Page 1

1


2

คํานํา บล็อก ( BLOG ) คือเวปไซตที่เจาของ หรือ Admin สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเวป ไดตลอดเวลาการสรางเว็บบลอก สามารทําไดงายๆดวยตนเอง ไมซับซอน

และภายในระบบการ

จัดการบริหารเว็บไซตพื้นฐานให เชนเครื่องมือสําหรับเขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดหมู และลูกเลนอื่นๆ รายงานเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน การศึกษาและการตแตงเว็บบลอก ซึ่งไดแก Google Blogsport อันลวนเปนเนื้อหาที่ผานกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อ การออกแบบนิเทสศิลป ( ARTI 3319 ) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ผูจัดทํา นาย ภูริทัต มีสมบัติ


3

สารบัญ 1. Google Blogspot

4

- ขั้นตอนการสราง Blogspot

5

- วิธีการใชแมแบบใน Blogspot

6

- วิธีการเพิ่ม Gadget

7

- การใชงานหนาบทความที่แสดงผลเปน HTML

10

- Creative Commons – CC

11

- วิธีการกําหนดขนาดรูปภาพ

14

- วิธีการตัดหนาขอความที่โชว เพื่อไมใหขอความยาวจนเกินไป

15


4

Google Blogspot Blogger เปนอีกหนึ่งบริการของ Google ที่จะชวยใหคุณมีพื้นที่สําหรับเขียนเรื่องราวตาง ๆ ที่คุณ ตองการในลักษณะของ Webblog บริการเหลานี้คุณสามารถใชงานไดฟรี โดยไมมีคาใชจาย สําหรับ คนที่อยากมีเว็บไซตสวนตัว แตไมอยากมีคาใชจาย blogger สามารถชวยคุณได หากคุณตองการใช blogger เพียงแคสมัคร Gmail ก็สามารถสราง blog ไดอยางมากมาย นอกจากนี้การสราง blog ดวย blogger นั้นเชื่อมโยงพื้นที่เก็บรูปภาพเขากับ picasa ซึ่งเปนบริการดานภาพถาย ทําใหคุณมีพื้นที่ เขียน blog และพื้นที่เก็บรูปภาพที่สัมพันธกัน

Blogspot


5

ขั้นตอนการสราง Blogspot 1. เขาไปที่ www.blogger.com จะปรากฏหนาตางดังภาพ จากนั้นใหคลิ๊กเขาไปตรงคําวา สมัครใชงาน

2. เมื่อคลิ๊กเขาไปแลวจะปรากฏชองที่จะใหกรอกขอมูล ชื่อ ระหัสผาน


6

3. เมื่อกรอกเสร็จแลวเราก็จะไดหนา Blog ดังภาพ

วิธีการใชแมแบบใน Blogspot 1. เปดหนาเวป Blog ขึ้นมา แลวคลิ๊กไปตรงขอความ การออกแบบ ดังภาพ


7

2. ใหคลิ๊กไปที่ แมแบบ จากนั้นจะปรากฏรูปแบบตางๆ ถาตองการใชรูปแบบใหคลิ๊กที่รูปแบบนั้น แลวกดใชงาน รูปแบบนั้นก็จะแสดงบนหนาเวป Blog ของเรา

วิธีการเพิ่ม Gadget 1. ใหเราไปที่หนาเวป Blog แลวคลิ๊กเขาไปที่ การออกแบบ


8

2. เมื่อเขามาแลวจะปรากฏหนาตางดังภาพ ใหเราไปที่ รูปแบบ>เพิ่ม Gadget

3. จากนั้นจะปรากฏหนาตางที่จะใหเลือก Gadget เมื่อเราได Gadget ที่เราตองการแลวใหกดที่ เครื่องหมายบวกดังภาพ


9

3. เมื่อคลิ๊กที่เครื่องหมายบวกก็จะปรากฎหนาตางขึ้นมาดังภาพ ใหเราคลิ๊ กที่คําวา บันทึก

4. เมื่อกดบันทึกเสร็จเรียบรอย Gadget ก็จะโชวที่หนา Blog ดังภาพ


10

การใชงานหนาบทความที่แสดงผลเปน HTML 1. เขาไปยังหนาเขียนบทความ แลวคลิ๊กขอความ HTML ดังภาพ

2. เมื่อคลิ๊กเสร็จแลวก็จะปรากฏหนาตาง Code HTML ขึ้นมา ก็จะมี Code ตางๆ ใหแกไขเพิ่มเติม อยางเชน Code ปรับขนาดรูปภาพ ดังภาพ


11

3. เมื่อแกไขเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหคลิ๊กที่คําวา อัพเดท สิ่งที่เราแกไขหรือเพิ่มเติมก็จะแสดงยังหนาเวป Blog

Creative Commons - CC ครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons: CC) คือองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร จัดตั้งขึ้นขยาย ขอบขายของการใชสื่อตางๆ ใหกวางขึ้นโดยไมจํากัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญาอนุญาต ของครีเอทีฟคอมมอนส จะเอื้อใหมีการใชสื่อทั้งทางภาพ เสียง ขอมูล โดยการแบงแยกสัญญาอนุญาต ยอยออกสําหรับการแจกจายและการใชขอมู ล โดยการอางอิงถึงเจาของลิขสิทธิ์เดิม ครีเอทีฟคอม มอนสกอตั้งโดย ลอวเรนซ เลสสิก ซึ่งปจจุบันบริหารงานโดย โจอิจิ อิโต (จอย อิโต)


12

ขั้นตอนการขอเริ่มใช Creative Commons: CC 1. เขาไปที่ http://creativecommons.org จากนั้นคลิ๊กที่ ขอความ Creative Commons ดังภาพ

2. จากนั้นคลิ๊กที่คําวา Choose & License


13

3. ปรับแตงตามความเหมาะสม จากนั้นก็นํา Code ที่ไดไปใสไวที่ Gadget ก็จะปรากฏ Creative Commons: CC ขึ้นมาบนหนาเวป


14

วิธีการกําหนดขนาดรูปภาพ ใหไปยังหนาเขียนขอความ จากนั้นคลิ๊กที่รูปก็จะปรากฏ หนาตางขึ้นมา ในหนาตางก็จะมีใหเลือกวา จะใหรูปภาพเปนขนาด เล็ก ปานกลาง ใหญ ใหญพิเศษ ขนาดเดิม ชิดซาย จัดกลึ่งกลาง ชิดขวา ดังภาพ เมื่อตองการขนาดใดก็ใหคลิ๊กที่ขนาดนั้น แลวกด คําวา อัพเดท

วิธีปรับขนาดภาพโดยแกไขที่หนาตาง Code HTML ใหเขาไปยังหนาตาง HTML จากนั้นจะมี Code ขนาดรูปภาพ ใหใสตัวเลขขนาดภาพตามตองการ จากนั้นกด อัพเดท ภาพก็จะปรับเปลี่ยนขนาด ตามที่เราตองการ


15

วิธีการตัดหนาขอความที่โชว เพื่อไมใหขอความยาวจนเกินไป 1. เขาไปที่หนาตางเขียนขอความ จากนั้นก็คลิ๊กตรงตําแหนงที่จะใหขอความแสดงโชวบนหนาเวป Blog และคลิ๊กที่ แทรกการขาม ดังภาพ

2. เมื่อคลิ๊กเสร็จก็จะปรากฏเสนขึ้นมา เพื่อแสดงใหรูวา ขอความที่จะโชวบนหนาเวป Blog จะสิ้นสุด ตรงนี้ จากนั้นก็กดคลิ๊กที่ อัพเดท


16

3. เมื่อคลิ๊ก อัพเดท เสร็จ ขอความที่หนาเวป Blog ก็จะโชวสั้นลงตามที่เราไดกําหนดไว เมื่ออยากดู ขอความเพิ่มเติมใหคลิ๊กที่ อานเพิ่มเติม ดังภาพ

Technology For Visual Communication Design ARTI3319  

รายงานสรุปการศึกษาปรับแต่ง Blogger นาย ภูริทัต มีสมบัติ ระหัส 5211301329 ศิลปกรรมแขนงออกแบบนิเทศศิลป์ Email.puritud.mesombut@gmail.com http:...