Page 10

FESTİVAL EKİBİ • FESTIVAL CREW Fe st i val Yö n et m e ni • Fe sti val Director Em rah Ka l a n G e n e l Ko o rd i n atö r • Ge n eral Coordinator Kı van ç Ya l ç ı n e r Prog ram & B a s ı n Ko o rd i n atörü Pro g ra m & Me d ia Co o rd inator Ezg i Yal ı n a l p A si stan • A s s istant Um u t Me r t G ü r se s Dan ı şm a nla r • Co n s u l to r s Cl ai re Öze l , Eray G ö rgü l ü , Ersa n Oca k, Kena n Öna la n , Ol g u n Yı l ma z C an l an d ı r m a Atö lyes i • A n imat ion Wor k shop Iş ı k Di k m e n Se n aryo Atö lye s i • S c re e nw r it ing Wor kshop Ceyd a A ş a r San at Yö n et m e ni • A r t Direct ion Al p er Yı l d ı r ı m, Ege A l p e r Tasarı m • D e s ig n Al p er Yı l d ı r ı m, Ege A l p e r Fe st i val Ta n ı t ı m Fi lm i • Fest ival Teaser Yö n et m en • Dire c tor : A l p e r Yı ldırım , Eg e Alper Se sl e n di re n • Voice ove r : Yekta Kopa n Mü z i k • Mu s ic : En i s Ç a ka r ( Va di S oun d L ibra ry) G ö ste ri m Ko o rd i n a syo n u • Screening Coordinat ion Bu rak Tayl a n Yı l ma z , G ü r ka n Büy ükt ura n Sosyal Me d ya Yö n et i m i • Social Media Manag ement Med ya G a ga

S es li betimleme, işaret dili, ayrıntılı altyaz ı Au dio descriptio n, sign lan guage,detailed subtitlin g Ay n ur Kolivar Çelebi, Ayş e Gündağ, Ayşegül Kalkan, Ayş egül Uçar, Barış Bölükbaş ı, Bedis a Eloğ lu, Beliz Coş ar, Berrak Fırat, Bülent Temur, Çağıl Doğan, Çağrı Doğan, Ç iğ de m Banu Yeş ilırmak, Deniz Özgür Türk, Derya Kuvezi, Dolunay Ünal, Ece Naz Batmaz, Emine B erre Gümüş , Emine Kolivar, Emre Çırak, Ertan L a çinkaya, Fatih Kolivar, Fatih Korgan, Feride Tezcan, Fulya A kbaba, Gökberk Yılmaz, G ülay Üstündağ, Gülay Yılmaz, Gülş en Bölükbaş ı, Has an Di ky uva, Has an Hüs eyin Korkmaz, Hat ice Baş pınar, Havva Faydalı, İlker U ykal, Koray Üstündağ, Melek A ş ık, Miliza Koçak, Murat Çağlar Özçelik, Müjde Kolçak, Nazlı Düş mez, Nez a hat Şalkamc ı, Nuray Ünal, Onur Erbil, Oya Tanyeri, Reyhan Üzülmez, Samet Demirtaş , Selman G ün dağ, Songül Tuncali, Tugay Çiftç i, Ün sa l Coş ar, Volkan Kurt, Vugar A bdurahimov, Zerrin Yılm az, Zeynep Bulut D okümantasyo n • Do cum entatio n Vid eo 26 -45 Yapım Fotoğraf • Photo graphy Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyes i Gönüllüler • Vo lunteers B edirhan İlik, Burak Gökş en, Ceyda Tanılkan, Deniz Kılıç, Dilan Bays eferoğulları, Dilek Ateş oğlu, Elçin Ekemen, Habil Bozkurt, Hilal Pehlivanoğlu, İrem Çola k, Nurullah Es endemir, Tolga A lp Tuneli, Zey n ep Ilım Yılmaz

AEFF 2016 - Festival kataloğu  
AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement