Page 1

ฮาร์ด แวร์ (Hardware)


เสนอ อาจารย์ส ุจ ิต ตรา จัน ทร์ล อย


สมาชิก กลุ่ม • นางสาวมัส ยา

พลงาม รหัส นัก ศึก ษา 564152029

• นางสาวณิช มน

โตยัง รหัส นัก ศึก ษา 564152049

• นางสาวสุด าพร

ศรีน วล รหัส นัก ศึก ษา 564152051

• นางสาวสุพ รรณี

คุม สุข รหัส นัก ศึก ษา 564152052

• นางสาววิภ ส ั รา

เฮงพิพ ัฒ น์ รหัส นัก ศึก ษา 564152059 สาขา ชีว วิท ยา ชั้น ปีท ี่ 1


คำา นำา รายงานเรื่อ งนีเ้ ป็น ส่ว นหนึง่ ของ รายวิช า เทคโนโลยีเ พื่อ การสือ ่ สาร สำา หรับ ครู จัด ทำา ขึ้น เพื่อ ให้น ก ั ศึก ษา ได้ศ ึก ษาเกี่ย วกับ ฮาร์ด แวร์ เพื่อ ที่จ ะนำา ประโยชน์ใ นการเรีย นการศึก ษา และ สามารถนำา ไปใช้ใ นชีว ิต ประจำา วัน ต่อ ไป คณะผูจ ้ ัด ทำา หวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า รายงานนี้จ ะเป็น ประโยชน์ต อ ่ การเรีย น ไม่ม าก ก็น อ ้ ย ถ้า หากรายงานนีม ้ ีข ้อ


ฮาร์ด แวร์ (Hardware) ฮาร์ด แวร์ หมายถึง อุป กรณ์ต ่า งๆ ที่ป ระกอบ ขึ้น เป็น เครื่อ งคอมพิว เตอร์ มีล ัก ษณะเป็น โครง ร่า งสามารถมองเห็น ด้ว ยตาและสัม ผัส ได้ (รูป ธรรม) เช่น จอภาพ คีย ์บ อร์ด เครื่อ งพิม พ์ เมาส์ เป็น ต้น ซึ่ง สามารถแบ่ง ออกเป็น ส่ว นต่า งๆ ตาม ลัก ษณะการทำา งาน ได้ 4 หน่ว ย คือ หน่ว ยรับ ข้อ มูล


หน่ว ยรองรับ ข้อ มูล 1. หน่ว ยประมวลผลกลาง (CPU) หน่ว ยประมวลผลกลาง ( CPU : Central Processing Unit ) หรือ มัก จะเรีย กอีก อย่า งหนึ่ง ว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ มีห น้า ที่ใ นการประมวลผลข้อ มูล ในลัก ษณะของการ คำา นวณและเปรีย บเทีย บ โดยจะทำา งานตามจัง หวะ เวลาที่แ น่น อน เรีย กว่า สัญ ญาณ Clock


2. หน่ว ยรับ ข้อ มูล (Input Unit) หน่ว ยป้อ นข้อ มูล (Input Unit) ทำา หน้า ที่ใ นการป้อ นข้อ มูล เข้า สูเ่ ครื่อ ง คอมพิว เตอร์ อุป กรณ์ท ี่ท ำา หน้า ที่ใ นการ ป้อ นข้อ มูล เข้า สูเ่ ครื่อ งคอมพิว เตอร์ไ ด้แ ก่ แป้น พิม พ์ สำา หรับ พิม พ์ต ัว อัก ษรและอัก ขระ ต่า ง ๆ


3.หน่ว ยแสดงผล (Output Unit) หน่ว ยแสดงผล (Output Unit) มีห น้า ที่ ในการแสดงผลข้อ มูล ที่ผ า่ นการประมวล ผลในรูป ของ ข้อ ความ ภาพนิ่ง ภาพ เคลื่อ นไหวหรือ เสีย ง เป็น ต้น อุป กรณ์ท ี่ท ำา หน้า ที่ใ นการแสดงผลได้แ ก่ จอภาพ


4. หน่ว ยความจำา (Memory Unit) หน่ว ยความจำา (Memory Unit) มีห น้า ที่ใ น การจำา ข้อ มูล ให้ก ับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ มี อยู่ 2 ชนิด คือ หน่ว ยความถาวร เป็น หน่ว ย ความจำา ที่ส ามารถจำา ข้อ มูล ได้ต ลอดเวลา ส่ว นหน่ว ยความจำา อีก ประเภทหนึง่ คือ หน่ว ยความจำา ชัว ่ คราว หน่ว ยความจำา ประเภทนี้ จะจำา ข้อ มูล ได้เ ฉพาะช่ว งที่ม ี การเปิด ไฟเข้า เครื่อ งคอมพิว เตอร์เ ท่า นัน ้


5. หน่ว ยเก็บ ข้อ มูล สำา รอง (Secondary Storage) หน่ว ยความจำา สำา รองคือ อุป กรณ์ท ท ี่ ำา หน้า ที่ เก็บ ข้อ มูล ไว้ใ ช้ใ นโอกาสต่อ ไป เนือ ่ งจากหน่ว ย ความจำา แรม จำา ข้อ มูล ได้เ ฉพาะช่ว งทีม ่ ก ี ารเปิด ไฟ เข้า เครื่อ งคอมพิว เตอร์เ ท่า นัน ้


ประเภทและชนิด 1. ซูเ ปอร์ค อมพิว เตอร์ (super computers) ของฮาร์ ด แวร์ ซูเ ปอร์ค อมพิว เตอร์เ ป็น เครื่อ งคอมพิว เตอร์ ขนาดใหญ่ท ี่ส ุด

มีส มรรถนะและประสิท ธิภ าพสูง ที่ส ุด

2. เมนเฟรมคอมพิว เตอร์ (mainframe computers) เมนเฟรมคอมพิว เตอร์เ ป็น คอมพิว เตอร์ ขนาดใหญ่ร องลงมาจากซูเ ปอร์ค อมพิว เตอร์ มีห น่ว ย ความจำา และหน่ว ยจัด เก็บ ข้อ มูล จำา นวนมาก ใช้ใ นองค์ก ร หรือ หน่ว ยงานขนาดใหญ่


3. มิน ิค อมพิว เตอร์ (mini computers) มิน ิค อมพิว เตอร์จ ด ั เป็น เครื่อ ง คอมพิว เตอร์ข นาดกลางเมื่อ เทีย บระหว่า งเครื่อ งระดับ เมนเฟรมและพีซ ีค อมพิว เตอร์ นิย มใช้เ ป็น เครือ ่ ง บริก ารเช่น เดีย วกับ เครือ ่ งเมนเฟรม 4.ไมโครคอมพิว เตอร์ (microcomputer) ไมโครคอมพิว เตอร์เ ป็น เครื่อ ง คอมพิว เตอร์ข นาดเล็ก ที่น ิย มใช้ก ัน ในปัจ จุบ ัน


น้า ที่ส ่ว นประกอบของฮาร์ด แวร ซีพ ีย ู CPU ซีพ ีย ู CPU (Central Processing Units) หรือ หน่ว ย ประมวลผลกลาง คือ ส่ว นที่เ รีย กว่า เป็น หัว ใจ ของเครื่อ งคอมพิว เตอร์น ั่น เอง เพราะการทำา งาน ทั้ง หมดไม่ว ่า จะเป็น การคำา นวณ การย้า ยข้อ มูล


1. ระบบเลขฐานสอง หรือ ไบนารี (Binary) ประกอบด้ว ย ตัว เลข 2 ตัว คือ 0 กับ 1 มีค วามหมายว่า ใช่ หรือ ไม่ใ ช่ หรือ ถูก ผิด คำา สั่ง ทุก คำา สั่ง ที่ ไมโคร โพรเซสเซอร์ร บ ั มาประกอบจากคำา สั่ง หลายๆคำา สั่ง 2. แอดเดรส คือ ตัว เลขที่ใ ช้ก ำา หนดตำา แหน่ง ที่ อยู่ ของข้อ มูล ในหน่ว ยความจำา หรือ Storageข้อ มูล ทีซ ่ ีพ ีย ู ประมวลผลจะแสดงด้ว ย แอดเดรสของข้อ มูล ไม่ใ ช่ค ่า จริง ๆของข้อ มูล


3. บัส ชุด ของเส้น ลวดนำา ไฟฟ้า ที่เ ป็น ทางเดิน ของข้อ มูล จากจุด หนึ่ง ไป ยัง อีก จุด หนึ่ง บัส ในคอมพิว เตอร์ค ือ บัส ข้อ มูล (Data bus) หรือ ระบบ บัส (systembus)ซึ่ง เป็น เส้น ทางผ่า นของข้อ มูล จาก อุป กรณ์อ ิน พุต /เอาต์ พุต 4. หน่ว ยความจำา แคช แคชมีค วามสำา คัญ มากต่อ ซีพ ีย ู เพราะหากไม่ม ีห น่ว ยความจำา ที่เ รีย กว่า แคช แล้ว โปรเซสเซอร์ก ็จ ะเสีย เวลาส่ว นใหญ่ส ำา หรับ การ หยุด รอข้อ มูล จากแรมซึ่ง ทำา งานช้า กว่า แคช มาก โปรเซสเซอร์


5. ความเร็ว สัญ ญาณนาฬิก า หมายถึง จำา นวนรอบที่ซ ีพ ีย ูท ำา งานเมื่อ สัญ ญาณนาฬิก าในเครื่อ งผ่า นไป หนึ่ง ช่ว งสัญ ญาณนาฬิก า แสดงด้ว ยหน่ว ย เมกะเฮิร ตซ์ (MHz) 6. รีจ ิส เตอร์ เป็น หน่ว ยความจำา ไดนามิก ขนาดเล็ก ที่ม ี บทบาทสำา คัญ ในโครง สร้า งของโปรเซสเซอร์ รีจ ิส เตอร์ใ ช้ เก็บ ข้อ มูล ที่ถ ูก ประมวลผลไว้จ นกว่า จะ พร้อ มที่จ ะส่ง ไป คำา นวณ หรือ ส่ง ไปแสดงผลให้แ ก่ย ูส เซอร์


Mainboard (แผงวงจรหลัก ) เมนบอร์ด เป็น อุป กรณ์ท ี่ สำา คัญ รองมา จากซีพ ีย ู เมนบอร์ด ทำา หน้า ทีค ่ วบคุม ดูแ ลและจัด การๆ ทำา งานของ อุป กรณ์ช นิด ต่า งๆ แทบทัง้ หมดในเครือ ่ ง คอมพิว เตอร์ ตัง้ แต่ซ ีพ ีย ู ไปจนถึง หน่ว ยความจำา แคช หน่ว ยความจำา หลัก ฮาร์ด ดิส ต์ ระบบบัส บนเมนบอร์ด ประกอบด้ว ยชิ้น ส่ว นต่า งๆ มากมายแต่ส ว ่ นสำา คัญ ๆ ประกอบด้ว ย


