Page 1


ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÃÀÇÀÐ NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÝÌÕÒÃÝË MONGOLIAN STATISTICAL YEARBOOK 2005 (2005 îíû çàðèì ¿ç¿¿ëýëòèéã óðüä÷èëñàí áàéäëààð ãàðãàâ). (Several data for 2005 are preliminary).

ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ULAANBAATAR 2006


DDC 310’ 517 M-666

Ýìõòãýëèéã íýãòãýæ, õýâëýëä áýëòãýñýí: Ã.Áàòáóÿí, Ä.Ýíõçàÿà

Printing design by:

Õàÿã: Çàñãèéí ãàçðûí III áàéð, ºðºº -319, Óëààíáààòàð- 20 à, Ìîíãîë Óëñ Óòàñ: 322424 Ôàêñ: (976 -11) - 324518 È-ìàéë : nso@ magicnet. mn, Èíòåðíåò: http: // www. nso.mn

Address: Government Buildiing III, Room-319, Ulaanbaatar-20 a, Mongolia Phone: 322424 Fax: (976 -11) - 324518 E- mail : nso@ magicnet. mn, Internet: http: // www. nso.mn

G.Batbuyan, D.Enkhzaya

ISBN 99929 - 0 - 700 - 2 Ýíýõ¿¿ ýìõòãýëèéã çºøººðºëã¿éãýýð îëøðóóëàõ, äàõèí õýâëýõèéã õàòóó õîðèãëîíî. All rights reserved.


ªÌÍªÕ ¯Ã Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã ºìíºõ îíóóäûíõòàé çýðýãö¿¿ëýí õàðóóëñàí ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéã ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð 1960 îíîîñ õîéø æèë á¿ð ãàðãàæ áàéãàà þì. Òóñ óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õºãæèëòýé óÿëäàí ýíýõ¿¿ ýìõòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí òîî õ¿ðýý ºðãºæèí áàÿæñààð èðñýí áèëýý. Ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò, àðãà÷ëàëûã îëîí óëñûí íèéòëýã ñòàíäàðòàä íèéö¿¿ëýõ àæëûã òîäîðõîé ¿å øàòòàéãààð ã¿éöýòãýæ áàéíà. Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëèéã õýðýãëýã÷äèéí õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëýõ, îéëãîìæòîé áîëãîõûí òóëä ¿íäñýí ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéí àðãà÷ëàë, íýð òîìú¸îíû òàéëáàðûã òóõàéí á¿ëýã á¿ðèéí ºìíº îðóóëæ, çàðèì íýìýëò, òîäîòãîëóóäûã õèéñýí áîëíî. Ñòàòèñòèêèéí 2005 îíû ýìõòãýëä Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëü, òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, òºðèéí àëáàíû àíãèëàëààð, àéìàã, íèéñëýëýýð, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí, ºì÷èéí õýëáýðýýð, ýðäìèéí çýðýã öîëòîé ¿íäñýí àæèëëàãñàä, íèéòèéí íîìûí ñàí, ñî¸ëûí òºâèéí òîî, 10000 õ¿í àìä íîãäîõ ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷èä, õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò, íýã õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí äàðõëààæóóëàëòàíä õàìðàãäàëò, ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã øèíýýð íýìæ, çàðèì ¿ç¿¿ëýëòèéã äýëãýðýíã¿éëæ îðóóëëàà. Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëàí æèë á¿ðèéí ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëýýñ ãàäíà, Ìîíãîë óëñ çàõ çýýëä ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë 1998-2002 îí, Ìîíãîë óëñûí õ¿í àì XX çóóíä, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí áàéäëûí òàëààðõ ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, òàíèëöóóëãà áîëîí òîìîîõîí ñýäýâ÷èëñýí àæèëëàõ õ¿÷èí, õ¿¿õäèéí õºäºëìºð, ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿¿âýð ñóäàëãààíû íýãäñýí òàéëàí /2002-2003 îí/, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí íýã óäààãèéí á¿ðòãýë, ò¿¿âýð ñóäàëãàà /2004 îí/, íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóäàëãàà / 2003 îí/, çýðýã òºðºëæñºí ñóäàëãààíû òàéëàíãóóäûã ýìõòãýí ãàðãàñàí áîëíî. ̺í Ìîíãîë óëñûí ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí ãîë ñàëáàðûí íýã áîëîõ ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí öàð õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ ¿íäýñ áîëñîí ìàë òîîëëîãûí ¿ð ä¿íã òóñãàé íîì áîëãîí õýâëýí ãàðãàñàí. ̺í ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, æèëèéí ýìõòãýë, ýäèéí çàñãèéí áóñàä ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéã áàãòààñàí âåá õóóäñûã àøèãëàí ñòàòèñòèêèéí ñîíèðõñîí ìýäýýëëèéã äóðûí õýðýãëýã÷ ìàíàéä õàíäàí àâ÷ àøèãëàõ áîëîìæòîé ãýäãèéã äóðäàõàä òààòàé áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ õýâëýí ãàðãàæ áàéãàà ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéí òàëààð áîëîí ò¿¿íòýé õîëáîãäñîí ñóäàëãàà, òîîí ¿ç¿¿ëýëòèéí òóõàé äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã ñîíèðõñîí õýí áîëîâ÷ ººðèéí ñàíàë, õ¿ñýëòýý äàðààõ õàÿãààð èð¿¿ëáýë áèä äóðòàéÿà õ¿ëýýí àâ÷ õàìòðàí àæèëëàõ áîëíî. Ìàíàé õàÿã: Óëààíáààòàð õîò, Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Áàãà òîéðóó 44, Çàñãèéí ãàçðûí III áàéð, ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð E-mail: nso@magicnet.mn Website: http://www.nso.mn Ôàêñ: 976-11-324518 Óòàñ: 976-11-322424

3


PREFACE The National Statistical Office has been producing the Statistical Yearbook of Mongolia since 1960. The Statistical Yearbook shows social and economic indicators of Mongolia. In correspondence with the development of the socio-economic situation of Mongolia the extent and frame of indicators for the yearbook are expanding. Statistical indicators have been innovated and updated step by step in conformity with the international standards. In order to expand the users frame, made the yearbook user-friendly main indicators methodology and explanations have been added in the each previous section. Moreover, number of indicators has significantly risen as well as some indicators were shown in more comprehensive manner. In Statistical yearbook 2005, indicators such as selection of Presidential election, number of civil servants and their average salaries and wages by state classifications and by aimags as well as city, number of staff who has scientific degrees, public libraries and cultural centers, number of patients who has cancers, death rates per 10000 population, involvement of children up to one year for the precaution injection and the number of prisoners are added in detail. In addition, yearly statistical books 1998-2002, Population of Mongolia in the XX century, social and economic monthly bulletins and introductions, 2002-2003 joint report from sample surveys on labor force, child labor and household income, expenditure and livelihood, 2004 one-time registration of and sample survey on handicapped citizens, 2003 reproduction health survey and the result from livestock census were published at market for public use. Also, special book has been published based on the result of livestock census, which defines the scope of animal husbandry that is one of the main economic sectors of Mongolia. Moreover, it is pleasant to mention that all users can obtain data on main indicators of socio-economic situation from our website using Internet connections. We would appreciate if you send your comments how to improve statistical bulletins and statistical data of interest on the following address: Address: Government building III Baga toiruu 44, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia E-mail: nso@magicnet.mn Website: http://www.nso.mn Fax: 976-11-324518 Phone: 976-11-322424

4


ÃÀÐ×Èà ªìíºõ ¿ã Ãàð÷èã Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

4 13 37

¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ

53

Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.1 Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãààíû íýãæ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1.2 Õîò õîîðîíäûí çàìûí óðò, êì 1.3 Òîìîîõîí óóëñ 1.4 Òîìîîõîí ãîëóóä 1.5 Òîìîîõîí íóóð

54 56 57 58 58 58

Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ 2.1 Ìîíãîë óëñûí åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí ä¿í 2.2 ÓÈÕ, îðîí íóòãèéí èðãýäèéí õóðëûí ñîíãóóëü 2.3 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð 2.4 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, ìýðãýæëýýð 2.5 Ñîíãîã÷äûí îðîëöîî

59 61 62 63 63 63

Á¯ËÝà 3. Õ¯Í ÀÌ 3.1 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 3.2 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 3.3 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.4 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîîí, õîò õºäººãèéí õàðüöàà, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.5 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.6 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 3.7 Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.8 Õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.9 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.10 Ýìýãòýé òýðã¿¿ëýã÷òýé ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò

64 68 68 69 70 71 72 73 74

76

3.11 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé, ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò

77

3.12 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýðëýëòýý öóöëóóëñàí õ¿íèé òîî, îíû ýöýñò 3.13 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, îíû ýöýñò 3.14 Òºðºëòèéí êîýôôèöèåíò¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.15 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýð á¿ë öóöàëñàí õ¿íèé òîî, ¿ð÷ëýãäñýí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 3.16 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 3.17 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 3.18 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, õ¿éñýýð 3.19 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.20 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, ýõíèé íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.21 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.22 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 3.23 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ÷¿¿äèéí òîî, ãýð á¿ëèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.24 1000 õ¿íä íîãäîõ õ¿í àìûí òºðºëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.25 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 3.26 1000 õ¿íä íîãäîõ íàñ áàðàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 3.27 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.28 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä 3.29 Íàñíû á¿ëýã äýõü íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíò, îíû ýöýñò

78 78 78

75

79 80 81 81 82 82 83 83 84 85 85 86 87 88 89

5


3.30 Á¿ðòã¿¿ëñýí ãýð á¿ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 3.31 Öóöëàëò, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò 3.32 ¯ð÷ëýëò, õ¿¿õäèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò

89 90 90

Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× 4.1 Õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, æèëèéí ýöýñò 4.2 Àæèëëàã÷èä, ñàëáàðààð, æèëèéí ýöýñò 4.3 Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.4 Àæèëëàã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.5 Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò 4.6 Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 4.7 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, ñàëáàðààð

93 95 96 97 98

105 107

4.8 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð

107

4.9 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàëààð 4.10 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí æèëèéí äóíäàæ öàëèí, ºì÷èéí õýëáýðýýð 4.11 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 4.12 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, òºðèéí àëáàíû àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 4.13 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷äûí òîî, àëáàí òóøààëûí àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í 5.1 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 5.2 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 5.3 ¯íäýñíèé íèéò îðëîãî 5.4 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé æèëèéí öýâýð ºñºëò, áóóðàëò, ñàëáàðààð 5.5 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàëáàðûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 5.6.Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü, îíû ¿íýýð 5.7 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóâààðèëàëòûí àðãûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 5.8 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö 5.9 Àéìãèéí äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 6.1 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû 1991-1-16=100 6.2 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð, XII=100 6.3 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, òàðèôûí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð 6.4 Óëààíáààòàð õîòûí çàðèì áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé æèëèéí äóíäàæ ¿íý 6.5 Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, àéìãààð, 2000-XII=100 6.6 Ãîë íýðèéí çàðèì áàðààíû äóíäàæ ¿íý, àéìãààð Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.1 ̺íãºíèé íèéë¿¿ëýëò 7.2 Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö, õóãàöààíû ýöýñò 7.3 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, õóãàöààíû ýöýñò 7.4 Õàäãàëàìæ, çýýëèéí æèëèéí õ¿¿, òºãðºã 7.5 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.6 ×àíàðã¿é çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.7 Èðãýäèéí õàäãàëàìæ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 7.8 Ãàäààä âàëþòûí çàõ çýýëèéí õàíø 7.9 ¯íýò öààñíû çàõ çýýë

6

99

108 108 109 109 110 111 113 114 115 115 116 117 117 118 119 120

á¿ëãýýð, 2000-

122 123 124 125 127 128 130 132 132 132 133 135 137 138 138


7.10 2005 îíä çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý õàìãèéí ºíäºðòýé áàéñàí 30 êîìïàíè

139

7.11 2005 îíä ¿íýò öààñ íü èäýâõòýé àðèëæèãäñàí 30 êîìïàíè, àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû òîîãîîð

140

Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.1 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.2 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.3 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.4 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.5 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.6 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 8.7 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 8.8 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 8.9 Óëñûí òºñ⺺ñ îðîí íóòãèéí òºñºâò îëãîñîí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 8.10 Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 8.11 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð

141 143 144 145 146 147 148 149 150

Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.1 Õºðºí㺠îðóóëàëò, òåõíîëîãèéí á¿òýö, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð, îíû ¿íýýð 9.2 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, îíû ¿íýýð 9.3 Áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí á¿òýö 9.4 Àøèãëàëòàíä îðóóëñàí áàðèëãà óãñðàëò, áàðèëãûí òºð뺺ð 9.5 Äîòîîäûí áîëîí ãàäààäòàé õàìòàðñàí áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 9.6 Áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí á¿ëýãëýëò 9.7 Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý, óëñààð, 2005 îíû óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ë÷èéí ñàðûí áàéäëààð

154 156 156 156 157

Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.1 պ人 àæ àõóéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.2 ÕÀÀ-í ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.3 Íýã õ¿íä íîãäîõ õºäºº àæ àõóéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 10.4 Ìàë, òýæýýâýð àìüòäûí òîî 10.5 Ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.6 Õýýëòýã÷ ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.7 Ìàëûí òîî òîëãîéí õ¿ðñýí äýýä õýìæýý, ìàëûí òºðºë, îíîîð 10.8 Öýâýð, ýðëèéç, íóòãèéí øèëäýã îìãèéí áîëîí íóòãèéí ñàéæðóóëñàí ¿¿ëäðèéí ìàëûí òîî, ìàëûí òºð뺺ð 10.9 Òºë áîéæèëò, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.10 Ç¿é áóñààð õîðîãäñîí òîì ìàëûí òîî, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.11 Õ¿íñýíä õýðýãëýñýí ìàëûí òîî, ìàëûí òºð뺺ð, îíû ýöýñò 10.12 Ìàëûí òîî, òºð뺺ð 2005 îíä ýõíèé òàâàí áàéðò îðñîí àéìàã, ñóì, ìàëûí òºð뺺ð 10.13 Ìàë÷èí ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 10.14 Õóâèéí ìàëòàé ºðõèéí á¿ëýãëýëò*, ìàëûí òîîíû á¿ëãýýð 10.15 Ìàë÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 10.16 Ìàë÷äûí íàñíû á¿òýö 10.17 Ìàë÷èí ºðõèéí íèéãýì àõóéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 10.18 Ìàë÷èí ºðõèéí íèéãýì àõóéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä 10.19 պ人 àæ àõóéí ìýðãýæèëòýí 10.20 պ人 àæ àõóéí òåõíèêèéí òîî 10.21 Ìàëûí õàøààíû òîî, áàãòààìæ, òºð뺺ð 10.22 Óñò öýãèéí òîî, òºð뺺ð

160 162 162 163 163 164 170 172

151 151 152

158 158 159

172 173 173 174 175 177 177 178 178 179 179 180 180 181 181

7


10.23 պ人 àæ àõóéí ýäýëáýð ãàçàð 10.24 Ìàëûí õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, çàðäàë 10.25 Òàðèàëñàí òàëáàé, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.26 Õóðààí àâñàí íèéò óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.27 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.28 Õóðààñàí óðãàö, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, óðãàìëûí òºð뺺ð 10.29 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí ¿ð òàðèà, òºìñíèé óðãàö, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 10.30 Áàéãàëèéí õàäëàí, òýæýýë áýëòãýë, òºð뺺ð 10.31 Ìàëûí òýæýýë áýëòãýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òºð뺺ð

183 188 188 189 193 195 195

Á¯ËÝà 11. ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ 11.1 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 11.2 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí ñàëáàðûí á¿òýö, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð 11.3 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, îíû ¿íýýð

201 203 204 205

11.4 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð

206

11.5 Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 11.6 Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 11.7 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íýã àæèëëàã÷èä íîãäîõ íýìýãäýë ºðòºã (õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ), ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 11.8 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñ 11.9 Í¿¿ðñíèé áàëàíñ 11.10 Äóëààíû áàëàíñ

207 208

Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ 12.1 Á¿õ òºðëèéí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, òºð뺺ð 12.2 Àâòî ìàøèíû òîî, òºð뺺ð 12.3 Àâòî ìàøèíû òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð 12.4 Òºìºð çàìûí òýýâðèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 12.5 1000 êì2 íóòàã äýâñãýðò íîãäîõ òºìºð çàì, 1 êì òºìºð çàìä íîãäîõ à÷àà, çîð÷èã÷ ýðãýëò 12.6 Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 12.7 Ñàéæðóóëñàí àâòî çàìûí óðò, îíû ýöýñò, êì

216 218 218 219 220 220 220 220

Á¯ËÝà 13. ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐ 13.1 Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 13.2 Õîëáîî, øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý, íýð òºð뺺ð 13.3 Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

221 223 224 224

Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.1 Íèéò ýðãýëò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.2 Ýêñïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.3 Èìïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 14.4 Ýêñïîðò, èìïîðò, á¿ñýýð, îíû ¿íýýð 14.5 Ýêñïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 14.6 Èìïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 14.7 Ýêñïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 14.8 Èìïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 14.9 Ãàäààä õóäàëäààíû ¿íèéí èíäåêñ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð 14.10 Ãàäààä õóäàëäààíû áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð 14.11 Ãàäààä õóäàëäààíû åðºíõèé èíäåêñ, õóäàëäààíû íºõöëèéí èíäåêñ 14.12 Ýêñïîðò, èìïîðò, áàðààíû á¿ëãýýð, îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëàëààð* 14.13 Òºëáºðèéí òýíöýë

225 229 230 231 232 233 234 238 239 240 241 241 242 244

8

181 182

210 213 214 215


Á¯ËÝà 15. ÄÎÒÎÎÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 15.1 Õóäàëäàà, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí íèéò ¿éëäâýðëýëò, îíû ¿íýýð

245 247

Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ 16.1 Îðîí ñóóö 16.2 Õîò, íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

248 250 251

Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 17.1 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìòîîð

253 255

17.2 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2005 îí

256

17.3 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí òîî, óëñààð

257

17.4 Óëñûí õèëýýð 2005 îíä íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷èä, àÿëàëûí çîðèëãî, á¿ñ íóòãààð

257

17.5 Óëñûí õèëýýð ãàðñàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìò, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2005 îí

258

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ

259

18.1 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò áîëîí ìºíãºí îðëîãî, îíû ¿íýýð 18.2 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò áîëîí ìºíãºí îðëîãûí á¿òýö 18.3 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò çàðëàãà, îíû ¿íýýð 18.4 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò çàðëàãûí á¿òýö 18.5 Æèøñýí íýã õ¿íä ñàðä íîãäîõ õ¿íñíèé çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé óëñûí äóíäàæ õýðýãëýý, îíóóäààð 18.6 Æèøñýí íýã õ¿íèé õîíîãò õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëèéí èë÷ëýã, íàéðëàãà

261 261 262 262

18.7 Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí, ñàðä íýã õ¿íä íîãäîõîîð, á¿ñ íóòãààð, îíóóäàààð

264

263 263

18.8 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, äýä á¿òöèéã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð îðîí íóòàãò õèéñýí õºðºí㺠îðóóëàëò 18.9 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñ뺺ñ áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð õèéñýí õºðºí㺠îðóóëàëò 18.10 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä îëãîæ áóé çýýë

271

Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀÃ

272

19.1 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð

276

265 269

19.2 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãàä ñóðàëöàã÷äûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.3 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷èä, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.4 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàãø íàðûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.5 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

278

19.6 Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð

279

19.7 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

280

19.8 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ºäðººð ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

281

19.9 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

282

19.10 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

283

19.11 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã ºäðººð ñóðàëöàí òºãñºã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

284

19.12 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí 1-ð àíãèä ýëñýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

285

276 277 277

9


19.13 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.14 Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãà, õ¿¿õäèéí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 19.15 Á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷èä, 1000 õ¿íä íîãäîõ

287

19.16 Õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä

288

19.17 Öýöýðëýãèéí òîî, öýöýðëýãèéí áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.18 ßñëè, öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.19 Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí çàðäàë 19.20 Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 19.21 Ýðäìèéí çýðýã öîëòîé ¿íäñýí àæèëëàã÷èä 19.22 Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òîî 19.23 Íèéòèéí íîìûí ñàí, îíû ýöýñò 19.24 Íèéòèéí íîìûí ñàí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.25 Óëñûí ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí òîî, òºð뺺ð 19.26 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.27 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí áàéíãûí óíøèã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.28 Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí òîãëîëò, ¿çýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.29 Ìóçåéí ¿çìýð, ¿çýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.30 Ñî¸ëûí òºâèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.31 Ñî¸ëûí òºâèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.32 Ñ¿ì õèéäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.33 Àæèëëàãñäûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.34 Õóðëûí ëàì íàð, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.35 Øàøíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.36 Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 19.37 Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷èä áîëîí ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, íàñíû àíãèëëààð

289 290 290 291 291 292 292 293 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

Á¯ËÝà 20. Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ 20.1 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäûí òîî 20.2 Ýìíýëãèéí îðíû òîî, òºð뺺ð 20.3 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí òîî, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð 20.4 Èõ ýì÷èéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.5 Ýì ç¿é÷äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.6 Ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî, ìýðãýæëýýð 20.7 Íýã èõ ýì÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.8 Íýã ñóâèëàã÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð 20.9 Ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëñýí ºâ÷òºíèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.10 Á¿ðòãýãäñýí õàëäâàðò ºâ÷èí, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

305 307 307 308 309 310 311 311 312 313 314

20.11 Àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñ, òºðºõ ¿åèéí æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îí

315

20.12 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî*, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, õ¿éñýýð

317

20.13 Íÿëõñûí ýíäýãäýë (àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õýä òóòàìä íîãäîõ), á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

318

20.14 Òºðºõèéí óëìààñ ýíäñýí ýõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.15 ¯ð õºíäºëòèéí òîî*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 20.16 Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí çàðäàë 20.17 Ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºë 10000 õ¿í àìä íîãäîõ, ºâ÷ëºëèéí òýðã¿¿ëýõ 10 øàëòãààíààð

319 320 320

20.18 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò, õîðò õàâäðûí òºð뺺ð

322

20.19 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñíû àíãèëàëààð 20.20 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò, àéìàã, íèéñëýëýýð

322 323

10

286 287

304

321


20.21 Æèðýìñíèé ýõíèé 3 ñàðòàéä áîëîí 6 áà ò¿¿íýýñ äýýø óäàà ýìíýëãèéí õÿíàëòàíä õàìðàãäñàí ýõ, õóâü, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíû ýöýñò 20.22 0-1 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºðãºí äàðõëààæóóëàëòûí õàìðàëò, äàðõëààæóóëàëòûí òºð뺺ð, 2005 îíä 20.23 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî, çàðäàë 20.24 Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ àâñàí õ¿íèé òîî, òýòãýìæèéí òºð뺺ð 20.25 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷èä, îëãîñîí òýòãýâýð, òýòãýâýðèéí òºðºë, õàìðàãäñàíû òîîãîîð, îíû ýöýñò

324 325 326 327 327

Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.1 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, õýðãèéí òºð뺺ð 21.2 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî 21.3 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.4 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.5 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð 21.6 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëãýýð 21.7 18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî

328 330 330 331 332 332 333 333

Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.1 Àãààðûí òåìïåðàòóðûí æèëèéí äóíäàæ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 22.2 Ìîíãîë óëñûí ãàçðûí íýãäìýë ñàíãèéí ¿íäñýí àíãèëàë 22.3 Óðãàìëûí àìüäðàëûí õýëáýð, 1989 îí 22.4 Õóð òóíàäàñíû íèéëáýð, õóð òóíàäàñòàé ºäðèéí òîî, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 22.5 Öàã óóð, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.6 Îéí ò¿éìðèéí òîî, ò¿éìýðò ºðòñºí óäààãààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22.7 Îéãîîñ áýëòãýñýí ìîäíû õýìæýý, ìîä áýëòãýñýí á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð

335 337 338 338 339 340 341 342

22.8 Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý

343

22.9 Àõóéí çîðèóëàëòààð 2006 îíä àãíàõ, áàðèõ, àãíóóðûí àìüòíû òîî õýìæýýíèé äýýä õÿçãààð, á¿ñ, àéìàã, àíãèéí íýðýýð 22.10 Ìîíãîë îðíû äýýä, äîîä óðãàìëûí ç¿éëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, 1998 îí 22.11 Ãàçàðò ó÷ðóóëñàí õîõèðîë

344 345

22.12 Ìîíãîë îðíû ãàäàðãûí óñíû òîîëëîãûí íýãäñýí ä¿í, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2003 îí

346

344

22.13 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îí 22.14 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, íèéñëýëèéí õàðóóëààð, 2005 îí 22.15 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí àãóóëàìæèéí çºâøººðºãäºõ õýìæýý 22.16 Òîõèîëäñîí ãàìøèãò ¿çýãäýë, ó÷èðñàí õîõèðîë*

348 349

Á¯ËÝà 23. Á¯ÒÝÝÌÆ 23.1 Íèéò á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.2 ¯íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.3 Õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.4 Êàïèòàëûí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.5 ¯íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð 23.6 Ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð

351 353 353 354 354 355 355

Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ

356

24.1 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

358

24.2 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.3 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

347 348

359 360

11


24.4 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

360

24.5 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

361

24.6 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 24.7 Íèéñëýëä á¿ðòãýëòýé õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ä¿¿ðãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

361 362

24.8 Õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò

362

Á¯ËÝà 25. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 25.1 Ýäèéí çàñãèéí öàð õ¿ðýý, 2004 îíû áàéäëààð 25.2 Äýëõèéí ýäèéí çàñàã äàõü îðîëöîî, ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâèàð 25.3 Õºãæëèéí òóñëàëöààíû õîðîîíû ãèø¿¿í îðíóóäààñ 2004 îíä õóâààðèëñàí öýâýð òóñëàìæ, á¿ñýýð

363 363 367

25.4 Õºãæëèéí àëáàí ¸ñíû òóñëàëöààíààñ õàìààðàëòàé áàéäàë, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíîîð

369

25.5 ÄÍÁ-èé ñàëáàðûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 25.6 ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 25.7 Ãàäààä õóäàëäàà, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 25.8 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí õýðýãæèëò, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíóóäààð

370 371 372 373

12

368


CONTENTS Preface Contents Overview

4 13 37

MAIN INDICATORS

53

SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY 1.1 Administrative units, by regions, aimags and the Capital 1.2 Distance between the cities, km 1.3 Mountains 1.4 Rivers 1.5 Lakes

55 56 57 58 58 58

SECTION 2. ELECTION 2.1 Popular vote cast Mongolian president

60 61 62 63 63 63

2.2 Election of state great hural and local citizens' hural 2.3 Members of state great hural, by age group 2.4 Members of state great hural, by professions 2.5 Voters participation SECTION 3. POPULATION 3.1 Resident population, by sex, urban and rural, at the end of the year 3.2 Resident population, by age group and sex, at the end of the year 3.3 Resident population, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.4 Percentage of resident population, proportion of urban and rural, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.5 Number of households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

66 68 68 69

3.6 Number of households, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year

72

3.7 Number of orphan children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

73

3.8 Number of single parent children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

74

3.9 Number of households with 4 and more children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

75

3.10 Number of female-headed households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

76

3.11 Single woman, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.12 Births, deaths, marriages and divorces, at the end of the year 3.13 Births, deaths, marriages, divorces, per 1000 population, at the end of the year 3.14 Birth rates, by age group, at the end of the year 3.15 Births, deaths, marriages, divorces and adoption, by regions, aimags and the Capital, in 2005 3.16 Births, deaths, marriages, divorces and adoptions per 1000 population, by regions, aimags and the Capital, in 2005 3.17 Life expectancy at birth, by regions, aimags and the Capital 3.18 Life expectancy at birth, by sex

70 71

77 78 78 78 79 80 81 81

3.19 Number of births, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005

82

3.20 Number of live births, by mother's age group, at the end of the year

82

3.21 Number of women who give births, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

83

3.22 Women who give births, by educational level, at the end of the year 3.23 Number of women who give births, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 3.24 Crude birth rate, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.25 Number of people died, by educational level, at the end of the year

83 84 85 85

13


3.26 Crude death rate, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 3.27 Number of people died, by age group, sex, at the end of the year 3.28 Number of people died, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 3.29 Age specific death rate, at the end of the year 3.30 Registered marriages, by sex and age group, at the end of the year 3.31 Divorce, by duration of marriage, at the end of the year 3.32 Adoption, by child age group, at the end of the year

86 87 88 89 89 90 90

SECTION 4. LABOUR FORCE 4.1 Employment, at the end of the year 4.2 Employees, by divisions, at the end of the year 4.3 Economically active population, by region, aimags and the Capital, at the end of the year 4.4 Employees, by region, aimags and the Capital, at the end of the year

94

4.5 Unemployment, by sex, educational level, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

99

4.6 Unemployment rate, by regions, aimags and the Capital 4.7 Annual average wages and salaries, by divisions 4.8 Annual average wages and salaries, by type of legal status 4.9 Annual average wages and salaries, by classification of occupation 4.10 Annual average wages and salaries, by type of ownership 4.11 Number of Government employees of Mongolia*, by classificattion of government service, 1 st of January of selected years 4.12 Number of Government employees of Mongolia*, by regions, aimags and the Capital, 1 st of January of selected years 4.13 Number of public administration Government employees of Mongolia*, by classification of officers, 1 st of January of selected years

96 97 98

105 107 107 108 108 109 109 110

SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.1 Gross domestic product, by divisions, at current prices 5.2 Gross domestic product, by divisions, at 2000 prices 5.3 Gross National Income 5.4 Annual change of gross domestic product, by divisions 5.5 Industrial composition of gross domestic product, at current prices 5.6 Private sector share in GDP, at current prices 5.7 Composition of gross domestic product, by income approach, at current prices 5.8 Composition of GDP, by expenditure approach 5.9 Provincial gross domestic product, by aimags and the Capital, at current prices

112 113 114 115 115 116 117 117 118 119

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 6.1 Consumer price index of certain goods and services, by groups, 1991-I-16=100 6.2 Consumer price index of certain goods and services, by groups, 2000-XII=100 6.3 Consumer price index of certain goods and services, by groups 6.4 Annual average prices of main goods and services, in Ulaanbaatar 6.5 Consumer price index, by aimags, 2000-XII=100 6.6 Average price of main selected goods, by aimags

121

SECTION 7. MONEY, CREDIT, STOCK 7.1 Money supply 7.2 Foreign net reserves, end of period 7.3 Loans oustanding, end of period 7.4 Annual interest rate, togrogs 7.5 Loans oustanding*, by aimags and the Capital, at the end of the year 7.6 Non-performing loans outstanding*, aimags and the Capital, at the end of the year 7.7 Individial deposits, by aimags and the Capital city, at the end of the year 7.8 Exchange rates on foreign exchange market 7.9 Stock market summary

130 132 132 132 133

14

123 124 125 127 128

135 137 138 138


7.10 30 leading companies in market capitalization in 2005 7.11 30 companies with the most active traded stocks in 2005, by number of traded stocks

139 140

SECTION 8. BUDGET 8.1 Mongolian general government revenue, by economic classification, at current prices 8.2 Revenue of central government, by economic classification, at current prices 8.3 Local government revenue, by economic classification, at current prices 8.4 Mongolian general government expenditure, by economic classification, at current prices 8.5 Expenditure of central government, by economic classification, at current prices 8.6 Local government expenditure, by ecomomic classification, at current prices 8.7 Revenue of local government, by aimag and the Capital, at current prices 8.8 Expenditure of local government, by aimag and the Capital, at current prices

142 143 144 145 146 147 148 149 150

8.9 Grants from central government to local government, by aimag and the Capital city, at current prices

151

8.10 Grants from local government to central government, by aimag and the Capital city, at current prices

151

8.11 Mongolian general government expenditure, by functional classification, at current prices

152

SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.1 Investment, by technological composition, financial resources, at current prices 9.2 Total amount of construction and capital repair, maintenance, at current price 9.3 Structure of construction and maintenance capital repair done by construction units 9.4 Given for exploitation buildings, by kind of construction 9.5 Total construction and capital repair done by domestic and joint with foreign construction units, by aimag and the Capital, at current prices 9.6 Grouping of construction units 9.7 Price of building materials, by countries, at the end of the each quarters in 2005

155 156 156 156 157

SECTION 10. AGRICULTURE 10.1 Gross agricultural output 10.2 Output of main agricultural products 10.3 Main agricultural production per capita 10.4 Number of livestock & household animals

161 162 162 163 163

10.5 Number of livestock, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of the year

164

10.6 Number of breeding stock, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of the year

170

10.7 Highest number of livestock, by type and years

172

10.8 Number of freshbred, crossbred, thoroughbred and improved breed animals, by type

172

10.9 Rearing of young animals, by type, at the end of the year 10.10 Losses of adult animals, by type, at the end of the year 10.11 Total livestock slaughtered for consumption, by type, end of year 10.12 Rank of first five aimags and soums by number of livestock, in 2005, by type

173 173 174 175

10.13 Number of herdsmen households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

177

10.14 Grouping of households by number of private livestock*, by group number of livestock 10.15 Number of herdsmen, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 10.16 Age composition of herdsmen 10.17 Selected social indicators of herdsmen households

177 178 178 179

10.18 Selected social indicators of herdsmen households, by regions, aimags and the Capital, in 2005

179

10.19 Number of agricultural specialist 10.20 Number of agricultural techniques 10.21 Number of livestock fence, capacity, by type 10.22 Number of wells, by type

180 180 181 181

158 158 159

15


10.23 Agricultural areas

181

10.24 Number of lovestock covered by precaution activities from infectious diseases and expenditure

182

10.25 Sown areas, by regions, aimags and the Capital, by type of plants 10.26 Total crops, by type of plants 10.27 Yields of staple agricultural crops per hectar, by type of plants 10.28 Total crops, by regions, aimags and the Capital, by type of plants

183 188 188 189

10.29 Yields of cereals, potatoes per hectar staple agriciltural crops, by regions, aimags and the Capital

193

10.30 Gross hay harvest and laying-in of fodder, by type

195

10.31 Gross hay harvest and laying-in of fodder, by regions, aimags and the Capital, by type

195

SECTION 11. INDUSTRY 11.1 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at current prices 11.2 Composition of gross industrial output, by divisions and subdivisions 11.3 Gross industrial output, by employment size class, at current prices 11.4 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at constant prices of 2000 11.5 Sales of industrial products, by aimags and the Capital, at current prices 11.6 Output of selected industrial commodities 11.7 Value added per employee in industry, by divisions and subdivisions, at 2000 prices 11.8 Balance sheet of electricity 11.9 Balance sheet of coal 11.10 Balance of thermal energy

202 203 204 205 206 207 208 210 213 214 215

SECTION 12. TRANSPORTATION 12.1 Main indicators of transport, by types 12.2 Number of vehicles, by types 12.3 Number of vehicles, by aimags and the Capital 12.4 Selected indicators of railway

217 218 218 219 220

12.5 Railway length per 1000 km2 territory and freight turnover, carried freight per 1 km railway length

220

12.6 Selected indicators of civil air transport 12.7 Improved auto road, at the end of the year, km

220 220

SECTION 13. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 13.1 Main indicators of information and communication technology division 13.2 Communication and postal service indicators, by kind 13.3 Number of telephones lines, by regions, aimags and the Capital

222 223 224 224

SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.1 Total turnover, by countries, at current prices 14.2 Exports, by countries, at current prices 14.3 Imports, by countries, at current prices 14.4 Exports and imports, by region, at current prices 14.5 Main export commodities 14.6 Main import commodities 14.7 Export, by groups of commodities 14.8 Import, by groups of commodities 14.9 Price indexes of Foreign Trade, by some groups of commodities 14.10 Volume indexes of Foreign Trade, by some groups of commodities 14.11 Indexes of Foreign Trade and Terms of Trade 14.12 Export and import, by some group of commodities, by SITC 14.13 Balance of payments

227 229 230 231 232 233 234 238 239 240 241 241 242 244

16


SECTION 15. DOMESTIC TRADE 15.1 Total output of trade, hotel and restaurant, at current price

246 247

SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE 16.1 Housing 16.2 Numbers of facilities for community services, by region, aimags and the Capital

249 250 251

SECTION 17. TOURISM 17.1 Number of inbound and outbound passengers, by immigration post 17.2 Number of inbound passengers, by purpose of visit, as of 2005

254 255 256

17.3 Number of inbound and outbound foreign passengers through the border of Mongolia, by country

257

17.4 Arrivals of foreign passengers from abroad in the 2005, by purpose of visit, geographical region

257

17.5 Outbound domestic passengers, by immigration posts, purpose of visit, as of 2005

258

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

260

18.1 Monthly average total and monetary income per household, at the current price 18.2 Composition of monthly average total and monetary income per household 18.3 Monthly average total expenditure per household, at current price 18.4 Composition of monthly average expenditure per household 18.5 Monthly foodstuff consumption per adult equivalent 18.6 Calorie and composition of daily foodstuff consumption per adult equivalent 18.7 Minimum subsistance level of population, per capita a month, by region and years 18.8 Investments for the improvement of the health, education and infrastructure in rural areas in the framework of "Sustainable livelihoods project"

261 261 262 262 263 263 264

18.9 Investments for the pastural risk management the framework of "Sustainable livelihoods project"

269

18.10 Loans provided with the framework of "Sustainable livelihoods project"

271

SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.1 Number of educational institutions, at the beginning of the academic year

274 276

19.2 Number of pupils and students in educational institutions, at the beginning of the academic year

276

19.3 Number of graduates in educational institutions, at the beginning of the academic year 19.4 Number of teachers in educational institutions, at the beginning of the academic year 19.5 Some indicators of general educational schools

277 277 278

19.6 Students and graduates of domestic higher educational institutions, by fields of education

279

19.7 Number of general educational schools, by region, aimags and the Capital

280

19.8 Number of pupils in general educational schools, by region, aimags and the Capital

281

19.9 Proportion of teachers pupils in general educational schools, by region, aimags and the Capital

282

19.10 Number of teachers in general educational schools, by region, aimags and the Capital

283

19.11 Number of graduates of general educational schools, by region, aimags and the Capital

284

19.12 Number of pupils enrolled in 1st grade of general educational schools, by region, aimags and the Capital

285

265

17


19.13 Number of dormitory pupils of general educational schools, by region, aimags and the Capital

286

19.14 Pre-school institutions and number of children, at the beginning of the academic year

287

19.15 Number of pupils and students in educational institutions, per 1000 population

287

19.16 Gross enrolment ratio (GER), by region, aimags and the Capital , at the 2005-2006 academic year

288

19.17 Number of kindergartens and teacher in kindergartens, by region, aimags and the Capital

289

19.18 Number of children in creches and kindergartens, by region, aimags and the Capital 19.19 Budget educational sector 19.20 Main indicators of science and research sector 19.21 Full-time employees with scientific degree 19.22 Number of research works, funded from central budget 19.23 Public libraries, at the end of the year 19.24 Public libraries, by regions, aimags and the Capital 19.25 Number of employees of state art and culture institutions, by type 19.26 Total seat number of public libraries, by regions, aimags and the Capital 19.27 Total number of permanent readers of public library, by regions, aimags and the Capital 19.28 Performance of professional arts organization, by regions, aimags and the Capital 19.29 Exhibit of museum, number of visitors, by regions, aimags and the Capital 19.30 Number of cultural centers, by regions, aimags and the Capital 19.31 Total number of cultural centers, by regions, aimags and the Capital 19.32 Number of monasteries and temples, by religion type, regions, aimags and the Capital 19.33 Number of employees, by religion type, regions, aimags and the Capital 19.34 Monks, by religion type, regions, aimags and the Capital 19.35 Number of students studying in religious school and datsans, by religion type, regions, aimags and the Capital

290 290 291 291 292 292 293 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

19.36 Number of apprentices who studies at home, by religion type, regions, aimags and the Capital

304

19.37 Number of students studying in religious school and datsans, and number of apprentices who studies at home, by age group

304

SECTION 20. HEALTH AND SOCIAL INSURANCE, WELFARE 20.1 Health institutions 20.2 Number of hospital beds, by type 20.3 Employees of health organizations, by specialization categories 20.4 Number of physicians, by regions, aimags and the Capital 20.5 Number of pharmacists, by regions, aimags and the Capital 20.6 Number of mid-level medical personnel, by specialization 20.7 Number of persons per physician, by regions, aimags and the Capital 20.8 Number of persons per nurse, by regions, aimags and the Capital 20.9 Number of patients hospitalized, by regions, aimags and the Capital

306 307 307 308 309 310 311 311 312 313

20.10 Infectious diseases, of registered, by classification of diseases regions, aimags and the Capital

314

20.11 Number of live births, by sex, weight, gramm, by regions, aimags and the Capital in 2005

315

20.12 Number of deaths by classification of diseases, by sex 20.13 Infant mortality rate (per 1000 live births), by regions, aimags and the Capital 20.14 Number of maternal deaths, by regions, aimags and the Capital 20.15 Abortions*, by regions, aimags and the Capital 20.16 National health expenditures 20.17 Inpatient morbidity per 10000 population, diseases 10 of the leading causes

317 318 319 320 320 321

20.18 Incidence of malignant neoplasms, deaths, per 10000 population, by type malignant neoplasms

322

20.19 Incidence of malignant neoplasms, per 10000 population, by age group

322

20.20 Incidence of malignant neoplasms deaths per 10000 population, by aimags and the Capital

323

18

303


20.21 Percentage of pregnant women who attended to anc* 6 and more times in the first 3 months, by aimags and the Capital, at the end of 2005 20.22 Immunization coverage for infants, by immunization, in 2005 20.23 Income and expenditure of social welfare services for the state budget 20.24 Number of persons who received social welfare services, by type 20.25 Pension provided by the social insurance fund, by type of pension and by involvement of pensioners, at the end of the year

324 325 326 327 327

SECTION 21. CRIME 21.1 Number of offences committed, by type of offences 21.2 Number of persons sentenced 21.3 Number of offences committed, by regions, aimags and the Capital 21.4 Number of persons sentenced, by regions, aimags and the Capital 21.5 Number of persons sentenced, by educational level 21.6 Number of persons sentenced, by age group 21.7 Number of offences per 10000 population of age 18 and above

329 330 330 331 332 332 333 333

SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.1 Annual average temperature, by aimags and the Capital 22.2 Land classification of Mongolia 22.3 Life forms of vascular plants, 1989 22.4 Number of days with rainfall, by aimags center and the Capital 22.5 Climate, by aimags and the Capital 22.6 Number of forest fires, by times and fire affected, regions, aimags and the Capital 22.7 Forest harvest volume, by regions, aimags and the Capital 22.8 Capital investment for protectoin and rehabilitation of natural resources 22.9 Maximium limit of hunting wild animals for domestic purpose, 2006, by regions, and aimags, hunting animals 22.10 Composition of vascular and lower plants of Mongolia, in 1998 22.11 Land degradation 22.12 Report of the surface water census, by regions, aimags and the Capital, 2003

336 337 338 338 339 340 341 342 343

22.13 Annual average concentration of pollution in air, by regions, aimags and the Capital, in 2005

347

22.14 Annual average concentration of pollution in air, by the Capital's stations, in 2005 22.15 Amount of pollution permissible in the air concentration 22.16 Disasters occurred and the damages

348 348 349

SECTION 23. PRODUCTIVITY 23.1 Total productivity, by divisions, at current prices 23.2 Total factor productivity, by divisions, at current prices 23.3 Labour productivity, by divisions, at current prices 23.4 Capital productivity, by divisions, at current prices 23.5 Row material productivity, by divisions, at current prices 23.6 Electricity productivity, by divisions, at current prices

352 353 353 354 354 355 355

SECTION 24. BUSINESS REGISTER 24.1 Number of legal units, by regions, aimags and the Capital, end of selected years 24.2 Number of legal units, by sectors of economic activities, end of selected years 24.3 Number of legal units, by employment size class, end ofselected years

356 358 359 360

344 344 345 346

19


24.4 Number of active legel units, by aimags and the Capital, end of selected years

360

24.5 Number of active legal units, by sectors of economic activities, end of selected years

361

24.6 Number of active legal units, by employment size class, end of selected years 24.7 Number of legal units, by districts, end of selected years 24.8 Number of legal units, by the legal status, end of selected years

361 362 362

SECTION 25. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 25.1 Size of economy, as of 2003 25.2 Integration with the global economy, % of GDP 25.3 Distribution of net aid by development assistance committee members, 2003, by regions 25.4 Official development aid dependency, by some selected countries of the regions 25.5 Structure of output, by some selected countries of the regions 25.6 Structure of final demand, by some selected countries of the regions 25.7 International trade, selected countries of the regions

363 363 367 368 369 370 371 372

25.8 Implementation of millennium development goals, by some selected countries of the regions

373

20


Overview

ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Õ¿í àì Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àì, òîîíû õóâüä ºñ÷ áàéãàà õýäèé ÷ æèëèéí äóíäàæ ºñºëòèéí õóðä íü ñààð÷ áàéíà. Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî 2005 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð 2562.4 ìÿíãà áîëæ, 2004 îíûõîîñ 1.2 õóâü áóþó 29.3 ìÿíãàí õ¿íýýð ºñ뺺. Íèéò õ¿í àìûí 49.6 õóâü íü ýðýãòýé÷¿¿ä, 50.4 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãàà áºãººä 100 ýìýãòýéä 98.5 ýðýãòýé íîãäîæ áàéíà. Óëààíáààòàð õîò ðóó ÷èãëýñýí øèëæèõ õºäºë㺺íèé óðñãàë èõ áàéãàà íü õîòûí õ¿í àì æèë èðýõ òóòàì õóðäòàé ºñºõ íºõöºë áîëæ áàéíà. 2005 îíû áàéäëààð Óëààíáààòàð õîòîä íýã êâàäðàò êèëîìåòð íóòàã äýâñãýðò 205.4 õ¿í íîãäîæ áàéãàà íü 2002 îíûõîîñ 14.0 õóâü, 2004 îíûõîîñ 4.0 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäæýý. 2005 îíû áàéäëààð íèéò õ¿í àìûí 60.2 õóâü áóþó 1543.3 ìÿíãà íü õîòîä àìüäàð÷ áàéíà. Äàðõàí-Óóë, Îðõîí, Ãîâüñ¿ìáýð, Äîðíîä, Äîðíîãîâü àéìàãò õ¿í àìûíõ íü òàëààñ èë¿¿ õóâü íü õîòîä àìüäàð÷ áàéãàà áîë Àðõàíãàé, ªâºðõàíãàé, Çàâõàí, Òºâ àéìàãò õ¿í àìûíõ íü 80 ãàðóé õóâü íü õºäººä àìüäàð÷ áàéíà. Óëñûí õýìæýýãýýð 2005 îíû áàéäëààð 611.0 ìÿíãàí ºðõ áàéãààãèéí 58.5 õóâü íü õîòîä, 41.5 õóâü íü õºäººä áàéãàà áºãººä óëñûí äóíäàæààð íýã ºðõºä 4.2 õ¿í íîãäîæ áàéíà. Ìàíàé óëñûí õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò óëñûí õýìæýýãýýð 65.2 ¿¿íèé äîòîð ýðýãòýé÷¿¿äèéíõ 62.1, ýìýãòýé÷¿¿äèéíõ 68.6 áàéíà. Õ¿í àìûí öýâýð ºñºëò áóóð÷ áàéãàà íü õ¿í àìûí ºñºëòèéí õóðäàö áóóðàõàä ãîë íºëºº ¿ç¿¿ëñýýð áàéíà. 1000 õ¿í àìä íîãäîõ òºðºëò 2002 îíä 19.1 áàéñàí áîë 2005 îíä 17.8 áîëæ, 2002 îíû ò¿âøèíýýñ 6.8 õóâèàð áóóðëàà. 2005 îíä íèéò òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî 2002 îíûõîîñ 3.4 õóâü, 2004 îíûõîîñ 0.4 õóâèàð òóñ òóñ áóóð÷ýý. Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà 100 îõèäîä 103 õºâã¿¿ä íîãäîæ áàéãàà íü îëîí óëñûí äóíäàæèéí îð÷èìä áàéíà. Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò 2002 îíä 2.1; 2003, 2004 îíóóäàä 2.0 áàéñàí áîë 2005 îíä 1.9 áîëæýý. Ìàíàé óëñûí õ¿í àìûí íàñ áàðàëòûí åðºíõèé êîýôôèöèåíò 2002, 2003 îíä 6.4; 2004, 2005 îíä 6.5 áàéíà. Íýã íàñ õ¿ðýýã¿é õ¿¿õäèéí íàñ áàðàëò áóþó íÿëõñûí íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíò ààæìààð áóóð÷ áàéíà. 2005 îíä íèéò 16.5 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðñíû 5.7 õóâèéã íÿëõàñûí íàñ áàðàëò ýçýëæ áàéíà. Íèéò íàñ áàðñàí 100 ýìýãòýé òóòàìä 155 ýðýãòýé íîãäîæ, ýðýãòýé÷¿¿äèéí íàñ áàðàëò íýìýãäñýí áàéíà. 1000 õ¿í àìä íîãäîõ íàñ áàðàëò àéìãóóäûí õóâüä õàðèëöàí àäèëã¿é áàéãàà áºãººä 2005 îíû áàéäëààð Äîðíîä (7.5), Äàðõàí-Óóë(7.4), Òºâ (7.5), ªìíºãîâü (7.5), Óâñ (7.1) àéìãóóäàä õàìãèéí ºíäºð; Áàÿí-ªëãèé (5.5), Õîâä (5.8), Ãîâü-Àëòàé (5.5), Çàâõàí (5.8) àéìãóóäàä õàìãèéí áàãà áàéíà. 2005 îíä íèéò 15.0 ìÿíãàí õîñ ãýðëýëòýý á¿ðòã¿¿ëæ, 1.6 ìÿíãàí ãýð á¿ë ãýðëýëòýý öóöëóóëæ, 3.8 ìÿíãàí õ¿¿õýä ¿ð÷ëýãäæýý. Ãýðëýëò 2004 îíûõîîñ 33.4 õóâü, ãýð á¿ë öóöëàëò 47.7 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷ýý. 1000 õ¿í àìä íîãäîõ ãýðëýëò 2003- 2004 îíä òîãòâîðòîé áóóð÷ áàéñàí áîë 2005 îíä ºñ÷, õàðèí ãýð á¿ë öóöëàëò 2002 îíîîñ õîéø íýìýãäñýí áàéíà.

ªðõ õ¿í àì íèéãìèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò Ìîíãîë óëñûí òºðººñ ýõ õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäëûã îíöãîéëîí àíõààð÷ õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. Ãýâ÷ íèéãìýýñ õàëàìæ àíõààðàë øààðäàæ áóé õ¿í àìûí òîäîðõîé õýñýã áàéñààð áàéíà. Á¿òýí áîëîí õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä íýìýãäýæ áàéíà. 21


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

ªí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2005 îíä íèéò 52.5 ìÿíãà áàéãààãèéí 10.4 õóâü íü áóþó 5.4 ìÿíãà íü á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õýä, 89.6 õóâü íü áóþó 47.1 ìÿíãà íü õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õä¿¿ä áàéíà. Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2002 îíä 4.7 ìÿíãà áàéñíàà 2003 îíä 5.2 ìÿíãà áîëæ 9.8 õóâü áóþó 463 õ¿¿õäýýð, 2005 îíä 5.4 ìÿíãà áîëæ 2004 îíûõîîñ 0.4 õóâèàð áóþó 20 õ¿¿õäýýð òóñ òóñ ºñ÷ýý. ̺í õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2002 îíä 43.6 ìÿíãà, 2003 îíä 44.9 ìÿíãà, 2004 îíä 46.3 ìÿíãà, 2005 îíä 47.1 ìÿíãà áîëæ 2002 îíîîñ 8.1 õóâü áóþó 3519 õ¿¿õäýýð, 2004 îíîîñ 1.8 õóâü áóþó 883 õ¿¿õäýýð òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà.16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî 2002 îíä 57.6 ìÿíãà áàéñíàà 2003 îíä 53.5 ìÿíãà, 2004 îíä 46.7 ìÿíãà, 2005 îíä 42.4 ìÿíãà áîëæ òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî 2004 îíä 65.7 ìÿíãà áàéñàí áîë 2005 îíä 70.3 ìÿíãà áîëæ 7.1 õóâèàð áóþó 4.6 ìÿíãàí ºðõººð íýìýãäæýý. 2005 îíû áàéäëààð ºðõ òîëãîéëñîí íèéò ýìýãòýé÷¿¿äèéí 15.1 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 25.4 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 18.9 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä, 9.3 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 31.3 õóâü íü Óëààíáààòàð õîòîä òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî 2004 îíä 45.1 ìÿíãà áàéñàí áîë 2005 îíä 48.4 ìÿíãà áîëæ 7.3 õóâü áóþó 3.3 ìÿíãààð íýìýãäñýí áàéíà.

Àæèëëàõ õ¿÷ Òºâëºðñºí òºëºâëºãººò ýäèéí çàñãààñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò øèëæèæ ýõýëñíýýð òóñ óëñûí ýäèéí çàñàãò á¿òöèéí ººð÷ëºëò, ¿éëäâýðëýëèéí óíàëò, àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí ººð÷ëºí áàéãóóëàëò ÿâàãäàæ óëìààð àæèë îðëîãîã¿é èðãýäèéí òîî íýìýãäýõ áîëñîí áà òýäíèéã øèíý àæèë ¿éë÷èëãýýíä çóó÷ëàõ, ìýðãýæèë îëãîõ çýðýã àñóóäàë ÷óõëààð òàâèãäñàí þì. Ýíý ¿åýñ õºäºëìºð çîõèöóóëàëòûí àëáàäóóä áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí. 1992 îíîîñ îëîí óëñûí ñòàíäàðò àðãà÷ëàëûí äàãóó õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ (õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáà)-ò á¿ðòãýëòýé õ¿ì¿¿ñèéã àæèëã¿é÷¿¿ä ãýæ ¿çýæ óëñûí õýìæýýíèé àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì; àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîî, àæèëã¿éäëèéí ò¿âøíèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîí ãàðãàæ ñòàòèñòèê ìýäýýëýëä õàìðóóëäàã áîëîâ. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí õºãæèë, õ¿í àìûí ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé áàéäëûã õàðóóëäàã ãîë ¿ç¿¿ëýëò áîë àæèëëàõ õ¿÷íèé õºäºëìºð îðîëöîîíû ò¿âøèí áºãººä ýíý ¿ç¿¿ëýëò ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàãà çýðýã áóóð÷ èðñýí. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õºäºëìºð îðîëöîîíû ò¿âøèí 2005 îíä 63.5 õóâü áîëæ, 2004 îíûõîîñ 0.9 ïóíêòýýð áóóðñàí íü àæèëëàã÷äûí òîîíû ºñºëò 1.9 ïóíêòýýð íýìýãäñýí õýäèé ÷ á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîíû ºñºëò 7.6 ïóíêòýýð áóóðñíààñ øàëòãààëñàí áàéíà. Ìàíàé óëñûí õýìæýýãýýð íèéò àæèëëàã÷äûí ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìä ýçëýõ õóâü 2002 îíä 96.6 õóâü áàéñàí áîë 2005 îíä 96.7 õóâü áîëæ 0.1 ïóíêòýýð íýìýãäæýý. Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð àâ÷ ¿çýõýä ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà, íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûíõààñ áóñàä á¿õ ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí òîî ºññºí áàéíà. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýð òîîöñîí àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéãàà íü àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ (õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáà)-ýýð çóó÷ëóóëàí àæèëä îðñîí àæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí òîî ºññºíòýé õîëáîîòîé. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì áîëîí àæèëëàã÷äûí äîòîð ýìýãòýé÷¿¿ä, ýðýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü îéðîëöîî áàéãàà áîë õàðèí á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí äóíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü ýðýãòýé÷¿¿äèéíõýýñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí äîòîð äýýä áîëîâñðîëòîé áîëîí ìýðãýæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü 22


Overview

íýìýãäýæ, òóñãàé äóíä áîëîí ìýðãýæëèéí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ òºãññºí õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷ áàéíà. ̺í ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òàëààðõ õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã îðóóëñàí áîëíî. Óã ìýäýýëëèéã Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí àëáàíû çºâëºëººñ ãàðãàñàí àëáàí ¸ñíû ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðýýñ àâ÷ ýìõòãýâ. Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí àëáàíä 2005 îíû 1 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 121.8 ìÿíãàí àëáàí õààã÷ àæèëëàæ áàéãààãààñ 2.1 õóâü áóþó 2.5 ìÿíãà íü óëñ òºðèéí àëáàí òóøààë, 7.6 õóâü áóþó 9.3 ìÿíãà íü òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí òóøààë, 18.9 õóâü áóþó 23.0 ìÿíãà íü òºðèéí òóñãàé àëáàí òóøààë, 71.4 õóâü áóþó 86.9 ìÿíãà íü òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààë òóñ òóñ ýðõýëæ áàéíà. Òºðèéí àëáàí õààã÷äûã áîëîâñðîëûí áàéäëààð íü àâ÷ ¿çâýë 43.4 õóâü íü äýýä áîëîâñðîëòîé àëáàí õààã÷ áàéãààãèéí 37.0 õóâü íü äèïëîìûí äýýä áîëîí áàêàëàâðûí áîëîâñðîëòîé, 5.3 õóâü íü ìàãèñòðèéí áîëîâñðîëòîé, 1.0 õóâü íü äîêòîð (Ph.D)-ûí çýðýãòýé, 0.2 õóâü íü øèíæëýõ óõààíû äîêòîð (Sc.D)-ûí çýðýãëýëòýé àëáàí õààã÷ áàéíà. Òºðèéí íèéò àëáàí õààã÷äûí 23.7 õóâèéã òóñãàé äóíä, 19.8 õóâèéã á¿ðýí äóíä, 13.0 õóâèéã á¿ðýí áóñ äóíä áîëîí áàãà áîëîâñðîëòîé, 0.1 õóâèéã áîëîâñðîëã¿é àëáàí õààã÷ òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà.

Äóíäàæ öàëèí Äóíäàæ öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààã 2000 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñ ýõëýí óëèðàë òóòàì óëñûí õýìæýýãýýð ÿâóóëæ ä¿íã õ¿éñ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºì÷èéí áîëîí õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàæ áàéíà. Ò¿¿âýð ñóäàëãààíä óëèðàë òóòàì äóíäæààð ýäèéí çàñãèéí òºðºë á¿ðèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã ºì÷èéí îëîí õýëáýðèéí 1000 ãàðóé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà õàìðàãäàæ áàéíà. 2005 îíû áàéäëààð äóíäàæ öàëèí 101.2 ìÿíãàí òºãðºã áàéãàà íü 2002 îíûõîîñ 42.1 õóâü, 2003 îíûõîîñ 24.1 õóâü, 2004 îíûõîîñ 8.7 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Äóíäàæ öàëèíã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð àâ÷ ¿çýõýä öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ, áàðèëãà, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð, òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî, ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàë, òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí áóñàä ñàëáàðò àæèëëàã÷äûíõààñ áîëîí óëñûí äóíäæààñ ºíäºð áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õóâüöààò êîìïàíè áîëîí òºðèéí ºì÷èéí ¿éëäâýðèéí ãàçàðò àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí óëñûí äóíäàæ áîëîí áóñàä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà.

Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í Ìîíãîë îðîí çàõ çýýëèéí õàðèëöààíä øèëæñýíýýð îëîí óëñûí õýìæýýíä íýãýíò òîãòñîí æèøãèéã áàðèìòëàí, ¿íäýñíèé á¿ðòãýë, ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã îëîí óëñûí ñòàíäàðò àðãà ç¿éä íèéö¿¿ëýõ çàéëøã¿é øààðäëàãà òóëãàðñàí. Ýíý àæëûí ãîë öºì íü øèíý íºõöºëä çîõèöñîí ¿íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì (¯ÒÑ)-èéã áîëîâñðóóëæ, ç¿ãøð¿¿ëýõ, ò¿¿íä øèëæèõ ÿâäàë áàéâ. ¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåìä øèëæèõ áýëòãýëèéã õàíãàõ òàëààð Çàñãèéí ãàçàð 1991 îíä òóñãàéëñàí øèéäâýð ãàðãàæ òîäîðõîé àæèë çîõèîñîí þì. Ñòàòèñòèêèéí òóõàé Ìîíãîë óëñûí õóóëü àíõ 1994 îíû 3-ð ñàðä áàòëàãäàæ ìºðäºãäºâ. Óã õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ õ¿ðýýíä 23


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

òóñ óëñûí ñòàòèñòèêèéí ïðàêòèêò ¯ÒÑ-èéã íýâòð¿¿ëýõ òàëààð òîäîðõîé ¿å øàòòàé àæëóóä ºðíºñºí. 2005 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ) îíû ¿íýýð 2266.5 òýðáóì òºãðºã, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 1329.5 òýðáóì òºãðºã áîëæ, 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 6.2 õóâü áóþó 78.0 òýðáóì òºãðºãººð ºññºí áîëíî. Ýíýõ¿¿ ºñºëòºä ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ºñºëò ãîëëîí íºëººë뺺. ÄÍÁ-èé 6.2 õóâèéí ºñºëòèéí 5.2 íýãæèéã ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð, 1.6 íýãæèéã õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóéí ñàëáàð òóñ òóñ õàíãàæ, õàðèí ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàð 0.6 íýãæýýð áóñàä ñàëáàðóóäûí ºñºëòèéã áóóðóóëàõ ñºðºã íºëººëºë ¿ç¿¿ëñýí þì. Íýã õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ îíû ¿íýýð 899.3 ìÿíãàí òºãðºãò õ¿ð÷, 2004 îíûõîîñ 141.1 ìÿíãàí òºãðºãººð íýìýãäëýý. Õóâèéí ñåêòîð 1989 îíä ÄÍÁ-ä äºíãºæ 3.3 õóâèéã ýçýëæ áàéñàí áîë 2005 îíä 77.4 õóâü áîëæ, ýäèéí çàñàãò õóâèéí õýâøèë äàâàìãàéëàõ áàéð ñóóðüòàé áîëëîî. ÄÍÁ-ä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâèéí æèí çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí ñàëáàðò 100.0 õóâü, õóäàëäààíû ñàëáàðò 99.9 õóâü, õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóéí ñàëáàðò 99.8 õóâü, áàðèëãûí ñàëáàðò 94.1 õóâèéã òóñ òóñ ýçýëæ áàéãàà íü áóñàä ñàëáàðóóäûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà.

Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ (Õ¯È) Õýðýãëýýíèé ¿íèéí åðºíõèé èíäåêñ 2005 îíä 9.5 õóâèàð ºññºíèé äîòîð õ¿íñíèé áàðààíû á¿ëãèéí ¿íý ä¿íãýýðýý 15.6%, ýì, òàðèà, ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèéõ 7.2%, òýýâýð, õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèéõ 5.9%, ñî¸ë, áîëîâñðîëûí çîðèóëàëòòàé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 5.5 %, ãýð àõóéí áàðààíûõ 5.2%, îðîí ñóóö, ò¿ëø, öàõèëãààíûõ 4.3%, áóñàä áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 2.7 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷, õóâöàñ, ãóòàë, áºñ áàðààíûx 0.4 õóâèàð áóóðñàí áàéíà.

̺íãº, çýýë Ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéí ºðñºë人íèéã äýìæèõ, ýäèéí çàñàã äàõü àðèëæààíû çýýëèéí õ¿¿ãèéí ò¿âøèíã áóóðóóëàõ, ìºíãº, ñàíõ¿¿ãèéí òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áóé àðãà õýìæýýèé ¿ð ä¿íä 2000-2005 îíóóäàä ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëò æèë äàðààëàí ºñ÷, 2005 îíä 1170.1 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí áàéíà. Èðãýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí áàíêèí äàõü õàäãàëàìæèéí õýìæýý íýìýãäýæ áàéãàà íü áîäèò ýäèéí çàñãèéã äýìæèõ ýõ ¿¿ñâýð áîëæ áàéíà. ̺íãºíèé ãîë øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí íýã áîëîõ íèéò ìºí㺠(Ì2)-íä áàíêíààñ ãàäóóðõ ìºíãºíèé ýçëýõ õóâü 2000-2005 îíóóäàä òàñðàëòã¿é áóóðëàà. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò 2005 îíû ýöýñò 13.0 õóâü áîëæ, 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 3.9 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. Áàíêóóä äàõü õàäãàëàìæèéí õýìæýý íýìýãäýí, ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûí ä¿í ºñ÷ áàéãààãààñ èðãýä àæ àõóéí íýãæèä îëãîõ çýýëèéí ýõ ¿¿ñâýð íýìýãäýæ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýä îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë ºñ÷ áàéíà. Àðèëæààíû áàíêóóäûí îëãîñîí çýýëèéí õýìæýý 2005 îíä 859.9 òýðáóì òºãðºã áîëæ 2004 îíûõîîñ 41.7 õóâèàð íýìýãäæýý. Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýëä ÷àíàðã¿é çýýëèéí ýçëýõ õóâü 2003 îíä 4.8 õóâü, 2004 îíä 6.4 õóâü áàéñàí áîë õàðèí 2005 îíä 5.7 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà íü ñ¿¿ëèéí 3 æèëä ÷àíàðã¿é çýýëèéí õýìæýý íèéò çýýëòýé õàðüöóóëàõàä òîãòâîðòîé áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà. 24


Overview

Çýýëèéí õ¿¿ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéãàà ÷ ààæìààð áóóðàõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéíà. Áàíêóóäûí òºãðºãèéí çýýëèéí æèãíýñýí äóíäàæ õ¿¿ 2005 îíä ºìíºõ îíûõîîñ 3.2 ïóíêòýýð áóóð÷ 28.3 õóâü, âàëþòûí çýýëèéí æèãíýñýí äóíäàæ õ¿¿ 4.5 ïóíêòýýð áóóð÷ 14.8 õóâü áîëæýý. Òºãðºãèéí àì.äîëëàðòàé õàðüöàõ àëáàí äóíäàæ õàíø 2005 îíû ýöýñò 1205.27 òºãðºãò õ¿ð÷, 2004 îíûõîîñ 20.1 òºãðºãººð ñóëàðñàí áàéíà. Yíýò öààñíû çàõ çýýë. Õºðºíãèéí áèðæèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòàä 2003 îíû 1-ð ñàðûí 1-íýýñ ººð÷ëºëò îðæ “Õºðºíãèéí áèðæ” ÕÊ, “Yíýò öààñíû òºëáºð òîîöîî, òºâëºðñºí õàäãàëàìæèéí òºâ” ÕÕÊ ãýñýí áèå äààñàí õóóëèéí ýòãýýä áîëæ, ¿íýò öààñíû êîìïàíèóäàä ò¿âøèí, çýðýãëýë òîãòîîõ, òýäãýýðò ¿íýò öààñíû çàõ çýýëä îðîëöîõ ýðõèéã øèíýýð îëãîõ çýðýã àæëûã õèéæ ã¿éöýòãýæ áàéíà. Õºðºíãèéí áèðæèä 2005 îíû ýöñèéí áàéäëààð 392 êîìïàíè á¿ðòãýëòýé áàéãààãààñ 66 íü òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé õóâüöààò êîìïàíè, 326 íü á¿ðýí õóâü÷ëàãäñàí õóâüöààò êîìïàíè áàéíà. ¯íýò öààñíû àðèëæàà 2005 îíä íèéò 253 ºäºð ÿâàãäàæ, 26.3 ñàÿ øèðõýã ¿íýò öààñ àðèëæñàíààñ 0.4 ñàÿ íü áîíä áàéâ. Õàðèí 2000 îíîîñ õîéø ¿íýò öààñíû çàõ çýýëä Çàñãèéí ãàçðûí áîëîí õóâèéí êîìïàíèé áîíäûí àðèëæàà ýð÷èìòýé ÿâàãäàæ, 2005 îíä áîíäûí àðèëæàà íèéò ¿íýò öààñ àðèëæààíû ¿íèéí ä¿íãèéí 78.7 õóâèéã ýçëýõ áîëîâ. Yíýò öààñíû àðèëæààíû 22.2 õóâèéã êîìïàíèé áîíä, 21.3 õóâèéã ýíãèéí õóâüöààíû àðèëæàà òóñ òóñ ýçýëæ áàéãàà áºãººä õàðèí ¿ëäýõ 56.5 õóâèéã Çàñãèéí ãàçðûí ºðèéí áè÷èã ýçýëæ áàéíà.

Óëñûí íýãäñýí òºñºâ “Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà, ñàíõ¿¿æèëòèéí òóõàé õóóëü”-èéã 2003 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ìºðäºæ ýõýëñíýýð òºñâèéí óäèðäëàãûí ýðõ ç¿éí øèíý îð÷èí á¿ðäýæ, òºðèéí àëáà, òºñâèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãàà ñàéæèð÷, òºðèéí ã¿éöýòãýõ çàðèì ¿¿ðãèéã çàõèàëãààð á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ, ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ çàð÷èìä øèëæ¿¿ëýõ àëõìóóä õèéãäýæ áàéíà. “Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí òóõàé õóóëü”-ä 2002 îíä íýìýëò ººð÷ëºëò îðæ òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãûí àíãèëàë øèíý÷ëýãäñýí. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä òºñâèéí íèéò îðëîãî, òóñëàìæèéí õýìæýý íýìýãäýæ, 2005 îíû ã¿éöýòãýëèéã 2004 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä òºñâèéí íèéò îðëîãî 17.5 õóâü, çàðëàãà ñàíõ¿¿æèëò 1.6 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. Íèéò îðëîãî, òóñëàìæèéí ä¿íãèéí 99.4 õóâèéã òºñâèéí óðñãàë îðëîãî ýçýëæ áàéíà. Òºñâèéí òýíöëèéã ñàéæðóóëæ, òºñºâ, ñàíõ¿¿ãèéí òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõàä ÷èãëýãäñýí áîäëîãûí ¿ð ä¿íä òºñâèéí íèéò àëäàãäàë ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàéíãà áóóð÷, 2003 îíä ÄÍÁ-íèé 4.2 õóâü, 2004 îíä 2.1 õóâüòàé òýíöýæ áàéñàí áîë 2005 îíä 73.3 òýðáóì òºãðºã áóþó ÄÍÁ-íèé /óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð/ 3.2 õóâüòàé òýíöýõ¿éö õýìæýýíèé àøèãòàé ãàðñàí. Ìîíãîë Óëñûí òºñâèéí óðñãàë òýíöýë 1999 îíîîñ õîéø àøèãòàé ãàðñàí áºãººä 2004 îíä òºñâèéí óðñãàë òýíöëèéí àøèã ÄÍÁ-èé 8.8 õóâüòàé òýíöýæ áàéñàí áîë 2005 îíû ÄÍÁ-íèé 10.2 õóâü áîëæ 1.4 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. Òºñâèéí íèéò çàðëàãà, öýâýð çýýëèéí õýìæýý 2001 îíä 489.7 òýðáóì òºãðºã áàéñàí áîë 2004 îíä 752.5 òýðáóì òºãðºã, 2005 îíä 764.6 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ýý. Óðñãàë çàðëàãà 2005 îíä 600.3 òýðáóì òºãðºã, ò¿¿íèé äîòîð òºðèéí àëáàí õààã÷äûí öàëèíãèéí ñàí 142.7 25


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

òýðáóì òºãðºã áîëîâ. ̺í çýýëèéí õ¿¿ãèéí òºëáºð 20.7 òýðáóì òºãðºã áóþó ÄÍÁ-èé 0.9 õóâüòàé òýíöýæ áàéíà. Èõ áàðèëãà 2005 îíû áàéäëààð íèéò 179.1 òýðáóì òºãðºãèéí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë ã¿éöýòãýñíèé 82.1 õóâü áóþó 147.1 òýðáóì òºãðºãèéí àæëûã äîòîîäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä, 17.9 õóâü áóþó 32.0 òýðáóì òºãðºãèéí àæëûã ãàäààäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä ã¿éöýòãýñýí áàéíà. Íèéò áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë 2004 îíûõîîñ 2.8 õóâü áóþó 4.9 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäýâ. 2005 îíä íèéò áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä 101.2 òýðáóì òºãðºãèéí ¿íäñýí ôîíä á¿õèé îðîí ñóóö, ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà îáúåêòûã àøèãëàëòàíä îðóóëñàí íü 2004 îíûõîîñ 14.2 õóâü áóþó 12.6 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäæýý. 2005 îíä íèéò 144 áàðèëãà àøèãëàëòàä îðóóëñíààñ îðîí ñóóöíû çîðèóëàëòòàé 227.0 ìÿí.àì.ìåòð òàëáàé á¿õèé 2.7 ìÿíãàí àéëûí 81 áàðèëãà; õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé 46.4 ìÿí.àì.ìåòð òàëáàé á¿õèé 23 áàðèëãà; çî÷èä áóóäàë çîîãèéí ãàçðûí çîðèóëàëòòàé 1.6 ìÿí.àì.ìåòð òàëáàé á¿õèé 6 áàðèëãà; ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé 3.0 ìÿí.àì.ìåòð òàëáàé á¿õèé 3 áàðèëãà òóñ òóñ àøèãëàëòàä îðóóëæýý. Àâòî çàìûí ñàëáàðò 2005 îíä 22.0 òýðáóì òºãðºãèéí óëñûí òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëò õèéãäýæ íèéòäýý 389.4 êì õàòóó õó÷èëòòàé çàì, ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëòààð 3.2 òýðáóì òºãðºãèéí ºðòºã á¿õèé 746.9 êì õàéðãàí õó÷èëòòàé çàì òóñ òóñ àøèãëàëòàíä îðóóëàâ. պ人 àæ àõóé Ìàë àæ àõóé. Ìàíàé óëñûí ýäèéí çàñãèéí ãîë ¿íäýñ áîëñîí ìàë àæ àõóéí ñàëáàð íü ýäèéí çàñàã, õºäºëìºð ýðõëýëò, ýêñïîðòûí îðëîãîä ãîë áàéð ñóóðü ýçýëñýí õýâýýð áàéíà. 2005 îíû áàéäëààð ìàíàé óëñûí ÄÍÁ-èé 21.7 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ñàëáàð, ¿¿íèé 84.9 õóâèéã ìàë àæ àõóéí ñàëáàð áèé áîëãîæ áàéíà. Óëñûí õýìæýýãýýð íèéò àæèëëàã÷äûí 39.9 õóâü íü õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðò àæèëëàæ, ýêñïîðòûí îðëîãûí äºðºâíèé íýãèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéíà. 2000-2002 îíä ìàíàé îðíû èõýíõ íóòãèéã õàìàðñàí áàéãàëü, öàã óóðûí õ¿íäðýë, ãàí çóä, ãàìøèã òîõèîëäñîíîîñ 11.2 ñàÿ òîëãîé ìàë õîðîãäîæ, ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý èõýýõýí áóóð÷ áàéâ. 2005 îíû æèëèéí ýöñèéí ìàë òîîëëîãûí ä¿íãýýð 30.4 ñàÿ òîëãîé ìàë òîîëîãäîæ, 2004 îíûõîîñ 8.5 õóâü áóþó 2.4 ñàÿ òîëãîéãîîð ºñ뺺. Òîîëëîãûí ä¿íãýýð òýìýýíèé òîî 254.2 ìÿíãà, àäóó 2029.1 ìÿíãà, ¿õýð 1963.6 ìÿíãà, õîíü 12884.5 ìÿíãà, ÿìàà 13267.4 ìÿíãàä õ¿ð÷, 2004 îíûõîîñ àäóó 23.8 ìÿíãà, ¿õýð 122.0 ìÿíãà, õîíü 1.2 ñàÿ, ÿìàà 1.0 ñàÿ òîëãîéãîîð òóñ òóñ ºñ÷, õàðèí òýìýýíèé òîî 2.4 ìÿíãààð áóóðñàí. 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 36.9 ìÿíãàí òºë èë¿¿ áîéæóóëñàí áàéíà. Õàðèí òîì ìàëûí ç¿é áóñ õîðîãäîë 385.5 ìÿíãàí òîëãîéãîîð ºìíºõ îíûõîîñ èë¿¿ áàéâ. 2005 îíä ìàëûí òîîíû ºñºëò ¿íäñýíäýý áîã ìàëûí ºñºëòººð õàíãàãäæýý. Ìàë òîîëëîãûí ä¿íãýýð íèéò 19 àéìàã áóþó Ãîâüñ¿ìáýð, Îðõîí, Ãîâü-Àëòàé, Áàÿíõîíãîð, Áóëãàí, Òºâ, Äàðõàí-Óóë, Àðõàíãàé, Õýíòèé, Çàâõàí, Äîðíîä, Õîâä, Óëààíáààòàð, Õºâñãºë, Ñýëýíãý, ªâºðõàíãàé, ªìíºãîâü, Óâñ, Äóíäãîâü àéìãóóä ìàëàà 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2.7-20.4 õóâü áóþó 17.8-294.7 ìÿíãàí òîëãîéãîîð ºñãºñíèé äîòîð Ãîâü-Àëòàé, Áàÿíõîíãîð, Õîâä àéìãóóä òàâàí òºðºë äýýð íü ºñãºâ. Õàðèí Ñ¿õáààòàð, Äîðíîãîâü, Áàÿí-ªëãèé àéìãóóäàä ìàëûí òîî 2004 îíîîñ 1.9-4.7 õóâü áóþó 26.2-56.9 ìÿíãàí òîëãîéãîîð áóóðñàí áàéíà. 26


Overview

Óëñûí õýìæýýãýýð 2005 îíä ìàë ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèé 664 íýãæèä 1.3 ìÿíãàí ìàëûí ýì÷, ìýðãýæèëòí¿¿ä àæèëëàæ, äàâõàðäñàí òîîãîîð íèéò 119.7 ìÿíãàí ºðõèéí 18.1 ñàÿ ìàëä ìàë ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæýý. 2005 îíä 13 òºðëèéí ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä 734.8 ìÿíãàí òîëãîé ìàë õàìðóóëñíààñ äàâõàðäñàí òîîãîîð 21.8 ñàÿ òîëãîé ìàë õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí áàéíà. Ãàçàð òàðèàëàí. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàðò 1990 îíîîñ ºìíº æèëä äóíäæààð 700.0-880.0 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 100.0-120.0 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 500.0-700.0 ìÿíãàí òîíí ìàëûí òýæýýë õóðààí àâ÷ áàéñàí áèëýý. 1990 îíîîñ ºìíº ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàðûí áîäëîãî íü ¿ð òàðèà, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, ìàëûí òýæýýëýýð äîòîîäûí õýðýãöýýã á¿ðýí õàíãàõ áîëîëöîîòîé çàðèì õýñãèéã íü ýêñïîðòëîõîä ÷èãëýãäýæ áàéâ. 1990-1996 îíä “ºì÷ ýçýíäýý îéðòîõ òóòàì ò¿¿íèé ¿éë àæèëëàãàà ñàéæèðíà” ãýñýí çàð÷èìä íèéö¿¿ëýí ãàçàð òàðèàëàíãèéí àæ àõóéíóóäûã òºðèéí ºì÷ îðîëöñîí õóâüöààò êîìïàíè áîëãîí ººð÷ëºí çîõèîí áàéãóóëñàí. Óëñààñ øóóä áîëîí øóóä áóñ àðãààð ºãºõ òóñëàìæ áàãàññàí, çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí øèíý íºõöºëä àæ àõóé ýðõëýõ ìåíåæìåíòèéí óð ÷àäâàð õàíãàëòã¿é áàéñàí çýðãýýñ øàëòãààëàí ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý íèëýýä áóóðñàí. Óëñûí õýìæýýãýýð 2005 îíû áàéäëààð íèéò 189.5 ìÿíãàí ãà òàëáàéä òàðèàëàëò õèéñíýýñ 159.1 ìÿíãàí ãà-ä ¿ð òàðèà, 9.8 ìÿíãàí ãà-ä òºìñ, 5.9 ìÿíãàí ãà-ä õ¿íñíèé íîãîî, 5.2 ìÿíãàí ãà-ä òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëæ, 75.5 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 82.8 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 64.1 ìÿíãàí òîíí õ¿íñíèé íîãîî, 8.3 ìÿíãàí òîíí òýæýýëèéí óðãàìàë õóðààæ, 845.1 ìÿíãàí òîíí ºâñ õàäëàí, 41.7 ìÿíãàí òîíí ãàð òýæýýë áýëòãýñýí íü 2004 îíîîñ òàðèàëñàí òàëáàé 10.9 ìÿíãàí ãà-ãààð áóþó 5.5 õóâèàð áóóð÷; õóðààñàí óðãàöûí õóâüä òºìñ 2.6 ìÿí.òîííîîð áóþó 3.2 õóâü, õ¿íñíèé íîãîî 14.9 ìÿí. òí-îîð áóþó 30.2 õóâü ºñ÷, õàðèí áóñàä òºðëèéí õóâüä, ¿¿íèé äîòîð ¿ð òàðèà 63.3 ìÿí.òí-îîð áóþó 45.7 õóâü áóóðñàí áàéíà. Õóðààí àâñàí ¿ð òàðèàíû óðãàöûí õýìæýý 2005 îíä áóóðñàí ãîë øàëòãààí íü ¿ð òàðèàíû äèéëýíõ õóâèéã ýçýëäýã áóóäàéí óðãàö á¿ðýëäýõ õàìãèéí ýìçýã ¿å øàòóóäàä íàðíû õýò èõ õàëàëò, õóóðàéøèëò ÿâàãäñàí íü ¿ð òàðèàíû óðãàö áóóðàõàä ãîëëîí íºëººëñºí áàéíà. Íýã ãà-ãààñ 4.7 öåíòíåð ¿ð òàðèà, 84.8 öåíòíåð òºìñ õóðààñàí íü 2004 îíûõîîñ ¿ð òàðèà 3.3 öí-ýýð, òºìñ 3.5 öåíòíåðýýð òóñ òóñ áàãà áàéíà.

Àæ ¿éëäâýð Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 2005 îíä 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 813.1 òýðáóì òºãðºã áîëæ, 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 35.6 òýðáóì òºãðºã áóþó 4.2 õóâèàð áóóðñàí áàéíà. 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2005 îíä (çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð) òàìõè ¿éëäâýðëýë, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë, ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë, òýýâðèéí áóñàä òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë, í¿¿ðñ îëáîðëîëò, ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò, öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í, òºìðèéí ¿éëäâýðëýë, ðåçèíýí áîëîí õóâàíöàð ýäëýë ¿éëäâýðëýë, òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë çýðýã ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë 1.3-76.0 õóâèàð ºñ÷; õàðèí óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ, áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò, ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë, ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò, ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë, íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà, ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë, öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë, õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë, íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë, õóâöàñ 27


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò çýðýã ñàëáàðóóäûí ¿éëäâýðëýë 1.6-66.1 õóâèàð áóóðñàí áàéíà. Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íýýñ 2005 îíä ºìíºõ îíòîé õàðüöóóëáàë öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, í¿¿ðñ, àëò, ìîëèáäåíèé áàÿæìàë, ìåòàëë àãóóëãààðàà, êàòîäûí çýñ, ìåòàëë áýëäýö, ìåòàëë öóâèìàë, öåìåíò, øîõîé, áåòîí äýð, áàðèëãûí õààëãà, öîíõ, ñàìíàñàí íîîëóóð, ýýðñýí óòàñ, öàéðóóëñàí äààâóó, ýñãèé, ºëºí ãýäýñ, õèàìíû ç¿éë, ñïèðò, ïèâî, àìòàò óñ, óíäàà, ãóðèë, íàðèéí áîîâ, ÷èõýð, ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í, õ¿íñíèé äàâñ, òàðèëãûí áîëîí øèíãýí ýì çýðýã 118 á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áèåò õýìæýýãýýð ºñ÷, õàðèí ò¿ãýýñýí öýâýð óñ, ãàçðûí òîñ, çýñèéí áàÿæìàë, ìåòàëë àãóóëãààðàà, õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë, ç¿ñìýë ìàòåðèàë, òºìºð çàìûí äýð ìîä, óãààñàí íîîñ, òýìýýíèé íîîñîí õºíæèë, õèâñ, ñ¿ëæìýë ýäëýë, íîì, ñîíèí, ìàëûí ìàõ, òàëõ, æèãíýìýã, àðõè, äàðñ, ãîéìîí, ìàëûí òýæýýë, íýã óäààãèéí òàðèóð, øàõìàë ýì çýðýã 98 á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áèåò õýìæýýãýýð áóóðñàí áàéíà. Òóñ ñàëáàðò 2004 îíû ñ¿¿ë÷ýýñ øèíýýð ¿éëäâýðëýæ ýõýëñýí óñíû õóâàíöàð õîîëîé, õóâàíöàð ïàðêåòàí øàë, öàõèëãààíû õóâàíöàð õîîëîé, øàë, òààç õààëãàíû õóâàíöàð õ¿ðýý, öàõèëãààí äàìæóóëàõ óòàñ, õýâëýëèéí áîëîí áè÷ãèéí öààñ çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿í, ò¿¿í÷ëýí áîëîâñðóóëñàí áóóðöàã, ä¿ô¿, ìàõ îðëóóëàã÷, õ¿¿õäèéí òýæýýë, ìàéîíåç, ôàíåð, õººñºíöºð, çýñ öóâèìàë çýðýã øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 2005 îíû ìýäýýíä íýìæ õàìðàãäàâ. Óóë óóðõàéí ñàëáàðò òºìðèéí õ¿äýð, öàéðûí õ¿äýð çýðýã øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í çàõ çýýëä íèéë¿¿ëýãäëýý. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ä¿íãýýð 2005 îíä 1463.3 òýðáóì òºãðºãèéí (îíû ¿íýýð) á¿òýýãäýõ¿¿íèéã äîòîîä, ãàäààäûí çàõ çýýëä áîðëóóëàâ. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí áîðëóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 52.8 õóâü íü áóþó 773.1 òýðáóì òºãðºãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í íü ãàäààäûí çàõ çýýëä áîðëóóëàãäæýý. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò áîðëóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 66.4 õóâü íü óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýðò; 19.5 õóâü íü áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðò; 14.1 õóâü íü öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, óñ õàíãàìæèéí ñàëáàðò òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà.

Òýýâýð ªðãºí óóäàì íóòàãòàé, õ¿í àì õàðüöàíãóé ñèéðýã ñóóðüøäàã Ìîíãîë îðíû õóâüä òýýâýð íü ýäèéí çàñãèéí àìüäðàëä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé ñàëáàðóóäûí íýã þì. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä àâòî òýýâðèéí áàéãóóëëàãóóä õóâü÷ëàãäàæ õóâèéí õýâøèë àâòî òýýâðèéí ñàëáàðò çîíõèëîõ ¿¿ðýãòýé áîëîâ. Õîò õîîðîíäûí áîëîí îðîí íóòãèéí òýýâðèéí à÷àà òýýâðèéí àâòî ìàøèí, øóóäàí òýýâðèéí àâòî ìàøèí, ñóóäëûí àâòî ìàøèí, òàêñèíèé ¿éë÷èëãýý ¿íäñýíäýý á¿ðýí õóâü÷ëàãäàâ. Õºðø çýðãýëäýý ÎÕÓ, ÁÍÕÀÓ ìºí äîòîîääîî àæ ¿éëäâýðèéí òîìîîõîí õîòóóä áîëîõ Äàðõàí, Ýðäýíýò, Ñ¿õáààòàðûã õîëáîñîí 1815 êèëîìåòð òºìºð çàìààð íèéò à÷àà ýðãýëòèéí 97.0 îð÷èì õóâèéã òýýâýðëýæ áàéíà. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2005 îíä 25.2 ñàÿ òîíí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 192.7 ñàÿ õ¿í òýýâýðëýæ, à÷àà ýðãýëò 10267.1 ñàÿ òí.êì, çîð÷èã÷ ýðãýëò 2696.6 ñàÿ õ¿í êì, íèéò îðëîãî 308.1 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðýâ. Òýýâðèéí ñàëáàðûí íèéò îðëîãûí 14.4 õóâü íü àâòî òýýâðýýñ, 62.8 õóâü íü òºìºð çàìûí òýýâðýýñ, 22.8 õóâü íü àãààðûí òýýâðýýñ òóñ òóñ îðñîí áàéíà. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé 8.4 õóâü íü òýýâðèéí ñàëáàðò íîãäîæ áàéíà. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð òýýñýí à÷àà 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 16.7 õóâèàð ºñ÷, çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 0.8 õóâèàð áóóðñàí áàéíà. Àâòî òåõíèêèéí 2005 îíû óëñûí ¿çëýãýýð á¿õ òºðëèéí àâòî ìàøèí 131.2 ìÿíãàä õ¿ðñíèé 87.8 ìÿíãà íü ñóóäëûí àâòîìàøèí, 27.4 ìÿíãà íü à÷àà òýýâðèéí, 11.1 ìÿíãà íü àâòîáóñ, 3.6 ìÿíãà íü òóñãàé çîðèóëàëòûí òîíîãëîë á¿õèé òýýâðèéí õýðýãñýë, 1.3 ìÿíãà 28


Overview

íü öèñòåðí áàéæýý. Õóâèéí ýçýìøëèéí 101.6 ìÿíãàí àâòî ìàøèí óëñûí ¿çëýãò õàìðàãäñàí íü íèéò àâòîìàøèíû 77.4 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí àâòî òýýâðèéí ñàéæðóóëñàí çàìûí íèéò óðò 2005 îíû ýöýñò 6.1 ìÿíãàí êì, ¿¿íýýñ õàòóó õó÷èëòòàé çàì 2.3 ìÿíãàí êì áîëæýý. 2004 îíòîé õàðüöóóëáàë ñàéæðóóëñàí çàìûí óðò 443.4 êì, õàòóó õó÷èëòòàé çàìûí óðò 377.9 êì-ýýð òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà.

Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãè Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ¿¿ðýí òåëåôîí, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî ýð÷èìòýé ºñ÷ 2002 îíä õºäºë㺺íò ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 256.8 ìÿíãà, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî 14.0 ìÿíãà áàéñàí áîë 2005 îíä ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 570.9 ìÿíãà, óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷ 23.0 ìÿíãàä õ¿ð÷ 2002 îíîîñ ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 2.2 äàõèí, óòàñã¿é òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 63.9 õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷ýý. Ò¿¿í÷ëýí ñàíñðûí õºäºë㺺íò õîëáîîíû ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷ ãóðâàí áàéãóóëëàãà àæèëëàæ ñàíñðûí õºäºë㺺íò õîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî 2005 îíä 300-ä õ¿ðñýí áàéíà. Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî íýìýãäýæ 1000 õ¿íä íîãäîõ òåëåôîí öýãèéí òîî 2002 îíä 55 áàéñàí áîë 2005 îíä 63 áîëæ ºññºí áàéíà. Àíõíû êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñ¿ëæýýí¿¿ä 1996 îíä áàéãóóëàãäàæ áàéñàí áîë 2005 îíû áàéäëààð óëñûí õýìæýýíä 20 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà äàâõàðäñàí òîîãîîð 29 õîò, ñóóðèí ãàçàðò òåëåâèçèéí ¿éë÷èëãýý ÿâóóëæ, ýäãýýðò 77.3 ìÿíãà ãàðóé õýðýãëýã÷èä õîëáîãäñîí áàéíà. Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãèéí ñàëáàðò 2005 îíä “Öàõèì Ìîíãîë õºòºëáºð”, “Á¿õ íèéòèéã êîìïüþòåðæ¿¿ëýõ”, “Íýã òºãðºãèéí èíòåðíýò àÿí” çýðýã õºòºëáºð¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëæ, áàðóóí ÷èãëýëèéí äàìæóóëàõ øóãàìûã øèëýí êàáåëèàð ñîëüæ, óòàñã¿é èíòåðíýòèéí òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëæ, õºäººä õºäºë㺺íò õîëáîîíû CDMA450 ñèñòåìèéã ñóóðèëóóëæ òóðøñàí. Èíòåðíýòèéí ¿íý òàðèôûã áóóðóóëàõ, Óëààíáààòàð õîòûí çàðèì õýñýãò óòàñã¿é èíòåðíýò àøèãëàõ, áàðóóí ÷èãëýëèéí àéìãèéí òºâ¿¿ä áîëîí 17 ñóìûí èðãýä ¿¿ðýí òåëåôîí, èíòåðíýòèéí ºíäºð õóðäíû òåõíîëîãèéã àøèãëàõ áîëîìæòîé áîëîâ. Íèéòäýý 21 àéìãèéí òºâ, 99 ñóì, ñóóðèí ãàçàðò ¿¿ðýí òåëåôîíû ñ¿ëæýý íýâòýð÷, 100 õ¿íä íîãäîõ ñóóðèí áîëîí ¿¿ðýí òåëåôîíû òîî 30-ä õ¿ðñýí áàéíà.

Ãàäààä õóäàëäàà Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàãò ãàäààä õóäàëäàà îíöãîé ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ èðñýí. Ãàäààä õóäàëäààã ëèáåðàëü÷èëæ ÷ºëººòýé, íýýëòòýé áîëãîõ çîðèëãîîð 1990 îíîîñ òàðèôûí õÿçãààðëàëò, ãààëèéí ýëäýâ õîðèãèéã áàãàñãàõ òàëààð àíõààð÷ èðñýí íü ãàäààä õóäàëäàà õºãæèõ òààòàé íºõöëèéã áèé áîëãîñîí áàéíà. Ìîíãîë óëñ Äýëõèéí Õóäàëäààíû Áàéãóóëëàãàä 1997 îíä íýãäýí îðñîí. Ãàäààä õóäàëäààíû íèéò ýðãýëò 2005 îíä 2249.2 ñàÿ àì.äîëëàð, ¿¿íýýñ ýêñïîðò 1064.9 ñàÿ, èìïîðò 1184.3 ñàÿ àì.äîëëàð áîëñîí áàéíà. Íèéò áàðàà ýðãýëò 2004 îíîîñ 19.0 õóâèàð, ýêñïîðò 22.4 õóâü, èìïîðò 16.0 õóâü òóñ òóñ ºñºâ. Äýëõèéí çàõ çýýë äýýð 2005 îíä ìàíàé ýêñïîðòûí ãîë á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ çýñ, àëò, íîîëóóðûí ¿íý ºññºí òààòàé æèë áàéñàí. Y¿íèé ¿ð ä¿íä ýêñïîðòûí îðëîãî íýìýãäýæ, ýêñïîðòûí ºñºëò èìïîðòûí ºñºëòººñ 6.4 ïóíêòýýð äàâæ ãàðñàí íü ãàäààä õóäàëäààíû àëäàãäëûã 2004 îíîîñ äàðóé 32.0 ñàÿ àì. äîëëàðààð áóóðóóëàõàä íºëººë뺺. 2005 îíä íýã òîíí çýñèéí áàÿæìàëûí äóíäàæ ¿íý 555.6 àì. äîëëàðò õ¿ðñýí íü ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí 29


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

õóãàöààíä õàìãèéí ºíäºð ¿íý áºãººä 2000 îíûõîîñ 94.9 õóâü, 2004 îíûõîîñ 10.0 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Ýêñïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 101.0 ñàÿ àì.äîëëàðààð, àðüñ øèðýí ò¿¿õèé ýä áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ øèð, àíãèéí ¿ñ ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë 7.4 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ¿íýò áà õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñ 88.3 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ íýìýãäæýý. Ìàíàé óëñûí èìïîðò íü õýðýãëýýíèé áîëîîä ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòûí á¿õèé ë íýð òºðëèéã õàìðàõûí çýðýãöýý èìïîðòûí ä¿íä íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëæ, ò¿¿íèé ¿íèéí ºñºëò íü ãàäààä õóäàëäààã àëäàãäàëòàé ãàðàõàä íºëººëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí ýäèéí çàñãèéí ºñºëò, ÿëàíãóÿà áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, óóë óóðõàéí ñàëáàð, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéí ºñºëòòýé óÿëäààä èìïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãèéí èìïîðò 2004 îíûõîîñ 54.5 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò 89.9 ñàÿ àì.äîëëàðààð, àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãèéí èìïîðò 12.2 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ íýìýãäñýíòýé õîëáîîòîé þì.

Òºëáºðèéí òýíöýë Òºëáºðèéí òýíöëèéí óðñãàë äàíñ 2005 îíä 170.4 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷, 2004 îíîîñ 2.7 äàõèí áóþó 107.0 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà. Óðñãàë äàíñ àøèãòàé ãàðàõàä áàðàà áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë ñàéæèðñàí íü íºëººëñºí áàéíà. ¯¿íä áàðààíû òýíöýë 2005 îíä ºìíºõ îíòîé õàðüöóóëàõàä 19.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë 136.5 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ íýìýãäæýý. Õàðèí õóâèéí öýâýð ãóéâóóëãà 2004 îíûõîîñ 8.5 õóâèàð áóþó 12.5 ñàÿ àì.äîëàðààð áóóð÷ 133.8 ñàÿ àì.äîëëàðò õ¿ðñýí íü áàíêóóäààð áîëîí áóñàä àëáàí ñóâãààð õèéãääýã øèëæ¿¿ëãèéí òîî ýðñ áàãàññàíòàé õîëáîîòîé þì. Õºðºí㺠áà ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ 29.9 ñàÿ àì.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàðñàí íü 2004 îíûõîîñ 6.8 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà. 2005 îíä 97.3 ñàÿ àì.äîëëàðûí ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò õèéãäñýí íü 2004 îíûõîîñ 4.7 õóâèàð íýìýãäñýí áàéíà. Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí òýíöýë òýíöâýðæèæ, õàðèí áóñàä õºðºí㺠îðóóëàëò 127.2 ñàÿ àì.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàðñàí áàéíà. Íèéò òºëáºðèéí òýíöýë 134.5 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàðñàí íü 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 3.9 äàõèí áóþó 99.9 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà.

Îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé Óëñûí õýìæýýãýýð íèéò 277.5 ìÿíãàí àì ìåòð òàëáàé á¿õèé îðîí ñóóöûã 2005 îíä øèíýýð àøèãëàëòàä îðóóëñíààð îðîí ñóóöíû ôîíä 7371.2 ìÿíãàí àì ìåòð áîëæ, 2002 îíûõîîñ 10.6 õóâü, 2003 îíûõîîñ 6.8 õóâü, 2004 îíûõîîñ 3,4 õóâèàð ºñ÷ýý. 2005 îíä øèíýýð àøèãëàëòàä îðóóëñàí îðîí ñóóöíû íèéò òàëáàéí 96.7 õóâü õóâèéí îðîí ñóóöíûõ áàéãàà íü 2004 îíûõîîñ 6.5 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. Óñ ò¿ãýýõ öýãèéí òîî 2005 îíä 1039 áîëæ, 2004 îíîîñ 3.7 õóâü ºñ뺺. Õàðèí 纺âðèéí óñ õýðýãëýäýã ºðõèéí òîî 2005 îíä 273.4 ìÿíãàä õ¿ð÷ ºìíºõ îíûõîîñ 11.7 ìÿíãà áóþó 4.8 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2004 îíä õàëóóí óñíû íèéò 349 öýã àæèëëàæ áàéñàí áîë 2005 îíä ýíý ¿ç¿¿ëýëò 369 áîëæ 5.7 õóâèàð ºñ÷ýý. 30


Overview

Íèéò 740 çî÷èä áóóäàë 2005 îíä àæèëëàæ áàéãàà íü 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 19.4 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. Àÿëàë æóóë÷ëàë Óëñûí õèëýýð 2005 îíä îðñîí, ãàðñàí íèéò çîð÷èã÷èä äàâõàðäñàí òîîãîîð 2.1 ñàÿä õ¿ð÷, ºìíºõ îíûõîîñ 14.2 õóâü íýìýãäæýý. Ìàíàé óëñûí õèëýýð 2005 îíä îðñîí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí 49.7 õóâèéã ÁÍÕÀÓ-ûí èðãýä, 18.0 õóâèéã ÎÕÓ-ûí èðãýä, 9.0 õóâèéã ÁÍÑÓ-ûí èðãýä, 3.8 õóâèéã ßïîí óëñûí èðãýä, 3.0 õóâèéã ÀÍÓ-ûí èðãýä, 16.5 õóâèéã áóñàä îðíû èðãýä ýçýëæ áàéíà. Ìîíãîë Óëñàä 2005 îíä ãàäààäûí 344.7 ìÿíãàí çîð÷èã÷èä îðæ èðñýí íü 2004 îíûõîîñ 13.0 õóâü íýìýãäñýí áàéíà. 2005 îíä îðæ èðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí 81.9 õóâü íü 30 õ¿ðòýë õîíîã, 14.1 õóâü íü 90 õ¿ðòýë õîíîã, 4.0 õóâü íü 90 áà ò¿¿íýýñ äýýø õîíîã áàéõààð èðñýí áºãººä 3.8 õóâü íü Àìåðèê òèâýýñ, 65.2 õóâü íü Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòãààñ, 30.6 õóâü íü Åâðîïîîñ, 0.2 õóâü íü ªìíºä Àçè, 0.2 õóâü íü Îéðõè Äîðíîä, Àôðèê òèâýýñ èðñýí áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð îðñîí íèéò çîð÷èã÷äûí 51.7 õóâü íü Çàìûí Y¿ä áîîìòîîð, 15.0 õóâü íü Áóÿíò Óõàà áîîìòîîð, 8.2 õóâü íü Àëòàíáóëàã áîîìòîîð, 5.9 õóâü íü Øèâýýõ¿ðýí áîîìòîîð, 19.2 õóâü íü áóñàä áîîìòóóäààð îðæ èðñýí áàéíà. Ìàíàé óëñûí õèëýýð 2005 îíä ãàðñàí 740.1 ìÿíãàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí 88.3 õóâü íü õóâèéí æóðìààð, òýäãýýðèéí äèéëýíõ íü ÁÍÕÀÓ, ÎÕÓ, ÁÍÑÓ ðóó çîð÷æýý. 2005 îíä ãàäààäàä çîð÷ñîí ìîíãîë èðãýäèéí èõýíõ íü 30 õ¿ðòýë õîíîãèéí õóãàöààòàé ÿâñàí áîë ãàäààäûí èðãýäèéí äèéëýíõ íü ìºí èéì õóãàöààãààð îðæ èðæýý.

ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿âøèí ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ò¿¿âýð ñóäàëãààíû ä¿íãýýñ õàðàõàä ñ¿¿ëèéí æèëèéí áàéäëààð ºðõèéí íèéò îðëîãî òóõàéí îíû ¿íýýð áóóðñàí áàéíà. Õàðèí öàëèí õºëñíèé îðëîãî óëñûí äóíäæààð 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 22 õóâü, 2003 îíûõîîñ 45 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãî äóíäæààð 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 15 õóâü, 2003 îíûõîîñ 51 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Õàðèí èíôëÿöèàð çàñâàðëàñàí áîäèò ºñºëò íü öàëèí õºëñíèé îðëîãûí õóâüä 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 24 õóâü, 2003 îíûõîîñ 33 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãûí õóâüä 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 17 õóâü, 2003 îíûõîîñ 38 õóâü òóñ òóñ ºññºí ä¿íòýé áàéíà. ªðõèéí íèéò îðëîãî (çàðëàãà) íü ºðõèéí ìºíãºí îðëîãî (çàðëàãà) äýýð ºðõèéí ººðèéí àæ àõóéãààñ áýëòãýñýí áîëîí áóñäààñ ¿íýã¿é àâ÷ õýðýãëýñýí ç¿éëñèéí ìºíãºí ä¿íã íýìñýíýýð òîäîðõîéëîãäîíî. Óëñûí äóíäæààð ºðõèéí ººðèéí àæ àõóéãààñ áýëòãýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñèéí îðëîãî 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 55 õóâü, 2003 îíûõîîñ 42 õóâèàð òóñ òóñ áóóðñàí íü íèéò ìºíãºí îðëîãî áóóðàõàä íºëººëñºí áàéíà. ªðõèéí ¿éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî õºäººä 52.3 õóâüòàé áàéãàà õýäèé ÷ íèéò îðëîãî áóóðñàí íü á¿òöèéí ººð÷ëºëòºä íºëººëñºí áàéíà. ªðõèéí ìºíãºí çàðëàãûí á¿òöèéã àâ÷ ¿çâýë ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿íä çàðöóóëñàí çàðäàë áîëîí îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé, áîëîâñðîë, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíä çàðöóóëñàí çàðäëóóä ºñ÷ýý. ªðõèéí àìüæèðãààíû ò¿âøèí, ÿäóóðëûí áàéäëûã òîäîðõîéëîõ çîðèëãîîð 1995, 1998, 2002-2004 îíä ÿâóóëñàí ò¿¿âýð ñóäàëãààíóóäûí ä¿íãýýñ õàðàõàä ÿäóóðëûí õàìðàëò 31


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

õîò, ñóóðèí ãàçàðòàé õàðüöóóëàõàä õºäººä èë¿¿ áàéíà. Õàðèí õ¿í àìûí äóíäàæ îðëîãûí òýãø áóñ õóâààðèëàëò íü õîò ñóóðèí ãàçàðò õºäººíèéõººñ ºíäºð áàéíà. Áîëîâñðîë Õ¿í àì, îðîí ñóóöíû 2000 îíû óëñûí òîîëëîãûí ä¿íãýýð Ìîíãîë óëñûí 15 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñòàé õ¿í àìûí 97.6 õóâü íü áè÷èã ¿ñýã òàéëàãäñàí ä¿íòýé ãàðñàí áîëíî. 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò 556.9 ìÿíãàí ñóðàã÷ åðºíõèé áîëîâñðîëûí 724 ñóðãóóëüä ñóðàëöàæ áàéãàà íü 2002-2003 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 29.0 ìÿíãààð íýìýãäñýí áîëîâ÷ 2004-2005 õè÷ýýëèéí æèëýýñ 0.4 ìÿíãààð áóóðñàí áàéíà. Îðîé, ý÷íýý àíãèä ñóðàëöàæ áàéãàà ñóðàëöàã÷äûí òîî 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 10.7 ìÿíãà áîëñîí íü 2004-2005 îíûõîîñ 1.4 ìÿíãààð áóþó 11.7 õóâèàð áóóð÷ýý. Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâä ñóðàëöàæ áàéãàà îþóòíû òîî òîãòìîë ºñ÷ áàéãàà áºãººä 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò 162.0 ìÿíãàí îþóòàí ñóðàëöàæ áàéíà. 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ñóðàëöàæ áàéãàà íèéò îþóòíû 70.4 õóâü íü òºðèéí ºì÷èéí, 29.6 õóâü íü òºðèéí ºì÷èéí áóñ ñóðãóóëüä ñóðàëöàæ áàéíà. Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷äèéí òîî ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò òºãñºã÷äèéí òîî 128.1 ìÿíãà áîëæ, 20032004 îíû õè÷ýýëèéíõýýñ 9.9 ìÿíãà, 2002-2003 îíû õè÷ýýëèéí æèëä òºãñºã÷人ñ 25.2 ìÿíãààð òóñ òóñ íýìýãäæýý. Ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 7-15 íàñíû õ¿¿õäèéí òîî 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 9.0 ìÿíãà áîëîâ. Ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü 2004-2005 îíä 2.0 áàéñàí áîë 2005-2006 îíä 1.6 áîëæ, 0.4 ïóíêòýýð áóóð÷ýý. Íýãä¿ãýýð àíãèä øèíýýð ýëñýã÷äèéí òîî 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèë õ¿ðòýë òîãòìîë ºñ÷ áàéñàí áîë 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 55.7 ìÿíãàí õ¿¿õýä íýãä¿ãýýð àíãèä ýëññýí íü 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 27.5 õóâü áóóðñàí áàéíà. Ýíý íü åðºíõèé áîëîâñðîëûã 11 æèëèéí òîãòîëöîîíä øèëæ¿¿ëñýíýýð 7 íàñòàé õ¿¿õýä ÅÁÑ-ä ýëñýí îðîõ áîëñîíòîé õîëáîîòîé. ªìíºõ õè÷ýýëèéí æèë¿¿äýä 7 õ¿ðòýëõ, 7 íàñòàé, 8 íàñòàé õ¿¿õä¿¿ä ÅÁÑ-ä ýëñýí îðæ áàéñàí áîëíî. ÅÁÑ-èéí íýã áàãøèä íîãäîõ õ¿¿õäèéí òîî 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèë õ¿ðòýë ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéñàí áàéíà. Òóõàéëáàë, óëñûí äóíäæààð 2002-2003 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ýíý ¿ç¿¿ëýëò 25.4; 2003-2004 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 25.8; 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 26.0 áîëæýý. Õàðèí 2005-2006 îíä ýíý ¿ç¿¿ëýëò áóóð÷ 24.6 áîëñîí íü 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 1.4 ïóíêòýýð áóóðëàà. ÅÁÑ-èéí áàãø íàðûí òîî æèëýýñ æèëä íýìýãäýæ, 2005-2006 îíä 22.6 ìÿíãà áîëñîí íü 2002-2003 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ 1.9 ìÿíãàí áàãøààð áóþó 9.0 õóâü, 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 1.2 ìÿíãààð áóþó 5.4 õóâü íýìýãäëýý. Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëèéã òºãñ÷ áàéãàà îþóòíû òîî íýìýãäýæ áàéãàà áà 2004-2005 îíä íèéò 22.4 ìÿíãàí îþóòàí òºãññºíººñ 27.1 õóâü íü õóäàëäàà, áèçíåñèéí óäèðäëàãà; 12.4 õóâü íü áàãø, áîëîâñðîë ñóäëàë, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ; 10.0 õóâü íü èíæåíåðèéí ìýðãýæëýýð òºãññºí áàéíà. 2003-2004 îíû õè÷ýýëèéí æèëä äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëü òºãñºã÷äèéí 10.9 õóâü íü õóóëü, ýðõ ç¿éí ìýðãýæëýýð òºãñºæ áàéñàí áîë ýíý ¿ç¿¿ëýëò 2004-2005 îíä áóóð÷ 7.5 õóâü áîëæýý. 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí áàéäëààð 95.0 ìÿíãàí õ¿¿õýä ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðàãäàæ áàéãàà íü 2003-2004 îíîîñ 1.1 õóâü, 2004-2005 îíîîñ 8.4 õóâü ºññºí áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí òîî 2005 îíä 3.2 ìÿíãà áàéãààãèéí 70.4 õóâü íü ¿íäñýí àæèëëàã÷èä áàéíà. 32


Overview

Øèíæëýõ óõààíû íýã áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí äóíäàæ òîî 2002 îíä 71 áàéñàí áîë 2003 îíä 62, 2004 îíä 56 áîëîí áóóð÷ áàéñíàà, 2005 îíä 58 áîëæ ºññºí áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû áàéãóóëëàãóóäûí ñàëáàðûí çàðäëûã àâ÷ ¿çâýë 2005 îíû áàéäëààð íèéò çàðäëûí 29.8 õóâü íü òåõíèêèéí; 23.9 õóâü íü áàéãàëèéí; 11.6 õóâü íü ÕÀÀ; 10.5 õóâü íü àíàãààõ óõààíû; 11.0 õóâü íü íèéãìèéí óõààíû ñàëáàðò; 13.3 õóâü íü èõ, äýýä ñóðãóóëüä íîãäîæ áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä àæèëëàæ áàéãàà íèéòèéí íîìûí ñàí, óíøèã÷äûí òîî áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2002 îíä íèéò 307 íèéòèéí íîìûí ñàí àæèëëàæ, 296.8 ìÿíãàí áàéíãûí óíøèã÷ ¿éë÷ë¿¿ëæ áàéñàí áîë 2005 îíä 283 íîìûí ñàíä 205.8 ìÿíãàí óíøèã÷ ¿éë÷ë¿¿ëæýý.

Ñ¿ì õèéä Ìîíãîë Óëñûí /1992 îíû/ øèíý ¿íäñýí õóóëèàð èðãýäèéí ø¿òýõ, ýñ ø¿òýõ ýðõ íü ÷ºëººòýé áîëñíîîð ñ¿ì õèéä¿¿ä áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí. Þóíû ò¿ð¿¿íä óëàìæëàëò áóääûí øàøíû ñ¿ì õèéä¿¿ä îëíîîð áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí áºãººä óëìààð èñëàì, õðèñòèéí áîëîí øàøíû áóñàä óðñãàëûí ñ¿ì õèéä, øàøíû áàéãóóëëàãóóäûí òîî íýìýãäýæ áàéíà. Ñ¿ì õèéä¿¿äèéã áàéðøëààð íü àâ÷ ¿çâýë õºäºº îðîí íóòàãò óëàìæëàëò øàøíû (áóääà, èñëàì), òºâ ñóóðèí ãàçðóóäàä áóñàä øàøíû ñ¿ì õèéä¿¿ä îëíîîð áàéãóóëàãäñàí. Ñ¿ì õèéäèéã øàøíû òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë 2005 îíû áàéäëààð íèéò 240 ñ¿ì õèéä áàéãàà áºãººä 2004 îíûõîîñ 6.7 õóâèàð íýìýãäñýí áàéíà. 2005 îíä íèéò ñ¿ì õèéäèéí 65.4 õóâèéã áóääà; 29.2 õóâèéã õðèñò; 2.9 õóâèéã èñëàì; 2.5 õóâèéã áóñàä øàøíû ñ¿ì õèéä ýçýëæ áàéíà. 2005 îíû áàéäëààð íèéò ñ¿ì õèéäèéí 14.1 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä; 24.6 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä; 21.7 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä; 7.9 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä; 31.7 õóâü íü Óëààíáààòàðò òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãóóäàä 2005 îíû áàéäëààð íèéò 4.4 ìÿíãàí õ¿í àæèëëàæ áàéãààãààñ õóðëûí ëàì 2.6 ìÿíãà áàéíà. Õóðëûí ëàì íàðûã á¿ñýýð àâ÷ ¿çâýë Áàðóóí á¿ñýä 206 áóþó 7.8 õóâü; Õàíãàéí á¿ñýä 432 áóþó 16.4 õóâü; Òºâèéí á¿ñýä 299 áóþó 11.4 õóâü; Ç¿¿í á¿ñýä 157 áóþó 6.0 õóâü; Óëààíáààòàðò 1533 áóþó 58.4 õóâü íü òóñ òóñ íîãäîæ áàéíà. Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàãñàä 5.6 ìÿíãà áîëæ 2004 îíûõîîñ 12.7 õóâü, ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî 2.4 ìÿíãà áîëæ 2.1 äàõèí ºññºí áàéíà.

Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä Ìîíãîë óëñ 1990-ýýä îíîîñ ýäèéí çàñãèéí çàõ çýýëèéí õàðèëöààíä øèëæñýíýýð ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëàãûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòàíä òîìîîõîí ººð÷ëºëò¿¿ä ãàð÷, ºðõèéí ýìíýëãèéí òîãòîëöîî øèíýýð á¿ðýëäýí áèé áîëñîí. Ýìíýëãèéí ýì÷èëãýý, ¿éë÷èëãýý, îíîøëîãîîíä õóâèéí õýâøëèéí ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãóóäûí ýçëýõ õóâü òàñðàëòã¿é ºñ÷ áàéíà. Ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíä òºëáºðòýé áîëîí äààòãàëûí òîãòîëöîî, ¿íý òºëáºðã¿é ¿ç¿¿ëýõ ýìíýëãèéí òóñëàìæ ãýñýí ÷àíàðûí ÿëãààòàé á¿òýö áóé áîëñîí þì. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò 2005 îíû áàéäëààð íèéò 33.6 ìÿíãàí àæèëëàã÷èä áàéãààãààñ 6.8 ìÿíãàí èõ ýì÷, 8.0 ìÿíãàí ñóâèëàã÷, 0.8 ìÿíãàí ýì ç¿é÷, 14.5 ìÿíãàí ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòýí, 3.6 ìÿíãàí áóñàä ìýðãýæëèéí ýì÷, àæèëëàã÷èä àæèëëàæ áàéíà. Íýã èõ ýì÷èä 1.2 ñóâèëàã÷ íîãäîæ áàéíà. Èõ ýì÷èéí òîî 2002 îíä 6823 áàéñàí áîë 33


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

2003 îíä 6637 áîëæ 2.7 õóâèàð, 2004 îíä 6590 áîëæ 2003 îíûõîîñ 0.7 õóâèàð òóñ òóñ áóóð÷, 2005 îíä 6788 áîëæ 2004 îíûõîîñ 0.3 õóâèàð ºñ÷ýý. 2005 îíû áàéäëààð íýã èõ ýì÷èä 375 õ¿í íîãäîæ áàéíà. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õ¿¿õäèéí, ôèçèê ýì÷èëãýýíèé, ìýäðýëèéí, àðüñíû ºâ÷èí ñóäëàëûí ýì÷ íàðûí òîî áóóð÷; õàðèí ýìãýã àíàòîìè÷ ø¿¿õ ýìíýëãèéí øèíæýý÷, ñ¿ðüåý, ðåíòãåíèé ýì÷ íàðûí òîî íýìýãäýõ õàíäëàãàòàé áàéíà. 2005 îíä ýìíýëãèéí îðíû òîî 18.3 ìÿíãà áîëæ, 2004 îíûõîîñ 0.5 õóâèàð áóóð÷ýý. 10000 õ¿íä íîãäîõ ýìíýëãèéí îðíû òîî 2005 îíä 72, èõ ýì÷èéí òîî 27, ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî 57 áîëîâ. Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 2002 îíä 37.7 ìÿíãà áàéñàí áîë 2003 îíä 26.9 ìÿíãà áîëæ áóóð÷ áàéñíàà 2004 îíä 31.3 ìÿíãà, 2005 îíä 32.3 áîëæ ºññºí áàéíà. Ýíý íü âèðóñò ãåïàòèò, òýìá¿¿, çàã õ¿éòýí, ñ¿ðüåý çýðýã õàëäâàðò ºâ÷íèé ºâ÷ëºë íýìýãäñýíòýé õîëáîîòîé áàéíà. Ýð¿¿ë ìýíäèéí íèéò çàðäàë 2005 îíä 8.0 òýðáóì òºãðºã áîëæ 2004 îíûõîîñ 9.4 õóâü ºññºí áàéíà. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãàä ýð¿¿ë ìýíäèéí çàðäëûí ýçëýõ õóâü 2005 îíä 10.5 õóâü áîëæ 2004 îíûõîîñ 0.8 ïóíêòýýð íýìýãäýâ.

Íèéãìèéí äààòãàë, õàëàìæ Íèéìãèéí õàëàìæèéí îðëîãî 2005 îíä 43.3 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2004 îíîîñ 1.8 äàõèí ºññºí áàéíà. 2005 îíä óëñûí íèéãìèéí õàëàìæèéí îðëîãûí 99.7 õóâèéã óëñûí òºñâèéí îðëîãî ýçýëæ áàéíà. Íèéãìèéí õàëàìæèéí çàðäàë 2005 îíä 42.0 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2004 îíîîñ 1.7 äàõèí áóþó 17.7 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäëýý. 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä íèéãìèéí õàëàìæèéí çàðäàëä òýòãýâðèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷, õàðèí òýòãýìæèéí ýçëýõ õóâü ºññºí áàéíà. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ àâñàí õ¿íèé òîî 2005 îíä 754.8 ìÿíãàä õ¿ð÷ 2002 îíîîñ 5.8 äàõèí, 2003 îíîîñ 5.0 äàõèí, 2004 îíîîñ 4.9 äàõèí òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Õ¿¿õýä àñàðñíû òýòãýìæ àâàã÷äûí òîî 2005 îíä 53.9 ìÿíãà áîëæ, ºìíºõ îíîîñ 8.8 õóâü áóóðàâ. Çàñãèéí ãàçðààñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà “Õ¿¿õäèéí ìºí㺔 õºòºëáºðò 2005 îíä íèéò 292.4 ìÿíãàí ºðõèéí 647.5 ìÿíãàí õ¿¿õýä õàìðàãäñàí íü 2004 îíîîñ 19.3 äàõèí íýìýãäñýí áàéíà. Òóñ õºòºëáºðò õàìðàãäñàí õ¿¿õäèéí òýòãýìæèä çîðèóëæ 2005 îíä íèéò 18.1 òýðáóì òºãðºã çàðöóóëñàí áàéíà. Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî 2004 îíûõîîñ 6.4 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäýæ 2005 îíä 276.8 ìÿíãàä õ¿ðñýí áàéíà. 2005 îíä îëãîñîí íèéò òýòãýâðèéí 65.0 õóâèéã ºíäºð íàñíû, 17.8 õóâèéã õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí, 12.6 õóâèéã òýæýýã÷ýý àëäñàíû, 4.6 õóâèéã öýðãèéí òýòãýâýð òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Íèéò òýòãýâýð àâàã÷äûí äîòîð ºíäºð íàñíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü áóóð÷, õàðèí õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2002 îíä ºíäºð íàñíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü 67.4 áàéñàí áîë 2005 îíä 65.0 áîëæ áóóðñàí áîë õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí ýçëýõ õóâü 2002 îíä 14.6 õóâü áàéñíàà 2005 îíä 17.8 õóâü áîëæ ºñ÷ýý.

Ãýìò õýðýã Óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî 2003 îíîîñ õîéø ñ¿¿ëèéí 3 æèëä òàñðàëòã¿é áóóð÷ áàéíà. Ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã á¿ñ íóòãààð àâ÷ ¿çâýë 2005 îíû áàéäëààð 34


Overview

íèéò á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí 8.3 õóâü íü áàðóóí á¿ñýä; 15.0 õóâü íü õàíãàéí á¿ñýä; 18.7 õóâü íü òºâèéí á¿ñýä; 8.7 õóâü íü ç¿¿í á¿ñýä; 47.1 õóâü íü Óëààíáààòàðò íîãäîæ áàéíà. Á¿ðòãýãäñýí íèéò õýðãèéã òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë 2005 îíä õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 25.9 õóâèéã; ºì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 51.1 õóâèéã; íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã 9.1 õóâèéã; òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã 6.8 õóâèéã; ¿ëäýõ õóâèéã áóñàä ãýìò õýðýã ýçýëæ áàéíà. Áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëñàí ãýìò õýðýã 2004 îíîîñ áóóð÷, õàðèí áóñäûã ñàíààòàé àëñàí, õ¿÷èíãèéí õýðýã òºäèéëºí áóóðàõã¿é áàéíà. Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2005 îíä 4.5 ìÿíãà áîëæ 2004 îíûõîîñ 0.3 õóâü áóóðñàí áàéíà. Õ¿¿õýä ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2005 îíä 352 áîëæ 2004 îíûõîîñ 13.7 õóâü áóóðàâ. Y¿íèé 90.9 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà õ¿÷èíãèéí õýðýã 2004 îíûõîîñ 15.3 õóâü áóóð÷ýý. Õ¿÷èíãèéí õýðãèéí 48.4 õóâü íü Óëààíáààòàð õîòîä ãàðñàí áàéíà. ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí 75.1 õóâèéã õóëãàé, 3.7 õóâèéã áóëààëò, 6.6 õóâèéã äýýðýì, 7.6 õóâèéã çàëèëàí, 4.2 õóâèéã áóñäûí õºðºíãèéã çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðýã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Õàðèí íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí 96.5 õóâèéã òàíõàéðàõ ãýìò õýðýã ýçýëæ, Áàÿíõîíãîð, Äîðíîä, Óâñ, Õîâä, Õºâñãºë àéìãóóäàä òàíõàéí ãýìò õýðýã 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 14.7-47.4 õóâü ºññºí áàéíà. Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî 2005 îíä 10.2 ìÿíãà áàéãààãèéí 8.6 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä, 11.8 õóâü íü õ¿¿õä¿¿ä áàéãàà áºãººä ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿¿õä¿¿äèéí 5.9 õóâü íü ýìýãòýé õ¿¿õýä áàéíà. Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿¿õäèéí òîî 2003 îíîîñ õîéø ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ 2005 îíä 2.0 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðñíû 75.5 õóâü íü áóþó 1.5 ìÿíãà íü õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí; 18.2 õóâü íü õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí; 6.3 õóâü íü áóñàä ãýìò õýðãèéí óëìààñ íàñ áàðæýý.

Áàéãàëü îð÷èí Ìîíãîë îðíû àãààðûí æèëèéí äóíäàæ òåìïåðàòóð ñ¿¿ëèéí 50 îð÷èì æèëä îéðîëöîîãîîð 0.7 õýìýýð íýìýãäñýíýýñ õ¿éòýí, äóëààí óëèðëûí ¿ðãýëæëýõ õóãàöàà ººð÷ëºãäºõ õàíäëàãà àæèãëàãäàõ áîëëîî. ßëàíãóÿà ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë îðîíä ãàí, çóä, õ¿÷òýé öàñàí áîëîí øîðîîí øóóðãà, ¿åð, ò¿éìýð, õºíººëò øàâüæ, ìýðýã÷èéí íºëººëºë çýðãýýñ øàëòãààëñàí áàéãàëèéí ãàìøèãò ¿çýãäýë îëîíòàà òîõèîëäîæ, õ¿í àì, íèéãýì, ýäèéí çàñàã, áàéãàëü îð÷èíä èõýýõýí õîõèðîë ó÷ðóóëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí õ¿í àìûí òºâëºðºë èõñýõ, áàéãàëüä ó÷ðóóëæ áóé äàðàìò íýìýãäýõ, óóð àìüñãàë õóóðàéøèõ çýðýã øàëòãààíààñ öºëæèëò ýð÷èìæèõ õàíäëàãàòàé. 2005 îíû áàéäëààð íèéò ãàçàð íóòãèéí 73.7 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ãàçàð; 15.8 õóâèéã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð; 9.4 õóâèéã îéí ñàí á¿õèé ãàçàð; 0.6 õóâèéã óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð; 0.3 õóâèéã õîò, òîñãîí, áóñàä ñóóðèí ãàçàð; 0.2 õóâèéã çàì, øóãàì, ñ¿ëæýýíèé ãàçàð òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. 2005 îíä íèéò 47 îéí ò¿éìýð ãàðñàíû 2 íü áàðóóí á¿ñýä; 19 íü õàíãàéí á¿ñýä; 17 íü òºâèéí á¿ñýä; 5 íü ç¿¿í á¿ñýä; 4 íü Óëààíáààòàð õîòûí íóòàã äýâñãýð äýýð ãàðñàí áàéíà. Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý 2005 îíä 2086.5 ñàÿ òºãðºãò õ¿ð÷, 2000 îíûíõîîñ 1.6 äàõèí íýìýãäñýí áºãººä ¿¿íýýñ 26.3 õóâèéã íü áàéãàëü õàìãààëàõ àðãà õýìæýýíä, 28.7 õóâèéã íü òóñãàé 35


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí õàìãààëàëòàä, 38.5 õóâèéã íü îéæóóëàõ àæèëëàãààíä, 6.5 õóâèéã íü ãàçðûí õºðñ íºõºí ñýðãýýëòýíä òóñ òóñ çàðöóóëñàí áàéíà. 2005 îíä íèéò 11482.6 ìÿíãàí ãà ãàçàðò õîõèðîë ó÷èðñíû 326.0 ìÿí.ãà íü òàðèàëàíãèéí ãàçðûí; 10586.3 ìÿí.ãà íü áýë÷ýýð áà áóñàä ºâñëºã ãàçðûí; 26.7 ìÿí.ãà íü õîò ñóóðèí ãàçðûí; 347.8 ìÿí.ãà íü îéí ñàí á¿õèé ãàçðûí; 2.7 ìÿí.ãà íü óñíû ñàí á¿õèé ãàçðûí, 193.1 ìÿí.ãà íü óõàãäàæ ýâäýðñýí ãàçàð áàéíà.

Á¿òýýìæ Á¿òýýìæ íü óëñ îðîíä áèé áîëñîí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð àøãèéí ¿ç¿¿ëýëò áºãººä íýãæ çàðäëààð õýäèé õýð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ, àæèë ¿éë÷èëãýý ÿâóóëñàíûã òîäîðõîéëîí õàðóóëäàã. Á¿òýýìæèéã äîòîð íü íèéò á¿òýýìæ, ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ, òîäîðõîé íýã õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ ãýñýí 3 õýëáýðýýð òîîöîí ãàðãàæ áàéíà. ̺í òîäîðõîé õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæèéã äîòîð íü õºäºëìºð, êàïèòàë, ìàòåðèàë, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ ãýñýí àíãèëàëààð òîîöîæ áàéíà. Íèéò á¿òýýìæ íü á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ çîðèëãîîð ¿éëäâýðëýëä çàðöóóëñàí íèéò çàðäëûí íýã òºãðºã òóòìààñ õýäýí òºãðºãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýñíèéã õàðóóëäàã áºãººä 2005 îíä óëñûí ä¿íãýýð íèéò á¿òýýìæèéí õýìæýý 0.76 òºãðºã áîëæ, 2004 îíûõîîñ 8.6 õóâü ºñ÷ýý. Ñàëáàðààð àâ÷ ¿çâýë ìàë àæ àõóé, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò íèéò á¿òýýìæ íü 2.62-2.74 òºãðºã áàéãàà íü áóñàä ñàëáàðûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. ¯éëäâýðëýëèéí ãîë õ¿÷èí ç¿éëñ áîëîõ õºäºëìºð, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí ¿ð àøãèéã òîäîðõîéëäîã ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü 2005 îíä óëñûí ä¿íãýýð 3.13 òºãðºã áîëæ, 2004 îíûõîîñ 4.7 õóâü ºññºí áàéíà. ¯éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðààð àâ÷ ¿çâýë öàëèí õºëñ, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí çàðäàë íü áóñàä ñàëáàðûíõààñ õàðüöàíãóé áàãà áàéäàã ìàë àæ àõóé, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. 2005 îíä òîäîðõîé õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ áîëîõ êàïèòàëûí á¿òýýìæ 11.8 òºãðºã; ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ 4.7 òºãðºã; ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ 16.9 òºãðºã; õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ 2362.4 ìÿíãàí òºãðºã áîëæ, 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 0.4-21.3 õóâèàð ºñ÷ýý.

36


Overview

OVERVIEW Population The number of population have been increasing, however population growth rate has declined over the last few years. At of the end of 2005, resident population of Mongolia was 2 million and 562.4 thousand. This is an increase by 1.2 percent or 29.3 thousand since 2004.The 49.6 percent of the total population is men and 50.4 percent is women in that year, giving a sex ratio at of 98.5 males per 100 females. Migration stream to Ulaanbaatar city has not slowed down. The population has been increasing year by year in Ulaanbaatar. In 2005, it is estimated that there are 205.4 people per square kilometer in Ulaanbaatar. So it was increased by 14.0 percent in 2002 and by 4.0 percent in 2004. As of 2005, about 60.2 percent of the total population or 1543.3 thousand people lived in urban areas. Moreover, more than half of the populations of Darkhan-Uul, Orkhon, Govisumber, Dornod and Dornogovi provinces were living in urban areas, whereas more than 80 percent of the population of Arkhangai, Ovorkhangai amd Tov provinces lived in rural areas. In 2005, about 58.5 percent of the 611.0 thousand private households lived in urban areas and the rest of 41.5 percent in rural areas. The population of Mongolia was 4.2 persons per household in 2005. In 2005, the average life expectancy estimated as 65.2, of them, 62.1 for males and 68.6 for females. The main cause for slowing of the population growth affects in natural increase. The crude birth rate was 19.1 per 1000 population in 2002, but it has decreased by 6.8 percent in 2005. In 2005, the number of live births decreased by 3.4 percent in 2002 and 0.5 percent in 2004 respectively. From international experience, it is generally expected that the sex ratio at birth is within the range from 104 to 106. The sex ratio at birth in our country was 103.0 in 2005. Total fertility rate was decreased by 2.1 percent in 2002 and 2.1 percent in 2003 and 2004 and 1.9 percent in 2005. Total fertility rate hasn’t reached the replacement level of fertility. The crude death rate in our country was 6.4 in 2002 and 2003, and 6.5 in 2004 and 2005. The infant mortality rate furthermore goes down and reaches the bottom at the age group. In 2005, 16.5 thousand people died, of which the 5.8 percent were infant mortality. The sex ratio of death was estimated that 155 males per 100 females in 2005. It has been increasing over the last years. Crude death rate varied by aimags. In 2005, the highest crude death rate was registered in the Dornod(7.5), Darkhan-Uul(7.4), Tov (7.5), Omnogobi (7.5), Uvs (7.1) and the lowest in the Bayan-Ulgii (5.5), Khovd (5.8), Govi-Altai (5.5)and Zavkhan (5.8). In 2005, 15.0 thousand people were married whereas 1.6 thousand people were divorced and 3.8 thousand children were adopted. Compared with the previous year, marriage decreased by 33.4 percent, divorce increased by 47.7 percent and the adoption of child increased by 15.4 percent, respectively. Crude marriage rate has decreased steadily between the years 20042005 per 1000 population, but it increased in 2005. Crude divorce rate has slightly increased since 2002.

Some social indicators for households and population The Government of Mongolia has been taking considerable measures focused on the high righted issues concerning with maternal and children’s health condition. But still, there is a group of people who need social welfare assistance. In recent years, the number of orphan and 37


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

half-orphan children has increased. As of 2005, there were 52.5 thousand children were estimated as orphan, of whom 10.4 percent or 5.4 thousand is orphan and 89.6 percent or 47.1 thousand is half orphan. Number of orphan children was 4.7 thousand in 2002 but it increased by 9.8 percent or 463 children to 5.2 thousand in 2003, but from 2004 by 0.4 percent or 20 children to 5.4 thousand in 2005 respectively. In 2002, the number of half orphan children was 43.6 thousand, 44.9 thousand in 2003, 46.3 thousand in 2004, and 47.1 thousand in 2005 increased by 8.1 percent or 3519 children from 2002, from 2004 by 1.8 percent or 833 children respectively. The number of households that has 4 or more children under 16 was 57.6 thousand in 2002 and was decreased by 53.5 thousand in 2003, 46.7 thousand in 2004 and increased by 42.4 thousand in 2005 respectively. Number of female-headed households was 65.7 thousand in 2004 but it increased by 7.1 percent or 4.6 thousand households to 70.3 thousand in 2005. By 2005, 15.1 percent of total female-headed households have been found in Western region while 25.4 percent- in Khangai region, 18.9 percent- in Central region, 9.3 percent- in Eastern region and 31.3 percent- in the Capital city of Ulaanbaatar, respectively. Number of single woman with children under 16 was 45.1 thousand in 2004 but it increased by 7.3 percent or 3.3 thousand to 48.4 thousand in 2005.

Labor force Resulting from transition period from a centrally planned economy to a market economy, Mongolia faced with many challenges. For instance, the number of unemployment has increased because of structural change of economy, depression of production and cease of industries as well as enterprises. Following them Employment regulation office has been set up to provide employment services such as intermediating with job places and retraining. From 1992 people who are registered with Labor and Social welfare departments (former employment office) are considered as unemployed in accordance with the international concepts and methodology. Accordingly, labor force or economically active population, labor force participation rate and unemployment rate have been estimated by national average, capital city, aimags, age groups and sex. The main indicator that shows labor market development and economic activity of population is labor force participation rate. This indicator has increased a bit for the last few years. In 2005, labor force participation rate reached to 63.5 percent which decreased by 0.9 percent from 2004. However number of employed population increased by 1.9 percentages, the number of registered people considered as unemployed decreased by 7.6 percent. This has resulted from the decrease of participation rate. At the national level, share of employed population in economically active population was 96.6 percent in 2002, 96.7 percent in 2005 and increased by 0.1 percent. For the economic activity sectors, number of employed population has increased in all economic sectors except agriculture, hunting and forestry, manufacturing, real estate, renting & business activities and community, social & personal services for the last few years. The registered unemployment rate, that has been decreasing lately, is associated with the increased number of people who found jobs by the support of aimag and capital city’s Labor and Social welfare departments (former employment office). Shares of man and woman in economically active population and employed population are nearly the same while women account greater share than men registered as unemployed. Proportion of the unemployed people with higher education or untrained people has increased among registered as unemployed in the aimag and city Labor and Social welfare 38


Overview

departments while share of people with special secondary education and completion of vocational training center have declined. Also this section presents data related to Government employees of Mongolia. These data, compiled from official source of data, comes from Government Service Council of Mongolia. Moreover, the data, concerned with Mongolian government employees was included in this section. This data was compiled by the official data resource of the Government Service Council. By January 1, 2005, 121.8 thousand government employees was calculated in its total number, of which 2.1 percent or 2.5 thousand was along with political positions, 7.6 percent or 9.3 thousand of them were calculated as public administration positions, 18.9 percent or 23.0 thousand were special service positions and 71.4 percent or 86.9 thousand were along with support service positions. According to the data, estimated by education level, 43.4 percent of the total government employees are with higher level of education degree and 37 percent of them have bachelor and diploma degrees, 5.3 percent of them have master degree, 1.0 percent of them have doctor’s degree (Ph.D) and 0.2 percent of them have Scientific Doctor’s degree. 23.7 percent of the total government employees are with special secondary, 19.8 percent of them have complete secondary level of education, 13.0 percent of them have non-complete secondary and primary levels of education and 0.1 percent of them have no formal education.

Average wages and salaries Sample survey on average wages and salaries has been carried out quarterly since 4th quarter of 2000 and the results are estimated by gender, economic activity sector, occupation, types of organization, ownership and responsibility by aimag and the capital. Over 1000 organizations with various economic activity and ownership are covered by the sample survey every quarter. As of 2005, annual average wages and salary is 101.2 thousand tugrugs which is 42.1 percent higher than 2002, and 24.1 percent higher than 2003, and 8.7 percent higher than 2004. In economic activity sectors, average salaries for electricity, gas and water supply, construction, hotels, restaurants, transport and storage communication, financial intermediation, public administration, defense, compulsory social security and are higher than other sectors and national average. In addition, average salaries for companies limited and state enterprises are higher than national average and other economic entities.

Gross domestic product During the transition period to a market economy, Mongolia faced a challenge to conform national statistical information system with the international standards. The bottom-line of this challenge is to develop and implement the National Accounts in the framework of 1993 SNA. In 1991, Government of Mongolia passed its resolution to ensure the preparation for introduction and implementation of SNA and in March 1994, Law on Statistics was adopted by the Parliament and put into force. Within the enforcement of the law, actions were taken to implement SNA into national statistical practice. 39


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

In 2005, preliminary GDP was 2266.5 billion tugrugs at current prices and 1329.5 billion tugrugs at constant prices of 2000. It shows an increase by 6.2 percent or by 78.0 billion tugrugs compared with the previous year. This increase was achieved mainly by growth of the service sector. The growth of 6.2 percent was provided by service sector contributing 5.2 points and agriculture hunting and forestry sector 1.6 points respectively, and industrial sector decreased by 0.6 points. Per capita GDP at current prices has reached to 899.3 thousand tugrugs, compared with 2004 it has increased by 141.1 thousand tugrugs. Private sector share was only 3.3 % in GDP in 1989 but in 2005 it was reached to 77.4% accordingly. The share of private sector in GDP is accordingly higher in the following sectors: in hotels and restaurants sector 100 %, in trade sector 99.9 %, in agriculture, hunting and forestry sector 99.8 %, in construction sector 94.1%.

Consumer price index (CPI) In 2005, consumer price overall index increased by 9.5% of which foodstuff by 15.6%, medical goods and care by 7.2%, transport and communication by 5.9%, cultural goods and recreation by 5.5%, household goods by 5.2% , housing, heating and electricity by 4.3 %, and other goods and services by 2.7%, prices of clothing and footwear group decreased by 0.4%.

Money, credit As a result of supporting financial market loan competition, decreasing commercial loan interest rate and providing favorable economical conditions, the money supply has increased each year during 2000-2005 reaching 1170.1 bln. tugrugs in 2005. This increase of individuals and corporate deposits in banks has resulted as a real economic growth. The share of currency outside of the banks in money supply or M2 is one of the criterion indicators of monetary statistics. This indicator has been declined since 2000 through 2005. It reached 13.0 percent in 2005, showing a decrease of 3.9 points compared with 2004. Expansion of bank deposits lead the strengthening of financial intermediation sector, which in turn fuels the increase of individuals and corporate loans. In 2005, loans provided by commercial banks amounted to 859.9 bln. tugrugs, which was higher by 41.7 percent compared with 2004. The percentage of non-performing loans in total loans was comparatively stable in the last 3 years. In 2003 percentage was 4.8, in 2004 was 6.4 percent and in 2005 was 5.7 percent. Even though interest rate is relatively high, the tendency of its gradual decrease can be seen from the last years. Average interest rate of commercial banks tugrug loans declined by 3.2 points in 2005 compared with previous year ending at 28.3. Whereas foreign currency loan interest fell by 4.5 points compared with 2004 reaching 14.8 percent. The tugrug value to US dollar value raised slightly in 2005. Bank of Mongolia’s official exchange average rate of one US dollar to tugrug was 1205.27 tugrugs in 2005, which depreciated by 20.1 tugrugs compared with 2004. Stock exchange market. In January 1st of 2003, Stock Exchange organizational structure changed divided into two independent legal units “Stock Exchange Co.” and “Securities clearing 40


Overview

house and central depository� Co. Ltd. In light of this change, works such as settlement and registration of securities certified ownership title were done. At the Stock exchange, totally 392 companies were registered by the end of 2005, of which 66 were state owned companies and 326 fully privatized companies. In 2005, stocks were traded during 253 days. The total trade volume of securities reached 26.3 million, of which 0.4 million were bonds. Since 2000, trading of Government and private companies’ bonds have increased significantly, reaching 78.7 percent in total trade, whereas bonds were 22.2 percent and stocks 21.3 percent in securities trade in 2005.

General government budget Since 2000, budget and fiscal policies as well as certain steps have been taken for the macroeconomic stabilization. To be filled with fiscal management, new law environment, enhancing the public sector potential, and some public duties was moved to supply and financing production in order by Public Sector Finance and Management Law, which adhere to from 1 January, 2003. In November, 2002, Law on Mongolian General Government Budget was approved and reflected major changes of classification in budget revenue and expenditure. Total budget revenue and grants have been increasing since 2000, compared with 2004, result of revenue and grants of 2005 increased by 17.5 percent, expenditure financing increased by 1.6 percent. Current revenue was 99.4 percent of the total revenue and grants. As a result of the Government policy to improve the budget balance and to ensure the fiscal stabilization, last years’ budget overall deficit have been decreased. Overall deficit of GDP were 4.2 percent in 2003 and 2.1 percent in 2004. But in 2005, the surplus of budget reached 73.3 bln.tugrugs, which accounted for 3.2 percent of preliminary estimation of GDP. Current budget surplus also has been increasing since 1999. Current budget surplus as of GDP was 8.8 percent in 2004, and in 2005 preliminary result of GDP increased by 1.4 points, reaching 10.2 percent. Total budget expenditure and net lending was 489.7 bln.tugrugs in 2001, 752.5 bln.tugrugs in 2004, and in 2005 accounted for 764.6 bln.tugrugs. In 2005, current expenditure was 600.3 bln.tugrugs, which is 142.7 bln.tugrugs was wages and salary foundation of public sector officials. Interest payments were 20.7 bln.tugrugs or 0.9 percent of GDP.

Construction For 2005, 179.1 bln.tugrugs were spent on construction and installation work by preliminary results of which domestic construction entities reached of 82.1 percent or 147.1 bln.tugrugs and foreign construction units 17.9 percent or 32.0 bln.tugrugs. Construction and installation work increased by 2.8 percent or 4.9 bln.tugrugs compared with 2004. In 2005, construction entities have built buildings of 101.2 bln.tugrugs, such as residential buildings and service centers. This indicator increased by 14.2 percent or 12.6 bln.tugrugs compared with 2004. In 2005, there were 144 new constructions have been built of which 81 residential buildings of 227.0 thous. square meters of 2.7 thous. householdslt; as well 23 buildings for trade and service of 46.4 thous. square meters; hotel and cafe 6 buildings of 1.6 thous. square meters, and 3 buildings for manufacturing purpose of 3.0 thous. square meters were built accordingly. 41


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

In 2005, 22.0 bln.tugrugs were spent on the State budget investment for auto-road industry. Of which 389.4 km long auto-road with hard cover was built and 746.9km gravel road with cost of 3.2 bln.tugrugs was constructed with foreign investment in 2005. Agriculture Livestock husbandry. The main foundation of Mongolia’s economy, pasturing livestock husbandry still plays an important role in the economy, employment and export revenues of Mongolia. To date, 20.5 percent of GDP is produced by the agricultural sector, of which 80.0 percent accounts for livestock husbandry. Also, 40.2 percent of total labor force of the country is engaged in the agricultural sector and form around one forth of export income. In 2000-2002, by the result of natural disasters, drought and dzud, losses of animals reached 11.2 million followed by decline of livestock husbandry production. By the end of 2005, in total 30.4 million livestock heads were counted, which was higher by 8.5 percent or 2.4 million heads compared with 2004. Livestock census 2005 revealed that there are 254.2 thousand camels, 2029.1 thousand horses, 1963.6 thousand cattle, 12884.5 thousand sheep and 13267.4 thousand goats. The number of horses increased by 23.8 thousand, cattle by 122.0 thousand, sheep by 1.2 million and goats by 1.0 million respectively. But camel decreased by 2.4 thousand heads compared with 2004. In 2005, number of young animals was higher by 36.8 million heads and adult animals’ loss was higher by 385.5 thousand. In 2005 the overall increase of the number of livestock was provided by growth of sheep and goats. In Govisumber, Orkhon, Gobi-Altai, Bayankhongor, Bulgan, Tov, Darkhan-Uul, Arkhangai, Khentii, Zavkhan, Dornod, Khovd, Ulaanbaatar, Khovsgol, Selenge, Ovorkhangai, Omnogovi, Uvs, and Dundgovi aimags the number of livestock increased by 2.7-20.4 percent or 17.8-294.7 thousand heads compared with the previous year. And in Gobi-Altai, Bayankhongor and Khovd aimags, the number of all livestock was increased. But in Sukhbaatar, Dornogovi and Bayan-Olgii aimags the number of livestock decreased by 1.9-4.7 percent or 26.2-56.9 thousand heads compared with 2004. In 2005, 1.3 thousand veterinarians worked for the 664 veterinary service units, which covered veterinary service to 18.1 million livestock of total 119.7 thousand households. There were 13 kinds of disease registered, 734.8 thousand livestock were involved in laboratory precaution examination and 21.8 million of them were covered by precautions in 2005. Crop farming. Before 1990 the sector’s output was 700.0-880.0 thousand tones of crop, 100.0-120.0 thousand tones of potato, and 500.0-700.0 tones of livestock fodder. Before 1990 land cultivation sector’s policy was to fully meet domestic demand for crop, potato, vegetables, and livestock fodder as well as to export while in 1990-1996 consistent with the principle of the closer the property the better its operation, land cultivation entities were transformed into joint stock companies with state ownership. Land cultivation production dropped significantly due to reduced direct and indirect support from the Government and lack of management skills and capacity to run the business in the market economy. In 2005, there were 189.5 thous.hectares of sown area, which consists of 159.1 thous.hectares of cereals, 9.8 thous.hectares of potatoes, 5.9 thous.hectares of vegetables, 5.2 thous.hectares of fodder crops and total amount of 75.5 thous.tones cereals, 82.8 thous.tones potatoes, 64.1 thous.tones vegetables, 8.3 thous.tones fodder crops were harvested. As well 845.1 thous.tones hay harvest and 41.7 thous.tones hand made fodder were prepared. Compared with 2004, total sown area was decreased by 10.9 thous. hectares or 5.5 percent 42


Overview

and volume of potatoes and vegetables were increased by 2.6 thous.tones or 3.2 percent and 14.9 thous.tones or 30.2 percent respectively. But other types of grains were decreased slightly, of which cereals was decreased by 63.3 thous.tones or 45.7 percent. In the main period of processing wheat growth, there was a high temperature and it influenced badly. It was caused the decrease of the overall total cereals. Yields of cereals, potatoes per hectare staple agricultural crops were harvested 4.7 centners and 84.8 centners respectively. Compared with 2004, yield of cereals and potatoes per hectare staple decreased by 3.3 and 3.5 centners respectively.

Industry In 2005, the total industrial output was 813.1 bln.tugrugs at the constant prices 2000 that was lower by 35.6 bln.tugrugs or 4.2 percent with the 2004. In 2005, compared with the previous year, industrial output (at constant price) has been increased by 1.3-76.0 percent for manufacture of tobacco products, manufacture of food products and beverages, manufacture of furniture, manufacturing, electricity, thermal energy, steam, manufacture of other transport equipment, mining of coal and lignite, mining of metal ores, manufacture of paper and paper products, manufacture of basic metals, manufacture of rubber and plastic products, production of other non-metallic mineral products divisions and declined by 1.6-66.1 percent for collection, purification and distribution of water, other mining and quarrying, manufacture of wood and wooden products, extraction of crude petroleum and natural gas, manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks publishing, printing and reproduction of recorded media, manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, manufacture of electrical machinery and equipment, manufacture of chemicals and chemical products, manufacture of luggage, handbags, saddler harness, and footwear, manufacture of textiles, manufacture of wearing apparel, dressing and dyeing of fur, tanning, dressing of leather divisions etc. In 2005, compared with the 2004, production of main98 items of industrial products, such as electricity, thermal energy, coal, gold, molybdenum concentrate, copper, metal steel, metal foundries, cement, lime, metal sleeper, building door and windows, combed down, spun thread, fabrics, felt, small intestine, sausage, spirit, beer, soft drinks, wheat flour, bakery products, sweets, milk, dairy products, salt, injection and liquid medicine etc.118 products increased, distribution water, crude oil, copper concentrate, fluor spar concentrate, sawn wood, railway sleeper, scoured wool, camel woolen blanket, carpet, knitted goods, book, newspaper, meat, bread, biscuits, alcohol, wine, macaroni noodles, fodder, disposable injection, medical tablets etc. decreased. The following new products produced by the industrial sector by the end of 2004 such as water plastic pipe, parquet floor, plastic conduit of electric wire, and plastic frame of floor, ceiling and door, electrical conductor wire, printing and copy paper, as well as processed bean, tofu, a meat substitute, mayonnaise, mixed infant formula of fruits, plywood, and sheet of polystyrene, copper foundries were included in the 2005 survey. As for the mining industry, the new products i.e. iron and zinc ore were introduced in the market. In 2005, (at current prices) 1463.3 bln.tugrugs of industrial production was sold at domestic and foreign market. 773.1 bln.tugrugs or 52.8 percent of the total industrial sold production was in the foreign market. 43


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

As for composition of sold production of industry, 66.4% is mining and quarrying industry, 19.5% manufacturing industry, and 14.1% electricity and water supply. Transportation For country with vast territory and relatively sparsely settled population the transportation sector is one of the important sectors of Mongolia. In the last years the transportation enterprises have been privatized and in that regard the role of private entities in the sector has increased. Almost all vehicles for passenger and freight transportation, post transportation vehicles, passenger automobiles and taxi have been privatized. Mongolian railway comprises 97 percent of national freight turnover, with 1,815 km of railways connecting Russia and China as well as big domestic industrial cities as Darkhan, Erdenet and Sukhbaatar. In 2005, volumes of freight and number of passenger traffic were 25.2 mln.tons and 192.7 mln.people respectively. Freight turnovers reached 10267.1 mln.tons km when passenger turnover was 2696.6 million. Total transportation income was 308.1 mln.tug composed auto road income, which was 14.4 percent, railway income 62.8 percent and air transportation income 22.8 percent respectively. By 2005, the share of transportation sector in preliminary result of GDP was 8.4 percent. Compared with 2004, volume of freight increased by 16.7% and number of passengers decreased by 0.8% in 2005. The result of State vehicle inspection reveals that there are in total 131.2 thous. vehicles registered in 2005, of which 87.8 thousand cars, 27.4 thousand trucks, 11.1 thousand buses, 3.6 thousand specialized vehicles and 1.3 thousand tank cars. Also, 101.6 thousand private cars were registered which was 77.4 percent of the total cars. In 2005, total improved auto road was 6.1 thous.km, which composes of road with hard cover was 2.3 thous.km. Compared with 2004, improved auto road increased by 443.4 km, road with hard cover by 377.9 km in 2005.

Information and communication technology During the last years the number of cellular and wireless telephone users has considerably increased. In 2002 the number of cellular and wireless telephone users was 256.8 and 14.0 thousand and in 2005 these figures reached 570.9 and 23.0 thousand and increased by 2.2 times and 63.9 percent respectively. There are three satellite mobile telephone service provider and 300 satellite subscriber. The number of telephone line was increased and grew from 55 per 1000 inhabitants in 2002 to 63 in 2005. In 1996, first cabel television sets had established. In 2005, 20 entities were provided with television service in 29 (duplicated) cities and settlements and connected about 77.3 thousand users to the sets. In 2005, “e-Mongolia”, “Public computerization”, and “Low cost internet” programms were launched in information and communication technology’s sector. Also transmission network in western region replaced by fiber transmission network, introduced technology of wireless internet, installed and experimentalized mobile communication CDMA 450 system in the rural area. In this reason, there have enabled to decrease cost of internet service, able to use wireless internet in some places of Ulaanbaatar city and habitants of aimag centers and 17 soums of the west 44


Overview

region use mobile telephone and high speed internet. Mobile telephone network introduced in 21 province center, 99 soum and settlement and number of fixed and cellular mobile telephone per 100 inhabitants reached to 30. Foreign trade Foreign trade plays important role in economy development of Mongolia. Since 1990 there have many measures taken to liberalization of foreign trade and reduction for tariff limitations and customs barrier were a base to developing the country’s foreign trade. In 1997, Mongolia joined World Trade Organization. Mongolia cooperates with United Nations, specialized organizations and other international economic organizations, excluding WTO. Thus, Mongolia pays more attention to increase the country’s export volume and to strengthen staff capacity. For the 2005 year, total external trade turnover equaled 2249.2 mln. US dollars, of which exports 1064.9 mln. US dollars and imports 1184.3 mln. US dollars. As compared with the previous year, total external trade turnover increased by 19.0 percent, of which exports increased by 22.4 percent and imports by 16.0 percent respectively. The 2005 year was so pleasant year, because our exports main commodities’ prices such as copper, gold, and cashmere were increased in the world market. In the results of this, the exports income were increased and exports growth were exceed from the imports growth by 6.4 points. Because of, the foreign trade deficit was decreased by 32.0 mln. US dollars compared with the 2004 year. In current year the average price of copper concentrate per ton reached to 555.6 US dollars. It was the highest price for the last 5 years and it is increased by 94.9 percent and 10.0 percent, compared with the 2000 and 2004 year. As compared with the 2004 year, mineral products exports increased by 101.0 mln. US dollars, Row & processed hides, skins, fur & articles thereof 7.4 mln. US dollars and natural precious and semi-precious stone and metal jewellery by 88.3 mln. US dollars, which comprised high percentage in the exports. Import, as for our country includes all consuming and industrial commodities and the total external trade balance has turned a deficit caused by weight growth of petroleum products, which is comprised high percentage in the import. It also caused by the economic growth, particularly the manufacturing industry, mining and quarrying, trade and service sectors’ growth; the machinery, equipment, electric appliances, recorders, TV sets & spare parts imports increased by 54.5 mln. US dollars, mineral products imports by 89.9 mln. US dollars, auto, air and water transport vehicles and their spare parts imports by 12.2 mln. US dollars, which are comprised high percentage in the total imports, compared with the previous year.

Balance of payments The balance of payments current account surplus reached 170.4 mln. US dollars, which was increased by 2.7 times or 107.0 mln. US dollars compared with 2004. The goods and service account surplus fueled the increase of current account’s surplus expansion. In 2005, the goods account surplus was grown by 19.7 mln. US dollars, and service account by 136.5 mln. US dollars respectively compared with 2004. As for the net remittances of Mongolian citizens, the figure decreased by 8.5 percent or 12.5 mln. US dollars since 2004. This decline was mainly due channeling considerable reduction of current transfers through banks and other official channels. 45


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Capital and financial accounts deficit reached to 29.9 mln. US dollars, which was increased by 6.8 million US dollars compared with 2004. Meanwhile, the foreign direct investment reached to 97.3 mln. US dollars in 2005, the foreign direct investment increased by 4.7 percent compared with previous year. Portfolio investment balance equaled to zero, meanwhile the other investment turned a deficit of 127.2 mln. US dollars. As a result of these developments, the overall balance of payment surplus reached 134.5 mln. US dollars showing an increase by 3.9 times or 99.9 mln. US dollars compared with 2004.

Housing, community service At the national level the housing stock reached 7371.2 thous.sq.m, in 2005 and increased by 10.6 percent compared with 2002, by 6.8 percent compared with 2003, and by 3.4 percent compared with 2004. In 2005, 277.5 thous.sq.m housings were put into exploitation. 96.7 percent of total housing area was for private houses and apartments and has increased by 6.5 points from 2004. Number of plumbs reached 1039 In 2005 and increased by 3.7 percent compared with 2004. The number of households, using distributed water in 2005 reached 273.4 thousand, which increased by 11.7 thousand households or by 4.8 percent compared with 2004. In 2004 at the national level was 349 public baths, in 2005 number of baths reached 369, and increased by 5.7 percent. At the national level 740 hotels have worked in 2005, which increased by 19.4 percent compared with 2004.

Tourism In 2005, by duplicated numbers about 2.1 mln inbound and outbound passengers entered and traveled through immigration posts and the number increased by 14.2 percent compared with 2004. In 2005, foreigners passed through immigration posts, of which 49.7 percent of them were Chinese and 18.0 percent of Russian, 9.0 percent of Korean, 3.8 percent of Japanese, 3.0 percent of American passengers were registered and 16.5 percent was calculated as of other countries of inbound passengers. In 2005, 344.7 thousand foreigners entered in the country. Since then it was increased by 13.0 percent compared with 2004. Foreign passengers visited our country of 81.9 percent of them were to stay for 30 days, 14.1 percent for 90 days and 4.0 percent for 90 and more days. Foreigners entered through immigration posts, of which 3.8 percent was from American continent , 65.2 percent was from East Asia and Pacific Ocean regions, 30.6 percent was from Europe, 0.2 percent was from South Asia and 0.2 percent was Middle East regions and African continent, in 2005. In 2005 as of the total number of inbound passengers, 51.7 percent were entered through Zamiin-Uud immigration post, 15.0 percent through Buyant-Ukhaa, 8.2 percent through Altanbulag, 5.9 percent through Shivee-khuren and 19.2 percent through. Other posts. 46


Overview

As for outbound Mongolian, 740.1 thousand passengers traveled through immigration posts, of which 88.3 percent for private purposes, while the majority of outbound passengers traveled to China, Russia and Korea. The majority of outbound Mongolian passengers and inbound foreign passengers traveled for 30 days.

Household income, expenditure and living standards As results of the Household income and expenditure sample survey of the latest year, household total income has decreased in terms of current prices of the year In 2005 income from wages and salaries increased by 22 percent salaries at the national level compared with 2004, by 45 percent compared with 2003, and as for pension income , it increased by 15 percent compared with 2004 and by 51 percent compared with 2003 respectively. However, real increases adjusted by inflation for income from wages and salaries were 24 percent in 2005 compared with 2004 and 33 percent compared with 2003. For income from pensions and allowances increased by 17 percent in 2005 from 2004 and by 38 percent from 2003. The total household income (expenditure) is defined by adding up the amounts of household monetary income (expenditure), own consumption and gifts received free of charge. In 2005, prepared food income from household own business decreased by 55 percent on average in country from 2004 and by 42 percent from 2003 at the national level. In rural areas food prepared from own business consisted 52.3 percent, however, the decrease of total income has influenced to the changes of structure. As for the household monetary income composition, expenditures on meat and meat products, housing, education and health services have increased dramatically. According to results of sample surveys carried out with the purpose of defining household living standards and poverty level in 1995, 1998 and 2002-2004, rural areas experience more poverty than urban areas. However unequal distribution of income among population is higher in urban areas.

Education Literacy rate of population aged at least fifteen was 97.6 percent according to the population and housing census 2000. During the 2005-2006 academic year total 556.9 thousand pupils had accessed in 724 schools which are higher in 29.0 thousands in comparison with 2002-2003 academic year but it decreased by 0.4 thousand compared with 2004-2005 academic year. Total number of students who study in external and evening courses reached 10.7 thousand in 2005-2006 academic year and decreased by 1.4 thousand or by 11.7 percent compared with 2004-2005 academic year. Number of students studying in universities, institutes, colleges, technical and vocational schools is increasing dramatically year by year and this number reached 162.0 thousand, totally in 2005-2006 academic year. And of those, 70.4 percent of students study in public schools, 29.6 percent is regarded in private schools. Number of graduate students from all level of schools has a tendency to increase. For example, in 2004-2005 academic year the number of graduates reached 128.1 thousand as 47


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

increased by 9.9 thousand compared with 2003-2004 academic year and by 25.2 thousand in comparison with 2002-2003 academic year. In 2005-2006 academic year number of pupils dropping out of school, aged between 7-15 reached 9.0 thousand. The drop-out rate of 2004-2005 academic year was 2.0 andin 20052006 academic year it reached 1.6 with a decrease of 0.4 points. The number of new entrants of the first grade increased constantly until 2004-2005 academic year but in 2005-2006 academic year 55.7 thousand pupils in total were involved in the first grade indicates a decrease of 27.5 percent compared with 2004-2005 academic year It was caused by the new 11-year educational system of school enrolment for the age of 7 During the previous academic years, children aged at least up to 7, 7 and 8 used to be enrolled. . The number of children per teacher in secondary schools had a tendency to increase till 2004-2005. For instance, this indicator was determined as 25.4 in 2002-2003 academic year, 25.8 in 2003-2004 academic year and this number reached 26.0 points in 2004-2005 academic year. However, this indicator has decreased in 2005-2006 academic year and reached 24.6, shows a decrease of 1.4 points. The number of secondary school teachers has been increasing and in 2005-2006 academic year this number reached 22.6 thousand as increased by 1.9 thousand teachers, or by 9.0 percent compared with 2002-2003 academic year and by 1.2 thousand teachers, or by 5.4 percent compared with 2004-2005 academic years. The number of graduate students from internal universities and institutes has been increasing and in 2004-2005 academic year, totally 22.4 thousand students graduated of which 27.1 percentage of graduates were majored in commercial and business management, 12.4 percent of them were majored in educational studies and teaching, and 10.0 percentages was calculated as specialized in engineering. While 10.9 percent of total graduates were majored in law studies in 2003-2004 academic year , in 2004-2005 this indicator decreased and reached 7.5 percent, totally. Total 95.0 thousand children have been involved in kindergartens in 2005-2006 academic year, increased by 1.1 percent compared with 2003-2004 academic year and by 8.4 percent compared with 2004-2005 academic year. The number of employees of scientific institutions was 3.2 thousand in 2005 in totally, of which 70.4 percent was accounted for full-time employees. While the number of employees for per scientific institution was calculated as 71 in 2002 on average, it decreased to 62 in 2003 and 56 in 2004 and increased to 58 in 2005. The expenditure of institutional sector was calculated that 29.8 percent of which was technical, 23.9 percent was natural, 11.6 percent was agricultural, 10.5 percent was medical, 11.0 percent was for social science and humanitarian sectors, and 13.3 percent was spent on universities in 2005. The total number of public libraries and readers tends to decrease within the whole country. For instance, in 2002 there were total 307 public libraries of 296.8 thousand permanent readers were counted within the country, but this number has been decreasing and reached 283 public libraries that served only 205.8 thousand readers in 2005.

Monasteries and temples In Mongolia thanks to democratic revolution in the country’s society in 1990 and approval of freedom of citizens’ worshipping and praying /by new Constitution in 1992/, new monasteries 48


Overview

and temples were started to be built again. First of all, Buddhist monasteries and temples were being built in large numbers and it was followed by increased number of establishment of Muslims, Christ and other religious sects have been built in urban areas. Number of temples and monasteries was totaled 240 in 2005, increasing by 6.7 percent from previous year. By 2005, 65.4 percent of the total monasteries were accounted for Buddhist while 29.2 percent-Christs, 2.9-Musilms and 2.5-other religious sect temples, respectively. By 2005 14.1 percent of total temples has been located in Western region while 24.6 percent-Khangai region, 21.7 percent –Central region, 7.9 percent –Eastern region and 31.7 percent-Capital city of Ulaanbaatar, respectively. By 2005, 4.4 thousand of employees have been calculated as working in religious monasteries and churches by 2005 and 2.6 thousand of them were monks who hold religious service. As for the number of monks who hold religious service, it was estimated by regions that 206 or 7.8 percent of them were in Western, 432 or 16.4 percent were in Khangai, 299 or 11.4 percent were in Central, 157 or 6.0 percent were in Eastern regions and 1533 or 58.4 percent of them in Capital city of Ulaanbaatar. Number of students studying in religious schools and datsans increased by 12.7percent to 5.6 thousand from previous 2004 and number of nonadult apprentices who studies religious conceptions at home increased by 2.1 times and reached 2.4 thousand respectively.

Public health of population The structure of Public Health Institutions changed and the system of Family hospitals newly formed Since Mongolia has transited into the Market Economy of 1990. Moreover three kind of medical services have been formed: 1. Health Insurance system 2. Chargeable system 3. Free of charge system. By 2005 there were 33.6 thousand employees in health sector organizations, of which 6.8 thousand senior physicians, 8.0 thousand nurses, 0.8 thousand pharmacists, 14.5 thousand mid level specialists of hospital, 3.6 thousand physicians and other employees, calculated as 1.2 nurses were accounted for per senior physician. Number of senior physicians was 6823 in 2002 but it decreased by to 6637 by 2.7 percent in 2003 and decreased to 6590 by 0.7 percent in 2004 compared with 2003 but it increased to 6788 by 0.3 percent in 2005 respectively, compared with 2004. There were accounted 375 people for per senior physician by 2005. In recent years, number of physicians dealing with pediatrics, physical-therapy decreased psychiatrists, dermatologists, communicative and venereal diseases has while the number of physician for forensic specialists, tuberculosis, and X-ray physicians tends to increased. In 2005 number of hospital beds was calculated as 18.3 thousand and it decreased by 0.5 percent compared with 2004. In 2005, 72 hospital beds, 27 senior physicians and 57 mid level specialists were calculated for per 10000 people. Number of patients being sick by communicative diseases were 37.7 thousand in 2002 and was decreasing to 26.9 thousand in 2003 and increased to 31.3 thousand in 2004 and 32.3 thousand in 2005. It was caused by an increase of incidents of communicative diseases, including viral hepatitis, syphilis, gonorrhea, tuberculosis. 49


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Total expense of health insurance was accounted for 8.0 billion tugrugs in 2005 with increase of 9.4 percent than 2004. Share of health sector expense in central government budget increased by 0.8 points to 10.5 percent in 2005 from the previous year. Social insurance, welfare Total income of social welfare reached 43.3 bln.tugrugs in 2005 and increased by 1.8 times compared with 2004. The government budget income occupied 99.9 percent of total income in 2005. Total social expenditure reached 42.0 bln.tugrugs in 2005 and increased by 17.7 bln.tugrugs or by 1.7 times from 2004. Compared with previous year the share of pension in total social insurance expenditure has decreased, whereas the share of allowance in total expenditure has increased. Number of people received social welfare services reached 754.8 thousand in 2005 and increased by 5.8 times from 2002, by 5.0 times from 2003, and by 4.9 times from 2004. Number of people received child care allowance reached 53.9 thousand in 2005. It was decreased by 8.8 percent compared with 2004. In 2005, 647.5 thousand children from 292.4 thousand families were involved in Government “Child money” program and 18.1 bln.tugrugs were spent for this allowance in totally . Number of pensioners increased by 6.4 thousand compared with 2004 and reached 276.8 thousand in 2005. In 2005 65.0 percent of total allocated pension were pension for the elders, 17.8 percent for disabled people, 12.6 percent for people who lost foster, and 4.6 percent were pension for military. Among all pensioners the percent of elder pensioners has a tendency to decrease, however, the percent of people who received disability pension has the tendency to increase. In particular, in 2002 the percent of elder pensioners was 67.4, the percent of disabled people was 14.6, but in 2005 percent for the elders decreased to 65.0 and for disability people this number reached 17.8 percents respectively while it was 14.6 in 2002.

Crime The number of committed offences have decreased by slightly since 2003. In 2005, total committed offences provided by regions. This was 8.3 percent for West region, 15.0 percent for Khangai region, 18.7 percent Central region, 8.7 percent for East region and 47.1 percent for Ulaanbaatar. In 2005 about 19.8 thousand offences registered, of which 25.9 percent were crime against human life and health, 51.1 percent were crime against ownership right, 9.1 percent were crime against social safety, 6.8 percent were crime concerned with traffic cases, and the percent except above mentioned was for other cases. The negligent murder freedom declined since 2004, an attempted murder and rape crime increased. In 2005, 4.5 thousand crime against human life and health were registered, showing increases of 0.3 percent compared with the previous year. In 2005 about 352 crime against child, family and social fabric were registered, of which 90.9 percent were rape crime. Crime against child, family and social fabric decreased by 13.7 percent and rape crime by 15.3 percent as compared with the previous year. In 2005, 48.4 percent were registered of total rape crime in Ulaanbaatar. In 2005, 75.1 percent theft of property, 3.7 percent mugging, 6.6 percent robber, 7.6 percent fraud and 4.2 percent forgery of crime against ownership right. But indecent assault 96.5 percent were of crime against social safety. In 2005 about indecent assault were increased 50


Overview

by between 14.7-47.4 percent in Bayankhongor, Dornod, Uvs, Khovd and Khovsgol aimags compared with previous year. In 2005, as for the number of people, sentenced, the coverage dealing with women was calculated as 8.6 percent and 11.8 percent dealing with children under the age of 16 and as for children, sentenced female children aged under 16 were calculated as 5.9 percent . The number of children sentenced has been increased since 2003. In 2005, 2.0 thousand people died, of which 75.5 percent or 1.5 thousand of them were caused by crimes against human life and health, 18.2 percent was from traffic cases and 6.3 percent was from other cases.

Environment During the last 50 years, the average annual temperature in Mongolia has increased approximately by 0.70C. Consequently, noticeable changes have taken place in the duration of cold and warm seasons. In addition, during recent years, several disasters such as droughts, frosts, heavy snow falls, dust storms, inundations, fires and also damage caused by pests like rodents, have taken place in Mongolia and have caused severe damage to population, economy and the environment, as a whole. Furthermore, the population growth in some places, the increased use of natural resources and the shortage of precipitation have continuously intensified the desertification process. By 2005, in total, 73.7 per cent was occupied by agricultural area, 15.8 percent by state special use land, 9.4 per cent by forest resources land, 0.6 percent by water resources land, 0.3 per cent by cities, villages and other settlements land, and 0.2 per cent of land is covered by transportation and networks respectively. In 2005, there were 47 forest fires in total, of which 2 were in the West region, 19 in the Khangai region, 17 in the Central region, 5 in the East region and 4 in the Ulaanbaatar city. By 2005 preliminary result, expenses for protection and rehabilitation of natural resourses amounted to 2086.5 mln.tug and incresed by 1.6 times compared with 2000. It was allocated to protection of nature 26.3 percent, to protection of special protected areas 28.7 percent, to forestation 38.5 percent and to rehabilitation – 6.5 percent respectively. By 2005, there were 11482.6 thous.hectares land degratation in total, of which 326.0 thous.hectares were to cultivated area, 10586.3 thous.hectares to pasture and other wood land, 26.7 thous.hectares to sities, villages and other settlements, 347.8 thous.hectares to forest resourses land, 2.7 thous.hectares to water resourses land, 193.1 thous.hectares digged and damaged land.

Productivity Productivity is an indicator to estimate efficiency of production and determines amount of produced goods and services per unit of input. Productivity is estimated by 3 categories of total productivity, total factor productivity and partial productivity, itself. Also partial productivity is estimated along with the classification of labor, capital, raw materials, and electric power productivity.

51


Òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Total productivity shows the cost of products and services created from each tugrug of expenditure spent in production process. Total productivity was 0.76 tugrugs at the national level, in 2005, and increased by 8.6 percent compared with 2004. As indicated by sectors, total productivity was relatively higher in animal husbandry, wholesale & retail trade, household goods and services in fixing and reached 2.62-2.74 tugrugs Total factor productivity determines efficiency of the labor and capital applied reached 3.13 tugrugs and increased by 4.7 percent compared with 2004. As for the industrial and services sectors, expenditure of wages and capital applied is lower than other sectors while the total factor productivity in animal husbandry, wholesale & retail trade, household goods and services in fixing is higher . In 2005, capital productivity was 11.8 tugrugs, raw materials productivity was 4.7 tugrugs, electric power productivity was 16.9 tugrugs and labor productivity was 2362.4 thous.tugrugs. Compared with the 2004, it increased by 0.4-21.3 percent respectively.

52


¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ MAIN INDICATORS

¯ç¿¿ëýëò

Indicators

2002

2003

2004

2005

2 475.4

2 504.0

2 533.1

2 562.4

901.7 870.8

959.8 926.5

986.1 950.5

1 001.2 968.3

Ñóóðèí õ¿í àì îíû ýöýñò, ìÿí.õ¿í

Resident population, at the end of the year, thous.persons

Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í, ìÿí.õ¿í ¿¿íýýñ: Àæèëëàã÷èä

Economically active population, thous.persons of which: Employees

Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, ìÿí.õ¿í

Number of registered unemployed, thous.persons

30.9

33.3

35.6

32.9

Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð, òýðáóì òºãðºã

Gross industrial output, at constant prices of 2000, bln.togrog

770.5

814.1

902.1

864.3

¯¿íýýñ: -Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð -Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð -Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, óñàí õàíãàìæ

of which: -Mining and quarrying -Manufacturing -Electricity, thermal energy and water supply

341.4 321.5

335.2 370.3

447.0 341.6

492.4 253.5

107.5

108.6

113.5

118.4

ÄÍÁ, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã

GDP, at current prices, bln.tog

1 240.8

1 461.2

1 910.9

2 266.5 *

ÄÍÁ, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð, òýðáóì òºã

GDP, at 2000 constant prices, bln.tog

1 071.0

1 130.4

1 251.4

1 329.1 *

Õºðºí㺠îðóóëàëò,îíû ¿íýýð òýðáóì òºã

Investment,at the end of the year, bln.tog

329.3

418.0

501.9

557.3 *

Ãàäààä õóäàëäàà, ñàÿ àì.äîëëàð - Ýêñïîðò - Èìïîðò

Foreigh trade, mln.USD - Exports - Imports

524.0 690.8

615.9 801.0

869.7 1 021.1

1 064.9 1 184.3

Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë, ñàÿ àì.äîëëàð

External trade balance, mln.USD

- 166.8

- 185.1

- 151.4

- 119.4

Óëñûí íýãäñýí òºñºâ, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã - Îðëîãî - Çàðëàãà

State general budget, at current prices, bln.tog - Revenue - Expenditure

477.0 548.6

553.9 615.8

713.1 752.5

837.9 764.6

Òºñâèéí íèéò òýíöýë, òýðáóì òºãðºã

Budget overall balance, bln.togrog

- 71.6

- 61.9

- 39.4

73.3

Íèéò îðëîãûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Share of Revenue to GDP

38.4

37.9

37.3

37.0

Íèéò çàðëàãûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Share of Expenditure to GDP

44.2

42.1

39.5

33.7

Òºñâèéí íèéò àëäàãäëûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü

Overall balance to GDP

5.8

4.2

- 2.1

3.2

Òàòâàðûí à÷ààëàë

Tax burden

28.9

28.8

30.5

30.5

Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéí æèëèéí ººð÷ëºëò, õóâèàð

Annual changes of consumer price index, percent

1.6

4.7

11.0

9.5

Âàëþòûí æèëèéí äóíäàæ õàíø, 1 àì.äîëëàð=òºã

Annual average exchange rate, 1 USD = togrog

1 110.4

1 146.5

1 185.2

1 205.3

Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note : * Preliminary data

53


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ

ÇÀÑÀÃ, ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð çàñàã çàõèðãààíû õóâüä 21 àéìàã, íèéñëýëä, àéìàã íü ñóìäàä, ñóì íü áàãò, íèéñëýë íü ä¿¿ðýãò, ä¿¿ðýã íü õîðîîäîä õóâààãäàíà. Çàñàã, çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî íü àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðàë, áàã, õîðîîíû èðãýäèéí Íèéòèéí õóðàë, òóõàéí Õóðëûí õóðàëäààíû ÷ºëººò öàãò ò¿¿íèé Òýðã¿¿ëýã÷èä, àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðýã, áàã, õîðîîíû Çàñàã äàðãààñ á¿ðäýíý. Çàñàã, çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãà íü íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñûã òºðèéí óäèðäëàãàòàé õîñëóóëàõ ¿íäñýí äýýð íóòàã äýâñãýðèéíõýý ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àìüäðàëûí àñóóäëûã áèå äààí çîõèîí áàéãóóëæ ¿éë àæèëëàãààíäàà àðä÷èëñàí øóäàðãà ¸ñ, ýðõ ÷ºëºº, òýãø áàéäàë, ¿íäýñíèé ýâ íýãäëèéã õàíãàõ, õóóëü äýýäëýõ ¿íäñýí çàð÷èì áàðèìòëàíà. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð Àçè òèâèéí òºâä, õîéò ºðãºðãèéí 41î 35" – 52î 06", ç¿¿í óðòðàãèéí 87î 47" – 119î 57"-èéí õîîðîíä áàéðëàæ, õîéò òàëààðàà Îðîñûí Õîëáîîíû Óëñòàé 3485 êì, ºìíº òàëààðàà Õÿòàä Óëñòàé 4676.9 êì òóñ òóñ õèëëýñýí, 1564.1 ìÿí. êâ.êì ãàçàð íóòàãòàé. Íóòãèéí áàðóóíààñ ç¿¿í öýã õ¿ðòýë 2392 êì, õîéíîîñ ºìíº öýã õ¿ðòýë 1259 êì áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð íü äàëàéí ò¿âøíººñ äýýø äóíäæààð 1580 ì ºðãºãäñºí, õàìãèéí ºíäºð öýã íü 4374 ì Õ¿éòýí óóë, õàìãèéí íàì öýã íü 532 ì Õºõ íóóðûí õîòãîð áîëíî. Íèéñëýë Óëààíáààòàð õîò äàëàéí ò¿âøíýýñ äýýø 1350 ì-ò îðøäîã. Íóòàã äýâñãýð íü òîìîîõîí óóë, íóðóóä, òîëãîä, òàë, õºíäèé, ãîâèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðààñ á¿ðäýíý. Ìîíãîë Óëñ íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýýãýýðýý äýëõèéä 17 äóãààð áàéðàíä îðäîã. ̺í îëîí ãîë ìºðºí, íóóðóóäòàé. Õºâñãºë íóóð öýíãýã òóíãàëàãààðàà äýëõèéä òýðã¿¿ëäýã, 262.4 ì ã¿í áºãººä äýëõèéä ã¿íýýðýý Îðîñûí õîëáîîíû óëñûí íóòàãò áàéðëàäàã Áàéãàëü íóóðûí äàðàà õî¸ðäóãààðò îðíî. Ìîíãîë îðîí äºðâºí óëèðàë ýýëæèëñýí ýõ ãàçðûí ýðñ òýñ óóð àìüñãàëòàé. Õàìãèéí èõ ñàëõè øóóðãàòàé ¿å íü äºðºâ, òàâ äóãààð ñàðä òîõèîäîã. Íýãä¿ãýýð ñàðä õàìãèéí èõ õ¿éòýí, õàðèí äîëîîäóãààð ñàðä õàìãèéí õàëóóí ¿å íü áîëäîã.

54


SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY

ADMINISTRATIVE UNITS, TERRITORY Mongolia is divided administratively into 21 aimags (provinces) and the capital city Ulaanbaatar. Aimags are divided into soums which are further divided into bags. The capital city Ulaanbaatar is divided into districts which in their turn are divided into khoroos. The state and administration system is composed of Local Representatives Meeting in the capital city, aimags, soums and districts and Citizens’ Meeting in the bags and khoroos.

Based on principle of democracy, justice, equality and peace the administration organizes and manages social and economic issues through combined state administration and selfgoverning rules in their respective territories.

The territory of Mongolia is located in the central part of Asia between 41 î 35" – 52 î 06" of altitude and 87 î 47" – 119 î 57" of longitude, neighboring with Russia along 3485 km in the north and with China along 4676.9 km in the south. Mongolia comprises 1564.1 thous.square km of territory. It is 2392 km from west to eastern frontier and 1259 km from north to southern frontier. Average altitude is 1 580 m above sea level. The highest point is the Huiten peak (4 653m) in the west and the lowest is the Khokh Nuur lake depression in the east - a more 532 m above sea-level. The capital city is 1350 m above sea level. Mongolia is the seventeenth the largest country in the world by size of territory.

There are many rivers and lakes in Mongolia. Hovsgol lake is 262.4 m deep hence 2nd ranking after Baigal lake in the territory of Russian Federation.

The climate of Mongolia is continental and there are 4 seasons. Strong storms blow during the short spring (April to May). January is the coldest month when temperature drops to the lowest point and July is the hottest month of the year.

55


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð ADMINISTRATIVE UNITS, by regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Ñóì, ä¿¿ðãèéí òîî

Áàã, õîðîîíû òîî

Number of soums and districts

Number of bags and khoroos

Õ¿í àìûí íÿãòøèë 1 êâ.êì -ò íîãäîõ õ¿í

Territory thous. km2

Population density people per sq.km

340

1 664

1 564.1

1.64

92 14 18 24 19 17

461 84 83 113 90 91

West region 415.3 45.7 141.4 82.5 69.6 76.1

0.99 2.19 0.43 0.97 1.16 1.16

100 19 20 16 2 19 24

514 99 100 72 19 103 121

Khangai region 384.3 55.3 116.0 48.7 0.8 62.9 100.6

1.44 1.70 0.72 1.23 98.75 1.81 1.21

95 3 4 14 15 15 17 27

359 9 24 57 64 53 49 103

Central region 473.6 5.5 3.3 109.5 74.7 165.4 41.2 74.0

0.92 2.22 26.57 0.49 0.66 0.28 2.42 1.18

44 14 13 17

209 59 67 83

East region 286.2 123.6 82.3 80.3

0.70 0.59 0.68 0.88

9

121

Áàðóóí á¿ñ

Õàíãàéí á¿ñ

Òºâèéí á¿ñ

Ç¿¿í á¿ñ

Óëààíáààòàð

56

Íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýý, ìÿí.êì2

Ulaanbaatar 4.7

205.38


SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY

336

639

927 2 159

672

282 1 367

191 1 070

853

398

473

776 1 286

871

450 997 1 698 344

520

1 037

589

1 709 1 085

477

1.2 ÕÎÒ ÕÎÎÐÎÍÄÛÍ ÇÀÌÛÍ ÓÐÒ, êì DISTANCE BETWEEN THE CITIES, km

Tsetserleg

Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar Öýöýðëýã

Bayankhongor

Olgii

Bulgan

Áàÿíõîíãîð Áóëãàí

Sainshand

Altai

ªëãèé

Ñàéíøàíä

Àëòàé

661 1 138 2 370 1 300

195 1 423 1 684

907

301

979

970

678

996

379

Choibalsan

828

611

300

×îéáàëñàí

470

509

736

725

752 1 579

645 1 092

664 1 588

546 606 499 1 031

275

364

334

1 023 208 898

Uliastai 255 1 278 743

Mandalgovi

431

901 1 602

Óëèàñòàé Arvaikheer 500

Ìàíäàëãîâü

Àðâàéõýýð 634 1 657

839

565 1 042 2 274 1 204

575

193

Baruun-Urt

896

Dalanzadgad

752

Áàðóóí-Óðò

596 1 163

Äàëàíçàäãàä

982

886 503 1 056 1 348 2 052 1 808

771

659 1 825 1 117

335 1 358

227

407 1 530

808

390

717

566

617 1 702

585 1 229 1 440 1 054

450 1 937 2 148 1 357

769

717

321

417 1 361

474

Sukhbaatar

348

323

232 1 066

Ñ¿õáààòàð

570

848 1 321

302

704

893

928

222

674 1 375

430

313

654

480

948

798

477

938

788

544 1 710 1 002

279 1 380

98 1 710

407

588

235

711

561

204 1 640 446 596

416 1 085 180

266 1 266

678 1 755 1 460 498 1 065

635

529 1 195 1 992 1 982 1 361 673

664 Bayankhongor

Áóëãàí

Bulgan

Àëòàé

Altai

Ñàéíøàíä

Sainshand

×îéáàëñàí

Choibalsan

Ìàíäàëãîâü

Mandalgovi

Óëèàñòàé

Uliastai

Àðâàéõýýð

Arvaikheer

Äàëàíçàäãàä

Dalanzadgad

Áàðóóí-Óðò

Baruun-Urt

Ñ¿õáààòàð

Sukhbaatar

Õîâä

Khovd

̺ðºí

Moron

ªíäºðõààí

Ondorkhaan

Çóóíìîä

Zuunmod

Óëààíãîì

Ulaangom

Äàðõàí

Darkhan

Ýðäýíýò

Erdenet

×îéð

Choir

884

683

379

1 487 1 039

977

379 1 080

240 1 260

634 1 354 1 344

779 815 2 047 682

Moron 338 520 1 752

Khovd

43

̺ðºí Ondorkhaan

1 417

Õîâä

Zuunmod

862

884

Áàÿíõîíãîð

439

648

Olgii

226

187 1 246

ªëãèé

559 1 094

823 1 034

Tsetserleg

927

Öýöýðëýã

59

822

ªíäºðõààí

Ulaangom 519 1 604

696

529

243

Çóóíìîä

223

700 1 766

338 1 423

693 1 867 2 078 1 692

Óëààíãîì Darkhan

223

373

291 1 131 1 026

Äàðõàí

Choir

Erdenet

Ulaanbaatar

940

×îéð

Ýðäýíýò

Àéìãèéí òºâ, íèéñëýë Aimags center and the Capital

Óëààíáààòàð õîò

57


Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 1.3 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÓÓËÑ MOUNTAINS Ãàçàð ç¿éí ìóæ áà íýð Ìîíãîë Àëòàéí íóðóó Õ¿éòýí Öàìáàãàðàâ ̺íõõàéðõàí Ñóòàé Õàðõèðàà Ò¿ðãýí Ãîâü Àëòàéí íóðóó Èõáîãä Àæ áîãä Ãóðâàíñàéõàí Õýíòèéí íóðóó Àñðàëòõàéðõàí Áîãä õàí Õàíãàéí íóðóó Îòãîíòýíãýð Ñî¸íû íóðóó ̺íõñàðüäàã

Geographical region and name Range of Mongolian Altai Khuiten Tsambagarav Munkhkhairkhan Sutai Kharkhiraa Tyrgen Range of Govi Altai Ikhbogd Ajbogd Gurvansaikhan Range of Khentii Asraltkhairkhan Bogd khan Range of Khangai Otgontenger Range of Soyon Munkhsaridag

ì m ªíäºð Height 4 4 4 4 4 3

374 195 204 090 037 965

3 957 3 802 2 825 2 800 2 256 4 021 3 491

1.4 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÃÎËÓÓÄ RIVERS

Íýð

Name

êì km Óðò Length of trunk river

Îðõîí Ñýëýíãý Õýðëýí Çàâõàí Òóóë

Orkhon Selenge Kherlen Zavkhan Tuul

1 124 1 024 1 090 808 704

Õîâä Å𺺠Òýñ Ýã Èäýð

Khovd Yeroo Tes Eg Ider

593 323 568 475 452

Äýëãýð Îíãè Îíîí Õàðàà

Delger Ongi Onon Kharaa

445 435 298 291

1.5 ÒÎÌÎÎÕÎÍ ÍÓÓÐ LAKES Íýð Óâñ Õºâñãºë Õàð óñ Õÿðãàñ Áóéð Õàð

58

Name Uvs Khovsgol Khar us Khyargas Buir Khar

êì 2 km 2 Òàëáàé Area 3 2 1 1

350 760 852 407 615 575


SECTION 2. ELECTION

ÑÎÍÃÓÓËÜ Ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí áîëîí ÓÈÕ-ûí ñîíãóóëèéí ä¿íãèéí õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã îðóóëñàí áîëíî. Óã ìýäýýëëèéã Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí òºâ áàéãóóëëàãà áîëîõ Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîîíîîñ ãàðãàñàí àëáàí ¸ñíû ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðýýñ àâ÷ ýìõòãýâ. Ìîíãîë óëñ 1992 îíä àðä÷èëñàí øèíý ¿íäñýí õóóëèéã áàòëàí ìºðäºæ ýõýëñýí þì. Ìîíãîë Óëñ íü Ïàðëàìåíòèéí çàñàãëàëòàé îðîí áºãººä Óëñûí Èõ Õóðàë (Ïàðëàìåíò)-ûí ñîíãóóëèéã 4 æèë òóòàìä íýã óäàà ÿâóóëæ, 76 ãèø¿¿í ñîíãîãääîã. Îðîí íóòãèéí ñîíãóóëèéã ìºí 4 æèë òóòàì ÿâóóëæ, àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí õóðëûã ñîíãîí áàéãóóëäàã. Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéã 4 æèë òóòàì íèéò àðä ò¿ìíèé ÷ºëººò àðä÷èëñàí ñîíãóóëèàð ñîíãîíî.

59


Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ

ELECTION This section presents data related primarily to presidential and parliamentarian elections. These data compiled from official source of data comes from General Election Commission, which is central election organization of Mongolia. In 1992 Mongolia endorsed a Constitution based on democratic principles. Mongolia is a parliamentary country. An election of State Great Hural (Parliament) takes place once in every four year and 76 Parliament members are elected. Local election takes place once in every four year. By the local elections, the voters elect Citizens Hural’s members of aimags, Capital, districts and soums. President of Mongolia is elected by public on democratic and free election once in every four year.

60


SECTION 2. ELECTION 2.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÑÎÍÃÓÓËÈÉÍ Ä¯Í POPULAR VOTE CAST MONGOLIAN PRESIDENT

Íýð äýâøèã÷èä Name of candidates

Íýð äýâø¿¿ëñýí íàì Nominating parties

Ñàíàë ºãñºí ñîíãîã÷èä Casted vote òîî õóâü number percent

1993 Ä¿í Ë. Ò¿äýâ Ï. Î÷èðáàò

Total L. Tudev P. Ochirbat

ÌÀÕÍ Ì¯ÀÍ

MPRP MNDP

989 897

96.5

397 061 592 836

38.7 57.8

955 670

97.2

597 573 292 896

60.8 29.8

65 201

6.6

1 000 110

82.9

581 381 365 383 35 425

58.1 36.5 3.5

930 976

75.0

497 491

53.4

186 646

20.1

105 497 128 784

11.3 13.8

1997 Ä¿í

Total

Í. Áàãàáàíäè Ï. Î÷èðáàò

N. Bagabandi P. Ochirbat

Æ. Ãîìáîæàâ

J. Gombojav

ÌÀÕÍ MPRP ̯ÀÍ, ÌÑÄÍ-ûí Àðä÷èëñàí MDU of MNDP and MSDP õîëáîî ýâñýë ÌÓÍÍ MUTP 2001

Ä¿í Í. Áàãàáàíäè Ð. Ãîí÷èãäîðæ Ë. Äàøíÿì

Total N. Bagabandi R. Gonchigdorj L. Dashnyam

MPRP MDP MCWP

ÌÀÕÍ ÌÀÍ ÈÇÍ 2005

Ä¿í

Total

Í. Ýíõáàÿð

N. Enkhbayar

ÌÀÕÍ

Ì. Ýíõñàéõàí

M. Enkhsaikhan

"Ýõ îðîí-Àðä÷èëàë" ýâñýë

B. Erdenebat Á. Ýðäýíýáàò Ýõ Îðîí Íàì Á. Æàðãàëñàéõàí B. Jargalsaikhan ÁÍÍ Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia Òàéëáàð:

Note:

MPRP "Motherland-Democratic" coalition Motherland party RP

ÌÀÕÍ- Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàì ̯ÀÍ- Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé Àðä÷èëñàí Íàì ÌÓÍÍ- Ìîíãîëûí Óëàìæëàëûí Íýãäñýí Íàì ÌÀÍ- Ìîíãîëûí Àðä÷èëñàí Íàì ÈÇÍ- Èðãýíèé Çîðèã Íàì ÁÍÍ- Á¿ãä Íàéðàìäàõ Íàì MPRP- The Mongolian People's Revolutionary Party MNDP- The Mongolian National Democratic Party MUTP- Mongolian United Traditional Party MDP- Mongolian Democratic Party MCWP- Mongolian Citizens Will Party RP-Republican Party

61


Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ 2.2 ÓÈÕ, ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÕÓÐËÛÍ ÑÎÍÃÓÓËÜ ELECTION OF STATE GREAT HURAL AND LOCAL CITIZENS' HURAL

Óëñ òºðèéí íàìûí íýð

Name of political parties

ÌÀÕÍ ÀÍ, Ýõ îðîí ÌÀØÑÍ, ÈÇ-ÁÍÍ -ûí " Ýõ îðîí Àðä÷èëàë" ýâñýë ÁÍÍ ÌÍÍ Ì¯ÀÍ, ÌÑÄÍ-ûí "Àðä÷èëñàí õîëáîî" ýâñýë ÌÓÍÍ ÌÀØÑÍ ÈÇÍ, ÍÍ-ûí ýâñýë

MPRP GC DP MDNSP MCWRP RP MGP MDU of MNDP and MSDP MUTP MDNSP Union of MCWP and MGP ̯ÀÍ, ÌØÀÍ-ûí MDU of MNDP "Àðä÷èëñàí õîëáîî" ýâñýë and MRDP Áèå äààí íýð Independent äýâøèã÷ candidate Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia Òàéëáàð: ÌÀÕÍ-Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàì ÀÍ, Ýõ îðîí ÌÀØÑÍ, ÈÇ-ÁÍÍ -ûí " Ýõ îðîí Àðä÷èëàë" ýâñýë ÁÍÍ-Á¿ãä Íàéðàìäàõ Íàì ÌÍÍ-Ìîíãîëûí Íîãîîí Íàì ̯ÀÍ-Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé Àðä÷èëñàí Íàì ÌÑÄÍ-Ìîíãîëûí Ñîöèàë Äåìîêðàò Íàì ÌÓÍÍ-Ìîíãîëûí Óëàìæëàëûí Íýãäñýí Íàì ÌÀØÑÍ-Ìîíãîëûí Àðä÷èëñàí Øèíý Ñîöèàëèñò Íàì ÈÇÍ-Èðãýíèé Çîðèã Íàì ÍÍ-Íîãîîí Íàì ÌØÀÍ-Ìîíãîëûí Øàøèíòíû Àðä÷èëñàí Íàì

62

Ñîíãîãäñîí ãèø¿¿äèéí òîî Number of members ÓÈÕ Îðîí íóòãèéí õóðàë State Great Hural Local Citizens Hural 1996 2000 2004 1996 2000 2004 25 72 37 358 569 439 35 1

50 1

238 1

324 1

94 15

1 1 1

Note:

3

15

12

MPRP- Mongolian People's Revolutionary Party GC DP MDNSP MCWRP-Great coalition of Democratic Party, Mongolian Democratic New Socialist Party and Mongolian Citizens Will -Republican Party RP-Republican Party MGP- Mongolian Green Party MNDP- Mongolian National Democratic Party MSDP- Mongolian Social Democratic Party MUTR- Mongolian United Traditional Party MDNSP- Mongolian Democratic New Socialist Party MCWP- Mongolian Citizens Will Party MGP- Mongolian Green Party MRDP- Mongolian Religious Democratic Party


SECTION 2. ELECTION 2.3 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÃÈد¯Ä, íàñíû á¿ëãýýð MEMBERS OF STATE GREAT HURAL, by age group

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total 25-35 36-45 46+

1996 Ãèø¿¿äèéí òîî ýìýãòýé number of members female 76 21 39 16

7 2 5 -

2000 Ãèø¿¿äèéí òîî ýìýãòýé number of members female 76 3 26 47

9 8 1

2004 Ãèø¿¿äèéí òîî ýìýãòýé number of members female 76 5 5 32 3 39 2

1996 100.0 11.8

õóâü percentage 2000 2004 100.0 100.0 14.4 13.2

2.4 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÃÈد¯Ä, ìýðãýæëýýð MEMBERS OF STATE GREAT HURAL, by professions Ìýðãýæèë

Professions

Á¿ãä Total Õóóëü÷ Lawyers Ýäèéí çàñàã÷, Economists, íÿãòëàí áîäîã÷ accountants Èíæåíåð Engineer Çîõèîë÷, ñýòã¿¿ë÷ Writers, journalists Áàãø Teachers Ýì÷ Physicians Ò¿¿õ÷ Historians Ôèëîñîôè÷ Philosophers Áóñàä ìýðãýæëèéí Others Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia

32.9 14.4 3.9 19.7 2.6 3.9 3.9 6.9

14.4 32.8 1.3 22.3 3.9 10.9

36.8 25.0 1.3 6.6 2.6 1.3 13.2

2.5 ÑÎÍÃÎÃ×ÄÛÍ ÎÐÎËÖÎÎ VOTERS PARTICIPATION

¯ç¿¿ëýëò

Indicators

ÓÈÕ State Great Hural 1996 2000 2004

Number of persons, Ñîíãóóëèéí íýðñèéí æàãñààëòàä á¿ðòãýãäregistered in ñýí õ¿íèé òîî election name-listing 1 147.3 Ñàíàë ºãñºí Number of õ¿íèé òîî participants in election 1 057.2 Õóâü Percentage 92.1 Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîî Source: General Election Commission of Mongolia

ìÿí.õ¿í thous.person Îðîí íóòãèéí õóðàë Local Citizens Hural 1996 2000 2004

1 247.0

1 330.6

1 061.8

1 105.4

1 089.3

1 028.0 82.4

1 088.7 81.8

765.4 72.1

728.8 65.9

732.2 67.2

63


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

Õ¯Í ÀÌ Ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àìûí ºñºëò, íàñ, õ¿éñíèé á¿òýö, õ¿í àìûí åðäèéí õºäºë㺺íèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã (òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò ãýõ ìýò) õàðóóëñàí. Õ¿í àìûí ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí ¿íäñýí ýõ ñóðâàëæ íü ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ 10 æèë òóòàìä ÿâóóëäàã õ¿í àì, îðîí ñóóöíû òîîëëîãî, ñóóðèí õ¿í àì, õ¿í àìûí åðäèéí áîëîí øèëæèõ õºäºë㺺íèé æèë á¿ðèéí ìýäýý òàéëàí áîëíî. Õ¿í àìûí òîîöîî- Õ¿í àìûí òîîöîîã õàìãèéí ñ¿¿ëä ÿâàãäñàí õ¿í àì, îðîí ñóóöíû òîîëëîãûí ä¿í, ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, åðäèéí áîëîí øèëæèõ õºäºë㺺íèé ñòàòèñòèê ìýäýýã ¿íäýñëýí æèë á¿ð õèéäýã. Ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãûí øóãàìààð äàìæóóëàí àâ÷ íýãòãýí ãàðãàäàã ìýäýýëëýýñ ãàäíà õ¿í àìûí òîîöîîíä õýðýãëýõ çîðèëãîîð çàðèì ìýäýýëëèéã äàðààõ áàéãóóëëàãóóäààñ æèë á¿ð àâäàã. ¯¿íä: Ãàäààäûí èðãýí õàðúÿàòûí àñóóäàë ýðõëýõ àëáàíààñ Ìîíãîë Óëñàä îðøèí ñóóãàà ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷äûí òîî, Áàòëàí õàìãààëàõ ÿàìíààñ æàãñààëûí öýðãèéí òîî, Ø¿¿õèéí øèéäâýð áèåë¿¿ëýõ åðºíõèé ãàçðààñ õîðèõ áîëîí áàðèâ÷ëàõ ÿë ýäýëæ áàéãàà èðãýäèéí òîî, Ãàäààä õýðãèéí ÿàìíààñ Ìîíãîë Óëñààñ ãàäààäàä áàéíãà ñóóãàà èðãýäèéí òîî, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíààñ íÿëõñûí íàñ áàðàëòûí òîîã òóñ òóñ àâ÷ íýãòãýí õîëáîãäîõ òîîöîîã ãàðãàäàã. Ñóóðèí õ¿í àì - Òóõàéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä 183 õîíîã áóþó 6 ñàðààñ äýýø õóãàöààãààð îðøèí ñóóæ áàéãàà õ¿í àìûã õàðóóëäàã. ªðõ - Íýã îðîí áàéðàíä õàìò àìüäàðäàã, íýãäìýë òºñºâòýé, õ¿íñ, àìüäðàëûí íààä çàõûí áóñàä õýðýãöýýãýý õàìòðàí õàíãàäàã íýã áóþó õýñýã á¿ëýã õ¿ì¿¿ñèéã ºðõ ãýíý. ªðõèéí ãèø¿¿ä íü õîîðîíäîî óðàã òºðëèéí áîëîí ãýð á¿ëèéí õàìààðàëòàé ýñâýë õàìààðàëã¿é áàéæ áîëíî. Õîòûí õ¿í àì - Õîòûí õ¿í àìä àéìãèéí òºâ, íèéñëýë, òîñãîíû õ¿í àìûã îðóóëàí òîîöñîí áîëíî. պ人ãèéí õ¿í àì - պ人ãèéí õ¿í àìä ñóìûí òºâ, õºäººãèéí (áàã) õ¿í àìûã îðóóëàí òîîöñîí áîëíî. Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà - Òºðñºí ýðýãòýé õ¿¿õäèéí òîîã òºðñºí ýìýãòýé õ¿¿õäèéí òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Íàñ áàðàëòûí õ¿éñèéí õàðüöàà - Íàñ áàðñàí ýðýãòýé õ¿íèé òîîã íàñ áàðñàí ýìýãòýé õ¿íèé òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Ãýðëýëò - Òóõàéí íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä ãýð á¿ë áîëñíîî á¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñèéã ãýðëýñýí ãýæ ¿çíý. Öóöëàëò - Ãýðëýëòýý çîõèõ øàòíû ø¿¿õýýð öóöëóóëæ, öóöëàëòàà á¿ðòã¿¿ëñýí áîë ãýð á¿ëýý öóöàëñàíä òîîöíî. ¯ð÷ëýëò - ¯ð÷ëýí àâàã÷ íü õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí àâñàí òóõàéãàà èðãýíèé ãýð á¿ëèéí àñóóäàë ýðõýëñýí òóõàéí øàòíû àëáàíä á¿ðòã¿¿ëæ, ãýð÷èëãýý àâñàí òîõèîëäîëä ¿ð÷ëýãäñýí ãýæ ¿çíý. 64


SECTION 3. POPULATION

Åðäèéí õºäºë㺺í- Òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëòèéã õ¿í àìûí åðäèéí õºäºë㺺í ãýíý. Åðäèéí õºäºë㺺íèé òîõèîëäîë á¿ðèéã ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýíèé á¿ðòãýëèéí àæèëòàí íàð á¿ðòãýæ, òýäãýýðèéã àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ õÿíàí íýãòãýæ ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ìîíãîë óëñàä 1951 îíîîñ èðãýíèé á¿ðòãýëèéí òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëñýí. * 1000 õ¿í àìä íîãäîõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîäîðõîéëîõäîî æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìûí òîîíä õàðüöóóëíà. * Æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìûí òîîã òóõàéí îíû ýõíèé áîëîí ýöñèéí õ¿í àìûí òîîíû íèéëáýðèéã 2-ò õóâààæ òîîöñîí áîëíî.

65


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

POPULATION This section presents population growth of Mongolia, age and sex distribution of the population, and vital statistics (births, deaths, marriages and divorces). The principal sources of the population statistics is the Population and housing census which conducted by the National Statistical Office of Mongolia in every 10 years. The resident population, the vital and migration statistics are considered as a yearly population statistics. Population estimates - The population should be estimated every year based on the results of the last Population and housing census, on number of resident population, and on vital and migration statistics. In the estimation of yearly population, decentralized statistics are compiled from the following organizations in addition to the centralized statistical data. These include Office of Immigration Naturalization and Foreign Citizens (number of foreign officials and officers who live in Mongolia), Ministry of Defense (number of soldiers and military), The Central Department of Judgement Implementation (number of prisoners), Ministry of Foreign Affairs (number of Mongolian diplomats and citizens those who live in foreign countries more than 183 days), Ministry of Health (number of infant mortality). Resident population – Number of population, living in current place of residence for more than 6 months / 183 days/. Household - A single person or two or more persons who make common provision for food and other essentials, such as pooling of income. Household members may be related or unrelated. Urban population - The urban share comprises of population of aimag centers, capital city and village population Rural population – Rural share is estimated from the population of soum centers and (provincial) bags. Sex ratio at birth - Sex ratio at birth is calculated by dividing the number of male births by the number of female births. Sex ratio at death - Sex ratio at death is calculated by dividing the number of male deaths by the number of female deaths. Married- Registered marriage in accordance with the “Law on marriage” of Mongolia. Divorced - Registered divorce by court resolution. Adoption – Adoption is considered taken place when the adopter has registered the adoption at the Civil Marital Office and obtained a certificate. Vital statistics - Include births, deaths, marriages, divorces and adoptions of a child. Every event is registered at civil registration office of districts or soums, then statistical divisions

66


SECTION 3. POPULATION

of aimags (province) and Ulaanbaatar city compile and send them to the National Statistical Office. Civil registration system is established in 1951. * Indicators per 1000 population are estimated by dividing the annual average population number * Mid-year population is sum of the resident population at the beginning of the year and at the end of the year divided by two.

67


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.1 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by sex, urba and rural at the end of the year

¯ç¿¿ëýëò¿¿ä

Indicators

à. Ñóóðèí õ¿í àì, õ¿éñýýð Á¿ãä Total ¯¿íýýñ: Of which: ýðýãòýé male ýìýãòýé female

ìÿí.õ¿í thous. persons 2003 2004

2002

Resident population, by sex 2 475.4 1 228.1 1 247.3

Urban and rural population á. Õîò, õºäººãèéí õ¿í àì Õîòûí Urban 1 421.0 ¯¿íýýñ: Of which: 846.5 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar պ人ãèéí 1 054.4 Rural â. Æèëèéí äóíäàæ ñóóðèí õ¿í àì Á¿ãä ¯¿íýýñ: ýðýãòýé ýìýãòýé

2005

2 504.0

2 533.1

2562.4

1 242.3 1 261.7

1 256.7 1 276.4

1271.2 1291.2

1 464.2

1 498.2

1 543.3

893.4 1 039.8

928.5 1 034.9

965.3 1 019.1

Resident population, annual average

Total Of which: male female

2 459.0

2 489.7

2 518.6

2 547.8

1 218.9 1 240.1

1 235.2 1 254.5

1 249.5 1 269.1

1264.0 1283.8

3.2 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by age group and sex, at the end of the year

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total

2 475.4

1 247.3

2003 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

ìÿí.õ¿í thous.persons 2004 2005 Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female Total Female

2 504.0

2 533.1

1 276.4

1 261.7

2 562.4

1 291.2

41.8

21.1

42.2

21.4

42.7

21.6

43.2

21.9

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24

187.1 265.7 313.3 289.7 263.0

93.7 133.5 156.3 142.3 130.5

189.3 268.8 316.9 293.1 266.1

94.8 135.1 158.1 143.9 132.0

191.5 271.9 320.6 296.5 269.2

95.9 136.7 159.9 145.6 133.6

193.7 275.0 324.4 299.9 272.3

97.1 138.3 161.8 147.3 135.1

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

228.6 196.6 179.6 147.0 100.7

115.0 98.8 90.7 74.5 50.6

231.2 198.9 181.7 148.7 101.9

116.4 99.9 91.8 75.4 51.1

233.9 201.2 183.8 150.4 103.1

117.7 101.1 92.8 76.2 51.7

236.6 203.5 185.9 152.2 104.3

119.1 102.2 93.9 77.1 52.3

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

68.7 57.6 49.0 36.2 50.8

35.2 29.5 26.1 19.6 29.9

69.5 58.2 49.5 36.6 51.4

35.6 29.8 26.4 19.8 30.2

70.3 58.9 50.1 37.0 52.0

36.0 30.2 26.7 20.1 30.6

71.1 59.6 50.6 37.5 52.6

36.4 30.5 27.0 20.3 30.9

1õ¿ðòýëõ under 1

68

2002 Ýìýãòýé Á¿ãä Total Female


SECTION 3. POPULATION

3.3 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002 2 475.4 418.3 98.9 62.7 84.6 83.6 88.5 558.5 97.4 84.4 63.5 77.4 113.9 121.9 449.3 12.4 87.8 52.0 51.2 47.2 102.2 96.5 202.8 74.7 56.1 72.0 846.5

2003 2 504.0 West region 414.5 100.8 61.4 82.9 81.9 87.5 Khangai region 551.9 96.1 83.2 62.8 75.1 113.2 121.5 Central region 442.3 12.2 86.5 52.1 50.5 46.7 101.8 92.5 East region 201.9 74.4 56.4 71.1 Ulaanbaatar 893.4

2004

2005

2 533.1

2 562.4

411.6 101.2 60.9 80.7 81.0 87.8

409.0 100.0 60.4 80.1 80.6 87.9

552.5 94.9 83.8 60.8 78.4 113.2 121.4

551.8 93.8 83.6 59.9 79.0 113.8 121.7

439.0 12.3 87.8 52.5 49.9 46.8 100.8 88.9

436.1 12.2 87.7 53.3 49.6 46.1 99.8 87.4

201.5 73.7 56.6 71.2

200.2 73.4 56.0 70.8

928.5

965.3

69


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.4 ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, õîò, õºäººãèéí õàðüöàà, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò PERCENTAGE OF RESIDENT POPULATION, proportion of urban and rural, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year õóâü Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002 õîò urban

ÁYÃÄ

TOTAL

57.4

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

28.0 30.2 29.5 19.9 27.6 32.6

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

33.0 18.6 27.2 26.3 91.3 18.3 28.7

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

43.0 58.5 80.1 52.3 19.9 28.4 49.3 15.1

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

39.3 50.5 20.7 42.3

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

70

100.0

õºäºº rural

2003 õîò urban

42.6 58.5 Áàðóóí á¿ñ 72.0 29.5 69.8 30.4 70.5 31.9 80.1 22.6 72.4 29.5 67.4 33.5 Õàíãàéí á¿ñ 67.0 33.9 81.4 18.8 72.8 28.4 73.7 26.4 8.7 91.9 81.7 19.2 71.3 31.4 Òºâèéí á¿ñ 57.0 41.5 41.5 58.8 19.9 81.6 47.7 53.0 80.1 27.5 71.6 30.3 50.7 31.8 84.9 19.1 Ç¿¿í á¿ñ 60.7 38.5 49.5 50.0 79.3 20.7 57.7 40.7 Óëààíáààòàð - 100.0

2004

õºäºº rural

õîò urban

41.5 70.5 69.6 68.1 77.4 70.5 66.5 66.1 81.2 71.6 73.6 8.1 80.8 68.6 58.5 41.2 18.4 47.0 72.5 69.7 68.2 80.9 61.5 50.0 79.3 59.3 -

õºäºº rural

59.1 40.9 West region 29.4 70.6 30.9 69.1 32.2 67.8 21.4 78.6 27.8 72.2 34.4 65.6 Khangai region 34.6 65.4 19.2 80.8 30.0 70.0 25.3 74.7 92.8 7.2 19.5 80.5 31.2 68.8 Central region 40.5 59.5 59.6 40.4 81.9 18.1 53.6 46.4 20.3 79.7 31.8 68.2 28.2 71.8 19.1 80.9 East region 39.5 60.5 53.0 47.0 20.5 79.5 40.7 59.3 Ulaanbaatar 100.0 -

percentage 2005 õîò urban

õºäºº rural

60.2

39.8

29.3 30.1 32.0 20.0 29.6 34.8

70.7 69.9 68.0 80.0 70.4 65.2

34.8 19.5 28.9 25.6 92.5 20.0 31.4

65.2 80.5 71.1 74.4 7.5 80.0 68.6

42.5 59.6 82.4 54.5 28.2 32.4 30.7 19.8

57.5 40.4 17.6 45.5 71.8 67.6 69.3 80.2

40.4 53.6 20.5 42.5

59.6 46.4 79.5 57.5

100.0

-


SECTION 3. POPULATION 3.5 ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.ºðõ thous.household Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Íýã ºðõºä íîãäîõ õ¿í

Size of the household

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2002

2003

568.6 96.9 21.8 15.2 20.5 19.8 19.6 140.1 25.0 21.3 15.8 19.1 28.3 30.6 106.7 3.2 20.1 12.7 12.4 11.9 22.7 23.7 47.7 17.1 13.1 17.5 177.2

4.4

2004

585.6 West region 96.2 21.8 15.2 20.2 19.8 19.2 Khangai region 141.5 24.7 21.5 15.4 20.0 28.9 31.0 Central region 107.0 3.2 20.1 13.2 12.5 12.1 22.6 23.3 East region 48.0 17.1 13.3 17.6 Ulaanbaatar 192.9

4.3

2005

596.4

611.0

95.9 22.0 15.1 19.9 19.6 19.3

95.9 21.3 15.5 19.9 19.8 19.4

140.4 24.3 21.4 14.8 20.5 28.4 31.0

139.7 24.3 21.0 15.0 20.9 28.8 29.7

105.9 3.1 19.6 13.3 12.5 12.5 22.4 22.5

110.4 3.2 22.3 14.0 12.6 12.8 22.2 23.3

48.7 17.8 13.2 17.7

49.3 18.1 13.3 17.9

205.5

215.7

4.2

4.2

71


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.6 ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year ìÿí.ºðõ thous.household Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002 õîò urban

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

27.3 6.6 4.3 4.1 5.4 6.9

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

44.4 4.1 6.1 3.9 17.3 4.3 8.7

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

44.9 1.8 16.1 6.7 2.4 3.3 11.3 3.3

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

18.4 8.4 2.7 7.3

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

72

312.2

177.2

õºäºº rural

2003 õîò urban

256.4 328.8 Áàðóóí á¿ñ 69.6 27.3 6.7 15.2 4.6 10.9 4.1 16.4 5.5 14.4 6.4 12.7 Õàíãàéí á¿ñ 95.7 46.7 4.2 20.9 6.0 15.2 3.9 11.9 18.3 1.8 4.8 24.0 9.5 21.9 Òºâèéí á¿ñ 61.8 43.7 1.8 1.4 4.0 16.0 6.0 7.1 3.4 10.0 3.7 8.6 7.4 11.4 4.3 20.4 Ç¿¿í á¿ñ 29.3 18.2 8.2 8.7 10.4 2.8 7.2 10.2 Óëààíáààòàð - 192.9

2004

õºäºº rural 256.8 68.9 15.1 10.6 16.1 14.3 12.8 94.8 20.5 15.5 11.5 1.7 24.1 21.5 63.3 1.4 4.1 6.1 9.1 8.4 15.2 19.0 29.8 8.9 10.5 10.4 -

õîò urban

õºäºº rural

341.4 255.0 West region 27.9 68.0 6.7 15.3 4.6 10.5 4.4 15.5 5.6 14.0 6.6 12.7 Khangai region 47.0 93.4 4.2 20.1 6.0 15.4 3.6 11.2 18.9 1.6 4.9 23.5 9.4 21.6 Central region 41.8 64.1 1.8 1.3 15.6 4.0 7.3 6.0 2.4 10.1 4.0 8.5 6.6 15.8 4.1 18.4 East region 19.2 29.5 9.2 8.6 2.7 10.5 7.3 10.4 Ulaanbaatar 205.5 -

2005 õîò urban

õºäºº rural

357.7

253.3

27.8 6.4 4.6 4.1 6.0 6.6

68.3 14.9 10.8 15.9 13.8 12.9

47.7 4.4 5.8 3.7 19.3 5.0 9.4

91.9 19.9 15.1 11.3 1.6 23.8 20.2

46.8 1.9 18.3 7.9 3.4 4.2 6.7 4.4

63.6 1.4 3.9 6.0 9.2 8.6 15.5 18.9

19.8 9.4 2.9 7.5

29.6 8.7 10.5 10.4

215.7

-


SECTION 3. POPULATION 3.7 Á¯ÒÝÍ ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF ORPHAN CHILDREN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

4 712 1 032 271 141 208 122 290 1 179 186 207 81 157 184 364 769 17 197 38 44 67 242 164 356 188 63 105 1 376

5 175

2004

5 429 West region 1 053 1 109 362 407 163 144 185 215 124 149 219 194 Khangai region 1 258 1 332 178 198 236 250 89 100 165 247 204 176 386 361 Central region 940 928 10 16 268 275 67 77 59 55 113 89 242 227 181 189 East region 371 405 194 209 66 67 111 129 Ulaanbaatar 1 553 1 655

2005 5 449 1 071 383 166 168 139 215 1 303 206 206 91 265 188 347 944 22 250 89 57 91 250 185 399 206 63 130 1 732

73


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.8 ÕÀÃÀÑ ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF SINGLE PARENT CHILDREN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

74

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

43 569

44 942

9 983 2 641 1 394 1 730 2 083 2 135

10 485 2 927 1 317 2 032 1 951 2 258

11 349 2 420 2 275 1 064 968 1 936 2 686

11 548 2 353 2 274 945 1 112 2 014 2 850

7 372 181 1 595 812 672 762 1 653 1 697

7 784 209 1 482 831 690 668 2 126 1 778

3 466 1 293 1 019 1 154

3 536 1 294 999 1 243

11 399

11 589

46 255 West region 10 973 3 080 1 308 1 948 2 444 2 193 Khangai region 12 306 2 324 2 457 1 291 1 314 2 084 2 836 Central region 7 921 194 1 444 822 767 840 2 114 1 740 East region 3 730 1 423 1 020 1 287 Ulaanbaatar 11 325

2005 47 088 11 146 3 132 1 397 1 867 2 577 2 173 12 416 2 303 2 564 1 209 1 418 2 123 2 799 7 936 168 1 587 875 761 847 1 994 1 704 3 961 1 474 1 099 1 388 11 629


SECTION 3. POPULATION 3.9 16 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ 4 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS WITH 4 AND MORE CHILDREN AGED BELOW 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë* Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul* Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2004

2003 57 556

53 490

15 378 3 527 1 794 3 477 2 389 4 191

16 711 3 767 1 635 2 931 2 495 5 883

14 068 1 965 3 863 577 1 389 2 666 3 608

12 390 1 834 3 745 988 1 504 2 171 2 148

9 106 165 2 719 277 790 1 268 1 470 2 417

8 232 149 2 284 904 894 1 044 1 444 1 513

3 915 1 623 1 048 1 244

3 065 892 920 1 253

15 089

13 092

2005

46 681 West region 14 678 3 928 1 306 1 563 2 796 5 085 Khangai region 11 330 1 753 3 048 809 1 398 2 150 2 172 Central region 7 560 105 2 102 774 794 925 1 532 1 328 East region 3 182 979 964 1 239 Ulaanbaatar 9 931

42 435 14 417 3 751 1 155 1 536 2 638 5 337 11 259 1 542 3 441 747 1 315 2 387 1 827 5 586 112 640 712 699 928 1 300 1 195 2 598 831 816 951 8 575

Òàéëáàð: *Äàðõàí-Óóë àéìãèéí 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî 2005 îíä 640 áîëæ áóóðàõàä 1. ªðõ¿¿ä ñàëñàí, 2. Õ¿¿õä¿¿äèéí íàñ äýâøèëò íºëººëñºí. Note: * In 2005, the number of households with 4 or more children aged below 16 of Darhan-Uul aimag decreased to 640, caused by (1) households separation and (2)Childrens ages exceeded

75


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.10 ÝÌÝÃÒÝÉ ÒÝÐï¯ËÝÃ×ÒÝÉ, ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF FEMALE-HEADED HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

76

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

61 765

63 654

9 467 1 482 2 142 2 520 2 092 1 231

10 425 1 805 2 029 2 608 1 926 2 057

15 931 2 409 2 699 1 563 2 071 2 685 4 504

15 662 2 275 2 587 1 462 2 084 2 606 4 648

12 404 491 2 307 1 504 1 460 2 078 2 134 2 430

12 105 490 2 245 1 697 1 296 1 988 2 058 2 331

5 672 2 238 1 170 2 264

5 508 2 298 1 128 2 082

18 291

19 954

65 687 West region 10 155 1 665 1 936 2 324 2 278 1 952 Khangai region 16 845 2 307 3 049 1 748 2 137 2 350 5 254 Central region 12 253 551 2 502 1 518 1 445 1 963 2 021 2 253 East region 6 050 2 624 1 092 2 334 Ulaanbaatar 20 384

2005 70 328 10 647 1 487 2 077 2 748 2 461 1 874 17 837 2 606 2 799 1 921 2 227 2 900 5 384 13 273 592 3 021 1 667 1 486 1 906 1 965 2 636 6 549 2 827 1 333 2 389 22 022


SECTION 3. POPULATION 3.11 16 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ, ÃÝÐ Á¯ËÃ¯É ÝÌÝÃÒÝÉׯ¯Ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò SINGLE WOMAN, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî number Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë Capital ÁYÃÄ TOTAL Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs Õîâä Khovd Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

46 298

45 482

5 546 920 1 326 1 409 660 1 231

5 301 820 1 216 1 510 529 1 226

10 846 1 434 2 156 936 1 743 1 726 2 851

11 925 1 512 2 449 828 2 057 1 940 3 139

9 716 575 970 1 322 1 283 1 690 2 359 1 517

8 855 236 1 450 1 196 1 105 1 469 1 973 1 426

4 598 1 751 1 037 1 810

3 819 1 439 654 1 726

15 592

15 582

45 104 West region 4 808 786 1 168 1 285 565 1 004 Khangai region 11 801 1 369 2 124 991 1 799 1 915 3 603 Central region 8 640 354 1 043 1 160 1 076 1 522 1 920 1 565 East region 4 221 1 756 648 1 817 Ulaanbaatar 15 634

2005 48 415 5 256 1 135 1 137 1 329 624 1 031 12 181 1 412 2 441 1 051 1 923 1 974 3 380 9 469 444 1 854 1 370 1 065 1 496 1 701 1 539 4 632 2 077 820 1 735 16 877

77


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.12 ÒªÐÑªÍ , ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ, ÃÝÐËÝÑÝÍ, ÃÝÐËÝËÒÝÝ ÖÓÖËÓÓËÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, îíû ýöýñò BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES AND DIVORCES, at the end of the year

Îí Year 2002 2003 2004 2005

òîî number Ãýðëýëòýý Ãýðëýãñýä öóöëóóëñàí Marriages õ¿íèé òîî Divorces

Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths Á¿ãä Íÿëõàñ Total Infants

Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî Births 46 922 45 723 45 501 45 326

15 857 16 006 16 404 16 480

1 390 1 051 1 016 938

13 514 14 572 11 242 14 993

688 884 1 098 1 622

3.13 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÃÝÐËÝËÒ, ÖÓÖËÀËÒ, îíû ýöýñò BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES, DIVORCES PER 1000 POPULATION, at the end of the year Íàñ áàðàëò Deaths Îí Year

Òºðºëò Births

Àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õäýä íîãäîõ íÿëõñûí ýíäýãäýë Infant mortality rate (per 1000 live births)

Á¿ãä Total

2002 2003 2004 2005

19.1 18.4 18.1 17.8

6.4 6.4 6.5 6.5

18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû 1000 õ¿íä íîãäîõ Over 18 years per 1000 population Ãýðëýëò Marriages

29.6 23.0 22.3 20.7

Öóöëàëò Divorces

9.2 9.6 7.2 9.3

0.5 0.6 0.7 1.0

3.14 ҪЪËÒÈÉÍ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ¯¯Ä, íàñíû á¿ëãýýð îíû ýöýñò BIRTH RATES, by age group at the end of the year Íàñíû á¿ëýã Age group 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ÒÅÊ1/ CBR 1 ÒÒÊ2 / GFR 2 ÒÍÊ3 / TFR 3 Òàéëáàð:

1

78

2003

2004

2005

21.0 130.9 129.6 85.5 35.8

18.6 123.1 119.5 80.7 38.2

18.3 124.7 121.1 75.4 42.6

14.7 114.0 126.2 80.0 41.1

13.0 3.2 19.1 66.9 2.1

14.3 4.4 18.4 64.3 2.0

11.6 3.1 18.1 61.2 2.0

10.4 3.2 17.8 59.3 1.9

TEK - Òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöèåíò TTK - Òºðºëòèéí òóñãàé êîýôôèöèåíò 3 TÍÊ - Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò 1 GBR - Crude birth rate 2 GFR - General fertility rate 3 TFR - Total fertility rate 2

Note:

2002


SECTION 3. POPULATION 3.15 ÒªÐѪÍ, ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ, ÃÝÐËÝÑÝÍ, ÃÝÐ Á¯Ë ÖÓÖÀËÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, ¯Ð×ËÝÃÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES, DIVORCES AND ADOPTION, by regions, aimags and the Capital, in 2005

Àéìàã íèéñëýë

Àimags and the Capital

Òºðñºí õ¿¿õýä Births

45 326 Áàðóóí á¿ñ 8 788 Á¿ãä Total Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 2 516 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 150 Çàâõàí Zavkhan 1 445 Óâñ Uvs 1 809 Õîâä Khovd 1 868 Õàíãàéí á¿ñ 10 009 Á¿ãä Total Àðõàíãàé Arkhangai 1 653 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 1 542 Áóëãàí Bulgan 918 Îðõîí Orkhon 1 374 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 126 Õºâñãºë Khovsgol 2 396 Òºâèéí á¿ñ 7 556 Á¿ãä Total Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 234 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 466 Äîðíîãîâü Dornogovi 1 005 Äóíäãîâü Dundgovi 905 ªìíºãîâü Omnogovi 829 Ñýëýíãý Selenge 1 708 Òºâ Tov 1 409 Ç¿¿í á¿ñ 3 508 Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod 1 327 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 939 Õýíòèé Khentii 1 242 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 15 465 ÁYÃÄ

TOTAL

Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Deaths

Öýâýð ºñºëò Natural increase

16 480

28 846

2 439 556 332 470 573 508

6 349 1 960 818 975 1 236 1 360

3 643 612 573 385 542 702 829

6 366 1 041 969 533 832 1 424 1 567

3 072 105 653 365 300 347 644 658

4 484 129 813 640 605 482 1 064 751

1 374 553 349 472

2 134 774 590 770

5952

9 513

Ãýðëýñýí õ¿íèé òîî Marriages

òîî number Öóöàëñàí ¯ð÷ëýãäñýí õ¿íèé õ¿¿õäèéí òîî òîî Divorces Adoption

14 993 West region 2 443 667 301 467 519 489 Khangai region 3 735 716 457 500 605 700 757 Central region 3 855 111 840 399 359 272 1 255 619 East region 1 211 382 407 422 Ulaanbaatar 3 749

1 622

3 797

68 7 4 11 22 24

842 223 93 162 123 241

156 6 11 11 96 12 20

1 367 250 307 130 66 226 388

252 5 115 9 5 5 64 49

577 14 119 10 54 18 215 147

76 41 10 25

389 95 74 220

1 070

622

79


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.16 1000 ÕYÍÄ ÍÎÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÃÝÐËÝËÒ, ÖÓÖËÀËÒ, ¯Ð×ËÝËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES DIVORCES AND ADOPTION, per 1000 population, by regions, aimags and the Capital, in 2005 Àimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð Òàéëáàð: Note:

80

1 1

Òºðºëò Births

17.8 Áàðóóí á¿ñ Total 21.4 Bayan-Olgii 25.0 Govi-Altai 18.9 Zavkhan 18.0 Uvs 22.4 Khovd 21.3 Õàíãàéí á¿ñ Total 18.1 Arkhangai 17.5 Bayankhongor 18.4 Bulgan 15.2 Orkhon 17.5 Ovorkhangai 18.7 Khovsgol 19.7 Òºâèéí á¿ñ Total 17.3 Govisumber 19.1 Darkhan-Uul 16.7 Dornogovi 19.0 Dundgovi 18.2 Omnogovi 17.9 Selenge 17.0 Tov 16.0 Ç¿¿í á¿ñ Total 17.5 Dornod 18.0 Sukhbaatar 16.7 Khentii 17.5 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 16.3

Íàñ áàðàëò Deaths

Öýâýð ºñºëò Natural increase

6.5

11.3

5.9 5.5 5.5 5.8 7.1 5.8

15.5 19.5 13.5 12.1 15.3 15.5

6.6 6.5 6.8 6.4 6.9 6.2 6.8

11.5 11.0 11.6 8.8 10.3 12.6 12.9

7.0 8.6 7.4 6.9 6.0 7.5 6.4 7.5

10.2 10.5 9.3 12.1 12.2 10.4 10.6 8.5

6.8 7.5 6.2 6.6

10.6 10.5 10.5 10.8

6.3

10.0

18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìä íîãäîõ Per population aged 18 and over

Ãýðëýëò1 Öóöëàëò1 Marriages 1 Divorces 1 9.3 1.0 West region 10.1 0.3 12.7 0.1 7.5 0.1 9.6 0.2 11.7 0.5 8.9 0.4 Khangai region 11.3 0.5 13.2 0.1 9.3 0.2 14.1 0.3 11.6 1.8 10.7 0.2 10.1 0.3 Central region 14.2 0.9 13.9 0.6 14.3 2.0 12.4 0.3 11.5 0.2 9.6 0.2 22.1 1.1 11.0 0.9 East region 10.2 0.6 8.3 0.9 12.5 0.3 10.5 0.6 Ulaanbaatar 5.8 1.7

¯ð÷ëýëò Adoption

1.5 2.1 2.2 1.5 2.0 1.5 2.7 2.5 2.6 3.7 2.2 0.8 2.0 3.2 1.3 1.1 1.4 0.2 1.1 0.4 2.1 1.7 1.9 1.3 1.3 3.1 0.7


SECTION 3. POPULATION 3.17 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÀÑËÀËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, by regions, aimags and the Capital íàñ Àéìàã íèéñëýë ÁYÃÄ

Àimags and the Capital

2002 63.51 Áàðóóí á¿ñ 66.64 61.87 62.09 61.25 64.46 Õàíãàéí á¿ñ 63.36 60.21 66.10 63.63 63.57 59.42 Òºâèéí á¿ñ 66.36 61.53 63.01 66.92 65.36 64.59 65.47 Ç¿¿í á¿ñ 58.33 64.62 63.72 Óëààíáààòàð 64.95

TOTAL

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Dornod Sukhbaatar Khentii

2003

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2004

63.63

years 2005

64.58 West region 66.90 62.77 62.99 62.15 65.36 Khangai region 64.26 61.43 66.36 64.53 64.47 60.32 Central region 66.76 62.43 63.91 67.18 65.62 65.49 66.37 East region 59.55 65.52 64.62 Ulaanbaatar 65.28

66.76 61.99 62.21 61.37 64.58 63.48 60.33 66.22 63.75 63.69 59.54 66.48 61.65 63.13 67.04 65.48 64.71 65.59 58.45 64.74 63.84 65.07

65.21 67.47 63.34 63.62 62.78 65.99 64.89 63.26 66.99 65.16 65.10 60.95 67.39 63.00 64.54 67.81 66.19 66.12 67.00 61.20 66.09 65.25 65.91

3.18 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÀÑËÀËÒ, õ¿éñýýð LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, by sex íàñ Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò Á¿ãä

2002 Life expectancy Ýðýãòýé Ýìýãòýé at birth Male Female Total

60.75

66.47

2003 Ýðýãòýé Ýìýãòýé Male Female 60.79

66.50

2004 Ýðýãòýé Ýìýãòýé Male Female 61.64

67.77

years 2005 Ýðýãòýé Ýìýãòýé Male Female 62.11

68.61

81


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.19 ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä NUMBER OF BIRTHS by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005 òîî Òºðñºí õ¿¿õýä Àéìàã, íèéñëýë

ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

õ¿éñýýð by sex á¿ãä total

ýìýãòýé female

45 326

22 324

8 788 2 516 1 150 1 445 1 809 1 868

4 314 1 269 555 708 882 900

10 009 1 653 1 542 918 1 374 2 126 2 396

4 920 814 747 467 678 1 052 1 162

7 556 234 1 466 1 005 905 829 1 708 1 409

3 673 116 689 505 439 385 838 701

3 508 1 327 939 1 242

1 716 665 457 594

15 465

7 701

Births áàéðøëààð by location õîò urban

26 462 West region 2 174 636 282 304 477 475 Khangai region 3 515 436 447 232 1322 444 634 Central region 3 688 140 1243 535 205 260 1016 289 East region 1 620 752 242 626 Ulaanbaatar 15 465

number Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà Sex ratio at birth

õºäºº rural 18 864

103.0

6 614 1880 868 1141 1332 1393

103.7 98.3 107.2 104.1 105.1 107.6

6 494 1217 1095 686 52 1682 1762

103.4 103.0 106.4 96.6 107.2 102.1 106.2

3 868 94 223 470 700 569 692 1120

105.7 101.7 112.8 99.0 106.2 115.3 103.8 101.0

1 888 575 697 616

104.4 99.5 105.5 109.1

-

107.7

3.20 ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, ýõèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF LIVE BIRTHS, by mother's age group, at the end of the year òîî Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

82

2002

2003 46 922 3 068 16 456 14 511 8 463 3 281 971 172

2004 45 723 2 680 16 251 13 912 8 067 3 507 1 079 227

number 2005

45 501 2 761 15 877 13 821 7 808 4 038 991 205

45 326 2 262 14 831 14 605 8 505 3 972 916 235


SECTION 3. POPULATION 3.21 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

46 691

10 182 2 950 1 394 1 628 2 076 2 134 11 375 2 206 1 784 1 156 1 242 2 548 2 439 8 463 232 1 495 982 1 087 972 1 814 1 881 4 079 1 383 1 130 1 566 12 592

45 592 West region 9 508 2 915 1 204 1 506 1 906 1 977 Khangai region 10 054 1 901 1 552 1 065 1 195 2 029 2 312 Central region 8 020 248 1 432 926 989 854 1 845 1 726 East region 4 473 1 173 1 778 1 522 Ulaanbaatar 13 537

number

2004

2005

45 380

45 146

8 986 2 699 1 134 1 383 1 878 1 892

8 750 2 511 1 150 1 441 1 785 1 863

10 038 1 738 1 667 907 1 268 2 257 2 201

9 972 1 652 1 534 901 1 366 2 128 2 391

7 837 232 1 393 1 044 866 947 1 752 1 603

7 530 231 1 466 999 904 826 1 703 1 401

3 732 1 406 992 1 334

3 497 1 323 933 1 241

14 787

15 397

3.22 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯Ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by educational level, at the end of the year òîî Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí Á¿ãä Äýýä ÒÌÄÑ Á¿ðýí äóíä Á¿ðýí áóñ äóíä Áàãà Áîëîâñðîëã¿é

Educational level Total High Specialized secondary Secondary I Secondary II Primary Not educated

2002 46 691 5 075 5 027 15 781 16 366 3 847 595

2003 45 592 5 971 4 188 15 885 15 555 3 664 329

number

2004 45 380 6 923 5 007 15 295 14 147 3 659 349

2005 45 146 7 997 2 657 16 842 13 318 3 906 426

83


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.23 Õ¯¯ÕÝÄ ÒªÐ¯¯ËÑÝÍ ÝÕׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, ãýð á¿ëèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò,õºäººãººð, 2005 îíä NUMBER OF WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2005

Àéìàã, íèéñëýë

ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

84

Aimags and the Capital

TOTAL

Á¿ãä Total

òîî number Ãýð á¿ëèéí áàéäëààð By marital status ãýð ãýð ¿¿íýýñ: á¿ëã¿é á¿ëòýé áàòàëãààòàé of which: single, married divorced registered

Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýõ Women given births ¯¿íýýñ: Of which: Õîò պ人 Urban Rural

45 146 Áàðóóí á¿ñ Total 8 750 Bayan-Olgii 2 511 1 150 Govi-Altai Zavkhan 1 441 Uvs 1 785 1 863 Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total 9 972 Arkhangai 1 652 Bayankhongor 1 534 Bulgan 901 Orkhon 1 366 Ovorkhangai 2 128 Khovsgol 2 391 Òºâèéí á¿ñ Total 7 530 Govisumber 231 Darkhan-Uul 1 466 999 Dornogovi Dundgovi 904 826 Omnogovi 1 703 Selenge 1 401 Tov Ç¿¿í á¿ñ Total 3 497 Dornod 1 323 Sukhbaatar 933 Khentii 1 241 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 15 397

26 302

18 844

2 154 631 283 303 464 473

6 596 1 880 867 1 138 1 321 1 390

3 483 431 429 232 1 314 445 632

6 489 1 221 1 105 669 52 1 683 1 759

3 670 137 1 243 530 205 259 1 009 287

3 860 94 223 469 699 567 694 1 114

1 598 752 241 605

1 899 571 692 636

15 397

-

9 530 35 616 West region 735 8 015 15 2 496 184 966 228 1 213 134 1 651 174 1 689 Khangai region 2 136 7 836 229 1 423 240 1 294 172 729 406 960 487 1 641 602 1 789 Central region 1 637 5 893 57 174 447 1 019 220 779 154 750 122 704 281 1 422 356 1 045 East region 1 085 2 412 576 747 197 736 312 929 Ulaanbaatar 3 937 11 460

27 805 7 592 2 411 799 1 130 1 628 1 624 6 921 1 315 1 050 720 735 1 362 1 739 4 601 134 804 618 610 498 1 051 886 2 218 723 711 784 6 473


SECTION 3. POPULATION 3.24 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒªÐªËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò CRUDE BIRTH RATE, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital

2002

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2004

19.1

18.4 West region 24.4 22.9 30.3 29.2 22.1 19.6 19.4 18.0 24.7 23.1 24.2 22.5 Khangai region 20.5 18.2 22.6 19.6 21.1 18.6 18.3 16.9 16.3 15.8 22.5 17.9 20.2 19.0 Central region 19.0 18.0 19.0 20.2 17.3 16.4 19.1 17.9 21.3 19.5 20.7 18.3 17.8 18.1 19.6 18.4 East region 20.2 22.2 18.5 15.8 20.2 31.7 21.9 21.3 Ulaanbaatar 15.3 15.6

2005 18.1

17.8

21.8 26.8 18.6 16.9 23.2 21.7

21.4 25.0 18.9 18.0 22.4 21.3

18.3 18.2 20.1 14.7 16.6 20.0 18.2

18.1 17.5 18.4 15.2 17.5 18.7 19.7

17.9 19.1 16.0 20.0 17.3 20.3 17.3 17.8

17.3 19.1 16.7 19.0 18.2 17.9 17.0 16.0

18.5 19.0 17.6 18.8

17.5 18.0 16.7 17.5

16.2

16.3

3.25 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PEOPLE DIED, by educational level, at the end of the year òîî Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí Á¿ãä Äýýä ÒÌÄÑ Á¿ðýí äóíä Á¿ðýí áóñ äóíä Áàãà Áîëîâñðîëã¿é

Educational level Total High Specialized secondary Secondary I Secondary II Primary Not educated

2002 15 857 1 353 1 482 2 523 3 073 4 017 3 409

2003 16 006 1 408 1 480 2 650 3 232 4 442 2 794

2004 16 404 1 541 1 577 2 950 3 462 4 413 2 461

number 2005 16 480 1 607 1 651 3 118 3 591 4 396 2 117

85


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.26 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò CRUDE DEATH RATE, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year

Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2002

TOTAL

2003

2004

6.4

6.4

6.2 6.0 6.7 5.9 6.2 6.4

6.1 5.6 6.3 6.4 6.3 6.0

6.9 6.5 7.0 6.3 6.6 6.9 7.4

6.7 6.7 7.3 5.9 6.5 6.3 7.3

6.6 6.8 7.0 6.2 5.3 7.6 6.4 6.9

6.5 6.6 7.3 5.9 5.1 6.9 6.1 7.0

7.2 7.4 6.4 7.5

6.5 6.3 5.8 7.4

6.0

6.3

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

86

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

6.5 West region 5.8 5.5 5.6 6.0 6.3 5.6 Khangai region 6.6 6.1 6.4 6.2 6.8 6.4 7.2 Central region 6.7 6.9 7.4 6.4 5.3 6.4 6.8 7.0 East region 7.0 7.8 6.2 6.8 Ulaanbaatar 6.6

2005 6.5 5.9 5.5 5.5 5.8 7.1 5.8 6.6 6.5 6.8 6.4 6.9 6.2 6.8 7.0 8.6 7.4 6.9 6.0 7.5 6.4 7.5 6.8 7.5 6.2 6.6 6.3


SECTION 3. POPULATION 3.27 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PEOPLE DIED, by age group, at the end of the year

2002 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

2003 Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female

òîî number 2004 2005 Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female Total Female

15 857

6 776

16 006

6 507

16 404

6 487

16 480

6 474

1 390

591

1 051

449

1 016

428

938

408

450 124 131 226

201 54 44 78

356 116 112 210

154 50 43 71

294 114 101 237

125 43 39 72

304 93 136 249

134 45 48 75

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

330 439 547 712 899 896

118 125 181 234 330 298

327 455 552 716 989 1 076

92 134 167 201 313 383

397 496 650 804 1 084 1 195

112 147 185 227 305 368

363 511 663 800 1 116 1 269

108 146 167 205 312 375

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

1 001 1 020 1 472 1 542 4 678

401 429 581 613 2 498

1 044 1 123 1 513 1 530 4 836

380 424 586 590 2 470

1 239 1 140 1 502 1 465 4 670

441 401 544 588 2 462

1 130 1 198 1 402 1 590 4 718

373 475 511 652 2 440

Íàñíû á¿ëýã Age group

Á¿ãä Total 1 õ¿ðòýë Under 1 1-4 5-9 10-14 15-19

87


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.28 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2005 îíä NUMBER OF PEOPLE DIED by sex, regions, aimag and the Capital, urban and rural, in 2005

Àéìàã, íèéñëýë

ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

TOTAL

òîî number Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Íàñ Deaths áàðàëòûí áàéðøëààð õ¿éñýýð õ¿éñèéí by location by sex õàðüöàà á¿ãä ýìýãòýé õîò õºäºº Sex ratio total female urban rural at death 16 480

6 474

2 439 556 332 470 573 508

1 044 250 152 184 260 198

3 643 612 573 385 542 702 829

1 492 250 251 159 220 264 348

3 072 105 653 365 300 347 644 658

1 155 34 265 118 125 138 231 244

1 374 553 349 472

543 214 152 177

5 952

2 240

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

88

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

10 148 West region 678 155 94 106 169 154 Khangai region 1 385 165 193 103 519 170 235 Central region 1 505 65 521 225 73 127 378 115 East region 628 328 98 202 Ulaanbaatar 5 952

6 332

154.6

1 761 401 238 364 404 354

133.6 122.4 118.4 155.4 120.4 156.6

2 258 447 380 282 23 532 594

144.2 144.8 128.3 142.1 146.4 165.9 138.2

1 567 40 132 140 227 220 266 543

166.0 208.8 146.4 209.3 140.0 151.4 178.8 169.7

746 225 251 270

153.0 158.4 129.6 166.7

-

165.7


SECTION 3. POPULATION 3.29 ÍÀÑÍÛ Á¯ËÝà ÄÝÕÜ ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒÛÍ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ, îíû ýöýñò AGE SPECIFIC DEATH RATE, at the end of the year Íàñíû á¿ëýã Age group

2002

2003

2004

2005

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24

8.2 0.5 0.4 0.8 1.4

6.4 0.4 0.4 0.7 1.3

6.1 0.5 0.3 0.8 1.6

5.9 0.4 0.5 0.8 1.4

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

2.0 2.8 4.0 6.2 8.7

2.1 2.8 4.0 6.3 9.2

2.2 3.2 4.4 6.6 9.3

2.3 3.2 4.3 6.7 9.0

50-54 55-59 60-64 65-69 70+

13.7 18.3 29.9 42.2 85.9

13.0 18.7 29.2 40.7 83.5

14.1 18.4 28.2 38.2 78.4

12.1 18.5 27.4 39.0 77.4

3.30 Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÃÝÐ Á¯Ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò REGISTERED MARRIAGES, by sex and age group, at the end of the year

Íàñíû á¿ëýã Age group Á¿ãä Total

2002 ýð male

ýì female

ýð male

òîî number 2005 ýì ýð ýì female male female

2004

2003 ýì female

ýð male

13 514

13 514

14 572

14 572

11 242

11 242

14 993

14 993

18-19 20-24 25-29 30-34

420 4 654 4 590 2 224

1 120 5 765 3 865 1 760

419 5 105 5 212 2 265

1 017 6 401 4 353 1 678

223 3 975 3 937 1 742

710 4 958 3 203 1 370

191 4 216 5 324 2 609

606 5 477 4 622 2 265

35-39 40-44 45-49 50+

992 424 129 81

645 259 73 27

965 394 118 94

769 231 82 41

835 302 134 94

655 209 94 43

1 476 730 278 169

1 293 504 155 71

89


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ 3.31 ÖÓÖËÀËÒ, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò DIVORCE, by duration of marriage, at the end of the year

¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä ¿¿íýýñ: 1 æèë õ¿ðòýë 1-3 4-6 7-9 10 áà äýýø

Indicators

2002

Total of which: Until 1 year 1-3 4-6 7-9 10 and over

òîî number 2004 2005

2003 688

884

1 098

1 622

35 85 127 114 327

29 104 155 201 395

41 123 213 213 508

62 146 241 274 899

3.32 ¯Ð×ËÝËÒ, õ¿¿õäèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò ADOPTION, by child age group, at the end of the year

¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä ¿¿íýýñ: 3 íàñ õ¿ðòýë 3-6 7-9 10 áà äýýø

Indicators

2002

Total of which: Until 3 age 3-6 7-9 10 and over

òîî number 2004 2005

2003

1 295

1 612

1 861

2 404

501 233 232 329

665 385 256 306

695 433 323 410

1 393 945 576 883

Õ¿í àìûí æèëèéí äóíäàæ ºñºëò Growth rate 2600

Õ¿í àìûí òîî Population

2500 2400

1.3

1.3

2300 1.2

2200

1.2

1.2

1.2

2100 2000

1.1 2002

2003

Õ¿í àìûí òîî Population

90

2004

2005

ìÿí-õ¿í Õ¿í àìûí ºñºëò Growth rate

Õ¿í àìûí æèëèéí äóíäàæ ºñºëò Growrh rate

1.4


SECTION 3. POPULATION

Õ¿í àìûí íàñ, õ¿éñèéí ñóâðàãà, 2005 îí Population pyramid, in 2005 70+ 65-69 60-64

ýðýãòýé male

ýìýãòýé female

55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

200

150 100

50

0

0

50

100

150

200

Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò Total fertility rate 2.5

Õ¿¿õäèéí òîî Number of children

2.1 2.0

2

2

2003

2004

1.9

1.5

1.0 2002

2005

91


Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ

Íàñíû á¿ëýã äýõü òºðºëòèéí êîýôôèöèåíò Age specific fertility rate

120 100 80 60 40 20

ìÿí.õ¿í thous.persons

2002 2003 2004 2005

45-49

40-44

íàñíû á¿ëýã age group

35-39

30-34

25-29

20-24

0 15-19

1000 ýìýãòýéä íîãäîõ òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî Number of children born per 1000 women

140

Òºðñºí , íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Births and Deaths

50 40 30 20 10 0 2002

Òºðñºí õ¿í

2003 Births

2004 Íàñ áàðñàí õ¿í

2005 Deaths

12

1.4

10

1.0

8

0.6

6

0.2 2002

2003

Ãýðëýëò Marriages

92

2004

2005 Öóöëàëò Divorces

Öóöëàëò Divorces

Ãýðëýëò Marriages

Ãýðëýëò, öóöëàëò (1000 õ¿íä íîãäîõ) Marriages & Divorces (per 1000 population)


SECTION 4. LABOUR FORCE

ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× Ýíý á¿ëýãò õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì, àæèëëàõ õ¿÷, àæèëã¿é÷¿¿ä çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàðóóëñàí. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí ýõ ñóðâàëæ íü ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ æèë á¿ð ãàðãàäàã õºäºëìºðèéí ñòàòèñòèêèéí õîëáîãäîëòîé ìýäýý òàéëàí, çàðèì ò¿¿âýð ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í áîëíî. Àæèëëàõ õ¿÷íèé òàéëàíã æèë á¿ðèéí íýãä¿ãýýð ñàðûí 15-íû äîòîð ñóì, õîðîîíû çàñàã äàðãûí îðëîã÷ íàð àíõàí øàòíû á¿ðòãýë áîëîõ õ¿í àì, ºðõèéí á¿ðòãýëèéí äýâòðèéã ¿íäýñëýí ãàðãàæ íýãòãýíý. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí ñàðûí ìýäýýã òºâ,îðîí íóòãèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ ñàð á¿ð ãàðãàæ, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì Îëîí óëñûí õºäºëìºðèéí áàéãóóëëàãûí àðãà÷ëàëûí äàãóó àæèëëàõ õ¿÷ íü àæèëëàã÷èä áîëîí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîíû íèéëáýð þì. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìûã óðò õóãàöààãààð áóþó õóàíëèéí æèëýýð õýìæèãäýõ áàéíãûí èäýâõèòýé õ¿í àì, íýã äîëîî õîíîã áóþó íýã ºäðèéí õóãàöààãààð õýìæèãäýõ òóõàéí ¿åèéí èäýâõèòýé õ¿í àì ãýñýí õî¸ð àðãààð òîäîðõîéëäîã. Ýíý á¿ëýãò îðñîí àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì íü “áàéíãûí èäýâõè” ãýñýí îéëãîëòîä òóëãóóðëàñàí. Õºäºëìºðèéí íàñíû àæèë ýðõýëäýãã¿é, õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëã¿é õ¿ì¿¿ñ, õºäºëìºðèéí íàñíû ñóðàëöàã÷èä, õóãàöààò öýðãèéí àëáàí õààã÷èä, õîðèãäîë õ¿ì¿¿ñ àæèëëàõ õ¿÷èíä õàìðàãäààã¿é áîëíî. Àæèë ýðõýëäýã õ¿í àì áóþó àæèëëàã÷èä Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí îðîí òîîíû ¿íäñýí àæèëëàã÷, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷, àæèë õàìòðàí ã¿éöýòãýã÷èä, öàëèí õºëñòýéãýýð ºðõèéí àæ àõóé ýðõýëäýã õ¿ì¿¿ñèéã àæèë ýðõýëäýã õ¿í àìä õàìðóóëäàã. Ýíä àæèë ýðõýëäýã õ¿í àì “áàéíãûí èäýâõè” –òýé ãýñýí îéëãîëòîîð îðñîí. Àæèëã¿é÷¿¿ä. Ìîíãîë Óëñûí õóóëèàð çºâøººðºãäñºí õºäºëìºðëºõ íàñíû, õºäºëìºð ýðõëýõ ÷àäâàðòàé, öàëèí õºëñòýé àæèë áîëîí õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõýëäýãã¿é, òóõàéí ¿åä àæèëëàõàä áýëýí, öàëèí õºëñòýé àæèë èäýâõèòýé õàéæ áàéãàà õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èãýýíèé õýëòýñò á¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñèéã àæèëã¿é÷¿¿äýä õàìðóóëàâ. Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí Õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîã ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèí Àæèëëàõ õ¿÷èéã õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí Àæèëëàã÷äûã õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áîëíî. Ýíý óäààãèéí ýìõòãýëä ãàäààäàä ãýðýýãýýð áîëîí àëáàí øóãàìààð àæèëëàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã àæèëëàã÷äûí òîîíä îðóóëààã¿é ó÷èð ºìíºõ îíóóäûí ýìõòãýëä òàâèãäñàí àæèëëàã÷äûí òîî áàãà çýðãèéí ººð÷ëºëòòýé ãàðñàí áîëíî. Öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà 2000 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñ ýõëýí Öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà (ÖÒÑ)-ã óëèðëààð ÿâóóëæ, äóíäàæ öàëèíã õ¿éñ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºì÷ áîëîí õàðèóöëàãûí õýëáýð, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàæ áàéíà. 93


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×

LABOUR FORCE This section presents indicators like working age population, labour force and unemployment. The basic source of these data is annual labour force data (survey conducted by the National Statistical Office) compiled by the National Statistical Office and some related sample surveys. Data on Labour force is compiled by governors of the administrative units based on population and households records as of January 15 each year. Monthly data on unemployment is collected by the Department of Labour and Social Welfare at the capital city and aimags and compiled by the National Statistical Office. Economically active population comprises all employed and unemployed registered in the Department of Labour and Social Welfare as International Labour Organization methodology requires. Two useful measures of the economically active population are usually active population measured in relation to a long reference period such as a year, and the currently active population, or, eguivalently, the labour force measured in relation to a short reference period such as one day or one week. The economically active population does not include: - unemployed persons, not registered at the Department of Labour and Social Welfare, serving at armed forces, prisoners, pupils and students aged 16 and over. In this section the economically active population is defined as “usually active”. Employed persons comprise (a) all civilians, who, did any work for pay or profit, unpaid workers in a family enterprise, and (b) all civilians who were not working or temporarily absent from jobs or businesses for non economic reason (illness, weather conditions, vacations, etc.). In this section the number of employed persons is defined as “usually active”. Unemployed, are those segments of the population in the working age who are currently not involved in a paid or self-employed job and actively looking for job and registered at the Department of Labour and Social Welfare according to the International Standard Methodology. Unemployment rate is the proportion of the number of unemployed persons, registered in the Department of Labour and Social Welfare to the economically active population. Labour force participation rate is the proportion of the labour force to population of working age. Employment population rate is the proportion of the number of employed persons to the population of working age. The present yearbook has not included employees who work in abroad by contract and diplomat purposes. Therefore, employment size of the previous yearbooks was changed. Sample survey on average wages and salary has being conducted every quarters from fourth quarter of 2000. By this survey results, it has been revealed that average wages and salary by sex, divisions, classification of occupation, type of ownership and legal status of organizations.

94


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.1 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÆÈË ÝÐÕËÝËÒÈÉÍ YÇYYËÝËÒYYÄ, æèëèéí ýöýñò EMPLOYMENT, at the end of the year

¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä Õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì Y¿íýýñ: Àæèëëàã÷èä* Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿ä Àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèí, % Àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí, % Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí**, %

Indicators Total Population of working age Economically active population Of which: Employed* Registered unemployed Labour force participation rate,% Employment to population rate,% Unemployment rate**, % ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

ìÿí.õ¿í thous.persons 2004 2005

2002

2003

1 439.2

1 488.9

1 531.1

1 577.0

901.7

959.8

986.1

1 001.2

870.8

926.5

950.5

968.3

30.9

33.3

35.6

32.9

62.7

64.5

64.4

63.5

60.5

62.2

62.1

61.4

3.4

3.5

3.6

3.3

Of which: Female

Õºäºëìºðèéí Population of íàñíû õ¿í àì working age 739.1 765.4 790.3 Ýäèéí çàñãèéí Economically active èäýâõòýé õ¿í àì population 447.4 475.8 503.0 Y¿íýýñ: Of which: Àæèëëàã÷èä* Employed* 430.6 457.7 483.4 Á¿ðòãýëòýé Registered àæèëã¿é÷¿¿ä unemployed 16.8 18.1 19.6 Àæèëëàõ õ¿÷íèé Labour force îðîëöîîíû ò¿âøèí, % participation rate,% 60.5 62.2 63.6 Àæèë ýðõëýëòèéí Employment to ò¿âøèí, % population rate,% 58.3 59.8 61.2 Àæèëã¿éäëèéí Unemployment ò¿âøèí**, % rate**, % 3.8 3.8 3.9 Òàéëáàð: * Ãàäààäàä ãýðýýãýýð áîëîí Ãàäààä õýðãèéí ÿàìíû øóãàìààð àæèëëàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ îðîîã¿é áîëíî. ** Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýð òîîöîâ. Note: * Population working by contracts in the foreign countries and the Ministry of Foreign Affairs missions were excluded. ** Estimated by registered unemployed

815.3 507.3 489.0 18.3 62.2 60.0 3.6

95


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.2 ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ, ñàëáàðààð, æèëèéí ýöýñò EMPLOYEES, by divisions, at the end of the year

Ñàëáàð Á¿ãä ¯¿íýýñ: պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé, æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä , íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Áóñàä

96

Divisions Total Of which: Agriculture, hunting and forestry Mining & quarring Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale & retail trade, repair of motor veh., motocycl. & personal & household goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation Real estate, renting & business activities Public administration & defence,compulsory social security Education Health & social security Community, social & personal services Others

ìÿí.õ¿í thous.persons 2002 2003 2004 2005 870.8 926.5 950.5 968.3

391.4

387.5

381.8

386.2

23.8 55.6

31.9 54.9

33.5 57.3

39.8 45.6

19.8 25.5

22.7 35.1

23.4 39.2

28.5 48.9

104.5

129.7

133.7

141.9

20.9

23.3

28.4

29.5

38.8

39.5

42.2

42.4

9.4

12.6

15.9

16.1

10.9

9.3

11.2

9.0

43.9 59.3

44.8 55.3

46.2 57.8

46.7 58.8

34.5

36.8

39.4

39.5

27.5 5.0

37.0 6.1

34.5 6.0

26.7 8.7


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.3 ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÈÄÝÂÕÒÝÉ Õ¯Í ÀÌ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, by region, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, Aimags and 2002 2003 2004 2005 íèéñëýë the Capital Á¯ÃÄ TOTAL 901.7 959.8 986.1 1 001.2

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

West region 172.3 175.0 34.2 35.3 30.3 30.4 38.5 39.8 34.3 34.3 35.0 35.2

172.6 35.6 30.6 36.5 34.2 35.7

173.8 34.2 30.8 37.7 34.5 36.6

Khangai region 228.6 237.3 41.1 40.4 34.1 37.1 24.6 25.6 30.4 33.7 47.7 48.2 50.7 52.3

238.6 39.4 39.4 24.2 35.2 47.9 52.5

239.5 40.1 39.5 23.9 35.1 48.1 52.8

Central region 171.6 178.7 4.2 4.1 24.3 29.3 20.0 20.0 23.6 23.8 21.0 20.9 35.8 37.3 42.7 43.3

175.1 4.0 28.3 20.0 23.5 21.1 36.3 41.9

176.4 4.3 27.2 19.9 23.4 22.1 36.1 43.4

72.9 20.0 24.9 28.0

71.7 20.1 25.1 26.5

72.4 20.8 24.9 26.7

Ulaanbaatar 259.3 295.9

328.1

339.1

East region 69.9 19.4 24.4 26.1

97


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.4 ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò EMPLOYEES, by region, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

98

2002

2003

2004

2005

870.8

926.5

950.5

968.3

164.6 32.4 28.8 36.7 32.7 34.0

166.8 32.9 29.3 38.0 32.8 33.8

163.5 32.7 29.3 34.6 32.6 34.3

165.3 32.0 29.8 35.8 32.6 35.1

218.3 39.6 31.6 23.4 28.8 45.5 49.4

224.7 38.7 34.4 23.1 32.1 46.1 50.3

224.8 37.9 36.1 21.2 33.5 45.6 50.5

227.6 38.5 36.6 22.3 33.5 45.8 50.9

Central region 166.8 4.0 23.1 19.6 22.7 20.6 35.0 41.8

174.4 4.0 28.4 19.6 23.0 20.5 36.4 42.5

170.4 3.9 27.4 19.7 22.6 20.6 35.0 41.2

171.9 4.2 26.4 19.5 22.6 21.6 34.9 42.7

66.9 18.1 23.7 25.1

70.4 19.0 24.4 27.0

69.1 19.1 24.5 25.5

69.8 19.7 24.2 25.9

254.2

290.2

322.7

333.7

West region

Khangai region

East region

Ulaanbaatar


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.5 Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ ÀÆÈËïÉׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèëèéí ýöýñò UNEMPLOYMENT, by sex, educational level, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and 2002 the Capital Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿ä-á¿ãä

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

30 877

2003

2004

2005

Unemployed-total 33 335

35 554

32 928

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 7 654 8 166 1 774 2 406 1 485 1 053 1 830 1 833 1 536 1 504 1 029 1 370

9 155 2 923 1 329 1 901 1 583 1 419

8 568 2 216 1 025 1 890 1 918 1 519

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 10 288 12 738 1 546 1 715 2 465 2 733 1 200 2 480 1 614 1 636 2 137 2 130 1 326 2 044

13 824 1 521 3 285 2 959 1 703 2 300 2 056

11 907 1 638 2 939 1 547 1 596 2 265 1 922

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 4 869 4 292 108 163 1 238 907 427 432 885 763 435 410 822 864 899 808

4 636 136 903 299 837 484 1 258 719

4 514 129 837 415 778 494 1 176 685

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 3 001 2 438 1 321 961 684 469 996 1 008

2 547 956 598 993

2 511 1 044 703 764

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 5 065 5 701

5 392

5 428

99


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2002

2003

2004

2005

Of which: Female 18 052

19 617

18 344

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 3 457 3 973 579 902 773 564 918 1 101 757 819 430 587

4 482 1 182 716 1 145 840 599

4 232 834 552 1 142 989 715

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 5 703 6 676 843 877 1 336 1 564 693 1 307 1 100 823 1 138 1 098 593 1 007

7 466 776 1 894 1 516 920 1 261 1 099

6 543 866 1 707 678 927 1 274 1 091

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 2 837 2 387 89 52 769 518 272 288 523 459 252 242 453 390 479 438

2 705 64 443 242 489 313 776 378

2 830 91 457 378 483 318 709 394

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 1 730 1 400 819 499 340 277 571 624

1 490 541 351 598

1 453 625 395 433

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 3 073 3 616

3 474

3 286

100

16 800


SECTION 4. LABOUR FORCE (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Äýýä áîëîâñðîëòîé

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2002

2004

2003

2005

With higher education 2 736

3 091

3 466

3 606

West region 455 639 94 149 62 74 96 151 115 168 88 97

776 164 137 179 197 99

857 145 136 157 269 150

Khangai region 700 798 126 144 51 89 60 102 336 284 88 98 39 81

1 063 155 139 111 400 138 120

1 096 202 159 73 364 140 158

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 395 457 7 10 172 158 28 31 29 40 11 11 75 125 73 82

441 5 136 27 54 27 121 71

445 12 113 38 47 37 134 64

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 199 215 106 93 39 57 54 65

249 56 92 101

277 82 93 102

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 987

937

931

982

101


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Òóñãàé äóíä áîëîâñðîëòîé

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2002

2003

2004

2005

With special secondary education 3 294

3 064

2 719

West region 812 848 193 264 156 105 150 149 204 192 109 138

750 267 119 113 126 125

701 180 110 104 160 147

Khangai region 1 018 1 179 187 183 189 233 144 220 151 194 200 175 147 174

1 194 137 279 222 214 177 165

981 146 258 78 211 137 151

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 558 450 22 18 202 140 51 47 77 61 42 27 71 92 93 65

396 7 102 42 57 41 100 47

409 9 109 40 54 31 112 54

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 269 230 139 118 70 52 60 60

193 81 46 66

236 111 54 71

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 701

531

392

102

3 358

587


SECTION 4. LABOUR FORCE

Á¯ÃÄ

(Õ¿ñíýãò-4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Aimags and 2002 2003 2004 2005 the Capital Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ òºãññºí Graduated from vocational training centers TOTAL 3 765 3 630 3 743 3 282

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 1 039 1 043 113 237 31 27 37 48 533 389 325 342

1 147 332 32 39 366 378

1 081 265 58 46 384 328

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 1 341 1 319 48 71 775 753 16 76 316 152 94 91 92 176

1 456 65 821 123 128 138 181

1 312 72 701 87 142 132 178

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 476 469 13 7 79 101 13 15 113 84 151 147 28 67 79 48

502 4 156 11 92 136 50 53

404 2 124 14 74 89 56 45

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 166 176 11 44 98 80 57 52

172 44 84 44

199 51 90 58

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 743

466

286

Àéìàã, íèéñëýë

623

103


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò-4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital Ìýðãýæèëã¿é

Á¯ÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2002

2003

2004

2005

Untrained 23 320

25 281

23 321

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

West region 5 348 5 636 1 374 1 756 1 236 847 1 547 1 485 684 755 507 793

6 482 2 160 1 041 1 570 894 817

5 929 1 626 721 1 583 1 105 894

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Khangai region 7 229 9 442 1 185 1 317 1 450 1 658 980 2 082 811 1 006 1 755 1 766 1 048 1 613

10 111 1 164 2 046 2 503 961 1 847 1 590

8 518 1 218 1 821 1 309 879 1 856 1 435

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 3 440 2 916 121 73 785 508 335 339 666 578 231 225 648 580 654 613

3 297 120 509 219 634 280 987 548

3 256 106 491 323 603 337 874 522

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 2 367 1 817 1 065 706 477 280 825 831

1 933 775 376 782

1 799 800 466 533

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 2 634 3 509

3 458

3 819

104

21 018


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.6 ÀÆÈËïÉÄËÈÉÍ Ò¯ÂØÈÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð UNEMPLOYMENT RATE, by region, aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Àéìàã, íèéñëýë

2002

2003

2004

2005

3.4

3.5

3.6

3.3

West region 4.4 5.2 4.9 4.7 4.5 2.9

4.7 6.8 3.5 4.6 4.4 3.9

5.3 8.1 4.2 5.2 4.7 3.9

4.9 6.5 3.3 5.0 5.6 4.1

Khangai region 4.5 5.4 3.8 4.2 7.2 7.4 4.9 9.7 5.3 4.9 4.5 4.4 2.6 3.9

5.8 3.8 8.4 12.4 4.8 4.8 3.8

5.0 4.1 7.4 6.5 4.5 4.7 3.6

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Central region 2.8 2.4 3.9 2.6 5.1 3.1 2.1 2.2 3.8 3.2 2.1 2.0 2.3 2.3 2.1 1.9

2.7 2.5 3.2 1.5 3.8 2.4 3.6 1.7

2.6 3.0 3.1 2.1 3.3 2.2 3.3 1.6

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

East region 4.3 6.8 2.8 3.8

3.3 4.8 1.9 3.6

3.6 5.0 2.4 3.8

3.5 5.0 2.8 2.9

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Ulaanbaatar 2.0

1.9

1.6

1.6

105


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×

Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí, хүйсээр Unemployment rate, by sex

% 9.9 10.0

9.4 8.2

8.0

7.2

7.0 7.8

6.0

8.1

6.4

6.1 7.3

5.6

5.3

6.3

3.8

5.4

5.0

4.0

5.1

5.0

4.1

3.9

3.8

3.6

4.2

4.1

3.1

2.0

3.2

3.3

2003

2004

3.0

0.0 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ýðýãòýé Male

1992 Õóäàëäàà Wholesale & retail trade 6.7%

Àæ ¿éëäâýð / Industry 16.6%

Áóñàä Others 28.9%

Òýýâýð, õîëáîî / Transport & communication 6.2%

106

Áàðèëãà/ Construction 5.1%

ÕÀÀ/ Agriculture 36.5%

2001

2002

2005

Ýìýãòýé Female

Àæèëëàã÷èä, ñàëáàðààð Employed, by industry Õóäàëäàà/ Wholesale & retail trade 14.6%

Áóñàä / Others 24.3% Òýýâýð, õîëáîî / Transport & communication 4.4%

2005 Àæ ¿éëäâýð/ Industry 11.8%

Áàðèëãà/ Construction 5.0%

ÕÀÀ/Agriculture 39.9%


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.7 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, ñàëáàðààð ANNUAL AVERAGE WAGES AND SALARIES, by divisions Ñàëáàð Óëñûí äóíäàæ ¯¿íýýñ: պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Divisions Average Of which: Agriculture, hunting and forestry Mining & quarring Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale & retail trade, repair of motor veh., motocycl. & personal & household goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation Real estate, renting & business activities Public administration and defence, compulsory sociol security Education Health & social security Community, social &ofher personal services

ìÿí. òºã thous. tog 2002 2003 2004 71.3 81.5 93.1

2005 101.2

46.2

48.0

52.6

52.8

77.4 68.7

88.7 82.7

89.7 92.8

122.8 100.5

81.0 90.6

97.1 85.9

111.8 99.6

119.6 110.9

57.6

64.6

73.8

73.0

80.4

88.0

100.4

116.1

90.9

106.1

109.0

112.4

83.2

103.8

125.4

163.9

55.3

65.3

66.0

68.3

66.5

78.2

94.4

106.2

64.5

77.5

88.2

92.8

51.5

60.8

79.9

84.6

50.7

53.7

62.4

68.4

4.8 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð ANNUAL AVERAGE WAGES AND SALARIES, by type of legal status ìÿí. òºã thous. tog 2002 2003 2004 2005 71.3 81.5 93.1 101.2

Õàðèóöëàãûí õýëáýð Óëñûí äóíäàæ

Type of legal status Average

¯¿íýýñ: Óëñûí ¿éëäâýðèéí ãàçàð Õóâüöààò êîìïàíè Õÿçãààðëàãäìàë õàðèóöëàãàòàé êîìïàíè Õîðøîî Õóâèàðàà ýðõëýõ àæ àõóé Á¿õ ãèø¿¿ä á¿ðýí õàðèóöëàãàòàé íºõºðëºë Çàðèì ãèø¿¿ä á¿ðýí õàðèóöëàãàòàé íºõºðëºë Òºñºâò áàéãóóëëàãà Àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãà

Of which: State enterprise Unlimited company

81.5 77.5

93.6 97.2

114.4 104.6

140.1 120.2

Limited liability company Cooperatives Proprietorship

70.9 41.9 38.3

72.3 43.0 57.0

80.7 53.2 61.0

90.1 62.9 -

Fully responsible partnership

80.6

82.5

72.7

63.6

Partly responsible partnership Budget Organization Non profit organization

41.7 60.5 54.3

57.1 71.4 63.8

60.5 85.9 86.9

68.4 96.9 90.2

107


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.9 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëëààð ANNUAL AVERAGE WAGES AND SALARIES, by classification of occupation ìÿí. òºã thous. tog Àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë

Classification of occupation

Óëñûí äóíäàæ

Average

¯¿íýýñ: Õóóëü òîãòîîã÷, òºðèéí áà

Of which: Legislators, senior

òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí

officials and managers

2002

2003

2004

2005

71.3

81.5

93.1

101.2

102.1

114.7

135.0

150.9

75.8

88.4

100.8

111.0

81.9 61.0

90.3 67.3

106.4 77.0

110.7 75.7

59.2

68.6

77.4

85.7

54.0

63.0

58.0

62.2

76.0

86.8

100.1

105.1

79.4 56.8

89.6 65.2

104.5 69.6

127.4 74.3

àëáàí òóøààëûí àæèëòàí, ìåíåæåð Ìýðãýæèëòýí

Professionals

Èíæåíåð, òåõíèêèéí

Technicians and

àæèëòàí Áè÷èã õýðãèéí òóñëàõ àæèëòàí Yéë÷èëãýýíèé àæèëòàí

associate professionals Clerks

ÕÀÀ, àí àãíóóðûí àæèëòàí Yéëäâýð, õóäàëäààíû àæèëòàí Ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí îïåðàòîð÷, óãñðàã÷ Ýíãèéí àæèë ìýðãýæèë

Service workers and shop and market sales workers Skilled agricultural and workers Craft and related trades workers Plant and machine operators and assemblers Elementary occupations

4.10 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, ºì÷èéí õýëáýðýýð ANNUAL AVERAGE WAGES AND SALARIES, of type ownership ìÿí. òºã thous. tog ªì÷èéí õýëáýðýýð

Type of owhership

Óëñûí äóíäàæ

Average

¯¿íýýñ: 100 õóâü -Òºðèéí Ãàäààäòàé õàìòàðñàí -Òºðèéí 100 õóâü - Õóâèéí Ãàäààäòàé õàìòàðñàí - Õóâèéí Õîëèìîã Öýâýð ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëòòàé

Of which: 100 percent -State Joint venture with foreign investment -State 100percent - Private Joint venture with foreign investment -Private Mixed

108

Foreign

2002

2003

2004

2005

71.2

81.5

93.1

101.2

71.2

81.1

95.5

105.2

90.9

127.6

129.2

134.3

65.3

74.2

76.9

87.6

114.8

89.6

113.5

128.2

77.6

92.4

122.0

88.2 110.4


SECTION 4. LABOUR FORCE 4.11 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, òºðèéí àëáàíû àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by classification of st Government service, 1 of January of selected years ìÿí.õ¿í thous. persons

Òºðèéí àëáàíû àíãèëàë Á¯ÃÄ Òºðèéí óëñ òºðèéí àëáà Òºðèéí çàõèðãààíû àëáà Òºðèéí òóñãàé àëáà Òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáà

Classification of Government service TOTAL Political positions Public administration positions Special service positions Support service positions

2003

2004

128.7 2.5 9.0 22.5 94.7

2005

126.5 2.7 8.2 22.8 92.8

121.8 2.5 9.3 23.0 87.0

4.12 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by regions, aimags st and the Capital, 1 of January of selected years ìÿí.õ¿í thous. persons

Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii

2004

2003

2005

128.7

126.5

121.8

15.4 3.0 2.9 3.4 3.0 3.1

17.3 3.5 3.0 3.8 3.6 3.4

16.9 3.8 2.6 3.5 3.6 3.4

21.3 3.5 3.8 2.9 2.8 3.9 4.4

21.0 3.5 3.4 2.9 3.2 3.5 4.5

20.0 3.6 3.4 2.7 3.2 2.7 4.4

19.2 0.7 3.6 2.2 2.4 2.3 4.1 3.9

19.7 0.7 3.9 2.5 2.3 2.1 4.1 4.1

19.6 0.7 3.9 2.3 2.3 2.3 4.1 4.0

9.0 3.5 2.3 3.2

9.4 3.7 2.3 3.4

9.2 3.7 2.3 3.2

63.8

59.1

56.1

West region

Khangai region

Central region

East region

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Ýõ ¿¿ñâýð: * Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷èéí á¿ðýëäýõ¿¿í, õºäºë㺺íèé òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí òîéì, Òºðèéí àëáàíû çºâëºë Source: * Stàtistical overview on Government Employees structure and movement, Government Service Council

109


Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× 4.13 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, àëáàí òóøààëûí àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF PUBLIC ADMINISTRATION GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by classification of officers, 1 st of January of selected years Àëáàí òóøààëûí àíãèëàë Á¯ÃÄ Òýðã¿¿í ò¿øìýë Ýðõýëñýí ò¿øìýë Àõëàõ ò¿øìýë Äýñ ò¿øìýë Òóñëàõ ò¿øìýë

Classification of officers

2003

TOTAL Leading officers Principal officers Senior officers Executive officers Assistant officers

¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Of which: Female

Òýðã¿¿í ò¿øìýë Ýðõýëñýí ò¿øìýë Àõëàõ ò¿øìýë Äýñ ò¿øìýë Òóñëàõ ò¿øìýë

Leading officers Principal officers Senior officers Executive officers Assistant officers

2004

2005

9 043 65 283 1 332 4 130 3 233

8 160 83 256 1 416 3 922 2 483

9 284 130 314 1 659 5 001 2 180

4 244

4 018

4 796

8 48 414 2 145 1 629

10 46 512 2 222 1 228

10 64 677 2 924 1 121

Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí áîëîâñðîëûí á¿òýö*, 2005 îíû 1 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð Composition of educational level of Government employees of Mongolia* 1st of January of the 2005 0.2% 0.9%

0.1% 5.3%

12.1%

24.1% 1.0% 19.8% 23.7%

12.9%

Äîêòîð (Dr.Sc) Dr.Sc Äîêòîð (Dr.Ph) Ph.D Ìàãèñòð Master Áàêàëàâð Bachelor Äèïëîìûí äýýä áîëîâñðîë University diploma Òóñãàé äóíä Special secondary Á¿ðýí äóíä Secondary Á¿ðýí áóñ äóíä Non complete secondary Áàãà Primary Áîëîâñðîëã¿é No formal education

Ýõ ¿¿ñâýð: * Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷èéí á¿ðýëäýõ¿¿í, õºäºë㺺íèé òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí òîéì, Òºðèéí àëáàíû çºâëºë Source: * Stàtistical overview on Government Employees structure and movement,

110


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ), ¿íäýñíèé íèéò îðëîãûí (¯ÍÎ) àíõäàã÷ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð íü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí ¸ñíû æèëèéí òàéëàí òýíöýë, ò¿¿íä òóñãàãäñàí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áîëíî. 1995 îíû òîîöîîíîîñ ýõëýí ÄÍÁ-èéã Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû îëîí óëñûí àíãèëëûí äàãóó òîîöñîí. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ). Òóõàéí íóòàã äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì. Íèéò ¿éëäâýðëýëò íü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí ººð íýãæ, áàéãóóëëàãûí õýðýãëýýíä áîëîí ººðèéí ýöñèéí õýðýãëýýíä çîðèóëàí ¿éëäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé íèéò õýìæýý þì. Íýìýãäýë ºðòºã. Àæ àõóéí íýãæ, ñàëáàð, àéìãèéí ò¿âøèíä òîîöñîí ÄÍÁ ãýæ îéëãîæ áîëîõ áºãººä ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýëèéí àðãààð òîäîðõîéëîõäîî íèéò ¿éëäâýðëýëòýýñ çàâñðûí õýðýãëýýã õàñ÷ òîîöäîã. Çàâñðûí õýðýãëýý íü òîäîðõîé á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ çîðèëãîîð ¿éëäâýðëýëä õýðýãëýñýí á¿õ òºðëèéí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ºðòãèéí íèéëáýð þì. Çàâñðûí õýðýãëýýíä ìàòåðèàëûí çàðäàë (¿íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýë îðîîã¿é), ãàäíû áàéãóóëëàãààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí àøèã ñîíèðõëûí ¿¿äíýýñ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ ãàðãàæ áàéãàà àëáàí òîìèëîëò, õ¿ëýýí àâàëò, òýð÷ëýí õºäºëìºðèéí íºõöëèéã õàíãàõàä ÷èãëýãäñýí çàðäëûã õàìðóóëíà. ¯íäýñíèé íèéò îðëîãûí (¯ÍÎ). Òóõàéí óëñûí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéí õýìæýýã õàðóóëíà. ¯ÍÎ-ûí õýìæýýã ÄÍÁ-ýýñ ãàäààä îðíû ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã õàñ÷, ãàäààäàä ñóóãàà ººðèéí îðíû ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäûí áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã íýìæ òîäîðõîéëíî. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí ¿íäýñíèé íèéò îðëîãûã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð ¿íýëýõäýý ͯÁ-ààñ áîëîâñðóóëñàí “¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì 1993” ãýñýí àðãà ç¿éí áàðèìò áè÷èãò òóñãàñàí ¿íèéí õýëõýý èíäåêñèéí àðãûã àøèãëàâ. ÄÍÁ-èé ñàëáàðûí á¿òöèéã îíû ¿íýýð, õàðèí ººð÷ëºëòèéã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð òîîöîâ. ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí òîîöîî íü ¿éëäâýðëýã÷äèéí òóõàéí æèëä áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòãèéã çàõ çýýëèéí àðèëæàà ñîëèëöîîíû ýöýñò íèéãìèéí õýðýãöýýíä õààíà, ÿìàð õýëáýðèéí ºðòºã áîëãîæ àøèãëàâ ãýäãèéã õàðóóëíà. Ýöñèéí àøèãëàëòûí òîîöîî íü õýðýãëýý, õóðèìòëàë, öýâýð ýêñïîðò ãýñýí ¿íäñýí õýñãýýñ á¿ðäýõ áºãººä ýöñèéí õýðýãëýý íü õ¿í àìûí õóâèéí õýðýãëýý, òºðèéí óäèðäëàãûí áîëîí ºðõèéí àæ àõóéä ¿éë÷èëäýã àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãûí õýðýãëýýíýýñ, õóðèìòëàë íü ¿íäñýí õºðºíãèéí õóðèìòëàë (õºðºí㺠îðóóëàëò, äóóñààã¿é áàðèëãûí ººð÷ëºëò, èõ çàñâàðûí àæèë, ¿íäñýí ñ¿ðãèéí ìàë, àìüòàí, õ¿í àìûí õóäàëäàæ àâñàí óäààí ýäýëãýýò áàðàà, óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð àâñàí ýä õîãøèë áîëîí ýíý õºðºí㺺ð õèéãäñýí ãåîëîãè õàéãóóëûí àæèë), ìàòåðèàëëàã ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ººð÷ëºëò, ¿íýò ç¿éëñèéí õóðèìòëàë, ýêñïîðòîîñ èìïîðòûã õàññàí çºð¿¿ áóþó öýâýð ýêñïîðòîîñ òóñ òóñ á¿ðäýíý.

111


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ

GROSS DOMESTIC PRODUCT The primary data sources for Gross Domestic Product (GDP), Gross National Income (GNI) is the estimates of annual value added of different economic activities. These estimates are based on data collected from establishments, organizations, by official statistics. From 1995 GDP estimation has revised by the ISIC. Gross Domestic Product (GDP) is a sum of value added produced by all domestic and foreign unit resident in the economy or sum of final products during one year period. Output consists of those total goods or services that are produced within an establishment that become available for use outside that establishment, plus any goods and services produced for own final use. Value added is a total output less intermediate consumption. Intermediate consumption is a value of goods and services inputted the production process. It consists of inventories (excluding depreciation of fixed assets), value of goods and services provided by Sub-contracts and business expenses. Gross National Income (GNI) shows total gross value added produced by all economic residents of the country. GNI is equal to GDP less factor income produced by foreign institutional units plus factor income produced by the national unit resident abroad. The “linking index” approach was used for rebasing of Gross Domestic Product and Gross National Income at 2000 prices. The “linking index” approach could be seen in the publication “System of National Accounts 1993” worked out jointly by five international organizations and approved in 1993. The percentage share of GDP by kind of activities is shown in current prices, however the annual change is estimated in real terms. GDP by expenditure approach describes where and how has distributed the income that are produced by all units in the particular year. GDP by expenditure approach derives by adding up final consumption expenditure, gross fixed capital formation, net export. Each of it comprises of subcases such as final consumption – household final consumption, government final consumption, consumption of non-profit institutions serving households, gross fixed capital formation – investment, work in progress of construction, capital repair work, livestock that are cultivated for the products, durable goods purchased by households, furniture purchased by the government, mineral exploration which funded by government, inventories, valuables, net export – export less import on goods and services.

112


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.1 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions, at current prices 2002 2003 2004 2005* 1 240 786.8 1 461 169.2 1 910 880.9 2 266 505.0 504 590.0 586 767.8 758 165.7 899 264.0

ÄÍÁ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, òºã

GDP, mln. tog GDP per capita, tog

ÄÍÁ ñàëáàðààð, ñàÿ òºã

GDP by divisions, mln.tog

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà

Agriculture, hunting and forestry Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply

256 623.5 125 896.3 77 974.9 46 812.1

293 377.9 185 788.5 90 463.5 49 212.0

399 041.6 365 565.2 98 493.1 61 187.3

491 110.9 461 305.5 99 856.1 70 365.4

Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

29 013.7 344 010.5

44 765.9 387 086.4

46 497.9 465 057.1

52 542.6 561 147.9

15 413.4 182 765.1

16 394.8 202 754.4

19 898.9 240 892.7

22 903.7 275 530.6

39 510.8

55 415.7

71 271.1

88 959.1

Real estate, renting & other business activities

14 717.5

21 490.9

27 293.6

30 303.7

Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

Public administration & defense; compulsary social security

55 959.4

61 658.5

70 806.7

75 055.2

Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

57 323.0 22 559.2 7 697.9

66 073.2 25 481.1 8 830.1

65 546.4 32 928.6 11 330.8

70 441.1 35 829.3 12 316.5

- 35 490.5

- 47 624.0

- 64 930.0

- 81 162.5

113


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.2 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions, at 2000 prices 2002 2003 2004 2005* 1 070 681.0 1 130 284.8 1 251 426.4 1 329 087.0 435 413.2 453 893.2 496 519.0 527 331.8

ÄÍÁ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, òºã

GDP, mln. tog GDP per capita, tog

ÄÍÁ ñàëáàðààð, ñàÿ òºã

GDP by divisions, mln. tog

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý

Agriculture, hunting and forestry Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply

211 961.6 116 183.0 100 683.4 26 103.2

222 252.0 113 506.9 105 039.4 26 389.4

261 577.5 152 485.5 106 432.0 28 045.8

281 681.6 169 730.0 80 755.1 29 210.8

Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods

24 938.8 299 441.8

35 963.2 320 760.5

35 987.0 340 964.8

40 262.7 373 084.2

Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà

Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

13 114.9 146 781.1

13 184.9 163 121.1

15 471.3 180 442.5

16 449.9 199 798.3

32 793.9

40 818.4

48 773.7

56 940.6

Real estate, renting & other business activities

13 533.9

16 389.3

19 072.2

20 108.0

Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

Public administration & defense; compulsary social security

44 026.0

42 913.0

44 648.7

46 165.1

Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

49 679.4 20 211.7 6 877.5

47 538.3 19 791.1 6 772.5

44 404.4 20 847.0 8 118.4

42 059.8 21 492.1 8 384.9

- 35 649.3

- 44 155.0

- 55 844.6

- 57 036.2

114


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.3 ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ GROSS NATIONAL INCOME

GNI, mln. tog GNI per capita, tog

2002 2003 2004 2005* a. At current prices 1 307 297.4 1 533 170.1 2 071 118.6 2 456 505.0 531 637.8 615 681.5 817 622.1 958 673.5

á. 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð ¯ÍÎ, ñàÿ òºã GNI, mln. tog 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, òºã GNI per capita, tog

b. At 2000 prices 1 128 089.9 1 185 988.8 1 356 365.3 1 440 503.7 458 759.6 476 262.5 535 456.7 562 169.7

à. Îíû ¿íýýð ¯ÍÎ, ñàÿ òºã 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, òºã

â. Íýã õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, Äýëõèéí Áàíêíû àòëàñûí àðãààð 1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, àì.äîëëàð

GNI per capita, USD

c. GNI per capita, by World Bank atlas method 446

509

655

744

5.4 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÖÝÂÝÐ ªÑªËÒ, ÁÓÓÐÀËÒ, ñàëáàðààð ANNUAL CHANGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions Ñàëáàð

Divisions

ÄÍÁ

GDP

ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

Agriculture, hunting and forestry Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security Education Health & social work Other community, social & personal service activities

2002

2003

õóâü percentage 2004 2005* 10.7 6.2

4.0

5.6

-12.4 -8.2 19.0

4.9 -2.3 4.3

17.7 34.3 1.3

7.7 11.3 -24.1

3.2

1.1

6.3

4.2

14.9

44.2

0.1

11.9

12.8

7.1

6.3

9.4

3.7

0.5

17.3

6.3

15.9

11.1

10.6

10.7

6.6

24.5

19.5

16.7

23.4

21.1

16.4

5.4

-0.8

-2.5

4.0

3.4

4.7 1.2

-4.3 -2.1

-6.6 5.3

-5.3 3.1

48.0

-1.5

19.9

3.3

115


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.5 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð INDUSTRIAL COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, at current prices

Ñàëáàð

2002 100.0 20.7 10.1 6.3 3.8

Divisions

ÄÍÁ ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ ¿éë÷èëãýý Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

GDP Agriculture, hunting and forestry Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply

õóâü percentage 2003 2004 2005* 100.0 100.0 100.0 20.1 20.9 21.7 12.7 19.1 20.4 6.2 5.2 4.4 3.4 3.2 3.1

Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

2.3 27.7

3.1 26.5

2.4 24.3

2.3 24.8

1.2 14.7 3.2

1.1 13.9 3.8

1.0 12.6 3.7

1.0 12.2 3.9

Real estate, renting & other business activities Public administration & defense; compulsary social security Education Health & social work Other community, social & personal service activities FISIM

1.2

1.5

1.4

1.3

4.5

4.2

3.7

3.3

4.6 1.8 0.6

4.5 1.7 0.6

3.4 1.7 0.6

3.1 1.6 0.5

-2.9

-3.3

-3.4

-3.6

ÄÍÁ-ä çàðèì ñàëáàðûí ýçëýõ õóâèéí æèí Percentage share of major divisions to GDP

% 30.0

24.8

24.3 25.0 20.0

20.9

21.7 19.1

15.0

20.4

12.6

12.2

10.0 5.2

4.4

2004

2005

5.0 0.0

պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé / Agriculture, hunting & forestry Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð / Mining & quarrying Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð / Manufacturing Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý / Wholesale & retail trade, repair of motor vehicle, motorcycle & personal & HH goods Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî / Transport, storage & communication

116


SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 5.6 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÄ ÕÓÂÈÉÍ ÑÅÊÒÎÐÛÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ, îíû ¿íýýð PRIVATE SECTOR SHARE IN GDP, at current prices

2002 ÄÍÁ-ä õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü

Private sector share in GDP

Õóâèéí ñåêòîðûí ýçëýõ õóâü, ñàëáàðààð ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

74.5

2003 73.0

õóâü percentage 2004 2005* 76.1

77.4

Private sector share by divisions

Agriculture, hunting and forestry Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas & water supply

98.4 64.2 87.8 3.1

91.1 61.7 86.2 3.2

99.8 64.3 82.8 3.1

99.8 66.3 82.8 3.1

Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle & personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage & communication Financial intermediation

93.1 98.2

94.2 99.9

94.1 99.9

94.1 99.9

100.0 60.1

100.0 59.7

100.0 66.1

100.0 66.0

59.9

77.7

86.3

87.2

Real estate, renting & other business activities

86.0

91.0

100.0

100.0

Education Health & social work Other community, social & personal service activities

9.5 9.0 48.5

11.9 11.4 40.7

12.7 12.4 47.7

13.0 13.7 48.7

5.7 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÕÓÂÀÀÐÈËÀËÒÛÍ ÀÐÃÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by income approach, at current prices

Á¿ãä Öàëèí, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî ¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýë Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàòâàð Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàòààñ ¯éë àæèëëàãààíû öýâýð àøèã/öýâýð õîëèìîã îðëîãî Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

Total Compensation of employees Consumption of fixed capital Taxes on products Subsidies on products Operating surplus, net/mixed income, net

2002 100.0 27.8 11.8 15.7 -0.7 45.4

2003 100.0 28.3 10.9 14.6 -0.6 46.8

õóâü percentage 2004 2005* 100.0 100.0 24.8 24.4 8.7 8.2 14.6 14.8 -0.5 -0.5 52.5 53.2

117


Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ 5.8 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÝÖÑÈÉÍ ÀØÈÃËÀËÒÛÍ Á¯ÒÝÖ COMPOSITION OF GDP, by expenditure approach

Á¿ãä

Total

Ýöñèéí õýðýãëýý ¿¿íýýñ: - õ¿í àìûí õýðýãëýý (ºðõèéí) - òºðèéí óäèðäëàãûí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí õýðýãëýý

Final consumption of which: household consumption Government and NPISHs consumption

Íèéò õóðèìòëàë ¿¿íýýñ: õºðºí㺠îðóóëàëò

Gross capital formation of which: fixed capital

Öýâýð ýêñïîðò Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

Net export

2003 100.0

89.8

82.5

76.3

72.5

72.0 17.8

66.2 16.4

60.1 16.3

57.8 14.7

30.1 24.8

35.9 27.5

35.3 25.4

34.7 24.1

-19.9

-18.4

-11.6

-7.3

Ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààð òîîöñîí ÄÍÁ-èé á¿òýö Composition of GDP by expenditure approach 100% 80%

35.9

35.3

34.7

82.5

76.3

72.5

-18.4

-11.6

-7.3

60% 40% 20% 0% -20% 2003

2004 Öýâýð ýêñïîðò/Net export Íèéò õóðèìòëàë/ Gross capital formation Ýöñèéí õýðýãëýý/Final consumption

118

õóâü percentage 2004 2005* 100.0 100.0

2002 100.0

2005


63.0 48.4 74.6 66.3 0.9

206.7 32.8 13.9 25.0 83.9 21.3 29.8 150.1 4.4 31.7 18.0 18.2 13.2 37.8 26.8 68.8 22.7 21.3 24.8

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

717.5 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë * Preliminary data Note:

40.6 12.0 14.7 35.0 61.8 48.0 37.3 66.4

41.0 70.6 53.8 69.0 3.2 63.7 69.5

62.5 56.8 54.6 62.2 64.9 70.8

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

97.6 21.4 11.9 22.0 20.9 21.4

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

20.7

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

1 240.8

TOTAL

ÁYÃÄ

23.8

7.0 13.4 2.3 5.3

19.8 57.1 40.2 8.3 4.0 3.7 28.1 4.1

34.6 11.4 -4.6 3.4 79.1 4.1 1.3

2.8 3.7 -9.2 3.7 5.1 5.5

22.5

75.3

30.0 38.2 23.1 28.5

39.6 30.8 45.2 56.7 34.2 48.3 34.6 29.6

24.4 18.0 50.9 27.7 17.8 32.2 29.2

34.6 39.6 54.6 34.1 30.1 23.7

56.8

848.7

80.2 26.3 27.2 26.7

161.2 4.5 35.6 17.4 21.5 15.6 33.2 33.4

259.5 27.4 15.5 21.1 139.4 23.5 32.6

111.6 25.3 13.5 23.9 25.3 23.5

1 461.2

2002 Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, % Á¿ãä, Á¿ãä, òýðáóì òýðáóì ÀY, òºãðºã òºãðºã ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Total, Agricul- Industry, Total, Services bln.tog bln.tog ture construction

0.8

64.6 45.6 77.8 69.9

46.2 24.4 14.0 51.3 70.1 40.0 53.2 61.4

34.0 77.8 65.6 61.4 2.5 68.5 74.1

64.6 61.1 63.7 62.7 65.3 70.2

20.1

25.3 Áàðóóí á¿ñ 4.4 4.2 -1.3 6.5 4.3 5.9 Õàíãàéí á¿ñ 43.0 1.9 -7.1 4.7 79.5 3.5 -1.6 Òºâèéí á¿ñ 16.6 36.0 44.0 6.7 3.7 23.4 6.4 5.2 Ç¿¿í á¿ñ 7.1 15.1 1.9 4.5 Óëààíáààòàð 26.1 73.1

28.3 39.3 20.3 25.6

37.2 39.6 42.0 42.0 26.2 36.6 40.4 33.4

23.0 20.3 41.5 33.9 18.0 28.0 27.5

30.9 34.7 37.6 30.7 30.4 23.9

54.6

2003 Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, % ÀY, ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Agricul- Industry, Services ture construction

5.9 ÀÉÌÃÈÉÍ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð PROVINCIAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, by aimags and the Capital, at current prices

1 023.4

91.8 29.5 30.1 32.3

205.9 7.7 42.3 23.8 25.8 25.9 43.1 37.3

448.9 35.5 23.3 26.5 286.9 33.7 43.0

140.9 30.9 20.9 25.2 31.4 32.5

1 910.9

0.9

68.0 50.6 79.5 73.0

46.9 55.1 12.8 55.1 72.6 43.1 48.0 69.7

27.8 78.3 74.1 68.6 1.3 74.6 76.2

75.5 68.2 75.7 84.2 74.0 77.1

20.9

29.9 West region -1.7 3.2 -3.9 -17.0 3.2 2.0 Khangai region 55.3 1.4 -6.2 4.0 86.4 2.1 -0.6 Central region 21.9 54.8 50.9 2.4 3.7 34.6 16.4 4.8 East region 7.0 18.3 1.6 1.8 Ulaanbaatar 26.8 72.3

25.0 31.1 18.8 25.2

31.2 25.2 36.3 42.5 23.7 22.4 35.6 25.5

16.9 20.3 32.2 27.4 12.3 23.4 24.4

26.2 28.6 28.2 32.8 22.8 20.9

49.2

1 227.5

111.8 36.7 34.6 40.4

248.7 9.4 48.9 28.7 30.0 33.8 52.4 45.4

510.2 44.6 30.5 32.7 309.0 40.3 53.1

168.5 36.0 27.5 29.0 36.1 39.8

2 266.5

2004 Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, % Á¿ãä, Á¿ãä, òýðáóì òýðáóì ÀY, òºãðºã òºãðºã ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Total, Agricul- Industry, Total, Services bln.tog bln.tog ture construction

0.8

67.5 50.7 76.4 75.1

46.5 22.6 12.6 50.2 73.6 39.7 47.2 72.2

31.1 80.1 76.8 70.5 1.6 75.6 77.4

77.9 68.3 77.5 93.2 74.6 78.6

21.7

29.2

8.7 20.3 4.6 1.6

23.5 53.4 50.9 8.9 2.8 40.3 18.9 3.5

51.6 1.1 -5.4 3.7 85.1 1.7 -0.4

-3.3 3.2 -2.3 -26.3 2.4 1.5

30.2

70.0

23.9 29.0 19.0 23.4

30.0 24.0 36.5 41.0 23.6 19.9 33.9 24.3

17.2 18.8 28.6 25.8 13.3 22.6 23.0

25.5 28.5 24.8 33.1 23.0 19.8

48.2

2005 * Ä¿íä ýçëýõ õóâü, % Share to total, % ÀY, ÕÀÀ áàðèëãà Yéë÷èëãýý Agricul- Industry, Services ture construction

SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT

119


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ

ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ (Õ¯È) Õ¯È íü õýðýãëýã÷äèéí õóäàëäàæ àâñàí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, ÷àíà𠺺ð÷ëºëòã¿é òîãòâîðòîé áàéõàä ¿íý äóíäæààð õýðõýí ººð÷ëºãäºæ áóéã õýìæäýã ¿ç¿¿ëýëò þì. Õ¯È íü íýã ºðõèéíõèéã áèø, íèéò ºðõ¿¿äýýð òîîöñîí ¿íèéí äóíäàæ ººð÷ëºëòèéã õàðóóëíà. ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàð íü 1991 îíû 9-ð ñàðààñ Îëîí Óëñûí Âàëþòûí Ñàíãèéí àðãà÷ëàëààð Õ¯È-èéã òîîöîæ ýõýëñýí. Ýíý èíäåêñèéã 1991-1995 îíä 123 íýðèéí áàðàà, ¿éë÷èëãýýãýýð, 1991 îíû 1 ñàðûí 16-íû ¿íèéã ñóóðü ¿íý áîëãîí, 1996-2000 îíä 205 íýðèéí áàðàà, ¿éë÷èëãýýãýýð, 1995 îíû 12 ñàðûã ñóóðü ¿å áîëãîí Ëàñ-Ïåéðåñèéí ñòàíäàðò èíäåêñèéã àøèãëàí òîîöîæ áàéâ.

1997 îíîîñ ñàð òóòàì õýðýãëýýíèé ¿íèéí ñóäàëãààã àéìãèéí òºâ¿¿äýä 116 íýðèéí áàðàà, ¿éë÷èëãýýã õàìðóóëàí ÿâóóëæ, ¿íèéí ìýäýýã äàìæóóëàí àâ÷, èíäåêñèéã ¯ÑÃ-ò òîîöîí ãàðãàäàã. 2001 îíîîñ õýðýãëýýíèé ñàãñíû íýð òºðëèéã 239 áîëãîí íýìýãä¿¿ëæ, (àéìãóóäàä 139 íýð òºðºë) 2000 îíû ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ñóäàëãààíû çàðäëûí æèíã àøèãëàí, 2000 îíû 12 äóãààð ñàðûí ¿íèéã ñóóðü ¿å áîëãîæ, Ëàñ-Ïåéðåñèéí õóâèðãàñàí èíäåêñýýð Õ¯È-èéã òîîöîæ áàéíà. ¯ÑÃ-ûí áîëîí Íèéñëýëèéí Ñòàòèñòèê Ìýäýýëýë Ñóäàëãààíû Ãàçàð, ä¿¿ðã¿¿äèéí ¿íý õàðèóöñàí ìýðãýæèëòí¿¿ä õýðýãëýýíèé ¿íèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààã íèéò 90 ãàðóé äýëã¿¿ð, çàõ, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäààð ñàð á¿ð òîãòñîí õóãàöààíä ÿâóóëäàã áºãººä õ¿íñíèé ãîë íýðèéí 20 ãàðóé áàðààíû ¿íèéã 7 õîíîã òóòàì ñóäàëæ, àæèãëàëò õèéí, ¿íèéã íü äóíäàæëàí òîîöîîíä àøèãëàäàã.

120


SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

CONSUMER PRICE INDEX (CPI) The CPI is a measure of the average change in prices over time a fixed in terms of quantity and quality of goods and services purchased either by all consumers. The CPI reflects the collective experience of inflation for all households in a particular expenditure range and may not correspond to the experience of an individual household. Since September 1991 the National Statistical Office has began to estimate CPI using IMF methodology. This index was calculated till 1995 based on a basket of 123 items of goods and services, prices for January 16th, 1991 was taken as a base period. In 1996-2000 the National Statistical Office upgraded the items in consumer basket up to 205 , prices of December 1995 was taken as the base period. The basic index used for the compilation of the CPI was Laspeyres standard index. Since 1997 the Monthly Consumer Price Survey has been conducted in aimag centers and prices of 116 items of goods and services are collected and these prices reported to the National Statistical Office to estimate the CPI for each aimags. Since 2001 items in consumer basket increased up to 239 (in aimags up to 139) new expenditure weights derived from 2000 HIESurvey, prices of December 2000 was taken as the base period. The basic index used for the compilation of the CPI is modified Laspeyres index.

Monthly Consumer Price Survey is conducted by officers in charge of CPI from NSO and Statistical Department of Ulaanbaatar Governor Office and district statistical branches, price data are collected mainly by personal visits for about 90 shops, supermarkets and service centers.The price of the main 20 food commodities taken every week and averaged for the calculation of the CPI .

121


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 6.1 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ, áàðààíû á¿ëãýýð, 1991-1-16=10 CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, by groups, 1991-1-16=100

Îí

Õ¿íñíèé áàðàà

Year

Foodstuffs

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

131.0 755.4 2 247.0 3 565.3 5 561.1 7 436.2 8 276.6 8 348.1 9 105.7 9 579.2 10 420.0 10 237.1 11 024.0 12 719.6 14 693.7

Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, Ãýð Ýì, Òýýâýð, ãóòàë ò¿ëø, öààõóéí òàðèà õîëáîîíû õèëãààí áàðàà ¿éë÷èëãýý Clothing, Housing, Household Medical Transport footwear heating, goods care & commuelectricity nication 192.4 115.5 209.6 100.0 137.3 679.1 245.8 795.8 196.7 535.3 1 304.3 1 068.3 2 087.2 1 933.9 1 673.3 2 363.1 1 595.7 3 247.2 1 933.9 3 221.0 3 453.7 1 691.8 5 932.3 1 933.9 4 629.0 5 041.5 2 922.1 8 439.4 2 856.5 8 310.6 6 679.9 4 400.2 10 118.1 3 561.1 9 201.7 7 384.4 4 807.1 9 429.9 3 653.0 10 926.1 7 755.8 5 046.9 9 871.3 4 302.8 13 919.7 7 728.8 6 659.6 10 140.0 4 302.8 14 381.5 8 086.0 8 113.0 10 278.1 4 276.6 14 518.7 8 541.7 8 501.9 10 504.5 4 663.5 15 073.8 8 539.9 8 343.2 10 201.4 4 894.6 15 375.8 8 643.3 8 692.3 10 708.5 5 062.8 18 760.3 8 608.8 9 060.5 11 270.3 5 420.2 19 871.3

Ñî¸ëûí Áóñàä Åðºíõèé áàðàà, áàðàà, èíäåêñ ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Cultural Other Overall goods & goods & index recreation services 277.3 152.3 152.7 581.0 430.2 649.8 2 154.8 1 483.9 1 838.8 4 428.0 2 904.7 3 057.8 8 388.5 4 181.5 4 681.8 13 136.5 6 345.8 6 768.7 18 802.0 7 633.1 8 156.9 22 514.6 8 856.4 8 646.0 25 990.3 9 389.5 9 507.6 27 002.8 9 751.6 10 279.4 26 550.7 10 087.1 11 099.2 27 636.7 10 517.4 11 291.5 30 756.8 11 939.3 11 821.9 33 065.1 12 905.2 13 120.4 34 907.7 13 262.7 14 361.7

Èíôëÿöèéí æèëèéí ò¿âøèí, îíîîð Annual inflation rate 350.0 325.5 300.0 250.0 200.0

183.0

150.0 100.0

66.3

52.7

53.1

44.6

50.0

20.5

6.0

10.0

8.1

8.0

1.6

2000

2001

2002

4.7

11.0

9.5

0.0 1991

122

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2003

2004

2005


SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 6.2 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ , áàðààíû á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, by groups

Õóãàöàà

Õ¿íñíèé áàðàà

Õóâöàñ, ãóòàë

Period

Foodstuffs

Clothing, footwear

2002

2003

2004

2005

Îðîí ñóóö, Ãýð ò¿ëø, öààõóéí õèëãààí áàðàà Housing, Household heating, goods electricity

Ýì, òàðèà Medical care

Òýýâýð, õîëáîîíû ¿éë÷èëãýý Transport & communication

2000-XII=100 Ñî¸ëûí Áóñàä Åðºíõèé áàðàà, áàðàà, èíäåêñ ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Cultural Other Overall goods & goods & index recreation services

I II III IV V VI

109.6 112.3 110.6 113.6 115.9 114.7

104.7 104.4 101.9 101.0 101.0 101.0

121.6 118.3 115.9 116.3 115.8 115.4

101.6 101.7 101.4 100.6 100.5 101.3

99.3 99.3 99.3 99.4 102.6 102.8

103.6 103.3 102.9 102.4 102.4 102.8

97.7 97.8 98.0 97.9 97.8 97.7

103.4 103.6 104.2 103.6 104.1 104.0

108.5 109.3 107.8 109.0 110.1 109.5

VII VIII IX X XI XII

110.9 105.4 102.7 102.7 104.1 107.0

100.6 100.3 100.6 102.1 107.7 110.4

120.4 123.6 123.7 126.7 127.6 127.6

101.6 101.5 101.9 103.5 104.0 103.7

107.0 106.8 107.7 108.0 108.0 108.5

102.7 102.5 102.3 103.7 104.3 105.1

98.2 97.9 102.1 102.4 102.6 102.7

104.4 104.9 105.4 106.3 107.9 107.9

108.5 106.3 105.4 106.3 108.0 109.8

I II III IV V VI

109.9 112.6 117.7 123.8 131.4 126.5

110.7 112.2 105.7 104.0 102.1 101.6

121.7 119.1 118.4 117.9 118.2 118.0

102.2 103.6 101.9 102.6 99.4 99.3

108.1 107.9 110.2 111.7 111.1 112.2

104.8 104.9 104.8 104.1 103.9 103.9

103.0 101.3 101.2 106.8 106.7 106.4

109.1 111.1 117.4 118.5 117.7 117.3

110.3 111.4 113.1 116.0 119.2 116.7

VII VIII IX X XI XII

123.7 111.9 108.9 108.5 111.5 115.2

101.5 103.7 104.7 108.3 110.3 110.3

117.7 117.5 126.1 130.3 128.5 125.3

99.0 101.0 101.8 101.5 99.9 100.8

111.4 111.9 112.4 114.6 114.6 113.9

104.9 105.9 106.7 107.2 107.2 107.2

106.5 113.9 114.0 115.2 115.2 114.3

117.0 119.0 119.9 122.0 122.5 122.6

115.5 111.0 111.1 112.3 113.6 114.9

I II III IV V VI

120.2 125.8 128.2 132.5 135.8 136.1

109.0 107.1 107.1 105.5 104.9 104.2

123.3 122.7 122.3 119.9 117.1 117.2

99.6 99.4 101.2 101.6 101.8 102.2

114.2 114.8 114.8 114.8 115.0 115.0

106.6 107.2 107.2 106.3 107.3 107.2

114.3 114.3 113.7 113.7 113.7 114.0

122.7 122.8 123.4 125.0 124.0 129.6

116.7 119.0 120.1 121.5 122.7 123.0

VII VIII IX X XI XII

139.5 135.4 131.8 128.0 129.1 132.7

104.5 105.1 107.5 109.3 111.4 111.7

116.9 122.1 124.3 134.0 134.0 130.2

102.7 103.8 104.5 105.6 106.7 105.9

115.2 117.4 117.6 118.0 118.0 118.0

110.2 120.3 125.6 129.7 131.3 130.7

116.6 122.8 122.8 122.9 122.9 122.9

130.2 130.7 131.2 131.5 131.8 132.6

125.1 125.5 125.1 125.4 126.4 127.5

I II III IV V VI

139.0 147.1 148.0 157.0 162.4 168.7

111.5 109.8 109.3 108.1 107.7 107.6

127.7 133.5 134.6 134.7 132.6 132.3

105.9 106.7 106.9 105.2 107.3 107.7

118.0 118.1 118.4 121.7 121.7 123.8

132.9 132.5 133.7 134.5 136.2 137.8

121.7 121.6 121.6 120.7 121.6 121.6

132.5 132.5 133.4 134.6 134.3 134.0

130.2 134.5 135.2 139.3 141.8 144.8

VII VIII IX X XI XII

169.5 157.6 153.4 148.4 149.0 153.3

106.7 107.2 110.0 110.7 111.3 111.3

132.2 132.3 138.6 140.2 138.2 135.8

107.9 109.9 109.4 110.6 111.3 111.4

123.8 123.8 124.9 125.0 126.3 126.5

137.3 137.6 137.6 138.0 138.3 138.5

121.5 129.7 129.7 129.7 129.7 129.7

134.1 134.1 134.2 135.3 136.2 136.2

145.1 140.3 139.6 137.7 137.9 139.6

123


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 6.3 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ , áàðààíû á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, by groups

Õóãàöàà

Õ¿íñíèé áàðàà

Period

Foodstuffs

2002

2003

2004

2005

124

õóâü percentage Îðîí ñóóö, Ãýð Ýì, Òýýâýð, Ñî¸ëûí Áóñàä Åðºíõèé ò¿ëø, öààõóéí òàðèà õîëáîîíû áàðàà, áàðàà, èíäåêñ õèëãààí áàðàà ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý Housing, Household Medical Transport Cultural Other Overall Clothing, goods care & commugoods & goods & index footwear heating, electricity nication recreation services Compared with the previous month ªìíºõ ñàðòàé õàðüöóóëñíààð 100.2 99.9 100.2 99.8 102.5 99.3 100.0 100.5 99.7 97.2 100.1 100.1 99.7 100.1 100.2 100.7 97.6 98.0 99.6 100.0 99.6 100.1 100.5 98.6 99.2 100.4 99.3 100.1 99.5 99.9 99.4 101.2 100.0 99.6 99.9 103.2 100.0 99.9 100.5 101.0 100.0 99.7 100.8 100.1 100.4 99.8 99.9 99.5 Õóâöàñ, ãóòàë

I II III IV V VI

100.7 102.5 98.5 102.7 102.0 98.9

VII VIII IX X XI XII

96.7 95.0 97.4 100.1 101.4 102.7

99.6 99.7 100.3 101.5 105.4 102.5

104.3 102.6 100.0 102.5 100.7 100.0

100.3 99.9 100.4 101.5 100.5 99.7

104.1 99.8 100.8 100.3 100.0 100.5

99.9 99.8 99.8 101.4 100.5 100.7

100.5 99.7 104.2 100.3 100.2 100.1

100.4 100.5 100.4 100.9 101.5 100.0

99.1 98.0 99.2 100.9 101.6 101.6

I II III IV V VI

102.7 102.5 104.6 105.2 106.1 96.2

100.3 101.4 94.2 98.4 98.1 99.5

95.4 97.8 99.4 99.6 100.2 99.8

98.5 101.3 98.4 100.7 96.8 99.9

99.6 99.8 102.1 101.4 99.4 101.0

99.7 100.1 99.9 99.3 99.8 100.0

100.4 98.3 99.9 105.5 99.8 99.8

101.1 101.8 105.7 100.9 99.3 99.6

100.5 101.0 101.5 102.6 102.7 98.0

VII VIII IX X XI XII

97.9 90.4 97.3 99.7 102.7 103.3

99.9 102.2 101.0 103.4 101.9 100.0

99.8 99.8 107.3 103.3 98.6 97.6

99.7 102.0 100.8 99.8 98.4 100.9

99.3 100.5 100.4 102.0 100.0 99.4

100.9 101.0 100.7 100.6 100.0 100.0

100.0 107.0 100.1 101.0 100.0 99.3

99.8 101.7 100.7 101.8 100.4 100.1

98.9 96.1 100.1 101.0 101.2 101.1

I II III IV V VI

104.3 104.7 101.9 103.3 102.5 100.3

98.9 98.2 100.0 98.5 99.5 99.3

98.4 99.5 99.7 98.1 97.7 100.1

98.8 99.8 101.9 100.4 100.1 100.4

100.3 100.5 100.0 100.0 100.2 100.0

99.4 100.6 100.0 99.2 100.9 99.9

100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.2

100.1 100.1 100.5 101.3 99.1 104.6

101.5 102.0 100.9 101.2 100.9 100.3

VII VIII IX X XI XII

102.5 97.1 97.4 97.1 100.9 102.8

100.3 100.6 102.2 101.6 102.0 100.2

99.8 104.4 101.9 107.8 100.0 97.2

100.4 101.1 100.7 101.0 101.0 99.3

100.1 101.9 100.1 100.3 100.0 100.0

102.8 109.2 104.4 103.3 101.3 99.5

102.3 105.3 100.0 100.1 100.0 100.0

100.4 100.4 100.3 100.2 100.3 100.6

101.7 100.4 99.6 100.2 100.8 100.9

I II III IV V VI

104.8 105.8 100.6 106.1 103.5 103.9

99.9 98.4 99.6 98.9 99.7 99.9

98.1 104.5 100.8 100.0 98.5 99.7

100.0 100.8 100.1 98.4 102.0 100.4

100.0 100.1 100.2 102.8 100.0 101.7

101.6 99.7 100.9 100.6 101.3 101.1

99.0 100.0 100.0 99.2 100.8 100.0

99.9 100.0 100.7 100.9 99.8 99.8

102.1 103.3 100.5 103.0 101.8 102.2

VII VIII IX X XI XII

100.5 93.0 97.3 96.7 100.4 102.9

99.2 100.5 102.6 100.6 100.5 100.0

99.9 100.1 104.8 101.2 98.5 98.3

100.2 101.9 99.5 101.1 100.7 100.1

100.0 100.0 100.9 100.1 101.0 100.1

99.7 100.2 100.0 100.3 100.2 100.2

99.9 106.8 100.0 100.0 100.0 100.0

100.1 100.0 100.1 100.8 100.7 100.0

100.1 96.7 99.5 98.6 100.1 101.3


SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 6.4 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ ANNUAL AVERAGE PRICES OF MAIN GOODS AND SERVICES, in ULAANBAATAR Áàðàà, ¿éë÷èëãýý

Goods & services

2002

2003

òºã, tog 2004 2005

Ãóðèë, 1-ð çýðýã, êã Òàëõ, "Àòàð" Öàãààí áóäàà, êã Õîíèíû ìàõ, êã ¯õðèéí ìàõ, êã

Flour, grade 1, kg Bread, "Atar" Rice, kg Mutton, kg Beef , kg

317 266 453 1 076 1 173

331 269 453 1 352 1 435

455 298 595 1 596 1 724

417 318 707 2 124 2 348

Øèíãýí ñ¿¿, ë Òàðàã, 1ë Öºöãèéí òîñ, êã Õóóðàé ñ¿¿, 1êã Ýëñýí ÷èõýð, êã Íîãîîí öàé, 2êã Àëèì, êã

Milk, l Kefir, litre Butter, kg Condensed milk, kg Sugar, kg Green tea, 2 kg Apple,kg

467 503 3 705 3 367 623 2 342 722

482 514 3 793 3 404 558 1 957 763

468 518 3 796 3 450 578 1 995 860

488 557 3 857 3 601 630 2 599 814

Òºìñ, êã Áàéöàà, êã Ëóóâàí, êã Ìàíæèí, êã Áººðºíõèé ñîíãèíî, êã Äàâñ, öàãààí, êã Óðãàìëûí òîñ, ë, ªíäºã, ø Àðõè, 0.5ë Ä¿íñýí òàìõè, 350 ãð

Potato, kg Cabbage, kg Carrot, kg Turnip, kg Onion, kg Salt,white,kg Vegetable oil,l Egg, piece Alcohol, domestic, 0.5l Pipe tobacco, 350 gr

389 495 568 635 469 266 1 206 110 3 741 1 548

396 500 491 510 524 223 1 368 98 3 450 1 652

337 475 410 436 467 221 1 484 107 2 822* 1 660

471 503 649 734 434 250 1 600 150 3 000* 1 750

Ñàâõèí áýýëèé, ýð, õîñ Áðþê, ø Íîîñîí öàìö, ø Íýõèé äýýë, ø Þáêà, ãàäààä, ø Êîôò, ãàäààä, ø Îõèäûí øóáà, ø Õ¿¿õäèéí íîîñîí öàìö, ø Îõèäûí ïëàòüå, ø Ýð. õ¿íèé ºâëèéí ãóòàë, õîñ Ýì. õ¿íèé õàâàð íàìðûí ãóòàë, õîñ Îõèäûí òóôëè, õîñ

Leather gloves, pair Trousers, piece Woollen sweater, piece Sheep skin overcoat, piece Skirt, imported, piece Blouse , imported, piece Girl's winter overcoat, piece Children's woollen sweater, piece Girl's dress, piece Men's winter leather shoes, pair Women's warm leather boots pair Girl's shoes, pair

6 731 12 500 11 200 332 350 15 284 19 567 14 017 5 761 13 192 31 375

5 985 12 960 11 675 321 667 16 190 20 104 19 283 5 842 12 729 33 058

5 365 12 333 11 899 295 000 16 050 20 753 18 250 5 667 13 233 39 258

5 573 12 100 12 183 294 371 16 075 21 063 21 350 6 574 13 325 40 171

70 000 14 948

62 496 14 685

56 750 13 958

55 950 12 625

Ñàðûí èíôëÿöèéí ò¿âøèí, 2002-2005 Monthly inflation rate,2002-2005

4.0

2.0

0.0

-2.0

ñàð,month

-4.0

1

2

3

4 2002

5 2003

6

7 2004

8

9

10

11

12

2005

125


Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ

Áàðàà, ¿éë÷èëãýý

(Õ¿ñíýãò 6.4-í ¿ðãýëæëýë - Tab 6.4 continuation) Goods & services 2002 2003 2004

Õÿòàä òîðãî, ìåòð Ýðýýí äààâóó, ìåòð Äààëèìáà, ìåòð

Chinese silk, m Cotton cloth, m Cloth "Daalimba", m

Òàëáàéí õºëñ, ì2 Õàëààëò, ì2 Öýâýð óñíû ¿íý, ñàðä, 1 õ¿íèé Öàõèëãààí, 1êÂò.öàã Í¿¿ðñ, 1ò Ò¿ëøíèé ìîä, 1 øóóäàé Òîñîí áóäàã, öàãààí, ë

Housing space fees, m 2 Heating fees, m 2 Monthly water use fees per capita Electricity, 1 kWH Coal, 1 ton Fire wood, 1 sack White oil paint, litre

2 ñïèðàëüòàé ïëèòêà, ø ×èéäýíãèéí øèë, 60  Õèâñ, "Àëòàíáóëàã", 2x3ì Óãààëãûí íóíòàã, 200 ãð Áàðààíû ñàâàí, ø Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí, ø Ø¿äíèé îî, 130 ãð Ëàà, ø

2005

2 987 503 790

3 060 566 695

2 781 603 703

2 707 740 773

80 184

80 184

80 184

80 215

1 478 53 21 258 1 157

1 478 54 19 663 780 1 126

1 478 54 21 488 780 1 100

1 478 58 26 124 880 1 106

Electric cooker, piece Light bulb, 60W Carpet "Altanbulag", 2x3m Washing detergent, 200gr Laundry soap, piece Beauty soap, piece Tooth-paste, 130 gr Candle, piece

30 150 259 112 592 532 190 304 590 124

32 175 220 111 938 540 187 294 564 115

36 083 250 117 274 535 192 302 568 118

41 575 250 125 000 381** 201 315 602 105

Àñïèðèí, 6 ø Ïåíèöèëëèí, òàðèà, 1 ñàÿ

Aspirin, 6 tablets Pennicillin, injection,1 mln

100 192

109 201

113 197

129 196

Àâòîáóñíû áèëåò Îíãîöíû áèëåò, 500 êì Áåíçèí, À-76, 1 ëèòð Äîòîîäîä çàõèà èëãýýõ òàðèô Çóðàãòûí ñàðûí õóðààìæ ÓÁ-Äîðíîä 3 ìèí óòñààð ÿðèõ õºëñ

Bus fare Airticket fare, 500 km Petrol "A-76", 1 litre Domestic postal charge TV monthly charge UB-Dornod tel.call, 3 min

200 29 642 334 280 892

200 30 100 413 400 1 100

200 40 333 527 400 1 100

200 53 133 674 400 1 100

707

707

707

561

" ªäðèéí ñîíèí" ñîíèíû óëèðëûí çàõèàëãà Ñóðàã÷èéí äýâòýð

Quarterly subscription of "Daily news" Notebook, piece

6 500 103

6 500 103

7 483 110

8 400 110

846 3 769

925 3 890

1 000 4 293

1 108 4 600

Men's hair cut Ýðýãòýé õ¿íèé ¿ñ çàñàõ Õèìè öýâýðëýãýý Dry cleaning Òàéëáàð: * - "Åðººë" Àðõè ** - ªºð òºðëèéí óãààëãûí íóíòãèéí ¿íý Note: *-Vodka"Eruul" **-Price for different kind of washing detergent

126


SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 6.5 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, àéìãààð CONSUMER PRICE INDEX, by aimags

Àéìàã

102.5 103.4 104.4 100.1 102.7

2003 West region 115.5 120.1 113.2 110.5 107.1

Õàíãàéí á¿ñ Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

105.7 112.3 103.8 111.0 104.8 108.3

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Òºâèéí á¿ñ Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Ç¿¿í á¿ñ Dornod Sukhbaatar Khentii

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Aimags Áàðóóí á¿ñ Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2002

2000-XII=100% 2004 2005 133.4 136.6 125.1 125.8 130.3

142.2 152.6 129.9 137.6 143.1

Khangai region 113.3 116.4 107.5 117.5 115.1 112.0

124.6 133.9 124.3 126.9 131.7 125.7

131.2 143.8 133.7 141.0 141.7 140.6

104.7 108.2 105.0 106.6 106.2 100.7 108.9

Central region 111.7 115.3 105.7 113.7 115.3 108.3 109.1

126.2 127.5 120.9 124.4 126.8 122.0 120.7

136.4 144.4 131.6 135.6 137.6 132.2 131.5

114.7 104.9 99.6

East region 124.0 110.6 106.0

138.5 126.1 126.2

148.4 142.2 141.0

127


128

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Dornod Sukhbaatar Khentii

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Aimags

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Àéìàã

278 307 294

302 305 298 322 383 293 283

331 370 264 300 318 328

240 358 312 265 278

2002

287 332 305

293 317 313 342 367 305 311

338 368 248 268 331 330

248 340 345 281 288

2003

2004 2005 Áàðóóí á¿ñ 397 338 453 492 488 430 436 367 433 370 Õàíãàéí á¿ñ 488 435 488 480 414 428 348 429 453 448 459 433 Òºâèéí á¿ñ 456 448 446 419 493 529 479 445 515 542 467 453 436 393 Ç¿¿í á¿ñ 435 410 488 500 499 550

Ãóðèë, êã Flour, kg

6.6 ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀÍÛ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ, àéìãààð AVERAGE PRICE OF MAIN SELECTED GOODS, by aimags

2003

2004

796 813 813

938 1 129 992 803 1 075 1 046 1 054

758 925 896 1 075 825 826 1 383 1 588 1 383 1 283 1 392 1 492 1 479

1 283 1 400 1 475 1 575 1 275 1 408

954 1 242 954 1 258 979 1 375

1 100 1 279 1 013 1 042 1 225 1 175 1 279

1 092 1 154 1 104 1 254 979 1 150

892 971 1 246 746 940 1 242 1 017 1 108 1 442 821 929 1 129 942 963 1 292

2002

Õîíèíû ìàõ, êã Mutton, kg

Øèíãýí ñ¿¿, ë Milk, l

2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 West region 1 558 411 428 559 588 592 550 633 708 1 692 456 422 555 651 671 529 573 610 1 892 500 479 550 608 508 550 508 667 1 642 429 442 563 571 429 438 371 567 1 850 430 444 558 621 675 517 542 650 Khangai region 1 708 402 380 523 550 488 521 450 517 1 867 450 413 558 600 642 529 558 588 2 017 412 383 515 603 354 415 392 417 2 067 392 351 499 554 392 479 413 446 1 817 379 373 504 579 583 554 546 617 1 975 424 398 543 598 429 467 463 492 Central region 1 725 403 344 499 550 500 550 529 538 2 067 428 378 511 554 346 383 354 396 1 996 397 383 511 567 592 592 633 692 1 846 413 393 521 543 583 554 683 779 2 025 400 389 490 608 783 767 617 808 2 183 402 388 499 561 321 346 363 358 1 950 389 384 512 528 504 517 454 429 East region 1 742 361 363 452 498 363 358 404 425 1 775 392 388 488 533 433 433 596 625 1 833 433 388 525 563 417 471 508 438

Öàãààí áóäàà, êã Rice, kg

Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ


Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Dornod Sukhbaatar Khentii

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Aimags

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Àéìàã

579 588 604

581 592 563 603 600 545 527

574 683 604 563 571 583

698 598 663 700 694

2002

508 500 529

478 465 529 544 546 483 482

498 592 488 461 526 497

649 527 629 629 640

2003

Öàõèëãààí, 1êÂò.öàã Electricity, 1KWH

Õàëààëò, ì2 Heating fee, sq.m

Áåíçèí À-76, ë Petrol A-76, l

2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Áàðóóí á¿ñ West region 642 729 57 69 69 69 288 288 293 346 400 403 518 665 619 660 56 56 56 56 135 135 136 173 430 452 528 663 642 671 57 57 57 57 182 182 182 182 400 444 547 672 600 708 66 69 69 69 181 181 181 181 383 399 542 669 613 679 62 69 69 69 64 64 64 89 383 414 505 653 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 552 586 54 57 57 57 197 219 219 219 412 423 539 677 617 633 58 58 58 58 175 175 412 358 430 447 553 662 583 638 52 54 54 58 115 115 125 145 400 435 536 687 518 594 51 54 54 58 175 184 184 221 359 408 518 675 596 625 53 57 57 57 297 331 468 500 420 447 548 683 568 615 55 55 55 55 153 153 156 158 430 461 558 688 Òºâèéí á¿ñ Central region 560 563 54 54 54 58 85 85 85 117 363 410 553 707 550 594 52 54 54 58 184 184 184 190 359 403 510 674 533 554 53 54 54 58 58 58 58 88 372 419 534 670 575 586 53 54 54 58 60 60 60 63 435 420 553 656 575 633 62 69 69 69 221 221 221 218 418 447 561 665 536 608 53 54 54 58 83 66 66 207 403 415 525 683 533 578 53 54 54 58 175 184 184 224 395 411 521 680 Ç¿¿í á¿ñ East region 575 611 57 69 69 69 175 220 220 220 420 442 575 716 600 625 69 69 69 69 138 138 138 156 430 464 577 723 604 625 54 56 56 58 100 100 103 130 403 423 542 679

Ýëñýí ÷èõýð, êã Sugar, kg

(Õ¿ñíýãò 6.6-èéí ¿ðãýëæëýë Table 6.6 continuation )

SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX

129


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ

̪Íê, ÇÝÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ Áàíêíû òîãòîëöîî. 1991 îíä Ìîíãîë óëñ òºâ áàíê, àðèëæààíû áàíê ãýñýí õî¸ð øàòëàëòàé áàíêíû òîãòîëöîîòîé áîëñîí. Àðèëæààíû áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà “Áàíêíû òóõàé” Ìîíãîë óëñûí õóóëèàð çîõèöóóëàãäàíà. Ìîíãîëáàíê àðèëæààíû áàíêóóäûí òàéëàí áàëàíñûí ìýäýýëëèéã íýãòãýí ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëò, ìºíãºíèé òîéì, áàíêóóäûí íýãäñýí òàéëàí, îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, õàäãàëàìæ, çýýëèéí õ¿¿, ãàäààä âàëþòûí çàõ çýýëèéí õàíøèéí òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ñàð á¿ð áýëòãýäýã. Ìîíãîëáàíêíààñ ìºíãº, çýýëèéí áîäëîãûí ¿ð ä¿íãèéí æèëèéí òàéëàíã íýãòãýæ õýâë¿¿ëäýã. ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº. Êàññò áàéãàà ìºíãº, áàíêíààñ ãàäóóðõè ìºíãºíººñ á¿ðääýã. Ì1 ìºí㺠- áàíêíààñ ãàäóóð ã¿éëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº, óëñûí áîëîí õóâèéí ñåêòîðûí õàðèëöàõ äàíñàí äàõü ìºíãº, èðãýäèéí õóãàöààã¿é õàäãàëàìæààñ á¿ðääýã. Ì2 ìºí㺠- Ì1 ìºí㺠áîëîí èðãýä áàéãóóëëàãûí õóãàöààòàé õàäãàëàìæ, ãàäààä âàëþòûí õàäãàëàìæààñ á¿ðääýã. ͺºö ìºí㺠- ã¿éëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº, óëñûí áîëîí õóâèéí ñåêòîðûí õàäãàëàìæ, àðèëæààíû áàíêóóäûí Ìîíãîëáàíêèíä õàäãàëóóëñàí õàäãàëàìæààñ á¿ðäýíý. ¯íýò öààñ. Ìîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæ (ÌÕÁ) íü 1991 îíä áàéãóóëàãäñàí. Óã Õºðºíãèéí áèðæ íü ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí ìýäýýëëèéã ñàð á¿ð ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð ¿íýò öààñíû çàõ çýýëèéí òàëààðõ ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéã ñàðûí áþëëåòåíü, æèëèéí ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëä õýâëýäýã. Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý – ÌÕÁ-ä á¿ðòãýëòýé õóâüöààò êîìïàíèéí íèéòýä ãàðãàñàí ¿íýò öààñíû òîîã òóõàéí ºäðèéí ¿íýò öààñíû àðèëæààíû õààëòûí õàíøààð ¿ðæ¿¿ëæ ãàðãàäàã. Òºâëºðñºí õàäãàëàìæ – Õàðèëöàã÷äûí ìºíãºí õºðºíãº, á¿õ òºðëèéí ¿íýò öààñûã áèåò áóñ õýëáýðýýð õàäãàëàõ õàäãàëàìæ. Äàíñ – Õàðèëöàã÷èéí ¿íýò öààñ, ìºíãºí õºðºíãèéã òºâëºðñºí õàäãàëàìæèä õàäãàëæ, ã¿éëãýý õèéõ çîðèóëàëòààð îëãîñîí äóãààð.

