Page 1

1


2

คํานํา ปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในการดําเนินชีวิตเปนอยางมากรวมไปถึงการดําเนินธุรกิจแทบจะทุกขั้นตอน ตองผานกระบวนทาง เทคโนโลยีทั้งนั้น แมกระทั่งการสื่อสารก็ดวยในรายวิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลปนอาจารย ี้ ไดชี้แนะใหเห็นถึง แนวทางของการใชงานเทคโนโลยีที่สามารถประยุกตใชใหชีวิตประจําวันเกิดความสะดวก สบายมากขึ้น รวมถึงหากจะประกอบ ธุรกิจก็สามารถทําไดโดยงาย เพราะเทคโนโลยีชวยทํานวยความสะดวก และลดการใชแรงงานซึ่งอาจจะตองเสียทั้งแรงและเสีย คาจางดังนั้นดวยการเรียนการสอนตามกระบวนการ ที่กําหนดใหมีการผลิตชิ้นงานสําหรับการขาย ในงาน Gift on the moon ของ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และชิ้นงานจะตองผานกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อเขามาชวยใหเสริมความ สวยงามของตัวชิ้นงานมากขึ้น แตก็ตองใหมีลักษระเปนสินคา Handmade ดวย รายงานเลมนี้จึงไดรวบรวมเนื้อหา ตลอดการผลิต ชิ้นงานคือตุกตา Love Doll จนบทสรุป ณ การขายจริงใน งาน Gift on the ผูจัดทํา นาย ภูริทัต มีสมบัติ


3

สารบัญ หนา บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินคาLove Doll - ที่มาและความสําคัญของโครงการ - วัตถุประสงค - แนวความคิด

4

4 4 4

บทที่ 2 กระบวนการออกแบบ - การดําเนินงานออกแบบ - การเลือกวัสดุ

5 5 6 6

บทที่ 3 การผลิตผลงาน - การออกแบบกลอง - การออกแบบลายกลอง - การขึ้นรูปกลอง

7

บทที่ 4 การนําไปขายในงานGift on The moon - สรุปยอดขาย - สรุปปญหาที่พบ

11 11 12

- อุปกรณในการผลิต

8 9


4

บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินคาเพื่อความทรงจําสําหรับเทศกาลแหงความรัก ที่มาและความสําคัญของโครงการ เนื่องจากเทศกาล Valention กําลังใกลเขามา ซึ่งเปนเทศกาลที่ตองยอมรับวาในปจจุบันผูคนสวนใหญคอนขางให ความสําคัญกับความรักเปนอยางมากโดยเฉพาะคูรัก หรือ แมแตจะครอบครัว เพื่อน พี่นอง ตางก็มักจะมอบสิ่งของแทน ใจใหกันและกัน เราจึงไดคํานึงถึงความสําคัญของสิ่งของที่จะมอบใหแกกันวาหากสิ่งนั้น มีคุณคาและสามารถใชงานได จริง ก็จะทําใหคุณคาของมันเพิ่มขึ้น ดีกวาซื้อไปแลววางทิ้งไว หรือรอวันมันหมดอายุ วัตถุประสงค 1. เพื่อผลิต/จัดทํา จําหนายในงาน Gift on the moon วันที่ 11-13 กมภาพันธ 2556 2. เพื่อประมวลความรูที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางสําหรับการออกแบบ 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณตางๆเพื่อนํามาประดิษฐเปนสินคาตามรูปแบบที่คิดไว แนวความคิด Love Dall เปนผลิตภัณฑที่จะสงผานความรูสึกไปยังคนที่คุณรัก โดยมีตุกตาLove Doll เปนสื่อบอกผานความรูสึก และยังมี Card ที่จะใชสําหรับเขียนขอความบอกความรูสึกภายในไปยังคนที่คุณรัก เหมาะสําหรับคูรักที่จะมอบใหกัน หรืออาจจะมอบใหคุณที่คุณรักคุณหวงใย เชน เพื่อน คุณพอ คุณแม ญาติผูใหญที่นับถือ ก็เหมาะที่จะสงผานความรูสึก ดีๆ ใหกัน สีแดง ไมใชแคเพียงบอกวา ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ ธรรมดาๆ เทานั้น แตลึกลงไปถึง รักความดีงาม ภายในใจ ของเขาและเธอ คือ ความรัก ความปราถนาความเคารพ สีขาว บอกวา “ฉันรักเธอดวยใจบริสุทธิ์ ไมหวังสิ่งใดตอบแทน” คือ ความบริสุทธิ์ ไมมีสิ่งใดแอบแฝง สีชมพู โดยทั่วๆไป จะหมายถึง ความออนโยน คือ ความสุข ความชื่นชม มิตรภาพ ความรูสึกสํานึกบุญคุณ สีเหลือง บอกถึงความแครและหวงใยที่จะรักใครสักคน คือ มิตรภาพ ความหวงใย ความยินดี หรือ ความเปนอิสระ


