Page 1

pureyoga

zo m

er

20 1

2

Aan de slag...

Zinderende zomer

Gelauterd de zomer in, lange dagen, korte nachten

Yoga en warmte

Wek de kracht van het vuur in jezelf

Beltain

Het begin van de zomer, wanneer je de verbintenis met jezelf opnieuw aangaat

Agenda

Evenementen en startdata van activiteiten van Pureyoga


Feesten in de zomer

Vuur

Het Vuur speelt bij verschillende feesten al sinds mensenheugenis een rol. Mensen dansen rond het vuur, lopen over het vuur of springen eroverheen om zich te verzekeren van een grote oogst, en vruchtbaarheid en gezondheid voor het vee en zichzelf. Traditioneel werden dergelijke vuren ontstoken in de lente, in midzomer en de herfst. De Kelten vierden Beltain en Samhain met grote vreugdevuren. Volgens oude folklore begint de zomer op Beltain (1 Mei volgens onze hedendaagse kalender) en eindigt op Lughnasadh (1 Augustus), met de zomerzonnewende tussen die twee data. Op deze datum kunnen we het midzomerfeest vieren.

Beltain

Tijdens de eerste volle maan in het sterrenbeeld Stier viert men sinds de tijd van de Kelten het jaarfeest Beltain of Beltane, waarmee ieder jaar het begin van de zomer gevierd wordt. Dit jaar valt Beltain op 6 mei 2012. De volle maan heeft de naam 'de volle maan van de havik'. Symbolisch staat Beltain voor licht en leven, voor groei en bloei. Dit is het moment om de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke te vieren, de bloei en de bevruchting. Tijdens dit jaarfeest vernieuw je ook steeds opnieuw de liefde voor jezelf door de vrouwelijke en de mannelijke kant in jezelf te accepteren en te omhelzen, en eeuwige trouw te beloven aan jezelf. Samen met Samhain is Beltain een van de twee hoofdfeesten in het jaar. Beltain is de tegenhanger van Samhain, wanneer de winter wordt ingeluid. Bij de Keltische volken was het stoken van Beltain-vuren op heuveltoppen en gewijde plekken een belangrijk ritueel. Door deze vuren, die men bakens of vreugdevuren noemde, werd het vee gejaagd, om zo te zorgen dat het immuun werd voor ziekten.

Men bouwde het vuur van negen heilige bomen op gewijde wijze en bracht het offergraven zoals kruiden. Van oudsher sprongen ook de mensen over het Beltain-vuur om zo dezelfde krachtige energie op te laden. Het vuur speelt een belangrijke rol tijdens Beltain. De naam geeft dit ook aan. Het Gallische woord 'taine' betekent vuur en het woord 'bel' is gelieerd aan de zonnegod Belos. Beltain betekent dus het vuur van de zonnegod Belos. Vuur staat niet alleen voor reiniging maar ook voor passie. Beltain is een feest van de liefde. Het is een Keltisch feest. Van oorsprong werd de vruchtbaarheidsgod Balder vereerd. Hout en gedroogde kruiden werden tijdens het Beltain vuur geofferd, maar de takken van de lijsterbes werden driemaal door het vuur gehaald en na afloop in de huizen opgehangen omdat het geluk zou brengen.

Walpurgisnacht Volgens een oude sage is de nacht die vooraf ging aan de eerste mei de Walpurgisnacht. Dan breken de duistere machten in de natuur los. Heksen vliegen op hun bezems door de lucht en ontmoeten elkaar op de Bloksberg (Brocken) in het Duitse Harz-gebied. Onder luid geschreeuw dansen ze daar samen om een groot vuur. Ook de elfen, trollen, feeĂŤn en kabouters vierden met de heksen mee, volgens de overleveringen. De oorsprong van de Walpurgisnacht is vermoedelijk te vinden aan het begin van de kerstening, toen


opgeborgen. Ook gingen de boeren met fakkels en trommels door het dorp om de heksen te verjagen.

Zaai een zaad en de aarde zal je een bloem geven. Droom je droom in de lucht en zij zal je een geliefde brengen. Kahlil Gibran Karel de Grote de heidense feesten en gebruiken verbood. Ondanks dat bezochten ze toch in alle stilte de oude heiligdommen, waarbij ze zich om niet herkend te worden vermomden tot angstaanjagende gestalten. Nog eeuwenlang geloofde de bevolking in de gebeurtenissen van de Walpurgisnacht en de angst voor heksen bleef bestaan. Daarom werden in de nacht voorafgaand aan de Walpurgisnacht in alle huizen de bezems verstopt en de geitenbokken -een geliefd rijdier voor de heksen- veilig achter slot en grendel

Op het vuur werden van negen verschillende boomsoorten gegooid: eik, voor de god: berk, voor de godin: den, voor geboorte: wilg, voor de dood: lijsterbes, voor magie: appel, voor liefde: wijnstok, voor vreugde: hazelaarz, voor wijsheid: meidoorn, voor reinheid. Wie samen over dit vuur springt, brengt het jaar met elkaar door! Er wordt ook een meiboom opgezet, bestaand uit een kale berkenstam met een groene kroon met eromheen een bloemenkrans met kleurrijke linten. Rond die boom wordt uitbundig gedanst en gefeest met veel wijn en bier erbij.

Meifeesten De 1 mei viering is een van de oudste feesten in Europa. Het is een feest van bewustwording en nieuwe geboorte. Als ritueel werd er een meipaal in het dorp neergezet. Deze paal is gemaakt van berkenhout en symboliseert een nieuw en zuiver leven. Aan de paal hangen vrolijke linten die de levenspaden voorstellen. De paal is versierd met lege eierschalen. Hiermee wordt het potentiĂŤle leven aangeduid. Dan arriveren de nieuwe meikoning en meikoningin. Zij dansen om de meipaal en vlechten de linten samen tot een geheel.


Meifeesten (vervolg) Zo drukken ze de eenheid en liefde voor elkaar en Moeder Aarde uit. Vanaf deze dag zijn zij voor een jaar en een dag man en vrouw en symboliseren ze de bevruchting van het leven. Ook maakte men een meikroon. De kroon werd van oudsher gemaakt door van een stukje bloeiend haagdoorn of meidoorn een cirkel te maken en er me gekleurde stof bloemen aan vast te maken. Het werd gebruikt als offergave aan de Beltain vuren en als tafelversiering voor het feestmaal van de eerste mei. Een ander gebruik bij Beltain was het verzamelen van dauw op de ochtend van de eerste mei.

Hemelvaart De oude tradities van Hemelvaartsdag zijn gekoppeld aan de natuur. Vroeger ging men voor dag en dauw de weilanden in op blote voeten om door het wassen in de dauw de kwade stoffen uit het lichaam kwijt te raken en zich te vernieuwen. Ook het verzamelen van dauw voor de genezende werking gedurende het jaar was een vast ritueel. Bij het christelijke Hemelvaartsdag herdenken we dat de leerlingen van Jezus op eigen benen moesten gaan

staan, net nog niet helemaal zeker van zichzelf. Hemelvaart is 10 dagen voor Pinksteren en 40 dagen na pasen. Je zou na het dauwtrappen een dauwtrap ontbijt kunnen maken. Waarin een dauw frisse salade natuurlijke niet mag ontbreken.

Deze dauw draagt de kracht van­de allereerste zomerzon en is daardoor bijzonder helend, en werd de hele zomer gebruikt voor aansterken na ziekte.

IJsheiligen Zo gaat al feestend de lente over in het zomerseizoen, maar dat het in mei nog koud kan zijn blijkt uit de data van de ijsheiligen:

De periode waarin de natuur zich nu bevindt is een periode van volheid. Alles wat met pasen begon te groeien is volledig uitgegroeid. Pinksteren is het feest van de volheid.

Pinksteren Pinksteren wordt 50 dagen na pasen gevierd. Het was van oorsprong een feest waarin men de goden dankte voor de volheid in de natuur en voor de eerste gersteoogst. De blijdschap hierom uitte men door het stoken van grote pinkstervuren. Hiervoor haalden de jongelui overal oude rommel op. De pinksterbruid die door de jongens in die periode van het seizoen werd uitgekozen werd dan meegedragen. Sprong je over het pinkstervuur heen dan zou je dat jaar niet ziek worden.

Het begrip de zevensprong is verbonden met Pinksteren. Pinksteren, het toekomstbeeld van de bestemming van de aarde en de mensen: het weer een worden met de hemel. Het is de voltooiing van ons levensdoel, de eindfase van ons aarde -ontwikkeling. Het getal zeven staat voor voleindiging. We kennen de zeven jaarcycli in het mensenleven. Om de zeven jaar wordt een nieuw aspect van ons wezen geboren. Zo zijn er meer cycli die het getal zeven bevatten, denk daarbij aan de zeven dagen in de week. De zevensprong past in het beeld dat er bij Pinksteren bestaat. Pinksteren is de vijftigste dag na pasen. Zeven keer zeven dagen zijn voorbij gegaan en dit is de vijftigste.

• 11 mei Mamertus • 12 mei Pankraas • 13 mei Servaas • 14 mei Bonefaas. IJsheiligen wordt verbonden met de mogelijkheid dat het kan vriezen, zoals de oude weerspreuk aangeeft.

Weerspreuk Voor de ijsheiligen de bloemen buiten? Veelal kan je naar bloemen fluiten. Wacht maar eerst eens af eer ze zijn voorbij: Daarvan worden de bloemen blij.


Heb je wel gehoord van de zevensprong? Uitgangshouding De kinderen staan in een kring en houden elkaars hand vast. Uitvoering oefening Tijdens het liedje lopen ze rond. De eerste keer dat het liedje wordt gezongen, wordt er tot één geteld, de tweede keer tot twee, de derde keer tot drie, enzovoort, tot en met zeven.

laten ze elkaars hand los en zetten ze hun rechtervoet vooruit. De volgende keer herhalen ze deze beweging en zetten ze bij 'dat is twee' met hun linkerbeen een stap naar voren. De derde keer wordt dit herhaald en wordt de beweging op 'dat is drie' toegevoegd, enzovoort.

Bij 'dat is één!' staan de kinderen stil,

Liedje

Bewegingen

Heb je wel gehoord van de zeven-, de zeven-?

Zet je rechtervoet een stap naar voren

Heb je wel gehoord van de zevensprong?

Zet nu je linkervoet een stapje naar voren

Ze zeggen dat ik niet dansen kan,

Kniel voorzichtig op je rechterknie

Ik kan dansen als een edelman.

Kniel op je linkerknie

Dat is één!

Rechterelleboog op de grond

Dat is twee!

Hoofd steunt op hand

Dat is drie!

Linkerelleboog op de grond

Dat is vier!

Hoofd steunt op beide handen

Dat is vijf!

Hoofd buigt naar de grond

Dat is zes! En dat is ze-he-ven!


De zomerzonnewende De zomerzonnewende (ook wel Coamhain of Litha), rond 21 juni, markeert het moment in het jaar waarop de zon zijn grootste kracht heeft en daarna in kracht inboet. Litha wordt gewoonlijk gevierd op 21 Juni, maar varieert enigszins van de twintigste tot aan de drieĂŤntwintigste, afhankelijk van de omwenteling van de aarde rond de zon. Op de zomerzonnewende is de dag het langst en de nacht het kortst. Daarna worden de dagen korter en de nachten langer. Zoals in verre oudheid Midwinter op dit noordelijk halfrond een omslagpunt vormde in het donkere jaargetijde, zo ook leefden generaties van mensen en volkeren met spanning toe naar de zomerzonnewende ofwel het zomersolstitium. Drie etmalen lang vanaf 21 juni waren de dagen het langst en de nachten kort en warm. Met midzomer staat de zon stralend en verwarmend aan de hemel. Dan nodigt licht en warmte de aardebewoner naar buiten. In gezamenlijke vreugde en oogstfeesten, in ritmen van dans en processie en pelgrimstochten vierden onze voorouders die volheid van het menselijk bestaan. Drie dagen staat de zon op haar hoogste kracht. Drie dagen rekt hij zich als het ware uit aan het Zenith, het hoogste punt van het hemelgewelf. De zomer is op ons noordelijk halfrond de 'uitademing van de aarde'. In de winter trekt de aarde haar groeikracht en levenssappen terug in haar schoot. Ze bewaarde en koesterde daar alles om het nu in samenspel met zonnestralen en warmtegloed in veelvormigheid en veelkleurigheid te doen openbloeien. Zo is heel de natuur. Zo voelt ook de mens in zichzelf. Zo spelen zon en aarde, mannelijk en vrouwelijk, geven en ontvangen, daadkracht en leven in ononderbroken ritme samen.

Het midzomerfeest behoorde vroeger tot een van de belangrijkste feesten naast pasen en kerstmis (midwinter). Aan de midzomernacht werden dan ook magische krachten toegekend. Vooral aan de planten die deze nacht bloeiden, onder ander het Sint Janskruid of Wonderkruid, door sommige mensen Duivelskruid genoemd of 'Verjaag de duivel'. Deze kruiden hadden niet alleen medische krachten, ze gaven je ook de gave met de dieren te praten. Het moest in de Sint-Jans' nacht worden geplukt. Later moest het onder invloed van de zomerzon rijpen tot heerlijke olie met universele geneeskracht. De rituele vruchtbaarheidsbaden die men vroeger in deze zomernacht kende zijn verdwenen, net als op veel plaatsen de traditie van de vreugdevuren. Litha is een Keltische maangodin. Litha staat voor overvloed en vruchtbaarheid, macht en orde. De viering van Midzomersvooravond was vanaf de oudheid verbonden bij de zomerzonnewende. De midzomers bloeiende bloemen, zoals Calendula, hebben een wonderbaarlijk helende werking, vooral wanneer ze worden geplukt in de Midzomersnacht. Grote vuren worden aangestoken om zich te beschermen tegen kwade geesten die nu vrij rondzwerven als de zon zuidelijk gaat draaien. In latere jaren gingen de heksen op hun manier ook contact maken met andere krachtige wezens tijdens dit feest. Gedurende midzomernacht staat de poort naar de elfenwereld open.

Sint Jan Bij de invoering van de Gregoriaanse kalender in Nederland rond 1700 werd de datum voor de zomerzonnewende op 21 juni gezet en viel niet meer samen met Sint Jan op 24 juni. De volksgebruiken en thema,s van de zonnewende zijn verweven met het feest van Sint Jan. De Sint Jans' nacht geldt als de wondernacht in het volksgeloof. Dauw gewonnen in de Sint Jans' nacht is heilzaam voor mensen en dieren. Wat je droomt in die nacht, komt uit. Wanneer het Sint Janskruid dat je boven je bed hebt gehangen voor je die nacht gaat slapen, de volgende dag nog fris is, dan is het geloof dat je liefste wens uitkomt. Met Sint Jan werden vuren ontstoken: hoe hoger de vuren hoe groter de oogst. Springen over het vuur bracht heling omdat vuur loutert en zuivert en bevorderde vruchtbaarheid. De Sint Jans-nacht is een magische tovernacht waarin een groot vuur wordt aangelegd. Het Sint-Jans' feest wordt op 24 juni gevierd. Op veel plaatsen in Europa worden vuren ontstoken zoals in het alpengebied. Men kende aan het vuur een reinigende werking toe en ook de boze geesten konden er door worden verjaagd. Sprong men door de vlammen van het vuur, dan was dat om ongeluk en ziekte te overwinnen. Nog steeds springen de jonge paartjes over het vuur in de hoop daardoor gelouterd te worden en samen een gelukkig leven te kunnen leiden.


Lughnasadh Met Lughnasadh (spreek uit als Loenass-ah) vier je de oogst van het leven. Met Samhain laat je het oude achter je, met Imbolc zaai je het nieuwe leven en met Beltain wordt het bevrucht. Nu is het moment om de vruchten te plukken en te delen met iedereen. Lughnasadh kondigt het einde van de zomer aan, het begin van de herfst. De dagen worden nu weer korter. Lughnasadh heet ook wel Lammas. Het valt midden in de zomer, als de gewassen rijpen en op het punt staan te oogsten wat we gezaaid hebben. Lughnasadh wordt vaak op 1 augustus gevierd. De datum volgens de Keltische traditie verschilt met de astrologische datum.

Dit jaar valt Lughnasadh op 2 augustus 2012 op de dag van de volle maan van de speer. Het is het feest van Lugh, de zonnegod die alle vaardigheden beheerst. Het is oorspronkelijk een krijgsceremonie waarbij de jagers van de stam zich voorbereiden op de komende maanden waarin ze op pad zouden gaan om wild te jagen dat voor de winter in het zout gezet moest worden. Het graan speelt een centrale rol tijdens het feest van Lughnasadh. Het is een kostbare voedselbron en een overvloedige oogst zorgde ervoor dat mens en dier genoeg voedsel hadden om de winter door te kunnen komen. Van de allereerst geoogste graanhalmen werd een groot gemeenschapsbrood gebakken. De laatste graanhalm werd ceremonieel gemaaid.

Negen mannen werden geblinddoekt en in een cirkel om de laatste halm geplaatst. Op een speciaal teken maaiden ze allen tegelijkertijd zodat niemand wist wie uiteindelijk de laatste halm had afgemaaid. Dat was belangrijk aangezien het volgens de Kelten ongeluk bracht de laatste korenaar af te snijden, omdat dit de dood van de geest van het koren veroorzaakte. Van de laatste halmen maakte men een 'graanpopje' en versierde het met gekleurde linten ter ere van Demeter, de godin van het graan. Men bond het popje aan de schuur als bliksemafleider of gaf het een ereplaats op de schoorsteenmantel of de haard, die in vroegere tijden als altaar diende.


Godinnen van de Lage Landen Er waren tijden toen de mens nog verbonden was met de natuur, waarin godinnen werden vereerd. Een godin is een vrouwelijke godheid. Godinnen komen voor in de meeste politheïstische religies en in vele culturen, soms alleenstaand, maar vaak

De bloemengodin De godin met Beltain is de met bloemen versierde jonge bruid, die de liefde bedrijft met haar minnaar. Ze is bekend onder verschillende namen zoals: Dana,(jonge, mooie Keltische bloemengodin, de jonge bruid en belichaming van het planeet Venus), Belisama (Zuid-Keltische licht- en vuurgodin). De Romeinen associeerden ook haar met Minerva, naast Brigid. Belisama kwam in Ierland ook voor als een titel voor Brigid. Belisama werd vooral vereerd in het zuiden van Gallië, in de Alpen en in Noord-Italië. Het Ierse 'sam' of 'samrad' betekent 'zomer'. Het is verwant aan 'zomer' en andere Germaanse woorden voor zomer, zoals Duits 'sommer', oud-Engels 'sumor' en oud-Noors 'sumar'. Verder is het ondermeer verwant aan het Avestische 'ham' en het oud-Indische 'sámâ' (half jaar, jaargetijde).

ook met mannelijke en soms hermafrodiete wezens of goden. Godinnen houden vaak verband met scheppingsmyten, omdat het vrouwelijke principe van de natuur geassocieerd wordt met geboorte van de mens. Elk volk had zijn eigen godinnen. Over de hele wereld zijn er afbeeldingen en beeldjes van Freya (Germaanse meisjesliefdesgodin, godin van geluk, seksueel verlangen en beschermster van de lentebloemen, dichters en lichtelfen) wordt ook wel met Flora aangeduid. Godin en god staan symbool voor het ontwaken van de natuurkrachten en de vruchtbaar-

heid. De god verschijnt nu als stralende jonge held Belenos, die zijn bruid - bloemengodin Dana - in wilde passie omhelst. Hij is nu volwassen en ontdekt de vreugden van de liefde. Het volksfeest ter ere van Flora, de Floralia, werd gevierd van 28 april tot 2 mei, waarbij ze werd voorgesteld als een meisje met een bloemenkrans. Met de Florae werd waarschijnlijk

godinnen uit die periode gevonden en er zijn mythen over godinnen bewaard gebleven. In onze patriarchale maatschappij wordt de nadruk gelegd op mannelijke kwaliteiten en is er een mannelijke god. Om onze godinnen (weer) te leren kennen zal in iedere “Aan de slag” een godin die vereert is geweest door onze voorouders worden beschreven, passend bij de zonnewende van dat moment. verwezen naar de derde mei, als het feest werd afgesloten met spelen, maar het zou ook een plechtigheid in de tempel op de Quirinaal kunnen betreffen. De Floralia werd ingesteld in 238 voor Christus, vanwege een orakel in de Sibillijnse boeken. Dit feest was de aankondiging van het 'groene' seizoen. Gedurende zes dagen vierde men haar feest met sporten, pantomime, toneel, vrolijkheid en vieringen van amoureuze aard. Het feest was zo alom verbreid dat de eerste mei, de calenda maia nu nog steeds in vele landen een feestdag is. Waarschijnlijk importeerden de Romeinen de traditie van het dansen rond de meiboom in de landen die zij hadden bezet. Deze dagen bracht men offers van melk en honing. Ook het florifertum maakte deel uit van het feest. De stad werd versierd met bloemen, en mensen droegen bloemenkransen en bloemen in hun haar en fel gekleurde kleding.


Khloris

De Griekse godin Khloris werd geëerd onder de naam Flora bij de Romeinen. Khloris of Chloris was de godin van de lente en de bloemen. Ze was een nimf van de eilanden van de gezegenden. Zij was de vrouw van Zephyros (god van de westenwind en de lente) en de moeder van Karpos (fruit). Zephyros is de zoon van Eos (de dageraad). Zijn broers zijn Boreas (noordenwind), Euros (oostenwind) en Notos (zuidenwind). De Keltische tegenhanger is Llýr , god van het water en de zee. Zephyros als god ven de westenwind is verbonden met het element water. De Keltische tegenhanger van Notos is Bel, god van het vuur. Het zuiden is verbonden met het element vuur. De Keltische tegenhanger van Euros is Camalus, god van de lucht. Het oosten is verbonden met het element lucht. De Keltische tegenhanger van Boreas is Cernunnos, god van de aarde. Het noorden is verbonden met het element aarde.

Ana Ana Is de Keltische godin van de drie eenheid. Zij is een moedergodin. Ze is ook bekend onder de naam Dana of Danu en wordt ook wel gelijk gesteld aan Morrigan. Andere bronnen noemen Morrigan mogelijk Ana of Brigit. In een ver verleden vereerde men deze godin ook in Nederland. In Drentse volksverhalen is ze terug te vinden als spin An of spinnen Annechien of 't Spinwiefien op de Ekelenberg. Ze wordt ook wel in verband gebracht met de zogeheten witte wieven. Wat

Keltische vruchtbaarheidsgod. God van het woud, dieren, rijkdom en de onderwereld. De Gehoornde is geboren op de Winterzonnewende, voert de Grote Rite uit met Beltain en sterft op de Zomerzonnewende. Hij wisselt met de Godin van de maan in het heersen over leven en dood, zodat de cyclus van dood, hergeboorte en reïncarnatie doorgaat. Hij symboliseert het element Aarde, liefde, vruchtbaarheid en geluk.

Llýr (Welsh, Iers)

Belenos

Belenos (Gallisch) werd in Ierland Bel genoemd. Vuur- en zonnegod. Symboliseert het element Vuur. Eveneens god van de landbouw gezondheid. Bijgenaamd 'De stralende'.

Camalus Keltische god van oorlog en lucht. 'Het onzichtbare zwaard' en 'hemel'.

Als moedergodin is Ana de godin van geboorte, dood en wedergeboorte. Als godin van het lot spint Ana aan haar spinnewiel de draden waarmee ze ons levensweb weeft. Zij is het ook die ons leven beëindigd door onze levensdraad door te snijden. Ana is ook een aarde godin en vruchtbaarheidsgodin. Het feest dat bij Ana hoort is de zomer zonnewende. Volgens traditie drink je dan een honingwijn( mede) en gaat het feest gepaard met vreugde vuren als eerbetoon aan de zon. In namen van dorpen is ze in ons land nog terug te vinden zoals Anloo en Sint Annaland.

Cernunnos

God van de wateren en de zee. Staat ook bekend als Lir (Ierland). Hij was de vader van de zeegod, tovenaar en god van de geneeskunde Manannan Mac Lir.

graven met waardevolle grafgiften. Dit toont aan dat de Volvas tot de hoogste laag van de samenleving behoorden. Een spinrol is een stok waarop wol of vlas wordt gestoken waarvan de draad wordt gesponnen met behulp van een spintol of spinnewiel. Het woord volva betekent spinrokken of toverstaf dragend of draagster van een magische staf.

in het Duitse taalgebied ook wel wordt vertaald als wijze vrouw. Ze worden in verband gebracht met de Volva. Volvas waren degenen die de kennis en de kunde bezaten omtrent sjamanisme en magie. Als zieneres was de volva een soort magiër die in trance liederen zong, bezweringen uitsprak en voorspellingen deed voor de aanwezigen. Ze zou zowel in het verleden als in de toekomst kunnen zien. Ze waren bekend om het spinnen en het weven. In een veertigtal graven hebben Scandinavische archeologen spinrokken gevonden, meestal in rijke

Vanuit de Christelijke traditie wordt Sint Anna vereerd. Anna zou de oma van Jezus zijn, ze komt echter niet in de bijbel voor. In Bretagne te St. Anned'Auray zijn ze er vast van overtuigd dat Anna een Bretonse edelvrouw was, die hoogzwanger moest vluchten voor haar brute echtgenoot. Ze kwam in het verre Nazareth terecht en baarde daar op 8 september Maria. Deze dochter zou later in Bethlehem het goddelijk Kind ter wereld brengen. Aan het eind van haar leven is de heilige grootmoeder op wonderbaarlijke wijze teruggekeerd naar haar geboorteland om daar op 26 juli te sterven. In St. Anne-d'Auray vieren ze die feestdag nog jaarlijks met kleurrijke processies. Dat gebeurt niet alleen in Bretagne. In het Brabantse Molenschot heeft St. Anna al sinds de 16de eeuw een kapelletje, waar meisjes en vrouwen nog steeds hun toevlucht komen zoeken als ze geen man konden vinden. 'Voor elk Anneke een manneke en voor elk manneke een Anneke' belooft het pelgrimsoord. Het feest van St. Anna is op 26 juli. Anna is ook de patrones van huismoeders, van zwangere en kinderloze vrouwen, van weduwen en schippers en zeelieden.


Midzomerrituelen

De Kelten gebruikten de staf voor verschillende doeleinden, onder andere voor het uitzetten De midzomerochtend is geschikt van een ceremoniĂŤle cirkel of om voor zonsopgang op te staan voor het richten van energie. en naar een plek te gaan waar je Men geeft voor een staf de kunt voelen hoe de opkomende voorkeur aan de hazelaar, vanzon je met zijn kracht vervult. wege de rechte takken. Wanneer Als de zon op is kan je evenje met natuurlijke materialen tueel je voornemens uitspreken. gaat werken is het belangrijk de De midzomeravond is bijzonder natuur met respect te behandegeschikt voor het snijden van len. een praatstok of gewone staf. De Het is tevens belangrijk de boom sapstroom is dan immers op zijn om toestemming te vragen wanhoogtepunt. neer je dit ritueel uitvoert.

Volgens sommige tradities moet een staf even lang zijn als de afstand tussen elleboog tot het puntje van je wijsvinger. Als je de tak hebt afgesneden laat dan iets kleins achter uit dankbaarheid, zoals het binden van een lint om de boom of een steen. Als je de staf thuis hebt en de bast er niet op wil laten zitten moet je deze er af halen wanneer het hout nog vers is en de staf dan laten drogen. Na een tijdje kan je de staf gaan versieren op een manier zoals jij dat leuk vindt.

Rituelen

Sint Jans' vuur

Het grote Sint-Jans' vuur wordt meestal 's avonds aangestoken maar met jongere kinderen kan men dit ook overdag doen. Wees bij het aansteken van vuur uiterst voorzichtig omdat de natuur in de zomer droog is en er snel brand kan ontstaan. Het is fijn om met kinderen eerst wat hout en ander brandbaar materiaal ter plekke te zoeken en samen het vuurtje te bouwen. Neem daarvoor dunne droge takjes en eventueel wat hout van een sinaasappelkist mee.

Probeer vooral het vuur zonder papier of ander rook ontwikkelende middelen aan te steken. Van de dunne droge houtjes maak je een soort tent waaromheen het overige hout recht omhoog wordt gebouwd. Kinderen vinden het

Lughnasadh ritueel

vaak heerlijk om vuur aan te steken. Laat ze hun houtjes aan een kaars aansteken om daarmee aan verschillende zijden het vuur aan te steken. Kijk met elkaar naar het vuur, naar de kleuren die het heeft, naar de vormen van de vlammen en de wijze waarop het vuur aan het hout likt en er langs omhoog klimt. Hout dat niet helemaal droog is begint in het vuur te sissen. Wanneer het vuur is opgebrand en er een gloeiende massa met kleine vlammetjes is overgebleven is het wellicht een idee er gezamenlijk bij te eten. Je kunt er aardappelen in poffen, door ze in te pakken in zilverfolie en in de kooltjes leggen.

Er zijn vele mogelijkheden om de oogst van het leven te vieren. Hier volgt er een voorbeeld. Je zou al vroeg kunnen gaan wandelen en tijdens je wandeling bramen kunnen plukken. Verwerk deze bramen samen met andere vruchten in een vruchtencake die je thuis gaat bakken. Deze zou je kunnen eten samen met een aantal vrienden die je hebt uitgenodigd op je oogstfeestje. Laat iedereen een klein cadeautje voor elkaar nemen om het oogsten te vieren.


Medicijncirkel

Veel natuurvolken werken met de medicijncirkel. In de medicijncirkel komen vele aspecten van de cyclus van de dag, het jaar en de seizoenen aan bod. Maak je eigen cirkel door bijvoorbeeld het plaatsen van stenen of steentjes. Plaats bij elke windrichting een symbool. Bijvoorbeeld door in het noorden stenen, bloemen, vruchten, takjes voor het element Aarde te leggen. In het oosten een veer, een belletje of wierook voor het element Lucht. In het zuiden een kaars of een afbeelding van de zon voor het element Vuur. In het westen een schelp, beeldje van een vis, schaaltje met water voor het element Water. Laat daarbij je eigen gevoel spreken bij het uitzoeken van de symbolen. Voor de zomer kunnen de godinnen Flora, Ana of Freya symbool staan in je eigen cirkel. Voer je het ritueel uit rond 1 mei: gebruik dan ook symbolen die staan voor Flora: het hart, de kleur rood, en haar krachtdier de pauw. Bloemen bij Flora zijn rode rozen en het madeliefje en als kruid marjolein. Dit kruid wordt toegepast in de liefdesmagie. Bruidsparen werden met Marjolein gekroond. De steen is rozenkwarts, of carneool. Voer je het ritueel uit rond 21 juni: gebruik dan symbolen voor de godin Ana: zij heeft als symbolen de spiraal,

de kleuren geel, oranje en goud, en de spin is haar krachtdier. De bloem die symbool staat voor Ana is de zonnebloem, het kruid dat symbool voor haar staat is het Sint Janskruid, een helend kruid. Er wordt gezegd dat Sint Janskruid de vruchtbaarheid bevordert. Wanneer dit kruid tijdens de zomerzonnewende wordt geplukt, is de geneeskrachtige werking optimaal. De steen is barnsteen.

Medicijnwiel

Het medicijnwiel is een cirkel van kennis, die het geheel en de volledigheid van het leven omvat. In de meest oorspronkelijke vorm is het medicijnwiel een cirkel met daarin een kruis, ook wel het Keltische kruis genoemd. De punten van het kruis zijn de toegangspoorten tot de paden die naar het centrum leiden, naar het punt van volledig evenwicht en volledige heelheid. Het omcirkelde kruis stelt de levensenergie in staat in drie richtingen te stromen: vanuit het centrum naar buiten, de ruimte omcirkelend en naar binnen. ‘In het centrum zijn’ wil zeggen: in harmonie en in evenwicht met alles. Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De zesendertig stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. In het midden ligt de scheppingssteen, met daaromheen een kleine cirkel van zeven stenen: de zon, de maan, de aarde en de vier elementen

- Aarde, Water, Lucht en Vuur. In de buitenste cirkel liggen de stenen die de specifieke natuurkrachten van de vier windrichtingen vertegenwoordigen en de twaalf stenen voor ieder dierenriemteken. Drie stenen op elk van de vier windrichtingen verbinden de buitenste met de binnenste cirkel. Deze verbindingen worden de ‘geestelijke paden’ genoemd en vormen een kruis. Ieder van de twaalf stenen op de geestelijke paden vertegenwoordigen een kwaliteit in het leven, zoals helderheid, wijsheid, inzicht, groei, liefde, levenservaring, inkeer, kracht, zuiverheid, inspiratie, vertrouwen en reiniging. Een medicijnwiel leggen in de natuur heeft een krachtige werking en het wiel werkt helend voor de mensen die aanwezig zijn. Het is een zeer krachtig ritueel en daarom alleen geschikt voor mensen die ervaring hebben met rituelen en de energie daarvan. Bron: femtopia.nl


Krachtdieren De havik

Het krachtdier in mei is de havik. De havik staat symbool voor waarheid, oplettendheid en besef. Zowel voor het overzicht als in detail wordt de symboliek gebruikt. De Havik staat bekend als een boodschapper. De havik leert je oplettend te zijn en een blik te werpen op jou en je omgeving. Je wordt gevraagd te cirkelen over je leven en daardoor te kunnen zien vanuit een hoger perspectief. Kijk of je tussen dagelijkse bezigheden door tijd kunt vrij maken om je leven rustig te beschouwen en de gebeurtenissen in hun samenhang te zien. De kreet van de havik staat voor bewustzijn. Op het moment dat je de roep van een havik hoort wordt je uitgenodigd gebruik te maken van je intu誰tieve vermogen.

De bij

Het krachtdier van juni is volgens de Keltische traditie de bij. De bij nodigt je uit om te vieren. Dat kan zijn om een speciale reden, maar ook vanwege het wonder en mysterie dat leven heet. Tijdens dit feest zou je een glas mede kunnen drinken. Mede is een van de oudste alcoholische dranken ter wereld. Het is gemaakt van honing, water, mout en gist en wordt al minstens zesduizend jaar gebrouwen. Het werd en wordt nog steeds gedronken bij de viering van de acht seizoensfeesten. Honing is slechts een van de geschenken van de bij. De bij levert ook bijenwas, bijenpollen en propolis (bijenbalsem). De bij is een gemeenschapsdier en in heel veel oude culturen is de bij het krachtdier die een ideale leefgemeenschap weerspiegelt. De bij werkt heel hard en onbaatzuchtig en deelt alles wat het vindt met anderen. Met bepaalde manieren van dansen in de vlucht boven het nest communiceert de bij met andere bijen waar de kostbare nectar te vinden is, dichtbij, veraf, enzovoorts. De harmonie en het teamwork bepaalt het voortbestaan van een heel volk.

Het leven van een bijenvolk

Alle bijen vormen in de winter een bol rond de koningin. Zo blijft het midden voldoende warm om te overleven. De bijen wisselen elkaar af. De buitenste bijen gaan naar binnen en omgekeerd. De tros beweegt zich langzaam over de gevulde honingraten zodat de bijen ook het voedsel tot zich kunnen nemen. Wanneer de dagen langer worden en de temperatuur gaat oplopen legt de koningin haar eerste eitjes. Dit kan al in januari plaats vinden. Dit aantal zal steeds meer vermeerderen tot er in mei/juni zo 2.000 eitjes per dag zijn. Na drie dagen komt uit het eitje een larve. De bijen gaan zes dagen de larve voeden. Vervolgens verpopt de larve. Na twaalf dagen wordt er een jonge werkbij geboren. In totaal duurt het proces 21 dagen. Voor een koningin is dit 16 dagen en voor een dar 24 dagen. Het volk groeit van ongeveer 10.000 bijen in de winter naar ongeveer 50.000 bijen in de zomer. Een werkster en een koningin ontstaan uit een bevruchte eicel en een dar(mannelijke bij) uit een onbevruchte eicel.

Werksters Het eerste werk van de werkster is het schoonmaken van de cellen. Daarna gaat ze de eitjes en de larven (broed) verzorgen en is ze vroedvrouw. Ze zorgt ook voor het warmhouden van het broed, ze zorgt voor het voeden van de larven. Ontvangen van nectar en stuifmeel en dit opbergen in de lege celen. Wanneer een werkster zelf 17 dagen oud is beginnen haar wasklieren te werken en kan ze meehelpen aan het bouwen van de raat. De was zweet zij uit haar achterlijf en na gekauwd te hebben met haar mond kan zij hiermee de wasraten bouwen. Na deze werk-


Druïden Het woord 'druïde' stamt af van het Keltische "druveid", wat betekent: 'diegene die de eik ziet'. Het Latijnse woord wat daarvan afstamt is 'druida'. Druïden bezaten een zeer grote kennis van de natuur. zaamheden bewaakt zij de ingang van het nest en verdedigt zij haar volk voor indringers. Inmiddels zal zij af en toe naar buiten vliegen om zich te oriënteren op haar verblijf. Na de twintigste dag wordt ze namelijk een vlieg en haalbij. Ze gaat iedere dag op zoek naar nectar en stuifmeel en zorgt eveneens voor water en propolis. Ze zal af en toe ook speuren waar nectar te vinden is. Bij thuiskomst zal ze een bijendans uitvoeren om deze plaats aan te wijzen. Na drie weken van hard buitenwerk zijn haar vleugels versleten en gaat ze dood. Gemiddeld heeft ze dan ca 6 weken geleefd. Drie weken in het nest en drie weken als vlieg en haalbij. De bijen die echter in het najaar geboren worden leven langer. Zij hoeven geen nectar meer te halen maar verzorgen de koningin en houden het nest warm tijdens de winter periode. Ze blijven leven tot ongeveer de maand april wanneer de nieuwe bijen al geboren zijn.

Darren De dikkere bijen zijn de darren. Ze steken niet in tegenstelling tot de werksters die wel kunnen steken. De darren hebben een vrij leven. Ze mogen in alle bijenkasten binnen en worden door de werksters gevoed en 'verwend'. Af en toe hebben ze een 'dans ritueel' in een grote zwerm. Op een hoogte van 10 meter vliegen de darren dan kriskras door elkaar heen in afwachting van een onbevruchte koningin. Wanneer deze langs komt zetten ze de achtervolging in en de snelste darren paren in de lucht met de koningin. Deze darren sterven na de paring. In het najaar worden de darren uit het nest gejaagd omdat ze niet meer van nut zijn. Doordat ze niet meer gevoed worden, sterven ze.

Gezien de oorspronkelijke betekenis van het woord 'druïde', los van het gebruik als titel, kunnen we mogelijk het woord 'druïde' ook vertalen met 'kenner van de bossen' of 'bosgeleerde'.

Dit geeft een duidelijk beeld van de functie van de druïden, mannen en vrouwen die nauw verbonden waren met de natuur en daaruit allerlei goeds voor de mensen haalden.

De koningin

Zijn titel koning der vogels vindt zijn oorsprong in een Keltische mythe. De koningin legt alleen eitjes. Dit kan ze Hoe het kan dat het op één na kleinste tot ongeveer 5 jaren doen. Bevruchte eitjes vogeltje 'Winterkoning' heet? De landworden werksters en onbevruchte darren. dieren hebben een koning, namelijk de Af en toe worden er een zeer klein aantal leeuw. Dat is de reden dat de vogels bevruchte eitjes apart verzorgd. De larven ook een koning wilden hebben. De uit deze eitjes worden overdadig gevoed vogels kwamen bij elkaar om een konmet koninginnenbrij. Dit is een speciaal ing te kiezen en de Ka deed het woord. soort voeding waardoor de larve een kon- Omdat iedereen koning wilde zijn, ingin wordt. bedacht de Ka een wedstrijd. De vogel die het hoogste zou vliegen, zou konDe koningin wordt gevoed door enkel ing zijn. Alle vogels deden heel goed hofdames. Ze heeft een speciale geur ( hun best, maar niemand kon zo hoog koninginnenstof) deze stof wordt door de bijen opgelikt en aan elkaar door gegeven. vliegen als de ooievaar. Toen de ooievaar zo hoog vloog dat zelfs hij niet Zo krijgt de bijenkolonie eenzelfde geur hoger kon, kwam er opeens een heel en kunnen de bijen ook herkend worden klein vogeltje tussen de veren van de door de wachters als zij terug komen van ooievaar vandaan: het Winterkoninkje! hun vlucht. Hij kon toen nog hoger vliegen dan de ooievaar en was daardoor de winnaar. Daarom moesten de vogels hem nu wel tot de koning der vogels uitroepen. Een aantal vogels zeiden dat het niet eerlijk gegaan was en toen werd besloten dat de Winterkoning alleen in de winter koning zou mogen zijn. Zo kreeg hij de naam Winterkoning.

Het winterkoninkje Het krachtdier van juli is volgens de Keltische traditie het winterkoninkje. De vogel stond bij de druïden in hoog aanzien als voorspellende vogel. het Welshe woord voor winterkoning is druïden, en betekent letterlijk druïdevogel. Alles rondom de vogel heeft een specifieke symbolische betekenis: de richting waaruit hij verschijnt, de frequentie van zijn roep, waar hij land.

Wellicht heb je het geluid van de winterkoning wel eens gehoord, maar het kleine vogeltje nooit gezien. De vogels komen namelijk veel voor in Nederland, ook in stadstuinen. Doordat een winterkoning erg klein is verliest het in de winter veel warmte. In het voorjaar bouwen de mannetjes grote ronde nesten van droog gras en mos, met de opening schuin naar boven. De mannetjes bouwen er meer dan één zodat het vrouwtje de meest geschikte kan uitkiezen. Zij bekleedt dit nest dan van binnen met veren of andere zachte materialen. De andere nesten worden vaak nog wel gebruikt als speelnest of slaapnest.


Recepten

Natuurlijke afweer tegen insecten

Bloemenkrans

Tea tree is een goede olie om de huid te beschermen tegen insecten zoals muggen en vliegen, bijen en wespen.

Benodigdheden Verse bloemen (bijvoorbeeld chrysanten, rozen, goudsbloemen of andere bloemen uit de natuur), naald en stevige draad (bijvoorbeeld raffia), een schaar en eventueel bladeren. Als je leerkracht bent kun je als voorbereiding met de kinderen gezamenlijkv de natuur in om materialen te zoeken en (wilde) bloemen te plukken. Verwijder eventueel dorens van rozen en andere bloemen met doornen. Knip rozen op ongeveer 10 centimeter van de steel af.

Meiwijn Lievevrouwebedstro is een winterhard kruipend bosplantje met kleine, witte stervormige bloemen en smalle groene bladeren die in een krans bij elkaar staan.

Benodigdheden: Ecologische etherische oliën Tea tree- en Amandelolie. De verhouding is 50 druppels teatree olie op 100 ml amandelolie. Methode 1 Knip alle bloemen die je wilt gebruiken van hun steel. Neem een draad van ongeveer 150 centimeter Doe de draad door de naald. Prik de naald door het midden van elke bloem. Rijg zo alle bloemen aan de draad vast. Is de bloemenkrans lang genoeg? Leg dan een knoop in de twee uiteinden van de draad. De bloemenkrans is nu klaar. Methode 2 Maak een gleufje onderaan de steel en steek daar de andere bloemensteel in. Zorg ervoor dat de bloem zelf, altijd bovenaan zit. Ga hiermee door totdat je krans klaar is.

Giet het mengsel in een donkergekleurd flesje. Schud het voor gebruik. Smeer de te beschermen delen van je lichaam in en insecten blijven bij je uit de buurt. Methode 3 Vlecht eerst een lang koord van raffia, het koord moet ruim 2,5 keer om het hoofd heen passen. Meet één keer de omtrek van het hoofd af van je koord en neem een handlengte speling. Knoop een lus in het koord. Neem het koord bij de lus in een hand en leg er wat groen tegen aan. Wikkel het lange gedeelte van het koord om het groen en het korte gedeelte van het koord heen. Steek nu een roos ertussen met flink wat ander groen en bloemen. Wikkel weer het lange koord om de bloemstelen en het korte koord heen. Ga zo door tot het korte koord bijna helemaal op is, zorg dat je genoeg lengte over houdt om vast te knopen.

uiteraard ze dan te drogen bij lage temperatuur. De werking De bloemen en de bladeren is het meest effectief wanneer zijn zeer aromatisch en de zeer de planten hun groene kleur zoetegeur wordt nog sterker wanneer ze gewied en gedroogd bewaren en niet donkerder worden. Dit kruid staat vandaag worden. Als het goed is ziet het nog steeds bekend om zijn wel- er in gedroogde staat als vers uit. riekendheid en om zijn aansterk- Één takje toevoegen aan de thee Knoop nu de krans om het hoofd… ende werking die voorjaarsmoe- is voldoende. heid tegen gaat. In Germaanse Ingrediënten bijvoorbeeld Moezel of Elzasregio's maakt men tot vandaag Fles witte wijn wijn. Voeg eventueel wat suiker de aromatische 'maitrank' of toe en de sinaasappel. Dek af en 5 schijfjes sinaasappel meiwijn met lievevrouwebedstro laat gedurende een dag trekken. en witte wijn. Deze wijn zou het 12 takjes Lievevrouwebedstro( Zeven en gekoeld serveren. enkele uren eerder geplukt lichaam nieuwe kracht geven Proost! zodat het verwelkt, maar niet om het jaar door te komen. droog is) Het bloeit in de vroege zomer Alcoholvrije wijn eventueel 1 tl suiker van april tot juni. De volle geur 1 liter ongezoet appelsap ontwikkelt zich nadat de plant Bereiding is geplukt en gedroogd. Wan4 el Lievevrouwebedstro neer je thee wilt trekken van de Pluk een handvol lievevrou1 el honing webedstro, leg het in een kom blaadjes, is het advies de plant en laat het een tijdje drogen. Mengen en minimaal 2 uur kort voor of tijdens de bloei Overgiet na het te hebben gekoelen alvorens te zeven en te in het voorjaar te oogsten, en droogd, met een fes witte wijn, serveren.


Agenda 2012 24-06 Workshop ‘in de ban van bewegen met taal en rekenen’

30-09 Start Purekinderyoga docentenopleiding - locatie Rotterdam

7-10 Workshop ‘kinderen met bijzondere aandacht’

27-10 Start Purekinderyoga docentenopleiding - locatie Breda

2013 27-1 Start Purezwangerschapsyoga docentenopleiding

23-2 Start Puretieneryoga docentenopleiding

Verwacht Meerdaagse docententraining 'Chakrayoga' Bijscholing 'In de ban van tieneryoga' Workshop 'In de ban van de symboliek van de Yoga Asana's' Workshop 'Deugd en yoga' Bijscholing 'Yoga en ondernemerschap'


Yoga Asana’s voor jezelf en voor kinderen Voor elk van de komende maanden is een yoga asana uitgewerkt die goed bij de periode past. Deze kun je in de aangegeven maand dagelijks beoefenen.

Je kunt ook oefeningen doen in tweetallen en vooral de nadruk leggen op het in je eigen kracht te gaan staan en te blijven. Warmte opwekken tijdens yoga kan met bijvoorbeeld de Zonnegroet, maar ook door het toevoegen van dans-elementen in de yogales.

Vuurobservatie Uitvoering oefening Zet een kaars in een kandelaar en plaats deze op een rustige, windvrije en tochtvrije plek.

Bij het beoefenen van yoga met het vuurelement past een waarschuwing. Je loopt gemakkelijk het risico te forceren. Doe dit niet, en luister goed naar je lichaam. Het is aan te raden na vuurelementen yogabewegingen of houdingen waarbij het om openstrekkende, krachtige houdingen gaat af te wisselen met een weer volledig terug keren naar de kern in een rusthouding. Bijvoorbeeld door na de Kameel-houding de houding van het kind (Balasana) te doen. Hierbij is van toepassing dat je na een achteroverbuiging, waarmee je de zonneenergie en dus vuurelement activeert een vooroverbuiging gaat doen.

­Waarschuwing

Contra-indicatie

Kijk niet rechtstreeks in een vlam of naar de zon, altijd er 'langs', bijvoorbeeld door een punt boven of naast de bron te nemen als focuspunt voor je blik.

Betracht extreme voorzichtigheid bij deze oefening in geval van epilepsie.

Steek de kaars aan en neem rustig de tijd om de kaarsvlam te observeren. Bekijk de vlam alsof je vandaag voor het eerst zoiets ziet. Wat valt je op? Hoe stabiel is het vuur, direct als je de kaars aansteekt en later als het vuur al een tijdje brand? Verandert de vlam van vorm en grootte? Welke kleuren zie je in de vlam? Wat ruik je? Wat doet het jou om zo naar de vlam te kijken?

Doe tijdens je dagelijkse yogabeoefening gedurende de maand mei in ieder geval de asana ‘de Boom'. De 'wilg' hoort bij deze periode. De wilg groeit het liefst in de buurt van water. Wilg toont je je grootste droom. De wilg is verbonden met het vrouwelijke zienerschap. Werkelijk zien vraagt om een flexibele geest en een open hart. Ik nodig je uit deze houding met een partner te doen.

Vuur en yoga Vuur representeert de actieve, dynamische , verwarmende, transformerende en vitaliserende kracht. In de beoefening ga je het innerlijk vuur aanwakkeren en beleven.

Mei

Light your fire Uitvoering oefening Zoek je favoriete dansmuziek op en zet alles klaar. Kies een plek waar je kunt dansen. Doe eerst je ogen dicht en ontspan je. Ga stap voor stap met je aandacht door heel je lichaam. Begin bij je voeten en eindig bij de kruin. Dan zet je de muziek aan. Laat je door de muziek uitnodigen tot een dans. Laat je op de energie van de muziek meedrijven en geef daaraan uitdrukking in je bewegingen. Ga er helemaal

Deze zijn verbonden met de maanenergie. Een achteroverbuiging opent je naar de buitenwereld, een vooroverbuiging brengt je bij jezelf. Vuur yogahoudingen zijn: • Boothouding( Navasana) met partner dubbel vuur. • Booghouding( Dhanurasana) • Liggende buikdraai (Supta Parivartanasana) • Krijgerhouding I en II (Virabhadrasana) in op. Laat je innerlijk vuur smeulen, oplaaien, terug zakken, weer oplaaien, zachtjes smeulen enzovoorts. Laat het vuur in jou bewegen en dansen. Als de muziek is afgelopen blijf je even staan. Ga opnieuw met je aandacht stap voor stap door heel je lichaam. Hoe voel je je nu? Hoe is je energie niveau nu? Is het verandert? Wat is het eventuele verschil? Kon je gemakkelijk contact maken met de zachtere en meer vurige energie van de muziek?


De boomhouding (Vrksasana) Uitgangshouding Staan met de voeten op heupbreedte, met z'n tweeën heup aan heup naast elkaar breng je binnenste arm over de rug van je partner. Uitvoering oefening Breng je buitenste been omhoog.

Juni

Doe tijdens je dagelijkse yogabeoefening gedurende de maand juni in ieder geval de asana ‘de Bij'. Belangrijk bij de bevruchting van de aardbeiplant is de bij. De bij is een gemeenschapsdier en in heel veel oude culturen is de bij het krachtdier die een ideale leefgemeenschap weerspiegelt. De bij werkt heel hard en onbaatzuchtig en deelt alles wat het vindt met anderen. Met bepaalde manieren van dansen in de vlucht boven het nest communiceert de bij met andere bijen waar de kostbare nectar te vinden is, dichtbij, veraf, enzovoorts. De harmonie en het teamwork bepaalt het voortbestaan van een heel volk.

Juli

De ooievaar Uitgangshouding Ga rechtop staan met je beide voeten op heupbreedte. Doe je ogen dicht en denk eens aan een ooievaar. Deze prachtige vogel die je gelukkig steeds meer ziet in Nederland is verbonden met de oudste symbolen van nieuwe geboorte. De ooievaar is een waadvogel met zijn lange poten lopend door ondiep water rondstappend. Dergelijke plaatsen golden vaak als de poorten naar het feeënrijk. Ooievaars staan bekend om hun toewijding aan hun jongen. Het zijn zorgzame en uiterst beschermende ouders. Gewoonlijk keren ooievaars jaar na jaar terug naar hetzelfde nest en brengen daar telkens nieuwe jongen groot.

Plaats deze zo hoog mogelijk op je andere been, met je tenen naar beneden. Open je knie naar buiten. Breng de buitenste arm als een tak omhoog en plaats deze op de hand van je partner in het midden voor jullie. Adem door terwijl je in de houding blijft. Je blik is naar voren gericht. Kom uit de houding door je buitenste arm tijdens een inademing omhoog te strekken. Bij een uitademing breng je deze zijwaarts naar beneden. Zet je voet weer op de grond.

Doe de oefening met het andere been. Herhaal de oefening. Werking Zoals bij een boom de wortels het fundament voor de stam en de takken vormen, zo geven je voeten en benen het lichaam steun om krachtig en sierlijk te kunnen staan. De houding verhoogt de concentratie en balans. Samen kun je vaak beter in balans blijven en de stilte ervaren. Variatie De Duifhouding zou in deze periode kunnen worden beoefend als symbool voor liefde en vrede.

De Bij Uitgangshouding Ga ontspannen zitten met rechte rug. Uitvoering oefening Ontspan je kaken, zonder dat je mond opengaat. Het puntje van je tong rust tegen je voortanden. Sluit je ogen wanneer dat prettig voor je voelt. Haal rustig adem. Stop je wijsvingers in je oren. Bij een uitademing maak je een zacht hummend geluid: hmm-mm-m-mm-m-mm zoals een bij die door de lucht vliegt.

Dat kan je meer vertellen over de rol van het zien van een ooievaar in je leven. Is het belangrijk voor jou terug naar huis te keren, terug naar de basis. Ben jij zorgzaam voor het kind in jou? Besteed je voldoende tijd en zorg aan de projecten en bezigheden? Bij de Romeinen was de ooievaar gewijd aan Juno, de beschermgodin van huis en haard, kinderen en het huwelijk. Uitvoering oefening Breng je gewicht naar je rechterbeen. Breng je linkerbeen gebogen omhoog. Je voet wijst naar achteren.

Blijf zoemen totdat je bent uitgeademd. Herhaal dit vijf keer. Sluit vervolgens af door een paar keer rustig adem te halen zonder geluid te maken. Werking Brengt lichaam en geest tot rust, ook bij boosheid en angst, en verbeterd de stembanden. De bij nodigt je uit om je open te stellen voor contacten met anderen. Met wie wil je jouw verhaal delen? Indicatie Deze ademhalingsoefening is één van de ademhalingsoefeningen die veilig is voor kinderen jonger dan acht jaar, omdat hun longen nog in ontwikkeling, in de groei zijn. Breng je armen naar voren plaats handpalmen op elkaar. Dit is de snavel. Blijf 2 ademhalingen in de houding door ademenen. Het geluid dat een ooievaar maakt met zijn snavel heet klepperen. Dit ga jij ook doen door op een uitademing een klepperend geluid te maken door in je handen te klappen. Op een inademing gaan je armen als de snavel van een ooievaar weer open en uitademend weer dicht. Strek tegelijk bij het inademen je linkerbeen naar voren. Herhaal deze beweging drie keer. Rond af door het linker been op de grond te plaatsen.

Je staat nu als een ooievaar op 1 poot. Voor je vleugels breng je armen zijwaarts omhoog tot schouderhoogte. Je ellebogen licht gebogen en ontspanDoe de oefening met het andere been. nen. Je handen ontspannen.


Een windmolen maken Benodigheden

Uitvoering

Vierkant velletje van 10-12 cetimeter stevig papier

Vouw de beide diagonalen in het papier en vouw ze weer terug. Vervolgens knip je de diagonalen in tot halverwege het middelpunt.

Een speld met een knop Een stokje Kurk Paperclip Een kraal die om het speldje past

De uil en de nachtegaal Op een mooie dag in mei zongen en jubelden de vogels zo dat het wel leek alsof ze de hele wereld wilden vertellen hoe blij ze op deze zonnige warme dag waren. Pas tegen de avond verstomde hun gezang en ging de een na de ander slapen. Maar er was een zanger die nog wakker was: de nachtegaal.

Luisteren in de natuur Voor mensen van alle leeftijden kan het een bijzondere ervaring zijn om in de zomertijd het bos in te gaan. Deze keer geen luidruchtige wandeling van rennen en spelen, maar een waarnemen van de natuur, waarbij er niet gepraat wordt: een stiltewandeling.

Om en om sla je de punten om naar het midden en steek ze vast met de speld. Je steekt dus een kopspeld door de vier punten en daarna door het kruisje in het midden van het vel, let op dat de punten dezelfde kant uitwijzen. Kijk nu naar de achterkant van de molen. De speld steekt hier naar buiten. Steek de kraal over de speld heen zodat het stokje niet tegen het papier gaat

In de 'stilte' kan je in het bos talloze geluiden horen, waar men anders geen acht op slaat: ruisende bladeren, fluitende vogels, het geluid van je voetstappen, de resonantie van de Aarde door diezelfde voetstappen. Enzovoorts. En wellicht hoor je mijn lievelingsgeluid, dat ik veel heb gehoord tijdens mijn kindertijd in het bos waar ik ben geboren in Drente. Dit is het geluid van de roepende koekoek.

Je kunt nu uit twee dingen kiezen om het verder te bevestigen. Je kunt een klein gaatje boren door het stokje precies zo groot dat de speld er gemakkelijk door heen gaat, of een paperclip aan het stokje vast maken met plakband. Steek nu de speld door het geboorde gaatje of door de paperclip en steek het kurkje op de punt van de speld. Niet te hard aandrukken want dan kan de molen niet draaien.

Hij zat op een tak in een boom en liet zijn heldere liederen op de stille avond klinken. En uil vloog voorbij, die verbaasde zich over de nachtelijke zanger. "Waarom heeft deze kleine vogel zo'n mooie stem en ik niet", dacht hij jaloers. Hij ging vlak bij de nachtegaal op een tak zitten en kraste onvriendelijk: "Waarom zing jij nu nog?". "Het is toch al helemaal donker?". "De mensen zijn al lang gaan slapen en er is niemand die je voor je gezang zal bedanken".

Zo gaat de molen

Uitvoering Wanneer het toch nodig is te praten doe dit dan fluisterend.

schuren als het gaat draaien.

Uitvoering kringspel De kinderen staan in een kring, naast elkaar, en houden elkaar bij de handen vast. Tijdens het zingen van het eerste vers draait de kring hand in hand in een rustig tempo met grote passen rond in de richting van de wijzers van de klok. Bij het tweede vers verandert de kring van richting en wordt het tempo tweemaal zo snel. De kinderen blijven elkaar bij de hand vasthouden.

"Jij nachtbraker", antwoordde de nachtegaal. "Begrijp je dan niet, dat je ook van blijdschap kunt zingen zonder dat iemand je daarvoor bedankt?" Bron: leven met het jaar.

Liedje

Zo gaat de molen, de molen, de mo-len, Zo gaat de mo-len, de mo len. Zo gaan de wie-ken, de wie-ken, de wie-ken, Zo gaan de wie- ken, de wie-ken.


2 20 1 er zo m

pureyoga

Een zinderende groet pureyoga.nl | purekinderyoga.nl | puretieneryoga.nl | purezwangerschapsyoga.nl

Disclaimer © 2010 Pureyoga/ Rineke Vierhoven, Pepijn van Sandijk - Rotterdam De aanwijzingen en oefeningen in dit magazine zijn veilig mits de instructies zorgvuldig worden opgevolgd. De auteur en Pureyoga stellen zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het toepassen van de inhoud van dit bulletin. Neem bij onduidelijkheden en vragen contact op met Rineke Vierhoven voor advies via: pureyoga@xs4all.nl. In geval van klachten en/ of twijfel consulteer vooraf je huisarts. Kennis en ervaringen zijn er om te delen. Het staat je vrij om de inhoud van deze uitgave te gebruiken zoals je wilt, mits voorzien van de juiste bronvermelding: ‘Rineke Vierhoven, Aan de slag... met Pureyoga’.

Rineke is lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland

Aan de slag... met Pureyoga  

Aan de slag... met Pureyoga, bereid je voor op de komende zomer, vier de jaarfeesten, voer rituelen uit om tot jezelf en je natuur te komen....

Advertisement