Page 1

1


2


3

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) การที่ขา้ พเจ้าได้มาฝึ กงาน ณ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย S&2C SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคมพ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ส่ งผลให้ขา้ พเจ้าได้รับความรู ้ใหม่ๆและประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย สาหรับรายงานการฝึ กงาน ฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้ 1. คุณชาญวิทย์ ธรรมชาติ ( ผูจ้ ดั การ ) 2. คุณรัฐกร ขาวผ่อง ( หัวหน้างาน ) และบุคคลท่านอื่นๆในแผนก ที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล เป็ นที่ปรึ กษาใน การทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตการทางานจริ ง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่น้ ี

นาย ภูริทตั มีสมบัติ ผูจ้ ดั ทารายงาน


4

บทคัดย่ อ (Abstract) หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย S&2C SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP. ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มีการบริ หารงานแบบห้างหุน้ ส่ วนจากัด โดยมีฝ่าย Production, Sale, Media Design ที่จะ ประสานงานกันเพื่อผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาตามที่ทอ้ งตลาดและผูบ้ ริ โภคต้องการ


5

สารบัญ จดหมายนาส่ ง กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทนา 1.1 ชื่อและที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ 1.2 ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ 1.3 หลักการ 1.4 วัตถุประสงค์ของการฝึ กงาน 1.5 การปฏิบตั ิตวั ระหว่างการฝึ กงาน บทที่ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับงานทีป่ ฏิบัติ 2.1 ที่มาและจุดเริ่ มต้นของ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 2.2 การจัดโครงสร้างการออกแบบสื่ อและการส่ ง เสริ มการตลาดในองค์กร : บทบาทของลูกค้า 2.3 การประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ บทที่ 3 การปฏิบัตงิ าน 3.1 การปฎิบตั ิงานของ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 3.2 งานที่ได้รับมอบหมาย บทที่ 4 ผลทีไ่ ด้ รับจากการปฎิบตั ิงาน บทที่ 5 สรุปผลการปฎิบตั ิงาน บรรณานุกรม ภาคผนวก

หน้า 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 26 28 31 32


6

บทที่ 1 บทนา ชื่อและทีต่ ้งั สถานทีป่ ระกอบการ หน่วยงานที่ฝึกงาน : หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย S&2C SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP. แผนก ออกแบบสื่ อการขาย ( Media Design ) ที่ต้ งั : 99/162 ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์: 02-987-0192 Fax: 02-987-0192 ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกีย่ วกับ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย S&2C SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP. ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มีการบริ หารงานแบบห้างหุน้ ส่ วนจากัด โดยมีฝ่าย Production, Sale, Media Design ที่จะประสานงานกันเพื่อผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาตามที่ทอ้ งตลาดและ ผูบ้ ริ โภคต้องการ ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นิสิตได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ 1. คุณชาญวิทย์ ธรรมชาติ ( ผูจ้ ดั การ ) 2. คุณรัฐกร ขาวผ่อง ( หัวหน้างาน ) ผูบ้ ริ หารสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่ วงระยะเวลาฝึ กงาน : วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาและสภาพในการทางานช่วงเวลาในการฝึ กงาน :เริ่ มฝึ กงานตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 ทางานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ เริ่ มงานเวลา 8.30 น.จนถึงเวลา 17.30 น.เวลาพัก กลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. สภาพในการทางาน : สถานที่ทางานตั้งอยู่ 99/162 ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี แผนกซึ่งเป็ นส่ วนของการปฏิบตั ิงานด้านกราฟฟิ กและมีเดียมีแผนกที่ทางานด้าน มีเดียออกแบบสื่ อการขายโดยมีหอ้ งทางานเป็ นโต๊ะทางานแบบล็อคของแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์คนละเครื่ อง


7

หลักการ 1.จัดประสบการณ์ให้เป็ นระบบและกระบวนการที่ต่อเนื่อง 2.ให้มีการฝึ กสถานการณ์จริ งให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานให้กบั นักศึกษา 3.ประสานทฤษฎีให้สอดคล้องกับการนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 4.สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับองค์การและหน่วยงานภายนอก 5.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีศกั ยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงานและผูใ้ ช้ วัตถุประสงค์ของการฝึ กงาน 1. เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสเรี ยนรู ้และได้รับ ประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริ ง 2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นกั ศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป การปฏิบัติตัวระหว่ างการฝึ กงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณี ใส่ เสื้ อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริ ษทั ก่อน 4. การลากิจ ลาป่ วย ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่ องการวางตัวและการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่ องระยะเวลาการฝึ กงานหรื อ เรี ยกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสิ นใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึ กงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึ กงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึ กงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้องไม่กระทา การ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่ อมเสี ยต่อส่ วนรวม 10. ในระหว่างการฝึ กงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึ กษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดต่อกลับมา ยังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถา้ มีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ กงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึ กงานให้ติดต่อคณะฯ หรื อมหาวิทยาลัย


8

บทที่ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับทีป่ ฎิบัตงิ าน การจัดการภายในองค์ กร ทีม่ าและจุดเริ่มต้ นของ หจก. เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย S&2C SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP. ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มีการบริ หารงานแบบห้างหุน้ ส่วนจากัด โดยมีฝ่าย Production, Sale, Media Design ที่จะประสานงานกันเพื่อผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ นึ มาตาม ที่ ทอ้ งตลาดและผูบ้ ริ โภคต้องการ โดยนักศึ กษาเข้าฝึ กงานในแผนกออกแบบสื่ อการขายเพื่อนาไปเป็ น ส่ วนประกอบของการขาย เช่น สื่ อการขาย โบชัวว์ ฉลากสิ นค้า ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ และเวปไซต์ เพื่อทาให้ สิ นค้ามีภาพลักษณ์ที่ดี ง่ายแก่การสื่ อสารรายละเอียดระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภค การจัดโครงสร้ างการออกแบบสื่ อและการส่ งเสริมการตลาดในองค์ กร : บทบาทของลูกค้ า โดยพื้นฐานแล้วทุกองค์กรธุ รกิจจะมีการใช้รูปแบบการสื่ อสารทางการตลาดรู ปแบบใดแบบหนึ่ ง โดยการที่บริ ษทั จัดโครงสร้างเพื่อการทางานเหล่านี้จะขึ้นกับปัจจัยหลายๆ ประการ เช่น ขนาดองค์กรจานวน สิ นค้าที่ ทาตลาด บทบาทของการออกแบบสื่ อ และการส่ งเสริ มการตลาดในส่ ว นประสมทางการตลาด งบประมาณเพื่อการและการส่ งเสริ มการตลาด รวมทั้งโครงสร้างทางการตลาด โยอาจมีบุคคลหลายบุคคลใน องค์กรมี ส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาดพนักงานด้าน การตลาดซึ่ งความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการโฆษณามักจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดนับตั้งแต่การเตรี ยมข้อมูล ของแคมเปญ การเลือกเอเจนซี่ ไปจนถึงการประเมินผลโปรแกรม ขณะที่ผบู ้ ริ หารระดับบนจะสนใจเพียงว่า โปรแกรมการโฆษณาแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างไร และอาจเข้ามามีส่วนในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ โฆษณา แม้วา่ จะมีบุคคลจานวนมากทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีส่วนในการให้ขอ้ มูลสาหรับโปรแกรม การโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาด อย่างไรก็ตามจาเป็ นต้องมีบุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบในหน้าที่ ดังกล่าวโนตรง บริ ษทั หลายแห่ งมีฝ่ายโฆษณาในองค์กรที่มีผจู ้ ดั การฝ่ ายโฆษณาหรื อการสื่ อสารรับผิดชอบ งาน โดยมีผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดเป็ นผูด้ ูแล อีกวิธีการใช้กนั คือการตลาดในระบบกระจายศูนย์ การ( ส่ วนตั )จัดการตราสิ นค้าวเลือกที่สามคือการจัดตั้งเอเจนซี่ข้ ึนภายในบริ ษทั หรื อเรี ยกว่าอิน เฮ้าส์ เอเจนซี่ (Inhouse Agencyโดยจะมีส่วนการกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละระบบในส่ วนต่อไป )


9

ระบบแบบรวมศูนย์ (Centralized System) ในหลายองค์กร กิจกรรมทางการตลาดจะแบ่งตามสายการทางาน โดยการออกแบบสื่ อการขายจะได้รับการ จัดวางไว้ควบคู่กบั ฟั งก์ชนั ทางการตลาดอื่นๆ เช่น การขาย การวิจยั ทางการตลาดและการวางแผนผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในรู ปที่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณามีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดทั้งหมดยกเว้นการ 2-3 ารฝ่ ายสื ในบางบริ ษทั อาจเรี ยกชื่อตาแหน่งนี้ ว่าผูจ้ ดั ก( ขาย่่อสารการตลาดในตัวอย่างของระบบแบบรวม ) ศูนย์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการโฆษณาควบคุมการทางานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการตลาดทั้งหมดรวมทั้งการกาหนด งบประมาณ การประสานงานในการสร้างและผลิตโฆษณา การวางแผนเกี่ยวกับสื่ อและตรวจสอบรวมทั้ง นค้าและจัดการโปรแกรมการส่ งเสริ มการตลาดสาหรับสิ บริ การทั้งหมดของบริ ษทั หน้า ที่ เ ฉพาะของผูจ้ ัด การฝ่ ายโฆษณาหรื อ ฝ่ ายสื่ อ สารการตลาดจะขึ้ น กับ ขนาดขององค์แ ละ ความสาคัญของโปรแกรมการส่ งเสริ มการตลาด โดยหน้าที่พ้นื ฐานได้แก่ การวางแผนและกาหนดงบประมาณ ออกแบบสื่ อการขายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาสื่ อการ ขายและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อเสนอให้ผบู ้ ริ หารอนุมตั ิและเสนอโปรแกรม การส่ งเสริ มการตลาดที่สอดคล้องกับแผนการตลาดโดยรวม วัตถุประสงค์และงบประมาณ โดยมีการเสนอ แผนงานประจาปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอย่างชัดเจนหรื อเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ การจัดการและใช้ งาน ผูจ้ ดั การต้องจัดโครงสร้างฝ่ ายออกแบบสื่ อการขายและควบคุกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งดูแลการทางานตามแผนงานโดยประสานงานกับ ฝ่ ายผลิต สื่ อฝ่ ายศิลป์ ฝ่ ายครี เอทีฟและการส่ งเสริ ม การขาย กรณี ที่มีการใช้บริ การเอเจนซี่ ภายนอก จะสามารถลดความรับผิดชอบของฝ่ ายโฆษณาลงได้หลาย ประการ โดยต้องตรวจสอบและรับรองแผนของเอเจนซี่ การประสานงานกับฝ่ ายอืน่ ๆ ผูจ้ ดั การต้องประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ ายออกแบบสื่ อการขาย กับฝ่ ายอื่นๆ โดเฉพาะอย่างยิง่ ส่ วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ดา้ นการตลาด เช่น ฝ่ ายโฆษณาต้องสื่ อสารกับ ฝ่ ายวิจยั การตลาดและหรื อฝ่ ายขาย เพื่อพิจารณาว่าคุณสมบัติใดของสิ นค้าที่มีความสาคัญต่อลูกค้าและควร เน้นในการสื่ อสารของบริ ษทั งานวิจยั อาจมีประโยชน์ในการระบุกลุ่มเป้ าหมายเพือ่ ให้ฝ่ายสื่ อเลือกสื่ อหรื อ สิ่ งพิมพ์ นอกจากนี้ฝ่ายโฆษณายังอาจม่หี น้าที่ในการเตรี ยมเอกสารต่างๆ เพื่อให้พนักงานขายสามารถ นาไปใช้งานได้เมื่อต้องการติดต่อกับลูกค้า เช่น เครื่ องมือสาหรับส่ งเสริ มการขาย เอกสารโฆษณาและ การแสดงผล ณ จุดขาย


10

บทที่ 3 การปฏิบัตงิ าน หลักการของการปฎิบัติงาน 1. เพื่อเพิ่มทักษะ สร้างเสริ มประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็ นจริ งในสถาน ประกอบการ 2. เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงานและสามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้ อย่างมีเหตุผล 3. เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินยั และทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 4. เพือให้มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบ อาชีพต่อไปภายหลังจากสาเร็จการศึกษา 5. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐบาล ระเบียบว่าด้วย 6. 7. การปฏิบัตติ ัวระหว่ างการฝึ กงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณี ใส่ เสื้ อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริ ษทั ก่อน 4. การลากิจ ลาป่ วย ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่ องการวางตัวและการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่ องระยะเวลาการฝึ กงานหรื อ เรี ยกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสิ นใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึ กงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึ กงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึ กงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้อง ไม่กระทาการ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่ อมเสี ยต่อส่ วนรวม 10. ในระหว่างการฝึ กงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึ กษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควร ติดต่อกลับมายังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถา้ มีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ กงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วย ทะเบียนฯ โดยตรง


11

11. หากมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึ กงานให้ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรื อ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม การปฎิบตั ิงานของฝ่ ายออกแบบสื่ อการขาย หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย S&2C SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP. โดยแผนกที่ผฝู ้ ึ กประสบการณ์วิชาชีพได้เข้าไปปฎิบ ัติงานคือแผนกออกแบบสื่ อการขาย ซึ่ งทางาน ออกแบบสื่ อการขายเพื่อนาไปเป็ นส่ วนประกอบของการขาย เช่น สื่ อการขาย โบชัวว์ ฉลากสิ นค้า ออกแบบ บรรจุภณ ั ฑ์ และเวปไซต์ เพื่อทาให้สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดี ง่ายแก่การสื่ อสารรายละเอียดระหว่างผูผ้ ลิตกับ ผูบ้ ริ โภค ขั้นตอนการปฎิบตั ิงานของกราฟิ กดีไซด์เนอร์เป็ นดังนี้ 1. การรับข้อมูลงานจากหัวหน้างาน 2. จากนั้นฝ่ ายออกแบบสื่ อการขายจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนาข้อมูลที่ได้มาสรุ ปภาพ โดยรวมและร่ าง Layout และนาไปผลิตเป็ นผลงานจริ ง งานที่ได้ รับมอบหมาย 1. เรื่อง/รายการ ออกแบบ สื่ อการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นเอนกประสงค์ S-ONE-PLUS สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย ( Media Design )


12

ภาพที่ 1 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่น S-ONE-PLUS

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่น S-ONE-PLUS


13

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกแบบโบชัวว์สินค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่มี ความสามารถของการขจัดกลิ่นเอนกประสงค์ ปัญหาที่เกิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษาตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น 2. เรื่อง/รายการ สื่ อการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขจัดคราบล้างเครื่ องแก้วเอนกประสงค์ G-ONE-PLUS สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย ( Media Design )

ภาพที่ 3 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ลา้ งเครื่ องแก้ว G-ONE-PLUS


14

ภาพที่ 4 แสดงภาพผลงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ลา้ งเครื่ องแก้ว G-ONE-PLUS

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกแบบโบชัวว์สินค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่มี ความสามารถของการขจัดคราบล้างเครื่ องแก้ว ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษาตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น 3. เรื่อง/รายการ ออกแบบ สื่ อการขายผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ A-ONE-PLUS สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย ( Media Design )


15

ภาพที่ 5 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ A-ONE-PLUS

ภาพที่ 6 แสดงภาพผลงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ A-ONE-PLUS


16

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกแบบโบชัวว์สินค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่มี ความสามารถของการขจัดกลิ่นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษาตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น 4. เรื่อง/รายการ ออกแบบสื่ อการขายโบชัวว์ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกเอนกประสงค์ L-ONE-PLUS สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย

ภาพที่ 7 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ L-ONE-PLUS


17

ภาพที่ 8 แสดงภาพผลงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์คราบสกปรก L-ONE-PLUS

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกแบบโบชัวว์สินค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่มี ความสามารถของการขจัดคราบสกปรก ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษา ตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น


18

5. เรื่อง/รายการ ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ขจัดสิ่ งสกปรก Popsy Care-C สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย

ภาพที่ 9 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ขจัดสิ่ งสกปรก Popsy Care-C


19

ภาพที่ 10 แสดงภาพผลงานออกแบบฉลากของผลิตภัณฑ์ขจัดสิ่ งสกปรก Popsy Care-C

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกแบบฉลากสิ นค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่มี ความสามารถของการขจัดสิ่ งสกปรก ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษาตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น 6. เรื่อง/รายการ ออกแบบสื่ อการขายผลิตภัณฑ์ X-BACK FORTIS สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย


20

ภาพที่ 11 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบโบชัวว์ของผลิตภัณฑ์ X-BACK FORTIS

ภาพที่ 12 แสดงภาพผลงานออกแบบโบชัวว์ X-BACK FORTIS


21

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกโบชัวว์สินค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษาตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น 7. เรื่อง/รายการ ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์ SANT FINE สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย

ภาพที่ 13 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ SANT FINE


22

ภาพที่ 14 แสดงภาพผลงานออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ SANT FINE

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกบรรจุภณ ั ฑ์สินค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษาตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น 8. เรื่อง/รายการ ออกแบบ ฉลากสิ นค้าผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นขจัดกลิ่นเอนกประสงค์ AIR CLEAR-180 สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย


23

ภาพที่ 15 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ AIR CLEAR-180

ภาพที่ 16 แสดงภาพผลงานออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ AIR CLEAR-180


24

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกแบบฉลากสิ นค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษาตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น 9. เรื่อง/รายการ ออกแบบ Head เวปไซต์ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด สถานที่ แผนก ออกแบบสื่ อการขาย

ภาพที่ 17 แสดงภาพขั้นตอนงานออกแบบ Head เวปไซต์ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด


25

ภาพที่ 18 แสดงภาพผลงานออกหัวเวปไซต์ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด

สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบตั ิ ออกแบบฉลากสิ นค้า เพื่อเป็ นการแสดงข้อดีของผลิตภัณฑ์ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สิ นค้ามีจานวนน้อยในท้องตลาดจึงหากรณี ศึกษาตัวอย่างได้ยาก การแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสรุ ปภาพรวมของสิ้ นค้าเพื่อนาไปออกแบบ ประสบการณ์ที่ได้ รับ การออกแบบควรดูและศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงให้หลากหลายและนามา วิเคราะห์สรุ ปพัฒนาเป็ นแบบที่ดีข้ ึนและเป็ นงานออกแบบใหม่ที่ดียงิ่ ขึ้น


26

บทที่ 4 ผลที่ได้ รับจากการฝึ กงาน ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการฝึ กงาน 1) ได้ เรี ยนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น 2) วัฒนธรรมขององค์กรที่ทางานเรา 3) ได้ ฝึกตัวเองให้ เป็ นคนที่มีระเบียบวินยั มากขึ ้น เช่นการเข้ ามาทางานให้ ตรงต่อเวลา 4) ได้ ฝึกตนเองเรื่ องความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ตอ่ งานที่ได้ รับมอบหมาย 5) ได้ มีโอกาสได้ ร่วมเรี ยนรู้ไปกับผู้หลักผู้ใหญ่..คนทางาน 6) ได้ มีโอกาสรู้จกั ผู้คนมากมายมากขึ ้น 7) ได้ ประสบการจริงจากการทางานจากการฝึ กงาน 8) ได้ เรี ยนรู้การปฏิบตั ิตวั ในขณะฝึ กงาน 9) ได้ เรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ จากการฝึ กงานมากมาย 10) เข้ าใจหลักการทางานมากขึ ้น การฝึ กประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เป็ นการพัฒนาความรู้ ทักษะการทางาน และการปรับตัวในการ ทางานกับบุคคลอื่น เพื่อที่จะได้ เข้ าใจถึงการประกอบอาชีพในอนาคต โดยนาความรู้ ความสามารถในด้ าน ออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก และ ด้ านองค์ประกอบศิลป์ มาใช้ ในการฝึ กประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และ การดาเนินชีวิตประจาวัน การเตรี ยมตัวก่อนการฝึ กประสบการณ์ ได้ มีการเตรี ยมตัวโดยการศึกษารายละเอียดโดยรวมของ หจก. เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย คร่ าวๆ แล้ ว ว่า ทางห้ างหุ้น ส่วนได้ ท ากิ จการเกี่ ยวกับการ ผลิตและจัด จาหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ การฝึ กประสบการณ์ เป็ นการฝึ กความตังใจ ้ ความ รอบคอบ และความรับผิดชอบในการทางานที่เพิ่มขึ ้นมากกว่าการเรี ยนงานที่ได้ รับผิดชอบเป็ นงานที่ต้องใช้ การออกแบบ สิ่งใหม่ๆ ในการทางานต้ องใช้ สมาธิ มีจิตใจจดจ่อต่องาน ความรอบคอบ การทางานทุกครัง้ ต้ องมีการตรวจทาน ทบทวนงานแต่ละชิ ้นงาน เพราะการทางานผิดพลาดอาจส่งผล ทาให้ ต้องแก้ ไขงานได้ การทางานต้ องคานึง อยู่เสมอว่า งานที่ ทาเป็ นงานของตัวเอง เช่น การออกแบบสื่อการขายต่างๆ ต้ อง


27

ออกแบบให้ ตรงตามที่ทางผู้จดั การจัดวาง lay out การใช้ ฟ้อน ต้ องให้ สอดคล้ อง กับโลโก้ หรื อ โบชัวร์ ใบปลิว ที่เราออกแบบ การทางานที่นี่ ทาให้ เราได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการทางาน ทาให้ ได้ ฝึกการใช้ โปรแกรมและได้ ร้ ูเทคนิคการใช้ เพิ่มมากขึ ้น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ได้ ฝึกสังเกตลักษณะนิสยั ของผู้ร่วมงานและนามาใช้ ในการปรับตัว พูดคุย ทักทายในตอนเริ่ มงานและหลังเลิกงาน ช่วยเหลืองานอื่นที่นอกเหนือจากงานของตนเอง เช่น ช่วยพี่ๆ คีย์ ข้ อมูล ช่วยหาข้ อมูลหนัง ฯลฯ ความมีระเบียบวินยั ในการทางาน ฝึ กมีความซื่อสัตย์สจุ ริต ความตรงต่อเวลาในการทางาน ผู้ฝึก ประสบการณ์เริ่ม ปฏิบตั ิงานก่อนเวลา และเลิกงานหลังเวลา และปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ


28

บทที่ 5 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ าน ในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสาขาออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู ้ในหลักสู ตรแล้ว การศึกษาประสบการณ์ วิชาชีพศิลปกรรมยังเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นที่นกั ศึกษาต้องทาการปฏิบตั ิก่อนการจบหลักสู ตรการศึกษา เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นในส่ วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ การวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพร้อมที่จะออกไปดาเนิ นชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พนั้นถือเป็ นการฝึ กทักษะการทางานและรู ้จกั การปรับตัวของการทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่น มีประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ณ หจก.เอสแอนด์ ทูซี ซัพพลาย ในครั้งนี้ ทา ให้นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชีพมากยิง่ ขึ้น เข้าใจการทางานด้าน โฆษณา การมี มนุ ษ ย์สัมพัน ธ์ที่ดี ต่อ ผูอ้ ื่ น การวางตัว ในสังคมได้ อี กประการหนึ่ งที่ สาคัญที่ สุดสาหรั บ นักศึกษาที่ได้รับคือ การทางานของตนเองได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยตนเองเปรี ยบเสมือน ตนเองเป็ นบุคลากรคนหนึ่งขององค์กร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแต่วนั แรกของการ ฝึ กประสบการณ์จนถึงวันสุ ดท้ายของการฝึ กประสบการณ์เป็ นอย่างดี ทุกคนต่างมีไมตรี จิตที่ดีต่อนักศึกษา ฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ อีกทั้งยังให้คาแนะนาและช่ วยเหลือในทุกๆเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงานและเรื่ อง ส่ วนตัวแก่นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเสมอมา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเข้ ารับการฝึ กงาน 1.ได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึ กงานใน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ ายอื่นๆอีกด้วยและได้ทราบถึง บทบาทหน้าที่และความสาคัญของการทางาน 2. มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้โปรแกรมในการออกแบบ illustrator photoshop 3. งานด้านการออกแบบสื่ อการขาย 4. ได้ความรู ้เกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูลผลงานออกแบบเพือ่ เป็ นตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาแนวคิดการ ออกแบบ กระบวนการคิดของนักออกแบบ


29

ด้ านนักศึกษาผู้ปฏิบัตงิ าน 1. ได้รับความรู ้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริ ง 2. ฝึ กให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมัน่ ใจในการทางานการกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น มากขึ้น 4. ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและเพิม่ ทักษะการเรี ยนรู ้ระบบการทางานในองค์กร 5. สามารถนาประสบการณ์จากการฝึ กงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ 6. ฝึ กฝนให้เป็ นคนช่างสังเกตและรู ้จกั ปรับปรุ งการพัฒนาการทางานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรี ยนรู ้โปรแกรมต่างๆที่องค์กรนามาใช้ในการทางาน 9. ฝึ กฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน 10. สร้างเสริ มสร้างเสริ มลักษณะนิสยั ให้เป็ นคนตรงต่อเวลามากยิง่ ขึ้น 14. ทาให้มีความขยันหมัน่ เพียรมากยิง่ ขึ้นการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีมากขึ่น 12. ฝึ กฝนให้เป็ นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ด้ านสถานประกอบการ 1. เปิ ดโอกาสให้องค์กรได้รับนักศึกษาฝึ กงานที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในสิ่ งใหม่เข้ามาทางาน 2. องค์กรได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคัดเลืกบุคคลเข้ารับการฝึ กงาน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่ วนของการจ้างงานประจามากขึ้นเนื่องจากการดาเนินงานของนักศึกษา ฝึ กงานมาช่วยทางานในส่ วนที่สามารถช่วยทาได้ 4. องค์กรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรจากโครงสร้างนักศึกษา 5. องค์กรได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแต่ ละมหาวิทยาลัย


30

ด้ านมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่ วมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรในการเรี ยนการสอนต่อไป 3. จากการส่ งตัวเข้ารับการฝึ กงานไปยังบริ ษทั ต่างๆช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ้น ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม เนื่ องจากผูฝ้ ึ กงานยังเป็ นมือใหม่สาหรับงานออกแบบด้านกราฟิ กเพราะฉะนั้นควรฝึ กฝนฝี มือด้วย การดูงานออกแบบจากของทั้งในและต่างประเทศเทศเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบยัง ดูไม่ทนั สมัย และฝึ กการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิ กให้มีความชานาญยิง่ ขึ้นเพื่อให้รวดเร็ วในการทางาน การตอบรับจากที่ฝึกงาน จากการที่เข้าไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ หจก. เอสแอนด์ ทูซี ซัพพลาย ได้รับการตอบ รับเป็ นอย่างดี มีการให้ความช่ วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการให้คาแนะนาในการใช้งานโปรแกรม เทคนิคทางด้านโปรแกรม การให้ความรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่ การทางานตั้งแต่ข้ นั เริ่ มต้นและนาเสนองาน กับพี่เลี้ยงเพื่อฝึ กทักษะการนาเสนอ ให้เราทางานจริ ง เสมือนนักศึกษาคือพนักงานคนหนึ่งขององค์กรณ์ ความรู้สึกทีม่ ีต่อทีฝ่ ึ กงาน การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ศิ ล ปกรรม ณ หจก. เอส แอนด์ ทู ซี ซัพ พลาย นัก ศึ ก ษามี ค วาม ประทับใจและดีใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่องค์กรณ์ ที่นี่พนักงานทุกคนจะอยู่ กันแบบพี่นอ้ ง คอยให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทางานจะทางานเป็ นทีม ทาให้นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้เป็ นอย่างดี และการทางานที่น้ ีนกั ศึกษารู ้สึกว่าได้ความรู ้ต่างๆ มากมาย นอกเหนื อจากการศึ กษาในชั้นเรี ยน คือ เกิ ดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น ความ รับผิดชอบ และมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ที่ สาคัญนอกเหนื อสิ่ งใด คือ งานที่นกั ศึกษาออกแบบสามารถนามาใช้ได้จริ ง ซึ่ งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีต่อการ ทางานจริ งต่อไป


31

บรรณานุกรม


32

ภาคผนวก หมวด ก. เอกสาร


33

ภาคผนวก หมวด ข. รู ปภาพ


34

เล่มฝึกงาน นาย ภูริทัต มีสมบัติ  

เล่มฝึกงาน นาย ภูริทัต มีสมบัติ ระหัส 5211301329 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาศิลปกรรมแขนงออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจัน...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you