130


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK

MONEY, CREDIT, STOCK Banking system. In 1991 Mongolia introduced two-tiered banking structure as Central bank and Commercial banks. Activities of commercial banks in Mongolia are regulated under the Banking Law of Mongolia. The Bank of Mongolia collects balance sheet data for all commercial banks and publishes monthly bulletin which includes statistics on money supply, monetary survey, deposit and loan interest rate and market rates by dates. The Bank of Mongolia publishes the Annual Report that describes the monetary policy and its results.

Currency in circulation includes bank’s vault and currency outside banks.

Money M1 consists of currency issued in circulation, current account, and demand deposits. Money M2 consists of money M1, time deposits, and foreign currency deposits.

Reserve Money consists of currency issued in circulation, private and public sector deposits and bank’s deposits. Stock market-The Mongolian Stock Exchange was established in1991. Monthly data on stock market are sent to the National Statistical Office of Mongolia. The National Statistical Office publishes monthly data on stock market in the monthly bulletin and yearbook.

Market capitalization – It is defined as multiplication of the number of shares issued by registered companies at the Mongolia Stock Exchange and close price of certain day. Center deposit – Center deposit (CDP) saves customers monetary assets and stocks in intangible form. Account – The number is issued for customers’ stock and monetary assets with CDP.

131


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.1 ̪ÍêÍÈÉ ÍÈÉ˯¯ËÝËÒ MONEY SUPPLY ¯ç¿¿ëýëò ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠¿¿íýýñ: áàíêíààñ ãàäóóðõè ìºí㺠̺í㺠Ì1 ̺í㺠Ì2 ͺºö ìºíãº

Indicators Currency in circulation of which: currency outside banks Money M1 Money M2 Reserve money

2002

2003

ñàÿ òºã. mln. tog 2004 2005

134 642.8

152 826.6

168 521.1

191 688.3

120 783.6 187 727.8 470 125.6 175 305.4

131 496.7 212 833.4 703 332.4 200 795.5

143 512.7 152369.5 221 327.6 269 124.4 847 032.4 1170 138.8 234 905.4 281 236.3

7.2 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÖÝÂÝÐ ÀËÁÀÍ ÍªªÖ, õóãàöààíû ýöýñò FOREIGN NET RESERVES, end of period Indicators

¯ç¿¿ëýëò Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö, ñàÿ àì.äîëëàð Õýäýí äîëîî õîíîãèéí èìïîðò õàíãàõ íººö

Official net reserve, mln. UD dollars In weeks of imports, C.I.S.

2002

2003

ñàÿ òºã. mln.tog 2004 2005

225.9

129.0

163.6

298.0

18.5

12.8

12.0

13.5

7.3 ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, õóãàöààíû ýöýñò LOANS OUTSTANDING, end of period Áàíêóóä

Banks

Á¿ãä Àíîä Ãîëîìò Çîîñ Êàïèòðîí

Total Anod Golomt Zoos Capitron

Êðåäèò Ìîíãîë øóóäàí Òýýâýð, õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê պ人 àæ àõóé Õóäàëäàà, õºãæèë Óëààíáààòàð õîò Ýðýë Áóñàä

132

2002

2003

ñàÿ òºã. mln.tog 2004 2005

231 449.8 25 094.6 34 898.1 18 169.7 11 948.0

442 148.1 68 166.2 49 778.1 25 784.8 18 023.8

606 798.6 101 716.4 96 608.7 38 109.7 20 788.7

859 851.8 93 816.9 135 964.2 62 034.4 27 922.8

Credit Post Giro Transport & Dev. Savings Khasbank

3 597.1 16 600.2 4 685.2 6 393.5 5 496.0

4 295.9 31 133.9 6 089.0 14 552.4 11 012.2

8 705.4 42 769.0 7 312.8 21 131.7 20 313.6

10 575.4 62 072.3 4 794.6 24 664.4 38 077.9

Agricultural Trade & Dev. Ulaanbaatar city Erel Other

24 992.7 52 449.0 6 779.9 2 719.0 17 626.8

52 091.3 64 308.9 8 164.1 4 869.9 83 877.6

81 074.6 92 569.5 13 021.6 4 965.4 57 711.5

134 355.7 148 617.5 49 725.0 4 774.8 62 455.9


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.4 ÕÀÄÃÀËÀÌÆ, ÇÝÝËÈÉÍ ÆÈËÈÉÍ Õ¯¯, òºãðºã ANNUAL INTEREST RATE, togrogs Banks Áàíêóóä Òºãðºãèéí õàäãàëàìæèéí æèëèéí õ¿¿, õóâèàð Àíîä Anod Ãîëîìò Golomt Çîîñ Zoos Êàïèòðîí Capitron Ìîíãîë øóóäàí Shuudan bank Êðåäèò Òýýâýð õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê

Credit Transport Development Saving Hasbank

պ人 àæ àõóé Õóäàëäàà õºãæèë Óëààíáààòàð Ýðýë

Agricultural Trade & Develop. Ulaanbaatar Erel

Òºãðºãèéí çýýëèéí æèëèéí õ¿¿, õóâèàð

2002 2003 2004 2005 Annual togrog deposit rate, percentage 10.0 7.2-9.6 6.0 6.0-7.2 7.2-10.2

10.0 7.2 6.0 7.2 7.2

6.0-7.2 7.2 6.0 7.2 7.2

6.0-7.0 7.2 6.0 7.2 -

8.4 6.0 6.0 10.0

8.4 6.0 6.0 8.4

8.4 6.0 6.0 6.0-8.4

8.4 6.0 6.0 6.0-8.4

2.4-9.6 6.2 6.0 6.0

9.6 6.2 6.0 6.0

9.6 6.2 7.2 6.0

7.2-8.4 6.0-6.9 7.2 6.0

Annual togrog loan rate, percentage

Àíîä Ãîëîìò Çîîñ Êàïèòðîí Ìîíãîë øóóäàí

Anod Golomt Zoos Capitron Shuudan bank

31.4 30.4 36.1 42.5 36.0

34.2 25.5 32.0 31.8 32.7

27.6 24.0 30.7 21.6 28.4

27.3 23.9 31.2 29.2 27.4

Êðåäèò Òýýâýð õºãæèë Õàäãàëàìæ Õàñáàíê

Credit Transport Development Saving Hasbank

32.6 33.8 29.9 44.0

32.0 36.4 26.4 40.0

25.5 32.0 27.4 37.2

24.5 21.2 25.6 34.0

պ人 àæ àõóé Õóäàëäàà õºãæèë Óëààíáààòàð Ýðýë

Agricultural Trade & Develop. Ulaanbaatar Erel

34.0 31.1 29.2 20.8

36.5 26.3 25.7 20.1

39.2 25.2 15.7 12.0

31.0 20.8 19.8 26.6

Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîëáàíê Source: Bank of Mongolia

133


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.5 ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò LOANS OUTSTANDING, by aimags and the Capital, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

134

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

2005

TOTAL

231 449.8

442 148.1

606 798.6

859 851.8

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

West region 8 964.6 16 135.9 1 458.1 3 026.4 1 455.3 1 942.9 1 715.2 2 968.5 2 377.0 3 980.3 1 959.0 4 217.8 Khangai region 12 318.4 23 295.3 1 100.7 2 386.5 1 579.1 2 911.0 952.5 1 999.3 4 474.9 7 872.7 2 519.6 4 078.2 1 691.6 4 047.6 Central region 12 599.5 22 712.8 358.3 591.4 5 202.6 8 502.7 1 499.0 2 925.4 916.7 1 759.8 1 013.3 2 385.4 3 200.5 5 269.0 409.1 1 279.1 East region 4 156.8 7 610.2 1 725.8 3 472.5 1 170.6 1 827.2 1 260.4 2 310.5 Ulaanbaatar 193 410.5 372 393.9

25 385.7 3 965.9 3 177.3 4 382.0 6 067.9 7 792.6

40 984.9 7 333.3 5 922.9 7 809.4 9 628.4 10 290.9

36 430.1 4 458.0 4 213.6 2 911.9 12 584.5 6 048.3 6 213.8

55 055.0 6 726.1 6 732.9 4 324.2 16 977.0 9 750.2 10 544.6

32 845.2 1 404.6 13 545.8 4 647.7 3 293.2 3 513.4 5 156.8 1 283.7

58 510.5 2 364.9 19 305.1 8 005.4 6 043.7 6 261.6 9 533.7 6 996.1

13 154.1 6 302.2 2 998.1 3 853.8

23 408.7 12 804.9 4 584.4 6 019.4

498 983.5

681 892.7


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.6 ×ÀÍÀÐÃ¯É ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË*, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NON-PERFORMING LOANS OUTSTANDING*, aimags and the Capital, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2002

16 564.2

2003

34 047.8

2004

60 735.1

West region Áàðóóí á¿ñ Total 26.2 173.8 612.9 Bayan-Olgii 8.4 92.8 181.6 Govi-Altai 4.5 10.5 24.0 Zavkhan 4.0 17.8 212.8 Uvs 3.0 26.8 146.9 Khovd 6.3 25.9 47.6 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 47.4 414.0 722.1 Arkhangai Àðõàíãàé 18.2 33.3 Bayankhongor Áàÿíõîíãîð 6.9 71.8 68.8 Bulgan Áóëãàí 2.6 56.7 34.8 Orkhon Îðõîí 21.0 205.2 403.8 Ovorkhangai ªâºðõàíãàé 16.9 39.9 53.9 Khovsgol Õºâñãºë 22.2 127.5 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 297.7 571.4 1 062.5 Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð 8.6 0.8 0.1 Darkhan Uul Äàðõàí-Óóë 193.4 417.3 376.8 Dornogovi Äîðíîãîâü 22.8 29.4 228.5 Dundgovi Äóíäãîâü 10.4 12.7 29.4 Omnogovi ªìíºãîâü 0.6 5.9 39.3 Selenge Ñýëýíãý 60.1 100.7 383.8 Tov Òºâ 1.8 4.6 4.6 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 96.3 96.8 138.4 Dornod Äîðíîä 55.7 54.9 53.3 Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð 25.7 23.9 31.2 Khentii Õýíòèé 14.9 18.0 53.9 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 16 096.6 32 791.8 58 199.3 Òàéëáàð: * Ìîíãîëáàíê: Øèëæñýí áà Çàñãèéí ãàçðûí øèéäâýðýýð îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäëèéã îðóóëààã¿é òóë ºìíºõ îíû çàðèì òîî ººð÷ëºãäñºí áîëíî. Note: * Bank of Mongolia: The data of previous years have been changed duer to inherid and directed loans are not included. Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2005

49 470.5

960.1 104.5 19.6 224.0 214.3 397.7 1 072.9 101.7 65.9 35.8 353.3 297.3 218.9 1 649.3 3.3 660.5 70.0 27.4 20.8 805.0 62.3 151.8 63.7 40.1 48.0 45 636.3

135


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ

Èíôëÿöè, ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëòèéí ººð÷ëºëò Inflation rate & change of money supply

95.0 80.0

õóâü, percent

65.0 50.0 35.0 20.0 5.0

44.6

53.1

49.6 42.0

32.9

31.6 17.6

20.5 32.5 25.8

10.0 6.0

-1.7

8.1

27.9 20.4 11.0

8.0 1.6

4.7

9.5 0.0

-10.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

̺í㺠(M2) money

136

èíôëÿöè inflation rate


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.7 ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÕÀÄÃÀËÀÌÆ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò INDIVIDIAL DEPOSITS, by aimags and Capital city, at the end of the year ñàÿ òºã. mln. tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

2005

206 958.2 206 958.3

348 601.5

497 822.4 497 822.3

632 535.5 632 535.5

17 484.8 5 068.4 2 493.5 2 721.7 3 279.4 3 921.8

21 123.3 6 541.1 3 335.5 3 062.3 3 962.3 4 222.1

22 954.8 2 498.2 288.9 1 776.5 12 002.1 3 138.3 3 250.8

29 518.8 3 320.4 2 750.9 2 227.6 13 173.5 4 326.6 3 719.8

20 354.0 460.4 11 730.5 2 284.9 1 708.4 2 136.6 1 512.9 520.3

29 636.4 648.6 14 591.7 3 281.6 2 251.8 2 954.4 3 158.6 2 749.7

5 976.2 1 755.8 1 623.4 2 597.0

8 604.4 2 682.0 2 499.6 3 422.8

431 052.5

543 652.6

West region 4 583.4 9 945.0 1 688.6 3 146.1 525.1 1 295.3 588.5 1 634.3 697.6 1 754.9 1 083.6 2 114.4 Khangai region 7 719.4 15 002.8 606.5 1 501.8 829.0 1 424.7 575.7 1 157.5 4 148.4 7 085.7 837.1 1 941.0 722.7 1 892.1 Central region 6 772.6 12 764.8 91.5 200.1 4 214.0 7 489.7 775.3 1 342.8 357.4 794.9 581.6 1 318.1 552.4 1 098.9 200.4 520.3 East region 1 826.2 3 408.5 404.4 893.4 482.8 1 046.6 939.0 1 468.5 Ulaanbaatar 186 056.7 307 480.4

137


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.8 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÕÀÍØ EXCHANGE RATES ON FOREIGN EXCHANGE MARKET òºã. tog . Ãàäààä âàëþòûí õàíø, æèëèéí ýöýñò

Exchange rates, at the end of period

2002

2003

2004

2005

ÀÍÓ-ûí äîëëàð ÀÍÓ-ûí äîëëàðûí æèëèéí äóíäàæ õàíø Åâðî Ðóáëü

USD USD, annual average

1 125.00 1 110.35

1 168.00 1 146.51

1 209.00 1 185.19

1 221.00 1 205.27

EUR RUB

1 169.40 35.40

1 460.20 39.90

1 647.40 43.40

1 449.10 42.50

Þàíü Âîí Èåí Ôóíò

CNY KRW JPY GBP

135.90 0.94 9.38 1 804.00

141.10 0.98 10.92 2 073.40

146.10 1.16 11.65 2 320.90

151.30 1.21 10.37 2 103.70

¯ç¿¿ëýëò¿¿ä ¯íýò öààñ íü á¿ðòãýãäñýí êîìïàíè ¯¿íýýñ: Òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé êîìïàíè

Indicators Number of listed companies Of which: State owned

2002

2003

2004

2005

Àðèëæàà ÿâàãäñàí óäàà ¯íýò öààñíû òîî, ìÿí.øèð. ¯¿íýýñ: áîíä Õèéñýí ã¿éëãýý, ñàÿ òºã. ¿¿íýýñ: áîíä

Number of trading days Total shares traded, thous. p. Of which: bond Value of transactions, mln.tog. of which: bond

ÒÎÏ-20 èíäåêñ Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý, ñàÿ òºã Òºâëºðñºí õàäãàëàìæèí äàõü äàíñíû òîî

TOP-20 index Market capitalization, mln. tog Number of accounts of stock owners

7.9 ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝË STOCK MARKET SUMMARY

Ýõ ñóðâàëæ: Source:

138

Ìîíãîëûí Õºðºíãèéí áèðæ Stock Exchange of Mongolia

403

402

395

392

61

68

67

66

255 10 620.4 782.5 46 021.7 44 648.7

250 8 566.0 480.0 25 607.0 24 711.0

255

253

9 265.0 199.2 15 894.3 15 240.3

26 323.5 375.3 11 978.6 9 431.4

796.2 933.9 895.9 667.4 35 847.6 49 513.4 29 832.1 55 701.0 277 221.0 281 150.0 287 835.0 292 712.0


SECTION 7. MONEY, LOAN, STOCK 7.10 2005 ÎÍÄ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ¯ÍÝËÃÝÝ ÕÀÌÃÈÉÍ ªÍĪÐÒÝÉ ÁÀÉÑÀÍ 30 ÊÎÌÏÀÍÈ 30 LEADING COMPANIES IN MARKET CAPITALIZATION IN 2005 ñàÿ òºã. mln. tog

Êîìïàíèé íýð

Name of companies

Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý Market value

ÒªÌÐÈÉÍ ÇÀÂÎÄ ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÇÁ ÀÏÓ ÝÐÄÝÍÝÒ Õ¯ÍÑ ÀÒÀÐ ªÐêª

TOMRIIN ZAVOD ULAANBAATAR HOTEL APU ERDENET KHUNS ATAR ORGOO

3 000 3 000 2 500 1 550 1 200

ÁÀßÍÃÎË ÇÁ ÓÁ Á¯Ê ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÈÂÑ À×ÈÒ ÀËÊÀÁÛ ÌÎÍ ÖÀÕ ÕÎËÁÎÎ

BAYANGOL HOTEL UB BUK ULAANBAATAR KHIVS ACHIT ALKABI MON. TELECOMMUNICATION

1 500 500 600 400 650

ÑÏÈÐÒ ÁÀË ÁÓÐÀÌ ÓÁ ÁÀÐÈËÃÀ ÀñÁÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈÌÏÅÊÑ ÀÄÓÓÍ×ÓËÓÓÍ

SPIRIT BAL BURAM UB CONSTRUCTION AsBI MATERIALIMPEX ADUUNCHULUUN

850 263 250 300 220

ÒÀÂÈËÃÀ ÃÎÂÜ ÒÓËÃÀ ªÍĪРÄΠÒÀÕÜ-ÊÎ

TAVILGA GOBI TULGA ONDOR DOV TAKHI-CO

250 501 300 200 220

ĪЪÍ-ÓÓË ÌÀÕÈÌÏÅÊÑ Õ¯ÐÄ ÌÎÍÃÎË ÍÝÕÌÝË ÁÓËÈÃÀÀÐ

DORVON-UUL MAKHIMPEX KHURD MONGOL NEKHMEL BULIGAAR

200 211 200 200 200

Ò¯ØÈà ÓÓË ÑÝËÝÍÃÝ ÈÌÏÅÊÑ ÒÀÂÀÍ ÒÎËÃÎÉ ÝÝÐÌÝË ×ÀÍÄÌÀÍÜ ÓÓË

TUSHIG UUL SELENGE IMPEX TAVAN TOLGOI EERMEL CHANDMANI UUL

150 140 150 150 150

139


Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÇÝÝË, YÍÝÒ ÖÀÀÑ 7.11 2005 ÎÍÄ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ ÍÜ ÈÄÝÂÕÒÝÉ ÀÐÈËÆÈÃÄÑÀÍ 30 ÊÎÌÏÀÍÈ, àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû òîîãîîð 30 COMPANIES WITH THE MOST ACTIVE TRÀDED STOCKS IN 2005, by number of traded stocks øèðõýã pieces Àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñ, Trading volume

Êîìïàíèé íýð

Name of companies

ÁÝÐÕ ÓÓË ÁÀÃÀÍÓÓÐ ÄÀÐÕÀÍ ÑÝËÝÍÃÝ ÖÒÑ ÀÄÓÓÍ×ÓËÓÓÍ ÓÁ Á¯Ê

BERKH UUL BAGANUUR DARKHAN SELENGE TsTS ADUUNCHULUUN UB BUK

ÕÝÐËÝÍ ÕÈÂÑ ÍÅÔÒÜ ÈÊ ÁÎÐÍÓÓÐ ÒÅÕÍÈÊÈÌÏÎÐÒ ÝÐÄÝÍÝÒ Õ¯ÍÑ

KHERLEN KHIVS NIC BORNUUR TECHNICIMPORT ERDENET KHUNS

705 100 413 210 405 935 336 008 307 350

ÀÏÓ ÁªªÍÈÉ ÕÓÄÀËÄÀÀ ÓËÑÛÍ ÈÕ ÄÝËï¯Ð ÕÎÐÈÍÕΨÐÄÓÃÀÀÐ ÁÀÀÇ ÁªÕªÃ

APU WHOLE SALE STATE DEP. STORE TWENTY SECOND BASE BOKHOG

304 489 288 940 281 723 263 865 261 767

ÌÀÕÈÌÏÅÊÑ ÄÀÐÕÀÍ ÍÝÕÈÉ ÄÀÐÕÀÍ ªÐêª ØÈÂÝÝ ÎÂÎÎ ÁÓËÈÃÀÀÐ

MAKHIMPEX DARKHAN NEKHII DARKHAN ORGOO SHIVEE OVOO BULIGAAR

231 714 217 415 173 114 139 508 120 823

ÕÀÉËÀÀÑÒ ÌÎÍÃÎË ØÅÂÐÎ ÌÎÍÃÎË ØÈËÒÃÝÝÍ ÌÎÍ.ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÎËÁÎÎ ÕßËÃÀÍÀÒ

KHAILAAST MONGOL SHEVRO MONGOL SHILTGEEN MON. TELECOMMINICATIONS KHYALGANAT

108 939 106 552 103 438 96 229 88 266

ÕÀÐÕÈÐÀÀ ÀÂÒÎÈÌÏÅÊÑ ÎÐÄ ÕÀÐØ ÒÝÃØ ØÀÐÛÍ ÃÎË

KHARKHIRAA AUTOIMPEX ORD KHARSH TEGSH SHARIN GOL

140

11 076 547 4 076 421 1 869 321 1 196 608 726 879

86 585 84 132 77 924 72 856 72 847


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET

ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñºâ íü óëñûí òºñºâ áîëîí îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ á¿ðääýã. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí Çàñãèéí ãàçðûí ìýäýëä òºâëºð¿¿ëýí çàðöóóëàõ õýñãèéã óëñûí òºñºâ ãýíý. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí ìýäýëä òºâëºð¿¿ëýí çàðöóóëàõ õýñãèéã îðîí íóòãèéí òºñºâ ãýíý. Îðîí íóòãèéí òºñâèéã àéìàã, íèéñëýëèéí òºñºâ, ñóì ä¿¿ðãèéí òºñºâ ãýæ àíãèëíà. Òºñâèéí îðëîãî íü óðñãàë îðëîãî, õºðºíãèéí îðëîãî, òóñëàìæèéí îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Óðñãàë îðëîãî íü òàòâàðûí áîëîí òàòâàðûí áóñ îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Òàòâàðûí îðëîãîä îðëîãûí àëáàí òàòâàð, íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë, õóðààìæ, ºì÷èéí òàòâàð, äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé òàòâàð, ãàäààä õóäàëäààíû îðëîãî áîëîí áóñàä òàòâàðóóä îðíî. Òàòâàðûí áóñ îðëîãî íü òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé àæ àõóéí íýãæèéí òºðèéí ºì÷èä íîãäîõ õóâüöààíû íîãäîë àøèã, õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî, ò¿ðýýñèéí îðëîãî, òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî áîëîí òàòâàðûí áóñ áóñàä îðëîãîîñ á¿ðäýíý. Òºñâèéí çàðëàãûã óðñãàë çàðäàë, õºðºíãèéí çàðäàë, ýðãýæ òºëºãäºõ òºëáºðèéã õàññàí öýâýð çýýë ãýæ àíãèëíà. Óðñãàë çàðäàë íü áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë, çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð, òàòààñ áà óðñãàë øèëæ¿¿ëãýýñ á¿ðäýíý. Òºñâèéí íèéò àëäàãäàë ãýæ óðñãàë, õºðºíãèéí áà òóñëàìæèéí îðëîãûí ä¿í íèéò çàðëàãààñ áàãà áàéõûã õýëíý. Óðñãàë òýíöýë íü óðñãàë îðëîãî áà óðñãàë çàðäëûí çºð¿¿ãýýð òîäîðõîéëîãäîíî. Ìîíãîë Óëñûí ñàíõ¿¿ãèéí æèë íü òóõàéí îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ýõýëæ 12 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðººð äóóñãàâàð áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí áîëîí óëñûí òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì íýãòãýí ãàðãàäàã.

141


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ

GENERAL GOVERNMENT BUDGET

Mongolian General government budget consists of the central budget and local budget. The central budget is an integral part of the General government budget of Mongolia, which is centralized expenditure under the Government. The local budget is an integral part of the General government budget of Mongolia, which is centralized expenditure under the governors of aimags and capital city. The local budget is classified as a budget of aimag, the capital city, and a budget of soum or district. Budget revenue consists of the current revenue, capital revenue and grants. The current revenue consists of the tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue includes income taxes, social contributions, tax on property, taxes on goods and services, income from foreign trade and other tax. Non-tax revenue includes dividends from enterprises with state shares, interest and fines, revenue from rent, own revenue of budget and other non-tax revenue. Total expenditure is classified the current expenditure, capital expenditure and net lending minus repayment. Current expenditure includes goods and services, interest payment and subsidies and transfers. Overall budget deficit is current and capital revenue and grants, less total expenditure and lending minus repayment. Current balance is calculated as the difference between current revenue and current expenditure. The financial year of Mongolia is from 1st, January to 31st, December. The Ministry of Finance compiles and consolidates general and central budget revenue and expenditure.

142


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð MONGOLIAN GENERAL GOVERNMENT REVENUE, by economic classification, at current prices

2002 ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ TOTAL REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ TAX REVENUE ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Income tax Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Corporation tax Àæ àõóéí íýãæèéí Personal income tax Õ¿í àìûí Social security contributions Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Property taxes ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Taxes on domestic goods & services àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí Value added tax òàòâàð on domestic goods & Äîòîîäûí áàðàà, services ¿éë÷èëãýýíèé on imported goods Èìïîðòûí áàðààíû repayment of VAT ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò Excise taxes Îíöãîé àëáàí òàòâàð on domestic alcoholic Äîòîîäûí àðõè, òàìõèíû drinks and tobacco Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí on fuel and gasoline ò¿ëøíèé on imported alcoholic Èìïîðòûí àðõè, òàìõèíû drinks and tobacco on imported beer Èìïîðòûí ïèâîíû on vehicles Ñóóäëûí àâòîìàøèíû on domestic beer Äîòîîäûí ïèâîíû Income for special purposes Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí tax on fuel and gasoline ò¿ëøíèé òàòâàð Àâòîòýýâðèéí áîëîí ººðºº ÿâàã÷ õýðýãñýëèéí òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí òàòâàð Áóñàä òàòâàð Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Áóñàä òàòâàð, õóðààìæ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Íàâèãàöèéí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Ìîíãîëáàíêíû àøèã Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî

2003

ñàÿ òºã 2004

mln. tog 2005

477 049.0 553 889.3 713 113.6 469 748.6 545 227.1 706 292.8 359 179.2 420 969.2 583 119.0 72 433.9 97 584.7 144 132.2 46 268.8 68 781.4 98 613.9 26 126.1 28 803.3 45 518.3 54 397.6 65 205.2 82 089.3 3 350.4 4 597.6 5 742.3

837 858.3 832 584.7 692 206.5 178 539.2 120 552.6 57 986.6 95 596.7 6 328.9

178 605.1 190 132.6 244 296.8

270 997.6

118 688.2 121 870.6 163 080.3

181 039.0

40 696.0

47 927.1

57 417.2

70 645.1

77 992.2 94 331.1 136 923.6 - - 20 387.6 -31 260.5 51 321.3 58 575.3 70 283.2

157 504.2 -47 110.2 78 959.2

20 595.2

19 785.5

23 283.6

26 081.7

18 266.3

21 254.1

24 808.9

25 165.6

3 543.0

3 678.8

4 199.1

6 331.9

2 888.6 6 028.2 8 595.6

3 307.2 10 549.6 9 686.7

3 258.5 14 733.1 10 933.4

1 976.7 16 704.3 2 699.0 10 999.4

4 850.3

5 703.1

6 107.4

5 939.7

3 745.3

3 983.6

4 826.0

5 059.7

Taxes on foreign trade

24 592.5

32 646.7

44 719.3

56 974.3

Customs duties

23 767.3

31 058.6

40 783.3

53 170.0

825.2

1 588.1

3 936.0

3 804.3

Other taxes Stamp fees

25 799.7 5 147.1

30 802.4 7 335.8

62 139.0 20 630.5

83 769.8 31 461.5

Royalty

10 972.8

11 299.3

25 042.8

31 674.9

6 077.2

8 064.1

11 883.6

13 604.3

574.3

654.9

634.2

793.1

2 154.6

2 605.5

2 685.0

2 818.0

873.6 842.8 1 263.0 110 569.4 124 257.9 123 173.8 6 402.6 1 284.8 4 107.4 9 062.0 17 550.6 20 471.1 9 364.9 10 231.8 9 118.3 1 132.4 12 500.0 12 613.7 13 431.4 47 953.6 65 040.8 65 212.5 8 954.2 8 427.9 5 000.0 16 332.1 9 108.3 4 700.7 458.6 769.0 6 841.7 8 662.2 6 051.8 6 051.8 6 841.7 8 662.2

3 417.9 140 378.2 22 763.8 14 544.3 9 240.4 1 770.2 14 500.0 68 780.7 8 778.8 982.9 4 290.7 4 290.7

tax on vehicles

Exports duties

Land payment Fee on usage of timber Hunting fee Other fees NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Oil petroleum Navigation fee Revenues from budget entities MongolBank Others CAPITAL REVENUE GRANTS AND TRANSFERS From foreign Governments

143


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.2 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð REVENUE OF CENTRAL GOVERNMENT, by economic classification, at current prices ñàÿ òºã 2002 ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Õ¿í àìûí Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãûí òàòâàð Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Èìïîðòûí áàðààíû ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò Îíöãîé àëáàí òàòâàð Äîòîîäûí àðõè, òàìõèíû Àâòîáåíçèí, ò¿ëøíèé

äèçåëèéí

Èìïîðòûí àðõè, òàìõèíû Èìïîðòûí ïèâîíû Ñóóäëûí àâòîìàøèíû Äîòîîäûí ïèâîíû Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí òàòâàð Áóñàä òàòâàð Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Íàâèãàöèéí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Ìîíãîëáàíêíû àøèã Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ òºâëºð¿¿ëñýí îðëîãî

144

TOTAL REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE TAX REVENUE Income tax Corporation tax Personal income tax Taxes on wages and salaries Social security contributions Property taxes Taxes on domestic goods & services Value added tax on domestic goods & services on imported goods repayment of VAT Excise taxes on domestic alcoholic drinks and tobacco

2003

mln. tog

2004

2005

387 685.7 523 344.0 671 908.4 792 509.8 380 843.9 500 054.6 649 079.7 764 362.2 288 737.0 388 081.3 537 490.7 635 564.4 46 258.4 93 092.4 136 176.8 168 078.0 46 258.4 68 781.4 98 613.9 120 552.6 24 311.0 37 562.9 47 525.4 -

24 311.0

37 562.9

47 525.4

69 551.2 190.6

67 202.6 0.2

84 471.9 0.4

98 343.2 -

135 277.6 177 086.0 229 638.1 254 017.5 82 337.3 112 807.6 153 247.5 169 118.5 40 696.0 77 992.2 48 090.1

38 864.1

47 584.4

58 724.6

94 331.1 136 923.6 157 504.2 -20 387.6 -31 260.5 -47 110.2 58 575.3 70 283.2 78 959.2

20 595.2

19 785.5

23 283.6

26 081.7

18 266.3

21 254.1

24 808.9

25 165.6

3 543.0

3 678.8

4 199.1

6 331.9

2 888.6 6 028.2 4 850.3

3 307.2 10 549.6 5 703.1

3 258.5 14 733.1 6 107.4

1 976.7 16 704.3 2 699.0 5 939.7

4 850.3

5 703.1

6 107.4

5 939.7

Taxes on foreign trade

24 592.5

32 646.7

44 719.3

56 974.3

Customs duties

23 767.3

31 058.6

40 783.3

53 170.0

on fuel and gasoline on imported alcoholic drinks and tobacco on imported beer on vehicles on domestic beer Income for special purposes tax on fuel and gasoline

Exports duties

825.2

1 588.1

3 936.0

3 804.3

Other taxes Stamp fees

12 866.7 4 048.0

18 053.4 6 072.0

42 484.2 16 875.5

58 151.5 26 884.7

Royalty

7 115.7

9 885.6

23 388.1

28 912.0

1 703.0

2 095.8

2 220.6

2 354.8

Hunting fee NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Oil petroleum Navigation fee Revenues from budget entities MongolBank Others GRANTS AND TRANSFERS From foreign Governments From Local Gov't to Central Gov't

92 106.9 111 973.3 111 589.0 128 797.8 6 259.6 1 175.8 4 031.5 22 410.0 4 105.9 12 103.4 14 573.9 8 008.1 8 416.7 9 193.3 8 396.2 8 696.1 1 132.4 1 770.2 12 500.0 12 613.7 13 431.4 14 500.0 37 766.4 63 016.8 62 653.6 66 425.5 8 954.2 8 427.9 5 000.0 0.0 14 104.1 5 442.5 2 369.8 6 987.9 6 841.7 23 289.4 22 828.7 28 147.6 6 841.7 8 662.2 6 051.8 4 290.7 -

14 627.2

16 776.9

23 856.9


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.3 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð LOCAL GOVERNMENT REVENUE, by economic classification, at current prices

2002 ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Àæ àõóéí íýãæèéí Õ¿í àìûí Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãûí òàòâàð Õóâèàðàà àæ àõóé ýðõëýã÷äèéí îðëîãûí òàòâàð Ìàë á¿õèé èðãýäèéí îðëîãûí òàòâàð Îðëîãûã òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é èðãýäèéí òàòâàð Áóñàä ªì÷èéí òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òàòâàð Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð Îíöãîé àëáàí òàòâàð Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Áóñàä òàòâàð Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð Áóñàä òàòâàð, õóðààìæ ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Õºðºí㺠õóäàëäñàíû îðëîãî ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ Óëñûí òºñ⺺ñ àâñàí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã

TOTAL REVENUE AND GRANTS CURRENT REVENUE TAX REVENUE Income tax Corporate income tax Personal income tax Taxes on wages salaries

104 818.1 104 438.6 85 897.1 26 175.5 10.5 26 165.1 and

ñàÿ òºã mln.tog 2004 2005

2003

52 312.8 68 766.6 47 169.9 59 595.7 34 885.3 48 010.9 4 492.3 7 955.4 4 492.3 7 955.4

78 308.9 70 968.9 59 388.5 10 461.2 10 461.2

22 396.2

-

-

-

843.1

1 172.0

1 736.8

1 844.5

Taxes of Herdsmen

1 692.9

1 658.2

1 739.5

2 102.8

Unidentified revenues

1 232.9

1 455.5

2 307.3

2 658.5

Taxes on self-employment

business

Others Property taxes Taxes on domestic goods & services Value added tax Excise taxes Income of special purposes Other taxes Stamp fees

-

206.7

2 171.7

3 855.5

3 159.8

4 597.4

5 741.9

6 328.9

13 046.6 14 658.8

16 980.2

43 628.7 36 472.5 3 411.0 3 745.3 12 933.0 1 099.1

9 063.0

9 832.8

11 920.5

3 983.6 4 826.0 12 749.0 19 654.8 1 263.8 3 755.0

5 059.7 25 618.3 4 576.8

Royalty

3 857.1

1 413.7

1 654.7

2 762.9

Land payment

6 077.2

8 064.1 11 883.6

13 604.3

Fee on usage of timber

574.3

654.9

634.2

Hunting fee

451.6

509.7

464.3

463.3

842.8 1 263.0 12 284.6 11 584.8 109.0 75.9 5 447.2 5 897.2 1 038.5 722.1 2 024.0 2 558.9 3 665.8 2 330.8 2 052.1 769.0 2 052.1 769.0 3 090.8 8 401.9

3 417.9 11 580.4 353.8 6 536.2 544.3 2 355.2 1 790.8 982.9 982.9 6 357.1

Other fees NON-TAX REVENUE Dividends Interest and Fines Rent Revenues from budget entities Others CAPITAL REVENUE Revenue from immovable assets GRANTS AND TRANSFERS

873.7 18 541.5 143.0 4 956.0 948.2 10 187.2 2 307.1 379.6 379.6 -

From Central Gov't to Local Gov't

-

3 090.8

8 401.9

793.1

6 357.1

145


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.4 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð MONGOLIAN GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE, by economic classification, at current prices

2002 ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ Äîòîîä çýýëèéí õ¿¿ Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä

NET

Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication Water Training expenditure

ñàÿ òºã mln. tog 2004 2005

548 639.2 615 771.3

752 486.4 764 597.1

413 467.1 434 831.7 283 957.2 291 816.7 105 034.1 116 945.9

538 699.2 600 288.8 356 201.0 386 719.6 128 844.9 142 749.0

178 923.1 174 870.7

227 356.2 243 970.6

8 548.0 28 037.6 11 118.7 4 624.9 4 399.1

8 783.0 29 972.8 10 763.9 4 856.5 4 453.7

9 205.0 32 822.6 13 874.9 5 511.5 4 628.7

10 278.4 38 603.8 18 328.5 5 515.6 5 457.3

3 819.0

3 829.9

5 201.3

5 185.1

5 728.2

5 715.5

8 594.3

7 351.4

Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent

6 073.6

5 865.8

7 245.3

7 407.4

13 545.0 12 437.9 6 943.2 1 578.7

15 158.7 13 604.9 6 790.7 1 882.9

18 352.0 15 353.6 8 895.6 2 187.9

19 762.0 15 946.5 8 724.1 2 183.2

Others

72 069.3

63 192.6

95 483.5

99 227.4

Interest payments External Domestic Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Other current transfers

19 581.9 17 649.4 12 174.4 12 826.5 7 407.5 4 822.8 109 928.0 125 365.7 8 781.8 9 376.7 8 637.9 7 853.3 0.6 1 523.4 100 530.5 115 271.9

Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà

Social security fund

73 306.4

87 508.1

Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà

Social assistance fund

ͺõºí îëãîâîð Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã ÎÓÁ-ûí ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ñàíõ¿¿ãèéí çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë

146

TOTAL EXPENDITURE AND LENDING CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries

2003

22 069.6 20 682.8 17 741.6 18 337.9 4 327.9 2 344.9 160 428.6 192 886.3 11 339.6 8 118.1 8 149.3 4 404.3 3 190.3 3 713.8 147 913.8 183 981.2 116 243.4 132 030.6

17 354.0

19 822.2

23 021.9

41 725.6

Reimbursement

2 659.9

2 184.0

1 966.2

1 233.8

Repression reimbursement

1 321.3

1 210.4

453.8

260.4

5 888.9 615.7 68 100.3 52 264.2 34 935.6 6 868.9 4 940.3 1 299.6

4 547.1 717.1 90 465.1 67 192.2 51 396.5 5 633.9 5 493.5 1 438.8

6 228.5 1 175.1 104 886.8 82 710.4 57 966.6 7 268.8 11 055.1 1 590.0

8 730.6 787.1 89 818.1 79 399.8 56 232.2 5 282.8 10 713.9 1 831.5

Other current transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Geological survey Forest and other environment expenditure Commodity stocks Foreign financed NET LENDING On-lent foreign project loans On-lent foreign Cash loans Other lending minus repayments

567.4

855.4

1 310.6

899.1

2 966.0 15 836.1 67 071.9 64 983.6

2 374.0 23 272.9 90 474.5 83 440.7

3 519.3 22 176.4 108 900.4 104 553.6

4 440.2 10 418.3 74 490.3 88 642.3

1 424.6

910.4

1 558.3

663.7

6 123.4

2 788.5

-14 152.0


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.5 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF CENTRAL GOVERNMENT, by economic classification, at current prices

2002 ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ ÄYÍ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ Äîòîîä çýýëèéí õ¿¿ Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí øèëæ¿¿ëýã Îðîí íóòãèéí òºñºâò ºãºõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã Òºñºâ õîîðîíäûí áóñàä øèëæ¿¿ëýã Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä

TOTAL EXPENDITURE AND NET LENDING CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services

2003

ñàÿ òºã 2004

mln. tog 2005

450 681.0 585 374.5

711 245.5 717 805.2

326 079.7 411 787.6 145 377.3 267 038.7 42 597.0 108 934.2 8 207.4 23 496.8

511 400.7 566 169.9 323 867.3 350 310.1 119 428.2 132 476.2 25 804.1 28 785.6

102 780.3 158 104.5

204 439.1 217 834.0

Electricity Heating Fuel and transportation Communication Water

4 713.3 7 319.4 5 936.9 2 608.8 1 768.6

8 270.3 27 920.2 9 204.3 3 961.2 4 283.9

8 607.9 30 471.6 11 815.5 4 434.4 4 443.5

9 619.6 35 851.1 15 628.6 4 369.8 5 228.9

Training expenditure

3 125.7

3 792.3

5 163.9

5 136.2

2 655.6

5 121.9

7 552.0

6 145.4

Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Others Interest payments External Domestic Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Intergovernmental transfers Grants to local government Other intergovermental transfers Other current transfers

5 407.8

5 830.7

7 171.1

7 345.1

5 819.0 6 931.9 4 077.8 1 402.4

15 056.6 13 600.5 6 189.1 1 835.0

18 211.7 15 349.0 8 144.6 1 832.2

19 566.5 15 942.2 7 650.8 2 108.1

51 013.0

53 038.4

81 241.7

83 241.8

19 581.9 17 649.4 12 174.4 12 826.5 7 407.6 4 822.8 161 120.5 127 099.6 8 641.6 8 488.9 8 498.3 7 665.5 823.4

22 069.6 20 682.8 17 741.6 18 337.9 4 327.9 2 344.9 165 463.8 195 176.9 8 864.9 5 234.6 7 874.6 4 404.3 990.3 830.3

53 950.7

7 817.2

13 377.7

10 905.9

49 237.1

3 090.8

8 401.9

5 947.9

4 713.6

4 726.5

4 975.8

4 958.0

97 912.5 114 802.8

142 030.0 176 162.0

Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà

Social security fund

73 306.4

87 508.1

116 243.4 132 030.6

Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà

Social assistance fund

17 349.0

19 797.2

22 986.0

41 721.8

Reimbursement

2 659.9

2 184.0

1 966.2

1 233.8

Repression reimbursement

1 321.3

1 210.4

448.8

256.3

3 275.9 -

4 103.1 -

385.7 4 991.8

919.4 7 045.3

615.7

717.1

1 175.1

787.1

57 529.4 41 693.3 27 987.6 3 349.3 4 850.3 1 299.6

83 112.4 59 839.5 44 929.8 4 961.8 5 279.6 1 438.8

90 944.5 68 768.1 49 953.7 6 102.0 6 292.4 1 590.0

77 145.0 66 726.7 48 756.7 4 872.0 5 927.2 1 831.5

1 246.5

855.4

1 310.6

899.1

2 960.0 15 836.1 67 071.9 64 983.6

2 374.0 23 272.9 90 474.5 83 440.7

3 519.3 22 176.4 108 900.4 104 553.6

4 440.2 10 418.3 74 490.3 88 642.3

ͺõºí îëãîâîð Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã Áóñàä øèëæ¿¿ëýã Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ñàíõ¿¿ãèéí çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë

Other current transfers other transfers To international organizations CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Geological survey Forest and other environment expenditure Commodity stocks Foreign financed NET LENDING On-lent foreign project loans On-lent foreign Cash loans Other lending minus repayments

1 424.6

910.4

1 558.3

663.7

6 123.4

2 788.5

-14 152.0

147


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.6 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ýäèéí çàñãèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE, by economic classification, at current prices

2002 ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Öàëèí, õºëñ Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàë Ò¿ëø õàëààëòûí çàðäàë Òýýâýð øàòàõóóíû çàðäàë Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàë Öýâýð áîõèð óñíû çàðäàë Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë àâàõ çàðäàë Õîîëíû çàðäàë Ýìèéí çàðäàë Óðñãàë çàñâàð Áàéðíû ò¿ðýýñ Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Òàòààñ Ýð÷èì õ¿÷íèé Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Õºðºí㺠îðóóëàëò Èõ çàñâàðûí çàðäàë Àâòî çàìûí ñàí Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë

148

TOTAL EXPENDITURE CURRENT EXPENDITURE Goods and services Wages and salaries Social security contributions Purchase of goods and services Electricity Heating Fuel and transportation Communication Water Training expenditure Purchase of stationery, effects Purchase of uniforms and special clothes Food Medicine Repair Rent Others Subsidies and transfers Subsidies to public enterprises Energy Public transportation Grants to central government Other current transfers Other current transfers CAPITAL EXPENDITURE From domestic sources Domestic investment Capital Repairs Road Fund Forest and other environment expenditure Commodity stocks

ñàÿ òºã mln.tog 2004 2005

2003

168 904.4 158 333.5 155 575.4 62 437.0 15 153.5

50 112.1 42 759.4 26 775.4 8 011.8 1 997.4

68 802.3 54 859.9 34 716.3 9 416.6 2 382.6

79 343.2 66 670.2 39 156.0 10 272.8 2 746.5

77 984.8

16 766.2

22 917.1

26 136.7

3 834.6 20 718.1 5 181.7 2 016.1 2 630.5

512.7 2 052.5 1 559.6 895.2 169.8

597.1 2 351.0 2 059.4 1 077.1 185.2

658.8 2 752.7 2 699.9 1 145.8 228.4

693.4

37.6

37.4

48.9

3 072.6

593.6

1 042.4

1 206.0

665.8

35.1

74.2

62.3

7 726.0 5 506.0 2 865.4 176.3

102.1 4.4 601.6 47.9

140.3 4.6 751.0 355.7

195.5 4.3 1 073.3 75.1

22 898.3

10 154.1

14 241.7

15 985.7

2 758.1 140.1 139.5 0.6

15 984.0 887.8 187.8 700.0

20 143.6 2 474.7 274.7 2 200.0

27 514.2 2 883.5 0.0 2 883.5

-

14 627.2

16 776.9

23 856.9

2 618.0 2 618.0 10 570.9 10 570.9 6 948.0 3 519.6 90.0

469.0 469.0 7 352.7 7 352.7 6 466.7 672.2 213.9

891.9 891.9 13 942.4 12 775.6 8 012.9 1 166.8 4 762.6

773.8 773.8 12 673.1 12 673.1 7 475.6 410.8 4 786.7

7.4

-

-

-

6.0

-

-

-


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.7 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð REVENUE OF LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimag and the Capital TOTAL

2002 104 818.1

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

10 2 1 2 2 2

637.6 062.7 683.8 170.6 380.3 340.2

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

18 2 2 2 5 3 3

755.6 893.4 097.4 288.7 344.7 078.2 053.2

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

19 317.2 608.3 4 796.5 2 607.7 1 538.0 1 536.3 4 069.8 4 160.6

Ulaanbaatar

68 766.6

78 308.9

5 117.5 887.5 1 003.4 974.2 1 281.6 970.8

7 1 1 1 1 1

088.8 121.5 437.1 425.5 603.2 501.4

7 1 1 1 1 1

527.7 235.0 519.9 629.5 555.1 588.1

10 171.6 954.6 980.3 876.7 4 810.1 1 272.4 1 277.5

16 1 1 1 9 1 1

560.0 252.9 334.5 297.5 586.4 590.3 498.5

17 1 1 2 9 1 1

651.7 406.8 507.9 351.0 120.2 632.3 633.5

7 846.0 536.9 1 384.7 1 457.8 895.6 893.1 1 264.6 1 413.3

11 170.0 578.0 1 627.0 1 856.0 1 109.6 1 645.9 1 972.0 2 381.6

12 907.8 604.5 1 845.7 2 074.7 1 163.6 2 254.5 2 093.0 2 871.6

East region 6 2 1 2

140.4 155.1 526.2 459.1

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

52 312.8

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2005

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2004

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2 792.6 879.3 917.1 996.3

3 1 1 1

539.4 147.4 077.2 314.8

3 1 1 1

833.1 097.0 288.3 447.7

Ulaanbaatar 49 967.3

26 385.0

30 408.4

36 388.8

149


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.8 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimag and the Capital TOTAL

2002 168 904.4

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

28 5 5 5 5 5

307.1 596.0 337.5 965.8 794.6 613.2

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

34 5 5 4 5 6 6

516.2 687.2 376.1 819.7 621.9 202.6 808.6

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

37 1 7 4 3 3 8 7

807.3 521.5 655.5 965.6 573.6 969.4 550.2 571.4

150

Ulaanbaatar

68 802.3

79 343.2

5 340.0 929.1 964.8 1 128.4 1 277.6 1 040.0

6 1 1 1 1 1

913.6 120.3 447.2 331.0 542.1 473.0

7 1 1 1 1 1

568.9 237.9 583.0 619.1 554.7 574.2

9 777.6 983.8 939.1 971.3 4 317.5 1 304.8 1 261.1

15 1 1 1 8 1 1

707.6 242.5 350.7 332.5 574.5 727.5 479.8

18 1 1 2 10 1 1

918.6 356.3 449.5 350.2 448.2 676.1 638.3

8 078.7 553.5 1 367.3 1 399.6 900.2 883.7 1 454.8 1 519.5

11 069.0 569.0 1 549.9 1 802.4 1 110.0 1 538.0 2 063.8 2 436.0

12 362.3 601.0 1 855.6 2 121.7 1 151.1 1 826.5 2 136.0 2 670.2

East region 14 4 4 5

589.9 932.3 328.2 329.5

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

50 112.1

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2005

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2004

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

2 910.0 936.8 970.5 1 002.6

3 1 1 1

530.3 173.7 060.6 296.0

3 1 1 1

722.4 077.8 266.3 378.2

Ulaanbaatar 53 683.8

24 005.9

31 581.8

36 771.1


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET 8.9 ÓËÑÛÍ ÒªÑªªÑ ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªÂÒ ÎËÃÎÑÎÍ ÑÀÍÕYYÃÈÉÍ ÄÝÌÆËÝÃ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð GRANTS FROM CENTRAL GOVERNMENT TO LOCAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital city, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimag and the Capital TOTAL

2002

2003

49 237.1

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

14 866.2 3 128.5 3 259.7 2 796.8 2 861.8 2 819.4

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

1 255.0 173.9 433.8 224.7 344.4 78.2

2 961.9 356.4 766.0 648.5 629.2 561.7

2 717.0 291.5 770.1 562.2 588.1 505.1

970.8 71.2 380.7 73.7 315.6 129.6

2 179.0 340.1 619.1 382.5 542.0 295.3

1 356.5 220.4 556.3 370.4 209.4

554.5 81.7 207.8 157.9 107.1

2 327.7 173.7 450.6 470.0 423.3 810.1

1 128.6 118.1 425.7 276.1 21.4 287.4

933.4 164.4 383.1 385.9

745.7 7.4 359.6 378.7

East region 7 254.0 2 353.0 2 463.2 2 437.8

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

5 947.9

Central region 14 287.3 770.1 2 068.5 1 938.6 1 564.8 2 091.0 3 396.6 2 457.7

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

8 401.9

Khangai region 12 829.7 2 238.9 2 758.7 2 203.4 2 534.9 3 093.8

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

3 090.8

2005

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2004

310.5 248.5 62.0 Ulaanbaatar

Ulaanbaatar

-

-

-

-

8.10 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªªÑ ÓËÑÛÍ ÒªÑªÂÒ ÒªÂ˪ÐYYËÝÕ ÎÐËÎÃÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð GRANTS FROM LOCAL GOVERNMENT TO CENTRAL GOVERNMENT, by aimag and the Capital city, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àéìàã, íèéñëýë

Aimag and the Capital

2002

2003

2004

2005

ÁYÃÄ

TOTAL

-

14 627.2

16 776.9

23 856.9

Áóëãàí Äîðíîãîâü Äîðíîä Äàðõàí-Óóë Óëààíáààòàð Îðõîí

Bulgan Dornogovi Dornod Darkhan-Uul Ulaanbaatar Orkhon

-

66.9 302.1 11 529.1 2 729.1

111.7 170.9 9 963.3 6 531.1

766.5 209.6 347.7 14 803.8 7 729.2

151


Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 8.11 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð MONGOLIAN GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE, by functional classification, at current prices ñàÿ òºã 2002 ÍÈÉÒ ÇÀÐÄÀË ¿¿íýýñ:

TOTAL EXPENDITURE

548 639.2

2003

2004

mln. tog 2005

615 771.3 752 486.4 764 597.1

of which: Public service activities

285 196.2 261 841.8

Íèéòèéí åðºíõèé ¿éë÷èëãýý

General public services

226 622.9

Áàòëàí õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãàà Íèéãìèéí õýâ æóðàì. Àþóëã¿é áàéäàë

Military defence

28 071.3

27 899.4

32 891.0

35 914.3

Public order and safety

30 502.0

33 401.1

44 246.3

49 839.1

Óëñûí íèéòëýã ¿éë÷èëãýý

Social affairs

283 656.2 315 618.9

Áîëîâñðîëûí ¿éë àæèëëàãàà

Education services

103 708.9

Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë àæèëëàãàà Íèéãìèéí äààòãàë, íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë àæèëëàãàà Îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãàà Àìðàëò, ñïîðò, ñî¸ë, óðëàãèéí ¿éë àæèëëàãàà

Health services Social security and welfare services Housing & community amenity services Recreation, culture, art and sport

57 963.5

Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãàà

Íèéãìèéí ¿éë÷èëãýý

96 897.5

317 645.6 279 537.5

200 541.3 240 508.2 193 784.1

395 973.4 442 378.1

115 354.1 141 019.5 147 792.2 58 127.7

73 243.0

80 151.7

117 602.8 150 618.3 185 675.0

7 570.3

6 301.9

9 629.6

7 967.5

17 516.0

18 232.4

21 462.9

20 791.7

Economic affairs

58 940.5

73 510.0

84 887.6

85 119.4

Ýð÷èì õ¿÷, äóëààí õàíãàìæ

Fuel and energy

14 985.8

17 385.0

24 423.3

21 310.5

ÕÀÀ, îéí àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãàà Ýðäýñ áàÿëàã, óóë óóðõàé, ¿éëäâýð, áàðèëãà

13 782.7

12 903.8

12 763.7

14 532.0

3 791.1

3 337.7

3 457.9

5 071.2

Òýýâýð, õîëáîî

Agriculture and forestry activity Mining, mineral resources, industry and construction services Transportation & communication services

16 208.0

25 213.7

24 182.7

25 209.8

Ýäèéí çàñãèéí áóñàä

Other economic services

10 172.8

14 669.8

20 060.0

18 995.8

Rectification of duplication

-79 153.6

-35 199.4

-46 020.2

-42 437.9

Äàâõàðäëûí çàëðóóëãà

152


SECTION 8. GENERAL GOVERNMENT BUDGET

Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãûí á¿òýö Composition of Revenue of General Government 2003

2002 1.5%

23.2%

1.6%

22.4%

75.3%

76.0%

Òàòâàðûí îðëîãî Òàòâàðûí áóñ îðëîãî Õºðºíãèéí áà òóñëàìæèéí îðëîãî

Òàòâàðûí îðëîãî Òàòâàðûí áóñ îðëîãî Õºðºíãèéí áà òóñëàìæèéí îðëîãî

2004

17.3%

2005 0.6%

1.0%

16.8%

81.8%

82.6%

Òàòâàðûí îðëîãî Òàòâàðûí áóñ îðëîãî Õºðºíãèéí áà òóñëàìæèéí îðëîãî

Òàòâàðûí îðëîãî Òàòâàðûí áóñ îðëîãî Õºðºíãèéí áà òóñëàìæèéí îðëîãî

Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãûí á¿òýö Composition of Expenditure of General Government 12.2%

2002

14.7%

12.4%

2003

14.7%

70.6%

75.4%

Óðñãàë çàðäàë Öýâýð çýýë

14.5%

Õºðºíãèéí çàðäàë

Óðñãàë çàðäàë Öýâýð çýýë

2004

9.7%

Õºðºíãèéí çàðäàë

2005

11.7% 13.9%

71.6%

Óðñãàë çàðäàë Öýâýð çýýë

Õºðºíãèéí çàðäàë

78.5%

Óðñãàë çàðäàë Öýâýð çýýë

Õºðºíãèéí çàðäàë

153


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ

ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÁÀÐÈËÃÀ Õºðºí㺠îðóóëàëò. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí õóðèìòëàëûã øèíýýð áóé áîëãîõ, ò¿¿íèé òåõíèêèéí çýâñýãëýìæèéã äýýøë¿¿ëýí ºðãºòãºõ, ñàéæðóóëàõàä çîðèóëñàí õºðºíãº, õàéãóóëûí àæëûí çàðäàë, íýã æèëýýñ äýýø õóãàöààòàé Çàñãèéí ãàçðûí ¿íýò öààñ, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí õóâüöààã õóäàëäàí àâàõ õºðºíãº, óðò õóãàöààò àâëàãà çýðãèéã õºðºí㺠îðóóëàëòàä õàìðóóëàí óëñ, îðîí íóòãèéí òºñºâ, áàíêíû çýýë, ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààäûí çýýë, òóñëàìæ ãýñýí ñàíõ¿¿æèëòûí ýõ ¿¿ñâýðýýð àíãèëàí ãàðãàæ áàéíà.

Óëñ, îðîí íóòãèéí òºñ⺺ð ñàíõ¿¿æèãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëò, ãàäààäûí çýýë, òóñëàìæèéí øóãàìààð ñàíõ¿¿æèãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì, áàíêíû çýýëýýð ñàíõ¿¿æèãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã àðèëæààíû áàíêóóä ãàðãàí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëæ, õàðèí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí ººðèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãûí øóãàìààð àâ÷ íýãòãýí ãàðãàäàã. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìýäýýã áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë, òîíîã òºõººðºìæ áàãàæ õýðýãñëýë, ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ, áóñàä çàðäàë (çóðàã òºñºâ, õàéãóóëûí àæèë) ãýñýí àíãèëàëààð æèëä íýã óäàà ãàðãàæ áàéíà.

Áàðèëãà. Áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóäûí ã¿éöýòãýñýí àæëûí òàëààð àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí ãàçàð, õýëòñýýð äàìæóóëàí 5 òºðëèéí ìàÿãòààð ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýë àâ÷ áàéíà. Ýíýõ¿¿ ìýäýýëýëä ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë (áàðèëãûí òºðºë, îáúåêòîîð), áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûí çàðäàë, àøèã, àæèëëàãñàä, àæèëëàãñàäûí äóíäàæ öàëèí, áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä òóñãàãääàã.

154


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION

INVESTMENT AND CONSTRUCTION Investment. Investment includes new accumulations of establishments, enterprises, capital investment on expansion and improvement of technical equipment, expenditure of reconnoiters, one or more years term government stock securities, shares of establishments and enterprises and a long-term debt to be collected. It is shown by financial sources i.e. budget of provinces, banking loan, directs foreign investment, foreign loan and aid. Ministry of Finance is responsible for collecting and aggregating of data for capital investment financed by state and province budgets, and investments financed by foreign loans and aid. Summarized data are sent by commercial banks and the Ministry of Finance to the National Statistical Office. Data of banking loan are collected and aggregated by commercial banks. But data on investment of establishment and individuals are collected by statistical divisions of aimags and Capital city.

Investment data is classified as construction, machinery and equipment, expenditure on purchases of shares at capital market and other expenditures (design and reconnoiter) and compiled once a year.

Construction. Statistical data for works done by construction establishments are collected through statistical divisions of aimags and capital city using 5 kinds of forms. This information contains construction work done (by type and purpose of construction), cost, profit, number of employees, average wages and price of main construction materials.

155


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.1 ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, òåõíîëîãèéí á¿òýö, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð, îíû ¿íýýð INVESTMENT, by technological composition, financial resources, at current prices

Ýõ ¿¿ñâýð Á¿ãä Òåõíîëîãèéí á¿òöýýð Áàðèëãà óãñðàëò Òîíîã òºõººðºìæ Áóñàä Ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð Óëñûí òºñºâ Áàíêíû çýýë ªºðèéí õºðºí㺠Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Prelimary data

Source Total By technological composition Construction work Machinery, equipment Others By financial resources State budget Bank loan Own investment Foreign resources

òýðáóì òºã billion tog 2004 2005* 501.9 557.3

2002 329.3

2003 418.0

115.0 166.5 47.8

169.9 205.2 42.9

179.1 259.9 62.9

196.7 296.6 64.0

44.2 22.6 52.1 210.4

55.1 29.8 67.7 265.4

69.0 49.6 142.8 240.5

89.0 74.4 100.4 293.5

9.2 ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË, îíû ¿íýýð TOTAL AMOUNT OF CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR, MAINTENANCE, at current price

ÿéöýòãýã÷èéí òºðºë Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë -á¿ãä Ìîíãîëûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí Ìîíãîë, ãàäààäûí õàìòàðñàí Ãàäààäûí áàéãóóëëàãûí

Type of construction unit 2002 Construction & capital repair, maintenance work - total 114 693.3 Carried out by domestic construction organisations 81 538.4 6 776.0 Carried out by Mongolian &Foreign Carried out by foreign 26 378.9

2003

ñàÿ òºã. mln. tog 2004 2005*

149 924.1 174 267.3

179 132.7

87 631.1 123 956.2 17 290.8 9 905.8 45 002.2 40 405.3

131 685.0 15 402.1 32 045.6

9.3 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆËÛÍ Á¯ÒÝÖ STRUCTURE OF COSTRUCTION AND MAINTENANCE CAPITAL REPAIR DONE BY CONSTRUCTION UNITS

Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë- á¿ãä ¯¿íýýñ - Îðîí ñóóö - Îðîí ñóóöíû áèø - Èíæåíåðèéí áàéãóóëàìæ - Èõ çàñâàðûí àæèë Øèíý áàðèëãà, áàéãóóëàìæ-á¿ãä - Áàðèëãà óãñðàëò - Èíæåíåðèéí áàéãóóëàìæ ÿéöýòãýã÷èéí òºð뺺ð: Õóâèéí áàéãóóëëàãûí Óëñûí áàéãóóëëàãûí Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

156

2002 Construction & capital repair, maintenance work - total 100.0 - Residential building - Non residential building - General engineering construction - Capital repair and maintenance New construction-total - Construction - General engineering construction By type of construction unit: Done by private (units) entites Done by government (units) entities

2003

õóâü percentage 2004 2005*

100.0

100.0

100.0

28.1 28.1

17.6 21.0

27.7 15.3

24.1 18.0

22.2 21.6

42.4 19.0

45.9 11.1

37.9 20.0

78.4 56.2

81.0 38.6

88.9 43.0

80.0 42.1

22.2

42.4

45.9

37.9

80.7 19.3

85.8 14.2

87.9 12.1

79.5 20.5


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.4 ÀØÈÃËÀËÒÀÍÄ ÎÐÓÓËÑÀÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, áàðèëãûí òºð뺺ð GIVEN FOR EXPLOITATION BUILDINGS , by kind of construction 2003 Àøèãëàëòàíä îðóóëñàí ¿íäñýí ôîíä, îíû ¿íýýð, ñàÿ òºã Given for exploitation, basic fund, at current prices, mln.tog ÁYÃÄ 42 484.8 TOTAL Y¿íýýñ: Of which: Îðîí ñóóöíû áàðèëãà 12 917.7 Residential building 1 589.3 Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà Trade and service construction, Ýìíýëýã Hospital 1 084.6 Ñóðãóóëü, ñî¸ëûí áàðèëãà Educational, cultural institution 2 872.1 Ýð÷èì õ¿÷íèé áàðèëãà 3 541.2 Energetics Àâòî çàì 12 130.8 Road ÿ¿ð, ã¿¿ðýí ãàðö Bridge 3 870.0

2004

2005

88 635.4

101 189.5

39 019.8 4 769.3 3 482.6 9 216.9 3 296.4 14 336.0 1 220.6

41 715.6 4 825.3 1 153.1 5 782.0 4 924.2 6 626.6 1 787.2

1 478

3 536

3 165

229 189

497 246

509 331

1 784 218.9 4 089.0

5 725 228.6 1 282.3

5 093 264.1 1 250.0

Àøèãëàëòàíä îðóóëñàí ¿íäñýí ôîíä, õ¿÷èí ÷àäàë, áèåò õýìæýýãýýð Given for exploitation, basic fund, capacity by real volume Îðîí ñóóöíû áàðèëãà, ñóóöíû òîî Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà, àæëûí áàéðíû òîî Ýìíýëýã, îðíû òîî Ñóðãóóëü, ñî¸ëûí áàðèëãà, ñóóäëûí òîî Àâòî çàì, êì ÿ¿ð, ã¿¿ðýí ãàðö, ìåòð

Residential building, number of apartment Trade and service construction, number of work place Hospital, number of beds Educational, cultural institution, number of sits Road, km Bridge, metre

157


Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÁÀÐÈËÃÀ 9.5 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÁÎËÎÍ ÃÀÄÀÀÄÒÀÉ ÕÀÌÒÀÐÑÀÍ ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝÑÝÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð TOTAL CONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR DONE BY DOMESTIC AND JOINT WITH FOREIGN CONSTRUCTION UNITS, by aimag and the Capital, at current prices Àéìàã, íèéñëýë Aimags & the Capital city 2002 2003 ÁYÃÄ TOTAL 88 314.4 104 921.9 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 5 330.1 6 830.4 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 2 490.7 1 882.2 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 393.9 706.5 Çàâõàí Zavkhan 336.0 841.3 Óâñ Uvs 503.0 1 255.3 Õîâä Khovd 1 606.5 2 145.1 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 8 095.2 9 046.7 Àðõàíãàé Arkhangai 1 225.6 768.8 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 413.0 353.9 Áóëãàí Bulgan 264.0 357.6 Îðõîí Orkhon 5 114.9 5 284.8 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 370.4 685.5 Õºâñãºë Khovsgol 707.3 1 596.1 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 4 367.1 3 849.9 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 148.4 1 491.1 Äîðíîãîâü Dornogovi 731.9 474.2 Äóíäãîâü Dundgovi 31.7 37.5 ªìíºãîâü Omnogovi 279.8 135.5 Ñýëýíãý Selenge 294.8 291.0 Òºâ Tov 1 880.5 1 420.6 Ç¿¿í á¿ñ East region 1 912.2 1 811.7 Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod 1 198.3 898.2 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 257.9 177.3 Õýíòèé Khentii 456.0 736.2 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Á¿ãä 68 609.8 83 383.2 Total Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 58 739.0 76 447.8 Áóñàä** Others** 9 870.8 6 935.4 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë ** Áàðèëãûí öýðýã, òºìºð çàì çýðýã õîò, õºäººä áàðèëãûí îëîí ñàëáàð ã¿éöýòãýã÷òýé óäèðäàõ ãàçðóóäûã ýíä áàéðøëààð íü ñàëãàæ õàðóóëààã¿é áîëíî. Note: * Preliminary data ** Do not shown by location head offices as military construction and railway transport office, which are many branches in aimags and capital city.

ñàÿ òºã. mln. tog 2004 2005* 133 862.0 147 087.1 9 958.2 1 650.6 808.9 964.7 1 773.8 4 760.2

9 713.6 430.6 1 008.9 2 274.9 2 252.6 3 746.6

11 413.7 1 357.6 285.8 586.8 7 741.5 386.0 1 056.0

15 814.4 1 051.6 257.9 545.1 12 302.3 678.6 978.9

5 814.0 1 765.4 486.1 57.8 377.5 331.5 2 795.7

5 338.4 1 778.3 592.9 156.8 397.4 105.8 2 307.2

2 853.9 1 715.2 312.0 826.7

2 620.1 1 282.9 239.9 1 097.3

103 822.2 83 566.0 20 256.2

113 600.6 86 450.6 27 150.0

9.6 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ Á¯ËÝÃËÝËÒ GROUPING OF CONSTRUCTION UNITS õóâü percentage Àæëûí õýìæýý ñàÿ òºã Áàéãóóëëàãûí òîîãîîð Á¿ãä 10 ñàÿ õ¿ðòýë 10-50 ñàÿ 50-100 ñàÿ 100-500 ñàÿ 500 ñàÿàñ äýýø

Amount of work mln tog By construction units Total Up to 10 10-50 50-100 100-500 And over 500

ÿéöýòãýñýí àæèë By construction work Á¿ãä Total 10 ñàÿ õ¿ðòýë Up to 10 10-50 ñàÿ 10-50 50-100ñàÿ 50-100 100-500 ñàÿ 100-500 500 ñàÿàñ äýýø And over 500 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

158

2002

2003

2004

2005*

100.0 16.2 33.0 15.3 22.2 13.3

100.0 15.1 31.9 13.7 27.2 12.1

100.0 12.4 30.7 13.7 27.1 16.1

100.0 8.3 31.0 12.5 32.3 15.9

100.0 0.4 2.9 3.8 17.9 75.0

100.0 0.3 2.9 3.2 21.0 72.6

100.0 0.2 2.1 2.2 15.6 79.9

100.0 0.1 7.7 2.0 16.7 73.5


SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 9.7 ÁÀÐÈËÃÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ¯ÍÝ, óëñààð, 2005 îíû óëèðàë á¿ðèéí ñ¿¿ë÷èéí ñàðûí áàéäëààð PRICE OF BUILDING MATERIALS, by countries, at the end of each quarters, in 2005. òºã. tog Ìàòåðèàëûí íýð, ¿éëäâýðëýã÷ óëñ îðíîîð

Ñàðóóä Materials, by producing country

Ìîíãîë Óëñ Áåòîí çóóðìàã Ì-100,ì3 Áóòàëñàí ÷óëóó, ì3 Õºíãºí áåòîí 700,ì3 Óëààí òîîñãî Ì-100, ìÿí.ø Öåìåíò Ì-500, êã Ýëñ (øèãøýýã¿é), ì3 Øîõîé (ìåëü), êã Øàëíû áàíç, ì3 Ïàëê (30õ30) ,ì3

Mongolia Concrete mortar, M100, m 3 Broken or crushed stone, m 3 Iron concrete 700, m 3 Brick, made from clay M-100, thous.pie Cement M-500, kg Sands (not sift), m 3 Lime (meli), kg Plank for floor, m 3 Palk (30x30), m 3

ÎÕÓ Öîíõíû øèë 4ìì, ì2 Õàð öààñ, ì2 Õàäààñ 100ìì, êã Îëèô, êã Õàíûí öààñ, ì2 Òîñîí áóäàã, êã Øàëíû õóëäààñ, ì2 Øîõîé (ìåëü), êã Ïëèòà (40x40), ø Øààçàí óãààãóóð, ø Øààçàí ñóóëòóóð, ø

Russian Federation Window glass 4mm, m 2 Roofing paper, m 2 Spike 100mm, kg Olip, kg Wallpaper, m 2 Oilcolour, kg Linoleum. M 2 Lime (meli), kg Slabstone (40x40), pieces Ceramic sink, pieces Ceramic eavatory pan, pieces

ÁÍÕÀÓ Õºíãºí áåòîí 700, ì3 Ýìóëüñ(ãàäíà), êã Óëààí òîîñãî Ì-100, ìÿí.ø Öåìåíò Ì-500, êã Öîíõíû øèë 3ìì, ì2 Õàð öààñ, ì2 Õàäààñ 100ìì, êã Òîñîí áóäàã, êã Îëèô, êã Õàíûí öààñ, ì2 Øàëíû õóëäààñ, ì2 Ýìóëüñ (äîòîð), êã Øîõîé (ìåëü), êã Ïëèòà (40x40), ø Øààçàí óãààãóóð, êîì Øààçàí ñóóëòóóð, ø Õààëãà (òºìºð), ø

People's Republic of China Iron concrete 700, m 3 Emulsion (external), kg Brick made from clay M-100, thous.piec Cement M-500, kg Window glass 3mm, m 2 Roofing paper, m 2 Spike 100mm, kg Oilcolour, kg Olip, kg Wallpaper, m 2 Linoleum, m 2 Emulsion (inward), kg Lime (meli), kg Slabstone (40x40), pieces Ceramic sink, comp Ceramic eavatory pan, pieces Building door (metal), pieces

3

6

Months 9

12

50 000 39 000 47 500 75 800 280 12 400 210 58 000 50 000

50 000 39 000 48 000 75 800 280 13 000 210 135 000 105 000

50 000 39 000 48 000 75 800 280 13 000 210 138 000 102 500

51 000 39 000 56 000 80 000 280 13 000 210 103 000 86 500

5 000 850 1 450 1 500 520 3 150 6 500 300

5 000 850 1 400 1 500 520 3 150 6 500 300

5 000 880 1 500 1 500 520 3 150 6 500 300

5 000 880 1 500 1 500 520 3 150 6 500 300

35 000 70 000

35 000 70 000

35 000 70 000

35 000 70 000

45 500 500 80 000 260 3 100 260 1 100 1 250 1 100 700 2 500 660 263 650 55 000 60 000 120 000

45 500 900 80 000 260 3 100 294 1 300 1 250 1 100 760 2 500 660 263 600 55 000 60 000 120 000

45 500 900 80 000 260 3 100 294 1 300 1 250 1 100 849 2 500 660 263 600 55 000 60 000 120 000

45 500 900 82 000 260 3 100 294 1 200 1 250 1 100 849 2 500 660 263 600 55 000 60 000 120 000

159


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ

ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ Õºäºº àæ àõóéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò íü æèëèéí òóðøèä ìàë, àìüòäûã ºñãºí ¿ðæ¿¿ëñíèé áîëîí óðãàìàë òàðüæ óðãóóëñíû ¿ð ä¿íä áèé áîëñîí õºäºº àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðòãèéí íèéëáýð ä¿í þì. Ìàë àæ àõóé. Ìàë òîîëëîãî áîëîí ò¿¿íòýé õàìò ÿâóóëàõ ñóäàëãàà, áóñàä òºðëèéí ìýäýýëýë íü ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí àíõäàã÷ ìýäýýëýë òºäèéã¿é ñàëáàðûí ýäèéí çàñãèéí òîîöîîíû ñóóðü ìýäýýëýë áîëäîã. Ìîíãîë÷óóäûí àìüäðàëûí ýõ ñóðâàëæ, ¿íäñýí áàÿëàã íü ìàë àæ àõóé áàéñàí ó÷èð ìàë àæ àõóéí á¿ðòãýë ñòàòèñòèê áóñàä ñàëáàðààñ èë¿¿òýé õºãæñºí. 1918 îíä ìàëûí òîîëëîãî ÿâóóëñàí áîëîâ÷ ýíý íü Õàëõ 4 àéìàã, øàâü àëáàòààð õÿçãààðëàãäñàí á¿ðýí á¿ðäýëã¿é òîîëëîãî áàéâ. ¯¿íýýñ ºìíº ìàë òîîëëîãî ÿâóóëæ áàéñàí áîëîâ÷ óëñûí õýìæýýãýýð íýãòãýí ä¿ãíýãäñýí ìàòåðèàë ¿ã¿é áàéíà. Ìàë òîîëëîãûã àéìàã, õîøóóãààðàà ÿíç á¿ðèéí õóãàöààíä ÿâóóëäàã áàéñàí áîëîâ÷ íýãäñýí õºòºëáºð, çîõèîí áàéãóóëàëòòàé õèéæ ÷àääàãã¿é áàéâ. Ñòàòèñòèêèéí àëáà áàéãóóëàãäñàí 1924 îíîîñ ýõëýí ìàë òîîëëîãûã íýãäñýí àðãà ç¿é, ¿ç¿¿ëýëò, õºòºëáºðòýéãýýð ÿâóóëæ ýõýëñýí. Ìàë òîîëëîãûã èõýâ÷ëýí çóí, íàìðûí óëèðàëä áóþó YIII, IX ñàðä ÿâóóëæ áàéñíàà 1961 îíîîñ ýõëýí æèëèéí ýöýñò XII ñàðä òîîëäîã áîëîâ. Ýíý õóãàöàà íü ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí æèëòýé òîõèðäîã, ìàëûí îðëîãî, çàðëàãûí ¿ç¿¿ëýëò á¿ðýí ãàð÷ äóóññàí áàéäàã çýðýã äàâóó òàëòàé þì. Ìàë òîîëëîãûí ä¿í íü çºâõºí ìàë, ãýðèéí òýæýýâýð àìüòäûí òîî òîëãîéí ºñºëò, áóóðàëòûã õàðóóëàõ òºäèéã¿é ñ¿ðãèéí íºõºí ¿éëäâýðëýëèéí á¿õ ¿ç¿¿ëýëòèéã ñóäàëæ, íýãòãýí ä¿ãíýõ áîëîëöîîã îëãîäîã. պ人 àæ àõóéí ñàëáàðûí áîëîâñîí õ¿÷èí, àøèãëàãäàæ áàéãàà ìàøèí, òåõíèê, õàøàà, õóäãèéí òîîëëîãûã 1996 îíîîñ õîéø ãóðâàí æèë òóòàìä ÿâóóëæ áàéíà. Ìàë àæ àõóéí õóâüä ãîë ¿éëäâýðëýã÷èä íü ìàë÷äûí ºðõèéí àæ àõóé þì. Ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéã æèëèéí òóðø ýðõëýí, á¿òýýãäýõ¿¿í, îðëîãîîð íü àìüäðàëûíõàà ýõ ñóðâàëæèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéãàà ºðõèéã ìàë÷èí ºðõºä õàìðóóëíà. Ãàçàð òàðèàëàí. Ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýýñ òàðèàëñàí òàëáàé, óðãàöûí ìýäýýã áàã, õîðîîä àâ÷ ñóì, ä¿¿ðýãò íýãòãýæ, óëìààð àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãààð äàìæèí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò íýãòãýí áîëîâñðóóëäàã. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ãîë òàðèìàë íü ¿ð òàðèà, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, ìàëûí òýæýýëèéí óðãàìàë áºãººä òýäãýýðèéí òàðèàëñàí òàëáàé, óðãàö õóðààëò, ãà-ãèéí óðãàöûí õýìæýýã óëñ, îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä òîäîðõîéëíî.

160


SECTION 10. AGRICULTURE

AGRICULTURE The output of agriculture is the total value of agricultural products, which are the result of rearing of livestock and domestic animals and cultivation of plants during the year.

Livestock. The livestock census and related surveys are not only a primary source of data for livestock sector but also are a basic data for economic accounts of agriculture.

The main livelihood source and the wealth is livestock in Mongolia. Thus, agriculture statistics has been more developed than those of other economic activities. In 1918 the livestock census was conducted, covering only 4 aimags of the Khalkha Mongol. There was no summarized information for livestock census before 1918 at the country level, although the census was conducted from time to time. The livestock census was conducted in aimags and khoshuud in different periods, with no overall plan and arrangement.

Since 1924, when Statistical Office was set up livestock censuses under general methodology, indicators, and plan. The census was conducted mostly in summer and autumn months of August and September. Since 1961 it has been conducted in December. The advantage of this period is that it conforms to livestock production year and data of indicators for livestock income and expenditure has been finalized. The result of the livestock census shows not only the growth and decline of livestock and domestic animals, but also gives opportunity to study some indicators of flock reproduction. In livestock sector, the main producer is a herder household. Households that run livestock production for their livelihood source are considered as a herder household.

The census of staff, machinery, technique and fences in operation in agriculture sector is held every 3 years.

Crop. Bagh and Khoroo collect data on sown area and harvest from establishments, enterprises, and households, engaged in agricultural production and send to Statistical Divisions of aimags and the capital city through soums and districts. From there, the compiled data are sent to the National Statistical Office for processing. Main grains of crop production are cereals, potatoes, vegetables, and fodder. The sown area and the total harvest, yield rate are estimated at the state and aimag levels.

161


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.1 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ GROSS AGRICULTURAL OUTPUT Ñàëáàð

Sector

Îíû ¿íýýð Á¿ãä Total ¯¿íýýñ: Of which: ìàë àæ àõóé livestock ãàçàð òàðèàëàí crops 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð Á¿ãä Total ¯¿íýýñ: Of which: ìàë àæ àõóé livestock ãàçàð òàðèàëàí crops Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: *Preliminary data

2002

2003 At current prices 358 196.2 410 945.3 284 921.5 73 274.7 317 605.7

315 968.1 94 977.2 At constant prices of 2000 338 700.7

248 163.8 69 441.9

258 954.1 79 746.6

2004

ñàÿ òºã mln. tog 2005*

578 878.4

735 531.3

474 932.7 103 945.7

622 829.4 112 701.9

413 110.5

446 630.4

334 956.4 78 154.1

367 072.7 79 557.7

10.2 ÕÀÀ-Í ÃÎË ÍÝÐ ÒªÐËÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ OUTPUT OF MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS Á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàõ, íÿäàëãààíû æèíãýýð ¿õðèéí õîíü, ÿìààíû ãàõàéí Àðüñ, øè𠯿íýýñ: àäóóíû ¿õðèéí õîíèíû ÿìààíû Õîíèíû íîîñ Íîîëóóð Ñ¿¿ ªíäºã Yð òàðèà Áóóäàé Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî Y¿íýýñ: Áàéöàà Ìàíæèí Ëóóâàí Ñîíãèíî ªðãºñò õýìõ

162

Commodities Meat, slaughter weight beef mutton & goat pork Hide and skin Of which: horse cattle sheep goat Sheep wool Cashmere Milk Eggs Cereals Wheat Potato Vegetables Of which: Cabbage Turnip Carrot Onion Cucumber

õýìæèõ íýãæ

Unit

ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.ø

2002

2003

2004

2005

thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons thous.pcs

204.4 60.7 94.9 0.3 8 409.6

153.4 43.6 80.9 0.2 6 134.4

204.1 57.3 97.8 0.2 6 655.2

193.1 48.6 94.8 0.2 6 927.1

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ñàÿ ø. ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.pcs thous.pcs thous.pcs thous.pcs thous.tons thous.tons thous.tons mln.pcs thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons

428.1 585.6 4 424.6 2 268.4 17.0 2.9 276.6 4.2 125.9 123.1 51.9 39.7

256.1 469.0 3 434.7 1 578.4 15.2 2.7 292.4 7.1 165.0 160.4 78.7 59.6

317.9 462.2 3 243.4 2 445.1 15.3 3.2 328.6 16.0 138.4 135.6 80.2 49.2

328.0 404.3 3 038.3 2 793.4 18.4 3.9 335.1 21.3 75.5 73.5 82.8 64.1

ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons thous.tons

10.5 11.2 7.5 1.4 3.2

15.0 25.4 9.9 1.8 2.0

13.8 11.8 12.8 1.7 2.0

14.9 14.7 20.9 2.8 2.4


SECTION 10. AGRICULTURE 10.3 ÍÝà կÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÕªÄªª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËT MAIN AGRICULTURAL PRODUCTION PER CAPITA êã kg Á¿òýýãäýõ¿¿í Commodities 2002 2003 2004 2005 Ìàõ, íÿäàëMeat, slaughter ãààíû æèíãýýð weight 83.1 62.3 81.0 75.4 Ñ¿¿ Milk 112.5 117.4 130.5 130.8 ªíäºã, øèð Eggs, pcs 1.7 2.8 6.4 8.3 ¯ð òàðèà Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî

Cereals Potato Vegetables

51.2 21.1 16.2

50.6 31.6 23.9

55.0 31.8 19.5

29.5 32.3 25.0

10.4 ÌÀË, ÒÝÆÝÝÂÝÐ ÀÌÜÒÄÛÍ ÒÎÎ NUMBER OF LIVESTOCK & HOUSEHOLD ANIMALS Òºðºë Á¿ãä òýìýý àäóó ¿õýð õîíü ÿìàà

Ìàë, ìÿí.òîë Total camel horse cattle sheep goat

23 897.6 253 1 988.9 1 884.3 10 636.6 9 134.8

2003 2004 Livestock, thous.heads 25 427.7 28 027.9 256.7 256.6 1 968.9 2 005.3 1 792.8 1 841.6 10 756.4 11 686.4 10 652.9 12 238.0

Á¿ãä òýìýý àäóó ¿õýð õîíü ÿìàà

¯¿íýýñ: Õóâèéí ìàë Total camel horse cattle sheep goat

23 280.0 247.2 1 953.0 1 853.4 10 232.4 8 994.1

Of which: Private livestock 24 888.8 27 517.5 251.8 252.1 1 937.5 1 973.4 1 768.3 1 817.0 10 417.6 11 376.9 10 513.5 12 098.1

29 901.7 250 2 001.2 1 940.3 12 582.9 13 127.4

13 274 61 603 652 307 1 177 73 19

Household animals, heads 13 733 17 180 90 591 177 395 612 634 320 402 1 047 839 225 257 1 1

22 677 141 701 808 386 789 526 1

ãàõàé øóâóó öàà áóãà èëæèã,ëóóñ çºãèé, á¿ë òóóëàé ¿íýã

Type

Òýæýýâýð àìüòàä, òîë pig poultry reindeer donkey bees, hives rabbit fox

2002

2005 30 398.8 254.2 2 029.1 1 963.6 12 884.5 13 267.4

163


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.5 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò NUMBER OF LIVESTOCK, by regions, aimags and the Capital and by type, at the end of year ìÿí. ?îë Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

ÁYÃÄ ÁYÃÄ

TOTAL

23 897.6

25 427.7

6 482.2 1 234.2 1 010.5 1 443.2 1 470.4 1 323.9

7 410.8 1 315.6 1 261.2 1 628.6 1 664.4 1 541.0

7 724.6 1 748.8 862.2 1 387.7 159.7 1 665.4 1 900.8

8 131.8 1 837.5 1 099.2 1 107.9 107.9 1 918.8 2 060.4

5 737.3 80.0 166.0 825.8 1 475.0 909.1 683.4 1 598.0

5 723.7 107.0 122.2 926.4 1 598.1 907.4 587.0 1 475.6

3 720.0 825.4 1 516.1 1 378.5

3 918.2 843.8 1 622.7 1 451.7

233.5

243.3

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

thous. heads 2005

TOTAL 28 027.9 West region 8 524.8 1 346.6 1 539.6 1 901.8 1 948.3 1 788.5 Khangai region 9 050.9 1 948.2 1 323.6 1 213.2 115.2 2 155.5 2 295.2 Central region 6 252.8 129.4 125.1 1 018.5 1 780.9 1 070.1 577.4 1 551.4 East region 3 973.2 887.9 1 580.0 1 505.3 Ulaanbaatar

30 398.8 9 242.1 1 320.5 1 834.3 2 102.3 2 021.3 1 963.7 10 090.3 2 195.0 1 553.4 1 399.3 137.3 2 301.0 2 504.3 6 628.2 155.8 142.9 971.0 1 829.1 1 121.6 627.5 1 780.3 4 191.2 978.4 1 523.1 1 689.7

226.4

247.0

Á¿õ ìàë, ñàÿ òîë. Total livestock, mln.heads 33.0 31.0 29.0 27.0

30.4 26.1

25.0 23.0 2001

164

28 23.9 2002

25.4 2003

2004

2005


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

Òýìýý ÁYÃÄ

TOTAL

Camel 253.0

256.7

66.8 5.9 22.3 7.0 14.8 16.8

69.1 5.6 23.9 7.1 15.6 16.9

37.4 0.7 19.4 0.7 0.1 13.3 3.2

39.1 0.7 20.7 0.6 0.1 14.0 3.0

123.9 0.4 0.1 28.2 19.7 72.0 0.8 2.7

123.5 0.5 0.1 29.0 20.4 70.2 0.7 2.6

24.8 6.2 12.4 6.2

25.1 6.3 12.9 5.9

0.1

0.1

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Á¿ãä Àðõàíãàé Arkhangai Bayankhongor Áàÿíõîíãîð Bulgan Áóëãàí Orkhon Îðõîí Ovorkhangai ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Á¿ãä Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð Darkhan-Uul Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Dornogovi Dundgovi Äóíäãîâü ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Á¿ãä Dornod Äîðíîä Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2005

256.6 West region 68.1 4.8 24.5 6.4 15.8 16.6 Khangai region 38.8 0.7 21.0 0.5 0.1 13.8 2.7 Central region 125.1 0.5 0.0 29.6 21.3 70.8 0.5 2.4 East region 24.5 6.4 12.6 5.5 Ulaanbaatar 0.0

Òýìýý, ìÿí.òîë.

254.2 68.3 4.3 25.0 6.3 15.8 16.9 39.5 0.7 22.8 0.4 0.1 13.1 2.4 123.1 0.4 0.1 28.5 20.7 70.8 0.4 2.2 23.2 6.3 11.8 5.1 0.1

Camel, thous.heads

350.0 300.0 250.0

285.2 253

256.7

256.6

254.2

200.0 2001

2002

2003

2004

2005

165


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004 Horse

Àäóó ÁYÃÄ

TOTAL

1 988.9

1 968.9

313.2 60.6 35.1 93.4 60.9 63.2

327.6 62.1 40.5 94.1 63.9 67.0

703.5 197.7 54.1 156.7 11.6 115.1 168.3

679.1 192.6 61.7 128.3 7.8 123.8 164.9

481.8 7.3 10.7 74.8 113.4 42.2 47.6 185.8

457.5 10.0 8.6 83.0 111.1 36.7 42.9 165.2

474.1 115.5 188.8 169.8

487.2 121.8 194.7 170.7

16.2

17.5

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2005

2 005.4 West region 347.6 60.8 47.2 96.1 70.3 73.2 Khangai region 684.8 191.2 66.2 128.7 9.7 132.9 156.1 Central region 477.0 11.1 8.1 87.5 120.7 40.9 39.5 169.2 East region 478.4 124.7 185.5 168.2 Ulaanbaatar 17.6

Àäóó, ìÿí òîë. Horse, thous.heads 2250 2200 2150

2191.8

2100 2029.1

2050 2000 2005.3

1988.9

1950

1968.9 1900 2001

166

2002

2003

2004

2005

2 029.1 363.6 57.6 54.5 101.2 73.2 77.1 694.0 194.4 70.8 136.4 7.8 136.6 148.0 477.3 11.9 7.5 79.1 119.5 42.8 37.1 179.4 477.4 128.7 177.7 171.0 16.8


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2003

2002

2004

¯õýð ÁYÃÄ

TOTAL

1 884.3

1 792.8

339.4 84.3 16.5 83.1 83.1 72.4

357.8 87.5 19.9 87.4 89.3 73.7

808.2 253.4 82.6 141.1 20.6 75.3 235.2

727.8 230.9 85.3 85.2 11.9 83.0 231.5

307.1 2.3 24.5 37.3 32.7 6.9 94.1 109.3

271.1 3.3 17.3 44.7 36.9 5.9 71.5 91.5

384.1 99.7 140.4 144.0

391.4 101.1 151.3 139.0

45.4

44.8

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

2005

Cattle 1 841.6 West region 390.9 86.0 24.8 96.2 100.3 83.6 Khangai region 747.8 231.7 90.6 84.5 11.4 91.2 238.4 Central region 282.1 3.9 17.1 49.9 42.1 7.4 68.4 93.3 East region 375.2 98.5 138.4 138.3 Ulaanbaatar 45.4

1 963.6 421.8 80.5 30.6 107.2 108.9 94.6 815.8 253.2 96.7 98.1 13.2 99.7 254.9 302.8 4.5 19.4 44.7 43.8 8.6 73.7 108.1 373.3 99.8 125.3 148.2 50.0

¯õýð, ìÿí.òîë. Cattle, thous.heads 2100 2000

1963.6 2069.6

1900 1884.3

1800

1792.8

1700

1841.6

1600 1500 2001

2002

2003

2004

2005

167


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

Õîíü ÁYÃÄ

TOTAL

2004

10 636.6

Sheep 10 756.4

2 880.8 540.6 357.6 715.0 754.7 512.9

3 082.3 546.2 401.9 773.6 798.5 562.1

3 401.1 769.9 294.1 688.4 73.7 805.9 769.1

3 420.1 806.6 332.1 540.5 42.8 881.7 816.4

2 487.0 32.7 77.1 340.4 685.6 227.7 316.7 806.8

2 368.7 40.0 55.8 355.1 724.0 202.8 266.2 724.8

1 773.6 418.5 711.0 644.1

1 788.5 406.9 722.5 659.1

94.1

96.8

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2005

11 686.4 West region 3 495.1 554.3 482.5 903.1 926.4 628.8 Khangai region 3 784.7 861.1 381.6 593.3 45.2 971.5 932.0 Central region 2 503.7 48.7 57.1 381.9 787.0 230.6 253.6 744.8 East region 1 817.7 424.0 706.4 687.3 Ulaanbaatar 85.3

12 884.5 3 862.6 557.5 587.7 1 026.4 987.7 703.3 4 283.2 991.6 447.1 689.1 55.8 1 059.4 1 040.2 2 696.4 59.1 65.4 372.5 819.7 246.4 277.6 855.7 1 948.2 469.9 696.0 782.3

Õîíü, ìÿí.òîë. Sheep, thous.heads

14000 13000

11686.4

12000 11000

12884.5

11937.3 10636.6

10000

10756.4

9000 2001

168

2002

2003

2004

2005

94.2


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.5-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.5 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

ßìàà ÁYÃÄ

TOTAL

Goat 9 134.7 2 881.8 542.8 579.0 544.6 556.8 658.6

10 652.7 West region 3 574.1 614.2 775.1 666.4 697.1 821.3

2 774.2 527.1 412.1 400.7 53.6 655.7 725.0

3 265.5 606.7 599.3 353.2 45.3 816.4 844.6

2 337.8 37.4 53.6 345.0 623.7 560.4 224.3 493.4

2 502.9 53.2 40.4 414.6 705.8 591.7 205.6 491.6

1 063.3 185.4 463.5 414.4

1 226.0 207.7 541.2 477.1

77.6

84.2

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2005

12 238.0

13 267.2

4 222.9 640.8 960.6 799.9 835.3 986.3 Khangai region 3 794.8 663.6 764.2 406.2 48.8 946.0 966.0 Central region 2 864.9 65.2 42.7 469.6 809.9 720.4 215.5 541.6 East region 1 277.4 234.3 537.1 506.0 Ulaanbaatar 78.1

ßìàà, ìÿí.òîë.

4 525.8 620.6 1 136.5 861.2 835.7 1 071.8 4 257.8 755.1 916.0 475.3 60.4 992.2 1 058.8 3 028.6 79.9 50.5 446.2 825.4 753.0 238.7 634.9 1 369.1 273.7 512.3 583.1 85.9

Goat, thous.heads

14000 12000

10652.9

13267.4 12238

10000 8000

9591.3

9134.8

6000 4000 2001

2002

2003

2004

2005

169


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.6 ÕÝÝËÒÝÃ× ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò NUMBER OF BREEDING STOCK, by regions, aimags and Capital and by type, at the end of year

Á¿ãä Àéìàã, Aimags and Total íèéñëýë the Capital 2003 2004 2005 ÁYÃÄ TOTAL 10 804.8 11 604.5 12 883.7 Áàðóóí á¿ñ Total 3 113.1 3 490.0 3 911.9 Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 584.9 568.2 585.2 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 492.8 603.5 736.5 Çàâõàí Zavkhan 667.3 755.9 856.1 Óâñ Uvs 728.7 825.5 907.6 Õîâä Khovd 639.3 736.9 826.5 Õàíãàéí á¿ñ Total 3 391.8 3 699.3 4 197.0 Á¿ãä Àðõàíãàé Arkhangai 772.5 804.3 911.6 448.8 530.9 628.7 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Bulgan 498.9 522.8 605.1 Áóëãàí Îðõîí Orkhon 39.8 51.0 59.4 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 762.8 834.7 926.9 Õºâñãºë Khovsgol 869.1 955.6 1 065.4 Òºâèéí á¿ñ Total 2 480.6 2 595.0 2 840.7 Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 45.4 55.1 68.0 59.7 57.5 66.6 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi 376.3 409.4 407.6 Dundgovi 674.9 711.7 769.1 Äóíäãîâü 374.2 409.0 463.9 ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge 273.1 260.6 282.6 Òºâ Tov 676.8 691.9 782.9 Ç¿¿í á¿ñ Total 1 702.6 1 712.7 1 817.6 Á¿ãä Dornod 369.7 385.3 429.2 Äîðíîä Sukhbaatar 684.1 656.8 642.7 Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Khentii 648.8 670.6 745.7 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 116.8 107.5 116.3

170

ìÿí. òîë thous. heads Èíãý ÿ¿ Female camel Mare 2003 2004 2005 2003 2004 2005 77.7 77.4 76.3 580.1 571.8 569.7 West region 17.8 17.6 17.7 95.8 96.9 98.9 1.4 1.2 1.1 18.5 18.3 17.2 6.5 6.6 6.7 11.3 12.2 14.2 1.0 1.0 1.0 27.4 26.6 27.2 4.4 4.4 4.4 18.0 18.8 19.1 4.6 4.4 4.5 20.6 21.0 21.2 Khangai region 11.5 11.3 11.4 200.7 195.5 195.3 0.2 0.2 0.1 56.7 55.3 55.2 6.5 6.4 6.8 18.6 18.5 19.3 0.2 0.1 0.1 43.0 41.0 42.3 0.0 0.0 0.0 2.6 3.0 2.3 3.9 3.9 3.8 34.0 35.0 36.8 0.7 0.7 0.6 45.8 42.7 39.4 Central region 41.0 41.3 40.1 139.2 138.4 135.1 0.2 0.2 0.1 2.9 3.1 3.4 0.0 0.0 0.0 2.6 2.4 2.1 9.7 10.0 9.6 22.3 22.8 20.8 6.2 6.5 6.6 32.9 34.9 34.2 24.0 23.7 23.0 10.0 10.2 10.3 0.2 0.2 0.2 13.6 12.0 11.0 0.7 0.7 0.6 54.9 53.0 53.3 East region 7.3 7.1 6.9 138.8 135.5 135.5 1.8 1.8 1.9 34.5 34.7 36.2 3.8 3.7 3.6 54.2 52.5 50.4 1.7 1.6 1.4 50.1 48.3 48.9 Ulaanbaatar 0.0 0.0 0.0 5.6 5.5 4.9


SECTION 10. AGRICULTURE

¯íýý Àéìàã, Aimags and Cow íèéñëýë the Capital 2003 2004 ÁYÃÄ TOTAL 721.4 733.3 Áàðóóí á¿ñ Total 154.4 160.8 Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 37.4 36.4 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 9.3 10.1 Çàâõàí Zavkhan 34.8 36.7 Óâñ Uvs 40.4 42.6 Õîâä Khovd 32.5 35.0 Õàíãàéí á¿ñ Total 278.7 287.1 Á¿ãä Àðõàíãàé Arkhangai 87.7 88.2 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 34.8 35.4 Bulgan 31.9 32.8 Áóëãàí Îðõîí Orkhon 3.9 4.9 31.2 33.2 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 89.2 92.6 Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total 114.0 117.6 Á¿ãä 1.4 1.6 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 7.7 7.6 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi 19.1 19.9 Dundgovi 15.2 17.1 Äóíäãîâü ªìíºãîâü Omnogovi 2.9 3.1 29.2 28.4 Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov 38.5 39.9 Ç¿¿í á¿ñ Total 152.7 145.5 Á¿ãä Äîðíîä Dornod 39.5 38.0 Sukhbaatar 58.8 53.8 Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Khentii 54.4 53.7 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 21.6 22.1

2005 764.3 167.4 34.0 11.8 39.5 44.4 37.7 306.0 92.4 36.9 36.8 5.4 36.4 98.1 122.2 1.8 8.4 17.5 17.4 3.3 29.5 44.3 145.1 38.9 48.8 57.4 23.6

(Õ¿ñíýãò 10.6-ãèéí ¿ðãýëæëýë - Table 10.6 continuation) Ýì õîíü Ýì ÿìàà Ewe Female goat 2003 2004 2005 2003 2004 2005 4 853.2 5 147.5 5 751.8 4 572.4 5 074.8 5 721.8 West region 1 353.8 1 495.3 1 688.9 1 491.3 1 719.4 1 939.1 252.6 242.2 251.5 275.0 270.0 281.4 164.7 198.4 242.9 301.2 376.2 460.9 330.0 373.5 431.2 274.1 318.2 357.3 368.2 413.7 458.6 297.7 346.0 381.1 238.3 267.5 304.7 343.3 409.0 458.4 Khangai region 1 515.8 1 645.1 1 881.4 1 385.1 1 560.1 1 802.8 366.0 379.7 441.9 261.8 280.9 321.9 144.4 163.3 189.5 244.5 307.3 376.2 259.0 271.8 314.9 164.8 177.0 210.9 14.0 21.0 25.5 19.3 22.0 26.2 365.3 395.3 441.9 328.5 367.2 408.0 367.1 414.0 467.7 366.2 405.7 459.6 Central region 1 086.5 1 114.4 1 222.9 1 099.9 1 183.3 1 320.4 18.4 22.5 27.5 22.6 27.7 35.2 28.0 27.3 32.8 21.5 20.1 23.3 156.3 165.9 167.0 169.0 190.8 192.7 317.7 332.6 359.4 302.9 320.6 351.5 87.2 92.0 104.0 250.1 280.0 323.3 129.7 121.2 132.2 100.4 98.7 109.7 349.2 352.9 400.0 233.4 245.4 284.7 East region 850.7 851.2 912.5 553.1 573.4 617.7 198.3 204.1 226.4 95.6 106.7 125.9 331.9 313.3 313.1 235.4 233.5 226.7 320.5 333.8 373.0 222.1 233.2 265.1 Ulaanbaatar 46.5 41.4 46.0 43.0 38.6 41.8

171


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.7 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ ÒÎËÃÎÉÍ Õ¯ÐÑÝÍ ÄÝÝÄ ÕÝÌÆÝÝ, ìàëûí òºðºë, îíîîð HIGHEST NUMBER OF LIVESTOCK, by type and years

Type

Òºðºë Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

1918 îíîîñ ìÿí.òîë thous.heads 33 568.9 895.3 3 163.5 3 824.7 15 936.4 11 061.9

since1918 1961 îíîîñ îí ìÿí.òîë year thous.heads 1999 33 568.9 1954 751.7 1999 3 163.5 1999 3 824.7 1941 15 191.3 1998 13 267.4

since1961 îí year 1999 1961 1999 1999 1999 2005

10.8. ÖÝÂÝÐ, ÝÐËÈÉÇ, ÍÓÒÃÈÉÍ ØÈËÄÝà ÎÌÃÈÉÍ ÁÎËÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÑÀÉÆÐÓÓËÑÀÍ YYËÄÐÈÉÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ìàëûí òºð뺺ð NUMBER OF FRESHBRED, CROSSBRED, THOROUGHBRED AND IMPROVED BRED ANIMALS, by type ìÿí.òîë thous.heads Type Òºðºë 2002 2003* 2004* 2005* Freshbred livestock Öýâýð ¿¿ëäðèéí ìàë Á¿ãä Total 645.9 1 161.0 1 211.3 1 520.7 Yõýð Cattle 25.3 15.7 26.5 21.7 Õîíü Sheep 504.2 975.3 1 013.1 1 205.2 ßìàà Goat 116.4 170.0 171.7 293.8 Crossbred livestock Ýðëèéç ìàë Á¿ãä Total 937.5 380.4 450.4 356.9 Yõýð Cattle 91.6 57.9 53.5 55.5 Õîíü Sheep 545.5 68.1 73.7 53.9 ßìàà Goat 300.4 254.4 323.2 247.5 Thoroughbred livestock Íóòãèéí øèëäýã Á¿ãä Total 1 152.4 572.8 708.4 697.4 Òýìýý Camel 5.2 5.2 5.3 7.3 Àäóó Horse 36.3 19.0 21.4 16.5 Yõýð Cattle 3.8 2.5 0.7 0.5 Õîíü Sheep 564.7 65.5 81.6 113.0 ßìàà Goat 542.4 480.6 599.4 560.1 Improved bred animals Íóòãèéí ñàéæðóóëñàí Á¿ãä Total 1 111.5 1 177.5 1 253.2 Òýìýý Camel 0.5 0.7 1.3 Àäóó Horse 10.2 12.6 21.3 Yõýð Cattle 21.8 23.2 27.9 Õîíü Sheep 738.8 719.0 753.2 ßìàà Goat 340.2 422.0 449.5 * ÕÕÀÀß-íààñ øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëñàí àíãèëëûí äàãóó ãàðãàâ. Òàéëáàð: * It compiled by the updated classifications of the Ministry of Food and Agriculture Note:

172


SECTION 10. AGRICULTURE 10.9 ÒªË ÁÎÉÆÈËÒ, òºð뺺ð, îíû ýöýñò REARING OF YOUNG ANIMALS, by type, at the end of year

Îí Year

Á¿ãä Total

áîòãî young camels

óíàãà foals

Áîéæñîí òºë, ìÿí.òîë. 2002 2003 2004 2005

6 808.7 7 885.5 9 296.1 9 333.0

òóãàë calves

25.1 31.7 35.8 34.6

318.0 306.3 384.1 387.4

513.5 512.8 549.0 569.3

60 75 86 80

3 612.5 3 761.0 4 250.4 4 372.8

2 339.6 3 273.7 4 076.8 3 968.9

Percentage of survivals

87.8 83.7 86.8 93.0 93.4 92.7 87.8 94.4 97.2 95.1 94.0 97.1 94.1 93.3 92.3 96.0 100 ýõýýñ áîéæóóëñàí òºë, òîëãîé Average rate of survivals of young animals per 100 female breeding stock, head

2002 2003 2004 2005

èøèã kids

Number of survivals, thous.heads

Òºë áîéæèëòûí õóâü 2002 2003 2004 2005

õóðãà lambs

30 42 46 45

46 52 66 68

88.1 93.4 97.4 95.1

86.4 93.8 97.4 93.0

66 77 88 85

54 78 89 78

60 66 76 78

10.10 Ç¯É ÁÓÑÀÀÐ ÕÎÐÎÃÄÑÎÍ ÒÎÌ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, òºð뺺ð, îíû ýöýñò LOSSES OF ADULT ANIMALS, by type, at the end of year ìÿí. òîë thous. heads Òºðºë Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Type Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

2002 2 917.6 25.7 213.4 196.4 1 174.0 1 308.1

2003 1 324.3 7.3 136.7 215.4 536.6 428.4

2004 291.7 2.4 31.0 46.0 116.0 96.3

2005 677.2 3.7 39.1 58.1 255.7 320.7

173


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.11 Õ¯ÍÑÝÍÄ ÕÝÐÝÃËÝÑÝÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ìàëûí òºð뺺ð, îíû ýöýñò TOTAL LIVESTOCK SLAUGHTERED FOR CONSUMPTION, by type, end of year ìÿí.òîë thous.heads Òºðºë Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Type

2002

2003

2004

Total

6 076.1 5 034.5 6 404.9 Camel 31.8 20.7 33.3 Horse 314.2 193.6 317.6 Cattle 502.5 388.7 454.2 Sheep 3 739.6 3 104.4 3 204.3 Goat 1 488.0 1 327.1 2 395.5 Îíû ýõíèé ìàëä ýçëýõ õóâü Percentage to total livestock at the beginning of the year

Á¿ãä Òýìýý Àäóó ¯õýð Õîíü ßìàà

Total Camel Horse Cattle Sheep Goat

23.3 11.1 14.3 24.3 31.3 15.5

21.1 8.2 9.7 20.6 29.2 14.5

25.2 13.0 16.1 25.3 29.8 22.5

Õ¿íñýíä õýðýãëýñýí ìàë Livestock slaughtered for consumption 7000.0

6500.0

6000.0

5500.0

5000.0

4500.0 2001

174

2002

2003

2004

2005

2005 6 284.0 33.4 324.5 389.2 2 918.2 2 618.8

22.4 13.0 16.2 21.1 25.0 21.4


SECTION 10. AGRICULTURE 10.12 ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ÒªÐ˪ªÐ 2005 ÎÍÄ ÝÕÍÈÉ ÒÀÂÀÍ ÁÀÉÐÒ ÎÐÑÎÍ ÀÉÌÀÃ, ÑÓÌ, ìàëûí òºð뺺ð RANK OF FIRST FIVE AIMAGS AND SOUMS BY NUMBER OF LIVESTOCK, in 2005, by type

Àéìàã, Aimags

Õºâñãºë Khovsgol ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Àðõàíãàé Arkhangai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs

Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

Ñóì Soums Àéìãèéí íýð Aimags

Ñóìûí íýð Soums

Íèéò ìàëûí òîîãîîð By total livestock Ýðäýíýäàëàé 2 504.3 Äóíäãîâü Dundgovi Erdenedalai 2 301.2 ªâºðõàíãàé Áàÿíãîë Ovorkhangai Bayangol 2 195.0 Àðõàíãàé Ýðäýíýìàíäàë Arkhangai Erdenemandal Óâñûí Òýñ 2 102.1 Uvs Tes 2 021.3 Õîâä Áóëãàí Khovd Bulgan Òýìýýãýýð

ªìíºãîâü Omnogovi Äîðíîãîâü Dornogovi Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Äóíäãîâü Dundgovi

70.8

Àðõàíãàé Arkhangai Òºâ Tov Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Õºâñãºë Khovsgol

194.4

28.5 25.0 22.8 20.7

179.4 177.7 171.0 148.0

Ìàëûí òîî, ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

273.3 213.7 208.9 200.4 191.8

By camels

ªìíºãîâü Õàíáîãä Omnogovi Khanbogd Áàÿíõîíãîð Áàÿíëèã Bayankhongor Bayanlig ªìíºãîâü Ìàíäàë-Îâîî Omnogovi Mandal-Ovoo ªìíºãîâü Ìàíëàé Omnogovi Manlai Äóíäãîâü ªëçèéò Dundgovi Olziit Àäóóãààð By horses Áóëãàí Ñàéõàí Bulgan Saikhan Ýðäýíýöàãààí Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Erdenetsagaan Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Sukhbaatar ̺íõõààí Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Munkhkhaan Õýíòèé Áàòíîðîâ Khentii Batnorov

13.6 10.2 10.2 7.1 6.2

24.2 23.6 20.9 19.8 19.7

175


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ

Àéìàã, Aimags

Õºâñãºë Khovsgol Àðõàíãàé Arkhangai Õýíòèé Khentii Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Óâñ Uvs

Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Number of livestock, thous.heads

254.9 253.2 148.2 125.3 108.9

(Õ¿ñíýãò 10.12-ûí ¿ðãýëæëýë Table 10.12 continuation ) Ñóì Soums Ìàëûí òîî,ìÿí.òîë Àéìãèéí íýð Ñóìûí íýð Number of Aimags Soums livestock, thous.heads ¯õðýýð By cattle Àðõàíãàé ªíäºð-Óëààí Arkhangai Ondor-Ulaan ªâºðõàíãàé Óÿíãà Ovorkhangai Uyanga Àðõàíãàé Òàðèàò Arkhangai Tariat ×óëóóò Àðõàíãàé Chuluut Arkhangai Àðõàíãàé Èõòàìèð Arkhangai Ikhtamir Õîíèîð

ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Çàâõàí Zavkhan Àðõàíãàé Arkhangai Óâñ Uvs Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Õîâä Khovd Õºâñãºë Khovsgol ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor

176

1 059.4 1 040.2 1 026.4 991.6 987.7

1 136.5 1071.8 1 058.8 992.2 916.0

29.8 24.7 24.5 24.1 24.1

By sheep

Ýðäýíýäàëàé Äóíäãîâü Dundgovi Erdenedalai ªâºðõàíãàé Áàÿíãîë Ovorkhangai Bayangol Óâñ Òýñ Uvs Tes Àðõàíãàé Ýðäýíýìàíäàë Arkhangai Erdenemandal Áóëãàí Ñàéõàí Bulgan Saikhan ßìààãààð By goat ªâºðõàíãàé Áîãä Ovorkhangai Bogd Õîâä Áóëãàí Khovd Bulgan Äóíäãîâü Ýðäýíýäàëàé Dundgovi Erdenedalai ªìíºãîâü Íîìãîí Omnogovi Nomgon Õîâä Ìàíõàí Khovd Mankhan

128.9 121.4 120.1 118.8 96.2

127.4 125.3 118.4 107.0 106.5


SECTION 10. AGRICULTURE 10.13 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HERDSMEN HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002 175 911 48 652 11 223 8 243 10 121 9 928 9 137 72 747 17 040 11 643 7 842 1 189 17 814 17 219 32 660 424 1 190 3 933 8 040 6 482 3 244 9 347 19 634 4 683 7 573 7 378 2 218

2003

2004

2005

172 412 169 024 West region 48 576 48 829 11 200 11 511 8 109 8 083 10 230 10 187 9 920 10 030 9 117 9 018 Khangai region 70 388 68 213 17 077 16 065 11 349 11 383 7 268 6 735 794 746 17 416 17 055 16 484 16 229 Central region 31 409 30 285 475 500 919 890 4 092 3 936 7 955 7 803 6 328 6 313 2 921 2 893 8 719 7 950 East region 19 843 19 311 4 803 4 628 7 688 7 758 7 352 6 925 Ulaanbaatar 2 196 2 386

168 344 48 781 10 961 8 129 10 278 10 057 9 356 67 716 15 991 11 336 6 361 858 17 088 16 082 30 677 505 1 005 3 858 7 877 6 283 3 169 7 980 18 732 4 350 7 310 7 072 2 438

10.14 ÕÓÂÈÉÍ ÌÀËÒÀÉ ªÐÕÈÉÍ Á¯ËÝÃËÝËÒ*, ìàëûí òîîíû á¿ëãýýð GROUPING OF HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PRIVATE LIVESTOCK* by group number of livestock Ìàëûí òîî Ä¿í >10 11-30 31-50 51-100 101-200

Number of livestock Total >10 11-30 31-50 51-100 101-200

2002 243 234 33 183 42 796 36 165 55 905 46 051

2003 236 210 29 897 39 341 32 396 52 871 47 393

201-500 201-500 25 313 29 669 501-999 501-999 3 160 3 870 1000-1499 1000-1499 601 684 1500-2000 1500-2000 36 61 2001+ 2001+ 24 28 Òàéëáàð:* Ìàë÷èí ºðõ áîëîí àìèíäàà ìàëòàé ºðõèéí ä¿íãýýð ãàðãàâ Note:* Obtained as the sum of herdsmen household and households with private livestock

2004

2005

229 437 28 010 34 295 28 930 48 860 47 946

225 391 24 280 32 214 26 919 46 138 49 498

34 941 5 367 943 98 47

38 245 6 527 1 354 142 74

177


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.15 ÌÀË×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HERDSMEN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

389 765

377 936

112 958 24 207 19 379 24 317 22 788 22 267

110 802 23 513 18 433 23 786 22 390 22 680

155 846 34 053 25 190 16 821 2 585 38 213 38 984

148 929 33 983 24 000 14 722 1 806 37 007 37 411

71 071 879 1 974 9 068 18 733 14 160 7 055 19 202

67 604 837 1 982 8 601 17 845 13 632 5 997 18 710

44 780 10 489 18 612 15 679

45 341 10 411 18 430 16 500

5 110

5 260

2005

369 704 West region 110 190 24 889 18 050 23 560 21 988 21 703 Khangai region 143 979 31 648 24 378 13 733 1 596 35 329 37 295 Central region 65 450 989 1 689 8 555 17 339 13 358 6 422 17 098 East region 43 923 9 724 19 000 15 199 Ulaanbaatar 6 162

364 293 107 980 23 234 18 642 23 300 21 343 21 461 140 775 32 073 24 445 12 529 1 634 33 779 36 315 66 427 1 043 2 541 8 498 16 936 13 152 6 707 17 550 42 749 9 894 18 214 14 641 6 362

10.16 ÌÀË×ÄÛÍ ÍÀÑÍÛ Á¯ÒÝÖ AGE COMPOSITION OF HERDSMEN õóâü percentage Íàñíû á¿ëýã

Age group

Á¿ãä ¯¿íýýñ:

Total breeders of which:

16-35

2002

2003

2004

2005

100.0

100.0

100.0

100.0

16-35

54.1

53.4

52. 2

50. 6

36-55*/60**

36-55*/60**

32.9

33.5

34. 6

36. 2

56*+/61**+ Òàéëáàð: * Ýìýãòýé ** Ýðýãòýé Note: * Female ** Male

56*+/61**+

13.0

13.1

13. 3

13. 2

178


SECTION 10. AGRICULTURE 10.17 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä SELECTED SOCIAL INDICATORS OF HERDSMEN HOUSEHOLDS ìÿí. ºðõ thous.households 2002 Öàõèëãààí ãýðýëòýé Òåëåâèçîðòîé Á¿õ òºðëèéí àâòîìàøèíòàé Òðàêòîðòîé Ìîòîöèêëòýé Õèéñýí ýñãèé, ìÿí.ì

2003

2004

2005

With electricity

24.1

28.9

53.7

67.7

With TV

29.4

33.2

48.6

60.1

With cars With tractor With motocycle Actual produced felt, thous.m

18.4 2.7 32.6

19.8 2.7 33.4

21.8 2.6 35.7

23.2 2.4 37.4

206.6

229.1

206.8

165.4

10.18 ÌÀË×ÈÍ ªÐÕÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíä SELECTED SOCIAL INDICATORS OF HERDSMEN HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, in 2005

Àéìàã, íèéñëýë

ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

öàõèëãààí ãýðýëòýé with electric motors, engine 67 701 21 680 4 026 4 060 4 498 3 804 5 292 22 860 4 446 4 860 2 380 536 6 196 4 442 13 674 188 645 1 569 3 845 3 499 1 137 2 791 7 664 1 640 4 072 1 952 1 823

Ìàë÷èí ºðõèéí òîîãîîð By number of herdsmen households òåëåâèçîðàâòî ìîòîöèêëòîé ìàøèíòýé òàé with with TV with motor set car cycle 60 136 23 228 37 411 West region 19 034 7 463 10 712 2 875 1 735 1 987 3 743 1 629 2 897 4 288 1 572 2 445 3 384 1 143 1 689 4 744 1 384 1 694 Khangai region 20 895 7 251 13 661 2 860 1 121 1 963 4 705 1 640 3 171 2 011 1 051 1 230 482 53 159 5 654 1 560 4 341 5 183 1 826 2 797 Central region 11 075 5 689 8 970 241 79 157 466 256 97 1 463 687 1 181 2 811 1 567 3 365 2 446 1 346 2 709 1 055 511 279 2 593 1 243 1 182 East region 7 287 2 357 3 881 2 059 479 809 3 274 803 2 037 1 954 1 075 1 035 Ulaanbaatar 1 845 468 187

òðàêòîðòîé with tractor 2 372 533 63 46 162 127 135 694 84 55 272 12 68 203 668 6 67 19 45 34 242 255 426 179 63 184 51

179


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.19 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÌÝÐÃÝÆÈËÒÝÍ NUMBER OF AGRICULTURAL SPECIALIST ìÿí.õ¿í thous.person ¯ç¿¿ëýëò

Ìàë ç¿é÷ Ìàëûí ýì÷ Àãðîíîìè÷ Ìåõàíèêæóóëàã÷

Indicators

1996

Livestock specialist Veterinarian Agronomist Mechanic

2000

0.4 1.5 0.2 6.2

2003

1.1 2.0 0.5 4.3

0.9 2.0 0.5 3.7

10.20 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÒÅÕÍÈÊÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF AGRICULTURAL TECHNIQUES ìÿí.øèð. thous.pcs. ¯ç¿¿ëýëò Òðàêòîð ¯ð òàðèàíû êîìáàéí Òàðèà ¿ðëýã÷

180

Indicators Tractors Grain harvester Tractor drills

1996

2000 7.0 1.4 2.9

2003 4.7 1.1 2.0

4.2 1.1 1.6


SECTION 10. AGRICULTURE 10.21 ÌÀËÛÍ ÕÀØÀÀÍÛ ÒÎÎ, ÁÀÃÒÀÀÌÆ, òºð뺺ð NUMBER OF LIVESTOCK FENCE, CAPACITY, by type

Fence-total Fence for cattle Capacity Fence for cattle Warm fence Capacity Fence with roof Capacity

õýìæèõ íýãæ ìÿí.ø ìÿí.ø ñàÿ.òîë ñàÿ.òîë ìÿí.ø ñàÿ.òîë ìÿí.ø ñàÿ.òîë

thous.pcs thous.pcs mln.head mln.head thous.pcs mln.head thous.pcs mln.head

101.4 22.0 27.6 2.2 10.9 2.3 69.2 17.4

113.5 23.9 36.8 2.8 11.4 1.8 71.2 19.5

121.2 27.9 29.0 2.5 14.6 2.1 73.5 17.0

Fence without roof Capacity

ìÿí.ø ñàÿ.òîë

thous.pcs mln.head

21.3 7.8

30.9 15.4

33.1 9.8

Òºðºë Õàøàà-á¿ãä Áîäûí Áàãòààìæ Áîäûí õàøààíû Äóëààí áàéð Áàãòààìæ Ñàðàâ÷òàé õàøàà Áàãòààìæ Ñàðàâ÷ã¿é õàøàà Áàãòààìæ

Type

Unit

1996

2000

2003*

10.22 ÓÑÒ ÖÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, òºð뺺ð NUMBER OF WELLS, by type Òºðºë Õóäàã -á¿ãä

Type Well-total

õýìæèõ íýãæ ìÿí.ø

Unit

1996

thous.pcs

2000

34.4

Engineer construction thous.pcs ìÿí.ø 13.0 Simple mine well thous.pcs Ýíãèéí ìÿí.ø 21.4 In the pasture thous.pcs Áýë÷ýýðò áàéðøäàã ìÿí.ø 27.6 Unused well thous.pcs Àøèãëàãääàãã¿é ìÿí.ø 6.3 Tank for livestock thous.pcs Óñàí ñàí ìÿí.ø 1.7 livestock Capacity 20.1 Áàãòààìæ thous.ì 3 ìÿí.ì3 Ýõ ñóðâàëæ: *ÕÕÀÀß-íû " Õóäàã, óñëàëòûí ñèñòåìèéí ¿çëýã"-èéí ä¿íãýýñ àâëàà. Source: *Census of well and irrigation system conducted by Ministry of Food and Agriculture.

