Page 16

ABLUKA FRENZY Türkiye Fransa Katar • Turkey France Q atar, 2 01 5, 1 14’, Renkli • Color, Türkçe • Turk is h 201 5 Venedik FF • Veni ce F F ; A rca C i ne m a G i ovani Ö d ü l ü , Bi s ato d ’ Oro Ö d ü l ü , Jür i Özel Ödülü • A rca C ine m a Giovani Award, Bisato d ’ Oro , Sp e ci a l Ju r y Pr i ze A sya Pasif ik S inema Ödü lle ri • A sia Pa cific S cre e n Awa rd s ; Bü y ü k Jü r i Ö d ü l ü • Ju r y Gran d Prize Adana A ltı n Koz a FF • Ad a na G o l d e n Bo l l F F ; En İy i F i l m, En İy i Kurgu, En İy i Sanat Yönetm e ni , Hal k Jü ri si Ö d ü l ü , Um u t Ve re n G e n ç Er ke k O y u n c u • B est Film, Best Editin g, Be st Art Dire c tor, Audie nce Awa rd , Most Pro mi s i n g Yo u ng Ac tor Mal atya FF; En İyi Yö netm e n, SİYA D En İy i F i l m • Be st Di re cto r, S İ YA D Best F ilm

Yö n et men • Di rec tor: Em in A lp e r Sena r yo • Sc reenplay: Em in A lp e r Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Ad a m Ja n d ru p Ku rgu • Edit ing: Osman Bay ra k ta ro ğlu Mü zik • Mu sic : Cevdet Ere k Ya p ım • Produ c t ion: Pap rika Film s , L im a n Film Oy u n cular • Cast : Meh m et Özgür, Be rkay Ate ş , Müfit Kaya ca n , Tülin Özen

2 0 yı l hapis yatan Kadir, ş a rtlı ta hliye o lur. Sa lı ve r ilmesinin karşılığ ınd a , İsta nb ul’ un s iya s a l ka r ma ş a içindeki geceko nd u m a ha lle le rind e b ir çö p to playı cısı gibi çalışara k m uh b irlik ya p m aya b a ş la r. Çö ple rde bomba yapım m a lze m e le ri o lup o lm a d ığını a ra şt ı r makta, buna göre istihb a rat b ilgis i üretm e k te d ir. Kadi r i s just relea sed f ro m pr iso n o n pa ro le a fter twe nty yea rs . A mid the inten se po lit ica l v io len ce of Istan bul, he beco mes a n info r m a nt fo r t h e po lice work i ng a s a ga rba ge co llec to r in slu m s. He begin s se arc h ing fo r ma teria l rela ted to bo m b- m a k in g o n trash cans a nd pro d uce info r m a t io n a cco rd in gly.

EMİN ALP ER 1974 y ılın da Konya’da doğdu. Boğaziçi Ün ive rsite si’n de iktisat ve tarih e ğitimi aldıktan son ra, ay n ı ün ive rsite de Mode rn Türkiye Tarih i üze rin e doktora yaptı. İlk uzun metrajlı filmi Te pe n in Ardı, pe k çok ulusal ve uluslararası film fe stivalin de göste rildi ve ön e mli ödülle r kazan dı. İstan bul Te kn ik Ün ive rsite si, İn san ve Toplum Bilimle ri Bölümü’n de de rsle r ve re n Emin Alpe r’in sin e ma ve siyaset üze rin e yazıları çe şitli de rgile rde yay ımlan mıştır. Bo rn in 1974 in Ko nya, Turkey. Train e d in eco n o m ic s an d h isto ry at Bo ğ aziç i Un iversity, h e g ain ed h is Ph .D. deg ree in Turk ish Mo de rn Histo ry fro m sam e un ive rsity. His first fe ature film Beyo n d th e Hill was sc re e n e d at vario us n atio n al an d intern atio n al film fe stivals, win n in g prestig io us awards. Em in Alper teac h es at Istan bul Te c h n ical Un iversity’ s Hum an ities an d So c ial Sc ie n ces De partm ent, an d h is e ssays o n c in em a an d po litic s h as be e n publish ed in vario us publicatio n s. Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2012 Te pe n in Ardı Beyo n d th e Hill

14

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement