Page 1

P U S K Á SK R I S Z T I NA 2 0 1 7


CV I nf ormazi onipersonal i Nome Dat adinasci t a Cont at t aci

Kr i szt i naPuskás 09. 05. 1992 +393892957253 kpuskas1@gmai l . com

Esperi enzapr of essi nal e 2016

Ti r oci nant ei nar chi t et t ur a( 6mesi ) Mi chel eGambat o,ar chi t et t o,MGARK Padova,I t al i a

2012

Ti r oci nant ei nar chi t et t ur a( 4set t i mane) Kál l ayFer encar chi t et t o Debr ecen,Ungher i a

2011

Ti r oci nant ei ncant i er e( 4set t i mane) Li sznyaiÉpí t ői par iKf t . Túr keve,Ungher i a

I st ruzi oneef ormazi one 20162018

Cor sodiLaur eaMagi st r al ei nAr chi t et t ur aperi lNuovoel ’ Ant i co Uni ver si t ádiI UAVVenezi a I t al i a

2010-2016

Ar chi t et t ur ai ngener i a,Bsc Uni ver si t ádiDebr ecen Ungher i a

2013-2014

Ar chi t et t ur a( 6mesi ) Uni ver si t ádegl ist udidiPadova, I t al i a ( Er asmus-bor sadist udi o)

2013

Cor soi nt ensod’ i t al i ano( 4set t i mane) Uni ver si t ádeist r ani er idiSi ena, I t al i a

Compet enzel i ngui st i che madr el i ngua

ungher ese Compr ensi one

i t al i ano C1 i ngl ese B2 f r ancese A1

Par l at o C1 B2

Scr i t t a B2 B2

A1

A1

Compet enzei nf ormat i che Mi cr osof tOffice™ ( Wor d™,Excel ™Power Poi nt ™)Ar chi CAD,Ar t l ant i s, Phot oShop™, Aut oCAD


Pr o g e t t o-2 01 8 Co l l a b o r a t o r i :Pa o l oBa r l e t t a

| 3|


Pr o g e t t o-2 01 5

| 4|


| 5|


I nq u e s t op r o g e t t oés t a t ar i n o v a t ae c a mb i a t au nv e c c h i o ma g a z z i n o ,é d i v e n t a t ou nn u o v op o s t od iu nb a re u ng r u p p ot e a t r a l e .I lv i d e or a p p r e s e n t ai l3 Dmo d e l ld e l l ’ e d i f i c o . Pr o g e t t o-2 01 6

| 6|


Pr o g e t t o-2 01 6

| 7|


Pr o g e t t o-2 01 6

Pr o g e t t o-2 01 6

| 8|


Pr o g e t t o-2 01 2

Pr o g e t t o-2 01 2

| 9|


Co mp i t od e l p r i moa n n o d e l l a t r i e n n a l e . Ho c r e a t ou n af o r mau n i c a i nu nc u b o8 x 8 . Pr o g e t t o-2 01 1

| 1 1|

Cv portfolio puskás krisztina  
Cv portfolio puskás krisztina  
Advertisement