Page 49

K U Z UL A R Fİ R A R DA SHAUN THE SHEEP

Bir le şik Krallık • Unite d Kingdom , 2 01 5, 8 5’, Re nk li • Color, Türkçe • Turkis h 2016 Toronto Fil m Ele şti rm e n le ri Bi rli ğ i Ö dü lle ri • Toronto Film Criti c s A ssoc i ati on Awards ; En İyi An im asyon F ilm • Be st Anim ate d Fe ature M A R K B URTO N Yö n et men • Di rec tor: Ma rk Burto n , Ric ha rd Sta rza k Sena r yo • Sc reenplay: Ma rk Burto n , Ric h a rd Sta rza k , Ri cha rd Goleszowski Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra p hy : C ha rle s Co p p i n g , Dave A lex Riddett Ku rgu • Edit ing: Sim Eva n-Jo n e s Mü zik • Mu sic : I lan Esh ke ri Ya p ım • Produ c t i on: Aa rd m a n A nim atio n Fe ature s , A nton Ca pi ta l Entertainment (AC E ) , Stud io C a na l L im ite d

Koyu n Shaun ve çif tlik te k i a rka d a ş la rının gird iği ç ılgın ma ceraları izliyoruz: Sh a un’un ya ra m a z lık la rı ka z a ra çi ftçi ni n kaybolmasına yo l a ç ın ca ; Sh a un, Bitze r ve sür ü nü n geri kalanı büy ük ş e hird e ç iftç iy i k urta rm a pe şi nde maceradan mace raya ko ş uyo rla r. Br i ta nya’da yay ımlanan, Wa lla ce & G ro m it is im li ko medi animasyon seris in d e ilgi çe ke n ka ra k te r Koy un Sha u n, yeni bir stop-m otio n a n im a syo n d izis ine i lha m verdi ve dizinin a rd ınd a n Sh a un b u film le beya zperdeye geldi. Wi tne ss the epic a d vent u res of S h eep t h e S h a u n a n d hi s fri end s : A s Sha un’s m isc h ief in a d ver tent ly lea d s to the Far mer’s being ta ken fro m t h e fa r m ; S h a u n , Bit zer, an d the flo ck must go to t h e big c it y to resc u e h im , setti ng the sta ge fo r an epic a d vent u re. Follow ing the growing interest in t h e c h a ra c ter of Shau n in the fa mo us Br it ish a n im a ted T V ser ies Wallace & Gro mit, first h e got h is ow n sto p- m ot io n T V sh ow a nd now he is in t h ea t res w it h h is n ew m ov ie.

Tav uklar F irarda ile Oscar ve BAF TA ödüllü Wallace & Gromit Yaramaz Tavşan a Karşı filmle rin de Aardman Studios’un se n arist e kibin de ye r alan Burton , BBC F ilms, Workin g Title , Un ive rsal, Fox , Warn e rs, Disn ey ve Dre amWorks gibi ün lü stüdyolarda se n arist olarak görev aldı. Ortak se n aristi ve ortak yön etme n i olduğu Kuzular F irarda, ke n disin in ilk uzun metrajlı yön etme n lik de n e me si. He h as en joyed a lo n g h isto ry with Aardm an Studios, h avin g bee n a write r o n both C h ic ken Run an d Wallace an d Gro m it Curse of th e We re -Rabbit, wh ic h wo n an Acade my Award an d a BAFTA. He h as wo rke d as a sc ree nwrite r fo r B B C Film s, Wo rk in g Title, Un ive rsal, Fox, Warn e rs, Disn ey an d DreamWo rk s. Sh aun th e Sh e e p: Th e Movie, wh ic h h e co -wrote an d co -direc te d, h is is fe ature dire c to rial debut.

R I C H A R D S TA R ZA K 1983’te Aardman Studios’a katılan Starzak, Morph ve Rex th e Runt gibi an imasyon dizile rin de se n arist ve yön etme n olarak çalışıp Ide nt isimli kısa bir an imasyon film çe kti. Rex th e Runt için yazdığı ve yön ettiği 13 bölümle Carlton Ödülü’n ü kazan an Starzak, BAF TA ödüllü Robbie th e Re in de e r adlı te lev izyon programın ın da yön etme n iydi. He jo in ed Aardm an Studios in 19 83, wh ere h e wo rke d o n th e an im ated se rie s Mo rph , h is own an im ated film Ident an d Rex th e Runt pilot film s. He h as written an d dire c te d 13 e piso des of Rex th e Runt an d h as wo n th e Carlto n Award, an d dire c te d th e BAFTA Award-win n in g Ro bbie th e Rein dee r te levisio n spec ials.

ÇOCUKLAR İÇİN • FOR CHILDREN

47

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement