Page 1


Tüm gösterimler ücretsizdir.

ESKİŞEHİR · 5-7 MAYIS Taşbaşı Kültür Ve Sanat Merkezı̇ Kırmızı Salon Arifiye Mahallesi, Sencer Sokak No:1, Odunpazarı

Accessible Film Festival All screening are free.

İSTANBUL · 12-14 MAYIS Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBU Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs, Sarıyer

ANKARA · 18-23 MAYIS Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu

Şükriye Mahallesi, Ulucanlar Caddesi No:63, Altındağ

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Kennedy Caddesi No:4, Kavaklıdere

Organizasyon:

PURULİ KÜLTÜR SANAT

Güvenevler Mahallesi, Yeşilyurt Sokak 17/4 Çankaya 06690 Ankara, TÜRKİYE info@puruli.co www.puruli.co


Ana Destekçi

DEĞERLİ İŞ BİRLİKLERİ İLE

TANITIM SPONSORLARI

FESTİVAL SPONSORLARI

Katkılarıyla


MEDYA SPONSORLARI

MEKAN SPONSORLARI


“Bir a ra d a f il m izl e m e k m ü m k ü n” s l o ga nıy l a 2 01 3 yı l ı n d a i l k i ni ge rçe k l e ş ti rd iği mi z A n ka ra E ng e l s i z Fi l m l e r Fe s ti va l i , b e ş i n c i y ı l ı n d a E n g e l s i z Fil ml e r Fe s tiva l i a d ı y l a A n ka ra ’ nı n ya n ı s ıra E s k işe h i r ve İ s ta n bul’ u d a ziya re t e d e c e k. Fi l m g ö s te r i m l e r i , f i l m e k i p l e r i y l e söy l e ş i l e r, a tö lye l e r ve sa n a l g e rç e k l i k d e neyi m le ri i l e d o l u bir p ro gra m Fe s ti va l sa l o n l a r ı n d a s i z l e r i b e k l i yo r o l a c a k. Fe s tiva l’e E s k işe hir’d e Ta ş ba ş ı Kül t ür ve Sa na t M e rkezi Kı rmı zı Sa l o n , İ s ta n bul’d a Bo ğ a ziç i Ü nive rs ite s i S i n e m a S a l o n u S ine BU, A nka ra ’d a ise U l uca nl a r Ceza evi S ine ma Sa l o nu ve Ça nka ya Be l e d iye s i Ça ğd a ş S a n a t l a r M e rkez i ev sa h i p l i ğ i ya p a c a k. Fi l m g ö s te r i m l e r i ve f ilm e k ip le r i i le söyl e ş i l e r i n ya nı s ı ra k üç ük me ra k l ıl a rın ke nd i a ni m a syo n d e ne m e le rini ya p a c a kl a r ı Ka h ra ma nl a r ı n A ni ma syo nu E s ki şe hir’ d e, ka m e ra ve d a ns ı ha re ke t p a yd a s ın d a birl e ş ti re n Ba k ı ş Açıs ı a tö lye s i i se İ s ta n bul’ d a ka tı l ı m c ı l a r ı n ı b e k l i yo r o l a c a k. Kö r l ü k Ü ze rine N ot l a r Sa n a l G e rç e k li k D e ney i m i ve Te ke r l e k l i S a n d a lye S i m ü l a tö r ü i se İ s ta nb ul ve A nka ra ’ d a ki m e kâ nl a rd a ziya re tç il e r in il gi s i n e s u n u l a c a k. Fe s tiva l ta k ip çi l e r i ; Tü r k i ye s i ne m a s ı n ı n so n d ö n e m b a şa r ı l ı ö r n e k l e r i n i E n g e l s i z Ya r ış ma ’d a , 2 01 6 ’ n ı n e n b e ğe ni l e n ya b a n c ı ya p ıml a rınd a n d e rl e ne n se çk iyi Dünya d a n ba ş l ı ğı a l tınd a izl eye b i l e ce k. E ng e l l i l i k ta nımına fa rk l ı b ir g öz l e b a k m a m ı z ı sa ğl a ya n ya p ı ml a r E n g e l Ta n ı ma ya n Fi l m l e r, ö n e m l i ye r l i ya p ı m l a r Tü r k i ye S ine ma s ı, s ine ma k l a s ik l e ri S ine ma Ta r ihind e n bö l ü m l e r i nd e seyi rc i l e ri n i be k l iyo r o l a c a k. Kü ç ü k ta k i p ç i l e r i mi z Ço cuk l a r İ ç in b ö l ü m ü nd e k i f i l ml e ri izl eye c e k l e r. U zun Laf ı n Kı sa s ı b ö l ü m ü k ısa f il m seve rl e ri a ğırl a ya ca k. O tizm Do s t u G ö s te r im’ d e i se ö ğre n me güç l ü ğü

ya d a d uyusa l p ro bl e ml e r ya şa ya n ç o c u k l a r ve ya k ı n l a r ı b i r l i k te f i l m i z l eye b i l e c e k l e r. E s k i şe h i r, İ s ta n b u l ve A n ka ra ’ d a k i i z l ey i c i l e r i m i z i n 34 f i l m i n ye r a l d ığ ı p ro g ra m d a n ve d iğ e r e t k i n l i k l e rd e n m e m n un ka l a ra k Fe s ti va l’d e n a y r ı l m a l a r ı n ı u m uyo r uz . E l b e t te e r iş i l e bil ir ko pya l a r ı n ı h a z ı r l a d ı ğ ı m ı z b u f i l m l e r i n d iğ e r şe h i r l e rd e k i s i n e m a seve r l e re ul a ş m a s ı i ç i n d e ç a l ı ş ı yo r o l a c a ğ ı z . İ l k y ı l d a n iti b a re n e r iş i l e b i l i r ko pya l a r ı n ı h a z ı r l a d ığ ı m ı z f i l ml e r i n d e r l e n d iğ i E n ge l s i z Fi l m l e r Küt ü p h a n e s i ’ n d e b ug ün 14 6 f i l m ye r a l ı yo r. Bu f i l m l e r b u g ü n e d e k A n ka ra d ış ı n d a A n ta lya , Ed i r n e, G a z i a n te p, Ko ca e l i , M a l a t ya , M e r s i n , İ s ta n b u l ve İ z m i r ’d e i z l ey i c i le re u la ş tı. D iğe r f i l m fe s ti va l i , f i l m h afta s ı v b. e t k i n l i k l e r i n p ro g ra ml a r ı n d a e r iş i l e b i l i r g ö s te r i m l e re d a h a ç o k ye r ve r i l i yo r o l d uğ un u gö r m e k te n m ut lu y u z . İ l k y ı l d a n iti b a re n d ünya d a k i b e n ze r fe s tiva l l e rl e te ma s ha l ind e o l ma yı, ö ğ re n e re k ve p a y l aşa ra k a l a n d a k i g e l i ş me l e ri ve ye n i l i k l e r i ta k i p e t meye g a y re t e d i yo ru z . Ş i md i ye d e k b i z i ml e d e n ey i m l e ri n i p a y l a şa n T h e O t h e r Fe s ti va l, B o s i Fe s t , Pi c t u re T h i s Fi l m Fe s tiva l ve Fe s tiva l I ncl us’a te şe k k ür e d e r i z . Ö n ü mü zd e k i y ı l l a rd a i ş b i r l iği i ç i n d e o l d uğ u m uz fe s ti va l le r i n a r ta c a ğ ı n ı ve b i r l i k te ye n i ç a l ı ş m a l a r i ç i n ş i m d i d e n ç a l ı ş m a ya b a ş l a d ığ ı m ı z ı d a b ura d a n d uy ur m uş o l a lı m . İ y i sey i r l e r.

Puruli Kültür Sanat


H a vin g sta r te d ou r j ou r n e y a s An ka ra Acce s s i b l e Fi l m Fe s ti v a l i n 2 01 3 w it h a m ot to sa y i n g “I t ’ s p o s s i b l e to w atc h f i l m to g e t h e r, ” w e co n ti n u e to g row a n d b r i n g t h e fe s tiva l to E sk i şe h ir a n d İ sta n bu l a s w e l l u n d e r t h e n a m e of Acce s s i b l e Fi l m Fe s ti v a l. T h is y e a r ou r pro g ra m in clu d e s V R ex p e r i e n ce s i n a d d iti o n to ou r u s u a l fe s ti v a l sch e d u le fille d wit h Q&A se ssio n s a n d wo r k sh o ps. T h e fe stiva l is h o ste d by Ta şba şı C u ltu ra l Ce n te r Re d Ro o m i n E s k i şe h i r, B o ğ a z i ç i U n ive r sity S i n e B U M ovie T h e atre in İ s ta n bu l, U lu c a n l a r P r i so n M u se u m Movie T h e atre a n d Ça n ka y a Mu n i c ip a l ity Co n te mp o ra r y Ar t s Ce n te r in An ka ra . I n a d d iti o n to Q & A se ssio n s fo ll ow in g t h e f il m sc re e n in g s ; An imati o n of t h e H e ro e s wo r k s h o p, wh ic h is a n a n im atio n w o r k sh o p fo r c h i l d re n , a n d Pe r s p e c ti v e w o r k s h o p t h at a i m s to ex p l o re t h e s y n e rg y b e t w e e n t h e m ov e m e n t s of ca m e ra a n d d a n ce w il l ta ke p l a ce in E s k işe h ir a n d I sta n bu l, re sp e c ti ve l y . Mo re ove r, bot h in An ka ra a n d İ sta n bu l, we wil l p re se n t two V R exp e r i e n ce s: N ote s o n B l in dn e ss: I n to Da r k n e ss V R E xpe r ie n ce a n d W h e e l c h a ir S i m u l ati o n . Ou r fil m pro g ra m in c l u d e s se ve n se g me n t s : T h e Co mpe titio n Wit h ou t B a r r ie r s, wh ich co n s i s t of l ate s t Tu r k i s h f i l m s , Fro m Wo r l d in clu d i n g a se l e cti o n of p ro min e n t f i l ms in 2 016 in t h e w o r l d c in e m a , Fi lm s Wit h ou t B a r r ie r s, w h ich co n s is t s of f i l m s t h at p re se n t s a di ffe re n t pe r spe c tiv e o n t h e i s su e of d isa bility , Tu r k ish C in e m a fo r p ro m in e n t Tu r k ish fi l ms, Fro m t h e Hi s to r y of C i n e m a co n s i s te d of c l a s s i c f i l m s a s w e l l a s Fo r C h ildre n a n d Th e Lo n g & S h o r t of I t, wh ic h in clu d e s sh o r t fil m s. I n a d d itio n , t h e re w il l be a n Au tism Fr ie n d l y S c re e n in g, a s it wa s in t h e p re v iou s y e a r s, wh e re p e o p l e o n a u tism spe ctr u m w ill b e a b l e to watc h a f i l m to g e t h e r w it h t h e i r l ov e d o n e s.

We h o p e fe s ti v a l a u d i e n ce s i n E s k i şe h i r, İ s ta n bu l a n d A n ka ra w i ll b e d e l ig h te d w it h ou r se l e c ti o n of f il ms. We wil l a l so b e w o r k i n g h a rd fo r b r i n g i n g t h e se a cce ss ib l e e d itio n s of f i l ms , w h i c h a ccou n t s to 14 6 f i lm s i n Acce ssi b l e L i b ra r y a s we h a v e b e e n a cc u m u l ati n g s i n ce w e h a v e s ta r te d ou r j ou r n e y , to ot h e r c itie s a s w e ll. To t h i s da y , t h e re h a s b e e n sc re e n i n g s i n A n ta l y a , Ed i r n e, G a z ia n te p, Ko c a e li , M a lat y a , M e r s in , İ s ta n bu l a n d İ zm i r in a d d itio n to A n ka ra fro m t h i s co l l e c ti o n . S o, w e s h ou l d n ote t h at w e a re h a p py b e c a u se ot h e r f i lm s fe s tiv a ls a lso i n c lu d e a cce ssi b l e f i l m sc re e n i n g s a s w e ll. S i n ce w e’ v e s ta r te d , w e t h i n k it i s ou r j o b to b e in co m m u n ic ati o n w it h si m il a r fe s tiv a l s a rou n d t h e g lo b e, to sh a re ou r ex pe r i e n ce s w it h e a c h ot h e r a n d to le a r n to g e t h e r. We a re t h a n k fu l to T h e Ot h e r Fe s tiv a l, B o si Fe s t , P ictu re T h is Film Fe stiva l a n d Fe stiva l I n clu s fo r sh a r in g t h e ir expe r ie n ce s wit h u s. On a la s t n ote, we sh ou ld sa y t h at t h e re wi ll b e m o re co o p e ratio n i n co m in g y e a r s a s we a re w o r k i n g o n n e w e v e n t s to b r i n g a b ou t. E n j oy t h e fe s ti v a l.

Puruli Culture & Art


Teşekkürler · Special thanks to T.C Kü lt ü r ve Tu r i z m B a ka n l ı ğ ı E r k in Yı l m a z, M. S e lç u k Ya v uz ka na t , M e hta p A l a g öz

A B Tür k i ye D e l e g a syo n u A nd re e a S ch mi d t , Stefa n i e vo n B ro c h ows ki , N ur A k ı nc ı , D i l e k Tüt ün cü

Açık Topl um Vakfı D i d e m Te ke l i

A n ka ra Fra n s ız Kü ltü r M e rkezi Fra n ç o i s -Xa v i e r Ad a m , Ö z l e m G ü l, C h r i s to p h e D e s sa u x, Ti p h a i ne Wa l to n

E s ki şe h i r Bü y ü k şe h i r B e l e d i ye s i H a l e Ka rg ı n , D a l ca Ü reye n Ça n ka ya B e l e d i ye s i Şe b ne m E ro l, M u ra t Sa çı n

B r iti s h Co un ci l M a rg a re t Ja c k, E s ra Ays un , S u B a ş b u ğ u , Ca n s u Ata ma n, Ö zl e m E rgün, M e r ve Ayd o ğa n, Ce nk Ce ngiz

O ut box D i d e m Tu rh a n

G oe th e -I n s titu t A n ka ra E me l Ö zt ür k , S i na n N efe s

Portl in e Ca n Cey h a n

İ sv i ç re B aş ko n so l o s l uğ u J o h n Ru hof f, N a za n Ça l ı k

St rö e r Ke n t vi zyo n A h me t Ce m a l D ö nm ez , N a g e h a n Kü çü ko m u zl u

İ rl a n d a Bü y ü ke l ç il i ğ i B re nd a n Wa rd , H a nd e Ö zd e n

Ün i ve r s ite M e d ya İ h sa n S ey l a n

S l ova k ya Bü y ü ke l ç il i ğ i B ra ni s l a v Hra d s k y

A lt ı n d a ğ Be l e d i ye s i Ce ngiz Ke s k in, Ha ka n Ata soy

Fi g e Re s ta u ra n t Fi g e n A l tı n o k , E rd a l Ayg ü n

S i n e BU A l i Ça ğ l a r Ö z ka n

Kal e n d e r Ze b ra Sefa Ö ke r

D i g it ü r k Pe l in Güne l

L ou ise Re s ta u ra n t Ö zgü r A kb a l

26 - 45 Ya p ı m E s ra Çe p ni l i, B e kir A k k u ş

S ou l P u b M u s tafa Kı l ı kçı , Ha c ı Ş a h i n

H e m ze m i n Atölye Ga l i p Kü rkç ü

Va r u n a G ezg i n A r i f Ce ngi z, Ta ne r İ nc i a l a n, Fi k r i ye Ş e n e r

I n te rpre s s Ta y fu n La y ı k

A B - i l a n .co m E l i f B e ngi Ö zd e mi r

Ka Atölye Fa z l ı Ö z t ü r k , S e r h a t Ş a tı r

Ag os Se l i n Bu l d u ko ğl u

K re a m ar k D e n i z Soye r, M u s tafa S oye r

A ltya zı D e rg is i Ye t k i n N u ra l

M oi ré Prod u c ti o n s A l p e r Yı l d ırım , Ca n e r B oz k u rt , Eg e A lp e r

A n ka ra L i fe Se rc a n Ka nta rcı

N ot te Hote l Gi ze m Açm a k Ş e nd ur

A rka d a ş Kü ltü r S a n a t Timur Ze re n

S e s l i Be t i ml e me De rn e ğ i Ç iğd e m Ba nu Ye ş il ırma k , Fe rd a Tezca n

Ar tfu l l iv in g.c o m .tr Bu rc u E ze r


B i a n e t.o rg Ha l u k Ka l afa t , Ko rc a n U ğ u r B i rg ü n Eyl e m De niz Durgun

D ra ma Fil m P ro d ü k s iyo n Ü m it Kö re ke n , N u r se n Çe ti n Kö re ke n Fa b u l a Fi l m s E n gi n E r y iğit , G i ze m Avc ı o ğl u

C u m h u r i ye t Ke rim Ta ş ka n, Ays u Ö za l ta n

F l i c ke rp i x An i ma ti on s Joel Simon

D o ğ u ş Ya y ı n G r u b u Lo rin Yüncül Zurna cı, Go nca d e he n To ka y

G ü n ey Fil m S e rd a l D o ğ a n

Evre n se l Gö k h a n D urm u ş , Vu ra l N a s u hbeyo ğl u

İ s tan b u l Fil m P rod ü k s iyon R ı za S ö nmez

Fi l m h afi za s i.c o m Ö nc ü G ül m ez

J P L Fi l ms Ca m i l l e Ra u l o

G a ia D e rg i Ga m ze gü l Kı z ı l cı k

Ka m ara Fi l m Yo e l M e ra n d a

Ka rn a val M e d i a G ro up E r k u l Ö kte n

K i n e m a Fil m Ni h a n B e l g i n

Kültür S an at Haritas ı Leve nt Ka pta n, A s l ı Kut l uca n

Ko k l i c o P ro d u c t i o n Ni c o l a s Co q u e t

MAG D i l a ra E rt ü rk , Se l çu k Gü n g ö r

N ar Fi l m So n e r A l p e r, Ayca n A l u ç l u

OT D e rg i S e l d a Hıza l

M a rs Pro d u c tio n Ce re n Ü l ge n

Ra d yo Vi z yo n S evi l a y Zey t u n

M ov in g D o cu m e n ta ry S imo n Ve it l a nd

S a d ib ey.c om S a d i Ç il i n g i r

M ot iva Fi l m G ö kç e I ş ı l Tu n a , B i l nu r D a ğ d ev i re n

S in e m a l a r.c om Bu ra k D a v ra n

N at ion a l Fil m Boa rd of Ca n a d a E r i c Se gui n

S ol fa sol Ta n j u G ü n d ü za l p, M e h m e t O n u r Yı l m a z

Ta nwe e r Fi l m s G h a s sa n N a d e r

Ye s i l g a ze te.o rg A l p e r To l ga A kku ş

U V P ro d u ct io n U m u t Ve d a t

A H prod u c t i on , s. r.o. B a r b a ra Ha ru m ová He s sová

Zeyn ol ab Zey n e p Ö z b a t u r Ata ka n , S i n a S a ra l, İ p e k Tu g a y

A lt P rod u c t i on s Ya n G i ro u x

A l i De mi r ta ş A nn a O d e l l H a ka n H ü c u m J é rô m e T ho m a s Jessica Ashman Ka ris O h Leve nt Ko l M e l i sa Ü ne r i M e r t A l p e r te n S e mi h A l i A k soy Vo l ka n G ü n ey E ke r Ya ğ m u r A l ta n Ye k ta Ko p a n

At l a n t i k Fi l m Ga m ze Pa ke r B i r Fi l m Ke ma l U ra l B l a h Fi l m s Ha sa n Ca n D a ğl ı Cinephil Le eya M o r


Festival Ekibi · Festival Crew Fe s t i va l Yö n e t m e n i · Fe s ti v a l D i re c to r E m ra h Ka l a n G e n e l Koo rd i n atö r · G enera l Coordi na tor Kı va n ç Ya l ç ı n e r P rog ra m & Ba s ı n Ko o rd i n a tö rü P ro g ra m & Me di a Co o rd i na to r E zgi Ya l ına l p A s i s ta n · As si s ta nt U m ut M e rt Gür se s D a n ış m a n l a r · Co n s ulto r s E r sa n O c a k, Ke n a n Ö n a la n, O lg u n Yılm a z Ka h ram a n l a rı n A n i m a syo n u Atö lye s i T h e A ni m a ti o n of t he H e ro e s Wo r k s h o p Işık Dikmen B a kı ş Aç ı s ı Atölye s i · Pe r s p e c ti v e Wo r k s h o p Tuğçe Tuna S a n a t Yön e t men i · A r t D i re c ti o n A l p e r Yıl d ır ım , Ca n e r B oz k u rt , Eg e A lp e r Ta sa r ı m · D e si g n A l p e r Yıl d ır ım , Ca n e r B oz k u rt , Eg e A lp e r Foto ğ raf · P hoto g ra ph s Ga l ip Kü rkçü Fe s t i va l Ta n ıt ı m Fi l m i · Fe s ti v a l Te a se r Yö n e t m e n · D i re c to r : A l p e r Yıl d ır ı m, Ca ne r B oz k u r t Eg e A l p e r G ö r ün tü yön e t m e n i · C i n e m a to g ra p h y : G ö r ke m Ta ş S e s l e n d i re n · Voi c eover : Ye k ta Ko p a n M üz i k & S e s · M usi c & S ound: E n is Ça ka r, Eg e So rk u n ( Va d i S o u n d L ibra r y) O yu n c u l a r · Ca s t : A l p e r Yıl d ır ım , Ca n e r B oz k u r t , Ce mre Ka bo ğl u, Dil a ra Pe ke r, Ege Tül e k , Ha s re t Ş e nc a n, Ka a n Tü te r, Kıva n ç Ya l çın e r, M e rt A l p e rte n , M e te ha n Ko ç, Pe r v in Gü ze ld e re, Se mi h A l i A ksoy, Seze n A ky ıld ı z , U ğ u r U s ta St ü d yo · St udi o: K RE A MA RK G ö s te ri m Ko ord i n a syo n u S c re e ni n g Co o rd i anti o n Gü r ka n Büy ü k t u ra n , S e rd a r Ayg ü n, Ta yl a n Yı l ma z

S osya l M e d ya Yön e ti m i S o c i a l Me d i a M a n a g em e n t M e d ya G a ga S e s l i b e tim l e m e, işa re t d i l i, a y rın tıl ı a ltya zı Audi o desc r i pti on, si g n la ng ua g e, deta i led s ubtit l i n g Ay n u r Ko l i va r Çe l e b i , Ayşe G ü n d a ğ , Ayşe g ü l Ka l ka n, Ayşe gül U ça r, Ba rış Bö l ük ba ş ı, Be l iz Co şa r, Be rra k Fıra t , Bül e nt Te mur, Ça ğıl Do ğa n, Ça ğ r ı D o ğ a n , Ç i ğ d e m B a n u Ye ş i l ı r m a k , D e n i z Ö zgü r Tür k , D e r ya Ku vezi , D o l u na y Ü na l, Ec e N a z B a t m a z , E m i n e B e r re G ü m ü ş , E m i n e Ko l iva r, E rs in O rta ç, E rta n La çinka ya , Fa tih Ko l iva r, Fa tih Ko rga n, Fe rid e Tezca n, Fulya A kb a ba , G ö kb e r k Yı l ma z, G ü l a y Yı l ma z, G ü l şe n Bö l ü k ba ş ı , Ha sa n D i k y u va , Ha ti ce B a ş p ı na r, H a v va Fa yd a l ı , İ l ke r U y ka l, Ko ra y Ü s t ün d a ğ, Mi l i za Ko ç a k , M ü j d e Ko l ç a k , N a z l ı D ü ş m ez , N eza h a t Şa lka mc ı , N u ra y Ü na l, O n ur E r b i l, O nur M e r t B a t ma z, O ya Ta nye r i , Rey h a n Ü zü l mez, Sa m e t D e m i r ta ş , Se l ma n G ü nd a ğ , Tuga y Ç i ftç i, Ü n sa l Co şa r, Vo l ka n Ku r t , Vu ga r A b d u ra h i mov, Ze r r i n Teze l, Ze r r i n Yı l m a z , Zey n e p Bu l u t Do k ü m a n ta syo n · D o c um e n ta ti o n Vid e o 26 - 45 Ya p ı m Foto ğ raf · P h oto g ra p h y Ka Foto ğraf Ge l iş tirme Atö lye s i G ön ü l l ü l e r · Volunteer s A ho u M o s tow f i , Bu ra k G ö k şe n, Ceyd a Ta n ı l ka n, De ni z Kı l ı ç , D i l e k Ate şo ğl u , E l ç i n E ke me n, Hi l a l Pe hl iva no ğl u, Sa re nur Ö zse miz, Zeyne p I l ım Yıl ma z


İçindekiler · Index Kİ M NASI L İ Z L E Y EC E K ? · H OW ARE YOU G OI N G TO WATC H?