2003*

30.9

40.9

8.2 22.7 21.7 5.8 1.0

19.5 21.4 32.3 12.8 1.6

14.9

115

Èíæåíåðèéí õèéöòýé

10.23 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÝÄÝËÁÝÐ ÃÀÇÀÐ AGRICULTURAL AREAS

Òºðºë պ人 àæ àõóéí ãàçàð Ýäýëáýð ãàçàð-á¿ãä ¿¿íýýñ:

Type Agricultural land Agricultural areas-total of which:

õàäëàí, áýë÷ýýðèéí òàëáàé

meadows & pastures

õàãàëñàí ãàçàð Íèéò òàðèàëñàí òàëáàé ¿¿íýýñ: ¿ð òàðèà òºìñ õ¿íñíèé íîãîî òýæýýëèéí óðãàìàë

arable land natural Sown area-total of which: cereals potato vegetables fodder crops

2002 130 170.4 129 693.0

2003 115 580.5 113795.6

ìÿí. ãà thous.hectares 2004 2005 115 455.8 115 232.6 113681.5 113 449.4

128 937.1

113 089.9

112 975.8

112 752.4

756.0 285.7

705.7 225.9

705.7 200.5

697.0 225.3

263.0 10.2 7.1 3.0

207.3 8.4 5.9 3.2

172.9 9.1 4.9 5.1

159.1 9.8 5.9 5.2

181


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.24 ÌÀËÛÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ªÂ×ͪªÑ ÓÐÜÄ×ÈËÀÍ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÄ ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ, ÇÀÐÄÀË NUMBER OF LIVESTOCK COVERED BY PRECAUTION ACTIVITIES FROM INFECTIOUS DISEASES AND EXPENDITURE

¯ç¿¿ëýëò

Indicators

Õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí For precaution of infection disease ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, ìÿí.òîë number of covered livestock, /äàâõàðäñàí òîîãîîð/ thous.head (duplicated) çàðöóóëñàí çàðäàë, ñàÿ.òºã

expenditures, mln.tog

1 ìàëä íîãäîõ çàðäàë, òºã

expenditure per livestock, tog.

Ïàðàçèòòàõ ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä

number of covered livestock, thous.head

çàðöóóëñàí çàðäàë, ñàÿ.òºã

expenditures, mln.tog

1 ìàëä íîãäîõ çàðäàë, òºã

expenditure per livestock, tog.

number of covered livestock, thous.head

çàðöóóëñàí çàðäàë, ñàÿ.òºã

expenditures, mln.tog

1 ìàëä íîãäîõ çàðäàë, òºã

expenditure per livestock, tog.

20 492.0

22 565.5

21 241.0

22 222.0

190.9

2 049.5

1 881.0

2 415.1

9.3

90.8

88.6

108.7

44 084.0

32 094.0

26 891.0

21 198.0

734.3

935.9

648.8

462.0

16.7

29.2

24.1

21.8

480.5

289.5

725.8

734.8

9.3

4.8

47.0

45.2

19.4

16.7

64.7

61.5

number of covered livestock, mln.head

çàðöóóëñàí çàðäàë, ñàÿ.òºã

expenditures, mln.tog

11 077.5

10 110.2

10 639.9

10 500.0

2 005.6

2 059.8

1 851.2

2 500.0

203.7

174.0

238.1

expenditure per livestock, tog. 181.1 Ýõ ñóðâàëæ: ÕÕÀÀß-íû Ìàë ýìíýëãèéí ãàçðûí ìýäýý Source: Data from Department of Veterinary service of the Ministry of Food and Agriculture

182

2005

By vaccinations anti-contagious

õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, ñàÿ.òîë

1 ìàëä íîãäîõ çàðäàë, òºã

2004

By laboratory diagnosis

õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, ìÿí.òîë

Ãîö õàëäâàðò ºâ÷íèé âàêöèíæóóëàëòàä

2003

For precaution of parasite disease

õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, ìÿí.òîë

Ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîî, øèíæèëãýýíä

2002


SECTION 10. AGRICULTURE 10.25 ÒÀÐÈÀËÑÀÍ ÒÀËÁÀÉ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð SOWN AREAS, by regions, aimags and the Capital, by type of plants ãà hectares Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

285 719.2

225 874.7

14 905.8 647.9 1 470.5 613.8 9 215.4 2 958.2

9 749.5 618.7 1 689.4 687.6 4 605.9 2 147.9

50 668.8 3 631.5 272.0 30 351.6 2 923.9 3 512.2 9 977.6

51 227.5 4 591.5 361.9 29 684.6 2 735.7 2 411.4 11 442.4

195 552.9 12.3 15 903.8 39.1 47.4 193.9 125 092.1 54 264.3

146 906.6 11.2 14 823.4 51.9 40.2 217.4 102 928.6 28 833.9

21 679.4 6 181.5 1 270.0 14 227.9

16 333.5 5 494.3 1 178.3 9 660.9

2 912.3

1 657.6

2005

200 498.3 West region 12 196.8 487.5 1 625.4 620.2 7 243.4 2 220.3 Khangai region 42 509.6 2 105.3 213.8 24 999.6 2 750.0 4 033.5 8 407.4 Central region 127 384.9 34.2 9 958.3 33.5 34.6 228.6 87 682.8 29 412.9 East region 17 313.9 4 589.4 570.2 12 154.3 Ulaanbaatar 1 093.0

189 548.7 8 634.0 747.4 1 382.9 669.1 3 578.9 2 255.7 38 560.8 1 868.8 313.8 21 173.0 3 194.7 2 995.6 9 014.9 124 274.3 24.7 8 983.6 32.6 37.8 233.0 87 346.8 27 615.8 16 970.1 3 663.2 48.8 13 258.1 1109.5

Òàðèàëñàí òàëáàé Sown areas ìÿí.ãà thous.hectares

300

285.7

280 260 240

217.6

225.9

220

200.5

200

189.5

180 2001

2002

2003

2004

2005

183


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.25-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.25 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

¯ð òàðèà 263 045.6 Áàðóóí á¿ñ Total 10 206.2 Bayan-0lgii 5.8 Govi-Altai 760.9 Zavkhan 151.0 Uvs 8 048.6 Khovd 1 239.9 Õàíãàéí á¿ñ Total 47 938.8 Arkhangai 3 210.0 Bayankhongor 6.8 Bulgan 29 580.0 Orkhon 2 186.0 Ovorkhangai 3 258.6 Khovsgol 9 697.4 Òºâèéí á¿ñ Total 184 021.0 Govisumber Darkhan-Uul 14 616.0 Selenge 122 781.0 Tov 46 624.0 Ç¿¿í á¿ñ Total 20 229.6 Dornod 5 440.0 Sukhbaatar 1 100.0 Khentii 13 689.6 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 650.0

ÁYÃÄ

Cereals 207 311.2

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí Óóë Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

2004

5 919.8 13.1 950.3 165.0 4 091.1 700.3 48 251.4 4 130.0 8.9 28 959.5 1 931.0 2 100.0 11 122.0 137 586.0 13 598.0 100 053.0 23 935.0 15 448.0 5 150.0 1 100.0 9 198.0 106.0

¯ð òàðèà-á¿ãä

2005

172 928.3 West region 8 204.6 8.0 829.9 211.8 6 395.5 759.4 Khangai region 38 140.6 1 870.0 12.5 22 580.0 2 101.0 3 639.0 7 938.1 Central region 111 473.7 29.0 7 881.0 81 331.0 22 232.7 East region 15 109.4 4 226.6 500.0 10 382.8 Ulaanbaatar -

Cereals total

290 270

263.0

250 230 210 190

207.3

199.6

172.9

170

159.1

150 2001

184

2002

2003

2004

2005

159 094.8 2 815.7 4.8 565.5 1 663.8 581.6 35 086.1 1 340.0 3.4 20 350.5 2 247.0 2 571.2 8 574.0 106 501.0 6 651.0 80 915.0 18 935.0 14 692.0 3 320.0 11 372.0 -


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.25-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.25 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002 񼓖

ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

Potatoes 10 232.9

2004

8 421.0

2005

1 858.1 264.7 273.5 214.1 220.9 884.9

1 647.6 295.9 236.9 229.3 219.0 666.5

1 755.9 301.2 179.1 571.7 359.6 168.1 176.2

1 714.5 310.0 227.3 523.9 318.8 165.0 169.5

4 661.6 7.9 522.5 18.0 28.3 119.8 1 126.5 2 838.6

3 546.2 5.8 443.5 20.4 23.1 126.8 1 168.4 1 758.2

675.0 248.5 46.8 379.7

632.7 264.6 53.1 315.0

1 282.3

880.0

9 078.6 West region 1 660.1 289.6 192.2 246.7 269.4 662.2 Khangai region 1 773.6 161.2 129.9 607.1 383.0 212.8 279.6 Central region 4 439.9 3.7 515.9 13.4 20.0 135.3 1 353.9 2 397.7 East region 570.1 195.1 44.4 330.6 Ulaanbaatar 634.9

9.1

9.8

9 757.8 1 596.2 345.0 198.0 214.0 186.9 652.3 2 049.8 210.0 206.4 637.8 541.8 189.8 264.0 4 858.2 5.4 522.6 14.3 20.9 132.0 1 398.8 2 764.2 630.2 218.5 30.7 381.0 623.4

Òºìñ òàðèàëñàí òàëáàé Sown areas for potatoes 10.5 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7

10.2

8.9 8.4

2001

2002

2003

2004

2005

185


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.25-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.25 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital Õ¿íñíèé íîãîî TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003

2005

2004

Vegetables 7 095.7

5 869.3

1 123.3 74.1 171.5 125.3 153.3 599.1

1 097.7 93.6 178.5 113.9 159.1 552.6

966.0 120.3 85.5 194.9 378.3 83.0 104.0

1 024.3 121.5 123.5 201.2 408.9 78.3 90.9

3 852.6 3.0 765.3 20.1 18.5 66.4 934.6 2 044.7

3 013.1 4.4 781.9 31.5 15.1 79.9 1 033.2 1 067.1

274.8 93.0 23.2 158.6

252.6 79.7 25.0 147.9

879.0

481.6

4 918.5 West region 1 015.7 97.5 153.9 115.3 134.8 514.2 Khangai region 685.7 39.1 61.2 180.5 223.0 93.2 88.7 Central region 2 538.3 0.7 794.4 20.1 12.2 79.0 892.2 739.7 East region 332.7 167.7 23.8 141.2 Ulaanbaatar 346.1

Õ¿íñíèé íîãîî òàðèàëñàí òàëáàé Sown areas for vegetables

8.0

7.1

7.0 6.0

2002

5.9

5.6

5.0

5.9 4.9

4.0 2001

186

2002

2003

2004

2005

5 887.9 1 234.4 122.0 130.3 122.6 125.5 734.0 796.4 68.8 86.0 184.7 295.9 85.1 75.9 3190.1 3.2 823.0 18.3 16.5 83.5 1 064.0 1 181.6 316.9 124.7 18.1 174.1 350.1


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.25-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.25 continuation ) Aimags and 2002 2003 2004 2005 the Capital Òýæýýëèéí óðãàìàë-Á¿ãä Fodder crops-Total ÁYÃÄ TOTAL 2 953.7 3 229.6 5 118.5 5 161.1 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 1 664.9 1 097.9 1 180.5 2 795.7 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 303.3 216.1 92.4 275.6 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 264.6 323.7 329.5 314.1 Çàâõàí Zavkhan 123.4 198.9 46.4 332.5 Óâñ Uvs 792.6 136.7 443.7 1 602.7 Õîâä Khovd 181.0 222.5 268.6 270.8 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 8.1 237.3 1 909.7 628.5 Àðõàíãàé Arkhangai 30.0 35.0 250.0 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 0.6 2.2 10.2 18.0 Áóëãàí Bulgan 5.0 1 632.0 Îðõîí Orkhon 77.0 43.0 110.0 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2.5 68.1 88.5 149.5 Õºâñãºë Khovsgol 60.0 101.0 101.0 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 1 079.7 1 704.2 614.3 1 600.9 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 1.4 1.0 0.9 16.1 Äàðõàí-Óóë Darkhan Uul 987.0 Äîðíîãîâü Dornogovi 1.0 Äóíäãîâü Dundgovi 0.6 2.0 2.4 0.4 ªìíºãîâü Omnogovi 7.7 10.7 14.3 17.4 Ñýëýíãý Selenge 150.0 417.0 210.0 381.0 Òºâ Tov 919.0 1 273.5 386.7 199.0 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 100.0 0.2 1 302.0 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 100.0 0.2 2.0 Õýíòèé Khentii 1 300.0 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 101.0 190.0 112.0 136.0 Àéìàã, íèéñëýë

187


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 10.26 ÕÓÐÀÀÍ ÀÂÑÀÍ ÍÈÉÒ ÓÐÃÀÖ TOTAL CROPS, by type of plants Type Òºðºë ¯ð òàðèà-á¿ãä Cereals-total Wheat Óëààí áóóäàé Potatoes Òºìñ Vegetables Õ¿íñíèé íîãîî Fodder crops Òýæýýëèéí óðãàìàë Technical crops Òåõíèêèéí óðãàìàë

2002 125.9 123.1 51.9 39.7 3.5 0.2

2003 165.0 160.4 78.7 59.6 8.4 0.8

ìÿí.òí thous.tons 2004 2005 138.5 75.5 135.6 73.5 80.2 82.8 49.2 64.2 9.6 8.3 5.9 1.2

Õóðààñàí óðãàö, ìÿí.ò Total crops, thous.tons 70

160

60

Õ¿íñíèé íîãîî Vegetables

180

Áóóäàé Whea t Òºìñ Potato es

140

50

120 100

40

80

30

60

20

40 20

10

0

0 2001

2002

2003

2004

2005

Óëààí áóóäàé Cereals Òºìñ Potatoes Õ¿íñíèé íîãîî Vegetables

10.27 ÍÝà ÃÀ ÒÀËÁÀÉÃÀÀÑ ÕÓÐÀÀÑÀÍ ÓÐÃÀÖ, óðãàìëûí òºð뺺ð YIELDS OF STAPLE AGRICULTURAL CROPS PER HECTAR, by type of plants

Òºðºë ¯ð òàðèà-äóíäàæ Óëààí áóóäàé Àðâàé Îâú¸îñ Òºìñ

188

Type Cereals-average Wheat Barley Oats Potatoes

2002 5.7 5.9 8.2 3.9 56.4

2003 8.0 7.9 12.5 11.4 93.4

öåíòíåð centners 2004 2005 8.0 4.7 8.1 4.8 6.1 6.0 6.8 6.9 88.3 84.8


SECTION 10. AGRICULTURE 10.28 ÕÓÐÀÀÑÀÍ ÓÐÃÀÖ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, óðãàìëûí òºð뺺ð TOTAL CROPS, by regions, aimags and the Capital, by type of plants òîíí tons Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital ¯ð òàðèà

ÁYÃÄ

2002

2003

2004

165 046.7

138 502.9

Cereals

TOTAL

125 861.5 Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

5 527.5 3.9 930.2 45.0 3 616.0 932.4

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

6 157.8 7.9 1 578.3 70.0 3 846.0 655.6

Total Govisumber Darkhan-Uul Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

5 194.1 8.2 888.3 1.2 3 593.8 702.6

2 732.4 3.2 520.2 1 595.9 613.1

Khangai region 36 659.6 1 041.0 6.8 26 871.3 674.5 775.9 7 290.1

36 829.1 2 780.0 9.8 21 438.2 1 999.8 3 203.0 7 398.3

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

75 468.5

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

33 014.7 1 101.0 3.9 20 010.1 2 042.0 1 331.3 8 526.4

22 663.2 720.0 2.8 13 391.7 851.6 154.5 7 542.6

Central region 64 441.7 3 906.1 43 987.4 16 548.2

111 861.0 10 526.0 81 123.0 20 212.0

19 232.7 6 306.9 926.0 11 999.8

10 198.6 2 050.0 20.0 8 128.6

Ç¿¿í á¿ñ

94 384.1 10.0 5 667.5 71 230.9 17 475.7 East region 5 910.0 1 325.0 4 585.0

39 650.5 1 527.0 30 878.2 7 245.3 10 422.4 2 290.4 8 132.0

189


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.28-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.28 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

Õ¿íñíèé íîãîî ÁYÃÄ

TOTAL

2003

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

39 721.0

59 610.3

8 036.8 889.6 907.3 842.6 1 535.7 3 861.6

9 873.7 1 102.0 1 472.5 1 138.4 1 591.9 4 568.9

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

190

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

64 159.6

9 678.7 1 380.9 1 243.0 760.9 1 348.2 4 945.7

14 334.5 1 460.2 1 076.9 1 074.4 1 316.3 9 406.7

Khangai region 4 166.3 445.2 565.9 1 254.2 1 064.6 426.3 410.1

8 176.5 847.0 311.4 1 850.3 3 673.6 734.0 760.2

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

49 171.0 West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

Vegetables

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2004

6 112.4 394.2 548.8 1 475.8 2 058.0 883.5 752.1

6 364.8 379.6 606.2 1 834.5 2 186.6 904.2 453.7

Central region 18 806.9 4.7 4 760.8 169.6 83.0 679.2 9 218.8 3 890.8

34 594.3 6.6 9 456.1 183.4 136.8 765.0 13 640.2 10 406.2

1 715.8 722.9 96.5 896.4

1 831.3 704.7 138.6 988.0

6 995.2

5 134.5

29 061.3 6.7 8 183.0 130.9 112.0 821.0 12 678.0 7 129.7 East region 1 466.4 588.6 51.3 826.5 Ulaanbaatar 2 852.2

38 926.4 13.6 11 982.8 63.2 72.1 773.7 15 575.0 10 446.0 1 746.2 439.9 86.6 1 219.7 2 787.7


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.28-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.28 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

Òºìñ ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

51887.9 Áàðóóí á¿ñ 13 689.3 2 688.2 1 830.0 2 117.4 1 775.0 5 278.7

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2005

78673.0 15 858.3 3 373.9 2 213.7 2 602.3 2 009.7 5 658.7

80192.1 West region 14 158.2 3 470.1 1 445.8 1 630.0 1 805.4 5 806.9

82841.4 15 981.6 3 620.6 1 522.6 1 898.7 1 921.1 7 018.6

Khangai region 8 499.3 1 326.0 815.8 3 641.5 977.4 952.2 786.4

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2004

Potatoes

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2003

14 226.7 2 635.0 937.0 4 987.1 2 699.3 1 513.6 1 454.7

17 229.3 1 315.3 841.4 5 155.2 5 493.6 1 803.9 2 619.9

16 578.9 965.1 1 339.0 5 932.1 4 726.4 1 687.2 1 929.1

40 832.4 12.5 4 819.8 62.8 87.5 1 177.2 14 625.5 20 047.1

42 727.2 20.8 2 885.9 38.2 84.3 874.9 16 636.0 22 187.1

3 059.1 1 011.0 117.0 1 931.1

3 209.3 1 114.9 161.1 1 933.3

4 913.1

4 344.4

Central region 19 780.5 14.6 2 417.3 65.2 140.4 803.8 9 170.2 7 169.0 3 441.4 1 639.5 175.4 1 626.5 6 477.4

37 358.8 25.2 3 588.1 64.6 85.1 958.0 14 136.6 18 501.2 East region 3 907.7 1 689.0 254.6 1 964.1 Ulaanbaatar 7 321.5

191


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.28-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 10.28 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

Òýæýýëèéí óðãàìàë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

2004 Fodder crops

3 526.9

9 566.2

1 825.3 386.0 536.9 159.2 405.0 338.2

4 059.0 576.0 985.7 965.5 823.0 708.8

55.5 5.0 40.0 10.5 -

1 617.8 55.0 1 200.0 200.3 162.0 0.5

Õàíãàéí á¿ñ

Á¿ãä Ñ¿õáààòàð Óëààíáààòàð

192

Total Govisumber Dornogovi Dundgovi Omnogovi Darkhan Uul Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Sukhbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

9 570.8 West region 3 487.5 232.2 1 043.8 54.0 698.0 1 459.5

8 328.0 5 742.7 481.3 728.9 1 021.2 2 388.2 1 123.1

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

2005

390.2 13.3 18.9 194.5 163.5

380.5 198.0 36.7 33.5 112.3 -

Central region 1 160.1 33.1 1 000.0 127.0 80.0 80.0 406.0

3 138.2 6.0 1.6 2.0 62.4 0.3 2 116.3 949.6

5 033.1 11.2 195.1 3.8 4 823.0 East region 0.2 0.0 0.2 0.0 Ulaanbaatar 751.0 660.0

1 751.8 10.2 10.6 86.1 1 095.4 549.5 453.0


SECTION 10. AGRICULTURE 10.29 ÍÝà ÃÀ ÒÀËÁÀÉÃÀÀÑ ÕÓÐÀÀÑÀÍ ¯Ð ÒÀÐÈÀ, ÒªÌÑÍÈÉ ÓÐÃÀÖ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð YIELDS OF CEREALS, POTATOES PER HECTAR STAPLE AGRICULTURAL CROPS , by regions, aimags and the Capital öåíòíåð centners Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital ¯ð òàðèà

Óëñûí äóíäàæ

Total average

2002

2003

Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

5.7

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

6.7 12.2 3.0 4.5 7.5

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Darkhan-Uul Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Dornod Sukhbaatar Khentii

8.0

4.7

6.0 16.6 4.2 9.4 9.4

10.3 10.7 0.1 5.6 9.3

6.7 9.2 8.3 9.8

5.9 3.1 8.9 9.7 3.7 10.7

5.4 8.2 6.6 3.8 0.6 8.8

7.2 8.8 7.9

2.3 3.8 3.8

3.1 4.4

6.9 7.2

Khangai region 3.2 10.0 9.1 3.1 2.4 7.5

Òºâèéí á¿ñ Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

7.9 West region

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

Cereals

Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2004

6.7 11.0 7.4 10.4 15.3 6.7 Central region

2.7 3.6 3.5

7.7 8.1 8.4 East region 11.6 4.0 8.4 0.2 8.8 8.8

193


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.29-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 10.29 continuation ) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

Òºìñ Óëñûí äóíäàæ

Total average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

56.4

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

101.6 67.7 101.5 83.8 81.2

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

194

Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

88.3

84.8

114.0 93.4 113.5 91.8 84.9

119.8 75.2 66.1 67.0 87.7

104.9 76.9 88.7 99.0 107.6

81.6 64.8 84.9 143.4 84.8 93.7

46.0 64.9 92.7 87.2 88.9 73.1

33.8 93.4 46.9 43.8 87.0 108.0 83.6

38.5 55.1 26.7 40.3 66.3 118.9 80.3

51.8 26.4 58.4

51.0 52.5 50.7

77.4

69.7

Khangai region 47.2 48.8 68.8 31.6 58.3 50.2

Òºâèéí á¿ñ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

93.4 West region

Õàíãàéí á¿ñ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2005

Potatoes

Áàðóóí á¿ñ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

2004

85.0 41.2 95.2 84.7 91.7 85.8 Central region

22.5 50.3 37.3 50.7 67.6 85.7 33.1 69.5 38.0 42.8 51.0

43.4 80.9 31.7 36.8 75.6 121.0 105.2 East region 63.8 47.9 62.4 Ulaanbaatar 83.2


SECTION 10. AGRICULTURE 10.30 ÁÀÉÃÀËÈÉÍ ÕÀÄËÀÍ, ÒÝÆÝÝË ÁÝËÒÃÝË, òºð뺺ð GROSS HAY HARVEST AND LAYING-IN OF FODDER, by type

Òºðºë Õàäëàí Àøèãëàñàí ñ¿ðýë Ãàð òýæýýë, òýæýýëèéí íýãæýýð ¯éëäâýðëýñýí ýðäýñ òýæýýë Òýæýýë, á¿ãä òýæýýëèéí íýãæýýð

Type Gross hay harvest Used straw-total Hand made fodder,in terms of fodder unit Produced mineral fodder Fodder-total, in terms of fodder unit

ìÿí.òí thous.tons 2004 2005 850.5 845.1 19.2 10.0

2002 767.0 9.0

2003 840.7 22.5

26.9

30.5

30.4

35.2

32.3

42.6

39.0

44.6

411.4

465.0

464.2

468.5

10.31 ÌÀËÛÍ ÒÝÆÝÝË ÁÝËÒÃÝË, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òºð뺺ð GROSS HAY HARVEST AND LAYING-IN OF FODDER by regions, aimags and the Capital, by type Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital Áàéãàëèéí õàäëàí, ìÿí.òîíí TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

Gross hay harvest, in thous.tons 767.0 840.7 850.5 West region 168.2 171.3 165.1 37.4 43.3 36.5 6.2 6.9 5.4 17.1 26.0 26.1 45.0 41.4 39.4 62.4 53.7 57.6 Khangai region 207.4 249.8 268.9 40.9 64.8 65.4 3.3 3.5 3.1 63.7 66 70.8 14.0 13.5 7.3 13.0 22.4 20.3 72.6 79.6 102.0 Central region 217.1 238.6 237.4 0.6 0.7 0.7 40.0 37.2 42.2 2.3 2.2 1.5 0.5 0.2 3.9 6.1 4.5 115.8 123.6 122.5 54.5 68.3 65.7 East region 144.1 144.3 144.2 42.8 48.4 41.1 13.1 7.6 4.0 88.2 88.3 99.2 Ulaanbaatar 30.2 36.7 34.9

2005 845.1 180.8 43.4 4.5 27.8 46.6 58.5 259.4 70.0 2.6 67.8 7.2 19.2 92.6 228.7 0.7 38.6 0.6 0.4 3.8 124.4 60.2 150.8 48.1 6.7 96.0 25.5

195


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.31-èéí ¿ðãýëæëýë - Table 10.31 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

2005

Àøèãëàñàí ñ¿ðýë, ìÿí.òîíí Used straw, in thous.tons ÁYÃÄ

TOTAL

9.0

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

1.4 0.3 0.0 1.0 -

Total Darkhan-Uul Omnogovi Selenge Tov

0.8 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1

Total Dornod Khentii

6.8 0.0 5.7 1.1

196

Ulaanbaatar

1.0 0.2 0.8 -

0.5 0.0 0.5 0.0

1.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.7

2.5 0.0 1.8 0.0 0.3 0.4

2.6 2.3 0.1 0.2

19.4 0.1 17.6 1.7

15.6 0.1 13.8 1.8

6.8 0.1 6.3 0.5

0.0 0.0 -

0.0 0.0 -

-

-

East region 0.1 0.1 -

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

1.5 0.3 1.2 0.0

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Õýíòèé

10.0

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Äàðõàí-Óóë ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

19.2

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

22.5

0.0 0.0 Ulaanbaatar

0.0

0.0


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.31-èéí ¿ðãýëæëýë - Table 10.31 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

2005

Àøèãëàñàí ¿ð òàðèàíû õàÿãäàë, ìÿí.òîíí Wastage of the used cereals, in thous.tons ÁYÃÄ

TOTAL

2.8

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

0.1 0.0 0.1 -

Total Darkhan-Uul Selenge Tov

0.4 0.4 -

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

2.3 0.0 1.9 0.4

Ulaanbaatar

0.2 0.1

0.2 0.1

0.1 -

0.1 -

0.1 0.0

0.6 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1

2.0 1.9 0.0 0.0 0.0

4.2 0.1 3.4 0.7

1.2 0.2 0.9 0.1

0.5 0.5 -

-

-

-

2.3 0.8 1.5

2.6 0.2 2.0 0.4 East region

0.1 0.1

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

0.1 0.0

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

3.4

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

5.5

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

5.1

0.0 0.0 0.0 0.0 Ulaanbaatar

0.0

0.0

197


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.31-èéí ¿ðãýëæëýë - Table 10.31 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

2005

Ãàð òýæýýë,òýæýýëèéí íýãæýýð Hand made fodder, in terms of fodder unit ÁYÃÄ

TOTAL

26.9

30.5

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

12.4 7.1 0.6 0.8 1.7 2.1

14.1 7.2 0.8 1.3 2.0 2.8

6.1 0.6 0.8 0.2 0.0 4.1 0.4

6.5 0.9 0.6 0.4 0.1 4.2 0.3

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Total Dornod Sukhbaatar Khentii

7.5 0.1 0.8 0.2 3.3 0.7 0.0 2.4

7.2 0.2 0.1 0.2 3.7 1.1 0.1 1.8

198

Ulaanbaatar

7.9 0.9 0.4 1.3 0.0 4.9 0.4

6.8 1.1 0.3 0.7 0.0 4.3 0.5

7.6 0.0 0.1 0.1 3.9 1.1 0.5 1.8

9.8 0.1 0.2 4.8 0.8 0.8 3.1

East region 0.8 0.0 0.8 0.0

1.2 0.0 1.1 0.1

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

16.4 8.8 0.9 2.2 2.1 2.5

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

13.4 6.7 0.9 1.6 1.7 2.5 Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

35.2

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

30.4

0.8 0.0 0.5 0.2

1.6 0.0 1.2 0.3

Ulaanbaatar 0.1

1.4

0.7

0.6


SECTION 10. AGRICULTURE (Õ¿ñíýãò 10.31-èéí ¿ðãýëæëýë - Table 10.31 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

2005

Ìàëûí òýæýýë, òýæýýëèéí íýãæýýð Fodder, in terms of fodder unit ÁYÃÄ

TOTAL

411.4

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

102.5 24.0 6.1 12.2 25.3 34.8

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Total Dornod Sukhbaatar Khentii

116.6 0.4 19.0 1.7 3.3 5.4 56.8 30.0

Ulaanbaatar

103.3 23.3 5.9 16.8 23.1 34.2

117.6 28.6 5.7 18.5 28.5 36.2

135.0 34.9 3.3 33.4 6.2 16.8 40.4

139.4 32.4 2.4 35.3 3.4 16.7 49.2

134.9 32.7 2.2 34.8 3.3 16.0 45.9

131.5 0.6 17.3 1.5 6.2 6.4 63.5 36.0

130.6 0.4 19.4 0.9 5.2 5.5 63.3 35.9

126.4 0.4 17.8 0.5 6.9 4.9 60.4 35.6

East region 70.7 19.5 10.1 41.2

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

106.7 26.9 7.5 16.5 23.7 32.1

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

468.5

Khangai region 107.7 19.4 3.5 30.4 6.3 12.2 36.0

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

464.2

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

465.0

73.6 22.3 9.7 41.6

74.5 21.3 5.9 47.3

77.5 26.0 7.2 44.4

16.4

12.1

Ulaanbaatar 13.8

18.1

199


Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 10.31-èéí ¿ðãýëæëýë - Table 10.31 continuation) Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

2005

¯éëäâýðëýñýí ýðäýñ òýæýýë, ìÿí.òîíí Produced mineral fodder, in thous.tons ÁYÃÄ

TOTAL

32.3

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

13.3 2.3 3.7 2.9 4.4

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

7.6 0.3 1.1 1.2 0.0 2.1 2.9

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

6.5 0.0 0.0 0.4 2.9 0.8 2.4

200

Ulaanbaatar

3.2 3.5 2.3 4.8

14.0 2.2 3.4 3.4 5.0

17.7 2.4 3.8 4.5 7.0

13.0 4.8 1.1 2.0 0.0 2.4 2.7

9.0 2.1 0.6 1.2 0.0 2.5 2.6

8.8 0.1 0.8 1.2 0.0 3.0 3.7

8.4 0.0 0.0 0.4 2.3 2.6 0.6 2.5

7.6 0.0 0.2 0.1 1.2 2.3 0.6 3.1

10.0 0.0 0.1 0.0 2.0 2.3 0.9 4.7

8.4 2.3 3.6 2.4

8.1 4.3 3.0 0.8

East region 5.0 0.1 3.4 1.4

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

13.8

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

44.6

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

39.0

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

42.6

7.3 0.5 5.1 1.7 Ulaanbaatar

0.1

0.1

-

-


SECTION 11. INDUSTRY

ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýä àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãóóäûí àæèëëàã÷èä, çàðäàë, á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò áèåò õýìæýý, ¿íèéí ä¿íãýýð, á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, ¿íäñýí õºðºí㺠áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûã õàðóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã îðóóëäàã. Òýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ãàðãàõ ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ íü ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäûí ñàð, óëèðàë, òóõàéí áîëîí ºìíºõ æèëèéí òàéëàí, òîîëëîãî ñóäàëãààíû ìàòåðèàë áîëíî. Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºñºëòèéí èíäåêñèéã ñàð á¿ð òîîöîæ ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüä òóñãàäàã. 2005 îíîîñ ýõëýí àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð òîîöîæ áàéíà. Æèëèéí òîîëëîãî áîëîí ñóäàëãàà. Àæ àõóéí íýãæèéí àíõíû òîîëëîãûã 1991 îíä, õî¸ð äàõü òîîëëîãûã 1994 îíä, ãóðàâäàõèéã 1998 îíä ÿâóóëñàí. 1997 îíä áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíû õàíäëàãûí ò¿¿âýð ñóäàëãàà, 2000, 2004 îíä àæ ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäûí õ¿÷èí ÷àäàë àøèãëàëòûã õàðóóëñàí ñóäàëãààã ÿâóóëæ ¿ð ä¿íã õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýñýí. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí àíãèëàë. Àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààãààð àíãèëàõäàà ͯÁ-èéí ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðûí ñòàíäàðò àíãèëàë (çàñàæ ýìõòãýñýí III õóâèëáàð)-ûã 1997 îíîîñ ýõëýí ìºðäºæ áàéíà. Õýä õýäýí òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ, àæèë ¿éë÷èëãýý ýðõýëäýã íýãæèéã òýäãýýðèéí äîòîð ìýäýãäýõ¿éö ºíäºð õóâèéí æèíòýé á¿òýýãäýõ¿¿í, àæèë ¿éë÷èëãýýãýýð íü ¿íäñýí ñàëáàðò îðóóëäàã. Ñàð á¿ð àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí 215 ãàðóé íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàìðóóëàí ñóäàëäàã. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé èíäåêñèéã çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð òîîöîõîä ýäãýýð íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áèåò õýìæýýíèé ººð÷ëºëòèéã àøèãëàæ áàéíà. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷íèé ¿éëäâýðëýëèéí ìýäýýã öàõèëãààí ñòàíöóóäààñ ñàð á¿ð àâ÷, öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñûã æèëä íýã óäàà ãàðãàäàã. ¯éëäâýðëýñýí áîëîí èìïîðòîîð àâñàí öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé õýìæýý, öàõèëãààí ñòàíöûí äîòîîä õýðýãëýý, øóãàìûí àëäàãäàë, õóâààðèëàëòûã ýäèéí çàñãèéí ãîëëîõ ñàëáàðóóäààð àíãèëàí çºâõºí áèåò õýìæýýãýýð áàëàíñàä òóñãàäàã.

201


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ

INDUSTRY Economic indicators of industry include data for establishments employment, expenditures, value and quantity of production, sales of industrial production, various indicators of financial statement. The principal sources of these data are census reports and surveys of manufactures for the month, annual, current and previous years. Indices of industrial production calculated each month are presented in monthly statistical bulletin. From the beginning of 2005, the industrial production is estimated at the constant price of 2000. Censuses and surveys - The first census of establishments was conducted in 1991, the second census in 1994, and the third was in 1998. The sample survey of business activities tendency are conducted in 1997. The sample survey on utilization of the capacity are conducted in 2000 and 2004. Classification of Establishments - The industrial economic activities classification for 1997 conforms to the III edition of the United Nations International Standard Industrial Classification of all Economic Activities of the National Economy. When an establishment is producing a group of products, then that establishment is classified to that particular product whose proportion of output is more than of any other product. More than 215 commodities are included in the industrial products. All of these included for calculation of indices of industrial production. The National Statistical Office collects data for electric power and thermal power generations from each power stations, each months and estimates accounts for electricity capacity once in a year. In this section of electricity gross power generation and imports of electricity, station internal use, other losses in transmission and distribution, consumption are covered and reported by physical units as well as classified by economic activities.

202


SECTION 11. INDUSTRY 11.1 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by divisions and subdivisions, at current prices

Ñàëáàð Á¿ãä Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèíýí áîëîí õóâàíöàð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí ìàøèí, õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ðàäèî, òåëåâèçîð, õîëáîîíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýëò Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Õî¸ðäîã÷ ò¿¿õèé ýä áýëòãýë Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ

Divisions Total Mining and quarring Mining of coal and lignite, extraction of peat Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores

2002 750 825.7 355 174.7

ñàÿ òºã mln.tog 2003 2004 2005 879 255.8 1 317 277.8 1 457 010.2 435 874.4 764 988.1 953 069.9

43 907.1

53 049.5

63 123.9

73 359.1

2 634.2

5 412.5

4 323.4

10 983.3

291 477.4

355 613.0

673 670.7

840 905.9

17 156.1 255 450.2

21 799.4 285 556.9

23 870.1 348 798.6

27 821.6 296 360.9

91 487.9 1 746.5 65 411.6

97 876.7 1 694.1 54 657.8

119 068.1 5 511.8 80 553.3

102 865.1 2 331.7 65 913.9

45 195.9

61 268.0

45 841.4

30 642.4

2 542.5

3 777.5

3 837.2

481.4

3 903.1

3 920.1

5 459.8

6 932.1

8 554.0

9 522.1

12 275.8

8 164.4

389.3

1 015.9

2 445.5

2 930.4

3 233.8

4 733.3

368.3

2.7

4 774.5

5 598.3

6 692.5

4 704.8

-

-

1 097.3

173.1

13 878.0 8 547.5

15 547.4 18 535.1

16 302.6 36 914.8

14 506.3 50 373.0

1 670.9

1 829.4

1 630.1

1 698.4

226.5

377.5

981.3

99.2

166.0

184.7

7.8

521.7

34.7

624.0

535.2

-

1 196.8

1 372.3

5 698.6

1 402.7

879.6

1 213.7

1 739.8

1 668.0

1 611.0 140 200.8

1 809.0 157 824.5

1 690.8 146.6 203 491.1

949.6 207 579.4

123 408.5 16 792.3

141 187.7 16 636.8

186 029.1 17 462.0

188 339.1 19 240.3

Other mining and quarrying Manufacturing Manufacture of food products and beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur Tanning, dressing of leather, manufacture of luggage handbags saddlery harness, footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing, printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fue Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal product, except machinery & equipment Manufacture of machinery & equipment Manufacture of electrical machinery and apparatus Manufacture of radio, television and communication equipment Manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c Intermediate products Electricity, thermal energy and water supply Electricity, thermal energy, steam Collection, purification and distribution of water

203


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ 11.2 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÖ, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð COMPOSITION OF GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by divisions and subdivisions

Ñàëáàð Á¿ãä Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèíýí áîëîí õóâàíöàð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí ìàøèí, õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ðàäèî, òåëåâèçîð, õîëáîîíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýëò Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Õî¸ðäîã÷ ò¿¿õèé ýä áýëòãýë Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ

204

Divisions Total Mining and quarring Mining of coal and lignite, extraction of peat Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores

2002 100.0 47.3

õóâü percentage 2003 2004 2005 100.0 100.0 100.0 49.6 58.1 65.4

5.8

6.0

4.8

5.0

0.4

0.6

0.3

0.8

38.8

40.4

51.1

57.7

2.3 34.0

2.5 32.5

1.8 26.5

1.9 20.3

12.2 0.2 8.7

11.1 0.2 6.2

9.0 0.4 6.1

7.1 0.2 4.5

6.0

7.0

3.5

2.1

0.3

0.4

0.3

0.0

0.5

0.4

0.4

0.5

1.1

1.1

1.0

0.6

0.1

0.1

0.2

0.2

0.4

0.5

0.0

0.0

0.6

0.6

0.5

0.3

-

-

0.1

0.0

1.8 1.1

1.8 2.1

1.2 2.8

1.0 3.5

0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

-

0.2

0.2

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2 18.7

0.2 17.9

0.1 0.0 15.4

0.1 14.2

16.4 2.2

16.1 1.9

14.1 1.3

12.9 1.3

Other mining and quarrying Manufacturing Manufacture of food products and beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur Tanning, dressing of leather, manufacture of luggage handbags saddlery harness, footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing, printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal product, except machinery & equipment Manufacture of machinery & equipment Manufacture of electrical machinery and apparatus Manufacture of radio, television and communication equipment Manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c Intermediate products Electricity, thermal energy and water supply Electricity, thermal energy, steam Collection, purification and distribution of water


SECTION 11. INDUSTRY 11.3 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, îíû ¿íýýð GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by employment size class, at current prices ñàÿ òºã mln.tog Àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëýã Employment size class 2002 2003 2004 2005 Á¿ãä 750 825.7 879 255.8 1 317 277.8 1 457 010.2 Total 1-9 1-9 6 572.3 40 564.1 69 100.8 91 692.1 10-29 28 637.3 36 598.9 18 782.5 35 145.7 10-29 30-49 34 626.2 47 670.8 68 781.2 100 490.3 30-49 50-99 36 740.6 55 469.8 52 785.3 61 171.4 50-99 100-199 58 022.0 41 662.8 35 905.2 44 238.9 100-199 200-299 44 439.5 23 527.6 46 148.3 42 377.8 200-299 300-399 56 369.5 62 748.4 159 824.0 27 090.7 300-399 400-499 30 814.1 61 948.5 55 179.2 191 249.5 400-499 454 604.2 509 064.9 810 771.3 863 553.8 500 áà ò¿¿íýýñ äýýø 500 and over

205


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ 11.4 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by divisions and subdivisions, at constant prices of 2000

Ñàëáàð Á¿ãä Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Ðåçèíýí áîëîí õóâàíöàð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Öàõèëãààí ìàøèí, õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ðàäèî, òåëåâèçîð, õîëáîîíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ, õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ

206

Divisions Total Mining and quarrying Mining of coal and lignite, extraction of peat Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores Other mining and quarrying Manufacturing Manufacture of food products and beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur Tanning, dressing of leather, manufacture of luggage handbags saddlery harness, footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing, printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of rubber and plastics products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal product, except machinery & equipment Manufacture of machinery & equipment Manufacture of electrical machinery and apparatus Manufacture of radio, television and communication equipment Manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c Electricity, thermal energy and water supply Electricity, thermal energy, steam Collection, purification and distribution of water

2002 770 472.3

2003 814 089.1

ñàÿ òºã mln.tog 2004 2005 902 122.3 864 272.9

341 387.0 40 714.1

335 209.2 42 757.7

447 027.8 52 123.4

492 409.9 57 440.0

2 770.8 273 646.7

3 643.4 260 173.1

4 293.9 368 055.9

3 997.6 409 410.1

24 255.5 321 542.9 85 440.7

28 635.1 370 289.7 92 461.2

22 554.6 341 598.5 91 816.1

21 562.2 253 468.1 93 241.3

1 455.4 106 417.9

1 190.5 91 547.3

1 200.7 98 626.9

1 216.3 63 781.6

84 230.9

121 112.3

98 623.2

33 433.3

749.8

719.5

335.5

226.1

4 608.7

7 227.7

5 856.8

5 599.1

9 040.2

15 708.3

7 768.4

6 766.3

389.3

3 859.9

4 284.5

5 416.5

3 233.8

2 709.9

368.3

2.7

3 591.3

3 014.5

3 670.8

2 621.0

-

-

100.0

173.1

7 236.3 8 796.4

9 068.2 14 972.1

5 831.7 16 832.2

10 263.6 25 100.6

1 670.9

1 829.4

1 031.2

866.2

226.5

101.5

345.1

83.6

166.0

184.7

201.7

169.4

34.7

146.1

133.0

-

1 432.7

1 590.0

1 570.8

1 420.0

973.7

946.4

901.6

949.6

1 847.7

1 900.0

2 100.0

2 137.8

107 542.3

108 590.1

113 495.9

118 394.8

97 430.3

98 372.7

102 642.2

107 719.1

10 112.0

10 217.4

10 853.7

10 675.8


SECTION 11. INDUSTRY 11.5 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÁÎÐËÓÓËÀËÒ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð SALES OF INDUSTRIAL PRODUCTS, by aimags and the capital, at current prices ñàÿ òºã mln. tog. Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002 677 859.4

10 643.9 2 786.4 1 626.2 1 458.0 3 169.6 1 603.7 198 637.3 8 965.7 5 007.7 1 455.7 176 651.8 4 931.9 1 624.5 129 510.3 4 662.7 21 582.6 3 413.1 1 531.3 895.2 31 493.9 65 931.5 7 063.4 2 786.1 1 547.9 2 729.4 332 004.5

2003

2004

2005

793 174.8 1 175 913.2 1 463 318.0 West region 11 072.5 11 674.3 1 631.9 1 810.3 2 672.9 3 004.2 1 854.4 1 845.8 3 278.8 3 021.9 1 634.5 1 992.1 Khangai region 234 526.1 443 748.2 720.9 787.0 4 163.7 2 638.4 1 267.9 1 286.9 221 138.4 434 923.0 5 700.9 1 637.6 1 534.3 2 475.3 Central region 136 895.9 104 824.9 5 440.6 7 765.6 23 286.2 36 251.9 2 849.1 1 690.6 1 561.3 1 651.9 7 110.8 19 963.1 32 294.3 33 233.7 64 353.6 4 268.1 East region 12 058.6 11 558.6 7 216.4 4 923.5 1 178.7 3 849.5 3 663.5 2 785.6 Ulaanbaatar 398 621.7 604 107.2

12 692.9 2 191.5 2 476.3 3 407.7 2 623.2 1 994.2 489 175.4 831.2 3 106.3 1 512.8 479 765.6 1 710.1 2 249.4 146 461.1 9 597.7 43 568.7 7 839.9 1 530.2 31 606.3 48 383.2 3 935.1 23 072.8 7 090.9 12 768.9 3 213.0 791 915.7

207


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ 11.6 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ OUTPUT OF SELECTED INDUSTRIAL COMMODITIES Á¿òýýãäýõ¿¿í Commodities Õýìæèõ íýãæ Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ Electricity ñàÿ êâò.öàã Thermal energy Äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ìÿí.Ãêàë Distribution of water Ò¿ãýýñýí óñ ñàÿ ì3 Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Coal Í¿¿ðñ ìÿí.òí Crude oil Ãàçðûí òîñ ìÿí.áàððåëü Çýñèéí áàÿæìàë, 35%-èéí Copper concentrate ìÿí.òí àãóóëãàä øèëæ¿¿ëñíýýð with 35%

Unit 2002 2003 2004 Electricity, thermal energy and water supply mln.kw.h 3 111.7 3 137.7 3 303.4 thous.Gkal 6 867.6 7 133.3 7 746.6 59.5 60.5 63.6 mln.m 3 Mining and quarring thous.t 5 544.4 5 666.1 6 865.0 thous.barrel 139.2 183.0 215.7 thous.t 376.3 372.2 371.4

Ìîëèáäåíû áàÿæìàë, 47%-èéí àãóóëãàä øèëæ¿¿ëñíýýð Àëò Õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë Õàéëóóð æîíø Òºìðèéí õ¿äýð Öàéðûí áàÿæìàë Äàâñ îëáîðëîëò Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Áåíçèí À-76 Äèçåëèéí ò¿ëø Ìàçóò Êàòîäûí çýñ, 99%

Molybdenium concentrate with 47%

òí

t

Gold Fluor spar concentrate Fluor spar Iron ore Zincum concentrate Salt mining

êã

kg

ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí ìÿí.òí òí

Gasoline A-76 Diesel fuel Mazut Copper, 99%

òí òí òí òí

thous.t thous.t thous.t thous.t t Manufacturing t t t t

Çýñ öóâèìàë Ìåòàë áýëäýö Ìåòàë öóâèìàë Öàõèëãààí äàìæóóëàõ óòàñ Ç¿ñìýë ìàòåðèàë Òºìºð çàìûí äýð ìîä

Copper foundries Metal steel Metal foundries Electrical conductor wire Sawn wood Railway sleeper

òí ìÿí.òí ìÿí.òí òí 3 ìÿí.ì 3 ìÿí.ì

t thous.t thous.t t thous.m 3 thous.m 3

Öåìåíò Øîõîé Óãñàðìàë òºìºð áåòîí ýäëýë Áåòîí äýð

Cement Lime Installed metal constructions Metal sleeper

ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.t thous.t

Óëààí òîîñãî Õ¿ðìýí áëîê Áàðèëãûí õààëãà, öîíõ

Bricks made from clay Khurmen block Building door and windows National dwelling frame

Ãýðèéí ìîä

3

3 384.0

3 836.6

2 428.0

2005 3 418.9 7 805.6 62.3 7 517.1 200.7 361.6

2 528.0

12 097.1 11 118.6 19 417.6 24 121.9 159.8 513.9 680.2

198.4 488.2 280.5

148.2 468.2 33.5 258.5

134.1 507.9 167.7 22.8 196.7

6 442.2 3 232.6 748.2 1 500.0

5 215.0 3 014.7 246.8 1 341.1

2 376.1

2 474.5

15.9 10.4 10.2 18.1

39.3 20.7 16.6 38.4

54.9 29.5 103.8 17.8 20.9

195.5 65.5 36.2 198.0 13.2 19.4

147.6 42.5

162.3 42.1

61.9 30.0

111.9 81.2

ìÿí.ì ìÿí.ø

thous.m 3 thous.pcs

11.9 37.5

6.9 36.5

2.4 52.5

4.8 101.5

ñàÿ ø ìÿí.ø

mln.pcs thous.pcs

13.2 1.1

22.9 -

12.5 4.5

14.6 9.4

ìÿí.ì2 ñàÿ òºã

thous.m 2 mln.tog

2.8 68.8

58.6 38.5

1.2 98.0

2.8 117.8

Ìåáåëü ýäëýë Ñàìíàñàí íîîëóóð Óãààñàí íîîñ Ýýðñýí óòàñ

Furniture Combed down Scoured wool Spun thread

ñàÿ òºã òí ìÿí.òí òí

mln.tog t thous.t t

839.7 622.1 1.2 55.9

214.5 396.9 0.5 55.1

297.6 357.0 1.8 57.4

167.0 581.9 0.9 69.7

Õèâñ Òýìýýíèé íîîñîí õºíæèë Ýñãèé Ýñãèé ãóòàë

Carpet Camel woollen blanket Felt Felt boots

ìÿí.ì2

thous.m 2

533.9

663.1

690.4

586.9

ìÿí.ì ìÿí.ì ìÿí.õîñ

thous.m thous.m thous.pairs

38.3 112.9 16.1

27.4 303.0 9.0

36.8 67.8 4.9

33.5 69.1 10.5

208


SECTION 11. INDUSTRY

Á¿òýýãäýõ¿¿í Ñ¿ëæìýë ýäëýë Íîîñîí äààâóó Öàéðóóëñàí äààâóó Óëíû øèð

Commodities Knitted goods Woollen fabrics Fabrics Hides large

(Õ¿ñíýãò 11.6-èéí ¿ðãýëæëýë - Table 11.6 continuation) Õýìæèõ íýãæ Unit 2002 2003 2004 2005 ìÿí.ø 5 563.6 5 148.1 7 989.9 3 448.5 thous.pcs ìÿí.òóóø,ì 32.0 54.6 58.7 64.8 thous.running,m 5 717.9 2 619.1 3 006.3 ìÿí.ì2 thous.m 2 thous.t 0.6 0.7 2.3 2.1 ìÿí.òí

Øåâðî Õðîì, áóëèãààð Ñàâõèí ãóòàë, áîòèíê Ñàâõèí äýýë

Goat skin Hide skin Leather bootwear Leather coat

ìÿí.ì2 ìÿí.ì2 ìÿí.õîñ ìÿí.ø

thous.m 2 thous.m 2 thous.pairs thous.pcs

Ñàâõèí öàìö, ïèäæàê Íýõèé äýýë Êîñòþì θìîë ºìä

Leather jacket, shirt Skin coat Suits Stitched pants

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.õîñ ìÿí.ø

θìîë áîãèíî ºìä θìîë öàìö Ìàëûí ìàõ Ìàõàí êîíñåðâ

Stitched short Stitched shirt Meat Canned meat

Õèàìíû ç¿éë Ñïèðò Àðõè, äàðñ Ïèâî

2.8 8.7 9.5 0.0

1.3 2.2 4.6 0.2

2.4 3.5 3.0 0.1

0.4 5.5 3.0 0.2

thous.pcs thous.pcs thous.pairs thous.pieces

0.0 2.1 60.7 7 445.4

0.1 3.5 73.5 6 937.3

0.1 3.5 98.5 9 379.9

0.1 5.5 59.8 7 116.3

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.òí òí

thous.pieces thous.pieces thous.t t

2 582.6 8 325.0 6.8 63.7

1 963.4 1 474.6 835.1 9 278.6 12 042.4 10 366.0 11.1 4.3 3.6 44.7 75.2 201.4

Sausages Spirit Alcohol, wine Beer

òí ìÿí.ë ìÿí.ë ìÿí.ë

t thous.l thous.l thous.l

950.6 4 902.3 9 436.2 3 375.3

1 170.6 2 077.6 8 873.1 3 027.6

Àìòàò óñ, óíäàà Ãóðèë ªëºí ãýäýñ Õ¿íñíèé äàâñ

Soft drinks Flour Small intestine Salt

ìÿí.ë ìÿí.òí ìÿí.ãîãö òí

thous.l thous.t thous.roll t

Òàëõ Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í Íàðèéí áîîâ ×èõýð

Bread Milk, dairy products Bakery products Sweets

ìÿí.òí ñàÿ ë ìÿí.òí ìÿí.òí

thous.t mln.l thous.t thous.t

Æèãíýìýã Ãîéìîí Ìàëûí òýæýýë Òàìõè

Biscuit Macaroni noodles Fodder Cigarettes

ìÿí.òí òí ìÿí.òí ìÿí.áëîê

thous.t t thous.t thous.blocks

Íîì Ñîíèí Õ¿ñíýãò, ìàÿãò

Book Newspaper Table, form

ñàÿ õ.ä.õ ñàÿ õ.ä.õ ñàÿ õ.ä.õ

mln.pr.p mln.pr.p mln.pr.p

Òàðèëãûí ýì Øèíãýí ýì Øàõìàë ýì Ìîíãîë ýì

Injection Liquid medicine Medical tablets Mongolian medicine

ìÿí.àìïóë òí ìÿí.áîîäîë ìÿí.òºã

thous.amp t thous.packs thous.tog

Íýã óäààãèéí òàðèóð

Disposable injection syringe Disposable Injection needle Jewellery Candle

ñàÿ ø

mln.pcs

22.8

25.3

24.4

20.9

ñàÿ ø

mln.pcs

-

-

1.6

5.0

ìÿí.ø ìÿí.ø

thous.pieces thous.pcs

18.7 5 087.7

1.4 3 793.1

0.1 5 147.6

0.7 5 346.4

Íýã óäààãèéí ç¿¿ Àëò, ìºíãºí ýäëýë Ëàà

1 272.2 2 296.5 9 161.0 7 980.7

1 299.7 3 094.4 7 956.4 7 996.9

12 907.3 24 561.1 34 032.7 42 260.6 49.6 54.1 57.8 58.3 456.9 437.8 385.4 612.3 1 268.3 1 970.9 1 550.4 1 896.2 21.7 3.2 5.9 0.2

22.1 5.2 6.5 0.1

23.4 5.9 7.1 0.1

22.6 7.1 8.3 0.1

0.9 910.2 13.0 164.5

0.5 840.4 16.8 820.9

0.7 1 338.5 18.0 -

0.5 886.1 16.4 772.3

24.6 52.9 5.3

31.8 71.9 5.0

34.8 68.7 6.7

24.3 68.6 7.3

1 194.3 1 725.6 1 671.2 2 325.5 191.6 79.2 56.0 81.4 8 611.0 3 503.6 4 483.2 4 374.3 73 986.8 38 652.5 40 286.1 91 383.2

209


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ 11.7 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÍÝà ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ ÍÎÃÄÎÕ ÍÝÌÝÃÄÝË ªÐҪà (ժĪË̪ÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÌÆ), ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð VALUE ADDED PER EMPLOYEE IN INDUSTRY, by divisions and subdivisions, at 2000 prices

2002

2003

ìÿí. òºã thous.tog 2004 2005**

Á¿ãä

Total

3 861.7

3 990.6

8 403.5

10 624.8

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð

Mining and quarrying

7 490.8

7 459.2

26 111.8

31 807.6

Í¿¿ðñ îëáîðëîëò

4 003.5

4 230.0

6 575.7

8 672.5

Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò

Mining of coal and lignite, extraction of peat Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores Other mining and quarrying

44 457.1 10 120.6

58 438.8 9 620.4

35 785.1 40 562.8

51 889.2 47 072.3

2 086.6

2 620.2

2 156.1

2 708.1

Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð

Manufacturing

3 046.2

3 240.7

2 914.0

3 291.1

Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë Òàìõè ¿éëäâýðëýë Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë

4 041.8

4 287.8

5 026.7

5 425.6

1 057.1 4 837.2

7 783.0 3 747.7

3 739.0 2 189.1

1 648.4 2 894.2

1 901.3

2 590.3

1 209.4

822.0

373.8

508.5

2 678.9

1 571.5

2 249.8

3 156.6

1 885.9

1 673.1

63.0

213.2

342.9

4 174.0

1 229.8

4 112.6

4 304.6

3 118.5

14 951.3

-12 974.2 *

-4 551.4

-

2 578.1

1 346.3

3 451.2

5 848.5

1 021.1 2 393.3

1 003.6 2 815.8

1 676.0 17 075.3

2 365.3 20 754.5

3 802.7

9 896.7

2 602.7

2 495.2

Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Ðàäèî, òåëåâèçîð, õîëáîîíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ýìíýëãèéí áàãàæ, õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë ¿éëäâýðëýë Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä

Manufacture of food products and beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur Tanning, dressing of leather, manufacture of luggage handbags saddlery harness, footwear Manufacture of wood and wooden products Publishing, printing and reproduction of recorded media Manufacture of paper and paper products Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals and chemical products Production of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal product, except machinery & equipment Manufacture of machinery & equipment Manufacture of radio, television and communication equipment Manufacture of medical precision and optical instruments, watches and clocks Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c

5 169.4

-56 553.8 *

-16 468.0 *

Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ

Electricity, thermal energy and water supply

Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ

Electricity, thermal energy, steam

Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ ¿éë àæèëëàãàà Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë

Òàéëáàð: * Àëäàãäàëòàé àæèëëàñàí ** Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Production with losses ** Prelimenary data

210

Collection, purification and distribution of water

- 70.8 * 198.1

456.8

31 272.7

-

3 541.7

3 929.6

3 713.6

2 356.3

3 076.5

3 353.3

-2 922.6 *

-2 322.8 *

4 940.4

5 582.5

1 346.6

1 930.2

1 795.6

1 919.5

4 161.5

4 821.2

1 939.5

2 071.7

4 378.5

5 391.5

1 136.1

1 127.7

3 170.3

2 891.3


SECTION 11. INDUSTRY Çàðèì ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ, óëèðëààð, 2000=100% Quantity index of some major industrial commodities, by quarter, 2000=100% 250 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ Electricity

200 150

Äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Thermal energy

100 50 2005

2004

2003

Í¿¿ðñ Coal 2002

0

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Öåìåíò Cement Óëààí òîîñãî Bricks

2005

2004

2003

2002

Õèâñ Carpet Ñàìíасан íîîëóóð Combed down

240 210 Õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë Fluor spar concentrate

180 150 120

Çýñèéí áàÿæìàë Copper concentrate

90 60 2005

2004

2003

2002

30

Ìîëèáäåíû áàÿæìàë Molybdenium concentrate

350 300 250

Ãóðèë Wheat flour

200 150 100

Òàëõ Bread

50 2005

2004

2003

2002

0 Àðõè,äàðñ Alhocol, wine

211


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ

Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí èíäåêñ, 2000 îíû ¿íýýð, 2000=100% Index of gross industrial output, at constant prices of 2000 2000=100% 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð / Mining and quarrying Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð / Manufacturing Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ / Electricity, thermal energy and water supply

Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí 2005 îíû ñàëáàðûí á¿òýö, îíû ¿íýýð Composition of gross industrial output of 2005, by divisions, at current prices

13.7%

29.3%

57.0%

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð / Mining and quarrying Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð / Manufacturing Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ / Electricity, thermal energy and water supply

212


SECTION 11. INDUSTRY 11.8 ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÝÐ×ÈÌ Õ¯×ÍÈÉ ÁÀËÀÍÑ BALANCE SHEET OF ELECTRICITY

ͺºö-Á¿ãä ¯éëäâýðëýñýí Èìïîðò Õóâààðèëàëò Õýðýãëýñýí-Á¿ãä ¯¿íýýñ: ¯éëäâýð, áàðèëãà Òýýâýð, õîëáîî պ人 àæ àõóé ªðõ, îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé Áóñàä Ò¿ãýýëòèéí áîëîí øóãàìûí àëäàãäàë Öàõèëãààí ñòàíöûí äîòîîäûí õýðýãëýý Ýêñïîðò Íýã õ¿í àìä íîãäîõ ¿éëäâýðëýñýí öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷.êâò.ö

Resources- Total Gross generation Import Distribution Consumption Of which: Industry & const-tion Transport & comm-tion Agriculture Household and communal housing Other Losses in transmission and distribution Station internal use Export Electricity produced per capita, kw.h

2002 3 279.0 3 111.7 167.3 3 279.0 2 031.7

ñàÿ êâò.öàã mln. kw.h 2003 2004 2005 3 309.0 3 474.3 3 586.4 3 137.7 3 303.4 3 418.9 171.3 170.8 167.5 3 309.0 3 474.3 3 586.4 2 194.6 2 357.0 2 534.0

1 260.1 84.7 22.0

1 361.1 91.5 23.8

1 458.8 98.5 25.6

1 569.1 105.8 27.5

487.1 177.8

526.1 192.1

567.6 206.5

609.3 222.3

582.8

489.2

480.4

419.7

649.0 15.5

618.4 6.7

628.8 8.2

620.8 11.9

1 265.4

1 260.3

1 311.6

1 341.9

Öàõèëãààíû ýð÷èì õ¿÷íèé ¿éëäâýðëýëò, õýðýãëýý, èìïîðò Electricity generation & consumption, import

ñàÿ êâò.öàã mln.kwt.h 4000.0

3500.0

3000.0

2500.0

2000.0

1500.0

1000.0

500.0

0.0 1990

1995

2000

Õýðýãëýý Consumption

2001

2002

Yéëäâýðëýëò Gross generation

2003

2004

2005

Èìïîðò Import

213


Á¯ËÝà 11. ÀÆ YÉËÄÂÝÐ

Öàõèëãààíû ýð÷èì õ¿÷íèé õýðýãëýýíèé á¿òýö, õóâèàð, ñàëáàðààð Composition of electricity consumption, percent, by divisions 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Àæ ¿éëäâýð, áàðèëãà; Industry & constuction Òýýâýð, õîëáîî; Transport & communication պ人 àæ àõóé; Agriculture ªðõ, îðîí ñóóö, ÍÀÀ¯; Household, housing & community service Áóñàä; Îther

11.9 ͯ¯ÐÑÍÈÉ ÁÀËÀÍÑ BALANCE SHEET OF COAL

ͺºö-Á¿ãä Ýõíèé ¿ëäýãäýë ¯éëäâýðëýñýí Òºðèéí ºì÷èò óóðõàéíóóä Õóâèéí õýâøëèéí óóðõàéíóóä Èìïîðò Õýðýãëýñýí-Á¿ãä Öàõèëãààí äóëààíû ñòàíöàä Øóóä õýðýãëýñýí: ¯¿íýýñ: ¯éëäâýð, áàðèëãà Òýýâýð, õîëáîî պ人 àæ àõóé Îðîí ñóóö, Íèéòèéí àæ àõóé ¿¿íýýñ: õ¿í àìä Áóñàä Ýêñïîðò Ýöñèéí ¿ëäýãäýë

214

ìÿí.ò thous.t 2004 2005 7 091.8 7 860.4 226.5 342.9

2002 5 692.5 148.0

2003 5 823.6 157.2

5 544.4 4 807.3 737.1 0.1

5 666.1 4 086.1 1 580.0 0.3

6 865.0 4 130.1 2 734.9 0.3

7 517.1 4 458.5 3 058.6 0.4

Consumption-Total Consumed by thermal power stations Consumed by: Of which: Industry & const-tion Transport & comm-tion Agriculture

5 535.3

5 161.7

5 188.5

5 472.6

4 723.2 812.1

4 380.2 781.5

4 478.6 709.9

4 619.6 853.0

151.7 78.3 7.6

153.5 3.2 8.6

90.6 63.8 5.3

106.6 101.4 18.3

Communal housing of which: population Other Export Stock at the end of the year

435.7 379.0 138.8 -

464.9 409.0 151.3 435.4

451.2 412.2 99.0 1 560.4

513.9 337.0 112.8 2 116.2

157.2

226.5

342.9

271.6

Resources- Total Stock at the begining of the year Produced State owned mining companies Private sector's mining companies Import


SECTION 11. INDUSTRY 11.10 ÄÓËÀÀÍÛ ÁÀËÀÍÑ BALANCE OF THERMAL ENERGY

¯éëäâýðëýñýí Öàõèëãààí ñòàíöûí äîòîîä õýðýãëýý Õýðýãëýñýí-Á¿ãä ¯¿íýýñ: ¯éëäâýð, áàðèëãà Òýýâýð, õîëáîî պ人 àæ àõóé ªðõ, îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé Áóñàä Ò¿ãýýëòèéí àëäàãäàë

Gross generation Station internal use Consumption-Total Of which: Industry and construction Transport and communication Agriculture Household and communal housing Other Losses in transmission and distribution

2002 6 867.6

ìÿí.Ã.êàë thous.G.kal 2003 2004 2005 7 133.3 7 746.6 7 805.6

144.9 6 722.7

335.5 6 797.8

479.7 7 266.9

446.8 7 358.9

2 428.5

2 288.5

2 149.9

2 275.9

419.6

443.5

391.0

407.5

36.2

40.5

77.2

70.5

2 843.1 841.8

2 777.2 1 033.7

3 000.9 1 468.3

3 051.2 1 375.1

153.5

214.4

179.6

178.7

215


Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ

ÒÝÝÂÝÐ Ìàíàé îðíû òýýâýð íü àâòî, òºìºð çàì, àãààð, óñàí çàìûí òýýâýð ãýñýí 4 ¿íäñýí òºð뺺ñ á¿ðäýíý. Òýýâðèéí ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòýä à÷àà ýðãýëò, òýýñýí à÷àà, çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò, çîð÷èã÷ ýðãýëò, îëîí óëñûí çîð÷èã÷ òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý, øèëæ¿¿ëñýí òîíí.êì, àæèëëàãñäûí òîî, îðëîãî çýðýã îðíî. Àâòî òýýâðèéí ñòàòèñòèêèéí ìýäýý òàéëàíã àæ àõóéí íýãæ íü àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòñýýð äàìæóóëàí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ìîíãîëûí èðãýíèé àãààðûí òýýâýð êîìïàíè, Òºìºð çàìûí õýðýã ýðõëýõ ãàçàð ñòàòèñòèêèéí ìýäýý òàéëàíã ¿íäñýí íýãæ¿¿äýýñýý àâ÷ íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ìàíàé óëñûí õýìæýýãýýð æèëä íýã óäàà ÿâàãääàã àâòî òåõíèêèéí óëñûí ¿çëýã, òîîëëîãûí ä¿íã Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí Çàìûí öàãäààãèéí ãàçàð íýãòãýæ ãàðãàäàã. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ ýðõëýí ãàðãàäàã ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëä 1998 îíîîñ ýõëýí óëñûí õýìæýýíèé àâòîìàøèíû òîîã àéìàã, íèéñëýëýýð îðóóëäàã áîëñîí. À÷àà ýðãýëò. Íèéò òýýâýðëýñýí à÷ààíû õýìæýýã 纺âºðëºñºí çàéãààð ¿ðæ¿¿ëñýí ¿ç¿¿ëýëò. Çîð÷èã÷ ýðãýëò. Íèéò çîð÷èã÷äûí òîîã òýýâýðëýñýí çàéãààð ¿ðæ¿¿ëñýí õýìæýý. Øèëæ¿¿ëñýí òí.êì Òýýâðýýð ã¿éöýòãýñýí îëîí òºðºë, õýëáýðèéí àæèë, ¿éë÷èëãýýã òóñãàé êîýôôèöèåíòóóäûã àøèãëàí íýã íýãæèä øèëæ¿¿ëñýí ¿ç¿¿ëýëò. Àâòî çàìûã ìýðãýæëèéí àíãèëàëààð: - Õàòóó õó÷èëòòàé /Öåìåíò, àñôàëüò, õºíãºâ÷èëñºí õàð çàì îðíî./ - Õàéðãàí çàì /Çàñ÷, ñàéæðóóëñàí õºðñºí çàì äýýð õàéðãà, ÷óëóó àñãàæ íÿãòðóóëñàí/ - Ñàéæðóóëñàí õºðñºí çàì / Ýíãèéí õºðñºí çàìûã òýãøëýí, çàñ÷, íÿãòðóóëñàí/ - Ýíãèéí øîðîîí çàì áóþó åðäèéí õºðñºí çàì /õýýðèéí çàì/ ãýæ àíãèëäàã áàéíà. Õàòóó õó÷èëòòàé, ñàéæðóóëñàí õºðñºí, õàéðãàí çàìóóä íü ñàéæðóóëñàí çàìûã á¿ðä¿¿ëäýã. Ñàéæðóóëñàí çàìûí óðòûã äýýðõ àíãèëëûí äàãóó Àâòî çàìûí ãàçðààñ òîäîòãîæ ºãñºí ìýäýýëýëä òóëãóóðëàí ãàðãàñàí ó÷ðààñ óðüä îíóóäàä ººð÷ëºëò îðñîí áîëíî.

216


SECTION 12. TRANSPORTATION

TRANSPORTATION Mongolian transportation sector consists of 4 subsectors, namely auto road, railway, air and water transportation. This section presents statistics on freight and passenger turnover, carried passenger and freight volume, international service for passenger and freight, number of employment and revenue. The National Statistical Office receives data from statistical divisions of the aimags and capital city. These divisions collect data from entities and enterprises. Mongolian Airlines Railway Transport Office collects data from their primary units, and forwards the summarized data to the NSO. Traffic Police Office of General Police Department of Mongolia summarizes data on State Vehicle Inspection, which is conducted once a year. Since 1998, NSO has been presenting the number of vehicles by aimags and capital city in the Statistical Yearbook of Mongolia. Freight turnover - This indicator equals to carried freight multiplied by carried distance. Passenger turnover – equals to carried passengers multiplied by carried distance. In terms of ton.km – all types of the transport services are transferred to one unit using special coefficients. Auto roads are classified as: - Hard cover roads (cement and asphalt roads) - Gravel roads (repaired and improved soil roads are covered with stones and gravel, thereby increasing road solidity) - Improved soil roads (ordinary soil road is repaired, made dense and which edges are leveled off) - Ordinary soil roads (steppe roads) Hard cover, improved soil and gravel roads are considered as improved roads. Length of improved roads is compiled according to the classification provided by the Auto Road Office and the relevant changes have been made in the previous years data.

217


Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ 12.1 Á¯Õ ÒªÐËÈÉÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, òºð뺺ð MAIN INDICATORS OF TRANSPORT, by types Òýýâðèéí òºðºë

Types of transport

2002

2003

À÷àà ýðãýëò, ñàÿ òí.êì

2004

2005

Freight turnover, mln t.km

Á¿ãä

Total

6 604.4

7 504.1

9 169.3

10 267.1

òºìºð çàìûí àâòî àãààðûí óñàí çàìûí

railway road air water transport

6 461.3 133.6 9.0 0.5

7 253.3 242.4 8.4 -

8 878.1 282.3 8.9 -

9 947.7 311.0 8.3 0.1

Òýýñýí à÷àà, ìÿí.òí Total

Á¿ãä òºìºð çàìûí àâòî àãààðûí óñàí çàìûí

railway road air water transport

Çîð÷èã÷ ýðãýëò, ñàÿ õ¿í êì

13 529.9 11 637.0 1 888.7 2.4 1.8

*

Carried freight, thous.tons 17 622.8 21 596.0 12 284.7 5 335.9 2.2 -

14 031.8 7 561.9 2.3 * -

25 206.2 15 586.3 9 617.4 2.0 0.5

Passenger turnover, mln.pass.km

Á¿ãä

Total

2 108.3

2 246.3

2 621.6

2 696.6

òºìºð çàìûí àâòî àãààðûí

railway road air

1 066.5 380.6 661.2

1 038.8 556.5 651.0

1 218.9 644.6 758.1 *

1 234.3 639.8 822.5

Çîð÷èã÷èä, ñàÿ õ¿í Á¿ãä

Total

Carried passengers, mln.passengers 105.7

167.9

railway 4.0 3.9 òºìºð çàìûí àâòî road 101.4 163.7 àãààðûí air 0.3 0.3 Òàéëáàð: * - Ìýäýýíèé õàìðàëò íýìýãäñýíýýñ ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. Note: * - Due to the increase of data coverage data was changed.

194.2

192.7

4.3 189.6 0.3 *

4.2 188.2 0.3

12.2 ÀÂÒÎ ÌÀØÈÍÛ ÒÎÎ, òºð뺺ð NUMBER OF VEHICLES, by types Òºðºë Á¿ãä ñóóäëûí à÷ààíû àâòîáóñ öèñòåðí òóñãàé çîðèóëàëò Õóâèéí ìàøèí ñóóäëûí à÷ààíû àâòîáóñ öèñòåðí òóñãàé çîðèóëàëò

218

Types of vehicles Total passenger automobile truck bus tank car vehicle for special purposes private car passenger automobile truck bus tank car vehicle for special purposes

2002 103 805

2003 105 775

2004 120 418

2005 131 184

63 224

68 458

79 691

87 792

24 610 10 841 1 709

22 975 9 834 1 320

25 430 10 645 1 376

27 435 11 067 1 267

3 421 70 816

3 188 79 045

3 276 89 730

3 623 101 563

45 080 16 516 7 273 352

53 512 16 559 6 993 339

62 583 17 696 7 385 370

71 459 19 739 8 160 362

1 595

1 642

1 696

1 843


SECTION 12. TRANSPORTATION 12.3 ÀÂÒÎ ÌÀØÈÍÛ ÒÎÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF VEHICLES, by aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä

Total

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Bayan-Olgii Gobi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä

Total

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä

Total

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

408 2 594 1 755 1 888 3 140 2 798 1 717

406 2 766 1 945 1 989 3 329 3 000 1 820

Á¿ãä

Total

4 332

5 019

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Dornod Sukhbaatar Khentii

1 821 1 250 1 261

2 025 1 451 1 543

2004

2005

103 805 105 775 120 418 131 184 87 792

27 435 11 067 1 267

Áàðóóí á¿ñ 11 621 12 378 3 557 2 300 2 398 1 927 1 439

3 794 1 924 2 391 1 927 2 342

13 256 14 994

5 263

680

180

2 422 1 409 1 147 1 857 1 685

1 906 650 781 773 1 153

120 189 239 48 84

21 23 41 35 60

17 634 18 599 10 940

4 758

2 078

212

1 563 1 270 1 309 2 515 2 085 2 198

809 543 632 681 869 1 224

134 589 86 517 321 431

24 29 21 86 4 48

9 623

4 496

1 567

235

492 2 652 2 124 2 285 2 573 3 368 3 218

244 1 495 1 295 1 342 1 373 1 833 2 041

156 683 592 582 537 1 184 762

30 351 136 211 342 226 271

34 34 24 20 28 66 29

5 570

7 139

4 393

1 964

612

2 115 1 590 1 865

3 049 1 883 2 207

1 767 1 172 1 454

814 592 558

393 96 123

4 520 2 379 2 311 2 755 3 029

Õàíãàéí á¿ñ 14 267 15 477 1 900 2 870 1 714 2 950 2 294 2 539

2 371 2 684 1 551 3 354 2 455 3 062

2 745 2 542 1 944 3 895 2 897 3 611

2 607 2 648 2 077 3 898 3 297 4 072

16 597 16 712 509 3 012 2 055 2 074 2 578 3 395 2 974

2003

2004

2005

3 623 70 816 79 045 89 730 101 563

351 10 175 10 506 11 296 13 562 51 108 103 42 47

3 213 2 056 2 066 1 544 1 296

3 447 1 678 2 065 1 544 1 772

4 033 1 917 2 101 1 401 1 844

4 213 2 121 2 057 2 576 2 595

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ 14 300 15 255

2002

West region 8 520

4 371 2 123 2 482 1 848 2 432

òóñãàé çîðèóëàëò special purpose

2003

öèñòåðí tanker car

2002

àâòîáóñ bus

Aimags and the Capital

à÷ààíû truck

Àéìàã, íèéñëýë

ñóóäëûí passenger automobile

Õóâèéí ìàøèí Private car

611 11 718 12 947 14 790 16 138 77 217 29 99 18 171

1 531 2 549 1 448 2 048 1 923 2 219

1 994 2 441 1 334 2 381 2 143 2 654

2 539 2 359 1 439 2 882 2 361 3 210

2 284 2 466 1 747 2 932 3 024 3 685

Central region

Ç¿¿í á¿ñ

791 11 105 11 899 13 306 13 495 28 89 77 130 293 59 115

223 1 880 1 251 1 637 2 894 1 882 1 338

208 2 046 1 417 1 710 3 095 2 095 1 328

291 2 331 1 579 1 798 2 385 2 452 2 470

286 2 046 1 684 2 006 2 387 2 375 2 711

53

117

3 234

3 939

4 121

6 129

26 13 14

49 10 58

1 337 1 008 889

1 522 1 229 1 188

1 649 1 378 1 094

2 617 1 655 1 857

East region

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 59 285 57 646 67 361 73 740 54 316 10 954 6 130 587 1 753 34 584 39 754 46 217 52 239 Ýõ ñóðâàëæ: Àâòî òåõíèêèéí óëñûí ¿çëýãèéí ä¿í, Çàìûí öàãäààãèéí ãàçàð Source: Report on the State vehicles inspection, Traffic Police Office of General Police Department

219


Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ 12.4 Ҫ̪РÇÀÌÛÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä SELECTED INDICATORS OF RAILWAY ¯ç¿¿ëýëò Òýýñýí à÷àà, ìÿí.òí îðîí íóòãèéí îëîí óëñûí ãàðãàëò îðóóëàëò äàìæèí ºíãºðºõ À÷àà ýðãýëò, ñàÿ òí.êì îðîí íóòãèéí îëîí óëñûí ãàðãàëò îðóóëàëò äàìæèí ºíãºðºõ Çîð÷èã÷èä, ìÿí.õ¿í îëîí óëñûí äîòîîäûí Çîð÷èã÷ ýðãýëò, ñàÿ õ¿í. êì

Indicators Carried freight, thous.t local international exit entry transit Freight turnover, mln. t.km local international exit entry transit Passengers carried, thous. international local Passenger turnover, mln.pass.km

2002

2003

2004

2005

11 637.0 6 643.1 4 993.9 849.4 1 058.4 3 086.1

12 284.7 6 588.6 5 696.1 975.0 1 080.4 3 640.7

14 031.8 6 857.3 7 174.5 1 125.3 1 225.2 4 824.0

15 586.3 7 558.7 8 027.6 1 468.3 1 166.0 5 393.3

6 461.3 1 774.9 4 686.4 807.7 453.1 3 425.6 3 962.6 166.3 3 796.3 1 066.5

7 253.3 1 782.6 5 470.7 961.8 467.2 4 041.7 3 947.8 141.1 3 806.7 1 038.8

8 878.1 1 916.0 6 962.1 1 094.8 512.7 5 354.6 4 326.1 174.5 4 151.6 1 218.9

9 947.7 2 160.4 7 787.3 1 272.0 528.8 5 986.6 4 227.1 185.6 4 041.5 1 234.3

12.5 1000 ÊÌ2 ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐÒ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÌªÐ ÇÀÌ, 1 ÊÌ ÒªÌªÐ ÇÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ À×ÀÀ, ÇÎÐ×ÈÃ× ÝÐÃÝËÒ RAILWAY LENGTH PER 1000 KM 2 TERRITORY AND FREIGHT TURNOVER, CARRIED FREIGHT PER 1 KM RAILWAY LENGTH 2002 1 815

2003 1 815

2004 1 815

2005 1 815

1.2

1.2

1.2

1.2

3 564.7 592.8

3 996.3 572.3

4 891.5 671.6

5 480.8 680.0

2002 2 394.2 Òýýñýí à÷àà, òí Carried freight, tons øóóäàí post 474.6 òýýø 288.2 luggage 1631.4 à÷àà cargo freight Çîð÷èã÷èä Passengers 269.5 ìÿí.õ¿í carried, thousand person 152.9 îëîí óëñûí international äîòîîäûí 116.6 local Òàéëáàð: * - Ìýäýýíèé õàìðàëò íýìýãäñýíýýñ ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. Note: * - Due to the increase of data coverage data was changed.

2003 2 230.7 523.8 251.8 1455.1

2004 2 251.5 * 589.0 426.0 1236.4

2005 1 991.9 444.5 377.9 1169.4

251.9 138.8 113.0

340.6 * 171.2 169.5

318.1 188.5 129.6

Òºìºð çàìûí íèéò óðò, êì

Total railway length, km

1000 êì2 íîãäîõ òºìºð çàì, êì 1 êì òºìºð çàìä íîãäîõ à÷àà ýðãýëò, ìÿí.ò.êì çîð÷èã÷ ýðãýëò,ìÿí.õ¿í êì

Railway length km per 1000 km 2 Freight turnover, thous.t.km per 1 km railway length Passengers turnover thous.km person

12.6 ÈÐÃÝÍÈÉ ÀÃÀÀÐÛÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä SELECTED INDICATORS OF CIVIL AIR TRANSPORT

12.7 ÑÀÉÆÐÓÓËÑÀÍ ÀÂÒÎ ÇÀÌÛÍ ÓÐÒ, îíû ýöýñò, êì IMPROVED AUTO ROAD, at the end of the year, km Ñàéæðóóëñàí çàì ¿¿íýýñ: õàòóó õó÷èëòòàé õàéðãàí õó÷èëòòàé ñàéæðóóëñàí øîðîîí çàì

220

Improved auto road-total of which: with hard cover with gravel cover improved soil road

2002 5 546.8

2003 5 666.9

2004 5 683.3

2005 6 126.7

1 801.9 1 871.3 1 873.6

1 900.7 1 892.6 1 873.6

1 900.7 1 937.8 1 844.8

2 278.6 1 980.3 1 867.8


SECTION 13. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Ýíý á¿ëýãò õîëáîîíû ¿éë àæèëëàãààíû íèéò îðëîãî, ¿¿íýýñ õ¿í àìààñ îðñîí îðëîãî, ñóóðèí òåëåôîí áîëîí øóãàìûí ðàäèî öýãèéí òîî, ¿¿ðýí òåëåôîí, óòàñã¿é òåëåôîí, ñàíñðûí õîëáîîíû õýðýãëýã÷, èíòåðíýòèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãà, èíòåðíýò ¿éë÷èëãýýíèé öýã (èíòåðíýò êàôå)-èéí òîî,èíòåðíýòèéí áàéíãûí õýðýãëýã÷äèéí òîî, ïåðñîíàëü, êîìïúþòåðèéí òîî çýðýã ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã õàðóóëàâ. Íèéò îðëîãî. Õîëáîîíû ¿éë àæèëëàãààíû íèéò îðëîãî ãýäýãò öàõèëãààí õîëáîî, õºäºë㺺íò õîëáîî, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè, øóóäàíãèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí òàéëàíò õóãàöààíû íèéò îðëîãûã îðóóëíà. ¯¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷. Òóõàéí áàéãóóëñàí ñ¿ëæýýíèé õ¿ðýýíä õºäºë㺺íòýé /íýãýýñ íºãºº ¿¿ðò øèëæèæ/ àøèãëàõ áîëîìæòîé óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Òóõàéí áàéãóóëñàí ñ¿ëæýýíèé õ¿ðýýíä àæèëëàõ ðàäèî äîëãèîíû õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Ñàíñðûí õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Ñàíñðûí õèéìýë äàãóóë àøèãëàí çîõèîí áàéãóóëæ áóé õîëáîîíû õýðýãëýã÷. Èíòåðíýò êàôå. Îëîí íèéòýä íýã öýãò èíòåðíýò ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ þì. Èíòåðíýòèéí áàéíãûí õýðýãëýã÷èä. Ñàð á¿ð òîäîðõîé õýìæýýíèé òºëáºð òºëæ èíòåðíýòèéã òîãòìîë õýðýãëýäýã õýðýãëýã÷èä.

221


Á¯ËÝà 13. ÌÝÄÝÝËÝË ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY This section presents the main statistics on total revenue of communication service, including revenue from population, number of telephone lines and wired radio outlets, number of cellular mobile telephone subscribers, wireless telephone and satellite subscribers, number of internet service provider and internet cafe, number of permanent internet users (subscriber), number of personal computer. Telecommunication Company and Postal Company of Mongolia collect data from primary reporting units (from main branches, which are located in capital city) and sent to the statistical division of Ulaanbaatar city. Post offices of 21 aimags collect data from each soum and send to the statistical divisions of aimags. From there, the summarized data are sent to the National Statistical Office. The Information and Communication Technology Authority collects and processes some information using forms of information and communication activities indicators that are approved by the NSO. Total revenue. This is the total revenue entities earned in reporting year, which provide telecommunication, mobile communication, information technology and postal sectors. Cellular mobile telephone subscribers. Wireless telephone communication’s users that is mobile within constructing network boundaries. Wireless telephones. Radio paging communication’s users that is within constructing network boundaries. Satellite subscribers. Subscribers of communication enabled through satellite. Internet cafe. Entity, enterprise that provides internet services from certain location to the public. Permanent internet users (subscribers). These are subscribers that paying a fixed monthly subscription fee and permanently use internet.

222


SECTION 13. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 13.1 ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ MAIN INDICATORS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY DIVISION 2002 Õîëáîîíû ñàëáàðûí òîî Øóóäàíãèéí ñàëáàðûí òîî Õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî, îíû ¿íýýð, ñàÿ òºã Ñóóðèí òåëåôîí öýã*, ìÿí.ø 1000 õ¿íä íîãäîõ ñóóðèí òåëåôîí öýã Òåëåâèçèéí íýâòð¿¿ëýõ, äàõèí äàìæóóëàõ ñòàíöûí òîî Øóãàìûí ðàäèî öýã, ìÿí.ø Òåëåâèçîð, ìÿí.ø Êàáåëèéí òåëåâèçèéí õýðýãëýã÷äèéí òîî ¯¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷èéí òîî, ìÿí.õ¿í Óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷* Ñàíñðûí õîëáîîíû õýðýãëýã÷ Èíòåðíåòèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûí òîî Èíòåðíåò êàôå Èíòåðíåòèéí áàéíãûí õýðýãëýã÷äèéí òîî, ìÿí.õ¿í

Number of telecommunication office Number of post office Communication services revenue, mln. tog, at current prices Number of telephone lines*, thous.piece Number of telephone lines, per 1000 population Number of transition and relay TV stations Number of wiredradio outlets, thous.piece Number of TV sets, thous.piece Number of cabel television users Number of cellular mobile telephone subscibers, thous.person Number of wireless telephones* (WLL) Satellite subscriber

2003

2004

2005

379

357

357

357

377

377

374

378

38 707.2

92 430.7

99 933.8 128 393.3

135.5

145.3

152.6

160.5

55

58

61

63

647 113.0

648 93.8

792 78.1

796 73.6

200.0

220.0

290.0

320.0

46 278

53 228

64 130

77 277

256.8

319.4

445.1

570.9

14 033 173

18 408 318

21 078 366

23 003 300

Number of internet service providers 5 8 12 (ISP) Internet cafe 88 118 120 Number of permanent internet users (subscriber) thous.person 10.0 11.2 20.4 Ïåðñîíàëü êîìïúþòåðèéí òîî** Number of personal computer** 43 605 51 805 60 000 1000 õ¿íä íîãäîõ ïåðñîíàëü Number of personal êîìïúþòåðèéí òîî computer, per 1000 population 18 21 24 Òàéëáàð: * Òºðèéí õîëáîîíû ñ¿ëæýýíèé ñóóðèí áîëîí óòàñã¿é òåëåôîí öýãèéã 2005 îíîîñ îðóóëàâ. ** Ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð: Ìýäýýëýë, Õàðèëöàà Õîëáîî, Òåõíîëîãèéí ãàçàð Note: * Including telephone lines and wireless telephone of the government telecommunication network from 2005. ** Source of data: Information and Communication Technology Authority

26 115

22.0 85 000

33

223


Á¯ËÝà 13. ÌÝÄÝÝËÝË ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ 13.2 ÕÎËÁÎÎ, ØÓÓÄÀÍÃÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ, íýð òºð뺺ð COMMUNICATION AND POSTAL SERVICE INDICATORS, by kind 2002 Áè÷èã, çàõèäàë, áîîäîë, ìÿí.ø 1000 õ¿íä íîãäîõ, ø Òîãòìîë õýâëýë, ñàÿ ø íýã õ¿íä íîãäîõ, ø Öàõèëãààí ìýäýý, ìÿí.ø 1000 õ¿íä íîãäîõ, ø Òåëåôîí ÿðèà, ñàÿ ìèíóò íýã õ¿íä íîãäîõ, ìèíóò

Mail, traffic, parcel, thous.piece per 1000 population, piece Number of newspapers, mln.piece per capita, piece Number of telegrames, thous.piece per 1000 population, piece Number of trunk calls, mln.minutes per capita, minutes

800.0 312 17.0 6.9 163.0 66 600.7 244

2003 722.1 290 18.5 7.4 119.9 48 600.9 241

2004 815.4 324 12.6 5.0 108.5 43 570.2 226

2005 821.6 322 13.8 5.4 80.3 32 427.6 168

13.3 ÑÓÓÐÈÍ ÒÅËÅÔÎÍ ÖÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF TELEPHONES LINES, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë Á¯ÃÄ

Aimags and the Capital

2002

2003

TOTAL 135 480 145 294 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 9 865 12 067 Bayan-Olgii Áàÿí-ªëãèé 2 100 2 833 Govi-Altai Ãîâü-Àëòàé 1 891 2 141 Zavkhan Çàâõàí 1 749 2 124 Uvs Óâñ 2 086 2 505 Khovd Õîâä 2 039 2 464 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 18 352 20 460 Arkhangai Àðõàíãàé 1 497 1 605 Bayankhongor Áàÿíõîíãîð 1 746 1 971 Bulgan Áóëãàí 1 784 2 026 Orkhon Îðõîí 7 559 7 981 Ovorkhangai ªâºðõàíãàé 3 079 3 281 Khovsgol Õºâñãºë 2 687 3 596 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 22 075 23 272 Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð 668 617 Darkhan-Uul Äàðõàí-Óóë 10 300 10 842 Dornogovi Äîðíîãîâü 3 713 3 967 Dundgovi Äóíäãîâü 1 861 2 001 Omnogovi ªìíºãîâü 1 757 2 027 Selenge Ñýëýíãý 1 910 1 930 Tov Òºâ 1 866 1 888 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 5 140 5 785 Dornod Äîðíîä 2 108 2 413 Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð 1 176 1 415 Khentii Õýíòèé 1 856 1 957 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð* Ulaanbaatar* 80 048 83 710 Òàéëáàð: * Òºðèéí õîëáîîíû ñ¿ëæýýíèé ñóóðèí òåëåôîí öýãèéã 2005 îíîîñ îðóóëàâ. Note: * Including telephone lines of the government telecommunication network from 2005.

224

2004 152 563 West region 12 996 3 056 2 333 2 337 2 695 2 575 Khangai region 22 000 1 715 2 067 2 130 9 070 3 228 3 790 Central region 24 199 582 11 361 4 164 2 061 2 117 1 953 1 961 East region 6 513 2 529 1 545 2 439 Ulaanbaatar 86 855

2005 160 493 13 435 3 109 2 403 2 500 2 732 2 691 22 705 1 707 2 092 2 233 9 127 3 436 4 110 24 855 565 11 618 4 419 2 066 2 138 1 982 2 067 6 503 2 436 1 527 2 540 92 995


SECTION 14. FOREIGN TRADE

ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí Åðºíõèé Ãàçðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ¿íäýñëýí ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéã ãàðãàäàã. Äýëõèéí õóäàëäààíû áàéãóóëëàãààñ áîëîâñðóóëñàí “Áàðààã òîäîðõîéëîõ êîäëîõ, óÿëäóóëñàí ñèñòåì”-èéí àíãèëëûí äàãóó áàðààíû á¿ëýã, íýð òºðëèéã õàðóóëàâ. Ãàäààä õóäàëäààíû ãààëèéí ñòàòèñòèê íü óëñ îðíû ìàòåðèàëëàã íººöèéã íýìýãä¿¿ëýí ýäèéí çàñãèéí íóòàã äýâñãýðò îðæ áàéãàà /èìïîðò/, ìºí òóñ íººöººñ õàñàãäàí ýäèéí çàñãèéí íóòàã äýâñãýðýýñ ãàð÷ áàéãàà /ýêñïîðò/ á¿õ òºðëèéí áàðààã á¿ðòãýí ìýäýýëäýã. Õàðèí óëñ îðíû íóòàã äýâñãýðýýð äàìæóóëàí ºíãºð¿¿ëæ áàéãàà /òðàíçèò/ áîëîí ò¿ð õóãàöààãààð îðóóëæ, áóöààí ãàðãàæ áàéãàà /äîòîîäîä áîëîí õèëèéí ÷àíàäàä áîëîâñðóóëàëò õèéõ áàðààíààñ áóñàä/ áàðàà óëñ îðíû ìàòåðèàëëàã íººöèéã íýìýãä¿¿ëæ þì óó õîðîãäóóëäàãã¿é òóë ýäãýýð áàðààã ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèêò á¿ðòãýäýãã¿é. Ãàäààä õóäàëäààíû ãààëèéí ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéã ãàðãàõ ¿íäñýí á¿ðòãýë íü ãààëèéí õèëýýð íýâòð¿¿ëñýí áàðààíû òàëààðõè õýðýãöýýòýé á¿õ ìýäýýëëèéã àãóóëñàí ãààëèéí ìýä¿¿ëýã áîëíî. Ãààëèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí ýöñèéí ºäðººð ýêñïîðò, èìïîðòûã á¿ðòãýæ ñòàòèñòèêèéí àëáàí ¸ñíû ìýäýýíä òóñãàíà. Àëáàí ¸ñíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä ýêñïîðò, èìïîðòûí íèéò õýìæýýã äàðààõ á¿ëãýýð àíãèëæ ¿ç¿¿ëíý. ¯¿íä : - Âàëþòûí òºëáºðò õóäàëäàà - Áàðàà ñîëèëöîî - Òºëáºðò çîðèóëñàí áàðàà - Ãàäààäûí çàõèàëàã÷èéí ìàòåðèàë, ò¿¿ãýýð õèéñýí áàðàà - Ãàäààäûí çýýëèéí õºðºí㺺ð íèéë¿¿ëñýí áàðàà - Ãàäààäûí òóñëàìæèéí áàðàà - Õºðºí㺠îðóóëàëòààð íèéë¿¿ëñýí áàðàà Áàðààã ýêñïîðòëîõ ãýäýã íü áàðààã ãààëèéí íóòàã äýâñãýðýýñ ãàðãàæ, ýíýõ¿¿ íóòàã äýâñãýðèéí ãàäíà á¿ðìºñºí ¿ëäýýõ çîðèëãî á¿õèé áàðààíä õàìààðàõ ãààëèéí ãîðèìûã õýëíý. Á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ñèñòåìèéí äàãóó ýêñïîðòîä äîîðõè ãîðèìûí áàðààã õàìðóóëíà. ¯¿íä: · ׺뺺ò ýðãýëòèéí á¿ñýýñ ãàðàëòàé äîòîîäûí áàðàà · ¯éëäâýðëýëèéí ÷ºëººò á¿ñýýñ ãàðàëòàé äîòîîäûí áàðàà · Ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò áîëîâñðóóëñàí áàðàà · Èìïîðòîîð îðóóëæ èðýýä ÿìàð íýãýí ººð÷ëºëò îðóóëàëã¿éãýýð ãàðãàæ áàéãàà ãàäààäûí áàðàà /ðåýêñïîðò/ Ýêñïîðòûí áàðààã ÄÀÔ – Ìîíãîë óëñûí õèë íºõöëèéí ¿íýýð òîîöíî. Ýêñïîðòûí ¿íèéí ä¿íã àìåðèê äîëëàðò øèëæ¿¿ëýõäýý àíõíû á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí ºäðèéí Ìîíãîë áàíêíû âàëþòûí õàíøèéã õýðýãëýíý. Áàðààã èìïîðòëîõ ãýäýã íü ãàäààäûí áàðààã ãààëèéí íóòàã äýâñãýðò á¿ðìºñºí îðóóëàõ ãààëèéí ãîðèìûã õýëíý. Ýíýõ¿¿ ãîðèì ¸ñîîð áàðààíä íîãäóóëàõ ¸ñòîé àëèâàà èìïîðòûí òàòâàð, õóðààìæóóäûí òºëáºð òîîöîîã õèéæ ãààëèéí á¿õèé ë øààðäàãäàõ ¿éë àæèëëàãààã äóóñãàâàð áîëãîñîí áàéíà Á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ñèñòåìèéí äàãóó èìïîðòîä äîîðõè ãîðèìûí áàðààã õàìðóóëíà. ¯¿íä: 225


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

· Ãàäààäûí áàðàà · Õèëèéí ÷àíàäàä áîëîâñðóóëàëò õèéãäñýí ãàäààäûí áàðàà · Ýêñïîðòîä ãàðñàí áàéäëààð íü ÿìàð íýãýí ººð÷ëºëò îðóóëàëã¿é áóöààí îðóóëæ áóé äîòîîäûí áàðàà /ðåèìïîðò/ Èìïîðòûí áàðààã Ìîíãîë óëñûí õèë õ¿ðòýëõ á¿õ çàðäëûã øèíãýýñýí ÑÈÏ-Ìîíãîë óëñûí õèë íºõöëèéí ¿íýýð ¿íýëæ ñòàòèñòèêò á¿ðòãýíý. Èìïîðòûí áàðààíû ¿íèéã àìåðèê äîëëàðò øèëæ¿¿ëýõäýý ãààëèéí ýöñèéí á¿ðä¿¿ëýëò õèéñýí ºäðèéí Ìîíãîë áàíêíû âàëþòûí õàíøèéã õýðýãëýíý. ͯÁ-ûí Ñòàòèñòèêèéí Õýëòñýýñ ãàðãàñàí “Îëîí Óëñûí õóäàëäààíä õýðýãëýæ áàéãàà ¿íèéí èíäåêñèéí àðãà÷ëàë”-ä íèéö¿¿ëýí 1997 îíä áàòàëñàí “Ìîíãîë Óëñàä ãàäààä õóäàëäààíû ¿íèéí áîëîí òîî õýìæýýíèé èíäåêñ òîîöîõ àðãà÷ëàë”-ûí äàãóó ýêñïîðò, èìïîðòûí ¿íèéí áîëîí áèåò õýìæýýíèé èíäåêñèéí òîîöîîã õèéæ áàéãàà áîëíî. Îëîí óëñûí õýìæýýíä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí çºâëºìæ áîëîí Îëîí Óëñûí Âàëþòûí ñàíãèéí àðãà÷ëàëûí äàãóó 2002 îíîîñ ìºíãºæººã¿é àëòûã ãàäààä õóäàëäààíû ñòàòèñòèê ìýäýýëýëä òóñãàäàã áîëîâ. Ìîíãîëáàíê ìºíãºæººã¿é àëòíû 1997-2002 îíû ýêñïîðò, èìïîðòûí õýìæýý, ¿íèéí ä¿íã ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàðò èð¿¿ëæ, ò¿¿íèéã õîëáîãäîõ îíóóäàä òóñãàñàí òóë äýýðõ îíóóäûí ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî.

226


SECTION 14. FOREIGN TRADE

FOREIGN TRADE Processing of the foreign trade data is based on information of the Customs Office Administration of Mongolia. The Commodities were classified according to the “Harmonized System of Coding Goods” developed by the World Trade Organization. Customs statistics of foreign trade is registered all kinds of items, which includes export and import goods. But transit goods as well the goods which are temporarily crossed the border and returned across the frontier (excluding the goods produced in domestic and abroad market) are not registered in the foreign trade data due they are not reduce or increase the material resources of a country. For the customs statistics, primary source information is the customs declaration. Exports and imports are reflected in the official statistics after completion of customs clearance. In the official statistical bulletin information on export and import are shown by the following groups: - trade with payment at foreign currency - barter - goods for repayment - goods made from foreign customers materials - goods delivered by foreign loan - goods of foreign aid - goods delivered by investment Exports – it means that a customs rule related to exports of goods, for the customs territory and for complete exports of them out of the territory. Our country is referring to countries with general trade system. General export, cover the following goods: - domestic goods originated from free circulation area - domestic goods originated from industrial free zone - goods processed in customs territory - re-exports of foreign goods Export goods calculated by “DAF – Mongolian border” term. For transfer of overall value of export in to American dollars, Mongol Bank exchange rate of the day of customs clearance is used. Imports – it means that a customs rule for import of foreign goods to the customs territory. All customs procedures should be finished. According to general system for registration following goods are included in import: - foreign goods - foreign goods manufactured and processed abroad - re-imports of domestic goods The price of import goods is defined as CIÐ – Mongolian border condition, included all costs inside the frontier and this price is a customs price. For transfer of overall value of import in to American dollars, rate of exchange of the day, is used in which was made Mongol Bank.

227


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

According to the “Methodology on price index for external trade” which is issued by the Economic and Social Affairs of United Nations, “Methodology on calculating foreign trade prices and physical volume index in Mongolia” have been approved in 1997 year. Price and volume index of foreign trade is calculated according to this methodology. In accordance with the internationally accepted recommendations and IMF methodology the volume & value of nonmonetary gold is included in statistical data of external trade since 2002. The volume and value of nonmonetary gold for 1999-2001 was provided by Mongol Bank. Since the NSO included them in relevant years the results have been modified.

228


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.1 ÍÈÉÒ ÝÐÃÝËÒ, óëñààð, îíû ¿íýýð TOTAL TURNOVER, by countries, at current prices

Óëñààð Á¿ãä ¿¿íýýñ: Àâñòðàëè Àâñòðè ÀÍÓ Áåëüãè Áîëãàð Áåëàðóñü Âüåòíàì ÁÍÑÓ ÕÁÍÃÓ Äàíè Èçðàèëü Èíäîíåç Èñïàíè Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êàçàêñòàí Êàíàä Êèðãèçñòàí Ìåêñèê Íèäåðëàíä Ìàëàéç ÎÕÓ Ïîëüø Ñèíãàïóð Òàéâàíü Òàéëàíä Òóðê Óêðàéí Óíãàð Ôèíëÿíä Ôðàíö ÁÍÕÀÓ ×åõèéí ÁÍÓ Øâåä Ùâåéöàðü Àð.Íýãäñýí Ýìèðàò Ýíýòõýã ßïîí Áóñàä

By countries Total of which: Australia Austria USA Belgium Bulgaria Belarus Viet Nam South Korea Germany Denmark Israel Indonesia Spain Italy United Kingdom Kazakhstan Canada Kyrgyzstan Mexico Netherlands Malaysia Russian Federation Poland Singapore Taiwan Thailand Turkey Ukraine Hungary Finland France China Czech Republic Sweden Switzerland United Arab Emirates India Japan Other

2002 1 214.8 29.0 0.8 189.1 4.5 0.9 5.6 2.0 108.8 33.1 2.9 0.4 2.8 0.8 11.4 20.3 8.0 3.1 0.9 1.1 5.4 3.0 285.6 5.8 11.3 4.4 0.6 1.6 6.5 1.5 3.4 4.9 388.2 3.6 0.9 4.3 0.3 1.0 49.1 7.8

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD 2003 2004 2005 1 416.9 1 890.8 2 249.2 54.1 5.5 166.4 6.4 1.5 3.0 1.7 75.2 42.6 3.9 0.9 2.8 8.3 12.4 30.0 7.7 4.5 1.0 0.0 4.3 4.7 306.6 8.0 45.4 1.9 1.4 2.7 12.8 3.8 2.7 12.7 483.3 5.9 1.4 4.9 0.5 1.0 71.9 13.0

15.6 4.7 202.8 4.1 1.7 5.5 2.2 70.8 45.2 5.0 4.3 3.0 4.4 20.4 141.4 26.5 20.9 1.3 0.2 4.7 5.6 362.6 8.8 34.9 5.0 4.7 2.1 18.1 7.3 2.6 30.5 671.1 4.6 6.3 6.6 0.6 1.3 108.4 25.2

28.4 1.0 192.6 5.8 1.8 5.1 2.6 128.8 49.9 3.3 8.1 3.3 0.9 28.3 95.8 41.1 139.4 1.3 0.2 7.8 7.0 445.2 10.1 16.9 2.7 0.9 2.3 26.6 3.4 2.8 30.0 821.5 5.3 1.8 5.3 0.4 1.6 81.3 38.6

229


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.2 ÝÊÑÏÎÐÒ, óëñààð, îíû ¿íýýð EXPORTS, by countries, at current prices

Óëñààð Á¿ãä ¿¿íýýñ: Àâñòðàëè ÀÍÓ Áåëüãè ÁÍÑÓ ÕÁÍÃÓ

By countries Total of which: Australia USA Belgium South Korea Germany

2002 524.0

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD 2003 2004 2005 615.9 869.7 1 064.9

17.7 165.7 0.2 22.5 2.7

34.5 142.9 0.5 7.5 4.6

0.1 156.3 0.7 9.7 11.7

14.2 152.5 1.1 65.1 12.3

Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êàçàêñòàí Êàíàä Ìåêñèê

Italy United Kingdom Kazakhstan Canada Mexico

8.6 17.5 0.8 0.6 1.0

9.1 26.1 2.8 0.7 0.0

17.3 137.4 0.2 14.7 -

24.8 87.1 0.6 122.1 0.1

Íèäåðëàíä ÎÕÓ Ïîëüø Ñèíãàïóð Òóðê

Netherlands Russian Federation Poland Singapore Turkey

3.2 48.0 0.1 0.1 0.4

2.2 41.2 0.0 35.0 1.5

3.3 20.6 0.1 19.9 0.6

4.6 27.2 0.1 0.6 0.0

Óêðàéí Óçáåêñòàí Ôðàíö ÁÍÕÀÓ ×åõèéí ÁÍÓ Ùâåéöàðü

Ukraine Uzbekstan France China Czech Republic Switzerland

3.0 0.0 0.1 220.5 0.0 0.8

3.6 0.1 1.9 287.0 0.1 0.5

3.3 3.7 15.6 413.9 0.0 2.1

7.0 14.8 0.7 514.2 0.2 4.2

Àð.Íýãäñýí Ýìèðàò Ýíýòõýã ßïîí Áóñàä

United Arab Emirates India Japan Other

0.3 0.0 6.3 3.9

0.2 0.1 8.5 5.2

0.2 0.6 33.4 4.3

0.1 0.1 5.8 5.5

230


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.3 ÈÌÏÎÐÒ, óëñààð, îíû ¿íýýð IMPORTS, by countries, at current prices

Óëñààð Á¿ãä ¿¿íýýñ: Àâñòðàëè Àâñòðè ÀÍÓ Áåëüãè Áîëãàð Áåëàðóñü

By countries Total of which: Australia Austria USA Belgium Bulgaria Belarus

2002 690.8

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD 2003 2004 2005 801.0 1 021.1 1 184.3

11.3 0.8 23.4 4.3 0.9 5.6

19.6 5.5 23.5 5.9 1.5 3.0

15.5 4.7 46.5 3.4 1.7 5.5

14.1 0.9 40.1 4.7 1.6 5.1

2.0 86.3 30.4 3.0 0.4 2.8

1.7 67.7 38.0 3.9 0.8 2.8

2.2 61.2 33.5 5.0 4.3 3.0

2.6 63.7 37.6 3.3 8.1 3.2

0.1 2.8 2.8 7.2 2.5 0.9 2.2

8.2 3.3 3.9 4.9 3.8 1.0 2.1

4.3 3.0 4.0 26.3 6.2 1.3 1.4

0.9 3.4 8.7 40.5 17.3 1.1 3.1

Âüåòíàì ÁÍÑÓ ÕÁÍÃÓ Äàíè Èçðàèëü Èíäîíåç

Viet Nam South Korea Germany Denmark Israel Indonesia

Èñïàíè Èòàëè Èõ Áðèòàíè Êàçàêñòàí Êàíàä Êèðãèçñòàí Íèäåðëàíä

Spain Italy United Kingdom Kazakhstan Canada Kyrgyzstan Netherlands

Ìàëàéç ÎÕÓ Ïîëüø Ñèíãàïóð Òàéâàíü Òàéëàíä

Malaysia Russian Federation Poland Singapore Taiwan Thailand

3.0 237.6 5.7 11.2 4.4 0.6

4.7 265.4 8.0 10.4 1.9 1.4

5.5 341.9 8.7 15.0 5.0 4.7

7.0 417.9 10.0 16.3 2.5 0.9

Òóðê Óêðàéí Óíãàð Ôèíëÿíä Ôðàíö ÁÍÕÀÓ

Turkey Ukraine Hungary Finland France China

1.2 3.5 1.5 3.4 4.8 167.7

1.2 9.2 3.8 2.7 10.8 196.3

1.5 14.8 7.2 2.5 14.9 257.2

2.3 19.6 3.4 2.8 29.4 307.3

×åõèéí ÁÍÓ Øâåä Ùâåéöàðü Ýíýòõýã ßïîí Áóñàä

Czech Republic Sweden Switzerland India Japan Other

3.6 0.9 3.7 1.0 42.8 4.4

5.8 1.3 4.4 0.9 63.4 8.4

4.5 6.2 4.4 0.6 75.0 18.3

5.1 2.1 1.1 1.5 75.5 19.6

231


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.4 ÝÊÑÏÎÐÒ, ÈÌÏÎÐÒ, á¿ñýýð, îíû ¿íýýð EXPORTS AND IMPORTS, by region, at current prices

Á¿ñ

Region Íèéò ýðãýëò

Á¿ãä Àçè Ç¿¿í ºìíºä Àçèéí îðíóóä Îéðõè Äîðíîäûí îðíóóä Åâðîï Åâðîïûí õîëáîî* Àìåðèê Àôðèê Àâñòðàëè

Total Asia Association of Southeast Asian countries Middle East countries Europe European Union* Americas Africa Australia

Á¿ãä Àçè Ç¿¿í ºìíºä Àçèéí îðíóóä Îéðõè Äîðíîäûí îðíóóä Åâðîï Åâðîïûí õîëáîî Àìåðèê Àôðèê Àâñòðàëè

Ýêñïîðò Total Asia Association of Southeast Asian countries Middle East countries Europe European Union Americas Africa Australia

2002

2003

ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD 2004 2005

1 214.8 583.6

1 416.9 702.5

1 890.8 944.9

2 249.2 1 130.4

20.0

56.6

52.5

31.9

2.3 406.3

2.8 484.1

3.0 699.8

2.4 748.2

100.5 194.8 0.1 29.9

151.1 172.3 2.9 55.0

297.9 228.5 0.1 17.5

252.2 340.2 0.4 30.0

524.0 252.8

615.9 344.0

869.7 484.4

1 064.9 603.9

0.2

35.1

20.0

0.7

2.3 85.5

2.5 91.8

2.6 213.6

2.0 171.1

33.3 167.9 17.7

44.8 143.9 1.7 34.5

186.6 171.4 0.1 0.1

131.6 275.5 0.1 14.3

Èìïîðò Á¿ãä Total 690.8 801.0 1 021.1 1 184.3 Àçè Asia 330.8 358.5 460.5 526.5 Ç¿¿í ºìíºä Association of Southeast Àçèéí îðíóóä Asian countries 19.8 21.6 32.5 31.2 Îéðõè Äîðíîäûí Middle East îðíóóä countries 0.0 0.3 0.4 0.4 Åâðîï Europe 320.8 392.3 486.2 577.1 Åâðîïûí European õîëáîî Union 67.2 106.3 111.3 120.6 Àìåðèê Americas 26.9 28.4 57.1 64.7 Àôðèê Africa 0.1 1.2 0.0 0.3 Àâñòðàëè Australia 12.2 20.6 17.4 15.7 Òàéëáàð: * 2004 îíû 5 äóãààð ñàðûí 1-íä Êèïð, ×åõèéí ÁÍÓ, Ýñòîí, Óíãàð, Ëàòâè, Ëèòâà, Ìàëüòà, Ïîëüø, Ñëîâåê, Ñëîâåíè óëñ, Åâðîïûí Õîëáîîíä íýãäýí îðñîí òóë ºìíºõ îíóóäûí ÅÕ-íû óëñóóäûí ã¿éöýòãýë ººð÷ëºãäñºí áîëíî. Note : * On 5th of May Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the European Union. The estimation of European Union on previous years have been modified.

232


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.5 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ MAIN EXPORT COMMODITIES Íýð

Commodities Ò¿¿õèé ýä Greezy cashmere Horse hair

Unit Raw material

Õýìæèõ íýãæ

Áîõèð íîîëóóð ò Àäóóíû õÿëãàñ ò Õîíèíû Sheep wool ñàìíààã¿é íîîñ ìÿí.ò Camel wool Òýìýýíèé íîîñ ìÿí.ò Horse mane Àäóóíû äýë ìÿí.ò Cattle hide ¯õðèéí øèð ìÿí.ø Horse hide Àäóóíû øèð ìÿí.ø Sheep skin Õîíèíû àðüñ ìÿí.ø Goat skin ìÿí.ø ßìààíû àðüñ Edible meet Ìàëûí äàéâàð offal á¿òýýãäýõ¿¿í ò Áîëîâñðóóëààã¿é ìÿí. áàðð íåôòü Crude petroleum oils Áîëîâñðóóëñàí, õàãàñ áîëîâñðóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Copper Çýñèéí concentrate áàÿæìàë ìÿí.ò Molybdenium Ìîëèáäåíèé concentrate áàÿæìàë ìÿí.ò Flourspar Æîíøíû concentrate áàÿæìàë ìÿí.ò ×àíàðæóóëñàí Qualified steel ãàí ìÿí.ò Refined copper & Òóíãààñàí çýñ, copper alloys õàéëø ìÿí.ò Gold, unwrought or Áîëîâñðóóëààã¿é áóþó õàãàñ in semi-manufactured forms áîëîâñðóóëñàí àëò ò Coal ìÿí.ò Í¿¿ðñ Timber Ãóàëèí ì3 Sawn wood Ç¿ñìýë ìàòåðèàë ìÿí.ì3 Combed goat down Ñàìíàñàí íîîëóóð ìÿí.ò Tops of cashmere Íîîëóóðàí òîïñ ò Intestine ªëºí ãýäýñ ò Meat ìÿí.ò Ìàõ Deer bone horns Áóãûí ÿñàí ýâýð ò Bonedust ßñíû ãóðèë ò Vodka Àðõè ìÿí.ë Knitted or crocheted Ñ¿ëæìýë ïàëüòî, coat, jacket öóâ, õ¿ðýì ìÿí.ø Knitted or crocheted Ñ¿ëæìýë äîòóóð underwear õóâöàñ ìÿí.ø Knitted or crocheted Ñ¿ëæìýë ãàäóóð sweater (jumper) öàìö ìÿí.ø Knitted or crocheted Ñóëæìýë áýýëèé and gloves mittens ìÿí.õîñ Sewn coat, jacket θìîë ïàëüòî, öóâ, õ¿ðýì, íºìðºã ìÿí.ø Sewn underwear θìîë äîòóóð õóâöàñ ìÿí.ø Sewn synthetic Íåéëîí, ðåçèí wearing apparel ìàòåðèàëààð õèéñýí î¸ìîë õóâöàñ ìÿí.ø

2002

2003

2004

2005

t t

60.0 604.9

252.9 797.3

47.4 766.9

381.3 811.2

thous.t thous.t thous.t thous.pcs thous.pcs thous.pcs thous.pcs

6.1 0.3 0.5 54.7 439.0 448.6 69.0

8.4 0.4 0.5 13.1 359.7 91.3 31.9

8.3 0.3 0.6 2.0 198.9 98.3 5.6

6.8 0.8 0.5 261.4 2.7 17.2

1 628.9

886.8

6.1

404.4

t thous. barrel

129.4 159.5 180.4 Processed, semi-processed product

188.1

thous.t

548.6

568.9

562.6

587.1

thous.t

3.5

4.0

2.3

2.4

thous.t

192.5

257.4

289.1

311.4

thous.t

5.8

3.9

-

-

thous.t

1.5

1.4

2.7

3.0

t thous.t m3 thous.m 3 thous.t t t thous.t t t thous.l

12.6 10.9 60.0 0.6 15.4 316.4 23.3 91.8 19.8

12.4 435.4 10.2 0.6 22.5 222.8 15.1 65.5 21.3

19.3 1 635.1 52.1 0.2 0.8 12.7 277.7 8.4 26.1 40.8

23.8 2 217.8 37.3 0.5 0.9 13.9 295.2 7.8 29.0 20.0 26.8

thous.pcs

382.0

6.5

0.7

15.3

thous.pcs

5 754.2

6 748.2 12 616.0 10 832.8

thous.pcs

6 371.0

8 093.1 10 198.0

thous.pairs

4 508.8

5.4

2.2

2.4

11.9

thous.pcs

670.4

815.8

386.5

19.1

thous.pcs

7 142.0

6 439.8

6 653.8

4 874.5

thous.pcs

3.7

-

0.5

0.0

233


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

Íýð Õèâñ Õºíæèë áà àÿíû õºíæèë ¯¿íýýñ: Òýìýýíèé íîîñîí Çýñ Õºíãºí öàãààí Õàð òºìºð Õàð òóãàëãà

Commodities Õýìæèõ íýãæ Carpets ñàÿ ì2 Blankets & travelling rugs ìÿí.ø Of which: Ñamel wool ìÿí.ø Õàÿãäàë á¿òýýãäýõ¿¿í ò Waste copper Aluminium scrap ò Iron scrap ìÿí. ò Lead waste & scrap ìÿí. ò

( Õ¿ñíýãò 14.5 -ûí ¿ðãýëæëýë Table 14.5 continuation ) Unit 2002 2003 2004 2005 0.1 0.1 0.1 0.1 mln.m 2 thous.pcs

2.4

5.9

5.8

6.9

thous.pcs 1.6 Waste product 35.5 t 110.5 t 3.0 thous. t

4.1

2.7

5.4

22.5 123.0 4.1

7.8 22.1 20.3

1.0 96.4 6.0

1.1

2.9

5.2

0.5

thous. t

14.6 ÈÌÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ MAIN IMPORT COMMODITIES Íýð ¯ð òàðèà Ãóðèë Óðãàìëûí òîñ Ìàðãàðèí Öºöãèéí òîñ Ýëñýí ÷èõýð Õàòóó ÷èõýð Àìòëàã ãóðèëàí ç¿éëñ Ëààçàëñàí æèìñ, ñàìàð Öàãààí áóäàà Øàð áóäàà Íîãîîí öàé ßíæóóð òàìõè Ä¿íñýí òàìõè Òºìñ Ñîíãèíî, ñàðìèñ Æèìñ, æèìñãýíý ¯¿íýýñ: Àëèì, ëèéð Ñîãòóóðóóëàõ áèø óíäàà Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà ¯¿íýýñ: Øàð àéðàã Ñàâàí ¯¿íýýñ: Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí Ýäèéí ñàâàí Óãààëãûí íóíòàã Òóíãààð ñàâëàãäñàí ýì

234

Commodities Õýìæèõ íýãæ Unit 2002 ªðãºí õýðýãëýýíèé áàðàà Consumer goods Õ¿íñíèé áàðàà Food commodities Wheat ìÿí.ò thous.t 139.3 Flour ìÿí.ò thous.t 96.9 Vegetable oil ìÿí.ò thous.t 0.1 Margarin ìÿí.ò thous.t 2.7 Butter ò t 18.6 Granulated sugar ìÿí.ò thous.t 27.0 Candy ìÿí.ò thous.t 4.5 Flavoured flour product ìÿí.ò thous.t 5.7 Canned fruits, nuts ìÿí.ò thous.t 0.4 Rice ìÿí.ò thous.t 36.0 Millet ìÿí.ò thous.t 3.8 Green tea ìÿí.ò thous.t 2.2 Cigarette ñàÿ ø mln.pcs 703.7 Tobacco ò t 440.3 Potato ìÿí.ò thous.t 35.6 Onion, garlic ìÿí.ò thous.t 5.8 Fresh fruit ìÿí.ò thous.t 18.7 Of which: Apple, pear ìÿí.ò thous.t 13.7 Soft drinks, ñàÿ ëèòð mln. litres 5.0 Alcohol drinks ñàÿ ëèòð mln. litres 15.6 Of which: Beer ñàÿ ëèòð mln. litres 14.1 Õ¿íñíèé áóñ Non-food commodities ò t 6 248.3 Soap Of which: Toilet soap ò t 1 304.2 ò t 4 863.4 Laundry soap Detergent ò t 1 579.1 Packet medicine ò t 650.4

2003

2004

2005

61.5 75.2 0.1 3.0 55.1 19.0 5.1

114.9 79.3 0.6 3.6 5.0 33.7 5.6

97.5 103.9 0.2 4.6 8.4 26.8 6.0

5.2

5.8

6.1

0.1 14.8 6.2 1.9 673.0 474.2 40.2 7.1 23.3

0.0 26.7 7.8 2.2 764.7 1 035.3 38.4 9.5 22.9

0.1 13.8 8.4 1.5 629.3 1 383.3 41.0 5.5 22.6

17.1

16.5

16.3

5.0

4.9

4.2

17.2

19.5

9.4

15.7

12.9

7.8

6 000.5

6 075.9

6 261.5

1 186.5 4 684.1 2 283.1

1 440.5 4 544.8 2 197.0

1 538.1 4 553.7 2 751.1

970.7

784.8

790.7


SECTION 14. FOREIGN TRADE

Íýð Áîîäëûí õóâàíöàð ñàâ ¯¿íýýñ: Õóâàíöàð øóóäàé áîëîí óóò Íèéëýã ìÿíäñàí äààâóó Õºâºí öààñàí äààâóó Ñàâõèí ò¿ðèéòýé ãóòàë Õºðãºõ, õºë人õ òºõººðºìæ ¯¿íýýñ: Àõóéí çîðèóëàëòàò øàõóóðãàò õºðãºã÷ Àõóéí çîðèóëàëòàò øèíãýíò, øàõóóðãàò öàõèëãààí õºðãºã÷ Àõóéí óãààëãûí ìàøèí Óñ õàëààõ çýðýã àõóéí öàõèëãààí õýðýãñýë ¯¿íýýñ: Öàõèëãààí çóóõ Öàõèëãààí èíä¿¿

Commodities Plastic bottle, box Of which: Sacks & bags Synthetic paper fabric Cotton fabrics more than Leather footwear Refrigerator, freezer Of which: Household compressiontype refrigerator Absorption-type, electrical refrigerator Washing machines Electric domestic appliances Of which: Electric ovens Electric smoothing irons Vacuum cleaner Sewing machines Television, video monitors & video projectors Of which: Colour TV Black & white TV

Òîîñ ñîðîã÷ θäëûí ìàøèí Òåëåâèçîð, âèäåî ìîíèòîð áà âèäåî ïðîåêòî𠯿íýýñ: ªíãºò òåëåâèçîð Õàð, öàãààí òåëåâèçîð Ìàãíèòîôîí Cassette player Äàìæóóëàã÷ Line telephone óòàñã¿é sets with cordless òåëåôîí àïïàðàò handsets Ìýäýýëýë Data processing áîëîâñðóóëàõ equipment its spare parts ìàøèí, ò¿¿íèé á¿ðäýë ¯¿íýýñ: Of which: Ìýäýýëýë Other units áîëîâñðóóëàõ of automatic àâòîìàøèíû áëîê data processing ¯éëäâýð, òåõíèêèéí çîðèóëàëòòàé Öîíõíû øèë Window glass Àçîòûí áîðäîî Nitrogen Öåìåíò Cement Ñîíèíû öààñ Paper Øèíý äóãóé New tyre ¯¿íýýñ: Of which: Õºíãºí òýðýãíèé Cars' Buses' or lorries' Àâòîáóñ, à÷ààíû ìàøèíû

( Õ¿ñíýãò 14.6 -èéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 continuation ) Õýìæèõ íýãæ Unit 2002 2003 2004 2005 ñàÿ ø

mln.pcs

87.7

94.5

97.2

115.3

ñàÿ ø

mln.pcs

39.1

50.5

50.1

42.2

ñàÿ ì2

mln.m 2

5.9

9.4

11.8

10.7

ñàÿ ì2

mln.m 2

15.7

8.8

4.9

8.7

ìÿí.õîñ

thous.pairs

35.8

31.6

39.3

34.1

ìÿí.ø

thous.pcs

14.8

25.9

39.4

29.9

ø

p

2 122

4 906

8 769

4 070

ø

p

2 316

1 194

1 268

1 128

ø

p

11 888

14 354

23 439

23 101

ìÿí.ø

thous.pcs

86.3

70.0

158.1

93.5

ìÿí.ø

thous.pcs

26.7

18.9

34.7

34.8

ìÿí.ø ìÿí.ø ìÿí.ø

thous.pcs thous.pcs thous.pcs

18.8 14.9 0.4

17.1 11.1 0.3

17.6 25.5 0.3

11.7 26.0 0.1

ìÿí.ø

thous.pcs

34.3

36.7

49.5

41.4

ìÿí.ø

thous.pcs

30.6

29.4

41.7

31.4

ìÿí.ø ìÿí.ø

thous.pcs thous.pcs

3.4 1.0

7.3 0.4

7.1 0.9

9.7 0.4

ìÿí.ø

thous.pcs

43.8

82.3

14.0

14.8

ìÿí.ø

thous.pcs

60.6

64.6

75.6

114.0

10.3

10.9

743.3 18.4 131.8 2.2 148.1

818.5 13.3 175.1 2.2 121.2

ìÿí.ø ìÿí.ì2 ìÿí.ò ìÿí.ò ìÿí.ò ìÿí.ø

thous.pcs 6.6 10.6 For production and technical purposes 653.7 710.1 thous.m 2 thous.t 14.4 12.4 thous.t 52.6 85.9 thous.t 1.2 1.7 thous.pcs 150.0 130.4

ìÿí.ø

thous.pcs

88.8

77.9

84.9

67.8

ìÿí.ø

thous.pcs

39.1

30.7

41.0

26.5

235


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

Íýð Ãàí õîîëîé áà ãàí îãòîëáîð Õàð òºìðºí áóñàä õîîëîé õºíäèé îãòîëáîð Øèíãýí ç¿éëñèéí íàñîñ ªðººíèé àãààð òîõèðóóëàõ òºõººðºìæ ¯¿íýýñ: Õàíà áóþó öîíõîíä áýõëýõ àãààðæóóëàã÷ òºõººðºìæ Õýâëýã÷ ìàøèí ìåõàíèçì òýäãýýðèéí òóñëàõ ýä àíãè ¯¿íýýñ: Õýâëýëèéí ìàøèíû òóñëàõ òºõººðºìæ Íýõìýëèéí ìÿíäàñ áýëäýõ, ýýðýõ, îðîîõ ìàøèí ¯¿íýýñ: Íýõìýëèéí ñàìíàõ ìàøèí Ñ¿ëæýýñ, íýõýýñ, ¿ñëýã ãàäàðãûí íýõýýíèé ìàøèí ¯¿íýýñ: Ñ¿ëæìýë î¸äëûí ìàøèí Øîðîî, ÷óëóó ÿëãàõ, õîëèõ ìàøèí Öàõèëãààí õºäºëã¿¿ð, ¿¿ñã¿¿ð Áóëüäîçåð, àâòî õóñóóð, èíä¿¿äýã÷, òýãøëýã÷, ýêñêàâàòî𠯿íýýñ: Ãèíæèò áóëüäîçåð Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë Õºíãºí òýðýã ¯¿íýýñ: Öèëèíäðèéí áàãòààìæ íü: 1000 ñì3-ñ èõã¿é 1000-1500 ñì3-ñ èõã¿é 1500-3000 ñì3-ñ èõã¿é 3000 ñì3-ñ èõã¿é 1500-2500 ñì3-ñ èõã¿é 2500 ñì3-ñ èõ

236

Commodities Steel tubes, steel parts Other tubes, pipes & bollow profiles Liquid pump Air conditioning machines, motordriven fan Of which: Window or wall types, selfcontained Printing machinery, machines & their auxiliary parts Of which: Machines for uses ancillary to printing Machines for preparing textile, spinning Of which: Combing machines Knitting & stitch- bonding machines Of which: Stitch-bonding machines Machinery for sorting, screening mixing of stones Electric motors, engines Buldozer, grader, leveller road, roll Of which: Track laying buldozer Public transport means Cars Of which: Cylinder capacity: not exceeding: 1000 cc 1000-1500 cc 1500-3000 cc 3000 cc 1500-2500 cc exceeding: 2500 cc

( Õ¿ñíýãò 14.6 -èéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 continuation ) Unit 2002 2003 2004 2005

Õýìæèõ íýãæ ò

t

3 223.5

5 806.2

3 189.9

5 999.4

ò

t

3 575.0

4 102.3

5 114.2

4 918.0

ìÿí.ø

thous.pcs

24.0

17.9

39.5

23.2

ø

p

1 289

1 869

2 369

9 650

ø

p

276

572

605

932

ø

p

957

276

17 180

1 463

ø

p

11

13

8

8

ø

p

348

21

97

80

ø

p

110

9

21

19

ø

pcs

918

332

205

55

ø

pcs

128

5

8

32

ìÿí.ø

thous.pcs

23.6

47.9

29.1

145.8

ìÿí.ø

thous.pcs

2.5

2.5

1.8

2.3

ø

p

291

513

308

358

ø

p

70

61

67

49

ø ø

p p

960 7 187

1 648 10 320

1 996 12 933

1 639 14 366

ø ø ø ø ø

p p p p p

8 438 5 367 349 172

23 1 509 6 395 448 294

37 2 008 7 246 704 547

97 2 636 7 606 994 541

ø

p

834

1 650

2 386

2 470


SECTION 14. FOREIGN TRADE

Íýð À÷ààíû òýðýã ¯¿íýýñ: ĺë àñààãóóðò: äààö íü 5 òîííîîñ èõã¿é äààö íü 5-20 òîíí äààö íü 20 òîííîîñ èõ Î÷ àñààãóóðò: äààö íü 5 òîííîîñ äîîø äààö íü 5 òîííîîñ èõ Òýýâðèéí õýðýãñëýëèéí ñýëáýã ýä àíãè Òºðºë á¿ðèéí òðàêòîð,ººðºº ÿâàã÷ ìåõàíèçì Àâòîáåíçèí Äèçåëèéí ò¿ëø Îíãîöíû ò¿ëø Ò¿ëøíèé ìàçóò Òîñëîõ ìàòåðèàë Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷

Commodities Trucks Of which: Compression ignition: g.v.w. not exceeding 5 tons g.v.w. exceeding 5 tons but not exceeding 20 tons g.v.w. exceeding 20 tons Stark ignition: g.v.w. not exceeding 5 tons g.v.w. exceeding 5 tons Spare parts for vehicles

( Õ¿ñíýãò 14.6 -èéí ¿ðãýëæëýë Table 14.6 continuation ) Õýìæèõ íýãæ Unit 2002 2003 2004 2005 1 868 2 870 4 926 6 237 ø p

ø

p

1 211

2 299

4 282

5 439

ø

p

173

199

424

301

ø

p

22

24

32

164

ø

p

365

168

51

62

ø

p

55

42

50

28

388.4

304.1

408.4

305.1

ìÿí.ø Tractors and selfpropelled mechanisms ø Ò¿ëø, ýð÷èì õ¿÷ Petrol ìÿí.ò Diesel ìÿí.ò Jet fuel ìÿí.ò Mazut ìÿí.ò Lubricants ìÿí.ò

thous.p

136

290

327

515

Fuel, energy thous.t thous.t thous.t thous.t thous.t

243.7 190.6 20.5 9.5 6.3

259.1 214.8 23.9 12.4 2.7

270.1 258.2 22.8 11.1 1.7

254.8 270.9 18.9 4.9 1.8

Electricity

mln.kwt.h

158.0

173.1

240.9

175.5

ñàÿ êâò.ö

p

237


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.7 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ Á¯ÒÝÖ, áàðààíû á¿ëãýýð EXPORT, by groups of commodities Groups of commodities

Áàðààíû á¿ëýã Ä¿í Ìàë, àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë, àìüòàí, óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ òîñ

Total Live animals, animals origin products Vegetable origin products Animal and vegetable fat and oil

Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Õèìèéí áîëîí õèìèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í

Food products Mineral products Chemical and chemical industry products

Õóâàíöàð, êàó÷óê, ò¿¿ãýýð õèéñýí ýäëýë Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ, ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë

Plastics, rubber, and articles thereof Raw and processed hides, skins and fur and articles thereof

Ìîä, ìîäîí ýäëýë Öåëëþëîç, öààñ, êàðòîí, òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë Íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í

Wood and wooden articles Cellulose, paper, cardboard and articles thereof Textiles and textile articles

Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, ºä, õèéìýë öýöýã ×óëóó, ãºëòãºíº, öåìåíò, øºðìºñºí ÷óëóó òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë ¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë, ãî¸ëûí ç¿éë

Footwear, headwear, umbrellas feather and artificial flowers Articles of stone, plaster, cement, asbestos, glass and glassware

¯íäñýí òºìºðëºã áîëîí ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, ýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè

Base metals and articles thereof Machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets and spare parts

Àâòî, àãààðûí áà óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè Õàðàà ç¿é, ãýðýë, êèíî çóðàã, õýìæ¿¿ð, õÿíàëò, ýìíýëýã, ìýñ çàñëûí áàãàæ, öàã, õºãæìèéí çýìñýã ¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà

Auto, air and water transport vehicles and their spare parts Optical, photographic, cinematographic, measuring, control, medical, surgical and musical instruments, watches Various industrial goods

Áóñàä

Other

238

Natural or cultured pearls, presious metal, jewellery

õóâü percentage 2004 2005 100.0 100.0

2002 100.0

2003 100.0

5.5

3.7

2.1

1.8

0.5

0.2

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1 33.1

0.0 34.8

0.1 40.7

0.2 42.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

8.8

8.9

2.7

2.9

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.4

27.7

26.8

22.7

18.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.8

22.7

28.0

31.1

0.8

1.4

2.3

1.7

0.3

0.5

0.2

0.3

0.2

0.3

0.2

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.8 ÈÌÏÎÐÒÛÍ Á¯ÒÝÖ, áàðààíû á¿ëãýýð IMPORT, by groups of commodities Groups of commodities

Áàðààíû á¿ëýã Ä¿í Ìàë, àìüòàä, òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë, àìüòàí, óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ òîñ

Total Live animals, animals origin products Vegetable origin products Animal and vegetable fat and oil

Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Õèìèéí áîëîí õèìèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í

Food products Mineral products Chemical and chemical industry products

Õóâàíöàð, êàó÷óê, ò¿¿ãýýð õèéñýí ýäëýë Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ, ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë

Plastics, rubber, and articles thereof Raw and processed hides, skins and fur and articles thereof

Ìîä, ìîäîí ýäëýë Öåëëþëîç, öààñ, êàðòîí, òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë Íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í

Wood and wooden articles Cellulose, paper, cardboard and articles thereof Textiles and textile articles

Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, ºä, õèéìýë öýöýã ×óëóó, ãºëòãºíº, öåìåíò, øºðìºñºí ÷óëóó, òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë ¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë, ãî¸ëûí ç¿éë

Footwear, headwear, umbrellas feather and artificial flowers Articles of stone, plaster, cement, asbestos, glass and glassware

¯íäñýí òºìºðëºã áîëîí ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, ýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè

Base metals and articles thereof Machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets and spare parts

Àâòî, àãààðûí áà óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè Õàðàà ç¿é, ãýðýë, êèíî çóðàã, õýìæ¿¿ð, õÿíàëò, ýìíýëýã, ìýñ çàñëûí áàãàæ, öàã, õºãæìèéí çýìñýã ¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà

Auto, air and water transport vehicles and their spare parts Optical, photographic, cinematographic, measuring, control, medical, surgical and musical instruments, watches Various industrial goods

Áóñàä

Other

Natural or cultured pearls, presious metal, jewellery

õóâü percentage 2004 2005 100.0 100.0

2002 100.0

2003 100.0

0.8

0.8

0.6

0.5

8.4

4.7

6.9

4.7

1.3

1.3

0.9

1.1

8.2 19.2

7.7 20.8

7.2 23.2

6.6 27.6

5.0

5.4

4.6

4.6

2.7

2.8

2.5

2.6

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

0.6

0.4

0.5

2.2

3.2

1.9

2.5

12.2

10.4

10.0

6.5

0.3

0.2

0.2

0.1

1.6

2.1

1.7

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

5.5

6.9

7.2

19.5

21.0

19.7

21.6

10.9

10.8

10.2

9.8

1.3

1.2

1.6

1.2

1.3

1.5

1.3

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

239


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.9 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð PRICE INDEXES OF FOREIGN TRADE, by some groups of commodities 2000=100 ¯íèéí èíäåêñ Price Index Áàðààíû á¿ëýã

Groups of commodities 2002

Ýêñïîðò Exports 2003 2004

2005

2002

Èìïîðò Imports 2003 2004

2005

Ìàë, àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë, àìüòàí, áîëîí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ, òîñ Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Live animals, animals origin products Animal & vegetable fat & oil

Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë

Mineral products Raw & processed hides, skins, fur & articles thereof

Ìîä, ìîäîí ýäëýë Íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, ºä, õèéìýë öýöýã

Wood & wooden articles Textiles & textile articles Footwear, headwear,umbrellas, feather & artificial flowers

¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñ ¯íäñýí òºìºðëºã, ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Natural or cultured pearls, precious metal, jewellery Base metals & articles thereof

Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè

Machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets & spare parts Auto,air & water transport vehicles & their spare parts

41.2

96.9

86.4

84.9 133.5 107.5 176.2 203.9 119.4 149.7

¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà

Various industrial goods

45.1

77.1 139.1

240

Food products

100.3 119.4 182.8 191.2 128.7 126.0 167.6 164.0 53.4 64.7 86.5 91.2 115.8 144.7 154.0 175.8 106.3 101.1 138.0 111.7 116.0 121.3 134.0 148.8 82.6

91.8 156.7 188.5 103.6 113.3 150.2 212.6

111.2 146.0 144.0 104.2

70.5 118.1 103.5 110.7

78.0 105.6 163.5 153.8 201.3 140.3 164.8 183.0 58.6 74.2 70.2 88.4 85.6 118.7 106.0 105.2 83.9

92.0

75.8

91.0 116.8 115.7 111.8

108.2 133.4 143.7 175.9 145.5 98.5 114.8 108.7 124.5

66.7

89.9

83.4 256.5

84.4 123.5 167.6 208.4

58.1 110.5 191.3 180.6 180.1 198.4

37.2

97.8 184.7 123.4 181.1


SECTION 14. FOREIGN TRADE 14.10 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÁÈÅÒ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ÈÍÄÅÊÑ, áàðààíû çàðèì á¿ëãýýð VOLUME INDEXES OF FOREIGN TRADE, by some groups of commodities

Áàðààíû á¿ëýã

2000=100 Áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ Volume index Ýêñïîðò Èìïîðò Exports Imports 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Groups of commodities 2002

Ìàë, àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Ìàë, àìüòàí, áîëîí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ, òîñ Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Live animals, animals origin products Animal & vegetable fat & oil

Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë

Mineral products Raw & processed hides, skins, fur & articles thereof

Ìîä, ìîäîí ýäëýë Íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, ºä, õèéìýë öýöýã

Wood & wooden articles Textiles & textile articles Footwear, headwear,umbrellas, feather & artificial flowers

¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñ ¯íäñýí òºìºðëºã, ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Natural or cultured pearls, precious metal, jewellery Base metals & articles thereof

Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè ¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà

131.1

90.4

36.9

28.4

221.5

258.5

165.9

161.7

67.1 34.2

66.7 14.9

123.7 14.0

183.0 34.5

123.7 103.5

126.1 114.9

121.6 128.6

154.3 128.7

110.1

119.6

118.9

124.1

110.0

119.9

132.9

129.9

102.0

106.8

46.5

71.0

290.3

147.2

217.2

179.6

111.4 139.7

128.8 147.5

282.2 168.6

267.0 144.2

143.3 128.9

288.1 123.3

187.0 122.0

278.4 88.2

227.9

202.6

190.3

142.1

109.0

112.2

103.7

101.4

145.5

143.2

223.4

275.2

40.3

112.9

64.1

129.7

79.7

98.9

217.8

149.0

163.2

256.4

279.0

282.3

Machinery, equipment electric appliances, recorders, TV sets & spare parts Auto,air & water transport vehicles & their spare parts

167.5

110.0

174.1

158.2

148.7

183.4

227.2

222.9

82.8

136.0

123.7

127.4

92.2

108.8

125.6

141.1

Various industrial goods

217.1

268.4

186.4

98.2

102.8

118.3

143.2

157.0

Food products

14.11 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÅЪÍÕÈÉ ÈÍÄÅÊÑ, ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÍªÕÖËÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ INDEXES OF FOREIGN TRADE AND TERMS OF TRADE 2000=100 2002

2003

2004

2005

¯íèéí èíäåêñ; Ýêñïîðò Èìïîðò

Price indexes; Exports Imports

80.3 130.8

97.0 142.0

123.0 148.0

142.8 162.8

Áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ; Ýêñïîðò Èìïîðò

Volume indexes; Exports Imports

125.4 129.1

130.4 150.3

143.7 198.2

144.8 162.7

Õóäàëäààíû íºõöëèéí èíäåêñ

Terms of trade index

61.4

68.3

83.1

87.7

241


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.12 ÝÊÑÏÎÐÒ, ÈÌÏÎÐÒ, áàðààíû á¿ëãýýð, îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëëààð * EXPORT AND IMPORT , by some groups of commodities,by SITC * ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD Commodity groups

Áàðààíû á¿ëýã

Ýêñïîðò Exports 2004

Ä¿í

Total

Õ¿íñ áà ìàë àìüòàä

Food and live animals

Òàìõè, óíäàà

Beverages and tabocco

Ò¿ëøíýýñ áóñàä ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë ¿¿íýýñ: Çýñèéí áàÿæìàë

Crude materials, inedible, expect , fuels of which: Copper concentrate

Á¿õ òºðëèéí ò¿ëø øàòàõ, òîñëîõ ìàòåðèàë

Mineral fuels, lubricants and related materials

Àìüòàí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ òîñ

Èìïîðò Imports

2005

2004

2005

869.7 1 064.9 1 021.1 1 184.4 16.1

12.7

125.2

121.5

0.2

0.3

26.3

21.5

400.0 284.3

515.9 326.2

7.7 -

8.7 -

25.6

40.2

227.6

314.7

Animal and vegetable oils, fats and waxes

0.0

0.1

7.6

10.3

Õèìè, õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í

Chemicals and related products

1.0

1.1

50.6

59.7

Á¿õ òºðëèéí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëààð õèéñýí ¿éëäâýðèéí áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í

Manufactured goods classifyed chiefly by material

38.3

46.7

210.7

206.9

Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ, òýýâðèéí õýðýãñýë Yéëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áóñàä áàðàà

Mashinery and transport equipment

3.0

8.0

142.2

108.2

Miscellaneous manufactured articles

Commodities and transactions Áóñàä áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í, 243.3 331.6 not classified elsewhere in the SITC øèëæ¿¿ëýã of which: Gold unwrought or ¿¿íýýñ: Áîëîâñðóóëààã¿é áóþó 243.2 331.4 in semi-manufactured forms õàãàñ áîëîâñðóóëñàí àëò Òàéëáàð: * Ýêñïîðò, èìïîðòûã îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëëûí äàãóó àíãèëæ õàðóóëàâ. Note: * Export and import has shown by Standard International Trade Classification.

242

303.7

371.3

61.7

69.7

0.0

0.0

-

-


SECTION 14. FOREIGN TRADE

Ýêñïîðòûí á¿òýö, îðíîîð Export composition,by country 2005 Áóñàä Other 9.0%

Èõ áðèòàíè United Kingdom 8.2%

ÁÍÕÀÓ China 48.3%

ÁÍÑÓ Republic of Korea 6.1% ÎÕÓ Russian Federation 2.6%

Êàíàä Canada 11.5%

ÀÍÓ USA 14.3%

Èìïîðòûí á¿òýö, îðíîîð Import composition, by country 2005

ÀÍÓ USA 3.4%

Áóñàä Other 20.4%

ÎÕÓ Russian Federation 35.3%

ÕÁÍÃÓ Germany 3.2% ßïîí Japan ÁÍÑÓ 6.4% Republic of Korea 5.4%

ÁÍÕÀÓ China 25.9%

243


Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 14.13 ÒªËÁªÐÈÉÍ ÒÝÍÖÝË BALANCE OF PAYMENTS ñàÿ àì.äîëë mln. USD ¯ç¿¿ëýëò I. Óðñãàë Òýíöýë(A+Á+Â) À. Áàðàà áà ¿éë÷èëãýýíèé õóäàëäàà

Indicators I. Current Account (A+B+C) A. Goods and services

à. Áàðàà (1-2) 1. Ýêñïîðò Ô.Î. 1.1 Çýñèéí áàÿæìàë 1.2 ̺íãºæººã¿é àëò 1.3 Áóñàä 2. Èìïîðò Ô.Î.Â

à. Goods (1-2) 1. Exports F.O.B. 1.1 Copper concentrate 1.2 Non-monetary gold 1.3 Other 2. Imports F.O.B.

á. ¯éë÷èëãýýíèé òýíöýë (1+2+3+4+5+6)

b. Services (1+2+3+4+5+6)

2002

2003

2004

2005*

-105.2 -238.2

-98.7 -248.7

63.4 -194.2

170.4 -38.0

-228.9 523.9 140.2 117.6 266.1 752.8

-199.6 627.3 161.7 157.3 308.3 826.9

-28.9 872.1 284.3 243.2 344.5 901.0

-9.2 1055.8 324.6 331.4 399.8 1065.0

-9.3

-49.1

-165.3

-28.8

-4.5

-11.5

-11.1

-16.8

Á. Öýâýð îðëîãî (a+á)

B. Net income (a+b)

Â.Óðñãàë øèëæ¿¿ëýã (a+á+â) à. Çàñãèéí ãàçðûí øèëæ¿¿ëýã /öýâýð/ á. Àæèë÷äûí ãóéâóóëãà 1. Õ¿ëýýí àâñàí 2. Øèëæ¿¿ëñýí â. Áóñàä øèëæ¿¿ëýã /öýâýð/

C. Current transfers (a+b+c) a. General government /net/ b. Worker's remittances 1. Credit 2. Debit c. Other transfers /net/

137.5 53.0 64.4 111.7 47.4 20.1

161.5 49.4 74.3 128.6 54.3 37.8

268.7 86.9 146.3 195.4 49.1 35.5

225.2 88.0 133.8 174.2 40.4 3.4

II. Õºðºí㺠áà Ñàíõ¿¿ãèéí Òýíöýë(A+Á) À. Õºðºíãèéí äàíñ Á. Ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ (à+á+â) à. Øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò /öýâýð/ á. Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºí㺠îðóóëàëò 1. Àêòèâ 2. Ïàññèâ â. Áóñàä õºðºí㺠îðóóëàëò 1. Õóäàëäààíû çýýë /öýâýð/ 2. Çýýë /öýâýð/ 2.1 Óðò õóãàöààíû çýýë /öýâýð/ 2.2 Áîãèíî õóãàöààíû çýýë 3. Áýëýí ìºí㺠áà õàðèëöàõ /öýâýð/ 4. Áóñàä öýâýð àêòèâ

II. Capital and Financial account A. Capital account B. Financial account (a+b+c) a. Direct investment /net/ b. Portfolio investment 1. Assets 2. Liabilities c. Other investment 1. Trade credits /net/ 2. Loans /net/ 2.1 Long-term 2.2 Short-term 3. Currency and deposits /net/ 4. Other net assets

157.4 0.0 157.4 77.8 0.0 0.0 0.0 79.6 -14.0 102.4 125.1 -22.7 -8.8 0.0

4.9 0.0 4.9 131.5 50.0 50.0 0.0 -176.6 -3.5 -152.1 -135.6 -16.5 -21.0 0.0

-23.1 0.0 -23.1 92.9 -52.5 -2.5 -50.0 -63.5 4.2 54.2 80.7 -26.5 -119.3 -2.7

-29.9 0.0 -29.9 97.3 0.0 0.0 0.0 -127.2 7.0 -14.0 61.0 -75.0 -120.2 0.0

III. Çàëðóóëãà

III. Net Errors and Omissions

14.2

-3.1

-5.7

-6.0

IV. Íèéò òºëáºðèéí òýíöýë (I+II+III)

IV. Overall Balance of Payments (I+II+III)

66.5

-96.8

34.6

134.5

V. Öýâýð íººöèéí ººð÷ëºëò (À+Á-Â)

V. Reserve assets (A+B-C)

-66.5

96.8

-34.6

-134.5

Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

244


SECTION 15. DOMESTIC TRADE

ÕÓÄÀËÄÀÀ, ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË, ÇÎÎÃÈÉÍ ÃÀÇÀÐ Õóäàëäààíû áàéãóóëëàãóóä èõýíõäýý Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà äàãíàõ ýñâýë õîëèìîã õýëáýðýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã. “Ýäèéí çàñãèéí á¿õ òºðëèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðûí ñòàíäàðò àíãèëàë”-ûí äàãóó äîòîîä õóäàëäààíû ñàëáàð íü äîòðîî 3 äýä ñàëáàðò àíãèëàãääàã. ¯¿íä: 1.

2.

3.

Ìàøèí, ìîòîöèêëü, ò¿ëø, øàòàõóóíû õóäàëäàà, çàñâàð ¿éë÷èëãýý- äýä ñàëáàðò øèíý áîëîí õóó÷èí àâòîìàøèí ìîòîöèêëèéí Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà, òåõíèêèéí çàñâàð ¿éë÷èëãýý, ñýëáýã øàòàõóóíû æèæèãëýí õóäàëäàà îðíî. Ìàøèí, ìîòîöèêëýýñ áóñàä áàðààíû Ẻíèé áîëîí êîìèññûí õóäàëäààäýä ñàëáàðò æèæèãëýí õóäàëäàà, ¿éëäâýð áàéãóóëëàãûí õýðýãöýýíä áàðààã áººíººð íèéë¿¿ëäýã áàéãóóëëàãà, ýêñïîðò, èìïîðò ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãàà îðíî. Ìàøèí, ìîòîöèêëýýñ áóñàä áàðààíû æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíä õ¿í àì, ãýð àõóéí õýðýãöýýíä äýëã¿¿ð, ëàíãóó, ¿¿ðãèéí áîëîí çàõèàëãà, äóóäëàãààð áàðàà õóäàëäàõ ¿éë àæèëëàãàà îðíî.

Íèéòèéí áîëîí áàéãóóëëàãûí àìðàëòûí áàéð, õýðýãñëèéí òºëáºðò ¿éë÷èëãýý, çàìûí áóóäàë, ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéð, òîõèæóóëñàí ñóóöíû ºðºº, çàëóó÷óóäûí àÿëàëûí áàéð íü çî÷èä áóóäëûí ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäàíà. Çîîãèéí ãàçàð, áààð, ãóàíç öàéíû ãàçðûí ¿éë÷èëãýýíä õîîë óíä õèéæ ¿éë÷èëäýã ãàçðóóä, òóñãàé öýã áîëîí òýýâðèéí õýðýãñýë äýýð õîîë áýëòãýæ ¿éë÷ëýõ ¿éë àæèëëàãàà õàìààðíà.

245


Á¯ËÝà 15. ÄÎÒÎÎÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ

TRADE, HOTELS AND RESTAURANTS Establishments engaged in trade are either specialized in wholesale or retail trade or combine both of them. According to the ISIC, trade sector is divided into three sub-sectors: 1. trade and auto service of machinery, motorcycles and fuel inclusive of wholesale and retail trade and auto service of machinery and motorcycles and spare parts 2. whole sale and second hand sale of commodities other than machinery and motorcycles inclusive of retail and wholesale trades by establishments, import and export enterprises 3. retail trade of other commodities other than machinery and motorcycles and household item repair services inclusive of trades in shops, counters, door to door and on order. Hotel services are inclusive of paid services for rest at public places and organizations, services by on –the- road hotels, boarding houses, designated flats and youth hostels. Restaurant, bar and cafeteria services include catering services at outlets, units and transport means.

246


SECTION 15. DOMESTIC TRADE 15.1 ÕÓÄÀËÄÀÀ, ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË, ÇÎÎÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÍÈÉÒ YÉËÄÂÝÐËÝËÒ, îíû ¿íýýð TOTAL OUTPUT OF TRADE, HOTEL AND RESTAURANT, at current price òýðáóì òºã. bln tog 2002 Á¿ãä** Áººíèé õóäàëäàà Æèæèãëýí õóäàëäàà Çî÷èä áóóäàë Çîîãèéí ãàçàð Òàéëáàð: * ** Note: * **

Total** Wholesale trade Retail trade Hotel Restaurant

2003

2004

2005*

278.9 84.5 194.4

320.9 100.5 220.4

345.2 125.4 219.8

383.8 139.4 244.4

13.6 32.8

14.2 35.7

16.9 41.0

19.4 47.2

Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Øóóä áóñ òàòâàðûí ä¿í îðîîã¿é áîëíî Preliminary data Excluded indirect tax

247


Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ

ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ Àøèãëàëòàä îðóóëñàí îðîí ñóóöíû ìýäýýã áàã, õîðîîíû Çàñàã äàðãà ãàðãàæ, ñóì, ä¿¿ðýãò, ñóì, ä¿¿ðãýýñ àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçðààð äàìæèí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ýíýõ¿¿ ìýäýýëëèéã ¿íäýñëýí îðîí ñóóöíû ôîíäûã áàéøèíãèéí ñóóöíû òàëáàéãààð òîäîðõîéëíî. Ýíý òîîöîîíä óëàìæëàëò ìîíãîë ãýðèéí òàëáàéã òîîöîæ îðóóëààã¿é áîëíî. Õîò, íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé öýãèéí òàéëàí ìýäýýã ñóì, ä¿¿ðãèéí Òàìãûí ãàçðààñ ãàðãàæ, àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçðààð äàìæèí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã.

248


SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE

HOUSING, COMMUNITY SERVICE The data on housing put into exploitation is initially completed by the governors of bags, khoroo and sent to the related soums and districts. Soums and districts send the data to the NSO through the due statistical divisions and departments. The housing stock estimated by living areas is based on the above mentioned data. The estimation excludes national dwelling (ger). The governors of soums and districts collect data on the number of facilities for community services and send it to the NSO through the due statistical divisions and departments.

249


Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ 16.1 ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ HOUSING 2002 2003 Îðîí ñóóöíû ôîíä*, ñóóöíû òàëáàéãààð, ìÿí.ì2 Housing stock*, by living area thous. m 2 Total

Á¿ãä

6 663.0

2004

2005

6 901.5

7 127.4

7 371.2

122.9

286.6

266.8

277.5

13.5 109.4

40.4 246.2

25.3 241.5

9.1 268.4

103.2

238.5

225.9

243.8

10.4 92.8

29.5 209.0

20.0 205.9

7.1 236.7

Àøèãëàëòàä îðóóëñàí, îðîí ñóóö, ìÿí. ì2 Housing put into exploitation, thous. m 2 Íèéò òàëáàé ¿¿íýýñ: Òºðèéí Õóâèéí

Total areas of which: Public Private

Ñóóöíû òàëáàé Living areas ¿¿íýýñ: of which: Òºðèéí Public Õóâèéí Private Òàéëáàð*: Ãýð îðîîã¿é Note*: National dwelling /ger/ is not included

Àøèãëàëòàä îðóóëñàí îðîí ñóóö, íèéò òàëáàéãààð, ìÿí.ì2 Housing put into operation, by total areas, thous.m 2 300.0

268.4 246.2

250.0

241.5

200.0 150.0

109.4

100.0 50.0

40.4 13.5

25.3

9.1

0.0 2002 Òºðèéí Public

250

2003

2004

2005

Õóâèéí Private


SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE 16.2 ÕÎÒ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÖÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBERS OF FACILITIES FOR COMMUNITY SERVICES, by region, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Óñ ò¿ãýýõ öýã Plumbs

2004 2005 1 002 1 039 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 84 78 Bayan-Olgii Áàÿí-ªëãèé 5 10 Govi-Altai Ãîâü-Àëòàé 29 29 Zavkhan Çàâõàí 6 5 Uvs Óâñ 28 18 Khovd Õîâä 16 16 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 132 148 Arkhangai Àðõàíãàé 10 11 Bayankhongor Áàÿíõîíãîð 15 17 Bulgan Áóëãàí 9 9 Orkhon Îðõîí 43 45 Ovorkhangai ªâºðõàíãàé 38 45 Khovsgol Õºâñãºë 17 21 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 310 327 Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð 12 13 Darkhan Uul Äàðõàí-Óóë 31 38 Dornogovi Äîðíîãîâü 57 56 Dundgovi Äóíäãîâü 25 28 Omnogovi ªìíºãîâü 33 35 Selenge 62 61 Ñýëýíãý Tov Òºâ 90 96 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 66 60 Dornod Äîðíîä 28 23 Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð 24 24 Khentii Õýíòèé 14 13 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð* Ulaanbaatar* 410 426 * Òàéëáàð: Òºìºð çàìûã îðóóëñàí áîëíî. *Note: Include railway stations. ÁYÃÄ

TOTAL

òîî number Öýâýð óñíû õàíãàìæ Water supply Óñ òýýâðèéí Ǻºâðèéí óñ õýðýãìàøèíû òîî ëýäýã ºðõèéí òîî Number of water Number of households transportation using distributed cars water 2004 2005 2004 2005 144 138 261 718 273 379 West region 11 11 44 126 43 481 2 836 1 1 4 014 5 450 5 7 4 987 9 120 3 2 6 135 1 1 8 500 10 045 18 220 1 18 300 Khangai region 26 26 45 095 48 243 8 422 4 4 8 255 8 485 3 2 6 071 2 793 1 2 6 810 8 625 6 6 8 925 9 340 7 7 10 100 7 430 5 5 8 082 Central region 44 41 46 015 47 538 2 2 2 243 1 709 7 215 3 5 9 482 6 070 9 10 5 823 4 778 2 3 4 221 4 911 3 1 4 995 9 8 8 830 8 551 11 968 16 12 12 757 East region 16 15 17 746 17 630 5 350 2 2 5 200 5 430 9 9 5 800 6 966 5 4 6 630 Ulaanbaatar 47 45 108 736 116 487

251


Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ (Õ¿ñíýãò 16.2-ûí ¿ðãýëæëýë- Tab 16.2 continuation) Õîã öýâýðëýãýý, òýýâýðëýëò Õàëóóí óñíû Dispose of garbage & ¿éë÷èëãýý transportation Baths Çî÷èä Õîã óñòãàõ Õîã òýýâðèéí Öýãèéí áóóäàë Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë Áàãòààìæ öýã ìàøèí òîî Îð Capital (õ¿í) Garbage Transport Hotels Capacity destroy means Baths Beds (person) points for removing 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 ÁYÃÄ TOTAL 392 359 334 346 349 369 1 774 1 825 620 740 9 877 11 942 Áàðóóí á¿ñ West region Total 71 59 32 34 100 96 453 507 97 113 695 867 Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 26 17 16 11 28 24 123 164 14 19 117 138 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 20 18 9 9 23 18 103 91 27 26 180 223 Çàâõàí Zavkhan 2 1 3 2 26 28 72 86 24 29 104 152 Óâñ Uvs 20 20 3 11 20 21 117 120 27 34 214 264 Õîâä Khovd 3 3 1 1 3 5 38 46 5 5 80 90 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 61 64 47 45 60 67 371 370 122 118 1 126 1 285 Àðõàíãàé Arkhangai 22 22 2 2 14 16 58 66 28 31 250 246 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 1 1 5 5 8 8 81 81 13 14 133 135 Áóëãàí Bulgan 17 17 3 2 20 20 92 94 23 21 122 130 Îðõîí Orkhon 1 1 18 19 2 3 20 24 23 25 318 427 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 19 22 7 9 11 15 90 75 6 7 158 187 Õºâñãºë Khovsgol 1 1 12 8 5 5 30 30 29 20 145 160 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 169 142 71 85 129 136 615 607 171 207 1 907 2 027 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 6 4 6 3 4 4 16 23 3 7 83 69 Äàðõàí-Óóë Darkhan Uul 2 5 6 7 2 10 6 8 140 186 Äîðíîãîâü Dornogovi 50 22 17 21 20 22 74 62 33 37 492 490 Äóíäãîâü Dundgovi 15 15 8 13 17 19 95 100 25 25 282 271 ªìíºãîâü Omnogovi 15 13 9 9 19 21 116 119 30 31 226 258 Ñýëýíãý Selenge 36 32 13 20 32 30 162 133 40 63 445 505 Òºâ Tov 45 51 12 12 37 38 152 160 34 36 239 248 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 37 44 16 22 26 39 71 99 63 75 500 581 Äîðíîä Dornod 1 1 4 4 3 4 15 20 9 9 160 160 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 13 13 5 10 9 17 20 28 14 19 84 95 Õýíòèé Khentii 23 30 7 8 14 18 36 51 40 47 256 326 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð* Ulaanbaatar* 54 50 168 160 34 31 264 242 167 227 5 649 7 182 * Òàéëáàð: Òºìºð çàìûã îðóóëñàí áîëíî. *Note: Include railway stations.

252


SECTION 17. TOURISM

ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË Àÿëàë æóóë÷ëàë íü ìàíàé ýäèéí çàñãèéí ºðãºæèí õºãæèæ áàéãàà õàðüöàíãóé øèíý ñàëáàð þì. Ýíý á¿ëýãò ãàäààäààñ èðýõ, ãàäààä óëñ îðîíä çîð÷èõ àÿëàë æóóë÷ëàëûí ìýäýýëëèéã õàðóóëàâ. Ìîíãîë Óëñûí Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýã ¿íäýñëýí õèëèéí áîîìòîîð îðñîí, ãàðñàí çîð÷èã÷äûí òîîã òîäîðõîéëæ áàéíà. Àÿëàëûã ãîë çîðèëãîîð íü àëáàí àæèë, õóâèéí æóðìààð, æóóë÷ëàëààð, äàìæèí ºíãºðºõ, ñóðàëöàõ, áàéíãà îðøèí ñóóõ, áóñàä ãýæ àíãèëäàã. ͯÁ-ûí Ñòàòèñòèêèéí Êîìèññîîñ 1993 îíû 3-ð ñàðä áàòàëñàí “Æóóë÷ëàëûí òîî á¿ðòãýë ãàðãàõ òóõàé” çºâëºìæèéí äàãóó íýã æèë õ¿ðýõã¿é õóãàöààãààð àìðàëò, çóãààëãà, àëáàí àæëûí áîëîí áóñàä çîðèëãîî𠺺ðèéí íóòàã äîòðîî áîëîí ãàäàãø àÿëàí ÿâàõ á¿õ ¿éë àæèëëàãààã àÿëàë æóóë÷ëàë ãýæ ¿çäýã. Æóóë÷èí ãýäýã íü æóóë÷ëàõààð èðñýí ãàçàð, îðîíäîî íèéòèéí áîëîí õóâèéí áàéð ñóóöûã àøèãëàí äîîä òàë íü íýã õîíîã áàéðëàñàí àÿëàã÷èéã õýëíý. Óëñûí õèëýýð ãàðñàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äîä àëáàí àæèë, àÿëàë, õóâèéí æóðàì, ñóðàëöàõ çýðýã çîðèëãîîð çîð÷ñîí Ìîíãîë Óëñûí õàðüÿàò èðãýä îðñîí áîëíî.

253


Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË

TOURISM In Mongolia the tourism is a relatively new sector of our economy and it is developing and expanding. This chapter covers information on number of entered and departed travelers over the boarder of Mongolia. Data on inbound and outbound travelers’ number are determined and based on information received from the Border Protection General Board. Travelers are classified into groups such as official, private, tourist, transit, study, permanent residence and others by the purpose of travel. According to the recommendation, titled “To Build the Registration of Tourism” as adopted by the United Nations Statistical Commission on May of 1993, tourism is a stay all type of travel activities with duration less than one year with some purposes such as vocation, picnic, official and other purposes. A tourist is a traveler, who will stay at least one day at either a hotel, a dormitory or private houses/apartment in a visiting country. Outbound Mongolian passengers travel with official, tourist, business, private and study purposes.

254


SECTION 17. TOURISM 17.1 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄ, ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, áîîìòîîð NUMBER OF INBOUND AND OUTBOUND PASSENGERS,by immigration post òîî number Áîîìòûí íýð

Name of immigration Post

Ãàðñàí 2002

2003

Outbound 2004

Îðñîí 2005

2002

2003

Inbound 2004

2005

Á¿ãä

Total

766 652

724 059

942 084 1078 624

756 475

725 118

936 414 1066 683

Ñ¿õáààòàð Àëòàíáóëàã Áóÿíò-Óõàà Çàìûí-¯¿ä Öàãààííóóð

Sukhbaatar Altanbulag Buyant-Ukhaa Zamiin-Uud Tsagaannuur

41 717 66 006 107 423 383 554 19 174

37 266 72 341 106 638 374 816 17 380

41 261 79 829 150 663 465 518 25 335

41 452 87 121 170 380 552 662 25 801

46 615 66 897 98 551 381 030 19 123

37 006 73 339 99 953 383 646 17 222

39 878 82 307 140 945 474 786 22 958

42 932 87 763 160 505 551 838 22 241

Ãàøóóíñóxàéò ªëãèé Õàíõ Àðöñóóðü Óëüõàí Ýðýýíöàâ

Gashuunsukhait Ulgii Khankh Artssuuri Ulikhan Ereentsav

28 368 583 4 312 7 142 2 792 2 105

21 050 1 105 3 420 5 312 2 452 2 004

28 212 1 359 3 646 6 867 3 504 1 728

33 041 1 393 4 473 4 341 5 382 1 713

28 156 351 4 222 7 142 2 542 2 043

21 039 822 3 462 5 004 2 138 1 740

28 038 979 3 665 6 591 2 972 1 532

32 939 1 194 4 624 5 202 4 931 1 527

Áè÷èãò Áóëãàí Áîðøîî Äàÿí Áàéòàã

Bichigt Bulgan Borshoo Dayan Baitag

3 626 18 163 12 641 898 6 324

5 071 16 781 8 012 333 4 896

9 441 27 752 7 788 312 3 413

11 863 27 225 6 462 2 705

3 595 18 039 10 756 863 6 353

4 997 16 691 7 642 353 4 850

9 212 27 526 7 935 292 3 267

11 398 27 113 6 971 2 666

Áóðãàñòàé Øèâýýx¿ðýí Õàâèðãà Áóñàä

Burgastai Shiveekhuren Khavirga Other

1 484 14 994 15 610 -

1 271 17 753 9 637 -

1 709 49 050 15 453 -

3 182 61 541 20 569 17 318

1 473 14 934 15 416 -

1 193 17 765 9 296 -

1 623 49 005 14 444 -

3 022 62 542 20 315 16 960

255


Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 17.2 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄ, ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2005 îí NUMBER OF INBOUND PASSENGERS, by purpose of visit, as of 2005

Áîîìòûí íýð

Name of immigration posts

Á¿ãä

Total

Ñ¿õáààòàð Àëòàíáóëàã Áóÿíò-Óõàà Çàìûí-¯¿ä Öàãààííóóð

Sukhbaatar Altanbulag Buyant-Ukhaa ZamiinUud Tsagaannuur

Ãàøóóíñóxàéò ªëãèé Õàíõ Àðöñóóðü Óëüõàí Ýðýýíöàâ Áè÷èãò Áóëãàí Áîðøîî Áàéòàã Áóðãàñòàé

Îðñîí Inbound

òîî number ¯¿íýýñ: àÿëàëûí çîðèëãî* Of which: purpose of visit * Àëáàí Õóâèéí Æóóë÷Áàéíãà Áóñàä àæëààð æóðìààð ëàë ñóóõ Official Private Tourism Permanent Other residence

1066 683

87 126

169 077

65 296

688 146

57 038

42 932 87 763 160 505 551 838 22 241

3 726 630 21 619 15 370 979

4 822 17 409 34 654 64 370 5 623

10 920 2 493 31 350 19 058 477

15 539 57 459 49 709 439 604 12 671

7 925 9 772 23 173 13 436 2 491

Gashuunsukhait Ulgii Hankh Artssuuri Ulihan Ereentsav

32 939 1 194 4 624 5 202 4 931 1 527

1 379 383 327 183 333 97

9 393 356 716 3 518 2 313 353

26 16 493 11 2

22 141 437 3 088 1 500 2 273 1 070

2 1 1 5

Bichigt Bulgan Borshoo Baitag Burgastai

11 398 27 113 6 971 2 666 3 022

990 1 339 1 191 626

4 186 4 259 1336 428 1225

6 23 20

6 222 21 507 4350 2 238 1125

2 71 26

Øèâýýx¿ðýí Shiveekhuren 62 542 37 484 4 225 334 20 483 Õàâèðãà Khavirga 20 315 148 6 215 13 952 Áóñàä Other 16 960 322 3 676 67 12 778 Òàéëáàð: *Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýíä áàéãàà àÿëàëûí çîðèëãî íü äýëõèéí àÿëàë æóóë÷ëàëûí áàéãóóëëàãûí çºâëºì溺ñ îäîîãîîð çºð¿¿òýé áàéãàà áîëíî. Note: * The purpose of visit which are shown in the report of Border Protection General Board of Mongolia is still different from Manual of the World Tourism Organization

16 117

256


SECTION 17. TOURISM 17.3 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, óëñààð NUMBER OF INBOUND AND OUTBOUND FOREIGN PASSENGERS THROUGH THE BORDER OF MONGOLIA, by country òîî number Îðñîí Óëñ

Inbound

Ãàðñàí

Outbound

Country

Á¿ãä

Total

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

235 165

204 845

305 117

344 688

230 346

193 807

297 813

338 561

ÀÍÓ Àâñòðàëè Àíãëè ÁÍÑÓ ÁÍÕÀÓ

USA Australia UK Rep.of Korea Rep.of China

6 860 1 761 3 537 14 536 92 657

5 570 2 247 2 859 17 205 91 934

9 549 3 473 4 970 26 754 141 473

10 234 3 465 5 224 30 910 171 422

7 058 1 752 3 306 14 392 90 771

5 535 2 042 2 796 17 325 88 321

9 120 3 567 4 350 26 758 138 053

10 587 3 413 5 237 31 173 166 064

Ãåðìàí Äàíè Êàçàõñòàí Êàíàä Íèäåðëàíä

Germany Denmark Kazakhstan Canada Netherlands

6 856 763 1 976 1 062 1 739

4 999 438 1 785 1 149 697

8 826 1 003 3 144 2 340 3 144

8 204 763 4 044 2 320 2 681

6 395 721 1 740 1 058 1 665

5 123 440 1 521 1 098 795

8 020 902 3 324 2 430 2 726

7 625 737 3 825 2 332 2 803

ÎÕÓ Øâåä Øâåéöàðü Ôðàíö ßïîí Áóñàä

Russian Federation Sweden Switzerland France Japan Other

71 368 1 388 875 2 891 13 708 13 188

53 330 993 642 2 751 7 757 10 489

55 563 2 071 2 233 5 567 13 196 21 811

62 151 1 927 5 843 13 014 22486

66 985 1 411 1 502 3 378 13 527 14 685

45 538 909 580 2 866 7 728 11 190

55 654 2 071 2 233 5 288 13 080 20 237

62 110 1 918 5 717 12 869 22151

17.4 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ 2005 ÎÍÄ ÍÝÂÒÝÐÑÝÍ ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÈÄ, àÿëëûí çîðèëãî, á¿ñ íóòãààð ARRIVALS OF FOREIGN PASSENGERS FROM ABROAD IN THE 2005, by purpose of visit, geographical region õóâü ¯¿íýýñ: á¿ñ íóòãààð Of which: by regions Àÿëàëûí çîðèëãî

Á¿ãä

Àìåðèê

Purpose of visit

Total

America

100.0

3.8

100.0 100.0 100.0 100.0

3.5 2.7 7.0 2.8

Íèéò ¿¿íýýñ: Àëáàí àæëààð Õóâèéí æóðìààð Æóóë÷ëàë Äàìæèí ºíãºðºõ

Total of which: Official Private Tourism Transit

Ç¿¿í Açè, Hîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòàã East Asia and the Pacific

percentage

Åâðîï

Îéðõè Äîðíîä

ªìíºä Àçè

Àôðèê

Europe

Middle East

South Asia

Africa

65.2

30.6

0.1

0.2

0.1

79.6 68.6 54.2 41.9

16.3 28.4 38.3 55.2

0.0 0.0 0.0 0.0

0.4 0.2 0.3 0.0

0.2 0.1 0.2 0.1

257


Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 17.5 ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÃÀÐÑÀÍ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÇÎÐ×ÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, áîîìò, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2005 îí OUTBOUND DOMESTIC PASSENGERS,by immigration posts, purpose of visits, as of 2005

Áîîìòûí íýð

Name of immigration posts

Ãàðñàí Outbound

òîî number ¯¿íýýñ: àÿëàëûí çîðèëãî* Of which: purpose of visit * Àëáàí Õóâèéí Æóóë÷Áàéíãà Áóñàä àæëààð æóðìààð ëàë ñóóõ official private tourism permanent other residence

Á¿ãä

Total

740 063

34 976

653 557

15 347

2 724

33 458

Ñ¿õáààòàð Àëòàíáóëàã Áóÿíò-Óõàà Çàìûí-¯¿ä Öàãààííóóð

Sukhbaatar Altanbulag Buyant-Ukhaa Zamiin-Uud Tsagaannuur

27 592 69 341 68 462 421 237 17 371

308 1 235 18 670 13 155 964

25 211 63 937 34 931 379 372 14 980

741 482 3 144 10 843 -

308 503 647 790 -

1 024 3 184 11 187 17 077 -

Ãàøóóíñóõàéò ªëãèé Õàíõ Àðöñóóðü Óëüõàí Ýðýýíöàâ

Gashuunsukhait Ulgii Hankh Artssuuri Ulihan Ereentsav

27 145 847 4 067 6 738 2 961 2 361

49 24 130 126

27 132 578 4 042 6 691 2 810 2 233

-

-

45 -

Áè÷èãò Áóëãàí Áîðøîî Äàÿí Áàéòàã

Bichigt Bulgan Borshoo Dayan Baitag

6 332 26 785 10 948 589 5 610

-

6 295 26 734 10 826 587 5 604

-

-

-

Áóðãàñòàé Øèâýýõ¿ðýí Õàâèðãà

Burgastai Shiveekhuren Khavirga

1 238 17 044 15 651

27

1 234 17 042 15 624

-

-

-

Òàéëáàð: *Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé ãàçðûí ìýäýýíä áàéãàà àÿëàëûí çîðèëãî íü äýëõèéí àÿëàë æóóë÷ëàëûí áàéãóóëëàãûí çºâëºì溺ñ îäîîãîîð çºð¿¿òýé áàéãàà áîëíî. Note: * The purpose of visit which are shown in the report of Border Protection General Board of Mongolia is still different from Manual of the World Tourism Organization

258


SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð (¯ÑÃ) 1966 îíîîñ ýõëýí ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ñóäàëãààã ÿâóóëæ áàéíà. 2004 îíîîñ ýõëýí óëèðàë á¿ð Ìîíãîë óëñûí íèéò ºðõèéí 0.5 õóâüòàé òýíöýõ 2808 ºðõèéã ò¿¿âýðëýí àâ÷, òýäíýýñ ºðõèéí ãèø¿¿äèéí íàñ, õ¿éñ, àæèë ýðõëýëòèéí áàéäàë, ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, õýðýãëýýíèé õýìæýýòýé õîëáîîòîé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ñóäàëæ áàéíà. ªðõèéí íèéò îðëîãî (çàðëàãà) íü ºðõèéí ìºíãºí îðëîãî (çàðëàãà) äýýð ºðõèéí ººðèéí àæ àõóéãààñ áýëòãýñýí áîëîí áóñäààñ ¿íýã¿é àâ÷ õýðýãëýñýí ç¿éëñèéí ìºíãºí ä¿íã íýìñýíýýð òîäîðõîéëîãäîíî. Íýã ºðõºä íîãäîõ äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã æèëèéí òóðø óã ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 11232 ºðõèéí ñàðûí äóíäæààð òîîöîâ. Õ¿í àìûí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýðýãëýýã òîîöîõäîî õóäàëäàæ àâñàí, ººðèéí àæ àõóé, áóñàä õ¿ì¿¿ñýýñ ¿íý òºëáºðã¿é àâñàí áîëîí ºðõèéí õ¿ðýýíýýñ ãàäíà õýðýãëýñýí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýýãýýð õ¿íñíèé ãîë íýð òºðºëä øèëæ¿¿ëýí òîîöñîí. «Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèíã òîäîðõîéëîõ òóõàé» Ìîíãîë Óëñûí õóóëèéí 5 äóãààð ç¿éëä “õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí”-ã õýðýãëýýíèé äîîä õýìæýýã ¿íäýñëýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð òîäîðõîéëíî» ãýæ çààñàí. Õóóëèéí äàãóó ¯ÑÃ-ààñ 1998 îíîîñ ýõëýí “Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí”- ã á¿ñ íóòãààð òîäîðõîéëæ íèéòýä çàðëàæ áàéíà. ̺í õóóëèéí 3-ð ç¿éëä “Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí” ãýæ õýðýãëýýíèé äîîä õýìæýýã ìºíãºí õýëáýðýýð èëýðõèéëñýíèéã; õýðýãëýýíèé äîîä õýìæýý ãýæ õ¿íèé íýí òýðã¿¿íèé çàéëøã¿é õýðýãëýýã õàíãàõ õ¿íñíèé áîëîí õ¿íñíèé áóñ õýðýãëýýíèé ñàãñààð òîäîðõîéëñîí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé òîãòîîñîí òîî, õýìæýýã îéëãîíî ãýæ çààñàí.

259


Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ

HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND MINIMUM SUBSISTENCE LEVEL OF POPULATION Since 1966, the National Statistical Office has regularly conducted household income and expenditure survey. A sample of 2808 households of approximately 0.5 percent of the total households was selected to represent the total households of Mongolia and data on household member’s age, sex, employment, household income, expenditure, consumption and housing condition are collected and analyzed on quarterly basis. The total household income (expenditure) is defined by adding up the amounts of household monetary income (expenditure), own consumption and gifts received free of charge. The estimation method of per a household average indicators is calculated as 11232 households’ monthly average which is covered in the survey for the whole year. Food consumption is estimated including purchased, free of charge goods from own production and others, and also foodstuff consumed out of household. Also some foodstuff consumption is estimated by transferring products to one main category. In the article 5 of Mongolia’s Law on “Defining minimum subsistence level of population” it is stated that the National Statistical Office determines the minimum subsistence level of population based on minimum consumption. The National Statistical Office has been defining and announcing the “Minimum subsistence level of population” by region since 1998. As stated in the article 3 of Mongolia’s Law on “Defining minimum subsistence level of population”, the minimum subsistence level is minimum consumption level expressed in monetary value; and minimum consumption level is scientific estimation on quantity of consumption to satisfy basic survival requirement that is defined by food and non-food consumption basket.

260


Types of income

4 463

15 541 * 4 995

34 556

Types of income

11.9%

20.1%

9.3%

58.7%

Õîò Urban

Áóñàä Other

ªðõèéí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî Income from household business

Òýòãýâýð, òýòãýìæ Pensions & allowances

Öàëèí Wages & salaries

Composition of household monetary income, 2005

64.6%

2002 2005 2002 100.0 100.0 100.0 Íèéò îðëîãî - Á¿ãä Total income 80.0 87.4 91.7 ̺íãºí îðëîãî - Á¿ãä Monetary income - Total 25.7 38.8 37.7 Öàëèí Wages and salaries Òýòãýâýð, òýòãýìæ Pensions and allowances 7.0 10.3 8.1 ªðõèéí ¿éëäâýðëýë, Income from household ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî businesses 34.7 30.0 31.1 30.5 29.3 5.5 18.5 8.7 7.8 16.6 Áóñàä Other Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí 4.1 4.4 3.9 3.6 5.1 Received from other free of charge ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ Food preparation from own 15.9 14.9 18.6 9.0 * 3.2 áýëòãýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñ business Òàéëáàð: * Ǻâõºí õóâèéí àæ àõóéãààñ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñèéã îðóóëæ òîîöñîí Note: * Food consumption from own business ªðõèéí ìºíãºí îðëîãûí á¿òýö, 2005 îí

Îðëîãûí òºðºë

Óëñûí äóíäàæ Total average 2003 2004 100.0 100.0 80.7 77.5 25.6 29.4 6.6 8.3

5 579

41 268 19 043 7 864

3.2

2.4

6.6%

պ人 Rural

23.8 11.0 4.5

23.6 23.5 5.4

Õîò Urban 2003 2004 100.0 100.0 92.2 92.3 37.8 47.4 7.3 10.0

43 612 43 401 10 052

46 057 26 131 7 999

52 443 13 341 6 268

57 955 16 143 7 306

18.2 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÈÉÒ ÁÎËÎÍ ÌªÍÃªÍ ÎÐËÎÃÛÍ Á¯ÒÝÖ COMPOSITION OF MONTHLY AVERAGE TOTAL AND MONETARY INCOME PER HOUSEHOLD

2002 156 159 Íèéò îðëîãî - Á¿ãä Total income ̺íãºí îðëîãî - Á¿ãä 124 930 Monetary income - Total Öàëèí Wages and salaries 40 150 10 934 Òýòãýâýð, òýòãýìæ Pensions and allowances ªðõèéí ¿éëäâýðëýë, Income from household ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî 54 229 53 621 businesses Áóñàä Other 19 617 33 144 Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí 6 428 7 790 Received from other free of charge ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ Food preparation from own áýëòãýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñ 24 801 26 722 business Òàéëáàð: * Ǻâõºí õóâèéí àæ àõóéãààñ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñèéã îðóóëæ òîîöñîí Note: * Food consumption from own business

Îðëîãûí òºðºë

64 139 11 925 4 629

17.8%

1.5 *

19.0 8.8 3.7

2005 100.0 94.8 55.6 11.3

11.0%

31.5

41.1 7.6 3.0

2002 100.0 65.5 11.1 5.7

2 716 * 49 094

33 328 15 387 6 419

67 638

76 154 12 601 6 551

28.7

36.8 13.0 3.1

33.6

37.8 6.3 3.3

õóâü percentage պ人 Rural 2003 2004 100.0 100.0 68.2 63.1 12.6 12.3 5.8 6.7

49 897

63 903 22 624 5 462

16.7 *

52.3 5.3 2.5

2005 100.0 80.8 14.4 8.9

27 044 *

84 930 8 673 4 117

òºã tog Óëñûí äóíäàæ Õîò պ人 Total average Urban Rural 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 178 865 185 989 172 017 157 170 184 639 173 110 175 116 156 087 173 663 201 196 162 495 144 354 144 127 150 208 144 176 170 124 159 666 165 981 102 364 118 304 127 008 131 334 45 872 54 653 66 679 59 274 69 716 82 049 97 438 17 364 21 787 24 808 23 321 11 717 15 376 17 745 12 714 13 395 17 306 19 828 8 936 9 990 13 445 14 410

18.1 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÈÉÒ ÁÎËÎÍ ÌªÍÃªÍ ÎÐËÎÃÎ, îíû ¿íýýð MONTHLY AVERAGE TOTAL AND MONETARY INCOME PER HOUSEHOLD, at current price,

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

261


262 Types of expenditure

Types of expenditure

58.2%

0.8%

1.7%

39.2%

Õîò Urban

34 556

26 722

44.1 0.6 1.4 4.0 1.9 2.1 18.9

44.6 0.9 1.7 4.7 2.0 2.8 16.1

Óëñûí äóíäàæ Total average 2003 2004 100.0 100.0 79.2 77.1 32.0 31.0

3 763

2.9

8.0 *

Бусдад өгсөн бэлэг тусламж Gifts

Õ¿íñíèé áóñ áàðàà, ¿éë÷èëãýý Non-food expenses Õàäãàëàìæ Savings

Õ¿íñíèé áàðàà Food expenses

68.7%

5 579

4 768

2.6

3.9

49.1 0.8 2.0 5.8 1.9

2.2% 28.2%

3.1

2.6

49.0 0.4 1.5 4.4 1.7

1.3 *

2.2

55.2 0.8 1.6 3.8 1.6

2005 100.0 94.8 37.2

2 716*

4 599

88 377 113 299 638 1 587 2 637 3 375 7 864 7 863 3 096 3 264

Õîò Urban 2003 2004 100.0 100.0 91.6 92.5 39.7 41.7

4 463

6 737

85 169 1 461 3 446 10 052 3 315

պ人 Rural 0.9%

2.5

51.5 0.6 2.1 4.6 2.0 1.8

55.6 0.7 1.7 3.4 1.6

2002 100.0 92.6 38.4

4 995

15 541*

2005 100.0 88.6 30.6

4 440

89 948 996 3 740 7 999 3 559

3 510

80 496 107 913 1 118 1 391 2 489 3 256 7 306 6 672 3 543 3 162

4 555

73 756 1 434 2 794 7 790 3 235

ªðõèéí ìºíãºí çàðëàãûí á¿òýö, 2005 îí Composition of household monetary expenditure, 2005

2002 Expenditure - Total 100.0 ªðõèéí çàðëàãà - Á¿ãä 80.9 Monetary expenditure - Total ̺íãºí çàðëàãà -Á¿ãä 31.9 Õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà Food expenses Õ¿íñíèé áóñ áàðàà, Non-food expenses ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà 46.8 and services 0.4 Õàäãàëàìæèíä Savings 1.8 Áóñäàä ºãñºí áýëýã òóñëàìæ Gifts Received from other free of charge 3.9 Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí -Á¿ãä 2.1 Õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà Food expenses Õ¿íñíèé áóñ áàðàà, Non-food expenses and ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà 1.8 services Food preparation from own ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ business 15.2 áýëòãýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñ Òàéëáàð: * Ǻâõºí õóâèéí àæ àõóéãààñ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñèéã îðóóëæ òîîöñîí Note: * Food consumption from own business

Çàðëàãûí òºðºë

18.4 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÛÍ Á¯ÒÝÖ COMPOSITION OF MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER HOUSEHOLD

ªðõèéí çàðëàãà - Á¿ãä Expenditure - Total ̺íãºí çàðëàãà -Á¿ãä Monetary expenditure - Total Õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà Food expenses Õ¿íñíèé áóñ áàðàà, Non-food expenses ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà 76 595 and services 690 Õàäãàëàìæèíä Savings 2 936 Áóñäàä ºãñºí áýëýã òóñëàìæ Gifts 6 428 Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí -Á¿ãä Received from other free of charge 3 494 Õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà Food expenses Õ¿íñíèé áóñ áàðàà, Non-food expenses and ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà 2 934 services ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ Food preparation from own 24801 áýëòãýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñ business Òàéëáàð: * Ǻâõºí õóâèéí àæ àõóéãààñ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éëñèéã îðóóëæ òîîöñîí Note: * Food consumption from own business

Çàðëàãûí òºðºë

32.5

0.8

40.1 0.2 1.3 3.1 2.3

2002 100.0 64.4 22.8

49 094

1 222

60 598 335 1 980 4 629 3 407

67 638

2 598

71 874 1 612 2 268 6 551 3 953

31.6

1.5

39.7 0.9 1.3 3.4 2.0

36.3

1.4

38.6 0.9 1.2 3.5 2.1

õóâü percentage պ人 Rural 2003 2004 100.0 100.0 65.0 60.2 23.1 19.5

49 897

2 338

62 618 1 450 2 071 5 462 3 124

*

16.6 *

1.0

55.3 0.7 1.8 2.9 1.9

2005 100.0 80.4 22.7

27044

1707

89 795 1 115 2 905 4 744 3 037

òºã tog Óëñûí äóíäàæ Õîò պ人 Urban Total average Rural 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 163 654 165 552 182 630 194 078 174 847 173 493 180 291 205 109 151 101 158 021 186 250 162 479 132 425 131 040 140 768 171 865 161 853 158 978 166 848 194 530 97 378 102 662 112 061 130 691 52 204 53 056 56 665 59 305 67 169 68 902 75 196 76 269 34 465 36 523 36 307 36 876

18.3 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ, îíû ¿íýýð MONTHLY AVERAGE TOTAL EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, at current price,

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


Meat and meat products in terms of meat Milk and milk products in terms of milk Butter Flour and bakery products in terms of flour Rice Sugar and sugar products in terms of sugar Fish and fish products Egg, piece Potatoes Vegetables in terms of fresh vegetable Fruit Vegetable oil

Foodstuff

8.2 10.9 0.1 9.5 1.5 1.0 0.0 1.4 2.6 1.5 0.4 0.7

8.1 8.4 0.2 9.2 1.3 1.0 0.2 1.2 2.2 1.4 0.3 0.5

2002

1.4 0.5 0.7

1.0 0.1 1.3 2.8

8.8 1.5

11.5 0.2

7.9

2.1 1.0 1.0

1.4 0.2 1.6 3.6

9.9 2.2

11.7 0.3

8.3

2005

Èë÷ëýã, êêàë Óóðàã, ã𠪺õ òîñ, ãð Í¿¿ðñ óñ, ãð

Calorie intake, kkal Protein, gramms Fat, gramms Hydrogen, gramms

2002 2 697.0 107.5 98.2 327.9

Óëñûí äóíäàæ Total average 2003 2004 2 699.2 2 553.9 105.6 101.4 90.1 84.4 374.4 329.0

2005 2 881.9 106.1 106.3 369.7

18.6 ÆÈØÑÝÍ ÍÝà կÍÈÉ ÕÎÍÎÃÒ ÕÝÐÝÃËÝÑÝÍ Õ¯ÍÑÍÈÉ Ç¯ÉËÈÉÍ ÈË×ËÝÃ, ÍÀÉÐËÀÃÀ CALORIE AND COMPOSITION OF DAILY FOODSTUFF CONSUMPTION PER ADULT EQUIVALENT

Æèìñ, æèìñãýíý Óðãàìëûí áîëîí ººõºí òîñ

Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í ìàõàíä øèëæ¿¿ëñíýýð Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ñ¿¿íä øèëæ¿¿ëñíýýð Öºöãèéí òîñ Ãóðèë, ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿í ãóðèëä øèëæ¿¿ëñíýýð Áóäàà ×èõýð, ñàõàðûí ç¿éë ñàõàðò øèëæ¿¿ëñíýýð Çàãàñ, çàãàñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ªíäºã, øèðõýã Òºìñ Õ¿íñíèé íîãîî

Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í

Óëñûí äóíäàæ Total average 2003 2004

2002 2 469.5 96.3 84.2 315.8

2.5 0.6 0.7

1.1 0.1 2.3 3.7

9.2 1.5

4.8 0.2

7.2

2002

2.0 0.6 0.6

1.0 0.2 2.3 3.8

8.7 1.7

4.8 0.2

6.2

Õîò Urban 2003 2004 2 455.9 2 379.8 90.7 89.2 68.3 64.4 351.8 343.5

2.2 0.6 0.7

1.0 0.0 2.3 3.6

9.1 1.5

4.6 0.2

6.7

Õîò Urban 2003 2004

18.5 ÆÈØÑÝÍ ÍÝà կÍÄ ÑÀÐÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯ÍÑÍÈÉ ÇÀÐÈÌ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÓËÑÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÕÝÐÝÃËÝÝ, îíóóäààð MONTHLY FOODSTUFF CONSUMPTION PER ADULT EQUIVALENT

2005 2 656.5 103.9 96.3 378.4

2.5 1.0 0.9

1.3 0.2 2.0 4.5

10.4 2.3

5.5 0.3

6.7

2005

2002 2 950.8 120.1 113.8 341.4

0.8 0.2 0.8

1.0 0.0 0.2 1.3

10.3 1.5

16.9 0.1

10.1

2002

0.7 0.3 0.7

1.0 0.0 0.3 1.5

8.8 1.4

19.0 0.1

9.9

պ人 Rural 2003 2004 2 977.0 2 750.2 122.7 115.1 114.9 107.0 342.4 312.6

0.7 0.2 0.8

1.0 0.0 0.3 1.4

9.9 1.5

18.1 0.1

9.9

êã kg պ人 Rural 2003 2004

2005 3 065.2 130.5 139.7 358.6

1.6 0.9 1.1

1.5 0.1 1.0 2.3

9.3 2.1

20.4 0.4

10.5

2005

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

263


Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ 18.7 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ, ñàðä íýã õ¿íä íîîãäîõîîð, á¿ñ íóòãààð, îíóóäààð MINIMUM SUBSISTANCE LEVEL OF POPULATION, per capita a month, by region and years òºã tog Á¿ñ

Region

2002

2003

2004

2005

Áàðóóí

West

19 200

19 500

20 200

23 200

Ç¿¿í

East

20 200

20 500

21 200

25 000

Òºâ

Central

19 700

19 800

20 600

22 300

Õàíãàéí

Khangai

19 100

19 900

20 600

22 600

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

24 600

25 300

26 500

30 000

264


Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Ýõ ¿¿ñâýð: ªÀÄÕÃ-ûí ìýäýýëýë Source: The data from HLSPO

TOTAL

Aimags and Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

the

Áîëîâñðîë

Education

2004 2005 Õýðýãæ¿¿ëñýí Õýðýãæ¿¿ëñýí Õýðýãæ¿¿ëñýí Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ òºñëèéí òîîòºñëèéí òîîòºñëèéí òîîImplemented Financing /thous.tog/ Implemented Financing /thous.tog/ Implemented Financing /thous.tog/ number of projects number of projects number of projects 398 1 773 058.7 312 1 463 969.0 432 2 440 122.1 West region Áàðóóí á¿ñ 108 433778.6 67 283 095.4 128 572 267.2 29 81 802.9 24 81 157.4 22 116 073.5 16 70 836.9 10 39 150.8 9 32 478.4 25 94 305.7 9 49 607.9 47 166 512.6 18 111 414.1 10 69 100.9 24 195 577.5 20 75 419.0 14 44 078.4 26 61 625.2 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 118 445 455.9 93 385 317.3 102 476 927.3 8 32 270.0 3 15 450.0 8 110 400.0 32 106 706.6 20 87 581.0 30 54 261.9 16 100 488.4 13 60 569.6 13 108 745.7 7 10 950.0 1 2 185.0 4 13 370.3 36 122 758.9 32 124 025.9 22 88 545.0 19 72 282.0 24 95 505.8 25 101 604.4 Òºâèéí á¿ñ Central region 86 434 952.0 98 446 747.6 98 710 357.9 6 21 500.0 3 8 343.0 3 54 660.2 5 31 485.2 4 30 937.5 7 63 381.0 12 91 850.2 7 59 546.6 12 117 866.4 10 58 810.4 24 112 081.7 19 64 039.1 13 42 682.3 13 69 453.7 24 96 039.5 5 33 339.7 19 42 374.9 4 21 177.3 35 155 284.2 28 124 010.2 29 293 194.4 Ç¿¿í á¿ñ East region 38 319 840.2 29 199 133.6 46 327 659.3 19 93 446.6 17 102 941.5 22 184 496.2 6 101 663.7 3 26 345.9 4 13 685.0 13 124 729.9 9 69 846.2 20 129 478.1 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 48 139 032.0 25 149 675.1 58 352 910.4

2003

18.8 "ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀ " ÒªÑËÈÉÍ Õ¯ÐÝÝÍÄ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ, ÁÎËÎÂÑÐÎË, ÄÝÄ Á¯ÒÖÈÉà ÑÀÉÆÐÓÓËÀÕ ×ÈÃËÝËÝÝÐ ÎÐÎÍ ÍÓÒÀÃÒ ÕÈÉÑÝÍ ÕªÐªÍê ÎÐÓÓËÀËÒ INVESTMENTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE HEALTH, EDUCATION AND INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS IN THE FRAMEWORK OF "SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT"

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

265


266

TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

the

35 104.8 18 062.8

17 042.0 Óëààíáààòàð 15 168 514.6

2

7 5

54 680.3

20 Ç¿¿í á¿ñ

11 720.0 43 513.5

126 055.6 3 800.0 12 341.8

151 178.7 42 230.9 52 139.3 11 577.5 6 440.5 16 970.0 21 820.5

243 704.2 41 310.7 45 398.9 71 815.1 48 081.0 37 098.5

724 557.9

3 16

216 Áàðóóí á¿ñ 78 17 8 26 12 15 Õàíãàéí á¿ñ 74 13 25 2 1 11 22 Òºâèéí á¿ñ 42 1 2

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîÑàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Implemented Financing /thous.tog/ number of projects

2003

213

Ulaanbaatar 8

3

161 864.0

20 300.0

61 836.6 41 536.6

231 282.1 650.0 25 435.6 16 382.7 58 124.7 54 615.5 3 514.2 72 559.4

143 797.2 4 500.8 42 358.1 48 466.5 894.7 24 158.3 23 418.8

175 851.5 39 959.8 20 440.5 20 232.4 78 393.8 16 825.0

774 631.4

10

109 754.5

95 182.2 41 754.6 31 220.6 22 207.0

4 498.9 34 298.3 52 713.2 32 925.2 37 868.8 93 021.5

1 5 20 12 10 21 18 9 6 3

255 325.9

221 372.4 45 828.4 23 995.9 30 539.1 26 616.6 28 190.0 66 202.4

311 351.0 104 593.6 21 665.5 93 615.6 40 722.9 50 753.4

992 986.0

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

69

117 45 18 6 2 10 36

89 18 7 29 12 23

303

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

2005

(Õ¿ñíýãò 18.8-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 18.8 continuation )

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

2004

50 13 4 7 17 9 Khangai region 65 3 25 4 1 13 19 Central region 70 1 3 4 26 14 4 18 East region 20 17

West region

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

Ýð¿¿ë ìýíä - Health

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

the

1 12

Óëààíáààòàð 25 178 035.7

Ulaanbaatar

10 210.2 4 800.0

1

1 1

East region 15 010.2

Ç¿¿í á¿ñ

14 627.0 72 735.3 10 171.3

4 10 5

6 4 2 6

19 1

99 209.2

4 200.0

4 200.0

20 158.0 8 536.5 10 355.5 30 432.5

73 082.5 3 600.0

17

3

3

2 3 1 3 8

17

21 038.2 9 808.7 53 513.9

2 2 12 Central region

27 4 3 3 2 6 9

94 215.2 6 404.4 3 450.0

96 32 8 11 8 1 4

338 248.2

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

67 541.3 24 426.9 13 454.7 15 786.8 1 000.0 12 872.9

66

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

149 804.0

20 686.1

20 686.1

14 653.8 3 586.1 6 160.0 18 892.0 56 141.1

99 433.0

169 644.4 37 951.8 3 741.2 16 475.7 28 816.3 42 497.3 40 162.1

109 926.5 20 912.8 44 363.0 32 396.5 3 000.0 9 254.2

549 494.0

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

2005

(Õ¿ñíýãò 18.8-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 18.8 continuation )

15 3 5 3 1 3 Khangai region 19 2 1

West region

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

2004

2

8 910.5 31 065.8

1 3

113 557 364.3 Áàðóóí á¿ñ 41 156 868.2 8 23 742.4 12 43 456.8 11 49 787.8 2 9 348.0 8 30 533.2 Õàíãàéí á¿ñ 22 69 940.3 9 35 900.0 2 4 909.9 3 10 458.8 2 3 093.4 4 10 074.2 2 5 504.0 Òºâèéí á¿ñ 23 137 509.9

Õýðýãæ¿¿ëñýí Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ òºñëèéí òîîFinancing /thous.tog/ Implemented number of projects

2003

Äýä á¿òýö - Infrastructure

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

267


268

TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

the

23 757.1

11 076.5 12 680.6

Òºâèéí á¿ñ 6

4 2

Óëààíáààòàð

Ç¿¿í á¿ñ

4 000.0 4 000.0

27 757.1

Õàíãàéí á¿ñ 1 1

7 Áàðóóí á¿ñ

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîÑàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Implemented Financing /thous.tog/ number of projects

Ulaanbaatar

East region

Central region

2

29 513.6

3 650.0

1

8 296.0

1

3 650.0

7 745.6 12 918.5 8 992.5

1 4 1

1

37 952.6

7

6 850.0

1

77 966.2

6 850.0

11

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

31 914.4 12 013.6 5 800.8 14 100.0

24 797.4 7 414.3 18 573.8 54 949.6 7 685.0 45 232.1

3 1 7 20 1 5 8 4 2 2

158 652.2

43 201.2 2 139.0 5 350.0 5 516.2 21 604.8 8 591.2

86 973.0 29 305.1 12 449.8 10 455.9 14 525.4 20 236.8

320 740.8

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

37

12 1 2 2 4 3

21 5 5 3 2 6

78

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

2005

(Õ¿ñíýãò 18.8-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 18.8 continuation )

Khangai region 1

West region

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

Áàéãàëü îð÷èí áîëîí áóñàä- Environment and others 2004 2003

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


TOTAL Bayan-Olgii Bayankhongor Govi-Altai Dornod Dundgovi Ovorkhangai Omnogovi Tov Uvs Khentii

Aimags and Capital

Á¯ÃÄ TOTAL Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Äîðíîä Dornod Äóíäãîâü Dundgovi ªâºðõàíãàé Ovorkhangai ªìíºãîâü Omnogovi Òºâ Tov Óâñ Uvs Õýíòèé Khentii Ýõ ¿¿ñâýð: ªÀÄÕÃ-ûí ìýäýýëýë Source: The data from HLSPO

Á¯ÃÄ Áàÿí-ªëãèé Áàÿíõîíãîð Ãîâü-Àëòàé Äîðíîä Äóíäãîâü ªâºðõàíãàé ªìíºãîâü Òºâ Óâñ Õýíòèé

Àéìàã, íèéñëýë

the

57 394.5 17 495.1 18 433.1

7 666.3 13 800.0

1 1

2 1

329 059.1 19 532.6 18 100.0 18 905.9 21 751.5 27 308.9 35 288.3 78 333.6 54 218.5 55 619.8

5

Àãóóëàõ áàðèõ, çàñâàð

120 5 6 1 8 10 17 26 25 22

Õóäàã çàñâàð

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîÑàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Implemented Financing /thous.tog/ number of projects

2003

70 796.3 25 803.5 31 693.8 44 643.4 89 839.0 10 400.0

19 12 18 18 36 1

18 204.3 33 750.2 10 998.6 33 803.0 15 800.0

2 1

139 509.2 26 953.1

2 3 1

11 2

Storage construction and repairment

353 286.6 80 110.6

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

132 28

Well rehabilitation

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

2004

1 1

2

11 18 26 14 51 4

20 912.6 2 240.0

23 152.6

23 785.3 24 448.4 52 777.5 26 870.6 116 855.5 9 292.6

395 902.5 56 362.9 85 509.7

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

2005

172 19 29

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

18.9 "ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀ" ÒªÑ˪ªÑ ÁÝË×ÝÝÐÈÉÍ ÌÀË ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÝÐÑÄËÈÉà ÁÓÓÐÓÓËÀÕ ×ÈÃËÝËÝÝÐ ÕÈÉÑÝÍ ÕªÐªÍê ÎÐÓÓËÀËÒ INVESTMENTS FOR THE PASTURAL RISK MANAGEMENT THE FRAMEWORK OF "SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT"

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

269


270 the

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîÑàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Implemented Financing /thous.tog/ number of projects

TOTAL Bayan-Olgii Bayankhongor Dornod Dundgovi Ovorkhangai Omnogovi Tov Uvs

TOTAL Bayan-Olgii Bayankhongor Dundgovi Ovorkhangai Sukhbaatar Tov Uvs

Á¯ÃÄ Áàÿí-ªëãèé Áàÿíõîíãîð Äóíäãîâü ªâºðõàíãàé Ñ¿õáààòàð Òºâ Óâñ 124 518.6 20 753.1 20 753.1 20 753.1 20 753.1 20 753.1 20 753.1

1 1

335 176.2 5 000.0 13 200.0 11 700.0 49 000.0 16 400.0 33 000.0 14 000.0 192 876.2

6 1 1 1 1

Öàã óóðûí ñòàíö

34 1 2 4 3 3 6 2 13

Ìàë÷äûí á¿ëýã õîðøîî, òîíîã òºõººðºìæèéí çýýë

Aimags and Capital

Á¯ÃÄ Áàÿí-ªëãèé Áàÿíõîíãîð Äîðíîä Äóíäãîâü ªâºðõàíãàé ªìíºãîâü Òºâ Óâñ

Àéìàã, íèéñëýë

2003 Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

Weather forecasting station

86 10 6 16 12 4 12 5 21

591 279.8 69 324.0 26 600.0 66 901.2 116 884.0 35 000.0 102 000.0 46 280.2 128 290.4

41 506.2

20 753.1 20 753.1

1 1

196 450.0 44 400.0 101 000.0 266 689.0

22 5 11 22

2

770 075.6 136 336.6 25 200.0

Ñàíõ¿¿æèëò /ìÿí.òºã/ Financing /thous.tog/

89 21 8

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

(Õ¿ñíýãò 18.9-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 18.9 continuation ) 2005

Herders` cooperatives and equipments loan

Õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîîImplemented number of projects

2004

Á¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ Ò¯ÂØÈÍ


Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogov Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Ýõ ¿¿ñâýð: ªÀÄÕÃ-ûí ìýäýýëýë Source: The data from HLSPO

TOTAL

Aimags and the Capital

Á¯ÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

131 325.0 131 325.0

106 340.1

Óëààíáààòàð 159

92 602.2

206 Ç¿¿í á¿ñ 52 52

33 450.0 39 969.4

166 021.6

Òºâèéí á¿ñ 308

30 72

122 244.7

153

254 254

544

Ulaanbaatar 122

East region

680 366

Central region 1590

281

103 841.2

224 400.0 224 400.0

362 019.7

370 600.4 285 233.2

1 017 853.3

247 340.0

323 362.5

142 912.5

100

294

570 702.5

Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 253 265 157.2 575

444 581.2 220 181.2

2 361 378.2

224 400.0

95 888.3

2891 West region 350 140

Çýýëäýã÷äèéí òîîNumber of borrowers

Îëãîñîí çýýëèéí õýìæýý /ìÿí.òºã/ Amount of fund's loan /thous.tog/

210

50

822 764 732.2 Áàðóóí á¿ñ 50 95 888.3

Îëãîñîí çýýëèéí Çýýëäýã÷äèéí òîîõýìæýý /ìÿí.òºã/ Number of Amount of fund's loan borrowers /thous.tog/

Áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí õºãæëèéí ñàíãààñ îëãîñîí çýýë - Microfinance Development Fund' s loan 2003 2004

18.10 "ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀ" ÒªÑËÈÉÍ Õ¯ÐÝÝÍÄ ÎËÃÎÆ ÁÓÉ ÇÝÝË LOANS PROVIDED WITH THE FRAMEWORK OF "SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT"

197

329 385.2

136 154.2 110 399.2 6 000.0 19 755.0

15 075.0 34 350.0 33 228.0 243 801.0 140 895.0 79 197.0

22 21 35 512 141 153 187 165 3 19

546 546.0

139 710.7 170 060.2 97 942.5 70 447.5 34 575.0

512 735.9

789 890.1 219 525.7 169 895.2 169 927.5 223 041.7 7 500.0

2 314 711.4

Îëãîñîí çýýëèéí õýìæýý /ìÿí.òºã/ Amount of fund's loan /thous.tog/

884

146 257 86 188 28

705

1109 404 205 193 296 11

3082

Çýýëäýã÷äèéí òîîNumber of borrowers

2005

SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME, EXPENDITURE AND LIVING STANDARD

271


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀÃ

ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà Áîëîâñðîë: Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí òîî, ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, ýëñýã÷èä, áàãø íàðûí òîîã áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàâ. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü (ÅÁÑ)-ä õàìðàãäàëòûí öýâýð, áîõèð êîýôôèöèåíò, íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷äûí òîî, ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü, èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí àíõàí, äóíä øàòíû ñóðãóóëèéí ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷äèéí òîîã Áîëîâñðîëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðò àíãèëëûí äàãóó ãàðãàâ. Ýíýõ¿¿ àíãèëàë íü 1997 îíä øèíý÷ëýãäýí ìºðäºãäºæ ýõýëñýí áºãººä óã àíãèëëààð áîëîâñðîëûí ò¿âøíèéã 0-6 ò¿âøèíä àíãèëäàã. Ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí òàëààðõè ìýäýýëëèéã ÅÁÑ-èóä ãàðãàæ àéìàã, íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçðûí äýðãýäýõ Íèéãìèéí õºãæëèéí áîäëîãûí õýëòýñ (Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí òºâ)-ò íýãòãýí Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàìàíä, ìýðãýæëèéí áîëîí äýýä áîëîâñðîëûí ìýäýýëëèéã èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ¿¿äýýñ òóñ ÿàìàíä øóóä èð¿¿ëíý. Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàì íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. 1992 îíîîñ õóâèéí ºì÷èéí èõ ñóðãóóëü, êîëëåæ áàéãóóëàãäàæ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëñíýýð òýäãýýðèéã ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä õàìðóóëàõ áîëñîí. Ìýðãýæëèéí áîëîí äýýä áîëîâñðîë îëãîõ ñóðãóóëèóäûí õýëáýðèéã äàðààõ áàéäëààð àíãèëíà. ¯¿íä: 1. Èõ ñóðãóóëüä ÌÓÈÑ, ØÓÒÈÑ, ÝÌØÓÈÑ, ÕÀÀÈÑ, ÁÈÑ, ÑÓÈÑ, ÕÓÈÕ, ÁÕÈÑ, Îòãîíòýíãýð ÈÑ, Îðõîí ÈÑ, Èõ çàñàã ÈÑ. 2. Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä: Äèïëîìûí äýýä, áàêàëàâðûí, ìàãèñòðûí çýðýã îëãîõ ñóðãàëò ýðõýëæ áóé áóñàä áàéãóóëëàãóóäûã. 3. Ìýðãýæëèéí àíõàí, äóíä øàòíû ñóðãóóëüä: Äýýä áîëîâñðîëûí çýðýã îëãîäîãã¿é, ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë îëãîäîã ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãóóäûã òóñ òóñ õàìðóóëíà. Õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèíã òóõàéí áîëîâñðîëûí ò¿âøèíä ñóðàëöàã÷äûí òîîã ñóðàëöàõ íàñíû íèéò õ¿í àìûí òîîíä õàðüöóóëíà. Íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷èä ÅÁÑ-ä ñóðàëöàã÷äûí òîîã òóõàéí ò¿âøíèé áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí áàãøèéí òîîíä õàðüöóóëíà. Ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü Ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 8-15 íàñíû õ¿¿õäèéí òîîã òóõàéí íàñíû íèéò ñóðàëöàã÷äûí òîîíä õàðüöóóëæ ãàðãàíà.

Øèíæëýõ óõààí: Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã õîëáîãäîõ ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãóóä ãàðãàæ, Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàì íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãóóäàä ýðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæèë ýðõýëäýã áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ¿¿ä îðíî. Ýíä ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷èä áîëîí çàðäëûí ìýäýýëëèéã ñàëáàðààð õàðóóëàâ.

Ñî¸ë, óðëàã: Ñî¸ë óðëàãèéí ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã àéìãóóäûí Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí òºâ, Íèéñëýëèéí ñî¸ëûí ãàçàð ãàðãàæ Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàì íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã.

272


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS

10000 õ¿íä íîãäîõ íîìûí òîîã ãàðãàõäàà íîìûí ôîíäûã ñóóðèí õ¿í àìûí òîîíä õàðüöóóëàí òîîöñîí. Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãà, ìóçåéí ìýäýýíä àéìàã, íèéñëýëèéí ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãà, ìóçåéí¿¿ä õàìðàãäñàí áîëíî.

Ñ¿ì õèéä: Ýíý á¿ëýãò ñ¿ì õèéäýä àæèëëàã÷èä, õóðëûí ëàì íàð, øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷èä, çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàðóóëàâ. Ýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí ýõ ñóðâàëæ íü Yíäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðààñ æèë á¿ð ãàðãàäàã ñ¿ì õèéäèéí ìýäýý òàéëàíãèéí ¿ð ä¿í áîëíî. Ñ¿ì õèéäèéí òàéëàíã æèë á¿ðèéí 1-ð ñàðûí 20-íû äîòîð àéìàã íèéñëýëèéí (ä¿¿ðýã)-èéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñò ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ íü íýãòãýí 2 ñàðûí 1 íä Yíäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã.

273


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀÃ

EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS Education: Data for school enrollment, graduates, new entrants and teaching staff is shown by educational level, aimags and capital city. Such indicators as general educational school net and gross enrollment ratio, pupil-teacher ratio, drop-out rate are being added and number of students in iniversities, colleges, technical and vocational schools are being compiled according to the international standard Classification of Education ISCED. The ISCED has been updated and revised in 1997 and adopted since then. According to this classification the education is classified between 0-6 levels. Data sources. General education data is collected from general educational schools and compiled at the Social development policy division of aimag and the capital governors' offices and finally sent to the MOSTEC. Vocational and tertiary education data is sent directly to the MOSTEC from educational institutes. The NSO receives annual report of the educational sector from the MOSTEC. With the emerging private educational institutions the education data of private sector has been covered since 1992. Vocational and tertiary educational institutions are classified as follows : 1. Universities: The National University of Mongolia, Science and Technology University, Science and Medical University, University of Agriculture, State Pedagogical University, University of Culture and Arts, Dependence University of Mongolia, Otgontenger University, Humanity University, Orhon University, Ikh Zasag University. 2. Institutes and colleges: Other institutions that provide Bachelor's, Master's degree and other diploma degrees. 3. Technical and vocational schools: institutes that provide (nondiploma) professional degree. Gross enrollment ratio. This rate is equal to the number of pupils enrolled in a given level of education regardless of age by the population of age-group which is officially corresponds to the given level of education. Pupil-teacher ratio. This rate is egual to the total number of pupils are studying in the general educational schools by the number of teachers at the same level. Drop-out ratio is equal to the number of drop-out pupils aged 8-15 by the number of population in the same age-group.

Science: The Ministry of Science, Technology, Education and Culture compiles information related to science from reseach and Science organizations forwards it to the National Statistical Office. The Research and Science organizations include entities that lead scientific pilot activities, research and inventions.This section presents the number of scientific organizations, employers, and total expenditures by sectors.

Culture and arts: MOSTEC collects data of culture and arts from the local culture centres of aimags and capital city, NSO receives annual reports from the Ministry of Science, Technology, Education and Culture.

274


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS

The number of books per 10000 is estimated as a ratio between the library book stock and the number of resident population. Data of professional art's organizations and museums covers all aimags and capital city's number of professional art's organizations and museums. Monasteries and temples: This chapter shoros the number of employees in monasteries and temples, monks, and students studying in religious school and datsans. Data source of these indicators is the annual report of National Statistical Office. Monasteries and temples send the data to the aimags and capitals statistical divisions by 20th January. These divisions sent the data to the National Statistical Office by 1st February.

275


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.1 ÁYÕ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS, at the beginning of the academic year

Educational institutions classification Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí àíãèëàë Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü-Á¿ãä General educational schools-Total Primary Áàãà 8-th grade 8-í æèëèéí 10-th grade 10-í æèëèéí Îðîé, ý÷íýý àíãèòàé ñóðãóóëü Schools with evening classes Èõ, äýýä ñóðóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ-Á¿ãä Òºðèéí ºì÷èéí: Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò-¿éëäâýðëýëèéí òºâ Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ Èõ ñóðãóóëü Òºðèéí ºì÷èéí áóñ: Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò-¿éëäâýðëýëèéí òºâ Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ Èõ ñóðãóóëü Ìîíãîëä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé ãàäààäûí ñàëáàð ñóðãóóëü

University, higher educational institutions, colleges, technical and vocational schools-Total Public Technical and vocational schools Higher educational institutions, colleges Universities Private Technical and vocational schools Higher educational institutions, colleges Universities Branch of foreign universities

number òîî 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-5006 688 686 710 724 72 76 75 100 217 193 189 240 421 445 409 371 170 232 326 289

216 72

215 78

219 76

215 82

30 34

31 39

33 35

33 41

8

8

8

8

137

130

137

127

1 133

1 126

2 132

2 122

3 7

3 7

3 6

3 6

19.2. ÁYÕ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF PUPILS AND STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS,at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí àíãèëàë

Educational institutions classification

Á¿ãä

Total

Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ºäðººð ñóðàëöàã÷èä-Á¿ãä Y¿íýýñ: ýìýãòýé Áàãà Äóíä Àõëàõ Îðîé, ý÷íýý àíãèòàé ñóðãóóëüä Y¿íýýñ: ýìýãòýé

Number of pupils studying in general educational schools-Total Of which:female Primary Basic High In schools with evening classes Of which:female

Èõ, äýýä ñóðóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ-Á¿ãä Òºðèéí ºì÷èéí: Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò-¿éëäâýðëýëèéí òºâä Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä

2002-2003

2003-2004

thous. persons 2004-2005

654.2

680.2

715.3

729.5

527.9

537.4

557.3

556.9

272.9 237.8 224.5 65.6 6.8 3.1

276.2 232.4 232.0 73.0 11.0 5.1

285.8 247.7 230.9 78.7 12.1 5.8

285.1 249.6 223.8 83.5 10.7 4.8

University, higher educational institutions, colleges, technical and vocational schools-Total 119.5 131.8 145.9 Public 86.5 95.4 105.5 Technical and vocational schools 19.3 21.3 21.4 Higher educational institutions, 23.7 25.8 28.0 colleges Universities Èõ ñóðãóóëüä 43.5 48.2 56.1 Òºðèéí ºì÷èéí áóñ: Private 31.0 34.3 39.5 Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò-¿éëäâýðëýëèéí Technical and vocational òºâä schools 0.2 0.2 0.2 Higher educational institutions, Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä 26.5 29.7 34.2 colleges 4.3 4.4 5.1 Universities Èõ ñóðãóóëüä Branch school of foreign Ìîíãîëä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 0.4 0.5 0.4 universities áóé ãàäààäûí ñàëáàð ñóðãóóëüä Students studying abroad Ãàäààäàä ñóðàëöàã÷èä 1.6 1.7 0.5 Òàéëáàð: Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí õýëýëöýýð, Òºðèéí ñàíãèéí çýýëýýð ãàäààäûí èõ, äýýä ñóðãóóëüä 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ýëññýí îþóòíû òîî Note: Number of students entered to foreign universities by Government Agreement and Scholarship in 2005-2006 academic year

276

2005-2006

162.0 114.1 22.3 31.6 60.2 46.7 0.9 38.8 7.0 0.5 0.7*


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.3 ÁYÕ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛà ҪÃѪÃ×ÈÄ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF GRADUATES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí àíãèëàë Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Y¿íýýñ: ÅÁÑ-ã ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò¿éëäâýðëýëèéí òºâèéã ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Educational institutions classification

2002-2003

Total Of which: Female Of which: General educational schools Of which: Female Technical and vocational schools Of which: Female Universities, higher educational institutions, colleges Of which: Female

Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèéã ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

2003-2004

thous. persons 2004-2005

102.9 57.5

118.2 66.7

128.1 70.7

79.4 42.9

91.2 49.6

97.5 52.0

5.2 2.8

5.9 3.3

8.2 4.2

18.3 11.8

21.1 13.8

22.4 14.5

19.4 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð NUMBER OF TEACHERS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, at the beginning of the academic year ìÿí.õ¿í Ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí àíãèëàë Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Y¿íýýñ: Öýöýðëýãèéí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé ÅÁÑ-èéí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

Educational institutions classification

2002-2003

Total Of which: Female Of which: Kindergartens Of which: Female General educational schools Of which: Female Technical and vocational schools Of which: Female Universities, higher educational institutions, colleges Of which: Female

Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèéí ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé

2003-2004

2004-2005

thous. persons 2005-2006

30.6 22.9

31.2 23.8

32.4 24.6

33.6 25.7

3.2 3.1 20.8 16.3

3.3 3.2 20.8 16.7

3.4 3.2 21.5 17.2

3.3 3.0 22.6 18.3

1.0 0.6

1.1 0.7

1.2 0.7

1.1 0.7

5.6

6.0

6.3

6.5

3.0

3.2

3.5

3.7

Íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷èä Proportion of teacherû and pupils 2005-2006 2004-2005

19.5

19.0

26.0

24.1

21.2

20.4

24.6

29.0

2003-2004

27.6

25.8

19.6

18.2

2002-2003

27.1

25.4

20.4

17.3

2001-2002

26.3 0

10

20

30

40

17.0

17.9

25.4 50

60

70

80

90

100

Öýöýðëýã Kindergartens ÅÁÑ General educational schools ÌÑYÒ Technical and vocational schools Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ Universities, institutions and colleges

277


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.5 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÇÀÐÈÌ YÇYYËÝËÒYYÄ SOME INDICATORS OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Gross enrollment ratio (GER) % Õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèí, % 96.6 98.0 92.3 Ñóóðü áîëîâñðîëûí GER in general education 97.6 103.2 103.5 93.3 Áàãà áîëîâñðîëûí GER in primary education 102.4 90.5 93.1 93.4 91.2 Äóíä áîëîâñðîëûí GER in secondary education Ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 7-15 íàñíû Number of drop-out school pupils õ¿¿õýä, ìÿí.õ¿í aged 8-15, thous.persons 11.4 12.0 10.8 9.0 Á¿ãä Òotal 4.2 4.9 4.3 3.6 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: female Ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü Drop-out ratio 2.2 2.3 2.0 1.6 Áàãøèéí òîî, ìÿí. õ¿í Teachers, thous.persons 20.8 21.5 22.6 Á¿ãä Òotal 20.8 16.7 17.2 18.3 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: female 16.3 7.2 7.3 7.6 Áàãà àíãèéí Primary 7.6 9.7 10.2 10.8 Äóíä àíãèéí Basic 9.7 4.0 4.3 Àõëàõ àíãèéí High 3.5 3.9 1-ð àíãèä ýëñýã÷äèéí òîî, ìÿí. õ¿í Number of new entrants in the 1-st grade, thous.persons 60.8 76.8 55.7 Á¿ãä Òotal 64.0 30.0 37.6 27.3 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: female 31.5 Äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã ñóðàëöàã÷èä, ìÿí õ¿í Number of dormitory pupils, thous.persons 39.7 41.1 Á¿ãä Òotal 33.7 37.1 21.2 21.9 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: female 18.1 20.2 Ò º ãñ º ã÷ è ä , ì ÿ í . õ ¿ í Á ¿ ãä ¯¿íýýñ: ª äðººð Ý ì ý ãòý é 8 -ð à í ãè 1 0 -ð à í ãè

2 0 0 2 -2 0 0 3 7 9 .4 7 6 .1 4 1 .3 4 9 .7 2 9 .7

G ra d u ate s , th o u s .p e rs o n s Ò o ta l O f w h ic h : fe m a le 8 -th g ra d e 1 0 -th gra d e

2 0 0 3 -2 0 0 4 9 1 .2 8 7 .1 4 7 .6 5 3 .5 3 7 .7

2 0 04 -2 0 0 5 9 7 .5 9 2 .8 4 9 .8 5 6 .8 4 0 .7

Ñóðãóóëüä õàìðàãäàëòûí áîõèð êîýôôèöèåíò Gross enrolment ratio

93.3

100.0

91.2

80.0 60.0

55.4

40.0 12.0

20.0 0.0 ñóðãóóëèéí ºìíºõ preprimary

áàãà primary

äóíä secondary

äýýä tertiary

Ñóðãóóëü çàâñàðäàëò Drop out

ìÿí. õ¿í thous.persons

%

17.0

5.0 4.0

14.0 11.4

12.0

3.0

10.8

11.0

9.0 8.0

2.2

2.3

1.6

5.0

1.0 0.0

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 8-15 íàñíû õ¿¿õýä / Number of drop-out school pupils aged 8-15 Ñóðãóóëüä çàâñàðäàëòûí õóâü / Drop-out rate

278

2.0

2.0

2005-2006


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.6 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÈÕ, ÄÝÝÄ ÑÓÐÃÓÓËÜ, ÊÎËËÅÆÈÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, ÒªÃѪÃ×ÈÄ, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð STUDENTS AND GRADUATES OF DOMESTIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, by fields of education

Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë

Á¿ãä Áàãø, áîëîâñðîë ñóäëàë, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ Õ¿ì¿¿íëýãèéí óõààí Óðëàãèéí òºðºë, óðëàã ñóäëàë Õóóëü, ýðõ ç¿é Íèéãìèéí øèíæëýë Õóäàëäàà, áèçíåñèéí óäèðäëàãà Íèéòèéí ìýäýýëýë, áè÷èã õýðýã Ìàòåìàòèê, êîìïüþòåð ¯éë÷èëãýý Áàéãàëèéí øèíæëýë Àíàãààõ óõààí Èíæåíåð Àðõèòåêòóð, õîò òºëºâëºëò Òºðºëæñºí õóäàëäàà, ¿éëäâýðëýë ÕÀÀ, îéí àæ àõóé, çàãàñ àãíóóð Áóñàä ìýðãýæèë

Field of education Ñóðàëöàã÷èä Total Education studies and teacher training Íumanities Fine and applied arts Law Social science Commercial & business administration Mass communication & documentation Mathematics and computer science Service Natural science Medical science Engineering Architecture and town planning Trade, craft & industrial programmes Agriculture, forestry & fishery Other fields Òºãñºã÷èä*

Á¿ãä Áàãø, áîëîâñðîë ñóäëàë, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ Õ¿ì¿¿íëýãèéí óõààí Óðëàãèéí òºðºë, óðëàã ñóäëàë Õóóëü, ýðõ ç¿é Íèéãìèéí øèíæëýë Õóäàëäàà, áèçíåñèéí óäèðäëàãà Íèéòèéí ìýäýýëýë, áè÷èã õýðýã Ìàòåìàòèê, êîìïüþòåð ¯éë÷èëãýý Áàéãàëèéí øèíæëýë Àíàãààõ óõààí Èíæåíåð Àðõèòåêòóð, õîò òºëºâëºëò Òºðºëæñºí õóäàëäàà, ¿éëäâýðëýë ÕÀÀ, îéí àæ àõóé, çàãàñ àãíóóð Áóñàä ìýðãýæèë

Total Education studies and teacher training Íumanities Fine and applied arts Law Social science Commercial & business administration Mass communication & documentation Mathematics and computer science Service Natural science Medical science Engineering Architecture and town planning Trade, craft & industrial programmes Agriculture, forestry & fishery Other fields

2002-2003 Students

2003-2004

2004-2005

2005-2006

98 453

108 738

123 824

138 019

11 610 8 561

10 883 10 817

12 126 12 691

12 803 13 066

2 440 6 908 7 641

2 877 7 068 8 013

3 235 7 195 10 212

3 204 7 985 12 110

17 326

23 643

28 117

32 438

1 835 3 824

1 648 4 022

1 766 4 679

1 868 5 262

4 998 2 919 6 304 13 041

5 417 3 110 8 456 15 669

6 214 3 583 9 585 16 468

6 924 3 758 10 735 17 989

286

2 876

3 649

4 489

4 759

-

-

-

3 054 2 947

3 566 673

3 854 450

4 059 1 329

18 289

21 109

22 397

2 478 1 552

2718 1729

2 779 1 812

428 1 678 1 386

412 2294 1272

453 1 683 1 480

4 013

5408

6 062

391 443

356 523

356 554

987 483 1 148 2 164

1351 458 1609 1917

1 291 697 1 644 2 233

377

437

420

-

-

-

738 23

625 -

762 171

Graduates*

* Òàéëáàð: Ìýðãýæëèéí àíõàí äóíä øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷, òºãñºã÷ îðîîã¿é. * Note: Excluding students and graduates of technical and vocational schools

279


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.7 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2002-2003 688

2003-2004 686

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

153 37 29 34 29 24

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

151 37 28 33 30 23

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

160 35 27 24 13 30 31

159 34 28 24 13 28 32

150 5 18 18 20 18 35 36

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

147 5 23 19 19 17 34 30

69 27 15 27

280

Ulaanbaatar

150 38 27 32 30 23

165 35 29 24 16 28 33

163 35 29 24 15 27 33

151 4 27 20 19 17 33 31

153 4 27 20 19 17 33 33

East region 66 25 15 26

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

150 37 27 33 30 23

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

724

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

710

2005-2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2004-2005

66 25 15 26

68 26 15 27

Ulaanbaatar 156

163

178

190


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.8 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PUPILS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital ìÿí.õ¿í thous. persons Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2002-2003 527.9

2003-2004 537.3

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

91.1 21.6 12.5 18.0 18.9 20.1

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khuvsgul

92.9 22.4 12.5 18.0 19.6 20.4

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

118.6 19.6 18.3 12.9 21.2 21.3 25.3

121.0 20.0 19.1 12.8 21.4 21.9 25.8

98.7 3.0 21.7 11.0 9.8 10.2 23.6 19.4

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

99.6 3.0 22.0 11.2 10.1 10.3 23.4 19.6

43.5 17.2 11.5 14.8

Ulaanbaatar

99.6 23.4 15.1 18.3 21.2 21.6

126.2 20.8 19.6 13.1 22.3 23.7 26.7

125.8 21.3 19.3 12.4 21.5 24.2 27.1

99.5 3.0 22.2 11.6 10.5 10.9 22.9 18.4

99.4 3.0 23.7 11.5 10.3 10.9 22.4 17.6

East region 43.8 16.9 11.6 15.3

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

99.8 23.8 15.0 18.4 20.8 21.8

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

556.9

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

557.5

2005-2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2004-2005

46.4 17.3 12.8 16.3

45.9 16.6 12.9 16.4

Ulaanbaatar 176.0

180.0

185.6

186.2

281


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.9 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÍÝà ÁÀÃØÈÄ ÍÎÃÄÎÕ ÑÓÐÀÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð PROPORTION OF TEACHERS PUPILS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

òîî number Á¿ãä Total Áàãà Primary 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 25.4 25.8 26.0 24.6 31.6 32.4 34.5 33.0 Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

24.4 23.0 25.0 23.2 25.7 25.7

25.0 23.9 24.4 24.0 25.6 26.8

West region 25.8 24.0 27.8 23.7 27.2 27.4

24.7 22.1 27.7 23.2 26.2 26.1

30.4 28.7 29.2 29.9 30.8 33.1

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

25.4 25.1 26.1 24.2 25.0 26.0 25.4

26.1 26.5 26.6 24.5 25.7 27.5 25.5

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

25.0 23.8 25.0 26.8 25.3 23.7 25.2 24.4

25.7 24.6 24.5 28.1 26.6 25.0 26.1 25.7

26.3 26.7 27.0 25.3 25.4 28.5 25.2

25.1 26.1 25.6 23.0 23.4 27.0 24.7

30.8 28.8 31.8 29.2 32.5 31.1 32.6

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

24.0 25.1 25.4 22.1

24.7 24.2 25.9 24.5

25.4 26.3 23.5 28.8 27.7 26.3 25.0 24.5

24.5 23.8 24.8 25.8 26.6 25.3 23.7 23.0

30.0 31.5 32.0 30.7 29.3 30.9 30.2 29.3

282

Ulaanbaatar

26.8

26.5

32.2 30.5 31.9 29.5 33.6 33.8 32.8

34.2 32.9 32.5 31.2 35.7 37.8 34.0

32.9 31.6 32.6 29.5 32.6 35.6 33.6

31.4 31.3 31.3 31.9 34.1 30.8 31.1 30.5

31.9 31.5 31.8 34.2 36.6 34.0 29.9 29.2

31.9 31.0 34.3 31.1 32.7 34.2 31.1 29.0

33.3 30.8 35.8 33.9

31.5 30.6 33.6 30.9

36.5

34.8

East region 25.8 24.8 27.7 25.5

24.8 23.6 26.6 24.8

28.3 27.4 28.9 28.7

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

32.2 28.1 36.8 31.4 33.7 34.1

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

35.2 32.9 38.9 32.4 35.1 38.7

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

31.8 30.4 30.1 31.7 32.3 34.6

29.7 29.6 30.1 29.5 Ulaanbaatar

26.2

24.3

34.8

34.5


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.10 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF TEACHERS IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2002-2003 20 752

2003-2004 20 792

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

3 734 940 500 777 736 781

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

4 679 782 702 533 847 820 995

3 725 937 513 750 765 760

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

3 952 126 867 410 387 430 937 795

4 635 755 717 522 833 797 1 011

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

3 872 122 899 398 379 412 898 764

Ulaanbaatar

4 040 1062 546 791 811 830

4 789 780 724 516 877 830 1 062

5 017 816 755 540 912 898 1096

3 919 113 944 404 377 414 915 752

4 056 126 954 448 389 429 944 766

East region 1 810 686 453 671

1 772 699 448 625

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

3 867 993 538 777 764 795

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

22 627

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

21 458

2005-2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2004-2005

6 577

1 798 696 462 640

1 848 703 486 659

Ulaanbaatar 6 788

7 085

7 666

283


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.11 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉà ªÄЪªÐ ÑÓÐÀËÖÀÍ ÒªÃѪÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF GRADUATES OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital ìÿí.õ¿í

thous. persons

th

Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

th Aimags and the 8-ð àíãè 8 grade 10-ð àíãè 10 grade Capital 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2002-2003 2003-2004 2004-2005 TOTAL 48.5 52.0 55.5 27.6 35.1 37.2

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

7.5 1.7 1.1 1.5 1.5 1.7

West region 8.0 1.7 1.2 1.6 1.7 1.8

8.2 1.8 1.3 1.6 1.8 1.9

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

10.2 1.6 1.7 1.3 2.0 1.7 1.9

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

9.4 0.3 2.1 1.0 0.9 0.9 2.3 1.9

11.0 1.7 1.7 1.4 2.1 1.9 2.2

12.1 1.9 1.9 1.3 2.4 2.2 2.5

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

4.2 1.7 1.1 1.4

9.7 0.3 2.2 1.0 0.9 1.1 2.3 1.9

10.2 0.3 2.3 1.2 1.0 1.1 2.4 1.9

284

Ulaanbaatar

17.2

5.7 0.9 0.7 0.6 1.5 1.0 1.0

7.4 1.1 0.9 0.9 1.7 1.2 1.6

8.4 1.3 1.3 0.9 1.8 1.3 1.8

5.1 0.1 1.3 0.5 0.4 0.5 1.4 0.9

6.6 0.2 1.7 0.7 0.6 0.6 1.7 1.1

6.8 0.2 1.6 0.7 0.6 0.6 1.8 1.3

2.8 1.2 0.7 0.9

2.9 1.2 0.8 0.9

12.7

13.0

East region 4.1 1.6 1.1 1.4

4.5 1.9 1.1 1.5

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

6.1 1.5 0.8 1.3 1.0 1.5

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

5.6 1.3 0.6 1.2 1.0 1.5

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

4.8 1.1 0.8 1.0 0.7 1.2

2.2 1.1 0.5 0.6 Ulaanbaatar

19.2

20.5

9.8


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.12 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ 1-Ð ÀÍÃÈÄ ÝËÑÝÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PUPILS ENROLLED IN 1ST GRADE OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital ìÿí.õ¿í Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2002-2003 64.4

2003-2004 60.8

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

12.7 3.2 1.6 2.2 3.0 2.7

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

12.2 3.1 1.6 2.1 2.8 2.6

15.5 2.8 2.6 1.5 2.3 3.0 3.3

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

11.1 2.9 1.5 1.7 2.5 2.5

18.5 3.4 2.7 1.9 2.7 4.0 3.8

12.9 2.5 2.2 1.0 1.6 2.7 2.9

Central region

11.9 0.4 2.6 1.2 1.3 1.3 2.8 2.3

10.8 0.4 2.3 1.3 1.3 1.3 2.2 2.0

12.6 0.3 2.7 1.6 1.6 1.7 2.5 2.2

9.6 0.3 2.3 1.1 1.0 1.1 2.1 1.7

7.1 2.1 2.2 2.8

4.5 1.5 1.4 1.6

21.8

17.6

East region 5.5 2.1 1.4 2.0

5.0 1.9 1.3 1.8

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

16.8 4.0 2.8 2.6 3.8 3.6

14.6 2.5 2.4 1.4 2.2 2.9 3.2

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

55.7

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

76.8

2005-2006

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

2004-2005

thous. persons

18.8

Ulaanbaatar 18.2

285


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.13 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÄÎÒÓÓÐ ÁÀÉÐÀÍÄ ÀÌÜÄÀÐÄÀà ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF DORMITORY PUPILS OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS, by region, aimags and the Capital ìÿí.õ¿í Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

2002-2003 33 651

2003-2004 37 129

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

12 079 3 420 2 800 2 330 2 386 1 143

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

13 051 3 649 2 514 2 943 2 505 1 440

12 221 2 580 1 912 1 750 170 2 234 3 575

Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

13 665 2 624 2 204 1 727 173 2 910 4 027

5 942 59 562 572 743 1 512 824 1 670

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

6 415 63 556 746 985 1 544 795 1 726

2 517 760 1 056 701

286

Ulaanbaatar

14 674 4 044 3 153 3 057 2 703 1 717

15 393 4 278 3 317 3 037 2 964 1 797

13 759 2 627 2 141 1 878 191 2 943 3 979

14 271 2 737 2 200 1 895 189 3 125 4 125

6 694 43 531 709 1 059 1 559 1 019 1 774

7 176 98 655 807 1 100 1 545 912 2 059

East region 2 969 910 1 063 996

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

41 068

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

39 691

2005-2006

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

2004-2005

West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

thous. persons

3 459 885 1 199 1 375

3 297 1 040 1 254 1 003

Ulaanbaatar 892

1 029

1 105

931


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.14 ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ªÌÍªÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ, Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð PRE-SCHOOL INSTITUTIONS AND NUMBER OF CHILDREN at the beginning of the academic year

¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Áàéãóóëëàãûí òîî ¯¿íýýñ: öýöýðëýã ¯¿íýýñ: ÿñëèéí á¿ëýã ÿñëè Õ¿¿õäèéí òîî, ìÿí. ¯¿íýýñ: ÿñëè öýöýðëýã

Indicators Pre-school institutions Of which: kindergartens Of which: creches section creches Number of children /thous. Of which creches kindergartens

2002-2003 668

2003-2004 701

2004-2005 707

2005-2006 740

655

687

696

729

162 13

155 14

141 11

175 11

88.7

94.0

86.1

95.0

1.0 87.7

3.7 90.2

3.4 82.7

3.7 91.4

19.15 Á¯Õ ØÀÒÍÛ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ, 1000 õ¿íä íîãäîõ NUMBER OF PUPILS AND STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, per 1000 population 2002-2003 269.0

2003-2004 274.0

2004-2005 284.0

2005-2006 285.5

219.8

217.0

221.3

218.6

In evening classes

2.8

4.4

4.8

3.6

Ìýðãýæëèéí àíõàí, äóíä øàòíû ñóðãóóëü

Technical and vocational schools

8.0

8.7

8.6

9.1

Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ

Universities, higher educational institution, colleges

41.1

43.9

49.2

54.2

Á¿ãä

Total

Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü-Á¿ãä

General educational schools-Total

Îðîé, ý÷íýý àíãèä

287


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.16 ÕÀÌÐÀÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÎÕÈÐ ÆÈÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëä GROSS ENROLMENT RATIO (GER), by region, aimags and the Capital, at the 2005-2006 academic year

ÁYÃÄ

TOTAL

Ñóóðü áîëîâñðîë GER in general education Á¿ãä Ýðýãòýé Ýìýãòýé Total Male Female 92.3 90.5 94.1

Áàãà áîëîâñðîëûí Äóíä áîëîâñðîëûí GER in primary education GER in secondary education Á¿ãä Ýðýãòýé Ýìýãòýé Á¿ãä Ýðýãòýé Ýìýãòýé Total Male Female Total Male Female 93.3 92.5 94.0 91.2 88.2 94.2

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

93.0 89.2 102.2 94.7 92.5 90.8

92.0 87.8 100.5 95.0 90.5 90.6

West region 94.1 90.6 104.0 94.5 94.5 91.0

93.9 87.6 106.3 93.8 95.7 91.6

93.5 87.9 105.7 93.6 94.6 91.5

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

90.0 88.9 92.7 88.3 93.3 92.5 85.4

88.2 88.0 90.7 88.3 90.3 90.4 83.0

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

95.0 97.7 106.1 96.5 88.0 88.0 100.2 84.9

93.5 96.5 103.1 95.8 86.1 86.9 98.6 84.8

91.9 89.7 94.8 88.3 96.6 94.6 87.8

92.1 91.6 96.2 89.2 89.8 96.3 89.1

91.3 91.6 95.0 89.9 88.3 94.8 88.0

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

96.0 91.2 101.4 96.8

92.1 89.7 98.3 89.8

96.5 98.9 109.2 97.2 90.0 89.1 101.8 85.0

96.6 94.7 107.2 98.1 91.9 92.3 99.9 86.7

96.6 92.6 107.4 97.5 92.0 93.2 98.7 88.2

288

91.1

89.3

93.9 94.7 100.3 95.1 91.9 90.0

93.0 91.5 97.4 88.4 91.3 97.7 90.2

84.7 84.0 85.6 86.6 92.4 85.1 77.6

90.7 87.6 91.9 88.1 102.2 91.0 85.2

93.3 101.2 105.1 94.8 83.6 83.0 100.5 83.1

90.3 101.2 98.8 93.9 79.4 79.9 98.5 81.2

96.5 101.2 111.5 95.7 88.0 86.4 102.4 85.0

90.6 89.1 94.5 89.3

87.1 88.0 90.2 83.7

94.3 90.3 99.2 94.9

92.2

88.8

95.6

87.6 85.8 88.8 87.3 97.0 88.1 81.4

96.5 96.9 107.0 98.6 91.9 91.4 101.1 85.1 East region

100.1 92.8 104.8 104.2

101.3 93.4 108.1 103.7

97.0 91.6 106.3 95.2

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

90.1 87.6 94.2 96.6 85.7 89.4

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

92.0 91.2 97.3 95.8 88.8 89.7

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

94.2 87.4 106.9 94.0 96.7 91.7

105.8 95.4 110.1 112.9 Ulaanbaatar

93.1

90.2

89.7

90.7


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.17 ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÒÎÎ, ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF KINDERGARTENS AND TEACHER IN KINDERGARTENS, by region, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital TOTAL

òîî number Öýöýðëýãèéí áàãø Öýöýðëýãèéí òîî Kindergartens Teachers of kindergarten 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 655 687 696 729 3 253 3 267 3 424 3 275 Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

134 24 26 35 24 25

132 24 25 34 24 25

West region 132 24 25 34 24 25

134 24 26 32 24 28

431 93 70 107 70 91

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

151 31 28 23 17 28 24

158 31 27 23 18 28 31

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

152 7 20 20 20 20 29 36

147 7 15 20 20 18 29 38

159 29 28 25 18 28 31

159 29 27 25 18 28 32

617 78 77 81 171 91 119

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

67 24 16 27

69 25 16 28

145 7 14 20 20 18 29 37

148 7 17 20 20 18 29 37

594 22 161 51 79 55 146 80

151

181

629 78 79 87 159 107 119

636 81 88 87 158 107 115

602 84 79 84 134 104 117

563 19 134 58 75 56 137 84

592 22 129 58 81 64 137 101

556 19 116 55 74 62 125 105

274 109 62 103

251 97 58 96

1 458

1 399

East region 70 26 16 28

70 26 16 28

258 101 57 100

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

467 93 80 112 91 91

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

464 95 78 114 87 90

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

436 81 66 116 82 91

258 105 55 98 Ulaanbaatar

190

218

1 353

1 381

289


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.18 ßÑËÈ, ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CHILDREN IN CRECHES AND KINDERGARTENS, by region, aimags and the Capital

Àéìàã íèéñëýë

ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

TOTAL

ßñëèéí õ¿¿õäèéí òîî Öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí òîî (ìÿí. õ¿¿õýä) Number of children in creches Number of childrens in kindergartens (thous. children) 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 87.7 90.3 82.7 91.4 4 383 3 748 3 385 3 663 Áàðóóí á¿ñ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

14.2 2.3 3.1 3.0 3.1 2.7

14.1 2.4 2.5 3.3 3.2 2.7

West region 12.2 1.8 2.8 2.9 2.4 2.3

15.1 2.6 3.4 3.3 3.0 2.8

256 106 150

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

16.7 2.4 1.9 2.0 3.7 3.0 3.7

18.7 2.5 2.4 2.3 4.2 3.2 4.1

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

17.0 0.7 4.6 1.5 2.8 1.7 3.5 2.2

15.9 0.6 3.6 1.7 2.1 1.6 3.6 2.7

16.5 2.0 2.3 1.7 3.9 2.9 3.7

18.5 2.5 2.3 2.1 3.8 3.2 4.6

603 5 178 113 54 38 215

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

6.8 2.8 1.6 2.4

6.6 2.6 1.5 2.5

15.4 0.6 3.4 1.4 2.2 1.6 3.5 2.7

15.9 0.6 3.2 1.9 2.2 2.0 3.3 2.8

964 560 404 -

33.0

35.0

602 134 70 73 88 103 134

461 18 48 59 195 103 38

498 23 19 66 198 132 60

688 394 35 19 232 8

698 408 19 13 245 13

712 395 12 30 20 201 54

188 78 60 50

263 82 110 71

1 941

2 090

East region 5.9 2.4 1.3 2.2

7.0 2.7 1.5 2.7

188 77 61 50

Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

100 16 15 69

Central region

Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

97 31 66

Khangai region

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

125 59 66

130 28 45 57 Ulaanbaatar

32.7

34.8

2 372

2 203

19.19 ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÇÀÐÄÀË BUDGET EDUCATIONAL SECTOR 2002 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò çàðëàãà, ñàÿ òºã. -Áîëîâñðîëûí íèéò çàðäàë, ñàÿ òºã.

Total General Government budget expenditure, mln. tog -Educational expenditure, mln. Tog

Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðäàëä áîëîâñðîëûí çàðäëûí ýçëýõ õóâü Íýã õ¿íä íîãäîõ çàðäàë, òºã.

Percentage of education expenditure to total General Government budget expenditure Per capita expenditure, tog

290

2003

2004

2005

548 639.2 615 771.3 752 486.4 764 597.1 103 708.9 115 354.1 141 019.5 147 792.2

18.9 42 175

18.7 46 333

18.7 55 991

19.3 58 008


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.20 ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛ ÑÀËÁÀÐÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ MAIN INDICATORS OF SCIENCE &RESEARCH SECTOR ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Áàéãóóëëàãûí òîî Àæèëëàã÷èä ¯¿íýýñ: ¯íäñýí àæèëòàí Ñàëáàðûí íèéò çàðäàë /ñàÿ.òºã/ ¯¿íýýñ: Òåõíèêèéí ØÓ Áàéãàëèéí ØÓ ÕÀÀ-í ØÓ Àíàãààõ óõààí Íèéãìèéí ØÓ Áóñàä

Indicators Number of institutions Number of employees Of which: Full-time employees Total expenditure /mln. tog/ Of which: Technical science Natural science Agricultural science Medical science Social science and humanities Other

2002

2003

2004

2005

50 3 562

55 3 419

58 3 219

56 3 241

2 879

2 638

2 642

2 283

3 903.4

4 605.7

6 322.5

7 231.2

1 021.4 1 073.6 632.5 381.8 425.1

1 571.6 1 387.0 672.8 362.1 612.2

1 891.5 1 582.6 735.9 402.1 733.1

2 154.7 1 727.4 836.5 761.7 792.2

369.0

-

977.3

958.6

19.21 ÝÐÄÌÈÉÍ ÇÝÐÝÃ, ÖÎËÒÎÉ ¯ÍÄÑÝÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ FULL-TIME EMPLOYEES WITH SCIENTIFIC DEGREE ¯ç¿¿ëýëò ¯íäñýí àæèëëàã÷èä á¿ãä ¯¿íýýñ: ýìýãòýé Øèíæëýõ óõààíû äîêòîð Áîëîâñðîëûí äîêòîð Àêàäåìè÷ Ïðîôåññîð Äýä ïðîôåññîð

Indicators Full-time employees total Of which: women Doctor /Sc/ Doctor /Ph/ Academician Professor Associate professor

2003 3 419 1 574 192 839 50 189 264

2004 3 219 1 497 175 767 49 170 233

2005 3 241 1 456 184 842 45 293 273

291


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.22 ÓËÑÛÍ ÒªÑªªÑ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈÃÄÑÝÍ ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÀÆËÛÍ ÒÎÎ NUMBER OF RESEARCH WORKS, FUNDED FROM CENTRAL BUDGET

¯¿íýýñ:

Kind of research work Implemented by state order, total Experiment and invention oriented researches Of which:

Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òºñºë

Project on science and technology

Îíîëûí ñóóðü ñóäàëãààíû ñýäýâò àæèë Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí çýõýö àæèë

Theory-based thests Baseline study work for Science and Technology

Ñóäàëãààíû àæëûí òºðºë Óëñûí çàõèàëãààð ã¿éöýòãýñýí ÝØÒÇÁÀ á¿ãä

2003

2004

2005

327

358

319

181

179

130

128 18

158 21

161 28

2002 307 6.8

2003 283 9.0

2004 278 7.0

2005 283 7.0

27.8

36.3

27.8

27.6

296.8

284.4

223.3

205.8

19.23 ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍ, îíû ýöýñò PUBLIC LIBRARIES, at the end of the year ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Íîìûí ñàíãèéí òîî Íîìûí ôîíä, ñàÿ.ø 10 000 õ¿íä íîãäîõ íîìûí òîî, ìÿí.ø Óíøèã÷äûí òîî, ìÿí.õ¿í

292

Indicators Number of libraries Library book stock, mln. pcs Number of books per 10 000 population, thous.pcs Number of pcs readers, thous.person


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.24 ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð PUBLIC LIBRARIES, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003 307 88 13 18 24 19 14 92 18 19 13 1 19 22 89 1 2 14 13 15 17 27 37 8 13 16 1

2004

283 West region 84 13 12 24 18 17 Khangai region 81 18 20 16 2 19 6 Central region 76 1 1 11 15 15 6 27 East region 40 10 14 16 Ulaanbaatar 2

2005 278

283

79 13 7 24 18 17

79 13 7 24 18 17

76 18 20 16 2 19 1

81 18 20 15 2 19 7

76 1 1 13 12 15 7 27

78 1 1 14 14 15 6 27

40 10 14 16

36 7 13 16

7

9

19.25 ÓËÑÛÍ ÑΨË, ÓÐËÀÃÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, òºð뺺ð NUMBER OF EMPLOYEES OF STATE ART AND CULTURE INSTITUTIONS by type Ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí íýð Á¿ãä ¯¿íýýñ ýìýãòýé Òåàòð, ÷óóëãà, öèðê Ìóçåé Íîìûí ñàí Ñî¸ëûí òºâ (îðäîí) Êèíîíû áàéãóóëëàãà

Name of Institution TOTAL Of which: women Theatres, circus and ensemsles Museum Public libraries Cultural centres Film art Institutions

2003 3 703 2 068 1 839 373 499 992 -

2004 3 439 1 582 1 176 410 410 1 291 152

2005 4 362 2 377 1 971 408 376 1 474 133

293


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.26 ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÑÓÓÄËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð TOTAL SEAT NUMBER OF PUBLIC LIBRARIES, by regions, aimags and the Capital Aimags and 2003 the Capital ÁYÃÄ TOTAL 8 112 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 1 960 Bayan-Olgii Áàÿí-ªëãèé 302 Govi-Altai Ãîâü-Àëòàé 259 Zavkhan Çàâõàí 505 Uvs Óâñ 324 Khovd Õîâä 570 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 2 065 Arkhangai Àðõàíãàé 432 Bayankhongor Áàÿíõîíãîð 387 Bulgan Áóëãàí 425 Orkhon Îðõîí 150 Ovorkhangai ªâºðõàíãàé 360 Khovsgol Õºâñãºë 311 Central region Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 1 766 Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð 20 Darkhan-Uul Äàðõàí-Óóë 132 Dornogovi Äîðíîãîâü 167 Dundgovi Äóíäãîâü 301 Omnogovi ªìíºãîâü 355 Selenge Ñýëýíãý 121 Tov Òºâ 670 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 918 Dornod Äîðíîä 140 Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð 377 Khentii Õýíòèé 401 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 923 Other* Áóñàä* 480 Òàéëáàð : * Óëñûí òºâ íîìûí ñàí, Õ¿¿õäèéí íîìûí ñàí îðñîí áîëíî. Note : * Included Central library & Children's library . Àéìàã, íèéñëýë

294

2004

2005 8 357

8 248

1 930 293 136 507 324 670

1 918 303 156 507 332 620

1 954 469 392 427 150 376 140

1 961 469 347 320 150 360 315

1 832 20 132 186 262 390 170 672

1 913 20 132 213 305 395 124 724

775 140 225 410

852 225 217 410

1 236 630

934 670


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.27 ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÁÀÉÍÃÛÍ ÓÍØÈÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð TOTAL NUMBER OF PERMANENT READERS OF PUBLIC LIBRARY, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and 2003 the Capital ÁYÃÄ TOTAL 284 422 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 41 971 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 7 220 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 3 226 Çàâõàí Zavkhan 16 895 Óâñ Uvs 10 513 Õîâä Khovd 4 117 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 64 952 Àðõàíãàé Arkhangai 14 804 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 18 210 Áóëãàí Bulgan 9 962 Îðõîí Orkhon 6 463 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 10 744 Õºâñãºë Khovsgol 4 769 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 44 623 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 1 200 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 5 000 Äîðíîãîâü Dornogovi 2 781 Äóíäãîâü Dundgovi 4 179 ªìíºãîâü Omnogovi 12 729 Ñýëýíãý Selenge 5 676 Òºâ Tov 13 058 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 19 882 Äîðíîä Dornod 4 477 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 7 205 Õýíòèé Khentii 8 200 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 20 594 Áóñàä* Other* 92 400 Òàéëáàð : * Óëñûí òºâ íîìûí ñàí, Õ¿¿õäèéí íîìûí ñàí îðñîí áîëíî. Note : * Included Central library & Children's library .

2004

2005

223 252

205 846

42 203 9 439 2 633 13 040 10 513 6 578

36 487 8 616 3 945 12 978 4 678 6 270

59 509 12 776 18 606 7 111 6 480 11 454 3 082

70 018 13 387 14 317 8 191 6 480 20 264 7 379

50 741 69 4 968 2 608 4 205 11 849 15 157 11 885

43 406 950 5 329 2 815 4 802 10 758 5 305 13 447

18 313 5 199 5 614 7 500

19 836 5 856 6 980 7 000

30 870 21 616

31 788 4 311

295


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.28 ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÓÐËÀÃÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÃËÎËÒ, ¯ÇÝÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð PERFORMANCE OF PROFESSIONAL ARTS ORGANIZATION, by regions, aimags and the Capital Òîãëîëòûí òîî Performance 2004 2005 ÁYÃÄ 3 725 3 657 TOTAL Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä 727 747 Total Bayan-Olgii Áàÿí-ªëãèé 74 112 Govi-Altai Ãîâü-Àëòàé 94 93 Zavkhan Çàâõàí 312 312 Uvs Óâñ 115 118 Khovd Õîâä 132 112 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä 592 485 Total Arkhangai Àðõàíãàé 34 79 Bayankhongor Áàÿíõîíãîð 107 135 Bulgan Áóëãàí 90 86 Orkhon Îðõîí 90 94 Ovorkhangai ªâºðõàíãàé 67 26 Khovsgol Õºâñãºë 204 65 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä 873 897 Total Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð 57 129 Darkhan-Uul Äàðõàí-Óóë 61 188 Dornogovi Äîðíîãîâü 117 138 Dundgovi Äóíäãîâü 137 40 Omnogovi ªìíºãîâü 186 158 Selenge Ñýëýíãý 150 156 Tov Òºâ 165 88 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä 207 223 Total Dornod Äîðíîä 55 22 Sukhbaatar Ñ¿õáààòàð 77 91 Khentii Õýíòèé 75 110 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð 1 326 1 305 Ulaanbaatar of which: NATCA ¿¿íýýñ: ÑÓÀÒ 89 94 NADT YÄÀÒ 103 137 SPT ÓÕÒ 51 80 MNFSDE ÓÀÄÁ× 177 208 State philarmony Óëñûí ôèëàðìîíè 177 111 State circus Óëñûí öèðê 176 175 Òàéëáàð: ÑÓÀÒ- Ñîíãîäîã Óðëàãèéí Àêàäåìèê òåàòð ¯ÄÀÒ - ¯íäýñíèé Äðàìûí Àêàäåìèê òåàòð ÓÕÒ - Óëñûí õ¿¿õýëäýéí òåàòð ÓÀÄÁ× - Óëñûí Àðäûí Äóó Á¿æãèéí ÷óóëãà Note: NATCA - National academic theatre of classic arts NADT - National academic drama theatre SPT - State puppet theatre NFSDE - National Folk Song and Dance Ensamble Àéìàã, íèéñëýë

296

Aimags and the Capital

¯çýã÷èä ìÿí.õ¿í Spectators thous.persons 2004 2005 870.0 993.2 105.9 11.8 25.1 49.3 16.5 3.2

125.1 20.0 24.4 56.3 16.8 7.6

161.0 11.0 28.6 7.9 94.1 7.9 11.5

151.4 12.0 28.0 7.2 94.3 6.7 3.2

270.7 6.5 190.0 34.8 7.0 8.2 10.8 13.4

309.2 7.5 192.0 43.8 5.8 8.5 20.2 31.4

50.8 8.0 7.9 34.9

56.6 9.4 6.7 40.5

281.6 23.5 22.5 5.1 20.7 23.7 138.4

351.0 30.6 35.4 8.0 19.8 17.1 181.0


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.29 ÌÓÇÅÉÍ ¯ÇÂÝÐ, ¯ÇÝÃ×ÈÄ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð EXHIBIT OF MUSEUM, NUMBER OF VISITORS, by regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs Õîâä Khovd Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai ¿¿íýýñ: Ýðäýíý çóó of which: EZM Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar ¿¿íýýñ: Áàéãàëèéí ò¿¿õèéí of which: NHM ¯íäýñíèé ò¿¿õèéí NHM Ä¿ðñëýõ óðëàãèéí FAM Áîãä õààíû îðäîí BHPM ×îéæèí ëàìûí ñ¿ì CLSM Òåàòðûí ìóçåé TM Óðàí çóðãèéí ãàëåðåé AG Note: NHM - Natural History Museum FAM - Fine Arts Museum BKPM - Bogdo khan palace museum CLSM - Choijin lama sum museum TM- Theatre Museum AG- Art Gallery

¯çìýðèéí òîî Number of exhibit 2004 2005 196 128 204 717 West region 20 365 20 732 5 288 5 526 6 013 6 021 1 829 1 850 4 260 4 274 2 975 3 061 Khangai region 40 341 42 374 8 572 8 609 6 796 7 571 3 519 3 426 1 666 1 681 16 661 16 663 12 649 12 649 3 127 4 424 Central region 17 933 20 570 72 91 1 153 1 173 6 085 6 116 3 276 3 393 3 378 3 427 1 478 3 539 2 491 2 831 East region 7 108 8 016 3 632 4 561 1 695 1 740 1 781 1 715 Ulaanbaatar 110 381 113 025 12 307 12 690 48 679 48 891 12 800 12 800 7 975 8 124 5 315 6 085 7 800 8 804 3 527 3 539

¯çýã÷èä ìÿí.õ¿í Spectators thous.persons 2004 2005 309. 8 343. 8 14.9 5.0 2.8 1.3 1.7 4.1

37.7 24.3 3.1 3.1 2.5 4.7

51. 3 4.4 9.7 2.5 10.2 22.4 19.9 2.1

57. 5 4.7 13.1 1.8 6.2 24.5 21.6 7.2

43.1 0.0 3.2 3.5 7.3 6.6 0.3 22.2

42.9 0.1 2.6 4.5 7.4 10.6 1.9 15.9

4.8 1.9 0.8 2.1

13.3 7.6 1.1 4.6

195.7 78.8 49.6 15.2 21.0 13.4 1.2 5.9

192.4 74.5 49.8 21.4 23.9 4.7 1.7 5.5

297


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.30 ÑΨËÛÍ ÒªÂÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF CULTURAL CENTRES, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

298

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003 333 West region 88 13 18 23 18 16 Khangai region 98 19 19 16 4 18 22 Central region 93 2 3 13 15 14 20 26 East region 47 13 12 22 Ulaanbaatar 7

2004

2005 334

338

87 13 17 23 18 16

88 13 18 23 18 16

98 19 19 16 4 18 22

98 19 19 16 4 18 22

90 2 3 13 12 14 20 26

93 2 3 13 14 14 21 26

47 13 12 22

47 13 12 22

12

12


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.31 ÑΨËÛÍ ÒªÂÈÉÍ ÑÓÓÄËÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð TOTAL NUMBER OF CULTURAL CENTRES, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2003 64 589 West region 15 491 1 942 4 250 3 990 2 341 2 968 Khangai region 21 602 4 240 3 525 4 100 1 340 3 387 5 010 Central region 14 265 210 630 2 210 1 620 2 172 2 850 4 573 East region 7 347 1 220 1 690 4 437 Ulaanbaatar 5 884

2004

2005

68 663

71 334

16 016 2 042 4 310 3 990 2 456 3 218

16 462 2 350 4 410 3 990 2 492 3 220

20 319 4 760 3 105 3 578 600 3 266 5 010

21 346 4 760 3 660 3 578 850 3 488 5 010

16 097 70 630 2 440 1 990 1 952 3 779 5 236

16 329 180 630 2 410 2 220 1 744 3 889 5 256

7 992 995 2 560 4 437

8 664 2 162 2 060 4 442

8 239

8 533

299


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.32 ÑYÌ ÕÈÉÄÈÉÍ ÒÎÎ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð NUMBER OF MONASTERIES AND TEMPLES, by religion type, regions, aimags and the Capital Ñ¿ì õèéäèéí òîî Number of monasteries and temples Á¿ãä Áóñàä* Áóääà Õðèñò Èñëàì Total Other* Budda Christ Muslim 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 ÁYÃÄ TOTAL 225 240 137 157 63 70 22 7 3 6 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 44 34 23 26 2 21 6 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 21 5 1 21 4 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 1 1 1 Çàâõàí Zavkhan 7 16 7 15 1 Óâñ Uvs 12 7 12 6 1 Õîâä Khovd 3 5 3 3 2 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 48 59 43 53 5 6 Àðõàíãàé Arkhangai 10 12 9 11 1 1 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 10 9 10 9 Áóëãàí Bulgan 4 5 3 4 1 1 Îðõîí Orkhon 10 12 7 8 3 4 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 9 10 9 10 Õºâñãºë Khovsgol 5 11 5 11 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 42 52 28 33 14 18 1 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 2 2 1 1 1 1 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 15 22 2 4 13 17 1 Äîðíîãîâü Dornogovi 2 3 2 3 Äóíäãîâü Dundgovi 10 12 10 12 ªìíºãîâü Omnogovi 1 1 1 1 Ñýëýíãý Selenge 4 5 4 5 Òºâ Tov 8 7 8 7 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 19 19 18 18 1 1 Äîðíîä Dornod 2 3 2 3 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 10 11 10 11 Õýíòèé Khentii 7 5 6 4 1 1 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 72 76 25 27 43 43 1 1 3 5 Òàéëáàð: Çàðèì àéìàãò ñ¿ì õèéäèéí òîî áóóðñàí íü òóõàéí îíä ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëààã¿é ñ¿ì õèéä áàéñàíòàé õîëáîîòîé. * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: In some aimags, the number of monasteries and temples is decreased, because they did not conduct any religious activities. * Bahai, Muun, and Boo religious Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë Capital

300


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.33 AÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð NUMBER OF EMPLOYEES, by religion type, regions, aimags and the Capital

Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë Capital

Àæèëëàã÷äûí òîî Number of employees Á¿ãä Total

2004 2005 4 087 4 400 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 248 332 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 78 100 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 8 6 Çàâõàí Zavkhan 60 143 Óâñ Uvs 79 41 Õîâä Khovd 23 42 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 635 606 Àðõàíãàé Arkhangai 96 103 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 156 117 Áóëãàí Bulgan 31 44 Îðõîí Orkhon 58 69 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 192 160 Õºâñãºë Khovsgol 102 113 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 468 470 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 11 15 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 76 106 Äîðíîãîâü Dornogovi 44 58 Äóíäãîâü Dundgovi 149 158 ªìíºãîâü Omnogovi 22 12 Ñýëýíãý Selenge 88 57 Òºâ Tov 78 64 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 292 238 Äîðíîä Dornod 56 54 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 146 134 Õýíòèé Khentii 90 50 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 2 444 2 754 Òàéëáàð : * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: * Bahai, Muun, and Boo religious ÁYÃÄ

TOTAL

Áóääà Budda 2004 2005 3 008 3 041

Õðèñò Christ 2004 2005 971 1 173

170 8 60 79 23

178 2 6 102 38 30

-

44 41 3 -

614 94 156 26 44 192 102

582 101 117 39 52 160 113

21 2 5 14 -

24 2 5 17 -

427 10 36 44 149 22 88 78

417 13 55 58 158 12 57 64

41 1 40 -

43 2 41 -

282 56 146 80

237 54 134 49

10 10

-

1 515

1 627

899

1061

1

1

Èñëàì Muslim 2004 2005 82 114 West region 78 110 78 98 12 Khangai region Central region East region Ulaanbaatar 4 4

Áóñàä* Other* 2004 2005 26 72 -

-

-

-

-

10 10 -

-

-

26

62

-

301


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.34 ÕÓÐËÛÍ ËÀÌ ÍÀÐ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð MONKS, by religion type, regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¿ãä Total

2004 2005 1 911 2 627 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 157 206 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 38 46 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 5 4 Çàâõàí Zavkhan 44 102 Óâñ Uvs 58 31 Õîâä Khovd 12 23 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 469 432 Àðõàíãàé Arkhangai 71 80 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 121 85 Áóëãàí Bulgan 14 24 Îðõîí Orkhon 34 35 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 144 115 Õºâñãºë Khovsgol 85 93 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 317 299 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 8 11 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 26 35 Äîðíîãîâü Dornogovi 30 32 Äóíäãîâü Dundgovi 124 131 ªìíºãîâü Omnogovi 10 8 Ñýëýíãý Selenge 66 37 Òºâ Tov 53 45 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 193 157 Äîðíîä Dornod 30 28 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 101 96 Õýíòèé Khentii 62 33 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 775 1 533 Òàéëáàð : * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: * Bahai, Muun, and Boo religious ÁYÃÄ

302

TOTAL

Õóðëûí ëàì íàð Monks Õðèñò Christ

Áóääà Budda 2004 1 718

2005 2 349

119 5 44 58 12

126 2 4 71 30 19

467 69 121 14 34 144 85

430 78 85 24 35 115 93

315 8 24 30 124 10 66 53

298 10 35 32 131 8 37 45

184 30 101 53

157 28 96 33

633

1 338

2004 154 -

Èñëàì Muslim

2005 223 32 31 1 -

2 2 -

2 2 -

2

1 1

2

-

9

-

-

9 141

188

2004 2005 39 49 West region 38 48 38 44 4 Khangai region Central region East region Ulaanbaatar 1 1

Áóñàä* Other* 2004 -

2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6


SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 19.35 ØÀØÍÛ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð NUMBER OF STUDENTS STUDYING IN RELIGIOUS SCHOOL AND DATSANS, by religion type, regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Á¿ãä Total 2004 2005 ÁYÃÄ TOTAL 4 999 5 635 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 468 658 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 430 560 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 2 2 Çàâõàí Zavkhan 8 48 Óâñ Uvs 22 13 Õîâä Khovd 6 35 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 71 164 Àðõàíãàé Arkhangai 4 4 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 26 26 Áóëãàí Bulgan 5 Îðõîí Orkhon 11 53 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 23 58 Õºâñãºë Khovsgol 7 18 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 96 111 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 5 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 43 43 Äîðíîãîâü Dornogovi 4 14 Äóíäãîâü Dundgovi 26 26 ªìíºãîâü Omnogovi 1 3 Ñýëýíãý Selenge 18 16 Òºâ Tov 4 4 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 17 29 Äîðíîä Dornod 4 8 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 13 20 Õýíòèé Khentii 1 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 4 347 4 673 Òàéëáàð : * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: * Bahai, Muun, and Boo religious

Øàøíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî Number of students studying in religious school and datsans Áóääà Õðèñò Èñëàì Budda Christ Muslim 2004 2005 2004 2005 2004 2005 937 1 113 1 566 1 954 430 591 West region 38 38 31 430 589 3 430 557 2 2 8 17 31 22 13 6 3 32 Khangai region 67 116 4 48 4 4 26 26 5 11 9 44 23 58 7 18 Central region 58 71 38 40 4 1 5 4 38 39 4 14 26 26 1 3 18 16 4 4 East region 17 29 4 8 13 20 1 Ulaanbaatar 757 859 1 524 1 835 2

Áóñàä* Other* 2004 2005 2 066 1 977 -

-

-

-

-

-

-

-

2 066

1 977

303


Á¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 19.36 ÃÝÐÝÝÐ ÍÎÌ ÇÀÀËÃÀÄÀà ÕYYÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð NUMBER OF APPRENTICES WHO STUDIES AT HOME, by religion type, regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî Number of apprentices who studies at home Á¿ãä Total

2004 2005 1 157 2 406 Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Total 53 90 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 8 41 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan 9 35 Óâñ Uvs 31 5 Õîâä Khovd 5 9 Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä Total 119 84 Àðõàíãàé Arkhangai 2 2 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 25 30 Áóëãàí Bulgan 7 10 Îðõîí Orkhon 4 6 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 54 12 Õºâñãºë Khovsgol 27 24 Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä Total 113 133 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 3 22 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi 7 11 Äóíäãîâü Dundgovi 42 62 ªìíºãîâü Omnogovi 3 3 Ñýëýíãý Selenge 45 25 Òºâ Tov 13 10 Ç¿¿í á¿ñ Á¿ãä Total 33 44 Äîðíîä Dornod 7 7 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 15 22 Õýíòèé Khentii 11 15 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 839 2055 Òàéëáàð : * Áàõàé, Ì¿¿í, Áººãèéí øàøèí Note: * Bahai, Muun, and Boo religious ÁYÃÄ

TOTAL

Áóääà Budda 2004 2005 344 1 054

Õðèñò Christ 2004 2005 138 74

45 9 31 5

52 3 35 5 9

-

-

119 2 25 7 4 54 27

84 2 30 10 6 12 24

-

-

112 2 7 42 3 45 13

113 2 11 62 3 25 10

1 1 -

20 20 -

33 7 15 11

44 7 22 15

-

-

35

761

137

54

Èñëàì Muslim 2004 2005 8 38 West region 8 38 8 38 Khangai region Central region East region Ulaanbaatar -

Áóñàä* Other* 2004 2005 667 1 240 -

-

-

-

-

-

-

-

667

1240

19.37 ØÀØÍÛ ÑÓÐÃÓÓËÜ ÄÀÖÀÍÄ ÑÓÐÀËÖÀÃ×ÈÄ ÁÎËÎÍ ÃÝÐÝÝÐ ÍÎÌ ÇÀÀËÃÀÄÀà ÕYYÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, íàñíû àíãèëëààð NUMBER OF STUDENTS STUDYING IN RELIGIOUS SCHOOL AND DATSANS, AND NUMBER OF APPRENTICES WHO STUDIES AT HOME, by age group

Íàñíû àíãèëàë

Á¿ãä 8 íàñ õ¿ðòýë 9-12 íàñ 13-15 íàñ 16 íàñíààñ äýýø

304

Age of group

Total less than 8 years old 9 to 12 years old 13 to 15 years old 16 years old and more

Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷äûí òîî Number of students studying in religious school and datsans 2002 1 248 29 152 330 737

2003 4 465 89 287 645 3 444

2004 4999 23 292 1173 3511

2005 5 635 196 345 1265 3829

Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî Number of apprentices who studies at home 2002 789 60 199 223 307

2003 1 689 266 482 643 298

2004 1157 91 459 200 407

2005 2 406 529 654 388 835


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE

Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàì (ÝÌß) ãàðãàæ, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàðò èð¿¿ëäýã. Ñóì, ä¿¿ðýã, àéìàã, íèéñëýëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà ýìíýëãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàéëàíã æèëä íýã óäàà ãàðãàíà. Ýíý òàéëàíä ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òîî, ýìíýëãèéí îð, èõ ýì÷ íàðûí òîî, ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî, ìýðãýæëèéí òºð뺺ð, ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí òîî, ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò àæèëëàæ áóé èõ ýì÷, ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé õºäºë㺺í, ÿñëè, ò¿¿íä õàìðàãäñàí õ¿¿õýä, ýìíýëýãò õýâòñýí ºâ÷òºí, ýìíýëýãò íàñ áàðñàí õ¿íèé òîîã àéìàã, íèéñëýëýýð, õîò, õºäººãèéí ÿëãààòàéãààð õàðóóëäàã. Ýð¿¿ë ìýíäèéí çàðäëûí ìýäýýëëèéã Ñàíãèéí ÿàì òºñâèéí çàðäëûí ã¿éöýòãýëýýð ãàðãàäàã. Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, ºâ÷íèé òºð뺺ð, òºðñºí ýõ, òºðñºí õ¿¿õýä, òºðºõèéí óëìààñ ýíäñýí ýõ, 0-1 áà 1-5 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë çýðýã ¿ç¿¿ëýëòèéã ñàð á¿ð öóãëóóëæ íýãòãýí ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü, òàíèëöóóëãàä îðóóëäàã.

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ Íèéãìèéí äààòãàë. Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðàë 1994 îíä íèéãìèéí äààòãàëûí õóóëèóäûã áàòëàí ãàðãàñíààð íèéãìèéí äààòãàëûí òîãòîëöîîíû õóóëü ýðõ ç¿éí ¿íäýñ á¿ðýëäýâ. Íèéãìèéí äààòãàë íü èðãýí, òºð, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ çîõèõ æóðìûí äàãóó øèìòãýë òºëæ, íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíã á¿ðä¿¿ëýí, äààòãóóëàã÷ èðãýí ºíäºð íàñëàõ, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áóþó õºäºëìºðèéí ÷àäâàðã¿é áîëîõ, ºâ÷ëºõ, àæèëã¿é áîëîõîä íü ººðò íü, òýð÷ëýí íàñ áàðàõàä ò¿¿íèé àñðàìæèíä áàéñàí õ¿ì¿¿ñò õóóëü òîãòîîìæèíä çààñàí òýòãýâýð, òýòãýìæ, òºëáºð îëãîõ çîðèóëàëòòàé íèéãýì ýäèéí çàñãèéí àðãà õýìæýý þì. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýíòýé õºäºëìºðèéí ãýðýýãýýð àæèëëàã÷, òºðèéí àëáàí õààã÷, ìºí áàéãóóëëàãà, èðãýíèé ìàëûã õºäºëìºðèéí ãýðýýãýýð ìàëëàæ áóé ìàë÷èí íèéãìèéí äààòãàëä çààâàë, äýýð çààñíààñ áóñàä èðãýí ñàéí äóðààð äààòãóóëíà. Íèéãìèéí äààòãàëûí òàéëàíã àéìàã, íèéñëýëèéí íèéãìèéí äààòãàëûí õýëòñ¿¿ä óëèðàë á¿ð ãàðãàæ, Íèéãìèéí äààòãàëûí åðºíõèé ãàçàðò èð¿¿ëäýã.

305


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË

PUBLIC HEALTH OF POPULATION The Ministry of Health collects the health statistics and provides to the National Statistical Office. Soum, district, aimag and capital city’s health organizations report on hospital activities once a year. This report shows the number of health organizations, hospital beds, doctors, medical assistants by professional types, staff working in the health sector, the migration of doctors and medical assistants, the number of creches and number of children involved in creches, patients in hospitals and the number of persons who deaths in hospitals. These figures are compiled by aimag, capital city, urban and rural areas. The Ministry of Finance reports information on health expenditures. Every month the indicators like number of persons with infectious disease by aimag and capital city, by types of infectious disease, maternal mortality, infant and child mortality are compiled and reported in the monthly statistical bulletins and introductions.

SOCIAL INSURANCE, WELFARE Social insurance. In 1994, the State Great Hural (The Parliament) adopted Social Insurance Laws. These Laws form the legislative base of the social insurance system. The social insurance fund is formed on the basis of premiums that are paid by citizens, economic establishments and organizations. The fund will give financial assistance to people when they retire, become disabled or lose labor capacity, or get sick and unemployed. Also, the fund grants an allowance, pension and payment to the family members whose headwinners died. Employees, who are working under a labour contract with entities and organizations, government officers and herders are compulsory covered by insurance, and the rest of people are involved in the insurance on the voluntary basis. Aimag and capital city’s social insurance divisions send their reports on social insurance to the State Social Insurance General Office on a quarterly basis.

306


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.1 ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÓÓÄÛÍ ÒÎÎ HEALTH INSTITUTIONS ¯ç¿¿ëýëò I. Óëñûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóä

Indicators I. State health institutions

Êëèíèêèéí áîëîí òºðºëæñºí ìýðãýæëèéí ýìíýëýã, òºâ¿¿ä

Tertiary Level hospitals and centers

17

19

17

17

Àéìàã, ä¿¿ðãèéí íýãäñýí ýìíýëýã

Aimags and districts general hospitals

33

45

30

30

Ñóì äóíäûí ýìíýëýã

Intersoum hospitals

19

31

31

31

Ñóìûí ýìíýëýã

Soum hospitals

304

290

296

287

10000 õ¿íä íîãäîõ:

Per 10000 population:

2002

2003

2004

2005

èõ ýì÷

physicians

28

27

26

27

ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòýí

mid - level medical personnel

57

57

57

57

II. Õóâèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóä

II. Private health institutions

Õóâèéí ýìíýëýã

Private hospital

536

611

577

683

ªðõèéí ýìíýëýã

Family hospital

233

231

230

228

Ýìèéí ñàí*

Drug store*

770

724

770

735

2002 18 616

2003 18 180

2004 18 371

2005 18 285

5 680

5 635

5 553

5 626

1 989 190 234

1 985 177 240

2 012 185 227

1 988 189 219

1 669 808 891 600 2 637 7.6

1 651 851 893 615 2 542 7.3

1 667 928 931 714 2 505 7.3

1 632 918 894 706 2 501 7.2

Òàéëáàð: *- Óëñûí áîëîí õóâèéí ýìèéí ñàíãóóä Note: * - Public and private drug store 20.2 ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÎÐÍÛ ÒÎÎ, òºð뺺ð NUMBER OF HOSPITAL BEDS, by type Òºð뺺ð

By institution

Á¿ãä ¿¿íýýñ: äîòðûí ìýñ çàñëûí áà ãýìòëèéí í¿äíèé ÷èõ, õàìàð, õîîëîéí

Total of which: internal organs disease surgical & traumatological diseases of the eye otorhinolaryngological

òºðºõèéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ìýäðýëèéí ñýòãýë ìýäðýëèéí õ¿¿õäèéí 1000 õ¿íä íîãäîõ îð

obstetrical gynaecological phychiatric neurological pediatrics beds per 1000 populatio

307


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.3 ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀÄ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð EMPLOYEES OF HEALTH ORGANIZATIONS, by specialization categories Ìýðãýæèë Á¿ãä

Specialization Total

¿¿íýýñ: ýìýãòýé Èõ ýì÷-Á¿ãä ¿¿íýýñ: ýìýãòýé ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõûí çîõèîí áàéãóóëàã÷ äîòðûí ìýñ çàñëûí áà ãýìòëèéí ýõ áàðèõ, ýìýãòýé÷¿¿äèéí õ¿¿õäèéí

ëàáîðàíò àðèóí öýâýð, õàëäâàð ñóäëàëûí áóñàä ìýðãýæëèéí

of which: female Total physicians of which: female public health administrators internists surgeons & traumotologists obstetricians & gynaecologists pediatricians infectious disease specialists oncologists ophthalmologists otorhitolaryngologists phthisisiotrists dermatologists radiologists neurologists & psychiatrists physical-therapy specialists stomatologists pathologists, anatomists & forensic specialists specialist for laboratory analysis hygienists & epidemiologists other

Ýì ç¿é÷èä

Pharmacists

õàëäâàðòûí õàâäàð ñóäëàëûí í¿äíèé ÷èõ, õàìàð, õîîëîéí ñ¿ðüåýãèéí àðüñíû ðåíòãåíèé ìýäðýë, ñýòãýë ìýäðýëèéí ôèçèê ýì÷èëãýýíèé ø¿ä, ýð¿¿ í¿¿ðíèé ýìãýã àíàòîìè÷ ø¿¿õ, ýìíýëãèéí øèíæýý÷

2002 33 273

2003 32 478

2004 33 478

2005 33 649

27 384 6 823

27 345 6 637

27 990 6 590

27 556 6 788

5 296

5 299

5 166

5 306

260 770

185 712

306 686

290 701

383

392

389

407

516 701

550 627

531 559

528 488

172 47 97 107 91 144 110

148 33 102 112 85 146 97

137 38 108 122 91 85 180

144 62 106 114 115 58 205

284

294

281

188

94 469

99 459

98 438

94 522

57

80

73

114

208

183

208

177

318 2 042

208 2 126

97 2 163

99 2 376

788

821

913

787

10000 õ¿íä íîãäîõ ýìíýëãèéí àæèëòàí Health personnel, per 10000 population 50 40

32

31

28

27

26

27

2002

2003

2004

2005

31

32

30 20 10 0

èõ ýì÷ physician

308

ñóâèëàã÷ nurse


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.4 ÈÕ ÝÌ×ÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PHYSICIANS, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2002

2003

Èõ ýì÷ 6 823

TOTAL

2004

6 637

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

640 147 120 122 116 135

647 153 119 120 118 137

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí - Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

6 788

608 141 116 109 121 121

606 141 112 103 129 121

Khangai region 941 134 117 107 245 167 171

930 133 123 100 241 166 167

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä

Physicians 6 590 West region

Õàíãàéí á¿ñ Á¿ãä

2005

892 125 117 98 227 161 164

901 121 107 103 232 171 167

Central region 915 31 250 142 96 90 176 130

888 34 225 144 98 89 186 112

356 145 95 116

340 135 97 108

3 971

3 832

842 35 227 120 89 75 179 117 East region 344 138 93 113 Ulaanbaatar

878 33 228 144 81 79 187 126

3 904

4 073

330 123 96 111

309


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.5 ÝÌ Ç¯É×ÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PHARMACISTS, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2002

2003

Ýì ç¿é÷èä 788

TOTAL

2004 821

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí -Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ

43 9 4 11 7 12

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

62 6 9 7 22 9 9

Á¿ãä

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

310

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Pharmacists 913

787

West region 44 11 3 10 10 10

41 8 3 9 10 11

40 8 3 9 10 10

Khangai region 68 5 9 6 34 8 6

Òºâèéí á¿ñ Á¿ãä

2005

59 4 9 7 22 8 9

55 5 9 7 22 8 4

Central region 68 4 22 7 6 9 13 7

65 4 20 8 5 9 14 5

28 12 7 9

23 9 6 8

587

621

72 4 23 9 6 10 16 4 East region 20 9 5 6 Ulaanbaatar 721

66 2 26 10 4 8 11 5 17 6 5 6 609


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.6 ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÄÓÍÄ ÌÝÐÃÝÆÈËÒÍÈÉ ÒÎÎ, ìýðãýæëýýð NUMBER OF MID-LEVEL MEDICAL PERSONNEL, by specialization Ìýðãýæèë Á¿ãä

Specialization Total

áàãà ýì÷ ëàáîðàíò ýì íàéðóóëàã÷ ñóâèëàã÷ ðåíòãåí òåõíèê÷ àðèóòãàã÷ ø¿äíèé òåõíèê÷ áóñàä

feldshers lab technicians pharmacists nurses X-ray technicians disinfectionist dental technicians other

2002 14 091

2003 14 148

2004 14 395

2005 14 450

2 368 724 1 385 7 802 157 324 102 1 229

2 347 685 1 503 7 734 148 314 118 1 299

2 338 697 1 698 7 915 152 316 115 1 164

2 393 712 1 588 8 048 145 324 135 1 105

20.7 ÍÝà ÈÕ ÝÌ×ÈÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PERSONS PER PHYSICIAN, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÄÓÍÄÀÆ Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Äóíäàæ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Äóíäàæ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí - Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Äóíäàæ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital AVERAGE Áàðóóí á¿ñ Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Average Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Average Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Average Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

360

375

657 666 528 702 730 656

643 653 521 698 701 642

626 730 727 593 314 682 710

628 728 681 632 316 684 729

499 402 348 364 534 525 579 742

507 363 387 361 519 528 548 844

575 515 590 620

598 552 580 663

209

227

2005

382 West region 678 716 527 750 673 724 Khangai region 648 764 714 630 338 703 741 Central region 528 350 384 436 564 623 566 775 East region 591 537 607 630 Ulaanbaatar 233

375 678 713 542 781 627 726 647 780 782 586 339 664 728 509 371 385 367 614 588 536 700 608 598 586 639 232

311


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.8 ÍÝà ÑÓÂÈËÀÃ×ÈÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PERSONS PER NURSE, by regions, aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë ÄÓÍÄÀÆ Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Äóíäàæ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Äóíäàæ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Äóíäàæ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

312

Aimags and the Capital AVERAGE Áàðóóí á¿ñ Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Average Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Average Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Average Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

315

322

399 447 325 444 378 399

381 460 282 425 348 388

385 427 367 356 269 452 437

402 440 390 361 285 479 459

359 259 287 352 361 378 395 480

352 281 311 342 344 356 379 452

338 313 360 340

329 303 363 321

239

256

2005 318

West region 383 505 311 399 314 384 Khangai region 387 426 370 357 279 474 415 Central region 346 292 273 329 328 389 378 436 East region 333 307 379 312 Ulaanbaatar 260

317 378 453 307 425 326 379 382 410 380 347 281 469 406 335 292 270 326 325 374 366 394 345 328 373 335 261


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.9 ÝÌÍÝËÝÃÒ ÕÝÂÒÝÆ ÝÌ×˯¯ËÑÝÍ ªÂ×ÒªÍÈÉ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PATIENTS HOSPITALIZED, by regions, aimags and the Capital ìÿí. õ¿í Àéìàã, ÁYÃÄ

Aimags and the íèéñëýë Capital TOTAL

Á¿ãä

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

515.7

79.2 18.8 12.3 14.5 16.3 17.3 105.0 19.8 16.8 12.0 12.9 19.1 24.4 80.9 3.5 17.4 11.0 7.7 9.3 18.0 14.0 40.4 14.9 9.5 16.0 210.2

2004

519.9

558.2

West region 87.9 21.2 14.8 15.1 17.5 19.3 Khangai region 105.2 111.5 20.1 22.3 18.0 19.1 12.0 12.1 12.1 13.0 20.1 20.6 22.8 24.4 Central region 79.9 86.6 3.5 3.7 15.7 17.2 11.4 11.7 7.7 8.9 8.7 10.1 18.3 19.1 14.5 15.9 East region 40.6 42.4 15.2 15.7 9.8 10.8 15.6 15.9 Ulaanbaatar 211.8 229.8 82.4 21.4 13.8 12.9 16.4 17.9

thous.per 2005 580.9

92.6 21.4 15.1 17.4 19.1 19.6 113.4 22.2 19.1 12.1 13.4 21.1 25.5 89.8 4.1 17.8 11.9 10.1 9.1 20.9 15.9 41.6 15.8 10.8 15.0 243.5

313


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.10 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ªÂ×ÈÍ, ºâ÷íèé àíãèëëààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð INFECTIOUS DISEASES, OF REGISTERED, by classification of diseases, by regions, aimags and the Capital

Á¿ãä ¿¿íýýñ: Âèðóñò ãåïàòèò ?ëààí áóðõàí Ãàõàéí õàâäàð Ìåíèíãîêîêêò Õàëäâàð Ñàëõèí öýöýã Ñàëüìîíåëë¸ç Öóñàí ñóóëãà Áðóöåëë¸ç Òýìá¿¿ Çàã õ¿éòýí Õàìóó Ñ¿ðüåý

Á¿ãä

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä

Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä

Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä

Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

314

ªâ÷íèé àíãèëëààð Total of which: Viral hepatitis Measles Mumps Meningococcal Infection Varicella Salmonella infections Shigellosis Brucellosis Syphilis Gonococcal infection Scabies Tuberculosis

2002 2003 By classification of diseases 37 741 26 884

2004

2005

31 324

32 332

9 664 1 205 1 659

4 814 18 450

6 164 417

6 372 1 686

211 1 227 259 2 204 652

118 1 464 195 2 007 751

70 1 281 198 2 213 634

80 1 121 128 1 833 836

1 662 4 858 341 3 695

1 695 4 188 282 3 772

1 775 5 719 481 4 392

2 387 6 371 1 703 4 402

Á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð By regions, aimags and the Capital Áàðóóí á¿ñ West region Total 3 812 2 242 2 485 Bayan-Olgii 808 586 394 Govi-Altai 913 437 290 Zavkhan 994 333 676 Uvs 570 432 503 Khovd 527 454 622 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Total 7 240 6 138 5 049 Arhkangai 784 487 484 Bayankhongor 1 002 1 408 644 Bulgan 906 621 621 Orkhon 1 329 857 849 Ovorkhangai 820 993 1 059 Khovsgol 2 399 1 772 1 392 Òºâèéí á¿ñ Central region Total 6 037 4 050 4 203 Govisumber 289 152 94 Darkhan-Uul 1 264 988 1 102 Dornogovi 838 513 544 Dundgovi 594 422 271 Omnogovi 552 210 335 Selenge 1 398 975 879 Tov 1 102 790 978 Ç¿¿í á¿ñ East region Total 3 653 2 803 2 896 Dornod 1 541 1 393 1 678 Sukhbaatar 652 440 456 Khentii 1 460 970 762 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 16 999 11 651 16 691 Ulaanbaatar

2 876 402 335 983 606 550 5 608 564 615 553 1 177 843 1 856 4 005 106 1 009 650 345 160 1 130 605 2 650 1 546 459 645 17 193


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.11 ÀÌÜÄ ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, òºðºõ ¿åèéí æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îí NUMBER OF LIVE BIRTHS, by sex, weight,gramm, by regions, aimags and the Capital, in 2005 ¯¿íýýñ: òºðºõ ¿åèéí of which: by weight, gramm æèíãýýð, ãðàìì 500- 1000- 1500- 2000- 2500- 3000- 3500- 4000- 4500- 5000+ Total 999 1499 1999 2499 2999 3499 3999 4499 4999 Ýðýãòýé Male TOTAL 23 269 8 58 186 591 3 027 8 674 7 924 2 386 370 45 Áàðóóí á¿ñ West region Total 4 357 2 5 18 97 617 1 779 1 371 394 67 7 1 185 2 1 1 21 175 497 359 102 27 Bayan-Olgii 2 21 97 265 164 44 8 1 Govi-Altai 602 2 10 103 301 207 60 9 2 Zavkhan 694 4 10 28 127 351 305 85 10 4 Uvs 924 3 17 115 365 336 103 13 Khovd 952 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Total 4 779 2 7 33 123 739 1 796 1 569 432 66 12 1 5 29 101 276 232 59 7 2 Arkhangai 712 755 14 30 156 314 186 49 6 Bayankhongor 2 7 88 80 124 50 9 Bulgan 360 Orkhon 716 2 3 4 19 78 245 258 89 16 2 1 6 20 146 444 339 69 10 1 Ovorkhangai 1 036 4 18 170 437 430 116 18 7 Khovsgol 1 200 Central region Òºâèéí á¿ñ Total 3 235 4 22 69 311 1 142 1 191 400 83 13 Govisumber 113 1 6 49 43 12 1 1 1 6 13 72 232 337 129 27 4 Darkhan-Uul 821 463 2 2 13 41 152 184 56 12 1 Dornogovi 427 6 11 56 185 138 25 6 Dundgovi 441 1 6 14 53 180 137 45 5 Omnogovi 623 2 9 54 200 238 88 25 7 Selenge 347 8 29 144 114 45 7 Tov Ç¿¿í á¿ñ East region 3 10 43 177 617 651 195 24 7 Total 1 727 1 6 17 73 208 272 89 10 5 Dornod 681 1 14 49 172 148 36 2 1 Sukhbaatar 423 2 3 12 55 237 231 70 12 1 Khentii 623 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Á¿ãä

Àéìàã, íèéñëýë

ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

9 171

4

39

103

259 1 183 3 340 3 142

965

130

6

315


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË (Õ¿ñíýãò 20.11-èéí ¿ðãýëæëýë Table 20.11 continuation ) ¯¿íýýñ: òºðºõ ¿åèéí of which: by weight, gramm Àéìàã, æèíãýýð, ãðàìì Aimags and íèéñëýë the Capital 500- 1000- 1500- 2000- 2500- 3000- 3500- 4000- 4500- 5000+ Total 999 1499 1999 2499 2999 3499 3999 4499 4999 Ýìýãòýé Female ÁYÃÄ TOTAL 21 902 6 67 161 682 3 751 9 163 6 368 1 492 199 13 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä 4 061 1 9 17 135 702 1 815 1 056 273 49 4 Total Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 1 190 1 2 28 198 578 291 75 17 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 2 21 118 236 134 35 2 1 549 Çàâõàí Zavkhan 659 1 5 17 122 307 157 40 9 1 Óâñ Uvs 833 6 7 42 150 344 215 58 9 2 Õîâä Khovd 830 3 27 114 350 259 65 12 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä 4 679 7 26 120 932 1 992 1 309 267 25 1 Total Àðõàíãàé 5 22 127 320 214 43 6 Arkhangai 737 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 739 4 9 33 230 302 139 21 1 Áóëãàí 7 92 77 139 37 3 Bulgan 355 Îðõîí 2 3 24 90 294 224 60 7 Orkhon 704 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 1 055 1 7 21 183 533 261 44 4 1 Õºâñãºë Khovsgol 1 089 2 13 210 466 332 62 4 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä 3 001 1 2 14 72 406 1 204 983 270 45 4 Total Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 2 20 45 38 4 1 110 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 6 17 72 239 292 84 14 3 727 Äîðíîãîâü Dornogovi 442 1 1 4 9 54 167 157 44 5 Äóíäãîâü 406 1 8 64 201 97 33 2 Dundgovi ªìíºãîâü 375 1 9 83 174 90 16 2 Omnogovi Ñýëýíãý 599 1 1 14 63 236 193 70 20 1 Selenge Òºâ Tov 342 1 13 50 142 116 19 1 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä 1 591 1 13 53 228 643 518 117 17 1 Total Äîðíîä Dornod 630 1 6 24 85 240 206 59 9 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 427 3 18 76 181 121 25 2 1 Õýíòèé Khentii 534 4 11 67 222 191 33 6 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 8 570 4 48 91 302 1 483 3 509 2 502 565 63 3 Á¿ãä

316


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.12 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ*, ºâ÷íèé àíãèëëààð, õ¿éñýýð NUMBER OF DEATHS*, by classification of diseases , by sex

ªâ÷íèé á¿ëýã ªÎÓÀ-10**

Diseases group according to ICD-10**

Á¿ãä ¿¿íýýñ: Öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

Total of which: Diseases of the circulatory system

Õàâäàð Áýðòýë õîðäëîãî áà áóñàä çàðèì ãàäíû øàëòãààíû ¿ð äàãàâàð Àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Õîîë øèíãýýõ ýðõòíèé ºâ÷èí Õàëäâàðò áà øèìýã÷èò çàðèì ºâ÷èí Øýýñ, áýëýãñèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

Neoplasms Injuiry, poisoning and certain other consequences of external causes Diseases of the respiratory system Diseases of the digestive system Certain infectious and parasitic diseases Diseases of the genitourinary system

Òºðºõ òîéðíû (ïåðèíàòàëü) ¿åä ¿¿ñýõ î¸ã*** Ìýäðýëèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

Certain conditions originating in the perinatal period*** Diseases of the nervous system

2002 Á¿ãä Total ýìýãòýé female 14 933 6 417

2003 2004 Á¿ãä Á¿ãä Total ýìýãòýé Total ýìýãòýé female female 15 130 6 326 15 925 6 105

2005 Á¿ãä Total ýìýãòýé female 15 469 6 003

5 484

2 681

6 074

2 786

5 808

2 575

5 923

2 566

3 202

1 402

3 027

1 338

3 062

1 362

2 918

1 308

1 969

380

2 089

406

2 603

509

2 824

517

1 089

469

851

371

764

309

699

287

1 174

519

1 220

533

1 213

534

1 249

535

417

175

353

150

378

152

474

156

343

167

371

166

339

147

310

132

475

204

413

161

472

200

452

188

260

108

282

149

221

94

233

94

10

22

11

Öóñ, öóñ á¿òýýõ Diseases of the blood and ýðõòíèé ºâ÷èí áà blood-forming organs and äàðõëàëûí ìåõàíèçì certain disorders involing õàìàðñàí ýìãýã the immune mechanizms 37 20 33 22 23 Òàéëáàð: * Íàñ áàðàëòûí ºâ÷ëºëèéí àíãèëëûã ãîë ºâ÷íèé òºðë¿¿äýýð ÝÌß-íû ìýäýýãýýð àâñàí. ** ªÎÓÀ-10 (ªâ÷íèé Îëîí Óëñûí Àíãèëàë), ªâ÷ëºë, Ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàëòàé õîëáîîòîé Îëîí Óëñûí Ñòàòèñòèêèéí àíãèëàë *** Æèðýìñíèé 22 äîëîî õîíîãîîñ òºðñíèé äàðààõ 7 õîíîã äîòîðõ óðàã, íÿðàéä ¿¿ñýõ ýìãýã Note: * Death classification diseases by major diseases based on reports of the Ministry of Health ** ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. *** Fetus and newborn disorders between 22 weeks pregnancy and weeks after birth

317


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.13 ÍßËÕÑÛÍ ÝÍÄÝÃÄÝË (àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õýä òóòàìä íîãäîõ), á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð INFANT MORTALITY RATE (per 1000 live births), by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÄÓÍÄÀÆ

AVERAGE

Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Äóíäàæ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Average Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Äóíäàæ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Average Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Äóíäàæ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Average Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

318

Aimags and the Capital

2002 29.6 Áàðóóí á¿ñ 32.6 34.4 30.7 36.7 28.3 32.7 Õàíãàéí á¿ñ 28.1 21.3 40.1 21.6 29.6 26.5 29.4 Òºâèéí á¿ñ 29.6 55.1 20.0 27.4 24.7 47.1 22.1 11.1 Ç¿¿í á¿ñ 35.1 39.0 30.0 36.2 Óëààíáààòàð 30.4

2003

2004 23.0 23.4 24.3 20.5 23.8 24.0 24.2 25.5 20.5 28.2 24.3 29.1 19.6 31.1 17.4 16.1 16.8 20.5 19.1 28.0 12.5 8.7 18.2 22.1 9.5 23.0 26.7

2005

22.3 West region 22.2 21.4 29.0 21.7 17.5 21.6 Khangai region 19.8 16.1 25.6 7.7 30.5 13.7 24.9 Central region 19.1 25.6 15.1 17.2 27.6 20.0 15.9 12.4 East region 24.5 36.2 20.1 17.2 Ulaanbaatar 26.2

20.7 22.7 20.7 25.2 18.7 31.0 18.2 21.9 20.6 28.5 18.5 13.8 24.5 25.5 14.7 8.5 12.3 17.9 17.7 29.0 10.0 7.8 24.4 25.6 23.4 24.2 20.8


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.14 ҪЪÕÈÉÍ ÓËÌÀÀÑ ÝÍÄÑÝÍ ÝÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF MATERNAL DEATHS, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

2002

TOTAL

2004

2003 57

49

13 4 1 4 3 1

12 5 2 2 3

10 2 1 6 1

7 1 1 3 2

9 1 2 3 3

3 2 1

2 1 1

5 1 2 2

23

22

Áàðóóí á¿ñ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

Õàíãàéí á¿ñ

Òºâèéí á¿ñ

Ç¿¿í á¿ñ

Óëààíáààòàð

44 West region 11 10 1 Khangai region 11 2 1 1 2 5 Central region 6 1 1 3 1 East region 3 2 1 Ulaanbaatar 13

2005 42 10 3 2 2 2 1 13 3 5 1 2 2 5 1 2 2 3 1 1 1 11

319


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.15 ¯Ð ÕªÍĪËÒÈÉÍ ÒÎÎ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð ABORTIONS*, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

2005

ÁYÃÄ

TOTAL 9 977 10 472 8 919 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 1 318 833 562 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 162 194 99 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 249 198 104 Çàâõàí Zavkhan 368 117 71 Óâñ Uvs 239 177 203 Õîâä Khovd 300 147 85 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¿ãä Total 1 118 1 201 1 053 Àðõàíãàé Arkhangai 104 138 101 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 67 70 64 Bulgan Áóëãàí 92 184 117 Îðõîí Orkhon 365 315 562 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 125 136 85 Õºâñãºë Khovsgol 365 358 124 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 1 341 1 235 1 338 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 34 18 12 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 168 20 140 Äîðíîãîâü Dornogovi 394 373 320 Äóíäãîâü Dundgovi 60 43 39 ªìíºãîâü Omnogovi 472 495 538 Selenge Ñýëýíãý 97 220 275 Òºâ Tov 116 66 14 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 861 952 1 188 Äîðíîä Dornod 491 578 503 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 84 37 61 Õýíòèé Khentii 286 337 624 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð 5 339 6 251 4 778 Ulaanbaatar Òàéëáàð: * ÝÌß-íû ìýäýýãýýð (õóâèéí ýìíýëã¿¿äèéíõ á¿ðýí òóñãàãäààã¿é). Note: * Data from Ministry of Health (Does not fully include abortions in private hospitals).

9 064 349 24 102 35 145 43 1 651 145 95 104 1 027 98 182 1 173 9 23 287 49 427 271 107 1 043 384 28 631 4 848

20.16 ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÇÀÐÄÀË NATIONAL HEALTH EXPENDITURES 2002 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò çàðëàãà, ñàÿ òºã - Ýð¿¿ë ìýíäèéí íèéò çàðäàë, ñàÿ òºã

Total General Government budget expenditure, mln tog

Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãàä ýð¿¿ë ìýíäèéí çàðäëûí ýçëýõ õóâü Íýã õ¿íä íîãäîõ çàðäàë, òºã

Percentage of health expenditure to total General Government budget expenditure Per capita expenditure, tog

320

-Health expenditure, mln tog

2003

2004

2005

548 639.2

616 536.9

752 486.4

764 597.1

57 963.5

57 561.0

73 243.0

80 151.7

10.6

9.3

9.7

10.5

23 572.3

23 119.6

28 914.0

31 459.0


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.17 ÝÌÍÝËÝÃÒ ÕÝÂÒÝÍ ÝÌ×˯¯ËÝÃ×ÄÈÉÍ ªÂ×ËªË 10000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ, ºâ÷ëºëèéí òýðã¿¿ëýõ 10 øàëòãààíààð INPATIENT MORBIDITY PER 10000 POPULATION, diseases 10 of the leading causes

ªâ÷ëºëèéí òýðã¿¿ëýõ øàëòãààí

Diseases of the Leading causes

Õàëäâàðò áà øèìýã÷èò çàðèì ºâ÷èí

Certain infectious and parasitic diseases

Õàâäàð

10000 õ¿í àìä íîãäîõ ºâ÷ëºë Diseases per 10000 population 2002 2003 2004 2005 117.3

90.1

98.5

91.5

Neoplasms

35.3

37.2

40.1

42.0

Öóñ, öóñ á¿òýýõ ýðõòíèé ºâ÷èí áà äàðõëààíû ìåõàíèçìûí õàìàðñàí çàðèì ýìãýã

Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism

13.3

12.1

12.2

13.4

Äîòîîä ø¿¿ðëèéí áà òýæýýëèéí áîäèñûí ñîëèëöîîíû ºâ÷í¿¿ä

Endocrine, nutritional and metabolic diseases

23.4

19.4

20.1

20.5

Ñýòãýöèéí áà àÿãèéí ýìãýã

Mental and behavioural disorders

48.5

46.2

50.7

53.3

Ìýäðýëèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

Diseases of the nervous system and sense organs

103.3

114.2

123.1

132.8

Í¿ä áà ò¿¿íèé äàéâðûí ºâ÷èí

Diseases of the eye and adnexa

24.0

24.6

25.2

28.6

×èõ õºõºíöºðèéí ºâ÷èí

Diseases of the ear and mastoid process

14.8

15.2

16.1

16.1

Diseases of the circulatory system

247.4

260.0

286.1

298.7

Diseases of the respiratory system

340.0

349.2

338.1

325.1

Öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí Àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí

321


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.18 10000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ, ÕÎÐÒ ÕÀÂÄÐÀÀÐ ªÂ×˪ËÒ,ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, õîðò õàâäðûí òºð뺺ð INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS, DEATHS, PER 10000 POPULATION, by type malignant neoplasms Õîðò õàâäðûí òºðºë

Type malignant neoplasms

ªâ÷ëºëò Incidence 2003 2004

2002

2005

Íàñ áàðàëò Deaths 2003 2004

2002

2005

Á¿ãä

Total

14.3

14.1

13.4

13.3

11.5

11.0

10.6

11.0

Ýëýã

Liver

5.3

5.1

5.2

13.3

5.0

4.6

4.7

4.7

Óìàéí õ¿ç¿¿ Cervix uteri

0.9

1.1

1.1

4.6

0.4

0.3

0.3

0.5

Õîäîîä

Stomach

2.2

2.0

1.9

1.2

1.8

1.7

1.6

1.8

Óóøèã

Lung

1.7

1.5

1.3

2.1

1.4

1.4

1.3

1.1

Óëààí õîîëîé

Oesophagus

1.3

1.3

1.0

1.1

1.1

1.1

0.9

1.1

Áóñàä

Other

0.5

0.6

0.5

0.5

0.3

0.4

0.3

0.3

20.19 10000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ, ÕÎÐÒ ÕÀÂÄÐÀÀÐ ªÂ×˪ËÒ, íàñíû àíãèëëààð INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS, PER 10000 POPULATION, by age group Íàñíû á¿ëýã Age group

Á¿ãä Total

2002 2003 2004 2005 Áîäèò òîî 10000 õ¿í àìä Áîäèò òîî 10000 õ¿í àìä Áîäèò òîî 10000 õ¿í àìä Áîäèò òîî 10000 õ¿í àìä Abc.number per 10000 pop Abc.number per 10000 pop Abc.number per 10000 pop Abc.number per 10000 pop 3 333

3 511

3 381

3 387

1-4 5-14 15-19 20-24

6 26 28 21

0.3 0.5 1.0 0.9

8 20 22 26

0.4 0.4 0.7 2.1

5 30 27 33

0.2 0.5 0.9 1.3

15 29 38 34

0.7 0.5 1.2 1.4

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

35 63 143 228 262

1.6 3.3 8.0 15.7 26.0

45 84 147 247 257

2.0 4.3 8.1 14.9 21.9

39 60 144 248 311

1.7 3.0 7.9 15.2 24.2

36 89 154 241 294

1.6 4.3 8.3 14.4 20.8

50-54 55-59 60-64 65+

347 342 552 1 280

38.0 61.0 112.0 140.7

308 392 501 1 454

38.4 65.3 96.8 152.3

363 348 473 1 300

41.3 56.3 88.8 132.8

379 345 440 1 293

40.4 53.2 86.1 127.0

322


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.20 10000 Õ¯Í ÀÌÄ ÍÎÃÄÎÕ ÕÎÐÒ ÕÀÂÄÐÀÀÐ ªÂ×˪ËÒ,ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, àéìàã, íèéñëýëýýð INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS DEATHS per 10000 population, by aimags and the Capital

Àéìàã, íèéñëýë

ÄÓÍÄÀÆ

Aimags and the Capital

AVERAGE Áàðóóí á¿ñ Äóíäàæ Average Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai Çàâõàí Zavkhan Óâñ Uvs Õîâä Khovd Õàíãàéí á¿ñ Äóíäàæ Average Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon ªâºðõàíãàé Ovorkhangai Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Äóíäàæ Average Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Äóíäàæ Average Äîðíîä Dornod Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Õýíòèé Khentii Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

10000 õ¿í àìä íîãäîõ Per 10000 population ªâ÷ëºë Incidence 13.3 West region 14.0 8.2 14.5 11.7 22.6 13.1 Khangai region 13.8 12.1 12.1 15.1 18.9 10.5 13.8 Central region 13.9 10.6 21.9 11.4 14.5 12.9 15.5 10.4 East region 16.0 20.8 20.6 6.7 Ulaanbaatar 11.9

Íàñ áàðàëò Deaths 10.1 11.8 8.5 13.2 10.6 14.5 12.1 10.6 9.9 9.9 10.6 14.4 8.2 10.5 10.7 6.4 15.5 11.5 11.3 10.6 9.5 10.2 15.6 18.8 23.5 4.4 10.1

323


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.21 ÆÈÐÝÌÑÍÈÉ ÝÕÍÈÉ 3 ÑÀÐÒÀÉÄ ÁÎËÎÍ 6 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ ÓÄÀÀ ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÕßÍÀËÒÀÍÄ* ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÝÕ, õóâèàð, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îíû ýöýñò PERCENTAGE OF PREGNANT WOMEN WHO ATTENDED TO ANC* 6 AND MORE TIMES IN THE FIRST 3 MONTHS,by aimags and the Capital,at the end of 2005 Àéìàã, õîòûí íýãäñýí ýìíýëýãò Aimag and city general hospital

Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital ýõíèé 3 ñàðòàéä In the first 3 months

ÄÓÍÄÀÆ

AVERAGE Áàðóóí á¿ñ

Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Äóíäàæ Average Àðõàíãàé Arkhangai Áàÿíõîíãîð Bayankhongor Áóëãàí Bulgan Îðõîí Orkhon Ovorkhangai ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Äóíäàæ Average Govisumber Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul Äîðíîãîâü Dornogovi Äóíäãîâü Dundgovi ªìíºãîâü Omnogovi Ñýëýíãý Selenge Òºâ Tov Ç¿¿í á¿ñ Äóíäàæ Average Dornod Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar Khentii Õýíòèé Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Òàéëáàð: *Æèðýìñíèé õÿíàëò Note: *Antenatal Care Coverege (ANC)

324

6 áà ò¿¿íýýñ äýýø óäàà õÿíàëòàíä õàìðàãäñàí æèðýìñýí ýìýãòýé÷¿¿ä Percentage of pregnant women who attended to ANC 6 and more times

80.0 West region 82.4 66.0 78.3 93.4 85.0 89.3 Khangai region 86.2 93.9 84.2 85.8 88.5 82.1 82.7 Central region 85.0 76.9 82.3 89.6 90.9 82.8 81.5 90.9 East region 74.5 69.9 74.8 78.8 Ulaanbaatar 74.9

83.7 71.8 57.5 62.6 83.0 70.6 85.3 77.9 80.9 73.3 82.2 81.0 71.6 78.5 90.5 84.2 99.9 98.7 85.4 88.2 94.3 82.7 90.1 99.8 83.9 86.6 88.9


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.22 0-1 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ªÐÃªÍ ÄÀÐÕËÀÀÆÓÓËÀËÒÛÍ ÕÀÌÐÀËÒ, äàðõëààæóóëàëòûí òºð뺺ð, 2005 îíä IMMUNIZATION COVERAGE FOR INFANTS, by immunization, in 2005 Õàìðàãäñàí õóâü Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁÖÆ BCG

Õàëäâàðò ñàà Poliomyelitis

ÄÓÍÄÀÆ

AVERAGE

98.6

Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Average Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

99.3 99.8 98.3 99.6 99.0 100.0

Äóíäàæ Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Average Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

98.9 99.1 97.3 99.7 97.4 99.8 100.0

Äóíäàæ Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Average Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

99.0 100.0 98.1 99.4 100.0 99.5 99.7 96.0

Äóíäàæ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Average Dornod Sukhbaatar Khentii

99.3 99.2 100.0 98.7

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

98.7

99.1 Áàðóóí á¿ñ 98.4 98.5 95.5 99.8 98.7 99.3 Õàíãàéí á¿ñ 99.0 99.7 99.6 99.3 97.8 99.5 97.9 Òºâèéí á¿ñ 98.6 99.1 97.8 98.9 96.4 98.7 99.7 99.4 Ç¿¿í á¿ñ 99.0 98.9 99.0 99.0 Óëààíáààòàð 99.0

Percentage coverage ÑÕÒ Diphteria/Tetanu s/Whooping cough 98.8 97.9 98.8 99.4 98.3 97.0 96.2 98.4 97.8 99.9 97.2 97.5 98.8 99.1 98.6 98.0 97.9 99.4 99.5 98.9 99.1 97.3 99.3 100.0 99.8 98.0 99.5

Óëààí áóðõàí Mealses

Â.Ãåïàòèò Hepatitis B

97.9 West region 98.1 98.8 96.2 99.3 97.1 99.1 Khangai region 97.7 96.1 95.8 98.7 98.0 99.3 98.4 Central region 97.8 99.0 96.5 99.1 98.4 98.8 94.5 98.1 East region 90.7 81.3 99.0 91.7 Ulaanbaatar 97.5

99.2 98.4 98.8 96.4 99.6 98.2 99.0 98.1 97.6 97.2 98.6 98.2 99.3 97.6 98.9 100.0 97.8 99.2 98.4 100.0 98.9 98.1 96.7 92.0 99.0 99.2 98.5

325


Á¯ËÝà 20. ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË 20.23 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀËÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐÄÀË INCOME AND EXPENDITURE OF SOCIAL WELFARE SERVICES FOR THE STATE BUDGET

2002 Íèéãìèéí õàëàìæèéí îðëîãî-á¿ãä Y¿íýýñ: - óëñûí òºñºâ - îðîí íóòãèéí òºñºâ

Total income of social welfare

Çàðäàë Y¿íýýñ: - òýòãýâýð - òýòãýìæ

Expenditure Of which: - pension - allowance

- government budget - local government budget

Æèðýìñýí áîëîí àìàðæñàíû Õ¿¿õýä àñàðñíû Èõýð õ¿¿õäèéí

For pregnancy and delivery For caring children For twin children

ªí÷èí õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí àâñíû Íÿðàé õ¿¿õäèéí àð÷èëãààíû Ãàíö áèå õ¿íèé îðøóóëãûí

For adopted orphan children For infant For single person's funeral

Îëîí õ¿¿õýäòýé ýõ÷¿¿äýä îëãîñîí

For mothers having many children

326

2003

2004

ñàÿ òºã. mln. tog 2005

17 362.7

20 561.4

24 364.9

43 294.1

17 247.2 22.3

20 352.3 15.8

23 102.6 14.1

43 159.9 39.6

17 349.0

19 814.7

24 364.7

42 025.9

4 367.9 9 506.5

5 739.2 10 054.1

7 067.9 11 092.3

7 699.7 28 251.3

4 254.1 4 343.7 13.0

4 189.6 4 807.4 11.9

4 294.4 5 705.8 11.5

4 134.9 5 736.9 12.6

76.0

96.7

111.6

112.2

112.0

146.0

186.3

166.0

3.5

4.3

2.9

1.9

704.0

798.2

779.8

18 087.0


SECTION 20. PUBLIC HEALTH OF POPULATION AND SOCIAL INSURANCE 20.24 ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÒÝÒÃÝÌÆ ÀÂÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, òýòãýìæèéí òºð뺺ð NUMBER OF PERSONS WHO RECEIVED SOCIAL WELFARE SERVICES, by type

Á¿ãä Y¿íýýñ: Æèðýìñýí áîëîí àìàðæñàíû Õ¿¿õýä àñàðñíû Èõýð õ¿¿õäèéí ªí÷èí õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí àâñíû Íÿðàé õ¿¿õäèéí àð÷èëãààíû Ãàíö áèå õ¿íèé îðøóóëãûí Îëîí õ¿¿õýäòýé ýõèéí

20.25

Total Of which: Pregnancy and delivery Caring children Twin children Adopted orphan children Infant Single person's funeral Mothers having many children

2002 129.4 49.3 57.1 0.3 0.5 4.6 0.04 17.5

ìÿí.õ¿í thous.persons 2003 2004 2005 152.4 155.5 754.8 51.5 58.4 0.3 0.6 5.9 0.04 35.7

54.5 59.1 0.3 0.6 7.5 0.03 33.5

45.6 53.9 0.4 0.7 6.7 0.02 647.5

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÛÍ ÑÀÍÃÀÀÑ ÒÝÒÃÝÂÝÐ ÀÂÀÃ×ÈÄ, ÎËÃÎÑÎÍ ÒÝÒÃÝÂÝÐ, ÒÝÒÃÝÂÐÈÉÍ ÒªÐªË, ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍÛ ÒÎÎÃÎÎÐ, îíû ýöýñò PENSION PROVIDED BY THE SOCIAL INSURANCE FUND BY TYPE OF PENSION AND BY INVOLVEMENT OF PENSIONERS, at the end of the year

Òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî, ìÿí. õ¿í ¯¿íýýñ: ªíäºð íàñíû Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí Òýæýýã÷ýý àëäñàíû Öýðãèéí Îëãîñîí òýòãýâðèéí õýìæýý, ñàÿ òºã. ¯¿íýýñ: ªíäºð íàñíû Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí Òýæýýã÷ýý àëäñàíû Öýðãèéí

Number of pensioners, thousand persons Of which: Elders Disabled persons Persons who lost foster Military Total allocated pension, mln tog. Of which: Pension for elders Pension for disabled persons Pension for persons who lost foster Pension for military

2002 256.7

2003 262.2

2004 270.4

2005 276.8

173.0 37.6

174.3 41.5

176.3 46.6

180.0 49.4

35.5 10.6

35.1 11.3

66 535.2 47 008.5 7 476.0

35.6 11.9

34.9 12.7

79 176.0 106 602.2 121 048.1 55 345.2 73 633.1 83 575.9 9 472.2 14 282.7 16 622.0

7 804.4

9 023.4

12 103.0

12 972.7

4 246.3

5 335.2

6 583.4

7 877.4

327


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝÃ

ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà Ýð¿¿ãèéí õóóëü øèíý÷ëýãäñýíòýé õîëáîãäîí óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí íýð òºðºë óðüäûíõààñ íýëýýä ººð÷ëºãäñºí. -Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ, èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã áîëîí õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ, áîëãîîìæã¿é àëàõ õýðãèéã; -Õ¿¿õýä ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðýãò õ¿÷èíãèéí õýðãèéã; -ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëàõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã áóëààõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã äýýðýìäýõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàëèëàí ìýõýëæ àâàõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðãèéã; -Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýãò ãàë ò¿éìðèéí õýðãèéã; -Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýãò òàíõàéí ãýìò õýðãèéã òóñ òóñ îðóóëàâ. 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîîã ãàðãàõäàà íèéò á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîîã 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû îíû ýõíèé õ¿í àìä õàðüöóóëíà.

328


SECTION 21. CRIME

CRIME The Crime indicators have been innovated and enriched in connection with change of Criminal Law. -Indicators like crime against human life, health, crime to cause others to commit suicide, violent crime such as attempted and negligent murder are being compiled in the yearbook; -Rape crime was included to the crime against children, family and social morality; -Crime against ownership right includes theft of property, robbery, snatch away others property, deceiving to obtain others property, forgery; -Arson was included to crime against environmental protection. -Indecent assault was added to crime against social safety. The number of committed offences per 10000 population aged 18 and over is a guotient of the number of crimes and number of people aged 18 and over at the beginning of the year.

329


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.1 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, õýðãèéí òºð뺺ð NUMBER OF OFFENCES COMMITTED, by type of offences òîî number Õýðãèéí òºðºë Á¿ðòãýãäñýí õýðýã- á¿ãä Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Y¿íýýñ: Õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ Áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëàõ Èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã Áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ Õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëºº, àëäàð õ¿íä, íýð òºðèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðýã Èðãýäèéí óëñ òºðèéí áîëîí áóñàä ýðõ, ýðõ ÷ºëººíèé ýñðýã ãýìò õýðýã ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Y¿íýýñ: Õóëãàé Áóëààëò Äýýðýì Çàëèëàí Çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ Àæ àõóéí íýãæèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Çàõèðãààíû æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíû ýñðýã ãýìò õýðýã Àëáàí òóøààëûí ãýìò õýðýã Öýðãèéí àëáàíû ýñðýã ãýìò õýðýã Êîìïüþòåðèéí ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Áóñàä

Types of offences Committed offences - Total Crime against human life and health (or physical well-being) Of which: Attempted murder Negligent murder freedom Offences against the health of individuals Death due to unfortunate occasion Crime against human freedom, rights and reputation Crime against child, family and social fabric Crime against political and other rights and freedom of individuals Crime against ownership right Of which: Theft of property Mugging Robber Fraud Forgery Crime against economic entity Crime against social safety Crime against population health Crime against environmental protection Crime against traffic safety and use Crime against administrative rule Crime against judicial procedure Occupational related crime Crime against military service Crime against computer information safety Other

2002

2003

2004

2005

22 555

19 934

18 905

17 411

2 851

3 899

4 526

4 512

312 25

349 27

335 19

310 16

1 559

2 440

2 846

2 991

931

1 017

1 293

1 167

12

17

21

30

427

430

408

352

7 33 14 095 11 355

34 10 138

27 8 896

10 837 445 799 981 617 199 2 668 60 83

8 762 400 825 713 363 286 2 116 71 35

7 861 328 655 697 338 157 1 807 82 27

6 683 327 584 678 371 168 1 576 89 50

1 470 191 128 206 106

1 235 139 108 95 60

1 245 128 109 105 50

1 190 137 113 101 35

52

2 53

2 66

135

Ýõ ñóðâàëæ: Öàãäààãèéí Åðºíõèé Ãàçðûí ìýäýý Source: Report of the State Police Department. 21.2 د¯ÕÝÝÐ ßË ØÈÉÒï¯ËÑÝÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ NUMBER OF PERSONS SENTENCED ¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé÷¿¿ä 18 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýä Ýõ ñóðâàëæ: Äýýä Ø¿¿õèéí Òàìãûí õýëòýñ Source: Administration division, Supreme Court

330

Indicators Total Of which: Females Children under age of 18

2002 11 357 859 983

òîî number 2004 2005 9 029 9 473 10 153

2003

734 1 097

735 1 121

876 1 195


SECTION 21. CRIME 21.3 ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF OFFENCES COMMITTED, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Aimags and the Capital

Óëààíáààòàð

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Áóñàä*

Other*

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

2002

2003

22 555

2004

2005

18 905

17 411

1 461 123 172 397 444 325

1 440 144 157 340 443 356

2 850 344 343 325 449 556 833

2 616 384 360 281 445 458 688

3 571 141 626 629 247 273 906 749

3 252 137 710 496 239 209 933 528

1 550 582 173 795

1 514 559 170 785

10 718

19 934 West region 1 564 199 191 383 456 335 Khangai region 2 900 345 366 386 415 519 869 Central region 3 814 172 803 649 266 335 879 710 East region 1 419 526 180 713 Ulaanbaatar 9 940

9 180

8 208

334

297

293

381

1 862 232 269 406 453 502 3 228 352 464 452 510 690 760 4 504 183 797 652 312 502 1 171 887 1 909 567 289 1 053

Òàéëáàð: * Òºìºð çàì, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí Ìîíãîë óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä Note: * Commited offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences committed by Mongolian citizens abroad.

331


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 21.4 ØYYÕÝÝÐ ßË ØÈÉÒÃYYËÑÝÍ ÕYÍÈÉ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF PERSONS SENTENCED, by regions, aimags and the Capital òîî number Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002 11 357 1 226 176 215 226 282 327 1 926 200 295 267 380 388 396 2 606 89 566 353 185 273 787 353 1 038 410 208 420 4 561

2003 9 029 West region 1 082 224 186 234 224 214 Khangai region 1 667 195 271 220 285 364 332 Central region 2 159 78 473 340 178 246 590 254 East region 652 253 111 288 Ulaanbaatar 3 469

2004

2005

9 473

10 153

992 110 166 220 257 239

1 072 133 154 199 367 219

1 744 249 218 224 339 339 375

1 898 379 185 270 345 347 372

2 284 78 523 318 163 182 637 383

2 450 101 675 357 197 167 660 293

671 264 97 310

754 286 130 338

3 782

3 979

2004 9 473 555 350 5 784 1 968 816

2005 10 153 654 373 5 958 2 106 1 062

21.5 ØYYÕÝÝÐ ßË ØÈÉÒï¯ËÑÝÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð NUMBER OF PERSONS SENTENCED, by educational level ¯ç¿¿ëýëò Á¿ãä Äýýä Òóñãàé äóíä Äóíä Áàãà Áîëîâñðîëã¿é

332

Indicators Total High Specialized Secondary Primary Not educated

2002 11 357 746 540 7 429 1 806 836

2003 9 029 510 373 5 675 1 775 696


SECTION 21. CRIME 21.6 ØYYÕÝÝÐ ßË ØÈÉÒï¯ËÑÝÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëýãýýð NUMBER OF PERSONS SENTENCED, by age group ¯ç¿¿ëýëò Indicators Á¿ãä / Total 14-16 16-18 18-30 30-35 35+

2002

2003 11 357 288 899 4 832 2 573 2 765

2004 9 029 307 807 4 593 1 485 1 837

2005 9 473 347 820 4 835 1 533 1 938

10 153 341 837 5 122 1 656 2 197

21.7 18-ÀÀÑ ÄÝÝØ ÍÀÑÍÛ 10000 ÕYÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF OFFENCES PER 10000 POPULATION OF AGE 18 AND ABOVE Àéìàã, íèéñëýë Äóíäàæ Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital Average Áàðóóí á¿ñ Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003 156 47 69 80 101 101 65 96 125 116 112 111 255 146 226 105 193 213 156 135 92 266 212

134 West region 39 49 77 102 65 Khangai region 63 75 105 89 83 122 Central region 221 140 214 88 127 156 123 East region 122 56 180 Ulaanbaatar 190

2004

2005 121

109

23 44 82 100 60

27 39 70 100 65

64 69 93 87 86 112

71 73 79 85 70 92

186 106 198 81 97 160 135

171 121 154 77 73 164 94

129 53 199

121 52 196

152

128

333


Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝÃ

Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî Offences committed

ìÿí.thous

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2002

2003

2004

2005

ìÿíãà

Á¿ãä Total

Èðãýäèéí àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã Violent crime ªì÷èéí õóëãàé Theft of property 18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿í àìä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî Number of offences per 10000 population of age 18 and above 180

òîî number

160

156 134

140

121

120

109

100 80 60 40 2002

334

2003

2004

2005


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT

ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 2005 îíû áàéäëààð íèéò ãàçàð íóòãèéí 73.7 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ãàçàð, 15.8 õóâèéã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð, 9.4 õóâèéã îéí ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.6 õóâèéã óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.3 õóâèéã õîò, òîñãîí, áóñàä ñóóðèíû ãàçàð, 0.2 õóâèéã çàì, øóãàì, ñ¿ëæýýíèé ãàçàð òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Äýëõèé äàõèíû òîãòâîðòîé õºãæëèéí øàëãóóðûí ¿íäýñ íü àãààð ìàíäàë, ãàçàð, ò¿¿íèé õýâëèéí áàÿëàã, óñ, îé, àìüòàí, óðãàìëûí òºðºë ç¿éëèéã õàìãààëàõ, áàéãàëèéí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, íºõºí ñýðãýýõ, öºëæèëò, ãàíòàé òýìöýõ, õºäºº àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí õºãæèë, õèìèéí õîðò áîäèñ, öàöðàã èäýâõèò õàÿãäëûã áàãàñãàõ, õîã õàÿãäëûã áóóðóóëàõ, çàéëóóëàõ ìåíåæìåíòèéã ñàéæðóóëàõ çýðýã õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã õàìãààëàõàä ÷èãëýãäñýí íèéãýì-ýêîëîãèéí öîãö àñóóäàë áèëýý. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë îðíû ýêîñèñòåìä ìýäýãäýõ¿éö ººð÷ëºëò îðæ, öºëæèëò, õºðñíèé ýëýãäýë èäýâõæèõ, óñíû íººö, áèîëîãèéí òºðºë ç¿éë õîìñäîõ, áàéãàëèéí ãàìøãèéí äàâòàãäàë èõñýõ çýðãýýð èëýð÷ áàéãàà íü äýëõèéí óóð àìüñãàëûí òºëºâ áàéäàëä èõýýõýí ººð÷ëºëò îðæ áàéãààòàé õîëáîîòîé áàéíà. Ìîíãîë îðíû õýìæýýíä öàã óóðûí àæèãëàëò õèéñýí ñ¿¿ëèéí 64 æèëèéí õýìæèëòèéí ìýäýýã äóíäàæëàí ¿çýõýä æèëèéí äóíäàæ òåìïåðàòóð 1.8 Ñ õýì, õàâàð, íàìðûí óëèðàëä 1.3-1.8 Ñ õýì, çóí 0.5 Ñ õýì, ºâºë 3.6 õýìýýð òóñ òóñ äóëààðñàí òºëºâ áàéäàëòàé áàéíà. Ìîíãîë îðíû áàéãàëü îð÷íû ¿ç¿¿ëýëòèéí òîãòîëöîîíîîñ ¿çýõýä àìüòàí, óðãàìëûí íººö, ò¿¿íèé ººð÷ëºëò, îð÷íû ýëýãäýë, ýâäðýë, íºõºí ñýðãýýëò, õîã õàÿãäëûí òàëààðõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí èõýíõ íü íýã óäààãèéí òîîëëîãî, ñóäàëãààãààð ãàð÷ áàéãàà, òîãòìîë áóñ, ìºí îäîîãîîð ìýäýýëýë, ñóäàëãàà áàéõã¿é, öààøèä áèé áîëãîõ øààðäëàãàòàé ãýñýí àíãèëàëä áàãòàæ áàéãàà þì. Yíäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãà, Áàéãàëü îð÷íû ñàéäûí 2002 îíû 04/10 òîîò õàìòàðñàí òóøààëààð áàéãàëü îð÷íû òàëààðõè àëáàí ¸ñíû ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéã ãàðãàõ óëñûí òàéëàí ìàÿãòûã áàòëàí ìºðä¿¿ëæ áàéíà. Ýíýõ¿¿ áàòëàãäñàí ìàÿãò, çààâðûí äàãóó õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã ñóì, àéìàã îðîí íóòàãò àíõàí øàòíû íýãòãýë õèéæ, Ãàçðûí õàðèëöàà, ãåîäåçè, çóðàãç¿éí ãàçàð, Áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ àëáà, Áàéãàëèéí íººöèéí ãàçàðò òóñ òóñ äàìæóóëàí ºã÷, òýäãýýð àëáàäóóä çààâðûí äàãóó òîãòîîñîí õóãàöààíä ÿàìàíä èð¿¿ëæ, ÿàì æèë á¿ðèéí 3-ð ñàðûí 15-íû äîòîð YÑÃ-ò èð¿¿ëäýã. 2000 îíä Áàéãàëü îð÷íû ÿàì, Yíäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð Àçèéí õºãæëèéí áàíêíààñ õýðýãæ¿¿ëñýí “Áàéãàëü îð÷íû ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ íü” RETA -5860 òºñëèéí õ¿ðýýíä “Ìîíãîë îðíû áàéãàëü îð÷íû ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë”-èéã àíãëè, ìîíãîë õýë äýýð àíõ óäàà õýâëýí ãàðãàñàí. Ýíýõ¿¿ á¿ëýãò áàéãàà îðñîí ¿ç¿¿ëýëòèéí èõýíõ íü äýýðõ ýìõòãýëä îðñîí áîëíî.

335


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ

NATURAL ENVIRONMENT By 2005, in total, 73.7 per cent is occupied by agricultural area, 15.8 per cent by state special use land, 9.4 per cent by forest resources land, 0.6 per cent by water resources land, 0.3 per cent by cities, villages and other settlements land, and 0.2 per cent of land is covered by transportation and networks respectively. Socio-ecological complex issues serves a basis for sustainable development all around the world. The issues include protection of atmosphere, land, land resources, forest, fauna, vegetation and proper and sensible use of natural resources. In addition, rehabilitation of natural land and resources, combating desertification and droughts, mitigation of adverse effects of agricultural development and use of chemicals and radiactive substances, alleviation and disposal of waste and sound waste management make up the complex issues of socio-ecology. Recent years have seen a visible change in the ecosystem of Mongolia with increasing desertification, soil erosion, depletion of water resources and biodiversity which in their turn have been related to significant change in the climate worldwide. During the last 64 years the average annual temperature in Mongolia has warmed by 1.8 degree and by 1.3-1.8 celsius degree in spring and autumn, by 0.5 celsius degree in summer and by 3.6 celsuis degree in winter. Most of environment indicators like fauna resources and their change, environmental erosion and depletion, rehabilitation and waste are produced irregularly for they are being comprised of results of adhoc based census and surveys. Thus, the improvement should be made through substantial surveys and researchers. Resolution 04/10 jointly by the Chairman of the National Statistical Office and the Minister of Nature and Environment were issued in 2000 respectively. The resolutions state on manual and questionnaire form with official environmental statistics would be collected and produced. Using the manual and questionnaire form Administration of Land Affairs, Geodesy and Cartography (ALAGC), Environment Protection Agency (EPA) and Mineral Resources Agency (MRA) collect the data from aimags and soums and send to the Ministry of Nature and Environment. The Ministry sends the annual report and data to the NSO by March 15 every year. In 2000, the National Statistical Office and the Ministry of Nature and Environment implemented RETA-5860 project “Institutional Strengthening and Collection of Environment Statistics” with the financial support of ADB. Under the project a compendium of environment statistics in Mongolia was produced and disseminated. The compendium has many of the indicators which are included in this section.

336


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.1 ÀÃÀÀÐÛÍ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð ANNUAL AVERAGE TEMPERATURE, by aimags center and the Capital Àéìãèéí òºâ, íèéñëýë ªëãèé Àëòàé Óëèàñòàé Óëààíãîì Õîâä Öýöýðëýã Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Ýðäýíýò Àðâàéõýýð ̺ðºí ×îéð Ñàéíøàíä Ìàíäàëãîâü Äàëàíçàäãàä Äàðõàí Ñ¿õáààòàð Çóóíìîä ×îéáàëñàí Áàðóóí-Óðò ªíäºðõààí Óëààíáààòàð

Aimags center and the Capital Áàðóóí á¿ñ Olgii Altai Uliastai Ulaangom Êhîvd Õàíãàéí á¿ñ Tsetserleg Bayanêhongor Bulgan Erdenet Arvaikheer Moron Òºâèéí á¿ñ Choir Sainshand Mandalgovi Dalanzadgad Darêhan Sukhbaatar Zuunmod Ç¿¿í á¿ñ Choibalsan Baruun-Urt Ondorêhaan Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

2004

1.5 0.1 -0.4 -1.4 1.3

0.8 -1.6 -2.2 -4.6 2.2

2.7 1.0 0.4 2.2 3.0 0.6

0.8 -0.3 -1.0 0.8 1.8 -0.1

1.7 5.0 2.8 6.4 2.1 1.9 0.2

1.9 4.1 1.3 4.8 0.8 1.0 -0.5

2.0 2.5 0.6

1.1 1.2 -0.7

0.3

-0.5

West region 1.7 0.0 -0.7 -1.5 2.2 Khangai region 2.1 1.3 0.2 1.5 2.8 1.5 Central region 2.3 5.7 3.3 6.0 1.3 1.5 -0.1 East region 2.5 2.7 0.6 Ulaanbaatar 0.4

2005 -0.3 -2.1 -2.9 -3.4 -1.0 0.9 0.0 -1.1 0.4 1.5 -1.0 1.3 4.9 2.3 4.9 -0.2 0.2 -1.1 1.5 1.6 -0.5 -0.3

337


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.2 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÃÀÇÐÛÍ ÍÝÃÄÌÝË ÑÀÍÃÈÉÍ YÍÄÑÝÍ ÀÍÃÈËÀË LAND CLASSIFICATION OF MONGOLIA

Íèéò òàëáàéí õýìæýý պ人 àæ àõóéí ãàçàð Õîò, òîñãîí, áóñàä ñóóðèí ãàçàð Çàì, øóãàì, ñ¿ëæýýíèé ãàçàð Îéí ñàí á¿õèé ãàçàð Óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð Óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð

Total area Agricultural lands Cities, villages and other settlements Transportation and network land Forest resources land Water resources land State special use land

ìÿí.ãà thous.hectares 2004 2005 156 411.6 156 411.6 115 455.7 115 232.7 441.1 466.0 353.8 355.4 14 689.0 14 748.1 967.7 967.6 24 504.3 24 641.8

22.3 ÓÐÃÀÌËÛÍ ÀÌÜÄÐÀËÛÍ ÕÝËÁÝÐ, 1989 îí LIFE FORMS OF VASCULAR PLANTS, in 1989 Àìüäðàëûí õýëáýð Ìîäëîã, ñººãëºã óðãàìàë Òîì ìîä Òàãäãàð ìîä, òîì ñººã Ѻºã Ѻºãºíöºð Çàðèìäàã ñººãºíöºð Îðîîíãî ªâñëºã óðãàìàë Îëîí íàñò Íýã, õî¸ð íàñò

338

Life forms Woodly and shrub plants Tall trees Dwarf trees, hign shrubs Shrubs Lowshrubs Subshrubs, lower under Climbers Herbaceous plants Perennial Annual, biennial

Ç¿éëèéí òîî Number of species 348 17 40 146 48 91 6 2 095 1 765 330


Olgii Altai Uliastai Ulaangom Êhîvd

Tsetserleg Bayanêhongor Bulgan Erdenet Arvaikheer Moron

Choir Sainshand Darêhan Mandalgovi Dalanzadgad Sukhbaatar Zuunmod

Choibalsan Baruun-Urt Ondorêhaan

Ulaanbaatar

Öýöýðëýã Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Ýðäýíýò Àðâàéõýýð ̺ðºí

×îéð Ñàéíøàíä Äàðõàí Ìàíäàëãîâü Äàëàíçàäãàä Ñ¿õáààòàð Çóóíìîä

×îéáàëñàí Áàðóóí-Óðò ªíäºðõààí

Óëààíáààòàð

Aimags center and the Capital

ªëãèé Àëòàé Óëèàñòàé Óëààíãîì Õîâä

Àéìãèéí òºâ, íèéñëýë

Rainfall /mm/, by number of days Òóíàäàñ /ìì-ýýð/, ºäðèéí òîî 2002 2003 2004 2005 Íèéëáýð ªäðèéí òîî Íèéëáýð ªäðèéí òîî Íèéëáýð ªäðèéí òîî Íèéëáýð ªäðèéí òîî Total Days Total Days Total Days Total Days Áàðóóí á¿ñ West region 83.3 81 108.5 95 98.2 76 171.5 76 108.3 66 273.8 112 153.0 67 236.4 79 176.5 91 267.1 122 164.0 97 205.1 129 114.9 90 204.0 93 132.0 96 122.8 84 85.3 46 223.0 65 102.0 42 133.5 43 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region 226.4 115 355.8 125 241.0 100 225.1 123 143.7 58 318.7 82 171.0 50 237.0 66 245.4 103 303.9 117 197.0 119 349.4 112 246.1 121 298.4 131 295.0 133 269.6 125 119.5 87 293.5 105 238.0 95 221.1 90 170.9 96 222.3 120 178.0 100 284.2 104 Òºâèéí á¿ñ Central region 88 118.6 11 127.0 80 117.6 75 109.8 56 151.4 79 46.9 52 30.3 38 282.1 122 323.2 105 295.0 132 270.2 132 57 167.5 62 100.0 65 75.6 59 75.4 62 168.2 75 135.0 58 51.2 62 233.7 111 215.5 103 246.0 117 201.5 114 177.0 112 343.0 96 202.0 111 256.4 105 Ç¿¿í á¿ñ East region 234.3 111 143.2 84 103.0 107 160.1 92 203.7 95 165.9 109 143.0 99 100.7 84 237.8 99 229.0 112 215.0 95 208.9 78 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 190.2 118 288.0 105 261.0 126 193.3 116

22.4 ÕÓÐ ÒÓÍÀÄÀÑÍÛ ÍÈÉËÁÝÐ, ÕÓÐ ÒÓÍÀÄÀÑÒÀÉ ªÄÐÈÉÍ ÒÎÎ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð NUMBER OF DAYS WITH RAINFALL, by aimags center and the Capital

SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT

339


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.5 ÖÀà ÓÓÐ, àéìàã, íèéñëýëýýð CLIMATE, by aimags and the Capital Îëîí æèëèéí äóíäàæ Multi year mean Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

Òóíàäàñ, ìì Precipitation, mm

Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Ãîâüñ¿ìáýð Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

340

Áàðóóí á¿ñ Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Govisumber Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

115.5 204.1 217.7 138.4 127.4 350.5 199.4 344.2 363.8 245.2 236.9 196.5 116.7 156.0 127.1 289.7 272.5 247.7 201.8 259.4 258.5

Õýì Ñ0 Temperature C 0 1-ð ñàð 7-ð ñàð January July West region -17.2 -18.0 -22.6 -32.3 -24.4 Khangai region -14.9 -18.3 -20.5 -16.8 -14.7 -22.6 Central region -20.5 -17.8 -17.5 -14.9 -23.2 -20.4 East region -20.5 -21.5 -23.4 Ulaanbaatar -21.8

16.3 13.7 15.0 19.0 18.5 14.3 16.2 16.0 15.5 15.3 16.2 18.6 22.8 18.7 21.1 19.1 15.6 19.9 19.9 18.7 16.9


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.6 ÎÉÍ ÒYÉÌÐÈÉÍ ÒÎÎ, ò¿éìýðò ºðòñºí óäààãààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð NUMBER OF FOREST FIRES, by times and fire affected, regions, aimags and the Capital Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Aimags and the Capital

2002

2003

2004

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total

323

38

57 49 8 -

5 5 -

158

9

Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total

49 31 2 5 71

8 1

2005

46 West region 17 17 Khangai region 9

47 2 2

19

51

9 Central region 20 12

17

3 34 14

14 6

12 -

2 15

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð

Darkhan-Uul Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar

22 4 2

3 1 -

8 -

5 2 -

Õýíòèé

Khentii

16

2

8

3

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

35

1

-

4

Á¿ãä Äàðõàí-Óóë Ñýëýíãý Òºâ

9 3 7

East region

Ulaanbaatar

341


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.7 ÎÉÃÎÎÑ ÁÝËÒÃÝÑÝÍ ÌÎÄÍÛ ÕÝÌÆÝÝ, ìîä áýëòãýñýí á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð FOREST HARVEST VOLUME, by regions, aimags and the Capital ìÿí.ì3 Aimags and Àéìàã, 2002 2003 2004 the Capital íèéñëýë ÁYÃÄ Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä

TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol Òºâèéí á¿ñ Total

568.3

576.5

126.1 13.7 1.9 70.3 40.2

89.4 12.6 2.2 51.8 22.8

285.8

310.3

85.5 54.4 0.6 15.2 130.1

86.6 72.0 1.2 16.0 134.5

91.2 3.3 1.8 56.7 29.4

Á¿ãä Äîðíîä

Darkhan-Uul Omnogovi Selenge Tov Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod

Õýíòèé

Khentii

Óëààíáààòàð

Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

Äàðõàí-Óóë ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

342

531.2 West region 109.0 10.8 4.2 53.8 40.2 Khangai region 314.6

86.6 0.5 76.6 1.5 16.0 133.4 Central region 122.6 63.4 4.2 88.2 30.2

thous.m 3 2005 606.0 89.1 3.0 2.2 58.0 26.0 351.2 115.8 0.5 93.6 1.6 16.5 123.2 119.3

57.1 14.6

63.4 East region 47.0 44.2 13.8 16.4

40.9 19.6

42.5

33.2

21.3

27.8

3.7 2.5 81.1 32.0

Ulaanbaatar 8.1

7.2

-

5.4


Á¯ÃÄ Y¿íýýñ: Áàéãàëü õàìãààëàõ àðãà õýìæýý Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí õàìãààëàëò Îéæóóëàëò Ãàçðûí õºðñ íºõºí ñýðãýýëò Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

Àðãà õýìæýýíèé òºðºë TOTAL Of which: Protection of nature Protection of special protected areas Forestation Rehabilitation of the soil

Measurement

13.9 14.2 35.2 36.8

222.8 227.7 560.0 590.1

2002 ñàÿ òºã õóâü mln.tog percent 1 600.6 100.0

376.3 625.4 424.9

198.8 18.2 30.2 20.5

9.6

2003 ñàÿ òºã õóâü mln.tog percent 2 070.9 100.0

530.8 903.0 182.8

401.8

23.5 39.9 8.1

17.8

2004 ñàÿ òºã õóâü mln.tog percent 2 262.7 100.0

22.8 ÁÀÉÃÀËÈÉÍ ÁÀßËÃÈÉà ÕÀÌÃÀÀËÀÕ, ÍªÕªÍ ÑÝÐÃÝÝÕ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÄ ÇÀÐÖÓÓËÑÀÍ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ÕÝÌÆÝÝ CAPITAL INVESTMENT FOR PROTECTION AND REHABILITATION OF NATURAL RESOURCES

599.2 803.0 136.1

548.2

28.7 38.5 6.5

26.3

2005* ñàÿ òºã õóâü mln.tog percent 2 086.5 100.0

SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT

343


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.9 ÀÕÓÉÍ ÇÎÐÈÓËÀËÒÀÀÐ 2006 ÎÍÄ ÀÃÍÀÕ, ÁÀÐÈÕ ÀÃÍÓÓÐÛÍ ÀÌÜÒÍÛ ÒÎÎ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ÄÝÝÄ ÕßÇÃÀÀÐ, á¿ñ, àéìàã, àíãèéí íýðýýð MAXIMIUM LIMIT OF HUNTING WILD ANIMALS FOR DOMESTIC PURPOSE, 2006, by regions and aimags, hunting animals Öàãààí çýýð Àéìàã

Aimags

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Olgii Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áóëãàí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bulgan Ovorkhangai Khovsgol

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Selenge Tov

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Whitetailed gazelle

4 750 Áàðóóí á¿ñ Õàíãàéí á¿ñ Òºâèéí á¿ñ 150 100 150 Ç¿¿í á¿ñ 4 500 2 000 1000 1 500

Çàãàñ

Ãàõàé Áîð ãºðººñ

Fish

Wild pig

Roebuck

25 800

205

350

14 900 4 500 400 10 000

30 15 15 -

60 40 20 -

5 500 3 000 2 500

85 35 50

125 80 45

3 400 3 000 400

65 40 25

85 40 45

2 000 500 1 500

25 25

80 80

Óñ, íàìàã, îé, õýýðèéí øóâóó

Yíýã, õÿðñ

Fox and steppe fox Birds of marsh, forest and steppe and waterfowl 2 170 200 West region 620 200 500 200 120 Khangai region Central region 1 550 1 500 50 East region -

22.10 ÌÎÍÃÎË ÎÐÍÛ ÄÝÝÄ, ÄÎÎÄ ÓÐÃÀÌËÛÍ ÇYÉËÈÉÍ ÁYÐÝËÄÝÕYYÍ, 1998 îí COMPOSITION OF VASCULAR AND LOWER PLANTS OF MONGOLIA, in 1998 Àíãèëàë Äýýä óðãàìàë Õºâä Õàã ̺ºã Çàìàã

344

Classification Vascular plants Moss Lichen Fungi Algae

Îâîã Family 128 59 53 28 76

Òºðºë Genera 662 191 175 136 221

Ç¿éë Species 2823 445 930 900 1236


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.11 ÃÀÇÀÐÒ Ó×ÐÓÓËÑÀÍ ÕÎÕÈÐÎË LAND DEGRADATION ìÿí.ãà thous.hectares 2003 2004 2005 Íèéò íóòàã äýâñãýð Ãàçàðò ó÷ðóóëñàí íèéò õîõèðîë ¯¿íýýñ: Òàðèàëàíãèéí ãàçàðò Áýë÷ýýð áà áóñàä ºâñëºã óðãàìàëò ãàçàðò Õîò òîñãîí, áóñàä ñóóðèí ãàçàðò Îéí ñàí á¿õèé ãàçàðò Óñíû ñàí á¿õèé ãàçàðò Óõàãäàæ ýâäýðñýí ãàçàð Y¿íýýñ:

Total area Area affected by degradation Of which: To cultivated area To pasture and other wood land To sities, villages and other settlements To forest resourses land To water resourses land Digged and damaged land Of which:

156 411.6 156 411.6 156 411.6 13 132.4 13 082.2 11 482.6 375.6 11 529.0 30.7 1 163.2 2.6 31.3

1064.0 11 045.3 34.6 877.3 2.5 58.4

326.0 10 586.3 26.7 347.8 2.7 193.1

Ãåîëîãèéí ýðýë, õàéãóóëûí àæëààñ

Due to geology exploration and prospecting

14.4

7.4

116.8

Àøèãò ìàëòìàëûí îëáîðëîëòîîñ

Due to mineral resourses exploration

16.4

19.7

18.5

Áàòëàí õàìãààëàõ, àþóëã¿é áàéäëûí ¿éë àæèëëàãààíû

Due to defence and security operation

0.3

30.9

55.9

Áàðèëãà èíæåíåðèéí øóãàì, ñ¿ëæýý áàðèõ, çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé àæëààñ

Due to construction of buildings, cable, network, maintenance repair

0.1

0.2

0.1

Çàì, òýýâýð, õîëáîîíû áàðèëãà çàñâàð, ¿éë÷èëãýýíèé

Due to construction and repair of roads, transportation and communication

0.1

0.2

1.7

345


346

TOTAL

Total Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Ovorkhangai Khovsgol

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Omnogovi Selenge Tov

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Ulaanbaatar

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Óëààíáààòàð

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

Àéìàã, íèéñëýë

437 156 35 246 72

Óëààíáààòàð

Ç¿¿í á¿ñ

1 160 3 21 1 2 596 537

Òºâèéí á¿ñ

1 126 293 219 217 183 214 Õàíãàéí á¿ñ 2 826 546 299 449 5 294 1 233

Áàðóóí á¿ñ

5 621

22

78 39 22 17

189 4 1 90 94

368 124 61 62 51 70

45 17 2 19 0 7

702

Ãîë ãîðõè Rivers Íèéò Øèðãýñýí Total Dried up

106

1 310 354 368 588

1 758 19 27 345 187 559 208 413

3 506 474 837 668 28 530 969

2 920 736 779 444 493 468

9 600 West region

374

Ðàøààí Mineral water Íèéò Øèðãýñýí Total Dried up

22

341 121 41 179

272 1 13 50 15 20 70 103

36 24 6 6 20

Ulaanbaatar

East region

61 2 4 5 5 28 17

Central region

53 13 15 16 9 Khangai region 713 204 123 31 55 22 238 36 7 97 37 193 78

136 42 35 18 31 10

1 484

Áóëàã øàíä Springs Íèéò Øèðãýñýí Total Dried up

22.12 ÌÎÍÃÎË ÎÐÍÛ ÃÀÄÀÐÃÛÍ ÓÑÍÛ ÒÎÎËËÎÃÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÄYÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2003 îí REPORT OF THE SURFACE WATER CENSUS, by regions, aimags and the Capitel, 2003

1

-

3 2 1

6 3 3 -

-

10

4

817 515 55 247

317 1 4 1 12 18 46 235

1 363 249 104 254 4 110 642

1 695 1 180 75 118 121 201

4 196

1

302 233 4 65

80 2 6 72

148 32 38 27 1 20 30

229 217 2 6 4

760

Íóóð, òîéðîì Lakes Íèéò Øèðãýñýí Total Dried up

Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.13 ÀÃÀÀÐ ÄÀÕÜ ÁÎÕÈÐÄÓÓËÀÃ× ÁÎÄÈÑÛÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ÀÃÓÓËÀÌÆ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2005 îí ANNUAL AVERAGE CONCENTRATION OF POLLUTION IN AIR, by regions, aimags and the Capital, in 2005

Õ¿õýðëýã õèé SO2 Sulphur dioxide SO2 Áàðóóí á¿ñ Bayan-Olgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Arkhangai Àðõàíãàé Bayankhongor Áàÿíõîíãîð Bulgan Áóëãàí Orkhon Îðõîí Ovorkhangai ªâºðõàíãàé Khovsgol Õºâñãºë Òºâèéí á¿ñ Govisumber Ãîâü-Ñ¿ìáýð Darkhan-Uul Äàðõàí-Óóë Dornogovi Äîðíîãîâü Dundgovi Äóíäãîâü Omnogovi ªìíºãîâü Selenge Ñýëýíãý Tov Òºâ Ç¿¿í á¿ñ Dornod Äîðíîä Selenge Ñ¿õáààòàð Khentii Õýíòèé Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Òàéëáàð: * Òóñ àéìãóóä íü àãààðûí áîõèðäëûí õàðóóëã¿é áîëíî. Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Note:

0.000 -* 0.003 0.002 0.004 0.004 0.007 0.002 0.003 0.003 0.003 -* 0.028 0.006 -* 0.004 0.002 -* -* 0.003 0.013

ìã/ì3 mg/m 3 Àçîòûí äàâõàð èñýë NO2 Nitrogen dioxide NO2 West region 0.002 0.007 0.022 0.034 Khangai region 0.014 0.027 0.016 0.032 0.015 0.028 Central region 0.04 0.02 0.005 0.024 0.019 East region 0.007 Ulaanbaatar 0.030

*

*

*

* *

* These aimags do not have air pollution stations

347


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 22.14 ÀÃÀÀÐ ÄÀÕÜ ÁÎÕÈÐÄÓÓËÀÃ× ÁÎÄÈÑÛÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ÀÃÓÓËÀÌÆ, íèéñëýëèéí õàðóóëààð, 2005 îí ANNUAL AVERAGE CONCENTRATION OF POLLUTION IN AIR, by the Capital's stations, in 2005

Õàðóóëûí íýð Station's name Óëààíáààòàð - 01 Ulaanbaatar - 01 Óëààíáààòàð - 02 Ulaanbaatar - 02 Óëààíáààòàð - 03 Ulaanbaatar - 03 Óëààíáààòàð - 04 Ulaanbaatar - 04

Áàéðøèë Location Õàí óóë ä¿¿ðýã, ÁÎØÒË-èéí õàøààíä Khan-Uul district, in yard CLEE Áàÿíãîë ä¿¿ðýã, Áàðóóí 4-í çàì Bayangol district, Baruun durven zam Ñîíãèíî õàéðõàí ä¿¿ðýã, Áàÿíõîøóó Songino khairkhan district, Bayankhoshuu Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðýã, 13-ð õîðîîëîë Bayanzurkh district, 13 khoroolol

ìã/ì3 mg/m 3 Àçîòûí äàâõàð èñýë NO2 Nitrogen dioxide NO2

Õ¿õýðëýã õèé SO2 Sulphur dioxide SO2 0.009

0.016

0.015

0.047

0.012

0.021

0.015

0.036

22.15 ÀÃÀÀÐ ÄÀÕÜ ÁÎÕÈÐÄÓÓËÀÃ× ÁÎÄÈÑÛÍ ÀÃÓÓËÀÌÆÈÉÍ ÇªÂتªÐªÃÄªÕ ÕÝÌÆÝÝ AMOUNT OF POLLUTION PERMISSIBLE IN THE AIR CONCENTRATION

Õèìèéí íýãäë¿¿ä Chemical combinations SO2 NO2 Òîîñ/Dust CO

348

ìã/ì3 mg/m 4 Íýã óäààãèéí Once upon max

Õîíîãèéí äóíäàæ Daily mean 0.03 0.04 0.15 3.0

0.5 0.085 0.5 8.0


SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 22.16 ÒÎÕÈÎËÄÑÎÍ ÃÀÌØÈÃÒ ¯ÇÝÃÄÝË, Ó×ÈÐÑÀÍ ÕÎÕÈÐÎË * DISASTERS OCCURED AND THE DAMAGES Òîõèîëäñîí ãàìøèãò ¿çýãäýë

Disasters occured

Forest, field fires Îé, õýýðèéí ò¿éìýð Forest fires Øàòñàí îé Field fires Øàòñàí òàë õýýð Fires on possessions Îáüåêòûí ò¿éìýð Õ¿÷òýé öàñàí áîëîí øîðîîí Strong of dust and snow storm øóóðãà Flood ¯åðèéí àþóë Earthquake Ãàçàð õºäëºëò Ãàìøãèéí óëìààñ íàñ áàðñàí Mortality caused by disasters õ¿í Ãàìøãèéí óëìààñ ó÷èðñàí Damages caused by disasters õîõèðîë Ýõ ñóðâàëæ: * Îíöãîé Áàéäëûí Åðºíõèé Ãàçðûí ìýäýý Source: * Report of National Emergency Management Agency

Õýìæèõ íýãæ

Unit

òîî ñàÿ ãà ñàÿ ãà òîî

number mln hectares mln hectares number

òîî òîî òîî õ¿íèé òîî ñàÿ òºã

mln tog

2002

2003

2004

2005

323 0.6 0.3 2 283

60 3.7 0.1 1 939

79 0.1 7.7 2 151

115 2.2 0.7 2 428

number

5

17

14

23

number number persons number

2 11

7 16

9 1

20 6

104

118

124

180

115 731.2

37 502.3

2 754.5

5 509.7

349


Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ

Óëààíáààòàð õîòûí àãààð äàõü áîõèðäóóëàõ áîäèñûí ººð÷ëºëò, ñòàíöûí áàéðøëààð, 2005 îí Change of ambient concentrations of air pollutants of Ulaanbaatar city, by location of station, 2005

ìêã/ì 3 0.050

0.047

0.045 0.040

0.036

0.035 0.030 0.025 0.021

0.020 0.016

0.015 0.010

0.015

0.015 0.012

0.009

0.005 0.000 Ñîíãèíî õàéðõàí Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðýã, 13Áàÿíãîë ä¿¿ðýã, Õàí óóë ä¿¿ðýã, ð õîðîîëîë ÁÎØÒË-èéí õàøààíä Áàðóóí 4-í çàì - ä¿¿ðýã, Áàÿíõîøóó Songino khairkhan Bayanzurkh district, - Khan-Uul district, in Bayangol district, 13 khoroolol district, Baruun durven zam yard CLEE Bayankhoshuu

Õ¿õýðëýã õèé Sulphur dioxide

Òîìîîõîí õîòóóäûí àãààðûí áîõèðäîë, 2005 îí Air pollution of large cities, 2005

ìã/ì3 mg/m3

0.040

Àçîòûí äàâõàð èñýë Nitrogen dioxide

0.04

0.035

0.034 0.032

0.030

0.028

0.025 0.020 0.015

0.015

0.014

0.010 0.007

0.005

0.003

0.004

0.004

0.003

0.003

0.000 Äàðõàí Darkhan

Ýðäýíýò Erdenet

Öýöýðëýã Tsetserleg

Õ¿õýðëýã õèé Sulphur dioxide

350

Õîâä Khovd

Àðâàéõýýð Arvaikheer

Õýíòèé khentii

Àçîòûí äàâõàð èñýë Nitrogen oxide


SECTION 23. PRODUCTIVITY

Á¯ÒÝÝÌÆ Á¿òýýìæ íü óëñ îðîíä áèé áîëñîí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð àøãèéí ¿ç¿¿ëýëò áºãººä íýãæ çàðäëààð õýäèé õýð á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýý ¿éëäâýðëýæ áàéãààã òîäîðõîéëäîã. Íèéò á¿òýýìæ íü íýìýãäýë ºðòãèéã çàâñðûí õýðýãëýý, õºäºëìºð (öàëèí), ¿íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäëèéí íèéëáýðò õàðüöóóëñíààð òîäîðõîéëîãäîíî. ¯íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ íü ¿éëäâýðëýëèéí ãîë õ¿÷èí ç¿éëñ áîëîõ õºäºëìºð, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí ¿ð àøãèéã òîäîðõîéëäîã. Íýìýãäýë ºðòãèéã õºäºëìºð, êàïèòàëä çàðöóóëñàí çàðäëûí íèéëáýðò õóâààæ òîîöíî. Toäîðõîé íýã õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü çàðäëûí òºðºë òóñ á¿ðýýð, æèøýýëáýë, õºäºëìºð, êàïèòàë, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàë, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ ãýæ òîîöîãääîã. Íýìýãäýë ºðòãèéã æèëèéí äóíäàæ àæèëëàã÷äûí òîîíä õóâààæ õºäºëìºðèéí á¿òýýìæèéã, òóõàéí æèëä áèé áîëñîí ¿íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýëä õóâààæ êàïèòàëûí á¿òýýìæèéã, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàëûí çàðäàëä õóâààæ ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàëûí á¿òýýìæèéã, ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàëä õóâààæ ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæèéã òóñ òóñ òîîöíî.

351


Á¯ËÝà 23. ÁYÒÝÝÌÆ

PRODUCTIVITY Productivity is the measurement of efficiency of production or determines amount of produced goods and services per unit of input. Total productivity is calculated as ratio of value added and sum of the intermediate consumption, labor and capital expenditure. Total factor productivity determines efficiency of the labor and capital used in production process. Total factor productivity is the ratio of value added and sum of the labor and capital expenditure. Partial productivity is an estimate of each kind of expenditure such as labor, capital, raw materials, and electricity. Labor productivity is ratio of value added and annual average number of employees. Capital productivity is ratio of value added and capital expenditure. Material productivity is ratio of value added and row materials. Electricity productivity is ratio of value added and electricity cost.

352


SECTION 23. PRODUCTIVITY 23.1 ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÌÆ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð TOTAL PRODUCTIVITY, at current prices, by divisions òºã. tog. 2002 0.68

2003 0.68

2004 0.70

2005* 0.76

Óëñûí ò¿âøèíä

At national level

պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé ãàçàð òàðèàëàí ìàë àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð

Agriculture, hunting, & forestry growing of crops livestock Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas, & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle &personal & HH goods Hotels & restaurants

0.59 3.00 0.41 0.34

0.59 2.94 0.56 0.37

0.59 2.61 0.76 0.32

0.59 2.62 0.76 0.32

0.33

0.34

0.31

0.31

0.28

0.31

0.28

0.62

2.60

2.43

2.74

2.74

0.38

0.38

0.40

0.40

Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî

Transport, storage, & communication

0.53

0.49

0.49

0.49

Financial intermediation

0.75

0.57

0.52

0.52

Real estate, renting, & business activities

0.31

0.32

0.29

0.29

Public administration & defense; compulsary social security

0.41

0.42

0.40

0.50

0.60 0.40

0.60 0.42

0.50 0.44

0.50 0.44

0.38

0.38

0.43

0.44

Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë, ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Education Health & social work Other community, social, & personal service activities

23.2 ¯ÍÄÑÝÍ Õ¯×ÈÍ Ç¯ÉËÑÈÉÍ Á¯ÒÝÝÌÆ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY, at current prices, by divisions òºã. tog. 2002 Óëñûí ò¿âøèíä

At national level

պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé ãàçàð òàðèàëàí ìàë àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð

Agriculture, hunting, & forestry growing of crops livestock Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas, & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle &personal & HH goods Hotels & restaurants

Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Transport, storage, & communication Financial intermediation Real estate, renting, & business activities Other community, social, & personal service activities

2003

2004

2005*

2.52

2.55

2.99

3.13

3.75 31.04 1.63 1.58

3.77 28.68 2.13 1.69

3.85 23.81 4.18 1.80

3.85 23.81 4.18 1.80

0.94

1.06

1.05

1.05

1.37

1.38

1.30

1.30

14.85

12.01

13.34

13.33

1.56

1.65

1.76

1.76

2.32

2.12

2.20

2.20

3.32

3.03

2.95

2.95

1.05

1.08

1.26

1.26

1.18

1.16

1.22

1.22

Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

353


Á¯ËÝà 23. ÁYÒÝÝÌÆ 23.3 ժĪË̪ÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÌÆ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð LABOUR PRODUCTIVITY, at current prices, by divisions 2002 1 457.1

ìÿí.òºã. thous.tog. 2003 2004 2005* 1 626.0 2 036.1 2 362.4

2 697.1 549.5 5 761.8 1 402.4

4 015.4 3 948.4 2 170.9 626.7 943.0 1 200.5 6 671.0 11 179.4 12 552.5 1 637.4 1 755.7 1 940.8

2 490.0

2 315.9

2 654.5

2 711.6

1 264.2

1 477.4

1 251.6

1 192.8

3 531.9

3 305.6

3 531.2

4 072.2

824.2 4 946.3

741.9 5 178.9

769.8 5 897.0

791.2 6 513.7

Financial intermediation

4 731.8

5 037.8

5 001.5

5 560.0

Real estate, renting, & business activities

1 663.0

2 127.8

2 662.8

3 000.4

Public administration & defense; compulsary social security

1 318.2

1 390.3

1 556.2

1 615.8

1 001.3 668.4

1 153.1 714.8

1 159.1 864.3

1 208.3 908.2

283.0

273.8

316.9

402.5

2002 8.5

2003 9.2

2004 11.5

òºã. tog. 2005* 11.8

13.0 1 296.9 3.6 4.2

16.0 1 714.5 4.3 5.2

13.6 441.0 9.9 5.3

13.6 434.8 9.9 5.3

1.5

1.9

2.0

2.0

9.4

15.3

15.8

15.9

39.4

33.6

39.4

39.4

5.6 4.8

6.2 4.8

6.5 5.2

6.5 5.2

15.2

14.0

13.9

13.9

7.0

5.5

6.8

6.8

8.1

8.6

7.2

7.2

Óëñûí ò¿âøèíä

At national level

պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé ãàçàð òàðèàëàí ìàë àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë, ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Agriculture, hunting, & forestry growing of crops livestock Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas, & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle &personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage, & communication

Education Health & social work Other community, social, & personal service activities

23.4 ÊÀÏÈÒÀËÛÍ Á¯ÒÝÝÌÆ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð CAPITAL PRODUCTIVITY, at current prices, by divisions

Óëñûí ò¿âøèíä

At national level

պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé ãàçàð òàðèàëàí ìàë àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Agriculture, hunting, & forestry growing of crops livestock Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas, & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle &personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage, & communication

Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

354

Financial intermediation Real estate, renting, & business activities Other community, social, & personal service activities


SECTION 23. PRODUCTIVITY 23.5 ¯ÍÄÑÝÍ Ò¯¯ÕÈÉ ÝÄ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ Á¯ÒÝÝÌÆ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð ROW MATERIAL, at current prices, by divisions òºã. tog. Óëñûí ò¿âøèíä պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé ãàçàð òàðèàëàí ìàë àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

At national level Agriculture, hunting, & forestry growing of crops livestock Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas, & water supply Construction Hotels & restaurants Transport, storage, & communication Real estate, renting, & business activities Other community, social, & personal service activities

2002 3.3

2003 3.4

2004 3.9

2005* 4.7

22.7 131.8 1.9 0.6

7.0 134.0 2.3 0.6

19.6 69.5 4.5 0.5

19.4 70.0 4.6 0.5

0.9

1.2

1.2

1.2

0.5 1.0 11.1

0.6 0.8 6.3

0.5 0.8 8.0

1.7 0.8 7.9

1.3

20.5

6.9

6.9

6.4

12.2

16.0

16.1

2002 17.3

2003 16.0

2004 16.8

2005* 16.9

44.2 202.3 4.3 9.3

31.3 229.7 3.7 10.5

35.2 199.5 6.2 10.1

35.0 196.1 6.2 10.1

6.1

7.0

3.2

3.2

32.1

50.3

44.6

147.1

79.3

83.8

94.4

93.2

8.9 68.1

9.2 39.3

12.0 86.8

12.1 90.4

7.3

16.7

23.8

23.4

10.4

14.5

16.0

15.9

19.5 7.0

20.9 14.0

19.3 17.0

19.3 17.1

17.9

17.4

19.4

19.3

23.6 ÝÐ×ÈÌ Õ¯×ÍÈÉ Á¯ÒÝÝÌÆ, îíû ¿íýýð, ñàëáàðààð ELECTRICITY PRODUCTIVITY, at current prices, by divisions òºã. tog. Óëñûí ò¿âøèíä

At national level

պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé ãàçàð òàðèàëàí ìàë àæ àõóé Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàë Áîëîâñðîë Ýð¿¿ë, ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Agriculture, hunting, & forestry growing of crops livestock Mining & quarrying Manufacturing Electricity, gas, & water supply Construction Wholesale & retail trade; repair of motor veh., motocycle &personal & HH goods Hotels & restaurants Transport, storage, & communication Real estate, renting, & business activities Public administration & defense; compulsary social security Education Health & social work Other community, social, & personal service activities

Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: * Preliminary data

355


Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ

ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîîöîîíû õàìðàõ õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ ñóóðü ìýäýýëýë áîëîõ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàíä 2005 îíû ýöñèéí áàéäëààð 39.7 ìÿíãàí õóóëèéí ýòãýýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà á¿ðòãýãäñýíèé 22.5 ìÿíãà áóþó 56.8 õóâü íü òîãòìîë ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ýäãýýð àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 78.9 õóâèéã 1-9 àæèëëàã÷èäòàé, 8.9 õóâèéã 10-19 àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí íýãæ ýçýëæ, òýäãýýð íü íèéò àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 87.8 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 1998 îíû òîîëëîãîä ¿íäýñëýí áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàíã áàéãóóëæ, ò¿¿íèéã óëèðàë òóòàì øèíý÷ëýí áàÿæèëò õèéæ áàéíà.

356


SECTION 24. BUSINESS REGISTER

BUSINESS REGISTER Business register makes up the key information source for establishment of a frame of GDP estimate. By the end of 2005 business register captured 39.7 thousand legal units of which 22.5 thousand units or 56.8% were operating on the active basis. The employment size class of 78.9% of legal units was 1-9 whereas 8.9% of them employed 10-19 staff. These legal units hold 87.8% of the total figure.

Business register was established on the basis of 1998 establishment census and is quarterly updated.

357


Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ 24.1 ÕÓÓËÈÉÍ ÝÒÃÝÝÄ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF LEGAL UNITS, by aimags and the Capital, end of selected years Àéìàã, íèéñëýë ÁYÃÄ

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé Óëààíáààòàð

358

Aimags and the Capital TOTAL Áàðóóí á¿ñ Total Bayan-Ulgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd Õàíãàéí á¿ñ Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Uvurkhangai Khuvsgul Òºâèéí á¿ñ Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Umnugovi Selenge Tuv Ç¿¿í á¿ñ Total Dornod Sukhbaatar Khentii Óëààíáààòàð Ulaanbaatar

2002

2003

29 142

31 478

3 312 538 563 689 692 830

2 862 521 519 542 628 652

3 507 580 498 428 917 531 553

3 570 490 491 401 1 139 518 531

5 069 130 1 309 636 387 393 1 309 905

4 710 135 1 215 520 399 380 1 301 760

1 667 659 284 724

1 361 581 264 516

15 587

18 975

2004 34 218 West region 2 897 568 513 572 569 675 Khangai region 3 898 513 526 473 1 220 604 562 Center region 5 018 124 1 396 531 415 404 1 389 759 East region 1 442 603 285 554 Ulaanbaatar 20 963

2005 39 677

3 047 596 524 620 570 737 4 390 571 556 487 1 557 641 578 5 605 112 1 559 606 440 482 1 604 802 1 553 667 306 580 25 082


SECTION 24. BUSINESS REGISTER 24.2 ÕÓÓËÈÉÍ ÝÒÃÝÝÄ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF LEGAL UNITS, by sectors of economic activities, end of selected years Ñàëáàð

Sectors

ÁYÃÄ

TOTAL

պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, çàãàñ áàðèëò

Agriculture, Hunting, Foresty and Fish

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð

Minning and quarrying

Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð

Manufacturing

Öàõèëãààí õèé ¿éëäâýðëýë, óñ õàíãàìæ Áàðèëãà Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãàð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë àæèëëàãàà

Whole sale and Retail trade, Repair of motor vehicles, Household goods

Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð

2002

2003

2004

2005

29 142

31 478

34 218

39 677

2 098

1 928

1 958

2 208

237

297

297

373

3 066

2 684

2 699

3 087

Electricity, gas and water supply

225

209

220

236

Constraction

789

888

923

1 154

10 806

13 339

14 404

17 122

Hotels and restaurants

1 003

946

1 055

1 427

Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî

Transport, Storage and communications

740

625

720

996

Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë àæèëëàãàà

Financial services

547

736

895

1 217

¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà

Real estate, Renting and Bussiness activities

1 396

1 431

1 626

2 403

Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë àæèëëàãàà

Public administration and Defence, Compulsory social security

1 380

1 435

1 358

1 357

Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãàà

Education

1 765

1 765

1 810

1 972

Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë

Health and social work

1 698

1 809

1 878

1 994

Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Other community, Social and personal services

3 382

3 366

4 372

4 129

Áóñàä

Other

10

20

3

2

359


Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ 24.3 ÕÓÓËÈÉÍ ÝÒÃÝÝÄ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF LEGAL UNITS, by employment size class, end of selected years Àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëýã Employment size class

2002

2003

2004

2005

ÁYÃÄ

TOTAL

29 142

31 478

34 218

39 677

1-9 10 - 19 20 - 49 50 +

1-9 10 - 19 20 - 49 50 +

23 747 2 242 2 041 1 112

26 098 2 275 2 017 1 088

28 960 2 237 1 962 1 059

33 899 2 551 2 103 1 124

24.4 YÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ßÂÓÓËÆ ÁÀÉÃÀÀ ÕÓÓËÈÉÍ ÝÒÃÝÝÄ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF ACTIVE LEGAL UNITS, by aimags and the Capital, end of selected years Àéìàã, íèéñëýë

Aimags and the Capital

ÁYÃÄ

TOTAL

Á¿ãä Áàÿí-ªëãèé Ãîâü-Àëòàé Çàâõàí Óâñ Õîâä

Total Bayan-Ulgii Govi-Altai Zavkhan Uvs Khovd

Á¿ãä Àðõàíãàé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Îðõîí ªâºðõàíãàé Õºâñãºë

Total Arkhangai Bayankhongor Bulgan Orkhon Uvurkhangai Khuvsgul

Á¿ãä Ãîâüñ¿ìáýð Äàðõàí-Óóë Äîðíîãîâü Äóíäãîâü ªìíºãîâü Ñýëýíãý Òºâ

Total Govisumber Darkhan-Uul Dornogovi Dundgovi Umnugovi Selenge Tuv

Á¿ãä Äîðíîä Ñ¿õáààòàð Õýíòèé

Total Dornod Sukhbaatar Khentii

Óëààíáààòàð

Ulaanbaatar

2002 25 523

2003

2004

26 552

Áàðóóí á¿ñ

360

3 044 478 538 628 666 734 Õàíãàéí á¿ñ 3 226 551 451 402 817 475 530 Òºâèéí á¿ñ 3 811 117 579 540 381 385 963 846 Ç¿¿í á¿ñ 1 563 628 255 680 Óëààíáààòàð 13 879

25 356

2005 22 547

West region 2 462 449 423 505 524 561 3 041 436 393 365 927 414 506 3 536 124 551 472 371 365 941 712 1 201 504 239 458 16 312

2 279 422 410 496 414 537 Khangai region 2 962 417 371 406 802 442 524 Center region 3 620 116 664 450 363 358 985 684 East region 1 209 494 250 465 Ulaanbaatar 15 286

2 209 395 384 475 437 518 2 970 424 369 386 822 459 510 3 685 103 651 484 335 387 1 078 647 1 207 491 261 455 12 476


SECTION 24. BUSINESS REGISTER 24.5 YÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ßÂÓÓËÆ ÁÀÉÃÀÀ ÕÓÓËÈÉÍ ÝÒÃÝÝÄ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF ACTIVE LEGAL UNITS, by sectors of economic activities, end of selected years Ñàëáàð ÁYÃÄ

Sectors TOTAL

պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, Agriculture, Hunting, çàãàñ áàðèëò Foresty and Fish Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð

Minning and quarrying

Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð

Manufacturing

Öàõèëãààí õèé ¿éëäâýðëýë, óñ õàíãàìæ Áàðèëãà

2002

2003

2004

2005

25 523

26 552

25 356

22 547

1 701

1 432

1 304

1 300

187

219

172

177

2 285

1 840

1 454

1 470

Electricity, gas and water supply

199

181

174

177

Constraction

691

740

687

574

9 152

10 957

10 146

8 247

Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãàð Whole sale and Retail trade, àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éë Repair of motor vehicles, àæèëëàãàà Household goods Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð

Hotels and restaurants

874

816

817

908

Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî

Transport, Storage and communications

614

516

525

541

Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë

Financial services

512

623

682

755

¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà

Real estate, Renting and Bussiness activities

1 234

1 218

1 223

1 494

Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë àæèëëàãàà

Public administration and Defence, Compulsory social security

1 379

1 410

1 340

1 306

Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãàà Education

1 734

1 711

1 725

1 740

Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë Health and social work àæèëëàãàà

1 630

1 681

1 664

1 662

Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë÷èëãýý

Other community, Social and personal services

3 321

3 188

3 440

2 194

Áóñàä

Other

10

20

3

2

24.6 YÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ßÂÓÓËÆ ÁÀÉÃÀÀ ÕÓÓËÈÉÍ ÝÒÃÝÝÄ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF ACTIVE LEGAL UNITS, by employment size class, end of selected years Àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëýã Employment size class

2002

2003

2004

2005

ÁYÃÄ

TOTAL

25 523

26 552

25 356

22 547

1-9 10 - 19 20 - 49 50 +

1-9 10 - 19 '20 - 49 50 +

20 515 2 052 1 896 1 060

21 704 2 016 1 806 1 026

20 693 1 913 1 751 999

17 780 2 001 1 782 984

361


Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ 24.7 ÍÈÉÑËÝËÄ ÁYÐÒÃÝËÒÝÉ ÕÓÓËÈÉÍ ÝÒÃÝÝÄ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, ä¿¿ðãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF LEGAL UNITS, by districts, end of selected years Ä¿¿ðýã

ÁYÃÄ

Á¿ðòãýëòýé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà TOTAL Khan-Uul Baganuur Bayanzurkh Nalaikh Bayangol Sukhbaatar Chingeltei Bagakhangai Songinokhairkhan

Õàí óóë Áàãàíóóð Áàÿí ç¿ðõ Íàëàéõ Áàÿí ãîë Ñ¿õáààòàð ×èíãýëòýé Áàãà õàíãàé Ñîíãèíîõàéðõàí

ÁYÃÄ

Districts

Y¿íýýñ: ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà TOTAL

Õàí óóë Áàãàíóóð Áàÿí ç¿ðõ Íàëàéõ Áàÿí ãîë Ñ¿õáààòàð ×èíãýëòýé Áàãà õàíãàé Ñîíãèíîõàéðõàí

Khan-Uul Baganuur Bayanzurkh Nalaikh Bayangol Sukhbaatar Chingeltei Bagakhangai Songinokhairkhan

2002

15 587 1 072 252 1 950 342 2 946 4 308 3 177 29 1 511

13 879 930 245 1 819 290 2 552 3 734 3 061 22 1 226

2003

2004

2005

Registered legal units 18 975 20 963 1 658 252 2 943 321 3 771 4 671 3 379 27 1 953

25 082

1 987 236 3 374 312 4 009 5 181 3 526 13 2 325

2 476 290 3 955 408 4 464 6 468 4 078 29 2 914

Of which: active 16 312 15 286

12 476

1 374 218 2 328 291 3 396 3 888 3 110 21 1 686

1 493 159 2 573 239 3 206 3 320 2 647 13 1 636

1 065 173 1 782 246 2 435 3 248 1 769 20 1 738

24.8 ÕÓÓËÈÉÍ ÝÒÃÝÝÄ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò NUMBER OF LEGAL UNITS, by the legal status, end of selected years Õàðèóöëàãûí õýëáýð ÁYÃÄ Êîìïàíè Òºðèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàð Õîðøîî ͺõºðëºë Òºñºâò áàéãóóëëàãà Òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà Õóâèàðàà ýðõëýõ àæ àõóé

362

Legal status TOTAL Company State Enterprise Co-operative Partnership Budget Organisation Non-Government Organisation Proprietorship

2002

2003

2004

2005

29 142

31 478

34 218

39 677

13 603 432

18 299 417

20 299 387

25 064 506

2 290 3 053 4249 2434

2 574 3 572 4207 2409

2 666 3 365 4068 3433

3 033 3 652 3931 3491

3081

-

-

-


SECTION 25. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 25.1 ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÖÀÐ ÕYÐÝÝ, 2004 îíû áàéäëààð SIZE OF ECONOMY, as of 2004

Óëñ îðîí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Àôãàíèñòàí Àëáàíè Àëæèð Àíãîë Àðãåíòèí Àðìåí Àâñòðàëè Àâñòðè Àçåðáåéäæàí ÀÍÓ Àðàáûí Íýãäñýí Ýìèðàò Áàðóóí ýðýã, Ãàçûí çóðâàñ ÁÍÕÀÓ Áàíãëàäåø Áåëîðóñü Áåëüãè Áåíèí Áîëèâè Áîñíè Ãåðöîãîâèí Áîñòâàí Áðàçèë Áîëãàð Áóðêèíà Ôàñî Áóðóíäè ÁÍÀÑÀÓ ÁÍÑÓ Âåíåñóýë Âüåòíàì Ãîíêîíã /ÁÍÕÀÓ/ Ãàáîí Ãàìáèÿ ÿðæ Ãàíà Ãðåê Ãâàòåìàëè Ãâèíåé Ãâèíåé Áèññàó Ãàéòè Ãîíäóðàñ Äàíè Äîìèíèêàí Åãèïåò Çàìáè Çèìáàáå Èåìåí Èíäîíåç Èðàí Èðàê Èðëàíä Èçðàéë

Countries

Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan USA United Arab Emirates West Bank and Gaza China Bangladesh Belarus Belgium Benin Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Burkina Faso Burundi Korea, Dem. Rep. Korea, Rep. Venezuela, RB Vietnam Hong Kong, China Gabon Gambia, The Georgia Ghana Greece Guatemala Guinea Guinea-Bissau Haiti Honduras Denmark Dominican Republic Egypt, Arab Rep. Zambia Zimbabwe Yemen, Rep. Indonesia Iran, Islamic Rep. Iraq Ireland Israel

Íýã õ¿íä íîãäîõ Õ¿í àìûí Yíäýñíèé îðëîãî YÍÎ ÄÍÁ-èé GNI Õ¿í àì Ãàçàð íóòàã íÿãòðàë GNI per capita æèëèéí ìÿí. êâ.êì 1 êâ.êì/õ¿í ñàÿ ºñºëòèéí Surface PopuPopulation õóâü òýðáóì Ýçëýõ Ýçëýõ area lation density GDP mln people per àì.äîëëà áàéð àì.äîëëàð áàéð thous.km 2 ð bln.USD Rank USD Rank % growth sq.km .. 3 32 15 38 3 20 8 8 294

652 29 2382 1247 2780 30 7741 84 87 9629

.. 114 14 12 14 107 3 99 101 32

5.5 6.6 73.3 14.4 137.3 3.2 544.3 263.9 7.8 12168.5

.. 114. 49 85 35 143 14 21 105 1

..g 2120 2 270 930 3 580 1 060 27 070 32 280 940 41 440

.. 120 113 148 93 139 25 15 147 5

7. 5 5.9 5.2 11.1 9.0 7.0 3.0 2.2 10.2 4.2

4

84

52

102.7

40

23 770

31

8. 5

4

..

..

3.8

135

1 120

135

-1.7

1 296 139 10 10 8 9 4 2 184 8 13 7 22 48 26 82 7 1 1 5 22 11 12 9 2 8 7 5 9 73 11 13 20 218 67 .. 4 7

9 598e 144 208 33 113 1 099 51 582 8 515 111 274 28 121 99 912 332 .. 268 11 70 239 132 109 246 36 28 112 43 49 1 001 753 391 528 1 905 1 648 438 70 22

139 1 069 47 318 74 8 76 3 22 70 47 284 186 487 30 252 .. 5 148 65 95 86 113 37 55 305 63 127 181 73 15 33 39 120 41 .. 59 313

1938.0 61.3 21.0 326.0 3.7 8.6 8.0 7.7 551.6 21.3 4.4 0.7 .. 673.1 105.3 44.6 183.5 5.6 0.4 4.8 8.3 185.0 26.9 3.8 0.3 3.3 7.3 220.2 18.4 90.6 4.6 8.0 11.2 248.0 155.3 .. 139.6 118.0

5 52 75 18 139 101 104 106 13 73 133 189 .. 12 38 58 28 119 192 129 102 27 65 138 203 140 109 26 81 45 131 103 96 22 32 .. 34 36

1 500 440 2 140 31 280 450 960 2 040 4 360 3 000 2 750 350 90 ..g 14 000 4 030 540 26 660 4 080 280 1 060 380 16 730 2 190 410 160 400 1 040 40 750 2 100 1 250 400 620 550 1 140 2 320 ..j 34 310 17 360

129 174 119 17 172 145 122 82 97 99 183 208 .. 50 86 168 27 85 190 139 182 42 117 177 201 175 141 6 121 133 178 159 167 137 109 .. 12 39

10.1 6.3 11.0 2.9 2.7 3.6 6.2 4.9 4.9 5.6 3.9 5.5 .. 4.6 17.9 7.7 8.1 1.4 8.3 6.2 5.8 4.2 2.7 2.6 4.3 0.4 4. 6 2.4 2.0 4.2 4.6 -4.2 2.7 5.1 5.6 46. 5 4.9 4.4

363


Á¯ËÝà 25. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ YÇYYËÝËÒYYÄ (Õ¿ñíýãò 25.1-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 25.1 continuation )

Óëñ îðîí

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Èòàëè Èîðäàí Èñïàíè Èõ Áðèòàíè Êàìáîäæ Êàìåðóí Êàíàä Êîëóìáè Êîíãî /àðä÷èëñàí/ Êîíãî /ÁÍ/ ÊîñòàÐèêà Êîòèâîð /Çààíû ÿñàí 62 ýðýã/ 63 Êóáà 64 Êàçàêñòàí 65 Êåíè 66 Êóâåéò 67 Êèðãèç 68 Ëàîñ 69 Ëàòâè 70 Ëèâàí 71 Ëåñîòî 72 Ëèáåðè 73 Ëèâè 74 Ëèòâè 75 Ìàêåäîí 76 Ìàäàãàñêàð 77 Ìàëàâè 78 Ìàëàéç 79 Ìàëè 80 Ìàâðèòàíè 81 Ìàâðèêèé 82 Ìåêñèê 83 Ìîëäàâ 84 Ìîíãîë 85 Ìàðîêêî 86 Ìîçàìáèê 87 Ìúÿíìàð 88 Íàìèáè 89 Íåïàë 90 Íåäåðëàíä 91 Íèêàðàãóà 92 Íèãåð 93 Íèãåðèÿ 94 Íîðâåãè 95 Îìàí 96 ÎÕÓ 97 ªÀÁÍÓ 98 Ïàêèñòàí 99 Ïàíàìà 100 Ïàïóà Ãâèíåé 101 Ïàðàãâàé 102 Ïåðó 103 Ïîëüø

364

Countries

Õ¿í àìûí Yíäýñíèé îðëîãî íÿãòðàë Õ¿í àì Ãàçàð íóòàã GNI ìÿí. êâ.êì 1 êâ.êì/õ¿í ñàÿ Surface PopuPopulation òýðáóì Ýçëýõ area lation density 2 people per àì.äîëëà áàéð mln thous.km ð bln.USD Rank sq.km

Italy Jordan Spain United Kingdom Cambodia Cameroon Canada Colombia Congo, Dem. Rep. Congo, Rep. Costa Rica

58 5 43 60 14 16 32 45 56 4 4

Côte d'Ivoire

18 11 15 33 2 5 6 2 4 2 3 6 3 2 18 13 25 13 3 1 104 4 3 30 19 50 2 27 16 5 13 129 5 3 144 46 152 3 6 6 28 38

Cuba Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyz Republic Lao PDR Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Lithuania Macedonia, FYR Madagascar Malawi Malaysia Mali Mauritania Mauritius Mexico Moldova Mongolia Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal Netherlands Nicaragua Niger Nigeria Norway Oman Russian Federation South Africa Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Poland

301 89 505 244 181 475 9 985 1 139 2 345 342 51

Íýã õ¿íä íîãäîõ YÍÎ GNI per capita

àì.äîëëàð USD

ÄÍÁ-èé æèëèéí ºñºëòèéí õóâü Ýçëýõ GDP áàéð Rank % growth

196 62 86 247 78 34 4 43 25 11 83

1513.1 11.9 919.1 2013.4 4.8 13.0 905.0 90.9 6.4 2.9 19.0

7 92 8 4 128 90 9 43 116 145 79

26 280 2 190 21 530 33 630 350 810 28 310 2 020 110 760 4 470

28 117 34 13 183 151 21 123 206 152 80

1.2 7.7 3.1 3.1 7.7 4.3 2.9 4.1 6.3 3.6 4.2

322

56

13.6

87

760

152

1.6

111 2 725 580 18 200 237 65 10 30 111 1 760 65 26 587 118 330 1 240 1 026 2 1 958 34 1 567 447 802 677 824 147 42 130 1 267 924 324 310 17 098 1 219 796 76 463 407 1 285 313

102 6 59 138 27 25 37 346 59 34 3 55 80 31 134 76 11 3 608 54 128 2 67 25 76 2 186 481 44 11 141 15 8 9 37 197 43 13 15 22 125

.. 33.8 16.1 55.3 2.1 2.3 12.9 21.3 1.3 0.4 25.3 19.7 4.9 5.2 2.0 112.6 4.3 1.6 5.7 704.9 2.6h 1.5 46.9 5.3 .. 4.8 6.6 523.1 4.5 2.8 55.3 237.8 23.0 488.5 165.3 90.7 13.4 3.3 6.9 65.0 232.9

.. 60 83 55 155 154 91 74 166 195 68 77 126 124 156 37 134 163 118 10 147 164 56 122 .. 130 115 15 132 146 54 24 70 16 30 44 89 142 113 50 25

..j 2 250 480 22 470 400 390 5 580 6 010 730 120 4 400 5 740 2 420 290 160 4 520 330 530 4 640 6 790 720h 600 1 570 270 ..g 2 380 250 32 130 830 l 210 430 51 810 9 070 3 400 3 630 600 4 210 560 1 140 2 360 6 100

.. 114 171 33 178 180 75 73 156 205 81 74 105 189 201 79 184 169 78 70 157 161 128 192 .. 107 193 16 149 196 175 2 60 94 92 161 83 164 137 108 72

1.1 9.4 4.3 7.2 7.1 6.3 8.3 6.3 2.3 2.4 4.5 6.7 2.9 5.2 6.7 7.1 2.2 6.9 4.2 4.4 7.3 10.7 4.2 7.2 .. 6.0 3.5 1.4 5.1 0.9 6.0 2.9 3. 1 7.1 3.7 6.4 6.2 2.5 4.0 4.8 5.4


SECTION 25. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS (Õ¿ñíýãò 25.1-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 25.1 continuation )

Óëñ îðîí

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Ïîðòóãàëè Ïóýðòî-Ðèêî Ðóìûí Ðóàíäà Ñàóäûí Àðàá Ñåíåãàë Ñúåððà Ëåîí Ñèíãàïóð Ñëîâàê Ñëîâåíè Ñîìàëè Ñóäàí Ñèðè Òàäæèêñòàí Òàéëàíä Òàíçàíè Òîãî Òðèíèäàä Òîáàãî Òóíèñ Òóðê Òóðêìåíñòàí ÒÀÁÍÓ /Òºâ Àôðèê/ Óãàíäà Óêðàéí Óðóãâàé Óçáåêñòàí Óíãàð Ôèëèïïèí Ôèíëÿíä Ôðàíö ÕÁÍÃÓ Õîðâàò ×àä ×èëè ×åõ Øèíý Çåëàíä ØðèËàíêà Øâåä Øâåéöàðè Øâàçèëàíä Ýêâàäîð Ýë Ñàëüâàäîð Ýðèòðèÿ Ýñòîíè Ýòîïèÿ Ýíýòõýã ßìàéêà ßïîí

Countries

Portugal Puerto Rico Romania Rwanda Saudi Arabia Senegal Sierra Leone Singapore Slovak Republic Slovenia Somalia Sudan Syrian Arab Republic Tajikistan Thailand Tanzania Togo Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Central African Republic Uganda Ukraine Uruguay Uzbekistan Hungary Philippines Finland France Germany Croatia Chad Chile Czech Republic New Zealand Sri Lanka Sweden Switzerland Swaziland Ecuador El Salvador Eritrea Estonia Ethiopia India Jamaica Japan

Õ¿í àìûí Yíäýñíèé îðëîãî íÿãòðàë Õ¿í àì Ãàçàð íóòàã GNI ìÿí. êâ.êì 1 êâ.êì/õ¿í ñàÿ Surface PopuPopulation òýðáóì Ýçëýõ area lation density people per àì.äîëëà áàéð mln thous.km 2 ð bln.USD Rank sq.km 11 4 22 9 24 11 5 4 5 2 8 36 19 6 64 38 6 1 10 72 5 4 28 47 3 26 10 82 5 60 83 4 9 16 10 4 19 9 7 1 13 7 4 1 70 1 080 3 128

92 9 238 26 2 150 197 72 1 49 20 638 2 506 185 143 513 945 57 5 164 784 488 623 241 604 176 447 93 300 338 552 357 57 1 284 757 79 271 66 450 41 17 284 21 118 45 1 104 3 287 11 378

115 439 94 360 11 59 75 6 329 112 99 13 15 101 46 125 43 110 254 64 93 10 6 141 82 20 62 110 274 17 110 236 79 8 22 132 15 300 22 185 65 47 326 42 32 70 363 244 351

149.3 .. 64.2 1.9 242.9 7.2 1.1 105.0 34.9 29.5 .. 18.7 22.8 1.8 158.4 11.6m 1.9 11.4 26.3 269.0 .. 1.2 6.9 60.2 13.4 11.9 84.6 95.1 171.9 1888.4n 2532.3 30.3 2.3 84.2 93.3 81.2 19.5 322.3 366.5 1.9 28.9 15.7 0.8 9.5 7.6 673.2 8.7 4734.3

33 .. 51 158 23 110 175 39 59 62 .. 80 71 162 31 94 159 95 66 20 .. 169 112 53 88 93 46 41 29 6 3 61 152 47 42 48 78 19 17 160 63 84 180 99 107 11 100 2

Íýã õ¿íä íîãäîõ YÍÎ GNI per capita

àì.äîëëàð USD 14 220 ..0 2 960 210 10 140 630 210 24 760 6 480 14 770 ..g 530 1 230 280 2 490 320m 310 8 730 2 650 3 750 .. 310 250 1 270 3 900 450 8 370 1 170 32 880 30 370 30 690 6 820 250 5 220 9 130 19 990 1 010 35 840 49 600 1 660 2 210 2 320 190 7 080 110 620 3300k 37 050

ÄÍÁ-èé æèëèéí ºñºëòèéí õóâü Ýçëýõ GDP áàéð Rank % growth 49 .. 98 196 55 158 196 29 71 47 .. 169 134 190 104 185 187 61 102 89 .. 187 193 132 88 172 62 136 14 19 18 69 193 76 59 37 143 10 3 127 116 109 199 67 206 159 96 9

1.0 .. 8.3 4.0 5.2 6.2 7.4 8.4 5.5 4.6 .. 6.0 2.0 10.6 6.2 6.3 3.0 6.2 5.8 8.9 .. 1.3 5.7 12.1 11.9 7.7 4.6 6.1 3.7 2.3 1.6 3.8 29.8 6.1 4.4 4.4 5.4 3.6 2.1 2.1 6.9 1.5 1.8 7.8 13.1 6.9 0.9 2.7

365


Á¯ËÝà 25. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ YÇYYËÝËÒYYÄ (Õ¿ñíýãò 25.1-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 25.1 continuation )

Óëñ îðîí

Countries

ÄÝËÕÈÉ Áàãà áà äóíä îðëîãîòîé îðíóóä

WORLD Low & Middle income countries

Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí Äàëàéí îðíóóä

East Asia & Pacific countries

ªìíºä Àçèéí îðíóóä Äýä Ñàõàðûí Àôðèêèéí îðíóóä ªíäºð îðëîãîòîé îðíóóä

South Asian countries Sub-Saharan African countries High income countries

Õ¿í àìûí Yíäýñíèé îðëîãî íÿãòðàë Õ¿í àì Ãàçàð íóòàã GNI ìÿí. êâ.êì 1 êâ.êì/õ¿í ñàÿ Surface PopuPopulation òýðáóì Ýçëýõ area lation density mln people per àì.äîëëà áàéð thous.km 2 ð bln.USD Rank sq.km 6365s 5 361

1870s 1447s 726s 1004s

133941s

49w

99 346

16301s 5140s 24265s 34595s

55

Íýã õ¿íä íîãäîõ YÍÎ GNI per capita

àì.äîëëàð USD

ÄÍÁ-èé æèëèéí ºñºëòèéí õóâü Ýçëýõ GDP áàéð Rank % growth

40282t

6329w

4.1w

80501.1

1 502

7.1

118w

2647t

1416w

9.0w

303w

859.0t

594w

6.7w

31w

436.5t

601w

4.8w

30w

32245.3t

32112w

3.4w

Ýõ ¿¿ñâýð: Äýëõèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, 2006: Õ¿ñíýãò 1.1 Source: World development indicators, 2006: Table 1.1

Òàéëáàð: à. PPP - õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàðûí èíäåêñ. b. Äýëõèéí Áàíêíû Àòëàñûí àðãààð òîîöñîí . c. ªíäºð îðëîãòîé îðíû òîîíä îðîõ Õÿòàäûí Ãîíã Êîíãèéã ýíý òîîöîîíä îðóóëààã¿é. d. Ðåãðåññèéí àðãààð òîîöîâ, áóñäûã íü îëîí óëñûí ºðòãèéí çýðýãö¿¿ëýëòèéí õºòºëáºðèéí ñóóðü òîîöîîã òàðõààæ òîîöîâ. e. Õÿòàäûí Òàéâàí, Ìàêàî, Ãîíã Êîíãèéã îðóóëàâ. f. Áóñàä îðíóóäàä õýðýãëýæ áàéñàí àðãà÷ëàëààñ ººðèéã àøèãëàñàí ÀÍÓ áîëîí ÁÍÕÀÓ-ûí 1986 õî¸ð òàëûí çýðýãö¿¿ëýëòýä ¿íäýñëýí òîîöîâ (Ðóîèí Êàé 1995). Ýíý ò¿ð àðãà÷ëàë íü èðýõ æèë¿¿äýýñ äàõèí øèíý÷ëýãäýíý. g. Áàãà îðëîãîòîé îðîíä òîîöîâ h. Òðàíñíèñòðàãèéí òîî îðîîã¿é. i. Êîñîâîãûí òîî îðîîã¿é. j. Äóíäûí áàãà îðëîãîòîé îðíîîð òîîöîâ. k. ªìíºõ æèë¿¿äèéí òîî ìýäýýëýëä ¿íäýñëýí äóíäûí áàãà îðëîãîòîé îðíóóäûí íýãòãýñýí òîîöîîíä îðóóëàâ. l. ªìíºõ æèë¿¿äèéí òîî ìýäýýëýëä ¿íäýñëýí áàãà îðëîãîòîé îðíóóäûí íýãäñýí òîîöîîíä îðóóëàâ. l. Ǻâõºí Òàíçàíè óëñûí òîîöîîíä õàìààðíà. n. Ôðàíöûí Ãàÿíà, Ãâàäåëîï, Ìàðòèí, Ðåíåîíûã îðóóëàâ. o. ªíäºð îðëîãîòîé îðîíä òîîöîâ. Notes: a. PPP is purchasing power parity; see Definitions. b. Calculated using the World Bank Atlas method. c.Hong Kong,China,a high-income economy,is not included in this aggregate. d. Based on regression; others are extrapolated from international Comparison Program benchmark estimates. e. Includes Taiwan,China; Macao, China; and Hong Kong, China. f. Based on a 1986 bilateral comparison of China and the United States (Ruoen and Kai 1995) employing a different methodology than that used for other countries.This interim methodology will be revised in the next few years. g. Estimated to be low income. h. Excludes data for Transnistria. i. Excludes data for Kosova. j. Estimated to be lower middle income. k. Included in the aggregates for lower-middle-income economies based on earlier data. l. Included in the aggregates for low-income economies based on earlier data. m. Data refers to mainland Tanzania only. n. Includes French Guiana, Guadeloupe, Martinique, and Reunion. o. Estimated to be high.

366


SECTION 25. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 25.2 ÄÝËÕÈÉÍ ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÀÃ ÄÀÕÜ ÎÐÎËÖÎÎ, ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâèàð INTEGRATION WITH THE GLOBAL ECONOMY, % of GDP

Á¿ñ

ÄÝËÕÈÉ ªíäºð îðëîãîòîé îðíóóä: Y¿íýýñ ÀÍÓ ßïîí ÕÁÍÃÓ Áàãà áà äóíä îðëîãîòîé îðíóóä: Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí Äàëàéí îðíóóä: Y¿íýýñ Ìîíãîë ÁÍÕÀÓ ÁÍÀÑÀÓ Âüåòíàì Èíäîíåç Ëàîñ Ìàëàéç Òàéëàíä

Regions

WORLD

Ãàäààäûí øóóä Õóâèéí õºðºíãèéí Ãàäààä õóäàëäàà õºðºí㺠îðóóëàëò óðñãàë Trade in goods Gross private capital Gross foreign direct investment flows 2000 2004 2000 2004 2000 2004 40.0w 44.9w 29.1w 28.4w 8.8w 2.1w

High income

37.1

41.5

33.6

32.0

10.1

2.4

Of which: United States Japan Germany

20.7 17.7 56.3

20.0 22.1 59.4

16.9 10.3 40.8

20.0 14.4 27.4

5.1 0.9 13.3

2.2 0.7 -0.3

Low & middle income

51.6

58.1

10.9

11.9

3.5

0.5

East Asia & Pacific

65.6

71.1

13.3

9.4

3.9

0.1

Of which:Mongolia China Korea, D.R. Vietnam Indonesia Lao PDR Malaysia Thailand

93.4 43.9 .. 96.0 62.4 52.7 201.3 107.2

116.0 59.8 .. 125.4 49.4 35.4 195.9 119.2

10.1 12.7 .. 10.8 8.5 8.7 16.8 11.3

26.1 10.0 .. 5.8 4.6 .. 22.6 7.9

3.4 4.3 .. 4.1 4.2 5.4 2.0 2.8

0.0 0.1 .. 0.0 0.0 .. 1.3 0.1

ªìíºä Àçèéí îðíóóä: South Asia

24.3

27.9

3.1

5.4

0.6

0.2

¯¿íýýñ Àôãàíèñòàí Áàíãëàäåø Ïàêèñòàí Ýíýòõýã Åâðîï, Òºâ Àçè:

.. 31.5 32.8 62.4 65.6

47.2 35.7 32.6 25.0 70.9

.. 3.6 2.5 3.0 13.6

.. 1.9 3.5 5.9 18.8

.. 0.6 0.5 0.6 3.8

.. 0.0 0.1 0.2 0.9

60.0

48.1

13.3

16.0

2.4

1.8

51.1 40.0

67.7 53.1

13.3 9.3

18.1 12.8

6.6 0.9

0.3 0.3

Latin America & Caribian countries

37.7

44.6

10.5

10.4

4.5

0.7

Of which: Argentina Brazil Mexico

18.1 19.1 60.8

37.1 26.9 58.5

10.9 10.9 6.3

15.6 8.8 6.9

4.5 6.0 2.3

0.2 1.6 0.5

51.6

55.1

7.5

..

1.0

..

18.9

26.0

6.7

13.3

1.3

0.2

43.1 66.0

48.4 68.2

2.3 10.8

.. 20.0

0.0 1.1

.. 0.0

56.8

54.7

11.0

9.5

1.8

0.3

80.3 47.4

48.2 48.5

13.0 13.1

11.0 8.6

2.9 1.2

.. 0.7

Y¿íýýñ ÎÕÓ Ïîëüø Òóðê Ëàòèí Àìåðèê, Êàðèáèéí òýíãèñèéí îðíóóä: Y¿íýýñ Àðãåíòèí Áðàçèë Ìåêñèê

Of which: Afghanistan Bangladesh Pakistan India Europe & Central Asia Of which: Russian Federation Poland Turkey

Îéðõè Äîðíîä, Õîéä Middle East & N. Àôðèêèéí îðíóóä: African countries Y¿íýýñ Åãèïåò Èðàí Ñàóäûí Àðàá Äýä Ñàõàðûí Àôðèêèéí îðíóóä: Y¿íýýñ Íèãåðèÿ ªÀÁÍÓ

Of which: Egypt, Arab Rep. Iran, Islamic Rep. Saudi Arabia Sub-Saharan African countries Of which: Nigeria South Africa

Ýõ ¿¿ñâýð: Äýëõèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, 2002, 2006: Õ¿ñíýãò 6.1 Source: World development indicators, 2002, 2006: Table 6.1

367


Á¯ËÝà 25. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ YÇYYËÝËÒYYÄ 25.3 ÕªÃÆËÈÉÍ ÒÓÑËÀËÖÀÀÍÛ ÕÎÐÎÎÍÛ ÃÈØYYÍ ÎÐÍÓÓÄÀÀÑ 2004 ÎÍÄ ÕÓÂÀÀÐÈËÑÀÍ ÖÝÂÝÐ ÒÓÑËÀÌÆ, á¿ñýýð DISTRIBUTION OF NET AID BY DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE MEMBERS, 2004, by regions

Á¿ñ ÄÝËÕÈÉ Áàãà îðëîãîòîé îðíóóä Äóíä îðëîãîòîé îðíóóä Áàãà áà äóíä îðëîãîòîé îðíóóä Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí Äàëàéí îðíóóä Åâðîï, Òºâ Àçè Ëàòèí Àìåðèê, Êàðèáèéí òýíãèñèéí îðíóóä Îéðõè Äîðíîä, Õîéä Àôðèêèéí îðíóóä ªìíºä Àçèéí îðíóóä Äýä Ñàõàðûí Àôðèêèéí îðíóóä

Regions

Total

ßïîí Japan

17785.0s

5977.9s

Low income countries

20730.2

4 206.9

1 973.9

2 730.1

1 748.2

3 307.0

Middle income countries

21485.4

8 147.2

2 768.1

2 055.1

1 764.1

758.4

Low & middle income countries

57254.0

17 285.8

6 030.1

5 988.5

4 311.0

5 408.7

East Asia & Pacific countries

5,271.0

541.5

1980.3

395.0

456.6

202.3

Europe & Central Asia Latin America & Caribian countries Middle East & North African countries South Asian countries Sub-Saharan African countries

Regions WORLD

5230.6

1758.6

417.4

483.9

730.4

123.8

5141.7

1810.3

309.3

343.3

662.8

149.8

8073.3

4437.9

888.7

862.3

313.9

407.6

3452.1

1000.5

514.4

10.6

192.2

1020.7

17125.5

3497.9

641.3

3011.6

1246.5

2329.4

Íèäåðëàíä Netherlands 2722.8s

(Õ¿ñíýãò 25.3-ûí ¿ðãýëæëýë-Table 25.3 continuation ) Êàíàä Øâåä Íîðâåãè Èñïàíè Canada Sweden Spain Norway 2084.1s 2198.7s 1415.0s 1581.5s

Áóñàä Other 8236.1s

Low income countries

943.1

780.2

736.0

380.9

682.2

3273.6

Middle income countries

839.2

467.9

532.3

776.2

430.8

2977.5

2732.8

2080.7

2198.6

1413.6

1581.1

8210.6

East Asia & Pacific countries

141.6

110.0

138.4

49.9

68.0

1203.2

Europe & Central Asia Latin America & Caribian countries Middle East & North African countries South Asian countries Sub-Saharan African countries

188.4

119.3

238.7

117.6

167.0

902.2

289.0

211.5

188.5

631.5

90.5

476.2 434.9

Low & middle income countries

225.3

126.2

78.0

208.6

98.2

-112.1

168.5

121.0

26.9

167.5

346.4

1210.8

614.5

671.2

180.6

623.5

3124.9

Ýõ ¿¿ñâýð: Äýëõèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, 2006: Õ¿ñíýãò 6.12 Source: World development indicators, 2006: Table 6.12

368

ÀÍÓ USA

58838.7s

WORLD

Á¿ñ ÄÝËÕÈÉ Áàãà îðëîãîòîé îðíóóä Äóíä îðëîãîòîé îðíóóä Áàãà áà äóíä îðëîãîòîé îðíóóä Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí Äàëàéí îðíóóä Åâðîï, Òºâ Àçè Ëàòèí Àìåðèê, Êàðèáèéí òýíãèñèéí îðíóóä Îéðõè Äîðíîä, Õîéä Àôðèêèéí îðíóóä ªìíºä Àçèéí îðíóóä Äýä Ñàõàðûí Àôðèêèéí îðíóóä

Á¿ãä

ñàÿ àì.äîëëàð USD millions Èõ Áðèòàíè Ôðàíö ÕÁÍÃÓ United France Germany Kingdom 7130.4s 4298.3s 5408.9s


SECTION 25. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 25.4 ÕªÃÆËÈÉÍ ÀËÁÀÍ ¨ÑÍÛ ÒÓÑËÀËÖÀÀÍÀÀÑ ÕÀÌÀÀÐÀËÒÀÉ ÁÀÉÄÀË, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíîîð OFFICIAL DEVELOPMENT AID DEPENDENCY, by some selected countries of the regions

Á¿ñ

Õºãæëèéí àëáàí ¸ñíû öýâýð òóñëàìæ Net official development assistance

Íýã õ¿íä íîãäîõ òóñëàìæ Aid per capita

Òóñëàìæààñ õàìààðàëòàé áàéäëûí õàðüöàà Aid dependency ratios

ñàÿ àì. äîëëàð USD millions

äîëëàð USD

ÇÃ-ûí çàðäàëä YÍÎ-ä ýçëýõ % Èìïîðòîä ýçëýõ % ýçëýõ % Aid Aid as % of central Aid as % of government GNI as % of imports expenditure

Regions

2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 ÄÝËÕÈÉ WORLD 58 369s 87307s .. 14w .. 0.2w .. 0.7w Áàãà áà äóíä Low & middle income 56 482 85 456 11 16 0.7 1.0 1.8 2.8 îðëîãîòîé îðíóóä: countries: Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí East Asia & Pacific 8 464 6 916 5 4 0.4 0.3 1.0 0.6 Äàëàéí îðíóóä: countries: Y¿íýýñ Ìîíãîë 217 262 91 104 22.8 16.4w 27.7 18.3 Of which: Mongolia ÁÍÕÀÓ China 1 735 1 661 1 1 0.2 0.1 0.6 0.3 ÁÍÀÑÀÓ 75 196 3 9 .. .. .. .. Korea, Dem. Rep. Âüåòíàì Vietnam 1 700 1 830 11 22 5.4 4.1 9.4 .. Èíäîíåç Indonesia 1 731 84 8 0 1.2 0.0 2.6 0.1 Ëàîñ Lao PDR 281 270 53 47 16.8 11.4 41.5 .. Ìàëàéç Malaysia 45 290 2 12 0.1 0.3 0.0 .. Òàéëàíä Thailand 641 -2 11 0 0.5 0.0 0.8 0.0 ªìíºä Àçèéí îðíóóä: South Asian countries: 4 241 6 758 3 5 0.7 0.8 3.5 .. ¯¿íýýñ Àôãàíèñòàí 141 2 190 5 .. .. 38.0 .. .. Of which: Afghanistan Áàíãëàäåø Bangladesh 1 171 1 404 9 10 2.5 2.4 12.5 10.4 Ïàêèñòàí Pakistan 703 1 421 5 9 1.2 1.5 5.1 5.8 Ýíýòõýã India 1 487 691 1 1 0.3 0.1 1.8 .. Åâðîï, Òºâ Àçè: 10 867 11 869 23 25 1.0 0.7 1.9 1.5 Europe & Central Asia Y¿íýýñ ÎÕÓ Of which: Russian 1 565 1 313 11 9 0.7 0.2 2.1 0.9 Ïîëüø Poland 1 396 1 525 36 40 0.9 0.6 2.3 1.3 Òóðê Turkey 325 257 5 4 0.2 0.1 0.5 0.2 Ëàòèí Àìåðèê, Latin America & Caribian 4 987 6 869 10 13 0.2 0.4 0.7 1.2 Êàðèáèéí òýíãèñèéí countries: 76 91 2 2 0.0 0.1 0.2 0.2 Y¿íýýñ Àðãåíòèí Of which: Argentina Áðàçèë Brazil 322 285 2 2 0.1 0.0 0.3 0.3 Ìåêñèê - 54 121 -1 1 0.0 0.0 0.0 0.1 Mexico Îéðõè Äîðíîä, Õîéä Middle East & North 4 609 10 517 16 35 0.8 1.7 2.0 .. Àôðèêèéí îðíóóä: African countries: Y¿íýýñ Åãèïåò 1 328 1 458 21 20 1.3 1.9 5.6 5.3 Of which: Egypt Èðàí 130 189 2 3 0.1 0.1 0.7 .. Iran Ñàóäûí Àðàá Saudi Arabia 31 32 1 1 0.0 0.0 0.1 0.0 Äýä Ñàõàðûí Sub-Saharan African 13 453 26 004 20 36 4.0 5.3 3.5 13.9 Àôðèêèéí îðíóóä: countries: Y¿íýýñ Íèãåðèÿ 185 573 1 4 0.5 1.0 1.0 3.3 Of which: Nigeria ªÀÁÍÓ South Africa 488 617 11 14 0.4 0.3 1.3 0.9 Ýõ ¿¿ñâýð: Äýëõèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, 2002, 2006: Õ¿ñíýãò 6.11 Source: World development indicators, 2002, 2006: Table 6.11

2000

2004 .. .. ..

76.5 .. 2.2 .. 26.1 7.8 .. .. 2.9 .. .. 21.4 5.2 1.9 .. 2.6 2.6 0.4

w .. .. .. .. .. 0.2 .. .. 0.0 .. 288.8 28.7 10.2 0.6 .. 1.0 .. ..

..

..

0.2 0.2 0.0

0.3 .. ..

..

..

.. 0.2 ..

.. 0.6 ..

..

..

.. 1.3

.. 1.0

369


Á¯ËÝà 25. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ YÇYYËÝËÒYYÄ 25.5 ÄÍÁ-ÈÉ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÖ, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð STRUCTURE OF OUTPUT, by some selected countries of the regions

Á¿ñ ÄÝËÕÈÉ ªíäºð îðëîãîòîé îðíóóä: Y¿íýýñ ÀÍÓ ßïîí ÕÁÍÃÓ Áàãà áà äóíä îðëîãîòîé îðíóóä: Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí Äàëàéí îðíóóä: Y¿íýýñ Ìîíãîë ÁÍÕÀÓ ÁÍÀÑÀÓ Âüåòíàì Èíäîíåç Ëàîñ Ìàëàéç Òàéëàíä

Regions WORLD

պ人 àæ Àæ ¿éëäâýð àõóé Industry Agriculture 2000 2004 2000 2004 5w 4w 31w 28w

ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü % of GDP Áîëîâñðóóëàõ ¯éë÷èëãýý àæ ¿éëäâýð Services Manufacturing 2000 2004 2000 2004 22w 18w 64w 68w

High income countries:

..

2

..

26

..

18

..

72

Of which: USA Japan Germany Low & middle income countries: East Asia & Pacific countries: Of which: Mongolia China Korea, Dem. Rep. Vietnam Indonesia Lao PDR Malaysia Thailand

.. 1 1

1 1 1

.. 32 31

22 31 29

.. 22 23

15 21 23

.. 66 68

77 68 70

12

12

35

36

23

18

54

52

13

13

46

45

32

..

41

42

33 16 .. 24 17 53 11 10

21 13 .. 22 15 47 10 10

19 51 .. 37 47 23 45 40

30 46 .. 40 44 28 50 44

5 35 .. .. 18 26 17 33 32

5 .. 20 28 20 31 35

48 33 .. 39 36 24 44 49

49 41 .. 38 41 26 40 46

ªìíºä Àçèéí îðíóóä: South Asian countries:

13

21

26

27

16

16

49

52

¯¿íýýñ Àôãàíèñòàí Áàíãëàäåø Ïàêèñòàí Ýíýòõýã

Of which: Afghanistan Bangladesh Pakistan India

.. 25 22 25

.. 21 25 21

.. 24 23 27

.. 27 25 27

.. 15 15 16

.. 16 18 16

.. 51 51 48

.. 52 53 52

Åâðîï, Òºâ Àçè:

Europe & Central Asia

10

8

35

32

..

19

57

60

7

5

39

35

..

..

54

60

4 16

3 13

36 25

33 22

21 15

20 14

60 59

64 65

7

9

29

34

21

16

64

58

5 7 4.0

10 10 4

28 29 28

36 40 26

18 24 21

24 11 18

68 64 67

54 50 70

14

12

37

39

14

14

48

49

17 19 7

15 11 4

34 22 48

37 42 59

19 16 10

18 12 10

49 59 45

48 48 37

17

16

30

32

14

15

53

52

30

17

46

57

4

4

25

27

3

3

31

32

19

20

66

65

Y¿íýýñ ÎÕÓ Ïîëüø Òóðê Ëàòèí Àìåðèê, Êàðèáèéí òýíãèñèéí Y¿íýýñ Àðãåíòèí Áðàçèë Ìåêñèê Îéðõè Äîðíîä, Õîéä Àôðèêèéí îðíóóä: Y¿íýýñ Åãèïåò Èðàí Ñàóäûí Àðàá Äýä Ñàõàðûí Àôðèêèéí îðíóóä: Y¿íýýñ Íèãåðèÿ ªÀÁÍÓ

Of which: Russian Federation Poland Turkey Latin America & Caribian countries: Of which: Argentina Brazil Mexico Middle East & North African countries: Of which: Egypt Iran Saudi Arabia Sub-Saharan African countries: Of which: Nigeria South Africa

Ýõ ¿¿ñâýð: Äýëõèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, 2002, 2006: Õ¿ñíýãò 4.2 Source: World development indicators, 2002, 2006: Table 4.2

370


SECTION 25. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 25.6 ÄÍÁ-ÈÉ ÝÖÑÈÉÍ ÀØÈÃËÀËÒÛÍ Á¯ÒÝÖ, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð STRUCTURE OF FINAL DEMAND, by some selected countries of the regions

Á¿ñ

Regions

ÄÝËÕÈÉ ªíäºð îðëîãîòîé Y¿íýýñ ÀÍÓ ßïîí ÕÁÍÃÓ Áàãà áà äóíä îðëîãîòîé Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí Äàëàéí Y¿íýýñ Ìîíãîë ÁÍÕÀÓ

WORLD High income countries: Of which: USA Japan Germany Low & middle income countries: East Asia & Pacific countries: Of which: Mongolia China Korea, Dem. Rep. Vietnam Indonesia Lao PDR Malaysia Thailand South Asian countries: Of which: Afghanistan

ÁÍÀÑÀÓ Âüåòíàì Èíäîíåç Ëàîñ Ìàëàéç Òàéëàíä ªìíºä Àçèéí îðíóóä: ¯¿íýýñ Àôãàíèñòàí

2000 2004 2000 2004 2000 2004 61w 62w 17w 17w 22w 21w

2000 2004 2000 2004 2000 2004 23w 24w 23w 24w 23w 20w

61

63

17

18

22

20

22

23

22

23

22

19

68 56 58

71 57 59

14 16 19

16 18 19

21 26 23

18 24 17

11 10 33

10 12 38

13 8 33

14 10 33

18 28 23

13 27 21

60

60

14

13

23

25

31

33

29

32

26

27

54

52

11

10

30

34

42

43

37

40

35

39

66 47

57 49c

20 13

19 10

30 37

37 39

65 26

75 34

82 23

87 31

14 40

41

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

69 67 82 43 84

65 65 .. 43 57

6 7 5 11 9

6 8 .. 13 11

27 18 24 26 23

36 23 .. 23 27

.. 39 36 125 67

66 31 29 121 71

.. 31 48 104 59

74 27 42 100 66

25 26 13 47 31

32 24 .. 35 31

68

69

12

11

23

23

15

19

18

22

20

24

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

78

76

5

6

23

24

14

16

19

21

18

31

77 65

73 68

11 13

8 11

16 24

17 24

16 14

16 19

19 17

15 23

12 21

23 23

58

60

16

16

21

23

44

42

39

42

26

23

46

50

16

17

17

21

46

35

25

22

38

31

64 69

64 67

16 14

18 13

27 24

20 26

27 24

39 29

34 31

41 35

20 17

19 20

66

62

15

14

20

21

17

26

18

23

19

22

71 63 68

63 55 69

14 18 11

11 19 12

16 21 23

19 21 21

11 11 31

25 18 30

11 12 33

18 13 32

15 19 21

21 23 21

51

59

18

14

20

26

38

34

28

34

30

30

Of which: Egypt Iran Saudi

73 52 33

71 49 30

10 14 27

12 12 23

24 20 16

17 37 19

16 35 50

29 32 53

23 21 26

29 30 25

17 34 40

21 40 29

Sub-Saharan African countries:

66

65

17

18

17

19

32

32

32

33

17

16

Of which: Nigeria South Africa

45 64

38 63

21 18

22 20

23 15

22 18

52 29

55 27

41 26

37 27

34 18

27 14

Áàíãëàäåø Ïàêèñòàí Ýíýòõýã

Bangladesh Pakistan India Europe & Central Åâðîï, Òºâ Àçè: Asia Of which: Russian Y¿íýýñ ÎÕÓ Federation Ïîëüø Poland Òóðê Turkey Ëàòèí Àìåðèê, Êàðèáèéí Latin America & òýíãèñèéí Caribian countries: îðíóóä: Y¿íýýñ Àðãåíòèí Of which: Argentina Áðàçèë Brazil Ìåêñèê Mexico Îéðõè Äîðíîä, Middle East & North Õîéä Àôðèêèéí African countries: îðíóóä: Y¿íýýñ Åãèïåò Èðàí Ñàóäûí Äýä Ñàõàðûí Àôðèêèéí îðíóóä: Y¿íýýñ Íèãåðèÿ ªÀÁÍÓ

Çàñãèéí ªðõèéí ¯íäñýí Äîòîîäûí Áàðàà, Áàðàà, ãàçðûí ýöñèéí õºðºíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ¿éë÷èëãýýíèé íèéò õýðýãëýý õýðýãëýý íèéò General õóðèìòëàë èìïîðò ýêñïîðò Household government Gross Imports of Exports of õóðèìòëàë final final domestic goods and goods and Gross capital consumption consumption savings services services formation expenditure expenditure

42

Ýõ ¿¿ñâýð: Äýëõèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, 2002, 2006: Õ¿ñíýãò 4.8 Source: World development indicators, 2002, 2006: Table 4.8

371


Á¯ËÝà 25. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ YÇYYËÝËÒYYÄ 25.7 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð INTERNATIONAL TRADE, selected countries of the regions

Á¿ñ

Regions

ÄÝËÕÈÉ

WORLD

ªíäºð îðëîãîòîé Y¿íýýñ ÀÍÓ ßïîí ÕÁÍÃÓ Áàãà áà äóíä îðëîãîòîé îðíóóä: Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí Äàëàéí îðíóóä:

High income countries: Of which: USA Japan Germany Low & middle income countries:

Y¿íýýñ Ìîíãîë

Of which: Mongolia

East Asia & Pacific countries:

ÁÍÕÀÓ ÁÍÀÑÀÓ Âüåòíàì Èíäîíåç Ëàîñ Ìàëàéç Òàéëàíä ªìíºä Àçèéí îðíóóä: ¯¿íýýñ Àôãàíèñòàí Áàíãëàäåø Ïàêèñòàí Ýíýòõýã

China Korea, Dem. R Vietnam Indonesia Lao PDR Malaysia Thailand South Asian countries: Of which: Afghanistan Bangladesh Pakistan India Europe & Central Åâðîï, Òºâ Àçè: Asia

Y¿íýýñ ÎÕÓ Ïîëüø Òóðê Ëàòèí Àìåðèê, Êàðèáèéí òýíãèñèéí

Of which: Russian Federation

Poland Turkey Latin America & Caribian countries: Of which: Y¿íýýñ Àðãåíòèí Argentina Áðàçèë Brazil Ìåêñèê Mexico Îéðõè Äîðíîä, Middle East & Õîéä Àôðèêèéí North African countries: îðíóóä: Y¿íýýñ Åãèïåò Of which: Egypt Èðàí Iran Saudi Ñàóäûí Äýä Ñàõàðûí Sub-Saharan Àôðèêèéí African countries: îðíóóä: Y¿íýýñ Íèãåðèÿ Of which: Nigeria ªÀÁÍÓ South Africa

6 355 992t 9,145, 027t 1 430 843s

2,190,577t

6 565 299t

4 612 247

6,672, 648

1 169 694

1,767, 896

4 949 031

6,962, 657

1 102 710

1,652, 657

781 125 479 249 551 505

818 775 565 807 912 261

272 110 68 303 80 480

321 837 94 933 133 856

1257 636 379 511 502 827

1525 516 454 543 716 926

201 060 115 686 132 593

263 598 134 013 191 706

1 743 942

2,472, 407

261 149

423 636

1 616 357

2,413, 971

296 831

468 869

711 644

966 841

85 404

129 117

620 409

903 670

108 994

160 657

9,376, 351t 1 399 541s

2,117,904t

355

880

73

329

550

990

140

496

249 297 655 14 450 62 124 320 98 237 69 057

593 329 1 380 25 625 72 330 361 126 503 97 414

30 146 .. 2 702 5 060 101 11 800 13 785

62 056 .. 2 948 17 331 127 13 459 18 932

225 097 900 15 635 33 515 580 82 210 61 924

561 230 2 540 31 091 54 895 506 105 287 95 353

35 858 .. 3 252 14 755 49 14 622 15 329

71 602 .. 3 698 28 265 5 17 323 22 948

64 252

104 394

20 908

44 325

79 318

140 502

25 126

50 739

130

420

..

..

450

2 300

..

..

6 500 9 173 42 295

8 150 13 379 75 595

283 1 284 17 670

420 1 697 39 638

8 360 11 048 50 455

12 026 17 949 97 339

1 523 2 109 19 601

1 835 5 089 40 950

306 069

623 360

73 142

121 538

311 688

631 428

60 019

113 048

105 200

183 452

9 632

20 164

45 500

96 307

17 352

32 766

31 650 26 572

74 854 63 121

10 390 19 232

13 437 23 806

48 940 53 499

89 174 97 540

8 866 7 620

12 272 10 299

356 115

463 326

48 444

61 844

381 064

436 972

65 290

74 822

26 298

34 453

4 374

5 065

25 149

22 320

8 612

6 596

55 086 166 424

96 475 189 083

8 846 13 567

11 615 13 931

58 532 182 635

65 921 206 423

15 869 16 790

16 111 19 250

213 202

170 601

23 880

..

137 575

160 252

25 933

..

4 689 30 017 84 060

7 682 44 446 126 230

9 687 1 357 4 785

14 046 .. 5 852

14 010 15 220 30 300

12 831 34 705 44 576

7 161 1 577 10 942

7 470 .. 11 057

92 560

143 866

9 371

24 238

85 932

141 150

11 470

38 142

20 100 29 983

23 657 46 029

980 4 930

3 336 8 066

12 910 29 695

11 096 57 100

3 311 5 449

4 969 9 079

Ýõ ¿¿ñâýð: Äýëõèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, 2002, 2006: Õ¿ñíýãò 4.4-4.7 Source: World development indicators, 2002, 2006: Table 4.4-4.7

372

ñàÿ àì.äîëëàð USD millions Èìïîðò Imports Áàðàà Goods ¯éë÷èëãýý Services 2000 2004 2000 2004

Ýêñïîðò Exports Áàðàà Goods ¯éë÷èëãýý Services 2000 2004 2000 2004


SECTION 25. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 25.8 ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÛÍ ÕÝÐÝÃÆÈËÒ , á¿ñ íóòãè