Page 1

skala 1:80 000

Nadleśnictwo Strzyżów Nadleśnictwo Strzyżów położone jest w województwie podkarpackim i obejmuje 1321 km 2, z czego lasy państwowe stanowią około 12,5 tys. ha. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa lasy innych form własności zajmują powierzchnię około 16,6 tys. ha, a ogólna lesistość kształtuje się tu na wysokości bez mała 21 proc. W północnej części opisywanego obszaru znajduje się Rzeszów – największe miasto południowo-wschodniej Polski. Nadleśnictwo Strzyżów jest jedną z 26 jednostek tego typu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Warto odwiedzić

Lasy Nadleśnictwa Strzyżów – tak samo jak tutejsze krajobrazy – cechuje duża różnorodność. Jest ona pochodną zarówno stosunkowo żyznych gleb, jak i podgórskiego klimatu, w którym dobre warunki do rozwoju znajduje cała paleta rodzimych gatunków drzew. Doskonale czują się tu przede wszystkim jodła i buk – gatunki charakterystyczne dla niższych położeń w całych polskich Karpatach. Tworzą one tutaj zarówno drzewostany lite, jak i mieszane, w których pojedyncze drzewa osiągają duże rozmiary. Żyzność podgórskich siedlisk oraz cechy gatunkowe jodły i buka przekładają się na znaczną średnią zasobność drzewostanów nadleśnictwa, która wynosi 351 m 3/ ha, co stanowi wynik o około jedną czwartą wyższy niż średnia dla całego kraju. Innymi ważnymi gatunkami tworzącymi lasy nadleśnictwa są: sosna, z trzecim co do wielkości udziałem, oraz dąb. Sosna występuje tutaj zwykle na gruntach porolnych i jest tzw. gatunkiem przedplonowym, co oznacza, że jej rolą jest przekształcanie środowiska glebowego z polnego na leśne. Pod kilkudziesięcioletnimi sosnami sadzi się najczęściej jodły, które w przyszłości będą tu stanowiły drzewostan główny. Bogactwo gatunków lasów Nadleśnictwa Strzyżów uzupełniają: modrzew, jawor, grab, olsza, brzoza, świerk, jesion, dąb czerwony, osika, czereśnia, wierzba, lipa i klony.

Pogórze Karpat obfituje w miejsca ciekawe nie tylko ze względów przyrodniczych, lecz także historycznych.

• rezerwaty przyrody • ścieżki edukacyjne • ciekawe obiekty NA MAPIE:

Funkcje lasu

Nadleśnictwo Strzyżów

W północnej części Nadleśnictwa Strzyżów, w cichej, otoczonej lasami wsi Bonarówka znajduje się zabytkowa, drewniana cerkiew greckokatolicka z pierwszej połowy XVII w. Obecnie jest to kościół, niemniej świątynia stanowi pamiątkę po dawnej społeczności rusińskiej zamieszkującej kilka wsi w tej okolicy. Zostali oni wysiedleni z tych terenów po zakończeniu II wojny światowej. Opisana cerkiew jest jedną z atrakcji Szlaku Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego. Na jego trasie znalazły się także inne ciekawe świątynie z terenu nadleśnictwa. Są to kościoły w Brzezinach (II poł. XV w.), Gogołowie (1672 r.) oraz w Lubli (XVI w.).

mapa tur yst yczna mapa tur yst yczna

Krajobrazy

Nadleśnictwo Strzyżów Opracowanie kartograficzne: Urszula Dębiec Tekst i zdjęcia: Tomasz Dębiec Korekta: Małgorzata Haze Projekt graficzny, skład, edycja zdjęć: Joanna Kozek

Lasy, stanowiące najbardziej naturalną formację roślinną w naszej szerokości geograficznej, spełniają bardzo istotne funkcje na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim stanowią ochronę dla gleb i powietrza, magazynują wodę, chroniąc jednocześnie przed powodziami. Jest to szczególnie istotne na terenach górskich i podgórskich. Są także miejscem życia dla wielu roślin i zwierząt – przesądzają o dużej różnorodności biologicznej naszego kraju. Las to miejsce idealne do rekreacji i wypoczynku. Otoczeni zielenią doskonale się relaksujemy. Nie mniej ważna jest funkcja produkcyjna. Drewno jest surowcem o doskonałych właściwościach fizycznych, dzięki czemu znajduje bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Używamy go w budownictwie, produkcji mebli, instrumentów muzycznych, zabawek… Jesteśmy wręcz otoczeni drewnem. Co najważniejsze, jest to surowiec odnawialny i w dobrze zarządzanych lasach go nie ubywa.

Jednym z najciekawszych obszarów podlegających ochronie, nie tylko na terenie Nadleśnictwa Strzyżów, ale całego Pogórza Karpackiego, jest rezerwat Mójka. Jego powierzchnia wynosi aż 287,8 ha, a przedmiotem ochrony są ekosystemy leśne o charakterze naturalnym, tworzone głównie przez jodły i buki (żyzna buczyna karpacka z czosnkiem niedźwiedzim i kwaśna buczyna karpacka). Na uwagę zasługuje także obecność nadrzecznej olszyny górskiej. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu tego pogórzańskiego rezerwatu jest niedająca się przeoczyć obecność bobra, o której świadczą tamy z gałęzi i błota oraz spiętrzenia wody z lustrem o powierzchni kilku hektarów.

Do najciekawszych obiektów historycznych w tej części Polski można zaliczyć zespół schronów w Stępinie-Cieszynie, który jest unikatem na skalę europejską. Kompleks ten powstał podczas II wojny światowej i wchodził w skład tzw. kwatery głównej Hitlera. Jednym z obiektów jest tu żelbetonowy schron tunelowy dla pociągu. Jego długość wynosi 393 m, a grubość ścian ma ponad 2 m. Wśród dwóch niemieckich kwater ze schronami dla pociągów zachowanych po wojnie tylko obiekty w Stępinie-Cieszynie były przeznaczone dla najwyższych rangą dowódców wojskowych. Warto wspomnieć, że w 1941 r. doszło tu do spotkania wodza III Rzeszy z Benito Mussolinim. Podobny obiekt – tunel schronowy – znajduje się w Strzyżowie pod Górą Żarnowską, ma 438 m długości i zamykany jest masywnymi dwuczęściowymi drzwiami.

Lasy dla ludzi

Kontakt: Tomasz Dębiec 667 869 976 kontakt@wydawnictwoquercus.pl www.wydawnictwoquercus.pl

Tereny Nadleśnictwa Strzyżów bez wątpienia należą do jednych z najbardziej urozmaiconych i ciekawych pod względem krajobrazowym w Polsce. Ta jednostka Lasów Państwowych niemal w całości położona jest na terenie pogórzy – Dynowskiego i Strzyżowskiego. To właśnie tutaj w sposób wyjątkowy łączą się naturalne zbiorowiska roślinne w postaci lasów, porastających z reguły najbardziej niedostępne partie stoków i grzbietów niewysokich wzniesień, z krajobrazem rolniczym. Najwyżej położonym punktem nadleśnictwa jest góra Chełm (528 m n.p.m.), a najniżej usytuowane tereny w okolicach Rzeszowa wynoszą niewiele ponad 200 m n.p.m. Główną rzeką w tej okolicy jest Wisłok, w którego dolinie najczęściej znajdują się dziś łąki i pola uprawne, niemniej znajdziemy tu też fragmenty lasów tworzone przez wierzby, jesiony, wiązy oraz olsze. Gęste zaludnienie terenów pogórza oraz okolic Rzeszowa powoduje, że lasy nadleśnictwa są narażone na dużą penetrację ludzi. Szczególnie uciążliwe dla przyrody są nielegalne wjazdy do lasów quadami, motocyklami i samochodami terenowymi, a także śmiecenie.

Jedną z fundamentalnych zasad polskiego modelu leśnictwa jest swobodny dostęp społeczeństwa do terenów leśnych. Co więcej, Lasy Państwowe są zaangażowane w edukację przyrodniczoleśną i udostępnianie atrakcyjnych miejsc turystom oczekującym kontaktu z naturą. Budowane są ścieżki przyrodnicze oraz pola turystyczne z wiatami i ławami, gdzie można odpocząć po trudach leśnej wycieczki. Nadleśnictwo Strzyżów posiada także bogato wyposażoną salę edukacyjną, w której leśnicy prowadzą zajęcia o tematyce przyrodniczej. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.

5% Pozostałe: jawor, grab, olsza, brzoza, jesion, czereśnia, wierzba, lipa

Modrzew

2%

Przez teren rezerwatu przebiegają dwie ścieżki dydaktyczne powstałe dzięki współpracy Nadleśnictwa Strzyżów z gminą Błażowa.

Dąb

Warto odwiedzić także rezerwat Wielki Las. Jednym z przedmiotów ochrony tego obszaru jest drzewostan tworzony przez imponujących rozmiarów buki. Możemy je podziwiać ze ścieżki przyrodniczej przecinającej rezerwat w jego najciekawszych miejscach. Trzeba dodać, że na terenie Wielkiego Lasu występują rzadkie i cenne gatunki roślin, takie jak: buławnik mieczolistny, gnieźnik leśny (bezzieleniowy saprofit związany z cienistymi lasami bukowymi) czy rosnący tu obficie czosnek niedźwiedzi.

We wsi Gwoźnica Górna znajduje się Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia, poety i eseisty, który urodził się w tej miejscowości w 1901 r. Muzeum zostało zorganizowane w zagrodzie z XIX w, w skład której wchodzi chałupa, stodoła oraz spichlerz.

7%

Sosna

11%

Drzewostany

Buk

Ochrona przyrody

Bogactwo przyrodnicze terenów, na których gospodaruje Nadleśnictwo Strzyżów, jest chronione na wiele sposobów. Na gruntach nadleśnictwa wyznaczono pięć rezerwatów przyrody (Mójka, Góra Chełm, Herby, Wielki Las, Wilcze) o łącznej powierzchni około 1017 ha. Funkcjonują tu także Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Ochronionego Krajobrazu oraz dwa obszary Natura 2000. Na terenie nadleśnictwa statusem pomnika przyrody wyróżniono cztery drzewa oraz wychodnię skalną pochodzenia wulkanicznego.

Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka o konstrukcji zrębowej postawiona na szczycie góry Chełm. Dokładna data jej powstania nie jest znana, źródła podają jedynie, że została odnowiona w 1887 r. Z górą Chełm i kapliczką wiąże się wiele legend i podań. Jedno z nich mówi, że kaplica jest pamiątką po świątyni wybudowanej przez zakon cystersów. Inną osobliwością tego miejsca jest stara, owiana legendą lipa, będąca jedynie częścią niegdyś większego drzewa, którego pień powoli ulega wpływowi czasu.

Jodła

36%

39% Główne gatunki naszych lasów


300

300

Sikorzanka

Bierówka

B

0 20

Na Górach

Skala 1:80 000

lasy w zarządzie nadleśnictwa

siedziba leśnictwa granica regionalnej dyrekcji Węglówka Lasów Państwowych Dół

200

200

200

Podjahońka

Domaradz

Granica

400

miejsce kultu religijnego Podsady

Krasna

biwak

Rynki Góra Pilchówka Zakarczma Wanicówka

Role

Podpalanka

Miasteczko

osuwisko

granica nadleśnictwa

park krajobrazowy

Na Stanisławie granica leśnictwa

0 miejsce o znaczeniu historycznym

40

991

0 punkt widokowy 40

Podhyb

drogi publiczne 400

Płosina-LewaSzlaki

Poprawka

Podlas

turystyczne:

Płosina Górna

pomnik przyrody nieożywionej

886 Dół

347 ścieżka dydaktyczna

ścieżka rowerowa Kozia Górka

C

D

Ropa

0

Jasna Góra

Ząbkówka

Dział

nr

Porąbki

Podlesie

0 30

300

0

nazwa

szlak niebieskiGolcowa szlak zielony szlak żółty

Śmiglówka

Śmiałkówka Filipówka Stańkówka Różanka

0 30

300

Łubno

400

adres 400

Wesoła

BABICA

pozycja Saulanka

na mapie

Kiełbasówka

ul. Warzywna 158, 38-120 Czudec

C3 Wielgosówka

Cieszyna 5, 38-130 Frysztak

B4

Godowa 597, 38-100 Strzyżów

C5

Barszczówki

3

GODOWA

4

HERMANOWA

L e580, ś 36-020 n i cHermanowa t w o N i e b y l Hyżne 124, L36-024 e ś Hyżne n i c et cw o

Hermanowa Skała Krąg

6

KĄKOLÓWKA

7

KOZŁÓWEK

Wiśniowa 638,Hłudno 38-124 Wiśniowa

8

ŁĄCZKI

ŁapajówkaGnojnica Gnojnica 644, 39-105

9

ŁĘTOWNIA

10

NIEBYLEC

Konieczkowa 125A, 38-114 Niebylec

11

SOŁONKA

Sołonka 183, 36-043 Sołonka

12

WOLA ZGŁOBIEŃSKA

ul. Warzywna 158, 38-120 Czudec

Podmagierów Przymiarki

Pod Guzem

HYŻNE

Magierów

Dół

Potok

400

5

szlak czarny szlak czerwony

Jawornik

Wykaz leśnictw

Początkówka

Debrza

Porątki

G. Hyb

pomnik przyrody ożywionej 400

Dymkówka Bobrówka

Podlas

Miasteczko

wiata turystyczna

Podlas 300

miejsce wypoczynku

sala edukacyjna

rezerwat

Stanclówka

2BaranówCIESZYNA 40

Kaźmierówka

Łubienka

1

N A D L E Ś N I C T W O B R Z O Z Ó W

Zakościół Strzałówka

Potok 0

300

Barycz

Widłakówka

Krzywa

Góra

N A D L E Ś N I C T W O D Y N Ó W

Ryta Górka

40

Majchrówka

Wierzchowina

400

400

0

884

Potok

Niemcówki

D3 E3

N i 36-030 e b Kąkolówka y l e c Kąkolówka 802A,

Kamieniec

Rosochy

Olszańce

Potoki

400

A/B2

Tarnki

Gacówki

Izdebki

B4

Zakopiec

ŁętowniaJama 1, 38-100 Strzyżów

5

E4

Łąka

300

Dół

300

Pod Domaradzem

Średnie

Kozubówka Pod Jachońką

0

Lisówka Dydkówka

Bania

300

Roślówka

Ujazdy

0

0

Wyręby

300

Wolanówka

Wólka Polana

Łążek

Łazek

o

Ulanica

400

Nawsie

30

Dudkówka

Za Dworem

30

300

Dwór

krzyż

40

Łazik

400

Szopówki

Podlas

lasy innych form własności G. Kiczora 516

Kąty

4

Futoma Górna Rola Jaworznik

Widacz

Rezerwat Mójka

Błędny Kamień

400

Lutcza

g

40

0

989;991

Nowiny

Jamne

Poręby

Kobyla

buk Miłosz

Paproć

Mitów

Psiuki

Podlas

40

40

Łysa Góra 411

linia kolejowa

siedziba nadleśnictwa

Kiczary 400 438 Góra

20

0

Zatyle

Mojka

300

Piekło

0

Podsochówka

Podlesie

N

200

200 200 0 40

400

Granica

Zagrody

Zawał 466

Wilcze

e

400

0 30

300

300

Rzepnik Legenda: Łazy

300

0

Tłoki

Wiśnia Góra 380

Przy Górze

400

Wojkówka

Młyniska

Budy

Małówka

400

0

mentarz choleryczny

400

400

A

30

40

z

6

Berlin

0

Czudówka

Cebulówka

W Głębokim

Góra

300

Filipy

Podlas

300

ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów Dół tel. 17 27 60 600, faks 17 27 60 170 Przylasek Wojaszówka strzyzow@krosno.lasy.gov.pl Jerozolima www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl

400

Nowa Wieś

Żyznów

Bonarówka

Łączki Jagiellońskie Nadleśnictwo Strzyżów

Dół

0

Kamieniec 444 Buczyny

Draby

Góra

Mostki

0 30

r z e ż a n k i

500

Niepla Gródek

Gojsce

Grędy

y

40

Gąsiorówki

Wajdziszka

Dół

Dół

300

300

Patryja

j

0

Gąsierówki

il c

Kozłówka

400

0

Zagóra

S S łł o w a c j a

Debrza

b Kisielnice n i

Kąty Luteckie

drewniana kapliczka

300

300

300

30

B

40

Folwarczysko

Moskalówka

30

Futoma

Buda

400

Góra

U Uk r a i n a 300

Kozak

Przybówka

Podlas

o

Drugie Łazy Budy Budy Pod Bonarówką

Stodolina

990

Czarna

m

3

W

Pod Patryją

300

0

Pole Sośnina

Przemyśl

s

Grabniak 362

Rejon Stacji

0 30

a

Łan

Łanowiec

Ćwierć

Dział

Rezerwat Wilcze

Przybosiówka

400

Pawłopol 300

Jawornik Hałasówka

Jantoniówka Dół

Lemciówka

C4

Politówka

Rzeki Hłudzieńskie

Widacz

300

0

W o j e w ó d z t w o k a r p a c k i e

Łazy P o d Bieździadeckie

Łęki Strzyżowskie

0

o

Piraczkówka

Pierwsza Buda Budy Wysockie

Poręby 40

Pietrusza Wola

Czajki

Młyn

Michałówka

Czarnówka 492

Podlas

Lenartówka

o

300

30

Łazy

a K r aj z ob

P

Hażysówka

Kąty

10

400

Krosno Poręba

Nowy Sącz

J

dąb bezszypułkowy

Podlas

Krupówka

Potoki

Sękówka

300

Leszczyny

Gacówka

Paryja

Niebylec

Golcówka

Oparówka

Biesiada

N A D L E Ś N I C K O Ł A C Z Y C E

Zalesie

Wysoka Strzyżowska

989

0

Strzyżów

Dół

Za Kościołem

Dział

Kosiówka Nadleśnictwo

Bieździadka

W o j e w ó d z t w o M a ł o p o l s k i e

Sieklówka

Przygórze

30

300

300

Lublica

Lubla

Koło Szkoły

Za Dworem

Kalina

Rzeszów

Koło Dół Cerkwi

Za Górą

Gwoźnica Górna

Gwoźnica Dolna

L e ś n i c t w o N i e b y l e c

Zagórze Góra

Miasto

Kamieniec

Podkopanina

P a s m

Konieczkowa

0

Kopciówka

Bieździedza Tarnów

Widacz

Pod Lipką

L e ś n i c t w o G o d o w a

Za Karczmą

Halicz

Krowia Góra 469

ra w z e T W Oo w

Dwór Działy

Brzeżanka

Czarnotówki

Łysa Góra

Podlas

Rybia

Matulnik

L e ś n i c t w o K ą k o l ó w k a

Wola Kąkolowska

Pasieka

Jastrząbka

Luteszki

Mątewki

Bucznik

Doły

Głębokie

Kąkolówka

Zadział

Berdechów

Jawornik

Podlas Obejście

Dół

Tamta Strona

Godowa

Buda

Obszar

Dół

Cielęcy Kąt

Rzym

Budy

Kalwaria

Pustki

Za Górą

Niebylec

Góra

Kiełpiny

Zagórze

Niebylec

40

0 30

400

300

Mrowielnia

Podlesie

Wiśniczówka 300

Granice

Dół

Łazy

Tokarnia

Dział

400

W o Rzeki j e w ó d z t w o L u b e l s k i Działy e Mazurówka

Bartne

Dół

Dół

Kamieniec

Wenecja

Łączki

Blizianka Wygoda

Małe Łazy

Przylaski

0 30

Góra

Walęgówki Duże Łazy

Białka

Kąt

Rola

Folwark

Kaprale

Łęg

Dziurówka

Betlejem

Piątkowa

Góry

Dół

Góra

Gwoździanka

Za Górą

Błażowa Górna

300

Lecka

Rzeki

Małówka

Odebraniec Przyrwa

0

Wola

Wilczak

Domaczka

11

Kamienna

400

400

Błażowa

400

Bukowy Las

Rzeki

Karasiówka

Dajkówka

Podlas

a

Góry

Tarnobrzeg

Półrolek

Zadworze

Twierdza

Lublica

Grodeczna

Żabia

5

Korzeniec

300

40

c

W o j e w ó d z t w o Ś w i ę t o Rzeki k r z y s k i e

kapliczka

Zamość Sośniny

Rzeki Lublickie

Wapieńki

Przylaski

0

Kielce

Łysa Góra

Granice

Dziury

Rzym

Za Torem

Mroczka

40

Sowina

0

Sowina Górna

Sztukówka Koci Zamek

Bardacie

o

Koło Brydów

o S t

Glinik Dolny

300

30

Folwark

P a rk

Zawodzie

Góra

Żarnowa

Gbiska

Granice

m

Wielkie Pole

Na Grabówce

Baryczka

Smokówka

Góra Leszczyny

Wyręby

Rędziniaki

Zagórze

Kozłówek

Podlas

Zalesie

300

300

Staniki

Zagumiak

Zimny Dział

Rzeki

Kolonia

0

400

300

300

300

Potok

400

Domaradz

Strzyżów

Pod Gbiskami

s

Godkówka

0

Dział Sowina Dolna

a

Pogórze

Dział

400

krzyż drewniany

Nalepki

Pustki

Podlas

Mokłuczka

Wola Błażowska

400

30

Folwark

Lesiaki

P

300

Granice cmentarz choleryczny

Rezerwat Herby

Smagączówka

0

Jazowa

Domaradz

W Średnim Polu

Bania

Rzeki

Węgierka

Zagrody

400

Kozówka

Ostatek 393

Rzym

Przyrwy

Góra

Podlasek

Markuszowa

Dół

Michnówka

Podsośnina

Poręby

Moszczanki

Błażowa Dolna

Stępica

Góra

W Dołkach

0

Rola

Podlesie

Środek

30

400

Dół

Budy

3

Hyżne

Dział

Wola

Dymka

L e ś n i c t w o S o ł o n k a

300

40

Florkówka

W

Dół

Rędzina

Grody

Dół

ź

Gadejówka

Cegielnia Dół

Za Wodą

Sołonka

Malarzówka

Nieborów Nieborów Mały Wielki

Walentówka

Lubenki

Mokra Strona

Budy

Mały Dół

300

300

Poddział

Dział

Kopalina

Pod Kamieńcem

Dół

Za Torem

7

Za Torem

k ł o i s

Murawka

Góra

Zapady

Liwośka

300

Motykówka

Wiśniowa

9

Markoszczówka

Kalembina

Mniszki

Zagórze

Podkamieniec

988

Za Rzeką

Wielki Dół

Węglarki

400

Gogołów

C z a r n o r z 2 e c Brama Frysztacka k o -S t r Pułanki z y ż o Kobyle Glinik Średni w s Glinik Górny Frysztak k i

Piasek

Rzeki

Góra Pólka Przymiarki

Brzezówka

Dół

Przylasek Wielki

Góra

300

Dział

Straszydle

Dział

Przylasek Mały

Dział

Górni Koniec Zadział

Poręby

Krzyki

Stawiska Sucha Strona

Pogorzała

Babiak

0

Kamieniec

W Dołach Za Dworem

Cieszyna

Zagórze

Kozia Góra

Równie

S t ę p i n k Góra a

Za Górą

300

Stawiska

Czeczyki

Moczary niewielka kapliczka przy trasie rowerowej

Nowy Borek

30

Olszyny

Łazy

Dół

Zagórze

Stępina

Dół

Pod Młynem

Gw o

300

Piekliska Obręczna

Podlas

Paciep

Budy

Budy

Dobrzechów

Góra

Piekarówka

Połomia

Środek

Siwcowa

4

Doły

Nowa Wieś

Szklana Góra

Średnia

Stawiska Koziniec

Żmijówka

Pogorzeliska

Jasienniki

a

Piaski

Pysówka

Kożuchów

Góry

pamiątka po cmentarzu cholerycznym

ic

0

Balice

Kąty

Postronie

Jaworznik

Łazy

Żbery

Słociny

Sołtysie

Łąki

Kolonia Nowa Wieś

Podwiszówka

n

Huta Gogołowska

Komorówka

Budy Dobrzechowskie

Dół

Olszyny

L e ś n iKamienna c t w o C i e s z 477y n a

Poręby

Podlas

Zagórze

Łętownia

W Dole

Czerwonki

Podlas

Skalnica

Dział

0

Przy Granicy

Dół

Skalenica

Granice

Budy

Przymiarki

Kamieniec

Strona Sucha

Podgóry

Pałysówka

Glinik Charzewski

Okop

Maternówka

Krzemyk

Kolonia

Mały Podlas

Królka

L e ś n i c t w o H e r m a n o w a

Łysa Góra

Liszowiec Horodna

Debrzczak

b

Bukowina

300

30

ó r y

Pstrągówka

Rezerwat Góra Chełm

a

Tamto Pole

RDLP K R OSN O

300

G

Rakówki

Duży Podlas

Granica

L e ś n i c t w o K o z ł ó w e k

r ó w k

Zapotok

Niewodna

a

e j

Chytrówka

kapliczka z 1837 r. 500

Dąbie

lo 500 no w

Chełm 528

Tułkowice

300

Półanki

0

O

K

Dział

Pod Lasem

Wierzchowiny

Wiluszówka

Świerczyna

Tropie

Za Wodą

30

oW

Pod Lasem

Król 481

Klonowa 525

Berdechów

n S z u f

a s m

N A D L E Ś N I C T D Ę B I C A

4

Góra

Piekliska

Kamieniec

Sołtysie

L e ś n i c t w o Ł ę t o w n i a

Budy

Budy Różańskie

Rykszawy

Góra

Góra

a nk ża Ró

Szufnarowa

400

P

Kamienica Górna

300

Dział Blich

Dzilik

Budy

30

300

Łyskówka

Wielki Mały Las Las

Góra

Dół

300

300 0 30

0 30

Niebylec

300

Rola

Lu

Kosina

Gwoździec

Debrza

Dział

Łopuszka Zachodnia

0

Krosno

Grabiny

Strona Mokra

Lubenia

Wyżne

Karczma

Łopuszka Łopuszka Wschodnia Podlesie

400

Dół

Podzamcze Rędziny

Zaborów

Ciśnia

Różanka

Podlas

Sośnina

40

Jaszczurowa

300

Dział

Góra

Grodzisko

Dół

Przylasek

30

Pod Królką

Zalesie

Babica

Góra

Przylasek

Warzybokówka

Potoki

Budy

a k y j

Dudniacz Pniaki

Pogwizdów

0

Granice

Sitkówka

Płonina

kaplica ze źródełkiem Studzianka

Borówki Błędowa

878

Olszowiec

Różanka

Zawisłocze kapliczka wotywna

Olszyny

Babia Góra

Granice

Obszary

Góra

Wieś

Steinbruch

Jawcza

Dział Debrza Górna

Smolna

Góra

Za Wodą

Hermanowa

Broniakówka

Nowa Wieś

Dział

Kłapy

Burdasz Przy Dole

Borek Stary

Żarnowiec

Debrza

Błędowa Tyczyńska

Jarząbki

R

40

Berdechów Wielki Dział

Gwoszówka

Za Górą

tr Nowa ąg ó w ka

Banasiówka

Sośnice Świńskie Rzeki

0

Środoniówka Błonia

Pstrągowa Ps Dolna

Bukowe Budy

Granice

Liwek

30

Dół

pomnik

Budy Babickie

Grobla

Pola

Potoki

Gradkowiec

Dół Brzeziny

Zawodzie

Odedwór

Głęboka

300

Wytrząska Pająkówka

Rzeki

Łęg

Pole

Bączałka

0

Podkościele

Średni Dział

Granice

30

Granice

Nowa Wieś 300

Druga Strona Wsi

Dół Bania

Brzezie

Koziorówki

Nowa Wieś

0

Podkonie

Dół Południowy

Zarzecze

Osicze

Pstrągowa

Góra

Siedliska

Dział

12 1 ruiny zamku średniowiecznego

Przymiarki

Rybia Dół

300

Podklasztor

a

Brzeziny

0

Rędziny

Góra

Zawadka

Wólka

Kielnarowa

k

30

Łazy

Strachociny

Radaj

Świeradówki

Rynek Północny

Koniówka

Babigóra

Padoły Kanada

Koniec

0 20

n

Górne Brzeziny

Gąsiorówki

Rynek Południowy

Baj

300

Grudna Dolna 30

Gawronie

Dolne Brzeziny

Rynek

300

Debrza

Skrzynówki

Koryto

Bełk

Budy

Koło Przylaska

Fryjsówki

Folwark

Nawsie Górne

Czudec

Przedmieście Wielkie

Tyczyn

Bondowa

Hadałówka

Dół

Półanek

0

Kozielec

Czarna

Góra Podgórze

2

Krzywa

Chmielnik

Zawodzie

Obszary

Porąbki

e

Grudna Górna

Wielopole Skrzyńskie

Druga Strona Wsi-Północna

300

3

Rędziny

AKÓW KR

Grudna Górna

Dół Północny

Zadziale Zalas

Kolanówka

Rzeki

Pasoczyzna Środek

Bania

30

300 400

Zawierów

Nawsie

kapliczka przy drodze polnej

200

200

Kąt

Jodłowiec

Bukowina

Kociemyśl

Wola

Poklasne

Dół

Lutoryż

Doły

Blichy

Obszary Wólka

kapliczka pamiątka po wotywna cmentarzu kapliczka kapliczka cholerycznym wotywna wotywna Grochowiczna

0

Małe

Leśniczówka

Pstrągowa Górna

Stachorówka

30

g

200

Granice Bąkówka

Działy

0

Rzegocin-Północ

300

Smykówki

Górna

Podlesie

Rzeki

Przedmieście Czudeckie Przedmieście

t r u

Łachówka

Przysłopy

Kamieniec

S

19

dąb bezszypułkowy

Bujakówka

Wola Rafałowska Kozia Góra

877

Krzyżyk

Zagumnie

Podgwizdów

300

Pole

Jaworznik

Działy

Honie

Michałki

Marysiówka

Wypychów

Lisi Kąt

30

00

30

Łany

Podłęże

Boguchwała

Mogielnica

Pod Lasem

Potoki

200

Kolonia

Strzelny Buk

Ukraina

Skotnik

Dwór

Zagonianka

Korczyna

Kamionka drewniany krzyż z czasów II wojny światowej

Grodzisko

Grabówka

Upady

200

Pod 3 Pomnik

300

Wola Czudecka

Rzeki

Gruszawa

Księże Budy

Donatka

Bucznik

Góra 0

200

300

300

Budzisz

Kamieniec

Pasieki

Dział

Zimna Woda

0

Rzeki Rzegockie

Rzegocin

986

Jamszcze

Pyrówki

30

Łysa Góra

Rezerwat Wielki Las

Bucze

Glinik

kamień

Zapłocie

Górny Niechobrz

Ścieżki

300

obelisk kamienny

400

0

0

20

Budy Cierpisz Górny

Rzym

Niedybrze

400

0

0

RD LP

Kamieniec

Wola

40

Budzisz

Kłonice

Kopalnia

30 300

L e ś n i c t w o B a b i c a

Niechobrz

krzyż milenijny

dwie kapliczki na modrzewiach

Pola Wiśniowskie

300

30

Lipowiec

Dziedzicówka

Mała

Piterówka

Górna Bystrzyca

Granice

Babia Góra

Dziadówki

Sępia

Kąty

Rzeki Konickie

Krzemienica

40

Madejówka

Podkociomyśle

400

Rzeki

Bystrzyca Rędziny

Dolny Niechobrz

Zagórze

Jabłonna

Porąbka

Od Braciejowej Kamieniec

krzyż drewniany partyzancki

400

Pustki

Czerwonek

Wójcikówka Szymankówka

Łabajówka Dutkówka

Zapole

Górna Wiśniowa

Dolna Bystrzyca

Wychylówka

Szkodna

Krzemienica

Góra

300

Plackówka

Rzeki

300

Kąty

0

Druga Strona

Zagrody

400

Broniszów

300

Granice

Rzeki Budy

Budzisz Zagorzański

Podkościołek

Wielkopolska

Połomia krzyż w otoczeniu 4 lip, przy lokalnej drodze

Matysówka 200

200

300

Nowarka

L e ś n i c t w o H y ż n e

Doły

Racławówka

Pachniączka

Sołtystwo

Rezerwat 200 Lisia Góra

200

Pańskie

Zagóra

W i s ł o k 200

0

Cierpisz

30

40

0 30 30

9

Żabnik

Na Skotni

300

Ku Gnojnicy

Ku Szkodowej

Zagórze

Wieprzówka

Góra

Świdrówka

Przymiarki

Radzielówka

Wola Zgłobieńska

Będzienica

Wiśniowa

Przymiarki

Pasieki

300

Debrza

Kamieniec

Na Górach

300

200

300

Bokocie

Niedźwiada Górna

Granice Drugie

Brzeźnik Południowy

Zapadziska

Łączki Kucharskie

Niedźwiada Osiny

0

Budy

Niedźwiada Dolna

Niziny

Malskówka

Olimpów

0

Stawki

Poklasne

N A D L E Ś N I C T W O K A Ń C Z U G A

0

0

Namirówki Pniaki Budy

Górne Łączki

Pola

Rogówka

L e ś n i c t w o W o l a Z g ł o b i e ń s k a

Działy Wschodnie

Malawa

20

Podlas

Brzeźnik Północny

20

Kielanówka

Zgłobień

Góra

Budy Czekaj

Pole Zabierzów

Stawiska

200

Kraczkowa Dolna

Kraczkowa

Pańskie

Ukraina

Nosówka

300

Kraczkowa Górna

Dół

200

Rzeki

Majchrówka Ratajówka

0

Rozdole

Wiercany

8

Podgórze

2

Kolonia Resztówka

Jawornik

4

200

Pustki

Krzywdy

Kolonia

Lipie-Dział

30

Mostki

Budy

Nockowa

Lipie

Golonkówka

Rędziny

Za Górą

Granice

Podpromie

Lisiaki

Kolonia

300

L e ś n i c t w o Ł ą c z k i

Łopuchowa

Góra

Obszar

1

Nizioły

Zagumnia

0

300

Łupiny

Gaj

Zagrody

Zamoście

Sobótki

drewniana kapliczka z płaskorzeźbą św Huberta

Ukraina

Stasiówka

Nowa Wieś

Błonie

Tarnów

Wola Gnojnicka

300

Górna Stobierna

Niedźwiada Druga

Pod Bzianką

Za Rzeką

300

0

Rzeszów

Bzianka

Błędowa Zgłobieńska

Iwierzyce

Zagorzyce

20

Dół

Zarzecze

Granica Góry

Krasne

200

Granice Błędowskie

Studzianki

Dolne Zagorzyce

Na Stronie

Budy Pola Łopuchowskie Łopuchowskie

Rzochów

Pole Nockowskie

Tuczarnia

Pustki

Brzyzna Górna

Jasionki

Dół

Wólka

200

Góra

Lasek Zalas

300

Chechły

W Górach

Olszyny

Kolonia Krasne

Boreczek

Słotwinka

Podlas

Na Dziale

Gnojnica Granice

Berdechów

Jawornik

Za Koleją

20

l

Pod Będziemyślem

Kąty

97

200

Kurzejówka

N A D L E Ś N I C T W O G Ł O G Ó W

Góry

Podlasek

Domaradz Duży

Okonin

Laskowa

Stobierna

e

o

Budy

Domaradz Mały

Woliczka

0

Maciejówka

Grudna

Zarzecze

30

20

W

Dolna Stobierna

i

p

o

Dolna Gnojnica

Koło Starego Gościńca

200

Podgórze

0

200

Dworzysko

Na Górce

20

881

Strażów

20

Buczyna

0

Góra Ropczycka

a

lk

Będziemyśl

Olchowa

Chałupki

Dół

Dąbrowa

Krzemienica

0

Przymiarki Górne

300

Góry

Zagrody Kolonia Na Gościńcu

Zagrody

Nawsie

Ropczyce

94;986

ludowa kapliczka emigrantów

Bobrek

400

Pod Koleją

200

20

0

Rezerwat Szwajcaria Ropczycka

Osiedle

Kolonia

Betulin Gajówka

Grobla

Na Ujezdnem

Góra od Kościoła

94

Kolonia

Sielec

mogiła oznaczona metalowym cmentarz krzyżem choleryczny

Zagroda Szemberek

Zakościele

Zawodzie

0

200

200

Witkowice

Świlcza

Zagroble Kolonia Palikówka Zaprzyrwie

0

Lipie

Przedmieście Sędziszowskie

Wielka Strona

Trzciana

Miłocin Pogwizdów

S19

20

0

20

Lubzina

pomnik ofiar pomordowanych przez hitlerowców

Zawada

Polska

Klęczany

Wychylówka

Sepnica

30

Majdan

987

Pietrzejowa

Brzezówka

Za Koleją

Kawęczyn Sędziszowski

200

1

5

Sędziszów Małopolski

200

Czekaj

20

1288R

Wolica Ługowa

Trzebownisko

Na Łaniu

Pieronka Góra za Ławą

Palikówka

Zadworze 200

30

Pogorzałki 0 20

Za Torem

Pogwizdów Nowy

300

Koniec

E Górka Zaczerska

Budy

Popowiec

200

200

Górki

D

Kamyszyn

Wolica Piaskowa

Kolonia

0

Zaborowie

200

Anastazów

Borek

Kąty

Załuże

Zamłynie 200

Budzyń

Paszczyna

0

Grobla

C

200

Dwór

200

20

A4

200

N A D L E Ś N I C T W O T U S Z Y M A

Podlesie

Borek Wielki

20

Kmiecie

Górka

Skrzyszów

0

200

Paszczyński Las

200

985

B 20

300

A Wola Brzeźnicka

Uryciówka

D4 Banachówka Podchełm D4 C3

Banachówka

E

© OpenStreetMap (i) autorzy (CC-BY-SA 2.0)

Mapa Nadleśnictwa Strzyżów  
Mapa Nadleśnictwa Strzyżów  
Advertisement