Page 56

ERİŞİYORSAM VARIM! Fotoğraf Sergisi

AccessAbility Exhibition

23-30 Mayı s 2016 Goethe - I nst i t ut Ankara

23-3 0 Ma y 2016 Goeth e-In stitut A n ka ra

İsveç ve Türk iye’den 22 p o rtre ve o n la rın i çte n h ayat hikayelerind e n o luş a n ‘Eriş iyo rs a m Va r ı m’ /AccessAbility S e rgis i İsta nb ul’d a n so nra şimdi de Ankaralıla rla b uluş uyo r. BM Eng elli Hak ları Sözleşm e s i’ ne gö re o n urlu b ir ya şa m sürmek herkesin h a k k ıd ır. Bu n o k ta d a n ha reketle tasarlanan se rgid e fa rk lı ya ş ve e ng elli gruplarından birey le rin h ayatla rını ko nu a lan portrelere ye r ve riliyo r. S e rgid e ; po r t re leri bulunan k işil e rin h ikaye le ri s aye s in d e g ünlü k yaşamda karşıla ştık la rı zo rluk la rı e nge lli pe r spek tif inden anlam a ve to p lum iç ind e e şi t ve onurlu bir yaşam a s a hip o lm a la rı iç in ta leplerinin neler olduğun u ö ğre n m e fırs atı bulu yo ruz.

To l i ve w i th d i g ni t y, re g a rd l e s s of d i sa b i l i ty, i s a hum a n r i g ht a ccord i ng to the UN Conve nti on o n the Ri g hts of Pe r sons w i th Di sa b i l i t i e s . W i th t hi s i n m i nd , the ex hi b i ti on hi g hl i g ht s the l i ve s of 22 ord i na r y p e op l e of a l l a g e s f rom Tu r key and Swe d e n l i v i ng w i th d i sa b i l i ty. Throu g h t he i r i nt i m a te stor i e s we g et a n u nd e r sta nd i ng of t he cha l l e ng e s tha t they fa ce a nd the i r de m a nd s to ta ke a f ul l , e q ua l a nd d i g ni f i e d ro l e i n soci ety a t l a rg e .

“Er i şi yorsam Varım Anka ra ! ” s e rgis i; İsve ç Enst i tüsü, Ruh Sağlığın d a İns a n Ha k la rı G iriş im i De r ne ği (RU Sİ HAK), En ge lli Ka d ın D e rn e ği ( ENGKAD) ve İsveç Kon s o lo s luğu Kültür İş le ri B ö lümü’nün birlikte orga nize ettiği b ir p ro je d ir. Se rg i , 23-30 Mayıs 2016 ta rihle ri a ra s ın d a Go et he-I nstitut Ankara’d a z iya ret e d ile b ilir. Se rg i lenen portrelere ait tüm foto ğrafla r ve hi kayeler, görme en ge lli ziya retç ile r iç in se sli o larak betimlenm iştir. S e rgi a la nın d a da ğ ı t ı lan kulaklıklar ara c ılığıy la d ileye n zi ya retçiler sergiyi geze rke n s e s li b etim le m ey i di nleyebilirler. “Er i şi yorsam Varım Anka ra ! ” S e rgis i’nd e s izle ri de a ra m ızda görmek te n m utluluk d uya rız.

54

Er i ş i yor sa m Va r ı m ! / Acce s sA b i l i ty E x hi b i ti on, is a co- p rod uct i on by the Swe d i s h I nsti t ute , Ruh Sa ğ l ı ğ ı nd a İ nsa n Ha kl a r ı G i r i ş i m i D e r ne ğ i ( R US İ H A K ), Eng e l l i Ka d ı n D e r ne ğ i ( E NG K A D) and the se ct i on for Cu l tu ra l Af fa i r s a t the Swe d i s h Cons u l a te . T he ex hi b i ti on ca n b e v i s i te d b et we e n 23 -3 0 Ma y 20 1 6 a t G oet he - I nsti t ut A nka ra . For a l l por tra i t s a nd the i r stor i e s , a ud i o d e scr i pt i on i s prov i d e d . V i s i tor s w ho a re b l i nd or ha ve v i s u a l im p a i r m e nt w i l l ha ve the op p or t uni ty to u se h e a d sets to l i ste n to a ud i o d e scr i pt i ons of the v i s ua l m a te r i a l s . It woul d b e a g re a t p l e a s u re for u s to m e et yo u a t the ex hi b i ti on!

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement