Page 41

G R İ B Ö LG E MOTHER VIRGIN NO MORE Türkiye • Tu rkey, 2 01 5, 7 ’1 5’’, Re nkl i • Col or, Tü r kçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Di rec tor: D e rya D urm a z Sena r yo • Sc reenplay: D e rya D urm a z Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Me rye m Yavu z Ku rgu • Edit ing: Deniz Ç izm e c i Ya p ım • Produ c t ion: G iyotin Film , Cub u Film Oy u n cul ar • Cast : Naza n Ke s a l, Na z lı Bulum

Bi r ha stane odasında beya z tava n üze rind e , e le k triği sürekli bir cızırtı eşliğin d e k üç ük k üç ük ke s ilip ge ri g e le n ince uzun bir f lore s a n la m b a , yattığı ye rd e n la mbaya bak makta olan ge n ç b ir ka d ın ı iç d ünya s ın d a bi r yo lc uluğa çıkarır. Es k i b ir a lış ka n lığın ı, s in iri bozu lunca güldüğünü hatırla r. G e n ç ka d ının ta m ka r şı sı n da onu çok seve n a n ne s i oturm a k ta d ır. A n ca k g e nç kadın hakkında b e k le nm eye n b ir ge rçe k o rtaya çı ktı ğ ı nda, koşulsuz sevgiye d aya nm a s ı ge re ke n a n ne kı z i li şkisi saf lığını koruya b ile ce k m id ir a ca b a? A w h i te ceiling, with a lo n g w h ite flo rescent light that keeps flickering, ta kes a yo u n g wo m a n d ow n m e m ory la ne… She reca lls h er o ld h a bit, la u gh in g w h e n nervo us . Sitting r ight a c ross t h e yo u n g wo m a n i s h e r loving a nd protec t ive m ot h er. Bu t w h en a n unex pected truth a bo u t t h e yo u n g wo m a n is revea led to th e mother, will this ca r in g rela t io n sh ip rem a in pure and unta inted ?

D ERYA D URMAZ Ekon omi, İn san Hakları Hukuku ve Oy un culuk e ğitimi alan oy un cu ve yön etme n De rya Durmaz’ın yazıp yön ettiği ilk kısa film Ziazan 19 ülke de 43 fe stivalde n 11 ödül aldı. İkin ci kısa filmi Gri Bölge , Be rlin F ilm Fe stivali Ge n e ration 14plus Kısa F ilm Yarışması’n a se çile n Durmaz, Toronto F ilm Fe stivali, Yete n e k Laboratuvarı 2015’e se çile n 20 umut vaat e de n ye n i sin e macı arasın da ye r aldı. Durmaz ay n ı zaman da bu y ıl ge rçe kle şe n Be rlin F ilm Fe stivali’n de Be rlin ale Tale nts 2016 programın a se çile n umut vaat e de n ye n i sin e macılardan biri oldu. Studied Eco n o my, Hum an Rig hts Law an d Ac tin g , direc to r an d ac tress De rya Durm az’ s first sh o rt film Ziazan re ceive d 11 awards fro m 43 fe stivals in 19 co untrie s. Her se co n d sh o rt film Moth er Virg in No Mo re was se lec te d to Berlin Film Festival Ge n e ratio n 14plus Sh o rt Film Co m petitio n . Sh e was am o n g 20 em erg in g direc to rs wh o were selec te d to To ro nto Film Fe stival, Talent Lab 2015 . Sh e was also o n e of th e dire c to rs wh o was se lec te d to Berlin ale Talents 2016 pro g ram . Filmo grafi • Film o graphy 2014 Ziazan

UZUN LAFIN KISASI • THE LONG & SHORT OF IT

39

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement