Page 1

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE 2017-2019


YHTEYSTIEDOT Puolalan koulu Puutarhakatu 5 Torninkatu 4 Puhelin: 044-907 2343, kanslia

rehtori Tuomas Nousiainen 050-432 3642 apulaisrehtori Meija Peltonen 040-483 9711 kanslia, koulusihteeri 044-907 2343 opettajat, Puutarhakatu 5 02-262 9680 opettajat, Torninkatu 4 02-262 9681 oppilaanohjaaja Satu Vihervuori 044-907 4430 erityisopettaja Helena Räihä 044-907 4431 musiikki, Kari Jantunen 040-358 4817 kotitalous (Eskeli), Minna Vuojärvi 040-137 2888 kotitalous (Puolala), Marika Järvenpää 044-907 4432

http://info.edu.turku.fi/puolala/

Etukannen kuvat: Sakari Ekko


VALINNAISET AINEET 2017 - 2019 Valinnaisia aineita opetetaan 7-9 luokilla yhteensä 13 viikkotuntia (vkt). Puolalan koulun valinnaiset aineet ovat: − − − − − − − − −

Vieras kieli (A2-englanti, A2-ranska, A2-saksa, B2-ranska, B2-saksa, B2-venäjä) Kotitalous Kuvataide Liikunta Musiikki Tekninen työ Tekstiilityö Tietotekniikka Venäjän kieli ja kulttuuri (suomalais-venäläisen luokan oppilaille)

Oppilas merkitsee valinnaiset aineet erilliseen valintakorttiin, jonka huoltaja allekirjoittaa. Valinnat merkitään korttiin numerojärjestyksessä (1,2,3, jne.) varavalinnat viimeisinä. Kortti palautetaan opinto-ohjaajalle.

Ohjeet valintakortin täyttämiseksi Normaaliluokka: 1. Valitse kolme laajaa valinnaisainetta (jokainen 2 vkt + 2 vkt) 8. ja 9. luokalle. Valittuna tulee olla ainakin yksi harmaan alueen valinnaisaine. 2. Valitse lisäksi yksi suppea valinnaisaine (1 vkt) 8. luokkaa varten. 3. Valintakortin tuntimäärän tulee yhteensä olla 13 vkt. Musiikkiluokka: 1. Valitse ensin 8. ja 9. luokkaa varten musiikkia 3 + 3 vkt 2. Valitse yksi laaja valinnaisaine (2 vkt + 2 vkt) 8. ja 9. luokalle. 3. Valitse lisäksi yksi suppea valinnaisaine (1 vkt) 9. luokkaa varten. 4. Valintakortin tuntimäärän tulee olla 11 vkt, koska 2 tuntia on käytetty 7. luokalla musiikkiin. Englannin kieliluokka: 1. Valitse kolme laajaa valinnaisainetta (jokainen 2 vkt + 2 vkt) 8. ja 9. luokalle. Valittuna tulee olla ainakin yksi harmaan alueen valinnaisaine. 2. Valintakortin tuntimäärän tulee olla 12 vkt, koska 1 tunti on käytetty 7. luokalla englannin kielen opiskeluun. Saksan kieliluokka: 1. Valitse kolme laajaa valinnaisainetta (jokainen 2 vkt + 2 vkt) 8. ja 9. luokalle. Valittuna tulee olla ainakin yksi harmaan alueen valinnaisaine. 2. Valintakortin tuntimäärän tulee olla 12 vkt, koska 1 tunti on käytetty 7. luokalla saksan kielen opiskeluun. Suomalais-venäläinen luokka: 1. Valitse ensin 8. ja 9. luokkaa varten venäjän kieli ja kulttuuri 2 + 2 vkt 2. Valitse kaksi laajaa valinnaisainetta (kumpikin 2 vkt + 2 vkt) 8. ja 9. luokalle. Valittuna tulee olla ainakin yksi harmaan alueen valinnaisaine. 3. Valintakortin tuntimäärän tulee olla 12 vkt, koska 1 tunti on käytetty 7. luokalla venäjän kielen opiskeluun.