1. ชุด ชิพ เซ็ต ชุด ชิพ เซ็ต เป็น เสมือ นหัว ใจของ เมนบอร์ด อีก ที่ห นึ่ง เนื่อ งจากอุป กรณ์ต ัว นี้จ ะมีห น้า ที่ห ลัก เป็น เหมือ นทั้ง อุป กรณ์ แปลภาษา ให้อ ุป กรณ์ต ่า งๆ ที่อ ยู่ บนเมนบอร์ด สามารถทำา งานร่ว มกัน ได้ และทำา หน้า ที่ ควบคุม อุป กรณ์ต ่า งๆ ให้ท ำา งานได้ต ามต้อ งการ 2. หน่ว ยความจำา รอม ไบออส และแบตเตอรรี่แ บ็ค อัพ ไบออส BIOS (Basic Input Output System) หรือ อาจเรีย กว่า ซีม อส เป็น ชิพ หน่ว ยความจำา ชนิด หนึ่ง ที่ ใช้ส ำา หรับ เก็บ ข้อ มูล และโปรแกรมขนาดเล็ก ที่จ ำา เป็น ต่อ การบูต ของระบบคอมพิว เตอร์


3. หน่ว ยความจำา แคชระดับ สอง หน่ว ยความจำา แคชระดับ สอง นั้น เป็น อุป กรณ์ ตัว หนึ่ง ที่ท ำา หน้า เป็น เสมือ นหน่ว ยความจำา บัฟ เฟอร์ใ ห้ก ับ ซีพ ีย ู โดยใช้ห ลัก การที่ว ่า การทำา งาน ร่ว มกับ อุป กรณ์ท ี่ค วามเร็ว สูง กว่า จะทำา ให้เ สีย เวลาไป กับ การรอคอย


ความสำา คัญ และประโยชน์ ของระบบเครือ ข่า ย ในด้า น ต่า ง ๆ 1. สามารถใช้อ ุป กรณ์ร ่ว มกัน (Peripheral sharing ) 2. การใช้ซ อฟต์แ วร์ร ่ว มกัน (Software sharing) 3. การใช้ข ้อ มูล ร่ว มกัน (File sharing) 4. การสื่อ สารระหว่า งบุค คล ( Electronic communication ) 5. ค่า ใช้จ ่า ย (Cost 6. การบริห ารเครือ ข่า ย (Network Management ) 7. ระบบรัก ษาความปลอดภัย (Security system) 8. เสถีย รภาพของระบบ ( Stability ) 9. การสำา รองข้อ มูล (Back up )


การประยุก ต์ใ ช้ง านของ ระบบเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เป็น การใช้เ ครื่อ ง คอมพิว เตอร์ส ่ง ข้อ ความในรูป แบบของจดหมาย อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ไ ปยัง บุค คลอื่น โดยการสื่อ สารนี้อ ยู่ใ นรูป email address ไปรษณีย ์เ สีย ง (Voice mail)เป็น การส่ง ข้อ ความ ในรูป แบบของเสีย งผ่า นอุป กรณ์อ ิเ ล็ก ทรอนิก ส์ห รือ เครื่อ ง คอมพิว เตอร์ เสีย งจะถูก ส่ง ผ่า นสื่อ และนำา ไปเก็บ ไว้ใ น อุป กรณ์บ ัน ทึก เสีย งจนกว่า จะมีก ารเปิด ฟัง โทรสาร (Facsimil e or Fax) เป็น การส่ง ข้อ ความที่เ ป็น หน้า กระดาษ จากเครื่อ ง ส่ง ไปยัง เครื่อ งรับ โทรสาร


ฮาร์ด แวร์ท จ ี่ ำา เป็น ในระบบ เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์ ในระบบเครือ ข่า ยจะต้อ งมีค อมพิว เตอร์เ ป็น องค์ป ระกอบพื้น ฐานคอมพิว เตอร์ท ี่ต ่อ เชื่อ มนั้น ไม่จ ำา เป็น ต้อ งเป็น หรือ ประเภทเดีย วกัน สามารถที่จ ะนำา คอมพิว เตอร์ห ลากรุ่น มาเชื่อ มต่อ กัน ได้ ไม่ว ่า จะเป็น เครื่อ งพีซ ี แมคอิน ทอช หรือ ยูน ิก ซ์เ วิร ์ก สเตชัน


