Page 26

H E D İ YE THE PRESENT Alma nya • Germany 20 14, 4’, Re nkl i • Col or, İ ngilizce ; Türkçe altyazı l ı • Engl is h; Turkis h s ubtitl e d

20 15 A n i m alada FF; En İy i Kı s a C a n l a n d ı r ma F i l m • Be st A n i ma te d Short F il m A ri an o FF; En İy i Kı s a Ca n l a n d ı r ma F i l m • Be st A n i ma te d Short F il m Au sti n FF; S ey i rc i Ö d ü l ü • Au d i e n ce Awa rd Bu c h e o n Can lan dı rm a Fe sti va l i • Bu c h e o n An i m a ti o n Fe sti va l ; S ey i rc i Ö d ü l ü • Audie nce Award Ka l i fo r n i ya Kı s a F i l m Fe st i va l i • C a l i fo r n i a Sh orts Fe sti val En İy i Kı s a C a n l a n d ı r ma F i l m • Be st A n i ma te d S h o r t F il m Kan ada FF • Can a d a F F; En İy i C a n l a n d ı r ma • Be st A n i ma t i o n Ri ve rRu n FF; Jü ri Ö d ü l ü • Ju r y Pr i ze T i me l i n e F F; En İy i Kı s a F i l m • Be st Short F il m V i rg i n i a F F; S ey i rc i Ö d ü l ü • Au d i e n ce Awa rd

Yö n et men • Direc tor: Ja co b Frey A n ima syon • Animat i o n: Ja co b Frey Sena r yo • Sc reenplay: Ja co b Frey Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Ja co b Frey Ku rgu • Edit ing: Jacob Frey Mü zik • Mu si c : Tobias Bürge r Ya p ım • Produ c t i on: F i lm a ka d e m ie Ba d e n -Württe m b e rg

Bi r ço cuk, dışarıda oy na m a k ye rin e e k ra n b a ş ın d a vi deo oy unu oy namak la gün ünü ge ç irm e k te d ir. Bir g ün a nnesi ona bir sürp riz ya p m aya ka ra r ve rin ce , di kkati dağılır. A b oy ra ther s pend s his t im e in d o o r s pla y in g vi de oga mes instea d of d iscover in g w h a t s wa it in g in front of the d o o r. One d a y h is Mu m d ec id es to get a li ttle surprise fo r his son , w h ic h m a kes it h a rd fo r h im to concentra te o n his v id eo ga m e.

24

JACOB FREY 1984’te doğan Jacob Frey, F ilmakade mie Bade n -Württe mbe rg’de Can lan dırma de rsle ri almadan ön ce S an at ve Tasarım okudu ve grafik tasarımcı olarak çalıştı. Karakte r an imasyon u ve yön etme n liği alan ın da uzman laşarak pe k çok öğre n ci proje sin de çalıştı ve kısa filmle r çe kti. Los An ge le s’taki Psyop adlı can lan dırma stüdyosun da uluslararası de n ey im kazan dı. Bo rn in 19 84, Jaco b Frey studied Art an d De sig n an d wo rked as a g raph ic desig n er befo re tak in g up studie s in An im atio n at th e Film akade m ie Bade n -Württem berg . He spe c ialize d in c h arac te r an im atio n an d dire c tin g , wo rk in g o n m any stude nt pro jec ts as well as dire c tin g h is own sh o rt film s. He g ain ed intern atio n al expe rie n ce an im atin g fo r th e an im atio n studio Psyo p in Los An g e les.

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement