Page 1

“CONÈIXER CASTELLDEFELS”

Grup: 3 Noms: Andrea, Ariadna, Anne, Adrià B. Curs: 2n ESO


1. ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS

1.Origens històrics del municipi de Castelldefels. Al segle X, data probablement de fundació de Santa Maria de Castelldefels, per adonar-se que, ja aleshores, el territori propietat del monestir fou investit amb immunitat, és a dir, independent respecte de la resta de senyors eclesiàstics o feudals de la zona. Aquesta immunitat fou atorgada per l’emperador carolingi Lotari ( any 986) confirmada pel papa Silvestre II i pels seus successors( any 1002) i pels comtes de Barcelona( any 1011).

Basses fins a les coves de l’Heura, el fondo de les Terradelles i la riera de la Vall de Joan. Aquest és el terme que descriu l’acta de consagració de l’església de Castelldefels, d’aproximadament l’any 1100.

Al segle XII, en fundar-se la jurisdicció del monestir de Sant Vicenç de Garraf, que acabava a la cova Fumada, es formà un petit enclavament, constituït pels actuals barris del Poal i Bellamar, que pertanyia a la parròquia de Sant Miquel d’Euraprunyà (1256). Però dècades després aquesta estreta franja ja sembla integrada a la parròquia de Santa Maria de Castelldefels.Així, les visites pastorals del segle XIV ja consideren l’església de Sant Salvador dels Arenys integrada a Castelldefels. El pas definitiu cap a la unificació del terme de Castelldefels es produí l’any 1427, quan els Marc, senyors d’Eramprunyà, adquirien també la senyoria de Castelldefels,.Finalment, el límit amb Gavà per la carena que va del puig de Llopart a la Pleta del Cérvol quedà fixat a finals del segle XVII.


2- Llista del principals monuments històrics de Castelldefels. L’església parroquial de Santa Maria. Torre Moruna. Torre de Climent Savall. Del Castrum Felix al castell de Castelldefels. Castell de Castelldefels l’Església del Castell.

3- Fitxa dels monuments històrics de caràcter religios. Nom: L’església parroquial de Santa Maria Cronologia: any 967. Situació: al centre del poble. Descripció: era una nau única, transsepte i capçalera tripartida, construït amb reble i paviment amb terra piconada.

Almenys des de l’any 972, disposa de tres altars. Al peu del presbiteri hi havia una gran sitja, que va estar inutilitzada al començament del segle XII, amb motiu de la reedificació de l’església, la qual va tenir lloc entre 1100 i 1106.

Nom: l’Església del Castell. Cronologia: XVII Situació: és situa a l’interior del Castell de Castelldefels. Descripció: La capella era pavimentada originalment amb rajols i coberta amb encavallades de fusta i taulades a doble vessant. Les parets eren


ornamentades amb pintures murals de gust barroc, una part de les quals ha aparegut durant les darreres obres de restauració.

4- Fitxa dels monuments històrics de caràcter defensiu. Nom: Torre Moruna. Cronologia: Situació: és al barri de Bellamar, a la plaça que porta el seu nom. Descripció: es tracta de les restes d’una torre de planta circular feta a base de pedres calcàries no treballades col·locades en filades força barroeres i unides amb morter i només se’n conserva la base, coberta d’heura en una gran part. Nom: Torre d’en Climent Savall. Cronologia: 1588. Situació: es troba al carrer d’Arcadi Balaguer, 116 i és orientada de nord a sud. Descripció: La torre té 19 metres d’alçària i fa 9 metres de costat i és composta de cinc metres. És de maçoneria de pedra calcària amb blocs de mares rogenc ben treballats i situats a les cantonades. Aquest mateix material apareix a les finestres o als ampits sobresortits que coronen totes les façanes, la part inferior de les quals es va fer servir com a matacà corregut barbacana.

Nom: Castell de Castelldefels. Cronologia: 1898. Situació: és troba en el punt més alt del turó del Castell, situat a 59 m d’altitud sobre el nivell del mar, al nord- est de la població, en posició dominant sobre la franja costanera entre el massís del Garraf i Barcelona.


Descripció: Es troba envoltat d’un recinte emmurallat eixamplat per darrer cop amb motiu de la restauració del 1897. Aquest recinte té un perímetre aproximadament triangular i comprèn gairebé tot el cim del pujol, llevat d’una placenta asfaltada situada a tramuntana, al mig de la qual hi ha una torre cilíndrica. L’entrada principal és a l’extrem nord, en el vèrtex dels costats més grans del triangle. Consisteix en un portal acabat en arc de mig punt flaquejat per sengles torres quadrades i encabit en un pany coronat de merlets.

5- Raons de la presència d’edificis defensius a Castelldefels. Els edificis defensius a Castelldefels servien per quant els pirates venien del Mediterrani per les torres podien observar si algun vaixell venia com ara els dels pirates així podien preparar-se per combati quant arribessin i no els pillada de sobte sinó que podien preparar-se.


2. ÀREA DE LLENGÜES

1. Redacta un text on expliquis detalladament l’origen etimològic del topònim de la nostra vila. (català). Les primeres mencions de la ciutat es realitzen amb el nom de Castrum Felix. Una forma romanitzada, Castello de Feels o sigui Castell de Fidels, us servirà com a llavor per al nom de la actual Castelldefels.

2. Cerca informació sobre la llegenda de Castelldefels. Explica el seu origen, descriu els personatges, parla sobre l’escriptor que l’ha publicat...(català). Conte històric que es basa en la llegenda històrica L'Olla del Rei, situada a Castelldefels en el segle XV.

Els personatges són:

Joan II, és un rei de Catalunya i d’Aragó que per culpa de un caçador que lo va llançar fins a un aiguamoll va tenir febre i es va quedar en el Castell de Faels fins que es recuperi.

El Gar-i-Got, es un drac que s’ocupa de guaita el castell i te dos caps; un mirant fins al mar i el altre cap a la muntanyeta. El drac ajuda a fer la medicina calentan l’olla amb el seu foc els ingredients.


Leandre, es un caçador que pot caçar mirant simplement la ombra del animal. Leandre enganya al rei que s’havia perdut i el llança a un aiguamoll per que desprès tingui febre.

Maria, es la dona que amb uns ingredients le fa una medicina natural al rei Joan II per que es recuperi amb l’ajuda de altres habitants importants del poble. Es la mare adoptiva de la Leonor i al final es casa amb Leandre.

Leonor, es la filla adoptiva de la Maria i tots els habitants del poble la coneixan per el color fosc de la seva pell i els seus ulls també foscos. Ajuda amb la medicina recollin sorra i cargols de la platja com ingredients.

Bernat, el music que ajuda al rei a cantan-li una canço amb la seva flauta.

Ramon, es el poeta que el fa una poesia per el rei per que es recuperi.

Martí, es el que fa una olla especial per posar els ingredients per la medicina del rei.

3. Confegeix una llegenda protagonitzada pels personatges de L’olla del rei. (castellà) Erase una vez, una joven mujer llamada Maria que paseaba por el bosque de la Castelldefels medieval cuando de repente se encuentra un pequeño dragón de dos cabezas. El dragón parecía desorientado y cansado, así que Maria se lo llevo al castillo del pueblo. Cuando el rey vio al pequeño dragón quisó cuidarlo


para que le protegiera a él y al pueblo de posibles invasores. Al final el dragón es el guardían del castillo y muchos reyes como el rey Joan II, vienen a visitarlo por la razón de que dicen que tocarle la espalda da buena suerte ya que nunca había venido nadie ha atacar al pueblo de Castelldefels.

4. Fes un llistat dels centres i entitats del municipi que s’ocupen d’organitzar activitats culturals i literàries. Detalla les tasques que s’hi realitzen. (català) - Associació de cultura audiovisual de Castelldefels. - Associació cultural club de diàleg Castelldefels. - Agrupació de cultura popular de Castelldefels. - Grup de poesia alga. - Taller experimental de cultura y arte.

5. Informa’t sobre les activitats solidàries organitzades per la casa de la vila exposa’n els objectius, cronologia, característiques... (castellà) El Consejo Municipal de Cooperación y el Área de Cooperación, en el marco del Convenio para Planes de Sensibilización de la Diputación, ponen en marcha el programa de actividades para promover la solidaridad. Un año más, el programa busca difundir objetivos del milenio y darle apoyo a los mas nescesitadios. El objetivo del milenio que se trabaja este año es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Diferentes eventos para llevar acabo el objetivo del milenio: -Los trabajadores de correos recogen alimentos para la campaña “El hambre no hace vacaciones” -El mercado solidario anual del Grup de Dones, vuelve a abrir.


6. Fes una entrevista a dues persones que parlin anglès i siguin de fora de Catalunya. Presentar les respostes en els fulls del qüestionari. (anglès)

Interview (1)

-Do you speak English ? Yes, I do

-Are you English? No, I’m American

-Where are you from? I’m from Ohio.

have you lived here? I lived in Spain 45 years.

live? I live in

Castelldefels -How long{

Where do you{ are you staying?

stay?

-Age? 61 years

-What`s your name ? Jose Miller

-What`s your job? Comercial

-Do you like in Castelldefels? Barcelona.

Yes

Why? Because it is a beach city near


-Do you speak Catalan or Spanish? I speak Spanish

-What do you think of Castelldefels? I think it is a nice town.

-How do you spend your time here? I go to the beach and play tennis.

-Would you like to stay here for ever? Yes , I would like Why? Because we have everything necesary here.

7. Escriu un resum “SUMMARY” en el full presentat amb les respostes de les dues persones entrevistades. (anglès)


3. ÀREA DE CIÈNCIES NATURALS

Recollida selectiva de residus

-Cita els diferents tipus de residus que es recullen a Castelldefels. Paper i cartró, vidre, ferralla i metalls, tèxtil... - De cada fracció de residus citats anteriorment indica: - Què se’n fa?


El que es fa és que es recull: paper i cartró, vidre, ferralla i metalls, tèxtil... - Freqüència de recollida. Un cop a la setmana. - Tipus de contenidor. Poden ser de diferents tipus: oberts, tancats (per a líquids, per exemple), compactadors (per a residus vulominosos com el paper), etc. Contenidors: paper i cartró, vidre, plàstics, ferralla i metalls, fustes, teixits, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses. - Planta de compostatge de Castelldefels. - Què és? Una planta de compostatge és una instal·lació dedicada a tractar matèria orgànica i residus vegetals per obtenir-ne compost, un adob orgànic que es pot emprar tant en jardineria com en agricultura. - Quins residus s’hi poden portar. S’hi poden portar; residus vegetal,els fangs de la depuradora, piles i mescla de residus. - Importància de la fabricació del compost. Es important perque podem aprofitar tot tipus de basura biodegradable: desfets del jardi , cuina , estiercul animals, etc. - Deixalleria. - Què és? És una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d’aquelles fraccions dels residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.


-Quins residus s’hi poden portar? Els residus que es poden portar es clasifiquen en “perillosos i tòxis” i “varolitzables”. Tòxics i Perillosos

Valoritzables

Pneumàtics

Paper i cartó

Fluorescents i llums de vapor de mercuri Bateries

Plàstics

Dissolvents

Ferralla i metalls

Pintures i vernissos Piles

Vidre

Fustes Teixits

Olis usats

Electrodomèstics

-L’aportació de residus genera algun cost pel ciutada? El cuitada aporta voluntariament per lo tant no genera cap cost apart del impostot que ja pagem els cuitadans i el desplaçament fins a la dexalleria.

La conservació de les platges

- Ecosistema dunar de la platja de Castelldefels. - Espècies animals més característiques: El corriol camanegres i el escarabat piloter. - Espècies vegetals més característiques: El melgó marí, el lliri platja i la campaneta de mar. - Importància de la conservació d’aquest ecosistema: Les dunes són ecosistemes fràgils i molt escassos en tot el litoral mediterrani. Aquest ecosistema

ha

anat desapareixent per les


construccions i per la massificació de persones a les platges. És important cuidar i preservar aquests ambients naturals, ja que en ells hi viuen moltes espècies autòctones de plantes i animals, que estan perillant degut a la desaparició del seu hàbitat. - Punts importants del projecte de recuperació d’aquesta zona: Utilitzi les papereres, i no tiri deixalles. Fer l’us dels lavabos. Respecti els altres usuaris de la platja. No acampi ni utilitzi vehicles a la platja. - Cita algunes actuacions positives i algunes negatives pel que fa a la conservació d’aquest ecosistema: Positives: -Tirar la brosa que trobis a la platja al contenidor. -No trepitjar meduses si son a la vora del mar. -No banyar-se si hi ha bandera vermella. Negatives: -Molestar als altres banyistes. -Aixecar sorre , pot molestar als altres


4. ÀREA DE TECNOLOGIA

Tipus d’explotacions de ramaderia: Explotacions de tractants o operadors comercials: aquelles que pertanyen a qualsevol persona física o jurídica registrada en l’activitat, dedicada directa o indirectament a la compra i venda d’animals amb finalitats comercials immediates, que tenen una xifra de negoci regular amb aquests animals.


Centres de concentració d’animals: aquelles instal·lacions, incloses les explotacions i certàmens, on es reuneix bestiar procedent de diferents explotacions. Escorxadors: establiments de sacrifici d’animals. Explotacions d’oci, ensenyament i investigació: instal·lacions on es mantenen,

amb

caràcter

permanent,

animals

amb

finalitats

d’esbargiment o didàctiques, inclosos els centres on es mantenen animals per experimentació científica. Places de toros: aquells edificis o recintes específics, o preferentment construïts, per a la celebració d’espectacles taurins. Centres d’inspecció: aquella instal·lació o centre diferenciat, inclòs en un lloc d’inspecció fronterer, on es realitzen els controls veterinaris previs a la importació. Centres de quarantena: local autoritzat, construït per una o vàries unitats separades operativa i físicament, inclòs o adscrit a un lloc d’inspecció fronterer. Punt de parada: aquells llocs o s’interromp el trajecte per alimentar o abeurar els animals i fer que descansin. Pastures: aquelles explotacions que alberguen bestiar de forma permanent o


ocasional pel seu aprofitament mitjançant el pasturatge de les produccions vegetals, naturals o sembrades del terreny. -Centres de sacrifici domiciliari: aquells centres establerts per l’autoritat competent on es sacrifiquen porcins per l’autoconsum.

Tipus d’explotacions de agricultura: Explotació familiar 1 (a temps parcial): les explotacions extensives de menys de 20 ha representen només el 10% de la superfície conreada pel que no ens aturarem especialment en elles. Explotació familiar 2 (professional): Es tracta d'una explotació de grandària mitjana, 80 ha (representa el 20% de la superfície dedicada a cultius extensius mecanitzats, preferentment cereals). Cooperativa d'Utilització de Maquinària Agrícola en comú (CUMA): Si bé hi ha una gran diversitat de CUMA s'ha triat un exemple concret que permetrà analitzar la seva contribució a l'estalvi i l'eficiència. Cooperativa (o Associació de cultiu en comú): Es tracta d'una cooperativa de cultiu en comú amb dos tractoristes i que treballa 600 ha, dedicades a cultius extensius mecanitzats, preferentment cereals. Activitat pesquera: Abans era molt bona la pesca a la platja del Prat, però amb les obres, ara la més activitat pesquera és a Gavà i a Castelldefels. Tipus d’inúdustries de transformació: El ciment, les altes temperatures i el funcionament va continuar durant les 24 hrs. poden produir fissures en els forns, rodets de ferro colat i acer


i en els components de mòlta, que hauran de ser reparats de manera efectiva. Des de fa un segle subministrem a la indústria del ciment: productes protectors contra el desgast, productes anti corrosius, productes d'unió. Indústria mineria, es troben els desgastos abrasió i impacte més agressius a causa de la diversitat de mides i naturalesa dels minerals. El moviment de terrecerías provoca deterioració severa als equips, tant en les parts que tenen contacte directe amb el mineral, com amb els mecanismes de tracció. Polpa i Paper, tot i que la fusta, la polpa i el paper no es consideren en general materials durs o abrasius, les fàbriques de polpa i paper s'enfronten a tot un seguit de problemes de desgast i corrosió. Ja que en el procés de producció en treure l'escorça, es produeix una forta abrasió. Acer: representa una enorme àrea d'oportunitat ja que és un sector que estem desenvolupant i on hi ha gran potencial. Actualment treballem amb els grups acereros més representatius. Reciclatge: la filisofía de conservar els preciosos recursos del planeta i proporcionar valor addicional a components vells i gastats gaudeix de reconeixement per tot el món. Els processos típics usats impliquen abrasió, erosió, desgast per impacte i corrosió per als equips de reciclatge. Aquests són les competències centrals. Petroli i gas: subministra solucions òptimes en una àmplia gamma de productes i tecnologies per combatre el desgast del sector petrolífer i del


gas. La nostra capacitat tècnica en el sector petrolífer i del gas situa en una posició sense rival per col · laborar amb les principals empreses.

El nom de la malaltia i les seves causes: Nom de la malaltia: la malària.

Causes i conseqüènica: La malària és causada per un minúscul paràsit anomenat Plasmodium. El paràsit creix en el fetge d'una persona per uns dies i després entra al torrent sanguini on envaeix els glòbuls vermells. Aquesta malaltia es propaga d'una persona malalta a una saludable per la picada d'un mosquit Anopheles femella infectat. Extreu una petita quantitat de sang paràsits quan pica a la persona amb malària.

Aquests

paràsits

passen

per

diversos

estats

de

desenvolupament dins del cos del mosquit, i finalment troben el seu camí en les glàndules salivals. Símptomes: Febre alta acompanyada de calfreds, mal de cap, sotrac. Hi ha malàries de febre terciana, febre cuartanal i terciana maligna. El símptoma més comú de tots els tipus de malària és la febre alta, que pot ocórrer cada dia, dia per mitjà o cada quatre dies. La temperatura baixa després d'un temps amb abundant sudació. Anèmia, fallada renal i disenteria. Curació: La malària es cura amb una vacuna que et fiquen als hospitals o els metges sense fronteres.


Feina amb la que esta relacionada: Les persones que poden agafar aquesta enfermetat són “medicos sin fontreras”, perquè traballen ajudant a la gent que esta malalta amb la malària.


5. ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

1. Localitzar els diferents clubs , associacions , organitzacions , etc,, esportives de Castelldefels , quins esports s’hi pot practicar , per edats compreses els 12 i 18 anys . a) UEC (Unió Esportiva Castelldefels) [futbol] . b) Escola de futbol sala castelldefels [Futbol sala]. c) Espai de ball [Tot tipus de balls]. d) Basquetfels [Basquet]. e) CTC (Club tennis Castelldefels) [Tennis, Paddel, yoga, pilates, taekwon-do, Sebillanas, tango, Flamenc, Físic]. f) Club piragüisme Castelldefels [Piragüisme i Cayak]. g) Canal Olímpic, bich and pat [Golf]. h) Handbool Castelldefels [Handbool].


i) Bolei platja, el pendulo [Bolei]. j) Yoga Center [Yoga, taichi]. k) Club de petanca Castelldefels [petanca]. l) Club mugendo castelldefels [mugendo].

2. Citeu els diferents espais públics de Castelldefels on s’hagin habilitat zones per a la pràctica d’esports o activitats físiques. Quins esports s’hi poden practicar? -Pista de Futbool del parck de la muntanyeta. -Pista de Futbool del parck de la tirolina. -Pista de petanca del parck de la avenida de la pineda. -Pistas de bolei de El Pendul.

3. Activitats o competicions esportives que s’organitzen des de l’ajuntament o EL Patronat d’esports, ja sigui durant el curs escolar com durant les vacances , per a nens i nenes d’entre 12 i 18 anys. Això inclou les possibles colonies o estads esportives que s’hi pugin organitzar. -Cursa solidaria del canal Olimpic -Cursa interescolar en el parck de la muntanyeta. -Jocs escolars. -Campionat d’escacs del baix llobregat.

4. Fes una carta a l’Alcalde plantegant-li una o varies per augmentar la pràctica esportiva dels adolescents.


- Estimat senyor Alcalde, la gent del poble voldríem que hi haguessin més zones on la gent pugui reservar sales per ballar, estudiar, cantar o practicar qualsevol cosa. D’aquest que t’estic parlant n’hi han un, el Frederic Mompou, però només n’hi han 3 sales i si no reserves amb antelació no hi pots tenir sala. Lo que voldríem es poder agafar una sala sempre, sense tenir que demanar hora, voldríem més centres com aquest, que apart de ballar, que es un deport, es poden fer moltes més coses, també demanem més skatepark, algun camp de futbol, de basquet, de patinatge, i no estaria malament posar com un altre Canal Olímpic, per poder fer piragüisme i totes aquestes coses. Gracies per la seva atenció i esperem que et pugui donar alguna que un altre idea.

6. ÀREA DE MÚSICA. Què en sabeu de les activitats culturals que es realitzen a la vostra ciutat? Que hi bastants i són molt divertides, entretingudes... Sabeu si hi ha gaire activitat musical? En Castelldefels no hi gaire activitat musical, a vegades es realitza alguna que un altre festa amb música a la Plaça de l’Esglèsia o a la Plaça de les Palmeres. •

En quins espais es realitzen activitats musicals com concerts o dansa.

Si es realitza algun cicle (o més d’un!).

Quines escoles de música i de dansa teniu a l’abast.

A quines botigues podeu comprar discs.

ESPAIS Nom de l’espai: Teatre Plaza


Capacitat: En el pati de butaques hi caven 403 persones. Adreça: Plaça de l'Estació, 4 (Barri Centre) Nom de l’espai: Frederic Mompou Capacitat: Uns 250 o 300 metres quadrats Adreça: Plaça Joan XXIII, 10 Nom de l’espai: Biblioteca Ramón Fernández Jurado Capacitat: 350 persones Adreça: C/Bisbe Urquinaona, 19-21 CICLES Nom de l’espai: Teatre plaça. Descripció del cicle: Cada any al teatre plaça el col·legis de Castelldefels presenten les seves actuacions fetes durant el curs (ball, teatre, cant, guitarra...). Dates del cicle: Es fan a finals de juny i de vegades es fa al desembre. Adreça: Plaça de l'Estació, 4 (Barri Centre). Nom de l’espai: El parc de la Muntanyeta. Descripció del cicle: Cada any al parc de la Muntanyeta els col·legis de Castelldefels participen en un cros, que consisteix en fer carreres. Dates del cicle: Es fan a mitjans de maig. Adreça: Carrer Doctor Trueta, número 49. ESCOLA DE MÚSICA Nom de l’escola: Acadèmia de Música Minuet. Instruments que es poden estudiar: Lenguaje musical (a partir de los 3 años). Armonía (clásica y moderna), piano (clásico y moderno), guitarra (clásica y eléctrica), bajo, batería, percusión, violín, canto, saxo, combos, música electrónica, grabaciones (maquetas, harmonización de melodías...), escritura de partituras (para registro en la sociedad intelectual, o en la S.G.A.E), Adreça: Avinguda 301, número 11-15.


Nom de l’escola: Cor de música. Instruments que es poden estudiar: piano, guitarra, violí, viola, violoncel, organ, guitarra elèctrica, cant coral, flauta, saxòfon, clarinet, contra baix. Adreça: Avinguda 305, número 5. ESCOLA DE DANSA Nom de l’escola: Espai de ball. Tipus de dansa: Salsa, balls latins (zumba), jazz, funky, hip hop, bollywood, sevillanes, dansa oriental, teatre musical, base tècnica, balls de saló, tango argentí i ballet infantil. Adreça: C/. Tomàs Èdison, 20 Nom de l’escola: Escola Municipal de dansa Tipus de dansa: Dansa clásica, Dansa contemporánea, Clásico español, Jazz, Hiphop. Adreça: Avda. 300, 25 Nom de l’escola: Paranoia Studi Tipus de dansa: Pre-Dansa, Dansa infantil i juvenil urbana, dansa urbana adulta, dansa aerobica per adults i dansa creativa infantil. Adreça: Rambla Blas Infante, nº 1, bajos BOTIGUES DE DISC Nom de la botiga: Discos Castello. Estils de música: Pop Rock internacional, Heavy Metal, Punk, Hardcore, Hard Rock, Gothic, Flamenco, Rock Radikal Nacional, Soul, Blues, Jazz, Bandas Sonoras, Clásica, Ópera.. etc. Adreça: Molinot (Z. Ind. Cí. Ral), número 53.

Con ixer castelldefels  
Advertisement