Page 52

OT İ Z M DOSTU G Ö S T ER İM A nka ra Engelsiz F ilm ler Fe stival i, il k kez g eçti ğim iz yıl gerçekle ştird iği O tizm Dostu Gösterim ile ot iz m spe k tru m b ozu k l u ğu yaşayan çoc uk ve gençler için d e e rişil e b il ir ol maya d evam ediyor.

Yö n et m e n l i ğ i n i Ma r k O s b o r n e’ u n ya pt ı ğ ı , 2015 ya p ı m ı Kü ç ü k Pre n s a d l ı ca n l a n d ı r m a f i l m i n i z l e n e b i l e ce ğ i O t i z m D o st u G ö ste r i m ka p s a m ı n d a : -G ö ste r i m l o ş b i r s a l o n d a g e rçe k l e ş e ce k .

Oti zm spek trum boz uk l u ğu yaşayan b ir b irey i çi n si nemaya gitmek çeşitl i n ed enl er yü zü nd e n sı kı ntı lı olabiliyor. Ot iz m Do stu G ö sterim sı rası nda bu rahat sız lığa ne d en o l an çe şitl i çevres el et kenler ortadan kal d ırıl arak u ygu n or tam yarat ılıyor.

-S e s s evi ye s i d ü ş ü k t u t u l a ca k . -S e a n s ö n ce s i h e r h a n g i b i r ta n ı t ı m f i l m i ya d a re k l a m g ö ste r i l m eye ce k . -S ey i rc i l e r g ö ste r i m s ı ra s ı n d a s a l o n d a y i ye ce k ve i çe ce k b u l u n d u ra b i l e ce k l e r. -S ey i rc i l e r g ö ste r i m s ı ra s ı n d a s a l o n d a d i l e d i k l e r i g i b i h a re ket e d e b i l e ce k l e r.

KÜ Ç Ü K P RE N S S ahra çölüne düşen b ir p il ot, g ök taşındak i ev inden yer y üzüne inmiş bir pren s o l d u ğu n u söy leyen k üçük bir ço cu k il e ka r ş ı laşır. P ilot uçağını tamir ed erken, Küçük Prens on a ev i, çevredeki diğer gök taşl arı ve oraların ahmak sakinle rin e d air hi kaye ler anlat ır.

50

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement