Page 1


³É½ Ƿø³» ÇÁ¸È³½ ÇÉ´¸½³ $¼¸¿Ã°

³³ºÇ´Á¸»Á°»¼±¼¸¯É½

ăÿÿþĄćûčăÿĂûĊÿþĂüāĎĄú ĐûĆčùüúúÿāÿĂúĐ÷ûāÿĈû

SHRǵ¸¸»ǸȺ½°ÇÁ¸ÈÉÇÀ³»ÈÉ´¿´Çɸ³ °¯º¯»»9 Ç´Á³¸¿´´±»º»9 É´¸´´º¯»»9 ³¿È³É´¿´Á»º°9 ¼¸À´ÃÀï»»9 ¸É½´»ÃÇÁ¸È»¼±9 ´¿»Å¯ÆǼ»´Á°¼¸½²Æɽ³¼¸Ç¸Èº½³ Ƹ¿ Ƹ¿¸»Æµ´ÇÉ´¸É¸½¯É´¯Å´ÉÉ´¯Ç»³Å´ÇɯȺ

¾´º½³ÉÁ²»´Æ¸È»¼¯É³°¾·ÆÇ´µ¸¯»Á³ÈÁ¿³½±²³»´Ã¸·

ʥʩʹʫʲʩʢʩʩʧʭʰʩʧʵʥʲʩʺʹʩʢʴʬʥʭʩʨʸʴʬ ³¯´°¿³¸·´È¾½µ°²²½¿¯»¶Å¿³·´·¸Å


É´²¸¶¸ɴƸȿ»¾´ºÉ½ ¼¸Ç½´¶ ³Å¸°¸¿´°»¶ Ǻ´ÀÉ´À´º É´¸±´Á»Ǹ¸¿¸Á¸°±

¶°·½°

³ÉÉÆÀó ÉÆ°¯À´Æ´Æ°Ǻ´À»Èɶ¯À´º¸»¶³»¾É¸¿ø· ¼Á·³ɯǸÈÁ³»É¿½»Á¼¸²ÆÈ

³¿º³³¾Ã´¯ À½¿ Ǻ´À³È ²Á ɴƲ É´¶Ã» ¹È½° ¸ÅƳ» ¾¸²Á¼Æǽ¼ÁÉÃÅÆ»¼¸¿´°»¶³¼Á²¶¯É½´ É´½º°Ǹ¸¿³¸Á¸°±»ÉÆÅ»ɸú´»¸µɸÆÈÉǵÁ° »È³Ç´·Çý·»Á¹È½»Ç´¿É»À¸¿º³»´³½¸¯É½ ¼¸¿Ã°½É´ºÇ´Ç¯È¸¸ɴƸȿ³È¹ºÉ´»Á½ ¸Ç°È À´Æ´ÆÉ´¸¿´Á°Å É´¸Çº´À° ·ÈÆ» ¾É¸¿ ³¸¸Ã¯³ ¸¿Ã» ²»´Æ´È

¸´´¬´³»Ã³·«¸´·°¿´³º°°­¹ ô¶¬´«°¿Ã·¿³¹´®´¹ ­»´·´¯°½­¹Ű´»¶³¬¯²¹°¹ Å°´³¬³Űý°¸´Ã®ÅÅ«°¿Ã ´°¼´½°½­¹Å°«»®¼º°°­¹ Å°­°±··°¶¸´¹®ÂŹ°¸´·´²Å¹·

Ä®°²¯°

´«°¿Ã´½°Á¹À°½´´°º°²¬« ¯Â´»´·Â¬‚®·°¿´³

¾´°¯É°

É´²¸¶¸À¿¸Ã¯½»¾´ºÉ½ ¼¸Ç½´¶ ¼¸¿´½»¶ Ǻ´ÀÀ´º ´Æ´ÈÀ´º ¾½ÈÀ´º ³¸Ã¯ÉÆ°¯ɸú »¸¿´Ǻ´ÀɸÆÈ ¶½ÆÀ´ºÁ°Ç´

®½°»·°¿´³¯ ®²«¶¸´Ã¬­°¸´Ä»·

°¼´» SNXTJQNJ_JW%LRFNQHTR

É´ÃÅ»°»¶´»¸¿´±¿¸²´ÃÉÆ°¯½ÉÃÅƸ´Ã¸Å¾¸º³»¾É¸¿ø· ÀƸ¸ÆÃ¯Æ À¿¸Ã¯½³ɯ ³¿º³³¾Ã´¯ Ǹ¸¿³ ¸Á¸°±» ¼É´¯ ÉÆÅ»´ ²¶¸ ¼¸Ç½´¶³ »º ɯ »°ÇÁ» É´»Á½¼´¶°³¸¸Ã¯» ¾´°¯É° ±¿¸Ç·¸¸Æ ¾´Ç³¯ ¾° ÉÇï ɸÃȳ É´°¸²¯° ¼¸¿´ºÉ½³ ¶¸»Å¿´³ÈÁ¿ ³¼È°

ÉÇ´´º²ÁÀ³ɺȻ¸²¸»Á´¿»Å¯¹½É¿³À¿º³À½·´·¸Å
kglgd ȯdz²Á´»±Çº½ ³Å½´¶ÉÆǵ³ ÀÆ´·´°´¯ɸ¿´Ç´»¯¸³ ³¿É½ Æ´½Á¼¸¿Ã¸´Æ¸¿ ¾Å½¶´°³µɺÀ½»»´º

³¸µÇ³ ¼¸ÃƳÉÇų´ ³¿É½°¼¸»´Ã¸·

¼¸»´Ã¸·ÉDzÀ¾¸½µ½»

¼¸½¸¿´¼¸²¸Ç´ɽ»Á³ ɶº´½³¶»Å³

ÇÁ¸ÈÉǸȿ°»´Ã¸· ¼¸È¿´¼¸Ç°±»

¼¸»ÁǸ´Æ¸¿ ³¿É½° ǵ¸¸»°ÇÁ¸ÈÉÇÀ³

Ǹ³½´¶´·°¼¸°¯º¯»»

³¿É½°¸¿ÈÇ´µ¸¯

¼¸»´Ã¸· ¸Ã»¯ É´¯½´ ¾´¸À¿ É¿È »Á½ ¼´Ç²³ Ç´µ¯° ÇÉ´¸° Ƹɴ´³ ¾´º½ ´¿¸³ ¾´Àû´´ ¾´º½ »´Ã¸·» ɽ»È´½³ ¹Ç²³ ɯ ¸»°ÆÉ´ ¼´¸³ ²´Á Ä´Á¸¸ ¸¿¸½µ³ ɸ¯´Ãdz ³Æ¸·½À´Æ³ ¼´¶É° ÀÆû·»· ÉÀÃǽ³ɽ´Æ¼¸°È´½³ÉÁ´¿Éɸ° ¸°Å¾°‚¶Ç »Æ¸²½¾´Àû´´Æ´°À¸¸Ã°´¿É´¯´Èö ZZZZROIVRQPHGLFFRLO Çɯ°¼º»¼¸º¶½¼¸ÃÀ´¿¼¸ÁÅ°½ÉÇ´´º¸²½ÇÉ´¸Ȳ¶²¸½ÉɴȲ¶³»ÈÆÀÁ³·´·¸Å


1&14($¼¸¶Çð³°³¯¼¸Ç½´¯¹¸¯ ǯ°»³Á¸±³¼¸¿ÈȽ¶¸¿Ã»É¿¿±´³Ç´½¯¸³³Á´Åƽ°¼¸²»¸³Á°Ç¯»¯½¯¯¸³ ¼¸¶Ç󸸶°É´°³¯¸ÉȲ¶¸Ç´µÈ»»º´É¼ÈÉ´¿¶¶´ÉûȲ¶¾È¸¼´»¶¼ÁÁ°È LA-LOC ¹º»º³»²¶´¸½³¼È°É´¿¶³³¶Éÿ¼¸È²´¶ÇÃÀ½¸¿Ã»¾º¯´É´¿½´¯´ ³Æ´¯·ÀǸÀû¯Dz³¼Áɸȸ¯³¶¸È»´¿È±Ã¿ Ƚ½»´Ç´µ¶» ³¿´È¯Ç³°³¯ »È³²´¶¸¸ ¸¿´»° ¼¸¶Çà Ǻ½½» Ç°Á½ LA-LOC ôà ¼¸¯»¸±³ »º» É´¿É½ ¼´¸»³ ¼¸Ç±´°½» É´°°´È É´¿É½ ¼¸±É´½ É´¸È´½¸È É´¿½´¯ ɴǸŸ ¾³ ¼¸Å¸ÅÁ´ É´Ç´½È ´¸³ ¼¸¿È ¹È½°È ¸»½Á ¸Çà ɴǺ½¿ ²°»° ¸¸°´ÇÆ´ ¸É¸° ¸¿°» Ç°Á½ ¼ÅÁ° ¹º °¶Ç³ »³Æ» ³¿´È¯Ç» É´¿¸¸¿Á½ É´¿É½» É´¸´ÇÈï ¾´´±½»» ¼³Ç°¯ ǯ° Çȱ ¾° LA-LOC° ȸ¸ É´Ç´¿¸Å³Çȱ» ¸» ȸ ¸²´¶¸¸ ¼¸¶Ç𠻴ø·³ ¼± ɯÉ¿´´º½¸¿¯³°´É¿´·¿·Æ³²°Á½ ´Á°Å ´É¶¸Éà ɱDz ¶Çó ɶ¸½Å ÂÀ´¿° ³Ç¸µÈ³ ¸ºÇ´Å» ¼¯É³° ´º´ ¼¸Æ´É½ ¼¸Çµ ¼± Éǵ´È ¸¿¯ ¼¸¶Çû» ¼¸¿´»° ¼¸¶Ç𠼸Á´Ç¸¯ É°ÅÁ½´ ½´ ¼¸Æ´É½´ ½´

½Á°¶´·¸°»É´¿º´À Á°¶ Á°¶´ ¼¸Ã¸Æ½¶´·¸°É´¿´ÇÉÃ

¼¸¶Çû³°³¯³ ¾´È¯Ç³ Á´Åƽ³ ¯¸³ ¼¸¶Çà ÉǸµÈ ¸¿Ã» Ç°º ¸É²°Á ´°´ ¸É²½» ´É´¯ É»¸¯° ¼¸¶Çà É´¿¶ ¸É»³¸¿ ¼¸¿È ³Æ¸»²½´Ã´É´¿É½É´¿¶¼±¼È¸É¶Éà ¸É»³¸¿ ¸¸²´½¸» ÉôÆÉ° ¾º½ Ƕ¯» É¿´ºÈ°´ ¼¸°¸°¯ ³´´¿° ¼¸¶Çà É´¸´¿¶ ´¸³¸¸É´¶´Æ»¾¸°¼È¼±°¸°¯»É°¸»°° ´²´² ɸ°¸°¯ »É³ ³Å¸°³ »È ¸½´ ¸½³ ¼¸¶Çà ǵ ¶»´È ³¸³ »È½» »µ µÃ´· É´¿´µ½³°´³Ã·Á½´ǸŰ É´¿´µ½³°´³Ã ´ÉȴDZ» ...LA-LOC LA-LOC  ¼ ´ Æ ½ ³ 

 É ¸ ¿ ¸ · » ° »È °´»¸È ¯´³ ´»¯ É´°³¯ ¸ÉÈ É´¿É½´¼¸¶ÇÃ É ´½º¯¸³³È±Ç³³´ ´½º¯

¹½ÅÁ»ÁÉÅƸ»¸ÇÃÀ ¸É»ºÈ³°¼¸²»¸»¯½¯¸¿¯ɸȯÇ É¿¿±´³Ç´½º¹´¿¸¶³¼»´Á½³Á¸±½¸¿¯  ɿȽ ɸÈÇ´È ³¶ÃȽ» É° É»¸¯° É°´·» É»¸¯ ɯ ´¿°µÁ ¼¸¿È ¸¿Ã» ¹Ã³È °È´½° ɸ° »È Ǻ´½³ ¼´»¶³ ³µÁ·´Á¼È°·´¸À» °È´½° ¸É½Æ³ É´Æɿɳ³ ¸¿Ã» Ƚ½ ³²ÁÀ³³ ¼´¶É° ɸɴǸ¸É ³¸ÅÆÇ·¯ ɸ²´³¸³É´¿º´À³ɯ¸É»º¯³¶´Ç¸¯³´ ¸¿¸À³ É´¯»Æ¶³ ÇÈ ɯ ³¸Á´Ç¸¯° ´É¸¸»½Ã´ÀÇþ´Á½Èɯ´É¶»È½´ À´½Áɯ ¸»·¿¸¯É¸± É´´Å´¾½·Ç´Ã ·ÇÀ³ÉÆó É´Æɿɳ ¼¸°Ç²´Á´ ¼¸Çº´½´

·Æ»

²°³´¬Űô¶¹½Á¬¹ »º¿½¸´»¾°»¸À °ºÇ»¸¿´½¸½±¿¸À¸»¼¸À¿¿¸Ã³¸À¿Ã

¸´½Á¬¹ Å°²»¯° ¬¶Ã´²°³´¬¬ ÀÆÃa²¸¸¿a»· ¾´Â¹° ­®Á E-mail silvan.sal@gmail.com

¸´¿´Ã½Å

¸´´²²°³´¬ ¸´®²°´¹ Å°«´Ã¬° ¸´­¯»·

²°³´¬ «Å»¶Ä¹

¸´Ã´½Á¸´Ä®²

²°³´¬ ¸´´»´Ä

Ĭº°´Á½Å´¬ ·Áï ²Ã ·³ ·Áï º¬·´¼ ¾´¿»¾´ ±ɴǶ¯É´¸¿º´É¾¿ºÉ»°Æ´ÀÁ³É¯È¾½µ°³Ç´Æȳ½³µ¼¸¸¶³·´·¸Å
º«¶ì¶ ¸´­²¯´Ã²« ¸´¶´Ä¹¹¸´½Á¬¹¯° ´°»¹ ´Å»Ä

ÃÅ°´¬·°±¯ô²¹¬ ½¬Ä묬 ¸´­°²°«ÃÄ°¶î²

 ¬Âà Į°²· 5KGî°­´°»ð¿´«´Ã¿´¬«¸°·´Á

´»°¹´« 75;

¬ ¯²»¯ º°Ä«Ã¯º°¹´«· poeÌ`e

uegelgqr kgdlglekgŽbe`ml ug`cdglvmm

00$´»°¹´«·®²°´¹´°»¹ ¸´¶´Ã®¹¯¸½´Ä´«º°¹´« ¸°Ã®¬¸´´½°Á¹´¶¯ ½°¬Ä¬¸´´¹½¿®²°´¹¸´®·´º°¹´« ¯´±Ã¯°°±´²· ¸´®·´·¯Ã«°¿Â´»°¹´« ¯Â´Ã°³°¹´»°¹´« ¸´®·´·Å´¹Á½¯»­¯°

guÌvgeÌmvjeŽlcÌumvdefecqdembgsmlcÌum ®½¾Â°Å¬ ¸´½Á¬¹·¿¶«·· °¬¼´´¿¬°»Å°«°Ä¿´² ¯¹Äï°¸´³Ã¿· ZZZHQHUJFRLO __¯¹°Â¬«±¯°°»º°´»Â´Â¼»´³°¬´±¯»¯°´À»·¸°³¾É´¿³É¯È³°³¯»³´´È»°Æ½³É¯È³°³¯³Ç°²»È´Ã´À°´·´·¸Å


ÃĶ

À…®¬¯Ų­Ä¯¬ ½¬Äë¬

ŴŲ¿Ä¹¯Á´¿

Ŵ»½¯Á´¿

¯´ÅÄÅ¿¼°Å

¯´ÅÄÅ¿¼°ÅÅ¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ¯»°³¯»´¬­Å¿¼°ÅŴí·°¬

Å¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ¯»°³¯»´¬­Å¿¼°ÅŴí·°¬

¯Á´¿Å°´Å²Å

Å°Á´¿ Å°´Å²¿Ä¹

 Å°®´²´±Ã«¹Å´Ä´« ŴŲ¿Ä¹ Ŵ»½

Å¿¼°Å

Å´Ä´«¯Á´¿ Å¿¼°ÅÅ¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ®¬·¬¸°Â¹¬

Å°«´Ã¬´³·¼

¯Ã´²¬·Å°¿¼°Å¸´¬´¶Ã¹¯·¶··°¶

¸´Ã°²Ä¸´Â°Ã´¸´Å´±·Á¬ñ­º°¿¿·¹´ÃÄÅ°´»¬­½¯´»¬­½´¬´´¬´·½¯¼² Å´»°½¬Á¯¬¹­Å´»°½¬Á¯³¼¿µ·¹´±°­«¸´»°³°Ã¼ôÅÅ°´Ã³Å°´Ã³¿ À°¹²º°¿¿·¹´®¹­¼Ã´Å¬°Ã¶¯´»¹²´»´½Ã­¯³³¬«…°¿Åº­°³¹·´Á² ¸°·ÄÅÅ°¿¼°Å¬¯Ä¯Á´¬°¯»°³Ŵí·°¬

 ·°®­³·¼

³¼°³

¸»´²Å°¿¼°Å¯Á´¬Å¿¼°Å ¯»¹±¯¸°¹´»´¹ ²·³

 ´»°»´¬³·¼ ¯°´±

¸²· ¸°Ä

Å°´»¬­½¬³°Ã ¯Á´¬

¸»´²¸´²°·Ä¹

  ¼Â¿ ½¬Ä묾°»´·®­¹ º°Ä²»½Á¬¹

Å¿¼°Å ù°½·¸´²°·Ä¹Ä®² ¸¿´½»¯¸È´¿¯ÇÉ´¸²´Á³µÉ´Á·°°È¶½³ɯ¼¸È¯³»¸È´¿¯³µÉ´Á·»·´·¸Å
!Ğčĥ-ĤČčč ĥďē

ĞďĚĘ đĝĤģ ģĤČĠ

ĘČĤĥĕč ĘđďĎАŒ‡•…— Œ€ƒŠ‡—‡˜‡‡ƒƒ…ƒ~‡„ƒŒ

ČčĐ ĤđďĐ Ęĥ ĐĕđđēĐ

,ĐĕĎđĘđĜėĔđ ĞďĚ Ęĥ "ģĤČĠ ĐĜđĘ"Ę ĐēĠĥĚĐ Ęė ęĞ đČđč (!)ĐĤĥĞđ ĦĕčĕĔģČĤĔĜĕČ ĐģĤĒĚ ,ĕĞďĚ ěĎ ,ĞďĚ ĕģēĥĚ ĦđČĚ ęĞ .ęĕČĘĕĎ ěđđĎĚĘ ęĕĚĕČĦĚĐ ęĕĕďđēĕĕđ ęĕĜđĥ ĦđĘĕĞĠ ĕĒėĤĚ ¼¸¸¶³¾Ã´ÅɯǴƶ»À´½À´Æ³¼ÀÆɯ¶¿Áû¼´·¯³É´²´Àɯ¶Åû´¯´° ²´Á´³Á¸½È³È´¶»È¾¸Ç´ÉÀ¸½»À¿º¸³»³¸¸¯Ç³È´¶»Á´Ã¹¸¯É´¯Ç»

³Æ¸ÉÁ³ǸÁ³É´¯½ÅÁ³ ¶Ç¾¯´´»°·À´±À´Ã½Æ sci-park.co.il

ĞďĚĘ đĝĤģ ģĤČĠ¸¿´½»¯¾º¼¸È¿¯É´¸´Á·¼¸ÇÅ´¸¯»¼¸°È¶½·´·¸Å


ĉćĖċĊ

ÉǸ½È»¼¸Ã¸· ¼¸¿Ã³Ç´Á

ȸ±Ç½°»³È³½ɯÇÃÀ»É´Á²´¸´¿»È¼¸¿Ã³ »¸±³ɯÉ´»¸»Ã½¼±¾³¼¸¿È³¼Á¹º½ÇÉ´¸ »È ¼¸¿È ¶¸·°É ¼´¸° ɴƲ ³½º »È ³ÁÆȳ »°¿Á» ´¿¸¿Ã ¹º ¼È» dz´µ ¼¸¿Ã Ç´Á½ ³¯¿³ .3'&1 ¸Ã´¸³ µºÇ½ É»Á°´ ɸ¯Æ¸·½À´Æ³ ³Ç¸½È´¶´Ã¸·»¼¸Ã¸·ÇÃÀ½¼ºÇ´°Á³·Æ¸»È ¼¸¿Ã³Ç´Á»Á

Ç´Á¸´Æ¸¿°ÇÁ´ÇÆ´°ɸ½´¸¶´Ã¸·ÉDZÈ»Á¸²¸ÃƳˆ ÇÉ´¸° ³°´È¶³´ ÇÉ´¸° ɸÀ¸À°³ ³»´Áó ´µ ¼¸¿Ã³ ¾½´È³Á¸µ¾´±ºÇ°·Å½È¹´»º¸»³ÉÇÀ³¯´³¸´Æ¸¿³ÉÇ·½Èº Ƴ´°´ dz´µ Ç´Á ¾¸Á» ɸ¯Ç¿ Ç°º ³¯Å´É³ ¶¸Ã´ Æ°¯ Ǵø¯ ÇÉ´¸°³°´·³³Ç´Å°É´¶»³ɯ·´»Æ»¾º´½´

´Å°¶´«½¿°¹¬ ð¬´Á¬¯Ã´Ä°´Â°«Ã Źìº¿·°«Å°³·Â¯ 󼫹 ¼¸°¸ºÇ½ »Á°´ Ç´Á³ ±´À» ¼¸¯É½³ É´¶» ¼ÇÆ »Á ¸²¸ÃƳ ˆ $(&¾¸½·¸´¾´±º¾´Å½¸¶¸²±´¿¼¸»¸º½³¼¸¸É´º¸¯ ´»¸Ã¯ɸ°³½³¯¸Å¸»º°³¿±³¼ÇÆɶ¸Ç½»Á²¸ÃƳ»ȸˆ ɯ Ȳ¶» ²¸ÃƳ» ¹¸¸»Á ¹º½ ³Çɸ´ ÇôÀ ÇÉ´¸° ³ÇÅƳ ¼¸¸ÉÁÈ»º°³¿±³¼²Æ½³ɶ¸Ç½ ³¶´¿½³É´ÁȰȳ°¸À³½»¸ÁüÇÆÇ´¶°»²¯½°´È¶°ÇÁ°ˆ ´¿»ÈÉ´ÇÁ³É´ÁȽÇÉ´¸°´·¼¸Ç¸ÈºÉ³ɯ±Ã´À´Ǹ²¶Ç´Á³ ¹º°´¼¸É½³¼¸¯É³ɯǸÀ³»´ÉÇ·½È±¿¸»¸ÃÁ´°È°¾¸° ³Ã¸´Æ»¶¾Ç´Æ¸Æ¿Ç´Á³¸³É³¯Å´É³¼É´È²¶É³ɯ²²´Á» ¹º ¼´¸° É´À´º É´¶Ã» ³°´Ç½ ¼¸½ ɸ¸ÉÈ »Á ¸²¸ÃƳ ˆ dz´µ³¯Ç½°Á¸¸ÀÉȼ¸¿Ã°½É´¶»»°ÆÉÉ »´»Á´ ¼¸¿Ã³ Ç´Á »Á ɴǸȸ Á¸ÃȽ ¸Èÿ ¶É½È Á´²¸ ˆ ¼¸°È¶¿È ¼¸»±Ç³ Ľ¯» Ä»½´½ ɽ²Æ´½ É´¿Æ²µ³» ¼´Ç±» ÉÇǶȽÈɸ°¸·Ç´ÃÀÉ´»¸Áó°´·³¿¸È¾´±º¶É½¸¿µ¯½º ɸ¯Æ¸·½À´Æ»Å¯ǴƸ°¾°´½º´¼¸¸´À¸Á¼¸¿¸ÃÇ´²¿¯ ɸ¯Æ¸·½À´Æ»Å¯È´ºÇ»Ä»½´½¹»È¶´Ã¸·³¸Ç¸ÈºÉɯˆ É´ÈÇ°È ¹º» ÂÀ´¿° ´°Å½´ Ç´Á³ ±´À ɯ ¾¶°¯» »º´ÉÈ »¸ÁÃǽ´¶»È³´°±µ´º¸Ç¸»Á°¼¸Ç¸ÈºÉɸ¯Æ¸·½À´Æ³ ¼¸¿Ã³Ç´Á»°´·¸º³¹´¸¶¸ÇºµÉ³¯Ç½°¾·Æ·°½´¸ÈºÁ´

¯Ã´Äˆ¯·¶ŶìˆÅ°Äî ¸´¿°´±º°Â´Å··°¶

º¿·°«Å°³·Â¯Ä®² Å´¬¯®½ '-¯´³´·ÂÅ ¯°°Á¹ŬìˆÅ°»°Å²ˆÅ°»´²

Å°´³Ã¿Å°¬´¼¹ ù±··°¶ Å°¬´¼¹ˆ¯Å°»Ä´¬Ã½ ˆðòĈ¼°´­ˆÅ°¸´Â°°Ã ¸´¼¼°Å¸´®°Â´Ã´¬Ã½

Ä®°²¯ŻŹ ½°Ã´«´»´¹±¹·

´Â°«Ã¼´® ®½¾Â°Å¬

°¼´» SNXTJQNJ_JW%LRFNQHTR

¾¸¸·È¿¸¯·Ç°»¯ÄÁ´É´¯»È¼¸Ã¿Á¼³¼¸Á²½³´É´¸´¿½¯³ɴɲ³»º·´·¸Å


Ǹ·»´´¼¸»¯³»È¼²À¶¯¸³»´²±¼²¯»È´É´²¸²¸·´·¸Å


»È´²´Ê±³¸±´¶°Ç´¶°»³½»

$DZ¯·Ç´ÃÀ ¸±´¶ ³»¸Áý³ ¼´Ç²° ¼¸¿´²Á´½ ÉÈÇ DZ¯ ·Ç´ÃÀ ÉÈdz ³½Æ´³ É¿È° ¼¸Ç±´°¼¸²»¸» ¼¸¿´´±½ ·Ç´ÃÀ °ÇÆ°ɸ°¸·Ç´ÃÀÉ´»¸ÁûÉ´Á²´½³ɯǸ²¶³»³Ç·½°ɯµ´ ¼¸Ã´±»È³»´Áôɸȴ³Çº³°¼±³º´µ¹º¼È»´³¸À´»º´¯³ »È¸¸ÃÀ´ ¼¸À¿É½³ ¼¸Æ¯ È° ɸ¸Ç¸Á ¾´±º ǸÁ° ¼¸»´²± ²¶´¸½³¹´¿¸¶³¸²»¸»ɸÅǯɴø»¯ »¯ÇȸÀƸý¸»´¯ Æ´ÀÁ» »¶³ »¸±½ ÉÈdz »³¿½´ ¼¸»Á°³ DZ¯ ¸°¯ ·¸¸±¿¸´ ¾´º½ ¼Á·½ ´² ´± ¾½¯½º ¹½À´³ µ¯ Ç°º´ ³ºÇ²³° É´¶½É³¼Á¸¿Ã´±¹´¿¸¶°¾´È¯Çǯ´É¸²´½¸»¼¸¸À¼±¹È½³° ¹´¿¸¶°´É´¶½É³´¼¸²»¸»ɸ²´¶¸¸³´Éȸ±»È°²¶´¸½¹´¿¸¶° ¼¸²»¸ ¼¸º½À´½ ¼¸¸»´Ã¸· ¼¸Ã´± ¹Ç² ´¸»¯ ¼¸¿Ã´½ ²¶´¸½³ ¹½À´½·Ã´Èº¼´¸º¾³º½¼±¸°¯Æ´µ¸¶´³¿´´º³»¼¸Æ´Æµ³ ´²´ ±³²´±¸¯¼Á·½ °ºÇ´½ É´´Å³ DZ¯ ·Ç´ÃÀ° ¼¸º¸Ç²½³ É´´Å ÇƸÁ°´³ºÇ²³»³º½À³¸»Á°´¼¸¸Á´Åƽ¼¸¿½´¸½¼¸º¸Ç²½½ ´²´ ±³²´½¸»°¼¸º¸»³É³ɸ¸¿Æ³»ɲ¶´¸½³È¸± É´¸Åǯ É´¸´Ç¶É° ÉÃÉÉȽ ´²´ ±³ ÉǶ°¿ Æ»¶ ³¶Æ» ³¿´Ç¶¯» ÆÇ ³°Ç ³¶»Å³» ³º´µ´ É´¸½´¯»¿¸°´ ¼¸¶Æ´» Çɸ³ ¾¸° ¼¸²°º¿ É´½´Æ½° ³Éºµ´ ²¿»´³ ɴø»¯° É´¿¶½»ɯŴ¸ÉǶ°¿³´DZ¯·Ç´ÃÀ°¼¸¿´½¸¯³ɯÉ´¿¸ÅÇ° »´¶°´Äǯ°¼¸²Á¸°¼¸¿´½¸¯ ÉÅ´°Æ É´¿´Ç¶¯³ ¼¸¿È° ³½Æ´³ DZ¯ ·Ç´ÃÀ° ¼¸È¿ ɸ½ÅÁ³¿±³´´²´ ±¼¸±´¶¸¿È°¼¸È¿

ɸȸ¯³½ ɸȸ¯³½ÅÁ³ ¸´½¸²³Æ´ ¸´½¸²³Æ´µ¸¶´ DZ¯·Ç´ÃÀ°¸½ DZ¯·Ç´ÃÀ° ¸½ÅÁ³ ³ÈÁ¸¸³Å´°Æ°²»¸³ ³ÈÁ¸¸³Å´°Æ°²»¸³°´»¸È ɸ»¯½¸Àƽ³½¯É³° ɸ»¯½¸Àƽ³½ ´¸É´»´º¸´¸Ã´¯» ´¸É´»´º¸´ É´¸°¸·¿±´Æ³É´¸¿Ã´±³ É´¸°¸·¿±´Æ³É´ É´¸È±Ç³ÇƸÁ°´ É´¸È±Ç³Ç ¾´Åǹ´É½ɯµ»º ¾´Åǹ´É½É ¸»ºº±´¶°ȽÉȳ» ¸»ºº±´¶° Ƚ Æ´µ¸¶´ɸȸ¯³½ÅÁ³» Æ´µ¸¶´ɸȸ¯³½ ²»¸³»È¸½ÅÁ³¸´½¸²³ ²»¸³»È¸½ÅÁ³¸ É´È ɴȸ½± ¼¸ÇÁDZ¯·Ç ¼¸ÇÁDZ¯·Ç´ÃÀ° µ´»»¼¸°´ÈÆ´ µ´»»¼¸ ²»¸»º»È¸È¸¯³ ²»¸»º»È ³´´»½È³Ç´³³´ ³´´»½È³ ³²¸½°È¹º´É´¯ ³²¸½°È¹º ȱý½²»¸³DzÁ¿´ ȱý½²»¸³ ´Ç´°Á´±¯²¸¼¸¸´À½ ´Ç´°Á´±¯²¸¼ ¼¯É³°³½»È³» ¼¯É³°³½

´Ã¸³½À´¿¸·À´±´¯É´²¸²¸³É´ÁŽ¯°¯»¯ȸ¯¼¸Ç¸º½´¿¯¾¸¯·´·¸Å
‫חדש‬

Å°»Å¹°¸´²Ã¿¿°¿ ...‫כשאמנות ופרח נפגשים‬

Å°´Ã°Â¹Å°»Å¹¸´Á´Á½¸´²Ã¿¯·¶´Ã±¸´Â°Å¹¸´Ã±¸´²Ã¿´Ã±°¸´Ã°®´¼ Å°·´½¿¯Å°½Ä ¸¯Ã¬«ë¬·°¹ ²¹·¿¯ ²Ã ¸´²°·Ä¹Å°»Å¹°¸´²Ã¿¿°¿

´»¸Ã³¯´À¿Çô¿¸»Á²¸½É¹´½À¸È¹´½À»¼¸»´º¸´¿¯´¸»ÁÈ´³È¸½³µÇ°¶·´·¸Å


$³µ¼Á¼¸È´Á³½´³µ³½

µ´º¸Ç´°ÈÆÉ´ÁÇó´É´¿¸¶°ɲǶ°»´Ã¸·»

É´¯Å´É¼¸¯´Ç

µºÇ½³É»Á°ɸ·À¸ÃÇÉ´º¸ÀÃ0$·¸¸Æ¸»´ ±

³°´±É°Ç°´²½³¿½½»´°À»¼¸»´º¸¼¸¯»¸±³»º¸¿°ÇȯºÇÉ´¸°³¶¸ºÈ³Áôɳ¿¸³É´¿¸¶°ɲǶ »º» ¼¸¸È¸¯´ ¼¸¸²´¶¸¸ ¼¸½´·Ã½¸À ¾´´±½° ¸´·¸° ¸²¸» ³¯° ¯¸³´ ÀÇ·À »È °Å½» ´±³´ ¶´½³ »È É´¿´È³½Å´Á´ɴǸ²É°¼¸È¿¯³°´Ç»Å¯¼¸Á¸Ã´½È¼¸¶¸ºÈ¼¸½´·Ã½¸À¼¸½¸¸Æ¹¯²¶¯ ³¶¸Ç°´É´Á¿½¸³ ³²¸½» É´¸´¿½´¸½ Ľ¯» ²´¯½ °´È¶ ˆ Á¸ÆȽ ¼²¯³ Çȯº É´²°´Á´ É´¿´º¿ »ÃÉ° ¯»´ ÇƸÁ° ´¸É´¶´º °Ç¸½ ɯ ȽÉȽ´ÇÉ´¸°´»¼¸¯É½³¾Ã´¯°²½´» ɯ ¾±Ç¯» É´Á¸¸À½´ É´·´Èà ɴƸ¿º·° ÇÉ´¸°»¸Á¸³´¶´¿³¾Ã´¯°Á²¸½³»º »±Á½ ´ÇŸ¸ ³·¸»È³´ ³¶»Å³³ ɸ¸´´¶ ¸½ÅÁ³¾´¶·¸°³Çȯº³²Ç¶ɲ¸Ç¸»È ¼¸½´·Ã½¸À³ ɽŴÁ ɲ¸Ç¸´ ³»´Á³ ¯¸³´ ³²Ç¶³ ɽŴÁ ɯ ¼Ç´É° ´²¸Ç´¸ ³¯»³¹º´ÉÃÀ´¿³¶»Å³ɸ¸´´¶»»¸°´É ´½Á ¶Æ¸¸ ¼²¯³È ³¶»Å³³ ɸ¸´´¶ ´µ ¼¸¿´È ¼¸½´¶É° ³° ȽÉȸ´ ´¸¸¶ ¹È½» ²´Á´ ¼¸¸ÉÇ°¶ ¼¸ÇÈÆ É´¸±´µ ³¶ÃȽ

ÉÇÈÇÈ ¯°¿É´ ´É´¯ ¼¸ÅÁÉ ´µ ³¸´´¶ ¾´¶·°ÉÈdz´´³ÉÇȯÉ´ÃÀ´¿É´¶»Å³ ´¸¸¶°ɴDZɯ½ɴôÆÉ°¼± Æ

ďċąĎċćďċĚćĆ

É´¿¸¶°ɲǶ

¼¸Ç¶¯½ ³²Ç¶ ¶Éû ÇÉ´¸ ³°Ç ³¸¸·¿ ³°¸°À° ´»²± Çȯ ¼¸È¿¯° Ç°´²½ ²¶´¸½ ¾Ã´¯° ɸ±È¸³ ´¯ ɸɲǶ ¼Á ¼¸È¿¯ ²´Ç¸ ¸½ÅÁ³ ¼¿´¶·¸° Çȯ ³¸¸·¿ ¼Á 56 ³¸¸¶²» ³³´°± ɴȸ±Ç É´¸½¸Àà ¶´Ç ¸°Å½° ¼¸¸´¿¸È´ ¾´¯º¸²» É´¸´¿½´¸½³¯»»¼¸È¿¯´ɸ»¸»È³°¸È¶´ ³¿´º¿³²¸½»»É´ÈDz¿³

¶É½ »È ɽ¸´À½ ³½Å´Á Ƕ¯½ ɸ¿´¸¶ ³¿¸³ ³¿¸¶°° ³²¸½»» Á¸¿½ ¶´ºº ÉȽȽ´ Á±Ç° ³¶»Å³» ³¸Å°¸·´½´ ¸°´¸¶³ ÂÀ³ ɯ Ç°´Á ¶É½³È É´º¸¯´¼¸±È¸³°Á´±Ã»»¸¶É½´Á¸¿½³´ ³¸Á°º ³²Ç¶ »Á Ç°²» ¾É¸¿ ¼¸¸¶³ ¾´ÇÉÃÉÈÇ´²³ ³¯Ç¸ ³²Ç¶³½ »°´À³ ¼²¯³ ¼½ÅÁ ¼¸½´·Ã½¸À³ ¸º ¾¸¸Å» °´È¶ ¼³´ ¼¸¿´È ¼¸Ç´È¸½° ¼¸½´·Ã½¸À ¼¸Ç¸°±½´ Âdz ¯»» ³²Ç¶³ ɯ ¼¸¿¸µ½ ¸È±Ç³ ¸É°È¶½ ¸°¸·¸¿±´Æ³ Ǵȸ½³ ¼ÅÁ° ¼¸ÇÅ´¸ ¹º°´ ¼¸Ç¶¯ ¼¸½´·Ã½¸À ¸±´»´¸µ¸Ã³´¸É´±³¿É³³ ³ÈÆÈ ³²Ç¶ »È ¼¸½ÀÆ »±Á½ ¾¸Á½ °È´¶ ²Ç¶ ¼²¯ »È½» ´¿½½ ɯŻ ¸²¸» ¯´°É ³²Ç¶³ ¸É°È¶½³ Ǵȸ½° ɯ Ǹ°±½ Ç°²³  É´¸»¸»È É´°È¶½ ¼¸É¸Á» É´¸»¸»È É´°È¶½° ¸´·¸° ÉÈ´¶É´ É´Ç°±É½ É´°È¶½³  ³²Ç¶³ ³¯Ç¸ ¼²¯³ Çȯº É´¸»Ã´Ç·À·Æ ³»´Á³²Ç¶³ɲǴ¸ɸ½ÅÁ³É´»±´À½³ ²¸ÉÁ³»Á¸½¸Àþô¯°°´È¶¸¼¸Ç´¶È ¾Ã´¯³´É´¯° ´º´É´Ç°±É½É´°È¶½³ ²ÇÉɸ½ÅÁ³´ÉºÇÁ³´ ¼¸Ç¸°±½ ¼¸¸±´»´¸µ¸Ã³ ¼¸½´·Ã½¸À³ ¸²¸»¯´°»³»´º¸³²Ç¶³¸È±Ç³Ǵȸ½° ³Ç´É° ³Ç¸°±½ ¯¸³´ ³²Ç¶³ É½Ç ɯ ¾´¯º² ¸²º ²Á °ÅÁ »È ɴȱǰ ¸´·¸° ¼²¯³ ¼²¯ ¼¸´À½ °»È° ¼¸½´·Ã½¸À³ ɯ ³¶´¿½ÇÀ´¶´²¶Ã ¯Å´½³¯´Ç¯»´

²¶Ã³½²¶Ã»

»¸¶É½ ¯Å´½ Á»Æ¿¯´³´¸»¯³²Ç¶³»±Á½½´³È»º Á É´´¶» »´º¸ ¼²¯³ ¸±´»´¸µ¸Ã³ Ǵȸ½° ¼¸Ç´È¸º´¼¸²´ÆÃÉ°³²Ç¶³»È³Á¸±Ã³ ¼¸Ç´È ²ÁÇ ¾´±º É´¿´´±½ É´¸¿Ã´± É´È´¶É É´¸´´¶ É´¸´´ Ç´°Å» ´» ɽǴ± ¼²¯³ »È ¼´¶ ¸»± ¾·° ¸°¯º ÉÇ´¶Ç¶À ³»¸¶° ÉÈ´¶É ÉÈ´¶ ɯ É´²¸Ç´½ Çȯ ¾´»È¸º »È ³Áµ³ É´°¸Å¸ ÇÀ´¶ ³Ã° È°´¸ Ç´Æ´ ɽÇɯÉ´»Á½´´»Èɸ½ÅÁ³É´»±´À½³ É½Ç ²´Á´Ç°±´½Æô² É´»Á³» É´»Á ¸²º° Ȳ¶½ ¼Áà »º° ³²Ç¶³ ¾¸±Ã¸²Ç¶³¼²¯³¸É´±³¿É³³Ǵȸ½° »¸¶É³»¹¸Çż²¯³¸½ÅÁ³¾´¶·¸°³ɯ »¸¶É ³²Ç¶ É´»Á½³ É´»´Áó½ É´Á¿½¸³ ´»È³°¸È¶³ɯÉ´¿È»´É´¶»Å³É´´¶» ´»È É´±³¿É³ ´¸±È¸³° Á´±Ã» ³»´º¸ Çȯ É´Ç°ÉÀ³³ ɯ ³»Á½ ¾´»È¸º³½ Èȶ³ É´Ç° ²´Á´¸º°ɸ¿ÃÆ´É´ɸ°¸ÀDZ¯ ¼²¯³È ¹º ɸɴÁ¿½³ É´±³¿É³ »È ¼²¯ ³È´¶É»°´ÈÂȶ¸³»¯»¸²º°»º³³È´Á ³È´¶ ¼¸Ç´È¸º° ÉÁ±´Ã °´Ç» ³²Ç¶³ ÂÀ´¿° É´±³¿É³°³¿ºÀ³³²Ç¶³»È³²¸Ç¶½³ É´±³ ¶´´·»¾´Çº¸µ¼²¯³»È¼¸¸°¸·¸¿±´Æ ɸȸ¯³É´¶ÉÃɳ³ÉǸÅÁ¯¸³³µ±´À½ ɸȸ Ç´ºµ»´¿»ǵ´Áȳ½ ³²´°Á¾´Çº¸µ´ÇÅÆ É´º¸¯° ³°Ç ³Á¸±Ã´ ´»È ɸ²´½¸»³´ ¹´Ç¯¶´´·»¾´Çº¸µ½»¸²°³»Ȳ¶Á²¸½ É´º ¼¸½´¶É³ »º» ±´»µÉ Çȯ ¼¸¸¶³ É´¿´Çº¸µ¾´À¶¯»Á»È½»¸¯Ç¶¯Çȯ ¼¸ ´½´¸ÉDZȰ ¾´À¶¯ »Á Á´±Ã» ³»´º¸ ³²Ç¶³ É´²»¸ »´»Á¼²¯³È¹º´Éø»È´´²´°¸ÁÁ²¸½ "¼¸È´Á³½ Á²¸½³ ɯ ´È¯Ç° É´»Á» É´ÈÆɳ» Ľ¯»´³°¸È¶³¾´¿±ÀɯÉ´¿È»ˆ ³²Ç¶³ɽÇɸ¸»Á¼Ç·°·¸³Ǻµ´É´¯ ÇÉ´¸³È¸½±³°¸È¶ °ÈƳ É»´º¸° ÉÁ±´Ã ³²Ç¶³ ¾º ´½º ¼Á²²´½É³»´±³ɯ²½»»ˆ µ´º¸Ç³´ ȸ´É´¯É´ÃÆ´ÉÈÉ´Áôɳ ¾´¶·¸°³´¸È±Ç³¼´¶É³»Á²´°Á» É´¿´´±½ ¾³ É´¿¸¶° ɲǶ» É´°¸À³ ¸½ÅÁ³ ³Áôɰ Ç´½¯º Ç°´²½ ¸º Ç´ºµ» ȸ É´¿´¿±À¼±Ľ¯»°´È¶ˆ ¾½¸Ç¯Æ»¶°ÉÁ±´ÃÇȯÇÉ´¸°³¶¸ºÈ ¼¸»»´º¼¿¸¯ÇȯÉ´²²´½É³ ȸ¼¸½¸´À½¼¸È¿¯»¼É´»»º°¼¸¿¶°¿³

À·¿¯´´ÇÀ³²»±¸½³É¯¸½¹»ǽ´¯´¹¸Ç°¶¼³¸½¸»Ç´½¯·´·¸Å
ĦđĥČĤč

ĤĕĞĐ ĦĢĞđĚĘ

! ĐĕĕĥĞĘ ěđĕĝ Đ ĦČ ČĕčĚ ĤĕĞĐ ĦĢĞđĚĘ ĦĤēč Đ ĦČ ĎĕĢĚđ

(ĕĤđĎĒ) ĤđĎ ĐĚĘĥ

(ďđď ěč) ĥđďģ ěē ď"đĞ

Ĝ

ĦđĥČĤč

ďĘĠĜđčģĠďđČ đďĕĘČđĚĥ ĘĔĤđČ

ĕĜĤėďđĠ ęĕĤĚ

ěĐď ĘČĕēĕ

ĕĚĞ ěč ĕĝđĕ

22.10.2013-č ęĕģĦĠ 2-č ęĕĞĕčĢĚ

Ĝ

ĤĕĞĐ ĦĢĞđĚĘ ďĘĠĜđč ďđď ěčĘ ģĦĠ ĤĕĞĐ ĦđĥČĤĘ 'ġĕčđĘĕĜď ģĕčđĤ čđĐĢ ģĦĠ

ģĕčđĤ 'ġĕčđĘĕĜď

ĐėĕĚĦđ ĦđĠĤĔĢĐĘ Ğčĥ ĤČčĘ ģĠđČ ďĘĠĜđč ďđď ((ĕĝđĤĝ ĕ ĐĠģ ďĕĘ) 28 ěĤĔĥ ĤĕČĕ :ĐĔĚ 008-8566142 8 :ĝģĠ | 08-8566142/3 :ĘĔ

Ç¿Ç»¸ µÄŴƽ³°¿µÈ³°³¯Ǵøů¸³É´²¸²¸·´·¸Å


É´¯¸Ç°

ÉôÆÉɯÇ´°Á»²Å¸º $É´»Æ°¾´¸Ç³³ ¼´Ç²°³½¸»È½³¯´ÃÇɸ»»ºÉ´¯Ãǽ»È¸¯´Ãdz»³¿½Ç°´¸µÇ²

³½¸»È½³ ³¯´Ãdz É´¿´È ɴƸŽ É´Áôɰ´ ¼¸È´¶¸½° ³´´»½ ¼¸ÉÁ»È ¸Á°· °Å½ ´¿¸³ ¾´¸Ç³ ³»Æ³´ »´Ã¸·° °Ç ¾´¸À¸¿ ³Ç°Å ¼¸¿È ¸Ã»¯ ¯´ É´¯½ »È ³¸Ç´·À¸³ É´»Á° É´·¸È »Á ÉÀÀ´°½³ É´»°´À É´°Ç ¼¸È¿´ ¾´¸Ç³» ¾´È¯Ç³ ȸ»È° ²´¯½ ɴŴÿ É´»¸¶°³ ´µ ³Ã´ÆÉ É´¿¸¸Ã¯½³ É´¸Á°° ¼¯¼¸Çƽ³»ÈÁ¸Çº½³°´Ç°¾±´Ç·À¯´-(,¼¸¿´½Ç´³³ÉÈÇ󽳯ŴɺɽDZ¿È³Áôɳ½ »´Ã¸·°É´»¸¶°³»ÁÇ°±É³»¾É¸¿¼²°É´¸Å½´¶³ɽǰ³¸¸»Á»´¯´É´¯Æ³»É´½Ç´±¯»É´¯Æ³³ ¼¸¿´È¼¸Ç½´¶´¼¸¶½Å»ÈÉ´¸Å½É½É´¸´ÈÁÈɴôÇÉ»ÁÉÀÀ°É½³¸Éô¯½´³³¸É¯Ã´¯½´³

»´Ã¸·» ´Å¯¸È´ Dz¿Àº»¯ É´·¸È ¾´¸Ç³°³°¸Å¸´°±É´¸Á°° ¸´¿¸È ³È¸¯³ ´± Ç°´Á ¾´¸Ç³³ ¹»³½° µºÇ½ ¸´¿¸È´ »ÆȽ° ³¸»Á ¾´±º ²¸½É½ ¼¸¸´Æ» ³Á´¿É ¸»±Ç³ ¼Á °´»¸È° ²°´º³ É´°Ç ¼¸È¿ ¼¸¿¸¸Ã¯½³ ³¿´º¿ ¯» ³°¸Å¸´ ³¸¸Ç´Ã ÁÆÇÆ É»°Æɽ ¸¿Ç²´½³ ¼»´Á° ³¯´ÃÇ° °± ¸°¯º´ É´¸Á° »È É´ÇÅ´´¸³» ¼¸»´Ã¸· »È °¶Ç ¾´´±½ ¼¸¸Æ ³½¸»È½ É´¸Á° ¾´ÇÉð ɸɴÁ½È½ »Æ³» ¸´ÈÁÈ ɲ½»½³Dz¿Àº»¯É·¸È¹º¾´±º´»¯ ÉƸ¿º· ´Å¯¸È´ ¼¸¿´º¿ ³Á´¿É ¸»±Ç³ ɴŸ¶»´Á±½É´ÁŽ¯°»´Ã¸·´¸´À¸Á ³¯´ÃÇ ɸ»»º» ³¿´Ã³ ɻô·½ »º ¸²¸ »Á ¸¯´ÃÇ ¾´¶°¯ ÉÇ°´Á ³½¸»È½ ɸ»¿´¸Å¿°¿´Æ ³¯´ÃÇ° ÇȺ´³È ¯Ã´Ç °Å½³ɯ¾¶°¸¯Ã´Ç³³½¸»È½³¯´ÃÇ´ ɸ¿º´É ³Ç´°Á ¼¸¯É¸´ ɻô·½³ »È ³Ç´°Á ÇÉ´¸° ³¶´·°³´ ³»¸Á¸³ ¼¸»´Ã¸· ¾º»´ ²¶´¸½° ³È¸±Ç ¾´¸Ç³³ ÉôÆÉ ¾º ´½º ÉÁǺ½ É´°¸È¶ ¸¯´Ãdz Ä´Á¸» ¼¸À´¿½ ¼¸»Ã·½» ÆÇ´ ¹¯ É´¿Ã» °´È¶ ¾´¸Ç³°¼¸È¿°»Ã·»¼¸º½À´½´

¼¸½¸¯É½ ³¿µ´É ¸»»º »Á ²¸ÃƳ» ¼± É´¿´µ½³ ɯ »¸º¸ ·¸ÇÃÉ³È ¸´ÅÇ´ ¼Á ¼´¶ ¯»½ µÇ´¯ ¾Ç´Æôà ¼¸¯°³ É»´ÁÃɯ¼¸ÇÃȽ¼¸¯°³É´ÆǸ³´µ¸½ ƴȸ·Ç¯ ǵ± ²°º³´ »´º¸Á³ ɺÇÁ½ À¸¿¯ ³É ´¯ DZ¿¸C± ³É ÉÁ»² ¾´½¸» É´»¸¶°³»Á¼¸É¸»»Æ³»¼³¼±¼¸¸´ÈÁ ³È»´¶´ ɴø¸Á» ³¸±´»´ÀÆ»ÃÇ ¾´¸Ç³³¹»³½° »´Ã¸·°³½ÅÁɯ³¶¸º´³ÈÉÃÀ´¿³·¸È ³¸±´»´ÀÆ»Ãdz¯¸³¾´¸Ç³°¼¸È¿°ÇÆ° É´ºÇÁ½¸º¾´ÇƸÁ³»ÁÉÀÀ°É½´µ³·¸È »´Ã¸·³¼¸¸»±Ç³ɴú°É´ÃÆÉȽ´±³ ɴø¸Á´É´È»´¶¼Á°¸·¸½¸±´»´ÀÆ»Ãdz »´º¸´ ¾´¸Ç³³ ÉôÆÉ» É´¸¿¸¸Ã´¯ Çȯ ɸ»»º³ ³È±Ç³³´ É´¸¿´¸¶³ ɯ ÇÃÈ» º »È Ƹ´²½´ ¾´º¿ ¸´À¸Á ÉǺ¸¿ ³Ç´Å° É´¸Á°° ɸɴÁ½È½ »Æ³» ¸´ÈÁ »±Ç³ ³¶¸ºÈ³ ɴǸÅÁ ¾´±º »´Æ¸Á³ ɺÇÁ½° »´Ã¸·»È°´»¸È¾´¸Ç³³¹»³½°²¶´¸½° ³¿´µÉ´ ³¸Éô¯½´³ ¼Á ¸±´»´ÀÆ»ÃÇ ¶Å¿½ °ºÇ³ »»º ¹Ç²° ³´´³½ ³¿´º¿ ´»¯É´¸Á°°»´Ã¸·°

¸²ÇÃÀ¼±Éü¸Ç°¶ȸ¼¸¿¯É´°ȸȼ´Æ½°·´·¸Å

É´»¸¶°³ÉÁôɲ±¿º³¸Éô¯½´³ ¾´¸Ç³° È´½¸È» ÇÉ´¸° ³¶´·°³ ³·¸È³ ²ÁÇ°·Å³È¾´¸À¸¿½³¸Éô¯½´³¯¸³ »´Ã¸·» ²¶´¸½° ³»¸Á¸ ´µ ³·¸È ¼´¸³ ¾´È¯Ç³ȸ»È°²´¯½ɴŴÿ³É´»¸¶°° ³Áôɳ½ É´»°´À É´°Ç ¼¸È¿´ ¾´¸Ç³» ¼¸¿´½Ç´³³ ÉÈÇó½ ³¯Å´Éº ɽDZ¿È »È Á¸Çº½³ °´Ç° ¾±´Ç·À¯´ +&* É´½Ç´± ¯» É´¯Æ³³ ¼¯ ¼¸Çƽ³ É´¸Å½´¶³ ɽǰ ³¸¸»Á» ´¯´ É´¯Æ³» »´Ã¸·°É´»¸¶°³»ÁÇ°±É³»¾É¸¿¼²° »ÁÉÀÀ°É½³¸Éô¯½´³³¸É¯Ã´¯½´³ ¼¸¶½Å »È É´¸Å½É½ É´¸´ÈÁÈ ɴôÇÉ ¼¸¿´È¼¸Ç½´¶´ »´Ã¸·» - Antimonium Crudum »´º¸Á° É´ÁÇó½ É´»°´À³ ¼¸È¿° ɯ ɻǷ¿½ É´¯Æ³½´ É´»¸¶°½ ³°´· ¼¸Å´½¶ »´º¯» ¸É¸¸Ãº³ ¹Ç´Å³ ´¯ Á±½½ ³Á¸Édz ¼Á É´²²´½É³» ¼± ¼¸·°½½ É´»¸¶°°»´Ã¸·»ÇƸÁ°ɿɸ¿ - Ipeca ¼¸µ±°»´Ã¸·»¼±³»¸Á¸ÇÆ´°°É´Á¸Ã´½³ Ƕ¯»È É´»¸¶°» ¾º´ É´°ÇÅ°´ ¼¸°´Ç½ ³»Æ³ÉȱǴ½¯»Çȯº³¯Æ³³ »´Ã¸·»ɿɸ¿ - Lacticum Acidum ¼¸½¸ É´ºÈ½¿È É´»¸¶°´ É´¯Æ³° ³È¶ɯ¼¯¼±³°´·³Ã´Çɳ¼¸½»È ³µ¶³¼ÅÁ»ɶɽÁ´ÆÉ´»¸¯º¾´µ½³È ¸Ç¶¯ ³Á¸Ã´½³ ³»¸¶°° »´Ã¸·» ¾º´ ÇÆ´°ɶ´Ç¯ ¼Á ¾´È»» ɲÁ´¸½ - Nux Vomica »º´¯³¸Ç¶¯É´»¸¶°»ɿɸ¿¼´¶¸´Ã¸¶ ¾·°° ÇƸÁ° ¼¸µ±½ ³¯Å´Éº ¾·° ¸°¯º ¸Å½´¶´¯ǽ¼Á·°¼¸Æ´³¸È´³¿´¸»Á ³È´¶É´É´»¸¶°°»´Ã¸·» - Tabacum É´½Ç´±³ ³Á´¿É ¹»³½° ÇƸÁ° ³ÁÇ É´Ç´¶Ç¶À´ ¾´Ç´´¸¶ ¼² Ķ» ɲ¸Ç¸» ³Á¸µ° ¼± ¼¸ÉÁ» É´´»½ ³»¯ É´ÁÃ´É É´¸³» ³¸´ÈÁ ´±³ ɯ ³Àº½³ ³ÇÆ É´¸½¸½ É´¯Æ³° »´Ã¸·» ¼± ³»¸Á¸ ³¿´¸»Á³¾·°³Ç´µ¯°É´¸´Å´´ºÉ³´ °´È¶ ¼¸¸Éô¯½´³³ ¼¸Ç¸ÈºÉ» ÂÀ´¿°
‫‪ lejgcuavŽgfm`cseŽcuav`esgq‬‬

‫‬ ‫‪³‬‬ ‫½‬ ‫‪°‬‬ ‫‪Å‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫¸‬ ‫¼‬ ‫‬ ‫»‬ ‫‪Ã‬‬ ‫¿‬ ‫¸‬ ‫¿´‬ ‫¶´¼‪É¿½ÈÇ´¶È‬‬

‫‬

‫ ‬

‫¸¶„‪²°»°‬‬

‫½‪¾´¿µ‬‬ ‫‪¾¶»´È‬‬ ‫¯‪¸É¸½¯¸ÀÆ´Ã‬‬

‫¸¶„‪²°»°‬‬

‫‬

‫ ‬

‫‪¶»·ÉÁ»º°ÁÅ°½³ɯƸÀó»ɸ¯Èdzǰ¶³¸¯»½³ǽ±²Á¼¸Ç¸¶½³‬‬

‫‪¸É¿¸Ã¾´»À‬‬

‫»  ¶ ‪¼ ¸ ¿ ´ Ç µ ½  Ç Á ´ ¿ É ´ Ã À  É ´ ¿ ´ Ç ¯  ³ ¿ ¸ È ¸ Ç ²‬‬ ‫מבצעים לסניף באר‪-‬שבע בלבד‬

‫באר שבע‪ ,‬רח‘ העצמאות ‪08-6522604 ,4‬‬ ‫)גרינברג לשעבר( מול מאפיית כהן‬ ‫פתוח כל ימות השבוע – א‘‪-‬ה‘‪,09:00-21:00 :‬‬ ‫יום ו‘‪ ,09:00-14:00 :‬מוצ“ש‪ :‬צאת השבת – ‪23:00‬‬

‫‪¸¿´½»¯¾½µ¯´³¹¸²»¸»ÉÉ»ÇÉ´¸°°´·³Ç°²³·´·¸Å‬‬

‫‬


²‡À°

³ ¶ ± ¸ ¼ ´ ¿¸Ç´¶¯½ Äǯ°»´µ¸º³Ǹ¶½»¼¸°¸¸¶É½

¼º»´Ã·¶¸´Ã·¶É¯» ¾´»À »°´È¼±² É¿½ÈÇ´¶È¼´¶

²°»°„¶¸¸É¿¸Ã¾´»À ¸É¸½¯Dz»ô· É¿½ÈÇ´¶È¼´¶²°»°„¶¸

º´¯É´¿¸Ã¼¸¿´¿µ½¼¸¿´»À»È»´²±Ƕ°½

¸Ç´À·¿´½³¸Ç½É´»¸ÁüÁÁÇ´³»·°¼Á°´·³³µ¸¯»²»¸³È°»¼¸È»¹¸ÇŹ¿¶½³·´·¸Å
¼¸¶°·½°´Å¸Á É´¸²´¶¸¸ɴDZ¿É´²´°ÁǴŸ¸ ɸȸ¯³½¯É³° ɸ¸½²³°ɴDZ¿³É´²´°Á»º ²½¸½É»É ¼¸¶°·½ ³¸·°½¯É´¿´Ç¯ ¼¸²±°É´¿´Ç¯ ¸»»º·´³¸Ç

¼¸¶°·½±´Ç²¸È´È´²¸¶»³Æ»¶½ ¸Ç¶¯¸¿Ã»

ÉÁ¸°Å ¼¸¶°·½ ¼¸·¸³Ç´ Ç´¿É°

Á°Èǯ°³ÇÈƽÁ¼¸»Á´Ã³ aFINALTOUCH01@WALLA.COM»¸¸½¸¯a»· À¿Ç´»³ÇȶÉý°Ƹµ¶½¸½»È¯»¯°´»º³»²´±»È³»¯È´¿¸¯Èô¶·´·¸Å


ĜćĂċĚă

ĜċăĚćęċă

»º¿½³¸¿´²¯

Á¸±³¼¸¿´¸¿Æ»´³¸¿°´»È³¿´È¯Ç³³²´°Á»±¸³¿³´»³¸¿³¸³¯´³¼¸Ã´Å°ÇÁ¿ºÇ°º ´¸¸¶É´Ç´Æɯ¼³¸»Á²Æ¸Ãȼ¸¯´»¸½³¸»¸¸¶»Æ»¸¶ÈºǴǶȳÉÈô¶¹»³½° ¯´³´É´¯ »»Á½¼¸À´·ÆƳÂÀ´¯¯´³´¸»Á°¸°¶³´¼¸°Ç¼¸ÃÀ´¯´»ȸ ³Ç´±È³ ³ºÇ°³´ ¯¸Ç° ¼¸¸¶ ¶Ç´¯ »Á ǽ´È ¯´³ ´É¸° ÇŶ° ɴƸ²¯° ¶Ã·½ ¸È¸¯¾´¸¯Ç°°±¿³¸»¯¸ÇµÁ¾´¸¿Æ»º¿½ƸüǴ¸É´¯¸Ç°Æǯ¸³´¸Ã° °´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ

cdglmlcÌm ²´²±È¯Ç ²±ÈǸɸ¸³»¸±°¼¸Ã´Å³ÉÁ´¿É°Ç°º¸½ÅÁɯǺ´µ¸¿¯Èµ¯½ ɯ¾±Ç¯½È¯´³³»¸°´½³´±¸³¿½º¼¸Ç°¶³¾¸°¸É·»°É³³¿´ºÈ°¼±¸É»³¸¿²¸½É É´º´À°³º´À³ɯ³¿´°´ǽ´Á°±»°³Ç´²½³

negÌ¢clcÌmlrmm ¸É²Æ¸Ã¯°Å°¾´Ç¶¯³¸²¸ÆÃÉ°ɸ°ÇƳ²¸¶¸°²±½Ã½Ǹ³½³¸³¼´²¸Æ³¯°Å° ¼Á¸±³°É´ÈÁ»¼¸¯´»¸½³¸È¿¯¼¸±³´¿´¸³È¼¸Ç°²³½²¶¯¼¸¯´»¸½¸È¿¯ɲ¸¶¸»Á Æ´´¸È³ ɯ ¼³½ ¸É²½» ¸¿¯´ ¼³¸¿¸° É´¸´¿Ç´É Ç´²¸À´ ǴƸ° ¸À¸·Çº ÉÆ´»¶ ³¸³ ¼³»Æ»¶¯¸¿¯ǴƸ°¸À¸·Çº¼¸Æ»¶½¼³¼¯È¸Éǽ¯ǴǶÈÉÈô¶»¸É¯Å¸Èº´ ÉÇȽ¸»Á¸Å³¸¸¶É´Ç´Æɯ´»¸Éɿȼ¸¯´»¸½³¸È¿¯½²¶¯È³Çƹº´¼¸¸¶É´Ç´Æ ¸Á¸»º»º³¼´¶É°Á²¸±¸Å³»¸ÉÈưɳ¼È´¾´¸¯Ç»¸Éȱ¸¿³¸¿É¿°¾·Æ¾´¸¿Æ»³¿½ »´³¸¿²´½»»³¸Å°¸·´½³ɯ¸»ȸ»°¯Á²¸³ɯ¸»¾¸¯È¸Éǽ¯³°´±É°¾¸¸¯Ç½³ ±´À¸»´ÁÃÉ´¸»´³¸¿¸»º»º¼¸½´¶É»È°¶Ç¾´´±½´º´É°»»ºÈ¼´È½¸»¼Àƾ´¸¿Æ³ Ædzµ¼È½´¾´È¯Ç³¸²¸ÆÃɳ¸³³µ¾º¯´¯°Å°¸ÉÆÀÁȳ½»³»¸°Æ½È³²´°Á»È ¼´¸³²Á¶ÉÃɳ´¹»³

°±¿³¾´¸

¿Æ»º¿

½ƸÃ

¼Ç´¸

`bÌcglagŽqnegÌ¢lcŽfc É°¸¸¶½³¾¯º³ÇÅ´¿ÈɴǶɳÇ´¯»¸»¯¸ÇµÁÉÅ´°ÆÉÈÆ°»È°»¸Éǵ¶³¿´Ç¶¯» ¸É¸¿Á¿¸¿¯´³ÈƸ°³Å´°Æ³É´¿¸¶°³»º½³ÉÁ²Á´¿»±Ç´³È³½½³¿´ÈÉ´»¸ÁÃÀ´Ã² ¸µºÇ½ɶ¸Éô¼¸¿È³¼Á´ǶÀ½³¸À´Ã²ɯ³¿¸È´ǸÁ°¼Æ´³È¾´È¯Ç³¯´³¾´¸¿Æ³ ¹¸¸È¾´¸¿Æ»¼¸°ÇÉ´¿´Çɸ¼¸½¸¸Æ¹²¸¯½¹¯²¶½³ÈÆɴǶɳÇÅ´¿¼¸ÃÀ´¿É´¸¿Æ ¼¸»Á´Ã¼¸ÆÀÁ´°ȸÈ°ǸÁ³»È³°¸»°»µºÇ½°¼Æ´½½¸»¯¸ÇµÁÉÅ´°Æ» ¼¸ÃÀ´¿ɴǸȸµºÇ½´¼¸»´¶ÉôÆȸ´°É´½´Æ»È¼¸²ÇȽ¾¸¸¿°»»´º ¼¸É´Ç¸È³ ¸¿Æɽ Ä´Ã¸È »´»ºÉÈ É´½¸¸´À½ É´±Ç²° ¾´¸¿Æ° Ä´Ã¸È ¹ÇÁ¸¸ °´ÇÆ° ɲÁ´¸½ ²´Ç´´° É¿½´À½³ ³¸¸¿¶° ´¿»¶³ Ç°º ǸÁ° ´¿»Å¯ ÆÇ´ ³¿´È¯Ç» ¾´¸¿¶³´ É´»±ÁÉ´³½¯»

gŽe`qcÌejÌcggÌ¢

±³´¿¸¿¯¹ºDzÁ³ÉÁôÉ»¼¯É³°¯»´¹Ç´°Á°´·È³½´¹¸Çųɯȳ½Ædz¿ÆÉ Ǹ³½³¸³ ¼´²¸Æ³ ¹¸ÇŸ¿¯È³½³¿´Æ·´Èø»ÈɴȸºÇ° ¯°Å°

ceelvevref

¯» ¼¸²Á¸° »´¶° »»º ¹Ç²° ³¶ÃȽ³´ ¸Éȯ ¼Á ¯´³ ¸» È¸È °´· ¸º³ Èô¶³ ¶·È¸¿Ã´¯»Á³°¸ºÇÁ´°È°¼Áó¸°¸½¿´²¿»¸µ´¸¿³Æ¸ÇTDz´½º¼¸¸ÉÇ±È É÷´È³³Æ´µ¶É³´¼¸À´·ÆÆ»Á½¸»ȸ¸»È¼¸À´·ÆƳÂÀ´¯¶´Ã¸·´»´Ã¸· »¯Çȸ Äǯ »È É´¸´»± É´Á°·½ ¼¸·Á ÂÀ´¯ ¼± ¸¿¯ ¼´¸ ¸Å¶º ³º¸ÇŽ ¼³»È ¼¸»´°´¼¸¿´Á°Å¯

alaeclgqglcÌm ¸»È³²´°Á³ÉÁȸÉÆÀ󳿴Ƕ¯»ɴǶ´¯½É´ÁȲÁ³²´°Á°ǯȿ¸É¸¸³¼Áà ¸¿¯»¸Áô¾¿ÁÇÉǶ½»³²´°Á»ǵ´¶´Æɿɽ¸¿¯³µÁ±Ç½´°ÇÁ°Ƚ¶°ɽ¸¸ÉÀ½ »³¿½³É´¶º´¿»ÈÉ´°¸¸´¶½¯»»»³¿É³»¹¸ÇÅÆÀÁ¸É¿¸¶°½É´¸´º½Àǵ°»±¯´² É´¸³»±¯´²¸¿¯¯Å´¸¸¿¯Èº´ɯ¾É´¿¸¿¯³²´°Á°¸¿¯Èº¹È½° ɸ°°

lfamcvdfccÌvl »¸°´½³¾´¸¿Æº´°É´¯Ç»´º¸È½ÉȾ´È¯Ç³°±¿³¾´¸¿Æ»³¿½º¼¸°È´É»»¶¯½¸¿¯ ¸º³´¾´ÅǸÁ°È²¸½É´¸³Éȹº¼ºÉ¯ƿû´±´¯²»¼¸¶¸·°½´¿¶¿¯¼ºÇ´°Á°´·³´ ÇÈ´¯´É´¯¸Ç°¾´½³°´È¶

¸Ç´À·¿´½³¸Ç½Èô¶É´ÁŽ¯°ÉȺǿÉÁ½È½·´·¸Å

¶·È¸¿

ô¯»Á

³°¸ºÇ

Á´°È°

¼ÁÃ
‫האמנות‬ ‫להיות‬ ‫נחשקת‬ ‫¬­‪Å°»²¯ ¯²Å¿» º°´»Â ®»Ã‬‬ ‫¯‪ÅÄà ·Ä Àë¬ ¯»°Ä«Ã‬‬

‫ניתן להשיג מידות גדולות עד ‪120-I‬‬

‫סט ב‪-‬‬

‫‪149‬‬ ‫במקום‬ ‫‪₪350‬‬

‫ ¯‪¯»°¹Å‬‬ ‫·¯‪¯Ä²¹‬‬ ‫¬·¬®‬

‫‪₪‬‬

‫הנחה ‪%‬‬ ‫‪ 20‬מבצע‬ ‫על הפריט הראשון‬

‫ ‪´«·¹¯ù­®½ ¸´½Á¬¹·¿¶º´« ²·³‬‬

‫‪Å°·½¬¬Å´¹°«·»´¬Å°´°»²ÅÄÃ‬‬ ‫¯·¯‪% Ŵ÷°¿°¿¯¯Â‬‬ ‫‪$%$‬‬

‫מבחר דגמים‬ ‫פריט ‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ב‪ 2-‬פריטים הנחה ‪%‬‬ ‫‪99‬‬ ‫על הפריט השני‬ ‫על מבחר דגמים‬ ‫ב‪₪ 99 -‬‬ ‫*הזול מביניהם‬

‫‪99‬‬

‫­‪ _ «¯¹°ÂĬº°´»Â®»Ã‬‬

‫מתנה‬ ‫על כל קניה‬ ‫למביא קופון זה‬

‫‪»µ¶²½»½¾²ÃƳ¯»´²½»¾È¸¸°³¯»·´·¸Å‬‬

‫‪10%‬‬

‫הנחה‬

‫לחברי מועדון ‪*ROSME‬‬

‫‬


°¾¯º³µ³Ã´Ç¸¯

¸´Ä®²¸´³Ã®»³¼¬´Á¹Ä´¿°´¯º°¶¹ ¯»´´­´¯°°»´¿Å°´½°Á¹·Ä ®¬·¬¸´Ä»· ð´»¹ˆ «¿¼ð´»¹’ YLSð´»¹’

´«¿°Ã«ð´®¿ˆ

º´¶¼«·· Ű»¿¹´°¼´½Å°«¼Ã°¶·½ «¿¼ð´®¿’ YLSð´®¿’ ´·°¿´³ð´®¿’ ´½¬³¼´¼¬·½®´²´¯ %LR6FXOSWXUH ·Æ­ˆ

¸´´»Ã°¿´ÁÅ´´»¬ˆ ý´ÄÅü¯ˆ ý´Ä·Âë·«ð½·Ŭ®»«·ÄÅ®²°´¹¯°°½Ä¬ ¬«°¶Å°²¿¯¬Ã¯Äðį¸½®²´ý´Ä¯ų´Ã¹µ´·¯Åº¶·°

¸´»¿´·°¿´³ˆ ­»´Æ­´´«´³»«’ ð½¯Åאָ·¸´·°¿´³’ ¯»Â«´·°¿´³’ Å°ÂÁ¬Ź·½¯··°¿´³’ ¸´´¼·Â¸´·°¿´³’

Å´«Â´³¹¼°Â´Ç½¸´½Á°¬¹¸´»¿¯´·°¿´³ ÃÅ°´¬Ä´®²¯ðĶ¹¯¸½¸´¬·°Ä¹° ¸´»Ä¬Ãº°´¼»Å·½¬ Ź·¿°®¹°Ŷ¹¼°¹ ¯«·¹Å°´³Ã¿¬°Å´Å°¶´«°¯¹´½»¯Ã´°°«¬¸´Ä½»¸´·°¿´³¯·¶ µ·¸´¬°Ä² ²°Å´»´Ã®²Źì ¯´Á±´·´Ã³¼¯°Å°´³Ã¿¯Å°¶´«¯¸½ ðŽ°¬Â·´·Á·Á ZZZIUHQFKXFRLO°»´ÃÅ«¬¸´»´´»½¹°¸´¿¼°»¸´³Ã¿ ½¬Äë¬ °®Ã»°«·º°·¹ ¯°Âů ¸²¿Æ¾´ ±´¿¸»±Ç»¼´²³º¯»´³²´°ÁǸȺ½»¯º¾½µ»À¶¸¸É³»´¿¸»Á·´·¸Å


ÆÇ +(77,&+··°¶½Á¬¹¯ Å°»°Ã«ó¹ˆ ¾°­ ¸°®« ¯¹°Â°«À´¬®»¼¾°­ ¯Â´¹Ã°¿ð¹´­¬Å°Å·® ¸°·¬Å첷ĸ´Ã´Áˆ °Ã´¹·ºÂŹ ¯«·¹¯¿´·ÄŰô­¹ˆ Å첷į´ó¸·°¬ Ä´´³¯ +(77,&+ ¯¿·ÂÅ·®ˆ ¸°´»´¹°·«Åí¼¹ º°¹°¶¼ˆ ¯¬¶Ã¯°Å°·¬°¯··°¶ˆ

KAMILA.CO.IL

Æ ÅÇ´ÆÈ´¿¯¸¹´¿¸¶³¾´Æ¸É´Á½È½¼»´Á³¾´Æ¸É·´·¸Å


ċĖćċ

É´»Æ¸»Æ°Ǵø¯ °´È¶ ¼´¸ ƒ ¼´¸° ´¿°·¸½° É´¯Ç³» É´Å´Ç ´¿»´º ¼¸¿Ã³ Ç´Á »Á ³Ç¸½È´ »´Ã¸· À¸À°° »¸¶É³» ¹»È ¼¸¿Ã³ Ç´Á ±´À ´³½ ɸ¯Æ¸·½À´Æ ¸»¯È ³µ¯´³¹»ÈÇ´Á³¾´´±ƒÉÉ´³½ÉÇク»¯È Ç´Á³ ¸¿´´± ¼»È´½³ À¸À°³ ¾¸°» ¹¿¸° »¸²°½È ¼´²¯´²´Ç´°´³Å¼³ÇÉ´¸°¼¸Å´Ã¿³

¼´Ç²³´µºÇ½Ç´µ¯°¼¸¸²Á»°ɇ½É³²ÇȽ¶´Æ¸Ã°

¾´´±ÉÉ »Á° Ç´Á »Á ²´Ç´ ¾´´±ÉÉ° ïƸ¸½ ɶ¿³ É´°Ç É´Ç´ÅÉ° Á¸±½ ïƸ¸½ ¹É´¯ Ǹï¸ °´³Å ¼¸½¸»È½¼¸ÇÅ´½»Á¸»¯È¹»¼¸¯É½È³µɯ¸¯Å½ ¸´¿¸È¹Ç´Å³ɲ¸½°´É´²¸½Á¹»ÆÃÀÉȳDz´Ã´½º É´¿´Á¾¸°Ç°Á½°¾´´±³ ²ÁÇ»¸À¿´Æ¸¶¸¿³¹ºǶ¯É´¶»¼ÇƸ¶Ç½É´¸Æ¿¼¸¿Ã»Á ¾´É¶É³ ÂÁÃÁ³ »Á ïƸ¸½³ ¾´´±½ ÇÉ´¸ Ǹ³° ²¶¯ ¾´· É´ÁŽ¯° ¶¸¿³» Ä»½´½ ïƸ¸½³ ɯ ¾º½ Ƕ¯» ¾´¸»Á³´ ³°´·³³¯Å´É³ɯ»°Æ»É¿½»Á¾´Æ¸»¸ÀÉ´¸±´ÃÀ´¯ÉÈÇ°½ ¸²º ïƸ¸½³ ¹´É» É´¶¸Ã·° Ç»¸À¿´Æ³ ɯ ¸È·È· ÇÉ´¸° ¼¸¿´´±³¾¸°Æ»¶Ç°Á½Ç´Å» ¸¿´¿¸°´ Ǹ³°  É´¸»»Å »È ¼¸¿´´± ¸¿È Ƕ°¿ À¸À°³ Ƕ¯» ɸ´´µ° ¶¸¿¿ Ǹ³°³ Á°Å³ ɯ ³¶¸Ã·° É´¸»»Å³ ɯ ¸¶¸¿³ Ç´¯É´²´Æ¿É´¯ÇÆ¿´»¯³°±³¼ÅÁ»ɶɽ´ɸ½¸¿Ã³¾¸Á³ »Á¸¿´¿¸°³¾´´±³ɯ¶¸¿¿¾º½Ƕ¯»¾¸Á³ɯ¶´Éû¾ÉÇ·½ ¾¸Á³»ÃÆ°ɸ»»Å³ɯÈ·È·»ȸ¾¸Á³»ÃÆ»²ÁÂÁÃÁ³»º ɯÈ·È·»É´Á´¿É¾É´¯°´³Ç´¶¯´³½¸²Æ¯´·¯·É´Á´¿É° ɸ½¸¿Ã³ ¾¸Á³ ɸ´´µ° ³Ç¸³°» ɸ¿´¿¸°³ ɸ»»Å³ ¾¸° Ç°Á½³ ³»Á½¸Ã»º¼¸À¸Ç³À¸À°½³ÇÆÀ½ɶ¿³°¼¸¸À¿¼¸¸¿¸Á³ɯ ³Å´¶³´ ɶ¿³¸¿Ã»¹¸¸¿Ã»Á²¸¶¯¾Ã´¯°³Ç²´Ã¸ÇµÃ³¯Ç½³Ç´½¸±» ¼ÉºÉǸŸ½Á¿½¸³»¸²º¼¸¸ÉÆ°¯³¼¸ÇÅ´½³Çɸ È·È·»µ¯´¸¶»³¶´ÃÉ°ɸȯǶ¸¿³»ȸƽ´À³ɯ´À°» ÉǸŸ» ¼¸¸¶»³ É´½ÅÁ »¯ ³»Á½ ¸Ã»º ǽ´¶³ É¸Ç¯È ɯ ¸Á°·³Æ½À³³¯Ç½ ¼´¸»È¸Ã´¸¹»³¸³¸È ´¿´¿Á´Ç´¯»· ɸÁ´ÅƽÉÇï½

ÀÇ´Æ»´½ÈǸ³ ´»°Æ´

³¿É½¼¸ÀÇ´Æ ¼¸¸¿Ç´Ã¸Åɸ¸¿°ÀÇ´Æ

³¿É½°¾´º½»²´¸Å

¸¯´ÃÇǴƸ²ÃǴƸ¿½ÀÇ´Æ Á´°ÆǴø¯ÀÇ´Æ ¸Á´ÅƽǴø¯ÀÇ´Æ É´°±°´Å¸Á´³´´ÁÈÀÇ´Æ ¼¸À¸ÇÉǸµÈÀÇ´Æ É¸¯´ÃdzƸ·½À´ÆÀÇ´Æ ³¿É½°¾´º½´¼¸ÀÇ´Æ  °¼¸ÃÀ´¿¼¸·Çà É´²À´½°¼¸Çº´½¾´²Æ¸Ã³¾´°È¶»Á¼¸»¸¸¶¼¸²°º½ ²´Á´¸½´¯»¶´·¸°¾´±º¼¸¸É»È½½ ¾´¿ÆÉ»¼¯É³°

a Á°Èǯ°¸°ÇÁ½³»É´º³ gigi_ac@walla.com www.gigiacademy.co.il ¸²¿Æ¾´ ±Édz·½³Ç¸È³³É¸¶È½³½Å´Á³È²´Á°·´·¸Å


¸¿´½»¯¼¸²´½¸»³ɸ¿º´É¼³¼¸¸¶³´´¿»È³É¸º³¯´³¼»´Á³·´·¸Å


ĆĒĖćĂ

¼´²¯´Ç´¶È ‫סתיו של‬ »È ¯É Çà ¯ ¼´» ¸Å ³Æ ¸·´ ¯¿

»È ¯É Çï ¼´ »¸Å ³Æ ¸·´ ¯¿

À ´»¸ÅÃ´Æ ¼ ¸ È Ç ¾³º»¯

»´± ¸Ç° ´»¸Å ¯¼ Çà ¯É »È

°» ¾² ¼ ´»¸ Å ¸»± ¸» Á¿

» ´¶Å ¶¸¼´»¸Å²¿»Ç°½¸·

¸²¿Æ¾´ ±¼»´Á½¼É´½º´Á½È¿¯»È¼¸Ç°²»Á¼´»¶»¼¸Á²´¸³¼¸È¿¯»¼¸Æ´Æµ´¿¯·´·¸Å

EHEH ¯¼´»¸Å »È¯ÉÇÃ

»·¾É¸¯ ¼´»¸ÅÉ ¸È¸»È³ ¾¸Á³ÉÈ Ç

K&R Á¼´»¸Å ¯¸°»´²¸

Á¿ ¸» »± Ÿ ´»¸ ¼ ¾² °»

¿ ¸»Á ± ¸» ¸Å » ´ ¼ ¾² » °


·»´´µ´Ç¾¸»Æ¿Çû´²±¸º³ÈÁdzɯ¼¸Æ½³»±Á°Âôdz»±»±³·´·¸Å


»È ³¸Ç´·À¸³³ ɸȯǰ ·Ç´·Æ´² ÉÇÅ´¯´ É´¿½´¯ »È ɸ¿´¸Ç·À¸³ ¯¸³ ÉÁ¸°Éº¼¸Ç½¯½ɽÀÇý¼¸¸½´¯»¿¸°¼¸À¿º°³Åǽɸ»¯Çȸ³É´¿½´¯³ ÉÆÉǽ³¶¸È»¸Éȱÿɸ°°³¸µ¸´´»·³»¾¸¯´É´¸½²Æ¯°ɲ½»½¼¸ÇÃÀ Ç´¿½³¸»²ÉÇ°±³°±¿³¾´¯¸µ´½ÉÇÅ´¯´É»³¿½¼Á ³±¸Å³ ³½´Ç² ³¯ÇÆ¿È ¼ÁÇ° ³º¸½ ´¸ÈºÁ²Á´¼¸È¸½¶³É´¿Èµ¯½¼¸½´»¸Å ¹º °±¿³ Ç´µ¯° ¼¸¿´È É´½´Æ½ »È ¸¿¸½ »º° ³°¸°À» É´Á±´¿ É´º´ÇÁÉ³È ¼¸¿Ã´¯ ¼¸°º½³ ¼² ɯÇÆ¿ ³°´ÇƳ ³º´ÇÁɳ ³º´ÇÁɳ»¯ÇȸÉ´¿½´¯°¾´Çº¸µ´»´ºÈ ´¿»´º ɯ ƸÀÁ½È °´¯º ¯È´¿° ÉÆÀ´Á Ç´¿½³¸»² ɽ¶»½» ³¿È ¾´¸Å» ³ÇÅ´¿ ³º´ÇÁɳ ²¸°È³»¯¸Ç¯¼´»¸Å É´½¶»½» É´À¶¸¸É³ ¼Á ¼¸Ç´Ã¸º³ ¼´¸ ƽ´Á ¸¯È´¿° ÉÆÀ´Á ³º´ÇÁɳ ɴǶ¯ ¾°´½º³Ç¸Å¸° ɸ»¯Çȸ³³Ç°¶³»È Ç°²³ ³µ´ ¼¸¸¶³ ɯ ¸» ɯ»½½ É´¿½´¯ ɲ°´Á¸¿¯¸É¶½È»´É´ÈÁ»É°³´¯¸¿¯È ¸Ç´°Á°±¿³¾´¯¸µ´½ ¸»È°¸°¶É° ƶȽº ´½ÅÁ ɯ ³¯´Ç °±¿³ ¾´¯¸µ´½ Á°È ǯ°° ¯Å½¿ ¯´³ ɸ½´¯»³ ³±¸»° ¸¯¿Ã ³¸É´°¸°À´ Á°È ǯ° ¸°È´É»È ¹º ³Èô¶°»°¯É´¿½´¯³½ɯŻ¸»³ÈÆ ¾´´¸º½ ɸ°» °´ÇÆ ¸É´º¸¯ ¾´¯¸µ´½ ȸ É´Èô¶»ÉÁÀ´¿¸½ÅÁɯɯŴ½¼±¸¿¯ ²´¯½¼¸É¸Á»É´º´ÇÁɼ¸Ã¸»¶½´¿¶¿¯È ¼¸¿´¯¸µ´½É´¿½´¯É´°ÇÉ»È ³¿È° ¼¸½Áà È´»È É´¶Ã» É´¿½´µ½ »ÈÉ´¸¿º´É¾´½³´¸²Ç»³°¸Èƽ¼±¸¿¯ ³Á¸À¿° É´¿³» ¼¸»´º¸ °±¿³ ¸°È´ÉÈ ¹º ¾´²¿´»»ÇÈƳ¼¸¿Ã´¯¸¿¸½»º°%%&³ ɸɴº¸¯´ ɸɴ¿½´¯ ³¸´´¶½ ²´¯½ ³ÇÅÆ ³¸µ¸´»·³È ¸Ç¶¯ ÇƸÁ° ¼È´¿´ ¸¶ ¾¸¸²Á ǸÁ³½ɯŻ¸»°½ ³Ã¸¼´¸³³¸¶¸¿¯´³É´¯¸ÉÆǵ³»Æ»Æɳ ´É´¯ ´Å½¯¸ ǸÁ³ ¸°È´ÉÈ ³Å´Ç ¸É¸¸³ ³¸²Á»° ¸É¿¸¶°½°±¿°´¿»ȸȸɴº¸¯³¾´¯¸µ´½º ²¸ÉÁ»É´¸¿º´É ¼¸°È´É³ ɯ ¯¸°³» ³½¸È½ ¾¯º ¸» ȸ É´¿¸¸¿Á½ É´º´ÇÁÉ ¶Éû´ ¹¸È½³» ³½Ç»Á¼¸Ç½´È´°¾´¯¸µ´½É´¯Ç»´¯´°» É¿¸¶°½ »²±¸ ¾´¯¸µ´½³È ³¶½È ¸É¸¸³ ɸ½´¯»¿¸°³ ¯´ ɸÅǯ³ ³½Ç° ³³´°± Á°Èǯ° ɸ¸Ç¸Á ¸ÉÁ²» ´»È ¶·È³ ³°´· ¸º³ É´º¸¯³ ɯ ´° ¼¸±¸Å½ ´¿¶¿¯ ¯´Å½» ³°Ç É´¿¸ÅÇ° »´ÆÈ» ³º¸ÇÅ ·´Èà ɯµ´ È¸È °¸ÅÆɳ É´»°±½° Ȳ¶ ³¿°½ É´¿½´¯» °±¿³ ¾´¯¸µ´½» ±È¸³°³°´·É´º¸¯ »²´±³ DzÀ° ɸ¿´¯¸µ´½ É´»¸Áà »¸º¸È ¸¿¯´É´¿½´¯³ °¸ÅÆÉ°È ¶¸º´³ ¼¿½´¯ ¾´¯¸µ´½³ ¾´º¿³ ²¶¯º´ǯ´É¸²´½¸»»¸É¸¿Ã¯°Å³¸Ç¶¯ É´»¸ÁÃÉ´ÈÁ»¼±¾É¸¿¾·Æ¶·È°´¾·Æ ¹»³½° É´¿½´¯» ¼± ¸É½ÈÇ¿ ¼¸±´¶³½ ¶Éû´¯È»¾½µ³³µ´¸ÈºÁɸɴÁ½È½ ¼¸Ç¶¯³ ¼¸ÀǴƳ ¼Á DzÉÀ³ ¯» ¾½µ³ ´¿¶»Å ¼¯ ¶·È³ É¿¸¶°½ ¼´Æ½³ ɯ ɸ±´¶ ²¶ É´¿½´¯ ¼Á ¸Éǯȿ ¹º´ ³½ ¼º½ÅÁ» ´Ç¯É ³µ³ ¶·È° ´¿¶»Å³´ ¯»³µÈ¹º»ÁÉ»°´Æ¸»È¯½¯ÁÆǰȺ ³°¶Ç³°É´ÈÁ»»º´¿ ¸É¶½È»µ¯½²¸°Á´Åƽ¹¸ÇÅÈ´¸ÈÁ½ ³È²¶³³¿È»¸¸»´¶¸¯ ¼¸¿È³½ºÇ°º³µ°ɲ°´Á¸¿¯ É´½¸È½°¶¸»Å¿ÈÉ»¶¯½¸¿¯¾´¯¸µ´½» ¸¿¯ É´¿½´¯ ²´½»» ¸É»¶É³È Á±Ç° É´°´ÇÆ É´º´ÇÁÉ É¿¸¶°½ É´·´Èà ¯»³ ²´½¸»³ É°¶Ç³° ³Æ´ÀÁ ¾½µ³ »º ɸ¿´±Ç¯ ³¿¸¶°½ ¼¸»Æ ¯» ¼¸·Æ¸¸´Çà ¯»½½´ ¸É´¯ ¾¸¸¿Á½ ²´¯½ ³µ ¯È´¿° ¸»È °¸ÅÆÉ³È ¼´»È° ¼É´¯ Ç´°Á¿È ȸ °¶Ç ¼»´Á ¯¸³ É´¿½´¯ ¸È¯Ç ɯ »²±¸ ɯµ ¼Á ²¶¸ ¼¸°Ç ¼¸½´¶É° ¾¸¸¿Á ¸» É´¿³»¹¸È½³»É»¶¯½¸¿¯¸½ÅÁ» »º° ³Ç´ÈÆ´ »º³ ¯¸³ É´¿½´¯ ¸Ç´°Á ¶´º´É´¸±Ç¿¯¸»´¸³¸È´É´¿½´¯³½ ɸÉÇ°¶ ³¸Ç´·À¸³ ɸ·¸»´Ã ³¸Ç´·À¸³» ¸¸¿Ã°¼¸°Å´½³¼¸Ç±É¯³¼Á²²´½É³» ³Á¸ÃȽ ³Ç¸Å¸ »º ²´Á´ ³¸±´»´¿º· ÇÃÀ³¼´±ÇÉɯ¼¸»È³»ÇƸÁ°´ ³¸½´¶É»Á³°¸°À³½ÉÁÃÈ´½´ ³ÃÈ°Ç°ºǺ½¿´¯Å¸È ɸǰÁ»¸»È ¼¸Ç´È¸½³ »º° ȱǽ Ç°² ¯¸³ É´¿½´¯ É´¿´¸Å´É´¿½´¯¯È´¿° ɸ»±¿¯³ ¸´»É°¯º³ɽǰ¯´³¶½È³ɽǰ¼± ·»´´µ´Ç¾¸»Æ¿Çü¿´¸½²»ÈÆǯ»¯¼»Ç´±»È¼¸¸´°È¼¿¸¯¼²¯¸¿°·´·¸Å

°´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ

ċĂĒĖćĜćăĚĜ

¾´¯¸µ´½³´³È¸¯³

"²¸ÆÃÉ»ÉÁ±³¹¸¯ ¸ÉÆÀÁ ¼³° ¼¸¿È ¸Ç¶¯ »Á¸É²²´½É³É´¿½´¯ÉÇÅ´¯º ²¸ÆÃÉ» ¸ÉǶ°¿´ ¸Ç´°¸Å µÇº½ ²´¯½¾¸¸¿Á½DZɯ¯´³¸Ç´°ÁÈ ÉDZÀ½° ¸» ³¿É¸¿ ¸É¿¸¶°½ ¹´É½ É¿¸¸¿Á½ É´¿½²µ³ ²¸ÆÃɳ ³¶½È° ¾¯º ²´°Á» ¸»È É´¿´º¿´ ¾´ÅÇ Éǽų ¸²¸ »Á ³²³¯° ¸É»°Æɳ ¼± É´¿½²µ³³ ɯ ¸» ³¿É¿È ɸ¿´Ç¸Á³ ¼±¼³¾¯º²´°Á»ɸ¿´±Ç¯¼±´ɸ°¸ÅÆÉ ¾¯º³¸¸ÈÁ°³°³¯°¼¸º½´É ¾¸¸¿°³¼¸¿È³°Ç³¸²¼¸¸Æ³¸³¾´¯¸µ´½³ µ¯½ ¼¸ÆÇ´·³ ¾½µ° »È´½³ ɸ° ³¸³ ¹Ç´Å»DZÀ¿¯´³È¸Ç¶¯¼¸¸Ã»¯³É´¿È »Á ³È±¿³ Ĵøȴ Ç´½¸È Ç°Á Ä´Ã¸È ÂÀ´¯´°ȸǺ´½¾´¯¸µ´½º»Áô¸ÈÉ¿½ ²Á ²°Á ¹º´ ɸ½´Æ½ ɸ»¯Çȸ É´¿½´¯ É¿È ³µ³¾´¯¸µ´½°¸É¸¯Ç²¸ÆÃÉ»¸ÉÀ¸¿º¼Á °±¿° Ç´°¸Å³ »º ɯ È½È½È ¾´¯¸µ´½º É´¿½´¯ ɯ°³ °¶Ç³ »³Æ³´ É´¿½´¯³ Äǯ° ¼¸¿½´¯³ ¸Ç¸º°½ ³³´°± ɸɴº¸¯ É´º¸¯» É½Ç´É ¸¿¯È ³È¸±Ç½ ¸¿¯ ¹º° ³°¸°À³ ¸°È´É »È É´°Çɳ´ ¼¸¸¶³ ¶Çº³°¯»°±¿³¸°È´É»¾´¯¸µ´½³µ¸Ç³ ɯµ¼Á²¶¸°±¿³¸¿½´¯»ÆǾ´¯¸µ´½ É´À¶¸¸É³ ¼Á ³º´ÇÁÉ ȸ ³¿È» ɶ¯ ³º´ÇÁɳ »È½» °±¿³ ¼´Ç²» ɲƴ½½ ¾½´¯³ »È ¾¯º ³±¸Å³È ³¿´Ç¶¯³ °±¿³¾´¯¸µ´½°¸½´Æ½Á°Åɺ´ÇÁÉ Äǽ


·»´´µ´Ç¾¸»Æ¿Çô½ÅÁ²¶Ã³¯´³´¿½½²¶Ã»´¿¸»ÁȲ¸¶¸³Ç°²³·´·¸Å


³ȴDz

ɴǸº½É¾º´À

ɴǸÈÉÁ²´ÉÉ»Á°ˆɴǸº½°¾´¸À¿É»Á°ˆ °ºÇÉ»Á°ˆ¼²Æɳ»´¶¸»Å³»¾´ÅÇ´³¸Å°½¯É»Á°ˆ

¼¸Ç¸¸»ÃÉÅ󻼸Ÿý ³»Á½´»¸±½ Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɢɪɟɤɥɚɦɵ

¼¸ÇƸ¼¸¯Ç´Æ ³Ç±È» ¼¸Çµ´¶´ ´¿¸Ç´¶¯½ ¼¸±¶³ ÉôÆÉ »È ³Ç¸´´¯» Æȶ ¼¸È´ÁÈ ¼¸Ç¸ÇÆ ¼¸°ÇÁ» ³° ³¿´Á³ ¸¶Å¿³ ¹´Ã³ ¾´²Á´½ ÇƸÁ°´ ɸ° ¼´Æ½³ É´¸³» É´ºÃ´³ ¹´Ã³ ɺ¸½È´ ³·¸½³ ¸´»¸°»¸°¸·ÆÇ·¯³ ¼Á¼¸¸È¸¯É´¿´¸¯Ç½É´¿³»´»º´É³µ³¾´¸»±° ¾´¯¸µ´½ ÉÇÅ´¯´ É»³¿½ Ç´¿½ ³¸»² ÉÇ°±³ °±¿³¸»¯¸ÇµÁ¾´¸¿Æ»º¿½ƸüǴ¸ǽ°±¿³ É´½´»¶´¼¸°¸°¶É¼¸¸¶³´²¸ÆÃɳ»Á É´¯¸Ç° ´¿»È ¼¸Á´°Æ³ ¼¸Ç´²½³ ¾°´½º´ ²´Á´¸Ã´¸³¿Ã´¯¶°·½° ¹´Ã³¾´²Á´½»¼¸¯°³¼¸º´Ç°µ¯

ĜčĚćĔĆĚăą

¾´É¸Á»

³°³¯° ¼º»È °´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ PDDUHKHW#SXVKSLUVXPFRLO 

ilg`v``ehvcmlj i

³¶ÃȽ»É´¿ºÇÅ´¸¯¿Ã¾¸µ±½_²…ÁÈɾ´È¶Ç°´·Æ´¯_¾´¸»±

ɋɬɚɪɲɟɥɟɬ

 É´Áȳ¾¸°ÇÈÆɳ»

ÀÆû· admin@pushpirsum.co.il

³ÇºÈ³»

³Æ¸ÉÁ³ǸÁ°²ÇȽ ¼¸Ç¸ÁųµºÇ½»´½ cŽhmljlkgaum

 É°È°¯»

»º¿½³¸¿´²¯

ƸüǴ¸ǽ ¾´¸¿Æ»º¿½ °±¿³¸»¯¸ÇµÁ

¾´¯¸µ´½³´³È¸¯³

Ç´¿½³¸»²ÉÇ°± °±¿³¾´¯¸µ´½ÉÇÅ´¯

¾¶°½³» ¯½¸¯

¼Á²²´½É³»¹¸¯ É´¿¸¶°ɲǶ

¸È±Ã½ É´Æ´¿¸É´É´³½¯ ɸÁ¸°È³³Ç²È° ÇÁÈ° ɸÁ¸°È³³Ç²È³

É´Æ´¿¸É´É´³½¯¸È±Ã½ ±¸½¸ ¾´²²»¯³ÈÁ³Æ󻳿½¾´²²¸»¯»Ëº¿½½Á°ǸȸÇ´´¸²´Æ´´¸È¼´ÀÇÃËÈ´Ã˻˴½ ¼·´»»·¸»¾½²¿¸´³¸»´¸°´Å¸Á¾½²¿¸´³¸»´¸´¸²´·ÀÉ»³¿½°´»Æ·Àɸ¿´ÇÈɺǴÁ ¾ ½ ´ Ç Ã ³ ± ¿ ¸ ¯  É ¸ ° ¸ · Ç · À ¸ ¿ ¸ ½ ² ¯ É » ³ ¿ ½ ¸ Æ À ° ² » ´ ½ ¸ ² Á  · ¿ Ç · ¿ ¸ ¯ ¾ ´ ² ² Ç ´ ²  ¼ » Å

a d m i n @ p u s h p i r s u m . c o . i l | w w w. a d h b a i t . c o . i l ÀÆà »·È° ²É ¼¸Ç¸ÁųµºÇ½»´½ È° É´°¯³ʶÇɺÇÁ½³É°´Éº ¯´³Èǽ´¶»º¼ÀÇû´¯»°Æ»É°¸¸¶ɺÇÁ½³¾¸¯²°»°¼ÀÇý³É´¸Ç¶¯°É´¸°¸·½Ç´Ã¿¸¯³É´°Éº³´É´Á²´½³¾º´ÉÉ´Á²´½³¾º´É»ɸ¯Ç¶¯ɺÇÁ½³¾¸¯ É´¿´½É´²¸¸°ÉºǸµ¶½´¿¿¸¯ɸ°³²ÁɺÇÁ½³»È°Éº°Ǵȸ¯¯»»´¿½½Æ»¶´¯¯´³Èǽ´¶»ºƸÉÁ³»¾¸¯ɸ°³²Á»É´Ç´½È³Æ¸ÃDZ³´°´Å¸Á³É´¸´ºµ

ɸ°³²Á°¼´ÀÇû Ç°É´Á°±_Çɸ½_¼¸°³»_ǽ´Á_Á°Èǯ°°ǸȸÇ´´¸²°Æ»´¶½³¶ÃȽ»É´¿ºÇÅ´¸¯¿Ã¾¸µ±½ɸ°³²Á ¾»´Æ¿¸»¼³Ç°¯É´°´·É´²¸½²´¯½·Á½ȸÉ´ÁDZ½¯»»¼¸È¿¯»¸º¸¿´¸À¸¿½¸É²½»·´·¸Å
ÆIJ®»¿²ÃÄ»º¿±½Æ±Ç­¹¶´Ç±¹ º¶°¹¶²º¶Å®¯DzÅÁ¾ˆ ¶¿²ÃÄ»ŲÁ¶­ˆ ¿²®ÄŲÁ¶­ˆ º¶¶½Å²Á¶ÃǶ¶½®ˆ ¶­²ÁÅŲĶ°ÁŲĶ½»ˆ ±²²¿Æ²Dz®¯®²Ã¶¿ˆ º¶¾¶ÅÇŶ³Æˆ ¶­²ÁŶ²¾¶¿ˆ ±¶¯²¹²¾Ä¹Áň Dz»´º¶½®­®¶²¾¶¿ˆ DzIJ½¶Ç¶²¾¶¿ˆ Dz¹¸²®Å¿DzIJžÇˆ

¼Ã°Â·¸´¹Äû

ý´Ä¬°Á´½ ¸´·¬Â¹°

¼Ã°Â·¸´¹Äû

Å´«°¿Ã¯Â´³¹¼°Â ¸´·¬Â¹°

Åô±Ä¼Ã°Â ý´ÄÅ·²¯°

ð´®¿ð´»¹¼Ã°Â ¯°°½Ä°Å°¬­¬°Á´½

º¶°²»¶¹±º²¶¾®Ƕ»²­¹½®±»²¹Á¶° Dz¶¿²ÃÄ»±°²®¿Dz¸Å¿ˆDzÁ¶Ä»²Dz¶¿²ÃÄ»º¶°²»¶¹Dz¶½¸Çˆ¶¿²ÃÄ»±ŲƸ»±²º¶Å²»±®µ¶»É´°´ÇƳÉ´¸´½»Éȳ³¸²Á´½¸·Çû´¼¸¿´º²Á»

¾´ÀÇà ±À½´É¼¸½È³¾½¹»³¿É¸¿È³²¸¶¸³»´Æ³É°¯¸³¹É¿¸°·´·¸Å


¾´ÀÇà ±À½´É³¿´È¯Ç»¸É°³¯È³»¯ɯÇÉ´¸°°³´¯¸¿¯¸º¯Å´½¸¿¯¾Æ²µ½¸¿¯È»ºº·´·¸Å
ilg`v``ehvcmlj i

³¶ÃȽ»É´¿ºÇÅ´¸¯¿Ã¾¸µ±½_²…ÁÈɾ´È¶Ç°´·Æ´¯_¾´¸»±

»º¿½³¸¿´²¯

ƸüǴ¸ǽ ¾´¸¿Æ»º¿½ °±¿³¸»¯¸ÇµÁ

¾´¯¸µ´½³´³È¸¯³

Ç´¿½³¸»²ÉÇ°± °±¿³¾´¯¸µ´½ÉÇÅ´¯

¾¶°½³» ¯½¸¯

¼Á²²´½É³»¹¸¯ É´¿¸¶°ɲǶ

¸È±Ã½ É´Æ´¿¸É´É´³½¯ ɸÁ¸°È³³Ç²È°

עד הבית גיליון 120  

עד הבית גיליון 120

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you