Page 1

MGT302 : Organization Theory

MGT302 : Organization Theory องค์กรแห่งการเรียนรู้

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

QUIZ ท่านคิดว่าอะไรทีเ่ ป็นตัวบ่งบอกถึงการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

เกริ่นนำ

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

กระแสกำรเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่ำจะเป็นบุคคล หรือองค์กร กำรก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และควำมซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบกับกำรดำเนินงำนทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กำร ส่งผลให้เวทีกำรแข่งขัน ที่เคยจำกัดอยู่ในวงแคบๆ ขยำยขอบเขตออกไปครอบคลุมทั่วโลก Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

ควำมรู้ในทำงปฏิบัติเกิดขึ้นในตัวคน หรือกลุ่มคน

ถูกปรับเปลี่ยน และจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ

[ Knowledge Management ]

ซึ่งจะต้องอำศัยกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ควำมรู้ทั้งหลำยนั้น กลำยเป็นควำมรู้ที่เกิดประโยชน์สำหรับคนทั้งองค์กร

เพื่อกำรก้ำวเข้ำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

[ Learning Organization ] Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

ควำมรู้ คือ อะไร

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

ความรู้

ฮอสเปอร์

[ Knowledge ] เป็นขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรจดจำ กำรจำได้จึงถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่สำคัญในทำงจิตวิทยำ และเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ กำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ควำมคิด และควำมสำมำรถทำงสมองมำกขึ้นเป็นลำดับ

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

ความเข้าใจ

[ Comprehension ] เป็นขั้นตอนต่อมำจำกควำมรู้ โดยเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ควำมสำมำรถของสมอง และทักษะในชั้นที่สูงขึ้น จนถึงระดับของกำรสื่อควำมหมำย ซึ่งอำจเป็นไปได้โดยกำรใช้ปำกเปล่ำ ข้อเขียน ภำษำ หรือกำรใช้สัญลักษณ์

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization : LO) Peter Senge ( 1990 ) แห่ง Massachusetts Institute of Technology

สถำนที่ซึ่งทุกคนสำมำรถขยำยศักยภำพของตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสร้ำงผลงำนตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้

เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบกำรคิดใหม่ๆ หลำกหลำยมำกมำย เป็นที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้ำงแรงบันดำลใจ และ เป็นที่ซึ่งทุกคนต่ำงเรียนรู้วิธีกำรเรียนรู้ร่วมกัน Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

David A. Gavin (1993) แห่ง Harvard University

องค์กรที่มีลักษณะในกำรสร้ำง แสวงหำ และถ่ำยโยงควำมรู้ และ มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมำจำกควำมรู้ใหม่ และ กำรเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ อย่ำงถ่องแท้

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

Michaek Marquardt

องค์กรที่ซึ่งมีบรรยำกำศของกำรเรียนรู้รำยบุคคล และกลุ่ม มีกำรสอนคนของตนเองให้มีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ เพื่อช่วยให้เข้ำใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วยองค์กำร จำกควำมผิดพลำด และควำมสำเร็จ ซึ่งเป็นผลให้ทุกคนตระหนักในกำรเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

ศ.นพ. วิจำรณ์ พำนิช แห่งสำนักกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)

องค์กำรเอื้อกำรเรียนรู้ มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีกำรเปลี่ยนแปลง ในลักษณะของพัฒนำกำรด้ำนๆ คล้ำยมีชีวิต มีผลงำนดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้ำนคุณภำพ ประสิทธิภำพ และกำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งมีบุคลิกขององค์กำร ในลักษณะที่เรียกว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร (Corporate Culture) ที่ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์สำมำรถรู้สึกได้

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

แนวคิด และกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรควำมรู้

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้นั้น มีองค์ประกอบหลักก็คือ ระบบกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ กำรรวบรวม กำรจัดเก็บ กำรค้นหำ กำรเผยแพร่ และกำรถ่ำยทอดแบ่งปัน แนวคิดของท่ำนอำจำรย์ ดร. ประพนธ์ ผำสุกยืด แห่งสถำบันส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อสังคม (สคส.) ทีไ่ ด้นำเสนอ TUNA Model หรือ KM Model “ปลำทู”

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

Model ของ Peter M. Senge แห่ง Massachusetts Institute of Technology

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

1. System Thinking คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงระบบ คนในองค์กำรสำมำรถ มองเห็นวิธีคิดและภำษำที่ใช้อธิบำยพฤติกรรมควำมเป็นไปต่ำงๆ ถึงควำมเชื่อมโยงต่อเนื่องของ สรรพสิ่งและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ผูกโยงกันเป็นระบบเป็นเครือข่ำยซึ่งผูกโยงด้วย สภำวะกำร พึ่งพำอำศัยกัน สำมำรถมองปัญหำที่เกิดขึ้นได้เป็น วัฎจักรโดยนำมำบูรณำกำรเป็น ควำมรู้ใหม่ เพื่อให้สำมำรถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่ำงมีประสิทธิผลสอดคล้องกับควำมเป็นไปใน โลกแห่งควำมจริง

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

2. Mental Model คือ กำรตระหนักถึง กรอบแนวคิดของตนเอง ทำให้เกิดควำม กระจ่ำงกับรูปแบบ ควำมคิด ควำมเชื่อ ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจและกำรกระทำของตน และเพียร พัฒนำรูปแบบควำมคิดควำมเชื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ยึดติดกับควำมเชื่อ เก่ำๆที่ล้ำสมัย และสำมำรถที่จะบริหำรปรับเปลี่ยน กรอบควำมคิดของตน ทำควำมเข้ำใจได้ ซึ่ง สอดคล้องกับควำมคิดในเชิงกำรรื้อปรับระบบงำน (Reengineering)

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

3. Personal Mastery

องค์กำรที่เรียนรู้ต้องสำมำรถส่งเสริมให้คนในองค์กำร สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนเอง คือกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของ บุคคล สร้ำงสรรค์ผลที่มุ่งหวัง และสร้ำงบรรยำกำศกระตุ้นเพื่อนร่วมงำนให้พัฒนำศักยภำพไปสู่ เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งหมำยถึงกำรจัดกลไกต่ำง ๆ ในองค์กำร ไม่ว่ำจะเป็นโครงสร้ำงองค์กำร ระบบสำรสนเทศ ระบบกำรพัฒนำบุคคล หรือแม้แต่ระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำนประจำวัน เพื่อให้ คนในองค์กำรได้เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ เพิ่มเติมได้อย่ำงต่อเนื่อง

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

4. Shared Vision

องค์กำรที่เรียนรู้จะต้องมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม ซึ่งจะเป็น กรอบควำมคิด เกี่ยวกับสภำพในอนำคตขององค์กำร ที่ทุกคนในองค์กำรมีควำมปรำรถนำร่วมกัน ช่วยกันสร้ำงภำพอนำคตของหน่วยงำนที่ทุกคนจะทุ่มเทผนึกแรงกำยแรงใจกระทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้กำรเรียนรู้ ริเริ่ม ทดลองสิ่งใหม่ๆ ของคนในองค์กำร เป็นไปในทิศทำง หรือกรอบ แนวทำงที่มุ่งไปสู่จุดเดียวกัน

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

5. Team Learning

ในองค์กำรที่เรียนรู้ จะต้องมีกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือกำร แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์และทักษะวิธีคิดเพื่อพัฒนำภูมิปัญญำและศักยภำพของ ทีมงำนโดยรวม มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน ถ่ำยทอดข้อมูล ในระหว่ำงกันและกัน ทั้งในเรื่องของ ควำมรู้ใหม่ๆ ที่ได้มำจำกกำรค้นคิด หรือจำกภำยนอก และภำยใน กำรเรียนรู้เป็นทีม นี้ยังควร ครอบคลุมไปถึงกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมด้วย ซึ่งกำรเรียนรู้และพัฒนำใน เรื่องนี้ ก็จะช่วยให้กำรทำงำนร่วมกันในองค์กำร มีควำมเป็นทีมที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สมำชิกแต่ละ คนสำมำรถแสดงศักยภำพที่มีอยู่ออกมำได้อย่ำงเต็มที่

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

จะก้ำวสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ อย่ำงไร

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

ความไม่สาเร็จ

ในกระบวนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์

อำจเกิดได้จำก 4 สำเหตุ

1. ควำมเห็นไม่สอดคล้อง มีควำมเห็นที่แตกต่ำงออกไปมำกขึ้นเรื่อย ๆ จนมีกำร “แบ่งขั้ว” Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

2. ถอดใจ เพรำะเห็นว่ำช่องว่ำงระหว่ำงวิสัยทัศน์ กับควำมเป็นจริงห่ำงกันเหลือเกิน

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

3. หมดแรง เพรำะสภำพควำมเป็นจริงก่อปัญหำ หรือมีภำระงำนให้ต้องดำเนินกำรมำก จนหมดแรง

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

4. ขำดกระบวนกำรกลุ่ม ทำให้คนบำงคน หรือบำงกลุ่มเปลี่ยนใจหรือไม่เอำด้วย

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้องค์กำรนั้น แม้จะดูเหมือนกับว่ำต้องมีกำรนำควำมคิดใหม่ ๆ ที่ยุ่งยำกซับซ้อนเข้ำมำเผยแพร่ ให้ทุกคนในองค์กำรเข้ำใจ และยอมรับ

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

แต่ในทำงปฏิบัติแล้ว กำรทำให้องค์กำรเรียนรู้นั้น สำมำรถใช้เทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำน และเทคนิคกำรปรับปรุงกำรบริหำรต่ำง ๆ ที่องค์กำรเคย หรือกำลังปฏิบัติอยู่แล้วก็ได้

กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรปรับโครงสร้ำงองค์กำร หรือกิจกรรมกำรเพิ่มผลผลิต

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

เพียงแต่พยำยำมทำให้คนในองค์กำรเห็นว่ำ… ทุกสิ่งที่เขำทำอยู่แล้วนั้นล้วนเป็นกำรเรียนรู้ทั้งสิ้น เขำจะต้องเห็นถึงกระบวนกำรในกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และสำมำรถเก็บเกี่ยวควำมรู้จำกประสบกำรณ์นั้นๆ ไว้เป็น

สินทรัพย์ทำงปัญญำ (Intellectual Asset)

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

องค์กำรรูปแบบใหม่

จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจสังคม มีข้อกำหนดจำก

ประชำคมโลก และกำรแข่งขัน มีมำกขึ้น

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ในองค์กำรทุกระดับจะต้องเกิดขึ้น

เพื่อกำรพัฒนำแบบยั่งยืน เรำจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

กำรทำงำนของบุคคล และใช้ทุกสิ่งจำกกำรทำงำนเป็นฐำนควำมรู้ที่สำคัญ ประกอบกับกำรใช้กลยุทธ์กำรแสวงหำควำมรู้ กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรใช้ควำมรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

กำรจัดกำรควำมรู้ เริ่มแรกต้องสร้ำงให้บรรยำกำศขององค์กร หรือหน่วยงำน

ให้มีมุมมอง หรือทิศทำงเดียวกันก่อน

โดยกำรสร้ำงภำคี หรือกัลยำณมิตรให้เกิดในองค์กร

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

เรำจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กร

เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้กับทุกคน โดยองค์กรต้องให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรทุกระดับ ด้วยกำรสื่อควำมเข้ำใจในทุกรูปแบบถึงกระบวนกำรต่ำง ๆ

Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th


MGT302 : Organization Theory

Exercise

1. Learning Organization และ Knowledge Management คืออะไร และ แตกต่ำงกันอย่ำงไร 2. ลักษณะขององค์กรแห่งกำรเรียนรู้มีลักษณะอย่ำงไร 3. ลักษณะของ Tuna Model มีส่วนประกอบที่สำคัญอย่ำงไรบ้ำง 4. อะไรคืออุปสรรคสำหรับกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 5. ทรัพย์สินทำงปัญญำเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ทำลงสุมด พร้อมส่ง Google Sites : bit.ly/2yCKHb5

MR.PUTTINUN NAKSUKH | puttinun.na@northbkk.ac.th

Learning Organization  
Learning Organization  
Advertisement