ทรัพ ยากรอื่น ๆ ในเครือ ข่า ย ซึ่ง หมายถึง อุป กรณ์ คอมพิว เตอร์อ ื่น ๆ ที่ส ามารถเชื่อ มต่อ เข้า กับ เครือ ข่า ยได้ เช่น เครื่อ งพิม พ์ แฟกซ์ห รือ อุป กรณ์เ ก็บ ข้อ มูล อื่น ๆ เป็น ต้น สายเคเบิล คือ สายสัญ ญาณที่น ำา มาใช้เ ชื่อ มต่อ คอมพิว เตอร์แ ละทรัพ ยากรอืน ่ ๆในเครือ ข่า ย สายเคเบิล ที่ ใช้ใ นปัจ จุบ ัน มีห ลายแบบด้ว ยกัน แต่ล ะแบบก็ม ีค วามเร็ว ในการรับ ส่ง ข้อ มูล และราคาแตกต่า งกัน ไป ส่ว นการ เลือ กใช้ส ายเคเบิล อย่า งไรนั้น ขึ้น อยู่ก ับ ขนาดและ ประเภทของเครือ ข่า ยที่ใ ช้


โมเด็ม โมเด็ม (Modem) กระบวนการที่โ มเด็ม แปลง สัญ ญาณดิจ ิท ัล ให้เ ป็น สัญ ญาณอนาล็อ ก เรีย กว่า มอดูเ ลชั่น (Modulation) โมเด็ม ที่ท ำา หน้า ที่น ี้เ รีย ก ว่า โมดูเ ลเตอร์ การ์ด เชื่อ มต่อ เครือ ข่า ยหรือ แลนการ์ด อุป กรณ์ท ี่ใ ช้เ ชื่อ มระหว่า ง คอมพิว เตอร์ก ับ สายเคเบิล คือ การ์ด เชื่อ มเครือ ข่า ย การ์ด นี้ส ่ว นใหญ่จ ะติด ตั้ง ภายในเครื่อ ง คอมพิว เตอร์


ฮับ (Hub) เป็น อุป กรณ์ท ี่ใ ช้ใ นการเชื่อ มต่อ สายเคเบิล ในเครือ ข่า ย มีล ก ั ษณะเป็น ช่อ งเสีย บสายเคเบิล ระหว่า งเครื่อ ง คอมพิว เตอร์เ ซิร ฟ ์ เวอร์ก บ ั เครื่อ งพีซ ีอ น ื่ ๆ ทีท ่ ำา หน้า ที่เ ป็น เครื่อ งไคลเอนต์ พีต เตอร์ (Repeater) เป็น อุป กรณ์ท ี่ใ ช้ใ นการเปลี่ย นตัว กลางนำา สัญ ญาณจาก ตัว กลางหนึง่ ไปยัง อีก ตัว กลางหนึง่ เช่น จากไฟเบอร์อ อฟ ติก มายัง โคแอกเชีย ล หรือ การเชื่อ มระหว่า งตัว กลาง เดีย วกัน ก็ไ ด้


บริด จ์ (Bridge) เป็น อุป กรณ์ท ี่ม ัก จะใช้ใ นการเชื่อ มต่อ วงแลนเข้า ด้ว ยกัน ทำา ให้ส ามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้เ รื่อ ยๆมัก จะถูก ใช้ใ นการเชื่อ มเครือ ข่า ยย่อ ย ๆ ในองค์ก รเข้า ด้ว ยกัน เป็น เครือ ข่า ยใหญ่ เพีย งเครือ ข่า ยเดีย ว เพื่อ ให้เ ครือ ข่า ยย่อ ยๆ เหล่า นั้น สามารถติด ต่อ กับ เครือ ข่า ยย่อ ยอื่น ๆ ได้ เราเตอร์ (Router) เป็น อุป กรณ์ท ี่ท ำา หน้า ที่เ ชื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่า ยหลายระบบเข้า ด้ว ยกัน คล้า ยกับ บริด จ์ แต่ม ีส ่ว นการทำา งานที่ซ ับ ซ้อ นมากกว่า บริด จ์ม าก โดยเราเตอร์จ ะมีเ ส้น ทางการเชื่อ มโยงระหว่า งแต่ล ะ เครือ ข่า ยเก็บ ไว้เ ป็น ตารางเส้น ทาง เรีย กว่า Routing Table เพื่อ การติด ต่อ ระหว่า งเครือ ข่า ยได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ


เกตเวย์ (Gateway) เป็น อุป กรณ์ท ี่ม ีค วาม สามารถสูง สุด ในการเชื่อ มต่อ เครือ ข่า ย ต่า งๆเข้า ด้ว ยกัน โดยไม่ม ีข ีด จำา กัด ทั้ง ระหว่า งเครือ ข่า ยต่า งระบบ หรือ แม้ก ระทั่ง โปรโตคอล จะแตกต่า งกัน ออกไป เกตเวย์ จะแปลงโปรโตคอล ให้เ หมาะสมกับ อุป กรณ์ ที่ต ่า งชนิด กัน จัด เป็น อุป กรณ์ท ี่ม ีร าคาแพง และติด ตั้ง ใช้ง านยุ่ง ยาก


สรุ ป

ฮาร์ด แวร์ หมายถึง อุป กรณ์ต ่า งๆ ที่ป ระกอบขึ้น เป็น เครื่อ งคอมพิว เตอร์ สามารถมองเห็น ได้ด ้ว ยตาเปล่า เช่น จอภาพ คีย ์บ อร์ด และเมาส์ เป็น ต้น แบ่ง ออกตามลัก ษณะการทำา งานได้ 4 หน่ว ย คือ หน่ว ยรับ ข้อ มูล หน่ว ย ประมวลผลกลาง หน่ว ยแสดงผล และหน่ว ยเก็บ ข้อ มูล สำา รอง โดย แต่ล ะหน่ว ยมีห น้า ที่ก ารทำา งานแตก


คำา ถาม 1. ฮาร์ด แวร์ หมายถึง 2. ระบบการทำา งานของฮาร์ด แวร์ม ีก ห ี่ น่ว ย อะไรบ้า ง 3. จงยกตัว อย่า งส่ว นประกอบของฮาร์ด แวร์ม า 3 ชนิด 4. จงบอกประโยชน์ข องฮาร์ด แวร์ ยกตัว อย่า ง 5 ข้อ 5. หน่ว ยความจำา มีห น้า ทีอ ่ ะไร


คำา ตอบ 1. อุป กรณ์ต ่า งๆทีใ ่ ช้ป ระกอบขึ้น เป็น เครือ ่ ง คอมพิว เตอร์ เช่น คีย บ ์ อร์ด เครื่อ งพิม พ์ เมาส์ เป็น ต้น 2. 4 หน่ว ย - หน่ว ยประมวลผลกลาง - หน่ว ยรับ ข้อ มูล -หน่ว ยแสดงผล -หน่ว ยเก็บ ข้อ มูล


3. ระบบเลขฐานสอง , แอดเดรส , บัส 4. - สามารถใช้อ ุป กรณ์ร ่ว มกัน ได้ - การใช้ช อฟต์แ วร์ร ่ว มกัน - การใช้ข ้อ มูล ร่ว มกัน - การสือ ่ สารระหว่า งบุค คล - มีก ารสำา รองข้อ มูล 5. จำา ข้อ มูล ให้ก บ ั คอมพิว เตอร์ มีอ ยู่ 2 ชนิด คือ หน่ว ยความจำา ถาวรและหน่ว ยความจำา ชัว ่ คราว


The end


Thank you

งานนำเสนอ แพนจิ  
งานนำเสนอ แพนจิ  
Advertisement