Page 42

HUR ŞİT Tü rki ye • Turkey, 2 0 1 5 , 8’, Re n k l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Di rec tor: S e lce n Yılm a zo ğlu Sena r yo • Sc reenplay: S e lce n Yılm a zo ğlu Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy : İlkay Iş ık Ku rgu • Edi t ing: Mahir Birav Ya p ım • Produ c t ion: 3 Film s Oy u n cul ar • Cast : Mutluca n Ka hve c i, Ha ka n Yıld ız , Leyla Uner Ermaya, Ade m Yavuz Öz ata

Hur şi t, annesi ve engelli a b is i ile b irlik te Ka pa dok ya’da yaşamak ta d ır. Kura n k urs und a ö ğ re nd iklerinin, çev res in d e ya ş a na nla rd a n ço k d a h a fa r klı o lduğunu görür. Ço c uk la rın, iy iliği ve ho ş gö rüy ü büyü klerinden öğrendiği gib i k in i ve n efreti d e o nla rdan öğrenebileceğin i fa rke d e r. Te k a m a c ı ö n ya rg ı la rdan ve ay rımcılık ta n s ıy rılıp, s a d e ce iy i b ir i nsa n olmaktır. Hurşi t lives with his mot h er a n d d isa bled brot h er i n Cappa d o cia . He realizes t h a t w h a t h e lea r n s a t Quran les so ns a nd how t h e life go es o n a ro u n d h im di ffe r fro m ea ch other. He, t h en , figu res o u t t h a t ju st as c h i ldren ca n lea rn t h e co n cept s of go o d n ess a n d tole rance f ro m their el d er ly, t h ey ca n lea r n t h a t of hatre d a nd grud ge f ro m t h em to o . H is o n ly pu r pose i s to be a go o d perso n w it h o u t bein g a ffec ted by pre j udice a nd d iscrimin a t io n .

40

SELC EN Y ILMAZOĞLU 1986 y ılın da An kara’da doğdu. An kara Ün ive rsite si’n de öğre n ciy ke n set fotoğrafçılığı yapmaya başladı. New York F ilm Akade mi’ye gide re k yapımcılık e ğitimi aldı. Şu an se n arist, yön etme n ve yapım tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Sh e was bo rn in An kara in 19 86 . Sh e started to wo rk as a still ph oto g raph er wh ile studyin g at An kara Un iversity. Sh e studie d pro duc tio n at New Yo rk Film Acade my. Sh e is n ow wo rk in g as a sc riptwrite r, direc to r, an d pro duc tio n de sig n er. Filmo grafi • Film o graphy 2014 Ay n a Th e Mirro r

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement