Page 1

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

ÃÀÐ×Èà ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÒÎÃÒÎÎË 407.

Yíäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 04 ä¿ãýýð ä¿ãíýëòèéí òóõàé

Äóãààð 64

1894

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÇÀÐËÈà 408. 409. 410. 411. 412.

Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé

Äóãààð 176

1894

Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé

Äóãààð 177

1895

Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé

Äóãààð 179

1895

Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé

Äóãààð 182

1896

Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé

Äóãààð 183

1896

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÒÎÃÒÎÎË 413.

Ãàçðûã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíä àâàõ òóõàé

Äóãààð 343

1897

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ÕÓÓËÈÉÍ ÖÝÖÈÉÍ ÒÎÃÒÎÎË 414.

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñãèéí çàðèì çààëò ¯íäñýí õóóëèéí õîëáîãäîõ çààëòûã çºð÷ñºí ýñýõ òóõàé ìàðãààíûã ýöýñëýí øèéäâýðëýñýí òóõàé Äóãààð 01

1893

1935


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÒÎÃÒÎÎË 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 28-íû ºäºð

Óëààíáààòàð õîò

Äóãààð 64

Yíäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 04 ä¿ãýýð ä¿ãíýëòèéí òóõàé Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ÷óóëãàíû õóðàëäààíû äýãèéí òóõàé õóóëèéí 32 äóãààð ç¿éëèéí 32.1.4 äýõ çààëòûã ¿íäýñëýí Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëààñ ÒÎÃÒÎÎÕ íü: 1.“Ø¿¿õèéí èðãýäèéí òºëººëºã÷èéí ýðõ ç¿éí áàéäëûí òóõàé õóóëèéí 3 äóãààð ç¿éëèéí 3.3.1 äýõ çààëòàä “ìàðãààíûã õÿíàí øèéäâýðëýõ ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿íä îðîëöîõ”, ìºí õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éëèéí 12.1 äýõ õýñýãò “Õýðýã, ìàðãààíûã àíõàí øàòíû æóðìààð ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýð õÿíàí øèéäâýðëýõ ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿íä íýã èðãýäèéí òºëººëºã÷ îðîëöóóëíà.” ãýæ òóñ òóñ çààñíû “ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿íä” ãýñýí íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí ĺ÷èí åñä¿ãýýð ç¿éëèéí 2 äàõü õýñãèéí “Åðºíõèéëºã÷, Åðºíõèé ñàéä, Óëñûí Èõ Õóðëûí áà Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿í, òºð, íàì, îëîí íèéòèéí áóñàä áàéãóóëëàãûí àëáàí òóøààëòàí, èðãýí õýí áîëîâ÷ ø¿¿ã÷ýýñ ø¿¿í òàñëàõ ¿¿ðãýý õýðýãæ¿¿ëýõýä õºíäëºí㺺ñ îðîëöîæ áîëîõã¿é” ãýñýí çààëòûã çºð÷ñºí áàéíà.” ãýñýí Ìîíãîë Óëñûí Yíäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 13-íû ºäðèéí 04 ä¿ãýýð ä¿ãíýëòèéã õ¿ëýýí çºâøººðºõ áîëîìæã¿é ãýæ ¿çñ¿ãýé. 2.Ýíý òîãòîîëûã 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 28-íû ºäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÄÀÐÃÀ

Ç.ÝÍÕÁÎËÄ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÇÀÐËÈà 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 18-íû ºäºð

Äóãààð 176

Óëààíáààòàð õîò

Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí 33 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí 5, Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí òóõàé õóóëèéí 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 3, Äèïëîìàò àëáàíû òóõàé õóóëèéí 16 äóãààð ç¿éëèéí 16.1 äýõ õýñãèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÇÀÐËÈà ÁÎËÃÎÕ íü:

1894


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

Ìîíãîë Óëñààñ Òóðêìåíèñòàí Óëñàä ñóóãàà Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéä Î÷èðûí Î÷èðæàâûã ýã¿¿ëýí òàòàæ, Ìîíãîë Óëñààñ Òóðêìåíèñòàí Óëñàä ñóóõ Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéäààð Áàäàìäîðæèéí Áàòõèøèãèéã òîìèëñóãàé. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×

Ö.ÝËÁÝÃÄÎÐÆ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÇÀÐËÈà 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 18-íû ºäºð

Óëààíáààòàð õîò

Äóãààð 177 Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé

Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí 33 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí 5, Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí òóõàé õóóëèéí 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 3, Äèïëîìàò àëáàíû òóõàé õóóëèéí 16 äóãààð ç¿éëèéí 16.1 äýõ õýñãèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÇÀÐËÈà ÁÎËÃÎÕ íü: Ìîíãîë Óëñààñ Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ãðåê Óëñàä ñóóãàà Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéä Öýðýíäîðæèéí Ãàíõóÿãèéã ýã¿¿ëýí òàòàæ, Ìîíãîë Óëñààñ Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ãðåê Óëñàä ñóóõ Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéäààð Ëõàìñ¿ðýíãèéí Ä¿ãýðæàâûã òîìèëñóãàé. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×

Ö.ÝËÁÝÃÄÎÐÆ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÇÀÐËÈà 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 29-íèé ºäºð

Äóãààð 179

Óëààíáààòàð õîò

Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí 33 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí 5, Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí òóõàé õóóëèéí 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 3, Äèïëîìàò àëáàíû òóõàé õóóëèéí 16 äóãààð ç¿éëèéí 16.1 äýõ õýñãèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÇÀÐËÈà ÁÎËÃÎÕ íü:

1895


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

Ìîíãîë Óëñààñ Á¿ãä Íàéðàìäàõ Óçáåêèñòàí Óëñàä ñóóãàà Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéä Î÷èðûí Î÷èðæàâûã ýã¿¿ëýí òàòàæ, Ìîíãîë Óëñààñ Á¿ãä Íàéðàìäàõ Óçáåêèñòàí Óëñàä ñóóõ Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéäààð Áàäàìäîðæèéí Áàòõèøèãèéã òîìèëñóãàé. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×

Ö.ÝËÁÝÃÄÎÐÆ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÇÀÐËÈà 2013 îíû 12 äóãààð ñàðûí 03-íû ºäºð

Óëààíáààòàð õîò

Äóãààð 182 Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé

Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí 33 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí 5, Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí òóõàé õóóëèéí 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 3, Äèïëîìàò àëáàíû òóõàé õóóëèéí 16 äóãààð ç¿éëèéí 16.1 äýõ õýñãèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÇÀÐËÈà ÁÎËÃÎÕ íü: Ìîíãîë Óëñààñ Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ìàêåäîí Óëñàä ñóóãàà Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéä Öýðýíäîðæèéí Ãàíõóÿãèéã ýã¿¿ëýí òàòàæ, Ìîíãîë Óëñààñ Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ìàêåäîí Óëñàä ñóóõ Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéäààð Ëõàìñ¿ðýíãèéí Ä¿ãýðæàâûã òîìèëñóãàé. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×

Ö.ÝËÁÝÃÄÎÐÆ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÇÀÐËÈà 2013 îíû 12 äóãààð ñàðûí 03-íû ºäºð

Äóãààð 183

Óëààíáààòàð õîò

Ýë÷èí ñàéäûã ýã¿¿ëýí òàòàõ, òîõîîí òîìèëîõ òóõàé Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí 33 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí 5, Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí òóõàé õóóëèéí 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 3, Äèïëîìàò àëáàíû òóõàé õóóëèéí 16 äóãààð ç¿éëèéí 16.1 äýõ õýñãèéã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÇÀÐËÈà ÁÎËÃÎÕ íü:

1896


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

Ìîíãîë Óëñààñ Ðóìûí Óëñàä ñóóãàà Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéä Öýðýíäîðæèéí Ãàíõóÿãèéã ýã¿¿ëýí òàòàæ, Ìîíãîë Óëñààñ Ðóìûí Óëñàä ñóóõ Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéäààð Ëõàìñ¿ðýíãèéí Ä¿ãýðæàâûã òîìèëñóãàé. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×

Ö.ÝËÁÝÃÄÎÐÆ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÒÎÃÒÎÎË 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 12-íû ºäºð

Óëààíáààòàð õîò

Äóãààð 343 Ãàçðûã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíä àâàõ òóõàé

Ãàçðûí òóõàé õóóëèéí 18.1.2, Óñ öàã óóð, îð÷íû õÿíàëò øèíæèëãýýíèé òóõàé õóóëèéí 11.3-ò çààñíûã ¿íäýñëýí Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðààñ ÒÎÃÒÎÎÕ íü: 1. Öàã àãààðûí òºëºâ áàéäëûí áàéíãûí àæèãëàëòûí òàëáàéí çîðèóëàëòòàé íèéò 42292.7 ãà ãàçðûã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíä àâ÷, òàëáàéí õýìæýý, õèëèéí çààãèéí ñîëáèöëûã õàâñðàëò ¸ñîîð áàòàëñóãàé. 2. Óñ, öàã óóð, îð÷íû øèíæèëãýý õèéõýä çîðèóëñàí òàëáàéãààñ ãàäàãø 100 ìåòðèéí äîòîð õàìãààëàëòûí á¿ñ òîãòîîæ, õýìæèëò, øèíæèëãýý õèéõýä ñààä áîëîõ àëèâàà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõûã õîðèãëîñóãàé. 3. Óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíä àâñàí òàëáàéä ãýð÷èëãýý îëãîæ, àéìàã, íèéñëýëèéí Óñ, öàã óóð, îð÷íû øèíæèëãýýíèé àëáàäòàé ãàçàð ýçýìøèõ ãýðýý áàéãóóëæ àæèëëàõûã àéìàã, íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãà íàðò äààëãàñóãàé. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ ÑÀÉÄ

Í.ÀËÒÀÍÕÓßÃ

ÁÀÐÈËÃÀ, ÕÎÒ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛÍ ÑÀÉÄ

Ö.ÁÀßÐÑÀÉÕÀÍ

1897


1898

5

4

3

2

1

¹

Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé

Àéìãèéí íýð

Öýöýðëýã Öýöýðëýã Öýöýðëýã Öýöýðëýã Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Õàøààò Õàøààò Õàøààò Õàøààò ªãèé íóóð ªãèé íóóð ªãèé íóóð ªãèé íóóð ªëçèéò ªëçèéò ªëçèéò ªëçèéò

Ñóìûí íýð 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48

53 53 53 53 19 19 19 19 26 26 26 26 39 39 39 39 5 5 5 5

ªðãºðºã 8.4 8.38 8.08 8.08 10.13 10.32 10.09 9.92 50.43 50.42 50.16 50.17 53.15 53.17 52.92 52.89 55.55 56.26 56.16 55.41

101 101 101 101 101 101 101 101 103 103 103 103 102 102 102 102 102 102 102 102

14 14 14 14 6 6 6 6 8 8 8 8 32 32 32 32 33 33 33 33

Óðòðàã 14.29 14.68 14.63 14.24 34.01 34.34 34.61 34.28 27.23 27.52 27.49 27.2 52.46 52.7 52.73 52.46 4.92 5.13 5.88 5.64 360.1

42.1

49

78.7

76.5

Òàëáàéí õýìæýý (ì2)

ÖÀà ÀÃÀÀÐÛÍ ÒªËªÂ ÁÀÉÄËÛÍ ÁÀÉÍÃÛÍ ÀÆÈÃËÀËÒÛÍ ÒÀËÁÀÉÍ ÕÈË ÇÀÀÃÈÉÍ ÝÐÃÝËÒÈÉÍ ÖÝï¯ÄÈÉÍ ÑÎËÁÈÖËÛÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Çîðèóëàëò

Çàñãèéí ãàçðûí 2013 îíû 343 ä¿ãýýð òîãòîîëûí õàâñðàëò

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


Àðõàíãàé Àðõàíãàé 6 Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé 7 Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé 8 Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé 9 Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé 10 Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé 11 Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé 12 Àðõàíãàé Àðõàíãàé

ªíäºð-Óëààí ªíäºð-Óëààí ªíäºð-Óëààí ªíäºð-Óëààí Òàðèàò Òàðèàò Òàðèàò Òàðèàò ×óëóóò ×óëóóò ×óëóóò ×óëóóò Ýðäýíýìàíäàë Ýðäýíýìàíäàë Ýðäýíýìàíäàë Ýðäýíýìàíäàë Õàíãàé Õàíãàé Õàíãàé Õàíãàé Öàõèð Öàõèð Öàõèð Öàõèð Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò

48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 48 48 48 48 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48

2 2 2 2 9 9 9 9 32 32 32 32 31 31 31 31 51 51 51 51 6 6 6 6 43 43 43 43

46.88 46.92 46.67 46.63 25.5 25.55 24.7 24.67 28.04 28.16 27.95 27.84 45.47 45.53 44.69 44.63 27.97 28.22 28.25 28.01 20.75 21.01 21.01 20.75 23.83 24.04 24.07 23.86

100 100 100 100 99 99 99 99 100 100 100 100 101 101 101 101 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100

30 30 30 30 52 52 52 52 13 13 13 13 22 22 22 22 26 26 26 26 8 8 8 8 46 46 46 46

20.78 21.05 21.14 20.87 34.48 35.65 35.68 34.51 45.25 45.48 45.71 45.47 4.26 5.52 4.32 5.6 5.23 5.13 5.39 5.49 6.86 6.86 7.15 7.15 0.47 0.41 0.65 0.71 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

43.3

48.4

33

Àæèãëàëòûí òàëáàé 47.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

629.8

676.7

Àæèãëàëòûí òàëáàé

45.6

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/

1899


1900

3

2

1

16

15

14

13

Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Àðõàíãàé Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí

Õàéðõàí Õàéðõàí Õàéðõàí Õàéðõàí Áàòöýíãýë Áàòöýíãýë Áàòöýíãýë Áàòöýíãýë Õîòîíò Õîòîíò Õîòîíò Õîòîíò Òºâøð¿¿ëýõ Òºâøð¿¿ëýõ Òºâøð¿¿ëýõ Òºâøð¿¿ëýõ Áàÿí-Àãò Áàÿí-Àãò Áàÿí-Àãò Áàÿí-Àãò Áàÿííóóð Áàÿííóóð Áàÿííóóð Áàÿííóóð Áóãàò Áóãàò Áóãàò Áóãàò

48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 47 47 47 47 49 49 49 49

36 36 36 36 47 47 47 47 21 21 21 21 23 23 23 23 2 2 2 2 49 49 49 49 3 3 3 3

45.67 45.74 45.1 45.04 35.78 35.98 35.97 35.76 49.19 49.44 49.48 49.22 12.1 12.72 12.55 11.93 28.48 28.76 28.77 28.5 52.22 52.46 52.49 52.24 33.66 33.71 33.45 33.4

101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 101 101 101 101 102 102 102 102 104 104 104 104 103 103 103 103

56 56 56 56 57 57 57 57 27 27 27 27 54 54 54 54 5 5 5 5 26 26 26 26 40 40 40 40

11.99 12.77 12.76 12 44.81 44.83 45.27 45.25 52.88 52.82 53.09 53.14 30.69 31 31.75 31.41 28.72 28.7 29.11 29.12 54.84 54.78 55.16 55.21 25.12 25.47 25.52 25.19 58.4

60.1

68.8

33.1

45

58.2

309.5

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


Áóëãàí Áóëãàí 4 Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí 5 Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí 6 Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí 7 Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí 8 Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí 9 Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí 10 Áóëãàí Áóëãàí

Á¿ðýãõàíãàé Á¿ðýãõàíãàé Á¿ðýãõàíãàé Á¿ðýãõàíãàé Äàøèí÷èëýí Äàøèí÷èëýí Äàøèí÷èëýí Äàøèí÷èëýí Ñàéõàí Ñàéõàí Ñàéõàí Ñàéõàí Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Õàíãàë Õàíãàë Õàíãàë Õàíãàë Õèøèã-ªíäºð Õèøèã-ªíäºð Õèøèã-ªíäºð Õèøèã-ªíäºð Õóòàã-ªíäºð Õóòàã-ªíäºð Õóòàã-ªíäºð Õóòàã-ªíäºð

48 48 48 48 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 49 49 49 49

15 15 15 15 50 50 50 50 39 39 39 39 27 27 27 27 19 19 19 19 17 17 17 17 23 23 23 23

6.44 6.64 6.82 6.63 50 50.27 50.27 50.02 54.09 54.35 54.36 54.09 20.51 20.52 19.91 19.91 14.88 15.14 15.13 14.87 47.7 47.96 47.97 47.71 37.03 37.24 37.23 37.02

103 103 103 103 104 104 104 104 102 102 102 102 103 103 103 103 104 104 104 104 103 103 103 103 102 102 102 102

52 52 52 52 2 2 2 2 37 37 37 37 58 58 58 58 22 22 22 22 25 25 25 25 42 42 42 42

4.6 4.35 4.64 4.89 36.76 36.73 37.13 37.15 3.25 3.25 3.58 3.58 38.5 39.31 39.36 38.55 46.62 46.61 46.91 46.92 37.24 37.23 37.58 37.56 32.28 32.29 32.63 32.61 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

48.9

54.1

44.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé 55.4

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

65.4

304.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé

65.8

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/

1901


Áóëãàí Áóëãàí 11 Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí 12 Áóëãàí Áóëãàí Äàðõàí-Óóë Äàðõàí-Óóë 1 Äàðõàí-Óóë Äàðõàí-Óóë Äàðõàí-Óóë Äàðõàí-Óóë 2 Äàðõàí-Óóë Äàðõàí-Óóë Äàðõàí-Óóë Äàðõàí-Óóë 3 Äàðõàí-Óóë Äàðõàí-Óóë Äóíäãîâü Äóíäãîâü 1 Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü 2 Äóíäãîâü Äóíäãîâü

Îðõîí Îðõîí Îðõîí Îðõîí Ðàøààíò Ðàøààíò Ðàøààíò Ðàøààíò Îðõîí Îðõîí Îðõîí Îðõîí Õîíãîð Õîíãîð Õîíãîð Õîíãîð Øàðûí ãîë Øàðûí ãîë Øàðûí ãîë Øàðûí ãîë Áàÿíæàðãàëàí Áàÿíæàðãàëàí Áàÿíæàðãàëàí Áàÿíæàðãàëàí Ãîâü-Óãòààë Ãîâü-Óãòààë Ãîâü-Óãòààë Ãîâü-Óãòààë

48 48 48 48 47 47 47 47 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 45 45 45 45 46 46 46 46

37 37 37 37 22 22 22 22 50 50 50 50 18 18 18 18 14 14 14 14 45 45 45 45 2 2 2 2

29.13 29.38 29.42 29.16 22.54 22.54 22.28 22.28 48.36907 48.25882 47.75541 47.87816 32.58443 31.98712 32.30525 32.91394 42.14828 42.18476 41.56959 41.54486 24.4 24.45 24.18 24.16 38.06 38.16 37.91 37.81

103 103 103 103 103 103 103 103 106 106 106 106 105 105 105 105 106 106 106 106 108 108 108 108 107 107 107 107

32 32 32 32 56 56 56 56 8 8 8 8 55 55 55 55 24 24 24 24 0 0 0 0 29 29 29 29

54.75 54.7 55.09 55.13 53.77 54.05 54.05 53.77 58.64942 59.41546 59.20922 58.42245 27.20464 26.86114 26.03503 26.37231 40.4167 41.19433 41.28957 40.50436 1.2 1.48 1.58 1.29 7.41 7.69 7.88 7.59 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

299.1

50.7

59.6

Àæèãëàëòûí òàëáàé 253.7

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

48

380.5

Àæèãëàëòûí òàëáàé

63.3

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

1902


1903

9

8

7

6

5

4

3

Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü Äóíäãîâü

Äýëãýðõàíãàé Äýëãýðõàíãàé Äýëãýðõàíãàé Äýëãýðõàíãàé Äýðýí Äýðýí Äýðýí Äýðýí Ëóóñ Ëóóñ Ëóóñ Ëóóñ ªëçèéò ªëçèéò ªëçèéò ªëçèéò ªíäºðøèë ªíäºðøèë ªíäºðøèë ªíäºðøèë Õóëä Õóëä Õóëä Õóëä Öàãààíäýëãýð Öàãààíäýëãýð Öàãààíäýëãýð Öàãààíäýëãýð

45 45 45 45 46 46 46 46 45 45 45 45 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46

14 14 14 14 12 12 12 12 30 30 30 30 56 56 56 56 13 13 13 13 13 13 13 13 24 24 24 24

6.56 6.57 6.31 6.31 31.47 31.47 31.22 31.22 42.1 42.14 41.89 41.85 20.81 20.86 20.6 20.54 57.15 57.17 56.96 56.94 32.67 32.7 32.45 32.43 22.52 22.44 22.3 22.38

104 104 104 104 106 106 106 106 105 105 105 105 106 106 106 106 108 108 108 108 105 105 105 105 107 107 107 107

48 48 48 48 42 42 42 42 45 45 45 45 19 19 19 19 16 16 16 16 33 33 33 33 38 38 38 38

4.5 4.77 4.78 4.52 52.79 53.07 53.08 52.8 6.97 7.23 7.27 7.01 11.6 11.88 11.96 11.68 45.44 45.82 45.87 45.48 10.31 10.58 10.65 10.38 3.42 3.62 3.5 3.3 24.8

45.7

55.1

53.2

44.6

46.3

45.5

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


1904

6

5

4

3

2

1

1

Îðõîí Îðõîí Îðõîí Îðõîí Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý

Óëààíòîëãîé Óëààíòîëãîé Óëààíòîëãîé Óëààíòîëãîé Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Áàÿíãîë Áàÿíãîë Áàÿíãîë Áàÿíãîë Îðõîíòóóë Îðõîíòóóë Îðõîíòóóë Îðõîíòóóë Õóøààò Õóøààò Õóøààò Õóøààò Öàãààííóóð Öàãààííóóð Öàãààííóóð Öàãààííóóð Å𺺠Å𺺠Å𺺠Åðºº

49 49 49 49 50 50 50 50 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 49 49 49 49

3 3 3 3 14 14 14 14 54 54 54 54 50 50 50 50 40 40 40 40 6 6 6 6 44 44 44 44

42.62 42.66 42.94 42.92 34.83 35.69 35.62 34.78 47.5 47.48 46.72 46.73 7.6 7.65 6.84 6.8 32.75 33.4 33.44 32.8 38.14 38.19 37.56 37.5 57.00 56.98 56.16 56.13

104 104 104 104 106 106 106 106 106 106 106 106 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106

25 25 25 25 10 10 10 10 5 5 5 5 48 48 48 48 49 49 49 49 27 27 27 27 39 39 39 39

2.28 1.89 1.95 2.34 21.84 21.94 23.14 23.06 22.57 23.73 23.72 22.56 23.09 24.29 24.28 23.07 15.74 15.67 16.67 16.74 6.78 7.58 7.7 6.89 39.91 41.18 41.11 39.85 663.16

317.48

402.86

610.56

560.61

631.4

72

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


1905

1

11

10

9

8

7

Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ

Ñýëýíãý

Ñýëýíãý

Ñýëýíãý

Ñýëýíãý

Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý Ñýëýíãý

Ç¿¿íá¿ðýí Ç¿¿íá¿ðýí Ç¿¿íá¿ðýí Ç¿¿íá¿ðýí Ò¿øèã Ò¿øèã Ò¿øèã Ò¿øèã Õ¿äýð Õ¿äýð Õ¿äýð Õ¿äýð Å𺺠ñóì Áóãàíò òîñãîí Å𺺠ñóì Áóãàíò òîñãîí Å𺺠ñóì Áóãàíò òîñãîí Å𺺠ñóì Áóãàíò òîñãîí Áàðóóíá¿ðýí Áàðóóíá¿ðýí Áàðóóíá¿ðýí Áàðóóíá¿ðýí Àëòàíáóëàã Àëòàíáóëàã Àëòàíáóëàã Àëòàíáóëàã 49 49 49 49 47 47 47 47

49 10 10 10 10 41 41 41 41

25

25

25

49 49

25

4 4 4 4 19 19 19 19 46 46 46 46

49

50 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49

08.02 07.86 07.04 07.19 41.16 40.90 41.30 41.54

13.74

13.83

14.67

14.58

17.24 17.36 16.53 16.41 16.76 16.57 16.4 16.59 28.07 28.48 27.75 27.34

104 104 104 104 106 106 106 106

107

107

107

107

105 105 105 105 105 105 105 105 107 107 107 107

50 50 50 50 24 24 24 24

16

16

16

16

52 52 52 52 2 2 2 2 31 31 31 31

32.36 33.63 33.39 32.13 35.96 35.14 34.90 35.70

46.27

47.55

47.41

46.13

25.62 26.91 27.10 25.81 46.61 46.88 46.58 46.3 17.77 18.9 19.54 18.4

240.81

676

676

676

64.2

676

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


1906

7

6

5

4

3

2

Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ

Áàòñ¿ìáýð Áàòñ¿ìáýð Áàòñ¿ìáýð Áàòñ¿ìáýð Áàÿí Áàÿí Áàÿí Áàÿí Áàÿí Áàÿí Áàÿí-ªíæ¿¿ë Áàÿí-ªíæ¿¿ë Áàÿí-ªíæ¿¿ë Áàÿí-ªíæ¿¿ë Áàÿíöàãààí Áàÿíöàãààí Áàÿíöàãààí Áàÿíöàãààí Áîðíóóð Áîðíóóð Áîðíóóð Áîðíóóð Äýëãýðõààí Äýëãýðõààí Äýëãýðõààí Äýëãýðõààí

48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 48 48 48 48 46 46 46 46

21 21 21 21 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 46 46 46 46 28 28 28 28 37 37 37 37

35.27 35.29 35.04 35.03 22.77 22.92 22.96 22.98 22.82 22.80 25.79 26.17 26.06 25.68 35.74 35.73 35.33 35.33 7.73 7.69 7.45 7.49 21.93 21.93 21.67 21.66

106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 105 105 105 105 107 107 107 107 106 106 106 106 104 104 104 104

43 43 43 43 32 32 32 32 32 32 57 57 57 57 8 8 8 8 15 15 15 15 33 33 33 33

47.8 48.08 48.1 47.81 17.59 17.56 17.89 18.01 18.05 17.93 14.82 14.92 15.66 15.57 32.16 32.51 32.48 32.14 37.21 37.48 37.39 37.12 52.00 52.29 52.30 52.02 48.85

44.23

92.29

193.62

48.19

44

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


Òºâ Òºâ 8 Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ 9 Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ 10 Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ 11 Òºâ Òºâ Òºâ Òºâ 12 Òºâ Òºâ Õýíòèé Õýíòèé 1 Õýíòèé Õýíòèé

Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò Çààìàð Çààìàð Çààìàð Çààìàð Ë¿í Ë¿í Ë¿í Ë¿í Ë¿í Ë¿í Ë¿í Ë¿í Öýýë Öýýë Öýýë Öýýë Ýðäýíý Ýðäýíý Ýðäýíý Ýðäýíý Áàòíîðîâ Áàòíîðîâ Áàòíîðîâ Áàòíîðîâ

48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47

31 31 31 31 13 13 13 13 52 52 52 52 52 52 52 52 27 27 27 27 42 42 42 42 56 56 56 56

35.90 36.20 36.20 35.90 2.46 2.69 2.77 2.54 0.65 0.81 0.79 0.72 0.72 0.64 0.64 0.62 2.12 2.38 2.38 2.13 50.60 50.64 50.88 50.84 49.23 49.28 49.04 49

105 105 105 105 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 107 107 107 107 111 111 111 111

52 52 52 52 46 46 46 46 15 15 15 15 15 15 15 15 19 19 19 19 47 47 47 47 30 30 30 30

48.10 48.10 48.50 48.50 9.01 8.86 9.10 9.27 4.47 4.48 4.87 4.86 4.95 4.94 4.85 4.85 7.95 7.94 8.24 8.24 27.07 26.81 26.92 27.19 14.93 15.19 15.29 15.03

1907

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

44.91

42.3

Àæèãëàëòûí òàëáàé 46.21

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

46.51

48.16

Àæèãëàëòûí òàëáàé

76.06

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


1908

8

7

6

5

4

3

2

Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé

Áàÿí-Àäðàãà Áàÿí-Àäðàãà Áàÿí-Àäðàãà Áàÿí-Àäðàãà Ãàëøàð Ãàëøàð Ãàëøàð Ãàëøàð ªìíºäýëãýð ªìíºäýëãýð ªìíºäýëãýð ªìíºäýëãýð Áàÿíìºíõ Áàÿíìºíõ Áàÿíìºíõ Áàÿíìºíõ Áàòøèðýýò Áàòøèðýýò Áàòøèðýýò Áàòøèðýýò Äàðõàí Äàðõàí Äàðõàí Äàðõàí Äýëãýðõààí Äýëãýðõààí Äýëãýðõààí Äýëãýðõààí

48 48 48 48 46 46 46 46 47 47 47 47 46 46 46 46 48 48 48 48 46 46 46 46 47 47 47 47

33 33 33 33 14 14 14 14 53 53 53 53 54 54 54 54 41 41 41 41 37 37 37 37 10 10 10 10

20.99 21.07 20.82 20.74 34.71 34.8 34.33 34.24 27.2 27.25 27 26.96 6.57 6.59 6.34 6.33 18.64 18.7 18.46 18.39 53.73 54.54 54.59 53.78 53.15 53.44 53.45 53.16

111 111 111 111 110 110 110 110 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 109 109 109 109 109 109 109 109

4 4 4 4 50 50 50 50 48 48 48 48 45 45 45 45 10 10 10 10 24 24 24 24 11 11 11 11

51.43 51.72 51.87 51.59 23.27 24.19 24.31 23.4 55.05 55.33 55.42 55.15 29.89 30.21 30.24 29.9 15.72 16.05 16.17 15.9 33.91 33.87 35.04 35.09 25.56 25.53 25.81 25.82 51.1

627.9

52.7

53.2

46.1

293.1

53.2

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


1909

14

13

12

11

10

9

Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé Õýíòèé

Ãóðâàíáàÿí Ãóðâàíáàÿí Ãóðâàíáàÿí Ãóðâàíáàÿí Æàðãàëòõààí Æàðãàëòõààí Æàðãàëòõààí Æàðãàëòõààí Æàðãàëòõààí Æàðãàëòõààí Õýðëýíáàÿí-Óëààí Õýðëýíáàÿí-Óëààí Õýðëýíáàÿí-Óëààí Õýðëýíáàÿí-Óëààí Öýíõýðìàíäàë Öýíõýðìàíäàë Öýíõýðìàíäàë Öýíõýðìàíäàë ªëçèéò ªëçèéò ªëçèéò ªëçèéò Íîðîâëèí Íîðîâëèí Íîðîâëèí Íîðîâëèí

48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48

11 11 11 11 29 29 29 29 29 29 12 12 12 12 44 44 44 44 30 30 30 30 41 41 41 41

4.77 4.98 5.05 4.84 12.41 12.34 12.46 12.42 12.54 12.67 48.78 49.05 49.01 48.73 51.01 50.97 50.74 50.78 28.06 28.14 27.89 27.81 29.78 29.86 29.63 29.55

110 110 110 110 109 109 109 109 109 109 108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 111

19 19 19 19 28 28 28 28 28 28 44 44 44 44 3 3 3 3 11 11 11 11 59 59 59 59

22.1 21.98 22.24 22.37 24.43 24.15 24.07 23.9 23.83 24.3 15.89 15.95 16.27 16.2 22.15 22.4 22.34 22.09 0.63 1.1 1.2 0.73 14.2 14.47 14.61 14.35 38

36

38.6

58.3

70.7

41.2

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


1910

7

6

5

4

3

2

1

Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð

Áàÿíãîâü Áàÿíãîâü Áàÿíãîâü Áàÿíãîâü Áàÿíëèã Áàÿíëèã Áàÿíëèã Áàÿíëèã Áîãä Áîãä Áîãä Áîãä Áóóöàãààí Áóóöàãààí Áóóöàãààí Áóóöàãààí Ýðäýíýöîãò Ýðäýíýöîãò Ýðäýíýöîãò Ýðäýíýöîãò Ãàëóóò Ãàëóóò Ãàëóóò Ãàëóóò Õ¿ðýý ìàðàë Õ¿ðýý ìàðàë Õ¿ðýý ìàðàë Õ¿ðýý ìàðàë

44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

44 44 44 44 32 32 32 32 11 11 11 11 10 10 10 10 25 25 25 25 42 42 42 42 24 24 24 24

52.52 52.51 52.26 52.28 24.48 24.48 24.19 24.19 39.858 39.988 39.423 39.286 42.81 42.87 42.66 42.59 9.83 9.82 9.56 9.56 7.43 7.43 6.59 6.59 47.87 47.89 47.62 47.6

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98 98 98 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98 98 98

23 23 23 23 49 49 49 49 46 46 46 46 41 41 41 41 49 49 49 49 8 8 8 8 17 17 17 17

58.3 58.56 58.52 58.27 42.54 42.85 42.88 42.57 38.852 39.657 39.831 39.02 35.45 35.79 35.89 35.57 51.3 51.59 51.58 51.29 34.15 35.37 35.42 34.19 6.34 6.63 6.65 6.34 53.9

676

50.8

52

325.5

61.4

42.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


Áàÿíõîíãîð

Áàÿíõîíãîð

Áàÿíõîíãîð

Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð 9 Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð 10 Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð 11 Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð 12 Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð 13 Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð

8

Áàÿíõîíãîð

Øèíý Æèíñò (ýõèéí ãîë) Øèíý Æèíñò (ýõèéí ãîë) Øèíý Æèíñò (ýõèéí ãîë) Øèíý Æèíñò (ýõèéí ãîë/ Áàÿí-ªíäºð Áàÿí-ªíäºð Áàÿí-ªíäºð Áàÿí-ªíäºð Áààöàãààí Áààöàãààí Áààöàãààí Áààöàãààí Ãóðâàíáóëàã Ãóðâàíáóëàã Ãóðâàíáóëàã Ãóðâàíáóëàã Æèíñò Æèíñò Æèíñò Æèíñò Áºìáºãºð Áºìáºãºð Áºìáºãºð Áºìáºãºð 44 44 44 44 45 45 45 45 47 47 47 47 45 45 45 45 46 46 46 46

43

43

43

43

48 48 48 48 33 33 33 33 13 13 13 13 24 24 24 24 12 12 12 12

14

14

14

14

7.302 7.345 7.092 7.037 25.41 25.416 25.17 25.158 18.669 18.661 18.39 18.394 50.287 50.303 50.029 50.018 39.79 39.81 39.54 39.53

42.2

42.2

43.1

43

98 98 98 98 99 99 99 99 98 98 98 98 100 100 100 100 99 99 99 99

99

99

99

99

39 39 39 39 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 36

0

0

0

0

8.175 8.455 8.522 8.253 44.504 44.775 44.789 44.522 12.684 12.981 12.99 12.695 18.1 18.389 18.402 18.108 17.22 17.52 17.51 17.22

35.3

36.4

36.4

35.2

1911

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

53.3

51.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé 45.1

52.7

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

50.9

54.5

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð 14 Áàÿíõîíãîð Áàÿíõîíãîð Äîðíîä Äîðíîä 1 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 2 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 3 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 4 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 5 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 6 Äîðíîä Äîðíîä

Øàðãàëæóóò òîñãîí Øàðãàëæóóò òîñãîí Øàðãàëæóóò òîñãîí Øàðãàëæóóò òîñãîí Ãóðâàíçàãàë Ãóðâàíçàãàë Ãóðâàíçàãàë Ãóðâàíçàãàë Ìàòàä Ìàòàä Ìàòàä Ìàòàä Ñýðãýëýí Ñýðãýëýí Ñýðãýëýí Ñýðãýëýí Õàëõãîë 2-ð áàã Õàëõãîë 2-ð áàã Õàëõãîë 2-ð áàã Õàëõãîë 2-ð áàã ×óëóóíõîðîîò ×óëóóíõîðîîò ×óëóóíõîðîîò ×óëóóíõîðîîò Áàÿíò¿ìýí Áàÿíò¿ìýí Áàÿíò¿ìýí Áàÿíò¿ìýí

46 46 46 46 49 49 49 49 46 46 46 46 48 48 48 48 47 47 47 47 49 49 49 49 48 48 48 48

20 20 20 20 8 8 8 8 57 57 57 57 30 30 30 30 59 59 59 59 52 52 52 52 3 3 3 3

32.9 32.9 32.64 32.6 42.5545 42.568 42.3169 42.2983 19.101 19.1957 18.3839 18.2863 36.5393 36.5585 36.2851 36.263 24.4758 24.7225 24.7733 24.527 0.6185 0.6252 0.3605 0.3556 13.4892 13.7181 13.7704 13.5303

101 101 101 101 114 114 114 114 115 115 115 115 114 114 114 114 118 118 118 118 115 115 115 115 114 114 114 114

13 13 13 13 52 52 52 52 17 17 17 17 1 1 1 1 6 6 6 6 42 42 42 42 21 21 21 21

49.6 49.9 49.9 49.6 32.6672 32.953 32.9808 32.6875 46.7538 47.9365 48.0734 46.8899 21.0106 21.3166 21.3568 21.0481 31.3255 31.2319 31.5119 31.6171 2.6165 2.9111 2.9567 2.6542 37.7088 37.5877 37.8629 37.9704 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

49.5

49.4

44.2

Àæèãëàëòûí òàëáàé 645.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

46.8

54.6

Àæèãëàëòûí òàëáàé

52.9

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

1912


Äîðíîä Äîðíîä 7 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 8 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 9 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 10 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîä 11 Äîðíîä Äîðíîä Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü 1 Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü 2 Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü

Áàÿí-Óóë Áàÿí-Óóë Áàÿí-Óóë Áàÿí-Óóë Áàÿíäóí Áàÿíäóí Áàÿíäóí Áàÿíäóí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Õºëºíáóéð Õºëºíáóéð Õºëºíáóéð Õºëºíáóéð Öàãààí-Îâîî Öàãààí-Îâîî Öàãààí-Îâîî Öàãààí-Îâîî Àëòàíøèðýý Àëòàíøèðýý Àëòàíøèðýý Àëòàíøèðýý Ñàéõàíäóëààí Ñàéõàíäóëààí Ñàéõàíäóëààí Ñàéõàíäóëààí

49 49 49 49 49 49 49 49 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 45 45 45 45 44 44 44 44

6 6 6 6 14 14 14 14 59 59 59 59 55 55 55 55 34 34 34 34 32 32 32 32 41 41 41 41

51.0293 51.6695 51.7574 51.1155 46.9213 47.1919 47.2111 46.9518 58.9993 59.2586 59.2831 59.0244 25.4608 25.4709 25.1922 25.1786 5.1276 5.3786 5.434 5.1868 42.05 42.06 41.8 41.79 38.85 38.86 38.61 38.59

112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 112 112 112 112 113 113 113 113 110 110 110 110 109 109 109 109

39 39 39 39 22 22 22 22 55 55 55 55 57 57 57 57 14 14 14 14 28 28 28 28 1 1 1 1

29.0521 28.9475 29.7208 29.8384 11.242 11.2363 11.5263 11.563 40.8708 40.8119 41.1119 41.1504 15.7883 16.1098 16.0956 15.8039 12.846 12.7369 13.0169 13.115 8.41 8.69 8.69 8.41 0.31 0.58 0.62 0.36 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

47.4

48.9

46.5

Àæèãëàëòûí òàëáàé 49.3

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

51.3

55.6

Àæèãëàëòûí òàëáàé

321.4

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/

1913


1914

7

6

5

4

3

Çàìûí-¯¿ä

Çàìûí-¯¿ä

Çàìûí-¯¿ä

Çàìûí-¯¿ä

Èõõýò

Èõõýò

Èõõýò

Èõõýò

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Ýðäýíý

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Ýðäýíý

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Ýðäýíý

Õàòàíáóëàã

Äîðíîãîâü

Ýðäýíý

Õàòàíáóëàã

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Õàòàíáóëàã

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Õàòàíáóëàã

Äîðíîãîâü

Ýðäýíý

Óëààíáàäðàõ

Äîðíîãîâü

Ýðäýíý

Óëààíáàäðàõ

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Óëààíáàäðàõ

Äîðíîãîâü

Äîðíîãîâü

Óëààíáàäðàõ

Äîðíîãîâü

46

46

46

46

43

43

43

43

44

44

44

44

44

44

43

43

43

43

43

43

43

43

22

22

22

22

42

42

42

42

26

26

26

26

26

26

9

9

9

9

52

52

52

52

55.87

55.62

55.65

55.9

49.51

50.17

50.13

49.49

37.57

37.67

38.05

38.09

38.34

38.21

22.62

22.71

22.94

22.85

30

30

30.26

30.26

110

110

110

110

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

109

109

109

109

110

110

110

110

5

5

5

5

54

54

54

54

5

5

5

5

5

5

8

8

8

8

25

25

25

25

49.62

49.74

50.02

49.9

15.9

15.87

16.05

15.18

9.47

10.18

10.11

10.38

10.32

9.36

36.74

36.98

36.81

36.58

32.37

32.64

32.64

32.37

48

206.4

363.6

48.1

48.6

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


1915

3

2

1

9

8

Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü Äîðíîãîâü ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé

Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Äýëãýðýõ Ñàéíøàíä Ñàéíøàíä Ñàéíøàíä Ñàéíøàíä Àðâàéõýýð Àðâàéõýýð Àðâàéõýýð Àðâàéõýýð Áàÿíãîë Áàÿíãîë Áàÿíãîë Áàÿíãîë Áàÿí-ªíäºð Áàÿí-ªíäºð Áàÿí-ªíäºð Áàÿí-ªíäºð

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45 46 46 46 46

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 52 52 52 52 15 15 15 15 48 48 48 48 29 29 29 29

7.33 7.32 7.24 7.23 7.33 7.1 6.83 6.76 6.72 6.76 6.53 6.45 40.26 41.04 41.03 40.18 32.65 32.68 31.83 31.81 26.54 26.54 26.28 26.28 54.14 54.18 53.35 53.31

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 110 110 110 110 102 102 102 102 103 103 103 103 104 104 104 104

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 47 47 47 47 26 26 26 26 6 6 6 6

6.39 6.55 6.57 6.45 5.69 6.04 6.13 5.79 5.84 6.2 6.3 5.95 9.01 9.02 10.13 10.13 20.49 21.7 21.76 20.54 43.98 43.26 43.28 43.99 43.52 44.73 44.8 43.6 660.1

123.9

676

617.8

163.8

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé 4 ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé 5 ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé 6 ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé 7 ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé 8 ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé 9 ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé 10 ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé

Áîãä Áîãä Áîãä Áîãä Á¿ðä Á¿ðä Á¿ðä Á¿ðä Ãó÷èí-Óñ Ãó÷èí-Óñ Ãó÷èí-Óñ Ãó÷èí-Óñ Åñºíç¿éë Åñºíç¿éë Åñºíç¿éë Åñºíç¿éë Ç¿¿íáàÿí-Óëààí Ç¿¿íáàÿí-Óëààí Ç¿¿íáàÿí-Óëààí Ç¿¿íáàÿí-Óëààí Íàðèéí òýýë Íàðèéí òýýë Íàðèéí òýýë Íàðèéí òýýë ªëçèéò ªëçèéò ªëçèéò ªëçèéò

44 44 44 44 46 46 46 46 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 46 46 46 46

40 40 40 40 59 59 59 59 27 27 27 27 45 45 45 45 31 31 31 31 57 57 57 57 36 36 36 36

27.78 27.87 27.03 26.93 1.84 1.39 1.21 1.66 47.07 47.06 46.8 46.79 42.17 42.18 41.93 41.91 33.81 33.86 33.42 33.38 39.72 39.52 39.4 39.59 48.63 48.65 48.27 48.25

102 102 102 102 103 103 103 103 102 102 102 102 103 103 103 103 102 102 102 102 101 101 101 101 103 103 103 103

10 10 10 10 47 47 47 47 25 25 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 27 27 27 27 32 32 32 32

31.57 32.75 32.85 31.67 34.96 35.21 34.55 34.3 28.9 29.18 29.19 28.9 47.12 47.39 47.41 47.14 36.16 36.8 36.87 36.23 12.27 12.5 12.29 12.06 50.5 51.1 51.12 50.52 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

185.3

46.4

150

Àæèãëàëòûí òàëáàé 51.6

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

223.1

45.3

Àæèãëàëòûí òàëáàé

676

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

1916


1917

17

16

15

14

13

12

11

ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé

Òºãðºã Òºãðºã Òºãðºã Òºãðºã Õàðõîðèí Õàðõîðèí Õàðõîðèí Õàðõîðèí Õóæèðò Õóæèðò Õóæèðò Õóæèðò Áàðóóíáàÿí-Óëààí Áàðóóíáàÿí-Óëààí Áàðóóíáàÿí-Óëààí Áàðóóíáàÿí-Óëààí Áàò-ªëçèé Áàò-ªëçèé Áàò-ªëçèé Áàò-ªëçèé Ñàíò Ñàíò Ñàíò Ñàíò Óÿíãà Óÿíãà Óÿíãà Óÿíãà

45 45 45 45 47 47 47 47 46 46 46 46 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

32 32 32 32 11 11 11 11 53 53 53 53 10 10 10 10 48 48 48 48 5 5 5 5 27 27 27 27

20.73 20.8 19.99 19.91 41.39 41.45 40.65 40.6 59.32 59.32 58.48 58.47 42 41.97 42.62 42.65 53.7 54.14 54.78 54.34 41.44 41.92 41.89 41.41 43.95 44.19 44.15 43.9

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 101 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 103 102 102 102 102

59 59 59 59 49 49 49 49 46 46 46 46 24 24 24 24 13 13 13 13 50 50 50 50 17 17 17 17

56.16 57.31 57.29 56.15 48.92 48.09 48.16 46.98 42.3 43.52 43.52 42.31 48.73 47.81 47.74 48.67 30.5 29.49 30.19 31.18 20.54 20.6 21.5 21.43 4.19 4.31 4.58 4.46 47.2

286

617.9

407

671

522.3

624.2

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé 18 ªâºðõàíãàé ªâºðõàíãàé ªìíºãîâü ªìíºãîâü 1 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 2 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 3 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 4 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 5 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 6 ªìíºãîâü ªìíºãîâü

Õàéðõàíäóëààí Õàéðõàíäóëààí Õàéðõàíäóëààí Õàéðõàíäóëààí Áàÿí-Îâîî Áàÿí-Îâîî Áàÿí-Îâîî Áàÿí-Îâîî Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Ìàíäàë-Îâîî Ìàíäàë-Îâîî Ìàíäàë-Îâîî Ìàíäàë-Îâîî Ìàíëàé Ìàíëàé Ìàíëàé Ìàíëàé Íîìãîí Íîìãîí Íîìãîí Íîìãîí Ñýâðýé Ñýâðýé Ñýâðýé Ñýâðýé

45 45 45 45 42 42 42 42 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 42 42 42 42 43 43 43 43

57 57 57 57 58 58 58 58 5 5 5 5 39 39 39 39 4 4 4 4 50 50 50 50 35 35 35 35

42.25 42.5 42.5 42.25 20.07 20.17 19.94 19.84 45.82 46.02 45.18 45 22.91 23 22.82 22.73 55.04 55.17 54.55 54.41 27.18 27.25 27.01 26.94 24.45 24.45 24.19 24.19

102 102 102 102 106 106 106 106 103 103 103 103 104 104 104 104 106 106 106 106 105 105 105 105 102 102 102 102

3 3 3 3 7 7 7 7 32 32 32 32 3 3 3 3 51 51 51 51 7 7 7 7 10 10 10 10

22.08 22.07 22.35 22.34 28.28 28.5 28.67 28.45 15.58 16.72 16.92 15.78 24.45 24.8 24.89 24.53 55.99 56.68 56.92 56.23 52.39 52.63 52.76 52.52 52.96 53.32 53.34 52.99 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

318.3

46.7

63.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé 676

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

47.2

48.6

Àæèãëàëòûí òàëáàé

44.9

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

1918


ªìíºãîâü ªìíºãîâü 7 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 8 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 9 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 10 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 11 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 12 ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü ªìíºãîâü 13 ªìíºãîâü ªìíºãîâü

Õ¿ðìýí Õ¿ðìýí Õ¿ðìýí Õ¿ðìýí Öîãò-Îâîî Öîãò-Îâîî Öîãò-Îâîî Öîãò-Îâîî Öîãòöýöèé Öîãòöýöèé Öîãòöýöèé Öîãòöýöèé Íî¸í Íî¸í Íî¸í Íî¸í Õàíáîãä Õàíáîãä Õàíáîãä Õàíáîãä Õàíõîíãîð Õàíõîíãîð Õàíõîíãîð Õàíõîíãîð Ãóðâàíòýñ Ãóðâàíòýñ Ãóðâàíòýñ Ãóðâàíòýñ

43 43 43 43 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

18 18 18 18 25 25 25 25 43 43 43 43 8 8 8 8 11 11 11 11 47 47 47 47 13 13 13 13

30.84 30.85 30.59 30.58 22.94 23.78 23.8 22.96 53.99 54.01 53.74 53.73 53.77 54.03 54.04 53.77 43.9 44.74 44.82 43.99 10.98 11.09 11.1 10.99 44.64 44.78 44.71 44.57

104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 102 102 102 102 107 107 107 107 104 104 104 104 101 101 101 101

4 4 4 4 19 19 19 19 34 34 34 34 7 7 7 7 11 11 11 11 28 28 28 28 2 2 2 2

11.99 12.25 12.26 12 5.32 5.31 6.48 6.49 33.19 33.46 33.5 33.23 51.94 51.92 52.19 52.22 36.91 36.75 37.89 38.05 38.67 38.65 38.84 38.83 44.76 44.82 45.14 45.08 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

672.7

133

34.2

Àæèãëàëòûí òàëáàé 49.8

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

670.7

50.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé

47.9

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/

1919


1920

7

6

5

4

3

2

1

Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð

Áàÿíäýëãýð Áàÿíäýëãýð Áàÿíäýëãýð Áàÿíäýëãýð Äàðüãàíãà Äàðüãàíãà Äàðüãàíãà Äàðüãàíãà ̺íõõààí ̺íõõààí ̺íõõààí ̺íõõààí Íàðàí Íàðàí Íàðàí Íàðàí Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ò¿âøèíøèðýý Ò¿âøèíøèðýý Ò¿âøèíøèðýý Ò¿âøèíøèðýý Õàëçàí Õàëçàí Õàëçàí Õàëçàí

45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

43 43 43 43 18 18 18 18 58 58 58 58 7 7 7 7 46 46 46 46 12 12 12 12 10 10 10 10

49.27 48.43 48.49 49.33 7.8 7.4401 7.3199 7.73988 28.88 28.93 29.17 29.12 43.02013 42.60004 42.95997 42.66009 5.52 5.52 5.79 5.78 35.67 35.69 35.95 35.93 7.83772 8.17003 8.19868 7.87264

112 112 112 112 113 113 113 113 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 111 111 111 111 112 112 112 112

21 21 21 21 50 50 50 50 3 3 3 3 40 40 40 40 52 52 52 52 48 48 48 48 56 56 56 56

18.55 18.63 19.84 19.75 23.28007 23.34015 22.73995 22.73981 3.02 3.28 3.21 2.95 26.39984 26.10003 25.97998 26.57986 29.77 30.07 30.06 29.75 17.52 17.81 17.76 17.49 37.02359 36.97374 37.3469 37.4091 84.6

49

53.6

116.6

43.3

153.1

676

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð 8 Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð 9 Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð 10 Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð 11 Ñ¿õáààòàð Ñ¿õáààòàð Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé 1 Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé 2 Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé 3 Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé

Ýðäýíýöàãààí Ýðäýíýöàãààí Ýðäýíýöàãààí Ýðäýíýöàãààí Àñãàò Àñãàò Àñãàò Àñãàò Îíãîí Îíãîí Îíãîí Îíãîí Óóëáàÿí Óóëáàÿí Óóëáàÿí Óóëáàÿí ªëãèé ªëãèé ªëãèé ªëãèé Áàÿíóóð Áàÿíóóð Áàÿíóóð Áàÿíóóð Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí Áóëãàí

45 45 45 45 46 46 46 46 45 45 45 45 46 46 46 46 48 48 48 48 48 48 48 48 46 46 46 46

54 54 54 54 22 22 22 22 21 21 21 21 29 29 29 29 58 58 58 58 56 56 56 56 55 55 55 55

24.67966 24.62157 25.45 25.50165 0.20003 0.50005 0.59988 0.39998 19.63448 19.94636 19.9816 19.67021 29.28672 29.32117 29.62019 29.58041 47.3 47.52 46.84 46.62 22.29 22.25 21.6 21.64 48.41 48.42 47.58 47.57

115 115 115 115 113 113 113 113 113 113 113 113 112 112 112 112 89 89 89 89 91 91 91 91 91 91 91 91

22 22 22 22 34 34 34 34 7 7 7 7 21 21 21 21 56 56 56 56 9 9 9 9 4 4 4 4

19.25719 18.06834 17.97124 19.1626 30.60009 30.49999 30.80002 30.90015 42.19678 42.15425 42.55819 42.60902 12.17712 12.49602 12.44387 12.10888 17.06 18.18 18.48 17.35 40.82 41.8 41.76 40.77 53.57 54.79 54.83 53.61 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

536.5

413.5

676

Àæèãëàëòûí òàëáàé 87.4

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

60

65.7

Àæèãëàëòûí òàëáàé

667

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/

1921


1922

2

1

8

7

6

5

4

Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Áàÿí-ªëãèé Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë

Áóÿíò Áóÿíò Áóÿíò Áóÿíò Ñàãñàé Ñàãñàé Ñàãñàé Ñàãñàé Òîëáî Òîëáî Òîëáî Òîëáî Óëààíõóñ Óëààíõóñ Óëààíõóñ Óëààíõóñ Óëààíõóñ Öýíãýë Öýíãýë Öýíãýë Öýíãýë Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò Æàðãàëàíò Òîñîíöýíãýë Òîñîíöýíãýë Òîñîíöýíãýë Òîñîíöýíãýë

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49

34 34 34 34 54 54 54 54 24 24 24 24 2 2 2 2 2 56 56 56 56 34 34 34 34 28 28 28 28

51.59 51.85 51.82 51.57 25.07 25.32 25.33 25.06 38.54 38.63 38.38 38.31 26.63 27.1 26.83 26.48 26.33 39.36 39.19 38.59 38.74 48.97 48.97 48.15 48.15 27.91 27.92 27.64 27.64

89 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 99 99 99 99 100 100 100 100

32 32 32 32 38 38 38 38 17 17 17 17 25 25 25 25 25 8 8 8 8 20 20 20 20 54 54 54 54

36.84 36.9 37.19 37.13 39.86 39.88 40.18 40.16 58.27 58.55 58.7 58.43 51.06 51.52 52.23 51.94 51.73 47.24 47.97 47.66 46.9 49.36 50.58 50.55 49.33 8.24 8.55 8.55 8.23 53.9

635.6

328.7

314.7

51.2

50.6

49.3

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


1923

9

8

7

6

5

4

3

Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë Õºâñãºë

Òºìºðáóëàã Òºìºðáóëàã Òºìºðáóëàã Òºìºðáóëàã Öàãààí-Óóë Öàãààí-Óóë Öàãààí-Óóë Öàãààí-Óóë Øèíý-Èäýð Øèíý-Èäýð Øèíý-Èäýð Øèíý-Èäýð Áàÿí ç¿ðõ Áàÿí ç¿ðõ Áàÿí ç¿ðõ Áàÿí ç¿ðõ Àðáóëàã Àðáóëàã Àðáóëàã Àðáóëàã Öàãààí íóóð Öàãààí íóóð Öàãààí íóóð Öàãààí íóóð Á¿ðýíòîãòîõ Á¿ðýíòîãòîõ Á¿ðýíòîãòîõ Á¿ðýíòîãòîõ

49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 50 50 50 50 49 49 49 49 51 51 51 51 49 49 49 49

17 17 17 17 36 36 36 36 57 57 57 57 10 10 10 10 54 54 54 54 21 21 21 21 37 37 37 37

34.68 34.72 34.54 34.5 11.64 11.62 11.37 11.39 0.98 0.97 0.3 0.34 44.26 44.2 43.56 43.62 51.63 51.66 51.39 51.37 52.07 52.07 51.81 51.81 16.61 16.5 15.81 15.86

100 100 100 100 98 98 98 98 99 99 99 99 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

15 15 15 15 41 41 41 41 32 32 32 32 58 58 58 58 27 27 27 27 20 20 20 20 35 35 35 35

12.02 12.2 12.32 12.13 34.81 35.1 35.12 34.81 3.35 4.36 4.37 3.39 32.03 33.02 32.93 31.94 1.78 2.08 2.12 1.83 45.92 46.23 46.23 45.93 12.99 14.05 13.83 12.87 460.7

47.6

49

393.2

410.5

46.6

23.7

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


1924

1

14

13

12

11

10

Ýðäýíý áóëãàí

Ýðäýíý áóëãàí

Ýðäýíý áóëãàí

Áàÿíòîîðîé

Áàÿíòîîðîé

Áàÿíòîîðîé

Áàÿíòîîðîé

Õºâñãºë

Õºâñãºë

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Õàíõ

Õºâñãºë

Õºâñãºë

Õàíõ

Õºâñãºë

Ýðäýíý áóëãàí

Õàíõ

Õºâñãºë

×àíäìàíü-ºíäºð

Õàíõ

Õºâñãºë

Õºâñãºë

Ãàëò

Õºâñãºë

Õºâñãºë

Ãàëò

Õºâñãºë

×àíäìàíü-ºíäºð

Ãàëò

Õºâñãºë

Õºâñãºë

Ãàëò

Õºâñãºë

×àíäìàíü-ºíäºð

Àëàã-ýðäýíý

Õºâñãºë

×àíäìàíü-ºíäºð

Àëàã-ýðäýíý

Õºâñãºë

Õºâñãºë

Àëàã-ýðäýíý

Õºâñãºë

Õºâñãºë

Àëàã-ýðäýíý

Õºâñãºë

44

44

44

44

50

50

50

50

50

50

50

50

51

51

51

51

48

48

48

48

50

50

50

50

54

54

54

54

6

6

6

6

28

28

28

28

29

29

29

29

46

46

46

46

7

7

7

7

22.722

23.37

23.34

22.72

37.52

37.56

37.82

37.77

35.01

35.11

35.32

35.23

34.93

34.95

35.12

35.1

6.59

6.57

6.83

6.85

12.86

12.9

13.15

13.12

96

96

96

96

101

101

101

101

100

100

100

100

100

100

100

100

99

99

99

99

100

100

100

100

45

45

45

45

34

34

34

34

55

55

55

55

40

40

40

40

52

52

52

52

2

2

2

2

19.38

19.34

18.605

19.87

55.27

55.58

55.5

55.19

35.94

36.2

35.99

35.73

14.12

14.45

14.43

14.1

31.03

31.31

31.34

31.04

44.69

45.01

44.93

44.64

316.7

50.8

46.3

33.7

47.9

49.2

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


1925

7

6

5

4

3

2

Äýëãýð

Äýëãýð

Äýëãýð

Æàðãàëàí

Æàðãàëàí

Æàðãàëàí

Æàðãàëàí

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Áóãàò

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Áóãàò

Ãîâü-Àëòàé

Äýëãýð

Áóãàò

Ãîâü-Àëòàé

Äàðâè

Áóãàò

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Áèãýð

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Áèãýð

Ãîâü-Àëòàé

Äàðâè

Áèãýð

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Áèãýð

Ãîâü-Àëòàé

Äàðâè

Áàÿí-Óóë

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Áàÿí-Óóë

Ãîâü-Àëòàé

Äàðâè

Áàÿí-Óóë

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Áàÿí-Óóë

Ãîâü-Àëòàé

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

45

45

45

45

45

45

45

45

46

46

46

46

59

59

59

59

21

21

21

21

28

28

28

28

33

33

33

33

42

42

42

42

59

59

59

59

3.09

3.08

3.32

3.32

12.02

12.03

12.3

12.3

14.07

14.12

14.38

14.34

35.86

35.86

36.72

36.72

35.48037

35.73799

35.75598

35.50284

55.59

55.6

55.88

55.87

95

95

95

95

97

97

97

97

94

94

94

94

94

94

94

94

97

97

97

97

95

95

95

95

55

55

55

55

21

21

21

21

6

6

6

6

21

21

21

21

10

10

10

10

12

12

12

12

15.91

16.15

16.15

15.91

50.08

50.39

50.39

50.07

3.09

3.38

3.3

3

41.68

42.9

42.91

41.69

3.22745

3.25224

2.95175

2.94736

3.71

4.08

4.09

3.72

37

57.7

54.2

702

49.7

68.8

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


1926

13

12

11

10

9

8

Öîãò

Öîãò

Öîãò

Öýýë

Öýýë

Öýýë

Öýýë

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Òºãðºã

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Òºãðºã

Ãîâü-Àëòàé

Öîãò

Òºãðºã

Ãîâü-Àëòàé

Õºõìîðüò

Òºãðºã

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Òîíõèë

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Òîíõèë

Ãîâü-Àëòàé

Õºõìîðüò

Òîíõèë

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Òîíõèë

Ãîâü-Àëòàé

Õºõìîðüò

Òàéøèð

Ãîâü-Àëòàé

Õºõìîðüò

Òàéøèð

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Òàéøèð

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Òàéøèð

Ãîâü-Àëòàé

45

45

45

45

45

45

45

45

47

47

47

47

45

45

45

45

46

46

46

46

46

46

46

46

34

34

34

34

21

21

21

21

21

21

21

21

49

49

49

49

18

18

18

18

42

42

42

42

7.59

7.57

7.87

7.9

19.71

19.73

20.02

20.01

32.81

32.89

33.35

33.29

52.22

52.04

52.2

52.37

46.63

46.61

47.44

47.47

54.45

54.45

54.7

54.69

95

95

95

95

96

96

96

96

94

94

94

94

94

94

94

94

93

93

93

93

96

96

96

96

52

52

52

52

38

38

38

38

31

31

31

31

48

48

48

48

54

54

54

54

31

31

31

31

23.79

24.18

24.22

23.84

8.93

9.33

9.28

8.89

27.21

27.78

27.67

27.09

21.43

21.71

21.88

21.6

6.95

8.16

8.2

6.99

17.93

18.21

18.2

17.94

80.3

325.9

180.6

48.2

666.3

43.8

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


1927

19

18

17

16

15

14

×àíäìàíü

×àíäìàíü

×àíäìàíü

Àëòàé

Àëòàé

Àëòàé

Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ýðäýíý

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ýðäýíý

Ãîâü-Àëòàé

×àíäìàíü

Ýðäýíý

Ãîâü-Àëòàé

Åñºíáóëàã

Ýðäýíý

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Øàðãà

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Øàðãà

Ãîâü-Àëòàé

Åñºíáóëàã

Øàðãà

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Øàðãà

Ãîâü-Àëòàé

Åñºíáóëàã

Ãóóëèí áàã

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãóóëèí áàã

Ãîâü-Àëòàé

Åñºíáóëàã

Ãóóëèí áàã

Ãîâü-Àëòàé

Ãîâü-Àëòàé

Ãóóëèí áàã

Ãîâü-Àëòàé

44

44

44

44

45

45

45

45

46

46

46

46

45

45

45

45

46

46

46

46

46

46

46

46

37

37

37

37

19

19

19

19

22

22

22

22

9

9

9

9

16

16

16

16

34

34

34

34

9

8.95995

9.58291

9.6882

9.04767

51.97

52.38887

52.36796

51.94816

38.51

38.48

39.33

39.35

22.45944

22.8176

22.52407

22.12288

15.64

15.68

15.92

15.87

8.74

8.76

9.02

97

94

94

94

94

97

97

97

97

96

96

96

96

97

97

97

97

95

95

95

95

97

97

97

17

55

55

55

55

59

59

59

59

14

14

14

14

42

42

42

42

16

16

16

16

17

17

17

36.39

25.30001

25.46947

24.76181

24.58665

21.09385

21.01293

20.60534

20.68714

15.67

16.9

16.95

15.73

16.82003

16.3381

15.89581

16.36392

1.53

1.8

1.69

1.42

36.43

36.7

36.67

316.7

115.9

676

215.8

45.8

46.7

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


1928

6

5

4

3

2

1

Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí Çàâõàí

Àëäàðõààí Àëäàðõààí Àëäàðõààí Àëäàðõààí Àñãàò Àñãàò Àñãàò Àñãàò Áàÿíõàéðõàí Áàÿíõàéðõàí Áàÿíõàéðõàí Áàÿíõàéðõàí Èäýð Èäýð Èäýð Èäýð Èõ-Óóë Èõ-Óóë Èõ-Óóë Èõ-Óóë ͺìðºã ͺìðºã ͺìðºã ͺìðºã ͺìðºã ͺìðºã ͺìðºã

47 47 47 47 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

38 38 38 38 24 24 24 24 18 18 18 18 12 12 12 12 43 43 43 43 52 52 52 52 52 52 52

43.42 43.42 43.16 43.16 27.28 27.28 27.02 27.03 14.85 14.94 14.71 14.66 44.41 44.41 44.14 44.16 20.48 20.45 20.2 20.2 13.87 13.85 13.37 13.36 12.78 12.81 13.4

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 96 96 96 96 96 96 96

32 32 32 32 36 36 36 36 20 20 20 20 22 22 22 22 47 47 47 47 57 57 57 57 57 57 57

3.09 3.38 3.34 3.07 2.43 2.72 2.7 2.41 37.46 37.73 37.88 37.61 22.07 22.35 22.31 22.03 44.05 44.33 44.36 44.06 41.76 42.34 42.27 42.46 42.34 41.59 41.68 463.8

48.5

47

42.3

46.5

47.4

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


49

1929 48 48

Òýëìýí

Òýëìýí

Òýëìýí

Óðãàìàë

Óðãàìàë

Óðãàìàë

Óðãàìàë

Óðãàìàë

Çàâõàí

Çàâõàí

Çàâõàí

12 Çàâõàí

Çàâõàí

Çàâõàí

11

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Çàâõàí

48

Çàâõàí

Ñîíãèíî

Çàâõàí

49

Òýëìýí

Ñîíãèíî

Çàâõàí

49

Ò¿äýâòýé

Ñîíãèíî

Çàâõàí

48 49

Çàâõàí

Ñîíãèíî

Çàâõàí

Çàâõàí

Ñàíòìàðãàö

Çàâõàí

48

48

Ò¿äýâòýé

Ñàíòìàðãàö

Çàâõàí

Çàâõàí

Ñàíòìàðãàö

Çàâõàí

47 48

Ò¿äýâòýé

Ñàíòìàðãàö

Çàâõàí

Çàâõàí

Îòãîí

Çàâõàí

47

Ò¿äýâòýé

Îòãîí

Çàâõàí

47 47

Çàâõàí

10

9

8

7

Îòãîí

Îòãîí

Çàâõàí

Çàâõàí

12

30

30

30

30

30

38

38

38

38

59

59

59

59

1

1

1

1

34

34

34

34

12

12

12

57.91

57.86

58.02

58.13

58.09

30.55

30.6

30.79

30.74

11.62

11.6

11.86

11.87

11.88

11.87

12.14

12.13

59.33

59.36

59.62

59.59

34.06

34.12

34.6

34.58

94

94

94

94

94

97

97

97

97

96

96

96

96

95

95

95

95

95

95

95

95

97

97

97

97

17

17

17

17

17

36

36

36

36

33

33

33

33

55

55

55

55

25

25

25

25

36

36

36

36

11.15

11.26

11.43

11.19

11.16

56.36

56.59

56.51

56.27

5.45

5.75

5.78

5.48

22.53

22.82

22.81

22.53

44.89

45.18

45.12

44.82

17.1

17.69

17.64

17.06

28.4

31.1

48.7

47

50.4

192.6

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


1930

1

17

16

15

14

13

ßðóó

ßðóó

ßðóó

Äàâñò

Äàâñò

Äàâñò

Äàâñò

Çàâõàí

Çàâõàí

Óâñ

Óâñ

Óâñ

Óâñ

Øèë¿¿ñòýé

Çàâõàí

Çàâõàí

Øèë¿¿ñòýé

Çàâõàí

ßðóó

Øèë¿¿ñòýé

Çàâõàí

Ýðäýíýõàéðõàí

Øèë¿¿ñòýé

Çàâõàí

Çàâõàí

Öàãààí÷óëóóò

Çàâõàí

Çàâõàí

Öàãààí÷óëóóò

Çàâõàí

Ýðäýíýõàéðõàí

Öàãààí÷óëóóò

Çàâõàí

Çàâõàí

Öàãààí÷óëóóò

Çàâõàí

Ýðäýíýõàéðõàí

Öàãààíõàéðõàí

Çàâõàí

Ýðäýíýõàéðõàí

Öàãààíõàéðõàí

Çàâõàí

Çàâõàí

Öàãààíõàéðõàí

Çàâõàí

Çàâõàí

Öàãààíõàéðõàí

Çàâõàí

50

50

50

50

48

48

48

48

48

48

48

48

46

46

46

46

47

47

47

47

47

47

47

47

37

37

37

37

6

6

6

6

7

7

7

7

47

47

47

47

6

6

6

6

29

29

29

29

3.82

4.08

4.1

3.84

45.96

45.95

46.21

46.22

39.72

39.71

39.98

39.99

50.98

50.99

51.24

51.23

54.96

54.94

55.23

55.24

40.84

40.85

41.1

41.09

92

92

92

92

96

96

96

96

95

95

95

95

97

97

97

97

96

96

96

96

96

96

96

96

23

23

23

23

46

46

46

46

42

42

42

42

11

11

11

11

39

39

39

39

48

48

48

48

56.83

56.86

56.46

56.42

11.47

11.76

11.78

11.49

45.53

45.9

45.91

45.55

29.53

29.81

29.79

29.51

49.67

49.96

49.98

49.69

22.48

22.76

22.77

22.49

65.6

48.7

63.7

46.3

54.5

45.6

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/


1931

6

5

4

3

2

Ìàë÷èí

Ìàë÷èí

Íàðàíáóëàã

Íàðàíáóëàã

Íàðàíáóëàã

Íàðàíáóëàã

ªëãèé

ªëãèé

ªëãèé

ªëãèé

Óâñ

Óâñ

Óâñ

Óâñ

Óâñ

Óâñ

Óâñ

Óâñ

Ìàë÷èí

Óâñ

Óâñ

Ìàë÷èí

Óâñ

Óâñ

Ìàë÷èí

Óâñ

Ìàë÷èí

Ç¿¿íãîâü Ç¿¿íõàíãàé Ç¿¿íõàíãàé Ç¿¿íõàíãàé Ç¿¿íõàíãàé Ìàë÷èí

Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ

Óâñ

Ç¿¿íãîâü

Óâñ

Ìàë÷èí

Ç¿¿íãîâü

Óâñ

Óâñ

Ç¿¿íãîâü

Óâñ

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49 49 49 49 49 49

49

49

49

2

2

2

2

22

22

22

22

43

43

43

43

43

43

43

54 18 18 18 18 43

54

54

54

8.17

8.19

8.44

8.43

58.92

59.18

59.2

58.94

43.89

44.38

44.4

43.91

44.36

44.55

44.58

32.48 46.82 47.08 47.08 46.81 44.39

32.52

32.26

32.23

92

92

92

92

92

92

92

92

93

93

93

93

93

93

93

93 95 95 95 95 93

93

93

93

2

2

2

2

35

35

35

35

16

16

16

16

16

16

16

46 26 26 26 26 16

46

46

46

7.33

7.73

7.71

7.34

8.29

8.31

8.01

7.98

13.44

13.95

13.94

13.93

13.92

14.36

13.9

57.63 57.71 57.73 58.02 58.01 13.89

57.22

57.17

57.58

63

50.7

629.4

49.4

66.5

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


Óâñ Óâñ 7 Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ 8 Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ 9 Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ 10 Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ 11 Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ 12 Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ 13 Óâñ Óâñ

ªíäºðõàíãàé ªíäºðõàíãàé ªíäºðõàíãàé ªíäºðõàíãàé Ñàãèë Ñàãèë Ñàãèë Ñàãèë Òàðèàëàí Òàðèàëàí Òàðèàëàí Òàðèàëàí Ò¿ðãýí Ò¿ðãýí Ò¿ðãýí Ò¿ðãýí Õÿðãàñ Õÿðãàñ Õÿðãàñ Õÿðãàñ Öàãààíõàéðõàí Öàãààíõàéðõàí Öàãààíõàéðõàí Öàãààíõàéðõàí Ìàë÷èí Ìàë÷èí Ìàë÷èí Ìàë÷èí

49 49 49 49 50 50 50 50 49 49 49 49 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

16 16 16 16 20 20 20 20 46 46 46 46 5 5 5 5 40 40 40 40 23 23 23 23 43 43 43 43

4.9 5.53 5.64 5 16.4 16.41 16.15 16.14 50.4 50.22 50.08 50.25 49.58 49.84 49.85 49.57 30.67 30.69 30.43 30.42 54.01 53.99 53.74 53.76 39.08 38.87 38.09 38.3

94 94 94 94 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 93 93 93 93 94 94 94 94 93 93 93 93

51 51 51 51 36 36 36 36 54 54 54 54 40 40 40 40 46 46 46 46 14 14 14 14 16 16 16 16

31.61 31.45 32.42 32.58 54.98 55.29 55.31 55 12.67 12.22 12.35 12.79 3.45 3.48 3.78 3.75 42.3 42.59 42.6 42.31 59.4 59.69 59.67 59.38 29.02 30.22 29.89 28.7 Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

46.6

46.1

165

Àæèãëàëòûí òàëáàé 54.5

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

50.4

50.8

Àæèãëàëòûí òàëáàé

400.2

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

1932


Óâñ Óâñ 14 Óâñ Óâñ Óâñ Óâñ 15 Óâñ Óâñ Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð 1 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð 2 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð 3 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð 4 Óëààíáààòàð Óëààíáààòàð

Òýñ Òýñ Òýñ Òýñ Õîâä Õîâä Õîâä Õîâä Ñîíãèíîõàéðõàí Ñîíãèíîõàéðõàí Ñîíãèíîõàéðõàí Ñîíãèíîõàéðõàí Õàí-Óóë Õàí-Óóë Õàí-Óóë Õàí-Óóë Íàëàéõ Íàëàéõ Íàëàéõ Íàëàéõ Íàëàéõ Áàãàíóóð Áàãàíóóð Áàãàíóóð Áàãàíóóð

50 28 50 28 50 28 50 28 49 16 49 16 49 16 49 16 48 7 48 7 48 7 48 7 47 47 47 47 47 47 47 47 47 59 47 59 47 59 47 59 47 59 47 46 47 46 47 46 47 46 Íèéò òàëáàé

42.42 42.39 41.88 41.92 56.51 56.5 56.23 56.24 33.24 33.33 33.01 32.93 46.81 47.13 47.07 46.76 18.85 19.19 19.24 18.46 18.40 57.74 58.38 58.42 57.81

93 93 93 93 90 90 90 90 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 108 108 108 108

35 35 35 35 55 55 55 55 37 37 37 37 42 42 42 42 27 27 27 27 27 21 21 21 21

58.02 58.8 58.73 57.94 1.06 1.36 1.33 1.03 37.55 37.92 38.05 37.68 10.74 10.84 11.23 11.12 23.66 23.64 24.82 24.88 23.71 44.18 44.05 45.02 45.12

1933

Àæèãëàëòûí òàëáàé 390.04

42292.7

Àæèãëàëòûí òàëáàé 598.1

Àæèãëàëòûí òàëáàé 82.9

Àæèãëàëòûí òàëáàé

Àæèãëàëòûí òàëáàé

52

82.2

Àæèãëàëòûí òàëáàé

246.8

ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË

2013 îí ¹47/812/


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

1934


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ÕÓÓËÈÉÍ ÖÝÖÈÉÍ ÒÎÃÒÎÎË 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 27-íû ºäºð

Äóãààð 01

Óëààíáààòàð õîò

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñãèéí çàðèì çààëò ¯íäñýí õóóëèéí õîëáîãäîõ çààëòûã çºð÷ñºí ýñýõ òóõàé ìàðãààíûã ýöýñëýí øèéäâýðëýñýí òóõàé ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí õóðàëäààíû òàíõèì 14.00 öàã

Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí õóðàëäààíûã ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí äàðãà Æ.Àìàðñàíàà äàðãàëæ, ãèø¿¿äýä Ï.Î÷èðáàò, Í.Æàíöàí /èëòãýã÷/, Ò.Ëõàãâàà, Ä.Íàðàí÷èìýã, Ä.Ñóãàð, Ö.Ñàðàíòóÿà, Á.Ï¿ðýâíÿì, Ä.Ãàíçîðèã íàðûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãààð Í.Áîëîðòóíãàëàãèéã îðîëöóóëàí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí õóðàëäààíû òàíõèìä íýýëòòýé õèéâ. ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí èõ ñóóäëûí õóðàëäààíä ìýäýýëýë ãàðãàã÷, èðãýí Ö.̺íõáàò, ºì㺺ëºã÷ Í.Ãàíõóÿã áîëîí Óëñûí Èõ Õóðëûí èòãýìæëýãäñýí òºëººëºã÷, Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿í Ð.Ãîí÷èãäîðæ íàð îðîëöîâ. ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí èõ ñóóäëûí õóðàëäààíààð Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “Õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é áºãººä õàðèí ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èæ áîëíî.” ãýñíèé “...äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýñýí çààëò íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ çààëòûí “... ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ... ýðõòýé. ...” ãýñíèéã òóñ òóñ çºð÷ñºí ýñýõ òóõàé ìàðãààíûã ýöýñëýí øèéäâýðëýæ, Óëñûí Èõ Õóðëûí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 18-íû ºäðèéí “¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 03 äóãààð ä¿ãíýëòèéí òóõàé” 54 ä¿ãýýð òîãòîîëûí ¿íäýñëýëèéã õÿíàí õýëýëöýâ. Íýã. Íèéñëýëèéí Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 5 äóãààð õîðîîíû îðøèí ñóóã÷, èðãýí Ö.̺íõáàò ¯íäñýí õóóëèéí öýöýä õàíäàæ ãàðãàñàí ºðãºäºë人:

1935


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

“Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëààñ 2007 îíû 8 äóãààð ñàðûí 9-íèé ºäºð Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëüä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ òóõàé õóóëèéã áàòëàí ãàðãàñàí áàéíà. Ýíý õóóëèàð Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëæ õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõã¿é áàéõààð õóóëü÷èëæýý. Ýíý íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ çààëòûí “...ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ýðõòýé...” ãýñíèéã íîöòîé çºð÷ñºí ãýæ ¿çýæ áàéíà. Òóõàéëáàë, õîðèõ ÿëààñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàãäàõ õóóëèéí øààðäëàãûã õàíãàñàí ÿëòàí õîëáîãäîõ ø¿¿õ õóðàëäààíààñ ò¿¿íèéã “òýíñýí ñóëëàõã¿é” ãýñýí ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæèéã ¿íäýñëýëã¿é ãýæ ¿çñýí, ìºí ø¿¿õèéí øàòàíä ïðîöåññûí æóðàì çºð÷ñºí, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí, ø¿¿õèéí øèéäâýðòýé áóñàä áàéäëààð ñàíàë íèéëýýã¿é òîõèîëäîëä ¯íäñýí õóóëèàð áàòàëãààæóóëñàí ýðõýý õàíãóóëàõ, çºð÷èãäñºí ýðõýý ñýðãýýõ çîðèëãîîð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ áîëîìæèéã õààñàí çààëò áîëæýý. ͺ㺺 òàëààð, ͯÁ-ûí Åðºíõèé Àññàìáëåéí 1966 îíû 12 äóãààð ñàðûí 16-íû ºäðèéí 2200-À òîãòîîëîîð áàòàëñàí “Èðãýíèé áîëîí Óëñ òºðèéí ýðõèéí òóõàé Îëîí Óëñûí ïàêò”-ûí 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 5 äàõü õýñýãò “ßìàð íýãýí ãýìò õýðýãò øèéòã¿¿ëæ ÿë çààãäñàí õ¿í á¿ð ... õóóëèéí äàãóó äýýä øàòíû ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ýðõòýé” ãýæ çààñàí àãóóëãàä íèéöýõã¿é áàéíà. Èéìä Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “... äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é ...” ãýñýí íü ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ õýñãèéí “ ... ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ... ýðõòýé ...” ãýñýí çààëòòàé õàðøèëæ áàéãàà òóë óã àñóóäëûã õÿíàí ¿çýæ øèéäâýðëýæ ºãíº ¿¿.” ãýñýí áàéíà. Õî¸ð. Óëñûí Èõ Õóðëûí èòãýìæëýãäñýí òºëººëºã÷, Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿í Ø.Ò¿âäýíäîðæ 2013 îíû 8 äóãààð ñàðûí 15-íû ºäºð ¯íäñýí õóóëèéí öýöýä ãàðãàñàí òàéëáàðòàà: “Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ õýñýãò èðãýí ýðõ, ýðõ ÷ºëººãºº ø¿¿õýýð õàìãààëóóëàõ ýðõèéã áàòàëãààæóóëñàí áàéäàã áºãººä ýíý óòãààðàà ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ýðõèéã Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëüä õóóëü÷èëæ ºãñºí.

1936


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

Ìîíãîë Óëñûí èðãýí ººðò õàìààðàëòàé õýðýã, ìàðãààíûã õÿíàí øèéäâýðëýñýí àíõàí áîëîí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí øèéäâýðò äàâæ çààëäàõ ýðõòýé áºãººä ýíýõ¿¿ äàâæ çààëäñàí áîëîâ÷ ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàé íü á¿õ øàòíû ø¿¿õýýð òîãòîîãäñîí ýòãýýäýä ýð¿¿ãèéí õàðèóöëàãà ãàðöààã¿é õ¿ëýýëãýõ çàð÷èì ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éä ¿éë÷èëäýã áºãººä õ¿íèéã ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàé ãýäãèéã òîãòîîõ, ò¿¿íä çîõèõ øèéòãýëèéã øóäàðãààð îíîãäóóëàõ, ãýì áóðóóã¿é õýíèéã ÷ ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöîõã¿é áóþó ýð¿¿ãèéí ÿë îíîãäóóëàõã¿é áàéõàä ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ àæèëëàãàà ÷èãëýãääýã áèëýý. Ø¿¿õýýñ õîðèõ ÿë îíîãäóóëñàí ÿëòàí íü ÿëàà ýäëýõ íü çàéëøã¿é áºãººä öààøèä ÿë ýäë¿¿ëýõýýñ á¿ðýí áóþó õýñýã÷ëýí ÷ºëººëºõ, ÿë ýñ õýðýãëýõ àñóóäëûã çºâõºí õóóëüä çààñàí òîäîðõîé øààðäëàãûã õàíãàñàí òîõèîëäîëä /Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 74, 76 äóãààð ç¿éë/ Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñíû äàãóó ø¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëòûã ¿íäýñëýí ãàðãàñàí ïðîêóðîðûí ä¿ãíýëòèéí äàãóó ø¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ áàéãóóëëàãûí îðøèí áàéãàà ãàçðûí ø¿¿õèéí ø¿¿ã÷ çàõèðàìæ ãàðãàæ øèéäâýðëýäýã áºãººä ýíý çàõèðàìæèä ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é õàðèí ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èæ áîëäîã. ªºðººð õýëáýë øèéòãýõ òîãòîîë áèåë¿¿ëýõ õóãàöàà ºíãºðñºí, õîðèõ ÿë øèéòã¿¿ëñýí ÿëòàí çàñàð÷ õ¿ì¿¿æñýíýý çàí áàéäëààðàà õàðóóëæ, ãýìò õýðýã ¿éëäýæ ó÷ðóóëñàí õîõèðëîî íºõºí òºëñºí, ãýì õîðûã àðèëãàñàí, ò¿¿í÷ëýí ò¿¿íä îíîãäóóëñàí ÿëûí òîäîðõîé õóâèéã áèå÷ëýí ýäýëñýí òîõèîëäîëä òºðèéí ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãà, ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòíû ñàíàëûã ¿íäýñëýí õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ ýñýõ àñóóäëûã ø¿¿ã÷ ººðèéí äîòîîä èòãýë ¿íýìøëýýðýý øèéäâýðëýõ áºãººä ýíý íü çààâàë ÿëààñ õóãàöààíààñ ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ ãýñýí îéëãîëòûã àãóóëààã¿é þì. Õàðèí ýñðýãýýðýý ÿëòàíä ÿë çàâøèõ áîëîìæèéã îëãîæ áîëîõ ýðñäýëòýé ó÷ðààñ óã àñóóäëûã çºâõºí òºðèéí ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí äàíãààðàà /áóñàä ýòãýýäèéã îðîëöóóëàõã¿éãýýð/ øèéäâýðëýõýýð õóóëü÷èëñàí íü ç¿éòýé þì. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ ýðõ ç¿éä äàâæ çààëäàõ àæèëëàãààíû ¿íäýñëýë íü äàâæ çààëäàõ ãîìäîë /äàâæ çààëäàõ ýñýðã¿¿öýë/ áàéäàã. Óã àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä ¯íäñýí õóóëüä çààñíû äàãóó ÿë ýäë¿¿ëýõ àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâüæ, ø¿¿õ õóðàëäààíä òºðèéí íýðèéí

1937


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

ºìíººñ îðîëöîõ ýðõ á¿õèé ïðîêóðîð ºðãºäºë ãàðãàã÷èéí ºðãºäºë人 äóðäñàí÷ëàí ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæèéã ¿íäýñëýëã¿é ãýæ ¿çñýí, ìºí ø¿¿õèéí øàòàíä ïðîöåññûí æóðàì çºð÷ñºí, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò çààñíû äàãóó äàâæ çààëäàõ ýñýðã¿¿öýë áè÷èæ çºð÷èãäñºí ýðõèéã ñýðãýýæ, ø¿¿õèéí øèéäâýð áóðóó áîë çºâòã¿¿ëýõ áîëîìæ íü íýýëòòýé áàéíà. Èðãýíèé áîëîí óëñ òºðèéí ýðõèéí òóõàé îëîí óëñûí ïàêòûí / Ìîíãîë Óëñ 1968 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 5-íä ãàðûí ¿ñýã çóðæ, 1974 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 18-íä ñî¸ðõîí áàòàëñàí/ 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 5 äàõü õýñýãò “ßìàð íýã ãýìò õýðýãò øèéòã¿¿ëæ ÿë çààãäñàí õ¿í á¿ð øèéòãýãäñýíýý áîëîí îíîîñîí ÿëûã ýðãýæ õÿíóóëàõààð õóóëèéí äàãóó äýýä øàòíû ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ýðõòýé.” ãýæ çààñàí íü Ìîíãîë Óëñ ¯íäñýí õóóëü áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ õóóëèíä òóñãàëàà îëæ õóóëü÷ëàãäàí áàòàëãààæñàí þì. Ïàêòûí ýíýõ¿¿ çààëò íü òóõàéí ýòãýýäèéí ãýì áóðóó íü ýöýñëýí òîãòîîãäîîã¿é, òîãòîîãäñîí áîëîâ÷ òóõàéí îíîãäóóëñàí ÿëûã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é ø¿¿õèéí øàòàíä ïðîöåññûí æóðàì çºð÷ñºí, õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çñýí òîõèîëäîëä äýýä øàòíû ø¿¿õýä õàíäàí ø¿¿õèéí øèéäâýð ¿íýí çºâ, øóäàðãà áîëñîí ýñýõèéã øàëãóóëàõ ýðõèéã áàòàëãààæóóëñàí áîëîõîîñ íýãýíò ãýì áóðóó íü á¿õ øàòíû ø¿¿õýýð òîãòîîãäîæ òîäîðõîé ýðõýý õàñóóëñàí ÿëòàí õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ ýñýõ òàëààð ãàðãàñàí ø¿¿ã÷èéí øèéäâýðò äàâæ çààëäàõ ¸ñòîé ãýñýí ñàíààã àãóóëààã¿é ãýæ ¿çýæ áàéíà. Èéìä Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “Õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýñýí íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí õîëáîãäîõ çààëòûã çºð÷ººã¿é ãýæ ¿çýæ áàéíà.” ãýæýý. Ãóðàâ. ¯íäñýí õóóëèéí öýö ýíýõ¿¿ ìàðãààíûã 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 9-íèé ºäºð Äóíä ñóóäëûí õóðàëäààíààðàà õÿíàí õýëýëöýæ, 03 äóãààð ä¿ãíýëò ãàðãàñàí áîëíî. Óã ä¿ãíýëòèéí ¿íäýñëýë õýñýãò: “1.Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñàí ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæ íü õîðèõ ÿë ýäýëæ áóé èðãýíèéã õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ

1938


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ áóþó òóõàéí èðãýíèé ýðõ ç¿éí áàéäëûã äýýðä¿¿ëýõ ýñýõèéã øèéäâýðëýæ áàéãàà ø¿¿õèéí øèéäâýð áàéíà. Ø¿¿õèéí øèéäâýðýýð ýðõ, àøèã ñîíèðõîë, ýðõ ç¿éí áàéäàë íü õºíäºãäºæ áóé àëèâàà èðãýí õýðýâ õ¿ñâýë äàâæ çààëäàõ áóþó äàõèí õÿíóóëàõ áîëîìæòîé áàéõ ó÷èðòàé. Ýíý íü øóäàðãà ø¿¿õèéí ¿éë àæèëëàãààíû ãîë íºõöºë áºãººä ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ èðãýíèé ¿íäñýí ýðõèéí áàòàëãàà þì. 2.Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò çààñíààð õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõººñ òàòãàëçñàí ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæèä ÿëòàí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõã¿é áàéõààð õóóëü÷èëñàí áàéíà. Èéíõ¿¿ õóóëü÷èëñàí íü õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõººñ òàòãàëçñàí ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæèä ÿëòàí, ò¿¿íèé òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ áîëîìæèéã õààæ, ø¿¿õèéí øàòàíä ïðîöåññûí æóðàì çºð÷èãäñºí, òóõàéí øèéäâýðèéí ¿íäýñëýë áóðóó, ò¿¿íòýé ñàíàë íèéëýýã¿é òîõèîëäîëä ¯íäñýí õóóëèàð áàòàëãààæóóëñàí ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõèéã õÿçãààðëàñàí áàéíà. Èéìä Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “Õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é áºãººä õàðèí ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èæ áîëíî.” ãýæ çààñíû “...äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýñýí çààëò íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ çààëòûí “... ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ... ýðõòýé. ...” ãýñíèéã çºð÷ñºí ãýæ ¿çýõ ¿íäýñëýëòýé áàéíà.” ãýñýí áàéõ áà Ä¿ãíýëòèéí òîãòîîõ õýñýãò: “1.Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “Õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é áºãººä õàðèí ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èæ áîëíî.” ãýæ çààñíû “...äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýñýí çààëò íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ çààëòûí “... ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ... ýðõòýé. ...” ãýñíèéã çºð÷ñºí áàéíà.” ãýæ øèéäâýðëýñýí áàéíà.

1939


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

ĺðºâ. ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí äýýðõ ä¿ãíýëòèéã Óëñûí Èõ Õóðàë 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 18-íû ºäðèéí ÷óóëãàíû íýãäñýí õóðàëäààíààð õýëýëöýýä 54 ä¿ãýýð òîãòîîë ãàðãàñàí áàéíà. Óã òîãòîîëä: “1. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñãèéí “...äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýñýí çààëò íü “Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ çààëòûí “... ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ... ýðõòýé. ...” ãýñíèéã çºð÷ñºí áàéíà” ãýñýí Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 9íèé ºäðèéí 03 äóãààð ä¿ãíýëòèéã á¿õýëä íü õ¿ëýýí çºâøººðºõ áîëîìæã¿é ãýæ ¿çñ¿ãýé.” ãýñýí áàéíà. Òàâ. Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí äàðãûí 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 18-íû ºäðèéí 207 äóãààð çàõèðàìæààð òîìèëîãäñîí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí èõ ñóóäëûí õóðàëäààíä îðîëöîõ Óëñûí Èõ Õóðëûí èòãýìæëýãäñýí òºëººëºã÷, Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿í Ð.Ãîí÷èãäîðæ ¯íäñýí õóóëèéí öýöýä ãàðãàñàí òàéëáàðòàà: “Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðàë 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 18-íû íýãäñýí õóðàëäààíààðàà Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 9-íèé ºäðèéí 03 äóãààð ä¿ãíýëòèéã õýëýëöýæ, óã ä¿ãíýëòèéã á¿õýëä íü õ¿ëýýí çºâøººðºõ áîëîìæã¿é ãýæ ¿çýí Óëñûí Èõ Õóðëûí 54 ä¿ãýýð òîãòîîëûã áàòàëñàí áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ õýñýãò èðãýí ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ýðõèéã õóóëü÷èëñàí áàéäàã áºãººä Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèàð èðãýíèé ýíýõ¿¿ ýðõèéã áàòàëãààæóóëæ ºãñºí. Ýíý óòãààðàà Ìîíãîë Óëñûí èðãýí ººðò õàìààðàëòàé õýðýã, ìàðãààíûã õÿíàí øèéäâýðëýñýí àíõàí áîëîí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí øèéäâýðò äàâæ çààëäàõ ýðõòýé áºãººä ýíýõ¿¿ äàâæ çààëäñàí áîëîâ÷ ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàé íü á¿õ øàòíû ø¿¿õýýð òîãòîîãäñîí ýòãýýäýä ýð¿¿ãèéí õàðèóöëàãà ãàðöààã¿é õ¿ëýýëãýõ çàð÷èì ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éä ¿éë÷èëäýã áèëýý. Äýýð äóðäñàíû äàãóó ø¿¿õýýñ õîðèõ ÿëààð øèéòã¿¿ëñýí ÿëòàí íü îíîãäñîí ÿëàà ýäëýõ íü çàéëøã¿é áºãººä òºðººñ õîðèõ ÿë ýäýëæ áàéãàà ÿëòàíû çàðèì ýðõ, ýðõ ÷ºëººíä õóóëüä çààñíû äàãóó õÿçãààðëàëò òîãòîîäîã.

1940


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

Òóõàéëáàë: Èõ Õóðëûí ñîíãóóëèéí òóõàé õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.4 äýõ õýñýãò “õîðèõ ãàçàð ÿë ýäýëæ áàéãàà èðãýí ñîíãîõ ýðõ ýäëýõã¿é.”, Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí òóõàé õóóëèéí 3 äóãààð ç¿éëèéí 3.3 äàõü õýñýãò “...õîðèõ ÿë ýäýëæ áàéãàà Ìîíãîë Óëñûí èðãýí ñîíãóóëüä îðîëöîõ ýðõ ýäëýõã¿é”, Îðîí íóòãèéí õóðëûí 4 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 4.9 äýõ õýñýãò “...õîðèõ ÿë ýäýëæ áàéãàà èðãýí ñîíãîõ ýðõ ýäëýõã¿é” ãýæ òóñ òóñ õóóëü÷èëñàí. Èéíõ¿¿ èðãýíèé ¿íäñýí ýðõ áîëîõ ñîíãîõ, ñîíãîãäîõ ýðõèéã ÿëòàí ýäëýõèéã õÿçãààðëàñàí ó÷èð íü ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éí ÿëûí çîðèëãî íü èðãýí, íèéãìèéã ãýìò õàëäëàãààñ õàìãààëàõ, ãýìò õýðãèéí óëìààñ çºð÷èãäñºí ýðõèéã ñýðãýýýõ, ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ýòãýýäèéã õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ, ãýìò õýðýã ¿éëäýõýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýýñ ãàäíà ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ýòãýýäèéã öýýðë¿¿ëýõýä îðøäîãò áàéãàà áèëýý. Ãýõäýý Ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éí ÿëûí çîðèëãî íü çºâõºí ÿëòíûã öýýðë¿¿ëýõ òàë ðóóãàà ÷èãëýãääýã ãýâýë ºðººñãºë îéëãîëò áîëíî. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñýãò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 74, 76 äóãààð ç¿éëä çààñíû äàãóó ÿëòàí ãýìò õýðýã ¿éëäýæ ó÷ðóóëñàí õîõèðëîî íºõºí òºëæ, ó÷èðñàí ãýì õîðûã àðèëãàæ ø¿¿õýýñ îíîãäóóëñàí ÿëûí òîäîðõîé õóâèéã áèå÷ëýí ýäýëæ, çàñðàí õ¿ì¿¿æñýíýý çàí áàéäëààðàà íîòëîí õàðóóëñàí òîõèîëäîëä ø¿¿õèéí øèéäâýð áèåë¿¿ëýõ ãàçðûí òîäîðõîéëîëòûã ¿íäýñëýí ïðîêóðîðûí ä¿ãíýëòèéí äàãóó ø¿¿ã÷ öààøèä ò¿¿íèé ýäëýýã¿é ¿ëäñýí ÿëûã çààâàë áèå÷ëýí ýäë¿¿ëýõã¿éãýýð òýíñýí ñóëëàõ, ÿë ýäë¿¿ëýõýýñ ÷ºëººëºõ òºðèéí óó÷ëàëûí íýã õýëáýðèéã õóóëü÷èëñàí. ͺ㺺 òàëààñ òóõàéí ÿëòàí õóóëüä çààñàí äýýðõ øààðäëàãûã õàíãààã¿é áîë ò¿¿íèéã ÿëààñ õóãàöààíààñ ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõã¿éãýýð ýäëýýã¿é ¿ëäñýí ÿëûã áèå÷ëýí ýäë¿¿ëýõ áºãººä ÷óõàìõ¿¿ ø¿¿ã÷èéí ýíý çàõèðàìæèä ÿëòàí ò¿¿íòýé íýãäìýë ñîíèðõîëòîé ýòãýýä äàâæ çààëäàæ áîëîõã¿é áàéõààð õóóëü÷èëñàí íü ¯íäñýí õóóëüä çààñàí èðãýíèé ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ýðõèéã õºí人ã¿é ãýæ ¿çýæ áàéíà. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ ýðõ ç¿éä äàâæ çààëäàõ àæèëëàãààíû ¿íäýñëýë íü äàâæ çààëäàõ ãîìäîë, ïðîêóðîðûí ýñýðã¿¿öýë áàéäàã. ßëòíûã ÿëààñ õóãàöààíààñ ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ ýñýõ àñóóäëûã ø¿¿õèéí øèéäâýð áèåë¿¿ëýõ ãàçðûí òîäîðõîéëîëòûã ¿íäýñëýí ïðîêóðîðûí ä¿ãíýëòèéí äàãóó ø¿¿ã÷ øèéäâýðëýäýã òóë ¯íäñýí õóóëüä çààñíû äàãóó ÿë ýäë¿¿ëýõ àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâèõ ýðõ á¿õèé ïðîêóðîðûã Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò çààñíû äàãóó

1941


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ áîëîìæîîð õàíãàñàí. Õàðèí ÿëòàí íü ýíýõ¿¿ øèéäâýð ãàðãàõ àæèëëàãààíû îðîëöîã÷ áèø áàéäàã òóë äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ¿íäýñëýëã¿é þì. Èðãýíèé áîëîí óëñ òºðèéí ýðõèéí òóõàé îëîí óëñûí ïàêòûí / Ìîíãîë Óëñ 1968 îíû 1 ä¿ãýýð 5-íä ãàðûí ¿ñýã çóðæ, 1974 îíû 11 ä¿ãýýð 18-íä ñî¸ðõîí áàòàëñàí/ 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 5 äàõü õýñýãò “ßìàð íýã ãýìò õýðýãò øèéòã¿¿ëæ ÿë çààãäñàí õ¿í á¿ð øèéòãýãäñýíýý áîëîí îíîîñîí ÿëûã ýðãýæ õÿíóóëàõààð õóóëèéí äàãóó äýýä øàòíû ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ýðõòýé.” ãýæ çààñàí íü Ìîíãîë Óëñ ¯íäñýí õóóëü áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ õóóëèíä òóñãàëàà îëæ õóóëü÷ëàãäàí áàòàëãààæñàí þì. Ïàêòûí ýíýõ¿¿ çààëò íü òóõàéí ýòãýýäèéí ãýì áóðóó íü ýöýñëýí òîãòîîãäîîã¿é, òîãòîîãäñîí áîëîâ÷ òóõàéí îíîãäóóëñàí ÿëûã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é ø¿¿õèéí øàòàíä ïðîöåññûí æóðàì çºð÷ñºí, õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çñýí òîõèîëäîëä äýýä øàòíû ø¿¿õýä õàíäàí ø¿¿õèéí øèéäâýð ¿íýí çºâ, øóäàðãà áîëñîí ýñýõèéã øàëãóóëàõ ýðõèéã áàòàëãààæóóëñàí áîëîõîîñ íýãýíò ãýì áóðóó íü á¿õ øàòíû ø¿¿õýýð òîãòîîãäîæ õîðèõ ÿë ýäýëæ áóé ÿëòàí õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ ýñýõ òàëààð ãàðãàñàí ø¿¿ã÷èéí øèéäâýðò äàâæ çààëäàõ ¸ñòîé ãýñýí ñàíààã àãóóëààã¿é ãýæ ¿çýæ áàéíà. Èéìä Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “Õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýñýí íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí õîëáîãäîõ çààëòûã çºð÷ººã¿é ãýæ ¿çýæ áàéãààãàà ¿¿ãýýð äàõèí óëàìæèëæ áàéíà.” ãýñýí áàéíà. ¯ÍÄÝÑËÝË: 1. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “Õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýæ õóóëü÷èëñàí íü õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõººñ òàòãàëçñàí ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæèä ÿëòàí, ò¿¿íèé òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ áîëîìæèéã õààæ, ¯íäñýí õóóëèéí çààëòûí àãóóëãûã ÿâöóóðóóëàí ø¿¿õèéí øèéäâýðò äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ õ¿íèé ýðõèéí ñóóðü çàð÷èìä õàðøèëñàí øèíæèéã àãóóëæ áàéíà.

1942


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

Èéìä Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “Õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é áºãººä õàðèí ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èæ áîëíî.” ãýæ çààñíû “...äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýñýí çààëò íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ çààëòûí “... ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ... ýðõòýé. ...” ãýñíèéã çºð÷ñºí ãýæ ¿çýõ ¿íäýñëýëòýé áàéíà. 2. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 9-íèé ºäðèéí 03 äóãààð ä¿ãíýëò ¿íäýñëýëòýé áàéíà. 3. Óëñûí Èõ Õóðëûí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 18-íû ºäðèéí 54 ä¿ãýýð òîãòîîëä ¯íäñýí õóóëèéí öýöýä ìàðãààí õÿíàí øèéäâýðëýõ àæèëëàãààíû òóõàé õóóëèéí 36 äóãààð ç¿éëèéí 3 äàõü õýñýãò çààñíû äàãóó Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 03 äóãààð ä¿ãíýëòèéí õîëáîãäîõ çààëòûã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é òóõàé ¿íäýñëýëýý çààãààã¿é áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Æàðàí äºðºâä¿ãýýð ç¿éë, Æàðàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 3, 4; ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí òóõàé õóóëèéí 8 äóãààð ç¿éëèéí 2, 4; ¯íäñýí õóóëèéí öýöýä ìàðãààí õÿíàí øèéäâýðëýõ àæèëëàãààíû òóõàé õóóëèéí 31 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 2; 32 äóãààð ç¿éëèéí 2; 36 äóãààð ç¿éëèéí 3, 4 äýõ õýñãèéí çààëòûã òóñ òóñ óäèðäëàãà áîëãîí ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ÕÓÓËÈÉÍ ÍÝÐÈÉÍ ªÌͪªÑ ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ: 1.Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 334 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 334.4 äýõ õýñýãò “Õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëàõ, ÿëààñ ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é áºãººä õàðèí ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èæ áîëíî.” ãýæ çààñíû “...äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõã¿é...” ãýñýí çààëò íü Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Àðâàí çóðãàäóãààð ç¿éëèéí 14 äýõ çààëòûí “... ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã äàâæ çààëäàõ ... ýðõòýé. ...” ãýñíèéã çºð÷ñºí áàéõ òóë õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé. 2.Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 18-íû ºäðèéí “¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí 2013 îíû 03 äóãààð ä¿ãíýëòèéí òóõàé” 54 ä¿ãýýð òîãòîîëûã õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.

1943


ÒªÐÈÉÍ ÌÝÄÝÝËÝË 2013 îí ¹47/812/

3.Ýíýõ¿¿ òîãòîîë ýöñèéí øèéäâýð òóë ãàðìàãöàà õ¿÷èí òºãºëäºð áîëîõûã äóðäñóãàé.

ÄÀÐÃÀËÀÃ×

Æ.ÀÌÀÐÑÀÍÀÀ

ÃÈد¯Ä

Ï.Î×ÈÐÁÀÒ Í.ÆÀÍÖÀÍ Ò.ËÕÀÃÂÀÀ Ä.ÍÀÐÀÍ×ÈÌÝà Ä.ÑÓÃÀÐ Ö.ÑÀÐÀÍÒÓßÀ Á.ϯÐÝÂÍßÌ Ä.ÃÀÍÇÎÐÈÃ

Õàÿã: “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõýòãýëèéí ðåäàêöè. Óëààíáààòàð-14201, Òºðèéí îðäîí 124 òîîò È-ìýéë: turiin_medeelel@parliament.mn Óòàñ: 262420 Õýâëýëèéí õóóäàñ: 3.25 Èíäåêñ: 14003

1944

2013 47(1)