Page 50

MİNİK KUŞ YELLOWBIRD GUS / PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE

Fransa, B e l ç i ka • France , Be l g i u m 2 0 14 , 9 0 ’, Re n k l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Di rec tor: C h ristia n D e V ita Sen a ryo • Sc reenplay: A nto in e Ba rra ud Gö r ü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy : L a ure nt Fle utot Mü zik • Mu sic : Stephen Wa rb e c k Ya p ım Produ c t i on: Team TO, Ha ut et Co urt, Pa na c h e Pro du c tions, Rhône-Alp e s C in é m a , L a Co m p a gn ie Ci né matographique

Bi r ka hramanın öy k üsü; e n b e k le nm eye ce k o la nın . . . Gu s, yuvasını hiç terk etm e m iş , ya lnız ve ça re s izce b ir a i le a rayan minik bir ku ştur. A nca k Afrika’ ya ya ptık la rı g ö çte kendisini sürünü n lid e ri o la ra k b uld uğu y ıl he r şey de ğişir. A he ro’s jo urney… with a m ost u n likely h ero … Ye llow bird is a teeny tiny o r ph a n ed bird . A bird t h a t h as never lef t the nest, h a s n o fa m ily, yet d espera tely wants one- Tha t is , unt il h e fin d s h im self lea d in g a floc k on their a nnua l m igra t io n to Afr ica .

48

C HRISTIAN D E VITA We s An de rson ve Tim Burton gibi yön etme n le rle çalışmış olan De Vita, 20 y ılı aşkın süre dir sin e ma ve te lev izyon için yapılan çizgi filmle rde çe şitli görev le r üstle n di. İki boy utlu an imasyon larda çize r olarak başladığı kariye rin de Disn ey, Warn e r Bros, Aardman ve Fox gibi çe şitli stüdyolarda story board çize ri ve yön etme n olarak görev aldı. Havin g wo rked c losely with We s An de rso n an d Tim Burto n an d with ove r 20 ye ars expe rie n ce in carto o n s fo r televisio n an d c in e m a, in itially as a traditio n al 2D an im ato r, th en as sto rybo ard artist an d fin ally as direc to r, h e h as wo rked fo r studios as diverse as Disn ey, Warn e r Bros, Aardm an an d Fox.

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement