Page 1

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การที่ระบบเครื อข่ายมีบทบาทและความสาคัญ เพิม่ ขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ ได้รับการใช้งานอย่าง แพร่ หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ เหล่านั้นถึงกับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้สูงขึ้น เพิ่มการใช้งานด้านต่าง ๆ และลดต้นทุนระบบโดยรวมลง มี การแบ่งใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ ทางานร่ วมกันได้ สิ่ งสาคัญที่ทาให้ระบบข้อมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น คือ การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน และการเชื่อมต่อหรื อการ สื่ อสาร การโอนย้ายข้อมูลหมายถึงการนาข้อมูลมาแบ่งกัน ใช้งาน หรื อการนาข้อมูลไปใช้ประมวลผลในลักษณะแบ่ง กันใช้ทรัพยากร เช่น แบ่งกันใช้ซีพียู แบ่งกันใช้ฮาร์ ดดิสก์ แบ่งกันใช้โปรแกรม และแบ่งกันใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีราคา แพงหรื อไม่สามารถจัดหาให้ทุกคนได้ การเชื่ อมต่อ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื อข่ายจึงเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ ใช้งานให้กว้างขวางและมากขึ้นจากเดิม การเชื่อมต่อในความหมายของระบบเครื อข่ายท้องถิ่น ไม่ได้จากัดอยูท่ ี่การเชื่อมต่อระหว่างเครื่ อง ไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ยงั รวมไปถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ รอบข้าง เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าทาให้การทางานเฉพาะมี ขอบเขตกว้างขวางยิง่ ขึ้น มีการใช้เครื่ องบริ การแฟ้ มข้อมูล เป็ นที่เก็บรวบความแฟ้ มข้อมูลต่างๆ มีการทาฐานข้อมูล กลาง มีหน่วยจัดการระบบสื่ อสารหน่วยบริ การใช้ เครื่ องพิมพ์ หน่วยบริ การการใช้ซีดี หน่วยบริ การปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบสาหรับต่อเข้าในระบบเครื อข่ายเพื่อ จะทางานเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในรู ป เป็ น ตัวอย่างเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จดั กลุ่มเชื่ อมโยงเป็ นระบบ


เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดความสามารถในการ ปฏิบตั ิการร่ วมกัน ซึ่ งหมายถึงการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ต่ออยูบ่ น เครื อข่ายทางานร่ วมกันได้ท้ งั หมดในลักษณะที่ประสานรวมกัน โดยผูใ้ ช้เห็นเสมือนใช้งานในอุปกรณ์เดียวกัน จึงเป็ นวิธีการใน การนาเอาอุปกรณ์ต่างชนิดจานวนมาก มารวมกันเป็ นเสมือน ระบบเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่อุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะมาจากต่างยีห่ อ้ ต่างบริ ษทั ก็ได้ ระบบเครื อข่าย หมายถึงการนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ มา ตัวอย่ างเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ที่จัดกลุ่มอุปกรณ์ รอบข้ างเชื่อมโยงเป็ นระบบ

เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่ อสารข้อมูล เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการ ใช้ทรัพยากรของระบบร่ วมกัน (Shared Resource) ใน เครื อข่ายนั้น ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สาคัญ เพื่อการเชื่อมต่อเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (File Server) ช่องทางการสื่ อสาร (Communication Chanel) สถานีงาน (Workstation or Terminal) และ อุปกรณ์ ในเครื อข่าย (Network Operation System)

ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์


ประโยชน์ของระบบเครื อข่าย

1. เพื่อปรับปรุ งข้อมูลโดยผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ผ่านคอมพิวเตอร์ ใดๆบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งอยู่ ต่างสถานที่กนั เช่น การจองที่นงั่ บน เครื่ องบิน โดย ผ่านทางคอมพิวเตอร์

2.เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารและ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการแบ่งการใช้ไฟล์ขอ้ มูล โปรแกรมและ เครื่ องพิมพ์ซ่ ึ งเป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดเครื่ องหนึ่งใน เครื อข่ายคอมพิวเตอร์


ข้ อดีของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อกันเป็ นเครื อข่ายนั้นมีขอ้ ดีดงั นี้ 1.

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมี

ประสิ ทธิภาพ 2.

สามารถแชร์ทรัพยากร เช่น เครื่ องพิมพ์

ประหยัดเนื่องจากสามารถแชร์ทรัพยากรร่ วมกันได้

4.

สามารถแชร์เอกสาร เช่น บันทึกข้อความ

ตารางข้อมูลต่าง ๆ ใบส่งขอ บัญชีต่าง ๆ ใบรายการ

ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไรท์เตอร์ ไว้ในเครื อข่าย

สิ นค้า เป็ นต้น

คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

6.

3.

การสนทนาผ่านเครื อข่าย หรื อการแชท

(Chat) 7.

การประชุมระยะไกล

(Videoconference)

8. การแชร์ ไฟล์ต่าง ๆ เช่น รู ปภาพ วีดิโอ เพลง เป็ นต้น 9. การแชร์ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ เช่น ไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ศ โปรแกรมฐานข้อมูล เป็ นต้น


ข้อจากัดของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

- ลงทุนสู งและจัดการยุ่งยาก การเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการระบบเครื อข่าย ต้องใช้เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากซับซ้อน ต้องอาศัยผูท้ ี่ มีความรู ้ความชานาญ และมีประสบการณ์สูง จึงต้องใช้งบประมาณ การเริ่ มต้น ลงทุนสูงมาก อีกทั้งเทคโนโลยีของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงไปเร็ ว มาก จาเป็ นต้องมีงบประมาณ เพื่อปรับปรุ งระบบให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

การแบ่ งทรัพยากรกันใช้ น้ นั อาจไม่สามารถใช้ทรัพยากร นั้นๆ ได้ทนั ทีทนั ใด เพราะหากมีการเรี ยกใช้ทรัพยากร เดียวกันจากคอมพิวเตอร์ 2 เครื่ องพร้อมกัน เช่น การใช้ เครื่ องพิมพ์โดยเครื่ องพิมพ์น้ นั มีการใช้งานจาก คอมพิวเตอร์ตวั อื่นอยูก่ ่อนหน้าแล้ว งานพิมพ์ของเราก็ จะต้องเข้าคิวรอการทางาน

ขาดแคลนซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ระบบเครื อข่าย ปั จจุบนั ยังขาดแคลนซอฟต์แวร์ประยุกต์ ด้านต่าง ๆ ทางานภายใต้สภาพแวดล้อม แบบเครื อข่ายอยูม่ าก เพราะการพัฒนา ต้องใช้ความรู ้ความชานาญสูง ต้อง ใช้เวลาในการพัฒนา จึงจะสามารถสร้างซอฟต์แวร์ ประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ได้


การรักษาความปลอดภัย ในระบบเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ ยังขาดความปลอดภัยในด้านการ รักษาข้อมูลอยูม่ าก มีโอกาสที่จะถูกผูอ้ ื่นแอบเข้ามา เอาข้อมูลได้จากหลาย ๆที่ หรื ออาจมีขอ้ มูลสูญหาย ได้ ในขณะติดต่อสื่ อสาร เนื่องจากมีข่าวสารใน ระบบอยูม่ าก

ความเร็วในการรับส่ งข้ อมูลตา่ ในระบบเครื อข่ายระยะไกล เช่น อินเทอร์เน็ต การเรี ยกใช้ขอ้ มูลในไฟล์ผา่ นระบบเครื่ อข่ายนั้นจะมี ความเร็ วที่ชา้ กว่าการเรี ยกใช้ขอ้ มูลกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่ องของตน ตัวกลางนาที่ใช้ ในการนาสัญญาณ ยังมีอตั ราความเร็ วในการรับส่ง ข้อมูลต่า เมื่อเทียบกับการสื่ อสารด้วยโทรศัพท์ หรื อโทรทัศน์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็ นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพราะไฟล์มีขนาด ใหญ่มาก


องค์ ประกอบของเครือข่ าย

แน่นอนที่สุด!! เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์ เป็ นองค์ประกอบ พื้นฐาน ซึ่ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อเข้า กับเครื อข่ายนั้น ไม่จาเป็ นต้องเป็ นรุ่ น หรื อ ยีห่ อ้ เดียวกัน หรื อประเภทเดียวกัน เรา สามารถนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลได้

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อนื่ ๆ เช่น เครื่ องพิมพ์ แฟกซ์ เทปสารองข้อมูล หรื ออุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ เป็ นต้น โดยเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับ เครื อข่ายแล้ว ผูใ้ ช้ในเครื อข่ายก็สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้โดย เรี ยกใช้ผา่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้เอง เช่น ส่งเอกสารไปพิมพ์ที่ เครื่ องพิมพ์สาหรับเครื อข่าย เป็ นต้น

สายเคเบิล สายเคเบิล คือ สายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในเครื อข่าย ซึ่งปั จจุบนั มีอยูห่ ลายแบบด้วยกัน แต่ละแบบจะมีความเร็ วในการ รับส่งข้อมูล และราคาแตกต่างกันไป ส่วนการจะ เลือกใช้สายเคเบิลแบบใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและ ประเภทของเครื อข่าย


คอนเน็กเตอร์ (connector) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื อข่ายสอง เครื อข่ายเข้าด้วยกัน เมื่อเชื่อมเครื อข่ายเข้าด้วยกันแล้ว คอมพิวเตอร์ท้ งั สองเครื อข่ายก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกันได้ เสมือนเป็ นเครื อข่ายเดียวกัน ตัวอย่างคอน เน็กเตอร์ที่พบเห็นกันโดยทัว่ ไป คือ บริ ดจ์ (bridge)

การ์ ดเชื่อมต่ อเครือข่ าย (Network Interface Card: NIC) สาหรับอุปกรณ์ชนิดนี้จะใช้เชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์กบั สายเคเบิล

ซอฟต์แวร์เครื อข่าย เมื่อเรานาเอาอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันแล้ว ระบบเครื อข่ายก็ยงั จะ ทางานไม่ได้ เครื อข่ายจาเป็ นต้องมีซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็ นชุดโปรแกรมที่ ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อทาให้ระบบปฏิบตั ิการรู ้จกั กับอุปกรณ์ เครื อข่ายนั้น นอกจากนี้ยงั รวมถึงโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย ซึ่งจะแตกต่างกับระบบปฏิบตั ิการทัว่ ไป และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งาน ในเครื อข่ายด้วย เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ สเปรดชีต โปรแกรมวาดภาพ หรื อโปรแกรมสาหรับส่งข้อมูลหรื อข้อความระหว่างเครื่ อง คอมพิวเตอร์ดว้ ย เป็ นต้นระหว่างคอมพิวเตอร์กบั สายเคเบิล


ประเภทของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

1. ระบบเครื อข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) หมายถึง การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะใกล้ภายในสานักงาน หรื ออาคารเดียวกัน หรื ออาคารที่อยูใ่ กล้กนั โดยใช้ สายสัญญาณ ได้แก่ สายโทรศัพท์ สายโคแอกเชียล หรื อ สายใยแก้วนาแสงตัวอย่างเช่น เครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย ภายในอาคารหรื อบริ ษทั เดียวกัน ระบบเครื อข่ายท้องถิ่น สามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพ การปฏิบตั ิงาน ในด้านการ ใช้ทรัพยากร ของระบบร่ วมกัน หรื อสามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอื่นได้ ระบบ LAN ช่วยให้มีการติดต่อกันได้สะดวก ช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการใช้งาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน และใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้อย่างคุม้ ค่า

2. ระบบเครื อข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) หมายถึง การเชื่อมต่อ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

เป็ นเครื อข่าย

ขนาดกลาง ที่มีระยะทางการเชื่อมต่อไกลกว่า ระบบเครื อข่าย ท้องถิ่น (LAN) แต่ระยะทางยังคงใกล้กว่าระบบ WAN (Wide Area Network) ได้แก่เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกัน

ภายในเมืองเดียวกันหรื อจังหวัดเดียวกัน ในเขตเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เคเบิลทีวี


3. ระบบเครื อข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN) หมายถึง การ

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ระยะไกล เป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ เช่น ระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อเครื อข่ายทัว่ โลก ติดตั้งใช้งาน บริ เวณกว้างมีสถานีหรื อจุดเชื่อมมากมาย และใช้สื่อกลางหลาย ชนิด เช่น ไมโครเวฟ ดาวเทียม เนื่องจากเป็ นการติดต่อสื่ อสาร ระยะไกล อัตราการรับส่งข้อมูลจึงต่า และมีโอกาสผิดพลาดได้สูง การสื่ อสารระยะไกล จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ คือ โมเด็ม ช่วยในการติดต่อสื่ อสาร และสามารถนาเครื อข่าย LAN มา เชื่อมต่อกัน เป็ นเครื อข่ายระยะไกลได้ ตัวอย่างของเครื อข่าย ระยะไกล เช่น อินเทอร์เน็ต เครื อข่ายระบบงานธนาคารทัว่ โลก เครื อข่ายของสายการบิน เป็ นต้น

รายชื่อผู้จดั ทา น.ส.จันทิมา

จุรีนุกูล

เลขที่ 21

น.ส.ธมลวรรณ

สาเจริญ

เลขที่ 22

น.ส.พรปวีณ์

ทัพวงศ์

เลขที่ 23

น.ส.พัทธ์ ธีรา

ธาดาพูนพิพฒ ั น์ เลขที่ 30

น.ส.นิสยา

น่ วมภักดี

เลขที่ 46

น.ส.เสาวรัตน์

ชาติเชษฐ์ พงษ์

เลขที่ 49

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you