Page 56

Ние сме повече от мама и тате

Най-прекрасният подарък на света

Àâòîð: Ìàðèàíà Ìàéåð

Òàòêî Êîñòàäèí (40ã.) å èíæåíåð â EVN Áúëãàðèÿ, Òîïëîôèêàöèÿ, âå÷å 15 ãîäèíè. Ìàìà Èëèàíà (39ã.), ñúùî å èíæåíåð ïî îáðàçîâàíèå, íî ïðåäïî÷èòà ïî-ñïîêîéíàòà ðàáîòà â îôèñ, êúäåòî ñå îòíàñÿò ñ ðàçáèðàíå êúì ìíîãîäåòíîòî é ñåìåéñòâî è òðóäíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ îòãëåæäàíåòî íà ìàëêè äåöà. Êàêà Äèëÿíà (13 ã.) å ó÷åíè÷êà è îáîæàâà ìàëêèòå ñè áðàò÷å è ñåñòðè÷å. À òå - Êðèñòèÿíà è Àëåêñàíäúð ñà âå÷å íà öåëè 2 ãîäèíè è ïîëîâèíà è ñà äîñòàòú÷íî ãîëåìè, çà äà õîäÿò íà äåòñêà ÿñëà. Âèæòå êàê îòãîâîðèõà ñåìåéñòâî Êîñòàäèíîâè íà íàøèòå âúïðîñè è ñïîäåëèõà öåííèòå ìîìåíòè, òðóäíàòà ÷àñò è çàáàâíèòå ìèãîâå îò òîâà äà îòãëåæäàø è âúçïèòàâàø ìíîãî äåöà.

54

purvite7.bg

Първите седем, Брой Пролет 2013  

Безплатно списание за новото поколение родители

Първите седем, Брой Пролет 2013  

Безплатно списание за новото поколение родители