10

E N GE L Sİ Z YA RI ŞMA · CO M P E T I T I O N WI T H OU T BA RRI E RS

11

D Ü N YA DA N · F RO M WO RL D

19

E N GE L TA N I MAYA N Fİ LM LE R · F I LMS WI T H O U T BARRI E RS

23

T Ü RKI Y E Sİ N E MASI · T U RKI S H C I N E MA

37

S İ N E MA TA Rİ Hİ N D E N · F ROM H I STORY OF C I N E MA

41

U Z U N L A FI N KI SAS I · T H E LON G & S H ORT OF I T

45

Ç O C U K L A R İ ÇI N · FOR C H I LDRE N

53

OT İ Z M D OST U G ÖST E Rİ M · AU T I S M F RI E N DLY S C RE E N I N G

58

“K A HR A MA N L A RI N A N İ MASYO N U ” ATÖ LY E Sİ · “ T H E A N I MAT I O N O F T H E H E RO E S” WO RKS H O P

60

BA KI Ş AÇI SI ATÖ LYE Sİ · P E RS P ECT I V E WO RKS H O P

61

SA NA L GE RÇE KLİ K DE N E Yİ M LE Rİ · V R E X P E RI E N C E S

62

DİZİN · INDEX

96


Kim, nasıl izleyecek? P ro gra mı nı n ta ma mın ı se s l i be timl e m e, a yrıntılı a lt ya zı ve i şa re t d i l i i l e s u n a n E nge l s iz Fil ml e r Fe s ti va l i ’ n d e g ö r me e n g e l l i s ine ma seve rle r Fe s ti va l s ta nt l a rı nd a n e d in e ce kle r i k u l a klıkl a rl a f il m l e ri Türkç e ve se s l i b e ti m l e m e l i o l a ra k ta k i p e d e b i l e c e k l e r.

İ ş it m e e n g e l l i i z l ey i c i l e r a y r ı n tı l ı Tü rkç e a l t ya z ı ve f i l m i n sa ğ a l t kö şe s i n e ye r l e ş tir il e n Tü r kç e i şa re t d i l i ç ev i r i s i i l e; e n g e l i o l m a ya n i z l ey i c i l e r i se o r i j i n a l d i l l e r i n d e n ve Tür kçe a l t ya z ı i l e i z l eye b i l e c e k l e r.

SES İŞİTME ENGELLİLER

GÖRÜNTÜ

SUB

GÖRME ENGELLİLER

ENGELİ BULUNMAYAN

O Rİ J İ NA L SE S

Ses l i b eti ml eme n edi r?

Bir f il md e k i d i ya l o g l a r d ış ı nd a ; o l a yı n g e ç tiğ i me kâ n, za ma n , ka ra k te r l e r, se s s i z g e l işe n o la y la r ve d i k ka t çe ke n gö rse l ö ğ e l e r i n be timl e ne re k a nl a tı l d ığ ı se s l i b e ti m l e m e te k n i ğ i i l e f i l m d e k i n e s n e l e r ve o l a y l a r sözc ü k l e r l e g ö r ü n ü r k ı l ı n ı r, b öy l e c e g ö r m eye n bir k iş inin o a n f il md e ne o l d uğ u n u a n l a ma s ı sa ğ l a n ı r.

S E SL İ BE T İ M LE M E

SUB

AY RI N T I LI A LT YA Z I

Ayrı n tı l ı altyazı ve i şaret di l i

Fi l m i n sağ a l t kö şe s ind e bir i şa re t d i l i çevirm e ni f il m d e k i d i ya l o g l a r ı n işa re t d i l i te rc ü m e s i n i ya p a r, e ş za m a n l ı o l a ra k b u d iya lo g ve sa hn e d e ki d i ğ e r se s l e r a yr ı n tı l ı a l t ya zı il e sey irc iye s u n u l u r. B öyl e ce f i l m d e k i se s ve d i ya l o g l a r ı iş ite m eye n seyi rc i l e r i n f i l mi ta k i p e d e b i l m e s i m ü m k ü n o l u r. 10

İ ŞA RE T D İ L İ

KULAKLIK


Engelsiz Yarışma ··············· Competition Without Barriers 11


Jüri Jury M EHM ET AÇ A R 1 9 63 y ı l ı n d a d o ğ d u. G a l a ta sa ra y Li se s i ’ n i n a rd ı n d a n B o ğa z i ç i Ü n ive r s ite s i , İ n gi l i z D i l i ve Ed e b i ya tı B ö l ümü’ nd e n m ez u n o l d u. M a rm a ra Ü n i ve r s ite s i , S i n e m a ve Te l ev iz yo n B ö l ü m ü’n d e Yü k se k Li sa n s e ğ iti m i a l d ı. 1 989 y ı l ı n d a n iti b a re n b a s ı n se k tö r ü n d e ç a l ış m a ya ve f i l m e l e ş ti r i l e ri ya zma ya ba ş l a d ı. 12 yıl boyunca S ine ma d e rgis inin g e n e l ya y ı n yö n e t m e n l i ğ i n i s ü rd ürd ü . 2 0 0 9 ’ d a n b u ya na H a b e r t ü r k G a ze te s i ’n d e f i l m e l e ş ti r m e n l iğ i ya p m a k ta d ı r. B o r n in 1 963. Fo l low i n g G a lata sa ra y Hig h S c h o o l, h e g ra du ate d fro m B o ğ a ziçi U n ive r sity’ s De pa r tme n t of E n g lish La n g u a g e a n d L ite rat u re. H e g ot h is M a s te r ’s d e g re e fro m Ma r m a ra U n iv e r sit y , De pa r tm e n t of C in e m a a n d T V. H e s ta r te d w o r k i n g fo r t h e pre ss a n d wr itin g movie cr itics a s of 19 89. H e wo r ke d a s a n e d ito r - in -c h i ef of c i n e m a ma g a zi n e S in e m a fo r 1 2 y e a r s. H e h a s be e n t h e p r i ma r y m ov ie c r iti c of H a b e r t u r k n e w s pa pe r s i n ce 2 0 0 9.

İ L KS EN BA ŞA RI R S a i n t- Be n o it Fra n s ı z L i se s i ’n i n a rd ı n d a n M a r m a ra Ü n ive rs ite s i, İ l e ti ş i m Fa k ü l te s i , G a ze te c i l i k B ö l ü mü’nd e n m ez u n o l d u. M ez un i ye ti n i n a rd ı n d a n 2 0 0 0 y ı l ı n d a ya rd ım cı yö n e t m e n o l a ra k ç a l ış m a ya b a ş l a d ı. Çe ş it l i re k l a m f il m l e rin d e ve s i n e m a f i l m l e r i n d e g ö rev a l d ı. İ l k f i l mi 20 0 9 y ı l ı n d a yö n e t tiğ i Ba ş ka Di l d e A ş k f i l m i d i r. At l ı ka r ı n ca , E rke k Ta raf ı Te s to s te ro n ve B i r Va r m ı ş Bi r Yo k m u ş d iğe r f il m l e rid i r. Fo l l ow i n g h e r g ra d u ati o n fro m S a i n t- B e n o it Fre n c h Hi g h S c h o o l, s h e co n ti n u e d h e r s t u dy i n De p a r tme n t of J ou r n a li sm in Fa c u lt y of Co m mu n i c ati o n in M a r m a ra U n i v e r s it y . S h e sta r te d w o r k i n g a s a n a s si sta n t d i re c to r i n 2 0 0 0 i n a d v e r ti se m e n t s a n d f i lm s. H e r f il mo g ra p h y i n c lu d e s Lov e i n A n ot h e r La n g u a g e, M e r r y - G o -Rou n d , E r ke k Ta raf ı Te s to ste ro n , a n d B i r Va r m ı ş B ir Yo k m u ş.

12


NA ZA N K ESA L Do k u z Ey l ü l Ü n i ve r s ite s i , G ü ze l Sa n a t l a r Fa k ül te s i , Ti ya t ro - O yu n c ul uk B ö l ü mü’n d e n m ez un o l d u . 19 9 6 - 2 0 04 y ı l l a rı a ra s ın d a Di ya rb a k ı r D ev l e t Ti ya t ro s u’ n d a , 2 0 04 - 2 014 yı l l a r ı a ra s ı n d a i se Bur sa Dev l e t Ti ya t ro s u’n d a oy un c u ve yö n e t m e n o l a ra k g ö rev ya ptı. Çe ş it l i öze l ti ya t ro to p l u l u k l a r ı i l e ç a l ı ş tı. Te l ev i z yo n d i z i l e r i ve s i n e m a f il m l e ri n d e ro l a l d ı. 2 013 y ı l ı n d a B ey ke n t Ü n i ve rs ite s i , S ine ma ve Te l evizyo n Bö l ümü’nd e yük se k l isa ns e ğ iti mi ni ta m a m l a d ı. İ k l i ml e r i l e A n ta lya U l u s l a ra ra s ı Fi l m Fe s ti va l i ’n d e E n İ yi Ya rd ı m c ı Ka d ı n O y u n c u; Sa ç i le U lu s la ra ra s ı İ s ta n b ul Fi l m Fe s ti va l i ve S İ YA D Tü r k S i n e m a s ı Ö d ü l l e r i ’ n d e, D a i re i l e A nka ra U l us l a ra ra s ı Fi l m Fe s ti va l i ’ n d e, Toz Bez i i l e U lu s l a ra ra s ı N ürn b e rg Fi l m Fe s ti va l i ’n d e E n İ y i Ka d ı n O yun cu ö d ül l e rin i ka za n d ı. G ra d u ate d fro m D o k u z E y lü l U n i v e r sit y’ s Fa c u lt y of Fi n e A r t s, D e pa r tm e n t of T h e atre -Ac ti n g. sh e wo r ke d a s a n a c tre ss a n d d i re c to r i n D i y a r b a k ı r State Th e atre b e t w e e n 1 99 6 -2 0 04, a n d in Bu r sa State T h e atre b e t we e n 2 0 04 -2 014. S h e wo r ke d wit h va r i ou s t h e atre co m p a n ie s a n d s ta r re d in v a r iou s f il ms a n d T V se r i e s. S h e g ot h e r M a s te r ’ s d e g re e i n 2 01 3 i n B e y ke n t U n iv e r s it y’ s D e p a r tm e n t of C in e m a a n d T V. S h e w a s a wa rd e d w it h B e s t S u pp o r tin g Ac tre s s i n A n ta ly a I n te r n ati o n a l Fil m Fe sti v a l fo r h e r ro le in C li mate s. A lso, s h e h a s wo n B e s t Ac tre ss a wa rd s fo r h e r ro l e i n H a i r, in I n te rn atio n a l I sta n bu l Fil m Fe s tiv a l a n d in S I YA D Tu r k i s h C i n e m a Aw a rd s ; C i rc l e, i n A n ka ra I n te r n ati o n a l Fi lm Fe sti v a l; D u s t C l ot h , i n I n te r n atio n a l N u r n b e rg Fi lm Fe s tiv a l.

Engelsiz Yarışma · Competition Without Barriers

13


Albüm Album

Türkiye Fransa Romanya · Turkey France Romania, 2016, 105’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

2016 Cannes FF; Yılın En Yenilikçi Yönetmeni · France 4 Visionary Award Adana FF; En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Sanat Yönetmeni · Best Director, Best Screenplay, Best Art Director Avrupa ve Akdeniz Filmleri Festivali · Festival of the European and Mediterrenean Film; En İyi İlk Film · Best First Film Saraybosna FF · Sarajevo FF; En İyi Film, Cineuropa Ödülü, Saraybosna’nın Kalbi Ödülü · C.I.C.A.E. Award, Cineuropa Award, Heart of Sarajevo Kudüs FF · Jerusalem FF; FIPRESCI Uluslararası İlk Film Ödülü · FIPRESCI International First Prize Seville Avrupa FF · Seville European FF; Özel Ödül · Special Award

Yön etmen · D i re ctor : M e hme t Ca n M e rto ğl u Sen a r yo · S cre e np la y : M e h me t Ca n M e r to ğl u Gör ü n tü Yön e tm en i · C i n e m a to g ra p h y: M a r i u s Pa n d u r u Ku rgu · E ditin g : Ayh a n E rg ü rse l Yap ı m · Produ cti on : Ka m a ra , A . S. A .P. Fi l m s , Pa ra d a Fi l m, A rte Fra nce C i né ma O yu n c u la r · Cast : Şe bn e m Bozo k l u, M ura t Kıl ıç , M u t ta l i p M üj d e c i , M ü f it Ka ya c a n, R ıza A kın

Cü ney t ve Ba h a r ot u zl u ya ş l a rının so n l a rı n d a , se k i z y ı l d ı r ev l i b i r ç i ft ti r. C ü n ey t b i r l i se d e ta r i h ö ğre t me ni, Ba h a r ise ve rgi d a ire s ind e m e mu rd ur. Ço cuk sa hibi o l a ma d ık l a rı için evl a t e d inmeye ka ra r ve r m i ş l e rd i r ve b u n u s ı r o l a ra k t u t m a ya ka ra r l ı d ı r l a r. C ü n e y t a n d B a h a r a re a ma r r ie d cou p l e fo r 8 y e a r s i n t h e i r l ate t h i r ti e s. C ü n e y t i s a h i s to r y te a c h e r i n a h i g h sch o o l, wh ile B a h a r is a n office r in a ta x office. T h e y a g re e to a do pt a ba by a s t h e y c a n’ t h a v e k id s , y e t d e cid e to ke e p it a s a se c re t.

14

Mehmet Can Mertoğlu

1 9 8 8 y ı l ı nd a A k h i sa r ’ d a d o ğ d u. B o ğa zi ç i Ü n i ve r s ite s i ’nd e Tür k D i l i ve Ed e b i ya tı ö ğ re n i m i g ö rd ü . 2 0 08 y ı l ı nd a yö ne t ti ği i l k k ı sa f i l m i Yo k u ş ö n e ml i fe s ti va l l e rd e gö s te r i ld i. 201 1 y ı l ı nd a i k i nc i k ı sa f i l m i Fe r ’ i ç e k ti. A l bü m yö ne t me ni n i l k uzu n f ilm id ir. B o r n i n 1 9 8 8 i n Ak h i sa r. H e s tu d i e d Tu r k i s h La n g u a g e a n d L ite rat u re at B o ğ a z i çi U n i v e r s it y . Hi s fi r st sh o r t fi lm S lo p e w a s scre e n e d at p ro m in e n t fe stiva ls. H e d ire cte d h is se co n d sh o r t fi lm Fe r i n 2 01 1 . Al bu m i s h i s f ir s t fe atu re film.


Babamın Kanatları My Father’s Wings

Tü r k i ye · Tu r ke y , 201 6, 1 01 ’ , Re n k l i · Co l o r , Tü r kçe Kü r tç e · Tu r k i s h Ku rd i s h

2016 Duhok FF; Yılmaz Güney Ödülü - En İyi Uluslararası Uzun Film · Yılmaz Güney Award - Best International Feature Film Adana FF; Yılmaz Güney Ödülü, SİYAD En İyi Film, Tarık Akan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Müzik Yılmaz Güney Award, · SIYAD Best Film, Tarık Akan Best Actor Award, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Editing, Best Music, Antalya FF; En İyi İlk Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Müzik, Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü, İzleyici Ödülü · Best First Film, Best Actor, Best Supporting Actress, Best Music, Dr. Avni Tolunay Special Award, Audience Award Kalküta FF · Kolkata FF; En İyi Yönetmen · Best Director

Yön etmen · D i re cto r : Kı va n ç S eze r Sen a r yo · S cre e n pla y : Kı va nç S eze r Görü n tü Yön etme n i · C i n e m a to g ra p h y: J o e rg G r u b e r Ku rgu · Editin g : U m ut S a ka l l ı o ğl u M ü zik · Mu sic : B a j a r Yap ı m · Produ ctio n : N a r Fi l m, İ s ta nbul Di gita l O yu n c u la r · Cast : M e nd e re s Sa m a nc ı l a r, M u sa b E k i n c i , Kü b ra Ki p, Ta n se l Ö n g e l

Ö lümc ü l b i r h a s ta l ığa ya ka l a n d ı ğı nı ö ğ re n e n in şa a t işç is i İ bra him i ç i n ya şa md a ki e n d e ğ e r l i şey, u za k ta k i a i l e s i d i r. Ye ğ e n i Yu s u f i se y ü k se l m e h ır s ıy l a d o l u ge n ç bi r i şç i d i r ve a m ca s ı n ı n d ur umu nu a nla ma k ta n uza ktır. Ça l ı ş ma şa r t l a rı n ı n gid e re k zo rl a ş tığı b ir to p l u ko n u t şa n tiye s i n d e ke n d i n i g i d e re k d a h a d e ğ e r s i z h i s se d e n İ b ra h i m’ i n zih nind e ş u so ru d a ha b e l i rg i n h a l e g e l i r : G e ri d e a ile s ine b ı ra ka ca ğı n e va rd ı r? T h e mo st impo r ta n t t h in g in life is h is fa mily fo r İ bra h i m , a co n str u c tio n wo r ke r wh o h a s j u s t l e a r n e d t h at h e h a s a te r m i n a l i l l n e s s. Hi s n e p h e w Yu s u f i s o n t h e co n tra r y i s a y ou n g w o r ke r w h o h a s a m bitio n to a d v a n ce i n h i s c a re e r, fa r fro m u n d e r s ta n d i n g t h e situ ati o n of h i s u n c le. I n a h ou s i n g e s tate co n s tr u cti o n site wh e re t h e w o r k i n g co n d iti o n s a re g e t ti n g h a rd e r e ve r y da y , I bra h im fe e l s m o re a n d m o re w o r t h l e s s w h il e t h i s q u e stio n b e co me s mo re c le a r i n h i s m in d : Wh at is t h e re l eft fo r h is fa mil y?

Kıvanç Sezer 1 98 2 y ı l ı n d a A nka ra ’ d a d o ğd u . Eg e Ü ni ve r s ite s i ’ n d e mü he nd i s l i k e ğiti mi a ld ı kta n so nra İ ta lya ’ ya git ti ve B o l o gna ’ d a k u rgu e ğiti m i a l d ı. Çe ş it l i k ısa f il m ve be l ge se l f il ml e r ya ptı. Te l evizyo n için ya p ıl a n b e l ge se l p ro j e l e r i n d e g ö rev a l d ı. B o r n i n 1 9 8 2 i n A n ka ra . A fte r s tu d y in g E n g i n e e r i n g at Eg e U n i ve r s it y , h e m ov e d to I ta l y a n d st u d i e d fi lm e d iti n g i n B o lo g n a . H e d i re cte d se ve ra l s h o r t a n d d o cu m e n ta r y f i l ms a n d to o k p a r t i n d o cu m e n ta r y f i l m p ro j e ct s fo r T V.  

Engelsiz Yarışma · Competition Without Barriers

15


Koca Dünya Big Big World

Türkiye · Turkey, 2016, 101’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

2016 Adana FF; En İyi Film · Best Film Venice FF; Jüri Özel Ödülü · Special Jury Prize

Yön etmen · D i re ctor : Re h a E rd e m Sen a r yo · S cre e np la y : Re h a E rd e m Gör ü n tü Yön e tm en i · C i n e m a to g ra p h y: F l o re n t H e r ry Ku rgu · E ditin g : Re h a E rd e m M ü zik · M u sic : Ni l s Fra h m Yap ı m · Produ cti on : At l a nti k Fi l m, M a ya Fi l m O yu n c u la r · Cast : B e r ke Ka ra e r, Ec e m U z un , M e l i sa A kma n, M u ra t D e niz, Ayta Söze ri, Ha ka n Ç i m e n se r, S ibe l Ya ptı

A li ile Zuh a l ye timha n e d e büyüm ü ş i k i g e n ç ti r. Ka rd e ş o l d uk l a rı söyl e nir. Ö yl e d e ğil se bil e ge ç e n za ma n ve sa hi p s i zl i k l e r i o n l a r ı ka rd e ş g i b i ya k ınl a ş tırmış tır. Fil m A l i il e Zuha l’in ye timha ne d ış ınd a ki ko ca d ü nya nı n ku c a ğı na sa v un m a s ı z f ırla tılı p a tıld ık l a rı s ıra d a ba ş l a r. Al i a n d Zu h a l a re tw o te e n a g e r s t h at g re w u p i n a n o r ph a n a g e. Th e y h a ve be e n to l d t h e re t h at t h e y w e re sibl in g s. E ve n if t h e y a re n ot , t h e tim e t h at p a s se d a n d t h e i r fo r l o r n n e s s h a v e brou g h t t h e m c lo se r like b rot h e r a n d si ste r. T h e movie s ta r t s w h e re A li a n d Zu h a l a re t h row n u n g u a rd e d i n to t h e c l a s p of t h i s b i g wo r l d .

16

Reha Erdem 1 9 60 y ı l ı nd a İ s ta nbu l’ d a d o ğ d u. Pa ris 8 Ü nive rs ite s i S ine ma B ö l ümü’nü b iti rd i k te n so nra , a ynı o k ul d a p l a s ti k sa na t l a r a l a nı nd a y ü k se k l i sa ns e ğ iti m i a l d ı. İ l k uzun f i l mi ni A Ay ’ı 1 989 y ı l ı n d a çe ke n Re h a E rd e m , k ı sa f i l m l e r d e ç e k m i ş ve Je a n G e ne t ’ni n Hi zme tçi l e r i s iml i tiya t ro oyununu sa hneye koymuş t ur. B o r n i n I s ta n bu l i n 1 9 60. A fte r s t u d y i n g C i n e ma at Pa r i s 8 U n ive r sity , h e o bta i n e d h i s M. A. i n P l a sti c A r t s at t h e sa m e u n i v e r s it y . H e s h ot h i s f i r s t fe atu re -le n g t h film Oh Mo o n in 19 89. H e a lso h a s s h o r t fi l ms a n d d ire cte d a t h e ate r p l a y , Ma i d s ( Le s B o n n e s ) by J e a n Ge n e t. Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 013 Şa rk ı Söyl eye n Ka d ınl a r S i n g i n g Wo m e n 2 012 Jî n 2 0 0 9 Ko s mo s 2 0 08 Ha ya t Va r M y O n l y S u n s h in e 2 0 06 Be ş Va k it Time s a n d Win d s 2 0 04 Ko rk uyo rum A nne M o mmy , I’ m S ca re d 1 9 99 Ka ç Pa ra Ka ç Ru n fo r Mo n e y 1 9 89 A Ay O h M o o n


Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var Don’t Tell Orhan Pamuk That His Novel Snow is in the Film I Made About Kars Türkiye · Turkey, 2016, 78’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

Yön etmen · D i re cto r : R ıza Sö n mez Sen a r yo · S cre e n pla y : R ı za S ö n mez Görü n tü Yön etme n i · C i n e m a to g ra p h y: Ze ke r i ya Ku r t u l uş Ku rgu · Editin g : Ce m H a ma mc ı M ü zik · Mu sic : H a sa n Yü k se l i r Yap ı m · Produ ctio n : İ s ta nbul Fil m P ro d ük s iyo n O yu n c u la r · Cast : Yü k se l E r mu t l u , İ s raf i l Pa r l a k , Vi l d a n Ata seve r, İ d il Vura l, Atıl a y U l uış ık , N uma n Ça k ır, Ha yd a r Ko ço ğl u Ka rs’ta ya şa ya n gö rme e nge l l i Şa rk ıcı Yük se l, h a tırl ı misaf irl e r a ğı rl a ya c a k tı r fa ka t ç a l ış tı ğı müzisye nl e r E rzuru m’ d a b i r fe s ti va l e g it m e k zo r u n d a d ı r. Yü k se l ye n i m ü z i sye n l e r a ra m a k zo r u n d a d ı r. O r h a n Pa m u k h a y ra n ı B e r b e r Ka z ı m , Ka r ro ma nınd a k il e ri a nd ıra n insa nl a rın, so ka k l a rın, o bje le r i n foto ğraf l a rı n ı ç e ki p ka rt p o s ta l ya p ma k ta d ır a nca k ba zı Ka rs l ıl a rı ik na e t me k te zo r l a n m a k ta d ı r. İ k i ka h ra m a n ı n a ra y ı ş ı n a ü ç ha ya l i m üzisye n, ik i ç ı ra k ve ka z kova l a ya n b i r ço cuk e ş l ik e t me k te d ir. T h e visu a lly impa ire d sin g e r Yü k se l wh o live s in Ka r s w ill h o st me mo ra bl e g u e s t s , bu t t h e mu s icia n s h e w ou l d l ike to w o r k wit h s h ou l d g o to a fe stiva l in E r zu r u m . Yü k se l n e e d s to l o o k fo r n e w mu s icia n s. H a ird re sse r Ka z ım , a fa n of Or h a n Pa m u k , cre ate s po stca rd s by ta k in g t h e ph oto g ra p h s of t h e pe o pl e, stre e t s a n d o bj e c t s re se m b l in g t h e o n e s i n t h e n ove l S n ow . H ow e ve r h e h a s h a rd tim e s fo r co n v in cin g t h e p e o p l e fo r ta k i n g t h e i r p h oto s. T h re e i m a g i n a r y mu s icia n s, tw o a p p re n ti ce s a n d a c h i l d c h a s i n g a g o o se a cco m pa n ie s t h e se a rc h in g of t h e se t wo prota g o n ist s.

Rıza Sönmez 1 968 y ı l ı nd a E l a zı ğ’ d a d o ğ d u . Do k uz Eyl ül Ü nive rs ite s i ’nd e İ ş l e t me o k ud u. M ü j d a t G eze n S a na t M e r kezi ’ n d e oyuncul uk e ğitimi a l d ı. M a rma ra Ü ni ve r s ite s i S i ne ma -T V b ö l ü mü nd e y ük se k l i sa ns ya ptı. 1 993 ’te n b e r i oyuncu o l a ra k ça l ış ma k ta d ı r. Ay nı za m a n d a i k i k ı sa f i l m i va rd ı r. B o r n i n 1 9 68 i n E la z ı ğ. H e s t u d i e d Bu s i n e s s M a n a g e m e n t at D o k u z E y l ü l U n i ve r s it y . H e h a d a c ti n g tra i n i n g at Mü j d at Geze n Acto r s Stu d io. H e re ce i v e d a ma s te r ’ s d e g re e fro m M a r m a ra U n i ve r sit y , De p a r tme n t of C i n e ma & T V. H e h a s b e e n wo r k i n g a s a n a cto r s in ce 1 9 93. H e a lso d i re cte d tw o s h o r t film s.

Engelsiz Yarışma · Competition Without Barriers

17


Rüzgarda Salınan Nilüfer Swaying Waterlily Türkiye Almanya · Turkey Germany, 2015, 107’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

Yön etmen D i rector: S e re n Yü c e Sen a r yo Sc re en p l ay : S e re n Yü c e Gör ü n tü Yön e tm en i C i n e m atog ra p hy: Ba r ış Ö z b i ç e r Ku rgu Editi n g : M a r y Ste p h e n M ü zik M u s ic : Gö kç e A kç e l i k Yap ı m Produ cti on : M oti va Fi l m , Ye n i S i n e ma c ı l a r O yu n c u la r Cas t : S o ng ü l Ö d e n, To l g a Te k i n , Tül a y Güna l, E ra s l a n Sa ğ l a m , D uru La l Pe ke l, Ta ha Yu s uf Ta n , S e r p i l G ö ra l, Ayşe Tu n a b oy l u , E s m e M a d ra , Se rka n Ke s k in, Sezi n B oza c ı O rta ya ş l a rına va rmı ş o l a n H a nd a n ve Ko r h a n çifti İ s ta nb ul’ un ze ngin se mt l e rind e n bi ri n d e s ıra d a n b i r ya şa m s ürm e kte d irl e r. H a n d a n ke n d i n e me şgul iye t ya ra ta b i l m e k i ç i n s ü re k l i uğra ş l a r ica t e t m e k te, Ko r ha n’ d a n d a h e r sefe r i n d e d e s te k b e kle m e k te d ir. Ko rha n ise se n e l e r i ç in d e Ha nd a n’ın heve s l e r i ni n h i ç b i r ye re va rm a d ı ğı n ı gö r mü ş , bu heve s l e ri ço k c i d d i ye a l m a m a y ı ö ğre n m iş tir. Ko ca s ınd a n umd u ğu d e s te ğ i bul a ma ya n H a n d a n, i ç i n d e k i b o ş l uğu d o l d ur m a k için ya za r o l a n a rka d a ş ı Ş e rm in’ e öze n ir ve ya za rl ığa niye t e d e r. Ha nd a n’ın bu a rzus u k ıs ka nçl ı ğa d ö n ü şe re k i k i a i l e a ra s ı nd a k i d e n g ey i boz ma ya ba ş l a r. H a v i n g re a ch e d t h e ir 40 ’ s H a n d a n a n d Ko r h a n l iv e a h u m dr u m life in a n u p p e r sc a l e n e ig h b ou r h o o d in I sta n bu l. H a n d a n tr ie s to ke e p h e r se lf o cc u p i e d , re le n tl e s sl y tr y i n g o n n e w pa s time s , co u n tin g o n Ko r h a n’ s s u p p o r t fo r e a c h o n e. Ko r h a n , o n t h e ot h e r h a n d, h a v in g w itn e s se d to o m a n y of h e r w h i m s , h a s le a r n t n ot to m a ke mu c h of t h e m. Fa il i n g to g e t a n y su p po r t fro m h e r h u s b a n d , H a n d a n ta ke s u p wr itin g in o rd e r to fi l l h e r vo i d , wh i c h s h e imitate s fro m h e r a u t h o r fr i e n d S e r m in . H e r a sp iratio n q u ic k l y t u r n s in to j e a l ou sy , di sr u ptin g t h e d y n a mic s be twe e n t h e t wo fa milie s. 18

Seren Yüce 1 9 75 y ı l ı nd a İ s ta n bu l’ d a d o ğ d u. B i l ke nt Ü ni ve r s ite s i A r ke o l o j i B ö l ü m ü’ n d e ö ğre ni mi n i ta ma ml a ma s ı nı n a rd ı nd a n te l ev i z yo n d i z i l e r i n d e yö n e t m e n ya rd ımcıs ı o l a ra k gö rev a l d ı. İ l k u zu n f i l m i Ço ğu nl u k p e k ço k f i l m fe s tiva l ind e gö s te ril d i ve çe ş it l i ö d ül l e r ka za nd ı. B o r n i n I s ta n bu l i n 1 9 75. A fte r g ra d u ati n g fro m B i lke n t U n i v e r sity , D e p a r tm e n t of Arc h e o l o g y , h e wo r ke d a s 1 s t AD o n te le v i si o n se r i e s. His fir s t fe atu re film Ma j o r ity wa s scre e n e d at ma n y fe stiva ls, win n in g va r iou s a wa rd s. Fi l m ografi · Fi l m og ra p h y 2 010 Ço ğunl uk M a j o r it y


Dünyadan ··············· From World 19


Kaptan Fantastik Captain Fantastic

ABD · USA, 2016, 118’, Renkli · Color, İngilizce; Türkçe altyazılı, English; Turkish subtitled 2016 Cannes FF; Belirli Bir Bakış – En İyi Yönetmen Ödülü · Un Certain Regard Directing Prize Karlovy Vary FF; İzleyici Ödülü · Audience Award

Yön etmen · D i re c tor : M a t t Ro s s Sen a r yo · S c re e n p l a y : M a t t Ro s s Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : Sté p h a n e Fo n ta i n e Ku rgu · Editing: Jo se p h K ri n g s M ü zik · M u si c: A l ex So m e r s Yap ı m · P rod uc ti on: E l e ct ri c C it y E n te r ta i n m e n t , Shi v H a n s Pi c t u re s O yu n c u la r · Ca s t : Vi g g o M o r te n se n, Ge o rg e M a c Ka y, Sa ma nt ha I s l e r, A n na l i se B a s so, Ni c h o l a s H a m i l to n , Shre e Cro o k s , Cha r l i e Sh ot we l l Kuzey ba tı Pa s i f i k o r m a n l a rı n d a , h a ya tı n ı , a l tı ço c u ğunu se r t b ir f i zi k se l ve e n te l e k t ü e l e ğ iti m l e ye ti ş ti r m eye a d a m ı ş b i r b a b a , c e n n e ti n i te r k e d i p ge rçe k d ünya ya ka tı l a ra k , e b eveyn o l m a n ı n n e d e me k o ld u ğu ha kk ı n d a k i f i k r i ni so rg u l a m a ya me c bur ka l ır. I n t h e fo re st s of t h e Pa c ific N o rt h w e st, a fat h e r d e vote d to ra is in g h is s ix k id s wit h a r ig o rou s p h y si c a l a n d in te ll e ctu a l e d u c ati o n i s fo rce d to le a v e h i s pa ra d i se a n d e n te r t h e re a l wo r l d , c h a l l e n g i n g h is i d e a of w h at it m e a n s to b e a p a re n t.

20

Matt Ross 1 9 70 y ı l ı nd a Co nne c ti c u t , A .B.D. ’ d e d o ğd u . O y un cu ve yö n e t me n. A me r i ka n S a p ı ğı ( 2 0 0 0 ) , G ö k l e r in H a k i m i ( 2 0 04 ) , Yü z Yü ze ( 1 99 7 ) f i l ml e r i y l e ta nı n ı yo r. M at t Ro s s wa s b o r n i n 1 9 70 i n Co n n e c ti c u t , U SA . H e i s a n a c to r a n d d i re cto r, k n own fo r Am e r i c a n P sy ch o ( 2 0 00) , T h e Avi ato r ( 2 0 04 ) a n d Fa ce / Off (1997). Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 012 2 8 Hote l Ro o ms 2 0 0 9 Huma n Re so urce s 1 9 97 T he La ngu a ge of Love


Satıcı

The Salesman · Forushande Fransa, İran · France, Iran, 2016, 125’, Renkli · Color, Farsça, İngilizce; Türkçe altyazılı, Persian, English; Turkish subtitled 2017 Akademi Ödülleri · Academy Awards; En İyi Yabancı Film · Best Foreign Language Film 2016 Cannes FF; En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo · Best Actor, Best Screenplay Chicago FF; Jüri Özel Ödülü · Special Jury Prize Munich FF; En İyi Uluslararası Film · Best International Film Amsterdam Dünya Sineması · World Cinema Amsterdam; Seyirci Ödülü · Audience Award

Yön etmen · Dire c tor : A sgha r Fa rha d i Sen ar yo · S c re e n pl a y : A sg h a r Fa rh a d i Görü n tü Yön etm en i · C ine ma tog ra phy : H o s se i n J afa r i a n Ku rgu · Editing: H a ye d e h S af i ya ri M ü zik · M u s ic : Sa t ta r O ra k i Yap ı m · P rod u c ti on : M e m e nto Fi l m s , A RT E Fra n ce C i n é m a , A sgha r Fa r ha d i P ro d uc tio n O yu n c u la r · Ca s t : Sha h a b H o s se i ni , Ta ra n e h A l i d o o s ti , B a ba k Ka rimi

İ ra n’d a gü nü müzd e g e çe n f i l md e A rt hu r Mi l l e r ’ ı n Sa tıc ının Ö l ümü oyu n u n u sa h neye koya n ti ya t ro c u çift Ra na ve E ma d , ye ni b i r eve ta ş ı nı r. Ra n a , bura d a sa l d ır ıya uğra r. E m a d , t ra vm a s ı n ı se s s i zc e a t la t ma ya ç a lışa n Ra n a ’ n ın a ks in e intika m a l ma yo l u n u se ç e r. I n t h e f i lm se t in I ra n in p re se n t d a y , y ou n g cou p le Ra n a a n d E ma d wh o bot h pa r ticipate in t h e pro d u ctio n of Ar t h u r Mi ll e r ’ s D e at h of a S a le s m a n , move to t h e i r n e w h o me. Ra n a is a s sa u lte d h e re. On t h e co n tra r y of Ra n a w h o s i l e n t l y tr i e s to ov e rco m e h e r tra u ma , E ma d c h o o se s to ta ke re v e n g e.

Asghar Farhadi 19 72 ’ d e İ ra n’d a d o ğ d u . Ta h ra n Ü n i ve r s ite s i ’nd e ti ya t ro ve f i l m o k ud u ve İ ra n te l ev i z yo n u i ç i n k ı sa f i l m l e r ç e k ti. İ l k f i l mi Tozd a D a ns ul u s l a ra ra s ı fe s ti va l l e rd e gö s te r i l d i. Ü çü nc ü uzun f i l m i Ça r şa m b a Ça ta p a t l a r ı 2 0 06 Lo c a r n o Fi l m Fe s ti va l i ’ n d e n ö d ü l l e d ö n d ü . Ç ı k ı ş f i l mi E l ly H a kk ı nd a , 20 0 9 B e r l i n a le’ d e E n İ y i Yö ne t me n ö d ü l ü nü a l d ı. B ir Ayr ılı k f i l mi i l e E n İ y i Ya b a nc ı Fi l m d a l ınd a A ltın Kü re ve O sc a r ö d ü l l e r i n e l a y ı k g ö r ü l d ü . B o r n i n I ra n i n 1 9 72 . H e s tu d i e d t h e ate r a n d f i l m at Te h ra n U n i v e r sit y , t h e n d i re cte d fo r I ra n i a n te le vi s i o n wh i l e a lso ma k i n g s h o r t fi l ms. Hi s d e bu t fe at u re Da n ci n g i n t h e Du st wa s scre e n e d at fe sti va l s i n te r n atio n a lly . His t h ird fe atu re Fire wo r k s We d n e sd a y wa s a n a wa rd w i n n e r at t h e Lo ca r n o Film Fe s ti v a l 2 0 06. Hi s b re a kou t f i l m A b ou t E l l y wo n t h e B e s t D i re cto r a wa rd at B e r lin a le in 2 00 9. H e wo n b ot h a G o ld e n G lo be a n d a n O sca r fo r B e s t Fo re i g n La n g u a g e Fil m wit h h i s fi l m A S e p a rati o n . Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 013 Ge çmiş · T h e Pa st · Le Pa ssé 2 011 Bir Ayrıl ık · A S e p e rati o n · J o d a e iy e Nader az Simin 2 0 0 9 E l ly Ha k k ınd a · Ab ou t E lly · D a r b a re y e E l l y 2 0 06 Ça rşa mba Ça ta p a t l a rı · Fire wo r k s We d n e sd a y · C h a h a r s h a n b e - so o r i 2 0 04 Güze l Şe hir · B e a u ti fu l C it y · S h a h r -e ziba 2 0 03 Tozd a Da ns · Da n ci n g i n t h e Du s t · Ra g h s d a r g h o ba r

Dünyadan· From World

21


Truman

İspanya, Arjantin · Spain, Argentina, 2015, 108’, Renkli · Color, İspanyolca, İngilizce; Türkçe altyazılı · Spanish, English; Turkish subtitled 2016 İspanya Sinema Yazarları Birliği Ödülleri · Cinema Writers Circle Awards, Spain; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo Best Film, Best Director, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Original Screenplay Feroz Ödülleri · Feroz Awards; En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo Best Actor in a Leading Role, Best Screenplay Gaudí Ödülleri · Gaudí Awards; Katalan Dilinde Olmayan En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu Best Film not in the Catalan Language, Best Actor in a Supporting Role, Best Actress in a Supporting Role, Best Director, Best Screenplay, Best Male Lead Goya Ödülleri · Goya Awards; En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Yönetmen, En İyi Film Best Lead Actor, Best Supporting Actor, Best Original Screenplay, Best Director, Best Film Hong Kong FF; Özel Mansiyon · Special Mention 2015 San Sebastián FF; Feroz Zinemaldia Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu · Feroz Zinemaldia Award, Best Actor

Yön etmen · D i re c tor : Ce sc Ga y Sen a r yo · S c re e n p l a y : To m à s A ra g a y, Ce sc G a y Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : A n d re u Re b é s Ku rgu · Editing: Pa b l o B a rb i e ri Ca r re ra M ü zik · M u si c: Ni c o Cota , Toti S o l e r Yap ı m · P rod uc ti on: I mp o s s i b l e Fi l ms , Tr um a n Fi l m s A I E , M u f A nima ti o n Te l evis ió d e Ca ta l unya - T V3, Ca n a l + E s p a ñ a , T V E - Te l ev i s i ó n E s p a ñ o l a , B D C i n e, K& S Fil ms , Te l efe O yu n c u la r · Ca s t : R i c a d o r D a r í n, J a v i e r Cá ma ra , Do l o re s Fo nzi

Ka na d a ’d a ya şa ya n To má s , be k l e nme d ik bir ka ra r l a M a d r i d ’ d e k i oy u n c u a r ka d aş ı J ul i á n’ ı ziya re t e d e r. Yı l l a r so nra g e rç e k l e şe n ve J u l i á n’ı n kö p e ğ i Tr u m a n’ ı n d a e ş l i k e t ti ğ i b u b u l u ş m a , h e m e ğle nc e li, he m d e d o k u n a kl ı b i r d o s t lu k h i ka ye s i n e d ö nüşe ce ktir. To má s wh o live s in Ca n a d a pa y s a visit to h is a cto r fr ie n d Ju liá n in Ma d r id . T h is me e tin g wh ich o ccu r s afte r y e a r s a n d a cco mpa n ie d by Ju liá n’ s d o g Tr u ma n , wi ll tu r n in to a n e n te r ta in in g a n d tou c h i n g fr i e n d sh i p sto r y so o n .

22

Cesc Gay 1 9 67 ’ d e B a r se l o na ’ d a d o ğd u. E MAV ’ d a (G ö r se l İ ş it se l B e l e d i ye O ku l u ) f i l m e ğ iti m i a l d ı. İ l k f il mi O te l O d a s ı ’ n ı 1 998 ’ d e çe kti. B o r n i n B a rce l o n a i n 1 9 67. H e s tu d ie d f i lm at E MAV ( Mu n i c i p a l S c h o o l of Au d i ov i s u a l s ) i n B a rce l o n a . H e d i re cte d h i s f i r s t f i lm H ote l Ro o m in 1 9 9 8. Fi l m o grafi · Fi l m o g ra p h y 2 012 A Gun in Ea ch Ha nd · U n a p i s to l a e n ca d a ma n o 2 0 0 9 V.O. S. 2 0 06 Ficció 2 0 0 0 Nico a nd Da ni · Krá m p a ck 1 9 98 Hote l Ro o m


Engel Tanımayan Filmler ··············· Films Without Barriers 23


Anatole’ün Küçük Tenceresi Anatole’s Little Saucepan · La Petite Casserole D’Anatole Fransa · France, 2014, 5’47’’, Renkli · Color, Fransızca; Türkçe altyazılı · French; Turkish subtitled 2014 Annecy Animasyon · FF Annecy Animated FF; İzleyici Ödülü Audience Award

Yön etmen · D i re c tor : E ric M o ntc ha ud Sen a r yo · S c re e n p l a y : E ri c M o ntc h a u d Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : N a d i n e Bu s s Ku rgu · Editing: Gwe na ë l l e M a l l a u ra n M ü zik · M u si c: Pie r re B a s ti e n Yap ı m · P rod uc ti on: J P L Fi l m s

A na to le, a ya k b i l e ği n e b a ğ l ı k ı rm ı z ı te n c e re s i n i he p ke nd is i il e s ü r ü k l e m e k te d i r. H o ş mi za c ı ve re s i m ye te n eğin e ra ğm e n, i nsa n l a r te n c e re s i d ış ınd a hiçb ir şey fa r k e t m ez l e r ve b u o n a ke n d i n i d ış l a nm ı ş his se t tir i r. An ato l e a lw a y s pu l ls a l o n g b e h i n d h i m h is lit t le sa u ce p a n ti e d to h i s a n k l e. D e s p ite h i s s w e e t n at u re a n d h i s ta le n t fo r pa in tin g, p e o pl e n e ve r se e m to n oti ce a n y t h i n g a bou t h im exce pt h is sa u ce p a n , a n d t h i s m a ke s h i m fe e l exc l u d e d fro m t h e w o r l d .

Eric Montchaud Fra n s ı z a n i m a syo n sa n a tç ı s ı ve yö n e t m e n . Va l e n c e La Po u d r i è re A ni ma syo n O k ul u’nd a n mezun o l d u. M ezun i ye t f i l mi T h e S me ll of We t D o g p e k ç o k fe s ti va l d e b aşa rı ka za n d ı. S o n f i l m i A n a to l e’ ü n Kü ç ü k Te nce re s i, I sa be l l e Ca rrie r’in a ynı i s i m l i k ita b ı nd a n u ya r l a n m ı ş tı r. E r i c Mo n tch a u d i s a Fre n c h a n im ato r a n d d i re cto r. H e g ra d u ate d fro m t h e La Pou d r iè re S ch o o l of An imatio n i n Va l e n ce. Hi s g ra d u ati o n f i l m T h e S m e l l of We t D o g w a s s u cce s sfu l at a n u mbe r of fe stiva ls. His late st a n i mate d f i l m An ato le’ s L it t le S a u ce p a n wa s a d a pte d fro m t h e b o o k of t h e sa m e n a m e by I sa b e l l e Ca r r i e r. Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 0 03 L’o d e ur d u chie n mo uil l é

24


Çok Uzak Çok Yakın So Far So Near · Tak Daleko, Tak Blizko Slovakya · Slovakia, 2014, 80’, Renkli · Color, Slovakça; Türkçe altyazılı · Slovakian; Turkish subtitled

Yön etmen · Dire c to r : J a ro Vo j te k Sen a r yo · S c re e n p l a y : J a ro Vo j te k , M a re k Le šč á k Görü n tü Yön etme n i · C ine ma tog ra phy : N o ro H ud e c Ku rgu · Editing: Pe te r H a r u m M ü zik · M u s ic : Mic ha l N e j te k Yap ı m · P rod u c tio n : A H p ro d u c ti o n, A n d re a s , RT V S

Jaro Vojtek 1 968 y ı l ı nd a Zi l i n a , S l ova k ya ’ d a d o ğ d u . B ra ti s l a va Pe r fo r ma ns S a n a t l a r ı A ka d e mi s i ’nd e b e l ge se l f i l m yö ne t me nl i ğ i ö ğ re n i m i g ö rd ü . M y zd e s , B o rd e r, Gy p s i e s G o to t he E l e c ti o ns f i l ml e r i y l e ta nı nı yo r.

O tizml i A nd re j ’ in b a ba s ı, bu ge l i ş i mse l ö ğ re n i m ye te r s i z l i ğ i y l e ya şa ya n ç o c u k l a r i ç i n S l ova k ya ’ d a öze l b ir te s is k u r u l ma s ı nı i s te d iği nd e o na “ ke n d i n k ur” d e rl e r ve o d a k ura r. Sl ova k yö ne t me n Ja ro Vo j te k ye d i y ıl b oyu n ca o nu n ç a b a l a r ı n ı ve d iğe r a il e l e rin oti zm s p e k t r u m u n u n fa r k l ı d e re c e l e rind e ki ço c u kl a rıyl a ya şa m a yı ö ğ re n m e s üre çle r ini ka yd e t ti. Wh e n t h e fat h e r of An d re j wit h a u ti s m a s ke d fo r spe cia l fa cilitie s fo r c h i l d re n wit h t h i s d e v e lo p m e n ta l l e a r n in g d isa bil it y to b e bu i lt in S l ova k i a , t h e y to ld h im to bu ilt h i m se l f. S o h e d id . Fo r se ve n y e a r s , S l ov a k d ire cto r Ja ro Vo j te k f ilm e d t h e ef fo r t s , a n d t h o se of ot h e r p a re n t s l e a r n i n g to l i v e t h e i r ow n c h i l d re n o n v a r iou s l e v e l s of t h e a u tis m s p e c tr u m.

B o r n i n 1 9 68 i n Zi li n a , S lova k i a . H e s t u d i e d d o cu me n ta r y f i l m d i re cti n g at t h e Aca d e my of Pe r fo r min g Ar t s in B rati s l a va . H e i s k n own fo r h i s fi lm s M y zd e s , B o rd e r, G y p s i e s G o to t h e E le c ti o n s. Fi l m o grafi · Fi l m o g ra p h y 2 014 D e ti 2 012 Gyp s ie s Go to t he E l e ctio ns · C ig á n i id ú d o vo lie b 2 010 Z ko l a vo n - Co j e za t ym? 2 0 0 9 Bo rd e r · H ra n i ca 2 0 07 Zme ná re n 2 0 05 M y zd e s

Engel Tanımayan Filmler · Films Without Barriers

25


Doğal Düzensizlik Natural Disorder · Naturens Uorden

Danimarka Hollanda · Denmark Netherlands, 2015, 98’, Danca; Türkçe altyazılı · Danish; Turkish subtitled 2016 Budapeşte · FF Budapest FF; Jüri Ödülü Granny · Jury Prize Münih Belgesel Festivali · Munich Documentary Festival; Viktor Ödülü Viktor Award

Yön etmen · D i re c tor : C hr i s ti a n Sø n d e r by J e p se n Sen a r yo · S c re e n p l a y : Ch ri s ti a n S ø nd e r by J e p se n Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : C h r i s ti a n S ø n d e rby J e p se n Ku rgu · Editing: Ra s m u s Ste n sg a a rd M a d se n M ü zik · M u si c: Jo n a s Co l s t r u p, M a j a Ro m m Yap ı m · P rod uc ti on: M ov i ng D o c u me nta r y

Ge ne tik mü he n d i s l i k , b u g ü n ü n m o d e r n d ünya s ı n d a is te nm eye n ya d a m ü ke m me l o l ma ya n g e n l e r i d o ğum d a n ö n ce fa r k e d e b i l me m i ze ve o rta d a n ka l d ı r m a m ı za i z i n ve r i yo r. Ya k ı n d a k u s u r s u z , mü ke mme l ve sa p a sa ğl a m v ü cu t l u i nsa n l a r ı n d ünya s ı nd a ya ş ı yo r o l a c a ğı z fa ka t b i l i m i n ev r i m i bu ka d a r k üç üm se m e s i ni n b i r b e d e l i o l a b i l i r. Se re bra l p a l s i l i ko m e d ye n J a c o b N o s se l, d o k to r l a r ve a i l e s i ta raf ı n d a n “se ç i l m eye b i l i rd i ” . İ ş i n d o ğru s u , o bu gü n to p l u m u n s ı rtı n d a b i r k ül fe t ve bil im a d a ml a r ı i ç i n ü ze r i nd e ç a l ış ı l a c a k mü ke m m e l bir va ka . I n ou r mo de r n w o r ld , g e n e tic e n g in e e r in g le t s u s d e te ct a n d d e se l e c t a l l u n wa n te d a n d im p e r fe ct g e n e s b efo re t h e bi r t h . S o o n we w il l l ive in a w o r l d w it h n ot h i n g bu t f la wl e s s, pe r fe c t a n d a bl e -bo d ie d p e o p l e - bu t m a y be p e r fe c tio n co me s at a pr i ce w h e n sc i e n ce d efie s e v o l u tio n? T h e s ta n d - u p co m e d ia n Ja co b N o sse l h a s ce re b ra l p a l sy . H e cou l d h a ve be e n ‘d e se l e c te d ’ by scie n tist s a n d h is pa re n t s befo re h e e ve n wa s bo r n . An d re a l istica l ly , h e is n ow a bu rd e n o n so ci e t y a n d at be st a n in te re stin g c a se fo r sc i e n tis t s to s t u d y .

26

Christian Sønderby Jepsen

197 7 y ı l ı n d a D a ni m a r ka ’ d a d o ğ d u. 2 0 07 y ı l ı n d a D a ni ma r ka Fi l m O k ul u’nd a n mezu n o l d u. Yö n e t me n ve ya za r. B o r n 1 9 7 7 i n D e n ma r k. G ra d u ate d fro m T h e Da n ish Film S ch o o l in 2 007. D i re cto r a n d wr ite r. Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 013 Bl o o d Tie s · B lo d e t s b a n d 2 011 Te s ta me nte t 2 010 Min fæt te r e r p ira t 2 0 08 S id e o m s id e


Duy Beni

Hear Me · Entends-moi Fransa · France, 2014, 18’, Renkli · Color, Fransızca; Türkçe altyazılı · French; Turkish subtitled

Yön etmen · Di re c tor : Ni c o l a s Co q u e t Sen a r yo · S c re e n p l a y : Ni c o l a s Co qu e t G örü n tü Yö n e tm e n i · C ine ma tog ra phy : Ni c o l a s Be r teya c Ku rgu · Editing: Nic o l a s Co qu e t M ü zik · M u si c : N o me nk l a t ü r Yap ı m · P rod u c ti on : Ko k l i c o P ro d u cti o n O y u n c u l ar · Ca s t : Lo ïse P révo s t , Syl v i e P révot , J a m e s Ga il l ot , Pa ul ine D e sc o u rs , Ni c o l a s G a b i o n M a t h i e u J o s se, B rigit te Ch a mb o n -J o u f fre M a riso l, sa ğ ır o ld uğ u nu i n ka r e d e n b i r a n n e ta raf ı n d a n ye ti ş ti r i l m i ş g e n ç , sa ğ ı r b i r ka d ı n d ı r. S a ğır to p l ul u ğuyl a ta nış ma s ı y l a ni h a ye t g üç l e n i r. Ma r iso l, a y ou n g d e af wo ma n ra ise d by a m ot h e r w h o h a s a lw a y s d e n ie d h e r d e afn e s s , f in a l l y e m p ow e r s h e r se l f w h e n sh e m e e t s t h e d e af co mmu n ity .

Nicolas Coquet Ya p ı m c ı , yö n e t m e n ve k u rg u c u . Hi ka ye a n l a t m a n ı n fa r k l ı b i ç i m l e r i y l e h a ş ı r ne ş i r o l m a y ı sev i yo r. I nto t h e S k y i s i ml i i l k k ı sa f i l mi ni n a rd ı nd a n h e m ke nd i s i ni n, he m d e b a ş ka l a r ı n ın b a ğ ı ms ı z s i n e ma p ro j e l e r i ni g e rç e k l e ş ti re b i l m e s i i ç i n Ko k l i c o Ya p ı m c ı l ı k ’ ı k u rd u . P ro d u ce r, d i re cto r a n d e d ito r, Ni co l a s Co q u e t l i ke s to p l a y w it h d i f fe re n t fo r ms of sto r y te llin g. Afte r d ire ctin g h is f i r st s h o r t f i l m I n to t h e sk y , h e fou n d e d Ko k l i co P ro d u c ti o n to h e l p h i m se l f a n d ot h e r s to a c h i e v e i n d e p e n d e n t c i n e m a p ro j e ct s. Fi l m o grafi · Fi l m o g ra p h y 2 013 Rêve s d ’e nfa nt 2 0 0 9 C ie l · I n to t h e S k y

Engel Tanımayan Filmler · Films Without Barriers

27


Duyu Sense

Türkiye · Turkey, 2016, 10’30’’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

Yön etmen · D i re c to r : A l i D e mirta ş Sen a r yo · S c re e np l a y : A l i De m i r ta ş G ör ü n tü Yön e tm e n i · C ine ma tog ra phy : E n e s G ü l b a ş Ku rg u · Editing: A l i De mi r ta ş Yap ı m · P rod u c ti o n: B l o g m o ma m i j o u r n a l i s t O yu n c u la r · Ca s t : Ko ra y Ç i v r i l, Büş ra G ö kç e Fi l m , i ş it m e e n g e l l i b i r g e n c i n ya şa d ı ğ ı p s i ko l o j i k ve so syo l o j i k s ü re ç l e r i n ü a n s l a r h a l i n d e a nla t ma k ta d ır. Ge nç a d a m, a rka d a ş ı yl a b i r l i k te e d e b i ya t d e rg i l e r inin il k sa yıl a rını ç ıka rm a ha zırl ı ğınd a d ır. Bu n u n i ç i n h e m e n h e m e n h e r gün bul uş up, ç a l ış ı rl a r. Bu s ü re za r f ı iç i n d e b a z ı e t ke nle r le i ki a r ka d a ş ı n d i ya l o g l a r ı g e l işe c e k ve bu d iya l o g ha ya tı n d a b a zı ç ı k m a zl a r ı o l a n iş it m e e nge lli ge nc i d o ğ r u d a n e t ki l eye c e k ti r. T h e S e n se te lls t h e sto r y of a h e a r in g -impa ire d y ou n g ma n’s ps y c h o l o g ic a l a n d so ci o l o g ic a l p e r io d s in n u a n ce s. T h e y ou n g ma n wit h h i s fr ie n d s a re in pre p a ratio n fo r t h e f i r s t i ss u e of t h e ir l ite ra r y ma g a zin e. Fo r t h is, t h e y m e e t u p a n d wo r k e v e r y d a y . Du r i n g t h i s ti m e, wit h so me fa c to r s , t h e d i a l o g u e b e twe e n t h e tw o w il l i mp rove, wh ic h wil l d i re ct l y affe ct t h e h e a r in g -impa ire d y ou n g ma n wh o h a s so me d ile m m a s in h is l ife.

28

Ali Demirtaş 1 9 96 ’ d a İ s ta nb ul’ d a d o ğd u. İ s ta nbul A re l Ü ni ve r s ite s i , G a ze te c i l ik B ö l ü m ü’ n d e o k u yo r. İ s ta n bul M e d ya A ka d e mi s i ’ nd e s i n e ma e ğiti m i a ld ı. Bu s ü re za r f ı i ç i n d e d e n eyse l ve k urma ca a l a nınd a çe ş it l i ça l ış ma l a r ya ptı. S ine ma a l a nınd a ‘’e nge l l il ik , ö l ç ü t , i l e ti ş i m’ ’ gi b i ko nu l a r a l tın d a ç a l ı ş m a l a r ya p m a k i s ti yo r. B o r n i n İ sta n bu l i n 1 9 9 6. H e s till s t u d i e s i n İ sta n bu l A re l U n i v e r sity , D e p a r tme n t of J ou r n a l i s m. H e to o k l e s so n s o n ci n e m a i n İ sta n bu l M e d ia Ac a d e m y . D u r i n g t h i s ti m e h e m a d e v a r i ou s ex p e r i m e n ta l a n d fi c tio n a l wo r k s. H e wou l d l i ke to fo c u s o n t h e s u b j e ct s l i ke “d i sa b i l ity , cr ite r io n , co m m u n i c ati o n” i n t h e a re a of c i n e m a . Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 016 Diya l o g · D i a l o g u e 2 016 Ba k ış 2 015 Ba rış · Pe a ce


Kör Vaysha Blind Vaysha

Kanada · Canada, 2016, 8’, Renkli · Color, İngilizce; Türkçe altyazılı, English; Turkish subtitled 2016 Chicago FF; En İyi Kısa Animasyon Film Best Animated Short Film

Yön etmen · Dire c to r : T he o d o re U s hev Sen a r yo · S c re e n p l a y : T he o d o re U s hev M ü zik · M u s ic : M a n d ra , Ni ko l a Gru ev, Kot ta ra s h k y Yap ı m · P rod u c tio n : M a rc B e rt ra nd

Va ys h a d o ğ d u ğ u g ü n d e n b e r i ç o k öze l b i r k ı zd ı r. S o l göz ü il e ge ç miş i , sa ğ g özü i l e g e l e c eğ i gö rme k te d ir. Ge çm i ş ta n ı d ı k ve g ü ve n l i , g e l e c e k ko r k u t u c u ve te h d it ka rd ı r. Ş u a n i se ka ra n l ı k… Fro m t h e m o m e n t s h e w a s b o r n , Va y s h a w a s a v e r y spe cia l g i r l. Wit h h e r l eft e y e s h e c a n o n l y se e in to t h e pa st , a n d w it h h e r r ig h t s h e c a n o n l y se e t h e fu t u re. T h e pa st is fa milia r a n d safe, t h e fu tu re is sin iste r a n d t h re ate n i n g. T h e p re se n t i s a b l i n d s p ot.

Theodore Ushev Bu l g a r i s ta n’ d a d o ğ d u ve S of ya ’d a G ü ze l Sa n a t l a r U l usa l A ka d e mi s i ’ nd e y ük se k l i sa n s ya ptı. Bura d a uzun s ure d e rs ve rd i k te n so n ra Ka n a d a ’ ya taş ı nd ı ve m u l ti m e d ya , i l l ü s t ra syo n ve a n i ma syo n a l a nl a r ı nd a ça l ı ş tı. A ni ma syo n f i l ml e r i ço k sa y ı d a fe s tiva l d e gö s te ril d i. H e wa s b o r n i n Bu lg a r i a a n d e a r n e d a ma s te r ’s d e g re e at t h e N ati o n a l Ac a d e m y of Fi n e A r t s i n S of i a . H e ta u g h t t h e re fo r se v e ra l y e a r s b efo re m ov i n g to Ca n a d a . H e wo r k s i n m u lti m e d i a , i llu s trati o n , a n i mati o n . His a n imatio n films h a ve be e n se le cte d by ma n y fe stiva ls. S e ç i l m i ş Fi l m o grafi · S e l e c te d Fi l m og ra p hy 2 016 Bl o o d M a nife s to 2 016 T he Sl e e pwa l ke r 2 015 So ná mbul o 2 014 T h i rd Pa ge fro m t h e S un 2 013 Gl o ria Victo ria 2 012 Jo d a 2 011 Nightinga l e s in De ce mbe r 2 010 Le s j o urna ux d e Lip se t t 2 0 08 Drux Fl ux 2 0 07 Tza rit za 2 0 06 Towe r Ba whe r 2 0 03 He re Co me s a Mira cl e

Engel Tanımayan Filmler · Films Without Barriers

29


Körlük Üzerine Notlar Notes on Blindness

Birleşik Krallık · United Kingdom, 2016, 90’, Renkli · Color, İngilizce; Türkçe altyazılı · English; Turkish subtitled 2016 Britanya Bağımsız Film Ödülleri · British Independent Film Awards; En İyi Belgesel · Best Documentary Camerimage; Altın Kurbağa · Golden Tadpole San Francisco FF; En İyi Uzun Metraj Belgesel · Best Feature Documentary

Yön etmen · D i re c tor : Pe te r Mid d l e to n, Ja me s Sp inney Sen a r yo · S c re e n p l a y : Pe te r Mi d d l e to n , J a me s S p i n n ey Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : G e r r y Fl oyd Ku rgu · Editing: Ju l i a n Q u a nt ri l l M ü zik · M u si c: Ja m e s Ewe r s , N o a h Wo o d Yap ı m · P rod uc ti on: A rc h e r ’ s M a rk , 1 04 Fi l m s

Ya za r ve i l a h i ya tç ı J o h n H u l l, 1 9 83 y ı l ı n ı n ya z ı n d a , o ğlunun ilk d o ğ um g ü n ü nü n h e m e n e r te s i n d e kö r o l u r. H a ya tı n d a k i b u b ü y ü k d e ğ i ş i m l e b a şa çıka bil me k içi n se s l i g ü nl ü k l e r ka yd e t m eye ba ş l a r. 1 99 0 yı l ın d a g ü n l ü k l e r i n ya y ı ml a n m a s ı n ı n a rd ı nd a n nö ro l o g O l ive r Sa c ks , günl ü kl e ri, “kö r l ü ğün e n s ı ra d ı ş ı , k u s u r s u z , d e ri n ve g ü ze l ifa d e s i ” o l a ra k ta n ı ml a d ı. O rijina l ka y ıt l a rd a n h a re ke t l e o r ta ya ç ı ka n Kö r l ü k Ü ze r i ne N ot l a r; rü ya l a r, a n ıl a r ve ya ra tı c ıl ı ğ ı ka p sa ya n , kö r l ü ğ ü n i ç se l d ü nya s ı y l a i l g i l i e ş s i z b i r d e neyi m . I n t h e su mme r of 1 9 83, j u s t d a y s b efo re t h e b i r t h of h is fir st so n , w r ite r a n d t h e o lo g i a n Jo h n H u ll we n t blin d . I n o rd e r to m a ke se n se of t h e u p h e a v a l in h i s life, h e be g a n ke e p in g a d ia r y o n a u d i o c a s se t te. U p o n t h e i r pu b l i c ati o n i n 1 9 9 0, n e u ro l o g i s t O l i v e r S a c k s d e scr ibe d t h e wo r k a s “t h e m o s t ex tra o rd i n a r y , p re c i se, d e e p a n d b e a u tifu l a ccou n t of bl in d n e ss I h a v e e v e r re a d ” Wit h exc l u s i v e a cce s s to t h e se o r i g i n a l re co rd i n g s , N ote s o n B l in d n e ss e n co mp a sse s d re a ms, m e m o ry a n d ima g in ative life, exc a v ati n g t h e in te r i o r w o r l d of b li n d n e ss.

30

Peter Middleton, James Spinney Pe te r Mid d l e to n ve Ja me s Sp inney so n a l tı y ı l d ı r k u r m a c a , b e l g e se l ve p l a t fo r m l a r a ra s ı p ro j e l e r ü ze r i n e bi r l i k te ça l ı ş ı yo r l a r. Bu s ü re za r f ı n d a J o h n H u l l’ u n gü nl ü k l e r i n d e n ha re ke t l e, ç eş it l i ö d ül l e re d e ğ e r b ul u na n b i r d i zi k ı sa f i l m u ya r l a d ı l a r. Kö r l ük Ü ze ri ne N ot l a r yö n e t me nl e r i n i l k u zun m e t ra j l ı f i l m i d i r. Pe te r a n d J a m e s h a v e b e e n w o r k i n g to g e t h e r fo r t h e p a s t s i x y e a r s o n a ra n g e of f i c ti o n , d o c u m e n ta r y a n d cro ss - p lat fo r m p ro j e c t s. D u r i n g t h is p e r i o d t h e y h a ve a d a pte d J o h n’ s d ia r y m ate r i a l i n to a se r i e s of a wa rd win n in g s h o r t f i l ms. N ote s o n B l i n d n e s s i s t h e fi r s t fe at u re of t h e d i re cto r s.


Luka’yı İyileştirmek Fixing Luka

Birleşik Krallık · United Kindgom, 2011, 11’, Renkli · Color, Diyalogsuz · No Dialogue 2011 BAFTA Ödülleri · BAFTA Awards; Yeni Yetenek Ödülü · New Talent Award

Yön etmen · Dire c to r : J e s s i ca A s h m a n Sen a r yo · S c re e n p l a y : J e s s i c a A s h ma n, Ro s i e C re ra r, Pa u l We l s h Görü n tü Yön etme n i · C ine ma tog ra phy : Ru a n S ue s s Ku rgu · Editing: Ra ch e l Tu nn a rd M ü zik · M u s ic : Pe te M a c Do n a l d Yap ı m · P rod u c tio n : Di g i C u l t

Jessica Ashman

Lucy, ka rd e ş i L uka ’ nı n a r ı za l ı o l d uğ u n u d üş ünme kte d ir. Böyl e d üş ü n me s i ne, Lu ka ’n ı n şe ke r k üp l e ri ve yük s ük l e rd e n ya ptığı ta k ıntıl ı, s inir bozuc u d üze nl e me l e r ne d e n o l u r. Lu c y, ka rd e ş i n i n iyil e ş ti ri l m e s i ge re k tiği ka n ı s ı n d a d ı r, a nc a k b u, h a ya l e t ti ğ i şe k il d e o l ma ya c a k tır.

J e s s i ca A s h m a n, Lo nd ra ’ d a ya şa ya n bir a nima tö r ve yö ne t me n. Sto p - motio n, cut- o ut ve 2 b oy u t l u a ni m a syo n te k ni k l e r i n d e u zm a n l a ş m ış tı r. J e s si ca As h ma n i s a n a n i mato r a n d d i re cto r, b a se d i n Lo n d o n . S h e s p e ci a li se s i n s to p -moti o n , cu t- ou t a n d 2 -D a n i m ati o n .

Lu cy t h in k s h e r brot h e r, L u ka , i s b ro ke n . Hi s o b se s s i v e, infu r iatin g a r ra n g e me n t s of s u g a r c u b e s a n d t h i m b le s prove it. Lu cy t h in k s h e s h ou l d b e f ixe d , bu t n ot i n t h e w a y sh e im a g i n e s.

Engel Tanımayan Filmler · Films Without Barriers

31


Makropolis Macropolis

Birleşik Krallık · United Kingdom, 2013, 7’, Renkli · Color, Diyalogsuz No Dialogue 2013 İrlanda Film ve Televizyon Ödülleri · Irish Film and Television Awards; En İyi Animasyon · Best Animation

Yön etmen · D i re c tor : J o e l S i m o n Sen a r yo · S c re e n p l a y : C i a ra n M o rr i so n , Mi c k O’ H a ra , Jo e l S imo n Ku rgu · Editing: N a t h a n M a te e r M ü zik · M u si c: A n d rew S i mo n M c A l l i s te r Yap ı m · P rod uc ti on: F l i c ke r p i x A n i ma ti o n s

İ ki oy unc a k fa b ri ka ü re ti m h a t tı nd a n a tı l ı r ve ca n l a na ra k , a rka d a ş l a rın a ka vu ş ma k i ç i n fa b r i ka te s l i m a t m i n i b ü s ü n ü kova l a r l a r. Two toy s d isca rd e d fro m a fa c to r y p ro d u cti o n li n e. Co m i n g to l i fe, t h e y c h a se t h e fa c to r y d e l i v e r y v a n i n t h e h o p e of re j o i n i n g t h e i r fr i e n d s.

Joel Simon Ço cuk l u ğ u nd a o k u d uğ u çi zgi ro m a n l a rd a n e t k i l e n d i ğ i i ş l e r ü re te n m u l ti d i s i p l i ne r b i r sa na tç ı. Te me l ça l ış ma a l a nı a nima syo nd ur. A ni ma syo n s t ü d yo s u F l i c ke r p i x ’i k urd u, çe ş it l i te l evizyo n d izil e ri ve k ısa f il ml e r yö ne t ti. J o e l S i mo n i s a mu lti - d i sci p l i n a r y a r ti st wh o se wo r k i s i nf lu e n ce d by t h e co m i c b o o k s h e re a d s a s a c h i l d . His pr ima r y a r t fo r m is a n imatio n . H e h a s fou n d e d t h e a n i mati o n s tu d io F l i cke r p i x, d i re cte d T V se r i e s a n d sh o r t f i l m s. Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 0 06 O n t he A ir 2 0 06 Ho rn O K P l e a se

32


O An

The Moment

ABD · USA, 2016, 3’, Renkli · Color, İngilizce; Türkçe altyazılı · English; Turkish subtitled

Yön etmen · Dire c to r : Ka ris O h Sen a r yo · S c re e n p l a y : Ka r i s O h Yap ı m · P rod u c tio n : S ch o o l of Vi s u a l A r t s

B ir ya ba ncının p o r t re s i n i ç i zd iği s ı ra d a , gö rü nm eye n şeyl e rin ö ne m i ni ka v ra ya n b i r sa n a tç ı h a k k ınd a k ısa bi r hi ka ye. A sto r y a bou t a n a r ti st wh o l e a r n s a b ou t t h e im po r ta n ce of t h e t h in g s u n se e n a s s h e g e t s to d ra w a stra n g e r ’ s p o r tra it.

Karis Oh N ew Yo r k G ö r se l S a na t l a r O ku l u’ n d a n mezun o l d u. İ l l üs t ra tö r ve 2 b oy u t l u a n i m a syo n sa n a tç ı s ı. O A n yö n e t me ni n b iti r me tezi d i r. S h e i s a n a l u mn u s of S ch o o l of Vi s u a l A r t s i n N e w Yo r k C it y . S h e i s a n i llu s trato r a n d 2 d a n i m ato r. Th e Mo m e n t i s h e r se n i o r t h e s i s fi lm .

Engel Tanımayan Filmler · Films Without Barriers

33


Sadece İki Dakika Just Two Minutes · Juste Deux Minutes

Kanada · Canada, 2010, 4’, Renkli · Color, Fransızca; Türkçe altyazılı, French; Turkish subtitled

Yön etmen · D i re c tor : Ya n G i ro u x Sen a r yo · S c re e n p l a y : Da ni e l B e a u m o n t Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : O l i v i e r La b e rge Yap ı m · P rod uc ti on: M o e l l e é p i ni è re e t mot r i c ité Qué be c , A LT, Ca r t1 e r Co m m u ni c a ti o n O yu n c u la r · Ca s t : A l exa nd re Fo rti n, Pi e r re -A l exa n d re Fo rtin, Ga s to n L’He ure ux

E nge lli b i rey l e r i ç in a yrıl mı ş p a r k ye r l e r i n e sa yg ı gö s te rme nin ö n e m i ü ze r i n e b i r k ı sa f i l m . S h o r t fil m o n t h e im p o r ta n ce to re s p e c t p a r k in g p l a ce s re se r ve d fo r t h e w h e e l c h a ir u se r s.

Yan Giroux B e l ge se l ve k u r m a c a a l a nı n d a ça l ı şa n Ya n G i ro u x, ü ç u zun be l ge se l ve ço k sa y ı d a k ı sa k urma ca f il m çe k ti. Sur ve il l a nt a d l ı f i l mi S u nd a nc e Fi l m Fe s tiva l i ya rı ş ma b ö l ü mü ne se ç i l d i ve S a n Fra n c i sc o Fi l m Fe s ti va l i ’ n d e E n İ yi Fi l m ö d ü l ü n ü a l d ı. Wo r k i n g i n b ot h d o c u m e n ta r y a n d f i cti o n , Ya n G i rou x h a s d i re cte d t h re e fe at u re - l e n g t h d o c u m e n ta r i e s a n d se ve ra l s h o r t d ra mati c wo r k s. S u r ve i l la n t ( 2 01 1 ) wa s p re se n te d in co m p e titi o n at S u n d a n ce Fi l m Fe s ti v a l i n 2 01 2 a n d wo n t h e p r i ze fo r B e s t S h o r t Fi l m at t h e S a n Fra n ci sco Film Fe s ti v a l. Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 013 Mi Nina Mi Vid a 2 012 Fra nça is : U n 14 Juil l e t à M a r se i l l e 2 011 Sur ve il l a nt 2 010 Jus te d e ux minute s 2 0 07 I l fa ut q u e j e p a r l e à m o n p è re

34


Sözcüklerin Ötesinde Beyond Words · Au-Delà des Mots

Fransa · France, 2014, 4’, Renkli · Color, Diyalogsuz · No Dialogue

Yön etmen · Di re c tor : J é rô m e T ho m a s Sen a r yo · S c re e n p l a y : J é rô m e T h o m a s Ku rgu · Editing: N a t h a n M a te e r M ü zik · M u si c : A nt ho ny To u za l i n Yap ı m · P rod u c ti on : Lycé e A rt hu r Va ro qu a ux O y u n c u l ar · Ca s t : Li so n D e d i e u , Ni c o l a s K r ü c ke m e i e r

G e nç bir a d a m , ha l k k ü t ü p h a ne s i nd e ka rş ı l a ş tı ğ ı ge nç ka d ına a ş ık o l u r. Bu se s s i z o r ta md a n a s ı l il e tiş im k ura bil ir l e r? Pe k i , ya b u d u ru m o n l a rı e ş it l iyo rsa? I n a pu b l i c li b ra r y , a y ou n g ma n fa l l s in l ove w it h a y ou n g w o m a n . H ow wil l t h e y be a ble to co m mu n ic ate i n a su ch a sil e n t pl a ce? W h at i f t h is s it u ati o n pu t t h e m b ot h o n a n e q u a l fo oti n g?

Jerome Thomas N a nc y ’ d e Eco l e Su p é r i e u re d e s B e a u x-A r t s , Mi l a n’ d a Ac ca d e m i a D i B re ra ve To urc o i ng’d e Fre s noy N a ti o na l St ud i o of Co nte mp o ra r y A r t s o ku l l a r ı nd a e ğ iti m a l d ı. A l tı se n e d i r ke n d i ya p ı m ş i r ke ti ni yö n e ti yo r. H e s tu d i e d at Eco le S u p é r i e u re d e s B e a u x-Ar t s i n N a n cy , Acc a d e mi a D i B re ra i n Mi l a n a n d Fre s n oy N ati o n a l St u d i o of Co n te m p o ra r y A r t s i n Tou rco in g. H e h a s be e n r u n n in g h is ow n p ro d u c ti o n co m p a n y fo r s i x y e a r s.

Engel Tanımayan Filmler · Films Without Barriers

35


Türkiye Sineması ··············· Turkish Cinema 37


Kara Atlas Dark Atlas

Türkiye · Turkey, 2016, 71’, Renkli ve Siyah-Beyaz · Color and B&W, Türkçe, İngilizce, Kürtçe; Türkçe altyazılı · Turkish, English, Kurdish; Turkish subtitled

Yön etmen · D i re c tor : U m ut Ve d a t Sen a r yo · S c re e n p l a y : U mu t Ve d a t , E mre Ca n Ö z iş , Re ş it E l ç i n Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : U m ut Ve d a t Ku rgu · Editing: U mu t Ve d a t M ü zik · M u si c: E m re Ca n Ö ziş Yap ı m · P rod uc ti on: U V P ro d u cti o n

2 012 yıl ını “Kö mür Yıl ı ” il a n e d e n Türk iye, kö mürl e ça l ışa n 2 1 te r mi k sa n t ra l i ş l e r d u r u m d a y ke n ya p ıl ma s ı p l a nl a na n 70 ´te n fa zl a sa nt ra l p ro j e s i il e 2 016 yıl ına g ir m i ş ti r. ‘ Bü yü ye n e ko n o m i n i n ´ p a s ta p a y ı b ö l ü ş ü l ü r ke n b i zl e re; s u l a ya m a d ığı m ı z to p ra k l a r, so l u m a k ta g ü ç l ü k ç e k ti ğ i m i z k i r l i h a va , ka n se r l i h ü c re l e r ve ya şa m a k i ç i n d i re n m e k te n b a ş ka bir şey ka l mıyo r. Ka ra At l a s be l g e se l i, Yırca ´d a n Ş ır na k ´ a mevcu t ve ya p ı l m a s ı p l a n l a n a n sa n t ra l l e re ka rş ı y ü r ü t ü l e n m ü c a d e l e l e r i n ha rita s ını ç ıka r ıyo r. Fa r k l ı c o ğraf ya l a rd a n fa r k l ı b içi ml e rd e y ük se l e n b u se s l e r i n o rta k l ığı n ı , ya şa ml a rımıza sa hip çıka rke n fa rk l ı d il l e rd e na s ıl a yn ı şey i söyl e d iğ i mi z i b i r b i r i mi ze d u y u ra b i l m e n i n ö ne mli b i r ça b a s ı nı ta ş ı yo r. Tu r ke y h a d d e c l a re d 2 012 a s “ T h e Ye a r of Co a l” a n d we lco me d 2 01 6 wit h p la n s of bu i l d i n g m o re t h a n 70 fo ssil fu e l pla n t s in a d d itio n to t h e a ctive ly o pe ratin g 2 1. A s t h e g row in g e co n o mic p ie is d ivid e d u p by t h e powe r s, t h e o n l y t h i n g l eft fo r u s to d o is to s ta n d u p fo r ou r u n wate re d la n d s, ba re ly bre at h a ble po llu te d a ir, a n d ou r r i g h t to livin g in a c a rc in o g e n -fre e e n viro n me n t. D a r k At l a s m a p s ou t t h e f ig h t a g a i n s t t h e c u r re n t a n d p l a n n e d p l a n t s fro m Yı rc a to Ş ı r n a k. T h e d o cu me n ta r y is a pa ssio n ate effo r t to sh ow t h e co m m u n it y of v o i ce s t h at w e re ra i se d i n d i f fe re n t re g io n s a n d h ow we sa y t h e sa m e t h in g s in d if fe re n t la n g u a g e s a s we fi g h t to p rote c t ou r l i ve s.

38

Umut Vedat

1980 y ı l ı n d a İ s ta nbu l’ d a d o ğ d u. B a ğ ı ms ı z foto muh a b i r o l a ra k ça l ı ş m a ya b a ş l a d ı. Ay r ı mcı l ık , a zı nl ı kl a r ı n d u r uml a r ı , k ül t ü re l i l i ş k i l e r ve ç ev re ko n ul a r ı n a o d a kl a n a n ye re l ve u l u s l a ra ra s ı s i vi l to p l u m ö rg ü t l e r i n d e g ö rev a l d ı. B o r n i n 1 9 80 i n I sta n bu l. H e s ta r te d wo r k i n g a s a n i n d e p e n d e n t p h oto j ou r n a l i s t. H e wo r ke d wit h se ve ra l l o ca l a n d i n te r n ati o n a l N G O s fo cu sin g o n t h e to p i c s of d i scr i mi n ati o n , mi n o r ity sit u ati o n s , c u lt u ra l i n te ra c ti o n s a n d e n vi ro n me n ta l su b j e ct s.


Mavi Bisiklet Blue Bicycle

Türkiye · Turkey, 2016, 94’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish 2016 Antalya FF; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo · Best Film, Best Director, Best Screenplay Olympia Çocuk ve Gençlik FF · Olympia FF for Children and Young People; En İyi Genç Erkek Oyuncu, OKLE Ödülü · Best Young Actor in Feature Film, OKLE Award

Yön etmen · Dire c to r : Ü mit Kö re ke n Sen a r yo · S c re e n p l a y : Ü m it Kö re ke n, N u rse n Çe ti n Kö re ke n Görü n tü Yön etme n i · C ine ma tog ra phy : Nik l a s Li n d sc ha u Ku rgu · Editing: A l i Aga M ü zik · M u s ic : Cafe r O za n Tü r k yı l m a z Yap ı m · P rod u c tio n : Dra m a Fi l m P ro d u c ti o n O yu n c u la r · Ca s t : S e l i m Ka ya , E ra y Kı l ı ç a r s l a n , Ka t ya S h e nkova , Fa tih Ko c a , B a h ri ye A r ı n , M u s tafa Kü ç ük i b iş , Bu ra k Vu rd u m d u y m a z , Tu ra n Ö zd e m i r, B e re n Yi ğ it , M us tafa Ş imşe k

B o ş za ma nl a rınd a b ir l a s ti kçi d e ç a l ışa n A l i, h afta l ığ ını evin i htiya ç l a r ı i ç i n a n ne s i ne ve r i r ; ba hş iş l e r i ni i se h a ya l ini k urd u ğu b i s i k l e t i ç i n bir ik tirir. P l a to nik a ş k ı E l if ’ in, se ç il d i ği ha l d e müd ür ta raf ınd a n o k u l b a ş ka n ı ya p ı l m a ya ra k h a k s ız l ığa uğra ma s ı ü ze ri ne a rka d a ş ı Yus u f ’l a bir l i k te b üyü k bi r ka m p a nya b a ş l a tırl a r. Ali wo r k s at a tire re p a ir s h o p at h i s l e is u re, g iv i n g h is w e e k ly i n co me to h i s m ot h e r fo r t h e n e e d s of t h e h o me w h il e sa v i n g h i s ti p to bu y a b l u e b ic y c l e. H e s ta r t s a big ca m pa ig n fo r h e r p l ato n i c l ov e E l i f w it h t h e h e l p of h i s fr i e n d Yu s u f a s h e t h i n k s E l i f h a s b e e n re l i e v e d fro m h e r ro le a s pre sid e n t at sch o o l u nfa ir ly .

Ümit Köreken 1978 y ı l ı n d a A k şe h i r ’ d e d o ğd u . A na d o l u Ü ni ve r s ite s i , İ ş l e t m e B ö l ü mü’nd e n mezun o l d u. T RT i çi n ti ya t ro oy u nl a r ı ya zd ı. Ö y k ü l e r i çe ş it l i e d e b i ya t d e rg i l e r i n d e ya yıml a nd ı. İ l k k ı sa f i l mi Ç i zgi ’yi 2 011 yıl ınd a çe k ti. 2 016 ’d a Be rl ina l e G e ne ra ti o n bö l ü mün e se çi l e n M a v i B i s i kl e t yö n e t me ni n i l k u zun f i l mi d i r. B o r n i n 1 9 78 i n Ak şe h i r. H e g ra d u ate d fro m An a d o lu U n ive r sity , d e pa r tme n t of Bu s i n e s s M a n a g e m e n t. H e w rote t h e ate r p l a y s fo r T RT. Hi s s h o r t s to r i e s we re pu b l i sh e d i n va r i ou s l ite rat u re ma g a z i n e s. H e d i re cte d h i s fi r s t sh o r t f i l m T h e L i n e i n 2 01 1 . S e l e cte d fo r B e r l i n a l e G e n e rati o n i n 2 01 6, B l u e B icy cle is h is fir st fe atu re film. Fi l mo grafi · Fi l m o g ra p h y 2 013 Kira z Be kçis i · C h e r r y Ke e p e r 2 011 Ç izgi · T h e Lin e

Türkiye Sineması · Turkish Cinema

39


Sinema Tarihinden ··············· From the History of Cinema 41


Cennet Sineması

Cinema Paradiso · Nuovo Cinema Paradiso İtalya Fransa · Italy France, 1988, 155’, Renkli · Color, İtalyanca; Türkçe altyazılı · Italian; Turkish subtitled

1991 BAFTA Ödülleri · BAFTA Awards; En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Orijinal Müzik, En İyi Orijinal Senaryo · Best Actor, Best Actor in a Supporting Role, Best Film not in the English Language, Best Original Film Score 1990 Akademi Ödülleri · Academy Awards; Yabancı Dilde En İyi Film · Best Foreign Language Film Altın Küre · Golden Globes; Yabancı Dilde En İyi Film · Best Foreign Language Film 1989 Cannes FF; Jüri Büyük Ödülü · Grand Prize of the Jury Avrupa Film Ödülleri European Film Awards; Jüri Özel Ödülü - Yılın Avrupalı Erkek Oyuncusu · Special Prize of the Jury European Actor of the Year

Yön etmen · D i re c tor : Gi u se p p e To r na to re Sen a r yo · S c re e n p l a y : Gi u se p p e To r na to re Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : B l a sco G i ura to Ku rgu · Editing: M a r i o M o r ra M ü zik · M u si c: E nn i o M o r ri c o n e Yap ı m · P rod uc ti on: C ri s ta l d i f i l m O yu n c u la r · Ca s t : P hi l i p p e N o i re t , S a l va to re Ca sc i o, M a rco Le o na rd i , Ja cque s Pe rrin

İ ta lya n s i n e ma cı Gi u se p p e To rn a to re’ n i n s i n e m a k l a s ik l e ri a ra s ınd a ye rini a l a n f il mi Ce nne t S ine ma s ı, ünl ü bir f il m yö ne t me ninin s ine ma yl a ta n ı ş m a h i ka ye s i n i a n l a tı yo r. Sa l va to re, he n üz k ü çü k b i r ç o c u k ke n, ya şa d ı ğ ı ka sa b a d a k i s i n e m a n ı n m a k i n i s ti A l fre d o’ ya ya nınd a ça l ış ma k için ya l va rır ve so nund a A l fre d o o nu ya ma k o la ra k ya n ına a l ır. A ra d a n y ı l l a r ge ç e r, Sa l va to re bir f i l m yö ne t me n i o l u r ve b i r g ün e s k i d o s t u A l fre d o’ n u n ö l üm ha be rini a l ır. Acce pte d a s o n e of t h e c i n e m a c l a s s i c s , I ta l i a n fil m ma ke r Gi u se p p e To r n ato re’ s f i lm C in e ma Pa ra d i so te l l s t h e s to r y of a w e l l - k n ow n d i re c to r ’ s fa sc i n ati o n wit h films. Du r i n g h i s ch il d h o o d , S a l vato re b e g s A lfre d o, t h e pro j e cti o n ist of t h e t h e ate r in t h e vil l a g e t h e y l i v e to w o r k w it h h i m at t h e t h e atre. E v e n t u a l l y A l fre d o a cce pt s t h e y ou n g b oy a s h is a p p re n ti ce. S e v e ra l y e a r s pa ss by , S a l v ato re be co m e s a f il m d ire c to r a n d o n e d a y le a r n s t h e d e at h of h is o ld fr ie n d A lfre d o. 42

Giuseppe Tornatore 1 95 6 y ı l ı n d a S i c i lya , İ ta lya ’ d a d o ğd u . Ka r i ye r i ne foto ğ rafçı o la ra k b a ş l a d ı , ç e k ti ğ i b e l g e se l f i l ml e r in a rd ı nd a n 198 6 y ı l ı nd a i l k u zun m e t ra j l ı f i l m i ni yö ne t ti. İ k i n ci uzun me t ra j l ı f i l mi o l a n Ce nne t S i ne m a s ı i l e bü y ü k b i r b a şa r ı ya ka l a d ı. B o r n i n 1 95 6 i n S i ci ly . Sta r te d h is c a re e r a s a p h oto g ra p h e r, h e d ire cte d h i s fi r s t fe at u re fi l m i n 1 9 8 6. His se co n d fe atu re film C in e ma Pa ra d iso g a i n e d a g re at s u cce s s. S e ç i l m i ş Fi l m og rafi · S e l e c te d Fi l m o g ra p hy 2 013 T he Be s t O f fe r 2 0 0 0 M a l e na 1 9 94 Şü p he l i · A P u re Fo r ma l ity 1 9 8 6 T h e Ca m o r ra


Sürü The Herd

Türkiye · Turkey, 1978, 129’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

1980 Antalya Altın Portakal FF · Antalya Golden Orange FF; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu · Best Film, Best Director, Best Music, Best Actress, Best Actor, Best Supporting Actor 1979 Berlin FF; İnterfilm Ödülü, OCIC Ödülü · Interfilm Award, OCIC Award Locarno FF; Altın Leopar, Özel Mansiyon · Golden Leopard, Special Mention

Yön etmen · Dire c to r : Ze k i Ö k te n Sen a r yo · S c re e n p l a y : Yı l ma z Gü ney Görü n tü Yön etme n i · C ine ma tog ra phy : İ zze t A ka y Ku rgu · Editing: Ö zd e mi r A r ıta n M ü zik · M u s ic : Zül fü Li va n e l i Yap ı m · P rod u c tio n : Gü ney Fi l m O yu n c u la r · Ca s t : Ta rı k A ka n, M e l i ke De m i ra ğ , Tu n c e l Ku r ti z , Ya m a n O ka y, Leve n t İ n a n ı r

Yıl ma z Güney’in se na ryo s unu ha p is teyke n ya zd ı ğ ı S ürü, Türk iye s in e m a ta r i h i n i n b a şya p ıt l a r ı n d a n bir i o l a ra k ka bu l e d il m e k te d i r. A ş ire t l e ri a ra s ın d a s ü re g i d e n b i r ka n d a va s ı o la n B e riva n ve Ş iva n sa h i p o l d u k l a r ı koy u n l a r ı sa t m a k i ç i n b i r t re n l e A n ka ra ’ ya yo l a ç ı ka r l a r. Bu yo l c u l u ğ u n a r ka p l a n ı n d a A n a d o l u’ n u n yo k s u l l u ğ u ve ç a re s i z l i ğ i , s i ya sa l ç a tı ş m a l a r l a b i r l i k te ge rçe kç i bir biç im d e re s m e d i l miş tir. Wr it te n by Yılma z Gü n e y wh e n h e wa s in pr iso n , T h e H e rd i s a cce pte d a s o n e of t h e ma ste r pie ce s of Tu r k is h cin e ma . B e r iva n a n d Ş i va n wh o se fa mil i e s a re r iva l s d u e to a l o ca l b l o o d fe u d , h it t h e ro a d to A n ka ra by tra in to se ll t h e sh e e p t h e y h a ve. T h e pove r ty a n d d e spe ratio n of A n ato l i a i s re a l i s ti c a l l y d e p i c te d a l o n g w it h t h e po l itica l co nfl icti o n s o n t h e b a c kg rou n d of t h i s tra i n r ide.

Zeki Ökten 1 970 ’l i y ı l l a rd a “G e nç” Tü r k s i ne ma s ı nı n e n ö ne ml i b i r ka ç te m s i l c i s i n d e n b i r i o l a n ve Yı l m a z G üney s i ne ma s ı n ı n d eva mc ı s ı o l a ra k gö r ü l e n Ö k te n, ba zı f i l ml e r i nd e, s i ne ma y ı , ya şa d ı ğ ı ü l ke ni n, to p l u mun ve d ö ne mi n b ü t ün ün ün ya d a bi r b ö l ü münü n ta r i h se l \to p l u m sa l ya d a e ko n o m i k b i r mo d e l i ni k ur ma nı n a ra cı o l a ra k k ul l a nmış tır. O n e of t h e p ro mi n e n t re p re se n tative s of “ You n g” Tu r k i s h c i n e m a i n 1 9 70 s a n d a cce pte d a s t h e fo llowe r of t h e c i n e ma a e s t h e ti cs of Yı lm a z Gü n e y . T h e mo st sig n ifica n t d iffe re n ce of Ö k te n fro m t h e ot h e r f i l mm a ke r s in Tu r ke y i s h i s a p p ro a ch to t h e ca se s , p e o p le, co mmu n iti e s a n d h i s to r i ca l p e r i o d s wit h a so c i o l o g i ca l a n d so me time s a n t h ro po lo g ica l po in t of v i e w. I n so me of h i s f i l m s, Ö k te n u se d t h e c i n e m a a s a to o l of e s ta b l i s h i n g a h i sto r i ca l/so ci a l o r e co n o mi c a l mo d e l of t h e cou n tr y h e l i v e s i n , t h e so c i e t y , t h e p e r i o d it se l f o r so m e p a r t s of t h e period.

Sinema Tarihinden · From the History of Cinema

43


Uzun Lafın Kısası ··············· The Long & Short of It 45


Büst

The Obsolete One

Türkiye · Turkey, 2015, 15’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish 2016 Ankara FF; Jüri Özel Ödülü · Special Jury Award Seattle Türk FF · Seattle Turkish FF; En İyi Kısa Film · Best Short Film

Yön etmen · D i re c tor : H a ka n H ü cu m Sen a r yo · S c re e n p l a y : H a ka n H ü c u m , E r s i n Ki l i ç Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : De n i z Piş k i n Ku rgu · Editing: H a ka n H ü c u m , Ey l e m Ca n e r M ü zik · M u si c: Fe ri d u n E m re D u r s u n Yap ı m · P rod uc ti on: H a ka n H ü cu m O yu n c u la r · Ca s t : S a l i h U s ta , B e r ta n Di r i ko l u , Fa to ş Ö z ye r

Bir gün u za k bi r köye ye pye ni b i r b ü s t g e l i r. Ye n i büs t ü ge tire n d evl e t g ö rev l i l e r i , e s k i b ü s t ü a lma y ı u nu t u r la r. Köy o kul un un te k ö ğ re t m e n i o l a n Şe ref, e s k i bü s t ü ko ru ma g ö rev i n i o k u l u n ha d e me s i İ zze t ’ e b ı ra k ı r. Bu b ü yü k so r u m l u l u k İ zze t ’in ha ya tı nı ç ı k m a za so ka c a k tı r. A bra n d n e w bu st is b rou g h t to a s ma l l v i ll a g e. State of f i c i a l s w h o b rou g h t it fo rg e t to ta ke b a c k t h e o b so l e te o n e. T h e o n l y te a c h e r at t h e v i l l a g e sch o o l, Ş e ref, a ssig n s t h e d u ty of prote ctin g t h e o ld o n e to t h e j a n ito r İ z ze t. Th i s bu rde n w il l le a d İ zze t ’ s li fe to a n i mp a s se.

Hakan Hücum 1 9 8 8 ’ d e Bu r sa ’ d a d o ğ d u. 2 01 1’ d e M a r ma ra Ü ni ve r s ite s i Ec za cı lık Fa k ü l te s i ’ n d e n m ez u n o l d u . Ka d ir Ha s Ü nive rs ite s i, S ine ma T V B ö l ü mü’nd e y ük se k l i sa ns ı nı ta m a m l a d ı. H a l e n İ s ta n b u l Ü ni ve r s ite s i , Ra d yo, T V ve S i ne m a B ö l ü m ü’ n d e d o k to ra e ğiti m i ne d eva m e d i yo r. B o r n i n 1 9 8 8 i n Bu r sa . H e s h ot h is f i r st s h o r t f i l m wh i l e h e wa s i n h ig h sch o o l. H e g ra d u ate d fro m Ma r ma ra U n i ve r s it y S ch o o l of P h a r ma c y in 2 01 1 . H e re ce i ve d h i s ma s te r d e g re e fro m Ka d ir H a s U n ive r sity , De pa r tme n t of C i n e m a -T V. H e i s s ti l l s t u d y i n g at I sta n bu l U n i v e r sit y , D e p a r tm e n t of Ra d io -T V a n d C in e ma fo r o bta in in g h i s P h .D. Fi l m ografi · Fi l m og ra ph y 2 013 Bo ş Köy · D e se r te d 2 013 M e s ut 2 012 U ve rt ür · U ve r t u re 2 010 M e l e k 2 0 0 9 Ya So nra · A n d T h e n 2 0 05 Ke se r D ö n e r Sa p D ö n e r, Gün G e l i r He sa p D ö n e r

46


Kemik The Bone

Türkiye · Turkey, 2014, 5’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

Yön etmen · Dire c to r : Vo l ka n G ü n ey E ke r Sen a r yo · S c re e n p l a y : Vo l ka n Gü n ey E ke r Görü n tü Yön etme n i · C ine ma tog ra phy : Vo l ka n G ün ey E ke r Ku rgu · Editing: Vo l ka n Gü n ey E ke r M ü zik · M u s ic : N e şe t E rta ş

İ nsa nla r y üzy ılla rd ır ka d ı n- e r ke k e ş it l i ği üze r i n e bir ço k söz söyl e d il e r. Fa ka t b u ko nu yl a i l g i l i ço k iyi bil d ik l e r i ha l d e g ö r me d i k l e r i b i r d u r um va r. A lot of wo rd s h a v e be e n sa id o n w o me n -m e n e q u a lit y fo r ma n y ce n tu r ie s. H owe ve r t h e re is a situ ati o n pe o pl e d o n’ t re a l i ze e v e n t h ou g h t h e y k n ow it v e r y w e l l.

Volkan Güney Eker 1 989 y ı l ı nd a İ s ta nb ul’ d a d o ğd u . S a ka r ya Ü ni ve r s ite s i ’ n d e ve İ s ta nb ul Ü ni ve r s ite s i ’n d e Pey za j Ta sa r ı m ı öğre ni mi gö rd ü. Kı sa f i l m l e ri p e k ç o k u lu s l a ra ra s ı fe s ti va l d e gö s te r i l d i ve ç e ş it l i ö d ü l l e r a ld ı. B o r n i n I s ta n bu l i n 1 9 89. H e st u d i e d La n d sca pe De sig n at S a ka r y a a n d I sta n bu l U n i v e r siti e s. His sh o r t films h a ve be e n scre e n e d at m a n y i n te r n ati o n a l fi l m fe sti v a ls a n d wo n se ve ra l a wa rd s. Fi l m o grafi · Fil m og ra p h y 2 016 U mut 2 014 N öt r 2 012 A rya 2 012 İ rd e l e me 2 0 0 9 Ha ya t Bu İ ş te 2 0 0 9 Şe hrin R it mi

Uzun Lafın Kısası · The Long & Short of It

47


Patates Olmasın No Fries Please

Türkiye · Turkey, 2016, 12’ 26’’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

Yön etmen · D i re c tor : M e l isa Ü ne ri Sen a r yo · S c re e n p l a y : M e l i sa Ü ne r i Gör ü n tü Yön e tm en i · C ine ma tog ra phy : B i r ka n Yo r u l m a z Ku rgu · Editing: Ö zc a n Va rd a r M ü zik · M u si c: Fe ry i n Ka ya , Bu ra k I r m a k Yap ı m · P rod uc ti on: M e l i sa Ü n e r i , Ö yk ü Ay t ul u n O yu n c u la r · Ca s t : I n a n Hi ra , Ce m Av na y i m

Pa ta te s O l ma s ın insa nın mo d e rn şe hir ya şa mınd a ke n d i h a ya tı n ı ko n t ro l e t m e ç a b a l a r ı n ı i z l eye n bir ka ra miza h f il m i d i r. Fi l m so sya l fo b i , ya l n ı z l ı k ve i n ti ka m d u yg u s u ü ze r i n e t ra j i ko m i k b i r hika ye d ir. “N o Fr i e s , P l e a se” i s a b l a c k co m e d y w h i c h fo l l ow s a ma n’ s fu til e at te mpt s of tr y in g to co n tro l h is l ife in a n u r ba n so c ie t y . Th e f il m is a tra g i co mi c sto r y a bou t m o d e r n - d a y so c i a l p h o b ia , lo n e l i n e ss a n d re v e n g e.

Melisa Üneri Fi n l a n d i ya ’ d a d o ğ d u ve b ü y ü d ü . İ l k u zu n m e t ra j l ı be l ge se l i D a d d y’ s G i r l’ ü n i l k gö s te r i m i 2 015 y ıl ınd a D O K Le i pzi g’ d e ya p ı l d ı ve so nra s ı n d a Sh ef f i l e d D o c / Fe s t gi b i ö n e ml i fe s ti va l l e rd e gö s te r ild i. İ l k k ı sa f i l mi Pa ta te s O l ma s ı n i lk gö s te r i m i ni U l u s l a ra ra s ı A nta lya Fi l m Fe s ti va l i ’ i n d e ya ptı. S h e wa s b o r n a n d ra i se d i n Fi n la n d. H e r f i r s t fe at u re l e n g t h d o cu me n ta r y D a d d y’ s G i r l p re m i e re d at D O K Le ipz ig i n 2 01 5 a n d h a s si n ce b e e n sc re e n e d i n se v e ra l p ro mi n e n t fe sti v a l s su ch a s S h eff i e l d D o c/ Fe s t. H e r fi r s t sh o r t fi lm N o Fr i e s, P le a se p re mi e re d at I n te r n ati o n a l A n ta ly a Fi lm Fe s tiva l. Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 015 Da d d y’s Girl 2 012 Fa s te r Ha rd e r St ro nge r

48


Siyah Çember Black Ring

Türkiye · Turkey, 2016, 15’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

Yön etmen · Dire c to r : H a sa n Ca n D a ğl ı Sen a r yo · S c re e n p l a y : H a sa n Ca n Da ğl ı, Ce m Ö z ü d u r u, Turga y Do ğa n Görü n tü Yön etme n i · C ine ma tog ra phy : O l c a y O ğ uz Ku rgu · Editing: H a sa n Ca n Da ğl ı, Ce m Ö z üd ur u M ü zik · M u s ic : Da vi d Ki l e d j i a n Yap ı m · P rod u c tio n : B l a h Fi l m s , # F I LM, S O P ro d u cti o n O yu n c u la r · Ca s t : Tu rg a y Do ğa n , H. Yüc e E şe r, Se rd a r A ra s , Do uni a J a u ne a ud , Sa it E ro l, To l ga A k ma n

Te rke d il miş bir evd e bir a ra ya ge l e n bir grup insa n h a k k ınd a k i f il m, bu d i s to p i k d ü nya d a to p l um u n n e ka d a r sa h te o l a b i l e c e ğ i n i n a l tı n ı ç i z i yo r. B la ck R i n g i s a b ou t a g rou p pe o p l e o rg a n iz in g a n e ve n t in a n a ba n d o n e d m a n s io n . I n t h is d y s to p i c wo r ld , t h e br u ta l se q u e n ce of e v e n t s u n d e r l in e s h ow a r tificia l so ci e ty c a n be.

Hasan Can Dağlı

1 987 y ı l ı nd a İ s ta n bu l’ d a d o ğ d u . N ew Yo r k G ö r se l S a na t l a r O ku l u, Yö ne t me nl i k B ö l ü mü’n d e n mezun o l d u. M a r ma ra Ü n i ve r s ite s i , S i n e m a B ö l ümü’n d e y ü kse k l i sa n s ı n ı ta m a m l a d ı. Ku r u c u l a r ı n d a n o l d u ğ u B l a h Fi l m s ya p ı m ev i b ü nye s i nd e re k l a m f i l m l e r i ç e k i yo r. B o r n i n 1 9 87 i n I s ta n bu l. H e g ra d u ate d fro m N e w Yo r k S ch o o l of Visu a l Ar t s, D e p a r tme n t of Fi l m D i re c ti n g. H e re ce i ve d h i s m a s te r d e g re e fro m Ma r m a ra U n i ve r s it y , De p a r tme n t of C i n e m a . C u r re n t l y h e d i re c t s co m m e rc i a l f i l m s fo r B l a h Fi l m s co fou n d e d by h im. Fi l m o grafi · Fi l m o g ra p h y 2 015 La Fa bbrica zio ne 2 014 O rga nic Sl e e p 2 013 Vul t us 2 011 Eve ryd a y 2 0 0 9 U nd e rgro und Fight 2 0 08 Night ma re s o n Wa x

Uzun Lafın Kısası · The Long & Short of It

49


Tavşan Kanı Rabbit Blood

Türkiye · Turkey, 2016, 4’36’’, Renkli · Color 2016 Catalina FF; Mükemmeliyet Ödülü · Award of Excellence İstanbul Kısa FF; En İyi Animasyon · Best Animated Film Marmaris Kısa FF; En İyi Animasyon · Best Animated Film

Yön etmen · D i re c tor : Ya ğ m u r A l ta n Sen a r yo · S c re e n p l a y : Ya ğm u r A l ta n Ku rgu · Editing: Ya ğ m u r A l ta n M ü zik · M u si c: M e hme t Ayd i n Yap ı m · P rod uc ti on: Ya ğm u r A l ta n

Sa k inl e rinin s ıra d ış ı b i r şe kil d e ç a y d e m l e d i ğ i Tü r k k ı r sa l ev i n d e s ı ra d a n b i r g ü n . Ju st a n o rd in a r y d a y at a n o l d my s te r i ou s Tu r k is h cou n tr y h ou se w h e re it s re s i d e n t s h a v e a n ex tra o rd i n a r y w a y of b re w i n g te a .

Yağmur Altan İ s ta n bu l’ d a d o ğ d u . İ l k kı sa a ni ma syo n f i l mi Ta vşa n Ka n ı ’nı N ew Yo r k G ö r se l S a n a t l a r O k u l u’ n d a G üze l S a na t l a r Yü k se k L i sa ns ı s ı ra s ı nd a ta ma ml a d ı. B o r n i n İ sta n bu l. H e co mp l e te d h is f i r st a n i m ate d s h o r t f i l m Ra b bit B lo o d wh e n st u d y i n g Fi n e Ar t s at N e w Yo r k S ch o o l of Vi s u a l A r t s fo r re ce iv in g a m a s te r d e g re e.

50


Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok You’re on Earth. There is no Cure for That. Türkiye · Turkey, 2016, 25’, Renkli · Color, Türkçe · Turkish

Yön etmen · Dire c to r : U mut Be ş k ı r ma Sen a r yo · S c re e n p l a y : U m u t B e ş k ırma Görü n tü Yön etme n i · C ine ma tog ra phy : Ceva h i r Ş a h i n Ku rgu · Editing: U mu t B e ş k ırma Yap ı m · P rod u c tio n : Ki ne ma Fi l m O yu n c u la r · Ca s t : A hm e t Ka y na k , İ p e k Türk ta n , Ce mil Büyükd ö ğe rl i

Sevgil is ine te c a v ü z e d e n a d a ml a rı b u l u p te k te k ö ld üre n Leve nt 1 5 yı l l ık c eza s ın ı ta ma ml a y ıp h a p is te n çık tı ğın d a ka rd e ş i Se l ma ’ d a n b a ş ka gid e b il e ce k hiç b ir ye r i yo k t u r. A l z h e i me r h a s ta s ı o l a n ba ba l a rı 2 a yd ı r ka yı ptı r. Po l i s , b a b a n ı n e şga line uygun b ir c e se t b u l d uğ u nd a S e l m a ’ y ı a ra r ve b u l u n a n c e se d i te ş h i s e t m e s i i ç i n a d l i tı b b a ge l me s ini is te r. İ k i ka rd e ş g e ç miş i n ka ra n l ığ ı ve ge l e ce ğin ka ygıl a r ı yl a a m a n s ı z b i r m ü c a d e l eye giri ş ir. So nund a he r i k i s i d e ye ryü zü nd e o ld ukla rını ve b un u n bir te d a vis i o l ma d ı ğ ı n ı a nla ya c a k tı r. Le ve n t k ille d t h e me n wh o ra pe d h is g ir lfr ie n d a n d sta y e d i n p r i so n fo r 1 5 y e a r s. H e g ot ou t of j a i l a n d h e h a d n ow h e re e l se to g o rat h e r t h a n h is s is te r ’ s S e l m a . T h e ir fat h e r wh o is a n Alzh e ime r patie n t is missin g fo r 2 mo n t h s. Po l i ce fou n d s a d e a d bo d y a n d c a lls S e lm a fo r id e n tificatio n . Le ve n t a n d S e lma str u g g le wit h t h e d a r k n e s s of t h e p a s t a n d fe a r of t h e fu t u re. At l a s t t h e y w i l l re a l i ze t h at t h e y a re o n e a r t h a n d t h e re i s n o cu re fo r t h at.

Umut Beşkırma İ s ta nb ul’ d a d o ğd u . Mi ma r S i na n G ü ze l S a n a t l a r Ü ni ve r s ite s i , Ti ya t ro B ö l ü m ü’ n d e n m ezu n o l d u . Çe ş it l i ti ya t ro l a rd a oy un cu ve re j i a s i s ta nı o l a ra k ç a l ı ş tı. S i n e m a f i l ml e r i nd e oy u nc ul u k, yö n e t me n ya rd ımcıl ı ğ ı ve u yg ul a y ı cı ya p ımcıl ık ya ptı. “ Ye ryüzünd e s in. Bu n u n B i r Te d a v i s i Yo k ” i l k k ı sa f i l mi d i r. B o r n i n I s ta n bu l. H e g ra d u ate d fro m Mima r S in a n Fin e Ar t s U n ive r sity , D e p a r tm e n t of T h e atre. H e wo r ke d at va r i ou s t h e atre s a s a n a cto r a n d a s si sta n t d i re cto r. H e wo r ke d a s a n a cto r, a s s i sta n t d i re cto r a n d exe cu ti v e p ro d u ce r i n v a r i ou s f i l m s. “ You Are O n Ea r t h . T h e re I s N o C u re Fo r Th at ” i s h i s fi r s t s h o r t fi l m.

Uzun Lafın Kısası · The Long & Short of It

51


Çocuklar için ··············· For Children 53


Denizin Şarkısı Song of the Sea

İrlanda Danimarka Belçika Lüksemburg Fransa · Ireland Denmark Belgium Luxembourg France, 2014, 93’, Renkli · Color, Türkçe dublajlı · Turkish dubbed

2015 Avrupa Film Ödülleri · European Film Awards; En İyi Uzun Metraj Animasyon Film · European Animated Feature Film İrlanda Film ve Televizyon Ödülleri · Irish Film and Television Awards; En İyi Film · Best Film

Yön etmen · D i re c tor : To mm M o o re Sen a r yo · S c re e n p l a y : Wi l l Co l l i n s Ku rgu · Editing: D a r ra g h Byr ne M ü zik · M u si c: B r u no Co u l a i s Yap ı m · P rod uc ti on: T he B i g Fa rm , S u p e r p ro d , N ø r l u m , Ca r to o n S a l o o n

Sa o irse, İ r l a n d a ve İ s ko ç ef sa n e l e rind e d e n i zd e fo k , ka ra d a in sa n o l a n mito l o j i k ya ra tı k l a r ı n so n ü ye s i d i r. G ü n l e rd e n b i r g ü n , b ü y ü ka n n e s i n i n ev i n d e n ka ç a r ve m o d e r n d ü nya d a s ı k ı ş ı p ka l m ı ş p e rile ri ku rta r ma k üze re bir d e niz yo l c ul u ğu n a çıka r. S a o i r se i s a ch il d w h o is t h e l a st of t h e se l k ie s, a my t h o l o g i c cre atu re in I r is h a n d S cot ti sh l e g e n d s wh o tra n s fo r m fro m se a l s i n to p e o p l e. O n e d a y s h e e sc a p e s fro m h e r g ra n d mot h e r ’ s h o me to j ou r n e y to t h e se a a n d fre e fa i r y c re at u re s tra p p e d in t h e m o d e r n w o r ld .

54

Tomm Moore 1 9 7 7 y ı l ı nd a Ku zey İ r l a nd a ’ d a d o ğd u . D e n i zi n Ş a r kı s ı ( 2014 ) , Bü y ü l ü Kita p ( 2 0 0 9 ) ve P u f f i n Ro c k f i l ml e r i y l e ta nı n ı yo r. H e wa s b o r n o n 1 9 7 7 i n N o r t h e r n I re la n d . H e i s k n own fo r h i s wo r k o n S o n g of t h e S e a ( 2 014 ) , T h e S e cre t of Ke l l s ( 2 0 0 9 ) a n d P u f f i n Ro c k ( 2 01 5 ) .


Kabakçığın Hayatı

My Life as a Courgette · Ma Vie de Courgette

İsviçre Fransa · Switzerland France, 2016, 66’, Renkli · Color, Türkçe dublajlı · Turkish dubbed

2016 Zürih FF · Zurich FF; En İyi Çocuk Filmi · Best Children’s Film Varşova FF · Warsaw FF; İzleyici Ödülü · Audience Award San Sebastian FF; İzleyici Ödülü · Audience Award Melbourne FF; En Popüler Uzun Film Most · Popular Feature Film Lumiere Ödülleri · Lumiere Awards; En İyi Senaryo · Best Screenplay Avrupa Film Ödülleri · European Film Awards; En İyi Uzun Animasyon Film · European Animated Feature Film Bratislava FF; FIPRESCI Ödülü · FIPRESCI Prize Annecy Animasyon FF · Annecy Animated FF; En İyi Uzun Film, İzleyici Ödülü · Best Feature Film, Audience Award

Yön etmen · Dire c to r : Cl a u d e B a r ra s Sen a r yo · S c re e n p l a y : Cé l i ne S c i a mm a Görü n tü Yön etme n i · C ine ma tog ra phy : Da v i d To u tevo i x Ku rgu · Editing: Va l e n ti n Rote l l i M ü zik · M u s ic : So p h ie H u n g e r Yap ı m · P rod u c tio n : R ita P ro d u cti o n s , B l u e S p i r it A nima ti o n, G é b é ka Fil m s Ka ba kçık , 9 ya ş ınd a k i bir o ğl a n için il ginç bir l a ka p. Ayr ıca o nu n b e n ze r s i z h i ka ye s i d e ha yre t ve rici bir bi ç im d e ev re n se l. A nn e s i n i n a ni ö lü mü nd e n so nra , ya rd ımseve r bir p o l i s me muru o l a n Ra y mo n d , Ka b a kçı k ’ ı ke n d is i y l e a y n ı ya ş l a rd a k i ço cuk l a rın o l d uğu bir ye timha neye bıra k ır. Ka ba kçık , ö nc e l e r i b u g a r i p ve za m a n za ma n d üş ma nca o l a n ye n i me ka nd a ke n d i n e b i r ye r b ul ma k ta zo rl a nı r a n ca k Ra ym o n d ’ ı n ya rd ı m ı ve ye n i b u l d u ğ u a r ka d a ş l a r ı sa ye s i n d e, za m a n l a güve nm ey i, ge rçe k sevg i yi ve ke nd i ne ye n i b i r a i l e bul ma yı ba şa ra ca k tır. Cou rg e t te i s a n i n tr i g u i n g n i c k n a m e fo r a 9 - y e a r o ld boy . A lt h ou g h h is u n iq u e sto r y is su r p r isin g l y u n ive rsa l. A fte r h is m ot h e r ’s d isa p pe a ra n ce, Cou rg e t te is befr ie n d e d by a p o l ice of f i ce r Ra y mo n d , w h o a cco mpa n i e s h i m to h is n e w fo ste r h o me fil le d w it h ot h e r o r p h a n s h i s a g e. At f i r s t h e s tr u g g l e s to f i n d h i s pla ce in t h is stra n g e, at tim e s , h o s ti l e e n v iro n m e n t. Ye t w it h Ra y m o n d ’ s h e l p a n d h i s n e w - fou n d fr i e n d s , Cou rg e t te e v e n t u a l l y l e a r n s to tr u s t a n d f i n d i n g t h e tr u e l ov e a n d a n e w fa m i l y .

Claude Barras 1 973 y ı l ı n d a İ sv i çre’d e d o ğd u . Lyo n’ d a E m i l Co h l O k u l u’ n d a i l l ü s t ra syo n ve b i l gi sa ya r graf iğ i e ğiti mi a l d ı. S e r b e s t o l a ra k i l l ü s t ra tö r l ü k ya ptı ve çe ş it l i k ı sa f i l ml e r yö n e t ti. İ l k uzu n me t ra j l ı f i l mi Ka b a kçı ğı n Ha ya tı , Ca n ne s Fi l m Fe s ti va l i ’nd e Yö n e t me nl e r in 1 5 G ü nü se ç k i s i n d e gö s te r i l d i ve E n İ y i Ya ba ncı Fi l m O sc a r ı i çi n İ svi ç re ta raf ı n d a n a d a y g ö s te r i l d i. H e wa s b o r n i n S wit ze r la n d i n 1 9 73. H e s tu d i e d i llu strati o n a n d co m pu te r g ra p h i cs at Éco le E m i le Co h l i n L y o n . H e wo r ke d a s a fre e la n ce i l lu s trato r a n d d i re c te d se v e ra l s h o r t fi lm s. His f i r st fu l l -l e n g t h a n i mate d fe at u re, M y L i fe a s a Cou rg e t te, wa s p re se n te d at t h e D i re c to r ’ s Fo r tn i g h t of t h e Ca n n e s Film Fe stiva l. T h e film wa s se le cte d a s S witze r l a n d ’ s of f i ci a l e n tr y fo r t h e Ac a d e m y Aw a rd s fo r B e s t Fo re i g n La n g u a g e Film.

Çocuklar İçin · For Children

55


Hayalet Çocuk Phantom Boy

Fransa Belçika · France Belgium, 2015, 104’, Renkli · Color, Türkçe dublajlı · Turkish dubbed

Yön etmen · D i re c tor : A l a in Ga gn o l, Je a n - Lo up Fe l i c i o l i Sen a r yo · S c re e n p l a y : A l a i n Ga g no l Ku rgu · Editing: H e r vé Gu i ch a rd M ü zik · M u si c: Se rg e B e s se t Yap ı m · P rod uc ti on: Fo l i m a g e, Lu n a n i me, Fra n c e 3 C i n é m a

N ew Yo rk ’ta e s ra re n g i z , fa ç a l ı b i r a d a m , ke n d i s i n i izl eye n p o l is mü fe t tiş i A l ex’ i ya ra l a r. A l ex, ha s ta ne d e, o n b ir ya ş ı nd a s ü p e r g ü ç sa h i b i b i r ço c uk o l a n Lé o i l e ka rş ı l a ş ı r. Ço c u k b i r h a ya l e t gib i gö rünmez o l a b i l i yo rd u r ve u ç u p d u va r l a r ı n içind e n ge çe bi l iyo rd u r. Bu s ı ra d a fa ç a s ı b oz u k ga ngs te r, şe h ri b i r bil gisa ya r virüs ü il e te hd it e t me k te d ir. N eyse ki A l ex s üp e r güç l e ri y l e so r u ş t u r m a ya b a ş l a r. I n N e w Yo r k , a my s te r iou s , d efo r m e d m a n i n j u re s A lex, a po l ice in spe c to r ta i li n g h im . B e d r i d d e n i n h o s p ita l, Al ex e n cou n te r s Lé o, a n e l e ve n -y e a r -o l d b oy w it h su p e r p ow e r s. L i ke a p h a n to m , i n vis ib l e to a ll, h e ca n fl y a n d p a ss t h rou g h w a l ls. I n t h e m e a n tim e, t h e d efo r m e d g a n g s te r t h re ate n s t h e c ity wit h a co mpu te r vir u s. T h a n k s to t h e b oy s s u p e r p owe r s, A lex sta r t s u p h is i n ve stig ati o n a g a in .

Alain Gagnol

1 9 67 y ı l ı n d a Fra nsa , Ro a nne’ d e d o ğd u . E mi l e Co h l O k ul u’ nd a a ni ma syo n ve ta sa r ı m ö ğre n im i gö rd ü . 198 8 y ı l ı nd a n b e r i ro ma nl a r ya zıyo r ve Fo l ima ge A nima syo n St üd yo s u’nd a ça l ış ıyo r. H e wa s b o r n i n Ro a n n e i n 1 9 67. H e s t u d i e d a n i m ati o n a n d d e si g n at Eco l e E mi l e Co h l i n L y o n . H e h a s wr it te n se ve ra l n ove ls a n d h a s wo r ke d fo r Fo l i m a g e A n i m ati o n St u d i o s i n ce 1 9 8 8. Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 010 A Ca t in Pa ris

Jean-Loup Felicioli

1 9 60 y ı l ı nd a A l be r t v i l l e, Fra nsa ’ d a d o ğd u . A nne cy, St ra zbu rg, Pe rp igna n ve Va l e nce şe h i r l e r i nd e k i sa n a t o k u l l a r ı n d a ö ğ re n i m g ö rd ü . 1 987 y ı l ı n d a n be r i graf i k sa na tç ı s ı o l a ra k Fo l i ma ge A ni ma syo n St üd yo s u’nd a ça l ış ıyo r. H e wa s b o r n i n A lb e r tv i ll e, Fra n ce i n 1 9 60. H e at te n d e d a r t sch o o ls in A n n e cy , Stra s b ou rg, Pe r p i g n a n a n d Va l e n ce. H e h a s b e e n w o r k i n g a s a g ra p h i c a r ti s t fo r Fo li ma g e s i n ce 19 87. Fi l m ografi · Fi l m o g ra p h y 2 010 A Ca t in Pa ris

56


Robinson Crusoe

Fransa Belçika · France Belgium, 2016, 91’, Renkli · Color, Türkçe dublajlı · Turkish dubbed

Yön etmen · Dire c to r : Vi n c e n t Ke s te l o ot , B e n Sta s se n Sen a r yo · S c re e n p l a y : D o mo n i c Pa r i s M ü zik · M u s ic : Ra mi n D j a wa d i Yap ı m · P rod u c tio n : St u d i o Ca n a l, nWa ve Pi c t ure s

Ce nne t gibi bir a d a d a ya şa ya n ge nç p a p a ğa n M a rd i, d ünya yı ke ş fe t me k için a d a d a n a yrıl a ca ğı günün ha ya l iyl e ya şa m a k ta d ı r. Ko r k u nç b i r f ırtın a d a n so nra M a rd i ve a rka d a ş l a rı kıy ı d a t uhaf bir ya ra tık b ul u r l a r : Ro b i nso n C r u so e. Bu ye n i m i saf i re a d a d a ev sa h i p l i ğ i ya p m a k ya d a ya p ma ma k M a rd i ’ye ve d iğe r ha yva nl a ra ba ğl ıd ır. M a rd i, bunu b ir ma ce ra ya d a a d a d a n a y r ı l ma k için b ir şa ns o l a ra k gö rür. Ma rd i, a y ou n g pa r rot, l iv e s o n a id y l l i c is l a n d fu ll of ot h e r a n i m a l s , d re a m i n g of a d a y w h e n h e c a n f in a ll y le a ve to d i scove r t h e re s t of t h e wo r l d . A fte r a h o r re n d ou s sto r m M a rd i a n d h is fr ie n d s d iscov e r a stra n g e cre atu re wa s h e d u p o n t h e s h o re: Ro b i n so n C r u so e. I t ’ s u p to Ma rd i a n d t h e ot h e r a n im a l s o n t h e is la n d to ta me t h i s n e w a r r i va l. M a rd i se e s t h i s a s a ch a n ce fo r a d ve n tu re, a n d m a y b e e v e n to l e a v e h i s is la n d !

Ben Stassen

B e l ç i ka l ı f i l m yö ne t me n i , se na ri s ti ve ya p ı m c ı s ı. 1 9 94 y ı l ı n d a , b i l gi sa ya r a n i ma syo nu ta b a nl ı f i l ml e r ü re te n nWa ve Pi c t u re s ya p ım ş irke tini k urd u. B e n Sta s se n i s a B e l g i a n f i lm d ire cto r, p ro d u ce r a n d scre e n wr ite r. H e fou n d e d nWa v e P i c t u re s i n 1 9 94, p ro d u c i n g CG I r i d e fi l ms. Fi l m og rafi · Fi l m o g ra p h y 2 013 T he Ho use of M a gic 2 013 A frica n Safa ri 2 012 Sa mmy’s a vo nt ure n 2 2 010 Sa mmy’s a vo nt ure n: De ge h e i m e d o o rga n g 2 0 08 Fly M e to t he M o o n

Vincent Kesteloot Fi l m og rafi · Fi l m o g ra p h y 2 012 Sa mmy’s a vo nt ure n 2

Çocuklar İçin · For Children

57


Otizm Dostu Gösterim O ti z m s p e k t ru m b ozukl u ğu ya şa ya n b i r birey iç in s ine ma ya g it me k ç e ş it l i ne d e n l e r yü zünd e n s ık ıntıl ı o l a b i l i yo r. O ti z m D o s t u Gö s te rim s ıra s ın d a b u ra h a t s ı zl ığ a ne d e n o la n ç e ş it l i ç evre se l e t ke n l e r o rta d a n ka l d ı r ı l a ra k u yg u n o r ta m ya ra tı l ı yo r.

Denizin Şarkısı Sa o irse, İ rl a n d a ve İ s ko ç ef sa ne l e rind e d e nizd e fo k , ka ra d a insa n o l a n mito l o j ik ya ra tık l a r ı n so n üye s id ir. Günl e rd e n b i r g ü n , bü yü ka nne s in i n ev i n d e n ka ç a r ve m o d e n d ü nya d a s ı k ı ş ı p ka l m ı ş p e r i l e r i k u r ta r m a k ü ze re bir d e niz yo l cu l u ğ u na ç ı ka r.

58

Yö n e t m e n l i ğ i n i To m m M o o re’ u n ya ptı ğ ı 2 014 ya p ımı De nizin Şa rk ıs ı a d l ı ca nl a nd ırma f i l m i n i z l e n e b i l e c e ğ i O ti z m Do s t u G ö s te ri m ka p sa m ı n d a : - G ö s te r i m l o ş b i r sa lo n d a g e rç e k le şe ce k. - S e s sev i ye s i d üş ü k t u t u la c a k. - S e a n s ö n c e s i h e r h a n g i b i r ta n ıtı m f il m i ya d a re k l a m g ö s te ri l m eye c e k. - S ey i rci l e r g ö s te r i m s ı ra s ı n d a sa l o n d a y i ye c e k ve i ç e c e k b ul u n d u ra b i l e c e k l e r. - S ey i rci l e r g ö s te r i m s ı ra s ı n d a sa l o n d a d i l e d i k l e ri g i b i h a re ke t e d e b i l e c e k l e r.


Autism Friendly Screening Fo r a n i n d i v i d u a l o n t h e a u ti s m s p e c tr u m , at te n d in g a movie in a t h e ate r ca n be u n ple a sa n t fo r m a n y fa c to rs. Au tism Fr ie n d ly S cre e n in g w il l e l i m in ate t h e se fa c to r s w h ic h ca u se su ch d istu r ba n ce.

Du r in g t h e Au ti sm Fr i e n d ly S c re e n i n g wh e re t h e a n i m ati o n f i l m S o n g of t h e S e a d i re c te d by To mm Mo o re will be scre e n e d : - T h e li g h t s wi ll b e o n l ow. - T h e v o lu n m e wi ll b e t u r n e d d ow n . - T h e re w i ll b e n o tra i l e r s at t h e b e g i n n i n g of the film. - T h e a u d i e n ce wil l b e a b le to ta ke t h e i r ow n fo o d a n d d r in k s. - T h e a u d i e n ce wil l b e a b le to m ov e a rou n d t h e c in e m a a s t h e y l ike.

Song of the Sea S a o i r se i s a c h i ld w h o is t h e la s t of t h e se l k i e s , a m y t h o l o g i c c re at u re in I r i sh a n d S cot ti sh le g e n d s wh o tra n s fo r m fro m se a l s i n to h u m a n b e i n g s. O n e d a y s h e e sc a p e s fro m h e r g ra n d m ot h e r ’ s h o me fo r a j ou r n e y to t h e se a a n d fre e fa i r y c re at u re s tra p p e d in t h e m o d e r n w o r ld .

59


Kahramanların Animasyonu Atölyesi The Animation of the Heroes Workshop Ço c uk l a r, ‘‘Ka hra m a n’ ’ o l a ra k d a hi l o l d u k l a r ı a nima syo n a tö lye s i nd e; ke nd i l e ri ni b e ti m l e d i k l e r i ka ra k te r l e r ta sa r l a ya c a k ve b u n l a r ı n k ü ç ü k b i re r a nima syo nu n u ya p a c a kl a r. O y u n ve d a ns ya rd ımıyl a d uygu d urum l a r ın ı ve o gü nk ü ha l l e rin i g öz l e ml eye c e k l e r, ke n d i l e r i n i s ınır s ız b ir i fa d e biç im i o l a n c a nl a nd ı rm a te kn i ği n i il e ifa d e e t meyi d e n ey i ml eye c e k l e r. Ya ş G r u b u : 9 -1 2 Sü re: 3 sa a t Ka tıl ımcı Sa yıs ı: 12 C h il dre n , w h o wil l b e p a rtic i p atin g t h e w o r k s h o p a s “h e ro e s,” w il l d e sig n c h a ra c te r s t h e y d e sc r i be t h e m se l v e s w it h a n d c re ate a n a n i m ati o n of t h e se ch a ra cte r s. Wit h t h e h e l p of g a m e s a n d d a n ce, t h e y w i l l o b se r v e wh at t h e y fe e l o n t h at p a r ti c u l a r d a y a n d ex p re s s t h e m se l v e s u s i n g a n i m ati o n te c h n i q u e s , w h i c h i s a n u n limite d expre s sio n fo r m . Ag e Grou p: 9 -12 Du ratio n : 3 h ou r s N u m b e r of Pa r tic i pa n t s: 1 2

60

Işık Dikmen I ş ı k , Mi ma r S i n a n G ü ze l S a na t la r Ü ni ve r s ite s i ’n d e n mezun o l d u. Ke nd i ya ra t tığı a nima syo n f il ml e rini yö ne t ti. Ke nd i içine ya ptığı yo l cul uğu a nl a ta n k ısa a nima syo n f il mi İ çine Ka ça n Kı z b i r ç o k ö d ü l a l d ı. Yu r ti ç i ve y u r td ış ı nd a ç e ş it l i f i l m l e rd e ç a l ı ş tı. So n ü ç y ı l d ı r ç e ş it l i ya ş gr u p l a r ın d a n ço c uk l a r ve ge nç l e r i ç i n a ni ma syo n a tö lye l e r i yö ne ti yo r. U zu n y ılla rd ır ke n d i i ç i n e d oğr u ç ı k tığı , h a k ika ti bu l m a ve i ç i nd e k i ç o c u ğ u ş ifa l a nd ır m a yo l c u l u ğ u n d a k i d e n ey i m l e r i n i ve heye c a nı nı e n ço k ç o cu k l a r l a b ir a ra ya g e l d i ği a ni m a syo n a tö lye le r in d e p a y l a ş m a y ı sev i yo r. Gra d u ate d fro m Mi m a r S i n a n Fin e A r t s U n i ve r s it y , sh e d i re cte d a n d a n im ate d fi lms of h e r own . H e r a n i mate d sh o r t film , T h e Gir l Wh o S lippe d Wit h in , fo cu sin g o n h e r j ou r n e y to h e r p s y ch e h a s wo n va r i ou s a wa rd s. S h e h a s b e e n o rg a n izin g a n i mati o n wo r k s h o p s fo r ch i l d re n a n d te e n a g e r s fo r 3 y e a r s. S h e l i ke s to s h a re h e r ex p e r i e n ce g ot te n fro m h e r se lfrefle cti v e j ou r n e y i n to h e r p sy ch e to fi n d t h e tr u t h a n d fe e d t h e c h i l d i s h n at u re wit h ch i l d re n .


Bakış Açısı Atölyesi Pe r s p e c ti v e Wo r k s h o p E nge ls iz Filmle r Fe s ti va l i ve B r iti s h Co u n c i l iş birl iğ i il e ge rçe k l eş ti r i l e c e k a tö lye; b e d e n o d a klı ve h a re ke t e d e n iki fa rkl ı d is ip l in a ra s ı n d a ge çirge n b ir kö p rü k u r ma yı , b e d e n h a re ke ti ve ka m e ra h a re ke ti i l i ş k i s i n i a ra ş tı r m a y ı a m a ç l ı yo r. Ka me ra nın ha re ke ti, ka me ra nın d a ns il e uyumu, ka m e ra n ın na s ı l h a re ke t e d e b i l e c e ğ i ba ş l ık l a rı nd a n i l h a m l a yo l a çık ıl a c a k ça l ı ş m a d a ; d a ns , b e d e n ve ko re o graf ik ö ğ e l e rin , ka m e ra a ra c ılı ğı ile ha re ke te b i reyse l ve ye n i b i r b a k ış a çıs ı ka za nd ırma s ın a o d a kl a nıl a c a ktır. Ka m e ra h a re ke t birl ik te l i ğ i nd e n b i r ko mp oz i syo n o lu ş t u rma k he d ef l e n me kte d ir. Fa r k l ı B e d e n l e r l e D a n s p ro j e s i d a n sç ı l a r ı n ı n d a ka tı l a c a ğı a tö lye, b e d e n o d a k l ı g ö s te r i sa n a t l a r ı ya d a gö rse l sa na t l a r a l a nl a rınd a d e neyimi o l a n h e rke se a ç ık ve ü cre t s i zd i r. In collaboration with the Accessible Film Festival and British Council, the workshop aims to explore the relationship between the movements of body and camera by establishing a permeable bridge between two disciplines that are focused on the body and movement. Inspired by the movements of camera, the harmony of the camera with dance and how it can move, the workshop will focus on bringing about a new and individual perspective upon the movement by employing a camera with the elements of dance, body and choreography. It aims a create a new composition with the synergy of camera and movement. The workshop, which will also host the dancers of Dance with Different Bodies project, welcomes anybody who has an experience in visual art and/or performance art with a focus on body. Participation is free of charge.

İ Ş Bİ RL İ Ğİ İ L E

Tuğçe Tuna Va ro l u ş l a o l a n i l e ti ş i m i n i b e d e n , h a re ke t ve d a n s sa n a tı ü ze r i n d e n k u ra n sa n a tç ı , 1993 y ı l ı nd a n iti b a re n ul usa l ve ul u s l a ra ra s ı fe s tiva l, o rga niza syo n ve a ka d e mil e rin d a ns ve ti ya t ro bö l ü ml e r i n d e, d i s i p l i nl e ra ra s ı ça ğ d a ş d a ns ve p e r fo r ma ns sa na t l a r ı e se r l e r i y l e, ça ğ d a ş d a ns ve gü nc e l h a re ke t te k n i k l e r i e ğ it m e n l i ğ i i l e ye r a l ı yo r. D a n s ve p e r fo r ma ns sa na tç ı s ı , ko re o graf, yö n e t me n, sa na t d i re k tö r ü, ha re ke t ve d a n s te ra p is ti o l a ra k ça lı ş ı yo r. E se r l e r i a ra s ı nd a ; A l ma nya A re n a Fe s ti va l i Jür i Ö d ü l ü’n e l a y ı k bu l un a n, D e p l a s m a n’ ın ya nı s ıra E n Köt ü İ ş , Gövd e Gö s te ris i, I s l a k Ha c i m , M a k i n e B e d e n, To r t u , Ve r ti g o, Dü ş ü nm e Fo bi s i , H ü cre, E ko, Tu zl a …Bu z. . . gi bi m e ka nl a ra öze l ü re t ti ğ i e se r l e r ve 2 0 0 0 yıl ınd a ba ş l a t tığı, ha l e n d eva m e d e n ve fa r k l ı f i z i k se l öze l l i k l e re sa h i p k i ş i l e r l e y ür ü t ü l e n Fa r k l ı B e d e n l e r l e D a ns p ro j e s i bu l u nm a k ta d ı r. 19 96 y ı l ı nd a e ğ it m e n ve ko re o g raf o l a ra k ç a l ı ş m a ya b a ş l a d ı ğ ı Mi m a r S ina n Güze l Sa na t l a r Ü nive rs ite s i, Ça ğd a ş Da ns A n a sa na t D a l ı ’ nd a A na sa na t D a l ı B a ş ka nı o l a ra k ça l ış m a l a r ı nı s ü rd ü rü yo r. As a n a r ti s t wh o i s re a l i z i n g h e r ex i ste n ce t h rou g h b o d y , m ov e m e n t a n d d a n ce, s h e h a s b e e n p a r ti c i p ate d i n va r i ou s n ati o n a l a n d i n te r n ati o n a l fe sti va l s a n d o rg a n i zati o n s wit h h e r i n te rd i sci p li n a r y co n te mp o ra r y d a n ce p i e ce s a n d p e r fo r ma n ce s. S h e h a s b e e n a lso a co n te mp o ra r y d a n ce a n d m ov e m e n t te c h n i q u e s l e c t u re r i n v a r i ou s a c a d e m i a ’ s d a n ce a n d t h e atre b ra n ch e s. S h e i s a d a n ce r a n d p e r fo r ma n ce a r ti s t , ch o re o g ra p h , d i re cto r, a r t d i re cto r, move me n t a n d d a n ce t h e ra p is t. H e r b o d y of wo r k i n clu d e s; D i s p la ce m e n t, wh i ch wa s a wa rd e d by Are n a Fe s ti va l J u r y in Ge r ma n y , T h e Wo r s t J o b, S h ow of Stre n g t h , We t Vo l u m e, M a c h i n e B o d y , Re s i d u e, Ve r ti g o, P h ro n e mo p h o b i a , Ce ll, Ech o, C h i p O f f, wh ic h a re cre ate d sp e ci f i ca lly fo r l o cati o n s , a n d D a n ce wit h Di f fe re n t B o d i e s , wh i ch i s a p ro j e ct t h at h a s b e e n co n ti n u i n g s i n ce 2 00 0. S h e h a s b e e n t h e h e a d of Mi m a r S i n a n Fi n e A r t s U n i v e r s it y , Co n te m p o ra r y D a n ce D e p a r tm e n t , w h e re s h e h a s sta r te d to wo r k i n 1 9 9 6 a s a le ct u re r a n d ch o re o g ra p h .

61


Sanal Gerçeklik Deneyimi Fe s tiva l, bu se ne il k kez bir Sa na l Ge rçe k l ik d e neyimine ev sa hip l iği ya p ıyo r. 2 015 yıl ınd a n itib a re n Ca nn e s , S u nd a n c e, B e r l i n, Tr i b e c a , Lo c a r n o, To ro n to g i b i ö n e m l i f i l m fe s ti va l l e rinin p ro gra mla rın d a ke nd i n e ye r b u l a n sa n a l g e rç e k l i k d e n ey i m l e r i , sey i rc i l e ri n sa n a l g öz l ük a ra c ı lığ ı ile in te ra kti f b i r d e n ey i m ya şa ma s ı n ı sa ğ l ı yo r. U z un b i r s ü re d i r üze r i n e ko n uş ul a n ve h eye c a n ya ra ta n sa n a l g e rç e k l i k d e n ey i m l e r i h i ka ye a n l a tı m ı n a ye n i o l a n a k l a r sa ğ l ı yo r ve i z l ey i c i y i a k ti f l e ş ti r i yo r. A nl a tı l a rı a r tı k ya l n ı zc a i z l e m ey i p o n l a ra m i saf i r o l m a i m ka nını ya ka l a ya n izl eyicinin e mp a ti k urma s ı d a ha mümk ün o l uyo r. Sa na l ge rçe k l ik bu öze l l iğiyl e, yo l a ç ı k tı ğ ı g ü n d e n iti b a re n b i r a ra d a f i l m i z l e m e v u rg u s u ya p a n ve h e r ke s i n k ü l t ü re l h a ya ta ka tı l ı m h a k k ı n ı sa v u n a n E n g e l s i z Fi l m l e r Fe s ti va l i ve i z l ey i c i l e r i i ç i n d e ö n e m l i b i r a ra c a d ö nüş ü yo r. Dü nya yı fa r k l ı d u yu la r l a a l g ı l a m a k , to p l um d a ye te r i n ce te m s i l h a k k ı b ul a m a ya n hika ye l e ri bugü ne ka d a r o l d uğ u n d a n d a h a ka p sa y ı c ı b i r b i ç i m d e d e n ey i m l e m e i m ka n ı için E nge ls i z Fi lml e r Fe s tiva l i bu se ne sa n a l g e rç e k l i k a n l a tı l a r ı n a ev sa h i p l iği ya p ı yo r. E F F 2 017 ’ d e seyi rc il e r iki fa rkl ı p ro j ey le sa n a l g e rç e k l i k te k n o l o j i s i i l e ta n ışa c a k l a r.

Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru

Tekerlekli Sandalye Simülatörü

Kö rl ük Ü ze rine N ot l a r: Ka ra nl ığa Do ğru a d l ı sa na l g e rç e k lik p ro je s i ka p sa m ı nd a sey i rc i l e r ; 1 9 83 y ı l ı n d a n iti b a re n g ö r m e ye ti s i n i ya va ş ya va ş ka y b e d e n ya za r ve d i n b i l i m c i J o h n H u l l’ u n t u t t uğu se s l i g ü n l ü k l e ri g ö rse l - iş it se l o l a ra k d e neyi ml e m e f ı rsa tı b u l a c a k l a r. S ey ircile r bir sa n a l g özlü k a ra c ı l ı ğı y l a J o h n H ul l’u n g ö rm e ye ti s in i yiti rd iğ i s ü re çte k i d u yum sa l ve p s iko l o j ik d e n ey im l e r ine o r ta k o la ca k la r.

O r to p e d i k e nge l i o l ma ya n b i rey l e r i n, te ke r l e k l i sa n d a lye k u l l a n a n k iş i l e r i n ke n t o r ta m ı n d a ka r ş ı l a ş tı ğ ı e n g e l l e r i d e ney i ml e me s i i ç i n ta sa r l a nmı ş b u s i m ü l a tö r, A nka ra ’ d a Fe s ti va l i zl ey i ci l e r i y l e b u l u şa c a k. O DT Ü Te kn o ke n t b ünye s i nd e fa a l i ye t gö s te re n Re o -Te k ta raf ı n d a n ta sa r l a na n ve bi r sa na l ge rçe k l i k gözl ü ğü y l e k u l l a nı l a n s i m ül a tö r, k ul l a n ı cı l a r ı n te ke r l e kl i sa nd a lye k ul l a na n k i ş i l e r i n şe h i rd e geze r ke n ya şa d ı ğı zo r l uk l a r ı a nl a ma s ı nı , o n l a r l a e mp a ti k urma s ını sa ğl a ya ca k.

Bu i n te ra k ti f d e n ey i m i n b i r p a rç a s ı o l a ra k Fe s tiva l’d e Jo hn Hul l’un gö rme ye tis ini ya va ş ya va ş ka ybe d iş ini, t ut t uğu se s l i günl ük l e r ü ze r i n d e n a n l a ta n Kö rl ü k Ü ze rine N ot la r ( Pe te Mi d d l e to n , J a m e s Sp in ney, 2 01 6 ) a d l ı be l ge se l i n gö s te r i m i d e ya p ıl a c a k. 1 2 -14 Ma y ı s , S i n e Bu , İ s tan b u l 20 -2 2 M a yı s , Ça n kaya B e l e d i ye s i Çağ d a ş S a n a t l a r M e rkez i , A n kara

62

2 0 -22 M a y ı s , Ça n ka ya B e l e d i ye s i Ça ğ d aş S a n a tl a r M e rkezi , A n ka ra

İ Ş B İ RLİ Ğ İ İ L E


Virtual Reality Experience T h is y e a r t h e fe stiva l in clu d e s a V R expe r ie n ce fo r t h e fir st time. P rovid in g a n in te ra ctive ex p e r i e n ce t h rou g h a V R h e a d se t , V R f i l m d i s p l a y s h a v e b e e n a p a r t of p ro m i n e n t f i l m fe s ti v a l s’ pro g ra m su ch a s Ca n n e s , S u n d a n ce, B e r l i n , Tr i b e c a , Lo c a r n o a n d To ro n to s in ce 2 01 5. A lt h ou g h t h e d i sc u s s i o n e v o l v e a rou n d t h e te c h n o l o g y h a s a l o n g p a s t , re ce n t d e v e l o p m e n t s w it h i n t h e fie ld pa v e s t h e wa y fo r fre s h wa y s fo r s to r y te ll i n g. A s t h e a u d i e n ce a re in a m o re a c tiv e p o siti o n , t h e y b e co m e a p a r t of t h e n a r rati v e b e y o n d w h at i s p re v i ou s l y a v a i l a b l e fo r t h e m , w h i c h i s j u s t watc h in g. By t h is wa y , s in ce t h e in v o l v e m e n t w it h i n a sto r y in c re a se s, e mp at h iz in g w it h c h a ra c te r s a n d e a ch ot h e r a l so be co m e s m o re p o ss i b l e. D u e to t h e se fe at u re s , V R ex p e r i e n ce s a re a p e r fe c t fit fo r a fe stiva l t h at h a s be e n a d vo catin g fo r t h e r ig h t to pa r ticipate in cu ltu ra l life a n d e mph a sizin g t h e p o s s i b i l it y of w atc h i n g f i l m to g e t h e r. I n o rd e r to p e rce i v e t h e w o r l d w it h d i f fe re n t se n se s a n d to ex p e r i e n ce t h e s to r i e s i n c l u d i n g t h o se w h o d o e s n’ t h a v e a p l at fo r m fo r t h e i r re p re se n tati o n , Acce s s i b l e Fi l m Fe s ti v a l’ s p ro g ra m i n c l u d e s t w o V R ex p e r i e n ce s t h i s y e a r.

Notes on Blindness: Into Darkness

Wheelchair Simulation

I n N ote s o n B li n d n e ss : I n to Da rk n e ss , t h e a u d i e n ce wi ll h a ve a c h a n ce to exp e r i e n ce t h e a u d i o d ia r y of a u t h o r a n d t h e o l o g i a n J o h n H u l l wh o h a s b e e n lo si n g h i s si g h t sl ow l y s i n ce 1 9 83. T h rou g h a V R h e a d se t , t h e a u d i e n ce wi l l b e a p a r t of H u ll’ s se n so r y a n d p sy ch o l o g i ca l ex p e r i e n ce s i n t h i s p ro ce s s.

T h is simu lato r is d e sig n e d to g ive a se n se of d a y -to - d a y ch a ll e n g e s of wh e e lc h a i r u se rs i n u r b a n a re a s to t h o se wh o d o n ot h a ve a n o r t h o p e d i c i m p a i r me n t. De s i g n e d by Re o -Te k , a co m p a n y o p e rati n g at ME TU Te ch n o p a r k , t h e s i m u l ato r tu r n s ch a l l e n g e s wh e e l ch a i r u se r s fa ce w it h i n a city i n to a V R ex p e r i e n ce a i mi n g to m a ke e mp at h i z i n g wit h t h e m m o re p o s si b l e.

I n a d d itio n to t h is in te ra cti v e ex pe r i e n ce, t h e d o c u m e n ta r y n a me d N ote s o n B l i n d n e ss ( Pe te Mid d le to n , Ja me s S pin n e y , 2 016 ) fo cu sin g o n a u d i o d ia r y of J o h n H u l l in t h e pro ce s s of l o si n g h i s si g h t w i l l b e sc re e n e d . M a y 12-14, S i neBu, İ sta nbul M a y 20 -22, Ça nka ya M uni c i pa lit y Co n te m p o ra r y A r t s Ce n te r, A n ka ra

M a y 20 -22, Ça nka ya M uni c i pa lit y Co n te m p o ra r y A r t s Ce n te r, A n ka ra

I N C O L L ABO RAT I O N W I T H

63


Ankara


Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi Engelsiz Filmler Festivali 2017'yi bu yıl da fotoğraflarıyla destekliyor!


Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders

71


72

www.moireistanbul.com


Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders

73


74


Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders

75


76


Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders

77


       

78


Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders

79


80


DE R SUNSET BULVARI (Sunset Boulevard, 1950) YÖ N: B IL LY W IILLDE

YA K I N DA N BAKANLARIN DERGİSİ

Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders

81


82


Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders

83


84


POSTER VE AYRAÇLAR İÇERİDE!

POSTER VE AYRAÇLAR İÇERİDE! SAYI 50 NİSAN 2017 FİYATI 7 TL

SAYI 49 MART 2017 FİYATI 7 TL

KKTC FİYATI 7.75TL

KKTC FİYATI 7.75TL

SAYI 48 2017 ŞUBAT TL FİYATI 7 KKTC FİYATI

7.75TL

TAKVİM, POSTER VE AYRAÇLAR İÇERİDE! İÇER İDE!

| Ali Atay | Lale Müldür | Dücane Cündioğlu

AĞLADIM GÖZYAŞLARIM DÖNDÜ DENİZE BEN DERDİMİ KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM

SAYI ARALIK 46 2016 FİYATI 7 TL KKTC FİYATI 7.75TL

| Sıla Gençoğlu

| uentin Tarantino | Serkan Keskin | Deniz Mario Levi |Yavuz Ekinci |Başar Başarır Tekin | Berkun Oya | Nermin Yıldırım | aluk |Gündüz Vassaf |Tuna Kiremitçi | Ozan Önen Levent | İlhami Algör | Seray Şahiner | Ertuğrul | Özlem Kumrular | Kaan Çaydamlı | Angutyus Murat Sevinç | Elçin Aktoprak | Cihangir Mavioğlu | Ali Lidar | Sinem Sal | Murat İslam | Nilgün Toker Kılınç | Yüksel Taşkın | Menteş | Sinan Sülün | Selçuk Orhan | Erdem Aksakal Jehan Barbur | Kemal Varol | Turgut Yüksel | Feride Çetin | Başak Buğday | aydar SinanCanan|BesimDellaloğlu|Kurtcebe Turgul| aleİşsever|AhmetMurat|Bahadır Ergülen | Sıddık Akbayır CüneytYalçın|KutubŞimşek|AnılMertÖzsoy | Selçuk Altun | Ömer Laçiner | Onur Gökşen | Ömer Erdem | Birol Tezcan | Ümmiye |BulutUçar|BulutUnvan|Gökçe Erverdi Koçak | Ayşe Tükrükçü |Levent Gönenç | Ömer Göksel |Emirhan erker|Cemil Cahit | esulErtaş| -ot_dergi_49.indd 1 21/02/17 15:36

GEÇ BUNLARI ANAM BABAM... BİLİRİM BEN YAPTIĞIMI

SADECE R NEFRET EDER EN EY SEVİLM LE

Menteş Sal | Murat | Ali Lidar | SinemOrhan | Sıddık Akbayır Ali Kılıçbay z | Mehmet | Başak Buğday | Selçuk Özsoy | Kutub Şimşek | Alper Canıgü Çetin Mert Aktaş | Anıl | Gündüz Vassaf | Turgut Yüksel | Feride Turgul | Uğur Gaye Su Akyol | Sinan Sülün | Kurtcebe lu | Nihat Genç| | Sevim Gözay Dellaloğlu | Ertuğrul Mavioğ Barbur | Kemal Varol | Sinan Canan | Besim us | Jehan | Ömer Laçiner Kurucu | Stephen Kingar | Kaan Çaydamlı | Anguty | Ümmiye Koçak | Ayşe | Mert Fırat | İlhami Algör | Özlem Kumrul Ömer Erdem | Birol Tezcan Cündioğlu | | Ozan Önen Turan Dücane Gökşen | Türkü Onur | l| Boşnak | Cem Yılmaz Erdem Aksaka Ayşen Gruda | Sezgin Kaymaz | Kaan dan Yaruk | çi Tuna Kiremit Algan Sezgintüredi | Berxwe | | Türk n Şoray Altay Öktem

Charl"e Chapl"n

Orhan Vel#

| ALİ LİDA AN | GÜNDÜ VASSAF YE KOÇAK | AAM K MİN Y LD M LU | UŞEN ÇAK | ÜMMİ TU UL MAVİO LU | NE E CÜNDİO LU | S LA GENÇO AT | KEMAL VA OL | Ö LEM KUM ULA | E | MU AT MENTEŞ ÜNLÜ | ALİ ATAY | DÜCAN YALÇ N | JE AN BA BU | A MET MU ŞULE GÜ BÜ | ONU CAN | BA AD CÜNEYT ALGÖ | ET AN A KE TE AMİ OL İL | Bİ | İ SAN OKTAY ANA | MAK GÜLEN AN E | AYDA SAL | CEM AD İAN | ÇA AT GENÇ | BAŞAK BU DAY ALUK LEVENT | SİNEM AY | SİNAN CANAN | Nİ Kİ EMİTÇİ | SEVİM GÖ SE AY ŞA İNE | TUNA

SEVGİ DE YETMİY ÇOK ESKİDEN RA ORMUŞ STLAŞACAKTIK

Selçuk Altun | Selim İleri | Mazhar Alanson | Dücane | Yekta Kopan | Nermin Yıldırım | Tarık Cündioğlu | | akan Bıçakcı Tufan | İbrahim Altınsay ülfü Livaneli | Sezen Aksu | Tayfun irselimoğ | Jehan Barbur | Selda | Kemal Varol | Sinan Sülün lu | Barış irhasan | Ebru Bağcan | Fazıl Say | Teoman | Turgut Yüksel Ceylan | Fatih Özgüven | | Feridun Düzağaç | Ahmet | Sinem Sal ınar | Uğur Aktaş | Başak BuğdayÖğünç | Mehmet Turgut Mümtaz Taylan | akan | Ertuğrul Mavioğlu Günday | Gündüz | Mahir Ünsal Eriş | Sıddık Vassaf | Mercan Akbayır | şıl | Kalben | aydar Ergülen Dede | asan Cinmen | Erdem | Seray Aksakal | Ayça Şahiner | Ali Lidar Saltık | Burak Aksak | Örer | Onur Gökşen | Doğu Yücel | Angutyu s | ewhat | Nurhak Kaya |

Bir korkak olarak , mak, kahramanca ölm yasa ekten daha fazla cesaret gerektirir.

KARA BELA Corto Maltese

Ece Zeber Mah Cem Özüduru ir Ünsal Eriş - M.K. Perk - Sinem Sal - Gökçe Erve er - Hakan Bıçakcı Ali Çetinkay rdi - Turgut a - Selç Yüksel - Hak an Alpin - Sina uk Ören - Murat Men teş n Taşcı - Ali Lidar - Rew hat

ERİ YKÜL İLİM Ö E GER İY İS L O ERİ - P YKÜL İLİM Ö E GER İY İS L İ - PO KÜLER İM ÖY GERİL E İY İS - POL O

an i Rom OT Çizg

SAYI 032016 SA 8 TL FİYATI KKTC

FİYATI

9 TL

SAYI 04 AĞUSTOS 2016 FİYATI 8 TL KKTC FİYATI 9 TL

EM RHAN RE PA O MU GE SİN RHU K N N RE YEK ÇAY EM S AY AL HAKA WHA TA KO TEKİN GÖ N BIÇ T H KÇ AN PAN AK AK E N A G HA C LİL UTYU MAH ERMİN ERVE I C N GÜ N R E İNC S İR ÜN YILD Dİ A M ÖZ DAY SİN SA IR TEV AFŞİN ESU ÜD A L FİK BİR N TA L ER IM A İ LİDA URU KU İŞ ŞC OL ME M Lİ Ç R I R T SAY T M ET K E I U UT ZCA SID OCAK02 AM OT Çiz FİYATI 2016 DIK RGUT İNKA gi Rom N C 8 TL Ç Y İC an AĞ DA İ Ö MUS AKBA YÜKSE A M ŞU Y T L RA ER G AFA IR L Y Ö İLK KSEL URT AY SA LTIK

SES HAN GÜR OL VAR AL GÖK İ - KEM - KEMAL DURU ERVERD AR ERGÜN GÖKÇE - PIN CEM ÖZÜ SEL SAL YÜK ERİŞ ŞAHİNER - SİNEM ÜNSAL ÇIN - TURGUT - SERAY HAT MENTEŞ MAHİR İNKAYA TIK - REW Mİ YAL SAL - MURAT IRIM - ALİ ÇET T TUGEN NEC Y A TUN - İLKA AYIR MER - SONER - NERMİN YILD BIÇAKCI DIK AKB FİK MERKUT CI - SID AN TTİN ALİ EKİN - TEV SABAHA - GENÇAY AYT ZEBER - HAK - SİNAN TAŞ ER GÖKSEL US R - ÖM - ECE ALİ LİDA ANGUTY GÖNENÇ YILMAZ CİCİ - LEVENT - MAM OYLUM TEZCAN L - ALİ OLGUN BİROL AKSAKA ERDEM

KKTC

OTlak_kapak_

FİYA TI 9

SAYI 05 SA 2017 FİYATI 8 TL

TL

KKTC FİYATI

OT Çizgi Roma n

OT Çizgi Roman

KA R KIŞA

9 TL

05.indd 1-2

20.03.2017 11:38:5 6

Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders

85


AB-ilan.com olarak 5-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir; 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul; 18 - 23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Engelsiz Filmler Festivali’nin medya sponsoru olarak yer almaktan memnuniyet duyarız.

Engelsiz Filmler Festivali 2017 Medya Sponsoru 86

ab.indd 1

13.4.2017 12:12:33


Henri Matisse

CREATIVITY TAKES COURAGE Yonca Karakaş, Anatomy of Things, Food Pyramid, 120x94 cm

87

Engelsiz Yarışma · Competition Without Borders


88


Keşfetmeyi sever misin? Peki ya filmleri? O halde doğru adrestesin!

www.filmhafizasi.com

Biz sosyal bir sinema platformuyuz. Alternatif filmlere bayılıyoruz. Sinema odalarımızda filmlerimizi keşfe açıyoruz, en güncel sinema haberlerini sizle paylaşıyoruz. Farklı bakış açılarımızla filmleri köşe bucak inceliyor, filmlere yani hayata dair yeni pencereler açıyoruz. Şimdi sitemize bağlanın ve siz de en güzel filmleri keşfetmenin keyfine varın. facebook.com/filmhafizasi twitter.com/filmhafizasi instagram.com/filmhafizasi


Ø.'%5!Ě*%*ŏ%*!)ŏ%0!/%

ĂĀāĈŏ*#!(/%6ŏ%()(!.ŏ!/0%2(%ŏ ! 5ŏ,+*/+.1


Eskişehir’de gezmek için yaşayan, yaşamak için gezen bir grup gönüllü seyyah var. Coşkun Aral’ın belgesellerini seyrederek büyümüş, dünya atlasına bakarak hayallere dalmış ve bir gün bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için yollara düşmüş bir grup gezgin... Gezmek için zengin olmak gerektiğine inanmayan, imkânsızı mümkün kılan bir grup gerçekçi hayalperest. Birçok ülkeye yaptıkları yolculuklarda gördükleri değişik yemek, eğlence, işletmecilik kültürlerini Eskişehir’e taşımışlar. Bugün kafe ve restoran işletmeciliğinde bir çok konuda Türkiye’ye ilkleri getirip öncülük yapıyorlar. Eskişehir’de doğan, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki kafeleriyle büyüyen bu gezginler tecrübelerini gezgin ruhlu insanlarla paylaşıyorlar.


Dizin · Index Film Adı

Film Title

Kişiler · People

Albüm

14

Album

14

Açar, Mehmet

12

Anatole’ün Küçük Tenceresi

24

Anatole’s Little Saucepan

24

Altan, Yağmur

50

Babamın Kanatları

15

Beyond Words

35

Ashman, Jessica

31

Büst

46

Big Big World

16

Barras, Claude

55

Cennet Sineması

42

Black Ring

49

Başarır, İlksen

12

Çok Uzak Çok Yakın

25

Blind Vaysha

29

Beşkırma, Umut

51

Denizin Şarkısı

54, 58

Blue Bicycle

39

Coquet, Nicolas

27

Doğal Düzensizlik

26

Bone, The

47

Dağlı, Hasan Can

49

Duy Beni

27

Captain Fantastic

20

Demirtaş, Ali

28

Duyu

28

Cinema Paradiso

42

Dikmen, Işık

60

Hayalet Çocuk

56

Dark Atlas

38

Eker, Volkan Güney

47

Kabakçığın Hayatı

55

Don’t Tell Orhan Pamuk…

17

Erdem, Reha

16

Kaptan Fantastik

20

Fixing Luka

31

Farhadi, Asghar

21

Kara Atlas

38

Hear Me

27

Gagnol, Alain

56

Kemik

47

Herd, The

43

Gay, Cesc

22

Koca Dünya

16

Just Two Minutes

34

Giroux, Yan

34

Kör Vaysha

29

Macropolis

32

Hücum, Hakan

46

Körlük Üzerine Notlar

30

Moment, The

33

Jepsen, Christian Sønderby 26

Luka’yı İyileştirmek

31

My Father’s Wing

15

Kesal, Nazan

13

Makropolis

32

My Life as a Courgette

55

Kesteloot, Vincent

57

Mavi Bisiklet

39

Natural Disorder

26

Köreken, Umut

39

O An

33

No Fries Please

48

Mertoğlu, Mehmet Can

14

Orhan Pamuk’a Söylemeyin…

17

Notes on Blindness

30

Middleton, Peter

30

Patates Olmasın

48

Obsolete One, The

46

Montchaud, Eric

24

Robinson Crusoe

57

Phantom Boy

56

Moore, Tomm

54

Rüzgarda Salınan Nilüfer

18

Rabbit Blood

50

Oh, Karis

33

Sadece İki Dakika

34

Robinson Crusoe

57

Ökten, Zeki

43

Satıcı

21

Salesman, The

21

Ross, Matt

20

Siyah Çember

49

Sense

28

Sezer, Kıvanç

15

Sözcüklerin Ötesinde

35

So Far So Near

25

Simon, James

32

Sürü

43

Song of the Sea

54, 59

Sönmez, Rıza

17

Tavşan Kanı

50

Swaying Waterlily

18

Spinney, James

30

Truman

22

Truman

22

Stassen, Ben

57

You’re on Earth. There is No Cure for That.

51

Thomas, Jerome

35

Tornatore, Giuseppe

42

Tuna, Tuğçe

61

Ushev, Theodore

29

Üneri, Melisa

48

Vedat, Umut

38

Vojtek, Jaro

25

Yüce, Seren

18

Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok 51

96


EFF 2017 - Festival kataloğu  
EFF 2017 - Festival kataloğu  
Advertisement