B2-kieli (B2-ranska, B2-saksa ja B2-venäjä) Tavoitteena valinnaisen kielen opetuksessa on antaa oppilaalle valmiuksia kommunikoida luontevasti ja rohkeasti tavallisissa arkipäivän tilanteissa, kuten kahvilassa, ravintolassa, ostoksilla, elokuvissa ja puhelimessa. Tunneilla opiskellaan myös kertomaan itsestä, lähipiiristä, koulusta, harrastuksista, vapaa-ajasta sekä aivan perusasioita omasta maasta ja kotiseudusta. Oppilaalle annetaan tietoja kielialueen maista ja kulttuurista sekä oman ja kohdekulttuurin eroista. Opetellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä ja ilmaisemaan omia mielipiteitä. Tavoitteena on näin luoda pohja myöhemmille opinnoille.

Kotitalous Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään ja laajennetaan yhteisessä kotitaloudessa opiskeltuja asioita. Opiskelu etenee aiheittain, joita ovat esimerkiksi yhteistyötaitojen harjoittelu, vastuullisten valintojen tekeminen, juhlien valmistelu ja toteuttaminen, erityisruokavalioihin tutustuminen, asunnon sisustuksen suunnitteleminen sekä kansalliseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin perehtyminen. Valinnaisessa kotitaloudessa oppilaalla on mahdollisuus kehittää organisointi- ja ryhmätyötaitojaan ja ajankäyttöään. Oppilasryhmien oma ideointi sekä vastuun kantaminen opiskelusta lisääntyvät. Opetuksen tavoitteena on kehittää oma-aloitteisuutta ja luovuutta sekä tarjota työniloa, onnistumisen elämyksiä ja tekemisen meininkiä.

Kuvataide Kuva on itseilmaisun ja viestinnän väline. Valinnaisessa kuvataiteessa oppilas pääsee sukeltamaan visuaalisiin medioihin, taiteeseen ja ympäristöön ja pohtimaan näiden suhdetta omaan elämäänsä itse tekemisen ja erilaisten ilmaisutapojen kautta. Syvennämme aiemmin opittua ja opettelemme myös uusia materiaaleja, tekniikoita, työvälineitä ja työtapoja. Työskentelyssämme pyrimme ympäristöystävällisyyteen. Käytämme digitaalisia laitteita soveltuvissa tehtävissä ja esim. digitaalisen videokameran ja editointiohjelman avulla voimme tehdä mm. vaha-animaatioita ja muita elokuvia taidepäivän oppilaselokuvagaalaan. Hyödynnämme myös Turun taidemuseoiden ja kulttuurikeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia esim. eri kulttuurien taiteeseen tutustumiseksi. Kuvataiteen valinnaiskurssilla voimme sopia yhteisistä teemoista ja työskennellä työpajamuotoisesti erilaisten projektien parissa. Näin oppilas voi itse suunnata opiskeluaan jatko-opintojensa tai kiinnostustensa mukaan.

Liikunta Tavoitteena on perehtyä monipuolisesti eri liikuntalajeihin, kehittää ja syventää eri lajitaitoja sekä tutustua uusiin liikuntamuotoihin. Tavoitteena on myös sääntö- ja taktiikkatietojen kehittäminen sekä oppilaan ohjaaminen liikunnan harrastamiseen ja sosiaalisuuteen. Oppiaineen avulla oppilasta ohjataan löytämään juuri itselle mielekäs tapa harrastaa liikuntaa. Sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa kurssin alussa. Se koostuu yleisimmistä sisä- ja ulkolajeista sekä oppilaiden valitsemista uusista lajeista.


Musiikki Valinnaisessa musiikissa opiskellaan bändisoiton perusteita aktiivisesti musisoiden. Bändisoittimien perustekniikan lisäksi opiskellaan hengitystekniikkaa ja äänenmuodostusta päämääränä terve, kaunis ja kestävä ääni. Tunneilla lauletaan ryhmässä ja kokeillaan soolotehtäviä. Kurssin edetessä harjoitetaan myös oppilaiden toivomaa soitto-lauluohjelmistoa, jossa oppilailla on eriytyneet tehtävät. Yhteissoitossa harjoitellaan musiikki-improvisaatiota ja kokeillaan omia musiikillisia ideoita. Kurssin aikana opetellaan tekemään havaintoja monipuolisesta kuunteluohjelmistosta ja jäsentämään kuultua. Oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet vaikuttavat opiskelun sisältöön: kurssilla voidaan syventyä esimerkiksi johonkin musiikin tyylilajiin, yhtyelauluun, musiikkiteknologiaan, säveltämiseen ja sovittamiseen, musiikkiteatteriin tai johonkin muuhun yhdessä valittuun teemaan. Kurssilla voidaan valmistaa yhteinen produktio, tutkielma, konsertti tai äänite. Musiikkiluokkien ohjelmaan kuuluvat lisäksi musiikkitieto, orkesterisoittimet, eri maiden säveltäjät sekä säveltapailu ja teoria 3/3-peruskurssia varten.

Tekninen työ Teknisen työn tavoitteena on kehittää oppilaan suunnittelukykyä, kädentaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja sekä edistää myönteistä asennoitumista työntekoon ja tekniikkaan. Oppilas oppii tavoitteellisen suunnittelun, valintojen tekemisen, hankkeiden valmistamisen ja tulosten arvioimisen taitoja. Oppilas harjaannuttaa ja syventää seitsemännellä luokalla opittuja tietoja ja taitoja. Teknisessä työssä toteutetaan käyttö- ja koriste-esineitä, jotka sisältävät oppilaan valintojen ja kiinnostuksen mukaan puu-, metalli-, elektroniikka- ja koneteknologian osa-alueita. Lisäksi voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan CAD-sovelluksiin tai CNC-työstöön liittyviä töitä. Oppilaalle opetetaan pyörösahan turvallinen käyttö.

Tekstiilityö Valinnaisessa tekstiilityössä oppilas suunnittelee ja valmistaa tuotteita joita tehdessä kehittyy kokonaisen käsityöprosessin hallinta. Oppilas oppii tavoitteellisen suunnittelun, ongelmanratkaisun, valintojen tekemisen, tuotteiden valmistamisen, työskentelyn ja arvioimisen taitoja. Oppilas kehittää kädentaitojaan, lisää tietämystään käsityön alueella sekä edistää myönteistä asennetta oman taidon kehittymiseen ja työntekoon. Sisältö muodostuu käsityötekniikan ja / tai aihepiirin ympärille yhdessä suunnitelluista jaksoista (lankatyöt, koneompelu, pinnan koristelu, huovutus, erikoistekniikat, pukeutuminen, vaatetus, sisustus). Yhden työn yhteydessä opetellaan portfolion tekeminen. Opetuksen tavoitteena on innostaa luovuuteen, kokeiluihin, vastuunkantoon ja iloon omien kätten töistä sekä huomioida oppilaan omat vahvuudet.

Tietotekniikka Tietotekniikka on tietoyhteiskunnassa oppilaalle tärkeä viestinnän ja itseilmaisun väline. Valinnaisen tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoyhteiskunnassa hyvät valmiudet vastaanottaa, prosessoida ja tuottaa tietoa. Tietotekniikan kursseilla, Tietotekniikan perusteet (Windows, Linux, työvälineohjelmat, tietoliikenne ja tietoturva), Tietotekniikka ilmaisuvälineenä (kuvankäsittely, esitysgrafiikka, HTML, CSS, FLASH), Tietokannat ja tiedonhallinta (MS Access, MS Excel, OpenOffice) ja Ohjelmointi (PHP), opitaan käyttämään tietotekniikkaa opiskelu- ja työvälineenä sekä luodaan pohjaa jatko-opinnoille. Lisäksi kurssien sisällöissä seurataan tietotekniikan kehitystä sekä tuetaan oppilaiden tarpeita ja harrastuneisuutta. Valinnaisen tietotekniikan kursseilla tehdään myös mahdollisuuksien mukaan vierailuja tietotekniikka-alan yrityksiin.


Venäjän kieli ja kulttuuri Valinnaisaine on tarkoitettu venäjän kieliluokan oppilaille. Tavoitteena on suomenkielisten oppilaiden venäläisen kulttuurin tuntemuksen ja venäjänkielisten oppilaiden suomalaisen kulttuurin tuntemuksen syventäminen. Lisäksi tavoitteena on venäjän kielen sekä kirjallisen että suullisen taidon monipuolistaminen. Kurssilla tutustutaan venäjäksi venäläiseen kulttuuriin: historiaan, kirjallisuuteen, kuvataiteeseen, elokuvaan, musiikkiin ja venäläiseen keittiöön sekä Suomen historiaan ja merkittäviin suomalaisiin kirjailijoihin, taiteilijoihin, säveltäjiin, urheilijoihin jne. Lisäksi tutustutaan kotikaupunki Turkuun sekä Pietariin, Moskovaan ja Petroskoihin. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysvierailuja.

TUNTIJAKO Oppiaine

7lk

8lk

9lk

Yhteensä

Äidinkieli ja kirjallisuus

3

3

3

9

A1-kieli

2/3**

3

3

8/9**

B1-kieli

2

2

2

6

Matematiikka

3

3

4

10

Biologia ja maantieto

2

3

2

7

Fysiikka/Kemia

2

3

2

7

Terveystieto

1*

1/2*

1

3

Uskonto/ET

1

1

1

3

Historia ja yhteiskuntaoppi

2/1*

2/3*

3

7

Musiikki

1/3*

-

-

1/3*

Kuvataide

2

-

-

2

Käsityö

3

-

-

3

Liikunta

2

2

2

6

Kotitalous

3

-

-

3

Oppilaanohjaus

1

-

1

2

Valinnaiset aineet

-

7

6

13

Yhteensä

30

30

30

90

Vapaaehtoinen A-kieli (A2-kieli)

2

(2)

(2)

*Musiikkiluokat: 7. luokalla musiikkia 3 vkt (2 vkt valinnaisena aineena), historia 1 viikkotunti ja terveystieto 1 viikkotunti siirtyvät pidettäväksi 8. luokalla **Suomalais-venäläinen luokka ja saksan kieliluokka: 7. luokalla venäjää tai saksaa A1-kielenä 3 vkt (1vkt valinnaisena aineena), terveystiedon opetus kuten musiikkiluokilla ( ) = opetetaan valinnaisena aineena


Huomioon otettavia seikkoja valintoja tehdessä: 1. 2. 3. 4.

Laajat valinnaiset aineet valitaan kahden lukuvuoden jaksoiksi (8.-9.lk). Samaa ainetta ei voi valita laajaksi ja suppeaksi valinnaiseksi aineeksi. Valinta ei ole ehtona mihinkään peruskoulun jälkeiseen kouluun. Lähtökohtana valinnassa tulisi olla oppilaan taipumukset, harrastuneisuus ja kiinnostus ko. aineeseen. 5. Valinta on jokaisen oppilaan henkilökohtainen valinta.

Valinnaisten aineiden arviointi Valinnaisten aineiden arvioinnista on määrätty Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteissa. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät suppeat valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opetettavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”.

Valinnaisainetiedote 2017 2019  
Valinnaisainetiedote 2017 2019  
Advertisement