to 2005. According to State vehicle inspection result in total 140.9 thous. vehicles were registered in 2006, of which cars were 94.4 thousand, trucks 29.4 thousand, buses 11.7 thousand, specialized vehicles 4.0 thousand and tank cars 1.4 thousand. 56.2 percent of total vehicles were registered in Ulaanbaatar and reached 79.1 thousand. In 2006, total improved auto road was 6.3 thous.km, which composes of road with hard cover was 2.4 thous.km. Compared with 2005, in 2006, improved auto road increased by 154.1 km, of which road with hard cover by 114.2 km.

Information and communication technology During the last years the number of cellular and wireless telephone users has considerably increased. In 2005 the number of cellular and wireless telephone users was 570.9 and 23.0 thousand and in 2006 these figures reached 770.1 and 45.1 thousand and increased by 34.9 percent and 2.5 times respectively. There are 258 satellite subscriber in 2006. The number of telephone line was decreased and grew from 63 per 1000 inhabitants in 2005 to 61 in 2006. In 1996, first cabel television sets had established. In 2006, 30 entities were provided with television service in connected about 81.8 thousand users to the sets. In communication sector third operator of cell phone has started its operation from June of 2006. In 2005, postal service’s division sent 821.6 thous.pieces letter, mail, wrappers and parcels and delivered 13.8 mln.pieces periodicals to the customers. In serves 2006 the postal service’s division sent 829.3 thous.pieces letter, mail, wrappers and parcels and delivered 17.6 mln.pieces periodicals to the customers and in 2006 these figures increased by 0.9 per and increased by 27.8. Foreign trade For the 2006 year, total external trade turnover equaled 3028.4 mln. US dollars, of which exports 1542.8 mln. US dollars and imports 1485.6 mln. US dollars. As compared with the previous year, total external trade turnover increased by 34.6 percent, of which exports increased by 44.9 percent and imports by 25.4 percent respectively. The 2006 year was so pleasant year, because our exports main commodities’ prices such as copper, gold and cashmere were increased in the world market. In the results of this, the exports income were increased and exports growth were exceed from the imports growth by 19.4 points. Because of, the foreign trade surplus had been totaled 57.2 mln. US dollars in 2006. In current year the average price of copper concentrate per ton reached to 1059.9 US dollars. It was the highest price for the last 5 years and it is increased by 3.7 times and 90.7 percent, compared with the 2000 and 2005 year. As compared with the 2005 year, mineral products exports increased by 439.2 mln. US dollars, textile and textile articles by 55.2 mln. US dollars and row & processed hides, skins, fur & articles thereof 14.5 mln. US dollars, which are comprised high percentage in the export Whereas, natural or cultured pearls, precious metal, jewellery exports decreased by 61.4 mln. US dollars. In 2005, natural or cultured pearls, precious metal, jewellery export comprises 31.1 percent of the total. But it has been decreased by 13.6 point compared with 2006 and it comprises 17.5 percent of the total. 50


Overview

In 2006, sheep and goat skin export is strictly decreased but sheep or lamb skin leather export icreased by 48.9 percent, goat and kid skin leather increased by 2.8 times. Also combed goat down export increased by 54.8 percent and greezy cashmere export by 4.7 times This is still total import is increasing from some causes, that are our country’s imports cover all consumption and production purposes commodities and price growth of petroleum products, which is comprised high percentage in the total import. Interconnection with the economic growth, particularly the manufacturing industry, mining and quarrying, trade and service sectors’ growth, the mineral products imports by 123.8 mln. US dollars, auto, air and water transport vehicles and their spare parts imports by 33.6 mln. US dollars, and machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets & spare parts imports increased by 14.8 mln. US dollars, which are comprised high percentage in the total imports, compared with the previous year. Whereas, textile and textile product import decreased by 12.1 mln. US dollars. The growth on total import has been influenced by increase some products import. For example petrol import increased by 42.5 percent or 52.2 mln US dollar, diesel import by 30.2 percent or 47.4 mln US dollar and jet fuel increased by 2.6 times or 17.5 mln US dollar. Car import increased by 56.5 percent or increased by 29.3 mln US dollars while trucks import increased by 12.0 percent or 2.7 mln US dollars, which are highly reflect to auto, air & water transport vehicles & their spare parts growth.

Balance of payments For the preliminary result of 2006, the balance of payments current account surplus reached 321.6 mln. US dollars, which was increased by 3.8 times or 237.4 mln. US dollars compared to 2005. The goods and service account surplus affected the increase of current account’s surplus expansion. Of which the goods account surplus was grown by 225.2 mln. US dollars and service account by 58.4 mln. US dollars respectively compared to 2005. The world market price of copper, gold and cashmere which are the main export products of Mongolia were high in current year. Also the tourism sectors income increased greatly according the rise of number of foreign tourist in Mongolia due to 80th anniversary of Great Mongolia. These are mainly influenced for the goods and service account surplus. Capital and financial accounts surplus reached to 102.0 mln. US dollars and increased by 58.6 mln. US dollars compared to 2005. The foreign direct investment reached to 166.5 mln. US dollars and decreased by 15.8 mln. US dollars compared to previous year. The overall balance of payment surplus reached 424.2 mln. US dollars showing an increase by 3.2 times or 289.7 mln. US dollars compared to 2005.

Housing, community service At the national level the housing stock reached 7742.1 thous.sq.m, in 2006 and increased by 12.2 percent compared with 2003, by 8.6 percent compared with 2004, and by 5.0 percent compared with 2005. In 2006, 467.6 thous.sq.m housings were put into exploitation. 96.5 percent of total housing area was for private houses and apartments and has decreased by 0.2 points from 2005. Number of plumbs reached 1068 In 2006 and increased by 2.8 percent compared with 2005. The number of households, using distributed water in 2006 reached 296.2 thousand, which increased by 8.0 percent households or by 22.8 thousand compared with 2005. 51


Overview

In 2005 at the national level was 369 public baths, in 2006 number of baths reached 393, and increased by 6.5 percent. At the national level 794 hotels have worked in 2006, which increased by 7.3 percent or by 54 compared with 2005. Tourism In 2006, by duplicated numbers about 2.4 mln inbound and outbound passengers entered and travelled through immigration posts. This has rised by 10.5 percent or 226.2 thous. person of 2005. In 2006, foreigners entered through immigration posts, of which 40.2 percent for Chinese; 20.5 percent for Russian; 13.7 percent for Korean; 4.9 percent for Japanese; 2.8 percent for American and 17.9 percent for other countries of inbound passengers. In 2006, 408.5 thousand foreigners entered. Since than it was increased by 18.5 percent of 2005. Foreign passengers visited our country of 88.6 percent for until 30 days; 7.7 percent for until 90 days and 3.7 percent for 90 and over days. Foreigners entered through immigration posts, of which 62.1 percent was East Asia and Pacific Ocean regions citizenships; 33.2 percent was European citizenships; 3.7 percent was American citizenships; 0.4 percent was Middle East regions and 0.6 percent was South Asian citizenships and African citizenships. In 2006, 386.0 thousand tourists entered. Since than it was increased by 14.0 percent from 2005. Foreigners entered through immigration posts, of which 63.7 percent was East Asia and Pacific Ocean regions citizenships; 32.1 percent was European citizenships; 3.7 percent was American citizenships; other percent was Middle East regions, South Asian citizenships and African citizenships. In 2006, inbound passengers were entered through immigration posts, of which 49.3 percent by Zamiin-Uud; 17.1 percent by Chinggis khaan; 10.6 percent by Altanbulag; 3.3 percent by Shivee-khuren and 19.7 percent by others. Outbound Mongolian 817.6 thousand passengers traveled through immigration posts, of which 87.0 percent for private purpose. While the majority ¿Ì 94.2 percent of outbound passengers traveled to China, Russia and Korea. The majority of outbound Mongolian passengers and inbound foreign passengers traveled until 30 days. Household income, expenditure and living standards As results of the Household income and expenditure sample survey of the latest year, monthly average total income per household has decreased by 16.4 percent in terms of current prices of years compare to 2005. Of which, income from wages and salaries at the national level increased by 13.6 percent and 38.6 percent in 2006 to compare to 2005 and 2004 respectively. For income from pensions and allowances increased by 28.6 percent in 2006 from 2005 and by 48.4 percent from 2004. However, real increases adjusted by inflation for income from wages and salaries were 7.1 percent in 2006 to compare to 2005 and 30.7 percent from 2004, and for income pensions and allowances were 21.3 percent in 2006 to compare to 2005 and 40.0 percent from 2004. The total household income (expenditure) is defined by adding up the amounts of household monetary income (expenditure), own consumption and gifts received free of charge. The percentage share of income from household businesses of the total income of households decreased by 5.0 percentage point, which is resulted from the increases of 52


Overview

42.2-74.6 percent in 2006 to compare to 2005 of the wages and salaries, pensions and allowances and other monetary income in rural areas. For monthly average monetary expenditure per household, the food expenditure has increased by 16.8 percent in 2006 to compare to 2005 and by 22.3 percent from 2004, and nonfood expenditure has increased by 17.1 percent in 2006 to compare to 2005 and by 57.0 percent from 2004 at national level. According to comparison of poverty incidence based on results of HIES in 2006 and results of HIES-LSMS in 2002-2003, the poverty headcount, poverty gap and poverty severity has decreased. This decrease resulted in some extent, as a result of number of livestock had increased due to comparatively pleasant weather in addition the activities undertaken by the Government related to social issues of population.

Education Literacy rate of population above fifteen years age and above was 97.6 percent according to the population and housing census 2000. The decreased number of pupils and students in all educational instituutions, has influenced by the particular factors and activities, for instance, elimination of duplicated number of students, due to migration, usage of new software to calculate the number of pupils enrolled in primary and secondary school and duplicated number of pupils in (primary and secondary schools) and the number of pupils and students in the informal educational sector. At the beginning of academic school year 2006-2007, number of students and pupils in educational institutions in all types reached 710.4 thousand and decreased by 2.6 thousand pupils and students compared with previous year. In 2006-2007 school years total 542.5 thousand pupils had access to 742 schools which are higher in 5.1 thousands in comparison with 2003-2004 school year, but decreased by 14.4 thousands compared with 2004-2005 school year. Total number of students who studied in evening classes reached 4.9 thousand students in 2006-2007 school years, which is decreased by 5.8 thousand, or by 54.2 percent comparing with 2005-2006 school years. Number of students studying in universities, higher educational institutions, colleges, technical and vocational schools is increasing year by years and this number reached 167.9 thousand students in total in 2006-2007 academic years. Out of those, 69.9 percent students’ studied in public educational institutions, 30.1 percent students’ studied in private educational institutions. Number of students graduating all educational institutions has a tendency to increase. Particularly, the number of graduating students in 2005-2006 school years was 131.1 thousand students, which is more in 3 thousand students than graduated in 2004-2005 academic years and this number is also more in 12.9 thousand students from 2003-2004 academic years. Number of drop-out school pupils under 7-15 age in 2006-2007 school years were 12.3 thousand. The drop-out rate in 2005-2006 school years was 1.6 this number reached 2.2 percent, which shows that this number has increased by 0.6 points. In 2006-2007 school years’ 56.1 thousand pupils in total were involved in first grades, which are has increased by 0.7 percent from 2005-2006 school years. This increase is to 7 year old children began to enter the school in accordance with general education system has been transformed info 11 year system. The pupil-teacher ratio in general educational schools was 25.8 in 2003-2004 school years, 26.0 in 2004-2005 school years and this number reached 24.6 points in 2005-2006 school years. However, this indicator has decreased in 2006-2007 school year and reached 53


Overview

23.7, which has shown decrease in 0.9 points. The number of secondary school teachers is increasing as well. In 2006-2007 school years this number reached 22.9 thousand teachers, which is increased by 2.1 thousand teachers, or by 10.1 percent comparing with 2003-2004 school years and by 0.3 thousand teachers, or by 1.2 percent compared with 2005-2006 school years. The number of graduating university students has been increasing year by year. In 2005-2006 academic years, there are total 23.6 thousand students graduated, from which 25.2 percent of graduates finished commercial and business administration field, 12.2 percent graduates were finished education study and teacher training field, and 6.1 percentages was graduated engineering field. If in 2004-2005 academic year 7.5 percent of total graduates finished law field, in 2005-2006 this indicator decreased 0.4 points and reached 7.1 percent of total. Total 94.7 thousand children were involved in kindergartens in 2006-2007 school years, which are increased by 10.0 percent from 2005-2006 school years and increased by 0.3 percent from 2005-2006 school years. The number of employees of scientific institutions was 3.4 thousand in 2006 and increased by 4.5 percent compared with 2005. 68.4 percent of total employees accounted for full-time employees. While the number of employees for per scientific institution was calculated as 62 in 2003 on average, it decreased to 56 in 2004 and 58 in 2005 and increased to 59 in 2006. The total expenditure of the Science field was 7.7 bln.togrogs in 2006 as increased by 6.9 percent compared to the 2005. The expenditure of institutional sector was calculated that 23.7 percent which was technical, 27.4 percent was natural, 11.0 percent was agricultural, 7.3 percent was medical, 13.6 percent was for social science and humanitarian sectors, and 16.9 percent was spent on universities in 2006. The total number of research works, funded by central budget, was 343 in 2006, as increases by 7.5 percent compared to 2005. Increases were recorded in, theory-based tests, 9.9 percent, baseline study work for science and technology 39.3 percent. Decreases were recorded in, project on science and technology 2.3 percent. Expenditure on research works funded by state budget was 5663.4 mln tugrics in 2006 which is increased by 12.3 percent. From this, 4.4 percent for baseline work of science and technology, 45.6 percent for project of science and technology, 50.0 percent for theory-based test were spent. There is a trend that the total number of public libraries and readers are going up in last years. For instance, in 2003 there were total 283 public libraries of 284.4 thousand permanent readers were counted within the country, but this number has been increasing and reached 290 public libraries that served 321.8 thousand readers in 2006. Library book stock is 7.0 bln in 2006 same as previous year. Performance of professional arts organizations was 4.9 thousands in 2006 and increased 32.7 percent; spectators were 1278.7 thous.people in 2006 and increased 28.7 percent compared with 2005. Number of exhibits was 207.9 thousands in 2006 and increased 1.6 percent; spectators were 412.1 thous.people and increased 19.9 percent compared with 2005. Monasteries and temples In Mongolia thanks to democratic revolution in the country’s society in 1990 and approval of freedom of citizens’ worshipping and praying by /new Constitution in 1992/, new monasteries 54


Overview

and temples were started to be built again. First of all, Buddhist monasteries and temples were being built in large numbers and it was followed by increased number of establishment of Chirists and other religious sects have been built in urban areas. Number of temples and monasteries was totaled 245 in 2006, increasing by 2.1 percent from previous year. By 2006, 61.2 percent of the total monasteries were accounted for Buddhist while 34.7 percent Christs, 2.9 Musilms and 1.2 other religious sect temples, respectively. By 2006 14.3 percent of total temples has been located in Western region while 23.3 percent in Khangai region, 18.0 percent in Central region, 6.9 percent in Eastern region and 37.5 percent in the Capital city, respectively. Of total of 4.0 thousand people working in religious organizations by 2006, 2.6 thousand were monks, regularly participating in religious reading. When the number of monks is considered by territorial regions, there were working 201 or 7.6 percent in Western, 505 or 19.1 percent in Khangai, 312 or 11.8 percent in Central, 150 or 5.6 percent in Eastern regions and 1478 or 55.9 percent in the Capital city. Number of students studying in religious school and datsans increased by 11.1 percent to 6.3 thousand from 2005 and number of apprentices who studies at home children religious conceptions decreased by 9.9 percent to 2.2 thousand.

Public health of population By 2006 there were 34.2 thousand employees in health sector organizations, of which 7.1 thousand senior physicians, 8.4 thousand nurses, 0.8 thousand pharmacists, 14.9 thousand mid level specialists of hospital, 9.2 thousand physicians and other employees, calculated as 1.2 nurses were accounted for per senior physician. Number of senior physicians was 6637 in 2003 but it decreased by to 6590 by 0.7 percent in 2004 but it increased by to 6788 by 3.0 percent in 2005 compared with 2004 and increased to 7079 by 4.3 percent in 2006 respectively, compared with 2005. There were accounted 361 people for per senior physician by 2006. Number of physicians dealing with infectious disease, oncologists decreased ophthalmologists, phthisisiotrists, neurologists and psychiatrists, stomatologists, pathologists, anatomists and forensic public has while the number of physician for health administrators, internists, surgeons and traumotologists, obstetricians and gynaecologists, pediatricians, otorhitolaryngologists, dermatologists, radiologists, physicaltherapy, specialists for laboratory analysis, hygienists and epidemiologists tends to increased. In 2006 number of hospital beds was calculated as 18.3 thousand and it decreased by 0.3 percent compared with 2005. Also 72 hospital beds, 28 senior physicians and 58 mid level specialists were calculated for per 10000 people. Inpatient morbidity per 10000 population by leading causes were diseases of the circulatory system (313.6), diseases of the respiratory system (309.1), diseases of the nervous system and sense organs (149.7), certain infectious and parasitic diseases (103.5). Also number of deaths by leading of diseases were diseases of the circulatory system 37.9 percent, neoplasms 18.3 percent, injury, poisoning and certain other consequences of external causes 18.1 percent, diseases of the digestive system 9.4 percent. Incidence of malignant neoplasms, deaths per 10 000 population by leading of type malignant neoplasms were liver, cervix uteri, stomach, lung, oesophagus. Number of patients being sick by communicative diseases were 26.9 thousand in 2003 and was increasing to 31.3 thousand in 2004 and increased to 32.3 thousand in 2005 and 36.2 thousand in 2006. It was caused by an increase of incidents of communicative diseases, including viral hepatitis, mumps, syphilis, tuberculosis. Within the framework of implementation of “Healthy Mongolian� programme, which is adopted by the Government Resolution No.91, 113.2 thousands of individuals are covered in 55


Overview

the check-up service of specialized hospitals by the specialists and polyclinic doctors, number of analysis’s has been taken, for instance, X-ray sonogram, bacteriological and blood analysis/ test/for HIV and B, C virus of liver and 15.6 thousand patients are identified. Total expense of health insurance was accounted for 103.2 million tugrugs in 2006 with increase of 28.7 percent than 2005. Share of health sector expense in central government budget decreased by 2.1 points to 8.4 percent in 2006 from the previous year.

Social insurance, welfare Total income of social welfare reached 74.9 bln.tugrugs in 2006 and increased by 73.0 percent compared with 2005. The government budget income occupied 99.8 percent of total income in 2006. Total social expenditure reached 75.4 bln.tugrugs in 2006 and increased by 33.4 bln.tugrugs or by 79.5 percent from 2005. Compared with previous year the share of pension in total social insurance expenditure has decreased, whereas the share of allowance in total expenditure has increased. Number of people received social welfare services reached 1047.6 thousand in 2006 and increased by 38.8 percent from 2005. Number of people received child care allowance reached 44.3 thousand in 2006. It was decreased by 17.8 percent compared with 2005. Within the framework of “Child money” programme, implemented by the Government in 2006, the number of children received child money was 874.5 thousand and increased by 39.1 percent or by 246.0 thousand children, total allocated child money reached 26.6 bln.tugrugs, which increased by 45.6 percent, or by 8.3 bln.tugrugs compared with 2005. Since 1 January 2006, According to “New birth baby” Government programme every new born child received 100.0 thousand tugrugs as allowance. For this programme the Government spent 4.1 bln.tugrugs for 41.1 thousand new born child. The allowance for “New family” as 500.0 thousand tugrugs allocated to 23.6 new couples. For this programme the Govermment has spent 11.8 thousand tugrugs. From the of the 2006-2007 academic year, pupils who are enrolled in the 1st and 2nd grade has covered in the “Lunch programme” which compliance the Government resolution ¹ 194 of 2006. For this Lunch programme 2.7 bln tugrugs spent for 110.0 thoushand pupils. Number of pensioners increased by 33.5 thousand compared with 2005 and reached 310.3 thousand in 2006. In 2006, 70.7 percent of total allocated pension were pension for the elders, 13.4 percent for disabled people, 9.9 percent for people who lost foster, and 6.0 percent were pension for military. Among all pensioners the percent of elder pensioners has a tendency to increase, however, the percent of pensioners who lost poster has the tendency to descrease. In particular, in 2003 the percent of elder pensioners was increased 69.9, but in 2006 number of percent for the elders increased to 70.7 in 2006 and for people who lost pension was 11.4 percents in 2003 decreased to 9.9 in 2006. Law on General Social Welfare, Law on Social Security for the Elderly and the Law on Social Security for People with Disabilities were updated and followed beginning 1st of July, 2006. Due to the Law updated twin child allowance and orphan child allowances are canceled. Crime The total number of crime committed as of the end of 2006 was 18.3 thous, as increased by 4.8 percent compared to the 2005. In 2006, total committed offences provided by regions. 56


Overview

This was 8.5 percent for West region, 14.3 percent for Khangai region, 18.8 percent Central region, 9.8 percent for East region and 46.8 percent for Ulaanbaatar. In 2006 about 18.3 thousand offences registered, of which 28.9 percent were crime against human life and health, 48.5 percent were crime against ownership right, 8.7 percent were crime against social safety, 7.8 percent were crime against traffic safety and use, and remains percent were other. The negligent murder freedom declined since 2005. Rape crime was 314 and increased by 1.9 percent compared with 2005 and crime on negligent murder was 15 in 2006 which decreased by 6.3 percent compared with 2005. In 2006, 5.3 thousand crime against human life and health were registired, showing an increased of 17.0 percent compared with previous year. The main reason of increased number in Offences against the freedom and health of individuals and crime against population health in 2006 are related with the widespread event to be got injured others seriously and slightly when he/she drunk. Crime under the influence of alcohol increased by 6.3 percent comparing with 2005 is reached 3.9 thousand in 2006. The increasing reason of mugging in 2006 is cause of 70.7 percent unemployment in suspect and culprit who are related with the crime. Crime against safety and its utilization regulation of transportation include crimes on road accident and transport crash which are left the scene of accident deliberately and this kind of crimes increased by 241 which is 20.3 percent. Crime on theft cattle reached 2.2 thousand in 2006 which is increased by 3.6 percent than in 2005. Crime on theft cattle grew in Hovd, Huvsgul, Khentii, Tuv aimags and Ulaanbaatar because of detection of cross-border trade of livestock and crime on livestock theft cattle has increased there. In 2006 about 343 crime against child, family and social fabric were registered, of which 91.5 percent were rape crime. Crime against child, family and social fabric decreased by 2.6 percent and rape crime by 1.9 percent as compared with the previous year. In 2006, 49.0 percent were registered of total rape crime in Ulaanbaatar. In 2006, 75.2 percent theft of property, 7.6 percent migging, 5.1 percent robber, 4.7 percent fraud and 3.9 percent forgery of crime against ownership right. But indecent assault 97.1 percent were of crime agains social safety. In 2006 about indecent assault were increased by between 4.0-51.1 percent in Tov, Darkhan-Uul, Dornogovi, Omnogovi, Ovorkhangai, Bayankhongor, Zavkhan, Khentii aimags and Dundgovi, Govi-Altai aimags and 2.0-2.6. compared with previous year. In 2006, 7.8 persons were sentenced, of which 8.5 percent for woman and 9.3 percent for children under age of 16. 4.7 percent was female children of children under age of 16. In 2006, 2.2 thousands of people died due to crime out of this 77.8 percent were occured due to crime against human life and 18.7 percent for crime against traffic safety and 3.5 percent from other cases. The crime caused 52.1 bln.togrogs worth of damage, from which 83.3 percent or 43.4 bln.togrogs are damage of individual property. Of which, 21.4 bln.togrogs are damage of Savings and Loan Corporative and 1.7 bln.togrogs are damage of individuals caused by livestock theft and 11.3 percent of total damages was restituted in 2006.

Business register By the end of 2006 business register captured 48.9 thousand establishment of which 30.8 thousand or 63.0% were operating on the active basis. The employment size class of 57


Overview

80.6% of legal units was 1-9 whereas 8.8% of them employed 10-19 staff. These legal units hold 89.4% of the total figure.

Environment During recent years, several disasters such as droughts, frosts, heavy snow falls, dust storms, inundations, fires and also damage caused by pests like rodents, have taken place in Mongolia and have caused severe damage to population, economy and the environment, as a whole. Furthermore, the population growth in some places, the increased use of natural resources and the shortage of precipitation have continuously intensified the desertification process. By 2006, in total, 74.2 per cent is occupied by agricultural area, 15.7 percent by state special use land, 9.1 per cent by forest resources land, 0.4 percent by water resources land, 0.3 per cent by cities, villages and other settlements land, and 0.2 per cent of land is covered by transportation and networks respectively. In 2006, there were 90 forest fires in total, of which 8 were in the West region, 39 in the Khangai region, 22 in the Central region, 13 in the East region and 8 in the Ulaanbaatar city. By 2006 preliminary result, expenses for protection and rehabilitation of natural resourses amounted to 2619.5 mln.tug and incresed by 25.5 per compared with 2005. It was allocated to protection of nature – 20.0 percent, to protection of special protected areas – 22.6 percent, to reforestation and forestry activities -34.5 percent to land protection and rehabilitation – 13.9 percent and to environment protection fund 8.9 percent respectively. By 2006, there were 11 078.9 thous.hectares land degratation in total, of which 341.8 thous.hectares were to cultivated area, 10298.8 thous.hectares to pasture and other grassy land, 24.7 thous.hectares to sities, villages and other settlements, 346.4 thous.hectares to forest resourses land, 5.3 thous.hectares to water resourses land, 61.9 thous.hectares digged and damaged land.

Productivity Productivity is the measurement of efficiency of production or determines amount of produced goods and services per unit of input. Productivity is divided in 3 categories namely total productivity, total factor productivity and partial productivity. Partial productivity is an estimate of each kind of expenditure such as labor, capital, raw materials, and electricity productivity. Total productivity shows the cost of products and services created from each togrog of expenditure spent on production process. Total productivity was 0.83 togrogs at the national level, in 2006, and same compared with 2005. Regarding the sectors, total productivity was 1.32-2.80 togrogs for livestock, wholesale and retail trade, repair of motor vehicle, motorcycle and personal and household goods and mining and quarrying industry and were relatively high compared with other sectors. In the sectors level, total productivity has been in same level, in 2005 and 2006. But compared with level of 2003 and 2004, there is high increase on mining and quarrying and manufacturing sector. Total factor productivity, which determines efficiency of the labor and capital used in production process, was 3.38 togrogs same as compared with 2005. Regarding the sectors, in livestock, wholesale and retail trade, repair of motor vehicle, motorcycle and personal and 58


Overview

household goods sectors which wage and capital usage costs are relatively less than other sectors, total factor productivity is high compared with other sectors. In 2006, capital productivity, raw materials productivity, electricity productivity and labor productivity were 14.4, 4.9, 24.9 togrogs and 3207.4 thous.togrogs respectively. Compared with the 2005, capital, raw materials and electricity productivity were same level. And labor productivity increased by 576.2 thousand togrogs or 21.9 percent.

Indicators of millennium development goals in Mongolia For 33 indicators of MDGs, there is a possibility to reach the targets in 2015, espeically achieve universal primary education, promote gender equality, reduce child mortality, ensure environmental sustainability. Difficult to reach targets are eradicate extreme poverty, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases. As results of “Household income and expenditure survey”, 32.2 percent of total population is poor. The urban poverty is less than rural area and poverty headcount is 27.9 percent in urban and 37.0 percent in rural areas. NSO conducted “Child development - 2005/2006” survey with technical and financial assistance of UNICEF. As results of this survey, 6.3 percent of total children below 5 years of age are under weight and it is decreasing by 2 times from the previous 2000 survey results. As preliminary results of the survey, 5.6 percent of urban children below 5 years of age are under weighted and 7.0 percent of rural children below 5 years of age are under weighted. It shows that case of underweight is relatively higher in rural areas than the urban. Net proportion of primary enrolment rate had plummeted. In 1995, enrolment rate was 97.5%, 91.4 % in 2006, the rate of decrease is 4.2 percent from 2005. Due to the economic crises in early 1990, educational sector had a negative impacts, recent trends leave room for better situation. The ratio of literate male and female was 1.1 in 1990-1991, was 1.2-1.3 in 1992-2002, and stabilized as 1.1 since 2003. The proportion of women in wage employment in the non-agricultural sector is close to the proportion of male. While women are better educated than men are, they are still under-represented in management and decision - making position. However, in the national parliament women comprised 3.9 per cent of total legislators in 1992, 9.2 per cent in 1996, 11.8 percent in 2000, 6.6 percent in 2004 showing some deterioration. In order to improve participation of women in decision-making and management position, to improve the share of women participation in the national parliament by 20 percent in 2008 election, 35 per cent in 2012 election, are targets to be reached. Under-five mortality rate has been reduced rapidly in Mongolia over past decade. Recently, Mongolia already achieved to target of MDG as reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate. It is essential to keep this trend in the future. The maternal mortality close correlates to the reproductive health issues. As well, maternal mortality relates to mother’s age, birth interval, and education and health care services. The maternal mortality ratio per 100000 live births was 259 in 1993 and it was highest indicator during the past period. In 2006, 67 at national level. For West Coast of the Pacific Region of WHO, Mongolia includes in high ranked five countries of TB cases. The cases of TB has shown increasing trend in last years, prevalence rate of TB was 79 per 100000 populations in 1990, and it increased to 185 in 2005. 59


Overview

Today special protected areas cover territory of 13.3 percent of total land area of Mongolia. In total special protected areas situated on the territory of 124 soums and districts of 19 aimags and the capital city covering 21.0 million hectares. By 2015, about 30 percent of all territory of the country will protect by state and local authorities. In our country case, over 90 percent of all territory is dry, semi-dry, dryish and damp less areas. Forest area covers 7.7 percent of all territory of the country. Today the adoption of new technologies in the communication sector has been extremely rapid. Telephone lines per 1 000 population reached 60.3 in 2006 and cellular subscribers per 1000 population reached 297. It means one of the every three persons uses cellular phone. Number of cellular phone users increased by 199.2 thousand persons in the last year only.

60


¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ MAIN INDICATORS ¯ç¿¿ëýëò Ñóóðèí õ¿í àì îíû ýöýñò, ìÿí.õ¿í

Indicators Resident population, at the end of the year, thous.persons

2003

2004

2005

2006

2504.0

2533.1

2562.4

2594.8

959.8 926.5

986.1 950.5

1001.2 968.3

1042.8 1009.9

Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í, ìÿí.õ¿í ¿¿íýýñ: Àæèëëàã÷èä

Economically active population, thous.persons of which: Employees

Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, ìÿí.õ¿í

Number of registered unemployed, thous.persons

33.3

35.6

32.9

32.9

Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð, òýðáóì òºãðºã

Gross industrial output, at constant prices of 2000, bln.togrog

814.1

902.1

864.3

942.9

¯¿íýýñ: -Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð -Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð -Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, óñàí õàíãàìæ

of which: -Mining and quarrying -Manufacturing -Electricity, thermal energy and water supply

335.2 370.3

447.0 341.6

492.4 253.5

501.8 319.8

108.6

113.5

118.4

121.4

ÄÍÁ, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã

GDP, at current prices, bln.tog

1479.7

1945.6

2524.3

3172.4 *

ÄÍÁ, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð, òýðáóì òºã

GDP, at 2000 constant prices, bln.tog

1134.5

1256.8

1346.1

1459.0 *

543.6

639.2

797.1

858.2 *

615.9 801.0

869.7 1021.1

1064.9 1184.3

1542.8 1485.6

Ãàäààä õóäàëäàà, ñàÿ àì.äîëëàð - Ýêñïîðò - Èìïîðò

Investment,at the end of the year, bln.tog Foreigh trade, mln.USD - Exports - Imports

Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë, ñàÿ àì.äîëëàð

External trade balance, mln.USD

-185.1

-151.4

-119.4

57.2

Óëñûí íýãäñýí òºñºâ, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã - Îðëîãî - Çàðëàãà

State general budget, at current prices, bln.tog - Revenue - Expenditure

553.9 615.8

713.1 752.5

837.9 764.6

1360.4 1237.0 123.4

Õºðºí㺠îðóóëàëò,îíû ¿íýýð òýðáóì òºã

Òºñâèéí íèéò òýíöýë, òýðáóì òºãðºã

Budget overall balance, bln.togrog

-61.9

-39.4

73.3

Íèéò îðëîãûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Share of Revenue to GDP

37.4

36.7

33.2

42.9 *

Íèéò çàðëàãûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Share of Expenditure to GDP

41.6

38.7

30.3

39.0 *

Òºñâèéí íèéò òýíöëèéí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Overall balance to GDP

-4.2

-2.0

2.9

3.9 *

Òàòâàðûí à÷ààëàë

Tax burden

28.4

30.0

27.4

35.6

Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéí æèëèéí ººð÷ëºëò, õóâèàð

Annual changes of consumer price index, percent

4.7

11.0

9.5

6.0

Âàëþòûí æèëèéí äóíäàæ õàíø, 1 àì.äîëëàð=òºã

Annual average exchange rate, 1 USD = togrog

1146.5

1185.2

1205.3

1179.6

Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note : * Preliminary estimates

61


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ

ÇÀÑÀÃ, ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð çàñàã çàõèðãààíû õóâüä 21 àéìàã, íèéñëýëä, àéìàã íü ñóìäàä, ñóì íü áàãò, íèéñëýë íü ä¿¿ðýãò, ä¿¿ðýã íü õîðîîäîä õóâààãäàíà. Çàñàã, çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî íü àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðàë, áàã, õîðîîíû èðãýäèéí Íèéòèéí õóðàë, òóõàéí Õóðëûí õóðàëäààíû ÷ºëººò öàãò ò¿¿íèé Òýðã¿¿ëýã÷èä, àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðýã, áàã, õîðîîíû Çàñàã äàðãààñ á¿ðäýíý. Çàñàã, çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãà íü íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñûã òºðèéí óäèðäëàãàòàé õîñëóóëàõ ¿íäñýí äýýð íóòàã äýâñãýðèéíõýý ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àìüäðàëûí àñóóäëûã áèå äààí çîõèîí áàéãóóëæ ¿éë àæèëëàãààíäàà àðä÷èëñàí øóäàðãà ¸ñ, ýðõ ÷ºëºº, òýãø áàéäàë, ¿íäýñíèé ýâ íýãäëèéã õàíãàõ, õóóëü äýýäëýõ ¿íäñýí çàð÷èì áàðèìòëàíà. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð Àçè òèâèéí òºâä, õîéò ºðãºðãèéí 41î 35" – 52î 06", ç¿¿í óðòðàãèéí 87î 47" – 119î 57"-èéí õîîðîíä áàéðëàæ, õîéò òàëààðàà Îðîñûí Õîëáîîíû Óëñòàé 3485 êì, ºìíº òàëààðàà Õÿòàä Óëñòàé 4676.9 êì òóñ òóñ õèëëýñýí, 1564.1 ìÿí. êâ.êì ãàçàð íóòàãòàé. Íóòãèéí áàðóóíààñ ç¿¿í öýã õ¿ðòýë 2392 êì, õîéíîîñ ºìíº öýã õ¿ðòýë 1259 êì áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð íü äàëàéí ò¿âøíººñ äýýø äóíäæààð 1580 ì ºðãºãäñºí, õàìãèéí ºíäºð öýã íü 4374 ì Õ¿éòýí óóë, õàìãèéí íàì öýã íü 532 ì Õºõ íóóðûí õîòãîð áîëíî. Íèéñëýë Óëààíáààòàð õîò äàëàéí ò¿âøíýýñ äýýø 1350 ì-ò îðøäîã. Íóòàã äýâñãýð íü òîìîîõîí óóë, íóðóóä, òîëãîä, òàë, õºíäèé, ãîâèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðààñ á¿ðäýíý. Ìîíãîë Óëñ íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýýãýýðýý äýëõèéä 17 äóãààð áàéðàíä îðäîã. ̺í îëîí ãîë ìºðºí, íóóðóóäòàé. Õºâñãºë íóóð öýíãýã òóíãàëàãààðàà äýëõèéä òýðã¿¿ëäýã, 262.4 ì ã¿í áºãººä äýëõèéä ã¿íýýðýý Îðîñûí õîëáîîíû óëñûí íóòàãò áàéðëàäàã Áàéãàëü íóóðûí äàðàà õî¸ðäóãààðò îðíî. Ìîíãîë îðîí äºðâºí óëèðàë ýýëæèëñýí ýõ ãàçðûí ýðñ òýñ óóð àìüñãàëòàé. Õàìãèéí èõ ñàëõè øóóðãàòàé ¿å íü äºðºâ, òàâ äóãààð ñàðä òîõèîäîã. Íýãä¿ãýýð ñàðä õàìãèéí èõ õ¿éòýí, õàðèí äîëîîäóãààð ñàðä õàìãèéí õàëóóí ¿å íü áîëäîã.

62


SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY

ADMINISTRATIVE UNITS, TERRITORY Mongolia is divided administratively into 21 aimags (provinces) and the capital city Ulaanbaatar. Aimags are divided into soums which are further divided into bags. The capital city Ulaanbaatar is divided into districts which in their turn are divided into khoroos. The state and administration system is composed of Local Representatives Meeting in the capital city, aimags, soums and districts and Citizens’ Meeting in the bags and khoroos.

Based on principle of democracy, justice, equality and peace the administration organizes and manages social and economic issues through combined state administration and selfgoverning rules in their respective territories.

The territory of Mongolia is located in the central part of Asia between 41 î 35" – 52 î 06" of altitude and 87 î 47" – 119 î 57" of longitude, neighboring with Russia along 3485 km in the north and with China along 4676.9 km in the south. Mongolia comprises 1564.1 thous.square km of territory. It is 2392 km from west to eastern frontier and 1259 km from north to southern frontier. Average altitude is 1 580 m above sea level. The highest point is the Huiten peak (4 653m) in the west and the lowest is the Khokh Nuur lake depression in the east - a more 532 m above sea-level. The capital city is 1350 m above sea level. Mongolia is the seventeenth the largest country in the world by size of territory.

There are many rivers and lakes in Mongolia. Hovsgol lake is 262.4 m deep hence 2nd ranking after Baigal lake in the territory of Russian Federation.

The climate of Mongolia is continental and there are 4 seasons. Strong storms blow during the short spring (April to May). January is the coldest month when temperature drops to the lowest point and July is the hottest month of the year.

63


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006 îí ADMINISTRATIVE UNITS, by regions, aimags and the Capital, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Ñóì, ä¿¿ðãèéí òîî

Áàã, õîðîîíû òîî

Number of soums and districts

Number of bags and khoroos

Õ¿í àìûí íÿãòøèë 1 êâ.êì -ò íîãäîõ õ¿í

Íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýý, ìÿí.êì2 Territory thous. km2

Population density people per sq.km

340

1 667

1 564.1

1.66

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Áàðóóí á¿ñ 92 14 18 24 19 17

461 84 83 113 90 91

West region 415.3 45.7 141.4 82.5 69.6 76.1

0.99 2.19 0.43 0.98 1.16 1.16

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Õàíãàéí á¿ñ 100 19 20 16 2 19 24

514 99 100 72 19 103 121

Khangai region 384.3 55.3 116.0 48.7 0.8 62.9 100.6

1.44 1.69 0.72 1.24 99.30 1.83 1.21

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Òºâèéí á¿ñ 95 3 4 14 15 15 17 27

354 10 24 57 64 53 49 97

Central region 473.6 5.5 3.3 109.5 74.7 165.4 41.2 74.0

0.92 2.24 26.52 0.50 0.66 0.28 2.43 1.17

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

44 14 13 17

207 58 66 83

East region 286.2 123.6 82.3 80.3

0.70 0.60 0.68 0.88

Óëààíáààòàð 9

131

Ulaanbaatar 4.7

211.55

Ç¿¿í á¿ñ

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

64


SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY 1.2 ÕÎÒ ÕÎÎÐÎÍÄÛÍ ÇÀÌÛÍ ÓÐÒ, êì DISTANCE BETWEEN THE CITIES, km

Óëààíãîì

Çóóíìîä

ªíäºðõààí

̺ðºí

Õîâä

Ñ¿õáààòàð

Áàðóóí-Óðò

Äàëàíçàäãàä

Àðâàéõýýð

Óëèàñòàé

Ìàíäàëãîâü

×îéáàëñàí

Ñàéíøàíä

Àëòàé

Áóëãàí

Áàÿíõîíãîð

ªëãèé

Öýöýðëýã

Erdenet

Darkhan

Ulaangom

Zuunmod

Ondorkhaan

Moron

Khovd

Sukhbaatar

Baruun-Urt

Dalanzadgad

Arvaikheer

Uliastai

Mandalgovi

Choibalsan

Sainshand

Altai

Bulgan

Bayankhongor

Olgii

Tsetserleg

223

373

223

1 417

321

431

275

519 1 604

634 1 657

255 1 278

546

725

752 1 579

696

529

862

808

500

208

470

509

661 1 138 2 370 1 300

450

338 1 423

565 1 042 2 274 1 204

575

700 1 766

335 1 358

901 1 602

743

364

828

611

898

606

997 1 698

499 1 031

645 1 092

344

520

982

193

195 1 423 1 684

907

771

334

596 1 163

664 1 588

300

301

979

970

678

752

996

379

896

839

Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar

Äàðõàí

Choir

336

639

589

672

282 1 367

191 1 070

398

473

776 1 286

871

1 037 853

585 1 229 1 440 1 054

450 1 937 2 148 1 357

390

474

769

717

717

566

227

407 1 530

659 1 825 1 117

503 1 056 1 348 2 052 1 808

1 023

348

232 1 066

417 1 361

886

570

848 1 321

704

323

893

928

222

430

302

683

379

379 1 080

674 1 375

634 1 354 1 344

779

1 487 1 039

682

977

822

520 1 752

815 2 047

313

938

788

544 1 710 1 002

279 1 380

98 1 710

407

588

235

711

561

416 1 085 180

266 1 266

678 1 755 1 460 798

477

243 654

948

529 1 195 1 992 1 982 1 361 498 1 065

480

Bulgan

Àëòàé

Altai

Ñàéíøàíä

Sainshand

×îéáàëñàí

Choibalsan

Ìàíäàëãîâü

Mandalgovi

Óëèàñòàé

Uliastai

Àðâàéõýýð

Arvaikheer

Äàëàíçàäãàä

Dalanzadgad

Áàðóóí-Óðò

Baruun-Urt

Ñ¿õáààòàð

Sukhbaatar

Õîâä

Khovd

̺ðºí

Moron

ªíäºðõààí

Ondorkhaan

Çóóíìîä

Zuunmod

Óëààíãîì

Ulaangom

Äàðõàí

Darkhan

Ýðäýíýò

Erdenet

×îéð

Choir

884

673

635

693 1 867 2 078 1 692

43

291 1 131 1 026

240 1 260

664

Áóëãàí

204 1 640 446 596

884

Bayankhongor

439

648

Áàÿíõîíãîð

226

187 1 246

Olgii

559 1 094

823 1 034

ªëãèé

927

Tsetserleg

59

Öýöýðëýã

940

338

617 1 702

927 2 159

1 709 1 085

477

Ýðäýíýò

736

×îéð

Ulaanbaatar

Ìîíãîë óëñûí àâòî çàìûí ñ¿ëæýýíèé àòëàñ, 2004 îí Mongolian road network atlas, 2004

Àéìãèéí òºâ, íèéñëýë Aimags center and the Capital

Ýõ ¿¿ñâýð: Source:

Óëààíáààòàð õîò

65


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.3 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÓÓËÑ MOUNTAINS Ãàçàð ç¿éí ìóæ áà íýð Ìîíãîë Àëòàéí íóðóó Õ¿éòýí Öàìáàãàðàâ ̺íõõàéðõàí Ñóòàé Õàðõèðàà Ò¿ðãýí Ãîâü Àëòàéí íóðóó Èõáîãä Àæ áîãä Ãóðâàíñàéõàí Õýíòèéí íóðóó Àñðàëòõàéðõàí Áîãä õàí Õàíãàéí íóðóó Îòãîíòýíãýð Ñî¸íû íóðóó ̺íõñàðüäàã

Geographical region and name Range of Mongolian Altai Khuiten Tsambagarav Munkhkhairkhan Sutai Kharkhiraa Tyrgen Range of Govi Altai Ikhbogd Ajbogd Gurvansaikhan Range of Khentii Asraltkhairkhan Bogd khan Range of Khangai Otgontenger Range of Soyon Munkhsaridag

ì m ªíäºð Height 4 4 4 4 4 3

374 195 204 090 037 965

3 957 3 802 2 825 2 800 2 256 4 021 3 491

1.4 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÃÎËÓÓÄ RIVERS

Íýð

Name

êì km Óðò Length of trunk river

Îðõîí Ñýëýíãý Õýðëýí Çàâõàí Òóóë

Orkhon Selenge Kherlen Zavkhan Tuul

Õîâä Å𺺠Òýñ Ýã Èäýð

Khovd Yeroo Tes Eg Ider

593 323 568 475 452

Äýëãýð Îíãè Îíîí Õàðàà

Delger Ongi Onon Kharaa

445 435 298 291

1 124 1 024 1 090 808 704

1.5 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÍÓÓÐ LAKES Íýð Óâñ Õºâñãºë Õàð óñ Õÿðãàñ Áóéð Õàð

66

Name Uvs Khovsgol Khar us Khyargas Buir Khar

êì 2 km 2 Òàëáàé Area 3 2 1 1

350 760 852 407 615 575


SECTION 2. ELECTION

ÑÎÍÃÓÓËÜ Ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí áîëîí ÓÈÕ-ûí ñîíãóóëèéí ä¿íãèéí õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã îðóóëñàí áîëíî. Óã ìýäýýëëèéã Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí òºâ áàéãóóëëàãà áîëîõ Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîîíîîñ ãàðãàñàí àëáàí ¸ñíû ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðýýñ àâ÷ ýìõòãýâ. Ìîíãîë óëñ 1992 îíä àðä÷èëñàí øèíý ¿íäñýí õóóëèéã áàòëàí ìºðäºæ ýõýëñýí þì. Ìîíãîë Óëñ íü Ïàðëàìåíòèéí çàñàãëàëòàé îðîí áºãººä Óëñûí Èõ Õóðàë (Ïàðëàìåíò)-ûí ñîíãóóëèéã 4 æèë òóòàìä íýã óäàà ÿâóóëæ, 76 ãèø¿¿í ñîíãîãääîã. Îðîí íóòãèéí ñîíãóóëèéã ìºí 4 æèë òóòàì ÿâóóëæ, àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí õóðëûã ñîíãîí áàéãóóëäàã. Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéã 4 æèë òóòàì íèéò àðä ò¿ìíèé ÷ºëººò àðä÷èëñàí ñîíãóóëèàð ñîíãîíî.

67


Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ

ELECTION This section presents data related primarily to presidential and parliamentarian elections. These data compiled from official source of data comes from General Election Commission, which is central election organization of Mongolia. In 1992 Mongolia endorsed a Constitution based on democratic principles. Mongolia is a parliamentary country. An election of State Great Hural (Parliament) takes place once in every four year and 76 Parliament members are elected. Local election takes place once in every four year. By the local elections, the voters elect Citizens Hural’s members of aimags, Capital, districts and soums. President of Mongolia is elected by public on democratic and free election once in every four year.

68


SECTION 2. ELECTION 2.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÑÎÍÃÓÓËÈÉÍ Ä¯Í POPULAR VOTE CAST MONGOLIAN PRESIDENT

Íýð äýâøèã÷èä Name of candidates

Íýð äýâø¿¿ëñýí íàì Nominating parties

Ñàíàë ºãñºí ñîíãîã÷èä Casted vote òîî õóâü number percent

1993 Ä¿í

Total

Ë. Ò¿äýâ Ï. Î÷èðáàò

L. Tudev P. Ochirbat

Ä¿í

Total

ÌÀÕÍ Ì¯ÀÍ

MPRP MNDP

989 897

96.5

397 061 592 836

38.7 57.8

955 670

97.2

597 573 292 896

60.8 29.8

65 201

6.6

1 000 110

82.9

581 381 365 383 35 425

58.1 36.5 3.5

930 976

75.0

497 491

53.4

186 646

20.1

105 497 128 784

11.3 13.8

1997

Í. Áàãàáàíäè Ï. Î÷èðáàò

N. Bagabandi P. Ochirbat

Æ. Ãîìáîæàâ

J. Gombojav

ÌÀÕÍ MPRP ̯ÀÍ, ÌÑÄÍ-ûí Àðä÷èëñàí MDU of MNDP and MSDP õîëáîî ýâñýë ÌÓÍÍ MUTP 2001

Ä¿í Í. Áàãàáàíäè Ð. Ãîí÷èãäîðæ Ë. Äàøíÿì

Total N. Bagabandi R. Gonchigdorj L. Dashnyam

ÌÀÕÍ ÌÀÍ ÈÇÍ

MPRP MDP MCWP 2005

Ä¿í

Total

Í. Ýíõáàÿð

N. Enkhbayar

ÌÀÕÍ

Ì. Ýíõñàéõàí

M. Enkhsaikhan

"Ýõ îðîí-Àðä÷èëàë" ýâñýë

Á. Ýðäýíýáàò B. Erdenebat Á. Æàðãàëñàéõàí B. Jargalsaikhan

Ýõ Îðîí Íàì ÁÍÍ

MPRP "Motherland-Democratic" coalition Motherland party RP

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia

Òàéëáàð:

ÌÀÕÍ- Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàì ̯ÀÍ- Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé Àðä÷èëñàí Íàì ÌÓÍÍ- Ìîíãîëûí Óëàìæëàëûí Íýãäñýí Íàì ÌÀÍ- Ìîíãîëûí Àðä÷èëñàí Íàì ÈÇÍ- Èðãýíèé Çîðèã Íàì ÁÍÍ- Á¿ãä Íàéðàìäàõ Íàì

Note:

MPRP- The Mongolian People's Revolutinary Party MNDP- The Mongolian National Democratic Party MUTP- Mongolian United Traditional Party MDP- Mongolian Democratic Party MCWP- Mongolian Citizens Will Party RP-Republican Party

69


Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ 2.2 ÓÈÕ, ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÕÓÐËÛÍ ÑÎÍÃÓÓËÜ ELECTION OF STATE GREAT HURAL AND LOCAL CITIZENS' HURAL

Óëñ òºðèéí íàìûí íýð

ÌÀÕÍ ÀÍ, Ýõ îðîí ÌÀØÑÍ, ÈÇ-ÁÍÍ ûí " Ýõ îðîí Àðä÷èëàë" ýâñýë ÁÍÍ ÌÍÍ Ì¯ÀÍ, ÌÑÄÍ-ûí "Àðä÷èëñàí õîëáîî" ýâñýë ÌÓÍÍ ÌÀØÑÍ ÈÇÍ, ÍÍ-ûí ýâñýë ̯ÀÍ, ÌØÀÍ-ûí "Àðä÷èëñàí õîëáîî" ýâñýë Áèå äààí íýð äýâøèã÷

Name of political parties

MPRP

Ñîíãîãäñîí ãèø¿¿äèéí òîî Number of members ÓÈÕ Îðîí íóòãèéí õóðàë State Great Hural Local Citizens Hural 1996 2000 2004 1996 2000 2004 25 72 37 358 569 439

MDC DP MDNSP 35 1

MCWRP RP MGP MDU of MNDP and MSDP MUTP MDNSP Union of MCWP and MGP MDU of MNDP and MRDP Independent candidate

50 1

238 1

324 1

94 15

1 1 1

3

15

12

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia Òàéëáàð: ÌÀÕÍ-Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàì ÀÍ, Ýõ îðîí ÌÀØÑÍ, ÈÇÁÍÍ -ûí " Ýõ îðîí Àðä÷èëàë" ýâñýë

ÁÍÍ-Á¿ãä Íàéðàìäàõ Íàì ÌÍÍ-Ìîíãîëûí Íîãîîí Íàì ̯ÀÍ-Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé Àðä÷èëñàí Íàì ÌÑÄÍ-Ìîíãîëûí Ñîöèàë Äåìîêðàò Íàì ÌÓÍÍ-Ìîíãîëûí Óëàìæëàëûí Íýãäñýí Íàì ÌÀØÑÍ-Ìîíãîëûí Àðä÷èëñàí Øèíý Ñîöèàëèñò Íàì ÈÇÍ-Èðãýíèé Çîðèã Íàì ÍÍ-Íîãîîí Íàì ÌØÀÍ-Ìîíãîëûí Øàøèíòíû Àðä÷èëñàí Íàì

70

Note:

MPRP- Mongolian People's Revolutionary Party MDC DP MDNSP MCWRP- Motherland Democratic Coalition of Democratic Party, Mongolian Democratic New Socialist Party and Mongolian Citizens Will RP-Republican Party MGP- Mongolian Green Party MNDP- Mongolian National Democratic Party MSDP- Mongolian Social Democratic Party MUTR- Mongolian United Traditional Party MDNSP- Mongolian Democratic New Socialist Party MCWP- Mongolian Citizens Will Party MGP- Mongolian Green Party MRDP- Mongolian Religious Democratic Party


SECTION 2. ELECTION

2.3 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÃÈد¯Ä, íàñíû á¿ëãýýð MEMBERS OF STATE GREAT HURAL, by age group 1996 2000 2004 Ãèø¿¿äèéí òîî Ãèø¿¿äèéí òîî Ãèø¿¿äèéí òîî number of ýìýãòýé number of ýìýãòýé number of ýìýãòýé members female members female members female 76 7 76 9 76 5 21 2 3 5 39 5 26 8 32 3 16 47 1 39 2

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total 25-35 36-45 46+

2.4 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÃÈد¯Ä, ìýðãýæëýýð MEMBERS OF STATE GREAT HURAL, by professions

Ìýðãýæèë Á¿ãä Õóóëü÷ Ýäèéí çàñàã÷, íÿãòëàí áîäîã÷ Èíæåíåð Çîõèîë÷, ñýòã¿¿ë÷ Áàãø Ýì÷ Ò¿¿õ÷ Ôèëîñîôè÷ Áóñàä ìýðãýæëèéí

1996 100.0 11.8

Professions Total Lawyers Economists, accountants Engineer Writers, journalists Teachers Physicians Historians Philosophers Others

õóâü percentage 2000 2004 100.0 100.0 14.4 13.2

32.9 14.4 3.9 19.7 2.6 3.9 3.9 6.9

14.4 32.8 1.3 22.3 3.9 10.9

36.8 25.0 1.3 6.6 2.6 1.3 13.2

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia

2.5 ÑÎÍÃÎÃ×ÄÛÍ ÎÐÎËÖÎÎ VOTERS PARTICIPATION

¯ç¿¿ëýëò Ñîíãóóëèéí íýðñèéí æàãñààëòàä á¿ðòãýãäñýí õ¿íèé òîî Ñàíàë ºãñºí õ¿íèé òîî Õóâü

1996

1 147.3

1 247.0

1 330.6

1 061.8

1 105.4

1 089.3

1 057.2 92.1

1 028.0 82.4

1 088.7 81.8

765.4 72.1

728.8 65.9

732.2 67.2

Indicators Number of persons, registered in election name-listing Number of participants in election Percentage

ìÿí.õ¿í thous.person Îðîí íóòãèéí õóðàë Local Citizens Hural 1996 2000

ÓÈÕ State Great Hural 2000 2004

2004

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia

71


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

Õ¯Í ÀÌ Ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àìûí ºñºëò, íàñ, õ¿éñíèé á¿òýö, õ¿í àìûí åðäèéí õºäºë㺺íèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã (òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò ãýõ ìýò) õàðóóëñàí. Õ¿í àìûí ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí ¿íäñýí ýõ ñóðâàëæ íü ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ 10 æèë òóòàìä ÿâóóëäàã õ¿í àì, îðîí ñóóöíû òîîëëîãî, ñóóðèí õ¿í àì, õ¿í àìûí åðäèéí áîëîí øèëæèõ õºäºë㺺íèé æèë á¿ðèéí ìýäýý òàéëàí áîëíî. Õ¿í àìûí òîîöîî- Õ¿í àìûí òîîöîîã õàìãèéí ñ¿¿ëä ÿâàãäñàí õ¿í àì, îðîí ñóóöíû òîîëëîãûí ä¿í, ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, åðäèéí áîëîí øèëæèõ õºäºë㺺íèé ñòàòèñòèê ìýäýýã ¿íäýñëýí æèë á¿ð õèéäýã. Ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãûí øóãàìààð äàìæóóëàí àâ÷ íýãòãýí ãàðãàäàã ìýäýýëëýýñ ãàäíà õ¿í àìûí òîîöîîíä õýðýãëýõ çîðèëãîîð çàðèì ìýäýýëëèéã äàðààõ áàéãóóëëàãóóäààñ æèë á¿ð àâäàã. ¯¿íä: Ãàäààäûí èðãýí õàðúÿàòûí àñóóäàë ýðõëýõ àëáàíààñ Ìîíãîë Óëñàä îðøèí ñóóãàà ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷äûí òîî, Áàòëàí õàìãààëàõ ÿàìíààñ æàãñààëûí öýðãèéí òîî, Ø¿¿õèéí øèéäâýð áèåë¿¿ëýõ åðºíõèé ãàçðààñ õîðèõ áîëîí áàðèâ÷ëàõ ÿë ýäýëæ áàéãàà èðãýäèéí òîî, Ãàäààä õýðãèéí ÿàìíààñ Ìîíãîë Óëñààñ ãàäààäàä áàéíãà ñóóãàà èðãýäèéí òîî, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíààñ íÿëõñûí íàñ áàðàëòûí òîîã òóñ òóñ àâ÷ íýãòãýí õîëáîãäîõ òîîöîîã ãàðãàæ áàéíà. Ñóóðèí õ¿í àì - Òóõàéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä 183 õîíîã áóþó 6 ñàðààñ äýýø õóãàöààãààð îðøèí ñóóæ áàéãàà õ¿í àìûã õàðóóëäàã. ªðõ - Íýã îðîí áàéðàíä õàìò àìüäàðäàã, íýãäìýë òºñºâòýé, õ¿íñ, àìüäðàëûí íààä çàõûí áóñàä õýðýãöýýãýý õàìòðàí õàíãàäàã íýã áóþó õýñýã á¿ëýã õ¿ì¿¿ñèéã ºðõ ãýíý. ªðõèéí ãèø¿¿ä íü õîîðîíäîî óðàã òºðëèéí áîëîí ãýð á¿ëèéí õàìààðàëòàé ýñâýë õàìààðàëã¿é áàéæ áîëíî. Ýìýãòýé òýðã¿¿ëýã÷òýé ºðõ - Ãýð á¿ëã¿é ºðõ, òîëãîéëîí àìüäàð÷ áàéãàà ýìýãòýé÷¿¿äèéã õ¿¿õýäòýé ýñýõèéã õàðãàëçàõã¿éãýýð õàìðóóëíà. Õîòûí õ¿í àì - Õîòûí õ¿í àìä àéìãèéí òºâ, íèéñëýë, òîñãîíû õ¿í àìûã îðóóëíà. պ人ãèéí õ¿í àì - պ人ãèéí õ¿í àìä ñóìûí òºâ, õºäººãèéí (áàã) õ¿í àìûã îðóóëíà. Á¿òýí áà õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õýä - Á¿òýí ºí÷èíä ýöýã ýõ íü õî¸óëàà íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéã, õàãàñ ºí÷èíä ýöýã, ýõ õî¸ðûí àëü íýã íü íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéã îðóóëíà. Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà - Òºðñºí ýðýãòýé õ¿¿õäèéí òîîã òºðñºí ýìýãòýé õ¿¿õäèéí òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà þì. Íàñ áàðàëòûí õ¿éñèéí õàðüöàà - Íàñ áàðñàí ýðýãòýé õ¿íèé òîîã íàñ áàðñàí ýìýãòýé õ¿íèé òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà þì. Ãýðëýëò - Òóõàéí íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä ãýð á¿ë áîëñíîî á¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñèéã ãýðëýñýíä òîîöíî. Öóöëàëò - Ãýðëýëòýý çîõèõ øàòíû ø¿¿õýýð öóöëóóëæ, öóöëàëòàà á¿ðòã¿¿ëñýí áîë ãýð á¿ëýý öóöàëñàíä òîîöíî. 72


SECTION 3. POPULATION

¯ð÷ëýëò - ¯ð÷ëýí àâàã÷ íü õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí àâñàí òóõàéãàà èðãýíèé ãýð á¿ëèéí àñóóäàë ýðõýëñýí òóõàéí øàòíû àëáàíä á¿ðòã¿¿ëæ, ãýð÷èëãýý àâñàí òîõèîëäîëä ¿ð÷ëýãäñýíä òîîöíî. Åðäèéí õºäºë㺺í- Òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëòèéã õ¿í àìûí åðäèéí õºäºë㺺í ãýíý. Åðäèéí õºäºë㺺íèé òîõèîëäîë á¿ðèéã ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýíèé á¿ðòãýëèéí àæèëòàí íàð á¿ðòãýæ, òýäãýýðèéã àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçàð õÿíàí íýãòãýæ ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ìîíãîë óëñàä 1951 îíîîñ èðãýíèé á¿ðòãýëèéí òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëñýí. * 1000 õ¿í àìä íîãäîõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîäîðõîéëîõäîî æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìûí òîîíä õàðüöóóëíà. * Æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìûí òîîã òóõàéí îíû ýõíèé áîëîí ýöñèéí õ¿í àìûí òîîíû íèéëáýðèéã 2-ò õóâààæ òîîöñîí áîëíî.

73


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

POPULATION This section presents population growth of Mongolia, age and sex distribution of the population, and vital statistics (births, deaths, marriages and divorces). The principal sources of the population statistics is the Population and housing census which conducted by the National Statistical Office of Mongolia in every 10 years. The resident population, the vital and migration statistics are considered as a yearly population statistics. Population estimates - The population should be estimated every year based on the results of the last Population and housing census, on number of resident population, and on vital and migration statistics. In the estimation of yearly population, decentralized statistics are compiled from the following organizations in addition to the centralized statistical data. These include Office of Immigration Naturalization and Foreign Citizens (number of foreign officials and officers who live in Mongolia), Ministry of Defense (number of soldiers and military), The Central Department of Judgement Implementation (number of prisoners), Ministry of Foreign Affairs (number of Mongolian diplomats and citizens those who live in foreign countries more than 183 days), Ministry of Health (number of infant mortality). Resident population – Number of population, living in current place of residence for more than 6 months / 183 days/. Household - A single person or two or more persons who make common provision for food and other essentials, such as pooling of income. Household members may be related or unrelated. Female-headed household - Female-headed household include not married, divorced and widowed women have children or haven’t children not supervised. Urban population - The urban share comprises of population of aimag centers, capital city and village population Rural population – Rural share is estimated from the population of soum centers and (provincial) bags. Orphan and half-orphan children - Number of orphan children include the children of both parents died. Number of half-orphan children include the children of any parents died.

Sex ratio at birth - Sex ratio at birth is calculated by dividing the number of male births by the number of female births. Sex ratio at death - Sex ratio at death is calculated by dividing the number of male deaths by the number of female deaths. Married- Registered marriage in accordance with the “Law on marriage” of Mongolia. Divorced - Registered divorce by court resolution. 74


SECTION 3. POPULATION

Adoption – Adoption is considered taken place when the adopter has registered the adoption at the Civil Marital Office and obtained a certificate. Vital statistics - Include births, deaths, marriages, divorces and adoptions of a child. Every event is registered at civil registration office of districts or soums, then statistical divisions of aimags (province) and Ulaanbaatar city compile and send them to the National Statistical Office. Civil registration system is established in 1951. * Indicators per 1000 population are estimated by dividing the annual average population number * Mid-year population is sum of the resident population at the beginning of the year and at the end of the year divided by two.

75


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.1 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by sex, urban and rural at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä

Indicators

2003

ìÿí.õ¿í thous. persons 2004 2005 2006

à. Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, õ¿éñýýð Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýðýãòýé Ýìýãòýé

Total Of which: Male Female

á. Õîò, õºäººãèéí õ¿í àìûí òîî Õîòûí ¯¿íýýñ: Óëààíáààòàð պ人ãèéí

Number of urban and rural population Urban 1 464.2 1 498.2 1 543.3 Of which: Ulaanbaatar 893.4 928.5 965.3 1 039.8 1 034.9 1 019.1 Rural

â. Æèëèéí äóíäàæ ñóóðèí õ¿í àìûí òîî

Number of resident population, by sex 2 504.0 2 533.1 2 562.4 1 242.3 1 261.7

1 271.2 1 291.2

1 265.3 1 329.5 1 579.5 994.3 1 015.3

Number of resident population, annual average

Total Of which: Male Female

Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýðýãòýé Ýìýãòýé

1 256.7 1 276.4

2 594.8

2 489.7

2 518.6

2 547.8

2 578.6

1 235.2 1 254.5

1 249.5 1 269.1

1 264.0 1 283.8

1 268.3 1 310.3

3.2 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by age group and sex, at the end of the year 2003 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

2004 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

ìÿí.õ¿í thous.persons 2005 2006 Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female Total Female

2 504.0

1 261.7

2 533.1

1 276.4

2 562.4

1 291.2

2 594.8

1 329.5

42.2

21.4

42.7

21.6

43.2

21.9

44.7

22.0

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24

189.3 268.8 316.9 293.1 266.1

94.8 135.1 158.1 143.9 132.0

191.5 271.9 320.6 296.5 269.2

95.9 136.7 159.9 145.6 133.6

193.7 275.0 324.4 299.9 272.3

97.1 138.3 161.8 147.3 135.1

173.2 244.6 277.5 309.3 258.9

86.0 121.0 138.2 156.5 133.3

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

231.2 198.9 181.7 148.7 101.9

116.4 99.9 91.8 75.4 51.1

233.9 201.2 183.8 150.4 103.1

117.7 101.1 92.8 76.2 51.7

236.6 203.5 185.9 152.2 104.3

119.1 102.2 93.9 77.1 52.3

225.5 212.4 191.7 175.9 148.2

116.2 109.1 99.3 91.7 77.1

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

69.5 58.2 49.5 36.6 51.4

35.6 29.8 26.4 19.8 30.2

70.3 58.9 50.1 37.0 52.0

36.0 30.2 26.7 20.1 30.6

71.1 59.6 50.6 37.5 52.6

36.4 30.5 27.0 20.3 30.9

103.1 68.9 52.8 43.5 64.6

53.2 36.1 28.2 23.3 38.3

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total 1 õ¿ðòýëõ under 1

76


SECTION 3. POPULATION 3.3 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL

2003

2 504.0 Áàðóóí á¿ñ 414.5 Total Bayan-Olgii 100.8 Govi-Altai 61.4 Zavkhan 82.9 Uvs 81.9 Khovd 87.5 Õàíãàéí á¿ñ 551.9 Total Arkhangai 96.1 Bayankhongor 83.2 Bulgan 62.8 Orkhon 75.1 Ovorkhangai 113.2 Khovsgol 121.5 Òºâèéí á¿ñ 442.3 Total Govisumber 12.2 Darkhan-Uul 86.5 Dornogovi 52.1 Dundgovi 50.5 Omnogovi 46.7 Selenge 101.8 Tov 92.5 Ç¿¿í á¿ñ 201.9 Total Dornod 74.4 Sukhbaatar 56.4 Khentii 71.1 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 893.4

2004

2005

2 533.1 411.6 101.2 60.9 80.7 81.0 87.8 552.5 94.9 83.8 60.8 78.4 113.2 121.4 439.0 12.3 87.8 52.5 49.9 46.8 100.8 88.9 201.5 73.7 56.6 71.2 928.5

2 562.4 West region 409.0 100.0 60.4 80.1 80.6 87.9 Khangai region 551.8 93.8 83.6 59.9 79.0 113.8 121.7 Central region 436.1 12.2 87.7 53.3 49.6 46.1 99.8 87.4 East region 200.2 73.4 56.0 70.8 Ulaanbaatar 965.3

2006 2 594.8 410.0 100.1 60.3 80.6 80.5 88.5 553.8 93.3 83.8 60.3 79.4 114.9 122.1 436.5 12.3 87.5 54.5 49.2 46.5 100.1 86.4 200.2 73.6 55.6 71.0 994.3

77


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.4 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÄ ÕÎÒ, ժĪªÃÈÉÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò URBAN AND RURAL POPULATION PERCENTAGE OF RESIDENT POPULATION, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year õóâü percentage 2003 2004 2005 2006 Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë Õîò պ人 Õîò պ人 Õîò պ人 Õîò պ人 Capital Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural ÁYÃÄ

TOTAL

58.5

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

29.5 30.4 31.9 22.6 29.5 33.5

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

33.9 18.8 28.4 26.4 91.9 19.2 31.4

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

41.5 58.8 81.6 53.0 27.5 30.3 31.8 19.1

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

38.5 50.0 20.7 40.7

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

78

100.0

41.5 59.1 Áàðóóí á¿ñ 70.5 29.4 69.6 30.9 68.1 32.2 77.4 21.4 70.5 27.8 66.5 34.4 Õàíãàéí á¿ñ 66.1 34.6 81.2 19.2 71.6 30.0 73.6 25.3 8.1 92.8 80.8 19.5 68.6 31.2 Òºâèéí á¿ñ 58.5 40.5 41.2 59.6 18.4 81.9 47.0 53.6 72.5 20.3 69.7 31.8 68.2 28.2 80.9 19.1 Ç¿¿í á¿ñ 61.5 39.5 50.0 53.0 79.3 20.5 59.3 40.7 Óëààíáààòàð 100.0

40.9

60.2

70.6 69.1 67.8 78.6 72.2 65.6

29.3 30.1 32.0 20.0 29.6 34.8

65.4 80.8 70.0 74.7 7.2 80.5 68.8

34.8 19.5 28.9 25.6 92.5 20.0 31.4

59.5 40.4 18.1 46.4 79.7 68.2 71.8 80.9

42.5 59.6 82.4 54.5 28.2 32.4 30.7 19.8

60.5 47.0 79.5 59.3

40.4 53.6 20.5 42.5

-

100.0

39.8 60.9 West region 70.7 29.2 69.9 30.4 68.0 31.9 80.0 20.3 70.4 28.6 65.2 34.6 Khangai region 65.2 35.2 80.5 19.8 71.1 29.5 74.4 25.4 7.5 92.6 80.0 21.2 68.6 31.6 Central region 57.5 43.1 40.4 61.3 17.6 82.1 45.5 57.2 71.8 28.0 67.6 30.3 69.3 33.2 80.2 19.2 East region 59.6 41.1 46.4 53.7 79.5 22.0 57.5 43.0 Ulaanbaatar 100.0

39.1 70.8 69.6 68.1 79.7 71.4 65.4 64.8 80.2 70.5 74.6 7.4 78.8 68.4 53.9 38.7 17.9 42.8 72.0 69.7 66.8 80.8 29.7 46.3 78.0 57.0 -


SECTION 3. POPULATION 3.5 ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.ºðõ thous.household Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2003

2004

Óëààíáààòàð

585.6 Áàðóóí á¿ñ 96.2 Total Bayan-Olgii 21.8 Govi-Altai 15.2 Zavkhan 20.2 Uvs 19.8 Khovd 19.2 Õàíãàéí á¿ñ 141.5 Total Arkhangai 24.7 Bayankhongor 21.5 Bulgan 15.4 Orkhon 20.0 Ovorkhangai 28.9 Khovsgol 31.0 Òºâèéí á¿ñ 107.0 Total Govisumber 3.2 Darkhan-Uul 20.1 Dornogovi 13.2 Dundgovi 12.5 Omnogovi 12.1 Selenge 22.6 Tov 23.3 Ç¿¿í á¿ñ 48.0 Total Dornod 17.1 Sukhbaatar 13.3 Khentii 17.6 Óëààíáààòàð 192.9 Ulaanbaatar

Íýã ºðõºä íîãäîõ õ¿í

Size of household

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

TOTAL

4.3

2005 596.4

2006

205.5

611.0 West region 95.9 21.3 15.5 19.9 19.8 19.4 Khangai region 139.7 24.3 21.0 15.0 20.9 28.8 29.7 Central region 110.4 3.2 22.3 14.0 12.6 12.8 22.2 23.3 East region 49.3 18.1 13.3 17.9 Ulaanbaatar 215.7

4.2

4.2

95.9 22.0 15.1 19.9 19.6 19.3 140.4 24.3 21.4 14.8 20.5 28.4 31.0 105.9 3.1 19.6 13.3 12.5 12.5 22.4 22.5 48.7 17.8 13.2 17.7

632.5 97.3 21.4 15.6 20.3 20.1 19.9 143.9 24.5 21.1 15.3 22.0 29.2 31.8 113.7 3.4 22.6 14.8 12.7 12.7 23.5 24.0 50.7 18.7 13.5 18.5 226.9 4.1

79


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.6 ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year ìÿí.ºðõ thous.household

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003 Õîò պ人 Urban Rural

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

27.3 6.7 4.6 4.1 5.5 6.4

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

46.7 4.2 6.0 3.9 18.3 4.8 9.5

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

43.7 1.8 16.0 7.1 3.4 3.7 7.4 4.3

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

18.2 8.2 2.8 7.2

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

80

328.8

192.9

2004 Õîò պ人 Urban Rural

256.8 341.4 Áàðóóí á¿ñ 68.9 27.9 6.7 15.1 4.6 10.6 16.1 4.4 14.3 5.6 12.8 6.6 Õàíãàéí á¿ñ 94.8 47.0 4.2 20.5 6.0 15.5 3.6 11.5 1.7 18.9 24.1 4.9 21.5 9.4 Òºâèéí á¿ñ 63.3 41.8 1.4 1.8 4.1 15.6 6.1 7.3 9.1 2.4 8.4 4.0 15.2 6.6 19.0 4.1 Ç¿¿í á¿ñ 29.8 19.2 8.9 9.2 10.5 2.7 10.4 7.3 Óëààíáààòàð 205.5

2005 Õîò պ人 Urban Rural

255.0

357.7

68.0 15.3 10.5 15.5 14.0 12.7

27.8 6.4 4.6 4.1 6.0 6.6

93.4 20.1 15.4 11.2 1.6 23.5 21.6

47.7 4.4 5.8 3.7 19.3 5.0 9.4

64.1 1.3 4.0 6.0 10.1 8.5 15.8 18.4

46.8 1.9 18.3 7.9 3.4 4.2 6.7 4.4

29.5 8.6 10.5 10.4

19.8 9.4 2.9 7.5

-

215.7

2006 Õîò պ人 Urban Rural

253.3 372.3 West region 68.3 27.9 14.9 6.5 10.8 4.7 15.9 4.2 13.8 5.9 12.9 6.6 Khangai region 91.9 48.0 19.9 4.6 15.1 6.0 11.3 3.7 1.6 20.4 23.8 3.5 20.2 9.8 Central region 63.6 49.0 1.4 2.0 3.9 18.4 6.0 8.6 9.2 3.4 8.6 4.0 15.5 7.9 18.9 4.8 East region 29.6 20.4 8.7 9.7 10.5 3.0 10.4 7.7 Ulaanbaatar 226.9

260.2 69.4 14.9 10.9 16.1 14.2 13.3 95.9 19.9 15.1 11.6 1.6 25.7 22.0 64.6 1.4 4.2 6.2 9.3 8.7 15.6 19.2 30.3 9.0 10.5 10.8 -


SECTION 3. POPULATION 3.7 Á¯ÒÝÍ ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF ORPHAN CHILDREN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

5 175 1 053 362 163 185 124 219 1 258 178 236 89 165 204 386 940 10 268 67 59 113 242 181 371 194 66 111 1 553

5 429 West region 1 109 407 144 215 149 194 Khangai region 1 332 198 250 100 247 176 361 Central region 928 16 275 77 55 89 227 189 East region 405 209 67 129 Ulaanbaatar 1 655

2005

number 2006

5 449

5 276

1 071 383 166 168 139 215

939 310 153 157 140 179

1 303 206 206 91 265 188 347

1 289 216 205 91 283 175 319

944 22 250 89 57 91 250 185

911 13 249 87 55 66 272 169

399 206 63 130

399 209 67 123

1 732

1 738

81


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.8 ÕÀÃÀÑ ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HALF-ORPHAN CHILDREN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

82

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

44 942 10 485 2 927 1 317 2 032 1 951 2 258 11 548 2 353 2 274 945 1 112 2 014 2 850 7 784 209 1 482 831 690 668 2 126 1 778 3 536 1 294 999 1 243 11 589

46 255 West region 10 973 3 080 1 308 1 948 2 444 2 193 Khangai region 12 306 2 324 2 457 1 291 1 314 2 084 2 836 Central region 7 921 194 1 444 822 767 840 2 114 1 740 East region 3 730 1 423 1 020 1 287 Ulaanbaatar 11 325

2005

number 2006

47 088

45 726

11 146 3 132 1 397 1 867 2 577 2 173

10 095 2 771 1 337 1 526 2 429 2 032

12 416 2 303 2 564 1 209 1 418 2 123 2 799

12 306 2 279 2 466 1 045 1 499 2 065 2 952

7 936 168 1 587 875 761 847 1 994 1 704

7 711 154 1 685 887 732 820 1 772 1 661

3 961 1 474 1 099 1 388

3 917 1 512 1 145 1 260

11 629

11 697


SECTION 3. POPULATION 3.9 16 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ 4 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS WITH 4 AND MORE CHILDREN AGED BELOW 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the 2003 Capital 53 490 TOTAL Áàðóóí á¿ñ 16 711 Total Bayan-Olgii 3 767 Govi-Altai 1 635 Zavkhan 2 931 Uvs 2 495 Khovd 5 883 Õàíãàéí á¿ñ 12 390 Total Arkhangai 1 834 Bayankhongor 3 745 Bulgan 988 Orkhon 1 504 Ovorkhangai 2 171 Khovsgol 2 148 Òºâèéí á¿ñ 8 232 Total Govisumber 149 Darkhan-Uul 2 284 Dornogovi 904 Dundgovi 894 Omnogovi 1 044 Selenge 1 444 Tov 1 513 Ç¿¿í á¿ñ 3 065 Total Dornod 892 Sukhbaatar 920 Khentii 1 253 Óëààíáààòàð 13 092 Ulaanbaatar

2004 46 681 West region 14 678 3 928 1 306 1 563 2 796 5 085 Khangai region 11 330 1 753 3 048 809 1 398 2 150 2 172 Central region 7 560 105 2 102 774 794 925 1 532 1 328 East region 3 182 979 964 1 239 Ulaanbaatar 9 931

2005

number 2006

42 435

40 019

14 417 3 751 1 155 1 536 2 638 5 337

14 514 3 650 1 396 1 439 2 410 5 619

11 259 1 542 3 441 747 1 315 2 387 1 827

9 908 1 474 3 293 691 1 095 1 732 1 623

5 586 112 640 712 699 928 1 300 1 195

5 542 67 963 606 575 925 1 312 1 094

2 598 831 816 951

2 182 770 588 824

8 575

7 873

83


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.10 ÝÌÝÃÒÝÉ ÒÝÐï¯ËÝÃ×ÒÝÉ, ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF FEMALE-HEADED HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

84

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

63 654 10 425 1 805 2 029 2 608 1 926 2 057 15 662 2 275 2 587 1 462 2 084 2 606 4 648 12 105 490 2 245 1 697 1 296 1 988 2 058 2 331 5 508 2 298 1 128 2 082 19 954

65 687 West region 10 155 1 665 1 936 2 324 2 278 1 952 Khangai region 16 845 2 307 3 049 1 748 2 137 2 350 5 254 Central region 12 253 551 2 502 1 518 1 445 1 963 2 021 2 253 East region 6 050 2 624 1 092 2 334 Ulaanbaatar 20 384

2005

number 2006

70 328

72 219

10 647 1 487 2 077 2 748 2 461 1 874

10 362 1 517 1 948 2 525 2 477 1 895

17 837 2 606 2 799 1 921 2 227 2 900 5 384

17 846 2 653 2 848 1 429 2 482 2 848 5 586

13 273 592 3 021 1 667 1 486 1 906 1 965 2 636

13 453 567 3 005 1 892 1 560 1 933 2 034 2 462

6 549 2 827 1 333 2 389

6 462 2 406 1 324 2 732

22 022

24 096


SECTION 3. POPULATION 3.11 16 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ, ÃÝÐ Á¯ËÃ¯É ÝÌÝÃÒÝÉׯ¯Ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò SINGLE WOMAN, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

45 482 5 301 820 1 216 1 510 529 1 226 11 925 1 512 2 449 828 2 057 1 940 3 139 8 855 236 1 450 1 196 1 105 1 469 1 973 1 426 3 819 1 439 654 1 726 15 582

45 104 West region 4 808 786 1 168 1 285 565 1 004 Khangai region 11 801 1 369 2 124 991 1 799 1 915 3 603 Central region 8 640 354 1 043 1 160 1 076 1 522 1 920 1 565 East region 4 221 1 756 648 1 817 Ulaanbaatar 15 634

number 2006

2005 48 415

46 198

5 256 1 135 1 137 1 329 624 1 031

4 963 1 020 1 118 1 253 593 979

12 181 1 412 2 441 1 051 1 923 1 974 3 380

10 887 1 296 1 938 1 008 1 980 1 856 2 809

9 469 444 1 854 1 370 1 065 1 496 1 701 1 539

8 749 392 1 704 1 292 1 068 1 424 1 616 1 253

4 632 2 077 820 1 735

4 154 1 795 695 1 664

16 877

17 445

85


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.12 ÒªÐѪÍ, ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ, ÃÝÐËÝÑÝÍ, ÃÝÐËÝËÒÝÝ ÖÓÖËÓÓËÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, îíû ýöýñò BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES AND DIVORCES, at the end of the year

Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths Á¿ãä Íÿëõàñ Total Infants

Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî Births

Îí Year 2003 2004 2005 2006

45 45 45 49

723 501 326 092

16 16 16 16

006 404 480 682

òîî number Ãýðëýëòýý Ãýðëýãñýä öóöëóóëñàí Marriages õ¿íèé òîî Divorces

1 051 1 016 938 937

14 11 14 48

572 242 993 996

884 1 098 1 622 1 448

3.13 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÃÝÐËÝËÒ, ÖÓÖËÀËÒ, îíû ýöýñò BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES AND DIVORCES PER 1000 POPULATION, at the end of the year Íàñ áàðàëò Deaths Îí Year

Òºðºëò Births

Àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õäýä íîãäîõ íÿëõñûí ýíäýãäýë Infant mortality rate (per 1000 live births)

Á¿ãä Total

2003 2004 2005 2006

18.4 18.1 17.8 19.0

6.4 6.5 6.5 6.5

18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû 1000 õ¿íä íîãäîõ Over 18 years per 1000 population Ãýðëýëò Marriages

23.0 22.3 20.7 19.1

Öóöëàëò Divorces

9.6 7.2 9.3 19.0

0.6 0.7 1.0 0.6

3.14 ҪЪËÒÈÉÍ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ¯¯Ä, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò BIRTH RATES, by age group, at the end of the year Íàñíû á¿ëýã Age group 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ÒÅÊ1/ CBR 1 ÒÒÊ2 / GFR 2 ÒÍÊ3 / TFR 3 Òàéëáàð:

1 2 3

Note:

1 2 3

86

2003

2004

2005

2006

18.6 123.1 119.5 80.7 38.2

18.3 124.7 121.1 75.4 42.6

14.7 114.0 126.2 80.0 41.1

19.3 127.3 131.7 81.6 40.4

14.3 4.4 18.4 64.3 2.0

11.6 3.1 18.1 61.2 2.0

10.4 3.2 17.8 59.3 1.9

11.5 1.5 19.0 63.1 2.1

TEK - Òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöèåíò TTK - Òºðºëòèéí òóñãàé êîýôôèöèåíò TÍÊ - Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò GBR - Crude birth rate GFR - General fertility rate TFR - Total fertility rate


SECTION 3. POPULATION 3.15 ÒªÐѪÍ, ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ, ÃÝÐËÝÑÝÍ, ÃÝÐ Á¯Ë ÖÓÖÀËÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, ¯Ð×ËÝÃÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006 îíä BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES, DIVORCES AND ADOPTION, by regions, aimags and the Capital, in 2006

Àéìàã íèéñëýë

Àimags and the Capital

Òºðñºí õ¿¿õýä Births

ÁYÃÄ

TOTAL

49 092

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

7 869 274 1 539 1 111 907 808 1 709 1 521

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

3 827 1 407 989 1 431

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

9 079 2 408 1 269 1 608 1 960 1 834 10 228 1 781 1 477 989 1 392 2 232 2 357

18 089

Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths

Öýâýð ºñºëò Natural increase

16 682 32 410 Áàðóóí á¿ñ 2 349 6 730 478 1 930 383 886 464 1 144 528 1 432 496 1 338 Õàíãàéí á¿ñ 3 690 6 538 617 1 164 563 914 352 637 584 808 707 1 525 867 1 490 Òºâèéí á¿ñ 2 894 4 975 92 182 669 870 370 741 260 647 303 505 660 1 049 540 981 Ç¿¿í á¿ñ 1 335 2 492 494 913 353 636 488 943 Óëààíáààòàð 6414 11 675

òîî Ãýðëýñýí Öóöàëñàí õ¿íèé õ¿íèé òîî òîî Marriages Divorces

48 996 6 871 1 725 1 026 1 465 1 320 1 335 11 833 1 804 1 524 1 279 2 325 2 450 2 451 9 651 361 1 839 1 076 1 130 1 554 2 079 1 612 4 374 1 555 1 365 1 454 16 267

number ¯ð÷ëýãäñýí õ¿¿õäèéí òîî Adoption

1 448 West region 51 9 4 9 15 14 Khangai region 155 12 9 11 78 14 31 Central region 117 6 5 27 8 17 21 33 East region 61 19 11 31 Ulaanbaatar 1 064

2 045 416 167 46 73 42 88 548 108 85 63 43 94 155 268 12 19 24 17 19 75 102 234 74 39 121 579

87


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.16 1000 ÕYÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÃÝÐËÝËÒ, ÖÓÖËÀËÒ, ¯Ð×ËÝËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006 îíä BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES, DIVORCES AND ADOPTION, per 1000 population, by regions, aimags and the Capital, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Àimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Òàéëáàð: Note:

88

1 1

Òºðºëò Births

Íàñ áàðàëò Deaths

19.0 6.5 Áàðóóí á¿ñ 22.2 5.7 24.1 4.8 21.0 6.3 20.0 5.8 24.3 6.6 20.8 5.6 Õàíãàéí á¿ñ 18.5 6.7 19.0 6.6 17.7 6.7 16.5 5.9 17.6 7.4 19.5 6.2 19.3 7.1 Òºâèéí á¿ñ 18.0 6.6 22.3 7.5 17.6 7.6 20.6 6.9 18.4 5.3 17.5 6.5 17.1 6.6 17.5 6.2 Ç¿¿í á¿ñ 19.1 6.7 19.1 6.7 17.7 6.3 20.2 6.9 Óëààíáààòàð 18.5 6.5

Öýâýð ºñºëò Ãýðëýëò1 Öóöëàëò1 ¯ð÷ëýëò Natural Marriages 1 Divorces 1 Adoption increase 12.5 16.5 19.3 14.7 14.2 17.7 15.2 11.8 12.4 11.0 10.6 10.2 13.3 12.2 11.4 14.8 10.0 13.7 13.1 10.9 10.5 11.3 12.4 12.4 11.4 13.3 12.0

18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìä íîãäîõ Per population aged 18 and over

18.9 0.6 West region 28.3 0.2 32.7 0.2 25.4 0.1 29.8 0.2 29.4 0.3 24.2 0.3 Khangai region 35.3 0.5 33.1 0.2 30.9 0.2 35.3 0.3 43.8 1.5 36.7 0.2 32.4 0.4 Central region 34.0 0.4 44.0 0.7 25.9 0.1 32.5 0.8 36.3 0.3 54.9 0.6 35.8 0.4 28.3 0.6 East region 36.3 0.5 33.2 0.4 41.8 0.3 35.5 0.8 Ulaanbaatar 24.8 1.6

0.8 1.0 1.7 0.8 0.9 0.5 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 0.5 0.8 1.3 0.6 1.0 0.2 0.4 0.3 0.4 0.8 1.2 1.2 1.0 0.7 1.7 0.6


SECTION 3. POPULATION 3.17 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÀÑËÀËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year years

íàñ Àéìàã íèéñëýë ÁYÃÄ

Àimags and the Capital TOTAL

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003 63.63 Áàðóóí á¿ñ 66.76 61.99 62.21 61.37 64.58 Õàíãàéí á¿ñ 63.48 60.33 66.22 63.75 63.69 59.54 Òºâèéí á¿ñ 66.48 61.65 63.13 67.04 65.48 64.71 65.59 Ç¿¿í á¿ñ 58.45 64.74 63.84 Óëààíáààòàð 65.07

2004 64.58 66.90 62.77 62.99 62.15 65.36 64.26 61.43 66.36 64.53 64.47 60.32 66.76 62.43 63.91 67.18 65.62 65.49 66.37 59.55 65.52 64.62 65.28

2005 65.21 West region 67.47 63.34 63.62 62.78 65.99 Khangai region 64.89 63.26 66.99 65.16 65.10 60.95 Central region 67.39 63.00 64.54 67.81 66.19 66.12 67.00 East region 61.20 66.09 65.25 Ulaanbaatar 65.91

2006 65.85 67.86 63.94 64.24 63.40 66.61 65.51 63.91 67.40 65.78 65.72 61.57 67.84 63.60 65.16 68.22 66.58 66.74 67.62 61.85 66.69 65.87 66.34

3.18 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÀÑËÀËÒ, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, by sex, at the and of the year Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò Á¿ãä

Life expectancy at birth Total

íàñ years 2003 2004 2006 2005 Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Male Female Male Female Male Female Male Female 62.11 68.61 62.59 69.38 60.79 66.50 61.64 67.77

89


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.19 ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2006 îíä NUMBER OF BIRTHS, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Òºðñºí õ¿¿õýä Õ¿éñýýð By sex Á¿ãä Ýìýãòýé Female Total 49 092 Áàðóóí á¿ñ 9 079 2 408 1 269 1 608 1 960 1 834 Õàíãàéí á¿ñ 10 228 1 781 1 477 989 1 392 2 232 2 357 Òºâèéí á¿ñ 7 869 274 1 539 1 111 907 808 1 709 1 521 Ç¿¿í á¿ñ 3 827 1 407 989 1 431 Óëààíáààòàð 18 089

Births Áàéðøëààð By location Õîò պ人 Urban Rural

24 037

29 717

4 457 1 214 636 788 943 876

2 195 590 312 314 534 445

4 994 917 707 463 627 1 118 1 162

3 548 372 431 258 1337 524 626

3 946 139 815 575 416 419 837 745

3 913 173 1270 640 242 268 974 346

1 860 682 483 695

1 972 884 290 798

8 780

18 089

number òîî Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà Sex ratio at birth

19 375 West region 6 884 1818 957 1294 1426 1389 Khangai region 6 680 1409 1046 731 55 1708 1731 Central region 3 956 101 269 471 665 540 735 1175 East region 1 855 523 699 633 Ulaanbaatar -

104.2 103.7 98.4 99.5 104.1 107.8 109.4 104.8 94.2 108.9 113.6 122.0 99.6 102.8 99.4 97.1 88.8 93.2 118.0 92.8 104.2 104.2 105.8 106.3 104.8 105.9 106.0

3.20 ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, ýõèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF LIVE BIRTHS, by mother's age group, at the end of the year òîî Íàñíû á¿ëýã Age group

2003

2004

2005

number

2006

Á¿ãä Total

45 723

45 501

45 326

49 092

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

2 680 16 251 13 912 8 067 3 507 1 079 227

2 761 15 877 13 821 7 808 4 038 991 205

2 262 14 831 14 605 8 505 3 972 916 235

3 020 16 859 15 194 8 840 3 989 1 048 142

90


SECTION 3. POPULATION 3.21 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

2003 45 592 Áàðóóí á¿ñ 9 508 2 915 1 204 1 506 1 906 1 977 Õàíãàéí á¿ñ 10 054 1 901 1 552 1 065 1 195 2 029 2 312 Òºâèéí á¿ñ 8 020 248 1 432 926 989 854 1 845 1 726 Ç¿¿í á¿ñ 4 473 1 173 1 778 1 522 Óëààíáààòàð 13 537

2004

2005

45 380

8 986 2 699 1 134 1 383 1 878 1 892 10 038 1 738 1 667 907 1 268 2 257 2 201 7 837 232 1 393 1 044 866 947 1 752 1 603 3 732 1 406 992 1 334 14 787

number

2006

45 146

48 880

West region 8 750 2 511 1 150 1 441 1 785 1 863 Khangai region 9 972 1 652 1 534 901 1 366 2 128 2 391 Central region 7 530 231 1 466 999 904 826 1 703 1 401 East region 3 497 1 323 933 1 241 Ulaanbaatar 15 397

9 043 2 405 1 265 1 601 1 947 1 825 10 184 1 780 1 463 989 1 382 2 227 2 343 7 852 273 1 539 1 109 904 806 1 709 1 512 3 814 1 402 984 1 428 17 987

3.22 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯Ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by educational level, at the end of the year òîî Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí Á¿ãä Äýýä ÒÌÄÑ Á¿ðýí äóíä Á¿ðýí áóñ äóíä Áàãà Áîëîâñðîëã¿é

Educational level Total High Specialized second Secondary I Secondary II Primary Not educated

2003 45 592 5 971 4 188 15 885 15 555 3 664 329

2004 45 380 6 923 5 007 15 295 14 147 3 659 349

2005 45 146 7 997 2 657 16 842 13 318 3 906 426

number

2006 48 880 9 219 3 097 18 077 13 947 4 041 499

91


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.23 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, ãýðëýëòèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2006 îíä NUMBER OF WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

92

òîî number Ãýðëýëòèéí áàéäëààð By marital status Ãýð Ãý𠯿íýýñ: á¿ëã¿é á¿ëòýé áàòàëãààòàé Of which: Single, Married registered divorced

Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ Women given births ¯¿íýýñ: Of which: Á¿ãä Total Õîò պ人 Urban Rural 48 880 Áàðóóí á¿ñ 9 043 2 405 1 265 1 601 1 947 1 825 Õàíãàéí á¿ñ 10 184 1 780 1 463 989 1 382 2 227 2 343 Òºâèéí á¿ñ 7 852 273 1 539 1 109 904 806 1 709 1 512 Ç¿¿í á¿ñ 3 814 1 402 984 1 428 Óëààíáààòàð 17 987

29 444

19 436

11 335

2 177 585 311 311 529 441

6 866 1 820 954 1 290 1 418 1 384

854 13 200 310 136 195

3 527 373 426 258 1 328 520 622

6 657 1 407 1 037 731 54 1 707 1 721

2 159 224 386 177 364 480 528

3 906 172 1 270 638 242 268 974 342

3 946 101 269 471 662 538 735 1 170

1 895 84 455 319 128 144 376 389

1 847 825 287 735

1 967 577 697 693

1 189 638 180 371

17 987

-

5 238

37 545 West region 8 189 2 392 1 065 1 291 1 811 1 630 Khangai region 8 025 1 556 1 077 812 1 018 1 747 1 815 Central region 5 957 189 1 084 790 776 662 1 333 1 123 East region 2 625 764 804 1 057 Ulaanbaatar 12 749

30 603 7 656 2 391 974 1 246 1 659 1 386 7 023 1 442 884 617 764 1 531 1 785 5 096 185 1 042 751 678 434 1 014 992 2 256 624 770 862 8 572


SECTION 3. POPULATION 3.24 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒªÐªËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò CRUDE BIRTH RATE, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2003

TOTAL

2005

2004 18.4

18.1

22.9 29.2 19.6 18.0 23.1 22.5

21.8 26.8 18.6 16.9 23.2 21.7

18.2 19.6 18.6 16.9 15.8 17.9 19.0

18.3 18.2 20.1 14.7 16.6 20.0 18.2

18.0 20.2 16.4 17.9 19.5 18.3 18.1 18.4

17.9 19.1 16.0 20.0 17.3 20.3 17.3 17.8

22.2 15.8 31.7 21.3

18.5 19.0 17.6 18.8

15.6

16.2

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Õàíãàéí á¿ñ

Òºâèéí á¿ñ

Ç¿¿í á¿ñ

Óëààíáààòàð

2006

17.8 West region 21.4 25.0 18.9 18.0 22.4 21.3 Khangai region 18.1 17.5 18.4 15.2 17.5 18.7 19.7 Central region 17.3 19.1 16.7 19.0 18.2 17.9 17.0 16.0 East region 17.5 18.0 16.7 17.5 Ulaanbaatar 16.3

19.0 22.2 24.1 21.0 20.0 24.3 20.8 18.5 19.0 17.7 16.5 17.6 19.5 19.3 18.0 22.3 17.6 20.6 18.4 17.5 17.1 17.5 19.1 19.1 17.7 20.2 18.5

3.25 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PEOPLE DIED, by educational level, at the end of the year òîî

Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí Á¿ãä Äýýä ÒÌÄÑ Á¿ðýí äóíä Á¿ðýí áóñ äóíä Áàãà Áîëîâñðîëã¿é

Educational level Total High Specialized secondary Secondary I Secondary II Primary Not educated

2003 16 006 1 408 1 480 2 650 3 232 4 442 2 794

2004 16 404 1 541 1 577 2 950 3 462 4 413 2 461

number

2005 16 480 1 607 1 651 3 118 3 591 4 396 2 117

2006 16 682 1 777 1 818 3 412 3 334 3 974 2 367

93


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.26 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò CRUDE DEATH RATE, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2003

TOTAL

2004 6.4

2005 6.5

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

6.5

6.5

5.9 5.5 5.5 5.8 7.1 5.8 Khangai region 6.6 6.5 6.8 6.4 6.9 6.2 6.8 Central region 7.0 8.6 7.4 6.9 6.0 7.5 6.4 7.5 East region 6.8 7.5 6.2 6.6 Ulaanbaatar 6.3

5.7 4.8 6.3 5.8 6.6 5.6

West region 6.1 5.6 6.3 6.4 6.3 6.0

5.8 5.5 5.6 6.0 6.3 5.6

6.7 6.7 7.3 5.9 6.5 6.3 7.3

6.6 6.1 6.4 6.2 6.8 6.4 7.2

6.5 6.6 7.3 5.9 5.1 6.9 6.1 7.0

6.7 6.9 7.4 6.4 5.3 6.4 6.8 7.0

6.5 6.3 5.8 7.4 Óëààíáààòàð 6.3

7.0 7.8 6.2 6.8

Õàíãàéí á¿ñ

Òºâèéí á¿ñ

Ç¿¿í á¿ñ

94

2006

6.6

6.7 6.6 6.7 5.9 7.4 6.2 7.1 6.6 7.5 7.6 6.9 5.3 6.5 6.6 6.2 6.7 6.7 6.3 6.9 6.5


SECTION 3. POPULATION 3.27 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PEOPLE DIED, by age group, at the end of the year

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total

2003 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

2004 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

2005 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

òîî number 2006 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

16 006

6 507

16 404

6 487

16 480

6 474

16 682

6 728

1 õ¿ðòýë Under 1 1-4 5-9 10-14 15-19

1 051

449

1 016

428

938

408

937

435

356 116 112 210

154 50 43 71

294 114 101 237

125 43 39 72

304 93 136 249

134 45 48 75

255 86 110 222

112 35 40 83

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

327 455 552 716 989 1 076

92 134 167 201 313 383

397 496 650 804 1 084 1 195

112 147 185 227 305 368

363 511 663 800 1 116 1 269

108 146 167 205 312 375

351 504 618 838 1 183 1 322

111 134 147 225 357 419

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

1 044 1 123 1 513 1 530 4 836

380 424 586 590 2 470

1 239 1 140 1 502 1 465 4 670

441 401 544 588 2 462

1 130 1 198 1 402 1 590 4 718

373 475 511 652 2 440

1 318 1 177 1 284 1 552 4 925

408 414 504 626 2 678

95


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.28 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2006 îíä NUMBER OF PEOPLE DIED by sex, regions, aimag and the Capital, urban and rural, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

96

Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths Áàéðøëààð Õ¿éñýýð By location By sex Á¿ãä Ýìýãòýé Õîò պ人 Total Female Urban Rural 16 682 Áàðóóí á¿ñ 2 349 478 383 464 528 496 Õàíãàéí á¿ñ 3 690 617 563 352 584 707 867 Òºâèéí á¿ñ 2 894 92 669 370 260 303 660 540 Ç¿¿í á¿ñ 1 335 494 353 488 Óëààíáààòàð 6 414

6 728

10 811

1 030 206 165 204 223 232

713 141 107 115 185 165

1 511 262 227 145 218 294 365

1 473 172 203 87 567 190 254

1 144 34 274 158 94 138 246 200

1 561 70 542 202 96 102 413 136

557 197 138 222

650 296 116 238

2 486

6 414

òîî number Íàñ áàðàëòûí õ¿éñèéí õàðüöàà Sex ratio at death

5 871 West region 1 636 337 276 349 343 331 Khangai region 2 217 445 360 265 17 517 613 Central region 1 333 22 127 168 164 201 247 404 East region 685 198 237 250 Ulaanbaatar -

147.9 128.1 132.0 132.1 127.5 136.8 113.8 144.2 135.5 148.0 142.8 167.9 140.5 137.5 153.0 170.6 144.2 134.2 176.6 119.6 168.3 170.0 139.7 150.8 155.8 119.8 158.0


SECTION 3. POPULATION 3.29 ÍÀÑÍÛ Á¯ËÝà ÄÝÕÜ ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒÛÍ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ, îíû ýöýñò AGE SPECIFIC DEATH RATE, at the end of the year Íàñíû á¿ëýã Age group

2003

2004

2005

2006

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24

6.4 0.4 0.4 0.7 1.3

6.1 0.5 0.3 0.8 1.6

5.9 0.4 0.5 0.8 1.4

5.5 0.4 0.4 0.7 1.4

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

2.1 2.8 4.0 6.3 9.2

2.2 3.2 4.4 6.6 9.3

2.3 3.2 4.3 6.7 9.0

2.2 2.9 4.4 6.7 8.9

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

13.0 18.7 29.2 40.7 83.5

14.1 18.4 28.2 38.2 78.4

12.1 18.5 27.4 39.0 77.4

12.8 17.1 24.3 35.7 76.3

3.30 Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÃÝÐ Á¯Ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò REGISTERED MARRIAGES, by sex and age group, at the end of the year

Íàñíû á¿ëýã Age group

Á¿ãä Total

òîî number 2003 2004 2005 2006 Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Male Female Male Female Male Female Male Female 14 572

14 572

11 242

11 242

14 993

14 993

48 996

48 996

18-19 20-24 25-29 30-34

419 5 105 5 212 2 265

1 017 6 401 4 353 1 678

223 3 975 3 937 1 742

710 4 958 3 203 1 370

191 4 216 5 324 2 609

606 5 477 4 622 2 265

852 16392 17726 8952

2 342 20 792 15 389 6 796

35-39 40-44 45-49 50+

965 394 118 94

769 231 82 41

835 302 134 94

655 209 94 43

1 476 730 278 169

1 293 504 155 71

3352 1199 352 171

2 578 749 231 119

97


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.31 ÖÓÖËÀËÒ, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò DIVORCE, by duration of marriage, at the end of the year

¯ç¿¿ëýëò

Indicators

Á¿ãä ¯¿íýýñ: 1 æèë õ¿ðòýë 1-3 4-6 7-9 10 áà äýýø

Total Of which: Until 1 year 1-3 4-6 7-9 10 and over

2003

2004

òîî number 2006

2005

884

1 098

1 622

1 448

29 104 155 201 395

41 123 213 213 508

62 146 241 274 899

30 135 196 260 827

3.32 ¯Ð×ËÝËÒ, õ¿¿õäèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò ADOPTION, by child age group, at the end of the year

¯ç¿¿ëýëò

Indicators

Á¿ãä ¯¿íýýñ: 3 íàñ õ¿ðòýë 3-6 7-9 10 áà äýýø

Total Of which: Until 3 age 3-6 7-9 10 and over

98

2003

2004

òîî number 2006

2005

1 612

1 861

3 797

2 045

665 385 256 306

695 433 323 410

1393 945 576 883

748 450 294 553


SECTION 3. POPULATION

99


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

100


SECTION 4. LABOUR FORCE

ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× Ýíý á¿ëýãò õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì, àæèëëàõ õ¿÷, àæèëã¿é÷¿¿ä çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàðóóëñàí. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí ýõ ñóðâàëæ íü ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ æèë á¿ð ãàðãàäàã õºäºëìºðèéí ñòàòèñòèêèéí õîëáîãäîëòîé ìýäýý òàéëàí, çàðèì ò¿¿âýð ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í áîëíî. Àæèëëàõ õ¿÷íèé òàéëàíã æèë á¿ðèéí íýãä¿ãýýð ñàðûí 15-íû äîòîð ñóì, õîðîîíû çàñàã äàðãûí îðëîã÷ íàð àíõàí øàòíû á¿ðòãýë áîëîõ õ¿í àì, ºðõèéí á¿ðòãýëèéí äýâòðèéã ¿íäýñëýí ãàðãàæ íýãòãýíý. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí ñàðûí ìýäýýã òºâ,îðîí íóòãèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ ñàð á¿ð ãàðãàæ, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëæ áàéíà. Àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì Îëîí óëñûí õºäºëìºðèéí áàéãóóëëàãûí àðãà÷ëàëûí äàãóó àæèëëàõ õ¿÷ íü àæèëëàã÷èä áîëîí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîíû íèéëáýð þì. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìûã óðò õóãàöààãààð áóþó õóàíëèéí æèëýýð õýìæèãäýõ áàéíãûí èäýâõèòýé õ¿í àì, íýã äîëîî õîíîã áóþó íýã ºäðèéí õóãàöààãààð õýìæèãäýõ òóõàéí ¿åèéí èäýâõèòýé õ¿í àì ãýñýí õî¸ð àðãààð òîäîðõîéëäîã. Ýíý á¿ëýãò îðñîí àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì íü “áàéíãûí èäýâõè” ãýñýí îéëãîëòîä òóëãóóðëàñàí. Õºäºëìºðèéí íàñíû àæèë ýðõýëäýãã¿é, õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëã¿é õ¿ì¿¿ñ, õºäºëìºðèéí íàñíû ñóðàëöàã÷èä, õóãàöààò öýðãèéí àëáàí õààã÷èä, õîðèãäîë õ¿ì¿¿ñ àæèëëàõ õ¿÷èíä õàìðàãäààã¿é áîëíî. Àæèë ýðõýëäýã õ¿í àì áóþó àæèëëàã÷èä Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí îðîí òîîíû ¿íäñýí àæèëëàã÷, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷, àæèë õàìòðàí ã¿éöýòãýã÷èä, öàëèí õºëñòýéãýýð ºðõèéí àæ àõóé ýðõýëäýã õ¿ì¿¿ñèéã àæèë ýðõýëäýã õ¿í àìä õàìðóóëäàã. Ýíä àæèë ýðõýëäýã õ¿í àì “áàéíãûí èäýâõè” –òýé ãýñýí îéëãîëòîîð îðñîí. Àæèëã¿é÷¿¿ä. Ìîíãîë Óëñûí õóóëèàð çºâøººðºãäñºí õºäºëìºðëºõ íàñíû, õºäºëìºð ýðõëýõ ÷àäâàðòàé, öàëèí õºëñòýé àæèë áîëîí õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõýëäýãã¿é, òóõàéí ¿åä àæèëëàõàä áýëýí, öàëèí õºëñòýé àæèë èäýâõèòýé õàéæ áàéãàà õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èãýýíèé õýëòýñò á¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñèéã àæèëã¿é÷¿¿äýä õàìðóóëàâ. Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí Õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîã ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèí Àæèëëàõ õ¿÷èéã õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí Àæèëëàã÷äûã õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà 2000 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñ ýõëýí Öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà (ÖÒÑ)-ã óëèðëààð ÿâóóëæ, äóíäàæ öàëèíã õ¿éñ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºì÷ áîëîí õàðèóöëàãûí õýëáýð, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàæ áàéíà.

101


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×

LABOUR FORCE This section presents indicators like working age population, labour force and unemployment. The basic source of these data is annual labour force data (survey conducted by the National Statistical Office) compiled by the National Statistical Office and some related sample surveys. Data on Labour force is compiled by governors of the administrative units based on population and households records as of January 15 each year. Monthly data on unemployment is collected by the Department of Labour and Social Welfare at the capital city and aimags and compiled by the National Statistical Office. Economically active population comprises all employed and unemployed registered in the Department of Labour and Social Welfare as International Labour Organization methodology requires. Two useful measures of the economically active population are usually active population measured in relation to a long reference period such as a year, and the currently active population, or, eguivalently, the labour force measured in relation to a short reference period such as one day or one week. The economically active population does not include: - unemployed persons, not registered at the Department of Labour and Social Welfare, serving at armed forces, prisoners, pupils and students aged 16 and over. In this section the economically active population is defined as “usually active”. Employed persons comprise (a) all civilians, who, did any work for pay or profit, unpaid workers in a family enterprise, and (b) all civilians who were not working or temporarily absent from jobs or businesses for non economic reason (illness, weather conditions, vacations, etc.). In this section the number of employed persons is defined as “usually active”. Unemployed, are those segments of the population in the working age who are currently not involved in a paid or self-employed job and actively looking for job and registered at the Department of Labour and Social Welfare according to the International Standard Methodology. Unemployment rate is the proportion of the number of unemployed persons, registered in the Department of Labour and Social Welfare to the economically active population. Labour force participation rate is the proportion of the labour force to population of working age. Employment population rate is the proportion of the number of employed persons to the population of working age. Sample survey on average wages and salary has being conducted every quarters from fourth quarter of 2000. By this survey results, it has been revealed that average wages and salary by sex, divisions, classification of occupation, type of ownership and legal status of organizations.

102


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.1 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÆÈË ÝÐÕËÝËÒÈÉÍ YÇYYËÝËÒYYÄ, æèëèéí ýöýñò EMPLOYMENT, at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä Õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì ¿¿íýýñ: Àæèëëàã÷èä* Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿ä Àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèí, % Àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí, % Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí**, %

Indicators Total Population of working age Economically active population of which: Employed** Registered unemployed Labour force participation rate,% Employment to population rate,% Unemployment rate**, %

¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

2003

ìÿí.õ¿í thous.persons 2004 2005 2006

1 488.9

1 531.1

959.8

986.1

926.5

950.5

968.3

1 009.9

33.3

35.6

32.9

32.9

64.5

64.4

63.5

64.4

62.2

62.1

61.4

62.4

3.5

3.6

3.3

3.2

815.3

835.2

507.3

536.8

489.0

518.1

18.3

18.8

62.2

64.3

60.0

62.0

3.6

3.5

1 577.0

1 619.6

1 001.2 1 042.8

Of which: Female

Õºäºëìº��èéí Population of íàñíû õ¿í àì working age 765.4 790.3 Ýäèéí çàñãèéí Economically active èäýâõòýé õ¿í àì population 475.8 503.0 ¿¿íýýñ: of which: Àæèëëàã÷èä* Employed** 457.7 483.4 Á¿ðòãýëòýé Registered àæèëã¿é÷¿¿ä unemployed 18.1 19.6 Àæèëëàõ õ¿÷íèé Labour force îðîëöîîíû ò¿âøèí, % participation rate,% 62.2 63.6 Àæèë ýðõëýëòèéí Employment to ò¿âøèí, % population rate,% 59.8 61.2 Àæèëã¿éäëèéí Unemployment ò¿âøèí**, % rate**, % 3.8 3.9 Òàéëáàð: * Ãàäààäàä ãýðýýãýýð áîëîí Ãàäààä õýðãèéí ÿàìíû øóãàìààð àæèëëàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ îðîîã¿é áîëíî. ** Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýð òîîöîâ. Note: * Population working by contracts in the foreign countries and the Ministry of Foreign Affairs missions were excluded. ** Estimated by registered unemployed

103


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.2 ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ, ñàëáàðààð, æèëèéí ýöýñò EMPLOYEES, by divisions, at the end of the year Ñàëáàð Á¿ãä ¯¿íýýñ: պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé, æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä , íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Áóñàä

104

Divisions Total Of which: Agriculture, hunting and forestry Mining & quarring Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale & retail trade, repair of motor veh., motocycl. & personal & household goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation Real estate, renting & business activities Public administration & defence,compulsory social security Education Health & social security Community, social & personal services Others

ìÿí.õ¿í thous.persons 2003 2004 2005 2006 926.5 950.5 968.3 1 009.9

387.5 381.8 386.2

391.4

31.9 54.9

33.5 57.3

39.8 45.6

41.9 47.0

22.7 35.1

23.4 39.2

28.5 48.9

30.0 56.3

129.7 133.7 141.9

160.6

23.3

28.4

29.5

31.0

39.5

42.2

42.4

41.2

12.6

15.9

16.1

16.8

9.3

11.2

9.0

12.0

44.8 55.3

46.2 57.8

46.7 58.8

46.9 62.0

36.8

39.4

39.5

39.3

37.0 6.1

34.5 6.0

26.7 8.7

22.9 10.6


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.3 ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÈÄÝÂÕÒÝÉ Õ¯Í ÀÌ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, by region, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, Aimags and 2005 2003 2004 2006 íèéñëýë the Capital Á¯ÃÄ TOTAL 959.8 986.1 1001.2 1042.8

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

West region 175.0 35.3 30.4 39.8 34.3 35.2

172.6 35.6 30.6 36.5 34.2 35.7

173.8 34.2 30.8 37.7 34.5 36.6

176.0 34.8 31.3 37.9 34.4 37.6

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 237.3 238.6 40.4 39.4 37.1 39.4 25.6 24.2 33.7 35.2 48.2 47.9 52.3 52.5

239.5 40.1 39.5 23.9 35.1 48.1 52.8

246.0 41.7 39.9 24.4 35.6 49.9 54.5

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 178.7 175.1 4.1 4.0 29.3 28.3 20.0 20.0 23.8 23.5 20.9 21.1 37.3 36.3 43.3 41.9

176.4 4.3 27.2 19.9 23.4 22.1 36.1 43.4

180.3 3.9 28.8 19.7 23.3 21.7 38.5 44.4

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 72.9 20.0 24.9 28.0

71.7 20.1 25.1 26.5

72.4 20.8 24.9 26.7

75.0 21.6 25.3 28.1

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 295.9

328.1

339.1

365.5

105


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.4 ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò EMPLOYEES, by region, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

926.5 950.5 968.3 1009.9 West region 166.8 163.5 165.3 32.9 32.7 32.0 29.3 29.3 29.8 38.0 34.6 35.8 32.8 32.6 32.6 33.8 34.3 35.1

167.6 32.6 30.2 36.2 32.5 36.1

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 224.7 224.8 227.6 38.7 37.9 38.5 34.4 36.1 36.6 23.1 21.2 22.3 32.1 33.5 33.5 46.1 45.6 45.8 50.3 50.5 50.9

234.9 40.0 37.8 23.0 33.9 47.6 52.6

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 174.4 170.4 171.9 4.0 3.9 4.2 28.4 27.4 26.4 19.6 19.7 19.5 23.0 22.6 22.6 20.5 20.6 21.6 36.4 35.0 34.9 42.5 41.2 42.7

175.9 3.8 27.9 19.5 22.5 21.2 37.4 43.6

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

69.8 19.7 24.2 25.9

72.1 20.8 24.6 26.7

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 290.2 322.7 333.7

359.4

106

70.4 19.0 24.4 27.0

69.1 19.1 24.5 25.5


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.5 Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ ÀÆÈËïÉׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò UNEMPLOYMENT, by sex, educational level, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿ä-á¿ãä

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

2003

2004

2005

2006

Unemployed-total 33 335

35 554

32 928

32 928

West region 8 166 2 406 1 053 1 833 1 504 1 370

9 155 2 923 1 329 1 901 1 583 1 419

8 568 2 216 1 025 1 890 1 918 1 519

8 390 2 218 1 056 1 701 1 894 1 521

Khangai region 12 738 1 715 2 733 2 480 1 636 2 130 2 044

13 824 1 521 3 285 2 959 1 703 2 300 2 056

11 907 1 638 2 939 1 547 1 596 2 265 1 922

11 135 1 654 2 148 1 455 1 679 2 258 1 941

Central region 4 292 108 907 432 763 410 864 808

4 636 136 903 299 837 484 1 258 719

4 514 129 837 415 778 494 1 176 685

4 369 134 881 222 759 506 1 096 771

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 2 438 961 469 1 008

2 547 956 598 993

2 511 1 044 703 764

2 927 809 693 1 425

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 5 701

5 392

5 428

6107

107


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003

2004

2005

2006

Of which: Female 19 617

18 344

18 756

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 3 973 4 482 902 1 182 564 716 1 101 1 145 819 840 587 599

4 232 834 552 1 142 989 715

4 237 892 594 1 023 1 026 702

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 6 676 7 466 877 776 1 564 1 894 1 307 1 516 823 920 1 098 1 261 1 007 1 099

6 543 866 1 707 678 927 1 274 1 091

6 454 897 1 251 725 940 1 443 1 198

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 2 387 2 705 52 64 518 443 288 242 459 489 242 313 390 776 438 378

2 830 91 457 378 483 318 709 394

2 718 76 470 204 480 366 662 460

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 1 400 1 490 499 541 277 351 624 598

1 453 625 395 433

1 621 534 382 705

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 3 616 3 474

3 286

3 726

108

18 052


SECTION 4. LABOUR FORCE (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Äýýä áîëîâñðîëòîé

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

With higher education 3 091

3 466

3 606

4 198

776 164 137 179 197 99

857 145 136 157 269 150

926 150 188 169 210 209

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 798 1 063 144 155 89 139 102 111 284 400 98 138 81 120

1 096 202 159 73 364 140 158

1 269 203 157 71 418 248 172

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 457 10 158 31 40 11 125 82

441 5 136 27 54 27 121 71

445 12 113 38 47 37 134 64

509 7 141 40 66 43 115 97

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 215 93 57 65

249 56 92 101

277 82 93 102

311 44 104 163

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 982

937

931

1 183

West region 639 149 74 151 168 97

109


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Aimags and Àéìàã, the Capital íèéñëýë Òóñãàé äóíä áîëîâñðîëòîé Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

With special secondary education 3 064

2 719

2 419

West region 848 750 264 267 105 119 149 113 192 126 138 125

701 180 110 104 160 147

569 173 105 61 120 110

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 1 179 1 194 183 137 233 279 220 222 194 214 175 177 174 165

981 146 258 78 211 137 151

823 147 176 69 181 98 152

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 450 396 18 7 140 102 47 42 61 57 27 41 92 100 65 47

409 9 109 40 54 31 112 54

346 12 84 16 52 27 91 64

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 230 118 52 60

193 81 46 66

236 111 54 71

217 60 34 123

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 587 531

392

464

110

3 294


SECTION 4. LABOUR FORCE

Àéìàã, íèéñëýë

Á¯ÃÄ

(Õ¿ñíýãò-4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Aimags and 2003 2004 2005 2006 the Capital Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ òºãññºí Graduated from vocational training centers TOTAL 3 630 3 743 3 282 2 776 West region 1 043 1 147 237 332 27 32 48 39 389 366 342 378

1 081 265 58 46 384 328

784 279 59 68 274 104

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 1 319 1 456 71 65 753 821 76 123 152 128 91 138 176 181

1 312 72 701 87 142 132 178

1 068 72 376 55 120 272 173

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 469 7 101 15 84 147 67 48

502 4 156 11 92 136 50 53

404 2 124 14 74 89 56 45

391 7 106 7 70 81 59 61

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 176 44 80 52

172 44 84 44

199 51 90 58

172 39 49 84

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

466

286

361

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ulaanbaatar 623

111


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò-4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Ìýðãýæèëã¿é

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003

2004

2005

2006

Untrained 25 281

23 321

23 535

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 5 636 6 482 1 756 2 160 847 1 041 1 485 1 570 755 894 793 817

5 929 1 626 721 1 583 1 105 894

6 111 1 616 704 1 403 1 290 1 098

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 9 442 10 111 1 317 1 164 1 658 2 046 2 082 2 503 1 006 961 1 766 1 847 1 613 1 590

8 518 1 218 1 821 1 309 879 1 856 1 435

7 975 1 232 1 439 1 260 960 1 640 1 444

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 2 916 3 297 73 120 508 509 339 219 578 634 225 280 580 987 613 548

3 256 106 491 323 603 337 874 522

3 123 108 550 159 571 355 831 549

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 1 817 1 933 706 775 280 376 831 782

1 799 800 466 533

2 227 666 506 1 055

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 3 509 3 458

3 819

4 099

112

23 320


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.6 ÀÆÈËïÉÄËÈÉÍ Ò¯ÂØÈÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð UNEMPLOYMENT RATE, by region, aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Àéìàã, íèéñëýë

2004

2003

2005

2006

3.5

3.6

3.3

3.2

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 4.7 6.8 3.5 4.6 4.4 3.9

5.3 8.1 4.2 5.2 4.7 3.9

4.9 6.5 3.3 5.0 5.6 4.1

4.8 6.4 3.4 4.5 5.5 4.0

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 5.4 5.8 4.2 3.8 7.4 8.4 9.7 12.4 4.9 4.8 4.4 4.8 3.9 3.8

5.0 4.1 7.4 6.5 4.5 4.7 3.6

4.5 4.0 5.4 6.0 4.7 4.5 3.6

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 2.4 2.7 2.6 2.5 3.1 3.2 2.2 1.5 3.2 3.8 2.0 2.4 2.3 3.6 1.9 1.7

2.6 3.0 3.1 2.1 3.3 2.2 3.3 1.6

2.4 3.4 3.1 1.1 3.3 2.3 2.8 1.7

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

3.6 5.0 2.4 3.8

3.5 5.0 2.8 2.9

3.9 3.7 2.7 5.1

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 1.9 1.6

1.6

1.7

East region 3.3 4.8 1.9 3.6

113


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×

114


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.7 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, ñàëáàðààð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by divisions ìÿí. òºã thous. tog Divisions Ñàëáàð 2003 2004 2005 2006 Óëñûí äóíäàæ Average 81.5 93.1 101.2 127.7 ¯¿íýýñ: պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä , íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Of which: Agriculture, hunting and forestry

48.0

52.6

52.8

65.8

Mining & quarring Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale & retail trade, repair of motor veh, motocycl & personal & household goods

88.7 82.7

89.7 92.8

122.8 100.5

146.1 124.1

97.1 85.9

111.8 99.6

119.6 110.9

139.5 132.8

64.6

73.8

73.0

85.7

Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

88.0

100.4

116.1

130.7

106.1

109.0

112.4

129.7

103.8

125.4

163.9

255.5

65.3

66.0

68.3

91.6

78.2

94.4

106.2

141.3

77.5

88.2

92.8

123.6

60.8

79.9

84.6

116.5

53.7

62.4

68.4

91.3

Real estate, renting & other business activities Public administration and defence, compulsory social insurency Education Health & social security Community, social &ofher personal services

115


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.8 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by type of legal status ìÿí. òºã thous. tog 2004 2005 2006 93.1 101.2 127.7

Õàðèóöëàãûí õýëáýð Óëñûí äóíäàæ

Type of legal status Average

¯¿íýýñ: Óëñûí ¿éëäâýðèéí ãàçàð Õóâüöààò êîìïàíè Õÿçãààðëàãäìàë õàðèóöëàãàòàé êîìïàíè Õîðøîî Õóâèàðàà ýðõëýõ àæ àõóé Á¿õ ãèø¿¿ä á¿ðýí õàðèóöëàãàòàé íºõºðëºë Çàðèì ãèø¿¿ä á¿ðýí õàðèóöëàãàòàé íºõºðëºë Òºñºâò áàéãóóëëàãà Òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà Îðîí íóòãèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàð *

Of which: State enterprise Unlimited company

93.6 97.2

114.4 104.6

140.1 120.2

157.3 140.1

Limited liability company Cooperatives Proprietorship

72.3 43.0 57.0

80.7 53.2 61.0

90.1 62.9 -

114.5 85.2 -

Fully responsible partnership

82.5

72.7

63.6

86.4

Partly responsible partnership Budget Organization Non governmental organization Local authority owned industrial *

57.1 71.4 63.8

60.5 85.9 86.9

68.4 96.9 90.2

84.8 124.0 81.2

131.6

2003 81.5

Òàéëáàð: * 2006 îíû Óëñûí ¿éëäâýðèéí ãàçðûí àæèë÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèíã Óëñûí ¿éëäâýðèéí ãàçàð, Îðîí íóòãèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàð ãýæ àíãèëàí ãàðãàñàí áîëíî. Note:

116

* For 2006, the monthly average wages and salaries of employees of the State enterprises classified by State enterperise and Local authority owned industrial.


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.9 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëëààð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by classification of occupation

Àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë Óëñûí äóíäàæ

Classification of occupation Average

¯¿íýýñ: Õóóëü òîãòîîã÷, òºðèéí áà òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí àëáàí òóøààëûí àæèëòàí, ìåíåæåð Ìýðãýæèëòýí Èíæåíåð, òåõíèêèéí àæèëòàí Áè÷èã õýðãèéí òóñëàõ àæèëòàí Yéë÷èëãýýíèé àæèëòàí

Of which: Legislators, senior officials and managers

ÕÀÀ, àí àãíóóðûí àæèëòàí Yéëäâýð, õóäàëäààíû àæèëòàí Ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí îïåðàòîð÷, óãñðàã÷ Ýíãèéí àæèë ìýðãýæèë

Professionals Technicians and associate professionals Clerks Service workers and shop and market sales workers Skilled agricultural workers Craft and related trades workers Plant and machine operators and assemblers Elementary occupations

2003 81.5

ìÿí.òºã thous. tog 2004 2005 93.1 101.2

2006 127.7

114.7

135.0

150.9

197.2

88.4

100.8

111.0

146.7

90.3 67.3

106.4 77.0

110.7 75.7

133.3 99.1

68.6

77.4

85.7

104.6

63.0

58.0

62.2

75.9

86.8

100.1

105.1

128.4

89.6 65.2

104.5 69.6

127.4 74.3

148.6 92.4

117


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.10 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, ºì÷èéí õýëáýðýýð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, of type ownership

ªì÷èéí õýëáýðýýð Óëñûí äóíäàæ

Type of ownership Average

¯¿íýýñ: 100 õóâü -Òºðèéí Ãàäààäòàé õàìòàðñàí -Òºðèéí

Of which: 100 percent -State Joint venture with foreign investment -State 100 percent - Private Joint venture with foreign investment -Private Mixed * Foreign investment

100 õóâü - Õóâèéí Ãàäààäòàé õàìòàðñàí - Õóâèéí Õîëèìîã * Öýâýð ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëòòàé Òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé * Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí ** Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé *

State owned property enterprises * Local owned property ** Local authority property enterprises *

2003 81.5

ìÿí.òºã thous. tog 2004 2005 2006 93.1 101.2 127.7

81.1

95.5

105.2

137.3

127.6 74.2

129.2 76.9

134.3 87.6

163.6 103.0

89.6 92.4

113.5 122.0

128.2 88.2 110.4

167.6 117.6

… …

… …

… …

116.7 130.1

43.3

Òàéëáàð: * Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí òóõàé õóóëèéã ¿íäýñëýí 2006 îíîîñ ýõëýí Õîëèìîã ºì÷èéí õýëáýðèéã Òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé, Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé ãýæ àíãèëàí ãàðãàõ áîëñîí. ** Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí òóõàé õóóëèéã ¿íäýñëýí 2006 2006 îíîîñ ýõëýí Òºðèéí ºì÷èéí õýëáýðèéí àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûã Òºðèéí ºì÷èéí áîëîí Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí ãýæ àíãèëàí ãàðãàëàà. Note:

118

* Based on the law of State and local property, type of Mixed ownership is classified by State owned property enterprises and Local authority property enterprises since 2006 ** Based on the law of State and local property, State owned property enterprises are categorized be fully State and Local of property since 2006


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.11 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, òºðèéí àëáàíû àíãèëëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by classification of Government service, 1 st of January of selected years ìÿí.õ¿í thous. persons Classification of Government service Òºðèéí àëáàíû àíãèëàë 2003 2004 2005 2006 Á¯ÃÄ Òºðèéí Òºðèéí Òºðèéí Òºðèéí

óëñ òºðèéí àëáà çàõèðãààíû àëáà òóñãàé àëáà ¿éë÷èëãýýíèé àëáà

TOTAL Political positions Public administration positions Special service positions Support service positions

128.7 2.5 9.0 22.5 94.7

126.5 2.7 8.2 22.8 92.8

121.8 2.5 9.3 23.0 87.0

120.6 2.6 9.5 22.7 85.8

4.12 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by regions, aimags and the Capital, 1 st of January of selected years ìÿí.õ¿í thous. persons Aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

128.7

126.5

121.8

120.6

West region 15.4 3.0 2.9 3.4 3.0 3.1

17.3 3.5 3.0 3.8 3.6 3.4

16.9 3.8 2.6 3.5 3.6 3.4

16.3 3.9 2.5 2.9 3.8 3.2

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 21.3 3.5 3.8 2.9 2.8 3.9 4.4

21.0 3.5 3.4 2.9 3.2 3.5 4.5

20.0 3.6 3.4 2.7 3.2 2.7 4.4

20.0 3.6 3.1 2.8 3.2 2.9 4.4

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 19.2 0.7 3.6 2.2 2.4 2.3 4.1 3.9

19.7 0.7 3.9 2.5 2.3 2.1 4.1 4.1

19.6 0.7 3.9 2.3 2.3 2.3 4.1 4.0

17.7 0.7 3.5 2.2 2.1 2.2 3.7 3.3

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

9.4 3.7 2.3 3.4

9.2 3.7 2.3 3.2

8.5 3.1 2.3 3.1

56.1

58.1

East region 9.0 3.5 2.3 3.2

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 63.8 59.1 Ýõ ¿¿ñâýð: * Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷èéí á¿ðýëäýõ¿¿í, õºäºë㺺íèé òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí òîéì, Òºðèéí àëáàíû çºâëºë Source: * Stàtistical overview on Government Employees structure and movement, Government Service Council

119


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.13 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, àëáàí òóøààëûí àíãèëëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF PUBLIC ADMINISTRATION GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by classification of officers, 1 st of January of selected years Àëáàí òóøààëûí àíãèëàë Á¯ÃÄ Òýðã¿¿í ò¿øìýë Ýðõýëñýí ò¿øìýë Àõëàõ ò¿øìýë Äýñ ò¿øìýë Òóñëàõ ò¿øìýë ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Òýðã¿¿í ò¿øìýë Ýðõýëñýí ò¿øìýë Àõëàõ ò¿øìýë Äýñ ò¿øìýë Òóñëàõ ò¿øìýë

120

Classification of officers TOTAL Leading officers Principal officers Senior officers Executive officers Assistant officers Of which: Female Leading officers Principal officers Senior officers Executive officers Assistant officers

2003

2004

2005

2006

9 043 65 283 1 332 4 130 3 233

8 160 83 256 1 416 3 922 2 483

9 284 130 314 1 659 5 001 2 180

9 463 72 288 1 626 5 216 2 261

4 244

4 018

4 796

5 082

8 48 414 2 145 1 629

10 46 512 2 222 1 228

10 64 677 2 924 1 121

10 53 681 3130 1208


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ), ¿íäýñíèé íèéò îðëîãûí (¯ÍÎ) àíõäàã÷ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð íü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí ¸ñíû æèëèéí òàéëàí òýíöýë, ò¿¿íä òóñãàãäñàí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áîëíî. 1995 îíû òîîöîîíîîñ ýõëýí ÄÍÁ-èéã Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû îëîí óëñûí àíãèëëûí äàãóó òîîöñîí. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ). Òóõàéí íóòàã äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì. Íèéò ¿éëäâýðëýëò íü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí ººð íýãæ, áàéãóóëëàãûí õýðýãëýýíä áîëîí ººðèéí ýöñèéí õýðýãëýýíä çîðèóëàí ¿éëäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé íèéò õýìæýý þì. Íýìýãäýë ºðòºã. Àæ àõóéí íýãæ, ñàëáàð, àéìãèéí ò¿âøèíä òîîöñîí ÄÍÁ ãýæ îéëãîæ áîëîõ áºãººä ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýëèéí àðãààð òîäîðõîéëîõäîî íèéò ¿éëäâýðëýëòýýñ çàâñðûí õýðýãëýýã õàñ÷ òîîöäîã. Çàâñðûí õýðýãëýý íü òîäîðõîé á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ çîðèëãîîð ¿éëäâýðëýëä õýðýãëýñýí á¿õ òºðëèéí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ºðòãèéí íèéëáýð þì. Çàâñðûí õýðýãëýýíä ìàòåðèàëûí çàðäàë (¿íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýë îðîîã¿é), ãàäíû áàéãóóëëàãààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí àøèã ñîíèðõëûí ¿¿äíýýñ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ ãàðãàæ áàéãàà àëáàí òîìèëîëò, õ¿ëýýí àâàëò, òýð÷ëýí õºäºëìºðèéí íºõöëèéã õàíãàõàä ÷èãëýãäñýí çàðäëûã õàìðóóëíà. ¯íäýñíèé íèéò îðëîãûí (¯ÍÎ). Òóõàéí óëñûí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéí õýìæýýã õàðóóëíà. ¯ÍÎ-ûí õýìæýýã ÄÍÁ-ýýñ ãàäààä îðíû ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã õàñ÷, ãàäààäàä ñóóãàà ººðèéí îðíû ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã íýìæ òîäîðõîéëíî. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí ¿íäýñíè�� íèéò îðëîãûã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð ¿íýëýõäýý ͯÁ-ààñ áîëîâñðóóëñàí “¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì 1993” ãýñýí àðãà ç¿éí áàðèìò áè÷èãò òóñãàñàí ¿íèéí õýëõýý èíäåêñèéí àðãûã àøèãëàâ. ÄÍÁ-èé ñàëáàðûí á¿òöèéã îíû ¿íýýð, õàðèí ººð÷ëºëòèéã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð òîîöîâ. ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí òîîöîî íü ¿éëäâýðëýã÷äèéí òóõàéí æèëä áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã çàõ çýýëèéí àðèëæàà ñîëèëöîîíû ýöýñò íèéãìèéí õýðýãöýýíä õààíà, ÿìàð õýëáýðèéí ºðòºã áîëãîæ àøèãëàâ ãýäãèéã õàðóóëíà. Ýöñèéí àøèãëàëòûí òîîöîî íü õýðýãëýý, õóðèìòëàë, öýâýð ýêñïîðò ãýñýí ¿íäñýí õýñãýýñ á¿ðäýõ áºãººä ýöñèéí õýðýãëýý íü õ¿í àìûí õóâèéí õýðýãëýý, óëñûí áàéãóóëëàãûí, ºðõèéí àæ àõóéä ¿éë÷èëäýã àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãûí õýðýãëýýíýýñ, õóðèìòëàë íü ¿íäñýí õºðºíãèéí õóðèìòëàë (õºðºí㺠îðóóëàëò, äóóñààã¿é áàðèëãûí ººð÷ëºëò, èõ çàñâàðûí àæèë, ¿íäñýí ñ¿ðãèéí ìàë, àìüòàí, õ¿í àìûí õóäàëäàæ àâñàí óäààí ýäýëãýýò áàðàà, óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð àâñàí ýä õîãøèë áîëîí ýíý õºðºí㺺ð õèéãäñýí ãåîëîãè õàéãóóëûí àæèë), ìàòåðèàëëàã ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ººð÷ëºëò, ¿íýò ç¿éëñèéí õóðèìòëàëààñ, öýâýð ýêñïîðòîîñ èìïîðòûã õàññàí çºð¿¿ãýýñ òóñ òóñ á¿ðäýíý. 121


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ

GROSS DOMESTIC PRODUCT The primary data sources for Gross Domestic Product (GDP), Gross National Income (GNI) is the estimates of annual value added of different economic activities. These estimates are based on data collected from establishments, organizations, by official statistics. From 1995 GDP estimation has revised by the ISIC. Gross Domestic Product (GDP) is a sum of value added produced by all domestic and foreign unit resident in the economy or sum of final products during one year period. Output consists of those total goods or services that are produced within an establishment that become available for use outside that establishment, plus any goods and services produced for own final use. Value added is a total output less intermediate consumption. Intermediate consumption is a value of goods and services inputted the production process. It consists of inventories (excluding depreciation of fixed assets), value of goods and services provided by Sub-contracts and business expenses. Gross National Income (GNI) shows total gross value added produced by all economic residents of the country. GNI is equal to GDP less factor income produced by foreign institutional units plus factor income produced by the national unit resident abroad. The “linking index” approach was used for rebasing of Gross Domestic Product and Gross National Income at 2000 prices. The “linking index” approach could be seen in the publication “System of National Accounts 1993” worked out jointly by five international organizations and approved in 1993. The percentage share of GDP by kind of activities is shown in current prices, however the annual change is estimated in real terms. GDP by expenditure approach describes where and how has distributed the income that are produced by all units in the particular year. GDP by expenditure approach derives by adding up final consumption expenditure, gross fixed capital formation, net export. Each of it comprises of subcases such as final consumption – household final consumption, government final consumption, consumption of non-profit institutions serving households, gross fixed capital formation – investment, work in progress of construction, capital repair work, livestock that are cultivated for the products, durable goods purchased by households, furniture purchased by the government, mineral exploration which funded by government, inventories, valuables, net export – export less import on goods and services.

122


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.1 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions, at current prices 2003* 2004* 2005* 2006** 1 479 677.9 1 945 649.5 2 524 326.1 3 172 445.6 594 320 772 512 990 787 1 230 298

ÄÍÁ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, òºã

GDP, mln. tog GDP per capita, tog

ÄÍÁ ñàëáàðààð, ñàÿ òºã

GDP by divisions, mln.tog

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé

Agriculture, hunting and forestry Fishing Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

305 003.4

422 503.7

525 464.6

594 817.6

63.3 185 868.4 90 463.6 49 218.3

68.1 365 682.3 99 579.6 61 187.3

105.8 615 735.0 130 581.2 76 024.1

105.8 952 985.7 185 509.7 79 432.8

50 616.7 376 995.4

51 713.1 455 030.5

60 288.4 534 253.4

64 725.7 601 024.0

12 448.6 202 754.4

14 749.8 241 881.9

19 165.9 303 982.1

26 812.9 345 738.5

62 173.8

81 484.9

99 503.1

109 638.2

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security

22 321.6

28 385.3

28 818.9

34 201.8

61 658.5

70 806.8

79 597.0

101 884.1

Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

66 073.2 25 481.1 16 161.6

65 546.4 32 928.6 19 031.2

73 967.6 35 486.6 21 210.9

97 884.5 47 403.1 25 281.2

- 47 624.0

- 64 930.0

- 79 858.5

- 95 000.0

Çàãàñ áàðèëò Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

123


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.2 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions, at 2000 prices 2003* 2004* 2005* 2006** 1 134 519.0 1 256 758.7 1 346 101.9 1 459 029.5 455 685 498 991 528 339 565 822

ÄÍÁ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, òºã

GDP, mln. tog GDP per capita, tog

ÄÍÁ ñàëáàðààð, ñàÿ òºã

GDP by divisions, mln. tog

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Çàãàñ áàðèëò Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý

Agriculture, hunting and forestry Fishing Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply

222 251.9 47.1 113 506.9 104 829.1 26 393.1

261 577.6 88.6 152 485.5 105 789.4 28 049.8

286 605.6 106.2 169 152.1 87 433.2 28 283.6

314 303.4 106.2 173 793.4 106 022.3 28 971.9

Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

40 663.5 312 233.3

40 023.3 333 473.4

46 198.2 354 134.5

48 530.8 378 589.6

10 013.6 163 121.1

11 466.9 180 442.5

13 445.4 215 994.2

17 428.7 246 934.3

45 797.8

55 754.9

63 710.4

63 881.6

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security

16 974.4

19 785.5

20 534.7

22 397.5

42 913.0

44 648.7

46 165.1

46 374.8

Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

47 538.3 19 791.1 12 599.8

44 404.4 20 847.0 13 765.8

43 081.3 21 025.2 14 483.1

44 191.3 21 245.3 15 680.0

- 44 155.0

- 55 844.6

- 64 250.9

- 69 421.6

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

124


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.3 ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ GROSS NATIONAL INCOME

GNI, mln. tog GNI per capita, tog

2003* 2004* 2005* 2006** a. At current prices 1 551 678.7 2 105 887.1 2 625 086.6 3 160 886.1 623 239 836 134 1 030 335 1 225 815

á. 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð ¯ÍÎ, ñàÿ òºã GNI, mln. tog 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, òºã GNI per capita, tog

b. At 2000 prices 1 189 724.5 1 360 261.5 1 399 832.7 1 458 507.2 477 859 540 086 549 428 565 620

à. Îíû ¿íýýð ¯ÍÎ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, òºã

â. Íýã õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, Äýëõèéí Áàíêíû àòëàñûí àðãààð 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, àì.äîëëàð

GNI per capita, USD

c. GNI per capita, by World Bank atlas method 512

661

750

885

5.4 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÖÝÂÝÐ ªÑªËÒ, ÁÓÓÐÀËÒ, ñàëáàðààð ANNUAL CHANGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions Ñàëáàð

Divisions

2003* 6.1

2004* 10.8

õóâü percentage 2005* 2006** 7.1 8.4

ÄÍÁ

GDP

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Çàãàñ áàðèëò

Agriculture, hunting and forestry Fishing

4.9 25.9

17.7 88.2

9.6 19.9

9.7 0.0

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð

Mining & quarrying

-2.3

34.3

10.9

2.7

Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð

Manufacturing

4.3

0.9

-17.4

21.3

Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ

Electricity, gas & water supply

1.1

6.3

0.8

2.4

Áàðèëãà

Construction

52.6

-1.6

15.4

5.0

Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý

Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods

7.1

6.8

6.2

6.9

Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð

Hotels & restaurants

-0.8

14.5

17.3

29.6

Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Transport, storage & communication Financial intermediation

11.1

10.6

19.7

14.3

32.5

21.7

14.3

0.3

19.3

16.6

3.8

9.1

-2.5

4.0

3.4

0.5

-4.3 -2.1

-6.6 5.3

-3.0 0.9

2.6 1.0

2.4

9.3

5.2

8.3

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security Education Health & social work Other community, social & personal service activities

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

125


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.5 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð INDUSTRIAL COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, at current prices Ñàëáàð ÄÍÁ ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, çàãàñ áàðèëò Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý

õóâü percentage 2005* 2006** 100.0 100.0 20.8 18.8

2003* 100.0 20.6

2004* 100.0 21.7

12.6 6.1 3.3

18.8 5.1 3.1

24.4 5.2 3.0

30.0 5.8 2.5

3.4 25.5

2.6 23.4

2.4 21.2

2.0 19.0

0.8 13.7

0.8 12.4

0.8 12.1

0.8 10.9

Financial intermediation

4.2

4.2

3.9

3.5

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

1.5

1.5

1.1

1.1

4.2

3.6

3.2

3.2

4.5 1.7 1.1

3.4 1.7 1.0

2.9 1.4 0.8

3.1 1.5 0.8

-3.2

-3.3

-3.2

-3.0

Divisions GDP Agriculture, hunting and forestry, fishing Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

126


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.6 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÄ ÕÓÂÈÉÍ ÑÅÊÒÎÐÛÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ, îíû ¿íýýð PRIVATE SECTOR SHARE IN GDP, at current prices

2003* ÄÍÁ-ä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü

Private sector share in GDP

Õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü, ñàëáàðààð ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

73.0

õóâü percentage 2004* 2005* 2006** 76.1

77.7

77.8

Private sector share by divisions

Agriculture, hunting and forestry Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply

91.1 61.7 86.2 3.2

99.8 64.3 82.8 3.1

100.0 71.5 84.7 3.1

100.0 70.0 85.0 3.1

Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

94.2 99.9

94.1 99.9

84.0 99.9

90.0 99.9

100.0 59.7

100.0 66.1

100.0 68.1

100.0 68.0

77.7

86.3

92.6

92.6

Real estate, renting & other business activities

91.0

100.0

100.0

100.0

Education Health & social work Other community, social & personal service activities

11.9 11.4 40.7

12.7 12.4 47.7

14.4 11.2 56.2

14.5 12.0 57.0

5.7 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÕÓÂÀÀÐÈËÀËÒÛÍ ÀÐÃÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by income approach, at current prices

Á¿ãä Öàëèí, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî ¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýë Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàòâàð Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàòààñ ¯éë àæèëëàãààíû öýâýð àøèã/öýâýð õîëèìîã îðëîãî

Total Compensation of employees Consumption of fixed capital Taxes on products Subsidies on products Operating surplus, net/mixed income, net

2003* 100.0 22.6 7.0 12.5 -0.2 58.0

õóâü percentage 2004* 2005* 2006** 100.0 100.0 100.0 24.9 29.0 28.0 8.5 10.7 9.6 14.3 14.4 12.5 -0.5 -0.6 -0.3 52.7

46.5

50.2

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

127


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.8 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÝÖÑÈÉÍ ÀØÈÃËÀËÒÛÍ Á¯ÒÝÖ COMPOSITION OF GDP, by expenditure approach

Á¿ãä Ýöñèéí õýðýãëýý ¿¿íýýñ: ºðõèéí àæ àõóéí õýðýãëýý òºðèéí óäèðäëàãûí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí õýðýãëýý

Total Final consumption of which: household consumption Government and NPISHs consumption

Íèéò õóðèìòëàë ¿¿íýýñ: õºðºí㺠îðóóëàëò

Gross capital formation of which: investments

Öýâýð ýêñïîðò

Net export

õóâèàð percentage 2005* 2006** 100.0 100.0 65.1 60.4

2003* 100.0 76.7

2004* 100.0 71.4

61.5

56.2

51.9

45.9

15.2

15.2

13.2

14.5

40.4 32.6

39.5 30.2

38.9 29.6

35.4 26.6

-17.1

-10.9

-4.0

4.2

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

128


0.8

861.5

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

26.2

7.5 16.7 2.0 4.8

16.9 36.5 48.2 7.2 3.9 15.6 7.6 5.4

43.0 1.9 - 6.5 5.5 80.6 3.5 - 1.5

4.3 4.1 - 1.1 6.3 4.2 5.6

25.4

199.7 8.0 39.6 22.5 26.2 26.7 39.2 37.6

35.5 37.6 36.5 36.7 23.1 56.8 31.5 30.1

73.0

1 046.8

91.9 29.1 31.0 31.8

454.1 37.8 25.5 26.0 284.6 35.9 44.2

21.8 21.6 42.3 25.1 16.9 29.2 24.4

22.7 31.2 17.6 20.3

153.2 34.5 22.5 27.3 33.7 35.3

1 945.6

32.2 36.7 39.1 31.6 29.8 26.5

54.0

Á¿ãä, òýðáóì òºãðºã Total, bln.tog

0.9

71.9 54.5 81.7 78.3

50.8 20.7 14.0 62.1 76.2 44.8 54.2 72.3

29.2 78.2 72.7 73.4 1.4 74.4 78.7

73.8 64.8 75.1 82.9 73.6 75.1

21.7

29.7 Áàðóóí á¿ñ - 1.4 3.6 - 3.5 - 15.6 3.0 1.9 Õàíãàéí á¿ñ 54.8 1.5 - 5.6 4.3 87.1 2.0 - 0.1 Òºâèéí á¿ñ 22.8 53.4 54.5 2.8 3.7 33.7 18.5 4.9 Ç¿¿í á¿ñ 7.1 18.6 1.6 1.9 Óëààíáààòàð 26.7 72.4

21.0 26.9 16.7 19.8

26.4 25.8 31.5 35.1 20.1 21.5 27.3 22.7

16.0 20.3 32.9 22.3 11.5 23.6 21.4

27.5 31.6 28.4 32.7 23.4 22.9

48.6

ÀY, ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Agricul- Industry, Services ture construction

2004* Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, %

Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãýýð çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. **Prelimary results

69.7 52.2 80.4 74.8

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

35.3 76.5 64.1 69.4 2.6 67.2 77.1

77.5 24.1 27.4 25.9

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

260.9 29.1 16.9 19.2 138.0 25.1 32.7

63.5 59.3 62.0 62.1 66.0 67.8

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

118.5 27.3 14.6 25.1 26.1 25.4

20.6

47.6 25.9 15.3 56.1 73.1 27.7 60.8 64.5

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

1 479.7

ÀY, ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Agricul- Industry, Services ture construction

161.2 4.4 32.9 16.7 21.3 23.6 29.5 32.8

TOTAL

ÁYÃÄ

Á¿ãä, òýðáóì òºãðºã Total, bln.tog

2003* Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, %

5.9 ÀÉÌÃÈÉÍ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð PROVINCIAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, by aimags and the Capital, at current prices

1 376.6

113.9 34.3 40.1 39.5

250.6 8.7 43.6 25.5 33.6 49.3 44.1 45.8

576.2 47.7 37.0 32.8 351.6 51.1 56.0

207.0 52.0 26.7 41.1 39.6 47.6

2 524.3

0.7

68.4 57.9 67.7 78.2

50.4 32.2 14.9 64.5 78.9 33.8 51.0 76.0

29.9 81.9 69.5 77.9 1.2 66.9 77.9

67.7 44.6 81.2 71.7 76.0 75.1

20.8

35.0 West region 0.5 3.2 - 9.8 - 2.9 0.3 6.6 Khangai region 59.6 0.9 3.2 1.9 94.8 13.2 2.2 Central region 24.6 48.1 56.8 2.0 1.2 39.1 24.6 3.4 East region 10.6 13.1 16.2 2.6 Ulaanbaatar 33.7 65.6

21.0 29.0 16.1 19.1

25.1 19.7 28.3 33.5 19.9 27.1 24.4 20.6

10.5 17.3 27.3 20.3 4.0 19.9 20.0

31.7 52.2 28.6 31.2 23.7 18.3

44.2

Á¿ãä, òýðáóì ÀY, òºãðºã ÕÀÀ áàðèëãà Total, Agricul- Industry, Yéë÷èëãýý Services bln.tog ture construction

2005* Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, %

1 730.0

143.2 43.1 50.4 49.7

315.0 11.0 54.8 32.1 42.2 61.9 55.5 57.5

724.2 59.9 46.6 41.2 441.9 64.2 70.4

260.1 65.4 33.6 51.6 49.8 59.8

3 172.4

Á¿ãä, òýðáóì òºãðºã Total, bln.tog

0.6

61.6 52.2 61.0 70.5

45.4 29.0 13.4 58.1 71.1 30.5 46.0 68.4

26.9 73.7 62.6 70.1 1.0 60.3 70.2

61.0 40.1 73.1 64.6 68.4 67.6

18.8

39.0

12.2 15.2 18.7 3.1

28.4 55.6 65.6 2.3 1.4 45.2 28.5 4.0

69.0 1.0 3.7 2.1 90.6 15.2 2.5

0.6 3.7 - 11.3 - 3.3 0.4 7.7

40.4

60.4

26.2 32.7 20.3 26.5

26.2 15.4 20.9 39.6 27.6 24.4 25.6 27.6

4.1 25.3 33.7 27.7 8.4 24.5 27.4

38.4 56.2 38.1 38.8 31.2 24.7

40.8

ÀY, ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Agricul- Industry, Services ture construction

2006** Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, %

SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT

129


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ

ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ (Õ¯È) Õýðýãëýýíèé ¿íèéí åðºíõèé èíäåêñ 2006 îíä 6.0 õóâü ºññºíèé äîòîð õ¿íñíèé áàðààíû ¿íý á¿ëãèéí ä¿íãýýðýý 3.3%, ýì, òàðèà, ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèéõ 23.6%, òýýâðèéíõ 12.1%, áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèéõ 10.3%, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð, íèéòèéí áàéðíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 10.1%, îðîí ñóóö, óñ, ò¿ëø, öàõèëãààíûõ 8.7 %, áóñàä áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 7.7%, õóâöàñ, ãóòàë, áºñ áàðààíûx 7.5%, ãýð àõóéí òàâèëãà, áàðààíûõ 7.4%, àìðàëò, ÷ºëººò öàã, ñî¸ëûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 6.3%, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõèíû á¿ëãèéí ä¿í 3.3 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷, õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 13.4 õóâèàð áóóð÷ýý. Õ¯È íü õýðýãëýã÷äèéí õóäàëäàæ àâñàí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, ÷àíà𠺺ð÷ëºëòã¿é òîãòâîðòîé áàéõàä ¿íý äóíäæààð õýðõýí ººð÷ëºãäºæ áóéã õýìæäýã ¿ç¿¿ëýëò þì. Õ¯È íü íýã ºðõèéíõèéã áèø, íèéò ºðõ¿¿äýýð òîîöñîí ¿íèéí äóíäàæ ººð÷ëºëòèéã õàðóóëíà. Õ¯È-èéã ýäèéí çàñàãò èíôëÿöèéí ò¿âøíèé ººð÷ëºëòèéã òîîöîõîä àøèãëàäàã. Ìàíàé îðíû õóâüä Óëààíáààòàð õîòûí Õ¯È-ýýð óëñûí õýìæýýíèé èíôëÿöèéí ò¿âøèíã òîîöîí ãàðãàæ áàéíà. ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð íü 1991 îíû 9-ð ñàðààñ Îëîí Óëñûí Õºäºëìºðèéí Áàéãóóëëàãûí àðãà÷ëàëààð Õ¯È-èéã òîîöîæ ýõýëñýí. 1991 îíîîñ õîéø Õ¯È òîîöäîã õýðýãëýýíèé ñàãñíû íýð òºðºë, æèí áîëîí ñóóðü ¿åèéã 3 óäàà øèíý÷ëýí òîîöîæ èðñýí. Õýðýãëýýíèé ñàãñíû íýð òºðëèéã 2006 îíîîñ 287 áîëãîí íýìýãä¿¿ëæ, (àéìãóóäàä 194 íýð òºðºë) ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí 2004 îíû ñóäàëãààíû çàðäëûí æèíã àøèãëàí, 2005 îíû 12 äóãààð ñàðûí ¿íèéã ñóóðü ¿å áîëãîæ, Ëàñ-Ïåéðåñèéí õóâèðãàñàí èíäåêñýýð Õ¯È-èéã òîîöîæ áàéíà. Íèéñëýëèéí Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð áîëîí ä¿¿ðã¿¿äèéí ¿íý õàðèóöñàí ìýðãýæèëòí¿¿ä õýðýãëýýíèé ¿íèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààã íèéò 90 ãàðóé äýëã¿¿ð, çàõ, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäààð ñàð á¿ð òîãòñîí õóãàöààíä ÿâóóëäàã áºãººä õ¿íñíèé ãîë íýðèéí 20 îð÷èì áàðààíû ¿íèéã 7 õîíîã òóòàì ñóäàëæ, àæèãëàëò õèéí, äóíäàæ ¿íèéã íü èíäåêñèéí òîîöîîíä àøèãëàäàã. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí ñóäàëãààã 1997 îíîîñ àéìãèéí òºâ¿¿äýä ñàð òóòàì ÿâóóëæ, ¿íèéí ìýäýýã äàìæóóëàí àâ÷, ¿íèéí èíäåêñèéã ¯ÑÃ-ò òîîöîí ãàðãàæ áàéíà.

130


SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

CONSUMER PRICE INDEX (CPI) In 2006, consumer price overall index increased by 6.0% which of foodstuff by 3.3%, medical goods and care by 23.6% , transport by 12.1%, education by 10.3%, restaurants and hotels by 10.1%, housing, water, electricity and fuels by 8.7%, other goods and services by 7.7%, clothing and footwear by 7.5%, household furnishings and goods by 7.4%, recreation and cultural goods by 6.3%, alcoholic beverages, tobacco by 3.3% and prices of communication group decreased by 13.4%. The CPI is a measure of the average change in prices over time fixed in terms of quantity and quality of goods and services purchased either by all consumers. The CPI reflects the collective experience of inflation for all households in a particular expenditure range and may not correspond to the experience of an individual household. A CPI is used for general index of inflation for the economy as a whole. In our country CPI of Capital city as taken to estimate national inflation rate. Since September 1991 the National Statistical Office has begun to estimate CPI using ILO methodology. Since 1991 for calculation the CPI National Statistical Office updated the number of items in the consumer basket, the weights and the reference period 3 times. Since 2006 the number of items in the consumer basket increased to 287 (in aimags to 194) the new expenditure weights were derived from the 2004 HIESurvey and prices of December 2005 were taken as the reference period. The modified Laspeyres index is used for the compilation of the CPI. The monthly consumer price survey is conducted by officers in charge of CPI from Statistical Department of Ulaanbaatar Governor Office and district statistical divisions, price data are collected mainly by personal visits to about 90 shops and other retail outlets. The price of the main 20 food commodities are taken every week and averaged for the calculation of the CPI. Since 1997 the Monthly Consumer Price Survey has been conducted in aimag centers and prices of goods and services reported to the National Statistical Office to estimate the CPI for each aimag.

131


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 6.1 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ CONSUMER PRICE INDEX OF GOODS AND SERVICES (õóâü, percentage )

1991-1-16=100 Îí Year

1991

Õ¯È CPI

152.7

1992 649.8

1993

1994

1838.8

1995

3057.8

1996

4681.8

1997

6768.7

8156.9

1998 8646.0

(Õ¿ñíýãò 6.1-í ¿ðãýëæëýë- Table 6.1 continuation ) Îí Year

1999

Õ¯È CPI

9507.6

2000

2001

2002

10279.4

11099.2

2003

11291.5

11821.9

2004

2005

2006

13120.4

14361.7

15219.1

6.2 ÈÍÔËßÖÈÉÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ Ò¯ÂØÈÍ, 2001-2006 INFLATION RATE, ANNUAL AVERAGE, 2001-2006 õóâü, percentage Îí Year Èíôëÿöèéí æèëèéí äóíäàæ ò¿âøèí Inflation rate, annual average

132

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8.0

0.3

5.1

8.2

12.7

5.1


Food and non-alcoholic beverages

Alcoholic beverages, tobacco

Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõè

Clothing, footwear and cloth

Õóâöàñ, áºñ áàðàà, ãóòàë Housing, water electricity and fuels

Îðîí ñóóö, óñ, öàõèëãààí, ò¿ëø

2005-XII=100 (õóâü, percentage) Åðºíõèé Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä òàâèëãà ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, èíäåêñ ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý áàðàà áàðàà Furnishings, Health, Transport Communication ¿éë÷èëãýý Education Restaurants Miscellaneous Overall index household medical Recreation and hotels goods & equipment care and and culture services and tools services 91.7 85.5 81.5 66.2 86.9 73.8 77.2 80.1 79.0 92.9 85.3 81.6 66.2 83.8 73.8 81.9 81.6 79.8 91.4 87.2 81.5 66.2 83.6 73.8 79.7 86.2 81.0 92.1 88.3 80.7 66.2 93.7 73.8 81.4 87.0 83.1 89.2 87.9 80.5 66.2 93.4 73.8 83.6 86.4 85.4 89.1 88.7 80.5 66.2 93.0 73.8 82.9 86.1 83.6 88.8 88.1 81.6 66.2 93.0 73.8 76.4 85.9 82.7 90.6 88.5 82.9 66.2 94.2 83.1 81.2 87.4 79.6 91.3 88.8 83.7 66.2 94.3 83.1 83.5 88.0 79.6 91.1 90.6 84.4 66.2 96.3 83.1 85.2 89.6 80.4 89.7 90.6 84.4 66.2 96.4 83.1 83.3 89.9 81.4 90.5 90.0 84.4 66.2 94.9 83.1 81.8 90.0 82.3 89.3 90.3 83.7 66.2 94.9 83.1 82.8 90.1 83.6 89.2 90.8 84.4 66.2 94.9 83.1 84.2 90.2 85.3 90.8 90.8 84.4 66.2 93.8 83.1 86.5 90.6 86.0 91.2 90.8 83.3 66.2 93.8 83.1 86.8 91.8 87.1 91.3 90.9 84.5 66.2 93.8 83.1 86.8 91.0 87.9 91.7 90.9 84.3 66.2 94.2 83.1 87.2 95.2 88.1 92.1 91.1 87.9 66.2 99.0 83.1 87.9 95.6 89.6 93.1 92.8 88.3 84.5 102.4 88.9 88.1 96.0 89.9 93.8 93.0 89.0 93.4 102.4 88.9 88.8 96.3 89.6 94.8 93.3 93.3 94.1 102.7 88.9 88.8 96.5 89.8 95.7 93.3 94.9 94.7 102.7 88.9 89.1 96.8 90.6 95.1 93.3 94.2 94.7 102.7 88.9 91.9 97.4 91.4 93.3 95.0 93.3 93.3 100.1 100.4 88.9 93.4 97.3 96.4 95.8 93.4 92.9 100.1 100.3 88.9 93.8 97.3 96.9 95.9 93.6 94.3 100.1 100.3 88.9 94.5 97.9 99.8 94.4 96.2 95.7 99.3 98.7 88.9 95.1 98.8 101.6 96.3 96.2 97.8 99.3 100.3 88.9 97.0 98.6 103.8 96.7 97.9 99.6 99.3 100.3 88.9 97.6 98.4 103.9 96.8 97.9 99.6 98.4 100.1 88.9 97.6 98.5 100.5 98.7 97.9 99.6 99.0 100.1 100.0 98.8 98.5 100.0 98.2 98.8 99.6 99.0 100.1 100.0 99.5 98.6 98.6 99.2 98.9 99.7 99.5 100.1 100.0 98.6 99.3 98.8 99.9 99.9 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.6 100.2 99.9 109.5 100.0 99.6 100.0 100.2 100.8 102.4 99.5 100.6 108.9 100.0 99.9 100.0 100.5 101.0 102.2 100.0 101.2 109.1 92.2 100.9 100.0 101.9 101.3 104.4 100.3 101.2 107.9 90.8 102.1 100.0 102.6 101.5 104.8 100.6 101.2 108.3 89.4 103.1 100.0 103.1 104.9 106.0 100.7 101.2 108.8 87.6 103.1 100.0 103.1 105.8 105.9 100.9 101.2 108.8 87.6 104.0 100.0 103.1 105.8 105.3 101.3 101.9 109.4 86.5 103.6 110.3 105.0 105.8 105.0 101.9 104.1 110.9 86.6 106.1 110.3 106.0 106.1 105.1 103.9 121.5 111.0 86.6 106.1 110.3 108.5 107.5 105.5 107.2 122.5 113.2 86.6 106.4 110.3 107.9 107.5 106.0 107.4 123.6 112.1 86.6 106.3 110.3 110.1 107.7

70.4 89.6 99.4 89.6 2003* I 72.4 87.6 100.8 87.7 II 76.0 87.3 95.0 87.2 III 80.3 87.1 93.5 86.8 IV 85.6 87.4 91.7 87.1 V 82.1 87.3 91.3 86.9 VI 80.3 87.1 91.2 86.7 VII 72.0 86.5 93.1 86.6 VIII 69.8 86.6 94.1 92.9 IX 69.5 86.7 97.3 95.9 X 71.6 87.1 99.1 94.6 XI 74.2 87.2 99.1 92.3 XII 77.7 87.3 98.0 90.8 2004* I 81.6 88.1 96.2 90.3 II 83.2 88.8 96.3 90.1 III 86.1 90.6 94.8 88.3 IV 88.4 91.1 94.3 86.3 V 88.6 91.2 93.6 86.3 VI 90.9 93.0 93.9 86.1 VII 88.0 93.0 94.5 89.9 VIII 85.5 93.0 96.6 91.6 IX 82.7 93.4 98.2 98.7 X 83.5 93.5 100.1 98.7 XI 86.0 93.2 100.4 95.9 XII 2005* I 90.1 98.5 100.2 94.1 II 95.7 99.5 98.6 98.3 III 96.3 100.0 98.2 99.1 IV 102.6 100.2 97.1 99.2 V 106.4 100.3 96.8 97.7 VI 110.8 100.0 96.7 97.4 VII 111.4 100.0 95.9 97.3 VIII 103.0 100.0 96.3 97.4 IX 100.0 100.0 98.8 102.1 X 96.5 100.0 99.4 103.3 XI 96.9 100.0 100.0 101.8 XII 100.0 100.0 100.0 100.0 2006 I 102.0 100.4 99.9 98.2 II 104.0 102.0 100.4 97.9 III 103.6 100.6 102.6 96.8 IV 108.5 100.8 104.2 96.4 V 109.0 100.8 104.2 96.5 VI 112.1 101.2 103.2 96.3 VII 112.0 101.3 102.4 95.5 VIII 108.8 101.3 103.4 95.5 IX 104.3 101.7 104.3 106.6 X 102.7 102.0 105.0 107.8 XI 102.2 102.3 107.5 108.7 XII 103.3 103.3 107.5 108.7 * 2005 îíû 12 ñàðûã ñóóðü ¿å áîëãîí òîîöîâ * December 2005 was taken as the reference period for the calculation.

Õóãàöàà Periods

Õ¿íñíèé áàðàà, óíäàà, óñ

6.3 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ , áàðààíû á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, by groups

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

133


134

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2003

Õóãàöàà Periods

3.0 2.8 5.1 5.6 6.6 -4.0 -2.2 -10.4 -3.0 -0.4 3.0 3.7 4.7 5.0 2.0 3.4 2.7 0.3 2.5 -3.2 -2.9 -3.2 1.0 3.0 4.7 6.2 0.6 6.6 3.7 4.2 0.5 -7.5 -2.9 -3.5 0.4 3.2 2.0 1.9 -0.4 4.8 0.4 2.9 -0.1 -2.9 -4.1 -1.5 -0.6 1.1

Food and non-alcoholic beverages

Õ¿íñíèé áàðàà, óíäàà, óñ

-0.3 -2.3 -0.4 -0.2 0.3 -0.1 -0.2 -0.7 0.1 0.1 0.4 0.2 0.0 1.0 0.8 2.0 0.5 0.1 2.0 0.0 0.0 0.4 0.1 -0.3 5.6 1.0 0.5 0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 -1.4 0.2 0.1 0.3 0.2 -0.1 0.5 0.3 0.3 1.0

Alcoholic beverages, tobacco

Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõè

0.3 1.4 -5.8 -1.6 -1.9 -0.5 -0.1 2.2 1.0 3.4 1.9 0.0 -1.1 -1.8 0.0 -1.5 -0.5 -0.7 0.3 0.6 2.2 1.6 2.0 0.2 -0.1 -1.6 -0.4 -1.1 -0.3 -0.1 -0.8 0.5 2.6 0.6 0.5 0.0 -0.1 0.5 2.2 1.5 0.0 -1.0 -0.8 1.0 0.9 0.6 2.4 0.0

Clothing, footwear and cloth

Õóâöàñ, áºñ áàðàà, ãóòàë

Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà Õîëáîîíû öàõèëãààí, òàâèëãà ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ò¿ëø ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí áàðàà ¿éë÷èëãýý Housing, water Furnishings, Health, medical Transport Communication electricity household and fuels equipment care and and tools services -4.6 -1.5 -0.4 -0.4 0.0 -2.2 1.3 -0.2 0.2 0.0 -0.6 -1.6 2.1 -0.1 0.0 -0.4 0.7 1.4 -1.0 0.0 0.2 -3.2 -0.6 -0.2 0.0 -0.2 -0.1 1.0 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.7 1.4 0.0 -0.2 2.0 0.5 1.5 0.0 7.3 0.8 0.4 1.0 0.0 3.3 -0.2 2.0 0.8 0.0 -1.4 -1.6 0.0 0.0 0.0 -2.4 0.9 -0.6 0.0 0.0 -1.6 -1.2 0.3 -0.9 0.0 -0.5 -0.2 0.5 0.9 0.0 -0.3 1.9 0.0 0.0 0.0 -1.9 0.4 0.0 -1.2 0.0 -2.3 0.1 0.2 1.4 0.0 0.1 0.4 0.0 -0.2 0.0 -0.2 0.4 0.1 4.2 0.0 4.4 1.1 1.9 0.5 27.6 1.9 0.7 0.1 0.7 10.5 7.8 1.0 0.3 4.9 0.8 0.0 1.0 0.0 1.7 0.6 -2.8 -0.7 0.0 -0.8 0.0 -1.9 0.0 0.0 -1.0 5.7 4.5 0.8 0.1 -0.5 0.0 0.8 0.1 0.2 1.5 0.0 0.0 -1.6 2.8 1.5 -0.8 -1.5 2.0 0.0 2.2 0.0 -0.3 0.4 1.7 1.8 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0 -0.9 0.1 1.9 0.0 0.0 0.6 4.8 -0.5 0.9 0.0 0.0 1.2 1.1 0.1 0.1 0.6 -1.5 0.7 1.0 0.0 0.5 -1.7 0.1 0.1 0.3 0.0 -1.8 0.2 -0.1 9.5 0.0 -0.3 -0.7 0.7 -0.6 0.0 -1.1 0.5 0.6 0.2 -7.8 -0.4 0.3 0.0 -1.1 -1.5 0.2 0.3 0.0 0.4 -1.6 -0.3 0.1 0.0 0.4 -1.9 -0.8 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.4 0.8 0.6 -1.2 11.7 0.6 2.1 1.4 0.1 1.2 1.9 16.8 0.0 0.0 0.8 3.2 0.8 2.0 0.0 0.0 0.1 0.9 -1.0 0.0

6.4 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ , ñàðûí ººð÷ëºëò, áàðààíû á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, monthly changes , by groups õóâü, percentage Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý ñî¸ëûí áàðàà ¿éë÷èëãýý Recreation Education Restaurants Miscellaneous and culture and hotels goods & services 0.8 0.0 -1.7 1.1 -3.5 0.0 6.2 1.8 -0.2 0.0 -2.7 5.7 12.0 0.0 2.2 0.9 -0.3 0.0 2.7 -0.7 -0.4 0.0 -0.8 -0.4 0.1 0.0 -7.9 -0.2 1.3 12.5 6.4 1.7 0.2 0.0 2.8 0.7 2.1 0.0 2.1 1.8 0.0 0.0 -2.3 0.4 -1.6 0.0 -1.8 0.1 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 1.8 0.1 -1.2 0.0 2.7 0.5 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.1 -0.9 0.5 0.0 0.5 4.6 5.0 0.0 0.7 0.4 3.4 6.9 0.2 0.4 0.0 0.0 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 3.2 0.6 -2.2 0.0 1.6 -0.1 -0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 -1.6 0.0 0.7 0.9 1.6 0.0 1.9 -0.2 0.0 0.0 0.6 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 12.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 -0.9 0.8 -0.1 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.2 0.8 0.3 0.0 0.3 0.2 1.1 0.0 1.4 0.3 1.1 0.0 0.6 0.2 1.0 0.0 0.6 3.4 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 -0.4 10.3 1.9 0.0 2.4 0.0 0.9 0.2 0.0 0.0 2.4 1.3 0.3 0.0 -0.6 0.0 -0.1 0.0 2.0 0.2 0.5 1.0 1.5 2.6 2.7 -2.0 -1.1 -3.9 0.1 1.0 1.2 1.1 1.5 2.0 0.9 1.2 0.9 0.3 1.7 0.4 -0.4 0.2 0.8 0.9 2.1 3.3 0.5 3.0 1.8 2.2 0.1 -3.3 -0.5 -1.4 0.1 1.3 1.6 0.9 -0.2 2.1 0.4 1.2 -0.2 -0.6 -0.3 0.1 0.4 0.5

Overall index

Åðºíõèé èíäåêñ

Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ


SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 6.5 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ ANNUAL AVERAGE PRICES OF MAIN GOODS AND SERVICES, in ULAANBAATAR Áàðàà, ¿éë÷èëãýý

Goods & services

2003

2004

òºã, tog 2005 2006

Ãóðèë, 1-ð çýðýã, êã Òàëõ, "Àòàð" Öàãààí áóäàà, êã Õîíèíû ìàõ, êã ¯õðèéí ìàõ, êã

Flour, grade 1, kg Bread, "Atar" Rice, kg Mutton, kg Beef , kg

331 269 453 1 352 1 435

455 298 595 1 596 1 724

417 318 707 2 124 2 348

405 320 681 2 273 2 500

Øèíãýí ñ¿¿, ë Òàðàã, 1ë Õóóðàé ñ¿¿, 1êã Ýëñýí ÷èõýð, êã Íîãîîí öàé, 2êã Àëèì, êã

Milk, l Kefir, litre Condensed milk, kg Sugar, kg Green tea, 2 kg Apple,kg

482 514 3 404 558 1 957 763

468 518 3 450 578 1 995 860

488 557 3 601 630 2 599 814

525 707 3 760 897 2 673 1 080

Òºìñ, êã Áàéöàà, êã Ëóóâàí, êã Ìàíæèí, êã Áººðºíõèé ñîíãèíî, êã Äàâñ, öàãààí, êã Óðãàìëûí òîñ, ë, ªíäºã, ø Àðõè, 0.5ë Ä¿íñýí òàìõè, 350 ãð

Potato, kg Cabbage, kg Carrot, kg Turnip, kg Onion, kg Salt,white,kg Vegetable oil,l Egg, piece Alcohol, domestic, 0.5l Pipe tobacco, 350 gr

396 500 491 510 524 223 1 368 98 1 652

337 475 410 436 467 221 1 484 107 2 822 1 660

471 503 649 734 434 250 1 600 150 3 000 1 750

529 509 544 544 548 252 1 543 127 2 940 1 850

Ñàâõèí áýýëèé, ýð, õîñ Áðþê, ø Íîîñîí öàìö, ø Íýõèé äýýë, ø Þáêà, ãàäààä, ø Õ¿¿õäèéí íîîñîí öàìö, ø Îõèäûí ïëàòüå, ø

Leather gloves, pair Trousers, piece Woollen sweater, piece Sheep skin overcoat, piece Skirt, imported, piece Children's woollen sweater, piece Girl's dress, piece

5 985 12 960 11 675 321 667 16 190 5 842 12 729

5 365 12 333 11 899 295 000 16 050 5 667 13 233

5 573 12 100 12 183 294 371 16 075 6 574 13 325

6 234 12 450 13 880 294 646 20 864 7 000 15 630

135


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ

Áàðàà, ¿éë÷èëãýý

(Õ¿ñíýãò 6.5-í ¿ðãýëæëýë - Table 6.5 continuation) 2003 2004 2005 2006 Goods & services

Ýð. õ¿íèé ºâëèéí ãóòàë, õîñ Ýì. õ¿íèé õàâàð íàìðûí ãóòàë, õîñ

Men's winter leather shoes, pa Women's warm leather boots pair

Õÿòàä òîðãî, ìåòð Ýðýýí äààâóó, ìåòð Äààëèìáà, ìåòð

Chinese silk, m Cotton cloth, m Cloth "Daalimba", m

Òàëáàéí õºëñ, ì2 Õàëààëò, ì2 Öýâýð óñíû ¿íý, ñàðä, 1 õ¿íèé Öàõèëãààí, 1êÂò Ò¿ëøíèé ìîä, 1 øóóäàé Òîñîí áóäàã, öàãààí, ë

Housing space fees, m 2 Heating fees, m 2 Monthly water use fees per capita Electricity, 1 kW Fire wood, 1 sack White oil paint, litre

2 ñïèðàëüòàé ïëèòêà, ø ×èéäýíãèéí øèë, 60  Õèâñ, "Àëòàíáóëàã", 2x3ì Óãààëãûí íóíòàã, 200 ãð Áàðààíû ñàâàí, ø Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí, ø Ø¿äíèé îî, 130 ãð

33 058

39 258

40 171

42 292

62 496

56 750

55 950

50 764

3 060 566 695

2 781 603 703

2 707 740 773

2 985 640 783

80 184

80 184

80 215

80 220

1 478 54 780 1 126

1 478 54 780 1 100

1 478 58 880 1 106

2 049 58 847 1 050

Electric cooker, piece Light bulb, 60W Carpet "Altanbulag", 2x3m Washing detergent, 200gr Laundry soap, piece Beauty soap, piece Tooth-paste, 130 gr

32 175 220 111 938 540 187 294 564

36 083 250 117 274 535 192 302 568

41 575 250 125 000 381* 201 315 602

45 833 254 128 554 417* 208 321 642

Àñïèðèí, 10 ø Ïåíèöèëëèí, òàðèà, 1 ñàÿ

Aspirin, 10 tablets Pennicillin, injection,1 mln

109 201

113 197

129 196

150 215

Àâòîáóñíû áèëåò Îíãîöíû áèëåò, 500 êì Áåíçèí, À-76, 1 ëèòð Äîòîîäîä çàõèà èëãýýõ òàðèô Çóðàãòûí ñàðûí õóðààìæ ÓÁ-Äîðíîä 3 ìèí óòñààð ÿðèõ õºëñ

Bus fare Airticket fare, 500 km Petroleum "A-76", 1 litre Domestic postal charge TV monthly charge UB-Dornod tel.call, 3 min

200 30 100 413 400 1 100

200 40 333 527 400 1 100

200 53 133 674 400 1 100

200 74 633 778 400 1 100

707

707

561

414

" ªäðèéí ñîíèí"-û óëèðëûí çàõèàëãà Ñóðàã÷èéí äýâòýð

Quarterly subscription of "Daily news" newspaper Notebook, piece

6 500 103

7 483 110

8 400 110

8 667 110

Ýðýãòýé õ¿íèé ¿ñ çàñàõ Õèìè öýâýðëýãýý

Men's hair cut Dry cleaning

925 3 890

1 000 4 293

1 108 4 600

2 000 5 500

Òàéëáàð: * - ªºð òºðëèéí óãààëãûí íóíòãèéí ¿íý Note: * -Price for different kind of washing detergent

136


Aimags

Bayan-Olgii

Govi-Altai

Zavkhan

Uvs

Khovd

Arkhangai

Bayankhongor

Bulgan

Orkhon

Ovorkhangai

Khovsgol

Govisumber

Darkhan-Uul

Dornogovi

Dundgovi

Omnogovi

Selenge

Tov

Dornod

Sukhbaatar Khentii

Àéìàã

Áàÿí-ªëãèé

Ãîâü-Àëòàé

Çàâõàí

Óâñ

Õîâä

Àðõàíãàé

Áàÿíõîíãîð

Áóëãàí

Îðõîí

ªâºðõàíãàé

Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð

Äàðõàí-Óóë

Äîðíîãîâü

Äóíäãîâü

ªìíºãîâü

Ñýëýíãý

Òºâ

Äîðíîä

Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

104.7 99.6

100.9

102.6

99.8

100.6

104.6

105.6

102.5

102.3

106.9

104.9

100.4

102.5

112.5

104.2

120.9

114.4

114.9

112.6

116.6

101.7 102.0

100.2

105.6

98.1

97.4

99.1

100.0

101.7

100.6

127.3

100.2

100.8

99.4

101.6

100.1

100.7

98.3

101.6

100.5

121.1

121.4 108.9

97.9

Ç¿¿í á¿ñ

93.3

99.3

95.0

95.9

97.0

101.8

100.2

Òºâèéí á¿ñ

114.2

106.4

98.7

98.6

97.9

100.3

Õàíãàéí á¿ñ

105.6

98.9

108.0

105.3

96.2

Áàðóóí á¿ñ

107.3 133.2

111.3

103.3

110.2

104.1

99.9

110.8

103.0

102.8

119.0

116.0

104.6

103.0

119.0

100.2

115.6

109.9

100.8

103.1

117.0

108.3 110.1

98.6

104.7

107.8

104.5

109.7

99.2

99.6

103.5

103.0

100.7

98.9

99.0

102.9

111.8

110.5

109.8

103.2

106.0

106.6

121.3 99.0

100.6

103.2

140.2

111.2

99.3

101.8

97.3

100.2

104.9

101.7

126.3

103.3

132.7

111.3

109.8

111.7

108.0

104.1

114.9

109.5 111.9

106.4

111.8

115.5

117.0

112.4

106.1

103.2

104.8

126.4

105.0

118.6

107.0

112.6

112.0

115.7

129.4

109.9

112.6

113.4

95.3 100.0

100.0

104.4

99.3

94.6

100.0

96.0

79.0

100.0

100.0

100.0

98.8

100.0

101.5

100.0

100.2

100.0

102.2

100.0

100.0

106.9 120.6

East region 102.6

94.4

98.6

95.1

95.8

105.6

103.7

Central region 100.1

100.3

99.5

99.3

98.3

97.8

100.5

Khangai region

101.8

88.7

96.7

102.1

West region 125.8

108.4 113.4

116.7

113.4

128.6

107.1

108.8

105.0

118.2

114.0

137.1

113.4

104.6

113.4

100.0

106.9

106.8

158.1

110.3

130.4

107.1

103.8 102.6

141.0

100.0

94.5

102.2

101.4

101.5

112.7

105.4

102.5

100.0

113.5

100.0

100.0

101.3

118.2

100.0

110.3

122.8

104.9

100.0 98.0

102.5

108.2

101.4

111.0

105.7

101.4

101.4

104.9

107.0

101.5

106.1

101.5

100.2

105.7

99.0

101.2

101.5

102.9

98.2

108.1 107.5

104.9

103.6

103.4

103.1

104.0

103.5

102.5

103.2

112.7

105.4

102.1

102.3

107.6

104.4

112.6

110.7

108.9

110.3

110.7

2005-XII=100% (õóâü, percentage) Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà, Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä Åðºíõèé áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, èíäåêñ óíäàà, óñ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí áàðàà ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí áàðàà äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý Food and Alcoholic Clothing, Housing, water Furnishings, ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Restaurants Miscellaneous Overall non-alcoholic beverages, footwear electricity household Health Transport Communication Recreation Education and hotels goods & index beverages tobacco and cloth and fuels equipment and culture services and tools

CONSUMER PRICE INDEX , by groups, by aimags, at the end of 2006

6.6 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, á¿ëãýýð, àéìãààð, 2006 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

137


138

Aimags

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Dornod Sukhbaatar Khentii

Àéìàã

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

456 446 493 479 515 467 436

435 488 499

287 332 305

488 488 414 348 453 459

338 368 248 268 331 330

293 317 313 342 367 305 311

397 453 488 436 433

2004

248 340 345 281 288

2003

1 283 1 400 1 475 1 575 1 275 1 408

1 383 1 588 1 383 1 283 1 392 1 492 1 479

1 242 1 258 1 375

Õàíãàéí á¿ñ 435 421 1 092 480 464 1 154 428 420 1 104 429 390 1 254 448 979 432 433 477 1 150 Òºâèéí á¿ñ 448 448 1 100 419 407 1 279 529 521 1 013 445 437 1 042 542 525 1 225 453 458 1 175 393 389 1 279 Ç¿¿í á¿ñ 410 400 500 460 550 435 954 954 979

1 246 1 242 1 442 1 129 1 292

338 492 430 367 370

2004

1 742 1 775 1 833

1 725 2 067 1 996 1 846 2 025 2 183 1 950

1 708 1 867 2 017 2 067 1 817 1 975

1 558 1 692 1 892 1 642 1 850

2005

Õîíèíû ìàõ, êã Mutton, kg 2006 2003 Áàðóóí á¿ñ 971 383 940 528 449 1 108 929 418 459 963

2005

Ãóðèë, êã Flour, kg

6.7 ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀÍÛ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ, àéìãààð AVERAGE PRICE OF MAIN SELECTED GOODS, by aimags

1946 1950 2167

1875 2163 2150 1979 2433 2233 2108

1892 2250 2250 2079 1875 2100

1775 1854 2108 1750 2050

2006

East region 363 452 388 488 388 525

Central region 344 499 378 511 383 511 393 521 389 490 388 499 384 512

498 533 563

550 554 567 543 608 561 528

Khangai region 380 523 550 413 558 600 383 515 603 351 499 554 373 504 579 398 543 598

2003 2004 2005 West region 428 559 588 422 555 651 479 550 608 442 563 571 444 558 621

Öàãààí áóäàà, êã Rice, kg

508 600 667

590 607 617 590 621 583 581

623 610 620 552 600 683

625 659 675 613 629

2006

358 433 471

550 383 592 554 767 346 517

521 529 415 479 554 467

550 529 550 438 517

2003

404 596 508

529 354 633 683 617 363 454

450 558 392 413 546 463

633 573 508 371 542

2004

425 625 438

538 396 692 779 808 358 429

517 588 417 446 617 492

708 610 667 567 650

2005

Øèíãýí ñ¿¿, ë Milk, l

( òºã, tog)

371 600 558

533 388 808 746 992 383 492

533 625 392 463 650 488

708 667 550 583 667

2006

Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ


Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Dornod Sukhbaatar Khentii

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Aimags

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Àéìàã

508 500 529

478 465 529 544 546 483 482

498 592 488 461 526 497

649 527 629 629 640

2003

57 59 54 54 57 55

54 54 54 54 69 54 54

Õàíãàéí á¿ñ 586 904 552 633 1 096 617 638 947 583 594 838 518 625 883 596 615 942 568

865 864 846 876 892 846 870

905 975 925

Òºâèéí á¿ñ 563 560 594 550 554 533 586 575 633 575 536 608 578 533 Ç¿¿í á¿ñ 611 575 625 600 625 604 69 69 56

69 56 57 69 69

2003

69 69 56

54 54 54 54 69 54 54

57 59 54 54 57 55

69 56 57 69 69

2004

69 69 59

59 59 59 59 69 59 59

57 59 59 59 57 55

69 56 57 69 69

2005

69 69 59

59 59 59 59 69 59 59

57 59 59 59 57 55

69 60 57 69 69

2006

Öàõèëãààí, 1êÂò.öàã Electricity, 1KWH

2004 2005 2006 Áàðóóí á¿ñ 729 996 642 660 1 058 619 671 938 642 708 983 600 613 679 900

Ýëñýí ÷èõýð, êã Sugar, kg

East region 220 220 138 138 100 103

Central region 85 85 184 184 58 58 60 60 221 221 66 66 184 184

220 156 130

117 191 88 63 218 207 224

Khangai region 219 219 219 175 412 358 115 125 145 184 184 220 331 468 500 153 156 158

2003 2004 2005 West region 288 293 346 135 136 173 182 182 182 181 181 181 64 64 89

Õàëààëò, ì2 Heating fee, sq.m

220 182 130

120 191 104 100 192 209 218

219 450 145 220 500 180

354 288 182 181 164

2006

442 464 423

410 403 419 420 447 415 411

423 447 435 408 447 461

403 452 444 399 414

2003

575 577 542

553 510 534 553 561 525 521

539 553 536 518 548 558

518 528 547 542 505

2004

716 723 679

707 674 670 656 665 683 680

677 662 687 675 683 688

665 663 672 669 653

2005

Áåíçèí À-76,ë Petrol A-76, l

( Õ¿ñíýãò 6.7-í ¿ðãýëæëýë- Table 6.7 continuation)

836 829 831

809 767 800 793 817 780 781

811 828 804 789 808 821

838 870 858 837 853

2006

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

139


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ

̪Íê, ÇÝÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ Áàíêíû òîãòîëöîî. 1991 îíä Ìîíãîë óëñ òºâ áàíê, àðèëæààíû áàíê ãýñýí õî¸ð øàòëàëòàé áàíêíû òîãòîëöîîòîé áîëñîí. Àðèëæààíû áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà “Áàíêíû òóõàé” Ìîíãîë óëñûí õóóëèàð çîõèöóóëàãäàíà. Ìîíãîëáàíê àðèëæààíû áàíêóóäûí òàéëàí áàëàíñûí ìýäýýëëèéã íýãòãýí ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëò, ìºíãºíèé òîéì, áàíêóóäûí íýãäñýí òàéëàí, îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, õàäãàëàìæ, çýýëèéí õ¿¿, ãàäààä âàëþòûí çàõ çýýëèéí õàíøèéí òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ñàð á¿ð áýëòãýäýã. Ìîíãîëáàíêíààñ ìºíãº, çýýëèéí áîäëîãûí ¿ð ä¿íãèéí æèëèéí òàéëàíã íýãòãýæ õýâë¿¿ëäýã. ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº. Êàññò áàéãàà ìºíãº, áàíêíààñ ãàäóóðõè ìºíãºíººñ á¿ðääýã. Ì1 ìºí㺠- áàíêíààñ ãàäóóð ã¿éëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº, óëñûí áîëîí õóâèéí ñåêòîðûí õàðèëöàõ äàíñàí äàõü ìºíãº, èðãýäèéí õóãàöààã¿é õàäãàëàìæààñ á¿ðääýã. Ì2 ìºí㺠- Ì1 ìºí㺠áîëîí èðãýä áàéãóóëëàãûí õóãàöààòàé õàäãàëàìæ, ãàäààä âàëþòûí õàäãàëàìæààñ á¿ðääýã. ͺºö ìºí㺠- ã¿éëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº, óëñûí áîëîí õóâèéí ñåêòîðûí õàäãàëàìæ, àðèëæààíû áàíêóóäûí Ìîíãîëáàíêèíä õàäãàëóóëñàí õàäãàëàìæààñ á¿ðäýíý. ¯íýò öààñ. Ìîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæ (ÌÕÁ) íü 1991 îíä áàéãóóëàãäñàí. Óã Õºðºíãèéí áèðæ íü ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí ìýäýýëëèéã ñàð á¿ð ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí òàëààðõ ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéã ñàðûí áþëëåòåíü, æèëèéí ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëä îðóóëàí õýâëýäýã. Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý – ÌÕÁ-ä á¿ðòãýëòýé õóâüöààò êîìïàíèéí íèéòýä ãàðãàñàí ¿íýò öààñíû òîîã òóõàéí ºäðèéí ¿íýò öààñíû àðèëæààíû õààëòûí õàíøààð ¿ðæ¿¿ëæ ãàðãàäàã. Òîï -20 èíäåêñ – ÌÕÁ-ä á¿ðòãýëòýé õóâüöààò êîìïàíèóäûí çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý, ¿íýò öààñíû àðèëæààíû èäýâõèòýé áàéäàë, ¿íýò öààñíû ºñºëò, áóóðàëò çýðãýýð ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí åðºíõèé ÷èã õàíäëàãûã ýíýõ¿¿ èíäåêñýýð òîäîðõîéëäîã. Òºâëºðñºí õàäãàëàìæ – Õàðèëöàã÷äûí ìºíãºí õºðºíãº, á¿õ òºðëèéí ¿íýò öààñûã áèåò áóñ õýëáýðýýð õàäãàëàõ õàäãàëàìæ. Äàíñ – Õàðèëöàã÷èéí ¿íýò öààñ, ìºíãºí õºðºíãèéã òºâëºðñºí õàäãàëàìæèä õàäãàëæ, ã¿éëãýý õèéõ çîðèóëàëòààð îëãîñîí äóãààð.

140


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK

MONEY, CREDIT, STOCK Banking system. In 1991 Mongolia introduced two-tiered banking structure as Central bank and Commercial banks. Activities of commercial banks in Mongolia are regulated under the Banking Law of Mongolia. The Bank of Mongolia collects balance sheet data for all commercial banks and publishes monthly bulletin which includes statistics on money supply, monetary survey, deposit and loan interest rate and market rates by dates. The Bank of Mongolia publishes the Annual Report that describes the monetary policy and its results. Currency in circulation includes bank’s vault and currency outside banks. Money M1 consists of currency issued in circulation, current account and demand deposits. Money M2 consists of money M1, time deposits and foreign currency deposits. Reserve Money consists of currency issued in circulation, private and public sector deposits and bank’s deposits. Stock market - The Mongolian Stock Exchange was established in1991. Monthly data on stock market are sent to the National Statistical Office of Mongolia. The National Statistical Office publishes monthly data on stock market in the monthly bulletin and yearbook. Market capitalization – It is defined as multiplication of the number of shares issued by registered companies at the Mongolia Stock Exchange and close price of certain day. TOP-20 index – This index defines a general trend of stock market such as market value of companies limited with a registration in the Mongolian stock market, activeness of sales of stocks, and increases and decreases in stocks. Center deposit – Center deposit (CDP) saves customers monetary assets and stocks in intangible form. Account – The number is issued for customers’ stock and monetary assets with CDP.

141


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.1 ̪ÍêÍÈÉ ÍÈÉ˯¯ËÝËÒ MONEY SUPPLY ¯ç¿¿ëýëò ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠¿¿íýýñ: áàíêíààñ ãàäóóðõè ìºí㺠̺í㺠Ì1 ̺í㺠Ì2 ͺºö ìºíãº

Indicators Currency in circulation of which: currency outside banks Money M1 Money M2 Reserve money

ñàÿ òºã. mln. tog 2006

2003

2004

2005

152 826.6

168 521.1

191 688.3

245 098.9

131 496.7 212 833.4 703 332.4 200 795.5

143 512.7 221 327.6 847 032.4 234 905.4

152 369.5 269 124.4 1 170 138.8 281 236.3

185 167.1 331 943.8 1 536 533.8 387 156.5

7.2 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÖÝÂÝÐ ÀËÁÀÍ ÍªªÖ, õóãàöààíû ýöýñò FOREIGN NET RESERVES, end of period ¯ç¿¿ëýëò Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö, ñàÿ àì.äîëëàð Õýäýí äîëîî õîíîãèéí èìïîðò õàíãàõ íººö

Indicators Official net reserve, mln. UD dollars In weeks of imports, C.I.S.

2003

2004

2005

ñàÿ òºã. mln.tog 2006

129.0

163.6

298.0

687.6

12.8

12.0

13.5

24.1

7.3 ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, õóãàöààíû ýöýñò LOANS OUTSTANDING, end of period Áàíêóóä

Banks

ñàÿ òºã. mln.tog 2006

2003

2004

2005

442 148.1

606 798.6

859 851.8

1 223 287.3

Á¿ãä

Total

Àíîä Ãîëîìò Çîîñ Êàïèòðîí Êðåäèò

Anod Golomt Zoos Capitron Credit

68 166.2 49 778.1 25 784.8 18 023.8 4 295.9

101 716.4 96 608.7 38 109.7 20 788.7 8 705.4

93 816.9 135 964.2 62 034.4 27 922.8 10 575.4

120 855.0 184 906.9 82 919.1 28 448.2 8 582.2

Ìîíãîë øóóäàí Òýýâýð õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê պ人 àæ àõóé

Mongol Post Transport & Dev. Savings Khasbank Agricultural

31 133.9 6 089.0 14 552.4 11 012.2 52 091.3

42 769.0 7 312.8 21 131.7 20 313.6 81 074.6

62 072.3 4 794.6 24 664.4 38 077.9 134 355.7

91 993.7 6 679.7 29 755.6 59 813.0 238 986.5

Õóäàëäàà õºãæèë Óëààíáààòàð õîò Ýðýë Êàïèòàë ×èíãèñ õààí

Trade & Dev. Ulaanbaatar city Erel Capital Chinggis khaan

64 308.9 8 164.1 4 869.9 6 169.2 51 642.4

92 569.5 13 021.6 4 965.4 8 764.6 40 111.7

148 617.5 49 725.0 4 774.8 15 527.8 39 838.9

219 179.2 66 113.3 8 481.2 22 804.7 46 206.7

Áóñàä

Other

26 066.0

8 835.2

7 089.2

7 562.2

142


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.4 ÕÀÄÃÀËÀÌÆÈÉÍ Õ¯¯, õóâèàð INTEREST RATE, percentage Áàíêóóä

Banks

Òºãðºãèéí õàäãàëàìæèéí äóíäàæ õ¿¿, õóâèàð Àíîä Ãîëîìò Çîîñ Êàïèòðîí Ìîíãîë øóóäàí

Anod Golomt Zoos Capitron Shuudan bank

Êðåäèò Òýýâýð õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê պ人 àæ àõóé Õóäàëäàà õºãæèë Óëààíáààòàð õîò Ýðýë Êàïèòàë ×èíãèñ õààí

2003

2004

2006

2005

Annual average togrog deposit rate, percentage 10.0 7.2 6.0 7.2 7.2

6.0-7.2 7.2 6.0 7.2 7.2

6.0-8.0 7.2 6.0 7.2 -

6.0-10.0 7.2 9.6 6.0-7.2 7.2

Credit Transport Development Saving Hasbank Agricultural

8.4 6.0 6.0 8.4 9.6

8.4 6.0 6.0 6.0-8.4 9.6

8.4 6.0 6.0 6.0-8.4 7.2-8.4

8.4 6.0 6.0 7.2-8.4 10.0

Trade & Develop. Ulaanbaatar city Erel Capital Chinggis khaan

6.2 6.0 6.0 7.2 -

6.2 7.2 6.0 7.2 -

6.0-6.9 7.2 6.0 7.2 -

6.0-6.9 7.2 6.0-10.2 7.2 -

Òºãðºãèéí çýýëèéí æèãíýñýí äóíäàæ æèëèéí õ¿¿, õóâèàð Average annual weighted togrog loan rate, percentage Àíîä Ãîëîìò Çîîñ Êàïèòðîí Ìîíãîë øóóäàí

Anod Golomt Zoos Capitron Shuudan bank

34.2 25.5 32.0 31.8 32.7

27.6 24.0 30.7 21.6 28.4

27.3 23.9 31.2 29.2 27.4

25.2 17.7 24.8 28.4 26.8

Êðåäèò Òýýâýð õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê պ人 àæ àõóé

Credit Transport Development Saving Hasbank Agricultural

32.0 36.4 26.4 40.0 36.5

25.5 32.0 27.4 37.2 39.2

24.5 21.2 25.6 34.0 31.0

10.4 14.9 23.8 30.4 27.7

Õóäàëäàà õºãæèë Óëààíáààòàð Ýðýë Êàïèòàë ×èíãèñ õààí

Trade & Develop. Ulaanbaatar Erel Capital Chinggis khaan

26.3 25.7 20.1 33.3 -

25.2 15.7 12.0 28.2 -

20.8 19.8 26.6 28.4 -

20.2 22.8 28.8 28.6 14.4

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîëáàíê Source: Bank of Mongolia

143


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.5 ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò LOANS OUTSTANDING, by aimags and the Capital, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

144

2003 442 148.1

16 135.9 3 026.4 1 942.9 2 968.5 3 980.3 4 217.8 23 295.3 2 386.5 2 911.0 1 999.3 7 872.7 4 078.2 4 047.6 22 712.8 591.4 8 502.7 2 925.4 1 759.8 2 385.4 5 269.0 1 279.1 7 610.2 3 472.5 1 827.2 2 310.5 372 393.9

2004 606 798.6

2005

2006

859 851.8 1 223 287.3 274 394.4 West region 25 385.7 40 984.9 67 880.7 3 965.9 7 333.3 13 555.4 3 177.3 5 922.9 10 916.0 4 382.0 7 809.4 11 578.8 6 067.9 9 628.4 14 887.1 7 792.6 10 290.9 16 943.4 Khangai region 36 430.1 55 055.0 87 905.0 4 458.0 6 726.1 9 232.3 4 213.6 6 732.9 10 553.1 2 911.9 4 324.2 7 575.9 12 584.5 16 977.0 25 065.3 6 048.3 9 750.2 16 821.1 6 213.8 10 544.6 18 657.3 Central region 32 845.2 58 510.5 86 121.1 1 404.6 2 364.9 4 061.7 13 545.8 19 305.1 24 646.7 4 647.7 8 005.4 10 694.0 3 293.2 6 043.7 8 813.0 3 513.4 6 261.6 10 638.0 5 156.8 9 533.7 15 913.5 1 283.7 6 996.1 11 354.1 East region 13 154.1 23 408.7 32 487.6 6 302.2 12 804.9 14 768.7 2 998.1 4 584.4 7 429.3 3 853.8 6 019.4 10 289.6 Ulaanbaatar 498 983.5 681 892.7 948 892.9


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.6 ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÕÀÄÃÀËÀÌÆ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò INDIVIDIAL DEPOSITS, by aimags and Capital city, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

348 601.5

497 822.4

9 945.0 3 146.1 1 295.3 1 634.3 1 754.9 2 114.4 15 002.8 1 501.8 1 424.7 1 157.5 7 085.7 1 941.0 1 892.1 12 764.8 200.1 7 489.7 1 342.8 794.9 1 318.1 1 098.9 520.3 3 408.5 893.4 1 046.6 1 468.5 307 480.4

2005

632 535.5 632 535.5 West region 17 484.8 21 123.3 5 068.4 6 541.1 2 493.5 3 335.5 2 721.7 3 062.3 3 279.4 3 962.3 3 921.8 4 222.1 Khangai region 22 954.8 29 518.8 2 498.2 3 320.4 288.9 2 750.9 1 776.5 2 227.6 12 002.1 13 173.5 3 138.3 4 326.6 3 250.8 3 719.8 Central region 20 354.0 29 636.4 460.4 648.6 11 730.5 14 591.7 2 284.9 3 281.6 1 708.4 2 251.8 2 136.6 2 954.4 1 512.9 3 158.6 520.3 2 749.7 East region 5 976.2 8 604.4 1 755.8 2 682.0 1 623.4 2 499.6 2 597.0 3 422.8 Ulaanbaatar 431 052.5 543 652.6

2006 931 138.1

33 779.6 9 139.4 5 854.2 5 731.1 6 546.8 6 508.1 47 152.6 5 388.5 4 609.3 3 078.3 20 236.0 7 798.5 6 041.9 41 957.6 1 100.3 18 230.7 4 467.1 3 315.1 5 002.5 5 721.1 4 120.8 13 124.9 4 577.1 3 801.9 4 745.9 795 123.4

145


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.7 ×ÀÍÀÐÃ¯É ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NON-PERFORMING LOANS OUTSTANDING, aimags and the Capital, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Total Dornod Sukhbaatar Khentii Ulaanbaatar

2003*

2004*

2005

2006

34 047.8

60 735.1

49 470.5

60 021.6

960.1 104.5 19.6 224.0 214.3 397.7

2 358.4 102.4 21.1 235.3 207.4 1 792.2

1 072.9 101.7 65.9 35.8 353.3 297.3 218.9

1 625.1 177.7 52.4 26.5 866.2 227.2 275.1

1 649.3 3.3 660.5 70.0 27.4 20.8 805.0 62.3

2 621.6 67.1 1 139.5 173.6 178.1 50.0 822.2 191.1

151.8 63.7 40.1 48.0

595.9 493.0 27.2 75.7

45 636.3

52 820.6

West region 173.8 612.9 92.8 181.6 10.5 24.0 17.8 212.8 26.8 146.9 25.9 47.6 Khangai region 414.0 722.1 18.2 33.3 71.8 68.8 56.7 34.8 205.2 403.8 39.9 53.9 22.2 127.5 Central region 571.4 1 062.5 0.8 0.1 417.3 376.8 29.4 228.5 12.7 29.4 5.9 39.3 100.7 383.8 4.6 4.6 East region 96.8 138.4 54.9 53.3 23.9 31.2 18.0 53.9 Ulaanbaatar 32 791.8 58 199.3

Òàéëáàð: *- ×àíàðã¿é çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýëä õóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí ä¿íã îðóóëñàí áîëíî. Note: *- Non-performing loans including principal in arrears

146


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK

7.8 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÕÀÍØ EXCHANGE RATES ON FOREIGN EXCHANGE MARKET 2003 Ãàäààä âàëþòûí õàíø, æèëèéí äóíäàæ

2004

2005

òºã. tog . 2006

Exchange rates, annual average

ÀÍÓ-ûí äîëëàð Åâðî Ðóáëü

USD EUR RUB

1 146.51 1 297.82 37.38

1 185.19 1 473.52 41.13

1 205.27 1 501.39 43.04

1 179.55 1 481.44 43.40

Þàíü Âîí Èåí Ôóíò

CNY KRW JPY GBP

138.53 0.95 9.91 1 874.27

143.19 1.04 10.97 2 170.93

147.12 1.75 10.97 2 194.29

147.94 1.24 10.15 2 172.69

Ãàäààä âàëþòûí õàíø, æèëèéí ýöýñò

Exchange rates, at the end of period

ÀÍÓ-ûí äîëëàð Åâðî Ðóáëü

USD EUR RUB

1 168.00 1 460.20 39.90

1 209.00 1 647.40 43.40

1 221.00 1 449.10 42.50

1 165.00 1 529.00 44.20

Þàíü Âîí Èåí Ôóíò

CNY KRW JPY GBP

141.10 0.98 10.92 2 073.40

146.10 1.16 11.65 2 320.90

151.30 1.21 10.37 2 103.70

149.10 1.25 9.81 2 279.10

147


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.9 ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝË STOCK MARKET SUMMARY ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä ¯íýò öààñ íü á¿ðòãýãäñýí êîìïàíè ¯¿íýýñ: Òºðèéí ºì÷èéí áîëîí òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé êîìïàíè

Indicators Number of listed companies Of which: State owned and state partially owned

Àðèëæàà ÿâàãäñàí ºäºð ¯íýò öààñíû òîî, ìÿí.øèð. ¯¿íýýñ: áîíä Õèéñýí ã¿éëãýý, ñàÿ òºã. ¿¿íýýñ: áîíä ÒÎÏ-20 èíäåêñ, æèëèéí äóíäàæ Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý, ñàÿ òºã Òºâëºðñºí õàäãàëàìæèí äàõü äàíñíû òîî Ýõ ñóðâàëæ: Source:

7.10

2003

2004

2005

2006

402

395

392

387

68

67

66

60

Number of trading days Total shares traded, thous. p. Of which: bond Value of transactions, mln.tog. of which: bond

250 8 566.0 480.0 25 607.0 24 711.0

255 9 265.0 199.2 15 894.3 15 240.3

253 26 323.5 375.3 11 978.6 9 431.4

253 74 677.9 146.2 18 025.7 5 421.4

TOP-20 index, annual average Market capitalization, mln. tog Number of accounts of stock owners

895.9 49 513.4

667.4 29 832.1

796.2 55 701.0

1287.6 131 179.1

281 150.0 287 835.0

292 712.0

309 145.0

Ìîíãîëûí Õºðºíãèéí áèðæ Stock Exchange of Mongolia

2006 Î Í Ä Ç ÀÕ Ç Ý Ý Ë È É Í ¯ Í Ý ËÃÝ Ý ÕÀ Ì ÃÈ É Í ª Í Ä ª Ð ÒÝ É ÁÀ É Ñ ÀÍ 30 ÊÎ Ì Ï À Í È 30 LE AD IN G C O M P AN IE S IN M AR KE T C AP IT ALIZA T IO N IN 2006

Êîì ïàíèé íýð

N am e of com panies

Ì Î Í .Ö À Õ È Ë ÃÀ À Í Õ Î Ë Á Î Î ÃÎ ÂÜ ÇÎ Î Ñ ÁÀ Í Ê Ì Î Í ÃÎ Ë Ø È Ë Ò ÃÝ Ý Í Æ ÅÍ ÊÎ Ò ÓÐ Á Þ ÐÎ

M O N . T E LE C O M M U N IC A TIO N GOBI ZO O S B AN K M O N G O L S H ILTG EE N JEN C O TO U R B U R EA U

ÁÀ ÃÀÍ ÓÓ Ð Ø ÈÂÝÝ ÎÂÎÎ ÁÀ ß Í ÃÎ Ë Ç Á ÓË Ñ Û Í È Õ ÄÝ Ëï ¯Ð Ì ÀÕ È Ì Ï Å ÊÑ

ñàÿ òºã. m ln. tog Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý M arket value 33 14 13 12 10

631.4 042.0 500.0 000.0 000.0

BA G A N U U R SH IV EE O VO O BA YA N G O L Z B ST AT E D EP . ST O R E M AK H IM P E X

6 5 4 3 3

292.3 099.3 463.3 828.0 382.6

ÍÅÔÒÜ ÈÊ Ñ Ï È ÐÒ ÁÀ Ë ÁÓ Ð ÀÌ Ì Î Í ÃÎ Ë Ñ Å ÊÜÞ Ð È Ò È Å Ñ ÀÏ Ó Ì Î Í ÃÎ Ë Ý Ì È Ì Ï ÅÊÑ

N IC SP IR T BA L B U R AM M O N G O L S E C U R IT IE S AP U M O N G O L E M IM PE X

3 3 3 2 2

142.6 019.6 000.0 971.5 720.7

ÒÀ ÂÀ Í Ò Î ËÃÎ É ÄÀ ÐÕ ÀÍ Ì ÀÕ Ý ÊÑ Ï Î ÁÝ ÐÕ Ó ÓË ÝÝÐÌÝË ÓË ÀÀ Í Á À ÀÒ ÀÐ Ç Á

TA VA N T O LG O I D A R K H A N M AK H EX P O BE R K H U U L EE R M E L U LAA N B A AT AR Z B

2 2 2 1 1

633.3 420.3 096.8 965.8 844.1

ÌÎÍÈÍÆ ÁÀÐ ÁÈ ÄÈ Ñ Å Ê ÒÀ ËÕ × È Õ Ý Ð Ì ÀÒ Å ÐÈ ÀË È Ì Ï Å ÊÑ Ý Ð ÄÝ Í Ý Ò ÕÈ ÂÑ

M O N IN JB A R BID IS E C TA LKH C H IK H E R M AT E R IALIM PE X ER D E N E T KH IV S

1 1 1 1 1

586.9 500.0 279.6 094.6 090.1

ÇÎ Î Ñ ÃÎ ¨ Ë ÀÂ ÒÎ È Ì Ï ÅÊÑ Ý Ð ÄÝ Í Ý Ò Õ¯ Í Ñ ÀÄ ÓÓ Í × Ó ËÓ ÓÍ ÃÓ Ò ÀË

ZO O S G O YO L AB TO IM P E X ER D E N E T KH U N S AD U U N C H U LU U N GUTAL

148

837.4 694.0 670.3 661.8 647.5


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.11 2006 ÎÍÄ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ ÍÜ ÈÄÝÂÕÒÝÉ ÀÐÈËÆÈÃÄÑÀÍ 30 ÊÎÌÏÀÍÈ, àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû òîîãîîð 30 COMPANIES WITH THE MOST ACTIVE TRÀDED STOCKS IN 2006, by traded stocks

Êîìïàíèé íýð

Name of companies

øèðõýã pieces Àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñ, Trading volume

ÆÅÍÊÎ ÒÓÐ ÁÞÐÎ ÁÈÄÈÑÅÊ ÁÝÐÕ ÓÓË ÇÎÎÑ ÁÀÍÊ ÌÎÍÃÎË ØÈËÒÃÝÝÍ

JENCO TOUR BUREAU BIDISEC BERKH UUL ZOOS BANK MONGOL SHILTGEEN

50 231 907 7 683 686 6 041 897 2 954 541 1 609 265

ÒÅÕÍÈÊÈÌÏÎÐÒ ÇÃÌÑ ÑÎÍÑÃÎËÎÍ ÁÀÐÌÀÒ ÍÅÔÒÜ ÈÊ ÌÎÍ.ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÎËÁÎÎ

TECHNICIMPORT ZGMS SONSGOLON BARMAT NIC MON.TELECOMMUNICATION

678 502 542 500 445 441 387 946 305 233

ÓËÑÛÍ ÈÕ ÄÝËï¯Ð ÌÎÃÎÉÍ ÃÎË ÃÎÂÜ ÀÂÒÎÈÌÏÅÊÑ ÕÈØÈà ÓÓË

STATE DEP. STORE MOGOIN GOL GOBI AUTOIMPEX KHISHIG UUL

286 733 280 095 246 908 226 030 221 589

ÎÐÕÎÍ ÆÈÌÑÍÎÃÎÎ ÁÀÃÀÍÓÓÐ ÝÐÄÝÍÝÒ ÕÈÂÑ ÄÀÂÀÀÍÁÓËÀÃ ÝÝÐÌÝË

ORKHON JIMSNOGOO BAGANUUR ERDENET KHIVS DAVAANBULAG EERMEL

204 513 108 205 94 800 91 804 83 269

ÄÀÐÕÀÍ ÇÁ ÃÎÂÈÉÍ ªÍĪРժÍÃªÍ ÁÅÒÎÍ ÌÎÍÃÎË ÑÀÂÕÈ ÕÀØ ÎÐÄ

DARKHAN ZB GOVIIN ONDOR KHUNGUN BETON MONGOL SAVKHI KHASH ORD

81 897 81 532 77 148 69 203 65 163

ÌÎÍÃÎË ØÈÍÝÑ ÕÀÉËÀÀÑÒ ÒÀÂÀÍ ÒÎËÃÎÉ ÕÓÐÒÀÉ ÓËÀÀÍ ÑÀÍ

MONGOL SHINES KHAILAAST TAVAN TOLGOI KHURTAI ULAAN SAN

63 000 58 321 56 812 54 914 52 851

149


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ

ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñºâ íü óëñûí òºñºâ áîëîí îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ á¿ðääýã. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí Çàñãèéí ãàçðûí ìýäýëä òºâëºð¿¿ëýí çàðöóóëàõ õýñãèéã óëñûí òºñºâ ãýíý. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí ìýäýëä òºâëºð¿¿ëýí çàðöóóëàõ õýñãèéã îðîí íóòãèéí òºñºâ ãýíý. Îðîí íóòãèéí òºñâèéã àéìàã, íèéñëýëèéí òºñºâ, ñóì ä¿¿ðãèéí òºñºâ ãýæ àíãèëíà. Òºñâèéí îðëîãî íü óðñãàë îðëîãî, õºðºíãèéí îðëîãî, òóñëàìæèéí îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Óðñãàë îðëîãî íü òàòâàðûí áîëîí òàòâàðûí áóñ îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Òàòâàðûí îðëîãîä îðëîãûí àëáàí òàòâàð, íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë, õóðààìæ, ºì÷èéí òàòâàð, äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé òàòâàð, ãàäààä õóäàëäààíû îðëîãî áîëîí áóñàä òàòâàðóóä îðíî. Òàòâàðûí áóñ îðëîãî íü òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé àæ àõóéí íýãæèéí òºðèéí ºì÷èä íîãäîõ õóâüöààíû íîãäîë àøèã, õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî, ò¿ðýýñèéí îðëîãî, òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî áîëîí òàòâàðûí áóñ áóñàä îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Òºñâèéí çàðëàãûã óðñãàë çàðäàë, õºðºíãèéí çàðäàë, ýðãýæ òºëºãäºõ òºëáºðèéã õàññàí öýâýð çýýë ãýæ àíãèëíà. Óðñãàë çàðäàë íü áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë, çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð, òàòààñ áà óðñãàë øèëæ¿¿ëãýýñ á¿ðäýíý. Òºñâèéí íèéò àëäàãäàë ãýæ óðñãàë, õºðºíãèéí áà òóñëàìæèéí îðëîãûí ä¿í íèéò çàðëàãààñ áàãà áàéõûã õýëíý. Óðñãàë òýíöýë íü óðñãàë îðëîãî áà óðñãàë çàðäëûí çºð¿¿ãýýð òîäîðõîéëîãäîíî. Ìîíãîë Óëñûí ñàíõ¿¿ãèéí æèë íü òóõàéí îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ýõýëæ 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì íýãòãýí ãàðãàæ áàéíà.

150


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET

GENERAL GOVERNMENT BUDGET Mongolian General government budget consists of the central budget and local budget. The central budget is an integral part of the General government budget of Mongolia, which is centralized expenditure under the Government. The local budget is an integral part of the General government budget of Mongolia, which is centralized expenditure under the governors of aimags and capital city. The local budget is classified as a budget of aimag, the capital city, and a budget of soum or district. Budget revenue consists of the current revenue, capital revenue and grants. The current revenue consists of the tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue includes income taxes, social contributions, tax on property, taxes on goods and services, income from foreign trade and other tax. Non-tax revenue includes dividends from enterprises with state shares, interest and fines, revenue from rent, own revenue of budget and other non-tax revenue. Total expenditure is classified the current expenditure, capital expenditure and net lending minus repayment. Current expenditure includes goods and services, interest payment and subsidies and transfers. Overall budget deficit is current and capital revenue and grants, less total expenditure and lending minus repayment. Current balance is calculated as the difference between current revenue and current expenditure. The financial year of Mongolia is from 1st, January to 31st, December. The Ministry of Finance compiles and consolidates general and central budget revenue and expenditure.

151


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð MONGOLIAN GENERAL GOVERNMENT REVENUE, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2003 ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ TOTAL REVENUE AND GRANTS ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ CURRENT REVENUE ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ TAX REVENUE Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Income tax Àæ àõóéí íýãæèéí Corporation tax Õ¿í àìûí Personal income tax Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí Price increase tax of some ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð products Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Social security contributions ªì÷èéí òàòâàð Property taxes Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Taxes on domestic goods & àëáàí òàòâàð services Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí Value added tax òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, on domestic goods & ¿éë÷èëãýýíèé services Èìïîðòûí áàðààíû on imported goods ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò repayment of VAT Îíöãîé àëáàí òàòâàð Excise taxes on domestic alcoholic Äîòîîäûí àðõèíû drinks Äîòîîäûí òàìõèíû on domestic tobacco Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí on fuel and gasoline ò¿ëøíèé on imported alcoholic Èìïîðòûí àðõè, òàìõèíû drinks and tobacco Èìïîðòûí ïèâîíû on imported beer Ñóóäëûí àâòîìàøèíû on vehicles Äîòîîäûí ïèâîíû on domestic beer Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Income for special purposes Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí tax on fuel and gasoline ò¿ëøíèé òàòâàð Àâòîòýýâðèéí áîëîí ººðºº tax on vehicles ÿâàã÷ õýðýãñëèéí òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí Taxes on foreign trade îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí Customs duties àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí Exports duties òàòâàð Áóñàä òàòâàð Other taxes Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Stamp fees Àøèãò ìàëòìàëûí íººö Royalty àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Land payment Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý Fee on usage of timber àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû Hunting fee òºëáºð Áóñàä òàòâàð, õóðààìæ Other fees ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ NON-TAX REVENUE Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Dividends Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Interest and Fines Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Rent Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Oil petroleum Íàâèãàöèéí îðëîãî Navigation fee Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Revenues from budget entities Ìîíãîëáàíêíû àøèã MongolBank Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî Others ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ CAPITAL REVENUE ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ GRANTS AND TRANSFERS Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî From foreign Governments grants

152

2004

553 889.3 545 227.1 420 969.2 97 584.7 68 781.4 28 803.3 65 205.2 4 597.6

2005

713 113.6 706 292.8 583 119.0 144 132.2 98 613.9 45 518.3 -

mln. tog 2006

837 858.3 1 360 409.8 832 584.7 1354 098.0 692 206.5 1128 140.6 178 539.2 476 833.0 120 552.6 222 338.7 57 986.6 76 973.6 -

177 520.7

82 089.3 5 742.3

95 596.7 6 328.9

111 933.4 6 910.0

190 132.6 244 296.8

270 997.6

352 721.0

121 870.6 163 080.3

181 039.0

241 282.6

57 417.2

70 645.1

87 910.3

94 331.1 136 923.6 -20 387.6 -31 260.5 58 575.3 70 283.2

47 927.1

157 504.2 -47 110.2 78 959.2

199 539.8 -46 167.5 100 131.8 26 207.7

18 109.6

20 939.5

20 023.5

1 675.9

2 344.1

6 058.1

8 171.2

21 254.1

24 808.9

25 165.6

26 207.9

3 678.8

4 199.1

6 331.9

8 020.1

3 307.2 10 549.6 9 686.7

3 258.5 14 733.1 10 933.4

1 976.7 16 704.3 2 699.0 10 999.4

2 609.0 26 140.7 2 775.1 11 306.6

5 703.1

6 107.4

5 939.7

6 037.1

3 983.6

4 826.0

5 059.7

5 269.5

32 646.7

44 719.3

56 974.3

72 073.8

31 058.6

40 783.3

53 170.0

65 233.6

1 588.1

3 936.0

3 804.3

6 840.2

30 802.4 7 335.8

62 139.0 20 630.5

83 769.8 31 461.5

107 669.3 39 961.0

11 299.3

25 042.8

31 674.9

44 320.6

8 064.1

11 883.6

13 604.3

15 507.1

654.9

634.2

793.1

1 167.4

2 605.5

2 685.0

2 818.0

2 940.1

842.8 1 263.0 124 257.9 123 173.8 1 284.8 4 107.4 17 550.6 20 471.1 10 231.8 9 118.3 1 132.4 12 613.7 13 431.4 65 040.8 65 212.5 8 427.9 5 000.0 9 108.3 4 700.7 769.0 8 662.2 6 051.8 8 662.2 6 051.8

3 417.9 140 378.2 22 763.8 14 544.3 9 240.4 1 770.2 14 500.0 68 780.7 8 778.8 982.9 4 290.7 4 290.7

3 773.1 225 957.4 48 373.4 19 240.6 15 719.7 1 338.7 17 689.7 116 900.8 6 694.4 1 626.6 4 685.2 4 685.2


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.2 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð REVENUE OF CENTRAL GOVERNMENT, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2003 ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Õ¿í àìûí Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãûí òàòâàð Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Èìïîðòûí áàðààíû ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò Îíöãîé àëáàí òàòâàð Äîòîîäûí àðõèíû Äîòîîäûí òàìõèíû Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé Èìïîðòûí àðõè, òàìõèíû Èìïîðòûí ïèâîíû Ñóóäëûí àâòîìàøèíû Äîòîîäûí ïèâîíû Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí òàòâàð Áóñàä òàòâàð Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Íàâèãàöèéí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Ìîíãîëáàíêíû àøèã Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ òºâëºð¿¿ëñýí îðëîãî

TOTAL REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE TAX REVENUE Income tax Corporate income tax Personal income tax Taxes on wages and salaries Price increase tax of some products Social security contributions Property taxes Taxes on domestic goods & services Value added tax on domestic goods services on imported goods VAT Excise taxes on domestic alcogolic on domestic tobacco

&

on fuel and gasoline on imported alcogolic and tobacco on imported beer on vehicles on domestic beer Income of special purposes

2004

2005

523 344.0 500 054.6 388 081.3 93 092.4 68 781.4 24311.0

671 908.4 649 079.7 537 490.7 136 176.8 98 613.9 37 562.9

24311.0

37 562.9

67 202.6 0.2

84 471.9 0.4

mln. tog 2006

792 509.8 1299 432.7 764 362.2 1270 273.5 635 564.4 1056 570.5 168 078.0 462 911.3 120 552.6 222 338.7 47 525.4 63 051.9 47 525.4 -

63 051.9 177 520.7

98 343.2 -

115 498.6 -

177 086.0 229 638.1 254 017.5

331 315.2

112 807.6 153 247.5 169 118.5

225 146.4

38 864.1

58 724.6

71 774.1

94 331.1 136 923.6 157 504.2 - 20 387.6 -31 260.5 -47 110.2 58 575.3 70 283.2 78 959.2 18 109.6 20 939.5 20 023.5 1 675.9 2 344.1 6 058.1

199 539.8 -46 167.5 100 131.8 26 207.7 8 171.2

21 254.1

47 584.4

24 808.9

25 165.6

26 207.9

3 678.8

4 199.1

6 331.9

8 020.1

3 307.2 10 549.6 5 703.1

3 258.5 14 733.1 6 107.4

1 976.7 16 704.3 2 699.0 5 939.7

2 609.0 26 140.7 2 775.1 6 037.1

5 703.1

6 107.4

5 939.7

6 037.1

Taxes on foreign trade

32 646.7

44 719.3

56 974.3

72 073.8

Customs duties

31 058.6

40 783.3

53 170.0

65 233.6

Exports duties

on fuel and gasoline

1 588.1

3 936.0

3 804.3

6 840.2

Other taxes Stamp fees

18 053.4 6 072.0

42 484.2 16 875.5

58 151.5 26 884.7

74 771.5 35 516.4

Royalty

9 885.6

23 388.1

28 912.0

36 875.3

Hunting fee

2 095.8

2 220.6

2 354.8

2 379.8

111 973.3 111 589.0 128 797.8 1 175.8 4 031.5 22 410.0 12 103.4 14 573.9 8 008.1 9 193.3 8 396.2 8 696.1 1 132.4 1 770.2 12 613.7 13 431.4 14 500.0 63 016.8 62 653.6 66 425.5 8 427.9 5 000.0 5 442.5 2 369.8 6 987.9 23 289.4 22 828.7 28 147.6 8 662.2 6 051.8 4 290.7

213 703.0 47 145.5 16 858.9 9 381.9 1 338.7 17 689.7 116 190.2 5 098.0 29 159.3 4 685.2

NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Oil petroleum Navigation fee Revenues from budget entities MongolBank Others GRANTS AND TRANSFERS From foreign Governments From Local Gov't to Central Gov't

14 627.2

16 776.9

23 856.9

24 474.0

153


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.3 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð LOCAL GOVERNMENT REVENUE, by economic classification, at current prices

ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Õ¿í àìûí Õóâèàðàà àæ àõóé ýðõëýã÷äèéí îðëîãûí òàòâàð Ìàë á¿õèé èðãýäèéí îðëîãûí òàòâàð Îðëîãûã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é èðãýäèéí òàòâàð Áóñàä ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Áóñàä òàòâàð Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Áóñàä òàòâàð, õóðààìæ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Õºðºí㺠õóäàëäñàíû îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Óëñûí òºñ⺺ñ àâñàí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã

154

ñàÿ òºã mln.tog 2005 2006

2003

2004

52 312.8 47 169.9 34 885.3 4 492.3 4 492.3

68 766.6 59 595.7 48 010.9 7 955.4 7 955.4

78 308.9 70 968.9 59 388.5 10 461.2 10 461.2

96 202.1 87 389.8 75 135.3 13 921.7 13 921.7

Taxes on self-employment

1 172.0

1 736.8

1 844.5

1 978.5

Taxes of Herdsmen

1 658.2

1 739.5

2 102.8

2 369.8

Unidentified revenues

1 455.5

2 307.3

2 658.5

2 109.5

TOTAL REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE TAX REVENUE Income tax Corporate income tax Personal income tax

business

Others Property taxes Taxes on domestic goods & services Value added tax Income of special purposes Other taxes Stamp fees

206.7

2 171.7

3 855.5

7 463.8

4 597.4

5 741.9

6 328.9

6 910.0

13 046.6

14 658.8 16 980.2

21 405.8

9 063.0

9 832.8 11 920.5

16 136.3

3 983.6 12 749.0 1 263.8

4 826.0 5 059.7 19 654.8 25 618.3 3 755.0 4 576.8

5 269.5 32 897.8 4 444.6

Royalty

1 413.7

Land payment

8 064.1

Fee on usage of timber

654.9

Hunting fee

509.7

Other fees NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Revenues from budget entities Others CAPITAL REVENUE Revenue from immovable assets GRANTS AND TRANSFERS

842.8 12 284.6 109.0 5 447.2 1 038.5 2 024.0 3 665.8 2 052.1 2 052.1 3 090.8

From Central Gov't to Local Gov't

3 090.8

2 762.9

7 445.3

11 883.6 13 604.3

1 654.7

15 507.1

634.2

793.1

464.3

463.3

560.2

1 263.0 3 417.9 11 584.8 11 580.4 75.9 353.8 5 897.2 6 536.2 722.1 544.3 2 558.9 2 355.2 2 330.8 1 790.8 769.0 982.9 769.0 982.9 8 401.9 6 357.1

3 773.1 12 254.4 1 227.9 2 381.7 6 337.8 710.6 1 596.5 1 626.6 1 626.6 7 185.7

8 401.9

6 357.1

1 167.4

7 185.7


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.4 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð MONGOLIAN GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2003 ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë, öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø, õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð, øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí, õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð, áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Ìîíãîë óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàíä Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ Äîòîîä çýýëèéí õ¿¿ Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà ͺõºí îëãîâîð Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Áóñàä øèëæ¿¿ëýã ÎÓÁ-ûí ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ñàíõ¿¿ãèéí çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë

TOTAL EXPENDITURE AND LENDING CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries

NET

Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication and service Water

post

Training expenditure Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Fund for Mongolian development Others

2004

2005

mln. tog 2006

615 771.3

752 486.4

764 597.1 1237 008.0

434 831.7 291 816.7 116 945.9

538 699.2 356 201.0 128 844.9

600 288.8 386 719.6 142 749.0

982 349.6 692 488.2 196 608.5

174 870.7

227 356.2

243 970.6

495 879.7

8 783.0 29 972.8 10 763.9

9 205.0 32 822.6 13 874.9

10 278.4 38 603.8 18 328.5

10 913.7 42 594.7 21 354.5

4 856.5

5 511.5

5 515.6

5 710.5

4 453.7

4 628.7

5 457.3

6 757.9

3 829.9

5 201.3

5 185.1

5 893.4

5 715.5

8 594.3

7 351.4

9 274.4

5 865.8

7 245.3

7 407.4

7 380.6

15 158.7 13 604.9 6 790.7 1 882.9

18 352.0 15 353.6 8 895.6 2 187.9

19 762.0 15 946.5 8 724.1 2 183.2

25 096.5 16 941.8 10 997.6 2 123.5

-

-

-

177 520.7

63 192.6

95 483.5

99 227.4

153 319.8

17 649.4 12 826.5 4 822.8 125 365.7 9 376.7 7 853.3 1 523.4 115 271.9

22 069.6 17 741.6 4 327.9 160 428.6 11 339.6 8 149.3 3 190.3 147 913.8

20 682.8 18 337.9 2 344.9 192 886.3 8 118.1 4 404.3 3 713.8 183 981.2

18 081.7 17 042.9 1 038.8 271 779.7 12 318.4 7 404.9 4 913.5 248 579.9

Social security fund

87 508.1

116 243.4

132 030.6

172 965.5

Social assistance fund

Interest payments External Domestic Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Other current transfers

19 822.2

23 021.9

41 725.6

74 783.2

Reimbursement

2 184.0

1 966.2

1 233.8

747.1

Repression reimbursement

1 210.4

453.8

260.4

84.1

4 547.1 717.1 90 465.1 67 192.2 51 396.5 5 633.9 5 493.5 1 438.8

6 228.5 1 175.1 104 886.8 82 710.4 57 966.6 7 268.8 11 055.1 1 590.0

8 730.6 787.1 89 818.1 79 399.8 56 232.2 5 282.8 10 713.9 1 831.5

10 089.7 791.7 175 671.5 166 987.3 134 145.3 12 421.4 11 630.7 1 304.3

855.4

1 310.6

899.1

1 266.8

2 374.0 23 272.9 90 474.5 83 440.7

3 519.3 22 176.4 108 900.4 104 553.6

4 440.2 10 418.3 74 490.3 88 642.3

6 218.8 8 684.1 78 986.9 88 956.4

Other transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Geological survey Forest and other environment expenditure Commodity stocks Foreign financed NET LENDING On-lent foreign project loans On-lent foreign Cash loans Other lending minus repayments

910.4

1 558.3

6 123.4

2 788.5

-14 152.0

-9 969.6

155


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.5 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF CENTRAL GOVERNMENT, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2003 ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë, öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø, õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð, øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí, õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð, áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ

纺ëºí

Ìîíãîë óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàíä

Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ Äîòîîä çýýëèéí õ¿¿ Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí øèëæ¿¿ëýã Îðîí íóòãèéí òºñºâò ºãºõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã Òºñºâ õîîðîíäûí áóñàä øèëæ¿¿ëýã Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà ͺõºí îëãîâîð Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã Áóñàä øèëæ¿¿ëýã Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ñàíõ¿¿ãèéí çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë

156

TOTAL EXPENDITURE AND NET LENDING CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication and service Water

post

Training expenditure Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Fund for development

Mongolian

Others Interest payments External Domestic Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Intergovernmental transfers Grants to local government Other intergovermental transfers Other current transfers

2004

2005

mln. tog 2006

585 374.5

711 245.5

717 805.2

1176 658.9

411 787.6 267 038.7 108 934.2 23 496.8

511 400.7 323 867.3 119 428.2 25 804.1

566 169.9 350 310.1 132 476.2 28 785.6

938 053.3 646 160.6 182 819.4 40 098.1

158 104.5

204 439.1

217 834.0

463 341.1

8 270.3 27 920.2 9 204.3

8 607.9 30 471.6 11 815.5

9 619.6 35 851.1 15 628.6

10 213.6 39 544.9 18 072.1

3 961.2

4 434.4

4 369.8

4 540.9

4 283.9

4 443.5

5 228.9

6 525.7

3 792.3

5 163.9

5 136.2

5 852.5

5 121.9

7 552.0

6 145.4

8 457.8

5 830.7

7 171.1

7 345.1

7 293.2

15 056.6 13 600.5 6 189.1 1 835.0

18 211.7 15 349.0 8 144.6 1 832.2

19 566.5 15 942.2 7 650.8 2 108.1

24 885.8 16 940.1 9 959.2 2 039.3

-

-

-

177 520.7

53 038.4

81 241.7

83 241.8

131 495.2

17 649.4 12 826.5 4 822.8 127 099.6 8 488.9 7 665.5 823.4

22 069.6 17 741.6 4 327.9 165 463.8 8 864.9 7 874.6 990.3

20 682.8 18 337.9 2 344.9 195 176.9 5 234.6 4 404.3 830.3

18 081.7 17 042.9 1 038.8 273 811.1 8 234.3 7 321.3 913.0

7 817.2

13 377.7

10 905.9

12 142.7

3 090.8

8 401.9

5 947.9

7 185.7

4 726.5

4 975.8

4 958.0

4 957.0

114 802.8

142 030.0

176 162.0

248 576.7

Social security fund

87 508.1

116 243.4

132 030.6

172 965.5

Social assistance fund Reimbursement

19 797.2 2 184.0

22 986.0 1 966.2

41 721.8 1 233.8

74 783.2 747.1

1 210.4

448.8

256.3

80.9

4 103.1 -

385.7 4 991.8

919.4 7 045.3

9 022.7

Repression reimbursement Other current transfers other transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Geological survey Forest and other environment expenditure Commodity stocks Foreign financed NET LENDING On-lent foreign project loans On-lent foreign Cash loans Other lending minus repayments

717.1

1 175.1

787.1

791.7

83 112.4 59 839.5 44 929.8 4 961.8 5 279.6 1 438.8

90 944.5 68 768.1 49 953.7 6 102.0 6 292.4 1 590.0

77 145.0 66 726.7 48 756.7 4 872.0 5 927.2 1 831.5

159 618.7 150 934.6 122 826.4 12 421.4 6 965.6 1 304.3

855.4

1 310.6

899.1

1 198.0

2 374.0 23 272.9 90 474.5 83 440.7

3 519.3 22 176.4 108 900.4 104 553.6

4 440.2 10 418.3 74 490.3 88 642.3

6 218.8 8 684.1 78 986.9 88 956.4

910.4

1 558.3

6 123.4

2 788.5

-14 152.0

-9 969.6


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.6 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE, by economic classification, at current prices

ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Áóñàä øèëæ¿¿ëýã ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë

TOTAL EXPENDITURE CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication and service Water

post

Training expenditure Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Others Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Grants to central government Other current transfers Other transfers CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Forest and other environment expenditure Commodity stocks

ñàÿ òºã mln.tog 2006

2003

2004

2005

50 112.1 42 759.4 26 775.4 8 011.8 1 997.4

68 802.3 54 859.9 34 716.3 9 416.6 2 382.6

79 343.2 66 670.2 39 156.0 10 272.8 2 746.5

95 574.1 79 521.3 49 892.9 13 789.1 3 565.2

16 766.2

22 917.1

26 136.7

32 538.6

512.7 2 052.5 1 559.6

597.1 2 351.0 2 059.4

658.8 2 752.7 2 699.9

700.0 3 049.9 3 282.4

895.2

1 077.1

1 145.8

1 169.5

169.8

185.2

228.4

232.3

37.6

37.4

48.9

40.9

593.6

1 042.4

1 206.0

816.6

35.1

74.2

62.3

87.4

102.1 4.4 601.6 47.9

140.3 4.6 751.0 355.7

195.5 4.3 1 073.3 75.1

210.7 1.7 1 038.4 84.2

10 154.1

14 241.7

15 985.7

21 824.6

15 984.0 887.8 187.8 700.0

20 143.6 2 474.7 274.7 2 200.0

27 514.2 2 883.5 2 883.5

29 628.4 4 084.1 83.6 4 000.5

14 627.2

16 776.9

23 856.9

24 474.0

469.0 469.0 7 352.7 7 352.7 6 466.7 672.2 213.9

891.9 891.9 13 942.4 12 775.6 8 012.9 1 166.8 4 762.6

773.8 773.8 12 673.1 12 673.1 7 475.6 410.8 4 786.7

3.2 1 067.1 16 052.8 16 052.8 11 318.9 4 665.0

-

-

-

-

-

-

68.9 -

157


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.7 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð REVENUE OF LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

West region Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2004

2005

2006

52 312.8

68 766.6

78 308.9

96 202.1

5 117.5 887.5 1 003.4 974.2 1 281.6 970.8

7 088.8 1 121.5 1 437.1 1 425.5 1 603.2 1 501.4

7 527.7 1 235.0 1 519.9 1 629.5 1 555.1 1 588.1

9 495.9 1 479.1 2 215.5 2 086.3 1 852.7 1 862.3

Khangai region Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

10 171.6 954.6 980.3 876.7 4 810.1 1 272.4 1 277.5

16 560.0 1 252.9 1 334.5 1 297.5 9 586.4 1 590.3 1 498.5

17 651.7 1 406.8 1 507.9 2 351.0 9 120.2 1 632.3 1 633.5

20 481.1 1 844.2 1 886.0 2 583.8 10 126.4 1 996.2 2 044.4

Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Central region Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

7 846.0 536.9 1 384.7 1 457.8 895.6 893.1 1 264.6 1 413.3

11 170.0 578.0 1 627.0 1 856.0 1 109.6 1 645.9 1 972.0 2 381.6

12 907.8 604.5 1 845.7 2 074.7 1 163.6 2 254.5 2 093.0 2 871.6

17 388.1 668.1 2 702.8 2 646.5 1 397.0 4 211.4 2 567.9 3 194.3

Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

East region Dornod Sukhbaatar Khentii

2 792.6 879.3 917.1 996.3

3 539.4 1 147.4 1 077.2 1 314.8

3 833.1 1 097.0 1 288.3 1 447.7

6 922.6 1 553.4 3 565.1 1 804.2

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar Ulaanbaatar

26 385.0 26 385.0

30 408.4 30 408.4

36 388.8 36 388.8

41 914.5 41 914.5

158


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.8 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital, at current prices Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003

2004

2005

ñàÿ òºã mln.tog 2006

50 112.1

68 802.3

79 343.2

95 574.1

West region Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

5 340.0 929.1 964.8 1 128.4 1 277.6 1 040.0

6 913.6 1 120.3 1 447.2 1 331.0 1 542.1 1 473.0

7 568.9 1 237.9 1 583.0 1 619.1 1 554.7 1 574.2

9 373.6 1 465.5 2 007.3 2 091.0 1 860.2 1 949.7

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Khangai region Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

9 777.6 983.8 939.1 971.3 4 317.5 1 304.8 1 261.1

15 707.6 1 242.5 1 350.7 1 332.5 8 574.5 1 727.5 1 479.8

18 918.6 1 356.3 1 449.5 2 350.2 10 448.2 1 676.1 1 638.3

20 286.8 1 899.0 1 916.6 2 581.4 9 895.2 1 989.0 2 005.6

Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Central region Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

8 078.7 553.5 1 367.3 1 399.6 900.2 883.7 1 454.8 1 519.5

11 069.0 569.0 1 549.9 1 802.4 1 110.0 1 538.0 2 063.8 2 436.0

12 362.3 601.0 1 855.6 2 121.7 1 151.1 1 826.5 2 136.0 2 670.2

17 686.6 643.8 2 740.9 2 712.1 1 380.5 4 338.1 2 338.1 3 533.1

Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

East region Dornod Sukhbaatar Khentii

2 910.0 936.8 970.5 1 002.6

3 530.3 1 173.7 1 060.6 1 296.0

3 722.4 1 077.8 1 266.3 1 378.2

6 352.5 1 630.5 2 894.4 1 827.6

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar Ulaanbaatar

24 005.9 24 005.9

31 581.8 31 581.8

36 771.1 36 771.1

41 874.5 41 874.5

159


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.9 ÓËÑÛÍ ÒªÑªªÑ ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªÂÒ ÎËÃÎÑÎÍ ÑÀÍÕYYÃÈÉÍ ÄÝÌÆËÝÃ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð GRANTS FROM CENTRAL GOVERNMENT TO LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital city, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

2003

2004

2005

2006

ÁYÃÄ

TOTAL

3 090.8

8 401.9

5 947.9

7 185.7

Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

West region Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

1 255.0 173.9 433.8 224.7 344.4 78.2

2 961.9 356.4 766.0 648.5 629.2 561.7

2 717.0 291.5 770.1 562.2 588.1 505.1

3 391.5 352.4 965.6 760.8 776.9 535.8

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Khangai region Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

970.8 71.2 380.7 73.7 315.6 129.6

2 179.0 340.1 619.1 382.5 542.0 295.3

1 356.5 220.4 556.3 370.4 209.4

1 853.1 375.9 680.2 532.9 264.1

Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Central region Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

554.5 81.7 207.8 157.9 0.0 107.1

2 327.7 173.7 450.6 470.0 423.3 810.1

1 128.6 118.1 425.7 276.1 21.4 287.4

1 303.0 80.5 553.4 139.0 530.1

Ç¿¿í á¿ñ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

East region Dornod Sukhbaatar Khentii

310.5 0.0 248.5 62.0

933.4 164.4 383.1 385.9

745.7 7.4 359.6 378.7

638.1 89.8 548.3

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar Ulaanbaatar

-

-

-

-

8.10 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªªÑ ÓËÑÛÍ ÒªÑªÂÒ ÒªÂ˪ÐYYËÝÕ ÎÐËÎÃÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð GRANTS FROM LOCAL GOVERNMENT TO CENTRAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital city, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

2003

2004

2005

2006

ÁYÃÄ

TOTAL

14 627.2

16 776.9

23 856.9

24 474.0

Áóëãàí Äîðíîãîâü Äîðíîä ªìíºãîâü Äàðõàí-Óóë Óëààíáààòàð Îðõîí

Bulgan Dornogovi Dornod Omnogovi Darkhan-Uul Ulaanbaatar Orkhon

66.9 302.1 11 529.1 2 729.1

111.7 170.9 9 963.3 6 531.1

766.5 209.6 347.7 14 803.8 7 729.2

563.0 445.8 1 195.6 552.9 14 177.0 7 539.8

160


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.11 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ààð, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT, by Portfolio of Ministers, at current prices ñàÿ òºã mln.tog

ÒªÑÂÈÉÍ ÅЪÍÕÈÉËªÍ ÇÀÕÈÐÀÃ×ÈÄ

PORTFOLIO OF MINISTERS

2004

2005

2006

ÿéöýòãýë

ÿéöýòãýë

ÿéöýòãýë

Actual

Actual

Actual

Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí òàìãûí ãàçðûí äàðãà

Chairman Presidential office of Mongolia

706.9

951.9

868.9

Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ÒÃ-ûí ÅÍÁ-èéí äàðãà

Secretariat of the Parliament of Mongolia

2 718.3

2 805.9

4 817.7

Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí äàðãà

Chairman of Constitutional Court of Mongolia

87.0

95.9

121.1

Óëñûí äýýä ø¿¿õèéí åðºíõèé ø¿¿ã÷

General Judge Supreme Court Chairman of General Council of Court General Prosecutor of Mongolia

Ø¿¿õèéí åðºíõèé çºâëºëèéí äàðãà Óëñûí Åðºíõèé ïðîêóðîð ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí çºâëºëèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèé ñàéäûí òºñâèéí áàãö Ìîíãîë Óëñûí øàäàð ñàéä

Secretariat National Security Council of Mongolia Prime Minister of Mongolia

Çàñãèéí ãàçðûí Õýðýã ýðõëýõ ãàçðûí äàðãà Ãàäààä õýðãèéí ñàéä Ñàíãèéí ñàéä Õóóëü ç¿é, äîòîîä õýðãèéí ñàéä Áàéãàëü îð÷íû ñàéä

Cabinet Secretariat of Government of Mongolia Minister of Foreign Affairs Minister of Finance Minister of Justice and Affairs Minister of Environment

Áàòëàí õàìãààëàõûí ñàéä Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéä

Minister of Defense Minister of Education, Culture and Science Minister of Social Welfare and Labour

Íèéãìèéí õàìãààëàë, õºäºëìºðèéí ñàéä ¯éëäâýð, õóäàëäààíû ñàéä Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóéí ñàéä Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéä Çàì òýýâýð, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéä Áàðèëãà, õîò áàéãóóëàëòûí ñàéä Ò¿ëø, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéä Óëñûí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí àñóóäàë ýðõýëñýí ñàéä

Deputy Primer of Mongolia

251.8

257.7

352.4

2 554.3

3 155.7

3 820.3

1 922.0

2 071.4

2 751.9

61.5

67.9

85.5

10 909.5

11 667.2

16 771.6

524.3

3 589.4

12 180.9

5 168.1

5 351.5

18 863.5

9 510.7 157 043.0 45 163.3

10 969.8 115 945.1 47 731.5

13 672.3 312 223.7 61 211.6

5 476.7

5 695.4

7 572.8

20 243.7

21 818.2

28 154.7

151 178.2

158 996.9

208 714.5

157 010.4

189 423.2

263 171.8

Minister of Industry and Commerce Minister of Food and Agriculture Minister of Health Minister of Roads, Transportation and Tourism

2 938.2 10 156.2 77 571.3

4 318.2 11 268.7 83 725.9

7 779.6 14 301.7 103 168.3

40 126.7

28 034.9

72 052.1

Minister of Construction and Urban D l of Fuel t and Energy Minister Minister of State Professional Inspection Agency

3 712.8 24 304.9

2 976.6 21 240.5

8 550.5 36 330.9

4 353.0

4 316.0

6 203.3

9 383.1

12 873.6

16 970.7

121.2

161.2

156.3

952.3

547.0

82.7

Îíöãîé áàéäëûí àñóóäàë ýðõýëñýí ñàéä

Minister of General Autority for Disaster Protection

Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí äàðãà

Government Service Council of Mongolia

Ñîíãóóëèéí åðºíõèé õîðîî Õ¿íèé ýðõèéí ¯íäýñíèé êîìèññûí äàðãà

General Commission of Election Commissioner National Human Rights Commission of Mongolia National General Audior

69.3

77.3

91.9

166.8

176.0

217.7

¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãà

Chairman Office

628.8

641.2

1 003.1

Ñàíõ¿¿ãèéí çîõèöóóëàõ õîðîîíû äàðãà

Financial Regulatory Commission

88.2

108.7

325.9

Öàãààòãàõ àæëûã óäèðäàí çîõèîí

Chairman of State Commission on

688.8

488.4

376.9

Àéìàã, íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí áîëîí ÈÒÕ äàðãûí òºñâèéí áàãö

Head of Hurals of Representatives of the citizens and Aimag and the Capital Governors Budget batch

68 802.3

79 343.2

93 013.1

¯íäýñíèé åðºíõèé àóäèòîð

of

National

Statistical

161


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ

162


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION

ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÁÀÐÈËÃÀ Õºðºí㺠îðóóëàëò. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí õóðèìòëàëûã øèíýýð áóé áîëãîõ, ò¿¿íèé òåõíèêèéí çýâñýãëýìæèéã äýýøë¿¿ëýí ºðãºòãºõ, ñàéæðóóëàõàä çîðèóëñàí õºðºíãº, õàéãóóëûí àæëûí çàðäàë, íýã æèëýýñ äýýø õóãàöààòàé Çàñãèéí ãàçðûí ¿íýò öààñ, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí õóâüöààã õóäàëäàí àâàõ õºðºíãº, óðò õóãàöààò àâëàãà çýðãèéã õºðºí㺠îðóóëàëòàä õàìðóóëàí óëñ, îðîí íóòãèéí òºñºâ, áàíêíû çýýë, ººðèéí õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààäûí çýýë, òóñëàìæ ãýñýí ñàíõ¿¿æèëòûí ýõ ¿¿ñâýðýýð àíãèëàí ãàðãàæ áàéíà. Óëñ, îðîí íóòãèéí òºñ⺺ð ñàíõ¿¿æèãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààäûí çýýë, òóñëàìæèéí øóãàìààð ñàíõ¿¿æèãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì, ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã Ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààä õóäàëäààíû àãåíòëàã ãàðãàí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëæ, õàðèí îðîí íóòãèéí òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëò áîëîí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí ººðèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãûí øóãàìààð àâ÷ íýãòãýí ãàðãàäàã. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë, ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ, áóñàä çàðäàë (çóðàã òºñºâ, õàéãóóëûí àæèë) ãýñýí àíãèëëààð æèëä íýã óäàà ãàðãàæ áàéíà. Áàðèëãà. Áàðèëãûí ñàëáàðûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë (áàðèëãûí òºðºë, îáúåêòîîð), àøèãëàëòàä îðóóëñàí áàðèëãà áàéãóóëàìæ, òýäãýýðèéí õ¿÷èí ÷àäàë, áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûí çàðäàë, àøèã, àæèëëàã÷äûí òîî, àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí, áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí ãàçàð, õýëòñýýð äàìæóóëàí àâäàã. Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ãàðãàõ ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ íü áàðèëãà, óãñðàëò èõ çàñâàðûí àæëûí óëèðëûí òàéëàí (ìàÿãò ÈÁ-1), àøèãëàëòàä îðóóëñàí áàðèëãà, áàéãóóëàìæ, õ¿÷èí ÷àäëûí óëèðëûí òàéëàí (ìàÿãò ÈÁ-2), áàðèëãûí çàðèì ìàòåðèàëûí ¿íèéí ñàðûí òàéëàí (ìàÿãò ÈÁ-3), áàðèëãûí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæèéí æèëèéí òàéëàí (ìàÿãò ÈÁ-4) áîëíî.

163


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ

INVESTMENT AND CONSTRUCTION Investment. Investment includes new accumulations of establishments, enterprises, capital investment on expansion and improvement of technical equipment, expenditure of reconnoiters, one or more years terms government stock securities, shares of establishments and enterprises and a long-term debt to be collected. It is shown by financial sources such as state and local budget, own investment, bank loan, foreign direct investment, foreign loan and aid. Ministry of Finance is responsible for collecting and aggregating of data for capital investment financed by state budgets and investments financed by foreign loans and aid. Data of foreign direct investments are collected and aggregated by FIFTA. Summarized data are sent by FIFTA and the Ministry of Finance to the National Statistical Office. But data on local budget investment and own investment of establishment and individuals are collected by statistical divisions of aimags and Capital city. Investment data is classified as construction, machinery and equipment and others (design and geological works) and compiled once a year. Construction. Statistical data for works done by construction industry are collected through statistical divisions of aimags and capital city. This indicator contains construction work done (by type and purpose of construction), buildings given for exploitation, their capacity, cost, profit, number of employees, average wages and price of main construction materials. Data source is quarterly report of building installation and maintenance (IB-1), quarterly report built building and capacity (IB-2), monthly report structural material used in domestic market (IB-3) and business activity annual report of construction enterprise (IB-4) which are approved by chairman of the NSO.

164


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.1 ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, òåõíîëîãèéí á¿òýö, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð, îíû ¿íýýð INVESTMENT, by technological composition, financial resources, at current prices

Ýõ ¿¿ñâýð

Source

2003 543.6

òýðáóì òºã. billion tog. 2005 2006** 797.1 858.2

2004 639.2

Á¿ãä* Total Òåõíîëîãèéí á¿òöýýð By technological composition Construction work Áàðèëãà óãñðàëò 169.9 179.1 208.2 222.2 Machinery, equipment Òîíîã òºõººðºìæ 330.8 397.3 483.6 524.3 Others Áóñàä 42.9 62.9 105.4 111.7 Ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð By financial sources State budget Óëñûí òºñºâ 55.1 69.0 64.8 144.0 Bank loan Áàíêíû çýýë 94.8 112.0 104.7 105.2 Own investment ªºðèéí õºðºí㺠119.6 217.7 233.1 245.4 Foreign resources Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð 274.1 240.5 394.5 363.6 Òàéëáàð: * 2006 îíä ÿâàãäñàí ÀÀÍÁ-ûí òîîëëîãûí ¿ð ä¿íãèéí äàãóó çàñâàðëàí òîîöñîí ó÷èð ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * The data changed due to the result of Census of Establishment of 2006. ** Prelimary results 9.2 ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË, îíû ¿íýýð TOTAL AMOUNT OF CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR, MAINTENANCE, at current price

ÿéöýòãýã÷èéí òºðºë Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë -á¿ãä Äîòîîäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí ¯¿íýýñ: Ãàäààäòàé õàìòàðñàí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí Ãàäààäûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí

Type of construction unit Construction & capital repair, maintenance work - total Carried out by domestic construction entities Of which: Carried out by joint entities Carried out by foreign entities

2003

2004

ñàÿ òºã. mln. tog 2005 2006*

149 924.1

174 267.3

185 296.7

197 582.4

104 921.9

133 862.0

148 054.6

166 667.1

17 290.8 45 002.2

9 905.8 40 405.3

15 503.4 37 242.1

22 933.9 30 915.2

9.3 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆËÛÍ Á¯ÒÝÖ STRUCTURE OF COSTRUCTION AND MAINTENANCE CAPITAL REPAIR DONE BY CONSTRUCTION UNITS

2003 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ Construction & capital repair, maintenance çàñâàðûí àæèë- á¿ãä work - total Of which: ¯¿íýýñ: - Residential building - Îðîí ñóóö - Îðîí ñóóöíû áèø - Non residential building Yéëäâýðèéí ** Other than house building industry ** Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ** Trade and service ** Ýìíýëýã, ñóðãóóëü, ñî¸ëûí ** Hospital, school, cultural institutions ** Áóñàä ** Other ** - Èíæåíåðèéí - General engineering construction áàéãóóëàìæ Energetics ** Ýð÷èì õ¿÷íèé ** Õîëáîîíû ** Communication ** Òºìºð çàì ** Railway ** Àâòî çàì ** Road ** Bridge ** ÿ¿ð, ã¿¿ðýí ãàðö ** Äàëàí, ñóâàã, øóãàì, ñ¿ëæýý ** Dam, ditch,cable, network ** Áóñàä (çàì, òàëáàéí áóñàä àæèë) ** Minor works & other ** - Èõ çàñâàðûí àæèë - Capital repair and maintenance Øèíý áàðèëãà, New construction-total áàéãóóëàìæ-á¿ãä - Áàðèëãà óãñðàëò - Construction - Èíæåíåðèéí - General engineering áàéãóóëàìæ construction ÿéöýòãýã÷èéí òºð뺺ð: By type of construction unit: Õóâèéí áàéãóóëëàãûí Done by private (units) entites Óëñûí áàéãóóëëàãûí Done by government (units) entities Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ** Á¿ëãèéí ä¿íä ýçëýõ õóâü, Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëòèéã 2006 îíîîñ àâ÷ ýõýëæ áàéãàà áîëíî. Note: * Preliminary estimates ** Percentage share of subsection. These indicators are being compiled since of 2006.

2004

õóâü percentage 2005 2006*

100.0

100.0

100.0

100.0

17.6 21.0 … … … … … 42.4 … … … … … … … 19.0

27.7 15.3 … … … … … 45.9 … … … … … … … 11.1

24.1 18.0 … … … … … 37.9 … … … … … … … 20.0

34.7 18.0 4.1 15.7 57.1 23.1 28.8 51.3 1.3 5.8 18.3 0.2 18.4 4.8 18.5

81.0 38.6

88.9 43.0

80.0 42.1

81.5 52.7

42.4

45.9

37.9

28.8

85.8 14.2

87.9 12.1

80.1 19.9

85.6 14.4

165


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.4 ÀØÈÃËÀËÒÀÄ ÎÐÓÓËÑÀÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, áàðèëãûí òºð뺺ð GIVEN FOR EXPLOITATION BUILDINGS , by kind of construction 2003 Àøèãëàëòàä îðóóëñàí ¿íäñýí ôîíä, îíû ¿íýýð, ñàÿ òºã Given for exploitation, basic fund, at current prices, mln.tog ÁYÃÄ 42 484.8 TOTAL Y¿íýýñ: Of which: Îðîí ñóóöíû áàðèëãà 12 917.7 Residential building Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà 1 589.3 Trade and service Ýìíýëýã 1 084.6 Hospital Ñóðãóóëü, ñî¸ëûí áàðèëãà Educational, cultural institution 2 872.1 Ýð÷èì õ¿÷íèé áàðèëãà 3 541.2 Energetics Àâòî çàì 12 130.8 Road ÿ¿ð, ã¿¿ðýí ãàðö 3 870.0 Bridge

2004

2005

2006

88 635.4

101 189.5

141 072.8

39 019.8 4 769.3 3 482.6 9 216.9 3 296.4 14 336.0 1 220.6

41 715.6 4 825.3 1 153.1 5 782.0 4 924.2 6 626.6 1 787.2

82 633.9 12 629.9 1 708.7 9 955.6 9 443.0 7 523.0 54.7

1 478 189

3 536 246

3 165 331

4 579 384

1 784 219 4 089

5 725 229 1 282

5 093 264 1 250

8 641 271 61

Àøèãëàëòàä îðóóëñàí ¿íäñýí ôîíä, õ¿÷èí ÷àäàë, áèåò õýìæýýãýýð Given for exploitation, basic fund, capacity by real volume Îðîí ñóóöíû áàðèëãà, ñóóöíû òîî Ýìíýëýã, îðíû òîî Ñóðãóóëü, ñî¸ëûí áàðèëãà, ñóóäëûí òîî Àâòî çàì, êì ÿ¿ð, ã¿¿ðýí ãàðö, ìåòð

166

Residential building, number of apartment Hospital, number of beds Educational, cultural institution, number of sits Road, km Bridge, metre


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.5 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð TOTAL AMOUNT OF CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR DONE BY DOMESTIC CONSTRUCTION UNITS, by regions, aimags and the Capital, at current prices Àéìàã, íèéñëýë Aimags & the Capital city 2003 2004 ÁYÃÄ TOTAL 104 921.9 133 862.0 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 6 830.4 9 958.2 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 1 882.2 1 650.6 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 706.5 808.9 Çàâõàí Zavkhan 841.3 964.7 Óâñ Uvs 1 255.3 1 773.8 Õîâä Khovd 2 145.1 4 760.2 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 9 046.7 11 413.7 Àðõàíãàé Arkhangai 768.8 1 357.6 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 353.9 285.8 Áóëãàí Bulgan 357.6 586.8 Îðõîí Orkhon 5 284.8 7 741.5 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 685.5 386.0 Õºâñãºë Khovsgol 1 596.1 1 056.0 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 3 849.9 5 814.0 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 491.1 1 765.4 Äîðíîãîâü Dornogovi 474.2 486.1 Äóíäãîâü Dundgovi 37.5 57.8 ªìíºãîâü Omnogovi 135.5 377.5 Ñýëýíãý Selenge 291.0 331.5 Òºâ Tov 1 420.6 2 795.7 Ç¿¿í á¿ñ East region 1 811.7 2 853.9 Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod 898.2 1 715.2 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 177.3 312.0 Õýíòèé Khentii 736.2 826.7 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Á¿ãä Total 83 383.2 103 822.2 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 76 447.8 83 566.0 Áóñàä** Others** 6 935.4 20 256.2 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ** Áàðèëãûí öýðýã, òºìºð çàì çýðýã õîò, õºäººä áàðèëãûí îëîí ñàëáàð ã¿éöýòãýã÷òýé óäèðäàõ ãàçðóóäûã ýíä áàéðøëààð íü ñàëãàæ õàðóóëààã¿é áîëíî. Note: * Preliminary estimates ** Do not shown by location head offices as military construction and railway transport office, which have many branches in aimags and capital city.

ñàÿ òºã. mln. tog 2005 2006* 148 054.6 166 667.1 9 713.6 430.6 1 008.9 2 274.9 2 252.7 3 746.6

13 756.9 234.2 2 682.0 2 238.3 3 918.9 4 683.4

15 981.4 1 051.6 257.9 545.1 12 469.3 678.6 978.9

22 244.8 1 014.9 860.6 558.1 15 634.7 715.9 3 460.7

5 338.8 1 778.3 592.9 156.8 397.4 105.8 2 307.5

6 337.3 3 476.7 362.4 304.2 708.8 47.3 1 437.9

2 620.1 1 282.9 239.9 1 097.3

3 024.4 1 277.0 527.2 1 220.1

114 400.6 87 250.6 27 150.0

121 303.8 100 741.0 20 562.8

9.6 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Á¯ËÝÃËÝËÒ, ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûí õýìæýýãýýð GROUPING OF CONSTRUCTION UNITS, by amount of construction work õóâü percentage Àæëûí õýìæýý ñàÿ òºã Áàéãóóëëàãûí òîîãîîð Á¿ãä 10 ñàÿ õ¿ðòýë 10-50 ñàÿ 50-100 ñàÿ 100-500 ñàÿ 500 ñàÿàñ äýýø

Amount of work mln tog By construction units Total Up to 10 10-50 50-100 100-500 And over 500

ÿéöýòãýñýí áàðèëãà By construction work and óãñðàëòûí àæëûí õýìæýýãýýð capital repair Á¿ãä Total 10 ñàÿ õ¿ðòýë Up to 10 10-50 ñàÿ 10-50 50-100ñàÿ 50-100 100-500 ñàÿ 100-500 500 ñàÿàñ äýýø And over 500 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð Note: * Preliminary estimates

2003

2004

2005

2006*

100.0 15.1 31.9 13.7 27.2 12.1

100.0 12.4 30.7 13.7 27.1 16.1

100.0 8.8 30.5 12.6 31.4 16.7

100.0 9.5 26.1 14.2 32.5 17.7

100.0 0.3 2.9 3.2 21.0 72.6

100.0 0.2 2.1 2.2 15.6 79.9

100.0 0.1 1.8 1.9 16.5 79.7

100.0 0.1 1.4 2.0 14.5 82.0

167


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.7 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ¯ÍÝ, óëñààð, 2006 îíû óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ë÷èéí ñàðûí áàéäëààð PRICE OF BUILDING MATERIALS, by countries, at the end of each quarters, in 2006. òºã. tog Ìàòåðèàëûí íýð, ¿éëäâýðëýã÷ óëñ îðíîîð

Ñàðóóä Materials, by producing country

Ìîíãîë Óëñ Áåòîí çóóðìàã Ì-100,ì3 Õºíãºí áåòîí 700,ì3 Óëààí òîîñãî Ì-100, ìÿí.ø Öåìåíò Ì-500, êã Øîõîé (ìåëü), êã Âàêóóì öîíõ (15õ15) * Øàëíû áàíç (õîâèëã¿é), ì3* Çàõàëñàí áàíç, ì3* 3* Ïàëê (15õ15),ì Õººñºíöºð (íèìãýí) * Ýìóëüñ (äîòîð), êã *

Mongolia Concrete mortar, M100, m 3 Iron concrete 700, m 3 Brick, made from clay M-100, thous.pieces Cement M-500, kg Lime (meli), kg Vacuum window (15x15)* Plank for floor (without groove), m 3* Edged plank, m 3 * Palk (15x15), m 3* Polystryrene (thin)* Emulsion (inward ), kg*

ÎÕÓ 2* Õàð öààñ (÷óëóóòàé), ì Õàäààñ 100ìì, êã Îëèô, êã Øîõîé (ìåëü), êã

Russian Federation Roofing paper (with stone), m 2* Spike 100mm, kg Olip, kg Lime (meli), kg

ÁÍÕÀÓ Óëààí òîîñãî Ì-100, ìÿí.ø Öåìåíò Ì-500, (ñàâòàé) Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººã¿é)* Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººòýé)* Õàð öààñ (÷óëóóã¿é), 1x15ì* Õàäààñ 100ìì, êã Òîñîí áóäàã, êã Õàíûí öààñ (10õ0.53ì), áîîäîë* Øàëíû õóëäààñ (2.5 ì ºðãºíòýé), ì Ýìóëüñ (ãàäíà), 5êã* Ýìóëüñ (äîòîð), 5êã* Øîõîé (ìåëü), êã Ïëèòà 30x30 (øàëíû), ø* Ïëèòà 30x20 (õàíàíû), ø* Øààçàí óãààãóóð, êîì* Øààçàí ñóóëòóóð, ø ªäðèéí ãýðýë (ñóóðüã¿é), ø* Õààëãà (òºìºð), ø Êðàíò, ø* Óÿí äóø, ø* 2 Ïàðêåòàí øàë, ì * Ä¿¿æèí òààç, ì2* ÕÁÍÃÓ Ýìóëüñ (ãàäíà), 5êã* Ýìóëüñ (äîòîð), 5êã* ÁÍÑÓ Õàíûí öààñ (12õ0.5ì), áîîäîë*

People's Republic of China Brick made from clay M-100, thous.pieces Cement M-500, kg Window glass 5mm* Window glass 5mm* Roofing paper (without stone), 1x15m * Spike 100mm, kg Oilcolour, kg Wallpaper (10x0.53m), package * Linoleum (wide of 2.5 m), m Emulsion (external), 5kg* Emulsion (inward), 5kg* Lime (meli), kg Slabstone 30x30 (for floor), pieces* Slabstone 30x20 (for wall), pieces* Ceramic sink, complement* Ceramic eavatory pan, pieces Electric filament lamp (without pivot), pieces* Building door (metal), pieces Tap, pieces* Flexible shower kits, pieces* Parquet floor, m 2 * False ceiling,m 2 * Federal Republic of Germany Emulsion (external), 5kg* Emulsion (inward ), 5kg* Republic of Korea Wallpaper (12x0.5m), package*

Òàéëáàð: * - Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëòèéã 2006 îíû 6 ñàðààñ àâ÷ ýõýëæ áàéãàà áîëíî. Note: * - These indicators are being compiled since the June of 2006.

168

III

VI

Months IX

XII

51 000 56 000 81 000 260 210 … … … … … …

51 000 56 000 80 000 250 300 75 000 55 000 12 000 5 500 3 000 450

52 000 56 000 80 000 250 300 80 000 55 000 12 000 5 800 3 000 450

52 000 56 000 80 000 250 300 80 000 55 000 12 000 5 800 3 000 450

… 1 500 1 500 300

10 000 1 500 2 000 350

10 000 1 400 2 000 350

11 000 1 500 2 000 350

82 800 70 000 70 000 75 000 210 200 200 200 … 6 500 6 500 6 500 … 5 000 5 000 5 000 … 4 000 4 000 4 000 1 200 1 300 1 300 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 … 4 500 4 500 4 500 … 2 000 2 000 2 000 … 1 800 1 800 1 800 … 3 500 3 500 3 500 263 300 300 300 … 400 400 400 … 300 300 300 … 35 000 35 000 35 000 50 000 50 000 50 000 50 000 … 1 000 1 000 1 000 120 000 120 000 120 000 120 000 … 12 000 12 000 12 000 … 5 000 5 000 5 000 … 7 500 7 500 7 500 … 2 500 2 500 2 500 … …

16 000 9 500

16 000 9 500

16000 9500

3 500

3 500

3500


SECTION 10. AGRICULTURE

ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ Õºäºº àæ àõóéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò íü æèëèéí òóðøèä ìàë, àìüòäûã ºñãºí ¿ðæ¿¿ëñíèé áîëîí óðãàìàë, òàðèà, íîãîî òàðüæ óðãóóëñíèé ¿ð ä¿íä áèé áîëñîí õºäºº àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðòãèéí íèéëáýð ä¿í þì. Ìàë àæ àõóé. Ìàë òîîëëîãî áîëîí ò¿¿íòýé õàìò ÿâóóëàõ ñóäàëãàà, áóñàä òºðëèéí ìýäýýëýë íü ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí àíõäàã÷ ìýäýýëýë òºäèéã¿é ñàëáàðûí ýäèéí çàñãèéí òîîöîîíû ñóóðü ìýäýýëýë áîëäîã. Ìîíãîë÷óóäûí àìüäðàëûí ýõ ñóðâàëæ, ¿íäñýí áàÿëàã íü ìàë àæ àõóé áàéñàí ó÷èð ìàë àæ àõóéí á¿ðòãýë ñòàòèñòèê áóñàä ñàëáàðààñ èë¿¿òýé õºãæñºí. 1918 îíä ìàëûí òîîëëîãî ÿâóóëñàí áîëîâ÷ ýíý íü Õàëõ 4 àéìàã, øàâü àëáàòààð õÿçãààðëàãäñàí á¿ðýí á¿ðäýëã¿é òîîëëîãî áàéâ. ¯¿íýýñ ºìíº ìàë òîîëëîãî ÿâóóëæ áàéñàí áîëîâ÷ óëñûí õýìæýýãýýð íýãòãýí ä¿ãíýãäñýí ìàòåðèàë ¿ã¿é áàéíà. Ìàë òîîëëîãûã àéìàã, õîøóóãààðàà ÿíç á¿ðèéí õóãàöààíä ÿâóóëäàã áàéñàí áîëîâ÷ íýãäñýí õºòºëáºð, çîõèîí áàéãóóëàëòòàé õèéæ ÷àääàãã¿é áàéâ. Ñòàòèñòèêèéí àëáà áàéãóóëàãäñàí 1924 îíîîñ ýõëýí ìàë òîîëëîãûã íýãäñýí àðãà ç¿é, ¿ç¿¿ëýëò, õºòºëáºðòýéãýýð ÿâóóëæ ýõýëñýí. Ìàë òîîëëîãûã èõýâ÷ëýí çóí, íàìðûí óëèðàëä áóþó YIII, IX ñàðä ÿâóóëæ áàéñíàà 1961 îíîîñ ýõëýí æèëèéí ýöýñò XII ñàðä òîîëäîã áîëîâ. Ýíý õóãàöàà íü ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí æèëòýé òîõèðäîã, ìàëûí îðëîãî, çàðëàãûí ¿ç¿¿ëýëò á¿ðýí ãàð÷ äóóññàí áàéäàã çýðýã äàâóó òàëòàé þì. Ìàë òîîëëîãûí ä¿í íü çºâõºí ìàë, ãýðèéí òýæýýâýð àìüòäûí òîî òîëãîéí ºñºëò, áóóðàëòûã õàðóóëàõ òºäèéã¿é ñ¿ðãèéí íºõºí ¿éëäâýðëýëèéí á¿õ ¿ç¿¿ëýëòèéã ñóäàëæ, íýãòãýí ä¿ãíýõ áîëîëöîîã îëãîäîã. պ人 àæ àõóéí ñàëáàðûí áîëîâñîí õ¿÷èí, àøèãëàãäàæ áàéãàà ìàøèí, òåõíèê, õàøàà, õóäãèéí òîîëëîãûã 1996 îíîîñ õîéø ãóðâàí æèë òóòàìä ÿâóóëæ áàéíà. Ýð÷èìæñýí ìàë àæ àõóé, ìàë ýìíýëýãèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàëààðõè ìýäýýëëèéã ÕÕÀÀß íýãòãýí ãàðãàäàã. Ìàë àæ àõóéí õóâüä ãîë ¿éëäâýðëýã÷èä íü ìàë÷äûí ºðõèéí àæ àõóé þì. Ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéã æèëèéí òóðø ýðõëýí, á¿òýýãäýõ¿¿í, îðëîãîîð íü àìüäðàëûíõàà ýõ ñóðâàëæèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéãàà ºðõèéã ìàë÷èí ºðõºä õàìðóóëíà. Ãàçàð òàðèàëàí. Ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýýñ òàðèàëñàí òàëáàé, óðãàöûí ìýäýýã áàã, õîðîîä àâ÷ ñóì, ä¿¿ðýãò íýãòãýæ, óëìààð àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãààð äàìæèí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò íýãòãýí áîëîâñðóóëäàã. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ãîë òàðèìàë íü ¿ð òàðèà, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, ìàëûí òýæýýëèéí óðãàìàë áºãººä òýäãýýðèéí òàðèàëñàí òàëáàé, óðãàö õóðààëò, ãà-ãèéí óðãàöûí õýìæýýã óëñ, îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä òîäîðõîéëíî.

169


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ

AGRICULTURE The output of agriculture is the total value of agricultural products, which are the result of rearing of livestock and domestic animals and cultivation of plants during the year. Livestock. The livestock census and related surveys are not only a primary source of data for livestock sector but also are a basic data for economic accounts of agriculture. The main livelihood source and the wealth is livestock in Mongolia. Thus, agriculture statistics has been more developed than those of other economic activities. In 1918 the livestock census was conducted, covering only 4 aimags of the Khalkha Mongol. There was no summarized information for livestock census before 1918 at the country level, although the census was conducted from time to time. The livestock census was conducted in aimags and khoshuud in different periods, with no overall plan and arrangement. Since 1924, when Statistical Office was set up livestock censuses under general methodology, indicators, and plan. The census was conducted mostly in summer and autumn months of August and September. Since 1961 it has been conducted in December. The advantage of this period is that it conforms to livestock production year and data of indicators for livestock income and expenditure has been finalized. The result of the livestock census shows not only the growth and decline of livestock and domestic animals, but also gives opportunity to study some indicators of flock reproduction. The census of staff, machinery, technique and fences in operation in agriculture sector is held every 3 years. Data of specialized farm and veterinary service are collected and aggregated by Ministry of Agriculture. In livestock sector, the main producer is a herder household. Households that run livestock production for their livelihood source are considered as a herder household. Crop. Bagh and Khoroo collect data on sown area and harvest from establishments, enterprises and households, engaged in agricultural production and send to Statistical Department and Divisions of aimags and the capital city through soums and districts. From there, the compiled data are sent to the National Statistical Office for further processing. Main grains of crop production are cereals, potatoes, vegetables and fodder. The sown area and the total harvest, yield rate are estimated at the state and aimag levels.

170


SECTION 10. AGRICULTURE 10.1 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ GROSS AGRICULTURAL OUTPUT Ñàëáàð Îíû ¿íýýð Á¿ãä ¯¿íýýñ: ìàë àæ àõóé ãàçàð òàðèàëàí

Sector Total Of which: livestock crops

2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð Á¿ãä Total Of which: ¯¿íýýñ: livestock ìàë àæ àõóé crops ãàçàð òàðèàëàí Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð Note: * Preliminary data

2003

2004 At current prices 423 555.8 595 731.0

ñàÿ òºã mln. tog 2006*

754 293.7

927 890.1

641 591.8 112 701.9

781 436.7 146 453.4

At constant prices of 2000 411 732.9 440 840.2

491 928.1

328 578.6 94 977.2 346 038.8

2005

491 785.3 103 945.7

266 292.2 79 746.6

333 578.8 78 154.1

361 282.5 79 557.7

392 060.4 99 867.7

10.2 ÕÀÀ-Í ÃÎË ÍÝÐ ÒªÐËÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ OUTPUT OF MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS Á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàõ, íÿäàëãààíû æèíãýý𠯿íýýñ: ¿õðèéí õîíü, ÿìààíû ãàõàéí Àðüñ, øè𠯿íýýñ: àäóóíû ¿õðèéí õîíèíû ÿìààíû Õîíèíû íîîñ Íîîëóóð Ñ¿¿ ªíäºã Yð òàðèà Áóóäàé Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî Y¿íýýñ: Áàéöàà Ìàíæèí Ëóóâàí Ñîíãèíî ªðãºñò õýìõ

Commodities Meat, slaughter weight Of which: beef mutton & goat pork Hide and skin Of which: horse cattle sheep goat Sheep wool Cashmere Milk Eggs Cereals Wheat Potato Vegetables Of which: Cabbage Turnip Carrot Onion Cucumber

õýìæèõ íýãæ

Unit

2003

2004

2005

2006

ìÿí.òí

thous.tons

147.9

195.2

183.9

170.7

ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.ø

thous.tons thous.tons thous.tons thous.pcs

41.1 80.0 0.2 6 134.4

53.8 96.2 0.2 6 655.2

45.3 93.4 0.2 6 927.1

44.2 88.4 0.2 6 374.0

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ñàÿ. Ø ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.pcs thous.pcs thous.pcs thous.pcs thous.tons thous.tons thous.tons mln.pcs thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons

256.1 469.0 3 434.7 1 578.4 13.5 2.7 347.2 7.1 165.0 160.4 78.7 59.6

317.9 462.2 3 243.4 2 445.1 13.4 3.2 406.3 16.0 138.4 135.6 80.2 49.2

328.0 404.3 3 038.3 2 793.4 14.2 3.7 425.9 21.3 75.5 73.5 82.8 64.1

273.2 383.8 2 935.6 2 455.4 15.2 4.0 479.4 19.0 138.6 127.8 109.1 70.4

ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons

15.0 25.4 9.9 1.8 2.0

13.8 11.8 12.8 1.7 2.0

14.9 14.7 20.9 2.8 2.4

18.5 14.8 21.8 3.0 2.9

171


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.3 ÍÝà կÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÕªÄªª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝË Т MAIN AGRICULTURAL PRODUCTION PER CAPITA Á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàõ, íÿäàëãààíû æèíãýýð Ñ¿¿ ªíäºã, øèð

Commodities Meat, by slaughter weight Milk Eggs, pcs

¯ð òàðèà Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî

Cereals Potato Vegetables

59.4

77.5

72.2

êã kg 2006 66.2

139.5 2.9

161.3 6.4

167.2 8.4

185.9 7.4

50.6 31.6 23.9

55.0 31.8 19.5

29.5 32.3 25.0

53.7 42.3 27.3

2003

2004

2005

10.4 ÌÀË, ÒÝÆÝÝÂÝÐ ÀÌÜÒÄÛÍ ÒÎÎ NUMBER OF LIVESTOCK & HOUSEHOLD ANIMALS Òºðºë

Type Ìàë, ìÿí.òîë Total camel horse cattle sheep goat

Á¿ãä òýìýý àäóó ¿õýð õîíü ÿìàà

2003 25 427.7 256.7 1 968.9 1 792.8 10 756.4 10 652.9

¯¿íýýñ: Õóâèéí ìàë Á¿ãä òýìýý àäóó ¿õýð õîíü ÿìàà

Total camel horse cattle sheep goat

172

pig poultry, thous.heads reindeer donkey bees, hives rabbit

2006 34 802.9 253.5 2 114.8 2 167.9 14 815.1 15 451.7

Of which: Private livestock 24 888.8 251.8 1 937.5 1 768.3 10 417.6 10 513.5

Òýæýýâýð àìüòàä, òîëãîé ãàõàé øóâóó, ìÿí.òîë öàà áóãà èëæèã,ëóóñ çºãèé, á¿ë òóóëàé

2004 2005 Livestock, thous.heads 28 027.9 30 398.8 256.6 254.2 2 005.3 2 029.1 1 841.6 1 963.6 11 686.4 12 884.5 12 238.0 13 267.4

27 517.5 252.1 1 973.4 1 817.0 11 376.9 12 098.1

29 901.7 250.0 2 001.2 1 940.3 12 582.9 13 127.4

34 315.0 249.7 2 088.7 2 142.3 14 522.1 15 312.2

Household animals, heads 13 733 90.6 612 320 1 047 225

17 180 177.4 634 402 839 257

22 677 141.7 808 386 789 526

32 761 211.7 859 384 3404 392


SECTION 10. AGRICULTURE 10.5 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò NUMBER OF LIVESTOCK, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of year ìÿí. òîë Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003 ÁYÃÄ 25 427.7 7 410.8 1 315.6 1 261.2 1 628.6 1 664.4 1 541.0 8 131.8 1 837.5 1 099.2 1 107.9 107.9 1 918.8 2 060.4 5 723.7 107.0 122.2 926.4 1 598.1 907.4 587.0 1 475.6 3 918.2 843.8 1 622.7 1 451.7

243.3

2004 TOTAL 28 027.9 West region 8 524.8 1 346.6 1 539.6 1 901.8 1 948.3 1 788.5 Khangai region 9 050.9 1 948.2 1 323.6 1 213.2 115.2 2 155.5 2 295.2 Central region 6 252.8 129.4 125.1 1 018.5 1 780.9 1 070.1 577.4 1 551.4 East region 3 973.2 887.9 1 580.0 1 505.3 Ulaanbaatar 226.4

2005

thous. heads 2006

30 398.8

34 802.9

9 242.1 1 320.5 1 834.3 2 102.3 2 021.3 1 963.7

10 915.0 1 470.3 2 199.2 2 550.8 2 400.9 2 293.8

10 090.3 2 195.0 1 553.4 1 399.3 137.3 2 301.0 2 504.3

11 852.6 2 530.5 1 878.4 1 672.5 174.4 2 623.3 2 973.5

6 628.2 155.8 142.9 971.0 1 829.1 1 121.6 627.5 1 780.3

7 071.2 170.2 180.2 712.4 1 905.1 1 155.7 774.4 2 173.2

4 191.2 978.4 1 523.1 1 689.7

4 642.1 1 113.3 1 634.2 1 894.6

247.0

322.0

173


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

174

Aimags and the Capital Òýìýý TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

2005

2006

Camel 256.7 69.1 5.6 23.9 7.1 15.6 16.9 39.1 0.7 20.7 0.6 0.1 14.0 3.0 123.5 0.5 0.1 29.0 20.4 70.2 0.7 2.6 25.1 6.3 12.9 5.9 0.1

256.6 254.2 West region 68.1 68.3 4.8 4.3 24.5 25.0 6.4 6.3 15.8 15.8 16.6 16.9 Khangai region 38.8 39.5 0.7 0.7 21.0 22.8 0.5 0.4 0.1 0.1 13.8 13.1 2.7 2.4 Central region 125.1 123.1 0.5 0.4 0.0 0.1 29.6 28.5 21.3 20.7 70.8 70.8 0.5 0.4 2.4 2.2 East region 24.5 23.2 6.4 6.3 12.6 11.8 5.5 5.1 Ulaanbaatar 0.0 0.1

253.5 70.6 4.3 26.0 6.6 16.1 17.6 39.9 0.8 23.1 0.4 0.1 13.0 2.5 120.3 0.5 0.3 25.5 19.7 71.7 0.5 2.1 22.6 6.3 11.2 5.1 0.1


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

2005

Àäóó Horse 1 968.9 2 005.4 2 029.1 West region 327.6 347.6 363.6 62.1 60.8 57.6 40.5 47.2 54.5 94.1 96.1 101.2 63.9 70.3 73.2 67.0 73.2 77.1 Khangai region 679.1 684.8 694.0 192.6 191.2 194.4 61.7 66.2 70.8 128.3 128.7 136.4 7.8 9.7 7.8 123.8 132.9 136.6 164.9 156.1 148.0 Central region 457.5 477.0 477.3 10.0 11.1 11.9 8.6 8.1 7.5 83.0 87.5 79.1 111.1 120.7 119.5 36.7 40.9 42.8 42.9 39.5 37.1 165.2 169.2 179.4 East region 487.2 478.4 477.4 121.8 124.7 128.7 194.7 185.5 177.7 170.7 168.2 171.0 Ulaanbaatar 17.5 17.6 16.8

2006 2 114.8 403.2 61.8 62.6 113.2 80.2 85.4 740.8 205.2 78.4 147.8 9.2 151.3 148.9 463.9 12.0 7.8 57.5 107.3 42.2 39.2 197.9 487.3 135.0 176.3 176.0 19.5

175


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

176

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2004

2003 ¯õýð 1 792.8 357.8 87.5 19.9 87.4 89.3 73.7 727.8 230.9 85.3 85.2 11.9 83.0 231.5 271.1 3.3 17.3 44.7 36.9 5.9 71.5 91.5 391.4 101.1 151.3 139.0 44.8

Cattle 1 841.6 West region 390.9 86.0 24.8 96.2 100.3 83.6 Khangai region 747.8 231.7 90.6 84.5 11.4 91.2 238.4 Central region 282.1 3.9 17.1 49.9 42.1 7.4 68.4 93.3 East region 375.2 98.5 138.4 138.3 Ulaanbaatar 45.4

2005

2006

1 963.6

2 167.9

421.8 80.5 30.6 107.2 108.9 94.6

478.7 88.8 37.5 127.2 120.0 105.2

815.8 253.2 96.7 98.1 13.2 99.7 254.9

917.9 281.3 108.9 114.8 15.5 111.1 286.3

302.8 4.5 19.4 44.7 43.8 8.6 73.7 108.1

318.3 4.8 21.1 27.2 40.3 8.7 85.1 131.1

373.3 99.8 125.3 148.2

397.9 106.4 128.6 162.9

50.0

55.0


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

2005

Õîíü Sheep 10 756.4 11 686.4 12 884.5 West region 3 082.3 3 495.1 3 862.6 546.2 554.3 557.5 401.9 482.5 587.7 773.6 903.1 1 026.4 798.5 926.4 987.7 562.1 628.8 703.3 Khangai region 3 420.1 3 784.7 4 283.2 806.6 861.1 991.6 332.1 381.6 447.1 540.5 593.3 689.1 42.8 45.2 55.8 881.7 971.5 1 059.4 816.4 932.0 1 040.2 Central region 2 368.7 2 503.7 2 696.4 40.0 48.7 59.1 55.8 57.1 65.4 355.1 381.9 372.5 724.0 787.0 819.7 202.8 230.6 246.4 266.2 253.6 277.6 724.8 744.8 855.7 East region 1 788.5 1 817.7 1 948.2 406.9 424.0 469.9 722.5 706.4 696.0 659.1 687.3 782.3 Ulaanbaatar 96.8 85.3 94.2

2006

14 815.1 4 540.8 603.0 702.9 1 251.5 1 164.8 818.6 5 053.7 1 162.4 531.7 825.4 71.8 1 213.4 1 249.0 2 933.6 68.9 82.7 281.8 867.1 252.4 339.9 1 040.8 2 158.0 527.3 750.8 879.9 129.0

177


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

178

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

ßìàà Goat 10 652.7 12 238.0 West region 3 574.1 4 222.9 614.2 640.8 775.1 960.6 666.4 799.9 697.1 835.3 821.3 986.3 Khangai region 3 265.5 3 794.8 606.7 663.6 599.3 764.2 353.2 406.2 45.3 48.8 816.4 946.0 844.6 966.0 Central region 2 502.9 2 864.9 53.2 65.2 40.4 42.7 414.6 469.6 705.8 809.9 591.7 720.4 205.6 215.5 491.6 541.6 East region 1 226.0 1 277.4 207.7 234.3 541.2 537.1 477.1 506.0 Ulaanbaatar 84.2 78.1

2005

2006

13 267.2

15 451.7

4 525.8 620.6 1 136.5 861.2 835.7 1 071.8

5 421.5 712.4 1 370.1 1 052.3 1 019.7 1 267.0

4 257.8 755.1 916.0 475.3 60.4 992.2 1 058.8

5 100.4 880.7 1 136.4 584.1 77.8 1 134.4 1 287.0

3 028.6 79.9 50.5 446.2 825.4 753.0 238.7 634.9

3 235.1 84.1 68.2 320.3 870.7 780.8 309.7 801.3

1 369.1 273.7 512.3 583.1

1 576.3 338.3 567.2 670.8

85.9

118.3


SECTION 10. AGRICULTURE

179


180 2 480.6 45.4 59.7 376.3 674.9 374.2 273.1 676.8 1 702.6 369.7 684.1 648.8

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé 116.8

3 391.8 772.5 448.8 498.9 39.8 762.8 869.1

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

3 113.1 584.9 492.8 667.3 728.7 639.3

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2003 10 804.8

TOTAL

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

Á¿ãä Total 2004 2005 2006 11 604.5 12 883.7 14 712.4 Áàðóóí á¿ñ 3 490.0 3 911.9 4 517.1 568.2 585.2 637.7 603.5 736.5 876.5 755.9 856.1 1 037.5 825.5 907.6 1 018.7 736.9 826.5 946.7 Õàíãàéí á¿ñ 3 699.3 4 197.0 4 919.3 804.3 911.6 1 042.7 530.9 628.7 754.7 522.8 605.1 736.0 51.0 59.4 74.8 834.7 926.9 1 047.0 955.6 1 065.4 1 264.1 Òºâèéí á¿ñ 2 595.0 2 840.7 3 093.9 55.1 68.0 77.3 57.5 66.6 84.7 409.4 407.6 340.8 711.7 769.1 808.0 409.0 463.9 484.2 260.6 282.6 335.7 691.9 782.9 963.2 Ç¿¿í á¿ñ 1 712.7 1 817.6 2 032.5 385.3 429.2 487.8 656.8 642.7 694.4 670.6 745.7 850.3 Óëààíáààòàð 107.5 116.3 149.8

ìÿí. òîë thous. heads Èíãý ÿ¿ Female camel Mare 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 77.7 77.4 76.3 76.8 580.1 571.8 569.7 594.0 West region 17.8 17.6 17.7 18.6 95.8 96.9 98.9 110.2 1.4 1.2 1.1 1.1 18.5 18.3 17.2 18.4 6.5 6.6 6.7 7.1 11.3 12.2 14.2 16.5 1.0 1.0 1.0 1.1 27.4 26.6 27.2 29.9 4.4 4.4 4.4 4.5 18.0 18.8 19.1 21.1 4.6 4.4 4.5 4.8 20.6 21.0 21.2 24.3 Khangai region 11.5 11.3 11.4 11.7 200.7 195.5 195.3 205.9 0.2 0.2 0.1 0.2 56.7 55.3 55.2 58.2 6.5 6.4 6.8 7.0 18.6 18.5 19.3 20.8 0.2 0.1 0.1 0.1 43.0 41.0 42.3 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.0 2.3 2.7 3.9 3.9 3.8 3.8 34.0 35.0 36.8 40.4 0.7 0.7 0.6 0.6 45.8 42.7 39.4 39.2 Central region 41.0 41.3 40.1 39.4 139.2 138.4 135.1 134.5 0.2 0.2 0.1 0.2 2.9 3.1 3.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 2.4 2.1 2.1 9.7 10.0 9.6 8.8 22.3 22.8 20.8 17.0 6.2 6.5 6.6 6.5 32.9 34.9 34.2 31.9 24.0 23.7 23.0 23.1 10.0 10.2 10.3 10.8 0.2 0.2 0.2 0.1 13.6 12.0 11.0 11.3 0.7 0.7 0.6 0.6 54.9 53.0 53.3 57.8 East region 7.3 7.1 6.9 6.9 138.8 135.5 135.5 138.0 1.8 1.8 1.9 1.9 34.5 34.7 36.2 37.9 3.8 3.7 3.6 3.5 54.2 52.5 50.4 50.2 1.7 1.6 1.4 1.5 50.1 48.3 48.9 49.9 Ulaanbaatar 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 5.5 4.9 5.5

10.6 ÕÝÝËÒÝÃ× ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò NUMBER OF BREEDING STOCK, by regions, aimags and Capital and by type, at the end of year

Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ


Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

TOTAL

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

21.6

152.7 39.5 58.8 54.4

114.0 1.4 7.7 19.1 15.2 2.9 29.2 38.5

278.7 87.7 34.8 31.9 3.9 31.2 89.2

154.4 37.4 9.3 34.8 40.4 32.5

2003 721.4

¯íýý Cow 2004 2005 2006 733.3 764.3 839.4 Áàðóóí á¿ñ 160.8 167.4 188.6 36.4 34.0 36.8 10.1 11.8 14.5 36.7 39.5 46.4 42.6 44.4 49.2 35.0 37.7 41.7 Õ��íãàéí á¿ñ 287.1 306.0 339.7 88.2 92.4 102.5 35.4 36.9 40.6 32.8 36.8 42.2 4.9 5.4 6.2 33.2 36.4 39.5 92.6 98.1 108.7 Òºâèéí á¿ñ 117.6 122.2 130.1 1.6 1.8 1.9 7.6 8.4 9.0 19.9 17.5 12.3 17.1 17.4 16.9 3.1 3.3 3.5 28.4 29.5 34.1 39.9 44.3 52.4 Ç¿¿í á¿ñ 145.5 145.1 155.6 38.0 38.9 41.8 53.8 48.8 50.3 53.7 57.4 63.5 Óëààíáààòàð 22.1 23.6 25.5 46.5

850.7 198.3 331.9 320.5

1 086.5 18.4 28.0 156.3 317.7 87.2 129.7 349.2

1 515.8 366.0 144.4 259.0 14.0 365.3 367.1

1 353.8 252.6 164.7 330.0 368.2 238.3

41.4

851.2 204.1 313.3 333.8

1 114.4 22.5 27.3 165.9 332.6 92.0 121.2 352.9

1 645.1 379.7 163.3 271.8 21.0 395.3 414.0

1 495.3 242.2 198.4 373.5 413.7 267.5

Ýì õîíü Ewe 2003 2004 4 853.2 5 147.5

(Õ¿ñíýãò 10.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë - Table 10.6 continuation) Ýì ÿìàà Female goat 2005 2006 2003 2004 2005 2006 5 751.8 6 611.5 4 572.4 5 074.8 5 721.8 6 590.7 West region 1 688.9 1 965.3 1 491.3 1 719.4 1 939.1 2 234.5 251.5 271.1 275.0 270.0 281.4 310.4 242.9 292.5 301.2 376.2 460.9 545.9 431.2 530.0 274.1 318.2 357.3 430.1 458.6 520.8 297.7 346.0 381.1 423.1 304.7 350.9 343.3 409.0 458.4 525.0 Khangai region 1 881.4 2 220.5 1 385.1 1 560.1 1 802.8 2 141.2 441.9 511.7 261.8 280.9 321.9 370.0 189.5 226.0 244.5 307.3 376.2 460.3 314.9 385.2 164.8 177.0 210.9 263.9 25.5 31.8 19.3 22.0 26.2 34.0 441.9 503.0 328.5 367.2 408.0 460.2 467.7 562.8 366.2 405.7 459.6 552.8 Central region 1 222.9 1 344.7 1 099.9 1 183.3 1 320.4 1 445.4 27.5 32.6 22.6 27.7 35.2 39.1 32.8 40.4 21.5 20.1 23.3 33.1 167.0 139.8 169.0 190.8 192.7 163.0 359.4 379.8 302.9 320.6 351.5 372.9 104.0 108.9 250.1 280.0 323.3 338.0 132.2 155.2 100.4 98.7 109.7 134.9 400.0 488.0 233.4 245.4 284.7 364.4 East region 912.5 1 019.1 553.1 573.4 617.7 713.0 226.4 253.4 95.6 106.7 125.9 152.9 313.1 341.8 235.4 233.5 226.7 248.6 373.0 423.9 222.1 233.2 265.1 311.5 Ulaanbaatar 46.0 62.3 43.0 38.6 41.8 56.5

SECTION 10. AGRICULTURE

181


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.7 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ ÒÎËÃÎÉÍ Õ¯ÐÑÝÍ ÄÝÝÄ ÕÝÌÆÝÝ, ìàëûí òºðºë, îíîîð HIGHEST NUMBER OF LIVESTOCK, by type and years

Òºðºë Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Type Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

1918 îíîîñ îí year 2006 1954 1999 1999 1941 2006

since1918 1961 îíîîñ ìÿí.òîë îí thous.heads year 34 802.9 2006 895.3 1961 3 163.5 1999 3 824.7 1999 15 936.4 1999 15 451.7 2006

since1961 ìÿí.òîë thous.heads 34 802.9 751.7 3 163.5 3 824.7 15 191.3 15 451.7

10.8. ÖÝÂÝÐ, ÝÐËÈÉÇ, ÍÓÒÃÈÉÍ ØÈËÌÝË ÎÌÃÈÉÍ ÁÎËÎÍ ÑÀÉÆÐÓÓËÑÀÍ ÍÓÒÃÈÉÍ YYËÄÐÈÉÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ìàëûí òºð뺺ð NUMBER OF FRESHBRED, CROSSBRED, THOROUGHBRED AND IMPROVED BRED ANIMALS, by type ìÿí.òîë thous.heads Òºðºë Type 2003 2004 2005 2006 Öýâýð ¿¿ëäðèéí ìàë Á¿ãä Yõýð Õîíü ßìàà Á¿ãä Yõýð Õîíü ßìàà

Á¿ãä Òýìýý Àäóó Yõýð Õîíü ßìàà

Total Cattle Sheep Goat Ýðëèéç ìàë Total Cattle Sheep Goat Íóòãèéí øèëìýë îìãèéí ìàë Total Camel Horse Cattle Sheep Goat Íóòãèéí ñàéæðóóëñàí

Á¿ãä Òýìýý Àäóó Yõýð Õîíü ßìàà

182

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

Freshbred livestock 1 161.0 1 211.3 15.7 26.5 975.3 1 013.1 170.0 171.7 Crossbred livestock 380.4 450.4 57.9 53.5 68.1 73.7 254.4 323.2

1 520.7 21.7 1 205.2 293.8

1 783.0 30.2 1 411.0 341.8

356.9 55.5 53.9 247.5

505.0 62.3 57.7 385.0

697.4 7.3 16.5 0.5 113.0 560.1

774.3 8.7 25.3 2.1 103.9 634.3

1 253.2 1.3 21.3 27.9 753.2 449.5

1 487.5 0.5 10.2 19.8 892.7 564.3

Thoroughbred livestock 572.8 5.2 19.0 2.5 65.5 480.6

708.4 5.3 21.4 0.7 81.6 599.4

Improved bred animals 1 111.5 0.5 10.2 21.8 738.8 340.2

1 177.5 0.7 12.6 23.2 719.0 422.0


SECTION 10. AGRICULTURE 10.9 ÒªË ÁÎÉÆÈËÒ, òºð뺺ð, îíû ýöýñò REARING OF YOUNG ANIMALS, by type, at the end of year Îí Year

áîòãî young camels

Á¿ãä Total

óíàãà foals

Áîéæñîí òºë, ìÿí.òîë. 2003 2004 2005 2006

7 885.5 9 296.1 9 333.0 10 778.6

31.7 35.8 34.6 33.3

¯¿íýýñ : Of which: òóãàë calves

93.4 97.2 94.1 95.3

èøèã kids

Number of survivals, thous.heads 306.3 384.1 387.4 394.1

Òºë áîéæèëòûí õóâü 2003 2004 2005 2006

õóðãà lambs

512.8 549.0 569.3 611.6

3 761.0 4 250.4 4 372.8 5 009.1

3 273.7 4 076.8 3 968.9 4 730.5

Percentage of survivals 92.7 95.1 93.3 93.6

87.8 94.0 92.3 92.7

94.4 97.1 96.0 96.3

93.4 97.4 95.1 96.2

93.8 97.4 93.0 94.5

77 88 85 87

78 89 78 83

100 ýõýýñ áîéæóóëñàí òºë, òîëãîé Average rate of survivals of young animals per 100 female breeding stock, head 2003 2004 2005 2006

75 86 80 84

42 46 45 44

52 66 68 69

66 76 78 80

10.10 Ç¯É ÁÓÑÀÀÐ ÕÎÐÎÃÄÑÎÍ ÒÎÌ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, òºð뺺ð, îíû ýöýñò LOSSES OF ADULT ANIMALS, by type, at the end of year ìÿí. òîë thous. heads Òºðºë

Type

Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

2003 1 324.3 7.3 136.7 215.4 536.6 428.4

2004 291.7 2.4 31.0 46.0 116.0 96.3

2005 677.2 3.7 39.1 58.1 255.7 320.7

2006 476.4 4.7 30.6 39.5 182.2 219.3

183


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.11 Õ¯ÍÑÝÍÄ ÕÝÐÝÃËÝÑÝÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ìàëûí òºð뺺ð, îíû ýöýñò TOTAL LIVESTOCK SLAUGHTERED FOR CONSUMPTION, by type, end of year ìÿí.òîë thous.heads Òºðºë

Type

Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

2003

2004

5 034.5 20.7 193.6 388.7 3 104.4 1 327.1

2005

6 404.9 33.3 317.6 454.2 3 204.3 2 395.5

2006

6 284.0 33.4 324.5 389.2 2 918.2 2 618.8

5 898.0 29.3 277.9 367.8 2 896.1 2 326.9

Îíû ýõíèé ìàëä ýçëýõ õóâü Percentage to total livestock at the beginning of the year Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

184

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

21.1 8.2 9.7 20.6 29.2 14.5

25.2 13.0 16.1 25.3 29.8 22.5

22.4 13.0 16.2 21.1 25.0 21.4

19.4 11.5 13.7 18.7 22.5 17.5


SECTION 10. AGRICULTURE 10.12 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ÒªÐ˪ªÐ 2006 ÎÍÄ ÝÕÍÈÉ ÒÀÂÀÍ ÁÀÉÐÒ ÎÐÑÎÍ ÀÉÌÀÃ, ÑÓÌ, ìàëûí òºð뺺ð RANK OF FIRST FIVE AIMAGS AND SOUMS BY NUMBER OF LIVESTOCK, in 2006, by type Ñóì Soums Àéìàã, Aimags

Õºâñãºë Khovsgol ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Çàâõàí Zavkhan Àðõàíãàé Arkhangai Óâñ Uvs

Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

Àéìãèéí íýð Aimags

Íèéò ìàëûí òîîãîîð By total livestock Ýðäýíýäàëàé 2 973.5 Äóíäãîâü Dundgovi Erdenedalai Óâñ Òýñ 2 623.3 Uvs Tes ªâºðõàíãàé Áàÿíãîë 2 550.8 Ovorkhangai Bayangol 2 530.5 Àðõàíãàé Ýðäýíýìàíäàë Arkhangai Erdenemandal Õºâñãºë Öàãààí-Óóë 2 400.9 Khovsgol Tsagaan-Uul Òýìýýãýýð

ªìíºãîâü Omnogovi Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Äîðíîãîâü Dornogovi Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Äóíäãîâü Dundgovi Àðõàíãàé Arkhangai Òºâ Tov Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii ªâºðõàíãàé Ovorkhangai

Ñóìûí íýð Soums

71.7 26.0 25.5 23.1 19.7

205.2 197.9 176.3 176.0 151.3

Ìàëûí òîî, ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

301 239.0 238.8 230.4 223.0

By camels

ªìíºãîâü Õàíáîãä Omnogovi Khanbogd ªìíºãîâü Ìàíäàë-Îâîî Omnogovi Mandal-Ovoo Áàÿíõîíãîð Áàÿíëèã Bayankhongor Bayanlig ªìíºãîâü Ìàíëàé Omnogovi Manlai Äóíäãîâü ªëçèéò Dundgovi Olziit Àäóóãààð By horses Áóëãàí Ñàéõàí Bulgan Saikhan Ýðäýíýöàãààí Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Erdenetsagaan Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð ̺íõõààí Sukhbaatar Munkhkhaan Õýíòèé Áàòíîðîâ Khentii Batnorov

13.9 10.5 9.8 7.1 5.8

26.1 24.1 21.0 20.9 20.7

185


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ

Àéìàã, Aimags

Õºâñãºë Khovsgol Àðõàíãàé Arkhangai Õýíòèé Khentii Òºâ Tov Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar

Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

286.3 281.3 162.9 131.1 128.6

(Õ¿ñíýãò 10.12-ûí ¿ðãýëæëýë Table 10.12 continuation ) Ñóì Soums Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Àéìãèéí íýð Ñóìûí íýð Number of Aimags Soums livestock, thous.heads ¯õðýýð By cattle Àðõàíãàé ªíäºð-Óëààí Arkhangai Ondor-Ulaan ªâºðõàíãàé Óÿíãà Ovorkhangai Uyanga Àðõàíãàé Òàðèàò Tariat Arkhangai ×óëóóò Àðõàíãàé Chuluut Arkhangai Àðõàíãàé Èõòàìèð Ikhtamir Arkhangai Õîíèîð

Çàâõàí Zavkhan Õºâñãºë Khovsgol ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Óâñ Uvs Àðõàíãàé Arkhangai Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Õºâñãºë Khovsgol Õîâä Khovd Áàÿíõîíãîð Bayankhongor ªâºðõàíãàé Ovorkhangai

186

1 251.5 1 249.0 1 213.4 1164.8 1162.4

1 370.1 1287.0 1 267.0 1 136.4 1134.4

33.1 26.6 26.5 26.1 26.1

By sheep

Óâñ Òýñ Uvs Tes Äóíäãîâü Ýðäýíýäàëàé Dundgovi Erdenedalai ªâºðõàíãàé Áàÿíãîë Ovorkhangai Bayangol Àðõàíãàé Ýðäýíýìàíäàë Erdenemandal Arkhangai Õºâñãºë Öàãààí-Óóë Khovsgol Tsagaan-Uul ßìààãààð By goat Äóíäãîâü Ýðäýíýäàëàé Erdenedalai Dundgovi ªâºðõàíãàé Áîãä Bogd Ovorkhangai Õîâä Áóëãàí Khovd Bulgan ªìíºãîâü Íîìãîí Omnogovi Nomgon Ãîâü-Àëòàé Öýýë Govi-Altai Tseel

143.9 141.4 135.3 133.6 113.8

132.4 129.9 125.3 110.7 107.8


SECTION 10. AGRICULTURE 10.13 Ì ÀË×ÈÍ ª ÐÕÈ É Í ÒÎ Î , á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò N U M BER O F HER DSM EN H O U SEH O LDS, by regions, aim ags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, Aim ags and 2003 2004 2005 íèéñëýë the Capital ÁY ÃÄ TO TAL 172 412 169 024 168 344 Á àðóóí á¿ñ W est region Á¿ãä Total 48 576 48 829 48 781 Áàÿí-ª ëãèé Bayan-O lgii 11 200 11 511 10 961 Ãîâü-Àëòàé G ovi-Altai 8 109 8 083 8 129 Çàâõàí Zavkhan 10 230 10 187 10 278 Óâñ U vs 9 920 10 030 10 057 Õîâä Khovd 9 117 9 018 9 356 Õ àíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 70 388 68 213 67 716 Àðõàíãàé Arkhangai 17 077 16 065 15 991 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 11 349 11 383 11 336 Áóëãàí Bulgan 7 268 6 735 6 361 Î ðõîí O rkhon 794 746 858 ª âºðõàíãàé O vorkhangai 17 416 17 055 17 088 Õºâñãºë Khovsgol 16 484 16 229 16 082 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 31 409 30 285 30 677 Ãîâüñ¿ìáýð G ovisum ber 475 500 505 Äàðõàí-Óóë D arkhan-Uul 919 890 1 005 Äîðíîãîâü D ornogovi 4 092 3 936 3 858 Äóíäãîâü D undgovi 7 955 7 803 7 877 ª ìíºãîâü O m nogovi 6 328 6 313 6 283 Ñýëýíãý Selenge 2 921 2 893 3 169 Òºâ Tov 8 719 7 950 7 980 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 19 843 19 311 18 732 Äîðíîä D ornod 4 803 4 628 4 350 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 7 688 7 758 7 310 Õýíòèé Khentii 7 352 6 925 7 072 Óëààíáààòàð U laanbaatar Óëààíáààòàð U laanbaatar 2 196 2 386 2 438 10.14 ÕÓÂÈ ÉÍ Ì ÀËÒÀÉ ª ÐÕÈÉ Í Á¯ËÝ ÃËÝ ËÒ*, ìàëû í òîîíû á¿ëãýýð G R O U PIN G O F H O U SEH O LDS BY NU M BER O F PRIVATE LIVESTO C K* by group num ber of livestock Num ber of Ì àëû í òîî 2003 2004 2005 livestock Ä¿í Total 236 210 229 437 225 391 >10 >10 29 897 28 010 24 280 11-30 31-50 51-100 101-200

11-30 31-50 51-100 101-200

2006 170 755 49 11 8 10 10 9

343 078 375 511 066 313

68 16 11 6

762 289 572 561 868 16 643 16 829 30 650 571 1 113 3 490 7 747 6 150 3 110 8 469 19 4 7 7

024 563 353 108

2 976

2006 225 366 21 710

39 341

34 295

32 214

27 791

32 396 52 871 47 393

28 930 48 860 47 946

26 919 46 138 49 498

24 175 43 687 52 445

201-500 201-500 29 669 34 941 38 245 44 765 501-999 501-999 3 870 5 367 6 527 8 458 1000-1499 1000-1499 684 943 1 354 2 024 1500-2000 1500-2000 61 98 142 182 2001+ 2001+ 28 47 74 129 Òàéëáàð:* Ì àë÷èí ºðõ áîëîí àìèíäàà ìàëòàé ºðõèéí ä¿íãýýð ãàðãàâ Note: * O btained as the sum of herdsm en household and households w ith private livestock

187


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.15 ÌÀË×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HERDSMEN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and 2003 the Capital TOTAL 377 936 Áàðóóí á¿ñ Total 110 802 Bayan-Olgii 23 513 Govi-Altai 18 433 Zavkhan 23 786 Uvs 22 390 Khovd 22 680 Õàíãàéí á¿ñ Total 148 929 Arkhangai 33 983 Bayankhongor 24 000 Bulgan 14 722 Orkhon 1 806 Ovorkhangai 37 007 Khovsgol 37 411 Òºâèéí á¿ñ Total 67 604 Govisumber 837 Darkhan-Uul 1 982 Dornogovi 8 601 Dundgovi 17 845 Omnogovi 13 632 Selenge 5 997 Tov 18 710 Ç¿¿í á¿ñ Total 45 341 Dornod 10 411 Sukhbaatar 18 430 Khentii 16 500 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 5 260

2004

2005

2006

369 704 364 293 West region 110 190 107 980 24 889 23 234 18 050 18 642 23 560 23 300 21 988 21 343 21 703 21 461 Khangai region 143 979 140 775 31 648 32 073 24 378 24 445 13 733 12 529 1 596 1 634 35 329 33 779 37 295 36 315 Central region 65 450 66 427 989 1 043 1 689 2 541 8 555 8 498 17 339 16 936 13 358 13 152 6 422 6 707 17 098 17 550 East region 43 923 42 749 9 724 9 894 19 000 18 214 15 199 14 641 Ulaanbaatar 6 162 6 362

364 350 108 815 23 071 19 113 23 417 21 222 21 992 143 844 32 293 24 254 13 489 1 683 35 041 37 084 63 063 1 228 2 016 7 330 16 487 12 053 7 023 16 926 42 510 9 793 18 342 14 375 6 118

10.16 ÌÀË×ÄÛÍ ÍÀÑÍÛ Á¯ÒÝÖ AGE COMPOSITION OF HERDSMEN õóâü percentage Íàñíû á¿ëýã

Age group

Á¿ãä ?¿íýýñ:

Total breeders of which:

16-35

2003

2004

2005

2006

100.0

100.0

100.0

100.0

16-35

53.4

52. 2

50. 6

49. 5

36-55*/60**

36-55*/60**

33.5

34. 6

36. 2

37. 9

56*+/61**+

56*+/61**+

13.1

13. 3

13. 2

12. 6

Òàéëáàð: * Ýìýãòýé ** Ýðýãòýé Note: * Female ** Male

188


SECTION 10. AGRICULTURE 10.17 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä SELECTED SOCIAL INDICATORS OF HERDSMEN HOUSEHOLDS ìÿí. ºðõ thous.households 2003

2004

2005

2006

Öàõèëãààí ¿¿ñã¿¿ðòýé

With electricity

28.9

53.7

67.7

78.7

Òåëåâèçîðòîé Á¿õ òºðëèéí àâòîìàøèíòàé Òðàêòîðòîé Ìîòîöèêëòýé Õèéñýí ýñãèé, ìÿí.ì

With TV With cars

33.2

48.6

60.1

70.2

19.8 2.7 33.4

21.8 2.6 35.7

23.2 2.4 37.4

26.6 2.7 42.0

229.1

206.8

165.4

With tractor With motocycle Actual produced felt, thous.m

179.7

10.18 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2006 îíä SELECTED SOCIAL INDICATORS OF HERDSMEN HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, in 2006

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Ìàë÷èí ºðõèéí òîîãîîð By number of herdsmen households öàõèëãààí òåëåàâòî ìîòîòðàêòîð¿¿ñã¿¿ðòýé âèçîðìàøèíöèêëòîé with òîé òàé òýé electric with with with with motors, TV car motor tractor engine set cycle 78 711 70 199 26 578 41 990 2 656 West region Áàðóóí á¿ñ 25 753 22 461 8 391 12 377 541 5 210 4 571 2 005 2 502 64 4 681 4 407 1 859 3 295 49 5 685 4 288 1 572 2 445 162 4 672 4 085 1 314 1 983 111 5 505 5 110 1 641 2 152 155 Khangai region Õàíãàéí á¿ñ 27 568 24 997 8 601 15 799 787 5 328 3 506 1 393 2 526 102 5 215 5 218 1 840 3 585 61 2 784 2 913 1 434 1 393 345 824 641 79 173 20 6 958 6 143 1 833 4 349 45 6 459 6 576 2 022 3 773 214 Central region Òºâèéí á¿ñ 14 888 12 359 6 260 9 423 770 188 275 101 232 9 764 658 255 97 65 1 577 1 292 619 1 196 21 4 005 3 364 1 698 3 290 42 3 712 2 906 1 418 2 886 41 1 375 980 678 311 297 3 267 2 884 1 491 1 411 295 East region Ç¿¿í á¿ñ 8 664 8 318 2 820 4 166 483 1 640 2 059 479 809 179 4 317 3 548 1 031 2 152 52 2 707 2 711 1 310 1 205 252 Ulaanbaatar Óëààíáààòàð 2 064 506 225 75 1 838

189


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.19 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÌÝÐÃÝÆÈËÒÝÍ NUMBER OF AGRICULTURAL SPECIALIST ìÿí.õ¿í. thous.person ¯ç¿¿ëýëò Ìàë ç¿é÷ Ìàëûí ýì÷ Àãðîíîìè÷ Ìåõàíèêæóóëàã÷

Indicators

1996

Livestock specialist Veterinarian Agronomist Mechanic

2000 0.4 1.5 0.2 6.2

2003 1.1 2.0 0.5 4.3

2006 0.9 2.0 0.5 3.7

0.8 1.8 0.5 2.4

10.20 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÒÅÕÍÈÊÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF AGRICULTURAL TECHNIQUES ìÿí.øèð. thous.pcs. ¯ç¿¿ëýëò Òðàêòîð ¯ð òàðèàíû êîìáàéí Òàðèà ¿ðëýã÷

Indicators

1996

Tractors Grain harvester Tractor drills

2000 7.0 1.4 2.9

2003 4.7 1.1 2.0

2006 4.2 1.1 1.6

3.9 0.6 0.9

10.21 ÌÀËÛÍ ÕÀØÀÀÍÛ ÒÎÎ, ÁÀÃÒÀÀÌÆ, òºð뺺ð NUMBER OF LIVESTOCK FENCE, CAPACITY, by type

Fence-total Fence for cattle Capacity Fence for cattle Warm fence Capacity Fence with roof Capacity

õýìæèõ íýãæ ìÿí.ø ìÿí.ø ñàÿ.òîë ñàÿ.òîë ìÿí.ø ñàÿ.òîë ìÿí.ø ñàÿ.òîë

thous.pcs thous.pcs mln.head mln.head thous.pcs mln.head thous.pcs mln.head

101.4 22.0 27.6 2.2 10.9 2.3 69.2 17.4

113.5 23.9 36.8 2.8 11.4 1.8 71.2 19.5

121.2 27.9 29.0 2.5 14.6 2.1 73.5 17.0

129.4 30.8 37.3 3.4 17.2 3.6 79.3 21.5

Fence without roof Capacity

ìÿí.ø ñàÿ.òîë

thous.pcs mln.head

21.3 7.8

30.9 15.4

33.1 9.8

32.9 12.1

õýìæèõ íýãæ

Unit

ìÿí.ø

thous.pcs

Òºðºë Õàøàà-á¿ãä Áîäûí Áàãòààìæ Áîäûí õàøààíû Äóëààí áàéð Áàãòààìæ Ñàðàâ÷òàé õàøàà Áàãòààìæ Ñàðàâ÷ã¿é õàøàà Áàãòààìæ

Type

Unit

1996

2000

2003

2006

10.22 ÓÑÒ ÖÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, òºð뺺ð NUMBER OF WELLS, by type Òºðºë Õóäàã -á¿ãä

Type Well-total

1996 34.4

2000 30.9

Engineer construction ìÿí.ø thous.pcs 13.0 8.2 Ýíãèéí Simple mine well ìÿí.ø thous.pcs 21.4 22.7 Áýë÷ýýðò áàéðøäàã In the pasture ìÿí.ø thous.pcs 27.6 21.7 Àøèãëàãääàãã¿é Unused well ìÿí.ø thous.pcs 6.3 5.8 Óñàí ñàí Tank for livestock ìÿí.ø thous.pcs 1.7 1.0 livestock 20.1 14.9 Áàãòààìæ Capacity ìÿí.ì3 thous.ì 3 Ýõ ñóðâàëæ: *ÕÕÀÀß-íû " Õóäàã, óñëàëòûí ñèñòåìèéí ¿çëýã"-èéí ä¿íãýýñ àâëàà. Source: *Census of well and irrigation system conducted by Ministry of Food and Agriculture.

2003* 40.9

2006 38.7

Èíæåíåðèéí õèéöòýé

190

19.5 21.4 32.3 12.8 1.6

10.0 28.6 24.8 4.8 0.8

115.0

71.9


SECTION 10. AGRICULTURE 10.23 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÝÄÝËÁÝÐ ÃÀÇÀÐ AGRICULTURAL AREAS Òºðºë պ人 àæ àõóéí ãàçàð Ýäýëáýð ãàçàð-á¿ãä ¿¿íýýñ:

Type Agricultural land Agricultural areas-total of which:

õàäëàí, áýë÷ýýðèéí òàëáàé meadows & pastures õàãàëñàí ãàçàð Íèéò òàðèàëñàí òàëáàé ¿¿íýýñ: ¿ð òàðèà òºìñ õ¿íñíèé íîãîî òýæýýëèéí óðãàìàë

arable land natural Sown area-total of which: cereals potato vegetables fodder crops

2003 115 580.5 113795.6

2004 115 455.8 113681.5

ìÿí. ãà thous.hectares 2005 2006 115 232.6 116 037.7 113 449.4 114 248.2

113 089.9

112 975.8

112 752.4

113 550.4

705.7 225.9

705.7 200.5

697.0 225.3

697.8 162.0

207.3 8.4 5.9 3.2

172.9 9.1 4.9 5.1

159.1 9.8 5.9 5.2

126.2 10.7 5.9 3.9

10.24 ÌÀËÛÍ ÀØÈà ØÈÌÈÉÍ ÃÀÐÖ, 2006 îíû ò¿¿âýð ñóäàëãààãààð YIELD OF LIVESTOCK, by sample survey, in 2006 ªíäºð Òàë õýýðèéí Õàíãàéí á¿ñ Ãîâèéí á¿ñ óóëûí á¿ñ á¿ñ Á¿òýýãäýõ¿¿í Products Mountain Steppe Forest region Govi region region region Ìàëûí æèí, àìüäûí æèíãýýð, êã Average live weights, kg Camel Òýìýý 436 300 358 444 Horse Àäóó 240 288 237 251 Cattle ¯õýð 234 273 241 240 Sheep Õîíü 37 40 35 41 Goat ßìàà 31 36 32 32 Ñ¿¿íèé äóíäàæ ãàðö, ñààëèíä õàìðàãäñàí õóãàöààãààð, ëèòð Average milk yield, by milked time, litre Female camel milk Èíãýíèé ñ¿¿ 194 194 151 231 Mare milk ÿ¿íèé ñ¿¿ 300 228 204 196 Cow milk ¯íýýíèé ñ¿¿ 518 575 366 321 Ewe milk Õîíèíû ñ¿¿ 10 24 38 27 Female goat milk ßìààíû ñ¿¿ 14 16 15 9 Íîîñ, íîîëóóðûí äóíäàæ ãàðö,ãðàìì Average wool yield, grams Camel wool Òýìýýíèé íîîñ 3 619 3 333 3 631 3 962 Sheep wool Õîíèíû íîîñ 1 259 1 116 1 258 1 164 ßìààíû íîîëóóð Cashmere 320 281 385 407 ßìààíû õÿëãàñ Goat hair 171 221 11 97 Àäóóíû õººâºð Horse fine wool 230 214 216 181 Horse hair Àäóóíû õÿëãàñ 242 380 320 342 Cattle fine wool ¯õðèéí õººâºð 156 269 320 135 Cattle hair ¯õðèéí õÿëãàñ 190 23 249 12

Óëñûí äóíäàæ National average

414 249 247 41 33

194 198 497 33 14

3 812 1 182 301 32 214 339 298 159

191