Page 48

KÜ Ç Ü K P R E N S THE LITTLE PRINCE / LE PETIT PRINCE Fra ns a • France, 2015 , 10 8’, Re nkl i • Col or, Tü rkçe • Turk is h

2 0 1 6 Césa r Ödül leri • Césa r Awa rd s; En İyi A ni m asyo n Fi l m • Be st A n i ma te d F i l m

Yö n et men • Di rec tor: Ma rk Os b o rn e Sena r yo • Sc reenplay: Ire na Brign ull, Bo b Pe rs ic h etti Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: Kris Ka p p Ku rgu • Edit ing: C arole Kravetz Ay ka n ia n , Matt L a n d o n Mü zik • Mu si c : Richard Ha rvey, Ha ns Z im m e r Ya p ım • Produ c t i on: Ony x Film s , Ora nge Stud io, On Ani mation Studios Sa hra çölüne düşen bir p ilot, gö k ta ş ın d a k i evin d e n ye r yü z üne inmiş bir pre ns o ld uğunu s öy leye n k üç ük bi r ço c uk ile karşılaşır. Pilot uça ğını ta m ir e d e rke n , Küçük Prens ona ev i, çevre d e k i d iğe r gö k ta ş la rı ve o ra la r ı n ahmak sak inlerin e d a ir hikaye le r a nlatır.

MARK OSB ORNE 1970 y ılın da A. B. D.’n in New Je rsey eyaletin de doğdu. Pratt In stitute ve Californ ia In stitute of Arts’ta e ğitim göre n Osborn e , Kun g Fu Pan da ve Sün ge rBob KarePantolon filmle rin de ki yön etme n lik ve yapımcılık görev le riy le tan ın ıyor.

Fi lm, Antoine de Saint- Ex up é ry ’nin 194 3 y ılın d a ya zdı ğ ı ve bir klasik halin e ge le n ay nı is im li ro m a n d a n uya r la ndı ve ilk gösterim i ge ç tiğim iz y ıl C a n ne s Film Festi va li’nde yapıldı.

Bo rn in 1970 in New Jersey, U SA. He studie d at Pratt In stitute an d Califo rn ia In stitute of Arts. He is a direc to r an d pro duce r, k n own fo r Kun g Fu Pan da an d Th e Spo n g eBo b SquarePants Movie.

T h e sto ry centers o n a pilot w h o c ra sh - la n d s in t h e Sahara d esert a nd co m es a c ross a lit t le boy w h o says h e is a prince fa llen to Ea r t h fro m h is h o m e o n an astero id . A s the pilot repa ir s h is pla n e, t h e lit t le pri nce rega les him with sto r ies a bo u t h is h o m e a n d the foolis h inha bita nts of n ea r by a stero id s.

Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2008 Kun g Fu Pan da

T h e movie, which is ba sed o n t h e c la ssic n ovel of Antoi ne d e Sa int-Exup ér y ’s t h a t wa s pu blish ed in 1943 , ma d e its premiere a t Ca n n es F ilm Fest iva l la st ye ar.

46

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement