Page 1


เครื่ องคำำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถทำำงำนคำำนวณผลและเปรี ยบเทียบค่ำตำมชุดคำำสัง่ ด้ วย ควำมเร็วสูงอย่ำงต่อเนื่องและอัตโนมัติ กำรจำำแนกคอมพิวเตอร์ ตำมลักษณะวิธีกำรทำำงำนภำยในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ อำจแบ่งได้ เป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ 1.แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) เป็ นเครื่ องคำำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ ใช้ คำ่ ตัวเลขเป็ นหลักของกำรคำำนวณ แต่จะใช้ คำ่ ระดับแรง ดันไฟฟ้ำแทน ไม้ บรรทัดคำำนวณ อำจถือเป็ นตัวอย่ำงหนึง่ ของแอนะล็อกคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ คำ่ ตัวเลขตำม แนวควำมยำวไม้ บรรทัดเป็ นหลักของกำรคำำนวณ โดยไม้ บรรทัดคำำนวณจะมีขีดตัวเลขกำำกับอยู่ เมื่อ ไม้ บรรทัดหลำยอันมรประกบรวมกัน กำรคำำนวณผล 2.ดิจทิ ัลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ ที่พบเห็นทัว่ ไปในปั จจุบนั จัดเป็ นดิจิทลั คอมพิวเตอร์ แทบทังหมด ้ ดิจิทลั คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องคำำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ งำนเกี่ยวกับตัวเลข มีหลักกำรคำำนวณที่ไม่ใช่แบบไม้ บรรทัดคำำนวณ แต่เป็ นแบบลูกคิด โดยแต่และหลักของลูกคิดคือ หลักหน่วย หลักร้ อย และสูงขึ ้นไปเรื่ อย ๆ เป็ นระบบเลข ฐำนสินที่แทนตัวเลขจำกศูนย์ถ้ำเก้ ำไปสิบตัวตำมระบบตัวเลขที่ใช้ ในชีวิตประจำำวัน


กำรประมวลผลข้ อมูลของคอมพิวเตอร์ จะประกอบด้ วยอุปกรณ์รับเข้ ำ (input device)  เพื่อรับข้ อมูลและคำำสัง่ จำกผู้ใช้ ภำยนอกเข้ ำไปเก็บอยูใ่ นอุปกรณ์เก็บข้ อมูลหรื อหน่วยควำมจำำหลัก (main memory) คำำสัง่ ที่เก็บในส่วนควำมจำำหลักจะถูกนำำไปตีควำม และสัง่ ทำำงำนที่หน่วย ประมวลผลกลำง ที่เรี ยกว่ำ ซีพียู ซึง่ เป็ นหัวใจของกำรทำำงำนในคอมพิวเตอร์ ทำำหน้ ำที่คำำนวณและ เปรี ยบเทียบข้ อมูลที่เก็บในหน่วยควำมจำำหลัก ผลจำกกำรคำำนวณหรื อประมวลผลจะนำำกลับไปเก็บยัง หน่วยควำมจำำหลัก และพร้ อมที่จะนำำออกแสดงที่อปุ กรณ์สง่ ออก (output device) กลับไปสูผ่ ้ ใู ช้ งำนคอมพิวเตอร์ ตอ่ ไป ดังนันระบบคอมพิ ้ วเตอร์ ประกอบด้ วย ซีพียู หน่วยควำมจำำ อุปกรณ์รับเข้ ำ และ อุปกรณ์สง่ ออก


เป็ นอุปกรณ์รับเข้ ำ ทำำหน้ ำที่รับโปรแกรมและข้ อมูลเข้ ำสูเ่ ครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับ เข้ ำที่ใช้ กนั เป็ นส่วนใหญ่คือ แผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมำส์ (mouse)


ส่วนควบคุมกลำงหรื อ ซีพียู(central processing unit; CPU) ของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ หน่วยคำำนวณ หน่วยควบคุม หน่วยควบคุม(control unit) ทำำหน้ ำที่ควบคุมกำรทำำงำน ควบคุมกำรเขียนอ่ำนข้ อมูล ระหว่ำงหน่วยควำมจำำของซีพียู ควบคุมกลไกกำรทำำงำนทังหมดของระบบ ้ ควบคุมจังหวะเวลำ โดย มีสญ ั ญำณนำฬิกำเป็ นตัวกำำหนดจังหวะกำรทำำงำน

หน่วยคำำนวณ (arithmetic and logic unit) เป็ นหน่วยที่มีหน้ ำที่นำำเอำข้ อมูลที่ เป็ นตัวเลขฐำนสองมำประมวลผลทำงคณิตศำสตร์ และตรรกะ เช่น กำรบวก กำรลบ กำรเปรี ยบ เทียบ และ กำรสลับตัวเลข เป็ นต้ น


เป็ นอุปกรณ์สง่ ออก (output device) ทำำหน้ ำที่แสดงผลจำกกำร ประมวลผล อุปกรณ์สง่ ออกที่นิยมใช้ สว่ นใหญ่คือ จอภำพ และเครื่ องพิมพ์


ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พฒ ั นำมำจำก 2 ส่วน ใหญ่ๆคือ ฮำร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ฮำร์ ดแวร์ เป็ นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่สำมำรถ จับต้ องได้ สว่ นซอฟแวร์ เป็ นโปรแกรมที่ทำำงำรอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ จะทำำงำนตำมที่ ผู้ใช้ กำำหนด กลุม่ ขององค์ประกอบที่มีควำมสัมพันธ์กนั และทำำงำนร่วมกัน ซึง่ ระบบ คอมพิวเตอร์ จะมีองค์ประกอบที่สำำคัญ 3 ส่วน คือ 1.ฮำร์ ดแวร์ (Hardware) 2.ซอฟต์แวร์ (Software) 3.บุคลำกร (Peopleware)


1.ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หมำยถึง อุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ที่เป็ นตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้ วยอุปกรณ์ตำ่ งๆ 5 ส่วนได้ แก่ อุปกรณ์ รับข้ อมูล (Input Device) เป็ นอุปกรณ์ที่มีหน้ ำที่รับข้ อมูลจำกผู้ใช้ เข้ ำสูร่ ะบบ คอมพิวเตอร์ หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) มีหน้ ำที่ในกำร ประมวลผลคำำสัง่ หรื อข้ อมูลต่ำงๆ หน่ วยความจำาหลัก (Primary Storage) เป็ นส่วนที่มีหน้ ำที่ในกำรจัดเก็บข้ อมูลหรื อ คำำสัง่ ต่ำงๆ ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยประเมิลผลกลำงเพื่อทำำกำรประมวลผลต่อไป เมื่อเปิ ดเครื่ ององ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลในหน่วยควำมจำำก็จะหำยไปหมด อุปกรณ์ แสดงข้ อมูล (Output Device) เป็ นอุปกรณ์ที่มีหน้ ำที่ในกำรแสดงผลต่ำงๆ ตัวอย่ำงที่ใช้ กนั ประจำำ ได้ แก่ จอภำพ และเครื่ องพิมพ์ เป็ นต้ น หน่ วยความจำาสำารอง (Auxiliary Storage) มีหน้ ำที่ในกำรจัดเก็บข้ อมูล ซึง่ กำรจัด เก็บข้ อมูลของหน่วยควำมจำำสำำรองนี ้จะเป็ นกำรจัดเก็บที่ถำวร ข้ อมูลจะไม่หำยไปเมื่อปิ ดเครื่ อง คอมพิวเตอร์ แล้ ว ตัวอย่ำง เช่น ฮำร์ ดดิสก์ แผ่นดิสก์ เป็ นต้ น


2.ซอฟต์ แวร์ (Software) หมำยถึง โปรแกรมชุดคำำสัง่ ที่เขียนให้ เครื่ อง คอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ติ ำม ในส่วนของซอฟต์แวร์ ก็สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ซอฟต์ แวร์ ระบบ (System Software) ทำาหน้ าที่ในการจัดการ ทรั พยากรของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และทำาหน้ าที่ตดิ ต่ อระหว่ างฮาร์ ดแวร์ กับผู้ใช่ ได้ ด้วย ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software) เป็ น ซอฟต์ แวร์ ท่ สี ร้ างขึน้ มาให้ ผ้ ูใช้ ทาำ งานต่ างๆ เช่ น พิมพ์ งาน วาดภาพ เป็ นต้ น


ลักษณะของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ นนั ้ ถ้ ำมองในด้ ำนลักษณะคอมพิวเตอร์ จะสำมำรถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี ้ ้ - คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (Personal Computer)เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เพียงเครื่ องเดียว และไม่ได้ ทำำกำรติดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่นๆ - ลักษณะแบบ (Time-sharing)เป็ นลักษณะที่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลำยๆ เครื่ องมำต่อกับเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ศนู ย์กลำงโดยคอมพิวเตอร์ เหล่ำนันเรี ้ ยกว่ำ Terminal ทุกเครื่ องจะส่งคำำสัง่ ที่ต้องกำรมำ ประมวลผลที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ศนู ย์กลำง เพรำะกำรประมวลผลของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ศนู ย์กลำงจะ ต้ องมีเวลำในกำรประมวลคำำสัง่ ต่ำง ๆ ที่สง่ มำจำก Terminal ทุกเครื่ องในลักษณะแบบ Timesharing  - ลักษณะแบบ (Client/Server)เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึง่ ที่ทำำหน้ ำที่เป็ น Server คอย ดูแลจัดทรัพยำกรของระบบทังหมด ้ และมีเครื่ องClients ต่อเข้ ำเครื่ อง Server โดยใช้ ทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่เครื่ อง Server มีอยู่ ตำมสิทธิของผู้ใช้ แต่ละคน และกำรประมวลผลจะไม่ทำำอยูบ่ น เครื่ องServer แต่จะประมวลที่ Clients แต่ละเครื่ องเอง แล้ วอำจนำำข้ อมูลต่ำง ๆ ไปเก็บที่ เครื่ อง Server


ซอฟต์ แวร์ หมายถึง ชุดคำำสัง่ หรื อโปรแกรมที่ใช้ สงั่ งำนให้ คอมพิวเตอร์ ทำำงำน ซอฟต์แวร์ จงึ หมำยถึง ลำำดับขันตอนกำรทำ ้ ำงำนที่เขียนขึ ้นด้ วยคำำสัง่ ของ คอมพิวเตอร์ คำำสัง่ เหล่ำนี ้เรี ยงกันเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำกที่ทรำบมำแล้ วว่ำ คอมพิวเตอร์ ทำำงำนตำมคำำสัง่ กำรทำำงำนพื ้นฐำนเป็ นเพียงกำรกระทำำกับข้ อมูลที่ เป็ นตัวเลขฐำนสอง ซึง่ ใช้ แทนข้ อมูลที่เป็ นตัวเลข ตัวอักษร รูปภำพ หรื อแม้ แต่เป็ น เสียงพูดก็ได้ ซอฟต์แวร์ นนั ้ นอกจำกจะสำมำรถใช้ งำนบนคอมพิวเตอร์ ได้ แล้ ว ยัง สำมำรถใช้ งำนบนเครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์อื่น


ชนิดของซอฟต์ แวร์ ในบรรดำซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีผ้ พู ฒ ั นำขึ ้นเพื่อใช้ งำนกับคอมพิวเตอร์ มี มำกมำย ซอฟต์แวร์ เหล่ำนี ้อำจได้ รับกำรพัฒนำโดยผู้ใช้ งำนเอง หรื อผู้พฒ ั นำระบบ หรื อผู้ผลิต จำำหน่ำย หำกแบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ ตำมสภำพกำรทำำงำน พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ ได้ เป็ น สองประเภท คือ ซอฟต์แวร์ ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (application software) 1. ซอฟต์ แวร์ ระบบ คือซอฟต์แวร์ ที่บริ ษัทผู้ผลิตสร้ ำงขึ ้นมำเพื่อใช้ จดั กำรกับระบบ หน้ ำที่กำร ทำำงำนของซอฟต์แวร์ ระบบคือดำำเนินงำนพื ้นฐำนต่ำง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้ อมูล จำกแผงแป้นอักขระแล้ วแปลควำมหมำยให้ คอมพิวเตอร์ เข้ ำใจ นำำข้ อมูลไปแสดงผลบนจอภำพ หรื อนำำออกไปยังเครื่ องพิมพ์ จัดกำรข้ อมูลในระบบแฟ้มข้ อมูลบนหน่วยควำมจำำรอง 2. ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้ กบั งำนด้ ำนต่ำง ๆ ตำมควำมต้ องกำรของผู้ใช้ ที่ สำมำรถนำำมำใช้ ประโยชน์ได้ โดยตรง ปั จจุบนั มีผ้ พู ฒ ั นำซอฟต์แวร์ ใช้ งำนทำงด้ ำนต่ำง ๆ ออก จำำหน่ำยมำก กำรประยุกต์งำนคอมพิวเตอร์ จงึ กว้ ำงขวำงและแพร่หลำย เรำอำจแบ่งซอฟต์แวร์ ประยุกต์ออกเป็ นสองกลุม่ คือ ซอฟต์แวร์ สำำเร็จ และซอฟต์แวร์ ที่พฒ ั นำขึ ้นใช้ งำนเฉพำะ ซอฟต์แวร์ สำำเร็จในปั จจุบนั มีมำกมำย


ซอฟต์ แวร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วย หน่วยรับเข้ ำ หน่วยส่งออก หน่วยควำมจำำ และ หน่วยประมวลผล ในกำรทำำงำนของคอมพิวเตอร์ จำำเป็ นต้ องมีกำรดำำเนินงำนกับอุปกรณ์พื ้นฐำน ที่จำำเป็ น ดังนันจึ ้ งต้ องมีซอฟต์แวร์ ระบบเพื่อใช้ ในกำรจัดกำรระบบ หน้ ำที่หลักของซอฟต์แวร์ ระบบประกอบด้ วย 1.ใช้ ในการจัดการหน่ วยรับเข้ าและหน่ วยส่ งออก เช่น รับกำรกดแป้นต่ำง ๆ บนแผงแป้น อักขระ ส่งรหัสตัวอักษรออกทำงจอภำพหรื อเครื่ องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้ ำ และส่งออกอื่น ๆ เช่น เมำส์ อุปกรณ์สงั เครำะห์เสียง 2.ใช้ ในการจัดการหน่ วยความจำา เพื่อนำำข้ อมูลจำกแผ่นบันทึกมำบรรจุยงั หน่วยควำม จำำหลัก หรื อในทำำนองกลับกัน คือนำำข้ อมูลจำกหน่วยควำมจำำหลักมำเก็บไว้ ในแผ่นบันทึก 3.ใช้ เป็ นตัวเชื่อมต่ อระหว่ างผู้ใช้ งานกับคอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้ งำนได้ งำ่ ยขึ ้น เช่น กำรขอ ดูรำยกำรสำรบนในแผ่นบันทึก กำรทำำสำำเนำแฟ้มข้ อมูล


ซอฟท์ แวร์ ประยุกต์ กำรที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ พฒ ั นำก้ ำวหน้ ำอย่ำงรวดเร็ว โดย เฉพำะกำรที่มีคอมพิวเตอร์ ขนำดเล็ก ทำำให้ มีกำรใช้ งำนคล่องตัวขึ ้น จนในปั จจุบนั สำมำรถนำำ คอมพิวเตอร์ ขนำดเล็ก ติดตัวไปใช้ งำนในที่ตำ่ ง ๆ ได้ สะดวก กำรใช้ งำนคอมพิวเตอร์ ต้องมี ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ซึง่ อำจเป็ นซอฟต์แวร์ สำำเร็จที่มีผ้ พู ฒ ั นำเพื่อใช้ งำนทัว่ ไปทำำให้ ทำำงำนได้ สะดวก ขึ ้น หรื ออำจเป็ นซอฟต์แวร์ ใช้ งำนเฉพำะ ซึง่ ผู้ใช้ เป็ นผู้พฒ ั นำขึ ้นเองเพื่อให้ เหมำะสมกับสภำพกำร ทำำงำนของตน 1. ซอฟต์ แวร์ สาำ เร็จ ในบรรดำซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่มีใช้ กนั ทัว่ ไป ซอฟต์แวร์ สำำเร็จ (package) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มี ควำมนิยมใช้ กนั สูงมำก ซอฟต์แวร์ สำำเร็จเป็ นซอฟต์แวร์ ที่บริ ษัทพัฒนำขึ ้น แล้ วนำำออกมำจำำหน่ำย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งำนซื ้อไปใช้ ได้ โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลำในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ อีก ซอฟต์แวร์ สำำเร็จที่มี จำำหน่ำยในท้ องตลำดทัว่ ไป และเป็ นที่นิยมของผู้ใช้ มี 5 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ ซอฟต์แวร์ ประมวลคำำ ซอฟต์แวร์ ตำรำงทำำงำน ซอฟต์แวร์ จดั กำรฐำนข้ อมูล ซอฟต์แวร์ นำำเสนอ และซอฟต์แวร์ สื่อสำร ข้ อมูล


- ซอฟต์ แวร์ ประมวลคำา เป็ นซอฟต์แวร์ ประยุกต์ใช้ สำำหรับกำรพิมพ์เอกสำร สำมำรถแก้ ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสำรได้ อย่ำงดี เอกสำรที่พิมพ์ไว้ จดั เป็ นแฟ้มข้ อมูล เรี ยกมำพิมพ์ หรื อแก้ ไขใหม่ได้ ปั จจุบนั มีกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของซอฟต์แวร์ ประมวลคำำอีกมำกมำย ซอฟต์แวร์ ประมวลคำำที่นิยมอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น วินส์เวิร์ด - ซอฟต์ แวร์ ตารางทำางาน เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ชว่ ยในกำรคิดคำำนวณ กำรทำำงำนของซอฟต์แวร์ ตำรำงทำำงำน ใช้ หลักกำรเสมือนมีโต๊ ะทำำงำนที่มีกระดำษขนำดใหญ่วำงไว้ มีเครื่ องมือคล้ ำย ปำกกำ ยำงลบ และเครื่ องคำำนวณเตรี ยมไว้ ให้ เสร็จ บนกระดำษมีช่องให้ ใส่ตวั เลข ข้ อควำม หรื อสูตร สำมำรถสัง่ ให้ คำำนวณตำมสูตรหรื อเงื่อนไขที่กำำหนด ซอฟต์แวร์ ตำรำงทำำงำนที่นิยม ใช้ เช่น เอกเซล โลตัส - ซอฟต์ แวร์ จัดการฐานข้ อมูล กำรใช้ คอมพิวเตอร์ อย่ำงหนึง่ คือกำรใช้ เก็บข้ อมูล และจัดกำรกับ ข้ อมูลที่จดั เก็บในคอมพิวเตอร์ จึงจำำเป็ นต้ องมีซอฟต์แวร์ จดั กำรข้ อมูล กำรรวบรวมข้ อมูล หลำย ๆ เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกันไว้ ในคอมพิวเตอร์ เรำก็เรี ยกว่ำฐำนข้ อมูล ซอฟต์แวร์ จดั กำรฐำน ข้ อมูลจึงหมำยถึงซอฟต์แวร์ ที่ชว่ ยในกำรเก็บ กำรเรี ยกค้ นมำใช้ งำน กำรทำำรำยงำน กำรสรุป ผลจำกข้ อมูล ซอฟต์แวร์ จดั กำรฐำนข้ อมูลที่นิยมใช้ เช่น เอกเซส


- ซอฟต์ แวร์ นำาเสนอ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้ สำำหรับนำำเสนอข้ อมูล กำรแสดงผลต้ องสำมำรถดึงดูดควำม สนใจ ซอฟต์แวร์ เหล่ำนี ้จึงเป็ นซอฟต์แวร์ ที่นอกจำกสำมำรถแสดงข้ อควำมในลักษณะที่จะสื่อควำม หมำยได้ งำ่ ยแล้ วจะต้ องสร้ ำงแผนภูมิ กรำฟ และรูปภำพได้ ตัวอย่ำงของซอฟต์แวร์ นำำเสนอ เช่น เพำ เวอร์ พอยต์ -ซอฟต์ แวร์ ส่ ือสารข้ อมูล ซอฟต์แวร์ สื่อสำรข้ อมูลนี ้หมำยถึงซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยให้ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ตดิ ต่อสื่อสำรกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่นในที่หำ่ งไกล โดยผ่ำนทำงสำยโทรศัพท์ ซอฟต์แวร์ สื่อสำรใช้ เชื่อมโยงต่อเข้ ำกับระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์ เน็ต 2. ซอฟต์ แวร์ ใช้ งานเฉพาะ กำรประยุกต์ใช้ งำนด้ วยซอฟต์แวร์ สำำเร็จมักจะเน้ นกำรใช้ งำนทัว่ ไป แต่ อำจจะนำำมำประยุกต์โดยตรงกับงำนทำงธุรกิจบำงอย่ำงไม่ได้ เช่นในกิจกำรธนำคำร ดังนันจึ ้ งต้ องมี กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ใช้ งำนเฉพำะสำำหรับงำนแต่ละประเภทให้ ตรงกับควำมต้ องกำรของผู้ใช้ แต่ละ รำย ซอฟต์แวร์ ใช้ งำนเฉพำะมักเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ผ้ พู ฒ ั นำต้ องเข้ ำไปศึกษำรูปแบบกำรทำำงำนหรื อ ควำมต้ องกำรของธุรกิจนัน้ ๆ แล้ วจัดทำำขึ ้น โดยทัว่ ไปจะเป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีหลำยส่วนรวมกันเพื่อร่วม กันทำำงำน ซอฟต์แวร์ ใช้ งำนเฉพำะที่ใช้ กนั ในทำงธุรกิจ เช่น ระบบงำนทำงด้ ำนบัญชี ควำมต้ องกำรของกำรใช้ คอมพิวเตอร์ ในงำนทำงธุรกิจยังมีอีกมำก ดังนันจึ ้ งต้ องมีควำมต้ องกำรผู้ พัฒนำซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนำซอฟต์แวร์ ใช้ งำนเฉพำะต่ำง ๆ อีกมำกมำย


http://web.ku.ac.th http://www.chandra.ac.th http://www.navy34.com


ผู้จดั ทำำ

1.นำงสำวปณัฐฎำ รุ่งเรื อง 554152002 2.นำงสำวปุณยำนุช พุม่ ฉำยำ 554152025 3.นำงสำวนิภำพร วรวัฒน์ 554152036 คบ.1ชีววิทยำ หมู่1


คอมพิวเตอร์ ระบคอมพิวเตอร์เเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

เนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เเละความรู้หลักๆ

Advertisement