5

บทที่ 2 กระบวนการออกแบบ การดําเนินการออกแบบ 1. ความตองการและจุดมุงหมาย ( Concept ) ตองการออกแบบกลองใสตุกตาในลักษณะมีลวดลายประดับดวยรูปหัวใจและสีชมพูใชสื่อและบอกความหมายได และยังมี Card ไวสําหรับเขียนขอความบอกความรูสึก ซึ่งกระดาษที่ใชหลักๆคือ กระดาษ 100 ปอนด โดยออกแบบ ลวดลายในคอมพิวเตอรและผานกระบวนการ Print ออกมา 2. รูปลักษณที่ตองการ ( Design Briefs ) 2.1 ตุกตาและกลองที่เกิดจากวัสดุที่หางาย ราคาไมแพง 2.2 สามารถมอบเปนของขวัญใหคนที่รักไดหลากหลายโอกาส 2.3 เปนตุกตาทีเ่ หมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยมีขั้นตอนการออกแบบการแกปญหาและพัฒนารูปแบบจนกระทั่งสําเร็จเปนผลงานออกแบบ ที่ใชงานไดจริงดังนี้ รูปแบบกลองที่จะนําไปสูการพัฒนาเปนสินคาจริง แบบกลอง


6

การเลือกวัสดุ วัสดุที่จะใชทํากลองจะใชกระดาษ 100 ปอนด เพราะมีความแข็งเหมาะสําหรับทํากลองตุกตาขนาดเล็ก อุปกรณในการผลิต 1. กระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4 2. คัตเตอร 3. ที่รองตัดกระดาษ 4. กรรไกร 5. ไมบรรทัด 6. แผนใส 7. กาวลาเท็ก 8. เครื่อง Print


7

บทที่ 3 การผลิตผลงาน การออกแบบกลอง กลองจะมีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมมีขนาด ความสูง 8 ซม. ความกวาง 4 ซม. ดานหนากลองจะมีชองวาง เปนรูปหัวใจ เพื่อใหมองเห็นสินคาดานในได และภายในกลองยังมี Card สี่เหลี่ยมสําหรับเขียนเหน็บไวดวย


8

การออกแบบลวดลายกลอง Theme สีกลองจะเปนสีชมพูออนๆ บนกลองจะมีรูปหัวใจและ Logo ของสินคา ขอความที่เขียนวา Love Doll brings you love luck ซึ่งแปลวา ตุกตานี้จะนําพาความรักคุณไปสูความโชคดี Card เขียนขอความจะ มีลักษณะมีกรอบสี่เหลี่ยม สามารถเขียนขอความลงไปได


9

การขึ้นรูปกลอง เมื่อออกแบบลวดลายกลองเสร็จ จากนั้นเราก็จะใชเครื่อง Print ปริ้นกระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4 ออกมา จากนั้นใชคัตเตอรตัดตามแบบ ก็จะไดกลองที่ยังไมขึ้นรูป Card ที่จะใชเขียนความความและ ปายตราสินคาเล็กๆ ดัง ภาพ


10

จากนั้นเราก็ทําการประกอบกลองขึ้นมาโดยใชกาวลาเล็กติดตรงจุดเชื่อตอกลอง จากนั้นตัดแผนใสขนาดสี่เหลี่ยม พอดีหนากลอง เพื่อนําไปแปะติดชองรูปหัวใจที่เปนชองโหวอยู เมื่อประกอบเสร็จก็จะได กลองใสตุกตาดังภาพ


11

บทที่ 4 สรุปผลการขาย สรุปผลการทํางานการนําไปขายจริงในงานGift on the moon 11-13 กุมภาพันธ


12

ภาพสินคา

สรุปยอดการขาย วันที่ 11 กุมภาพันธ ขายจํานวน 0 วันที่ 12 กุมภาพันธ ขายจํานวน 0 วันที่ 13 กุมภาพันธ ขายจํานวน 2 รหัส YK_LD01 รหัส YK_LD03 รวมทั้งสิ้น 3 วันขายได 2 อัน เปนจํานวนเงิน สรุปปญหาที่พบ

80

บาท

จากการขายสินคา พบวาคนสวนใหญ ไมนิยมที่จะซื้อตุกตาแตจะใหความสนใจในของที่นําไปใชงานได อุปสรรคของการทํางาน อุปสรรคสวนใหญจะพบในเรื่องของการตัดกลอเพราะเป ง นงานปราณีตตองใชระยะเวลานานในการทํา


13

Technology For Visual Communication Design ARTI3319  

โครงการออกแบบผลิตสินค้าเพื่อความทรงจำสำหรับเทศ กาลแห่งความรัก Gift on the Moon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you