Page 44

KA R A D E N İ Z BLACK SEA Türkiye • Tu rkey, 2 01 5, 2 7 ’, Re nkl i • Col or, Türkçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Direc tor: Ula ş Ka ra o ğlu Sena r yo • Sc reenplay: Ula ş Ka ra o ğlu Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: A li C ih a n Yılm a z Ku rgu • Edit ing: Güney S o k ullu Mü zik • Mu si c : Özgür Kuş a ko ğlu, Ce m Ya z ıc ı Ya p ım • Produ c t ion: Uk A rt Pro d uc tio n s Oy u n cul ar • Cast : Ali Atilla Ş e n d il, Büle nt Em in Ya ra r, Mehmet Avdan, İ brahim G ünd o ğa n, Fehmi Karaarslan, Özgü n A ka çça

Devr i mci bir hareketin 5 k iş ilik lid e r ka d ro s u, g e rçek leştirdikleri bir ey le m s o n ra s ı ülkey i te rk etme k zorunda kalırlar. Aya rla d ık la rı b a lıkç ı te k ne s iy le Ka ra deniz üzerinden Bu lga rista n’a ka ç m ay ı p la nla rla r. Bu zo r lu ve tehlikeli yo lc uluk o n la rı, b irb irle rin e ve i çi nde bulundukları ha re kete o la n b a k ış la rını so rg ulamaya itecek tir. A group of 5 peo ple wh o a re t h e lea d er s of a revolutio na ry movement is fo rced to lea ve t h e country a f ter a n a ct they rea lized . T h ey m a n a ge to arrange a f is her bo a t w it h w h ic h t h ey pla n to flee to Bulgaria f ro m Turkey v ia t h e Bla c k S ea . T h is d iffic u lt an d da ngero us jo urney resu lt s in t h e qu est io n in g of the mselves a nd the pe r sisten ce of t h eir o rga n isa t io n .

ULAŞ K ARAOĞLU İstan bul Ün ive rsite si, Fe lsefe Bölümü’n de n mezun oldu. 1996 ve 2008 y ılları arasın da çe şitli de rgile rde fe lsefe ve politika üze rin e yazılar yazdı. Atölye Yay ın ları’n ın 1998 ve 2003 y ılları arasın da yasal sah ipliğin i üstle n di ve bu dön e mde çe şitli politika, fe lsefe ve san at kitapların ın yay ımlan masın a katkıda bulun du. 2000 y ılın dan be ri Live Nation Ente rtain me nt firmasın da çalışmaktadır. He g raduate d fro m Istan bul Un ive rsity Fac ulty of Ph iloso phy. Betwe e n 19 9 6 an d 2008 h e wrote vario us artic le s o n ph iloso phy an d po litic s in diffe re nt m ag azin e s. He was respo n sible fo r th e le g al an d e co n o m ic affairs of Atö lye Publish in g Ho use fro m 19 9 8 to 2003 wh ic h publish e d vario us bo o k s o n po litic s, ph iloso phy an d art. He h as be e n wo rk in g at Live Natio n Entertain m e nt Co m pany sin ce 2000. Filmo grafi • Film o graphy 2012 Böce k

42

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement