Page 30

Y Ü ZD E 1 2 . 2 9 12.29 PERCENT Türkiye • Tu rkey, 2014, 90’, Re nkl i • Col or, Tü rkçe • Tur k i s h

Yö n et men • Di rec tor: Ok tay A ltun na r Sena r yo • Sc reenplay: Ok tay A ltunna r Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Ok tay A ltun na r Ku rgu • Edi t ing: Ok tay A ltunna r Mü zik • Mu si c : DT Müzik , Je re my K im m Ya p ım • Produ c t i on: Od a Film

Eng elli bir bedene sah ip o lm a k b ir te rc ih d e ğild ir. Fa kat kişinin var olan ko ş ulla rı ge liştirm e s i, üretm e s i, e ng eli n den değil de ya ptığı iş le rd e n s öz ettirm e s i b ir te rci htir. Eng elli bireylere acıma k , o nla rı b e d e n le rind e k i bi r ta kı m eksikliklerden ya d a fa rk lılık la rd a n d o lay ı muhta ç insanlar olarak gö rm e k ye rine ya ş a m a ka rş ı g ö ste rd ikleri üstün çabay ı ve ö rn e k a lına ca k in s a nla r o lduklarını tüm toplum a gö ste rm e k ge re k m e k te d ir. It i s not o ne’s own choice to h a ve a bo d y w it h di sabi l ities . However, it is a c h o ice t h a t o n e im proves w h at i s a va ila ble, pro d u ces a n d ex presses h is/h er productivity ra ther than h is/h er d isa bilit y. Inste ad of pitying the d isa bled in d iv id u a ls a n d consi dering them a s peo ple in n eed of h elp ju st be cause there a re certa in d efic ien c ies o r d ifferen ces i n th e i r bo d ies , we s ho u ld d em o n st ra te t h eir su per io r thri vi ng in life to the e nt ire so c iet y.

28

OK TAY ALTUNNAR 1980 y ılın da An kara’da doğdu. An adolu Ün ive rsite si’n de Sin e ma ve Te lev izyon ; Prag F ilm Akade misi’n de sin e ma e ğitimi aldı. Çe şitli prodüksiyon şirketle rin de çalıştı. Kurucusu olduğu prodüksiyon şirketin de yön etme n lik yapmaya ve be lge se l film proje le ri üretmeye devam e diyor. Bo rn in An kara, in 19 80. He h as studied C in e m a an d Televisio n at An ado lu Un iversity an d c in em a at Prag ue Film Acade my. Afte r wo rk in g fo r several pro duc tio n co m pan ies, h e fo un ded h is own co m pany. He still co ntin ues dire c tin g an d pro duc in g do c um entaries h e re . Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2013 Fırtın a Storm 2013 Ayaz Vurgun u 2012 Gestus 2009 Tole ran s To leran ce 2007 S is Fog 2005 Gölge Oy un cak Sh adow Toys

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement