Page 1

บางปะอิน”ราชานุเคราะห์๑” ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนสนับสุนนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนในโรงเรียนบางประอิน”รา ชานุเคราะห์๑” ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจัด กิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน บางประอิน”ราชานุเคราะห์๑” ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนในโรงเรียนบางประอิน”รา ชานุเคราะห์๑” ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ วารสาน รร............................................................................................ หน้า 1


วารสาน รร............................................................................................ หน้า 2


วารสาน รร............................................................................................ หน้า 3


วารสาน รร............................................................................................ หน้า 4


วารสาน รร............................................................................................ หน้า 5

สื่อสิงพิมพ์ รร บางปะอิน ราชานุเคราะห์๑  

วันงดสูบบุหรี่โลก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you