Page 3

123

π˛÷◊˙‘÷◊ul ‘˛uÄ@◊¡–◊o◊ö◊ @◊Q–◊d◊ Ä˙∫◊Ë–◊ Å…@◊˙©◊u π˛¡◊Õ◊ ≠N≠d◊≠¡◊≠Î◊ Ä˙‘˛ Ø @h ◊ N·◊ ä π˛ ÷ ◊ ˙ ‘ π˙Å‹≥ ¡ ◊ ˙ ëë Bulletin of Physical Educationíí ≠@◊ 1949-50 ØN–≤◊˙≠@◊ S˙@◊˙¡◊˙≤–◊÷◊§◊˙≠¡◊ π˛÷◊˙‘ π˙Å‹≥`◊˙ > Δ‹˙ : 1. Message, 2. Perfection of the Body, 3. The Divine Body, 4. Supermind and the Life Divine, 5. Supermind and the Humanity, 6. Supermind and the Evolution, 7. Mind of Light, 8. Supermind and Mind of Light.

1952 ØN–≤◊˙≠@◊ ëëSupramental Manifestation upon Earthíí ~◊˙Ø≠@◊ ÜshŸ–◊÷h◊ Ü÷◊d˛◊ πhg÷˙÷◊˙@◊◊≠@◊ π˛÷◊˙‘ ÷◊@◊˙Δ˙Å‹≥`◊˙ > 1972ØN–≤◊˙≠@◊ π˛÷◊˙‘–d◊ ‘˛uÄ@◊¡–◊o◊ö◊ ©◊~<◊‘d◊¡◊˙r–’÷◊u s˛A◊Ø˙Î◊˙ (Å…) S.A.B.C.L Vol. No. 16, “Supramental Manifestation” ≠@◊ ÜshŸ–◊÷◊ ⁄˙~◊ π˙Åø–◊ > Ü≤–◊ π˛¡◊Õ◊shŸ–◊÷◊ ‘˛uÄ@◊¡–◊o◊ö◊@◊ Ä¥–◊Ø s·◊ä @◊Q◊~◊˙ > Ü≤◊˙@◊ àŸ–◊Ä˙ Ä~h◊¡◊˙·◊ ≠≤◊Éø–◊ ëëπœ‹≥¡◊uπœB≠@ Äd–◊Ø˙~◊N@◊ ħ–◊¡◊äê–íí◊ >◊ Ä˙‘˙÷◊@h Ü≤◊˙÷h◊ π˙∫◊÷◊@– π˙∫◊÷◊Ø˙≠~◊ Éπ÷œ◊d◊ ≠≤◊≠¡◊ > ñ π˛÷◊˙‘÷◊

Page : 123

1st Final Proof

20/Apr/2010

Pruthibiprusthare  

The work of the mother and sri aurobindo

Pruthibiprusthare  

The work of the mother and sri aurobindo

Advertisement