Page 29

S E N İ GÖR ÜYOR UM I SEE YOU / JAG SER DIG İsveç • Swe d e n , 2 0 14 , 80 ’, Re n k l i • Co l o r, İsve çce ; Tü rkçe a l t ya zı l ı • Swe d i s h ; Tu r k i s h s u bt i t l e d

20 14 No r ve ç B e l g e s e l F F No r we g i a n D o c u m e nta r y F F; Bi r i n c i l i k Ö d ü l ü • F i r st Pr i ze

Yö n et men • Di rec tor: Sy lve lin Må ke sta d Sena r yo • Sc reenplay: Sy lve lin Må ke sta d Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Erik Va llste n, Davi d Odell, Malin Kor ke a s a lo, Elle n Kuge lb e rg, Sylve li n Måkestad Ku rgu • Edi t ing: Stefan Sun d löf Mü zik • Mu sic : Rebek ka Ka rijo rd Ya p ım • Produ c t i on: Ma nta ray Film A B

Ge nç bir kör kadın, onun p e nce re s ind e n b a ka b ilm e m i z ve ci ddiye alınmama d e ney im in i a nla m a m ız iç in b ize kı lavu zluk ediyor. Seni G ö rüyo rum , Re n a Ya s s ha k k ın d a bi r fi lm . Rena kör, fakat b u o n unla ilgili k üç ük b ir detay. Sıklıkla söy lediğ i gib i; o n un s o runu gö re m iyo r o lma sı değil, toplumun b u d urum a ya k la ş ım ı. A young blind wo ma n lea d in g t h e seein g t h ro u gh he r wo rld a nd her exper ien ce of n ot bein g ta ken se ri ous ly. Her d es ire is n ot to see. It is bein g seen by us. I See Yo u is the film a bo u t Ren a Ya ss. Ren a is bli n d, but tha t is o nly a sm a ll pa r t of w h o sh e is. S h e ofte n sa ys tha t her ma in pro blem is n ot h er v isu a l i m p ai rment, but so ciet y ’s a t t it u d e to it.

SY LVELIN MÅK ESTAD 1987 doğumlu yön etme n ve se n arist Stockh olm, İsve ç’te yaşıyor. Be lge se l ve kurmacan ın iç içe ge çtiği çe şitli kısa be lge se l ve kurmaca filmle r yön etti. Bo rn in 19 87, dire c to r an d sc ree nwrite r Måkestad is base d in Sto c k h o lm , Swe den . Sh e h as dire c te d several sh o rt do c um entarie s an d fic tio n s th at explo re th e bo un darie s betwe e n do c um entary an d fic tio n . Filmo grafi • Film o graphy 2013 Ge n o m dag en 2011 Me n away fro m h o m e 2010 I Use d to Call Him My Love 2008 Te ddyboys

ENGEL TANIMAYAN FİLMLER • FILMS WITHOUT BARRIERS

27

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement