Page 19

NEFESİM KESİLEN E KADAR UNTIL I LOSE MY BREATH Tü r k i ye A l ma nya • Tu r key G e r ma ny, 2 0 1 5 , 94 ’, Re n k l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

20 16 SİYA D Ödü lle ri • S İ YAD Awa rd s ; A h met Ul u çay En İy i İ l k F i l m Ö d ü l ü , En İyi Kad ı n O y u n c u • A h met Ul u ça y Be st F i r st F i l m Awa rd , Be st Ac tre s s 20 1 5 Je o n j u F F; Öze l Ma n s i yon • Sp e ci a l Me nt i o n

Yö n et men • Di rec tor: Em in e Em e l Ba lc ı Sena r yo • Sc reenplay: Em ine Em e l Ba lc ı Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra p hy: Murat Tun ce l Ku rgu • Edit ing: Dora Va jd a , Em in e Em e l Ba lc ı Ya p ım • Produ c t i on: un afilm , Pro lo g Film Oy u n cul ar • Cast : Esme Ma d ra , Rıza A k ın, S e m a Ke çik , Gi ze m Denizci, Ece Yüks e l, Uğ ur Uz une l, Yavuz Pe k m a n

Se ra p bir tek stil atölye s in d e o rta c ıd ır. A b la s ı ve e ni şte s iyle birlikte yaşam a k , o n un iç in gid e re k çeki lmez bir hal almıştı r. S e ra p’ı aya k ta tuta n te k ş ey, uzun yol şoförü olan ba b a s ıy la ye ni b ir eve ç ıka b ilm e umududur. Sürekli uzakla rd a o la n b a b a s ının kay ıts ızlığ ı a r tt ı kça köşeye sıkışan S e ra p, ip le ri e line a lm aya ka ra r ver i r. Se rap wo rks in a clothi n g wo r k sh o p a s a r u n n er. Fed up w i th her a bus ive brot h er- in - la w a n d d eta c h ed si ste r; t he o nly thing tha t keeps S era p go in g is t h e hop e of moving into an a pa r t m ent w it h h er fa t h er w h o i s a lo ng d ista nce t r u c k d r iver. Sin ce t h e fa t h er i s q ui te ind ifferent to S era p’s w ish es, h owever, sh e de c i des to ta ke ma tter s in h er ow n h a n d s.

EMİNE EMEL BALC I 1984 y ılın da doğdu. M imar S in an Güze l San atlar Ün ive rsite si, Sin e ma Te lev izyon Bölümü’n de öğre n imin i tamamladı. Çe şitli proje le rde re ji asistan ı ve se n arist olarak çalıştı. Nefe sim Ke sile n e Kadar, kısa ve be lge se l filmle ri de bulun an yön etme n in ilk uzun metrajlı çalışması. Bo rn in 19 84, sh e g raduated fro m Mim ar Sin an Fin e Arts Un ive rsity C in e m a-TV Departm ent. Sh e wo rke d as 1st ad an d sc riptwriter fo r several pro je c ts. Until I Lose My Breath is h er first feature film .

ENGELSİZ YARIŞMA • COMPETITION WITHOUT BARRIERS

17

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement