Page 1

ÃĶ

À…®¬¯Ų­Ä¯¬ ½¬Äë¬

ŴŲ¿Ä¹¯Á´¿

Ŵ»½¯Á´¿

¯´ÅÄÅ¿¼°Å

¯´ÅÄÅ¿¼°ÅÅ¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ¯»°³¯»´¬­Å¿¼°ÅŴí·°¬

Å¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ¯»°³¯»´¬­Å¿¼°ÅŴí·°¬

¯Á´¿Å°´Å²Å

Å°Á´¿ Å°´Å²¿Ä¹

 Å°®´²´±Ã«¹Å´Ä´« ŴŲ¿Ä¹ Ŵ»½

Å¿¼°Å

Å´Ä´«¯Á´¿ Å¿¼°ÅÅ¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ®¬·¬¸°Â¹¬

Å°«´Ã¬´³·¼

¯Ã´²¬·Å°¿¼°Å¸´¬´¶Ã¹¯·¶··°¶

¸´Ã°²Ä¸´Â°Ã´¸´Å´±·Á¬ñ­º°¿¿·¹´ÃÄÅ°´»¬­½¯´»¬­½´¬´´¬´·½¯¼² Å´»°½¬Á¯¬¹­Å´»°½¬Á¯³¼¿µ·¹´±°­«¸´»°³°Ã¼ôÅÅ°´Ã³Å°´Ã³¿ À°¹²º°¿¿·¹´®¹­¼Ã´Å¬°Ã¶¯´»¹²´»´½Ã­¯³³¬«…°¿Åº­°³¹·´Á²

 ·°®­³·¼

³¼°³

¸»´²Å°¿¼°Å

¸°·ÄÅÅ°¿¼°Å¬¯Ä¯Á´¬°¯»°³Ŵí·°¬¯Á´¬Å¿¼°Å ¯»¹±¯¸°¹´»´¹ ²·³

 ´»°»´¬³·¼ ¯°´±

¸²· ¸°Ä

Å°´»¬­½¬³°Ã ¯Á´¬

¸»´²¸´²°·Ä¹

  ¼Â¿ ½¬Ä묾°»´·®­¹ º°Ä²»½Á¬¹ Å¿¼°Å ù°½·¸´²°·Ä¹Ä®²


kglgd ȯdz²Á´»±Çº½ ³Å½´¶ÉÆǵ³ ÀÆ´·´°´¯ɸ¿´Ç´»¯¸³ ³¿É½°

ÇÁ¸ÈÉǸȿ°»´Ã¸· ¼¸È¿´¼¸Ç°±»

³¸µÇ³ ¼¸ÃƳÉÇų´ ³¿É½°

¼¸½¸¿´¼¸²¸Ç´ɽ»Á³ ɶº´½³¶»Å³

³¶¿³

¼¸»ÁǸ´Æ¸¿ ³¶¿³ ǵ¸¸»°ÇÁ¸ÈÉÇÀ³

Ǹ³½´¶´·°¼¸°¯º¯»»

³¿É½°

³Æ¸·½À´Æ³¼´¶É°¼¸»´Ã¸·¸Ã»¯É´¯½´¾´¸À¿É¿È»Á½¼´Ç²³Ç´µ¯°ÇÉ´¸°Ƹɴ´³¾´º½´¿¸³¾´Àû´´¾´º½ »´Ã¸·» ɽ»È´½³ ¹Ç²³ ɯ ¸»°ÆÉ´ ¼´¸³ ²´Á Ä´Á¸¸ ¸¿¸½µ³ ɽ²Æɽ ³¸±´»´¿º·° È´½¸È ɸ¯´Ãdz ÀÆû·»· ÉÀÃǽ³ɽ´Æ¼¸°È´½³ÉÁ´¿Éɸ° ¸°Å¾°‚¶Ç »Æ¸²½¾´Àû´´Æ´°À¸¸Ã°´¿É´¯´Èö ZZZZROIVRQPHGLFFRLO Çɯ°¼º»¼¸º¶½¼¸ÃÀ´¿¼¸ÁÅ°½¾¸µ¿°³²´Æ¿³É´¯½ǽ±¿´»¸¶É½»º³·´·¸Å


ĆĉĐćĐĆ

¼¸Ã¸· ÉǸ¶°» ¸´À¸Á»»Ã·½ »´Ã¸· É»°Æ» É´¿Ã» ¼¸Ç¶´° ¼¸°Ç ¼¸È¿¯ ¸½» ¼¸Á²´¸ ²¸½É ¯» »°¯ ¸Á´Åƽ ³ÀÁ½½ ¼º» ´ÇµÁ¸È ¼¸Ã¸· ÇÃÀ½ ¼º¸¿Ã» É´¿Ã» ¼º»¼¸¯É½³»Ã·½°Ç´¶°»

»Ã·½³ ¼Á ɴǸȸ ¶¶´È» ²´¯½ ¸¯²º ¸¿´È¯Ç »´¯ÈÉ ˆ ɶ¸È°¼¸»´Ã¸·³ɯÁ°´ÆÈǶ¯´³È¸½´¯³Ç¸ºµ½¼Á¯»´ ¼º¸»¯ Ç°²½ ¸¿»°´À Á½È¿ »Ã·½³ ¼¯ °» ´½¸È ¾´Ã»·³ "É´¸¿¸¸¿Á°³¿´Á´¼º¸É´»¯È»°´ÈÆɽ¯°¯´³¼¯³É´°¸²¯° ¯´³ »°Æ» ¼¸º»´³ ¼É¯ »´Ã¸· ³µ¸¯ ¼¸»¯´È ¼É¯Èº ¼¯³ É´¿´È³¸´À¸Á³É´·¸È´»´Ã¸·³É´³½ɯ°·¸³Ǹ°À³»Á²´¸ ´»È ɸÁ´Åƽ³ ³ÇȺ³³ ɯ Æ´²°» ¸¯²º "·»´È ¯´³ ¾³° ¸½´¶É°ÂÀ´¿°¶Ç¿Á²¸´»ȸ¼¯³´¼´¶É°ÆÀ´Á¯´³¾½µ³½º ³½¸»È½³³¯´Ãdz ¶´·¸°»Ã·½»ȸ¼¯³´Æ²¸°ɸÁ´Åƽ É´¸Ç¶¯ ÉƸ²° ˆ ´±¸Æµ¿É´Àº»¸²ºɸÁ´ÅƽÉ´¸Ç¶¯ ³»°ÆÈȶ¯»»¼º»¯¸Å´¸Ǻ´½»Ã·½"³ÈÇ´½ÆÀ´Á¯´³¼¯³ Çﶯ»¯´³È»Ã·½»Å¯»´Ã¸·É»°¸Æ¸º¶¸º´½³Ç°² ÉÅ»½´½É´Å»½³ ¹Ç² °´· »Ã·½»Á¸±³»¸¯²ºÉ´Å»½³ ˆ É´¿¶É´¼¸ÅÁ¸°±»ÁÉ´Á²´½¹Ç²¼¸»Ã·½Çɯ»³·¸È³É´¶Ã ¼³¸²´½¸» ɯ ´½¸¸ÀÈ ¼¸»Ã·½ ³»¯È ¶¸¿³» Ǹ°À À´°´·´¯ ¾´¸¯Ç ¼º» ³ÈÁ¸È »Ã·½ ɸÁ´Åƽ³ ¼ºÇ² ɯ ¼¸»¸¶É½´ »°Æ¸»Ã·½³È»´ºº¸Á´Åƽ»Ã·½»°È¶¿³Æ¸¿¸»Æ°¼¸²Æ½ ¾´´º»»º´¸¹º¼º»Èɸ·¿´´»Ç³ɸ¯´Ãdz³¸Ç´·À¸³³ɯ¼º½ ³¶»Å³»»´Ã¸·³ɯ Ϻ³»´Á¸Á´Åƽ»Ã·½½°´·¸É´º¸¯»´Ã¸·ÂÀº³½ºˆ ´¯°±³¸°¯ºɻƳÇ´°Á°´¿»³´´È¯´³³µ³¼´ºÀ³¼¯³³ÁÈ» ¼É¯´¿Á´µ³°¸ÅÆɳÉ»¯È»Á"É´½ºÈ°¼¸°¯º³ »Èɸ»»º³È´¶É¼¸¸·±Ç¿¯´¼¸Åǽ¿»¼ºÉ¯¹´Ã³¸°´·»´Ã¸· ¼¸²±°ɸ¸¿Æ°Ç°´²½ÈºÈǺµ¿¸»´¯"¯»¸¯²º³µÁ±´Ç´Ç´Ç¶È ¼¸»Æȸû¯³°ÇÉ´»Æ°¯¸Å´¿»´¶³½µ»Ã°ºÇ°È¶½ "´¿»ÈÉ´¯¸Ç°³Ç°²°³½µ¯ »ÈÁ±½»ƴƵ¯´³´»´Ã¸·»ƴƵ´±³³°³¯»ÈÁ±½ˆ »ÁÁ¸ÃȽ¸Á´Åƽ°´·»Ã·½¸²¸½¸´À¸Áȶº´³¼´¸³³°³¯ ɯǸ°±½´¼¸½´²¯¼²¸¯ÉǴŸ²²´Á½´±°¼¸¯É³ÉÆ´»¶ ¸´À¸Á ´½º ¾´º¿ »´Ã¸·° ´±° ɸ¿´À¸¶³ ɺÇÁ½³ »È ³É´»¸Á¸ ´»¸¶ ɺÇÁ½ ɯ ÇÃÈ» ´±³½ ¼¸»ÁÇ ¯¸Å´³» ¾É¸¿ ¸Éý¸» ¼¸ÇÈ´¯½ȸ±Ç³»»»º°´³·»¶³´³°¸È¶¸ºÇ²ÇÃÈ»¼¸Ç½´¶³ ³½¸»È½³³¯´ÃÇ°É´¿´È³»´Ã¸·³É´·¸È"¼¸»´Ã¸·³½ºˆ ²Á ³°·³³ ɯ ¼¸È¸±Ç½ ¼Áû ¼Áý´ ¾½µ ¹Ç´¯» É´Á¸ÃȽ É´¸Á°Ç´Éû»´º¸´¿¸¯²¶¯»´Ã¸·ÈÇ´ºµ»ȸ¯»½¾´Çɸø²º ɴȸ±Ã ³½º ¹¸ÇÁ³» »´º¸ °´· »Ã·½ ɴȲ¶ ´¯ É´ºÈ½É½ ³¸Á°³¾´ÇÉû¯¸°³»´ɸɴÁ½È½³Ç´Å°»Æ³»¸²º»Ã´·½¹¸ÇÅ ¹º ³¯»³ ´¸»Á ´Å¸»½³ °´· »Ã·½° ¼É»ÆÉ¿ ¼¯ ¾´±Ç¸Ã ˆ °´·´¸É´º¸¯»Ã·½¯´Å½»¼¸Ç¶¯»Ç´µÁ»¼É¯¼±´»º´É Ǹº°¸¯´Ãǻ÷½ǵÁ¸»¯¼¸À¿

ÀƸ¿É¯³½²Æ³°¸´¯¯¸³ÉÇ´À½·´·¸Å
‫¬‪´Å°¶´«½¿°¹‬‬ ‫‪ð¬´Á¬¯Ã´Ä°´Â°«ÃÂ‬‬ ‫¯‪Źìº¿·°«Å°³·Â‬‬ ‫‪󼫹‬‬ ‫®‪¯Ã´Äˆ¯·¶ŶìˆÅ°ÄÃ‬‬ ‫ ¶‪ ¸´¿°´±º°Â´Å··°‬‬

‫‪º¿·°«Å°³·Â¯Ä®²‬‬ ‫½®¯¬´‪Å‬‬ ‫‪'-¯´³´·ÂÅ‬‬ ‫‪¯°°Á¹ŬìˆÅ°»°Å²ˆÅ°»´²‬‬

‫‪Å°´³Ã¿Å°¬´¼¹‬‬ ‫¶‪ù±··°‬‬ ‫½‪Å°¬´¼¹ˆ¯Å°»Ä´¬Ã‬‬ ‫‪ˆðòĈ¼°´­ˆÅ°¸´Â°°Ã‬‬ ‫½‪¸´¼¼°Å¸´®°Â´Ã´¬Ã‬‬

‫‪Ä®°²¯ŻŹ‬‬ ‫·‪½°Ã´«´»´¹±¹‬‬

‫®´¼‪´Â°«ÃÂÂ‬‬ ‫¬‪®½¾Â°Å‬‬

‫»´¼‪°‬‬ ‫‪SNXTJQNJ_JW%LRFNQHTR‬‬ ‫השפופרת המקורית‬ ‫ל‪iPhone-‬‬

‫פותחן בקבוקים ‪+‬‬ ‫פקק אטימה במארז‬

‫איכות שמע‬ ‫ללא תחרות‬ ‫מונעת קרינה‬ ‫)באישור משרד התקשורת(‬

‫מארז לחוט דנטלי‬

‫עט פרח מגנט‬

‫כל מוצר‬ ‫שיכול לקדם מכירה‪:‬‬ ‫מחשבונים‪ ,‬עטי מתכת‬ ‫או פלסטיק‪,‬‬ ‫מחזיקי מפתחות‪ ,‬מוצרי‬ ‫מחשב‪ ,‬תיקים ועוד‪.‬‬ ‫אפשרות להזמנה‬ ‫בכל כמות‪.‬‬

‫ניתן להדפיס על‬ ‫כל המוצרים‬

‫מחברת‬ ‫בשילוב עט‬

‫מפצל ‪+ USB‬‬ ‫חימום לספל‬

‫‪LIKE‬‬

‫מוצרים שאנשים אוהבים‬ ‫מוצרי פרסום וקידום מכירות‬

‫‪0 5 0 - 2 3 26212‬‬

‫‪ǸÃÀƸ¸È¼¯¸»¸´³»¯È³ɯµÉ´¸³»¯»´¯É´¸³»·´·¸Å‬‬

‫אביזרים‬ ‫לקד"ם‬

‫‬


"ĜĘăěĐăĆĐ

³¸´´¸Ç·

"³Æ¸Ç½¯ɯÀ´°½»´Æ³»¸±³¿È´µ¸¯° "³¿È³³É´¯°ȶÇɳ¸Ç´·À¸³Á´Ç¸¯²´Á³µ¸¯ "³»°»°É³³» ³¿¶Ǹȳɯ°Éº¸½ "»°É É "»°ÉÀ¸½ǯ´É°³ÉºµÈ³¿´È¯Ç³ɸ»¯Çȸ³¸Ã´¸³ɺ»½¸³¸½ "³»¸ÆÀ´°³¸¯½´À¯¸·¯¾Ç´½´µ²Å»´µ´Æ¶¸È·ÇÀ³µ¸¯° "¼´»È´³½¶»½ÇÃÀ³ɯ°Éº¸½ "Á°Èǯ°»È³½´¯ÉǸÁ¯¸³ÉÃÇÅ°ǸÁ´µ¸¯ "Á´´ "Á´¿»´Æ³ɸǴ·À¸³°¯»½¹Ç´¯°¾´È¯Ç³³¸Å½¸¿¯³·ÇÀ´³½ "ÇÆÀ´¯³À À "ÇÆÀ´¯³ÀÇû²½Á´½³¸³È³¸Ç´·À¸³°¾´È¯Ç³¸»¯Çȸ³·ÇÀ³´³½ "»±Ç´² "»±Ç´²º°¼»´Á°ɴø»¯»¯¸²¿´½°³¸»±¿¯³Éºµ¼¸½Áó½º "¼¸¸¶¾¸¸²Á²¸´»ÃÆ¿¸ÃÉƳ»¸Ç°¶½³½º ³¸»²½°³¸¸ºµ»Á¼¸»¯Çȸ¼¸·¸¸È´Çɸ´³²¯¸Ã½¸»´¯´µ¸¯° "Ǵøº¼´¸°ɴǶɳ»´°ÇÀ¸º "³½´¶¼¸¿´°¯»³ºº¸´·¸°³ɯÁ°··Ç´ÃÀDzȳµ¸¯ "¾´¸µ¸´´Ç¸¯°»¯Çȸɯ¸Åǯ³½»È±Å¸¸Ǹȳµ¸¯¼Á "¾»´±»¸¸¯ɯ³É»¸±³Æ³»´µ¸¯ "¾É¿´¸ÁÅ°½·ÇÀ°»µ´³¸¿É¿¾É¿´¸ɯ¼»¸±¸½ "Çȸø»¿·À»¼²ÆÈ»¯ÇȸÆ¿°²¸±¿³¸³¸½ "³¿´È¯Ç³¾´¿°»ɽ¶»½¾½µ°»¯ÇȸɻȽ½ȯdz¸³¸½ "¸¿¸À³Á°·½³¼È´³½ ¼¸ÀÇô»Ç±´¸³¿´º¿¼¸Çɴ󾸰 É°´Éº»»¸¸½°¶´»È»ȸÉ´¿´ÇÉóɯ PDDUHKHKW#SXVKSLUVXPFRLO

´Æ´²´À

³ÈÆ 

     

 

 Ȯ

   

 

 ·¿¯´·¿¯¸Ç½¶ºÈ¿È³½²°»½Ȳ¶Ç°²¼´È¾¸¯·´·¸Å

 

 

 

   

  

 

 

 
‫חדש‬

Å°»Å¹°¸´²Ã¿¿°¿

³ÇÈÁ³É¿²À Á±½»ɴƸ¿º·²´½¸»» ¼¸»Ã·½Á´Åƽ¸»Á°»¸´À¸Á´ "»´Ã¸·¾½µ°¼¸Ã¸¸Áɽ¼É¯È¼¸È¸±Ç½ ¼¸ÅÁ³»´¼º»È¶´Æ»»¾´´±»¹Ç´Å¼¸È¸±Ç½ "»´Ã¸·³ɯ "ɽ½ÁȽ´ɸ¿¸·´Ç³²´°Á³ "»Ã´·½»¼¸Ç°´¶½¯»¼¸È¸±Ç½

ɴƸ¿º·É¿²À»¼´¸³²´Á´½ÈǸ³ ¼¸»Ã·½»¼¸Ã¸·´É´½²Æɽ ...‫נפגשים‬ ‫כשאמנות ופרח נפג‬ ¸´Â°Å¹¸´Ã±¸´²Ã¿´Ã±°¸´Ã°®´¼ Å°´Ã°Â¹Å°»Å¹¸´Á´Á½¸´²Ã¿¯·¶´Ã± Å°·´½¿¯Å°½Ä ¸¯Ã¬«ë¬·°¹ ²¹·¿¯ ²Ã ¸´²°·Ä¹

Å°»Å¹°¸´²Ã¿¿°¿

³½Èdz´¼¸·Çû

 ¸²¸»ÁÇ°Á´É¯¿²À³ ³½¸»È½³¯´ÃÇ°»´Ã¸·°Ç·À¯½¼¸À¿ Ǹº°¸¯´Ãǻ÷½

¸²¸¯¼±ÉóøǴ¶½°´·ÇÁ´º½¸¯»··´·¸Å


°´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ ÈÆ°´¯ÉÇ´À¿°¼¸È°¸¼¸»Á»È²´Ã¸Ç° ¼È± ³ºÈ¶³» ¼±´ ³ÇƳ ¸¿Ã° ³¿±³º ¼¸µÆ¿½¼¸½»É³¼¯´Æ¸µ¸¯»±»È´¯²Ç° ´°ÆǸ¸¼¸ÈǴȳ¾º¯»¼¯È°·¸³ Á¿½¸ ÂÇ´¶³ ¸¿Ã» ¼¸²Ç´ ¼´µ¸± ˆ ȸ ÂÇ´¶ ɽ²ÇÉ» À¿º¸³» ¶½Å³½ ÁÆÇƳ¸¿Ã½½Àº¼¸²Ç´³ɯ¼´µ±» Ç´½È»É¿½»ÁÄ´¶¸Ã»º¾´Àº»¯°¹´É¶» ¼± ÉȲ´¶½ ³»¸²±» ¼¸²Ç´³ É´¶´º ɯ °¸°¯° Á¿´½ ¯È²³ »È ¾´º¿ ¶´À¸º ¯È² ˆ ´»È¼¸ÈǴȳÉ´º¸¯ɯÇÃȽ´¼¸°ÈÁ ³¶¸½Å³ °ÅÆ ɯ ɸ¶Ã½ ¯È²³ ¶´À¸º ɯ ¾¸·Æ½ ¯´ ¼¸·´È³ ¼¸°ÈÁ³ »È ¹¸ÇÅ ÂÇ´¶° ¸´¿¸Ã ÈÇ´²È ¼µ±³ É´¸´½º ¼Áà ¯È²³½ ³¸¸°ÈÁ³ ɯ Ç´ÆÁ» ¼¸¸Á´°ÈÁ´°È° »È¼É´¸³¯»Á¼¸¸É¿´Á¼¸¶½Åˆ ɴôºÉ É´¸Æȳ» ¼¸Æ´Æµ ¼¸¸É¿´Á³ ²Ç´¸È ³²°´Á° ¼¶¿É³» ÇÈï ÂÇ´¶° ¼¸½³ ɺ¸ÇŽ Æ»¶ ɯ ÆÃÀ½³ ¼È± ¼³¸»Á ÇÉ´´» ³ÈÆ ³Çƽ »º° ¼³»È ¼³»È ¼¸¯»Ã¿³ ɴǴų´ ¼¸Á°Å³ »Á ¼³È°¸°¯°Á°ÅÁÃȻȳ¶·°³³»Á´ ³µǯȿȳ½»º³¸Ç¶¯¼É¸¯¼¸¯È´¿ °¸°¯»É´º¶»´¼È±»»»Ãɳ»

ĆĒċĄĆăćĘċĔ

ÂÇ´¶»¹É¿¸±ɯ¾º³

Ç°´·Æ´¯°´¸ÈºÁ¼¸¯Å½¿´¿¶¿¯ ¾¸° Ç°Á½³ Ȳ´¶º °È¶¿È É´¿º³°»¸¶É³»¾½µ³³µÉ´¿´Á³ ¸½È±¾¸¯²´Á»ºɸɸ°³³¿¸±³ ´¿É´¯ ¼¸ÇǶȽ ¾¸¸²Á ÂÇ´¶³ ³¸¸Æȳ³É°´¶½ ¼¸Ã¸· ·Æ» ¼º»¸°È° ²¶´¸½° »¸¶É½³¾¿±» ´¿À¶¯´ ¼¸È°¸ ¼¸»Á ´·Æ» ¼´µ¸± ˆ ¸ÃÇ´¶²´Ã¸Ç»¼¸¸È´½¸È´¸³¸´»¯¼É´¯ ¼¸¸Çdz³¼¸ÇƳÉ´½´Æ½°³¿¸±³Ç´°Á ɽ¸ÇÁ»¼±¼¸»Á³ɯ¸À´³»´»º´É Ǵƽ ³½ÅÁ»Èº ¯¸³È ·À´Ã½´Æ³ »º»´Å¸¿»¾º´¾±°ÁÆÇƳǴøȻ³»´Á½ ɸ¿±Ç´¯³É»´Àó¸Ç½´¶ É´¶¸·°³ ¾Á½» ¼± ¼¸ÅÁ ¼´µ¸± ˆ ¼¸ÅÁÉ´··´½É³É¿ºÀ³¿È¸ÂÇ´¶°Á´²¸º É´µÁ É´¶´Ç´ ¼¸½È±½ ÉÁ°´¿³ ¼¸Ã¿Á´ Ƕ¯»´¼¸Ã¿Á³´¼¸ÅÁ³ɯ¼´µ±»Ä»½´½ Çȯɲ¶´¸½¼¸ÅÁɶȽ¶´Ç½»ȸ¾º½ ¼¸ÆǶɯ°³´¾´°Æ¸ÇÉÁ¿´½ ɶ¸Çà »È ¸¿È³ Ç´µ¶½³ ¼¸²Ç´ ˆ ¾½µ³ ³µ ¯¸È» ³µ Ȳ´¶° Á¸±¸ ¼¸²Ç´´³ ¾É¸¿ ¾È²³ ɯ ¼¸²Ç´´³ ¸¶¸È ɯ ¾È²» É´Æȳ»´¶¸È»°¸°À½ǵû ¯» ¼¸²Ç´´³ ¼³° ¼¸½¶ ¼¸Ç´µ¸¯° ÉÃÀ´É¸À´³»Ä»½´½¼´¶³»È°´¶Çà ¸»»º¾´È¸² ²²´Á»¸²º°ǸÀ³»¸´ÀÇ´»½Æȼ¸¶Çà ¼¸¶Çó»ºɯ´·Æ»¾º´ÉÃÀ´¿³¶¸Çà É´»¶½ Á´¿½» É¿½ »Á ´»°¿È ¼¸»Á³´ ·À´Ã½´Æ»³»´Á½

¾¸ºÀ´³¿¸±É´Ãú¼¸²Ç´´³ ¹´É¸¶ˆ ¼¸Ã¿Á³»ºɯǸÀ³»¼º»´Á¸¸À¸³²¶ ´½ÅÁ ¶Çû ɶɽ ³¿Æ³½ ¼¸¶½´ÅÈ ¼¸Ã¿Á³´³²¸½°¼¸Å´Æ¸¶·È°¼¸À´º½´ ¼É´¯ »»²» ¸¯²º ¶½Å³ ¹´É° ¼¸º´°À É½Ç ɯ ¾¸·Æ³»´ ÇÇ´´¯» ¸²º ɴǸ³µ° Ç´¯» ÇÈï»´ ¼¸»Á» °¸°À½ É´¶»³ ³½¸¿ÃÀ¿º¸³» Dz±»´ ³¿¸±» ¼¸Å´Á½ ¼¸¶½Å ˆ ¼¸¸É¿È °Ç ¼¸¶¸È »´ÉÈ» °´· ¾½µ ´³µ É´¸·Çû´ »Å» ¸´¿» ¼¸¸°¸·Ç´Æ² ¼¸ÅÁ´ ³Ç¸º½»ÁÅ´½³»¯º¼¸¶½Å»È°Ç¾´´±½ ļ¸»´²±¼¸»º½°´É´¸ÆÈ°É´»ÉȽ° Ç´°Á ÇÉ´¸° °´·³ ¼´Æ½³ ¼¸Å¸ÅÁ ˆ ¾°ÈÇÉ´¸°ǸÇƳ¼´Æ½³¯´³¼¸Å¸ÅÁ³ ¼¸¿º´½¼¸½»É¹´É°¼¸Å¸ÅÁ³ɯ´¶¸¿³ ´Àº´ ½À º »È ƽ´Á° É´Ç´°° ´¯

¸²¸¯¼±Éùóɽ³¸³¼»´Á³¾´´¸º´É´¯°¼¸ºÈ´½´¸³¼»´º´»¸¯·´·¸Å

¼¸¶½´½³ ¼¸Å¸»½½ ¼¸Ã¸·³ ɯ ´¿» ¶»È ´¿´ ¯¸± ³¿¸±° »´Ã¸·» ´»È ¼¸¸Á´Åƽ³ ¼´»È° ÂÇ´¶³ ɯ Ç´°Á» É¿½ »Á ³½º ´¸ÉÀ° ´¸ÈºÁ ÁÅ°» °´È¶ É´½¸²Æ½É´»´ÁÃ

¼¸ÅÁ ÉǸÈÆ ÁÅ°» ²´¯½ °´È¶ ˆ ¼¸Ç¸ÁŲ¶´¸½° ¸²¸½ ÇÉ´¸ ³Ç¸ÈƳ ɯ ÁÅ°» ¯» ³¸¸³Éɯµ»º°ÈÉ¿½»ÁÉƲ´³½ ¹º »¸°´½³ Áµ±³ »È ³»Æ ³Á´¿É ÉÁŰɽ³»Æ³¶´Ç³ÉÁ´¿É¸²¸»Á Áµ±³»ÈÉ´¶ÉÃɳ´ɴƵ¶É³ ¾È²» ²´¯½ °´È¶ Dz³ ¸ÅÁ ˆ ´À ²Á É´¶Ã» ¼¸ÅÁ³ ɯ ¾¸¸²Á ɯ »°Æ¸ ÄÁ³È É¿½ »Á Ç°´·Æ´¯ ÂÇ´¶³ÉôÆÉ»³¿µ³³»º ¯È² ȸ ¾¸¸²Á ´É¶½È»È ¸½» ˆ ɽ²ÇÉ»À¿º¿¯È²³È¸¿Ã»»¸±Ç ɯ ɸÀ¶¸ ³¸°±³» °´È¶ ÂÇ´¶³ »°µ» ¸¯²º ¾°´½º ɶÀº½³ ³°´± ¯È²³ɯ¾È²»´ ¸¶½Å ´¸ÈºÁ »´ÉÈ» ²´¯½ ¸¯²º ˆ ¼Æ»¶´ÂÇ´¶°´Á¸Ã´¸ÈÉÁÆô»Å° °¸°¯°¶´Çû´º¸È½¸¯ ÉÃÆÇ´¿»ÈÇ´µ¯»¼¸Ç²³¿¼¸¶½Å ´º´À¸ÆÇ¿À´Ç¸¯ɸǴ¿ɸ¿»º ¶½È´¶Ç´ÃÂÇ´¶´¿»³¸³¸È ´¿´¯¸±

www.guyvanof.co.il
‫קורס עיצוב גבות ושעווה‬

550-‫ב‬

‫למביאי קופון זה‬

‫כולל ערכה‬

08-6236191

³ÇºÈ³»

³Æ¸ÉÁ³ǸÁ°²ÇȽ ¼¸Ç¸ÁųµºÇ½»´½ cŽhmljlkgaum

 É°È°¯»½Á°¶´·¸°»É´¿º´À Á°¶ Á°¶´ ¼¸Ã¸Æ½¶´·¸°É´¿´ÇÉÃ

·Æ»

²°³´¬Űô¶¹½Á¬¹ »º¿½¸´»¾°»¸À °ºÇ»¸¿´½¸½±¿¸À¸»¼¸À¿¿¸Ã³¸À¿Ã

¸´½Á¬¹ Å°²»¯° ¬¶Ã´²°³´¬¬ ÀÆÃa²¸¸¿a»· ¾´Â¹° ­®Á E-mail silvan.sal@gmail.com

¸´¿´Ã½Å

¸´´²²°³´¬ ¸´®²°´¹ Å°«´Ã¬° ¸´­¯»·

²°³´¬ «Å»¶Ä¹

¸´Ã´½Á¸´Ä®²

²°³´¬ ¸´´»´Ä

Ĭº°´Á½Å´¬ ·Áï ²Ã ·³ ·Áï º¬·´¼

¸²¸¯¼±ÉÃÉ´¸¿±Ã´À¯»´¼´»¶³µÉ´¸¿±Ã´À»Á¼´»¶»·´·¸Å


$³½¸»È½³³¯´ÃÇ°

ĜćĂċĚă

ÂÇ´¶É´»¶½»¹ÇÁ¸³»¹¸¯ ¼´Ç²°³½¸»È½³¯´ÃÇɸ»»ºÉ´¯Ãǽ»È¸¯´Ãdz»³¿½Ç°´¸µÇ²

ÉǵÁ°ÈÇǰɽ»°¯ɸǸDZÀ³³¿´Á³ɸ¸´´¶½²Çÿ¸É»°Æ»¶¾³É´¿´È³ÂÇ´¶³É´»¶½È³½²¿ ³²ÃƳ´¿¸²»¸»´´¿»ÂÇ´¶³¼Ç´±È¼¸¸É´¯¸Ç°³¼¸Æµ¿³ɯÇÁµ½»´¼Å½Å»ÇÈï³½¸»È½³³¯´Ãdz ǴƳ¸Á±Ã´ÂÇ´¶³É´»¶½²±¿º´±³ɯ¾À¶»Á¸¸Àɼ¸¸À¸À°É´±³¿É³¸»»ºÇÃÀ½»Á

É´»¸ÁÃÁÅ°»´¹¸È½³»²´¯½Ä»½´½ ²¶¸ ¶´Éó Ǹ´´¯° ÇƸÁ° ³Á´¿É´ ɸ¿Ã´± É´»¸Áý Á¿½¸³» ȸ ɯµ ¼Á ɯµÉ´ÈÁ»¼¸Ç¶´°´³²¸½°´¯ɵÇô½ ɸ°¸·Ç´ÃÀ É´»¸Áý Á¿½¸³»  Ä´¶° ¼´È±´ÇÁ´ÀǸ´´¯±µ½° Çɸ ¼´½¸¶½ Á¿½¸³» °´È¶ ¼³° ¼¸»»¶³ ɯ ÇÇ´´¯» ²¸ÃƳ»´ ¹È´½½¾½µ»¼¸³´È ¼¸°°´À³½³°³¯´³º¸½É´»°Æ´´Æ¸¿Á³ »´ºÀÉ ´¯ ÀÁº ¸Èÿ ¶É½» ¼ºÉ¯ ¾´À¸¶³ɺÇÁ½»Á³Æµ¶²´¯½³ÁÃȳ

¾´¿¸½³ ɯ ¼¸¯É³» ȸ ¾º» ´±° ɽ¯É³» ³¿´º¿ ³¿´µÉ  Ǵ ¶ »  ´±³ ³È¸±Ã°ÆDz¶¯»º»Ä°¯³»ÈƸ´²½³ ´±³ ɽ¯É³» ¾´È¯Ç³ ²Áų ¸¯È´¿° ³¶½É½³ ¯Ã´Ç ¼Á ÉDz´À½ ³½¸»È½³³¯´Ãdz ³¿´µÉ »Á ³²ÃƳ ¯´³ Ǹ´´¯³ ±µ½» ÈÇ´È É´ÆǸ´ ¼¸½´Éº É´ÆǸ° ³Ç¸ÈÁ »»´º´²°»»È½»ɸ¿¸À³³¯´Ãdz¼´¶É ¸²º ¼¶ É´¸³» ¾´µ½³ »Á ¸»»º ¾Ã´¯° É´²´Æ¿° ǴƸ² É´ÁŽ¯° »´Ã¸·³ ɯ DZ¯½ ɯ »»²¸ ¯»´ ´±» ¼´¶ Ƹ¿Á¸È ¼¸¸¿¸À ¯Ãǽ ¸¶½Å É´¸µºÇ½ ³¸±Ç¿¯ ¼´½¸¶ ´¿»È ¸ ų ÇƸÁ°´ ³¸±Ç¿¯³ Á±½¸»´Ã¸·´ɸ¿¸À³³¯´Ãdz¸Ã»³¿´µÉ È´½¸È½ Ƹó» ÇÈï ÂÀ´¿ Ǵƽ½ ÇÈï½ ³¸±´»´ÀÆ»Ãdz ¼´¶É ¼¸¸²´¶¸¸ Ç ±¿¸ ± ¾´½¿¸Æ ´½º ¼¸½½¶½ ¼¸¿¸»°É° É´¯¸Ç° É´¸Á° »È °¶Ç ¾´´±½° »Ã·» ɸ¿Ã´± É´»¸Áà ¸»»º ¾Ã´¯° ¸Ƕ´ ¼¸µºÇ½ »Á ³²´°Á É´ÁŽ¯° ɸ¿½µ ´° ¼²³ Ç´µ¶½ ɯ Ä¸Ç½É Çȯ ³Ç¸²À ³½¯É³¸²¸»Á¼¸¸»±Ç³ɴú°¼¸¸°ÅÁ É´½¸ »º° É´¯¸Ç°³ »Á ³Ç¸½È» ɸ¿´¸¶ Ƹó»¾É¸¿¼¸»´Ã¸·ɸ¿º´É»Èɸȸ¯ ¾°´½º ÂÇ´¶³ ¹»³½° ÇÉ´¸ ²´Á´ ³¿È³ ³½¸»È½³³¯´Ãdz¾½É»Á´É³°Ç¸½ɯ ³½´Å¸Á°Ä´¶°³²¸ÁÅ»ɯŻ¾´¸±³¾¸¯ ÂÇ´¶³ É´»¶½ ÉÁ¸¿½» ¸ÁŽ¯º ¼± ´¿¸¯´²°»ǴƳ»°¯³µÁ¼È±ÉôÀ»È ¾³°»´Ã¸·»´É´¿´È³ ³¿´É½ɸ°´Ç¸¯É´»¸ÁýÁ¿½¸³»³°¸À Á´°Æ¾Ã´¯°ÉÁŰɽ³ ɸ¿¸À³ ³¯´Ãdz½ ¼¸Ã¸· ¾»³» ÉÁÃÈ É Á ¸ ¿½° Á ¸ ¸ À» ¼¸ » ´ º¸ "ÂÇ´¶É´»¶½Á¿´½F ¾¸½·¸´¼¯³ É´ÃÀ´¿ É ´ » ¶ ½´ É ´ ¸ ´ ÇÇÆÉ ³´ »¸Á´½ & ¾¸½·¸´ ³½º ²Á ¶´º¸´ ´¿È¸  Ǵ ¶ » É ´ ¸ ¿¸ ¸ ô ¯ ³ »Á¶´º¸´¾¸¯¹¯ÂÇ´¶³É´»¶½ÉÁ¸¿½» Ç°Á½¸»»º¾Ã´¯°É´¯¸Ç°»´°ÈÉ»Á´É³ É¿È» ÉÀ¿º¿ ¼¸¸¶³ ɸ¸±Ç¿¯ ÂÇ´¶° ¼¸Ç¸ÈÁ³ É´¿´µ½ »È É÷´È ³º¸ÇÅ» ÉôÆÉ» À¿º¿ ¶½´Å³´ ¸¶³ ¼»´Á ÂÇ´¶ ɴǸø»´Æ´Ç°¼¸»Ã»Ã´½º&¾¸½·¸´° ¼²¯³»Á¼±¹º´°¸°¯³ɯÇÆ»³¿É½³ »´ÆÈ» ¸¯²º ¼¸¸Ã´Ç· ɴǸô Dz³ ¼²Æ´½ ¾´È¸» ɺ»» Ä»½´½ ¾º» ±´³¿» ²´Á ¼¸¯É½ ³¿´µÉ ÂÀ´É° È´½¸È ´±³¼´¶»ÁÇ´½È»´Ƕ´¯½¼´Æ»´ ¸À¸À° ¸Å½´¶³ ¾µ¯½» Á¸Çý & ¾¸½·¸´ »Á ²¸ÃƳ»´ ÇÉ´¸ »´º¯» Ä»½´½ ´Éº¸ÇÅ° µ¸Çó» ¸´ÅÇ ¯»´ É´¸»º³ »È Ç´±¯»´ É´¿°» ³Ç·½° ¾¸µ½´ ǸÈÁ ¾´µ½ ¸´ÅÇ´±³¸ºÇ´Å»³¿½³ɯ¼¸¯É³»¸²º ɸÉôǴ·¿°ÄÁ´´¸³» °¸°¯³ɯÇÆ»³¸±Ç¿¯ ¾ ´ À¸ ¶ ³ É ºÇÁ ½ Æ´ µ ¸¶»¼ ¸ºÇ² Ǹ´´¯³ ±µ½° ¼¸·»´È³ ¼È±³´ ǴƳ É´¸¿¸¸Ã´¯ ÂÇ´¶ É´»¶½° ¼¸¯·°É½ ÇÈï ³¸Éô¯½´³  ¸Ç¸ÈºÉ» ·Çà ɺÇÁ½° ¼¸»µ´¿´ Ç´Æ ¸Ã²´Á½ É´Á°´¿³ ¼¸À´Ç¸´²±¿º¾´À¸¶³ɺÇÁ½ɯƵ¶» ɺÇÁ½ »´º¸Á³ ɺÇÁ½°´ ³½¸È¿³ É´¸»°·° È´½¸È ¸²¸ »Á ¸»»º ¾Ã´¯° ¸²¸ »Á ¼¸»µ´¿»´ Ç´Æ» ³°¸±½ ¾´À¸¶³ ɺÇÁ½ ɯ Ƶ¶½ Ä°¯³ ³Å¸Å½» Ä°¯ É´»¶½ É´¶ÉÃɽ ¹º´ ÉÆ»² ÉǸŸ ɸ»¯Ç¸´¸·¿¯ É´»¸Áà »Á°´ ¾´À¸¶³ ¼¸»´È»È´À¸·¸À´¿¸ÀÉ´¯¸ÇÉÆ»²¾´±º »»´º ÂÇ´¶³ É´»¶½ ɸ°Ç½ ³Ç¸È¸ ¸²¸ »Á É´Ç°Á´½ É´ÇÇÆɳ³´ ÉÁÃÈ È°¸ ´± »Á´ ¼¶ È´°» »Á ³²ÃƳ ¼¸¯È¸¿³ ¼¸À´Ç¸´ Ƹƻ¶ »È ³Ã¸¯È ÂÀ´¿°´»¯É´»¶½ÉÁ¸¿½°Á¸¸À»³¸´ÈÁ ³Å¸Å½ É´¸»°·° Ä°¯³ ɶ¸Æ» Ǹ´´¯° ¼¸½½¶½´ ¼¸½¶ É´¿´µ½ »´º¯» Ä»½´½ ¸¿Ã½ ³¿±³ ³¶¸·°½ ÉDz´À½ ³Ç´Å° ´¯ ´Á ÇÈ° ¼Á ¼¸Æǽ ÇÈ° ¾´±º ¸ÉºÉ½¾´¸¯´³Ä°¯³¼¸Ã¸±¿°É´Æ°²³ ¼¸Ç¸ÈÁ ¼¸¿±²´ ÈÇ´È É´ÆǸ É´¸¿·Æ ´»¸¶ »Á É´ÁÃȳ »È ³Ç´È »Á°´ »Á´ÈÉ»´°¸È´ɽÀ´º³·¸¶¾´±º ¼¸¸»¿´½Ç´³ ¼¸º¸»³É »Á´ ¼¸Ç½´¶³

³½Ç¯È¾¸°´Ç²´½»»ÇÈïȶƻȸÁ´Ç¸¯»º°·´·¸Å


³¸¸·Ç¯È»¸½¯´½ÅÁ¼´»È³¯´³¼´»È³¸Çô¿¸¯ÇÈ´¯³·´·¸Å


»¯¸Å¿·´Ãɸ¸¯Ç°³°´·³¸Å¸¯´·¿¸¯·¿Ç·¿¸¯°ɴȲ¶ɯ¸ÇÆ°ÇÆ´°°¼²Æ´½»¸¶É½´»È¼´¸³ ´»´¿É»º³¸Ç¶¯»°¯¼¸¸ÆÀÁ³¼¸¸¶°´É´¯¼¸Á¸¿½³¼³É´¸ÉǸŸ´¼¸¸¶°É´¿´ÈÉ´¿¶É°¸ÆÀÁ ¾´¸¯Ç»´¿È±Ã¼²¯°ÇÈ´¯½³¯´³´³¿´»ÅÇ°»ÈƶȽ´¯³°´·³Æ¸µ´½É´¿°³¼ÁÉ´º¸¯¾½µ ¼´Ç²´¸²Ç»º¿½À¼¸¸¶»¯±¸ɯ¸È¸¯ °´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ ¯É°À³³°´·¸º³ɸ¿»È°³»Å¯¸È¸È É´²ÁÀ½´¼¸·ÇÀ´½º ÇÈO´³°´·³²ÁÀ½¸È¸¯³¼´¶É°¹º»Ç°Á½ ¸»È¯½¯ ¼»È´½³µµ¯³¯¿±´µÉ°¼±³µ¼Á°»È»¼± ¼¸¸¶»·ÃȽ ¼¸½´¶É¸¿È°¼³¼¸¸¶»¸»È¼¸·ÃȽ³ ȸ ¼¸¸¶° ³ÇƸ ³½ °´È¶ ¯» ²¸½É ǽ´¯ ¸¿¯ ¸»È É´¿°» ³Ç´³³³µ´ÀÇ·¿¸¯»´·¿³¸³¸´¼º»Ç´µÁ¸²¸½ÉȲ¶¯¼²¯ ·ÃȽ³ɯ¸É¸¯¶Æ´»¸¿¯¸È¸¯³´¸Á´Åƽ³¼´¶É°¼º»È »ÁÇ´½È»Ç´ºµÉ¼¸¸¶°°»È»º°¼²¯¾°³¸³É°Å½»º° ¹°ÈÉ´¸È´¿¯³ ²¸ÉÁ³ ¶ÉÃɳ»´ ¶Éû ¹¸È½³» "²¸ÉÁ» ¸½ÅÁ» »¶¯½ ¸¿¯ ³½ É´¶½È¼¸¿È³¸¸Ç´Ã³¸¸ÈÁ»È¼¸¿È³°Ç³²´ÁɸÁ´Åƽ ɴø¸Á½Á°´¿È¹´¸¶¼Á¾´È¸»¹´¸¶¼ÁÇÆ´°°¼´Æ»¹¸È½³» ³°´·É´¸±´µÁ¸±É¹Ç²³»Á¼±¼¯´³¸¸ÈÁ¼´¸¸Ç¶¯³°´· ´Ã¯Èµ¯³°¸Å¸´

ĜĚćěęĜ

$´¸²Ç³µ´»³

É´²»¸°Ç°º»¶³¼¸ÆÀÁ³È´¶ ¸¯°Å³ɴǸȳ¹»³½°´ÇÁ¿º¹ºǶ¯´É´²»¸½Ç°º ¸´³¸µ ´»»º Çȯ ¼¸½µ¸½ Èö½ ¸½ÅÁ ɯ ¸É¯Å½ ¾¯º½³¯¿¶´´ÇÉǸŸ¹´É¼¸ÇÅ´½ɽ¯É³´¼¸È¿¯»È¼¸ºÇÅ ¾´È¯Ç ǯ´É ³Ç´Ç° ³É¸¸³ ¼¸²´½¸» »´»À½ ÉǸ¶°» ¹Ç²³ É»´º¸³ ¾´°È¶ ɸ¸¯Ç ¸²´½¸» ¾°´½º´ ¼¸ÆÀÁ »³¿½´ ³»º»º° ¼¸½¸¸Æ ¼¸ÇÅ´½ ɶƻ ÉÁ²»´ ¼¸¿ºÇÅ »È ¼¸ºÇÅ É´³µ» É»´º¸³ ¶·È° ¼¸¸ÆÈ ȴƸ°» ³¿Á½ ÉÉ» ¼É´¯ ¼¸¯É³»´ ¼¸Ç¶¯»Á¸¸À»¼±¼¸¿È³¹»³½°¸»³Á¸¸Àɯµ³ ´¸²Ç³´ȸ¯³ ³Á¸±³È ³²´°Á ÉÁų É´°ÆÁ° ³¿È º ¸¿Ã» ´¸²Ç» ¸ÉÁ±³ ³¸Å¸¯´·¿¸¯¾·°ÉÈ´¶É»Á¹½ÉÀ³°³É´¯ɶƻ¸ÉǶ°´¸¸»¯ ¼´¸³´ ¼¸»´É¸¶° µ¯ ³É¸¸³È ³¿¶É° ¼¸¸Æ³ »¯¸Å¿·´Ã³ ɸ¸¯Ç ¯É ´¸²Ç »Á É´»Á°° ³ÃÉ´È´ ´¸²Ç É´¿¶É »Á ÉÈ»´¶ ¸µÇº½° ¼¸¸»º»º³ ¼¸ÆÇó ɯ ¸É°Éº ³²´°Á³ ÉDZÀ½° ¯» ´¸²Ç³¸È¿¯»³Ç·¿½·Á½º ³Ç´È³Á¸Ã´½¼³°´¸²Ç³ »È ´Æȳ ¾Ã»´¯³ ɸ¯È½ É´¿´ÇÉà ¼¸Çº´½ É´¸¿È ¼¸Çº´½ ¼¸Á´Ç¸¯ ɽ°» Ç´Éú ÉŸ¶»° ɶÉÿ ɸ¯È½ ¼´Ç² ´¸²Ç »º» Ç´²¸È Ǹ°Á³» ¾É¸¿ ´É´ÁŽ¯°È ´¸²Ç ¾Ã»´¯ ¼± É»»´º´ ÇÀ´¶´ ³½Æ³³ ɴǸ³½ ¼³ ¼¸»´²±³ É´¿´Çɸ³Èº ´¸²Ç É¿¶É ¸É¸¿°¸¿¯¸»È¸°¸¸°³¼ÅÁ°¯´³¾Ã»´¯³É´¸ÃDZ´¯±É´»°±½ ɯ ¸ÉÀ¸¸± ¾º´ ¸ÆÀÁ³ »²´½³´ ·ÃÀ¿´Æ³ ɯ ³¸¸¿°³³ ¹¸»³É ´É½Æ³» ¼¸°¯È½³ ¼±ÇÅ´½³ɸ¸¿°°É´¸ÉǸŸ»»º³»È ¸»¯¿´¸Å¿°¿´Æ ¯» ³¯Ç¿ ³»¸¶É° ¼¯ ³²´°Á° É»´º¸³ »È ¸Ã´¸³ ¼ÅÁ° ´³µ ³³µ½ ³É¯ ´° ¼´Æ½ °»È» ɯµ³ É´¸ÉǸŸ¼É¸¯°»È½´¼¸ºÇ² ³É¯Èº³È´Á³É¯³½ ÇÆ´°°¼Æ ¼ÁÇÆ´°°ÈÈ°»¸¶É½¸»Å¯ÇÆ´°³ ·¿Ç·¿¸¯°·´·¸È¹´É³¸Ç±¸À´³ÃÆ µ¯´ ¼¸¸Æ ¾¸¸²Á ¼»´Á³È ³Æ¸²°´ °Éº´½ ´»È µ´»³È ¼´¸» ¯Å´¸ »´º¸ ²¸ÆÃɳ ¸Å´»¸¯ »È°´ ȯǽ »È É´¿·Æ³ É´ÁÈ° ¼¸¸ÉÀ³» ³»¸»³

¼´Ç²´¸²Ç»º¿½À¼¸¸¶»¯±¸

±¸²¿¸¯ɸ½

À´¸»Ç´¯À´Æǽ¼»´Á³¼Á¼´»È°¸¶´½ÅÁ¼Á¼´»È°¸¶È¸½·´·¸Å

Ǻ¼´»¸Å

°´È¶»¯»´¾½µÆÀÃɶƻ ³Æ¸µ´½ ¸» ¸¿É ´»¯³ ¼¸Á±Ç° »±Ç´²º ƶȽ° É´ÃÅ» ³°´· É´¿°³ ¼Á É´º¸¯ ¾½µ ³¿´»ÅÇ°

¾³» ±´¯²» ¾É´¯ ƿû ¸»È É´°³´¯ ¾³È ³¸¸Éȳ´ »º´¯» ¼¸¿·Æ ¼¸Æ´¿¸Ã ¸¸»¯ É´¯° ¾³Èº


¸¿´½»¯ɺ»»»¸¶ÉÉ·´Èò½´Á³É¯³Ã¸¯Æ´¸²°Á²´¸¯»³É¯Èº·´·¸Å


ĉăĊĐă

¼¸¿´»Ã»Ã ¼¸¯»´½½ ±·´Æ° É´¸¿°±Á´ ¸ÇÈ

³½¸¯É½È É¸Å¸Æ ³¿½ ³»Æ ³¶´Ç¯º ´¯ È´¿È¿º ¼¸¯»½½ ¼¸»Ã»Ã³ ɯ ¼¸É¸µ´ ¶»½ ɶô½ ±·´Æ° ³¿¸²ÁÉ´¶¸»½¼¸Ã¸À´½È

É´¿½

¼¸°¸ºÇ ¼¸Æ´É½¼¸¿´»Ã»Ãº ¼¸½´²¯´¯¼¸½´Éº¼¸°´³Å

³°´¿É¶»½ɶô½ ±·´Æ»º¸½ ¼¸Ç´¶È¼¸É¸µÀ´º ¼¸¸´Å¶´¼¸¿Á»´±½ ¼Á·³¸Ã»À´Ç±Ç´¶È»Ã»Ã ɸµ¾½È

³È±³»

„±·´Æ¼Á³·ÀÃÉ´¸º¿´Æ ³·Àà ³Ã¯½» ¶»½´ ¾½´È Éɶô½ ³»¸»Æ É¸Å¸Æ ³ÀDZ ¼¸Èǽ´ǸÈÁÉ´¿¸°±´ ¼¸¶¸¿½ É´¸¿°±Á³ °·´Ç É¿º³» ɸ¶Ã É»´ºÉ ɯ ¾´µ½ ²°Á½° ¼´Æ¸»¸µ° ¸»Á´ ɸµ ¾½È É´¸¿°±Á³ ¶»½°¼¸»°É½³Æ»¶ɸ¶½»¼¸²°Á½´ ²Å°¼¸¶¸¿½´»Ã»Ã´ ɯ ³ÇÁÆ° ¼¸¶¸¿½ ¸´»¸½³ É¿º³» ¼¸°°ÇÁ½´¼´È´³»ÇÅ´½ ±·´Æ³É¿¸°± ¼Á·³¸Ã»»Ã»Ã´¶»½°¼¸»°É½°·¸³ É´»Á½ » Ç´¿É ¼¸½½¶½ ɸµ¾½È·Á½°³¸¸Ã¯ɸ¿°É¼¸¿½È½´ ¼¸¶»½´½¼¸½¼Á»´²±ǸÀ¼¸¶¸Éǽ ɴƲ º ³·Àó ɯ ¼¸»È°½´ ɸµ¾½È·Á°¼¸ÃŽ´¼¸¿¿À½¹´º¸Ç» Æ°²¸³»É´¸º¿´Æ³½Á´¿½»¸²º ¸´»¸½°³·ÀóÉ´¸º¿´Æɯ¼¸¯»½½ ³°ºÈ° ɸ¿°É° ¼¸¶¸¿½´ ³¿¸°±³ ¸Ã»º ³¿´Ã Ç´ÁƳ ¾²¸ÅȺ ³²¸¶¯ É´¸¿°±Á³°·´Çɯ»Á½¼¸ÆÅ´¸³»Á½ ¾µ½ÇóÉ¿¸°±ɯ¼¸ÇµÃ½´ ɴƲº³°³µ³»²ÁÇ´¿É°¼¸Ã´¯

¼¸°¸ºÇ É´»´²±³·ÀÃÉ´¸º¿´ÆÉ»¸°¶z ¶»½ɶô½ ±·´Æ¸»º¸½ ɲǴ±½³»ÇÅ´½É¿¸°±É´À´º ɴȴɺ¼´È¸¿¸È ¼Á·³¸Ã»¼¸¶»½ ¼Á·³¸Ã»À´Ç±Ç´¶È»Ã»Ã

¼¸¸´»Æ¼¸Ç°´¿ÅǸ½È¸»Á¸ÇÈÉ´¸¿°±Á É´»Á½ » Ç´¿É ¼¸½½¶½ ³¸Ã¯ɸ¿°É¼¸¿½È½´ ɯ ¼¸Ç¸À½´ ¼¸»Ã»Ã³ ɯ ¼¸Å´¶ ³°¸»³ É¿¸°± ɯ ¼¸¶¸¿½ ɸ¿´¿¸° ³ÇÁÆ° °·¸³¼¸°°ÇÁ½´¼¸É¸µ³´ ±·´Æ³ ¸´»¸½° »Ã»Ã³ ¸¯Å¶ ¼¸¯»½½ ¼¸»°É½ ɸ¿°É° ¼¸¶¸¿½´ ³¿¸°±³ ¾½È»Á½¼¸Ã¸»µ½Ç´¶È»Ã»Ã·Á½° ɴƲºÇ´¿É°¼¸Ã´¯´ɸµ ¸ÇÈ É´¸¿°±Á »Á½ ¼¸·¶´À Ǹ½È»Á½¼¸ÇµÃ½ ¼¸¸´»Æ¼¸Ç°´¿Å´ ²¸½¼¸È¸±½´ ²¸½ ¼¸È¸±½´

É´¸¿°±Á°·´Ç» ɴô»ÆÉ´½»ÈÉ´¸¿°±ÁÉÀôÆ ¼Ç±

ɸµ¾½Èɴú ¼´Æ¸»¸µ°¸»ÁÇÃÀ½ ¼Á·³¸Ã»¼¸¶»½ ¼Á·³¸Ã»À´Ç±Ç´¶È»Ã»Ã ÉÇÇ´±½¾µ½ÇÃÉ¿¸°±À´º

¸¿´½»¯Ʋ´Å³¸³É¶´·°³É¯²¶¯¼´¸¾´Ç¶¯³¯´³´»¸¯º¼´¸»º¸¶³É¯¼¯·´·¸Å
»È¯ ÉÇï ¼´»¸ Åý ¯ ±

´»¸ÅÈ·´´À » ´¶Å ¶¸¼

m

yb

u ea

ty

Çú ¼¸Á´ÈÁȳ

»È

¯É

Çï

¼´»¸Å

¾Ç´ » »¯Ç

·Ç´ÃÀǽ¸¸³·Ç´ ¸¸³·Ç´ ·À´Ç÷ǰ´Ç ³¯»³¼¸º¸È½½¼³ ¼¸¸¶³»Á¸É²½»È³½»ºɯ¼ºÀ»»´º¸¸¿¯¼¸»¸½È´»È°·´·¸Å


ĆĒĖćĂ

±Ç°Å

»µ»

Div

ine

¸¸¯ ¼´»¸

ÅƸ

·´° ¸·¸À

³»´Á ‫צהוב‬ y

ut

y

·Ç´ÃÀǽ¸¸³·Ç´ ¸¿´½»¯°´·½ÇÉ´¸É´ÈÁ»É»´º¸³»Á³¸´¿°³¶»Å³»º·´·¸Å

o h& »¸Å ¼´ »· ¸Ç·

my

bea uty

¸Ç·»·¼´»¸Åh&o

my beauty

m

a be
¸° ¾ ³ É ¯ Ç ¸ º ¸ ¼ 

Á°È

¹Ç²»¯Å´¸Á°Èǯ° »ÈÁ´°¸Ç°ÁÅ°½ ÀÃÀû´ÅÇɯ»È¼¸¸°¸·ÆÇ·¯¼¸ÁÅ°½ ²»¸Ã²»´±ÉÇÈÇÈ

Ï ϼ´Æ½°

°³¶¿³ ¸²±°»º»Á ÂÇ´¶³

Ç·´Ãɴø»¶¾´´±½ ¼¸²»¸»Ï° *

Éø»¶

Ïϼ´Æ½° ° ¶´Ã¸·¸ÇÅ´½É´¯½ ¼´È¸°´Ǵø¯³¶¿³ ³¶¿³ ¼¸Çµ¸°¯³»º»Á Ç»´»À³¸Ç¸Èº½»

Ç·´Ãɴø»¶Ï° 

³²¸»±±lƵǯ½ ¸¿²¸ǴŸ¸°ɸƻ·¸¯

Ï

ÆÇ

ϼ´Æ½° ³¶¿³ É´¸µ¶³Ƕ°½»Á ³È²¶³³¸ÅÆ»´Æ³½

¶»·Á°´ÆÉ´¿¶°Ǹ¶½³É´¿¶°¼¸Ç¸¶½»¼´ÀÇð¼¸Ç¸¶½³¾¸°»²°³»È³Çƽ°²°»°Á°Èǯ°²Á

µºÇ½°È´½¸½»

¾¸¸·È¿¸¸¯·Ç°»¯¼¸»¸Àº³Ƹ¶°ÆǾº´ÈÀÁº³·´·¸Å


ǯ°

Á´°¸Ç° ±Ç°·¿º¸»´·À¸Çº±Ç´¯¸±³¸¸¯Ç³ɯ¼¸Ç¸µ¶½¼¸¯´È¸¿³ÉÇ´´¸Á¯¸³³°³¯³·´·¸Å


·»´´µ´ÇÇ´¿¸»¯¼³»ÈÉ´½´»¶³»È¼¸¸Ã´¸»¹¸¸È²¸ÉÁ³·´·¸Å


µ´º¸Ç´°ÈÆÉ´ÁÇó´É´¿¸¶°ɲǶ°»´Ã¸·»

É´¯Å´É¼¸¯´Ç

µºÇ½³É»Á°ɸ·À¸ÃÇÉ´º¸ÀÃ0$·¸¸Æ¸»´ ±

²À´½°¼¸Èº´Ç´¿¯ÈÁ²¸½¾´À¶¯´¾´¿¸È¾´±Ç¯»È¼¸ÈºÇ¿¼°´Ç°¼¸Ç´È¸º¼¿¸³³²¸½»É´¸´¿½´¸½ ¼¸Ç´È¸º°¾´º¿È´½¸È´³¸±Ç¿¯´¾½µ»È»¸Á¸»´Å¸¿É´ÇÈï½É´¿´º¿³²¸½»É´¸´¿½´¸½´³È»º¸²´½¸» »È´ ´»È ³²¸½»³ »Á ³·¸»È »È ³È´¶É ²½´»» ɴƸ¿Á½ ³»¯ É´¸´¿½´¸½ ´¿É´ÈÇ°È ¼¸¸°¸·¸¿±´Æ ɸ°´¸¶³³¯Å´É°¾´¶·°

¼¸¶Å¿½ ɯŻ´ DZɯº ¼É´¯ ɶƻ ÇÉ´¸°³°ÇÉ´°¸È¶°·¸Á½³»¾¸¯´À°» ɯ »Å¿» É»´º¸³ »Á ¼¸¸¶³ ¾´¿±À »È ¹¯ ¼¸Á²´¸ ¼¸°Ç ¯» ´¿»È »¯¸Å¿·´Ã³ Á´±Ã»¼¸»´»Á¼¸½¸´À½³»¸º¯´³¿¸È¸»±Ç³ ¼¸Ç´È¸º´ µ´º¸Ç³ ¾´Çº¸µ³ ɯ ÇÃÈ» ´¯ ³¿¸¶°°³¶»Å³¼¸¯°¿½È¼¸ÃÀ´¿¼¸°´È¶ ¸´·¸° ¸²¸» ¯´°» ³»´º¸ ³ÁÃȳ³ ¾º ´½º ²¸Ç´³»´¯É´»Á³»´ÇÀ¶´¯ÇɸÉ´ÇÇ´Á° ¾¶°¿³»È³²Ç¶³ɽÇɯ ´»»³ 

É´²´À

³´ ɴƸ¿º·³ »º ɯ ȸ ¹¯ ɸÀ¶¸ ɴǸ³½° ²´½»» ¾É¸¿ ¾Ã´¯° ¼É´¯ »±ÇÉ»´ ¼³° ȽÉȳ» ǯ´·ÇÃǽ Æ»¶» ´ºÃ³¸È ¸²º° Ǹ²É ¯´³´ ²½´»³ »Å¯ ¸·½´·´¯´ Á´°Æ ¼³° ȽÉȳ»´ ¼É´¯ ´»È» »º´¸ ¼¸Çƶ½³ ³ÅǸ ÆÇÈ ¸É½ ³°Ç É´»Æ° ¾É¸¿È »ºº ɽ²Æ´½ ³È¸ºÇÈ ¼¸¯Ç½ É´¿´º¿ ³²¸½» É´¸´¿½´¸½´ ¼¸»±Ç³ »È ¼¸¸¶°°»È»º°²¸ÉÁ°³¶»Å³³¶¸·°½ É´¶ÉÃɳ ³¸½²Æ¯ ¯°Å ÇÃÀ ɸ°

ɸ½ÅÁ É´»±´À½ ÉÈ´¶É´ ɸÁ´Åƽ ³´°±¸½ÅÁ¾´¶·°´ Julie@zebraway.co.il

ďċąĎċćďċĚćĆ

¾É´°¸È¶´É´¿´º¿³²¸½»É´¸´¿½´¸½

³½¯É³ ´º´É° »»´º ³²¸½»³ ¾´¿±À ¸Ç´·¸²´¯ ¾´Çºµ³¾´¿±À»¸±´»´¸°³¾´ÁÈ» ɴǸ²É ³½¸¯É½³ ³°¸°À³ ¸»¯´µ¸´ ´¯ É´²¸¶¸°´¯³Å´°Æ°³²¸½»É´ÆÀó³

É´»Á½ É´¿´º¿ ³²¸½» É´¸´¿½´¸½ ¸´º¸À³ ɯ ÇÉ´¸° ¸É´Á½È½ ¾Ã´¯° »È È´½¸½³ ɲ¸½ ɯ´ ³¶»Å³» ´¿É¯½²¶¯»º°¾´½·³»¯¸Å¿·´Ã³

É¿¸¶°´ ´½ÅÁ ¼Á ³Æ¸½Á½ ɴǺ³ ¸´´¸»° ¼¸É¸Á» ´»È ɴòÁ³³´ É´»´º¸³ »È ɴǺ¸³³ ¼Á ²¶¸ ¼¸¯É½ ¸Á´Åƽ ²½´»» ÉÇÈï½ ¼¸¿´È³ É´¿´¿±À³ ¼¸¯É½³ ³²¸½»³ ¾´¿±À ɯ ¾´º¿ Ç´¶°» ²¸»³Ãú´½º´»

¼¸Á²´¸ ´¿¶¿¯ ¼¯ ɴǶ¯ ¼¸»¸½° ¹¸¯ ¼¸Á²´¸ ´¿¶¿¯ ²´½»» ¹¸¯ ¶¸»Å³»

³²¸½» Ľ¯» °´È¶ ¾¶°½³ ¼Ç· ¼¯ °´È¶É´¶Ã¯»¾¶°½³¾½µ°³»¸Á¸´³¿´º¿ ¾´ÇÉû ³¿´º¿ ³¸±·Ç·À¯ Ľ¯» ¼Á ɴǺ¸³ ¹´É½ É´ÈÁ¸³» ¹¸ÇÅ Ç°²³ ¾Ã´¯ɽ¯É³´É´¿¸¶°»È¼¸¿´ÈÉ´¿´¿±À ¾³° É´»¯È¿³ É´»¯È» ³¿Á½³ DzÀ´ É´°´Èɳ ¾´±Ç¯´ ³¿Á½³ DzÀ ¼¸É¸Á» ³¶»Å³»È¸´°¸¿³ɽǻ²Á¼¸¸·¸Çƾ³ ·Á½¯»¼¸Á½´È´¿¯»È½»¾´»È¸º´¯ »³°¿´Ƕ¯½³¿¸¶°°»Èº¿È²¸½»É»Á ¼¿´¸ÅÈ ¼¸²¸½»É ɶ¯ ³ÈÆ ³»¯È½ ´¯¶´À¸¿³ɯ¾¸°³»¸È´Æ³»»±°Á±Ã¿ ɸ°Ç½» 

É´¸Æ¸Ç·

É´»¯È »Á É´¿´»É ȯǽ¾¿´ºÉ³»¾É¸¿¼¸Ç¯´É½³¼¸Ç°²³

Ç´½¸Ç¯°¾´ ±É´·Ç¶°´¸É´½´»¶´Ã»¶É³¯»Çȯ²Á¾Æµ´¿¸¯¼²¯·´·¸Å

²´½¸» »»´º ³²¸½» É´¸´¿½´¸½ ²´½¸» É´·´Èà ¾°´Ç É´¿´È ɴƸ¿º·° ¾´½¸¯´ ɯ ¾´º¿ ¾±Ç¯» ɴǵ´Á Çȯ ÇÉ´¸° ·´»Æ»´Èö»¾´Çº¸µ³ɯÇÃÈ»ǽ´¶³ Á²¸½ ¸Ç±¯½ ¹´É½ É´»¸Á¸° ǽ´¶³ ɯ ¾´º¿ ¾±Ç¯» ¼¸Ç½¯½ ·¿Ç·¿¸¯ ¼¸¿´È ɯ ¾¿ºÉ» ³¶´¿½´ ³²¸½» ¾½µ³ ɯ

´º´²Á´½²´Á°½³²¸½»³ ¾´¿±À¯´³³¶»Å³»°´È¶É´¶Ã¯»Ç°² »Á° ´¿¸³ ´¿É¸¯½ ²¶¯ »º ³²¸½»³ ²´½»» ¸²º° ¾º»´ ³¿´È É´¸È¸¯ ³¿°½ ³¿´È³²¸½»¾´¿±À»¼¸Æ´Æµ´¿¯É´»¸Á¸° ¾´¿±À Ä´½¸¯ ´¿»È É´¸È¸¯» ¼¸¯É½È É´»´º¸³»È¸°Ç½»´Å¸¿ÇÈï½³²¸½» ³²¸½»ɸ´´¶¶¸·°½ ¯´³¾º´½º´´¿»È ¸Å¶° Ç°´²½ ¼ÅÁ° ÉÆÃÀ½´ É¿¸¸¿Á½ ³¶»Å³»¹Ç²
Ï

 ± µ Å · ¾ ¹ ± Ã º µ ¼ µ µ Ä Å 

¸ÅƵ¯±³µµÆ­±Ä¾Æ¸µ·º°¯³±µº­µÆºÂ±¾¹µ¼À¸±Àµ´ ¸ ŠƵ¯±³µµ ¸Å Ƶ¯± Ƶ ¯±³µ ³µµµ Æ­±Ä¾Æ Æ­±Ä Æ­ ±Ä¾Æ ¾ ¸µ·º° ¾Æ ¸ µ·º° · º° ¯ ¯³±µº­ ³±µº ³± µº­ ­ µÆ µÆºÂ µÆºÂ±¾ ºÂ±¾ ±¾ ¹µ¼À ¹ µ¼ µ¼À À ¸ ¸±Àµ ¸± ±Àµ´ Àµ´ ´ ı¾° ı¾ ¸Å ¸ »µÃÆ° ¯±ÃÀƸ ¸ ¹µµ¼±µ³° ¹µ¼µº´µ±± ¹µ¸Ä¼µº ¸ ı°´­°²Æí¬°¸µ·º°Ƶ¯±³µµ°·½º¸¸±·¸±Àµ´° ı°´ à ¹µ¼À°ı¾¸ÅƵ´ºÄ¯Ʊů³Æ°¸±°¬µµ³°¸ ¹µ¼À° ° Ä ±¾ ¸ ŠƵ Ƶ´º ´ºÄ¯ į Æ ±Å ±Å¯³ ¯³Æ° Æ°¸± ¸± ° ¬µ ¬µµ³ µ³ ³ °¸ °¸ ăÿÿþĄćûčăÿĂûĊÿþĂüāĎĄú ĐûĆčùüúúÿāÿĂúĐ÷ûāÿĈû

ʥʩʹʫʲʩʢʩʩ ʥʩʹʫʲʩʢʩʩʧʭʰʩʧʵʥʲʩʺʹʩʢʴʬʥʭʩʨʸʴʬ ʥʩʹʫʲʩʢʩʩʧʭ LQIR#URVHF FR LO ZZZ U LQIR#URVHFFRLOZZZURVHFFRLO 054-224468608-6513032¸À¸Ç´½¾¸¿¯½¸Ç¯½É´½´»¶³¼¸½»Á¿³¿´½¯³½»´²±²¶Ã³Çȯº·´·¸Å


ɶÇÆ»´À³

É´Æ´¿¸É´É´³½¯É¿²À ɸÁ¸°È³³Ç²È° Ç°´·Æ´¯Ȳ´¶° ±¸½¸ É´Áȳ¾¸°

É´¿Æ²µ³¸º¸»³É°´º¸Á´¼¸·½À´Æ¼¸»´Ã¸·»µºÇ½³Ƹ¿¸»Æµ´ÇÉ´°¸²¯° ³½µÆ¯ »È ¼¸Ç´½¶ ¼¸Çƽ Ç´Á ¾·ÇÀ ²´Á À´¿»Ã¾º¸» ³¶´·ÈÉû¸É°¯µ É´»¶½²´Á´À¸ÇɳÉ·´»°É´»¸ÁÃÉÉ ÉÃÆÇưɴƻŻ»º¹Ç²°É´½Ç´±³»¯ »È ÉȲ´¶½³ ¾É¶¸½Å ÉÁ¿½¿ ¹º °ÆÁ´ É´ÇÁȳ ³¿´µÉ ɴǸ²¿ ¼¸É¸Á» ÆÇ ¼³ ³¿´µÉ ¸¸´Æ¸» ÇÁ¸ÈÉǸȿ»ɸ²Á»°³³°¸À³ ³Å´Ã¿³ ³¸Á°³ ¯´³ ³¸½¿¯ »µÇ° ÇÀ´¶ ³»¸º¯ É´ÁÇó´ ɴøǶ É´·¯¸² ÇÉ´¸° ÇÁ¸ÈÉǸȿ»¼´Ç±»É´»´»Á ÇÀ´¶»È°ÇÁ¸ÈÉǸȿ»¼¸·´¿¼¸¿´¶½Å ¸¶³½¼¸¿´°»¶ ¼¸»ÁÇ ¼´¸»¸É ¾´±º ³Ç°²³ ¸Ç½´¶» ³Ã¸È¶ ÉǺ¸¿ÇÁ¸ÈÉǸȿ»¼´Ç±»³»´»Á ɴôÇÉ É´»´º¸³ ɴôÇÉ »È °Ç ÇÃÀ½ É´½¸¸Æ ¼´Ç±»´ ³¶¸½Å³ °»È »Á Á¸Ãȳ» ³Ç¸È¿» ³²¸»Ƕ¯»³Ç¸È¿ É´»°´À ³²¸» Ƕ¯» ¼¸È¿È ²´¯½ Ĵÿ ³È´»È¼¸¸È²´¶¹È½°ÇÁ¸ÈÉǸȿ½ ¸Èÿ°Å½ Á´Ç¸¯½°Ç»Ķ»¸°Å½ ¸±´»´º¸Àô¯¸±´»´¸À¸Ã¸É´Á½È½ ¾´ÇÉó 0(62-(7³¸¿È²¶»´Ã¸· ¸ÇÃÀ´½·¯Ķ»ÉÇÅ´¸· ±ɸ±´»´¿º·ˆ Ƹ´²½³¸¸¿È»Ç·½»ÈɴǸ³½° ÇÆ´°½´ ¼¸»¸Áü¸Ç½´¶´¾Å½¶¼Á°»´È½ˆ ÉÃÆÇÆ»³»´½Ç´Ã³¸Æ¸Æ»¶ɯǸ²¶½ˆ É´¸Ã´ÆÀ´ÇƸ½ɴø·° ³Ç´Å° ¼²³ ɽ¸Çµ ɯ ÇÃȽ ˆ ɸɴÁ½È½ ¼¸É½¼¸¯É´¼¸¿»ÁÇǸÀ½ˆ ¼´Ç±» »´»Á ´¿¸½¯ ɴŽ´¶° ÇÀ´¶ ³Ç¸È¿» ¯´ ÇÁ¸È³ ɶ¸½Å É·¯³» ÉÇ°±´½ ¼¸¿´´±½ ¼¸Ç½´¶ ¼¸Ç²¶´½ »´Ã¸·° »È ¾¸¸¿°³ ¸¿°¯° ÇÀ´¶ ¼¸Á¿´½³ É´º¸¯ »Á ɴǸȸ Á¸ÃȽ³ ¾¸·ÇƳ ³Ç¸È¿ »È ³Á¸¿½´ ÇÁ¸È³ ɶ¸½Å ÉÇ°±´½ ǴøȻȽȽÉÃÆÇÆ°¾´»¸À³·Æï ¼²³ɽ¸Çµ

³¿¸¯ É´ ¶ ÇÆÉ ³´ ÇÁ ¸ È É Ç¸ È ¿ ¹¸Ã³¸É»°°Å½ ¯Ã»¯¼È°¼¸µ¿¯¼¸¸Æ¼²¯³´±° ³µ ¼¸µ¿¯ Çȯº α5 µ¯·Æ´²Ç ¸Ç°±³ ¾´½Ç´³³½ ¼¸½ É»´Æ»´½ »·´¿ ¸½¸º ¹¸»³É ÇŸ¸½ ǽ´»º ¾´Ç·À´·À· ´É´¯ Ǹ½½ ¯´³ ¾´Ç·À´·À·³ ¼Á '+7¾´Ç·À´·À·´Ç²¸³¸²» ÇÁ¸È³¸Æ¸Æµ»Á'+7³»È³ÁÃȳ³ Àdz ³¿¸³ ÉÃÆÇƳ »Á ¼¸¯Å½¿³ Ƶ¿¸³» ¼¸»¸¶É½ ¼³ ¼³»È ¸É±Ç²³ ¸É±Ç²³ ¾Ã´¯° ¼¸Å´´ºÉ½´ ¼¸º»´³ ÉôÆÉ´ÉÇÅÆɽ¼³°³¶¸½Å³ÉôÆÉ Ʋ ³ÈÁ¿ ÇÁ¸È³´ ɺǯɽ ³¶´¿½³ ¾¸¶°³»¾É¸¿¯»È²ÁÉ´¶Ã¸É´º¸¯´ÇÉ´¸ ²Á¹È½¿³µ¹¸»³ÉÇÁ¸ÈÉ»¸²±°ÇÉ´¸ ¼¸Æ¸Æµ³ »È ·»¶´½³ ¼²´ÆÃÉ ÇÀ´¶» Ȳ¶½¶½´Å¯»´ÇÈ´¿ÇÁ¸È³È¹º É´¶ÇÆɳ» ¸ÇƸÁ³ ¼Ç´±³ ´¿¸³ '+7 ¯¸³ ÇÁ¸È³ ÉǸȿ ɸÀ´Ã¸· ɸǰ± ɸ»¿´½Ç´³ɸ·¿± ÉǸȿ» ¾´È¯Ç³ ¼Ç´±³ ¼¸È¿ »Å¯ ¼± ³Ç¸È¿³°Ç»´¸»¿´½Ç´³¸·¿±¯´³ÇÁ¸È °»È²ÁÇ°Á½³»¸±»¾Á¸±³¼Á³»¸¶É½ '+7 ³ ¾º»´ ¾´Ç·À´·À·³ É´½º ³µ ¾´½Ç´³ ɽ´Á» ɸɴÁ½È½ ¹´½¿ ¾Ã´±° Ç°Á½³»¸±°¼É´¯»Ç·¿½³¾±´Ç·À¯³ Ç°²¾±´Ç·À¯³ɽǰ³²¶³²¸Ç¸³¿È¸ '+7°³¸»ÁÇÅ´¸³ ÇÁ¸ÈÉǸȿ»É´ÃÀ´¿É´°¸À $ORSHFLDDUHDWD ɸǴµ¯ É´¶ÇÆɳ ɸ¿´½¸¯´·´¯ ³»¶½ ɸ¿´À¸¶³ɺÇÁ½³ÇȯºÉÇÅ´¿³ɸ¿½µ ¯¸³´ ÇÁ¸È³ ɯ É´Á·° ÉÃÆ´É ´±° ¸Ç¶¯ ÇÁ¸È ²´°¸¯» Ĵÿ³ ¸¿È³ ¼Ç´±³ ɸ·¿±³É´¶ÇÆɳ³ É´»¶½ Ç´È¿» »´»Á ÇÁ¸È³ ¾¿¸±°È É´»¶½ ÉÇ·Ã ¶´½Å» »´²¶» ¯ ¼¸É¸Á»´ É°±Á ¼¸½´³¸µ ÉÃÆÇƳ »Á ɸÉÆ»²

²¿»¸¸Ç»Ç¯Æ¶½È´ÇÈ´¯½³¸³É¹º¼¸È¿¯»ǵ´Á³É¯È³½Ç³É´¯°·´·¸Å
¹°¼¾±´ÀµÈ·°³±¼±´¸¼·´¹È¹´¾¼

²°»°³È¶½³»É´¿´½É³

½È¶´³²À´¹·É½¹¾È¶Ê»¹È±

Ï

Ï

½¹¾¹À²µ¾½¹¼µÇ¾È¾ÉʻȾ¼¼µ» ¼µÇ¾ÈÈ ¾ÉʻȾ¼¼µ» ¼µÇ¾È ¾ÉʻȾ Â¾É Ê»È¾ ¼¼µ»

¯ÃÀÇôÀɸ°½²´Á

¼¸Æ²¸¶·È½É´°´·ÇÉ´¿´¯ÀÉ´È°¸É´¿´¯À¯ÃÀÉ´ºÇÁ½¼¸½ÇµÉ´º¸Ç° É´°´·ÇÉ´¿¿´¯ÀÉ´È°¸É É´¿´¯À¯ÃÃÀÉ´´ºÇÁ½¼¼¸½ÇµÉ

¿»ÈƼ¿Èƹ´¾½¹È¹·¾´±´³Ç´·Æ¸´»¯³¸¿ÃɯÉ´¯Ç»´Á½È½Ƕ¯¼²¯°´³¯»·´·¸Å


°¾®

°ÄÁÈĵÁʹ±¾½·Ãȵ· ¼¸Å¶´Ç»¸µ´Æ ± »»´º ½Á½

Ï¼¸½¸¿±´½¼¸»´Æ½Ç±´µÁ½È Á½»»´º 

¼¸²»ǯ´½»Ã½´ Ç´·¿¸µ´¯ ¸´·¸¶ɺÇÁ½³¿É½

¼¸Å¶´Ç»¸µ´Æ ± »»´º ½Á½

Ï¼¸½¸¿±´½¼¸»´Æ½Ç±´µÁ½È Á½»»´º 

¼¸²»ǯ´½»Ã½´ Ç´·¿¸µ´¯ ¸´·¸¶ɺÇÁ½³¿É½

¼¸Å¶´Ç»¸µ´Æ ± »»´º ½Á½

Ï¼¸½¸¿±´½¼¸»´Æ½Ç±´µÁ½È Á½»»´º 

¼¸²»ǯ´½»Ã½´ Ç´·¿¸µ´¯ ¸´·¸¶ɺÇÁ½³¿É½

ÆȽ³¸²Ã°È´½ _²¸¸¿»· ɱɸ¸ÇÆDZÀ½³ ¶Ç¼´Ç²¸¿À email: spa@superspa.co.il www.superspa.co.il

³³²´°É´ÁǼ¸ºÇ²»´É´¯·¸À½È¯´³´°¸Ç¸´¯´°¸´¯¯»¼²¯³»È´¶´½·´·¸Å
‫האמנות‬ ‫להיות‬ ‫נחשקת‬ ‫¬­‪Å°»²¯ ¯²Å¿» º°´»Â ®»Ã‬‬ ‫¯‪ÅÄà ·Ä Àë¬ ¯»°Ä«Ã‬‬

‫ניתן להשיג מידות גדולות עד ‪120-I‬‬

‫סט ב‪-‬‬

‫‪149‬‬ ‫במקום‬ ‫‪₪350‬‬

‫ ¯‪¯»°¹Å‬‬ ‫·¯‪¯Ä²¹‬‬ ‫¬·¬®‬

‫‪₪‬‬

‫הנחה ‪%‬‬ ‫‪ 20‬מבצע‬ ‫על הפריט הראשון‬

‫ ‪´«·¹¯ù­®½ ¸´½Á¬¹·¿¶º´« ²·³‬‬

‫‪Å°·½¬¬Å´¹°«·»´¬Å°´°»²ÅÄÃ‬‬ ‫¯·¯‪% Ŵ÷°¿°¿¯¯Â‬‬ ‫‪$%$‬‬

‫פיג'מות‬ ‫פריט ‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ב‪ 2-‬פריטים הנחה ‪%‬‬ ‫‪99‬‬ ‫על הפריט השני‬ ‫על מבחר דגמים‬ ‫ב‪₪ 99 -‬‬ ‫*הזול מביניהם‬

‫‪99‬‬

‫­‪ _ «¯¹°ÂĬº°´»Â®»Ã‬‬

‫מתנה‬ ‫על כל קניה‬ ‫למביא קופון זה‬

‫‪¸¿´½»¯°¸´¯³»Á¾´Çɸ»º»Å¿»ÇÉ´½³½¶»½°´½º¾¸¯´È¸¿°·´·¸Å‬‬

‫‪10%‬‬

‫הנחה‬

‫לחברי מועדון ‪*ROSME‬‬

‫‬


DOH\GDSKQDFRLO ³¿Ã²¸»ÁɸÁ°·³¯´ÃÇ°ɸ¶½´½°»³¿Ã²Ç²

ÂÇ´¶³ɽ²Çɸ¿Ã»¼¸Ç½´¶³´»¸¶°»Ã·»³¿´Ç¶¯³É´¿½²µ³³¯´³´¸ÉÀ³ Ç´¯³É´ÁÈ»»±°³µ¼¯³$É´²Ç´¸³É´Ç´·Çý·³»»±°³µ¼¯³$´¸ÉÀ°Æ´¸²°¶´ÇûÁ²´¸°Å¶³¹¸¯ ¼²¯³´±°°´·É´¶Ã³È´Á´¿»´°´·³È´Á°Å¶»È°´»¸È°ɯŽ¿³°´Èɳ$É´·Á½É½´É´º»´³³ ¼¸Ã·Áɽ¼¸Ç±¯½°´¼¸²´Ã¸Ç°´¿¶¿¯´¼¸Ç½´¶³´»¸¶°ÅƲǴ¸ÂÇ´¶° ´ÇÈ»¹¸È½³»´±»Ç´µÁ¿´°Å½³ɯ»¸Å¿´¯´°¹´È¶³´ÇƳÂÇ´¶³¸¿Ã»³Æ² ÇÉ´¸° ³°Ç³ ³¸±Ç¿¯³ É´½º ɯ Á¸ÆÈ¿ É´¸¿·Æ´¯³Å¸°´´²´³´Á³µ¶¯½±´²» ¸¿È ¼´Æ½ É´¯¸Ç° ÇÉ´¸ ³°Ç³´ É´¿¸¸´Å½ É´¿´Çɸ»Á³¯»½³½¸½¶Ã¸½ÇÉ·Æï» ¼Áó É´°Ç ǽ¯¿ É´¯»½³ É´½¸½¶Ã³ Éů³» É½Ç´É ³¯»½ ³½¸½¶ÃÈ ¸À´¿ ¼¸°¸À³°ȸ¸º¼¸Ç½´¶³´»¸¶°ÅÆ ¼¸¿½´È ¸½ÇÉ ·Æï» ¾´Ç¶¯ ¼´Æ½ ¼¸±ÃÀ¿¼°´Ç´´±»»Æ¯´³¼³°»´Ã¸·³ »°¶³½º²¸½ ³»´²± ¼¸Ç¸ÇÈ ÉÀ½ ɸ¸¿°» ǵ´Á ¾´°»¶ ǴŸ¸» ɴǵ´Á É´°´· É´½¸½¶Ã ÇÉ´¸ ÇÉ´¸°³°´·³³¸±Ç¿¯³ ¼¸¿É´¿´¼¸¿¸½·¸´°¼¸À´½ÁÉ´¸¿·Æ´É´ÆǸ É´¯»½´Á°´ÈÉÈ´¶É ÂÇ´¶» Ç´°Á¿Èº ´¸ÉÀ» ¼¸Ã¸·³ ´»¯ ÂÇ´¶° ¼¸»²»²É½È ¼¸¿´½Ç´³ »Á Ç°²¿ É´½¸Á¿ ¯» É´¸Èÿ É´Áôɻ ¼¸½Ç´±´ ¼¸½Ç´± ÂÇ´¶° ¼¸Ã²´Á ¼¸¿´½Ç´³ ³½´ ¸·¸¯ Ƚ½ ¼¸Ç½´¶ ´»¸¶ ³¿½È³» ³µ°»È°É´ÈÁ» ¸»°³¿´Á³ɯÇ´°Á»¼º»Ç´µÁ¿È¾°´½º ³Ç¸±¯»À¿º¸³»

đćčĒďċĎčćĂ

´¸ÉÀ³Á¸±³°Å¶°ÅÆ°

´¿»¾É¸É¹ÇÁ»É´»¸ÁÃÉ´Áȸ¿Ã»Á »ÆȽ Ç´½È» ¸²º ¼¸È´Á ³½ °ÅƳ³µÈ´»È¸Å¶´¼¸¸ÉÁÈ»º³¶´Ç¯ ´¿½ÅÁ ɯ ¯´Å½» ¯»´ ¾¸ÆÉ À´Á»»¹Ç´Å°´°ÁÇ°³·¸»È»¼±¸´Ådz ¼¸Ã²´Á ¼Á »¸Çï É»¸¶É° ³¸ÉÈ ´»¸¶» ÇŴƽ³ ¹¸Ç²½³ "¼¸ÇÉ´¸½ ´¸ÉÀ°»¸Á¸¼¸Ç½´¶ ¼¸»¸ÁÃÇÉ´¸´É´¶´Ç¯ÇÉ´¸¼¸»º´¯È»ºº ¼¸¸»´°·½³ ¼¸º¸»³É³ ɸ¿Ã´± ³¿¸¶°½ ´²¸ÃƳ³¿ÉȽ¹¸Ç²½³Ƚ½ÂÇ´¶°

É´¯°³É´°Éº°°´ÆÁ» ¼¸½»ÈÉ´¶º´¿¼¸ÈÇ´²É´¸Ç´»Æ³¸ÃÇ´È ÂÀ´¿°É´»¸Á¸°ÁŰɳ»´»º´¸ÈÉ¿½»Á ¼¸»¸²±½ É´ºÇÁ½³ ɯ ¼¸Ã·´È ¼¸½³ É´¿¿ÁÇ Éȱdz ¼¸¿É´¿´ ¼²³ ¶Ã¿ ɯ ³²´À ¼¸½Á·°¼¸½´»¸Ã¯ ¼¸½¼¸¸ÉÈ ɸ¿´¸¶¯Ãǽ¸¶½Å¼Á¼¸½¼¸¶½Å³É ¯½Å³ɯ¼¸È¸±Ç½¯»¼¯¼±ɸ¶Çº³´ ¼¸Çµ´Á¼¸½³³Ã´ÇÉ´½º³µɯ´»°Æ ɯ·Á½°¼¸¯º²½¼³Á°´Èȸ±Ç³»´¿» ¸¿Ã»´¸ÉÀ°É´¸¿´¸¶ÉÈ´¶Éȸ¾´°¯¸É³ ¼¸É´È ¼´½¸¶ ¾±µ½ ¼¸Æ¸»²½È É´¶Ã»É´À´º ³¯»½³½¸½¶Ã³µÇ¾´°»¶ É´¸¿·Æ´É´ÆǸ ¼´¶³ ¯´³ ¾´µ½³ »È ¸½Çɳ ·Æï³

¼Áûº°´»´º¸ÁÉÁ°ÇŸ¸½°¸ºÇ´É´¯È ÉøÇÈ ³¿È¸ »´º¸Á É´»¸Áà ÉÁÅ°É½È ·Æï³ »Á° ¯´³ ³µÇ³ ¾´°»¶³ É´¸Ç´»Æ ´»´º¸Á¹Ç´Å»ǽ´»º ÇÉ´¸°»´²±³¸½Çɳ

ɸ¿Ã´±É´»¸Áà ¯´³ ´±° ¾½´È³ ÉÀ½ ¼´Å½Å» ²´À³ ɸ°´Ç¸¯ É¿´´±½ɸ¿Ã´±É´»¸Áþ¸°°´»¸È ¼¿½¯É¿µ´¯½³¿´µÉ¾¸°» ɸǸÇÈ´ ´¿»È ɸ½´¸³ ɸǴ»Æ³ É´½º³½ ³Æ´µ¶É´ ¼´¸Æ ¸ºÇÅ» ´±³ ɯ ³»¸Áý É´»¸Áû¼¯É³°³¿ÉȽǯȳ´É÷´È ³¸³Éɸ¿Ã´±É´»¸ÁðÆ´ÀÁ¿¼¯ɸ¿Ã´± ´¿» ÇÈïÉÈ ¸»´°·½³ °ÅÆ° ³¸»Á ¼´¸³ ¹»³½° ÇÉ´¸ ³»´²± ɸǴ»Æ ³¯Å´³ ³»¸»³¹»³½°´»¸Ã¯´ É´Ç´·Çý·³ ɲ¸Ç¸ ¸°´Ç¸¯ ¾´½¸¯ »Á ³°¸ºÇ ³Å¸Ç ³º¸»³ ÉÇÈï½ Ä´¶° ¼¯ ¼´¸³ ¹»³½° É´ÁÈ ÇÉ´¸ ¼¸¸¿Ã´¯ ²Á ÆÇ ¾½¯É³» ´¿»´º¸ ·À´±´¯° ° »¸¶É³» ÇÈï ¼´¸³ ÇÆ´°° ¸°´Ç¸¯¾´½¸¯»ÈÉ´°´·¼¸¸ÉÁȲ´ÇÈ»´ ¼¸¿´½¸¯ »Á ³Å¸»½½ ¸¿¯ »¸Á¸´ ÂÇ´È É´¶Ã»³ÁȻȼ¸¸°´Ç¸¯ É´¶Ã» ÁÅ°» ȸ ¸°´Ç¸¯³ ¾´½¸¯» ÂÀ´¿° É´»´ÆȽ ¾´½¸¯ Á´°È° ¼¸½Áà ´¿»ÈÇÉ´¸°¼¸°´·³¼¸Ç°¶³¼³¼¸Ç¸Çȳ ¯¸³ ¹º ÇÉ´¸ ³»´²± ǸÇȳ ÉÀ½È »ºº É´¸½´¸½´¸É´¸´»¸Á𴻸ïÇÉ´¸ÉÃÇ´È ³¿¸±°³²´°Á´¯ɸ°³Éø·È´½º É´¸Ç´»Æ ÇÉ´¸ ³°Ç³ ¼¸ºÇ´Å ¼¸Ç¸ÇÈ ¾´½¸¯ "¼¸Ç¸ÇÈ ǴŸ¿ ¹¸¯ ¾½´È Çȯ½ ¯»¯´±³°´Å¸ÁÇ´Á¸ÈÆǯ»¼¸»µÇ° ÇÈ´º³Dz¶°³¸Ã´Ç·Çø³¾´½¸¯ É´¿·ÆÉ´¶´Ç¯³°Ç³ »¸°´³» ¾¸¸½» »º´¯³ ɯ ÆÇû ¸²º ´±³ »Ç·¿»´ ¾À¶¯» ȸÇó» ±´ÃÀ» ´¿Ç´°Á ²´°Á» ´» ¾É¸¿ ´¯´° ³ÈÆ ²°´Á É´½º³ ÉÆ´»¶ ¼¸½Áà ÇÉ´¸È ³½º »È ¼¸¿´É¿ ¸Ã» ´¿» ɽ¯É´½³ ɸ½´¸³ ´± ³¿°½ ¾¸½ »¸± ɸ¿Ã´± É´»¸Áà É´À´ÇóÉ´¿·ÆÉ´¶´Ç¯»³Æ¸·¿±´

¸¯Æ¸Çï¼±Éô¿»Ádz»»´º¸¯»Ä´¶°½°¸´¯¯¼¸¿Ã°½¼¸°¸´¯¾¸¯È¾º¸³·´·¸Å


³»²¿½¾´À»¿¼¸°¸´¯Á¸Éǽ²¸½ÉÈ´¶¿´Ƶ¶°»´³È´¶¿´³°´·³°È¶½»È°´»¸È·´·¸Å


¼¸¸¶¾°Ç´½¸»

É°³´¯ɽ¯³¸Ç¶¯²¸½Éɺ»´³È³½È¿ɸ¿Æ¶Èɲ¶Ã½¯»ɸ¿ÇÆÀ¯¸³¼¸¸¶¾°Ç´½¸»ÉÇ°±³ »±»±º ¼¸¸¶³ ɯ Éǯɽ ¯¸³È ´½º ¹¯ ¹º° Æ´ÀÁÉÈ ³¿¸½¯³ Ç°Á° ¶·È³ ɯ´ ¼¸¸¶ ¸»Á° ¼´¸ºÉ¿³º½É´¸¿Æ³¸µºÇ½°ɴƵ¶³É´»³¿½³½ɶ¯¯¸³¼´¸³È¹º´»±»±É³¼¸¸¶³Æ¿Á²¶¯ ɸÁ¸°È³³Ç²È³ɸ»º¿½º °´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ

¸ÉÁ±³Èµ¯½³Ç²È°¼¸È²¶¼¸Ç°² ¾´½³ ²´Á ³¸Æ¶È½³ ¼¸ÅÅ´½ ÉÈÇ ¾´¸Ç³ ¸²±° ¾¸ÇÆ Ƹ·´° ¸½¸¼¸¿º´²²¸Ç¸¾É½´¯È½°Á±Çº¼¸¯Å½¿ÈÆÇó»ÁÉ´¸¿º´É ¼ÅÁ° ³µÈ ³»¸³Æ³ ¾Á½» ¼¸Ç°² ³°Ç³ É´ÈÁ» ¼¸°»º Ä´½¸¯ ³Ç°¶º´¿»È³À¸Ãɳ½Æ»¶ ¸Ç´°Á³´´»È»ÈÁ±Ç À´º¸»³¿´Æ·´ÈÃɺɴ¶¼¸½Áû¸¿¯³ÃƼÁ¼¸³»´½É°È» ³Ç¸ÈÁ¸º³³È¸±Ç½¸¿¯¼³°¼¸Á±Ç³´»¯¼¸³»´½É°È´¸´³ÃÆ ¸Ç´°Á¸É¶ÃȽ¸´»¸° °´··ÇÀÉ´¯Ç»Ç°²»²¶¸É´º¸¯¾½µ¼É¸¯ɸ°°·´ÈÃɸ°° ¼´¸ ɶ¯´ ɶ¯ »º ¼Á ¸» ȸ ¾Ç´°Á´ ɴDZ´° É´¿° ¸» ȸ ²¶¸° É´¸¿ÆÁÀ½»É´¯Å´¸²¶¸°³ÃÆɸ°°É´°È´¸´¿¶¿¯´°´½ÅÁ»Èº ¾Ã´¯°»°¯³»ÈÉ´¸²´¶¸¸³¼Áɶ¯»º»²°»»º´¯È¹º²¶¸° ¼¸ºÇ²°´¿¶¿¯Á´°È³»ºÈ¸Ç¶¯ɸ°°´¿»´ºÉ°È¼´¸°¸»»º ³È²¶³³¿È»»¶¯»³Å´Ç¸É¸¸³ ³»¸½¯¸³³¶»Å³³È´Á¸¿¯È³½°¶¸»Å³»É»¶¯½¸É¸¸³¸½ÅÁ» ³¶»Å³·´Èü¸Ç°²¾´½³°ÉÁ±´¿´¼¸Ç°²¾´½³»ÈÉ»»´º ¼¸»´¶¸¯»¼¸ÃǷŽ´¿¶¿¯´

ĜċăĚćęċă

ɸÁ¸°È³³Ç²È°³½È¿ɸ¿Æ¶È

²¸ÆÃÉ°³È¸¯É´¸³» »°¯ ³°± ɽdz »È ±´À ȸ´ »Æ ¯» ³µ ³»¶É³° ¼¸É¸½Á³½ »´²± Æ»¶ ¸»È É´»´º¸³ ɯ ¼³» ¸É¶º´³ ÉÁ²´¸ ¸¿¯ ¾º´ °´¶Ç É»´É¶ ¸» ¼¸¯Ç´Æ Á´Åƽ» ¸»È ÇÉ´´»¯»´¹¸Çż¯²´ÇÈ» ¼¸¸¶³ɯ´´»È¼´»¶³ɯȸ²¶¯»º» ¸»Á° ¼Á ²´°Á» ³Å´Ç ¸É¸¸³ ¶Á° ¯¸³ ¸»È ³»´²±³ ³°³¯³ ³¸³¯Èº ¸¿¯È ¸½ÅÁ» Éǽ´¯´ ¸Ç¯ÃÀ° ÉÇÆ°½ ¸É¸¸³ ¼¸¸¶³ É´¸³»É°³´¯¯»¶·ÈÉȯ¸¿¯¼¸¸¶¸»Á°¼Á²´°Á¯³»´²± ¼¸È¿¯³¼ÁÁ±½³ɯ¼¸È¿¯¼Á²´°Á»É°³´¯²ÇȽ°³Ç´±À ´¿½½ɸ¿³¿¸¿¯È¼´Æ½»¸É´¯´»¸°´³¼¸¸¶³´ ¼¸¿¿ºÉ½ ´¿¶¿¯ ¾¿ºÉ» ¯» ³µ ¼¸¸¶° ¸É²½»È ´³È½ ȸ ¼¯ É´¸³»¸É´¯¼¸¶Æ´»¼³È¾¯»¼¸¸¶³¼Á¼´Çµ»ƶ´Å¼¸³´»¯´ ¸» È¸È ³¯Ç¿º´ ¸»È ¼´Æ½³ ³µÈ ³¯Ç¿º ¼È ¸¿¯ ¼¯´ ¼É¸¯ ³µ´¸»È´·´½³³µ²´½»»³º¸ÇŸ¿¯ÈÇ´Á¸Èɯµ³¾½µɲ´Æ¿° ¼´Æ½»Á¸±³»¸ÉÁ²¸²¸½ÉǸÁÅȽ½»¸±½¸»È¹Ç²³³Ç´½³¸³ ¼È½¸É¶Æ»³ÈƳ¸³Èº¼±¼¸Á±Ç³½É´¿³»´¾´º¿³¾½µ°¾´º¿³ °´·³ɯ »´³¸¿³¼»´Á´¸¿¯ ²´¯½´ Æ´´¸È³ »È ¼»´Á» ¸ÉÀ¿º¿ ³²½É³´ ¼¸Ç°² »È »´±»± ¸É¸¸³ É´ÃÇ´·½ É´ÁÈ ¸ÉÁÆȳ ·´Èà ³µ³ ¼»´Á³ ɯ ¸É°³¯ ɯ ³¶¸º´³ ³²½É³³´ ³½È¿³ É´»º ²Á ³½¶³ ɯŽ ɲ°´Á ¹´Ã³»¸ºÇ²°¸ÉÁ²¸¸¿¯´¼¸¸ÈƸ¸»Á¼¸ÇÁ³»¹Ç²°´À¸¿³½ÅÁ ¼³»È ³Ç°¶ ¸¿¯È ¾¸°³» ¼³»È ³°¸Ç¸ ¸¿¯È ´°È¶È ´»¯ ɯ ¹´Ç²» É¿´´ºÉ½ ¯» ¸¿¯´ ¸É´Ç¶É ¯»´ ¸Æ¿ ¼´Æ½½ ³¯° ¸¿¯È´ »È»´±»±³¯°³Ã½ɯµ³¹Ç²°³¿¸½¯½¯»¸¿¯²¶¯¯»Á »´³¸¿³¸²¸ÆÃÉ»¼¸Ç°²³ ¸¶¿»Èɸȸ¯³Éǵ´Á³¸É¸¸³É´»¸»±³É¸¸³³¿´È¯Ç³³¿¶É³ É»³¿½³°µÁȺ´´Ã´ÇïÉÈǻȼ¸»Á°³µ¯³¸³¯´³Ç´¯» ¸» ³Á¸Å³ µ¯´ »±Ç É·¸Èð´ ³À¸ÇÆ° ³¸³ ¸¶¿ ´»È Æ´´¸È³ ¾¸°³¼È¸»ÈȲ¶³À´°³´³Ç¸ºµ½º¸ÉÁ±³³Ç¸ºµ½»È²¸ÆÃÉ ¼´Æ½°Æ´´¸È³¯È´¿¼ÁÆÀÁɳ»¸É»¶É³¹º½ÇÉ´¸³°Ç³¸¿¯È »´³¸¿³¸²¸ÆÃÉ°»±»±É³»»¸¶É³³µ³Ã½´ɴøÉ´¯Å´É¯¸°³»´ ³Ç°¶³ɯÉ°³´¯¸¿¯¼´¸³¾¯º²¸ÆÃÉ»¸¸»¯´¿Ã¸´¿¸°´¾´º¸È Ç°²»º»¼¶ɸ°¯¸³³°³¿¸½¯½´³°ɯŽ¿¸¿¯È ²¸ÉÁ»É´¸¿º´É Á±Ç»Á±Ç½¯¸³¸»ÈÉ´»±»±É³³²¸ÉÁ³»ÁÉ°È´¶¯»¸¿¯ ¸¶º´¿³»¸³½É°³µ³¼´Æ½³ɯ¹´Ã³»¯¸³¸»È³Ç·½³Á±Çº ¸Ç´°Á´¸ÈºÁ´¾¯º°¯¸³É´²Æ½É³³Á±Çº·ÃÀ¿´ÆÉ´¿È»³µ¼¯ ɯÀ´ÃÉ»ÇÈ︯³Ç·½³ɯÀÃÀû³µ¸²½Æ´¶Ç°´È¶» ¼»´Á³»ºɯÉ´¿È»´¼»´Á³»º É´¸¿º´É³¶Ãɸ´»²±¸È³¿¸½¯½´³µ³¼´Æ½³»ÁÉ°È´¶Á±Çº ¼¸È¿¯È ³Å´Ç ¸É¸¸³ Á±Çº É´Ç´½È ¾³ ²¸ÉÁ» É´¸Ã¸ÅÃÀ³ ²´½»» ¼¸ÀÃÀý ¼³ ³½ ´¿¸°¸´ ¾¯º» ´Á¸±¸ Á¸±³»½ ´Á¿½¿È ¾¸°³»¼¸È¿¯»ÉÉ»ÉǶ¯³Ç´Å°²´°Á»¾ÆÉ»´Ç°Á³É´¸´Á·½ ¼¸¿¸½µ½²´¯½´´¿¸»¯´Á¸±¸¼¸È¿¯È¼¸Å´Ç´¼¸Çº´¿½¯»´¿¶¿¯È ³»ÈÉ´¸¿Æ³»Àɯ³Ã¯´Å½»³»´º¸³¶ÃȽ»º

·Ç°´ ±ÂÀ ´±¹É¯³¿½½·Á½¯¸°É¼¯¯»¯¼´Æ½¼´È°³Ç¸È¯Å½É¯»·´·¸Å


ÆÇ +(77,&+··°¶½Á¬¹¯ Å°»°Ã«ó¹ˆ ¾°­ ¸°®« ¯¹°Â°«À´¬®»¼¾°­ ¯Â´¹Ã°¿ð¹´­¬Å°Å·® ¸°·¬Å첷ĸ´Ã´Áˆ °Ã´¹·ºÂŹ ¯«·¹¯¿´·ÄŰô­¹ˆ Å첷į´ó¸·°¬ Ä´´³¯ +(77,&+ ¯¿·ÂÅ·®ˆ ¸°´»´¹°·«Åí¼¹ º°¹°¶¼ˆ ¯¬¶Ã¯°Å°·¬°¯··°¶ˆ

KAMIL A.C O.IL

·Ç³Ç¯³¸»¸½¯³´´»È³Ç´°Á¼¸¸¶³¼¸°´±ÈǸ¶½³¯´³Ľ´¯³·´·¸Å


³ȴDz

ɴǸº½É¾º´À

ɴǸÈÉÁ²´ÉÉ»Á°ˆɴǸº½°¾´¸À¿É»Á°ˆ °ºÇÉ»Á°ˆ¼²Æɳ»´¶¸»Å³»¾´ÅÇ´³¸Å°½¯É»Á°ˆ

¼¸Ç¸¸»ÃÉÅ󻼸Ÿý ³»Á½´»¸±½ Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ

¼¸ÇƸ¼¸¯Ç´Æ ¾½ ɯǴƺ ¼¸¿¸µ±½ ¯´ÇÆ» ¸É°³¯ ¹º »º ¼Áà »°Æ» ´½º ³É¸³ ¸Ç´°Á ¾¸µ±½ ÉȸºÇ »º ¾¸¸¿½³ ɯ ³¸³ ²¸½É´ ¾´»¸¸¿° ³Ã´·Á ³¸¸Ç· ³¸¿½¶» ¸¿È ´²Ã² ´¸Ç¶¯´ ±¿Áɽ³ ¸¿´È¯Ç³ ´²Ã²³ É´°Éº³ɯÇ´¶°»¸»ǵ´ÁȳµºÇÉ´¸³³ÉȽ´ É»°Æ½ ¸¿¯Èº ɺǴÁº ¼´¸³ ¯ÇÆ¯È É´¿´È¯Ç³ ¾½µ³»º¼Áô½ºÉ´¿³»¸»³ÈƼ¸¸²¸»¼¸¿¸µ±½ É´°Éº³ ¸ÃDZ³ °´Å¸Á³ ɯ ¾´¶°»° ³Æ´ÀÁ ¸¿¯ É´¿´¸ÁÇ» À¸À° É°¯´È ¼± ¼¸½Áû´ ¾º´É³ É¯È ³È¸±Ç½´ ´¿»È ¯°³ ¾¸µ±½» ¼¸½¸³²½ ¸ÉÇ°Á³ ·´Èà ɯǴƺ ¸»È ³½¸³²½³ ³¯¿³³ ³°Ç³°³¯°¼º¸»¯³¯»³

ĜčĚćĔĆĚăą

¾´É¸Á»

É´¿´¸¯Ç ¼Á ³µ³ ¾¸µ±½³ ³ÈÁ¿ ɯµ³ ³°³¯°´ ÉÇ°±³ ɸÁ¸°È³ ³Ç²È³ ɸ»º¿½ »È ¼¸¸È¸¯ ¾°´½º´¼¸¸¶»¯±¸ǽ¼´Ç²´¸²Ç»º¿½À¼¸¸¶¾°Ç´½¸» ¾´º¿ ¼¸»º´¯ ¶°·½° ³¿Ã´¯ ´¿»È ¼¸Á´°Æ³ ¼¸Ç´²½³ »¸¶É½³ ¾¿±» ¹¸Ç²½ ¼ºÇ´°Á ´¿ºÇÁ °´Å¸Á³ Ç´²½° ¼ºÇ´°Á°´·È³½»º¼Á¼¸ÆÀÁ°Ȳ¶°´¿¶¿¸Æ´

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɢɪɟɤɥɚɦɵ

³¿³½³¯¸ÇƼº»É»¶¯½

ɋɬɚɪɲɟɥɟɬ

 É´Áȳ¾¸°ÇÈÆɳ»

¼º»È °´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ PDDUHKHW#SXVKSLUVXPFRLO 

ÀÆû· admin@pushpirsum.co.il

ilg`v``ehvcmlj

³¶ÃȽ»É´¿ºÇÅ´¸¯¿Ã¾¸µ±½_²…ÁÈɾ´È¶Ç°´·Æ´¯_¾´¸»±

³½È¿ɸ¿Æ¶È ¼¸¸¶¾°Ç´½¸» ɸ»º¿½ ɸÁ¸°È³³Ç²È³

³ÇºÈ³»

"´¸²Ç³µ´»³

¼¸¸¶»¯±¸ ¼´Ç²´¸²Ç»º¿½À

ÂÇ´¶»¹É¿¸±¾º³

³Æ¸ÉÁ³ǸÁ°²ÇȽ ¼¸Ç¸ÁųµºÇ½»´½ cŽhmljlkgaum

»¸¶É½³¾¿±»¼¸Ã¸·

 É°È°¯»

ÇÁÈ° ´¸²´·À

¼¸¿É¶É½

¼¸È²´¶° »¸Çï²Áǯ´¿¸

 ZZZVWXGLRFRLO ¾´²²»¯³ÈÁ³Æ󻳿½¾´²²¸»¯»Ëº¿½½Á°ǸȸÇ´´¸²´Æ´´¸È¼´ÀÇÃËÈ´Ã˻˴½ ¼·´»»·¸»¾½²¿¸´³¸»´¸°´Å¸Á¾½²¿¸´³¸»´¸´¸²´·ÀÉ»³¿½°´»Æ·Àɸ¿´ÇÈɺǴÁ ¾ ½ ´ Ç Ã ³ ± ¿ ¸ ¯  É ¸ ° ¸ · Ç · À ¸ ¿ ¸ ½ ² ¯ É » ³ ¿ ½ ¾ ´ ² ² Ç ´ ²  ¼ » Å

a d m i n @ p u s h p i r s u m . c o . i l | w w w. a d h b a i t . c o . i l ÀÆà »·È° ²É ¼¸Ç¸ÁųµºÇ½»´½ È° É´°¯³ʶÇɺÇÁ½³É°´Éº ¯´³Èǽ´¶»º¼ÀÇû´¯»°Æ»É°¸¸¶ɺÇÁ½³¾¸¯²°»°¼ÀÇý³É´¸Ç¶¯°É´¸°¸·½Ç´Ã¿¸¯³É´°Éº³´É´Á²´½³¾º´ÉÉ´Á²´½³¾º´É»ɸ¯Ç¶¯ɺÇÁ½³¾¸¯ É´¿´½É´²¸¸°ÉºǸµ¶½´¿¿¸¯ɸ°³²ÁɺÇÁ½³»È°Éº°Ǵȸ¯¯»»´¿½½Æ»¶´¯¯´³Èǽ´¶»ºƸÉÁ³»¾¸¯ɸ°³²Á»É´Ç´½È³Æ¸ÃDZ³´°´Å¸Á³É´¸´ºµ

ɸ°³²Á°¼´ÀÇû Ç°É´Á°±_Çɸ½_¼¸°³»_ǽ´Á_Á°Èǯ°°ǸȸÇ´´¸²°Æ»´¶½³¶ÃȽ»É´¿ºÇÅ´¸¯¿Ã¾¸µ±½ɸ°³²Á ¾¸¿À¯¿¯¼²¯³Ľ´¯»¼¯É³°¼¸°¶Çɽ´¯¼¸Å´´ºÉ½¼¸¸¶³·´·¸Å
ĐģĕĔĚĝđģ ‫קורס‬ čĤĞ ĘđĘĝĚ - ĦĕČđĠĤ ‫בפיקוח התמ"ת‬

25.11.13

ĐģĕĔĚĝđģ ĝĤđģ :ĦĕČđĠĤ ČĤĠ ĕďđēĕ ĝĤđģ ĥďē ĕģĝĜĚđČ ĐĜĕĤĚ 'Ĥď ęĞ

04.11.13

ĤĜ ĥ ęĕĚ ģĚđ Ę Ĥđģ ęĕĘč ĝ 1 ‫ קור‬2 ‫סים‬

Ě Ħ Ĝ Đ ! *

‫*בכפוף לתקנון‬

ĤĞĕĥ čđĢĕĞ ĝĤđģ Ĥģđč ĘđĘĝĚ 03.11.13

‫קורס תסרוקות‬ ĐĘė/čĤĞ

28.11.13

ęĕĕĜĤđĠĕĢ ĦĕĕĜč ĝĤđģ ¤ Ğđčģ ĤđĠĕČ ĝĤđģ ¤ ĕĞđĢģĚ ĤđĠĕČ ĝĤđģ ĝĤđģ ¤ ĕČđĠĤ ĤđģĕďĠ /ĤđģĕĜĚ ĝĤđģ ¤ ęĕĕĜĤđĠĕĢ ĕĔđĥĕģ ĝĤđģ čđĢĕĞ ĝĤđģ ¤ ĦđģđĤĝĦđ ĤĞĕĥ čđĢĕĞ ĝĤđģ ¤ ĦđĚē ęĕĜčČč ĕđĝĕĞ ęĕĝĕĤ ĦĤĕĒĥ ĝĤđģ ¤ ĐđđĞĥđ ĦđčĎ ‫ח‬.‫ל‬.‫ט‬

.‫ מוכר ללימודים ע"ח הפיקדון הצבאי‬,‫חלק מהקורסים בפיקוח משרד התמ"ת‬ .‫מכללה מוכרת על ידי משרד הבטחון ומחלקת פרישה‬

08-6234974 :‫ פקס‬08-6236191 :‫עציון טל‬-‫ בית‬,‫ ב"ש‬91 ‫הרצל‬

www.m-estetic.co.il ¤ e.mail: info@m-estetic.co.il·À¸´´Æ²¿¸»²¿´½¸¸ÇǺ´½³¾½É´Ãdz»¶´º³¯´³Ľ´¯·´·¸Å


²À°

‫ה‬ ‫ה‬ ‫ה ר‬ ‫ש‬ ‫קיץ מ‬ ‫ה‬ ‫בעי לע נו‬ ‫צו ת‬ ‫מ‬ ‫ה‬ !

¼¸º¸Çů»¼É¯ ·ÇÀÉ´ÈÁ» ³¿´É¶³½ ¾º´¿¶¿¯ ¼¸È²´¶°¼¸¿É¶É½ "»¸Çïǯ´¿¸ ¯»È³Áų´¿»ȸ ³»°ÇÀ»´»º´É

¸Á´Åƽ¼´»¸Å»´¸²´·À

ˆ »·

ZZZVWXGLRFRLO VWXGLR Á°Èǯ°³Æ¸ÉÁ³ǸÁ³³»³

À´» ·´°Ǹ¸»ÆÉ´»Á½³»ºÉ´À÷½´¸»Á¼»´À³¯´³Ľ´¯·´·¸Å
³½È¿ɸ¿Æ¶È ¼¸¸¶¾°Ç´½¸» ɸ»º¿½ ɸÁ¸°È³³Ç²È³

"´¸²Ç³µ´»³

¼¸¸¶»¯±¸ ¼´Ç²´¸²Ç»º¿½À

ÂÇ´¶»¹É¿¸±¾º³

»¸¶É½³¾¿±»¼¸Ã¸·

¼¸¿É¶É½

¼¸È²´¶° »¸Çï²Áǯ´¿¸

עד הבית גיליון 121  

עד הבית גיליון 121

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you