Page 40

ALT I N V U R U Ş GOLDEN SHOT Türkiye • Tu rkey, 2015 , 8 ’40’’, Re nkl i • Col or, Di yal o g su z • No Di a l o g u e

201 5 A l tın Çınar FF • Go l d e n Pl a ne F F; En İyi A ni m asyo n F i l m • Be st Anima ted Sh ort W imbl e don Kı sa FF • W imb l e do n S hor t F F; En İy i An imasyon F ilm • Best Anim ate d Short Harle m FF; En İy i A n i ma syon • Best Animation

Yö n et men • Direc tor: G ö ka lp G ö n e n Sena r yo • Sc reenplay: G ö ka lp G ö n e n Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: G ö ka lp G ö n e n Ku rgu • Edi t ing: Gökal p G ö ne n

Küçük ev lerinde, ışığa m uhta ç b ir ş e k ild e ya ş aya n p a s l ı ma ki nalar, güneşin gelip o n la rı gö k y üzüne ç ıka rd ığı g ünün hayalini k urmak ta d ırla r. Küç ük b ir ış ık , o n la rı a nca k ayak ta tutup haya l k urm aya d eva m etm e le rini sa ğ la r. Fakat mak inalarda n b ir ta n e s i a rtık güne ş i g ö r me k ister ve bunun iç in b ir p la nı va rd ır. Rusty ma chines living i n t h eir sm a ll h o u ses, im a gin e that the s un will co me a n d ta ke t h em to t h e sk y some da y. A s ma ll light, keeps t h em a live a n d dre aming. But o ne of t h e m a c h in es wa nt s to see t h e sun i tself a nd he ha s a pla n fo r t h a t.

38

GÖK ALP GÖNEN 1989 y ılın da Hatay ’da doğdu. İstan bul’da çalışmaların a devam etme kte dir. He was bo rn in 19 89 in Hatay. He still wo rk s in Istan bul. Filmo grafi • Film o graphy 2013 Lume n Fo rest 2010 Güve ç

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement