Page 45

OR M AN THE JUNGLE Tür kiye • Tu rkey, 20 15, 1 3 ’3 8 ’’, Re nkl i • Col or, Türkçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Direc tor: On ur S ay la k , D o ğu Ya ş a r A ka l Sena r yo • Sc reenplay: Ha ka n G ün d ay, On ur S ay la k , Do ğ u Yaşar Akal Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: Fez a Ç a ld ıra n Ku rgu • Edit ing: Ali Ag a Mü zik • Mu sic : U ygur Y iğit Oy u n cul ar • Cast : Selim Bay ra k ta r, Muh a m m e d Uzune r, Tu ba Büy üküstün, Mustafa Uğurlu, Mavi Me rca n

Hi çli ğ i n ormanı megake nt İsta nb ul’ un gö b e ğind e Su r i ye’dek i savaştan ka ça n Om a r ve ik i k ızı ya ş a m müca delesi vermekted ir. D ünya n ın b ütün a c ıla rın ın ve zevklerinin yaşandığ ı b u ş e h ird e , m e m le ketind e bayı ndır memuru olan Om a r a d eta d ile n c i d urum una düşmüş, hayatını bir bi linm ez lik üze rin e inş a etm eye ça lı şmaktadır. In th e hea rt of Ista nbu l, t h e fo rest of n ot h in gn ess an d a mega city, Omar a n d h is d a u ghter st r u ggle for the ir lives a fter f lee in g t h e wa r in Sy r ia . I n t h is c i ty w i tnes s ing a ll the so r rows a n d plea su res of t h e world, Oma r, who wa s o n ce a P u blic Wo r k s officer in hi s h omela nd , sta rts liv in g like a begga r a n d t r ies to bui ld his life o n a n utter o bsc u r it y. .

O NUR SAY L A K 1977 y ılın da An kara’da doğdu. Bilke nt Ün ive rsite si, Müzik ve S ah n e S an atları Fakülte si, Oy un culuk Bölümü’n ü bitirdi. Okuldan mezun olduktan son ra bir çok sin e ma filmi, TV dizisi ve tiyatro oy un un da oy un culuk yaptı. Bo rn in 1977, in An kara. He g raduated fro m Bilkent Un ive rsity, Fac ulty of Music an d Perfo rm in g Arts. Fo llowin g h is g raduatio n , h e ac ted in vario us m ovie s, TV serie s an d th e ater plays.

DO ĞU YA ŞA R A K A L 1985 y ılın da An kara’da doğdu. Bilke nt Ün ive rsite si Müzik ve S ah n e S an atları Fakülte si, Tiyatro Re jisörlüğü Bölümü’n ü bitirdi. Kadir Has Ün ive rsite si F ilm ve Drama Programı’n da y ükse k lisan s yaptı. Mezun iyetin in ardın dan Dev let Tiyatroları, An kara San at Tiyatrosu ve birçok tiyatroda yön etme n lik yapmaktadır. Bo rn in 19 85 , in An kara. He g raduated fro m Bilkent Un ive rsity, Fac ulty of Music an d Perfo rm in g Arts. He rece ive d h is MA in Kadir Has Un iversity o n Film an d Dram a. He h as be e n wo rk in g as a dire c to r at th e aters suc h as Turk ish State Th eater, An kara Art Th eater an d m any oth ers.

UZUN LAFIN KISASI • THE LONG & SHORT OF IT

43

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement