Page 18

MU STA N G Fransa Alm anya Türki ye • France Ge rm any Turkey, 2 0 1 5 , 97’, Re nkli • Color, Tü rkçe • Turk is h

20 1 6 Césa r Ö dül leri • César Awa rd s; En İyi Ku rg u, En İyi İl k F i l m, En İy i Özg ü n S e n a r yo, En İyi Özgün Müzik • Be st Editing, Be st F irst Work , Be st Or i g i n a l S c re e npla y, Best Origin al Mus ic 20 15 A m e ri ka Fi lm En sti tü s ü Fe sti va l i • AF I Fe st ; S eyirci Ö dülü • Audien ce Award Av ru pa Fi lm Ödü lle ri • Eu ro p e a n F i l m Awa rds; Yılın Ke şfi • Europea n Discove ry of the Ye ar Can n e s F F; La b e l Eu rop a C i n e m as Öd ülü • Label Europa C ine m as Award Ch i cag o FF; Ya b a n c ı Di l d e En İy i Fi l m • Be st Foreign Lan guage F il m G oya Ö dü lle ri • G oya Awa rd s ; En İy i Av r u pa Filmi • Best European F il m Saray bosn a FF • Sa ra j evo F F; En İy i F i l m, En İy i Ka d ın Oyuncu • Best Film, Be st Ac tre s s Se lan i k FF • T he ssa l o n i k i F F; S ey i rc i Ö d ü lü • Audien ce Award Val ladoli d FF; Seyi rc i Ö d ül ü, FIP RES C I Ö d ü l ü , Ge n ç Jü r i Öd ülü • Audience Award , F IP R ESC I Prize , Youth Jury Awa rd

Yö n et men • Di rec tor: D e n iz G a m ze Ergüve n Sena r yo • Sc reenplay: D e niz G a m ze Ergüve n, Ali ce W inocour Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: David C h iza llet, Er si n Gök Ku rgu • Edi t ing: Mathild e Va n d e Mo o rte l Mü zik • Mu si c : Warren Ellis Ya p ım • Produ c t i on: CG C iné m a , V ista m a r Fi lmproduk tion, Uhland Film , BA M Film Oy u n cul ar • Cast : Güne ş Ş e n s oy, D o ğa Zey ne p D o ğuş l u , Eli t İşcan, İ layda Akdoğ a n , Tuğb a Sun guro ğlu, Niha l Ko lda ş, Ayberk Pekcan Fi lm, bir Karadeniz kas a b a s ın d a b üy üka n ne ve a mca larıy la yaşayan, büy üm e ça ğın d a k i b e ş yetim k ız ka rdeşin özgürlük aray ış la rın ı ko nu a lıyo r. Ka s a b a nın o ğ la nlarıyla oy nadık lar ı m a s um b ir oy un un a rd ınd a n hayat la rı cehenneme d ö n e n S o n ay, S e lm a , Ece , Nur ve La le maruz kaldıkları to p lum b a s k ıs ın a ka rş ı ke n d i yö nte m leriyle direnmeye ça lış ırla r. T h e fi lm tells the sto ry of five o r ph a n teen a ger g i rls li ving in a town n ea r Bla c k S ea , w it h t h eir g randmother a nd uncle a n d seek in g freed o m . After an i nno cent ga me they pla y w it h t h e boys fro m tow n , the li ves of So na y, Selma , Ece, Nu r a n d La le t u r n s into he ll and the girls try fin d wa ys of get t in g a ro u n d t h e constra ints imposed o n t h em .

16

D ENİZ GAMZE ERGÜVEN 1978 y ılın da An kara’da doğdu. Gün ey Afrika’da tarih alan ın da y ükse k lisan s öğre n imin i tamamlamasın ın ardın dan , Fran sa’da F E M IS’te sin e ma e ğitimi aldı. Bitirme proje si olan Bir Damla Su filmi çe şitli fe stivalle rde göste rildi. Bo rn in An kara in 1978. After e arn in g h e r MA in h isto ry in So uth Africa, sh e studied film m ak in g at la Fém is in Fran ce. He r g raduatio n film A Dro p of Water was sc re e n e d in m any fe stivals. 

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement