Page 9

Dystre spådommer fra klimapanelet

Sitatet:

«Slikt mas kan gjøre folk apatiske, og dermed skade kampen mot klimaendringer.»

I februar fastslo FNs klimapanel (IPCC) at klimaendringene er menneskeskapte. I påska kom andre delrapport. Der ser IPCC på forventa konsekvenser av klimaendringene, og konklusjonene er nedslående. Med en «moderat» temperaturstigning på under tre grader vil flere hundretalls millioner mennesker trues av hungersnød, epidemier, hetebølger og flom. Nærmere en tredel av alle plante- og dyrearter står i fare for å utryddes, og ferskvannforsyninga for opptil to milliarder mennesker kan stå i fare. Alt dette kan inntreffe innen et par tiår. I tillegg bekrefter klimapanelet i klare ordelag at det er verdens fat-

tige som rammes først og hardest av klimaendringene. For de som fortsatt ikke har latt seg skremme, har IPCC også sett på hva en temperaturøkning på 3,5 til 5 grader vil medføre i vårt århundre, noe de mener vil medføre en verden fullstendig herjet av tørke, sykdom og flom. En av fem mennesker på jorda vil være rammet av hyppig, alvorlig flom, artsutryddelsen vil være enda mer omfattende, og tre milliarder menneskers ferskvannstilgang står i fare. I mai kommer tredje delrapport, som tar for seg løsninger på klimakrisa, og i november kommer en oppsummerende rapport. OSE

Pål Prestrud, direktør i Cicero, anklager Steinar Lem i Fremtiden i våre hender for å ha gitt biffen en så fremtredende plass i norsk klimadebatt.

Klimanederlag for Bush Det er en kjensgjerning at George W. Bush er verdens verste klimaskurk. Men selv den amerikanske presidenten er ikke allmektig, og nylig påførte amerikansk høyesterett Bush et sviende klimanederlag. har Bush-administrasjonen lenge insistert på at amerikansk miljølovgivning ikke gir føderale myndigheter rett til å regulere utslipp av CO2 og andre klimagasser. Bush og hans miljødirektorat EPA (Environmental Protection Agency) har ganske enkelt nektet å defi-

16 putsj_02_07.indd 16-17

nere CO2-utslipp som forurensning. Men nylig fastslo et flertall på fem mot fire i den amerikanske høyesteretten at presidenten har rett til å regulere klimagassutslipp, i henhold til den amerikanske miljøloven. Dette er første gang noensinne at amerikansk høyesterett uttaler seg om global oppvarming. Denne dommen innebærer at hvis EPA og Bush skal fortsette dagens praksis, så ligger bevisbyrden hos dem til å bevise at utslipp av drivhusgasser ikke har noen klimaeffekt. Det ser altså ut som at myndighetene ikke har noe annet valg enn å definere klimagassutslipp som forurensning. Amerikansk miljøbevegelse jubler, for mange miljøsaker rundt om i USA har nemlig ligget på is i påvente av en avgjørelse fra USAs øverste domstol. Dommen fra høyesterett kan få stor betydning for amerikansk klimapolitikk. OSE

Blair lovfester klimakutt Den britiske regjeringen har presentert et nytt lovforslag som skal sørge for 60 prosent kutt i CO2-utslippene i Storbritannia innen 2050. Kuttene skal finansieres gjennom femårsbudsjetter, og arbeidet vil bli kontrollert av et uavhengig overvåkingsorgan. Hvis parlamentet vedtar forslaget, blir Storbritannia det første landet i verden med lovfestede klimagasskutt, og den britiske statsministeren, Tony Blair, begrunner forslaget med et ønske om at Storbritannia skal være i teten i arbeidet mot klimaendringer. SFL

Kalender APRIL/MAI: AKTIVISTKURS I MANGE FYLKER

Hver dag forsvinner over 100 arter. For godt. Det er raskere enn noen gang tidligere de siste 65 millioner årene. I Death Row presenterer vi arter som man snart bare kan se i bøker.

Vil du ha et grunnkurs i hvordan du redder verden?

Klippeblåvingen

27.-29april

Scolitantides orion

er det aktivistkurs i Trondheim for trøndere, møringer og hedmarkinger. Påmelding til trondelag@nu.no

11.-13. mai

er det aktivistkurs i Osloområdet for Oslo, Akershus, Østfold og Aust-Agder. Klippeblåvingen er en sommerfugl som trives best i rasmark, berg og bekkekløfter. Den lever på smørbukkblomsten, som igjen er å finne på svaberg langs kysten. Tidligere har sommerfuglen vært observert på 16 steder langs kysten mellom Oslofjorden og sørover mot Arendal, men er i de senere årene kun funnet på to av plassene: en i Halden og en i Tvedestrand. Årsaker til den kraftige og alvorlige tilbakegangen er sannsynligvis først og fremst gjengroing, men også utbygging av veier og bygninger i sommerfuglens leveområde. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) frykter nå at forekomsten i Tvedestrand har forsvunnet og at klippeblåvingen kun er å finne i Halden. SABIMA har nylig anmeldt en ulovlig veibygging i artens leveområde til Økokrim og skriver følgende i anmeldelsesbrevet: «Skal vi klare å stanse tapet av biomangfold, er det viktig at påtalemyndigheten slår hardt ned på denne type snikutbygginger i den absolutt mest sårbare naturen vi har». I tillegg er ti nye boliger og fem nye hytter planlagt i området hvor den truede sommerfuglen lever. Klippeblåvingen er kategorisert som sterkt truet på Rødlista. SFL Kilder: Den nasjonale rødlista (www.artsdatabanken.no)

MAI: NY DELRAPPORT FRA KLIMAPANELET

FNs klimapanel, IPCC, legger fram sin tredje delrapport i år, som tar for seg løsningene som fins på klimakrisa.

25.-27. MAI: SPA’TAKSEMINAR

Skal du være med på Grønt Spa’tak i sommer, jobbe på gård og vise politikerne hva slags jordbruk vi trenger? Da må du komme på Spa’tak-seminaret i slutten av mai. Her finner du ut hva du skal gjøre på gården, og lærer om norsk jordbruk og om hvorfor WTO er en trussel mot miljøvennlig matproduksjon. Påmelding skjer på nu.no/spatak innen 15. mai!

Er NU endelig blitt folkelig? Organisasjonen «Folk og Forsvar» har som oppgave er å drive informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. De har nylig gitt ut et sikkerhetspolitisk leksikon, og på forsiden av boka er det en kollasj av bilder av jagerfly, tanks, marinefartøy, rakettoppskytninger og Vladimir Putin. I midten av bildet finner vi overraskende nok aksjonerende ungdommer fra Natur og Ungdom. Representerer disse «folket»? En av aksjonistene er tidligere sentralstyremedlem i

Russiske miljølover i fare President Putin vil gjøre det enda vanskeligere å jobbe med miljøvern i Russland. Vår store nabo i øst er ikke akkurat kjent for å være miljøverners paradis. I forrige nummer av PUTSJ kunne du lese om hvordan russiske myndigheter har stukket kjepper i hjulene på Natur og Ungdoms søsterorganisasjoner flere ganger de siste årene. Fra før finnes det blant annet lover mot aksjoner langs hovedveier og lover mot å motta pengestøtte fra utlandet for politisk aktivitet. Nå er det miljøvernlovene som står i fare. I Norge har både Natur og Ungdom og andre aktører rett til å uttale seg om politiske saker og utbyggingsplaner som har konsekvenser for miljøet, og det lages egne utredninger om miljøkonsekvenser. Man har også rett til å klage saker inn til Miljøverndepartementet. Det er ikke alltid vi vinner, men miljøet er i alle fall sikra en plass i den politiske prosessen. Slik var det også

i Russland, inntil nylig. I 1995 kom den russiske miljøekspertiseloven som påla offentlige høringer og uavhengige miljøvurderinger ved store utbygginger. Nå har det kommet flere lovendringer som sammen truer med å vanne ut denne viktige loven, og det skal ikke lenger kreves uavhengige miljøvurderinger ved byggeprosjekter.

Kjære tante

NU, Anders Bonden. – Hvordan føles det å representere «folket» i en utgivelse fra Folk og Forsvar? – Det føles helt naturlig. Jeg har lenge oppfattet meg selv som en kjernerepresentant for det norske folk, og det gjør tydeligvis også Folk og Forsvar. Det er godt å endelig bli anerkjent for det jeg er, sier Bonden. – Hva tror du var tanken med å putte deg og Natur og Ungdom på framsiden av utgivelsen? – Jeg tror at Folk og Forsvar trengte litt mer sexappeal for å bli kvitt utgavene av Sikkerhetspolitisk Leksikon. Vi vet jo alle at det er fint lite som er mer sexy enn demonstrasjoner mot oljeboring i nord. JS

Jeg lurer på noe angående resirkulering av kartonger, metall, glass og plast. Hvor godt må man egentlig skylle disse før man kan levere dem? Ødelegger man systemet hvis man ikke skyller emballasjen skikkelig, og er det da bedre å kaste det i restavfallet? Og hvor kan jeg finne ut mer om resirkulering og slikt? Hilsen Svein

Heisann, Svein Flott at du resirkulerer, og vil vite hvordan man resirkulerer rett. Alt som har rester av mat og drikke på seg må skylles i kaldt vann, men det trenger ikke være helt rent for å kunne kildesorteres. Du trenger ikke tørke det heller, og

Konsekvensen er at myndighetene kan la oljeselskapene sette i gang med å bygge oljeplattformer uten at de russiske miljøvernorganisasjonene får noen mulighet til å uttale seg i saken. Russiske miljøvernere jobber nå for å forandre de siste vedtakene og for å redde stumpene av en god miljølov. PH

det er jo ganske praktisk. Årsaken til at de fleste kommuner ber om at folk skyller kartonger, plast, metall og så videre er hovedsaklig hygiene. Hvis folk ikke skyller avfallet, får man problemer med lukt, og sykdomsbakterier kan oppstå, noe som er dumt for renovasjonsarbeiderne. Så skyll avfallet, og er det for mye til å skylle vekk, kast det i restavfallet. Men skyll det med kaldt vann, for hvis du vasker det med varmtvann, spises miljøgevinsten opp, og vinningen går opp i spinningen. Mer informasjon om resirkulering finner du gjerne på hjemkommunen din sine websider. gronnhverdag.no og loop.no har også en del informasjon om hvordan man resirkulerer rett. Hjertelig hilsen tante Grønn

17 24-04-07 22:16:49

Putsj #02/07  

Tema: Byer

Putsj #02/07  

Tema: Byer

Advertisement