Page 12

KİM, NASIL İZLEYECEK? Pro g ra m ının tamamını s e s li b etim le m e , ayr ı nt ı lı altyazı ve işaret d ili ile s una n Anka ra Engelsiz F ilmler Fe stiva li’nd e gö rm e e ng elli sinemaseverler Fe stiva l sta ntla rınd a n e di necek leri kulaklıklarla film le ri Türkçe ve s e s li beti mlemeli olarak tak ip e d e b ile ce k le r.

İş itm e e n g e l l i i z l ey i c i l e r ay r ı nt ı l ı Tü r kçe a l t ya z ı ve f i l m i n s a ğ a l t köş e s i n e ye r l e şt i r i l e n Tü r kçe iş a ret d i l i çev i r i s i i l e ; e n g e l i ol m aya n i z l ey i ci l e r is e or i j i n a l d i l l e r i n d e n ve Tü r kçe a l t ya z ı i l e iz leye b i l e ce kl e r.

SES İŞİTME ENGELLİLER

GÖRÜNTÜ SUB

GÖRME ENGELLİLER

ENGELİ BULUNMAYAN

OR İJİNA L S ES

Sesli betimleme nedir? Bi r fi lmdeki diyaloglar d ış ın d a ; o lay ın ge ç tiği me kân, zaman, karakterle r, s e s s iz ge liş e n o lay la r ve di kkat çeken görsel ö ğe le rin b etim le n e re k a nlatı ld ığı sesli betimle m e te k n iği ile film d e k i ne sneler ve olaylar sözc ük le rle gö rünür k ılın ır, böyle ce görmeyen bir k iş in in o a n film d e n e o lduğ unu anlaması sağ la n ır.

Ayrıntılı altyazı ve işaret dili Fi lmi n sağ alt köşesind e b ir iş a ret d ili çevirm e ni fi lmde ki diyalogların iş a ret d ili te rc üm e s in i ya pa r, eş zamanlı olarak b u d iya lo g ve s a hne d e k i di ğ e r sesler ay rıntılı altya zı ile s ey irc iye s unulur. B öyle ce f ilmdek i ses ve d iya lo gla rı iş ite m eye n seyi rci l erin f ilmi takip e d e b ilm e s i m üm k ün o lur. 10

S ES L İ B E T İ M L E M E

SUB

AY R I N T I L I A LT YAZ I

İ ŞAR E T D İ L İ

KULAKLIK

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement